Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Mika Toivonen. Markkinavalvonnan toimintaperiaatteet (sähkölaitteet)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Mika Toivonen. Markkinavalvonnan toimintaperiaatteet (sähkölaitteet)"

Transkriptio

1 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Mika Toivonen Markkinavalvonnan toimintaperiaatteet (sähkölaitteet)

2 Sisältö 1. Markkinavalvonta Mitä?, Miksi? ja Miten? Markkinavalvonnan muodot Markkinavalvonnan haasteita 2. Sähkölaitteiden markkinavalvonta Suomessa Käytännöt (prosessi) Reaktiot (kieltopäätökset) 3. Tilastotietoja sähkölaitevalvonnasta 2

3 Markkinavalvonta

4 Markkinavalvonta mikä? Markkinavalvonnalla tarkoitetaan viranomaisten toimintaa tai toimenpiteitä sen varmistamiseksi, etteivät (a) tuotteet vaaranna terveyttä, turvallisuutta tai muita yleisten etujen suojeluun liittyviä seikkoja ja että (b) unionin yhdenmukaistamislainsäädännön soveltamisalaan kuuluvat tuotteet ovat siinä asetettujen vaatimusten mukaisia (= viranomaisten tekemää tuotteiden lainsäädännönmukaisuuden valvontaa). Markkinavalvontaviranomaisella tarkoitetaan jäsenvaltion viranomaista, jolla on vastuu markkinavalvonnan toteuttamisesta kyseisen valtion alueella. EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 765/2008 4

5 Markkinavalvonta miksi? Markkinavalvonnalla pyritään varmistamaan: 1. että markkinoille (myös yhteisön ulkopuolelta tuodut) saatetut (ja käyttöön otetut) laitteet ovat turvallisia ja vastaavat lainsäädännön vaatimuksia. 2. että CE-merkintä on kiinnitetty laitteisiin laillisesti. 3. yhteisön lainsäädännön johdonmukainen ja tasavertainen toimeenpano ( toiminnanharjoittajien tasaveroinen toimintaympäristö : toimivat markkinat, tasaveroiset kilpailuolosuhteet, erilaisten petosten vähentäminen). Jäsenvaltioilla on velvollisuus valvoa markkinoita sisämarkkinoiden toimivuus (sisämarkkinasäännöt) 5

6 Markkinavalvonta - miten? Markkinavalvonta on jälkikäteistä (riskinarviointiin perustuvaa - riskiperusteista) valvontaa markkinoilla. Viranomaiset toteuttavat markkinavalvontaa tekemällä erilaisia selvityksiä ja tarkastuksia. Viranomaiset voivat myös ottaa laitteita tutkittavaksi ja testattavaksi. Suomessa markkinavalvontaa tekevät viranomaiset toimivat eri ministeriöiden hallinnonaloilla. Viranomaisten toimivallasta ja toimivaltuuksista markkinavalvonnassa säädetään sektori- ja tuotekohtaisissa laeissa. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla markkinavalvontatehtäviä hoitaa Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes). 6

7 Markkinavalvonnan muodot PROAKTIIVISTA Kenttävalvonta (laitteiden ostot) Erilaiset projektit ja hankkeet Asiakirjavalvonta Markkinavalvontarekisterit REAKTIIVISTA Ilmoitukset Valitukset/epäilyt Muualla tehdyt mv-toimenpiteet Vaaratilanteet Onnettomuudet 7

8 Markkinavalvonnan haasteita UUSI TEKNIIKKA Kehitys monella alalla nopeaa säilyykö laitteiden turvallisuus ja pysyykö valvonta mukana? UUDET TUOTTEET, AINEET Esim. LED-valaistustuotteet, sähköautot, nanotekniikka UUDET SÄÄDÖKSET Uusia ja uudistuvia (EU) säädöksiä Uusia vaatimuksia 8

9 Markkinavalvonnan haasteita UUDET KAUPANKÄYNTITAVAT Kasvava nettikauppa ostaa voi mitä tahansa ja mistä tahansa UUDET KÄYTTÄJÄRYHMÄT Ammattituotteista kuluttajatuotteita Entistä nuoremmat ja vanhemmat käyttävät laitteita UUDET TIEDONVÄLITYSKANAVAT Facebook, Twitter, keskustelupalstat, Tosi-TV 9

