Tehtävä 1. Kestävän muotoilun tehtäväpaketti koululaisille. Tärkeimmät ja turhimmat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tehtävä 1. Kestävän muotoilun tehtäväpaketti koululaisille. Tärkeimmät ja turhimmat"

Transkriptio

1 Kestävän mutilun tehtäväpaketti kululaisille Tähän tehtäväpakettiin n kttu 4 erilaista tutteisiin ja mutiluun liittyvää tehtävää. Tehtävien avulla vidaan käydä läpi kestävän kehityksen teemaa tutesuunnittelun ja kulutuksen näkökulmasta. Tehtävät spivat erityisesti 3-6 lukkalaisille. Tehtävät vidaan tteuttaa järjestyksessä, jllin saadaan kattava näkemys kestävän mutilun teemaan, mutta ne vidaan tteuttaa myös yksittäisinä itsenäisinä tehtävinä. Kaksi ensimmäistä tehtävää tarkastelevat teemaa tereettisemmasta lähtökhdasta. Ne auttavat phtimaan yhdessä kestävän kulutuksen käsitettä ja sen tteutumista massa elämässä. Klmas tehtävä jhdattelee innstavasti ja käytännönläheisesti mutilun maailmaan ja viimeisessä tehtävässä päästään j yksityiskhtaisemmin käsiksi erilaisiin tutesuunnittelun vaiheisiin ja tekniikihin. Klme ensimmäistä tehtävää vidaan tteuttaa yhden ppitunnin aikana, mutta viimeinen tehtävä vaatii pidemmän tteutusajan. Tehtävä 1 Tärkeimmät ja turhimmat Tärkeimmät ja turhimmat -tehtävän avulla vidaan miettiä kestävän kulutuksen teemaa man arkielämän valintjen kautta. Kats tulstettava tiedst: Tärkeimmät ja turhimmat Kest: 1 ppitunti

2 Tehtävä: Jkainen ppilas saa man taulukn, jhn hän kirjittaa klme tärkeintä maa tai perheen mistamaa tavaraa, ja klme turhinta, jista lisi helpp lupua. Taulukn kysymyksiin vastaaminen auttaa arviimaan valittujen tavariden tärkeyttä ja turhuutta, sekä ymmärtämään miksi tute n suunniteltu ja miksi se n hankittu. Seuraavaksi valituista tavarista keskustellaan pienryhmissä. Keskustelun phjalta ryhmän tulisi valita kk ryhmän turhin ja tärkein tavara ja perustella valinta kk lukalle. Miksi tutteesta lisi helpp tai vaikea lupua? Lukan turhimmat ja tarpeellisimmat tavarat kirjataan ylös, minkä jälkeen keskustellaan vielä yhdessä valituista tavarista. Tehtävän phjalta käydään keskustelu tarpeellisuudesta ja turhuudesta. Apuna vi käyttää esimerkiksi seuraavia kysymyksiä: millaisia tarpeellisimmat? millaisia livat perustelut? millaisia asiita livat turhimmat? millaisia livat turhuuden perustelut? lik ryhmässä vaikea löytää yhteistä turhinta tai tarpeellisinta? Miksi? vik tavarista lla haittaa? Millaista? millaisista asiista luvumme, kun kulutamme paljn? (vapaa-aika, ihmissuhteet?) Alkuvalmisteluja: Ennen tehtävän tekemistä n syytä käydä yhdessä läpi mitä tavaralla tarkitetaan. Tavara tarkittaa siis yksittäistä perheen tai ppilaan mistamaa tellisesti valmistettua esinettä, kuten aut, sänky tai TV. Tavariksi ei lasketa esimerkiksi rukaa tai rahaa. Lähde: Tehtävä n svellus Sumen lunnnsujeluliitn sivuilta löytyvän Kestävien valintjen tait - ektehkkuus ja khtuus kulussa ppimateriaalin tehtävästä. Oppimateriaalipaketista löytyy hyvää tieta kestävästä kulutuksesta sekä teemaan spivaa tehtävämateriaalia.

