ASIANAJOPALVELUIDEN HINTA JA PALVELUVERTAILU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASIANAJOPALVELUIDEN HINTA JA PALVELUVERTAILU"

Transkriptio

1 ASIANAJOPALVELUIDEN HINTA JA PALVELUVERTAILU 216

2 ASIANAJOPALVELUIDEN HINTA JA PALVELUVERTAILU Perhe- ja perintöoikeuden asiakirjat Kuluttajaliitto vertaili selvityksessään yleisimpien perhe- ja perintöoikeuteen kuuluvien asiakirjojen hintoja. Kyselyä varten muodostettiin esimerkkitapaukset seuraavia asiakirjoja varten: Avioehto Ositus avioeron jälkeen Lahjakirja Edunvalvontavaltakirja Testamentti (2 eri esimerkkitapausta) Perukirja ja perinnönjako (2 eri esimerkkitapausta) Mitä perhe- ja perintöoikeus ovat? Perheoikeus jaetaan avioliitto-oikeuteen ja lapsioikeuteen. Nykyisin puhutaan myös parisuhdeoikeudesta. Tärkeimpiä perheoikeudellisia lakeja ovat avioliittolaki, laki rekisteröidystä parisuhteesta, laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta, laki lapseksiottamisesta ja laki lapsen elatuksesta. Perintöoikeus sääntelee omaisuuden siirtymistä omistajan kuoleman vuoksi. Perintöoikeudelliset säännökset koskevat muun muassa perimysjärjestystä, testamenttia, jäämistön selvittämistä ja perinnönjakoa. Tärkein perintöoikeutta koskeva laki on perintökaari. Mikä ero on lakimiehellä, juristilla ja asianajajalla? Oikeustieteen alempi korkeakoulututkinto on nimeltään oikeustieteen notaari (ON) ja ylempi oikeustieteen maisteri/oikeustieteen kandidaatti (OTM/OTK). Juristiksi eli lakimieheksi voidaan sanoa ainoastaan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita eli oikeustieteen maistereita/kandidaatteja tai pidemmälle kouluttautuneita oikeustieteen lisensiaatteja (OTL) ja tohtoreita (OTT). Asianajajilta vaaditaan vielä ylemmän oikeustieteellisen korkeakoulututkinnon lisäksi hyväksytysti suoritettu asianajajatutkinto ja neljän vuoden kokemus alalta. Asianajaja-nimikettä saavat käyttää vain Suomen Asianajajaliiton jäsenet, jotka liitto on katsonut täyttävän pätevyysvaatimukset. Lisäksi on olemassa lupalakimiehiä eli luvan saaneita oikeudenkäyntiavustajia, joita valvoo Suomen Asianajajaliiton yhteydessä toimiva valvontalautakunta. Suomen Asianajajaliitto Suomen Asianajajaliitto on asianajajalakiin perustuva julkisoikeudellinen yhteisö. Liiton tehtävänä on edistää riippumattomien, ammattitaitoisten ja eettisesti moitteettomien oikeudellisten palveluiden saatavuutta kaikille varallisuudesta riippumatta. Asianajajaliitto ja valtioneuvoston oikeuskansleri valvovat, että asianajajat täyttävät huolellisesti ja rehellisesti asiakkaidensa heille antamat tehtävät. Nimikkeet asianajaja ja asianajotoimisto ovat lailla suojattuja ja niitä voivat käyttää vain Suomen Asianajajaliittoon hyväksytyt jäsenet.

3 OPAS ASIANAJOPALVELUIDEN VALINTAAN Seuraava selvitys kokoaa yhteen kyselyn hintatietojen tulokset, esittelee esimerkkitapaukset sekä toimii oppaana kuluttajalle valmistautumisen ja valinnan avuksi. Tulokset Hinta-arvioita tarkasteltaessa on syytä huomioida, että palvelun hinta on arvio ja että lopullinen veloitus riippuu aina tapauksen luonteesta ja siihen tarvitusta työmäärästä. Päällisin puolin helpolta vaikuttava tapaus saattaa viedä arvioitua enemmän työtunteja esimerkiksi tilanteessa, jossa asian käsittelyyn tarvittavat asiakirjat ja tiedot ovat puutteelliset. Raportissa esitellään seitsemän esimerkkitapausta hinta-arvioineen. Kyselyn vastausten hinta-arviot vaihtelivat jopa useita satoja prosentteja. Esimerkkitapausten hinnat esitellään pistekaaviona, joka edustaa tapauskohtaisesti annettuja hinta-arvioita. Ennen kaaviota ilmoitetaan keskimääräisiksi arvioidut hinnat ja keskimääräinen työtuntimäärä. Tapausten yhteydessä käydään läpi seikkoja, jotka voivat vaikuttaa hinta-arvioon. Miten vertailu tehtiin? Kysely lähetettiin asianajotoimistoille Suomen Asianajajaliiton kautta ja suunnattiin erityisesti perhe- ja perintöoikeuteen erikoistuneille asianajajille. Kyselyyn vastasi yhteensä 77 asianajotoimistoa. Kyselyn aineisto kerättiin huhtikuussa 216. Kuluttajaliitto kiittää yhteistyöstä Suomen Asianajajaliittoa ja kaikkia kyselyyn vastanneita asianajotoimistoja. Kyselyyn vastanneiden toimipaikkojen sijainti Helsinki (17), Tampere (9), Turku (6), Vantaa (6), Jyväskylä (4), Riihimäki (4), Joensuu (3), Kuopio (3), Oulu (2), Lohja (2), Nurmes (2), lisäksi Kokkola, Keuruu, Jämsä, Porvoo, Sastamala, Valkeakoski, Raasepori, Pori, Rovaniemi, Loimaa, Tuusula, Heinola, Kerava, Vihti/Nummela, Sotkamo, Lahti, Hämeenlinna. Kyselyyn vastanneiden toimipaikkojen koot

