AVIOERON LIITÄNNÄISVAATIMUKSET JA NIIDEN KÄSITTELY KÄRÄJÄOIKEUDESSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AVIOERON LIITÄNNÄISVAATIMUKSET JA NIIDEN KÄSITTELY KÄRÄJÄOIKEUDESSA"

Transkriptio

1 AVIOERON LIITÄNNÄISVAATIMUKSET JA NIIDEN KÄSITTELY KÄRÄJÄOIKEUDESSA Tytti Hietanen Opinnäytetyö Toukokuu 2012 Liiketalouden koulutusohjelma Oikeudellisen asiantuntijuuden suuntautumisvaihtoehto Tampereen Ammattikorkeakoulu

2 TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Oikeudellisen asiantuntijuuden suuntautumisvaihtoehto HIETANEN, TYTTI: Avioeron liitännäisvaatimukset ja niiden käsittely käräjäoikeudessa Opinnäytetyö 61 sivua Toukokuu 2012 Avioerojen määrä on Suomessa vuosittain yli Avioerojen yleisyydestä huolimatta avioeron liitännäisvaatimusten käsite ja sisältö jää monelle epäselväksi. Opinnäytetyön tavoitteena oli parantaa ihmisten liitännäisvaatimusasioiden tuntemusta. Opinnäytetyössä tarkasteltiin erityyppisten liitännäisvaatimusten sisältöä ja niiden käsittelyn kulkua Suomen käräjäoikeuksissa. Opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia avioeron liitännäisvaatimuksista ja niiden käräjäoikeuskäsittelystä tiivis mutta samalla suhteellisen kattava tietopaketti yksiin kansiin. Työn tarkoituksena oli, että siitä hyötyvät sekä opiskelijat että esimerkiksi avioeroprosessissa olevat tai sitä harkitsevat henkilöt. Opinnäytetyön tuli vastata kysymyksiin liitännäisvaatimusten käsitteestä, sen sisällöstä ja oikeuskäsittelyn vaiheista. Avioeron liitännäisvaatimukset voivat kohdistua puolisoiden välisiin varallisuussuhteisiin tai toisaalta lapsiin liittyviin asioihin. Liitännäisvaatimuksista yleisimpiä ovat lapsiin, erityisesti huoltoon ja tapaamisoikeuteen liittyvät vaatimukset. Liitännäisvaatimusasiat tulevat käräjäoikeudessa vireille pääsääntöisesti hakemusasioina. Liitännäisvaatimukset voidaan käsitellä kirjallisesti niiden ollessa riidattomia, mutta riitaiset asiat etenevät suulliseen istuntokäsittelyyn. Riitaisistakin liitännäisvaatimusasioista suuri osa ratkaistaan jo asian valmisteluvaiheessa, ja pääkäsittelyvaiheeseen edetään suhteellisen harvoin. Avioeron liitännäisvaatimusasiat ja erityisesti lapsia koskevat riidat asettavat niitä ratkaiseville tuomareille omantyyppiset haasteensa. Liitännäisvaatimusasioita käsittelevien tuomareiden ammattitaidossa korostuvat asioiden luonteesta johtuen muun muassa erinomaiset sosiaaliset taidot. Nämä taidot ovat suuressa roolissa esimerkiksi oikeudenkäynnille vaihtoehtoisessa menettelyssä, eli tuomioistuinsovittelussa. Siinä sovinnolliseen ratkaisuun pyritään vapaamuotoisessa käsittelyssä tuomarin toimiessa sovittelijana. Yhtenä tulevaisuuden tavoitteena voidaan nähdä se, että tuomioistuinsovittelua olisi mahdollista hyödyntää ja sen asemaa menettelytapana tulisi korostaa erityisesti lapsiin liittyvissä asioissa nykyistä enemmän. Asiasanat: avioero, ositus, lapsen huolto, tuomioistuinkäsittely

3 ABSTRACT Tampereen ammattikorkeakoulu Tampere University of Applied Sciences Degree programme in Business Administration Option of Legal Expertise HIETANEN, TYTTI: Secondary Claims for Divorce and Their Court Proceedings in District Court Bachelor's thesis 61 pages May 2012 The annual number of divorce cases in Finland is approximately Despite their frequency, the concept of secondary claims for divorce is somewhat unclear to many people. The purpose of the thesis was to improve people s knowledge of the secondary claims. The thesis reviewed the contents of different types of secondary claims for divorce and their court proceedings in district court. The objective of the thesis was to write out a compact but at the same time a relatively comprehensive information package about secondary claims for divorce and their court proceedings. The thesis was designed to serve not only students, but also the people who are considering or already have a divorce process in progress. The thesis was supposed to answer questions about the concept, the contents and the handling phases of secondary claims. There are two kinds of secondary claims for divorce. They can either be related to the financial relations of the spouses or they can be focused on the children s matters. Most commonly presented claims are focused specifically on the child custody and visitation rights. Undisputed secondary claims cases can be processed simply in writing, but disputed cases are handled in court hearings. Many of the disputed cases are already settled during the court s preparation phase before the main hearing. Secondary claims cases and particularly the ones that handle children s matters are challenging to court judges. In such cases the judge has to have for example excellent social skills. Those skills act an important role in court mediation. The spouses are able to choose this alternative procedure over the actual court proceedings. Court mediation is a special procedure, in which a court judge acts as a mediator in an informal process and tries to find an understanding between the two parties. As a future goal, court mediation could be better exploited and underlined than today, especially in the cases that are focused on children s matters. Key words: divorce, division, custody, court proceedings

4 4 SISÄLLYS 1 JOHDANTO AVIOEROPROSESSI SUOMESSA Avioero harkinta-ajan jälkeen Avioero ilman harkinta-aikaa AVIOERON LIITÄNNÄISVAATIMUKSET Liitännäisvaatimusten kahtiajako Yhteiselämän lopettaminen PUOLISOIDEN TALOUDELLISIIN SUHTEISIIN LIITTYVÄT VAATIMUKSET Avioliiton varallisuussuhteista Omaisuuden ositus Ositusperusteet ja ositettava omaisuus Ositusmenettely Sopimusositus ja toimitusositus Pesänjakajan määrääminen Puolison elatus Puolison elatuksen tarve ja elatussopimus Tuomioistuimen päätös elatusavusta LAPSEEN KOHDISTUVAT VAATIMUKSET Lapsen huolto ja tapaamisoikeus Huollon sisältö ja määräytyminen Vanhempien sopimusvapaus Tuomioistuimen päätös Tapaamisoikeus käytännössä Lapsen asuminen Lapsen asumisjärjestelyistä päättäminen Erilaisia asumismalleja Lapsen elatus Lapsen oikeus elatukseen ja vanhempien elatusvastuu Oikeus elatusapuun Elatusavun vahvistaminen Elatusavun määrä ja maksaminen Elatusavun muuttaminen ja palauttaminen LIITÄNNÄISVAATIMUSTEN KÄSITTELY KÄRÄJÄOIKEUDESSA Tuomioistuinkäsittelyn yleisistä periaatteista liitännäisvaatimusasioissa... 40

5 5 6.2 Liitännäisvaatimusasian käsittelyjärjestys Kirjallinen valmistelu ja käsittely Suullinen istuntokäsittely Valmisteluistunto Pääkäsittely Tuomioistuinsovittelu Liitännäisvaatimusasian käsittelyn ominaispiirteitä ja haasteita POHDINTA LÄHTEET... 59

6 6 LYHENTEET JA TERMIT AL avioliittolaki /234 ElatusL laki lapsen elatuksesta /704 ETukiL elatustukilaki /580 HE hallituksen esitys HolhTL laki holhoustoimesta /442 HTL laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta /361 IndeksiL laki eräiden elatusapujen sitomisesta elinkustannuksiin /583 KKO korkein oikeus, korkeimman oikeuden päätös OK oikeudenkäymiskaari /4 PK perintökaari /40 PL Suomen perustuslaki /731 RPL laki rekisteröidystä parisuhteesta /950 TuomSovL laki riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa /394 YTJulkL laki oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa /370