3 Tehtävä 2 Elinkaarisarjakuva Elinkaarisarjakuva -tehtävässä ppilaat piirtävät sarjakuvan valitsemansa tutteen elämästä. Se auttaa heitä hahmttamaan mistä tutteet tulevat, mihin ne päätyvät käytön jälkeen, ja kuinka paljn työtä, energiaa ja raaka-aineita tutteen valmistamiseen kuluu. Kats tulstettava tiedst: Elinkaarisarjakuvan phja Kest: 1 ppitunti Tehtävä: Piirrä seitsemän ruudun sarjakuva valitsemasi esineen elämästä. Valitse jkin esine (nukke, sukka ym.). Mieti alla levia kysymyksiä. Jkaisen kysymyksen perässä n numer. Piirrä tai kirjita numerituun ruutuun kysymyksen vastaus. Kun let piirtänyt kaikki kuvat, n sinulla valmis sarjakuva esineesi elämästä. Anna vielä sarjakuvallesi tsikk. Kerr kuvien avulla esineesi elämästä parillesi. Kysymyksiä esineen elämästä: Minkä esineen valitsit? Piirrä se klmanteen (3) ruutuun. Mistä raaka-aineista ja materiaalista esine n pääasiassa tehty? (1) Missä ja miten esine valmistetaan? (2) Miten esine pääsee myyntiin? Pakataank esine, miten se kuljetetaan? (4) Mistä ja miten esine hankitaan? (5) Miten esinettä käytetään? (6) Mihin esine päätyy, kun sitä ei enää tarvita? Kierrätykseen, tisten esineiden raakaaineeksi vai kaatpaikalle? (7)

4 Alkuvalmisteluja: Ennen tehtävän tekemistä n syytä käydä yhdessä läpi jnkin tutteen elinkaari. Alla n yksi esimerkki siitä, miten kysymysten vastauksista saadaan ruutuun piirrettävän kuvan aihe: Minkä esineen valitsit? KIRJA Mistä raaka-aineista ja materiaalista esine n pääasiassa tehty? PUU, PAPERI Missä ja miten esine valmistetaan? PAPERITEHDAS, KIRJAPAINO Miten esine pääsee myyntiin? Pakataank esine, miten se kuljetetaan? PAKKAAMINEN / KULJETUS ESIM. KUORMA-AUTOLLA Mistä ja miten esine hankitaan? KIRJAKAUPPA / KIRJASTO Miten sitä käytetään? LUKEMINEN Mihin esine päätyy? Kiertn sellaisenaan, raaka-aineeksi vai kaatpaikalle? PAPERINKERÄYS / KIRPPUTORI / KIERRÄTYSKESKUS Lähde: Tehtävä n svellus Pirkanmaan Jätehulln sivuilta löytyvästä ppimateriaalista. Sivustlta löytyy myös muita kululaisille suunnattuja kierrätysteemaan spivia tehtäviä. Tehtävä 3 Trninrakennuskisa Trninrakennus n tehtävä, jssa ppilaat pääsevät testaamaan maa ngelmanratkaisu- ja materiaalinkäsittelytaitaan. Tehtävä tteutetaan käyttäen ainastaan saksia, paperia ja paperiliimapuikkja. Paperi n yksinkertainen mallinrakennusmateriaali, mikä spii helpn kierrätettävyytensä vuksi hyvin kestävän mutilun teemaan.