4 AVIOEHTO Matti ja Maija ovat menossa naimisiin ja haluavat tehdä avioehdon. Maijalla on kampaamoyritys ja Matilla on säästöeläkevakuutus. Puolisot haluavat pitää nämä itsellään avioeron sattuessa, mutta muu omaisuus olisi avio-oikeuden alaista. Mikäli avioliitto päättyy kuolemaan, avioehtoa ei sovelleta. Toimeksiantoon kuuluu myös avioehdon rekisteröinti ja asianajaja lähettää maistraatin paperit päämiehille. AVIOEHTO on sopimus, jolla osapuolet sopivat (useimmiten etukäteen) varallisuuden jakautumisesta avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen päättyessä eroon tai toisen puolison kuolemaan. Avioehdolla voidaan poiketa lain määrittämistä omaisuuden jakoperusteista. Avioehto sopimuksessa voidaan määrittää jätetäänkö kaikki avioliittoa ennen tai sen aikana hankittu omaisuus vai vain osa siitä avio-oikeuden ulkopuolelle. Ilman avioehtoa puolisoiden omaisuus jaetaan pääsääntöisesti tasan. Käytännössä puoliso, jolla on enemmän omaisuutta, maksaa toiselle tasinkoa. Avioehto rekisteröidään maistraattiin. Kysyessäsi hinta-arviota avioehdolle Kiinnitä huomiota siihen, sisältääkö hinta-arvio maistraatin rekisteröintimaksun ja muut kulut. Kyselyn vastauksissa useimmat hinta-arviot eivät sisältäneet erillistä rekisteröintimaksua. Huolellinen valmistautuminen kannattaa: asianajaja veloittaa ajankäytön mukaan. Mikäli asioiden läpikäymiseen kuluu arvioitua pidempi aika, voi veloitus olla suurempi. Valmistele hyvissä ajoin kaikki asiaankuuluvat paperit esille ja toimita kaikki tarvittavat tiedot kerralla. Hinta riippuu myös asiakkaan kyvystä esittää asiat tiivistetysti. Avioehdon hinta koostuu mm. seuraavista toimenpiteistä Asianajajan veloitus/palkkio. Maistraatin rekisteröintimaksu (55 euroa/216) ja postikulut. Jos samalla tehdään esim. testamentti tai edunvalvontavaltuutus, yhteishinta saattaa olla edullisempi. Kysy asianajajaltasi mahdollisuutta etätyöskentelyyn siten, että toimistolla käydään vain allekirjoittamassa aiemmin sähköposti- tai puhelinneuvottelujen perusteella laadittu valmis sopimus. Menettely voi toimiessaan säästää useita satasia. Huomioi kuitenkin, että myös puhelinneuvottelulla on hintansa. Karsi turhat soitot ja valmistaudu kokoamalla yhteen asiat ennen soittamista.

5 Hinta / Näin edetään Puolisot tavataan ja heidän kanssaan käydään läpi nykytilanne, toiveet ja tarkoitus. Heille selitetään avio-oikeusjärjestelmä/yleinen oikeudellinen selvitys ja tilanne ilman avioehtoa ja sen kanssa sekä eri muodoissa/käydään läpi vaihtoehdot. Hinta sisältää yleensä neuvottelun/tapaamisen ja asiakirjan laatimisen. Asiakirja rekisteröidään maistraatissa. Kuluttajalle eli yksityiselle asiakkaalle hinta ilmoitetaan aina ns. myyntihintana eli veroineen ja muine maksuineen. Kuluttajaasiakkaalle ilmoitettuun hintaan ei voi jälkikäteen lisätä eriä tai summia, joista ei ole aikaisemmin sovittu. Mikäli on ilmoitettu veroton hinta, veroja ei voi jälkikäteen lisätä. Mikäli elinkeinonharjoittaja antaa hinta-arvion, voi se perustellusta syystä ylittyä vain 15 %:lla. Hinta-arvio Useimmat vastaajista arvioivat Matin ja Maijan toivoman avioehdon olevan tavanomainen tapaus ja edellyttää asianajajalta keskimäärin kahden tunnin työmäärää, joka sisältää neuvottelun asiakkaan kanssa ja asiakirjan laatimisen. Tähän lisätään vielä maistraatin rekisteröintimaksu, joka on 55 euroa (4/216). Kyselyyn vastanneet arvioivat mallitapauksen mukaisen avioehdon vievän noin 2-4 työtuntia. Esimerkkitapauksen mukaisen avioehdon hinnaksi arvioitiin keskimäärin 2-4 euroa. Tuntityön hinnaksi arvioitiin yleisimmin n euroa. 12 Avioehto Vastausten lukumäärä (n74)