7 7 1 JOHDANTO Avioerot ovat nykyajan Suomessa arkipäivää. Tilastokeskuksen 1 mukaan vuonna 2011 solmittiin yli avioliittoa ja samana vuonna avioerojen määrä oli yli Avioeroon liittyvät säännökset ja käytänteet ovat erityisesti nykypäivänä tärkeä osa perheoikeuden alaa. Avioeroprosessin ja siihen liittyvien liitännäisvaatimusten sisällön sekä käräjäoikeuden liitännäisvaatimuksiin liittyvien käsittelykäytäntöjen tunteminen on jo avioerojen yleisyyden vuoksi tärkeää niin avioeroprosessia harkitseville tai sitä läpikäyville ihmisille, kuin myös oikeudellisten aineiden opiskelijoille. Tämän opinnäytetyön tavoitteena on lisätä sekä maallikoiden että esimerkiksi oikeustradenomiopiskelijoiden tietämystä avioeron liitännäisvaatimuksista ja niiden käsittelystä käräjäoikeudessa. Opinnäytetyön tarkoitus on laatia tiivis mutta samalla suhteellisen kattava tietopaketti avioeron liitännäisvaatimuksista ja niiden käräjäoikeuskäsittelyn kulusta. Opinnäytetyö tarjoaa näin sekä teoriatietoa liitännäisvaatimuksista ja niiden sisällöstä, kuin myös käytännönläheisempää tietoa niiden käsittelyprosessista käräjäoikeudessa. Näistä tiedoista on opiskelijoille hyötyä erityisesti käräjäoikeudessa suoritettavaa harjoittelua ajatellen. Opinnäytetyön alussa kerrotaan lyhyesti avioeroprosessista yleisesti. Työn painopiste on kuitenkin varsinaisesta avioeroasiasta erillään käsiteltävien liitännäisvaatimusten määrittelyssä ja niiden käräjäoikeudessa tapahtuvan käsittelyprosessin esittelyssä. Avioeron liitännäisvaatimusten määrittelyn taustalla lähteinä ovat vahvasti lainsäädäntö ja oikeuskirjallisuus sekä muu erityyppinen lähdemateriaali, kuten tutkimukset, ohjeet ja julkaisut. Käsittelyprosessin esittelyssä lähteinä käytetään edellä mainittujen lisäksi käräjätuomarien haastatteluita, joiden kautta opinnäytetyöhön saadaan faktatiedon lisäksi hieman asiantuntijoiden näkökulmaa liitännäisvaatimusasioiden käsittelystä. Tämä opinnäytetyö ei haastattelulähteiden läsnäolosta huolimatta ole empiirinen työ, vaan se on tehty lainopillisesta näkökulmasta ja vastaa kysymyksiin avioeron liitännäisvaatimusten käsitteestä, sisällöstä ja siitä, miten liitännäisvaatimusasioita käsitellään käräjäoikeudessa. 1 Tilastokeskus 2012

8 8 2 AVIOEROPROSESSI SUOMESSA Avioero käsitellään tuomioistuimessa erillisenä asiana. Jos puolisoilla on avioerohakemuksen ohella liitännäisvaatimuksia, käräjäoikeus käsittelee ne omana kokonaisuutenaan erillään varsinaisesta avioeroasiasta. Avioeroasioihin liittyen on hyvä muistaa, että avioeron ja liitännäisvaatimusten käsittelyt käräjäoikeudessa eivät riipu toisistaan. Näin ollen esimerkiksi avioeron ja liitännäisvaatimusasian käsittelyajat voivat olla huomattavan eripituisia toisiinsa nähden. Seuraavassa lyhyt katsaus itsenäisesti käsiteltävän varsinaisen avioeroasian kulkuun sekä harkinta-ajan jälkeen että ilman harkinta-aikaa. 2.1 Avioero harkinta-ajan jälkeen Avioeroasia tulee vireille tuomioistuimessa kirjallisen avioerohakemuksen saavuttua käräjäoikeuteen. Avioeroa haetaan käräjäoikeudesta siinä kunnassa, jossa jommallakummalla puolisoista on kotipaikka. 2 Avioeroasian käsittelyssä tuomioistuin ei tutki syitä siihen, minkä vuoksi avioeroa haetaan, eikä myöskään ota kantaa puolisoiden välisiin henkilökohtaisiin suhteisiin 3. Rekisteröity parisuhde puretaan samalla tavoin kuin avioliitto ja sen purkamiseen sovelletaan avioliittolain avioerosäännöksiä, kuten laissa rekisteröidystä parisuhteesta säädetään (RPL, 950/2001, 7 ). Harkinta-aikaperusteinen avioero on kaksivaiheinen prosessi, joka pannaan vireille niin sanotulla I-vaiheen hakemuksella 4. Avioerohakemus voi olla puolisoiden yhteinen tai toisen puolison yksin tekemä. Jos hakemuksen tekee toinen puoliso yksin, on tuomioistuimen annettava hakemus toiselle puolisolle tiedoksi niin kuin haasteen tiedoksi antamisesta säädetään ja varattava tälle tilaisuus tulla asiassa kuulluksi. Harkinta-aika alkaa avioliittolain (AL, 234/1929, 26,28 ) mukaan siitä hetkestä, kun puolisoiden yhteinen avioerohakemus jätetään tuomioistuimelle, tai kun toisen puolison yksin tekemä hakemus on annettu tiedoksi toiselle puolisolle. 2 Litmala 2002, 9 3 Oikeusministeriö Litmala 2002, 9

9 9 Kun kuuden kuukauden pituinen harkinta-aika on kulunut, on hakijoiden toimitettava käräjäoikeuteen II-vaiheen hakemus, jolla haetaan lopullista avioeroa 5. Hakemuksen voivat avioeroprosessin jälkimmäisessä vaiheessa tehdä puolisot yhdessä tai toinen puoliso yksin täysin riippumatta siitä, onko ensimmäinen hakemus tehty yksin vai yhdessä. Joka tapauksessa puolen vuoden harkinta-ajan kuluttua puolisoille syntyy velvollisuus reagoida, mikäli avioeroasia halutaan saattaa loppuun saakka. Ellei toisen vaiheen avioerohakemusta toimiteta käräjäoikeudelle ennen kuin yksi vuosi on kulunut harkinta-ajan alkamisesta, avioeroasia raukeaa. 6 Harkinta-aikaperusteinen avioero voidaan siis myöntää aikaisintaan kuuden kuukauden ja viimeistään vuoden kuluttua siitä, kun avioeroasia tuli vireille 7. Mikäli II-vaiheen hakemus ei saavu käräjäoikeuteen määräajassa, oikeus tekee avioeroasiassa päätöksen, jonka mukaan asia jää sillensä. Käräjäoikeus ei erikseen tiedota päätöksestä puolisoille. Jos puoliso tai puolisot haluavat edelleen erota, mutta harkinta-ajan alkamisesta on kulunut yli vuosi, on koko prosessi aloitettava uudelleen alusta 8. Harkinta-aikaperusteisen avioeroprosessin ja siihen sisällytettyjen tarkkojen määräaikojen tarkoituksena on, että eroa hakevat puolisot osoittavat avioeroprosessissa omaa aktiivisuutta ja toimintansa kautta näyttävät sitoutumisensa avioeropäätökseen. Kun puolisot ovat koko prosessin ajan tietoisia sen vaiheista ja määräaikojen kulumisesta, he voivat välttää ikävät yllätykset, kuten määräaikojen umpeutumisen ja sitä kautta eroprosessin turhan pitkittymisen. 2.2 Avioero ilman harkinta-aikaa Puolisoilla on oikeus avioeroon ilman kuuden kuukauden harkinta-aikaa, mikäli he ovat asuneet viimeiset kaksi vuotta keskeytyksettä erillään toisistaan (AL 25 ). Sillä, mistä syystä puolisot ovat asuneet erillään, ei ole merkitystä. Pitkän erillään asumisen katsotaan jo itsessään antavan kummallekin puolisolle mahdollisuuden harkittuun 5 Oikeuslaitos Gottberg 2010, Litmala 2002, 11 8 Gottberg 2010, 48

10 10 päätökseen avioliiton purkamisesta. Tämän vuoksi ero ilman harkinta-aikaa on pidempään erillään asuneille mahdollinen. 9 Puolisot on tuomittava avioeroon ilman harkinta-aikaa myös siinä tapauksessa, jos he ovat sukua toisilleen suoraan etenevässä tai takenevassa polvessa, sisaruksia tai puolisisaruksia tai jos jompikumpi puolisoista on avioliiton solmimisen aikana ollut jo ennestään avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa (AL 27 ). Tällaisessa tapauksessa myös virallisella syyttäjällä on velvollisuus käynnistää avioeroasia. Kyseisen kaltaiset tapaukset ovat kuitenkin nykyaikaisen väestötietojärjestelmän aikana äärettömän harvinaisia Gottberg 2010, Gottberg 2010, 48 49