5 Kest: 1 ppitunti Tehtävä: Rakenna parin kanssa viidestä paperiarkista mahdllisimman KORKEA trni, jka pysyy pystyssä tukematta. Rakennusaikaa n 15 minuuttia. Alkuvalmisteluja: Ennen tehtävän alittamista vidaan yhdessä miettiä millä eri tavin paperia n ttuttu käsittelemään (taittelu, liimaaminen, leikkaaminen..) ja mitä erilaisia gemetrisiä mutja ja sia paperista saisi rakennettua (karti, lieriö, klmi..). Lisäksi ppilaita vi kehttaa miettimään minkä mutisia tutut krkeat trnit vat (Eiffel-trni, vesitrni, pilvenpiirtäjät..) ja miten paperista tehtyjä sia visi yhdistää tisiinsa (liimaaminen, viillt, suikaleet..). Ohjeiden annn jälkeen jkaiselle parille jaetaan 5 kpl A4 -kkista kpipaperia, sakset ja paperiliimapuikt. Työskentelyaika n 15 minuuttia, minkä jälkeen mitataan krkein trni ja tarkastellaan erilaisia syntyneitä ratkaisuja ja niiden timivuutta annetun suunnittelutehtävän kannalta. Tehtävä 4 Oma tute Oma tute -tehtävässä ppilaat pääsevät suunnittelemaan man tutteen kestävän kehityksen teeman puitteissa. Tehtävän sit pettavat ppilaille suunnitteluprsessin eri vaiheita ja menetelmiä. Ideintivaihe tteutetaan ryhmissä, millä varmistetaan ideiden runsaus ja mnipulisuus. Tehtävä n seitsemänvaiheinen ja jkainen khta n avattu tarkemmin alla. Tteutuksesta riippuen tehtävään vi käyttää aikaa neljästä ppitunnista ylöspäin. Kest: 4-6 ppituntia 1. TARVE 2. IDEOINTI 3. VALINTA 4. LUONNOKSET 5. MALLINRAKENNUS 6. TUOTEJULISTE 7. ESITTELY

6 1. TARVE Oppilaat miettivät yhdessä jnkin tarpeen, jhn lähtevät ideimaan tutetta. Suunnittelutehtävä vidaan antaa myös valmiina (esim. LIIKUNTAVÄLINE VÄLITUNNILLE). Tarvelähtökhta n kestävän mutilun teeman kannalta leellinen, sillä uusilla esineillä tulisi aina lla jkin pätevä syy, miksi sitä lähdetään suunnittelemaan. Uuden tutteen tulisikin siis lla jllain lailla aikaisempaa parempi tai sen tulisi ratkaista jkin ngelma tai uusi tarve. 2. IDEOINTI Ideintivaiheessa ppilaat ideivat pienryhmissä (3-5) lyhyessä ajassa mahdllisimman mnta ideaa annetusta teemasta (esim. LIIKUNTAVÄLINE VÄLITUNNILLE). Ideinti tteutetaan Mind Map tyyliin, kirjittamalla A3 kkiselle paperille. Ideat esitetään lyhyesti parilla sanalla (esim. itsestään pyörivä hyppynaru tai liikkuva kiipeilyseinä). Aikaa annetaan 15 minuuttia ja ennen alittamista n hyvä painttaa, että ideita n tarkitus tuttaa npeasti mahdllisimman paljn (esim. vähintään 20 ideaa) ja että kaikki ideat kelpaavat. Js ideita ei meinaa syntyä, vidaan ensin kirjittaa ylös kaikki j nykyisin lemassa levat valitun teeman mukaiset tutteet (esim. trampliini, kengurukeppi, kiipeilyseinä, tikkataulu, jalkapall..) ja sen jälkeen alkaa yhdistellä näitä ideita keskenään uusiksi yhdistelmiksi (esim. tikkataulun mutinen jalkapallkenttä tai kimmisa kiipeilyseinä). 3. VALINTA Tästä eteenpäin ppilaat jatkavat suunnittelua yksilötyönä. Aluksi he valitsevat ryhmänsä tuttamista ideista yhden itselleen mieluisimman, jta lähtevät työstämään eteenpäin. Ei haittaa vaikka useampi ryhmän jäsen valitsee saman idean, sillä tteutuksista tulee kuitenkin yksilölliset. Valintakriteerinä vidaan käyttää man mieltymyksen lisäksi sitä, nk tuteidea kestävän kehityksen teemaa tukeva. Tässä vaiheessa kannattaa samalla arviida sitä, nk valittu idea ikeasti tteuttamiskelpinen ja tehtävänannn mukainen. 4. LUONNOKSET Idean valinnan jälkeen ppilaat lähtevät lunnstelemaan maa visitaan tutteesta. Lunnstelu tteutetaan A3 kkiselle paperille, jlle vi piirtää useita kuvia, jissa tute tai sen sat näkyvät eri suunnista. Js jku innstuu piirtämään tutteesta erilaisia versiita, vi lunnsteluun käyttää enemmänkin paperia. Suuri paperikk n kuitenkin hyvä, jtta eri piirrkset ja idean kehittyminen n helpsti nähtävillä. Samalla ppilaille kannattaa j kerta mitä materiaaleja mallinrakennuksessa n tarkitus käyttää, jllin maan piirrkseen vi kirjittaa ylös mistä materiaaleista aik lähteä rakentamaan pienismallia.