6 OSITUS AVIOERON JÄLKEEN Avioeron jälkeen. Eroavan avioparin yhteistä omaisuutta ovat asunto-osake (3 ) ja kesämökki (2 ). Avioparilla ei ole avioehtoa. Osituksen toteuttamiseksi asunto-osake myydään. Puolisot huolehtivat itse asunnon myynnistä. Asianajaja neuvottelee 2*2 h tuntia ja yrittää saada tänä aikana sovun sekä laatii tämän jälkeen sopimuksen. Avioeron sattuessa suoritetaan OSITUS eli omaisuuden jakaminen. Puolisot voivat sopia osi- tuksesta keskenään tai se voidaan tehdä yhdessä pesänjakajan kanssa. Yleensä omaisuus jaetaan tasan puolisoiden välillä, mutta tästä voidaan poiketa, mikäli avioehdossa on sovittu muuta tai jos tasajako katsotaan kohtuuttomaksi. Mikäli (entiset) puolisot ovat samanmielisiä omaisuuden jaosta, voidaan toteuttaa sopimusositus. Mikäli osapuolilla on erimielisyyksiä, tulee kysymykseen toimitusositus, jossa tuomioistuin määrää pesänjakajan hoitamaan asiaa. Ositussopimuksen hinta koostuu mm. seuraavista toimenpiteistä Alkuneuvottelu, sopimusasiakirjan laatiminen, asiakirjan läpikäynti, allekirjoittaminen ja todistaminen. Neuvotteluiden lisäksi asianajaja perehtyy saamiinsa asiakirjoihin. Usein asianajaja myös seuraa asunnon myyntiä ja esim. tarkistaa kauppakirjan. Kysyessäsi hinta-arviota ositukselle avioeron jälkeen Hinta voidaan ilmoittaa tuntityönä, kokonaishintana tai näiden yhdistelmänä. Joskus hinnanmuodostuksen perusteena voidaan käyttää osuutta omaisuuden bruttoarvosta. Hinta-arvio edellyttää pääsääntöisesti, että asiakkaat toimittavat kaikki asiaankuuluvat tiedot ja asiakirjat. Jos asiakirjat toimitetaan yksitellen ja jos asiaan sisältyy vilkasta sähköpostikirjeenvaihtoa tai muita asioita ilmenee, hinta nousee arvioidusta. Huomioi, että esim. yhteisomistussuhde, mahdollinen hallintasopimus ja muut vastaavat muutokset lisäävät käytettävää aikaa, sovittavia asioita ja vaikuttavat olennaisesti laskutukseen. Kun teet toimeksiantosopimusta, käy aina läpi palkkion maksun perusteet ja paljonko mahdollinen lisätyö tulee maksamaan.

7 Hinta / Vastauksissa korostettiin myös seuraavia seikkoja Ositussopimukseen luetteloidaan ainakin pääpiirteittäin muu omaisuus ja laaditaan erillinen osituslaskelma. Pankkitilien, velkasaldojen, arvopapereiden, mahdollisten kuolinpesäosuuksien ym. selvittämiseen saattaa kulua huomaavasti aikaa. Asianajajan palkkiosta tai epäillystä toiminnan virheestä voi tehdä kantelun Suomen Asianajaliittoon, joka lakisääteisenä valvontaelimenä valvoo asianajajien toimintaa. Kuluttaja voi tehdä valituksen myös kuluttajariitalautakuntaan (www.kuluttajariita.fi). Ensin tulee ottaa yhteyttä kuluttajaneuvontaan tai Kuluttajaliiton neuvontaan. Hinta-arvio Yleisimmin esimerkin mukaiseen tapaukseen osituksen yhteydessä arvioitiin kuluvan n. 6-9 tuntia työaikaa. Hinta-arviot liikkuivat yleisimmin n. 1-2 euron välillä. 5 Ositus avioeron jälkeen Vastausten lukumäärä (n73)

8 Hinta / LAHJAKIRJA Lahjakirja asunto-osakkeesta (3 ) rintaperilliselle. Käyttöoikeuden pidättäminen lahjan antajalle. Lahja on yksipuolinen oikeustoimi, jota ei ole muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta sää delty. LAHJAKIRJA on hyvä tehdä, mikäli halutaan vaikuttaa esimerkiksi lahjan kuulumiseen avio-oikeuden piiriin. Lahjakirjan hinta koostuu mm. seuraavista toimenpiteistä Alkuneuvottelu, sopimusasiakirjojen laatiminen, lahjoitusta ja sen veroseuraamuksia koskeva neuvottelu, allekirjoittaminen ja todistaminen. Lahjakirjan laatimisen yhteydessä täytetään myös lahjaveroilmoitus ja usein se myös samalla toimitetaan lahjansaajan allekirjoittamana verohallinnolle lahjaverotusta varten. Kysyessäsi hinta-arviota lahjakirjalle Huomioi, sisältääkö tarjous lahjaveroilmoituksen ja mahdollisen rekisteröinnin vai veloitetaanko ne erikseen. Joihinkin hinta-arvioihin sisältyi myös lahjaveroilmoituksen täyttäminen sekä opastus kopion toimittamiseksi isännöitsijälle omistus- ja hallintaoikeuden rekisteröintiä varten. Toisiin hintaarvioihin ei sisältynyt lahjaveroilmoitusta lainkaan. Huomioi myös Selvitä ja hanki hyvissä ajoin toimeksiantoon tarvittavat asiakirjat. Tarjouksen hinta edellyttää pääsääntöisesti, että asiakas toimittaa kaiken tarvittavan aineiston. Jos asianajaja joutuu hankkimaan asiakirjoja (esim. isännöitsijäntodistus tai lahjan arvon selvittäminen), kulut veloitetaan toteutuneen mukaisesti. Eri vaihtoehtojen ja lisäkysymysten esittäminen lisää käytettyä työaikaa ja näin ollen maksaa. Hinta-arvio Yleisimmin vastaajat arvioivat lahjakirjan tekemiseen menevän n. 1-4 tuntia. Työtuntimäärää useammin hinta-arvio oli lahjakirjan tapauksessa kuitenkin ilmoitettu kiinteänä summana/palkkiona. Suurin osa vastaajista arvioi lahjakirjan hinnan annetuilla tiedoilla olevan välillä 2-5 euroa. 16 Lahjakirja Vastausten lukumäärä (n74)