11 11 3 AVIOERON LIITÄNNÄISVAATIMUKSET Avioeron yhteydessä ratkaistaviksi tulevat kysymykset liittyivätpä ne taloudellisiin asioihin tai lapsiin ovat periaatteessa kaikki puolisoiden keskenään sovittavissa. Kun puolisoiden keskenään tekemät sopimukset on asianmukaisesti tehty tai esimerkiksi lapsiin liittyvissä asioissa sosiaalitoimen vahvistamia, ei tuomioistuimen tarvitse ratkaista muuta kuin varsinainen avioeroasia. Riitaisissa tilanteissa tai silloin, kun puolisot haluavat vahvistetun sopimuksen sijaan asiastaan tuomioistuimen päätöksen, tuomioistuimen ratkaistavaksi voi avioeroasian ohella tulla myös varallisuuteen tai lapsiin liittyviä liitännäisasioita. Tässä luvussa kerrotaan yleisesti, mitä liitännäisvaatimukset ovat ja miten niitä voidaan jaotella. Tarkempi perehtyminen vaatimusten sisältöön seuraa tulevissa pääluvuissa. Tässä luvussa selvitetään myös yhteiselämän lopettamisen käsitettä. 3.1 Liitännäisvaatimusten kahtiajako Avioeron liitännäisvaatimusten aihepiirit ovat selkeästi kaksijakoiset, ja vaatimukset voidaankin jakaa karkeasti kahtia sen perusteella, liittyvätkö ne rahaan vai lapsiin. Tämän jaottelun seurauksena voidaan nimetä liitännäisvaatimusten kaksi ryhmää: puolisoiden taloudellisiin suhteisiin liittyvät sekä lapseen kohdistuvat vaatimukset. Tämän ryhmittelyn lisäksi puolisot voivat avioeroon liittyen esittää vaatimuksen yhteiselämän lopettamisesta, josta kerrotaan tarkemmin omassa alaluvussaan. Puolisoiden taloudellisiin suhteisiin liittyvistä asioista avioeroa hakeva pariskunta voi esittää vaatimuksen omaisuuden osituksesta, ositukseen liittyen pesänjakajan määräämisestä tai toiselle puolisolle suoritettavasta elatusavusta avioeron jälkeen. Lapseen kohdistuvien vaatimusten aiheina sen sijaan voivat olla lapsen huolto ja tapaamisoikeus, lapsen asuminen sekä lapsen elatukseen liittyvät kysymykset. Lapseen kohdistuvat liitännäisvaatimukset ovat eroprosessien yhteydessä huomattavasti yleisempiä kuin taloudellisiin suhteisiin liittyvät vaatimukset, ja joissakin yhteyksissä termillä liitännäisvaatimukset viitataankin ainoastaan lasten asioita koskeviin vaatimuksiin.

12 12 Oikeuskirjallisuudessa käsitteellä avioeron liitännäisvaatimukset saatetaan viitata toisinaan pelkästään lapsiin kohdistuviin vaatimuksiin. Kuten sanottu, liitännäisvaatimuksiin kuuluu kuitenkin näiden lisäksi myös taloudellisiin asioihin liittyviä vaatimuksia. Sekä lapsiin kohdistuvia että puolisoiden taloudellisiin suhteisiin liittyviä avioeron liitännäisvaatimuksia voidaan saattaa tuomioistuimen ratkaistaviksi avioerohakemuksen yhteydessä. Tästä johtuen liitännäisvaatimusten jakamista kahteen ryhmään aihepiirinsä perusteella voidaan pitää hyvin perusteltuna. 3.2 Yhteiselämän lopettaminen Avioliittolain tullessa alkuperäisessä muodossaan voimaan vuonna 1930, siihen ei sisältynyt säännöksiä, joiden perusteella puoliso olisi voinut vaatia toista puolisoa muuttamaan pois yhteisestä kodista ennen avioeroasian vireille tuloa, vaan vasta silloin kun avioeroasia oli otettu oikeuden käsittelyyn. Avioerolainsäädännön uudistuksen myötä vuonna 1988 tuli mahdolliseksi esittää yhteiselämän lopettamista koskeva vaatimus jo avioliiton aikana, avioeroprosessin yhteydessä tai vielä avioeron tultua lainvoimaiseksi. 11 Tavallisesti vaatimukset yhteiselämän lopettamisesta esitetään kuitenkin avioeroasian yhteydessä 12. Yhteiselämän lopettamista voi vaatia ilman avioeron hakemista, eikä yhteiselämän lopettaminen itsessään johda avioeroon. Yhteiselämän lopettamiselle ei tarvitse olla perustetta. 13 Yhteiselämän lopettamista koskeva vaatimus voidaan tehdä avioerohakemuksen yhteydessä liitännäisvaatimuksena tai yksinään erillisenä hakemuksena 14. Kuten avioero, yhteiselämän lopettamista koskeva asia pannaan vireille puolisoiden yhteisellä tai toisen puolison yksin tekemällä hakemuksella (AL 28 ). Käytännössä yhteiset hakemukset ovat harvinaisia, mutta perusteltuja esimerkiksi tilanteessa, jossa puolisot ovat yksimielisiä siitä, että erilleen on muutettava, mutta eri mieltä poismuuttavasta osapuolesta Aarnio & Kangas 2010, Litmala 2002, Väestöliitto Litmala 2002, Aarnio & Kangas 2010, 32

13 13 Monissa tapauksissa vaatimuksen yhteiselämän lopettamisesta esittää yksin toinen puoliso, joka voi olla käytännössä fyysisesti heikompi 16. Tällöin ollaan usein tilanteessa, jossa puolisoiden välillä esiintyy väkivaltaa. Puolisoista väkivallan kohteena oleva osapuoli voi tehdä yhteiselämän lopettamista koskevan hakemuksen ilman avioeroaikomustakin. Perheväkivallan uhri voi hakea tällä tavoin avioeroprosessia nopeampaa ulospääsyä vaikeasta parisuhdetilanteesta. Yhteiselämän lopettamista koskevien säännösten taustalla onkin ajatus perheväkivalta- tai päihteidenkäyttötilanteista, joihin on pystyttävä puuttumaan nopeasti 17. Yhteiselämän lopettamista koskeva päätös jakautuu kolmeen osaan. Ensinnäkin tuomioistuin päättää siitä, kumpi puolisoita saa jäädä asumaan yhteiseen kotiin. Ratkaisun perusteena on se, kumpi puolisoista on enemmän asunnon tarpeessa. Sillä, onko asunto oma tai vuokrattu, ei ole merkitystä. Määräyksen antamiseen ei myöskään vaikuta se, kumpi puolisoista on asunnon omistaja tai kuuluuko asunto avio-oikeuden alaiseen omaisuuteen vai ei. Toisena päätöksen osana tuomioistuin voi häädön uhalla velvoittaa toisen puolison muuttamaan pois yhteisestä kodista. Kolmanneksi tuomioistuin voi oikeuttaa puolison käyttämään toisen puolison omistamaa irtainta omaisuutta. Kyseisen omaisuuden on kuuluttava yhteisesti käytettäväksi tarkoitettuun koti-irtaimistoon. Määräys voidaan antaa myös puolison ja lasten henkilökohtaista käyttöä varten tarkoitetusta omaisuudesta tai toisen puolison omistamista työvälineistä. 18 Yhteiselämän lopettamista koskeva päätös on voimassa toistaiseksi, mutta enintään kaksi vuotta. Päätös voi raueta tätä aikaisemmin silloin, kun puolisoiden välillä toimitettu omaisuuden erottelu tai ositus tulee lainvoimaiseksi. Ellei päätöksessä toisin määrätä, tuomioistuimen antama päätös on heti täytäntöönpanokelpoinen, vaikka se ei ole saanut lainvoimaa. (AL 24.) Vaikka yhteiselämän lopettamista koskevasta päätöksestä olisi valitettu hovioikeuteen, se ei vaikuta päätöksen täytäntöönpanokelpoisuuteen Aarnio & Kangas 2010, Gottberg 2010, Aarnio & Kangas 2010, Aarnio & Kangas 2010, 34

14 14 4 PUOLISOIDEN TALOUDELLISIIN SUHTEISIIN LIITTYVÄT VAATIMUKSET Avioliiton solmimisen kautta puolisot sitoutuvat myös noudattamaan aviopuolisoiden taloudellisia suhteita ja omaisuutta koskevaa oikeudellista sääntelyä. Sääntely ei juuri vaikuta avioliiton aikana, vaan sen soveltaminen tulee suurelta osin ajankohtaiseksi vasta mahdollisen avioeron yhteydessä. Tässä luvussa kerrotaan puolisoiden varallisuuteen, sen jakamiseen sekä puolisoiden toimeentuloon liittyvistä kysymyksistä, joita puolisot voivat avioeron yhteydessä saattaa tuomioistuimen ratkaistaviksi. Ensimmäisessä alaluvussa on katsaus avioliiton varallisuussuhteiden perusperiaatteisiin, jotka ovat lähtökohtina aviopuolisoiden taloudellisten suhteiden selvittämisessä. 4.1 Avioliiton varallisuussuhteista Avoliiton purkautuessa rikas ottaa rahansa ja köyhä ottaa nahkansa 20. Näin osuvasti siviilioikeuden professori Urpo Kangas kuvasi haastattelussa tilannetta taloudellisesti melko turvattoman avoliiton purkautuessa. Avioliiton purkautuessa sen sijaan laajaalaiset avioliittolain varallisuussäännökset tulevat sovellettavaksi ja puolisoiden taloudellisia suhteita lähdetään selvittämään niiden pohjalta. Puolisoiden varallisuuteen liittyen yksi AL:n peruslähtökohta on omaisuuden erillisyysperiaate. Sen mukaan omaisuus, mikä puolisolla on avioliittoon mennessään, kuuluu edelleen hänelle, samoin kuin se omaisuus, mitä hän avioliiton aikana saa. 21 Omaisuuden erillisyysperiaatetta täydentää omaisuuden vallinnan erillisyyden periaate, josta säädetään AL 36 :ssä. Omaisuuden yksin omistava puoliso saa vapaasti myydä, pantata, vuokrata tai lahjoittaa omaisuuttaan aviopuolisostaan riippumatta. Poikkeuksena tästä pääsäännöstä ovat AL :n vallinnanrajoitukset, joiden mukaan puolisoiden yhteisenä kotina käytettävän kiinteistön tai huoneiston sekä laissa luetellun irtaimen omaisuuden luovuttamiseen tarvitaan toisen puolison suostumus Studio , haastattelu: Urpo Kangas 21 Aarnio & Kangas 2010, Gottberg 2010, 13