7 5. MALLINRAKENNUS Mallinrakennusvaiheessa ppilaat tteuttavat pienismallin lunnstelemastaan tutteesta. Mallinrakennukseen vi käyttää melkein mitä vain materiaaleja ja tehtävän vi rajata niin, että malli tulee rakentaa jstain tietyistä materiaalista, tai sitten materiaaleja vi käyttää vapaasti. Hyviä kulusta löytyviä ja helpsti työstettäviä mallinrakennusmateriaaleja vat esimerkiksi: kartnki ja pahvi rautalanka ja piipunrassit helmet, styrx- ja massapallt, höyhenet ym. pienesineet lanka ja kangas fli ja muvikelmu erilaiset puutikut Lisäksi n hyvä varata erilaisiin materiaaleihin spivia työvälineitä: kuumaliimapistleja katkaisupihdit sakset yleisliimaa pitkiä viivittimia mattpuukkja tai muita teräviä veitsiä Ennen mallinrakennuksen alittamista n hyvä kerta, paljnk rakentamiseen n tarkitus käyttää aikaa. Npean hahmmallin, jka ilmentää vain esineen mutja ilman turhia yksityiskhtia ja värien käyttöä, saa tehtyä yhdessä tai kahdessa ppitunnissa. Tarkemman mallin tekn vi varata aikaa jpa neljä ppituntia, jllin työ n tarkitus tehdä viimeistellymmin ja malleissa vi lla esimerkiksi timivia sia tai ne vidaan maalata akryylimaaleilla. 6. TUOTEJULISTE Kun malli n valmis, tehdään sille tutejuliste, jka kuvastaa tutteen parhaita pulia. Juliste tteutetaan A3 kkiselle paperille halutulla tekniikalla. Tekn vi käyttää esim. tusseja, värikyniä ja väripapereita. Julisteen idea n kerta tutteen minaisuuksista selkeästi ja psitiivisessa valssa. Se vi sisältää keksittyjä käyttäjäkkemustekstejä tai piirrettyjä kuvia tutteen käytöstä. Se vi myös sisältää tarinaa tutteen taustasta tai käytöstä esim. sarjakuvamudssa. Js tutteen suunnittelussa n humiitu kestävän kehityksen teemja, n niitä syytä krstaa myös tutejulisteessa. Lisäksi tutteelle n hyvä keksiä iskevä nimi ja tuda se näyttävästi esiin julisteessa. 7. ESITTELY Valmiin tutteen esittely tteutetaan pienismallin ja tutejulisteen avulla. Oppilaat kertvat ensin vurtellen tutteestaan, minkä jälkeen tutteista ja niiden minaisuuksista vidaan keskustella yhdessä. Samalla vidaan käydä läpi mallinrakennuksen materiaaliratkaisuja ja prjektin aikana vastaan tulleita ngelmakhtia ja nnistumishetkiä. Esittelykierrksen jälkeen tutteista vi järjestää näyttelyn, jssa mallit saadaan julisteiden avulla näyttävästi esille.

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin johdanto ja yleinen osio

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin johdanto ja yleinen osio Yks, kaks timimaan! -materiaalin jhdant ja yleinen si Tämä n Kehittämiskeskus Opinkirjn tuttaman Yks, kaks timimaan! -materiaalin PDF-kirjastn tiedst. Linkki sähköiseen materiaaliin ja kaikki tukiaineistt

Lisätiedot

Kouluttajan tukimateriaali Välkkäri koulutuksen toteuttamiseksi alakoulussa

Kouluttajan tukimateriaali Välkkäri koulutuksen toteuttamiseksi alakoulussa Kuluttajan tukimateriaali Välkkäri kulutuksen tteuttamiseksi alakulussa Alakulun Välkkäri-kulutuksen yleinen kuluttajan tukimateriaali 8.5.2014 Alakulun Välkkäri-kulutuksen yleinen kuluttajan tukimateriaali

Lisätiedot

TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamko 2014

TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamko 2014 TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamk 2014 SISÄLTÖ Tutrin ABC... 3 Tutrin tehtävät... 5 Tutrin tiedt ja taidt... 6 Ryhmänhjaus ja ryhmäyttäminen... 8 Tutrinnin vusikell... 11 Opiskelijakunta LAMKO... 19 Järjestelmät...