9 EDUNVALVONTAVALTAKIRJA Tilanteessa, jossa aviopuolisot haluavat tehdä edunvalvontavaltakirjat toistensa kanssa ristiin. Määräykset, jotka edunvalvontavaltakirjaan otetaan: raha-asioiden hoitaminen irtaimen omaisuuden myyminen (esim. auto, vene tms.), ei kuitenkaan asunto-osakkeiden myymistä käyttö- ja hallintaoikeudesta luopuminen tarkoituksenmukaisen hoidon ja avun järjestäminen kotona tai laitoksessa lainan ottaminen ja omaisuuden panttaaminen velan vakuudeksi hoitokulujen maksamiseksi EDUNVALVONTAVALTAKIRJA tulee voimaan, kun henkilön terveydentila huonontuu niin, ettei hän pysty enää itse huolehtimaan asioistaan. Yleensä kyse on omaisuudesta ja taloudellisista asioista huolehtimisesta. Edunvalvontavaltuutus tehdään kirjallisesti ja vahvistetaan maistraatissa. Valtakirjalla tulee olla kaksi todistajaa. Edunvalvontavaltakirjan hinta koostuu mm. seuraavista toimenpiteistä Alkuneuvottelu, asiakirjojen laadinta ja niitä koskevat neuvottelut, allekirjoittaminen, päätöstoimenpiteet. Arvio sisältää yleensä yleisen oikeudellisen neuvonnan sekä vaihtoehtojen ja mahdollisuuksien selvittämisen. Yhteinen toimeksianto voi viedä useita tunteja, jos asiakkaat eivät ole etukäteen selvittäneet mitä tarkkaan ottaen haluavat edunvalvontavaltakirjalla määrätä. Näin edetään Varataan aika keskusteluun ja alkuneuvotteluun, jossa selvitetään edunvalvontavaltakirjan merkitys ja eri vaihtoehdot. Asioiden merkitys selvitetään ja toiveet käydään läpi. Kartoitetaan perhe- ja varallisuustilanne. Kummankin omaisuuden sisältö ja velat otetaan huomioon valtakirjan ohjeistusta laadittaessa. Asiakkaan voi olla hankala arvioida työmäärää, mikä yksittäiseen toimeksiantoon menee.

10 Hinta / Edunvalvontavaltakirjan osalta keskustelu vie eniten veloitettavaa aikaa. Itse valtakirjan tekeminen ei yleensä vie kovin paljoa aikaa, mutta on tärkeää, että asiakas saa asianajajalta mahdollisimman kattavan tiedon siitä, mitä ja miksi itse valtakirjalle on kirjoitettu." Kysyessäsi hinta-arviota Pohdi, kuinka paljon jo tiedät edunvalvontavaltakirjan luonteesta ja toivomastasi sisällöstä. Suhteuta toiveet realistiseen käsittelyaikaan. Tarkista, pitääkö tarjous ja hinta-arvio sisällään neuvottelun, jossa varmistetaan osapuolten kokonaistilanne, tahto ja tarkoitus. Varmista, että hintaan sisältyy myös ohjeistus siitä, missä tilanteessa valtakirja tulee käyttöön. Mieti, onko tarpeen tehdä erillinen hoitotahto. Hinta-arvio Edunvalvontavaltakirjan hinnaksi arvioitiin yleisimmin n euroa. Ne, jotka arvioivat työn tuntityönä, arvelivat työn vievän n. 3-4 tuntia. 25 Edunvalvontavaltakirja Vastausten lukumäärä (n74)

11 TESTAMENTTI Tilanteessa, jossa: A) Henkilö, jolla ei ole lapsia eikä puolisoa, haluaa testamentata kaiken hyväntekeväisyysjärjestölle X. B) Aviopari tekee keskinäisen testamentin, jolla määräävät omaisuutensa menevän ensin toisilleen ja kummankin kuoleman jälkeen jaettavan kahden lapsensa kesken. TESTAMENTILLA voidaan poiketa Suomen lain mukaisesta perimysjärjestyksestä. Testamentti on määrämuotoinen ja sillä on oltava kaksi todistajaa. Testamentin hinta koostuu mm. seuraavista toimenpiteistä Alkuneuvottelu, jossa selvitetään testamentin tekijän tarkoitus ja käydään läpi vaihtoehtoja, asiakirjan laatiminen, luonnoksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen ja todistaminen. Varojen ja velkojen selvitys. Tehdään osituslaskelmaluonnos. B-kohdassa on selvennettävä keskinäisen testamentin teon todellinen tarkoitus, selvitettävä lesken oikeudet avioliittolain sekä perintökaaren osalta ja käytävä läpi verotukseen liittyvät seikat, joiden selvittäminen todennäköisesti lisäävät työmäärää verrattuna A-kohtaan, jossa testamentti voidaan laatia suoraan. Huomioi myös B-kohdassa kannattaa käydä läpi myös testamentin merkitys ja oikeusvaikutukset sekä keskustella muista mahdollisista lisämääräyksistä (esim. lakiosa, lasten puolisoiden avio-oikeuden poissulkeminen, tarvitaanko ulkopuolista edunvalvojaa alaikäisille lapsille tm.) A-tapauksessa testamentin toimeenpanijaa koskevan määräyksen tarpeellisuuden selvittäminen. Pohdi myös, missä testamenttia aiotaan säilyttää.