15 15 Omaisuuden erillisyysperiaatetta täydentää loogisesti velkojen erillisyyden periaate. Kumpikin puoliso on AL 52 :n mukaan yksin vastuussa niistä veloista, jotka hän on tehnyt ennen avioliittoa tai avioliiton aikana. Velkojen erillisyysperiaatteen johdosta puolison omaisuutta ei voida ulosmitata toisen puolison velasta. Velkojen erillisyyden periaatteesta on olemassa kaksi poikkeustilannetta. Puolisot ovat yhteisesti tekemästään velasta tai perheen elatusta varten tehdystä velasta vastuussa solidaarisesti. Solidaarisella vastuulla tarkoitetaan sitä, että velkoja voi vaatia koko velan määrää yksin kummalta velalliselta vain. Niin sanottu elatusvelka on kyseessä silloin, kun velkaa on otettu esimerkiksi ruoan, vaatetuksen, asunnon vuokran tai lasten kasvatusmenojen kattamiseksi. 23 Keskeinen käsite puolisoiden varallisuuteen liittyen on avio-oikeus, jolla tarkoitetaan oikeutta toisen omaisuuteen. Avioliiton aikana avio-oikeudella ei ole varsinaista konkreettista merkitystä, mutta avioliiton päättyessä puolisoiden omaisuudet puolitetaan osituksessa avio-oikeuden nojalla 24. Avio-oikeus ei tarkoita yhteisomistusta tai saamisoikeutta, eikä sitä myöskään voi luovuttaa tai pantata 25. Puolisot voivat poistaa avio-oikeuden joko kokonaan tai osittain tekemällä avioehtosopimuksen. Sopimus voidaan tehdä ennen avioliittoa tai avioliiton aikana. Avioehtosopimus on pätevä, kun se on päivätty, allekirjoitettu ja kaksi esteetöntä todistajaa on todistanut sen oikeaksi. Avioehtosopimus on myös rekisteröitävä jommankumman puolison kotipaikan maistraatissa, jotta se tulee voimaan. 26 Jos aviooikeus puolison omaisuuteen on poistettu avioehtosopimuksella, avioeron yhteydessä tai sen jälkeen toimitetaan osituksen sijaan omaisuuden erottelu. Jos puolisot eivät ole tehneet minkäänlaista avioehtosopimusta, avio-oikeus toteutuu täysimääräisenä ja puolisoiden omaisuus jaetaan osituksessa perusperiaatteen mukaisesti puoliksi. 23 Aarnio & Kangas 2002, Litmala 2002, Gottberg 2010, Ossa 2006, 30

16 Omaisuuden ositus Ositusperusteet ja ositettava omaisuus Kun aviovarallisuusjärjestelmää tarkastellaan voimassa olevan avioliiton aikana, se on yksinkertaisesti omaisuuden erillisyysjärjestelmä. Avioerotilanteen myötä näkökulma muuttuu, ja osituksen näkökulmasta aviovarallisuusjärjestelmää voidaan kutsua aviooikeuden alaisen omaisuuden yhteenlasketun säästön puolitusjärjestelmäksi. 27 Omaisuuden osituksessa puolisoiden aviovarallisuussuhde puretaan. Ositusperusteita on AL 85 :n mukaan kaksi: puolison kuolema ja avioeron vireille tulo. 28 Ositus on avioliittolain 98 :n mukaan toimitettava siinä järjestyksessä, kuin perinnönjaosta on säädetty. Näin ollen ositusasioissa sovellettavaksi laiksi tulee avioliittolain ohella myös perintökaari (PK 40/1965). Ositus on toimitettava, jos puoliso sitä vaatii, eikä toinen puoliso voi estää osituksen käynnistämistä. Ositus ei ole pakollinen toimenpide eikä sen tekemiselle ole asetettu ajallista takarajaa. Ositus on kuitenkin järkevää toimittaa joka tapauksessa, koska toinen puoliso voi pätevästi vaatia ositusta pitkänkin ajan kuluttua avioliiton loppumisesta. 29 Ositus voidaan käynnistää aikaisintaan avioeron tullessa vireille, eli kun avioerohakemus jätetään tuomioistuimelle. Määräaikaa osituksen toimittamiselle ei ole asetettu, mutta usein ositus käynnistyy heti, jotta osapuolet saisivat taloudelliset suhteensa nopeasti järjestettyä. 30 Osituksen piiriin kuuluu sekä ennen avioliiton solmimista omistettu että avioliiton aikana hankittu omaisuus, sekä myös lahjana, perintönä tai testamentilla saatu omaisuus 31. Puolisoilla voi olla myös avio-oikeuden ulkopuolista eli niin sanottua vapaata omaisuutta, joka jätetään osituslaskelman ulkopuolelle. Se puoliso, jonka nimissä vapaa omaisuus on, saa sen myös pitää. 32 Vapaata omaisuutta voi olla esimerkiksi puolison lahjaksi saama omaisuus, jolloin lahjan antaja on 27 Kangas 2006, Gottberg 2010, Litmala 2002, Gottberg 2010, Litmala 2002, Avomaa 2008, 76

17 17 määrämuotoisella lahjakirjalla määrännyt, että lahjan saajan puolisolla ei ole aviooikeutta kyseiseen omaisuuteen Ositusmenettely Osituksessa lasketaan ensin yhteen puolisoiden avio-oikeudelliset omaisuudet ja saatu summa jaetaan kahtia. Molemmille puolisoille kuuluu siis pääsäännön mukaan puolet avio-oikeuden alaisen omaisuuden säästöstä. Puolisoiden yhteinen velka vähennetään kummankin puolison avio-oikeuden alaisesta säästöstä samassa suhteessa kuin se puolisoiden kesken jakaantuu. Myös yhteisesti omistettu omaisuus jaetaan kummankin puolison avio-oikeuden alaiseen säästöön samassa suhteessa kuin omistus. Tämän jälkeen omaisuuden arvosta vähennetään puolisoiden yksityiset velat. Enemmän omistava puoliso on velvollinen tasaamaan omaisuuksien välisen erotuksen maksamalla toiselle puolisolle tasinkoa. 34 Tasinko voidaan suorittaa joko rahana tai avio-oikeuden alaisena omaisuutena. Tasinkoa suorittavalla osapuolella on oikeus valita, millä tavalla hän tasingon suorittaa. 35 Ositusperusteen syntyhetki, joka on avioerotapauksissa eron vireille tulohetki, osoittaa aviovarallisuussuhteen katkeamishetken, eli sen ajankohdan, jonka mukaan ositukseen sisältyvä omaisuus määräytyy. Tämän ajankohdan jälkeen ansaittu tai muutoin saatu omaisuus jää avio-oikeuden ja sitä kautta osituksen ulkopuolelle. Poikkeuksena tälle pääsäännölle on avio-oikeuden alaisen omaisuuden tuotto, joka on kertynyt aviovarallisuussuhteen katkeamishetken jälkeen. Tuotto lasketaan osituksessa mukaan avio-oikeuden alaiseen omaisuuteen. 36 Vaikka ositusperusteen syntyhetki määrittää ositettavan omaisuuden, osituksessa varallisuutta ei arvosteta saman hetken käypään arvoon, vaan vasta osituksen toimittamishetken käypään arvoon 37. Esimerkillä voi hyvin valaista tilannetta, jossa ositusperusteen syntyhetken ja osituksen toimittamisen välissä kuluvalla ajalla voi olla paljonkin merkitystä osituksen lopputulokseen: Toisella puolisolla on avioeron vireille tullessa osakkeita Studio , haastattelu: Urpo Kangas 34 Avomaa 2008, Litmala 2002, Gottberg 2010, Ossa 2006, 31