Lisätiedot

Yläluokka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alaluokka Perustietoja lähiliikuntahankkeesta. o o

Yläluokka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alaluokka Perustietoja lähiliikuntahankkeesta. o o Ylälukka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alalukka Perustietja Ensimmäinen lähtökhta li kulun remntin alitus Tinen näkemys li Yhteiskulun saneerausremntti lähiliikuntahankkeesta se, miten

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen)

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen) LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU (tim. Sinikka Mynttinen) 2 SISÄLTÖ 1 Liiketimintasuunnitelma 1.1 Liiketimintasuunnitelman määritelmä 1.2 Liiketimintasuunnitelman merkitys 1.3 Mitä välttää liiketimintasuunnitelmassa?

Lisätiedot

Koonti HYYn puheenjohtajaseminaarista 25.2.2014

Koonti HYYn puheenjohtajaseminaarista 25.2.2014 Knti HYYn puheenjhtajaseminaarista 25.2.2014 Hallituksen ryhmäyttäminen ja mtivinti Vetäjinä Kerttu Kaikknen ja Jyrki Erikssn Hallituksen ryhmäyttäminen ja mtivinti -ryhmän tarkituksena li antaa puheenjhtajille

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 3.5.2012 Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma KANDIDAATINTYÖ

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 3.5.2012 Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma KANDIDAATINTYÖ Lappeenrannan teknillinen ylipist 3.5.2012 Teknistaludellinen tiedekunta Tiettekniikan kulutushjelma KANDIDAATINTYÖ Pilvipalveluiden eri tietturvaprfiilit ja -tast Työn hjaaja: prf. Jari Prras Lappeenrannassa,

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS

ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS Case: Kauppakeskus Klmisppi T E K I J Ä T: Jhanna Pekkarinen Miia Riepp SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

EETLS Group of Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS

EETLS Group of Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS EETLS Grup f Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS ECO-DESTINET -VERKOSTO 2009 1 EETLS Grup f Criteria Tämän EETLS-lunnksen n painanut

Lisätiedot

Mirja Mahkonen Liiku - leiki - kehity. Psykomotorinen pienryhmäkokeilu

Mirja Mahkonen Liiku - leiki - kehity. Psykomotorinen pienryhmäkokeilu Mirja Mahknen Liiku - leiki - kehity Psykmtrinen pienryhmäkkeilu Metrplia Ammattikrkeakulu Erikistumispinnt Psykmtriikka timinyakyvyn tukena Kehittämistyö 26.5.2011 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikk Sivumäärä

Lisätiedot

Väkivaltainen ekstremismi Suomessa tilannekatsaus 1/2015. Tiivistelmä

Väkivaltainen ekstremismi Suomessa tilannekatsaus 1/2015. Tiivistelmä Raprtti 24.2.2015 Väkivaltainen ekstremismi Sumessa tilannekatsaus 1/2015 Tiivistelmä Väkivaltaista ääriajattelua ja siihen viittaavia merkkejä havaitaan sumalaisissa lukiissa ja ammattikuluissa. Varsinaisia

Lisätiedot

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Spectrum kkus 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Yleiset ajatukset ja ideat Miksi maanne n valinnut kääntää tietyn san Spectrumia? Sumi Kääntää Appendix 1 - Tämä n sitä, mitä Sumen muset tarvitsevat

Lisätiedot

Sisäkorvaistutteen saaneiden lasten kuntoutuksen ja tulkkauspalvelujen tarkoituksenmukaisuus ja tulevaisuuden tarve. 2. vaiheen haastattelututkimus.