12 Hinta / Hinta / Hinta-arvio Yleisimmin testamentti B arvioitiin hivenen hinnakkaammaksi kuin vaihtoehto A. Joidenkin vastaajien hinta-arvio oli kuitenkin sama kummallekin vaihtoehdolle. Testamentin hinta-arvio ilmoitettiin lähestulkoon aina kokonaishintana. Muutama työtunteihin perustuva arvio oli 1-4 tuntia. Testamentin hintaarvio oli A-esimerkissä yleisimmin n. 2-4 euroa ja B-esimerkissä 25-5 euroa. 12 Testamentti A Vastausten lukumäärä (n74) Testamentti B Vastausten lukumäärä (n52) Asianajajaliiton rekisteristä voi tarkistaa, onko asianajajaksi esittäytyvä lakimies liiton jäsen.

13 PERUKIRJA JA PERINNÖNJAKO tilanteessa, jossa kyseessä A) yksinäisen henkilön perukirja. Varoiksi on merkitty asunto-osake (3 ), pankissa olevat säästöt (5 ), kesämökki (2 ) sekä velat (1 ).Kuolinpesän osakkaina on kaksi vainajan sisarusta. Kaikki säästöt ovat yhdessä pankissa. Yksi asuntolaina 1, muuten tavanomaiset laskuvelat (sähkö, puhelin, yhtiövastike, hautaamiseen liittyvät kulut jne). Asianajaja hankkii tarvittavat asiakirjat. Sukuselvitys käsittää enintään 8 virkatodistusta. Asianajaja valvoo perintöverotuksen oikeellisuuden. Testamenttia ei ole. Kaikki osak- B) perukirja aviopuolison kuoltua Kuolinpesän osakkaita ovat leski ja kaksi rintaperillistä. Aviopuolisot omistavat yhdessä asunnon (3 ), joka on vainajan nimissä ja kesämökin (2 ), joka on lesken omaisuutta. Leski on lisäksi osakkaana isänsä kuolinpesässä. Osakkaat hankkivat itse virkatodistukset, saldotodistukset ja muut tarvittavat asiakirjat. Asianajaja valvoo perintöverotuksen oikeellisuuden. Testamenttia ei ole. Kaikki osakkaat asuvat ja ovat aina asuneet Suomessa. PERUNKIRJOITUS tehdään ennen perinnönjakoa ja sen tarkoituksena on selvittää, ketkä ovat perillisiä sekä vainajan varojen ja velkojen määrä. Perunkirjoitus on tehtävä kolmen kuukauden sisällä kuolinpäivästä. PERINNÖNJAKO tehdään perukirjan pohjalta. Se voidaan tehdä sopimusjakona, jos osapuolet ovat yksimielisiä tai toimitusjakona, jonka oikeuden määräämä pesänjakaja Huomioita Arvostamisratkaisut vaativat osaamista. Perintöveron valvominen on erikoisosaamista. Osakkaiden hankkimassa virkatodistusselvityksessä on usein puutteita. Kirjaamiseen menee paljon työaikaa. Laskutusperusteena voi olla tietty prosenttimäärä pesän arvosta. Jos laskutusperusteena on tuntihinta, pitää osata antaa arvio siitä, montako tuntia työhön menee.

14 Hinta / Hinta / Hinta-arvio perukirjalle Useimmiten kummankin esimerkkitapauksen perukirja arvioitiin lähtöhintatasoltaan samankaltaiseksi, sillä erotuksella että asiakirjojen hankinnasta aiheutuvat kulut saattavat vaihdella. Jos perunkirjoituksen lisäksi tehdään perinnönjako, kustannukset voidaan jyvittää perukirjan ja jakokirjan kesken. Joskus hinnanmuodostuksen perusteena voidaan käyttää osuutta omaisuuden bruttoarvosta. Kumpaankin esimerkkitapaukseen arvioitiin useimmiten tarvittavan vähintään 4 työtuntia ja laajemman työn osalta veloitus toteutuneen työajan mukaisesti. Lisäkuluja muodostuu mm. asiakirjojen hankkimisen ja osakasluettelon vahvistamisen sekä postitusten mukaisista kuluista. Perukirjan hinta-arvioksi esitettiin yleisimmin 6-12 euroa. 3 Perukirja A Vastausten lukumäärä (n72) 25 Perukirja B Vastausten lukumäärä (n69)

15 Hinta / Huomioita Hinta riippuu aina tapauskohtaisesta työmäärästä ja tapauksen erityispiirteistä, esim. onko toimeksiannossa riitaisuutta tai sisältyykö siihen epäselviä asioita, tarvitseeko esim. edunvalvontakysymyksiä pohtia tai annetaanko testamenttia tiedoksi. Hinta-arviot sisältävät neuvottelun osakkaiden kanssa, jakokirjaluonnoksen laatimisen, toimittamisen osakkaille, jakokirjan allekirjoittamisen. Hinta voi riippua myös siitä, mitä omaisuutta myydään jaon toteuttamiseksi. Esimerkissä B lesken eläessä perinnönjako edellyttää myös osituksen toimittamista lesken ja perillisten välillä, ellei avio-oikeutta ole poissuljettu avioehtosopimuksella. A-kohdassa asuntolainan järjestelykysymykset voivat aiheuttaa lisäselvitystyötä. Kuuntele myös puskaradiota, kun etsit itsellesi sopivaa asianajaa. Hinta-arvio perinnönjaolle Hinta-arvio saattaa edellyttää, että perukirja on laadittu kyseisessä toimipaikassa. Huomioi, että hinta-arviot ovat useimmiten minimi/lähtöhintoja. Perinnönjakoon kuluvaksi työajaksi arvioitiin keskimäärin 6-1 työtuntia. Hinta-arvioiden hintahaarukka oli vaihteleva, keskimääräinen hintataso 6-12 euroa. 45 Kuolinpesä A / perinnönjako Vastausten lukumäärä (n71)

16 Hinta / 45 Kuolinpesä B / perinnönjako Vastausten lukumäärä (n71) On hyvä, jos kemiat kohtaavat asianajajan ja asiakkaan välillä. Hyvä kommunikaatio ja yhteistyö vievät asioita sujuvasti eteenpäin. Asianajajien hinnastot tulee olla nähtävillä asianajotoimistoissa.