18 18 euron arvosta ja toisella puolisolla rahavaroja euroa. Ositus toimitetaan vasta vuoden kuluttua eron vireille tulosta eli aviovarallisuussuhteen katkeamishetkestä. Osituksen toimittamisen hetkellä toisen puolison omistamien osakkeiden käypä arvo on noussut euroon, mutta toisen puolison rahavarojen määrä on pysynyt samana. Yhteenlaskettu omaisuus on ositushetkellä euroa. Näin ollen osakkeiden omistaja on velvollinen suorittamaan tasinkona toiselle puolisolle euroa, vaikka heidän omaisuuksiensa arvot olivat aviovarallisuussuhteen katkeamishetkellä olleet yhtä suuret. Tämänkaltaisen esimerkin valossa on hyvä muistaa, että varallisuus arvostetaan vasta ositushetken käypään arvoon huolimatta siitä, milloin aviovarallisuussuhde on katkennut Sopimusositus ja toimitusositus Ositus voidaan suorittaa kahdella eri tavalla, joko sopimus- tai toimitusosituksena. Jos puolisot sopivat keskenään omaisuutensa osituksesta, on kyseessä sopimusositus. Kun tapaus on riitainen, monimutkainen tai epäselvä, voidaan hakea käräjäoikeudelta pesänjakajaa suorittamaan toimitusositus. Sopimusosituksessa puolisot sopivat keskenään tai halutessaan asiantuntijan avustuksella omaisuuden jaosta. 38 Sopimusosituksessa laki edellyttää kirjallisen osituskirjan laatimista, jonka osapuolet allekirjoittavat ja kaksi esteetöntä todistajaa todistaa oikeaksi. Vaikka osapuolet olisivat hyvin yksimielisiä ja ositus sujuisi sopuisasti, on syytä laatia osituksesta asiakirja, jolla voidaan tulevaisuudessa näyttää osituksen suorittaminen toteen. Osituskirjaa voidaan tarvita jälkeenpäin esimerkiksi tilanteessa, jossa selvitetään ennen kuolemaansa eronneen vainajan kuolinpesän asioita ja on epäselvää, onko ositus aikanaan toimitettu. Asianmukaisesti tehty ja säilytetty osituskirja ratkaisee tällöin epäselvän tilanteen Pesänjakajan määrääminen Jos puolisot eivät pääse keskenään sopimukseen osituksesta, eikä sopimusositusta voida suorittaa, voi kumpi tahansa puolisoista vaatia käräjäoikeudelta pesänjakajan 38 Litmala 2002, Gottberg 2010, 29

19 19 määräämistä osituksen toimittamiseksi. Tällöin puhutaan toimitusosituksesta. Pesänjakaja voidaan määrätä heti, kun ositusperuste on syntynyt, eli jo avioerohakemuksen yhteydessä. 40 Puoliso voi ehdottaa myös jonkun tietyn henkilön määräämistä pesänjakajaksi 41. Käytännössä pesänjakajan toimittama ositus on sopimusositusta huomattavasti harvinaisempi tapa suorittaa omaisuuden ositus, koska ihmiset pystyvät kaikesta huolimatta sopimaan asioista hyvin vaikeissakin erotilanteissa. Vuosittaista noin avioeroon perustuvaa ositusperustetta kohden määrätään vain noin 800 pesänjakajaa. 42 Pesänjakajalle ei ole annettu täsmällisiä kelpoisuusvaatimuksia, mutta tämän on oltava tehtäväänsä sopiva 43. Sopivuuden edellytyksinä ovat sekä osituksen vaatima ammattitaito että puolueettomuus. Henkilön riippumattomuutta kaikkiin osapuoliin nähden arvioidaan, ja tätä kautta punnitaan, onko jakajaksi ehdotettu henkilö tapauksessa puolueeton. Esteelliseksi henkilöä ei vielä tee esimerkiksi satunnainen yhteydenpito jommankumman osapuolen kanssa. Jos toinen puoliso on tehnyt jakajamääräystä koskevan hakemuksen, oikeuden on ennen pesänjakajan määräämistä varattava toiselle puolisolle tilaisuus lausua siitä mielipiteensä. 44 Ketään ei voi määrätä pesänjakajaksi ilman hänen omaa suostumustaan (PK 23:6 ). Pesänjakaja on velvollinen kertomaan puolisoille heidän oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan ositukseen liittyen. Pesänjakaja ei kuitenkaan saa suoranaisesti kehottaa osapuolia esittämään vaatimuksia tai ryhtymään tiettyihin toimenpiteisiin. 45 Pesänjakajalla on lisäksi aina lähtökohtainen velvollisuus koettaa saada osapuolet sopimaan osituksesta. Jos sopimuksen teko kuitenkin osoittautuu mahdottomaksi, pesänjakaja päättää omaisuuden jaosta. Tällöin hän laskee omaisuuden arvon, mahdollisen maksettavan tasingon suuruuden ja määrää myös, mitä omaisuutta tasinkona annetaan. 46 Tilanne voi tietysti olla myös se, että puolisot saavat keskenään sovittua suuren osan osituksesta, ja pesänjakajan tehtäväksi jää vain riitaisen osuuden ratkaiseminen Gottberg 2010, Litmala 2002, Aarnio & Kangas 2002, Litmala 2002, Aarnio & Kangas 2002, Litmala 2002, Avomaa 2008, Gottberg 2010, 30

20 20 Vaikka osapuolet pääsisivät koko osituksesta sopimukseen pesänjakajan määräämisen jälkeen, ei ositus muutu itsestään sopimusositukseksi. Aina, kun pesänjakaja on määrätty, ositus on menettelyllisesti ja muodollisesti toimitusositus. Toimitusositus voi muuttua sopimusositukseksi vain siinä tapauksessa, että pesänjakaja vapautetaan tehtävästään ja toimivalta siirtyy takaisin osituksen osapuolille itselleen. 48 Toimitusosituksen kustannuksista vastaavat puolisot yhdessä. Pesänjakajan hakemisesta aiheutuvat kulut katetaan ositettavasta varallisuudesta. Puolisot vastaavat yleensä yhtä suurin osuuksin pesänjakajan palkkioista ja muista kuluista. Kumpikin puoliso maksaa itse lakimiehen tai muun avustajansa kulut, jos hän on käyttänyt tällaisia palveluita toimitusosituksen yhteydessä. 49 Pesänjakaja laatii osituksesta osituskirjan ja allekirjoittaa sen yksin, todistajia ei tarvita. Jos puolisot hyväksyvät pesänjakajan tekemän osituksen, he allekirjoittavat osituskirjan. Samalla puolisot voivat ilmoittaa sitoutuvansa olemaan moittimatta pesänjakajan ratkaisua, jolloin ositus tulee heti lainvoimaiseksi eli lopulliseksi. 50 Jos ositusta ei edellä mainitulla tavalla tehdä heti lainvoimaiseksi, puolisolla on oikeus nostaa moitekanne kuuden kuukauden kuluessa osituksesta (PK 23:10 ). Ellei ositusta moitita tämän määräajan puitteissa, siitä tulee lainvoimainen. Avio-oikeus toisen puolison omaisuuteen lakkaa osituksen toimittamisen jälkeen. Kun ositus on mahdollista toimittaa heti avioerohakemuksen jättämisen jälkeen, eteen voi tulla tilanne, jossa ositus on jo toimitettu, mutta erohanketta ei viedäkään loppuun asti. Tällöin puolisoiden ainoa mahdollisuus palauttaa avio-oikeutensa on tekemällä avioehtosopimus. Muussa tapauksessa osituksessa kerran poistettua avio-oikeutta eivät puolisot enää saa takaisin. Samalla tavoin puolisot omistavat edelleen sen omaisuuden, mikä osituksessa heille jaettiin, vaikka he päättäisivätkin keskeyttää erohankkeensa ja jatkaa elämää aviopuolisoina. Jos omistussuhteet halutaan palauttaa sellaisiksi, kuin ne ennen ositusta olivat, pitää ne hoitaa kaupalla tai lahjoituksella, joista peritään normaalisti varainsiirto- ja lahjaverot Aarnio & Kangas 2002, Litmala 2002, Litmala 2002, Gottberg 2010, 36 37

Oikeudet ja velvollisuudet ovat perheen turva. Avioliitto, avoliitto ja rekisteröity parisuhde ovat erilaisia

Oikeudet ja velvollisuudet ovat perheen turva. Avioliitto, avoliitto ja rekisteröity parisuhde ovat erilaisia Oikeudet ja velvollisuudet ovat perheen turva Avioliitto, avoliitto ja rekisteröity parisuhde ovat erilaisia t.1 s.63 Omaisuuden osalta: avioliitossa omaisuuden ja velkojen erillisyys, mutta avioliitossa

Lisätiedot

ERILAISIA PARISUHTEITA. Jaakko Väisänen Joensuun normaalikoulu

ERILAISIA PARISUHTEITA. Jaakko Väisänen Joensuun normaalikoulu ERILAISIA PARISUHTEITA Jaakko Väisänen Joensuun normaalikoulu PERHETYYPPIEN MURROS 2000-LUVULLA 100 % 90 % 80 % 2,1 11,3 7,5 2 11 7 2 11 8 70 % 60 % 35,7 36 33 Isä ja lapsia Äiti ja lapsia 50 % 40 % 30

Lisätiedot

Avioero ja lasten asioista sopiminen.

Avioero ja lasten asioista sopiminen. Avioero ja lasten asioista sopiminen. Anne Liakka Eron Keskellä eronkeskellä.fi Materiaalin Copyright 2015 eronkeskellä.fi / Palomacorento Oy ja Suomen Jurisit Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalissa

Lisätiedot

AVIOEHTOSOPIMUKSESTA. Hanna Sirkiä pankkilakimies Mietoisten Säästöpankki MTK tilaisuus, Lieto

AVIOEHTOSOPIMUKSESTA. Hanna Sirkiä pankkilakimies Mietoisten Säästöpankki MTK tilaisuus, Lieto AVIOEHTOSOPIMUKSESTA Hanna Sirkiä pankkilakimies Mietoisten Säästöpankki MTK tilaisuus, Lieto 27.10.2016 Mikä on avio-oikeus Avioliitossa olevilla puolisoilla on lähtökohtaisesti ns. aviooikeus toistensa

Lisätiedot

LAPSIOIKEUS Isyysolettama

LAPSIOIKEUS Isyysolettama Isyysolettama Isyys voidaan todeta tai vahvistaa a) Todeta avioliiton perusteella (syntymähetken tilanne) legaalinen olettama, joka voidaan kumota b) vahvistaa tunnustamisen / tuomion perustella - Jos

Lisätiedot

LAPSEN OIKEUDET. YH3: Lakitieto. Toni Uusimäki 2010.