10 Markkinavalvonnan haasteita KANSALAISTEN TURVALLISUUSODOTUKSET MUUTTUNEET Riskinotto osittain lisääntynyt Luottamus tekniikan toimivuuteen suurta Osaaminen ja taidot muuttuneet VAIKEA TALOUDELLINEN TILANNE Näkyykö turvallisuustason laskuna? Resurssien riittävyys? ERILAISET MV-KÄYTÄNNÖT JÄSENVALTIOISSA Sisämarkkinat eivät toimi Vahinkoa liiketoiminnalle ja kuluttajille 10

11 Sähkölaitteiden markkinavalvonta Suomessa

12 Tukesin sähkölaitevalvonta Sähköturvallisuus (Pienjännitedirektiivi-LVD) Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMCD) Räjähdysvaarallisten tilojen laitteet (ATEX) Vaaralliset aineet sähkölaitteissa (RoHS) Energiatehokkuus ja energiamerkinnät (Ecodesign- ja Energiamerkintädirektiivit) Akut ja paristot (turvallisuus, Akku- ja paristodirektiivi) LVD EMC RoHS EcoD EM Akku ATEX 2006/95/EY 2004/108/EY 2011/65/EU 2009/1257EY 2010/30/EU 2006/66/EY 1994/9/EY Kansallinen lainsäädäntö mm. sähköturvallisuuslaki (410/1996), sähköturvallisuusasetus (498/1996), KTM:n päätös sähkölaitteiden turvallisuudesta (1694/1993), valtioneuvoston asetus sähkölaitteiden ja - laitteistojen sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta (1466/2007), laki vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (387/2013), Laki tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista (1005/ muutos 1269/2010) 12

13 Tukesin sähkölaitevalvonta 13

14 Markkinavalvontaprosessi (Tukes) Tuotteiden valinta Tuotteiden hankinta (ostot) Tuotteiden testaus Riskinarviointi OK Myyntikielto (Toimituskielto) Kuuleminen ja/tai Selvityspyyntö Huomautus Päätös Markkinoilta poisto Palautusmenettely Notifikaatiot (LVD, EMCD, EcoD) & RAPEX- ja ICSMS-ilmoitukset 14

15 Markkinavalvonta kenttävalvonta 15

16 Markkinavalvonta sähkölaitteiden valinta Tukesin kenttätarkastajat hankkivat (ostavat) testattavat sähkölaitteet liikkeisiin (jakelijoille) tekemiensä valvontakäyntien yhteydessä mm. seuraaviin seikkoihin perustuen: epäilyttävät laitteet, uudet tuotteet/tuotemerkit, puutteellisilla merkinnöillä varustetut laitteet (esim. ei CE-merkkiä, ei arvokilpeä) tuoteryhmät ja tuotemerkit, joissa aiemmin on ollut paljon puutteita uudet ( uutuudet ) tekniikat ja tuoteryhmät (esim. LED-valaistustuotteet) erityisesti ne, joille ei vielä ole harmonisoitua standardia kuluttajien valitukset/ilmoitukset (puhelut, sähköpostit tai Tukesin wwwsivujen lomake) mahdollisesti vaarallisista sähkötuotteista tuotevalvontaprojekteihin ostettavat laitteet (kansalliset, Nordic, EU) muiden EU (ETA) -maiden tekemät markkinavalvontareaktiot (ja niistä tehdyt notifikaatiot/ilmoitukset) 16

17 Markkinavalvonta dokumenttivalvonta 17

18 Sähkölaitteiden osittaistestaus (LVD - turvallisuus) Valikoidut epäilyttävät laitteet testautetaan (akkreditoiduissa) testauslaboratoriossa Laitteille suoritetaan osittaistestaus sähköturvallisuusvalvonnan toteuttamiseksi Laitteista etsitään lähinnä turvallisuuspuutteita, jotka voivat aiheuttaa sähköiskun ja/tai tulipalon (palovamman) vaaran Havaitut puutteet luokitellaan kolmeen (3) luokkaan: 1) Erittäin vakavat puutteet, jotka vaarantavat turvallisuuden 2) Puutteet, jotka saattavat vaarantaa turvallisuuden 3) Puutteet, jotka eivät mainittavasti vaaranna turvallisuutta 18