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja Avioehto Marica Twerin/Maatalouslinja Avio-oikeus Avioliiton solmimisella ei ole vaikutusta puolisoiden omistusoikeuteen. Yhteisesti hankittu omaisuus tai yhteisesti taatut velat ovat yhteisiä. Avio-oikeudella

Lisätiedot

Oikeusapua annetaan kaikenlaisissa oikeudellisissa asioissa, joita ovat esimerkiksi:

Oikeusapua annetaan kaikenlaisissa oikeudellisissa asioissa, joita ovat esimerkiksi: Oikeusapu Oikeudenkäynnissä ja muiden oikeudellisten asioiden hoitamisessa tarvitaan usein lainoppinutta avustajaa. Lähtökohta on, että asianosainen kustantaa itse tarvitsemansa oikeudellisen avun. Jollei

Lisätiedot

PERINTÖ JA TESTAMENTTI

PERINTÖ JA TESTAMENTTI MATTI NORRI PERINTÖ JA TESTAMENTTI KÄYTÄNNÖN KÄSIKIRJA Talentum Helsinki 2010 Kuudes, uudistettu painos 2010 Talentum Media Oy ja Matti Norri Piirrokset: Ahti Susiluoto ja Markku Annila Taitto: Maria Mitrunen

Lisätiedot

ERILAISIA PARISUHTEITA. Jaakko Väisänen Joensuun normaalikoulu

ERILAISIA PARISUHTEITA. Jaakko Väisänen Joensuun normaalikoulu ERILAISIA PARISUHTEITA Jaakko Väisänen Joensuun normaalikoulu PERHETYYPPIEN MURROS 2000-LUVULLA 100 % 90 % 80 % 2,1 11,3 7,5 2 11 7 2 11 8 70 % 60 % 35,7 36 33 Isä ja lapsia Äiti ja lapsia 50 % 40 % 30

Lisätiedot

Perusasioita jäämistöstä, testamenteista sekä edunvalvonnasta

Perusasioita jäämistöstä, testamenteista sekä edunvalvonnasta Perusasioita jäämistöstä, testamenteista sekä edunvalvonnasta Helsinki 29.9.2015 Asianajotoimisto Reims & Co Oy AVIOLIITOSTA JA AVIO-OIKEUDESTA - Puolisot saavat avio-oikeuden toistensa omaisuuteen avioliittoon

Lisätiedot

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja 11.1. Avioehto Marica Twerin/Maatalouslinja Avio-oikeus Avioliiton solmimisella ei ole vaikutusta puolisoiden omistusoikeuteen. Yhteisesti hankittu omaisuus tai yhteisesti taatut velat ovat yhteisiä. Avio-oikeudella

Lisätiedot

1. Maaomaisuus ja sukuperimys... 1 2. Puolison perintöoikeus... 2 3. Askel nykyisyyteen... 3 II LESKEN OIKEUDELLINEN ASEMA 5

1. Maaomaisuus ja sukuperimys... 1 2. Puolison perintöoikeus... 2 3. Askel nykyisyyteen... 3 II LESKEN OIKEUDELLINEN ASEMA 5 Sisällys Esipuhe v Esipuhe toiseen painokseen Sisällys ix Lyhenneluettelo xv vii I LYHYT JOHDANTO PERINTÖOIKEUDEN HISTORIAAN 1 1. Maaomaisuus ja sukuperimys.............................. 1 2. Puolison

Lisätiedot

Kuolinpesään kuuluneen tai kuolinpesän nimiin hankittavan ajoneuvon rekisteröinti. Koulutuskierros KTP, syksy 2010 Iris Kantolinna / Reijo Jälkö

Kuolinpesään kuuluneen tai kuolinpesän nimiin hankittavan ajoneuvon rekisteröinti. Koulutuskierros KTP, syksy 2010 Iris Kantolinna / Reijo Jälkö Kuolinpesään kuuluneen tai kuolinpesän nimiin hankittavan ajoneuvon rekisteröinti Koulutuskierros KTP, syksy 2010 Iris Kantolinna / Reijo Jälkö Pesän osakkaat Määräävät yhdessä kuolinpesän omaisuudesta

Lisätiedot

Asianajotoimisto Ahtola Oy hinnasto (päivitetty 05.08.2011)

Asianajotoimisto Ahtola Oy hinnasto (päivitetty 05.08.2011) Asianajotoimisto Ahtola Oy hinnasto (päivitetty 05.08.2011) Perustuntiveloitus... 1 Toimenpidelaskutus... 2 Puhelut, neuvottelut ja kirjeenvaihto... 2 Asiakirjat... 2 Yhtiöiden perustaminen ja yhtiösopimusten

Lisätiedot

Tietoa avioliittolaista

Tietoa avioliittolaista Tietoa avioliittolaista Avioliiton solmiminen Avioliitto solmitaan joko kirkollisella vihkimisellä tai siviilivihkimisellä. Ennen vihkimistä on aina toimitettava avioliiton esteiden tutkinta, jossa varmistutaan

Lisätiedot

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Polvelta toiselle messut 8.11.2014 Seinäjoki Seppo Niskanen