Sisäkorvaistutteen saaneiden lasten kuntoutuksen ja tulkkauspalvelujen tarkoituksenmukaisuus ja tulevaisuuden tarve. 2. vaiheen haastattelututkimus. Sisäkrvaistutteen saaneiden lasten kuntutuksen ja tulkkauspalvelujen tarkituksenmukaisuus ja tulevaisuuden tarve. 2. vaiheen haastattelututkimus. ---------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja TIIVISTELMÄ Outkaira tuttamhan ry n ktiseutunsa kehittämisestä kiinnstuneiden ihmisten mudstama maaseudun kehittämisyhdistys, jta kutsutaan myös timintaryhmäksi. Yhdistyksen nimestä käytetään puhekielessä

Lisätiedot

Audiovisuaalisen median sääntelyn toimivuus ja kehittämistarpeet vanhempien näkökulmasta. Tutkimusraportin liitteet

Audiovisuaalisen median sääntelyn toimivuus ja kehittämistarpeet vanhempien näkökulmasta. Tutkimusraportin liitteet Audivisuaalisen median sääntelyn timivuus ja kehittämistarpeet vanhempien näkökulmasta Tutkimusraprtin liitteet Audivisuaalisen median sääntelyn timivuus ja kehittämistarpeet vanhempien näkökulmasta Tutkimusraprtin

Lisätiedot

Tiedonlähteitä yrittäjille - valikoima internetin lähteitä yritystoiminnan tueksi

Tiedonlähteitä yrittäjille - valikoima internetin lähteitä yritystoiminnan tueksi 1 / 21 Kirav - kirjast avimena ppimisympäristönä Biblär - bibliteket sm ett öppet lärcentrum Tiednlähteitä yrittäjille - valikima internetin lähteitä yritystiminnan tueksi Sisältö Ajantasaisen lakitiedn

Lisätiedot

Soveltuu eri formaateissa olevien aineistojen visualisointiin, hallinnointiin, editointiin, analysointiin, karttatulosteiden tuottamiseen jne.

Soveltuu eri formaateissa olevien aineistojen visualisointiin, hallinnointiin, editointiin, analysointiin, karttatulosteiden tuottamiseen jne. QGIS kurssi 15. 16.5.2014 Kurssin tarkitus n perehdyttää kurssilaiset paikkatiedn perusteisiin ja ilmaisen paikkatiet hjelmistn QGIS:n käyttöön. Kurssi järjestetään Turun ylipistn maantieteen sastn tilissa

Lisätiedot

MUIKKU-LAATIKKO SISÄLTÄÄ: DVD:lle tallennettuna PDF-, PowerPoint tai Wordtiedostoina

MUIKKU-LAATIKKO SISÄLTÄÄ: DVD:lle tallennettuna PDF-, PowerPoint tai Wordtiedostoina MUIKKU-laatikk (muistikuntutusmateriaali) Keski-Sumen Muistiyhdistys ry:n Ktihita tukevaa kuntutusta Keski-Sumen kuntiin prjektin timesta valmistunut MUIKKU-laatikk (muistikuntutusmateriaali) n suunniteltu

Lisätiedot

KOIRAN KOTIKÄYTTÄYTYMINEN MITÄ EMME SAA SELVILLE LUONNETESTEISSÄ? Tuire Kaimio (eläintenkouluttaja, tietokirjailija, kennel Deictic)

KOIRAN KOTIKÄYTTÄYTYMINEN MITÄ EMME SAA SELVILLE LUONNETESTEISSÄ? Tuire Kaimio (eläintenkouluttaja, tietokirjailija, kennel Deictic) JALOSTUSNEUVOJIEN JATKOKURSSI 10.-11.4.2010 Jyväskylä Yhdistelty seuraavista luennista: KÄYTTÄYTYMISEN GENEETTINEN POHJA Riitta Liimatainen (Jalstusagrnmi, MMM, Opaskirakulun jhtaja, Kennelliitn MH-kuvaaja

Lisätiedot

Verkkokurssin suunnittelu

Verkkokurssin suunnittelu Verkkkurssin suunnittelu Yleistä Kun suunnittelet verkk-petusta ja -hjausta, lähde liikkeelle ensin mahdllisimman yksinkertaisesta tteutuksesta. Näin pääset npeasti liikkeelle ja piskelijat speutuvat mahdllisesti