19 Sähkölaitteiden osittaistestaus (LVD - turvallisuus) 19

20 Sähkölaitteiden testaus (EMC, RoHS, EcoD) Laitteiden sähkömagneettisen yhteensopivuuden (EMC) valvonnassa laitteista mitataan esim. RF emissio ja harmoniset yliaallot RoHS-valvonnassa laitteista mitataan (etsitään) niiden mahdollisesti sisältämiä kiellettyjä aineita (esim. lyijy ja kadmium) Ecodesign-valvonnassa laitteiden ominaisuuksia verrataan eri toimeenpanosäädösten vaatimuksiin (esim. teholähteiden lepovirtakulutus, lamppujen ominaisuudet) 20

21 Toiminnanharjoittajien kuuleminen Ennen asian ratkaisemista Tukes varaa toiminnanharjoittajalle hallintolain (434/2003) 34 :n mukaisesti tilaisuuden lausua mielipiteensä asiasta, asiassa tehdyistä selvityksistä (tutkimuslausunto + muut selvitykset) ja Tukesin harkitsemista toimenpiteistä sekä tuoda esille sellaisia seikkoja, jotka vielä saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun. Vastauksen mukana pyydetään laitteen vaatimustenmukaisuusvakuutus (Declaration of Conformity) sekä sen yrityksen yhteystiedot, jolta toiminnanharjoittaja on laitteen/laitteet hankkinut. 21

22 Kieltopäätöksen tekeminen Jos laitteessa on vakavia sähköturvallisuutta vaarantavia puutteita tai se on muuten merkittävästi vaatimustenvastainen, Tukes voi rajoittaa laitteen myyntiä ja muuta luovuttamista kieltää laitteen myynnin ja muun luovuttamisen määrätä poistamaan tuote markkinoilta järjestämään tuotteen palautusmenettely Virallinen kieltopäätös lähetetään laitteesta Suomessa vastaavalle toiminnanharjoittajalle (valmistaja, maahantuoja, jakelija) Päätöksen tulee olla yhdenvertainen, suhteellinen ja perustua tosiseikkoihin (tutkimuslausunto, riskinarviointi, kuuleminen) 22

23 Riskinarviointi Puute Vaara Vahinko Vakavuus Todennäköisyys RISKI Harmonisoidut (EN) turvallisuusstandardit Merkityksen arviointi 23

24 Markkinavalvontareaktiot (kieltopäätökset) Huomautus standardin vaatimusten vastaisesta laitteesta. Myyntikielto (ennen toimituskielto): toiminnanharjoittaja määrätään lopettamaan laitteen toimittamisen markkinoille (uudet toimitukset jälleenmyyjille, oma vähittäismyynti ja muu luovuttaminen). Määräys poistaa tuote markkinoilta: toiminnanharjoittaja määrätään lopettamaan laitteen myynnin ja muun luovuttamisen sekä ryhtymään toimenpiteisiin, joilla jälleenmyyjillä olevat myymättömät tuotteet saadaan kerätyksi pois. Määräys toteuttaa tuotteen palautusmenettely: toiminnanharjoittajaa velvoitetaan, edellisten toimien lisäksi, keräämään jo myydyt laitteet takaisin myös loppukäyttäjiltä. 24

25 Tilastotietoja Tukesin sähkötuotevalvonnasta

26 Sähkölaitteisiin liittyvien markkinavalvontakäyntien lukumäärä * Myymälät Maahantuojat ja kotimaiset valmistajat *

27 Testattujen laitteiden lukumäärä (turvallisuus-lvd) * *

28 Sähkölaitteiden turvallisuustestausten tulosjakauma Vaatimustenmukaisia (OK) Vähäisiä puutteita Huomattavia puutteita Vakavia puutteita 2013* % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % *

29 Markkinavalvontatoimenpiteet sähkölaitteille (turvallisuus-lvd) Ei reaktiota Huomautus Toimituskielto Myyntikielto Palautusmenettely 2013* % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % *

30 Testattu 681 laitetta Testattu 790 laitetta Testattu 713 laitetta Testattu 524 laitetta 30

31 Kiitos mielenkiinnosta. Lisätietoja:

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Teemu Hartikainen, TkT 24.5.2013. EcoDesign-asetus tilalämmittimille ja markkinavalvonta Suomessa

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Teemu Hartikainen, TkT 24.5.2013. EcoDesign-asetus tilalämmittimille ja markkinavalvonta Suomessa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Teemu Hartikainen, TkT 24.5.2013 EcoDesign-asetus tilalämmittimille ja markkinavalvonta Suomessa Esityksen sisältö Tukesista lyhyesti Ekosuunnittelun ja energiamerkinnän

Lisätiedot

Tuoteturvallisuuskysymykset verkkokaupassa - kuka vastaa ja valvoo. Markkinavalvontaviranomaisen havainnot ja toimenpiteet 27.10.

Tuoteturvallisuuskysymykset verkkokaupassa - kuka vastaa ja valvoo. Markkinavalvontaviranomaisen havainnot ja toimenpiteet 27.10. Tuoteturvallisuuskysymykset verkkokaupassa - kuka vastaa ja valvoo Markkinavalvontaviranomaisen havainnot ja toimenpiteet 27.10.2014 Tuiri Kerttula Johtaja Tuote- ja laitteistovalvonta 2 Markkinavalvonta

Lisätiedot

KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi

KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi Liite 15 Työsuojeluosasto 10.8.2011 2. versio KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi Meritullinkatu 8, Helsinki PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/357 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, tietyllä jännitealueella toimivien sähkölaitteiden asettamista

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/79 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Leluturvallisuusdirektiivi 2009/48/EY

Leluturvallisuusdirektiivi 2009/48/EY EUROOPAN KOMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTO Tavaroiden sisämarkkinat Sisämarkkinat ja niiden kansainvälinen ulottuvuus Leluturvallisuusdirektiivi 2009/48/EY Soveltamisopas Rev 1.7 Päiväys:

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta L 197/38 Euroopan unionin virallinen lehti 24.7.2012 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (uudelleenlaadittu)

Lisätiedot

HE 99/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki,

HE 99/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki, Hallituksen esitys Eduskunnalle kuluttajaturvallisuuslaiksi ja laiksi rikoslain 44 luvun 1 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki,

Lisätiedot

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto Työsuojelujulkaisuja 57 Koneturvallisuus Säädökset ja soveltaminen Työsuojeluhallinto Tampere 2007 ISSN 1455-4011 ISBN 978-952-479-059-8 Multiprint Oy, Tampere 2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. KONEISIIN SOVELLETTAVAT

Lisätiedot

Sisällys. Saatteeksi. Saatteeksi... 3. Kemikaalilain soveltamisala ja suhde muuhun lainsäädäntöön... 4

Sisällys. Saatteeksi. Saatteeksi... 3. Kemikaalilain soveltamisala ja suhde muuhun lainsäädäntöön... 4 Sisällys Saatteeksi........................ 3 Kemikaalilain soveltamisala ja suhde muuhun lainsäädäntöön... 4 Kemikaalien luokitus, merkitseminen ja päällys...... 6 Käyttöturvallisuustiedote ja tietojen

Lisätiedot

Sari Peltonen Olli-Pekka Piipponen Laura Sorvari. RoHS käytännössä. Opas direktiivin mukaiseen toimintaan

Sari Peltonen Olli-Pekka Piipponen Laura Sorvari. RoHS käytännössä. Opas direktiivin mukaiseen toimintaan Sari Peltonen Olli-Pekka Piipponen Laura Sorvari RoHS käytännössä Opas direktiivin mukaiseen toimintaan Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin on tekijänoikeuslain (404/61,