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Polvelta toiselle messut 8.11.2014 Seinäjoki Seppo Niskanen Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt Polvelta toiselle messut 8.11.2014 Seinäjoki Seppo Niskanen Miksi kuolinpesässä kannattaa tehdä omistusjärjestelyjä? Päätöksenteko hakkuu- ja hoitotöistä saattaa

Lisätiedot

OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE

OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE Läheisen menettäminen on tilanne, joka surun keskelläkin vaatii omaisilta paljon käytännön järjestelyitä. Tästä ohjeesta löytyvillä neuvoilla haluamme helpottaa kuolinpesään

Lisätiedot

OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE

OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE Läheisen menettäminen on tilanne, joka surun keskelläkin vaatii omaisilta paljon käytännön järjestelyitä. Tästä ohjeesta löytyvillä neuvoilla haluamme helpottaa kuolinpesään

Lisätiedot

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016 Kuolinpesä metsän omistajana Projektineuvoja Jorma Kyllönen Tietoinen metsänomistus -hanke 2 Kuolinpesä Puhekielessä perikunta Itsenäinen verotusobjekti,

Lisätiedot

Varallisuussuhteet perhe ja jäämistöoikeudellisessa valossa. Keskeinen lainsäädäntö. Avioliittolain peruslähtökohdat

Varallisuussuhteet perhe ja jäämistöoikeudellisessa valossa. Keskeinen lainsäädäntö. Avioliittolain peruslähtökohdat Varallisuussuhteet perhe ja jäämistöoikeudellisessa valossa Keskeinen lainsäädäntö Avioliittolaki (234/1929). Laki rekisteröidystä parisuhteesta (950/2001). Laki avopuolisoiden yhteystalouden purkamisesta

Lisätiedot

MENETTELYOHJEITA KUOLLEEN OIKEUDENOMISTAJAN PERILLISILLE. 1. Tekijänoikeudellisen suojan voimassaolo

MENETTELYOHJEITA KUOLLEEN OIKEUDENOMISTAJAN PERILLISILLE. 1. Tekijänoikeudellisen suojan voimassaolo MENETTELYOHJEITA KUOLLEEN OIKEUDENOMISTAJAN PERILLISILLE 1. Tekijänoikeudellisen suojan voimassaolo Tekijänoikeus sekä ns. lähioikeudet ovat kestoltaan määräaikaisia. Eri oikeudet ovat voimassa seuraavasti:

Lisätiedot

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja Avioehto Marica Twerin/Maatalouslinja Avio-oikeus Avioliiton solmimisella ei ole vaikutusta puolisoiden omistusoikeuteen. Yhteisesti hankittu omaisuus tai yhteisesti taatut velat ovat yhteisiä. Avio-oikeudella

Lisätiedot

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt Polvelta toiselle -messut Mikkeli 14.4.2014 Seppo Niskanen Tarkkana jo perunkirjoitusvaiheessa Perukirjassa luetellaan vainajan (ja lesken) omaisuus Arvoina kannattaa

Lisätiedot

VARAUDU AJOISSA Perintö ja lahja verosuunnittelun välineinä. Jari Oivo

VARAUDU AJOISSA Perintö ja lahja verosuunnittelun välineinä. Jari Oivo VARAUDU AJOISSA Perintö ja lahja verosuunnittelun välineinä Jari Oivo PERINTÖ- JA LAHJAVERO PERINTÖ- JA LAHJAVERO ERIYTETTY VEROTETTAVAN PERINNÖN ALARAJA 20.000 EUROA HELPOTUKSIA LESKELLE JA ALAIKÄISILLE

Lisätiedot

Kansainvälistyvät perhesuhteet

Kansainvälistyvät perhesuhteet Kansainvälistyvät perhesuhteet Juha Auvinen asianajaja, varatuomari, LL. M. Eur. Yleisiä huomioita avioliittolaki, perintökaari, kansainväliset sopimukset (EU, Pohjoismaat) kansainvälinen yksityisoikeudellinen

Lisätiedot

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013 Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013 Loppukuulustelu II 8.5.2013 Mallivastaukset Tehtävä 1 Tapauksessa piti laskea rintaperillisten lakiosat ja selvittää, mitä kunkin lakiosasta vielä

Lisätiedot

Jussi Kari OTM, Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja 050 327 9584 jussi.kari@turre.com

Jussi Kari OTM, Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja 050 327 9584 jussi.kari@turre.com Kiitos Turre Legalin valitsemisesta perunkirjoituksen järjestäjäksi. Perunkirjoituksessa uskottuina miehinä toimivat: Jussi Kari OTM, Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja 050 327 9584 jussi.kari@turre.com

Lisätiedot

Lahjaveroilmoituksen antaa lahjansaaja. Pääsääntöisesti lahjaveroilmoitusta varten ei tarvita liitteitä eikä niitä voi verkkolomakkeella lähettää.