LAPSEN OIKEUDET. YH3: Lakitieto. Toni Uusimäki 2010. LAPSEN OIKEUDET YH3: Lakitieto. Toni Uusimäki 2010. (c) Toni Uusimäki 2004 NIMI yksilöi ihmisen Nimellä tunnistetehtävä, osa persoonallisuutta Etunimiä enintään kolme Vanhemmilla yhteinen lapselle automaattisesti

Lisätiedot

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen Vesa Puisto Lakimies 3.5.2016 Taustaksi Asumisoikeusasuminen on eräänlainen omistus- ja vuokra-asumisen välimuoto Asumisoikeusasumista

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2012 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

Tietoa avioliittolaista

Tietoa avioliittolaista Tietoa avioliittolaista Avioliiton solmiminen Avioliitto solmitaan joko kirkollisella vihkimisellä tai siviilivihkimisellä. Ennen vihkimistä on aina toimitettava avioliiton esteiden tutkinta, jossa varmistutaan

Lisätiedot

Lapsen edunvalvonnasta lastensuojeluasioissa

Lapsen edunvalvonnasta lastensuojeluasioissa Lapsen edunvalvonnasta lastensuojeluasioissa Rovaniemi 12.9.2013 Oikeusturvayksikön päällikkö, ylitarkastaja Keijo Mattila, 12.9.2013 1 PERUSOIKEUDET LAPSEN SUOJANA Perustuslain 6.3 : Lapsia on kohdeltava

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2017 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta

avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 201/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Eron sattuessa vanhempien tulee sopia neljästä tärkeästä asiasta: - Lapsen huollosta - Lapsen asumisesta - Lapsen tapaamisoikeudesta - Elatusavusta

Eron sattuessa vanhempien tulee sopia neljästä tärkeästä asiasta: - Lapsen huollosta - Lapsen asumisesta - Lapsen tapaamisoikeudesta - Elatusavusta Eron sattuessa vanhempien tulee sopia neljästä tärkeästä asiasta: - Lapsen huollosta - Lapsen asumisesta - Lapsen tapaamisoikeudesta - Elatusavusta Tärkeintä on kuitenkin muistaa, että sovittaessa näistä

Lisätiedot

Riidan sovittelu tuomioistuimessa

Riidan sovittelu tuomioistuimessa Riidan sovittelu tuomioistuimessa Mitä tuomioistuinsovittelu on? Käräjäoikeuksissa voidaan ottaa riita-asioita soviteltavaksi. Sovittelun tarkoituksena on auttaa osapuolia löytämään riitaansa ratkaisu,

Lisätiedot

Pohdittavaa apilaperheille

Pohdittavaa apilaperheille 14.2.2014 Pohdittavaa apilaperheille Pohdittavaa ja sovittavaa ennen lapsen syntymää Perheaikaa.fi luento 14.2.2014 Apilaperheitä, ystäväperheitä, vanhemmuuskumppaneita Kun vanhemmuutta jaetaan (muutenkin

Lisätiedot

ISYYDEN TUNNUSTAMINEN ÄITIYSNEUVOLASSA

ISYYDEN TUNNUSTAMINEN ÄITIYSNEUVOLASSA ISYYDEN TUNNUSTAMINEN ÄITIYSNEUVOLASSA Henna Harju Lakimies Helsingin kaupunki, perheoikeudelliset asiat ISYYSLAKI 11/2015 Suomessa syntyy vuosittain n. 60 000 lasta, joista n. 40 % syntyy avioliiton ulkopuolella

Lisätiedot

Kodin ulkopuolella asuvat vammaiset lapset ja lakiuudistukset

Kodin ulkopuolella asuvat vammaiset lapset ja lakiuudistukset Kodin ulkopuolella asuvat vammaiset lapset ja lakiuudistukset Sanna Ahola Erityisasiantuntija 28.11.2016 Esityksen nimi / Tekijä 1 Milloin lapsi voidaan sijoittaa kodin ulkopuolelle? Lastensuojelulain

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2008 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2008 N:o 104 105 SISÄLLYS N:o Sivu 104 Laki pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa,

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2001 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2001 N:o 43 45 SISÄLLYS N:o Sivu 43 Laki Pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa,

Lisätiedot

Lisäeläkesäännön muuttaminen

Lisäeläkesäännön muuttaminen 1 (7) Lisäeläkesäännön muuttaminen Lisäeläkesäännön 1 1 momentti, 3 1 ja 2 momentti sekä uusi 5 momentti, 4, 5 4 momentti, 9 ja 10. ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1. Nykytila Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011. 122/2011 Laki. holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011. 122/2011 Laki. holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011 122/2011 Laki holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Oikeusapua annetaan kaikenlaisissa oikeudellisissa asioissa, joita ovat esimerkiksi:

Oikeusapua annetaan kaikenlaisissa oikeudellisissa asioissa, joita ovat esimerkiksi: Oikeusapu Oikeudenkäynnissä ja muiden oikeudellisten asioiden hoitamisessa tarvitaan usein lainoppinutta avustajaa. Lähtökohta on, että asianosainen kustantaa itse tarvitsemansa oikeudellisen avun. Jollei

Lisätiedot

II Kansainvälisen yksityisoikeuden lähtökohtia 7

II Kansainvälisen yksityisoikeuden lähtökohtia 7 Sisällys Alkusanat v Sisällys vii Lyhenteet xiii I Johdanto 1 II Kansainvälisen yksityisoikeuden lähtökohtia 7 1. Mitä kansainvälinen yksityisoikeus on?......................... 7 2. Kansainvälinen toimivalta

Lisätiedot

Avoliitto, kihlaus, avioliitto ja rekisteröity parisuhde

Avoliitto, kihlaus, avioliitto ja rekisteröity parisuhde Avoliitto, kihlaus, avioliitto ja rekisteröity parisuhde Ihmiset voivat elää monenlaisissa liitoissa. Tässä saat tietoa neljästä eri liitosta ja siitä, mitä ne tarkoittavat. Avoliitto Kun kaksi ihmistä

Lisätiedot

KESKISUOMALAISEN OSAKUNNAN ASUNTO-OHJESÄÄNTÖ

KESKISUOMALAISEN OSAKUNNAN ASUNTO-OHJESÄÄNTÖ 1 KESKISUOMALAISEN OSAKUNNAN ASUNTO-OHJESÄÄNTÖ 1 Asumisoikeuden myöntämisestä Keskisuomalaisen Osakunnan hallitsemiin asuntoihin sekä tämän asumisoikeuden käyttämisestä on voimassa olevien huoneenvuokralainsäädännön

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 1 luvun 1 ja 6 luvun 6 sekä lisätään

Lisätiedot

Lähiomaisen tai muun läheisen tai laillisen edustajan määritteleminen

Lähiomaisen tai muun läheisen tai laillisen edustajan määritteleminen Lähiomaisen tai muun läheisen tai laillisen edustajan määritteleminen 16.10.2007 Tutkimusasiamies Jari-Pekka Tuominen VSSHP/TUKIJA Lääketieteellisen tutkimuksen osalta taustalla lääketutkimusdirektiivi

Lisätiedot

KIRJAAMISEN TAVAT VAIKUTTAVAT LAPSEN ASIAN KÄSITTELYYN. Taina Niiranen Sosiaalijohtaja, HTM Hämeenlinna Tampere 22.9.

KIRJAAMISEN TAVAT VAIKUTTAVAT LAPSEN ASIAN KÄSITTELYYN. Taina Niiranen Sosiaalijohtaja, HTM Hämeenlinna Tampere 22.9. KIRJAAMISEN TAVAT VAIKUTTAVAT LAPSEN ASIAN KÄSITTELYYN Taina Niiranen Sosiaalijohtaja, HTM Hämeenlinna 17.9.2015 Tampere 22.9.2015 LASTENSUOJELUN ASIANTUNTIJÄSEN Valtioneuvosto määrää hallinto-oikeuteen

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

VÄLIMIESMENETTELYN KESKEYTTÄMINEN...

VÄLIMIESMENETTELYN KESKEYTTÄMINEN... AAVIA OY AAVIA OY:N VÄLIMIESMENETTELYN SÄÄNNÖT 1.1.2016 1 YLEISET... 2 1.1 SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN... 2 1.2 TOIMIVALTA... 2 1.3 SOVELLETTAVA LAKI JA MENETTELYN KIELI... 2 1.4 ASIAKIRJOJEN JA VIESTIEN TOIMITTAMINEN...