Lisätiedot

hyvää vainua ja tarkkaa silmää katsaus Tuoteturvallisuuden tavaratalossa tarvitaan 14 Jäähyväisbluesia vaille valmis virkakausi

hyvää vainua ja tarkkaa silmää katsaus Tuoteturvallisuuden tavaratalossa tarvitaan 14 Jäähyväisbluesia vaille valmis virkakausi Turvallisuus- ja kemikaaliviraston ajankohtaislehti 1 2014 katsaus Tuoteturvallisuuden tavaratalossa tarvitaan hyvää vainua ja tarkkaa silmää 14 Jäähyväisbluesia vaille valmis virkakausi 16 Laitosvalvonnan

Lisätiedot

SGS FINLAND COMPACT TOUKOKUU 2012 NYT MYÖS LÄÄKINTÄLAITTEIDEN TURVALLISUUSTESTAUS

SGS FINLAND COMPACT TOUKOKUU 2012 NYT MYÖS LÄÄKINTÄLAITTEIDEN TURVALLISUUSTESTAUS SGS FINLAND COMPACT SGS FINLANDIN asiakaslehti TOUKOKUU 2012 LAATU- JA TEHDASTARKASTUKSET KIINASSA NYT MYÖS LÄÄKINTÄLAITTEIDEN TURVALLISUUSTESTAUS s. 2 PääkirjoItus LISÄTIEDOT Marianne Vorselman Marketing

Lisätiedot

Kuluttajaviraston tuoteturvallisuusvalvonnan mahdollinen siirtäminen Tukesiin

Kuluttajaviraston tuoteturvallisuusvalvonnan mahdollinen siirtäminen Tukesiin Kuluttajaviraston tuoteturvallisuusvalvonnan mahdollinen siirtäminen Tukesiin Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 36/2009 Kuluttajaviraston tuoteturvallisuusvalvonnan mahdollinen siirtäminen

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013 JA TULOSSUUNNITELMA 2009 (PELASTUSTOIMEA KOSKEVA OSUUS)

TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013 JA TULOSSUUNNITELMA 2009 (PELASTUSTOIMEA KOSKEVA OSUUS) TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013 JA TULOSSUUNNITELMA 2009 (PELASTUSTOIMEA KOSKEVA OSUUS) 1. JOHDON KATSAUS... 2 2. LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUKAUDEN TOIMINNALLE... 2 2.1. Toimintaympäristön

Lisätiedot

Laitostarkastus. on myös oppimistilaisuus. katsaus. Aki Ijäs tarkasti Apetit Pakaste Oy:n hyvässä hengessä, napakasti

Laitostarkastus. on myös oppimistilaisuus. katsaus. Aki Ijäs tarkasti Apetit Pakaste Oy:n hyvässä hengessä, napakasti Turvallisuus- ja kemikaaliviraston ajankohtaislehti 2 2013 katsaus 14 Tulossa ohjeita verkkokaupankäyntiin 12 Kemikaalien markkinavalvonta siirtyi Tukesille Laitostarkastus on myös oppimistilaisuus 8 Aki

Lisätiedot

Keskeiset valvontatehtävät saman katon alle Tuoteturvallisuuden valvonta tehostuu

Keskeiset valvontatehtävät saman katon alle Tuoteturvallisuuden valvonta tehostuu Sivu 10 Energiansäästölamppu ojasta allikkoon? Sivu 4 Vakavien kemikaalivuotojen määrä nousussa Sivu5 Hyvät kokemukset sosiaalisesta mediasta Tukeskatsaus Tu r vate k n i i ka n ke s ku ks e n a j a n

Lisätiedot

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä Pääsuunnittelijakoulutus PS Pro Tutkielma Maaria Turunen Helsinki 19.09.2014 Aalto University Professional Development Aalto PRO 1 Tiivistelmä Tutkielmani

Lisätiedot

JUHA HAKANEN KORKEAPAINELAMINAATTIPURISTINLINJAN VAATIMUSTENMUKAISUUSTARKASTELU CE-MERKINTÄÄ VARTEN. Diplomityö

JUHA HAKANEN KORKEAPAINELAMINAATTIPURISTINLINJAN VAATIMUSTENMUKAISUUSTARKASTELU CE-MERKINTÄÄ VARTEN. Diplomityö JUHA HAKANEN KORKEAPAINELAMINAATTIPURISTINLINJAN VAATIMUSTENMUKAISUUSTARKASTELU CE-MERKINTÄÄ VARTEN Diplomityö Tarkastajat: professori Seppo Valkealahti, professori Jouni Kivistö-Rahnasto Tarkastajat ja