Lisätiedot

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin EUrPan TilinTarkaSTUSTUmiiSTUin VUSikErTmUS EU:n TalUSarVi VarainhiTVUDEllE 2007 TiEDTE Sisältää tietja myös Eurpan kehitysrahastja kskevasta vusikertmuksesta JOHDANTO Eurpan tilintarkastustumiistuin

Lisätiedot

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLINEN YMPÄRISTÖTOIMI SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLISEN YMPÄRISTÖTOIMEN JULKAISUJA 16 Virta Riikka, Laine

Lisätiedot

Reilua kauppaa kouluihin Maailmankauppojen liitto ry Världsbutikernas förbund rf

Reilua kauppaa kouluihin Maailmankauppojen liitto ry Världsbutikernas förbund rf Kouluvierailuopas Maailmankaupoille Reilua kauppaa kouluihin Maailmankauppojen liitto ry Världsbutikernas förbund rf Sisällysluettelo Mistä lisätietoa Reilusta kaupasta? 5 Mitä on Reilu kauppa? 6 Viestintä

Lisätiedot

Muistio. Kollaja-hankkeen ympäristövaikutusten arviointi. Seurantaryhmän 2. kokous. Päivämäärä ja paikka

Muistio. Kollaja-hankkeen ympäristövaikutusten arviointi. Seurantaryhmän 2. kokous. Päivämäärä ja paikka Muisti Asia/prjekti Aihe Päivämäärä ja paikka PVO-Vesivima Oy Kllaja-hankkeen ympäristövaikutusten arviinti Seurantaryhmän 2. kkus pe 14.3.2008 Pudasjärvi Kehittämiskeskus Phjantähti Aika Kl 10.00-13.40

Lisätiedot

Iäkkäiden ihmisten psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen

Iäkkäiden ihmisten psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen Vanhustyön Keskusliitt Ry / Elisa ikä hjelman krdinaati Iäkkäiden ihmisten psykssiaalisen hyvinvinnin edistäminen Yhteenvet järjestöille suunnatusta kyselystä Reija Heinla & Katja Hel 20.2.2012 Sisältö

Lisätiedot

KAVIOURALLA. Ratsastuksen valinnat

KAVIOURALLA. Ratsastuksen valinnat KAVIOURALLA Ratsastuksen valinnat SISÄLTÖ: 1. AINUTLAATUINEN KUMPPANUUS 3 2. KAVIOURAN SYNTY 4 3. TAVOITTEEMME 5 4. NÄIN SAAVUTAMME TAVOITTEEMME 8 4.1. YHTEISKUNTA JA ARVOSTUS / YHTEISKUNTA ARVOSTAA MEITÄ

Lisätiedot

Marjatta Kaurala. Mitä kuuluu vangin läheisille? Sosiaalisen tilanteen kartoitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ

Marjatta Kaurala. Mitä kuuluu vangin läheisille? Sosiaalisen tilanteen kartoitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Marjatta Kaurala Mitä kuuluu vangin läheisille? Ssiaalisen tilanteen kartitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Mnisteita 3/2009 Marjatta Kaurala: Mitä kuuluu vangin läheisille?

Lisätiedot

Erilaisia elinympäristöjä 1: Ravintoketju ja ravintoverkko

Erilaisia elinympäristöjä 1: Ravintoketju ja ravintoverkko Erilaisia elinympäristöjä 1: Ravintoketju ja ravintoverkko Toimintatehtävät Taustatietoa: Kasveilla eli tuottajilla on käytössään auringon energiaa hyvin paljon. Kasvinsyöjät ja pedot ovat kuluttajia.

Lisätiedot

Tuki- ja virikeaineisto

Tuki- ja virikeaineisto Osallistavat menetelmät Tuki- ja virikeaineisto Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 1 OSALLISTAVAT MENETELMÄT 2 1.1 Osallistavien menetelmien määritelmä 2 1.2 Ohjaajan rooli 3 1.3 Osallistavat menetelmät

Lisätiedot

1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS

1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAKERTOMUS 2006 1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS 1.1. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja ihmisikeudellinen työ Pr-tukipiste ry n yhdistys, jka seuraa sekä kansallista että kansainvälistä prstituutiplitiikkaa

Lisätiedot