Lisätiedot

Lastenvalvojan rekisteriseloste

Lastenvalvojan rekisteriseloste Lastenvalvojan rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 6. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Lisätiedot

Isyyslain kokonaisuudistus ja isyyden tunnustaminen äitiysneuvolassa

Isyyslain kokonaisuudistus ja isyyden tunnustaminen äitiysneuvolassa Isyyslain kokonaisuudistus ja isyyden tunnustaminen äitiysneuvolassa Lainsäädäntöneuvos Salla Silvola, oikeusministeriö Lakimies-lastenvalvoja Henna Harju, Helsingin kaupunki I Isyyslain kokonaisuudistus

Lisätiedot

Puolison sukunimi ja lapsen sukunimi

Puolison sukunimi ja lapsen sukunimi Puolison sukunimi ja lapsen sukunimi OIKEUSMINISTERIÖ Puolisoiden sukunimi avioliittoa solmittaessa Puolisoiden sukunimi avioliiton purkauduttua Lapsen sukunimi syntymän perusteella Lapsen sukunimen muuttaminen

Lisätiedot

Isyyslain kokonaisuudistus pähkinänkuoressa. Salla Silvola Lainsäädäntöneuvos Oikeusministeriö

Isyyslain kokonaisuudistus pähkinänkuoressa. Salla Silvola Lainsäädäntöneuvos Oikeusministeriö Isyyslain kokonaisuudistus pähkinänkuoressa Salla Silvola Lainsäädäntöneuvos Oikeusministeriö Isyyslain uudistamisen tausta Nykyinen isyyslaki (700/1975) tuli voimaan 1.10.1976 Muutoksia 80-luvulla ja

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 ProUnioni SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. TARKOITUS JA TOIMINNAN MUODOT

Lisätiedot

Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut

Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut Lastensuojelun perusta Vanhemmat ovat ensisijaisesti vastuussa lapsen huolenpidosta ja kasvatuksesta. Tähän tehtävään heillä on oikeus saada apua yhteiskunnalta.

Lisätiedot

Edunvalvontavaltuutus

Edunvalvontavaltuutus Edunvalvontavaltuutus Suomen Senioriliike ry, Pirkanmaan osasto Lielahtikeskus, 6.9.2016 OTM, KTM Tuija Palo / Lakitoimisto Modus Oy Sisältö, edunvalvontavaltuutus Itsemääräämisoikeus Miten eroaa tavallisesta

Lisätiedot

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: tuomioistuinharjoittelusta 1 Soveltamisala Sen lisäksi mitä tässä laissa säädetään, käräjänotaarista säädetään tuomioistuinlaissa ( / ). Käräjänotaarin velvollisuuksiin

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi merityöaikalain, työajasta

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet. Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet

Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet. Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2001:1 Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Sosiaali- ja terveysministeriö Helsinki 2001 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-0892-6 Sosiaalihuollon asiakkaan asema

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/0059(CNS) Lausuntoluonnos Evelyne Gebhardt (PE473.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/0059(CNS) Lausuntoluonnos Evelyne Gebhardt (PE473. EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 26.6.2012 2011/0059(CNS) TARKISTUKSET 26-38 Lausuntoluonnos Evelyne Gebhardt (PE473.957v01-00) ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Kirjan rakenne ja tavoitteet... 3

Kirjan rakenne ja tavoitteet... 3 Sisällys Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xiii Aluksi 1 Kirjan rakenne ja tavoitteet.................................. 3 I Yhteisomistajan oikeusasema 7 1. Omistusoikeuden ja -osuuden määräytyminen...................

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA 1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Myllypuron Yhteiskerhotila, ruotsiksi Fastighets AB Kvarnbäckens Klubbhus ja kotipaikka

Lisätiedot

1 luku Viranhaltijan tai työntekijän kuoltua suoritettava taloudellinen tuki

1 luku Viranhaltijan tai työntekijän kuoltua suoritettava taloudellinen tuki KEVAN LISÄELÄKESÄÄNTÖ Kunnallisen eläkelaitoksen valtuuskunnan kunnallisen eläkelain 8 :n nojalla 29. päivänä marraskuuta 2002, 24. päivänä huhtikuuta 2003, 15. päivänä huhtikuuta 2004, 16. päivänä helmikuuta

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Peuramaa-Golf-Hjortlandet ry ja kotipaikka on Kirkkonummen kunta.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Peuramaa-Golf-Hjortlandet ry ja kotipaikka on Kirkkonummen kunta. PEURAMAA GOLF Ry SÄÄNNÖT 2014 TOIMINTASÄÄNNÖT 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Peuramaa-Golf-Hjortlandet ry ja kotipaikka on Kirkkonummen kunta. Yhdistyksen nimi on Peuramaa Golf Hjortlandet

Lisätiedot

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin 1 Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.5.2016 ja merkitty kaupparekisteriin 20.5.2016. 1 KÖYLIÖN-SÄKYLÄN SÄHKÖ OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Köyliön-Säkylän Sähkö Oy

Lisätiedot

Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta. Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797

Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta. Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797 1. Rekisterinpitäjä Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797 2. Osarekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Lasten

Lisätiedot

/4/01. Ratkaisija: Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio. Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Kirsti Kurki-Suonio

/4/01. Ratkaisija: Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio. Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Kirsti Kurki-Suonio 19.6.2003 1255/4/01 Ratkaisija: Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Kirsti Kurki-Suonio LAPSEN LUOVUTTAMINEN PÄIVÄKODISTA 1 KANTELU A pyysi 17.4.2001 eduskunnan oikeusasiamiehelle

Lisätiedot

Mitä erossa sovitaan ja mitä jos ei pysty sopimaan

Mitä erossa sovitaan ja mitä jos ei pysty sopimaan Mitä erossa sovitaan ja mitä jos ei pysty sopimaan Ison Omenan kirjastossa 13.01.2016: OTM, Herkko Havumäki Tarkasteltavana mm. seuraavia aiheita: - perheellisten on sovittava: - lapsen elatuksesta, -

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Suurpellon jätehuolto Oy 30.11.2015 13:50:00 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 30.11.2015 Toiminimi: Suurpellon jätehuolto Oy Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016 Kuolinpesä metsän omistajana Projektineuvoja Jorma Kyllönen Tietoinen metsänomistus -hanke 2 Kuolinpesä Puhekielessä perikunta Itsenäinen verotusobjekti,

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 63/2009 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 63/2009 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 63/2009 vp Hallituksen esitys lasten suojelua koskevan Haagin yleissopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala Laki eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala Tässä laissa annetaan eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräysmenettelyn käyttöön

Lisätiedot

EDUNALVONTAVALTUUTUS

EDUNALVONTAVALTUUTUS EDUNALVONTAVALTUUTUS Henkikirjoittaja Liisa Peltokurppa Kaakkois-Suomen maistraatti Kouvolan yksikkö Mikä on edunvalvontavaltuutus? Edunvalvontavaltuutuksen avulla henkilö voi etukäteen järjestää asioidensa

Lisätiedot

PERINTÖ JA TESTAMENTTI

PERINTÖ JA TESTAMENTTI MATTI NORRI PERINTÖ JA TESTAMENTTI KÄYTÄNNÖN KÄSIKIRJA Talentum Helsinki 2010 Kuudes, uudistettu painos 2010 Talentum Media Oy ja Matti Norri Piirrokset: Ahti Susiluoto ja Markku Annila Taitto: Maria Mitrunen

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto 1 Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto Minulta on pyydetty asiantuntijalausuntoa koskien osapuolten velvollisuuksia soviteltaessa ulkopuolisen sovittelijan toimesta työelämän

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Näytesivut. 4.1 Yhtiökokous. Kokoustapa. Päätöksentekoa yhtiökokouksessa koskevat säännökset vastaavat pääosin vanhan lain säännöksiä.

Näytesivut. 4.1 Yhtiökokous. Kokoustapa. Päätöksentekoa yhtiökokouksessa koskevat säännökset vastaavat pääosin vanhan lain säännöksiä. 4 4.1 Yhtiökokous HALLINTO Päätöksentekoa yhtiökokouksessa koskevat säännökset vastaavat pääosin vanhan lain säännöksiä. Kokoustapa Osakkaat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksessa, jossa päätökset

Lisätiedot

1. Maaomaisuus ja sukuperimys... 1 2. Puolison perintöoikeus... 2 3. Askel nykyisyyteen... 3 II LESKEN OIKEUDELLINEN ASEMA 5

1. Maaomaisuus ja sukuperimys... 1 2. Puolison perintöoikeus... 2 3. Askel nykyisyyteen... 3 II LESKEN OIKEUDELLINEN ASEMA 5 Sisällys Esipuhe v Esipuhe toiseen painokseen Sisällys ix Lyhenneluettelo xv vii I LYHYT JOHDANTO PERINTÖOIKEUDEN HISTORIAAN 1 1. Maaomaisuus ja sukuperimys.............................. 1 2. Puolison

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 167/2006 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi työttömyysturvalain

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 5.7.2012 EP-PE_TC1-COD(2011)0902 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2012 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Satakissa ry. Nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminta. Jäsenyys

SÄÄNNÖT. Satakissa ry. Nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminta. Jäsenyys SÄÄNNÖT Satakissa ry Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Satakissa ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä yhdistys ja sen kotipaikka on Porin kaupunki ja toimialueena koko Suomi. Yhdistyksen