Lisätiedot

Eviran ohje 16045/1. Elintarvikkeiden tuotantoa koskeva täydentävien ehtojen valvonta - Kasvintuotantotilat 2015

Eviran ohje 16045/1. Elintarvikkeiden tuotantoa koskeva täydentävien ehtojen valvonta - Kasvintuotantotilat 2015 Eviran ohje 16045/1 Elintarvikkeiden tuotantoa koskeva täydentävien ehtojen valvonta - Kasvintuotantotilat 2015 Sivu/sivut 1 / 16 Elintarvikkeiden tuotantoa koskeva täydentävien ehtojen valvonta Kasvintuotantotilat

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 12.11.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 295/35 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 996/2010, annettu 20 päivänä lokakuuta 2010, siviili-ilmailun onnettomuuksien ja vaaratilanteiden

Lisätiedot

EU:n sisämarkkinat opas viranomaisille

EU:n sisämarkkinat opas viranomaisille EU:n sisämarkkinat opas viranomaisille 2 ISBN ISBN 978-952-227-699-5 (verkkojulkaisu) Taitto: Edita Publishing Oy Kuvat: Shutterstock (s.4 joyfull/shutterstock.com) Lukijalle Euroopan unionin sisämarkkinat

Lisätiedot

Laatutyöllä tuloksiin 1/2002. TUKES-katsaus

Laatutyöllä tuloksiin 1/2002. TUKES-katsaus 1/2002 Laatutyöllä tuloksiin Laatupolitiikka ja laatutyö yleisemminkin nousivat kymmenkunta vuotta sitten näkyvästi esiin myös julkisen vallan työkaluina. Laadunhallinnan merkitys yritysten kilpailukyvyn

Lisätiedot

KEMIKAALILAIN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010

KEMIKAALILAIN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 TAMPERE 1 (17) TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Sähkö- ja elektroniikkaromun käsittely Suomessa

Sähkö- ja elektroniikkaromun käsittely Suomessa SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 20 2009 Sähkö- ja elektroniikkaromun käsittely Suomessa Sonja-Maria Ignatius, Tuuli Myllymaa ja Helena Dahlbo Suomen ympäristökeskus SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA

Lisätiedot

Rakennusalan standardisointiselvitys 2011

Rakennusalan standardisointiselvitys 2011 Rakennusalan standardisointiselvitys 2011 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ MILJÖMINISTERIET MINISTRY OF THE ENVIRONMENT Rakennusalan standardisointiselvitys 2011 Kustantaja: Suomen Rakennusmedia Oy Taitto: Taittopalvelu

Lisätiedot

Direktiivi sopimattomista kaupallisista menettelyistä

Direktiivi sopimattomista kaupallisista menettelyistä EUROOPAN KOMISSIO Direktiivi sopimattomista kaupallisista menettelyistä Uusi laki estää sopimattoman menettelyn kuluttajia kohtaan Direktiivi sopimattomista kaupallisista menettelyistä Uusi laki estää

Lisätiedot

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojelujulkaisuja 91 Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN 978-952-479-093-2 ISSN 1455-4011 Multiprint Oy, Tampere 2009 ESIPUHE Valtioneuvoston asetus työvälineiden

Lisätiedot

Jalometallituotteet. valmistus, maahantuonti ja myynti. opas. jalometallituotteet valmistus, maahantuonti ja myynti

Jalometallituotteet. valmistus, maahantuonti ja myynti. opas. jalometallituotteet valmistus, maahantuonti ja myynti 1 opas Jalometallituotteet valmistus, maahantuonti ja myynti jalometallituotteet valmistus, maahantuonti ja myynti 2 julkaisutiedot Tekstit: Tukes Kuvat: Lauri Mannermaa, Pixhill (s. 21) Ulkoasu: & taitto

Lisätiedot