Lisätiedot

*1459901* A-OSA + + PK4_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni

*1459901* A-OSA + + PK4_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni PK4_plus 1 *1459901* PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI Tämä on perheselvityslomake sinulle, jonka alle 18-vuotias naimaton lapsi on hakemassa ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen. Sinä olet lapsen

Lisätiedot

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Sivu 1/5 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Nexstim Oyj:n nimitysvaliokunta on päättänyt esittää Nexstim Oyj:n (Yhtiön) varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka pidetään 31.3.2016,

Lisätiedot

Lapsen elatuksen rekisteri

Lapsen elatuksen rekisteri Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelujen johtaja Maritta Pesonen

Lisätiedot

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2 Luo luottamusta Suojele lasta 16.11.2016 Jaana Tervo 2 1 Lasten suojelemisen yhteistyötä ohjaavat periaatteet sekä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä ohjaava lainsäädäntö Suojele lasta Varmista lapsen aito osallisuus

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 1 luvun :n 2 momentin 2 kohta,

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun 1 b :n 4 momentin kumoamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

NUORTEN OSALLISUUS. Seija Saalismaa projektikoordinaattori. Lasten Kaste- Lappi ja Kuusamo

NUORTEN OSALLISUUS. Seija Saalismaa projektikoordinaattori. Lasten Kaste- Lappi ja Kuusamo NUORTEN OSALLISUUS LASTENSUOJELUN KEHITTÄJÄNÄ Seija Saalismaa projektikoordinaattori 1 Lainsäädäntö velvoittaa lasten ja nuorten osallisuuteen 2 Perustuslain 6 3 mom. määrää, että lapsia on kohdeltava

Lisätiedot

AVIOEHTOSOPIMUKSET SEINÄJOEN MAISTRAATIN ALUEELLA VUOSINA 2007 2009

AVIOEHTOSOPIMUKSET SEINÄJOEN MAISTRAATIN ALUEELLA VUOSINA 2007 2009 AVIOEHTOSOPIMUKSET SEINÄJOEN MAISTRAATIN ALUEELLA VUOSINA 2007 2009 2010 1 Minna Anita Luoma AVIOEHTOSOPIMUKSET SEINÄJOEN MAISTRAATIN ALUEELLA VUOSINA 2007 2009 Liiketalous ja matkailu 2010 2 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Suomalaisen kulttuurin kehittämissäätiö. Säännöt

Suomalaisen kulttuurin kehittämissäätiö. Säännöt Suomalaisen kulttuurin kehittämissäätiö Säännöt 1. Yleissäännöt 1.1. Säätiön nimi on Soome Kultuuri Edendamise Sihtasutus. Suomeksi: Suomalaisen kulttuurin kehittämissäätiö. 1.2. Suomalaisen kulttuurin

Lisätiedot

Milloin yrittäjä voi saada velkajärjestelyn?

Milloin yrittäjä voi saada velkajärjestelyn? Milloin yrittäjä voi saada velkajärjestelyn? Esite keskeisimmistä asioista, jotka vaikuttavat yrittäjän mahdollisuuteen saada velkajärjestely. Samat ehdot ja ohjeet koskevat sekä pää että sivutoimisia

Lisätiedot

Ulkoilureitit. Ulkoilureittiin kuuluvaksi sen liitännäisalueena katsotaan ulkoilureitin käyttäjien lepoa ja virkistymistä varten tarvittavat alueet.

Ulkoilureitit. Ulkoilureittiin kuuluvaksi sen liitännäisalueena katsotaan ulkoilureitin käyttäjien lepoa ja virkistymistä varten tarvittavat alueet. Ulkoilulaki 606/73 ULKOILUREITTI Arvo Vitikainen 2016 Ulkoilureitit Jos yleisen ulkoilutoiminnan kannalta on tärkeätä saada johdetuksi ulkoilijain kulkeminen kiinteistön kautta eikä siitä aiheudu huomattavaa

Lisätiedot

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven SOPIMUS Euran kunnan ja Sirkka Surven välillä koskien Euran keskustan osayleiskaavasta Turun hallinto-oikeuteen jätettyä valitusta 13.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 TAUSTA... 3 2 VIRKISTYSALUEEKSI KAAVOITETUN

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 VR:N OMISTAMAT PÄÄKAUPUNKISEUDUN JUNAKALUSTO OY:N OSAKKEET / ESISOPIMUS OSAKKEIDEN KAUPASTA 1. Sopijapuolet Sopijapuoli / Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi

Lisätiedot

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Lakiehdotukset 1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan joukkoliikenteen tarkastusmaksusta 11 päivänä toukokuuta 1979 annetun lain

Lisätiedot

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki.

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki. YHTIÖJÄRJESTYS 1 (5) Luonnos Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi 2 Yhtiön kotipaikka 3 Yhtiön toimiala 4 Yhtiön omistajuus 5 Tilikausi 6 Osakepääoma Yhtiön toiminimi

Lisätiedot

TAVASE OY:N RAHOITUS- JA OSAKKEENOMISTUSJÄRJESTELYÄ KOSKEVA SOPIMUS

TAVASE OY:N RAHOITUS- JA OSAKKEENOMISTUSJÄRJESTELYÄ KOSKEVA SOPIMUS TAVASE OY:N RAHOITUS- JA OSAKKEENOMISTUSJÄRJESTELYÄ KOSKEVA SOPIMUS 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET 1. Akaan kaupunki; 2. Kangasalan kunta; 3. Lempäälän kunta; 4. Tampereen kaupunki; 5. Valkeakosken kaupunki;

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH2_040116PP +

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH2_040116PP + OLE_PH2 1 *1309901* OLESKELULUPAHAKEMUS PUOLISO SUOMEN KANSALAINEN Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, jos olet hakemassa ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella. Puolisosi on Suomen

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. KAAKKOIS-SUOMEN VEROVIRKAILIJAT R.Y:N SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 23.11.2011 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. Tarkoitus 2.

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

Osuuskunnan sulautuminen ja. Vesihuoltolaitosten yhdistyminen VT Anne Kontkanen Pellervo-Seura ry

Osuuskunnan sulautuminen ja. Vesihuoltolaitosten yhdistyminen VT Anne Kontkanen Pellervo-Seura ry Osuuskunnan sulautuminen ja osuuskunnan purkaminen Vesihuoltolaitosten yhdistyminen VT Anne Kontkanen Pellervo-Seura ry Osuuskunnan sulautuminen Osuuskunta voi sulautua toiseen osuuskuntaan siten, että

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015 LIITE 4 1 Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie 8 04260 Kerava Hakemus 11030/14.06.02/2015 Mehiläinen Oy:n sekä Mediverkko-yhtiöiden poikkeuslupahakemus Olemme vastaanottaneet edustamanne Mehiläinen

Lisätiedot

ADOPTIOLAUTAKUNNAN AJANKOHTAISET ASIAT

ADOPTIOLAUTAKUNNAN AJANKOHTAISET ASIAT ADOPTIOLAUTAKUNNAN AJANKOHTAISET ASIAT / LAKIMIES, ADOPTIOLAUTAKUNNAN SIHTEERI, JONNA SALMELA ADOPTIOKOULUTUS 26.1.2017 SÄÄTYTALO 1. ILMAN PALVELUNANTAJAA TAPAHTUVAT ADOPTIOT 2. ASUINPAIKKA 3. KOTONAOLON

Lisätiedot

VALTIOKONTTORI OHJE 1(7) Rahoitus Antolainaus 1.7.2004 PITKÄAIKAISTEN AVUSTUSLUONTEISTEN PERUSPARANNUSLAINOJEN TAKAISINPERIN- NÄN KOHTUULLISTAMINEN

VALTIOKONTTORI OHJE 1(7) Rahoitus Antolainaus 1.7.2004 PITKÄAIKAISTEN AVUSTUSLUONTEISTEN PERUSPARANNUSLAINOJEN TAKAISINPERIN- NÄN KOHTUULLISTAMINEN VALTIOKONTTORI OHJE 1(7) PITKÄAIKAISTEN AVUSTUSLUONTEISTEN PERUSPARANNUSLAINOJEN TAKAISINPERIN- NÄN KOHTUULLISTAMINEN 1 Avustusluonteisten lainojen säädöstausta Perusparannuslaki (34/1979) Avustusluonteisia

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 1 Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 25.4.2016 1. Osapuolet 1. Tampereen kaupunki, joka omistaa 71,20 % osakkeista ja äänivallasta 2. Ylöjärven kaupunki, joka omistaa 8,53 % osakkeista

Lisätiedot

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta EDUSKUNNAN VASTAUS 108/2005 vp Hallituksen esitys laiksi evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi

Lisätiedot

Tuen yleiset myöntämisperusteet

Tuen yleiset myöntämisperusteet Yleistä Omaishoidontukea koskeva laki (937/2005) tuli voimaan 1.1.2006. Laki korvasi sosiaalihuoltolaissa olleet omaishoidontukea koskevat säännökset sekä asetuksen omaishoidontuesta. Samaan aikaan myös

Lisätiedot