Lahjaveroilmoituksen antaa lahjansaaja. Pääsääntöisesti lahjaveroilmoitusta varten ei tarvita liitteitä eikä niitä voi verkkolomakkeella lähettää. Lahjaveroilmoitus -verkkolomake Täyttöohjeet Lomaketta täyttäessäsi etene järjestyksessä täyttäen kaikki pakolliset valkoiset kentät (*) sekä muut ilmoitettavat tiedot. Harmaisiin kenttiin et voi ilmoittaa

Lisätiedot

Ikääntymisen ennakointi ja varautuminen elämän ehtoopuoleen

Ikääntymisen ennakointi ja varautuminen elämän ehtoopuoleen Ikääntymisen ennakointi ja varautuminen elämän ehtoopuoleen Sisältö Hoitotahto Valtakirjavaltuutus Edunvalvonta Testamentti HOITOTAHTO Omasta hoidosta määrääminen etukäteen Suostuminen annettuun hoitoon

Lisätiedot

Ohjeita kuolinpesän asioita hoitavalle

Ohjeita kuolinpesän asioita hoitavalle Ohjeita kuolinpesän asioita hoitavalle Läheisen menettäminen on tilanne, joka omaisten surusta huolimatta vaatii paljon käytännön järjestelyitä. Tästä ohjeesta löytyvillä neuvoilla haluamme helpottaa kuolinpesään

Lisätiedot

Perunkirjoitus ja perinnön veroseuraamukset. Aulis Aarnio Urpo Kangas Pertti Puronen Timo Räbinä

Perunkirjoitus ja perinnön veroseuraamukset. Aulis Aarnio Urpo Kangas Pertti Puronen Timo Räbinä Perunkirjoitus ja perinnön veroseuraamukset Aulis Aarnio Urpo Kangas Pertti Puronen Timo Räbinä TALENTUM Helsinki 2011 Copyright 2011 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi: Outi Pallari Cd-rom-levykkeen

Lisätiedot

Yksinkertaistetusti perukirjan täyttö koostuu seuraavista eri vaiheista:

Yksinkertaistetusti perukirjan täyttö koostuu seuraavista eri vaiheista: Esimerkki perukirja Tämän perukirjan täyttö on esitetty perukirjanetissa.fi -sivustolla Tämän valmiiksi täytetyn perukirjan tarkoitus on näyttää teille miltä valmis perukirja näyttää. Tässä perukirjassa

Lisätiedot

Sijoittajan perintöverosuunnittelu

Sijoittajan perintöverosuunnittelu Sijoittajan perintöverosuunnittelu Katariina Sorvanto Lakimies Veronmaksajat Mistä perintö- ja lahjaveroa maksetaan? Yleensä kun joko perinnönjättäjä tai -saaja tai lahjanantaja tai -saaja asui kuolinhetkellä/lahjoitushetkellä

Lisätiedot

Perunkirjoitus ja perinnön veroseuraamukset. Aulis Aarnio Urpo Kangas Pertti Puronen Timo Räbinä

Perunkirjoitus ja perinnön veroseuraamukset. Aulis Aarnio Urpo Kangas Pertti Puronen Timo Räbinä Perunkirjoitus ja perinnön veroseuraamukset Aulis Aarnio Urpo Kangas Pertti Puronen Timo Räbinä TALENTUM PRO Helsinki 2016 8., uudistettu painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Yhteistyössä

Lisätiedot

Testamenttilahjoituksessa huomioitavaa

Testamenttilahjoituksessa huomioitavaa Testamenttilahjoituksessa huomioitavaa Testamenttilahjoituksella voit poiketa lakimääräisestä perimysjärjestyksestä tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta. Voit halutessasi lahjoittaa testamentilla omaisuuttasi

Lisätiedot

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa TOIMEKSIANTOSOPIMUS A. Toimeksisaaja Toimeksiannon toimeksisaaja on. Toimeksiannon vastuulakimies on Jussi Kari. Turre Legal voi käyttää myös muita lakimiehiä palvelun toteuttamiseen. B. Palvelut suorittaa

Lisätiedot

MENETTELYOHJEITA KUOLLEEN OIKEUDENOMISTAJAN PERILLISILLE. 1. Tekijänoikeudellisen suojan voimassaolo

MENETTELYOHJEITA KUOLLEEN OIKEUDENOMISTAJAN PERILLISILLE. 1. Tekijänoikeudellisen suojan voimassaolo MENETTELYOHJEITA KUOLLEEN OIKEUDENOMISTAJAN PERILLISILLE 1. Tekijänoikeudellisen suojan voimassaolo Tekijänoikeus sekä ns. lähioikeudet ovat kestoltaan määräaikaisia. Eri oikeudet ovat voimassa seuraavasti:

Lisätiedot

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen Vesa Puisto Lakimies 3.5.2016 Taustaksi Asumisoikeusasuminen on eräänlainen omistus- ja vuokra-asumisen välimuoto Asumisoikeusasumista

Lisätiedot

Lanssitie 1, 95200 Simo puh. 0102319920 www.rantakaira.fi, Y- tunnus 0192996-2

Lanssitie 1, 95200 Simo puh. 0102319920 www.rantakaira.fi, Y- tunnus 0192996-2 ARVOISA OSAKKEENOMISTAJA Rantakairan Sähkö Oy:n osakkeet liitetään arvo- osuusjärjestelmään Rantakairan Sähkö Oy:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 10.05.2012, päätti liittää yhtiön osakkeet arvo-

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdosmessut 8.11.2014

Metsätilan sukupolvenvaihdosmessut 8.11.2014 Metsätilan sukupolvenvaihdosmessut 8.11.2014 Etelä Pohjanmaan Osuuspankki Suvi Katariina Kangastie Sisältö Perimysjärjestys Testamentti Edunvalvontavaltuutus Lakipalvelut 3 Perimysjärjestys Testamentti

Lisätiedot

I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1

I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1 Sisällys Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xiii I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1 1. Johdanto 1 1.1. Kirjan tavoite 1 1.2. Tutkimuksen rakenne 2 1.3. Perintö- ja lahjaverotus ja veropolitiikka 5 1.4. Edunvalvontavaltuutus

Lisätiedot

TEOSTON ASIAKKUUS TEKIJÄN KUOLTUA JA OIKEUDENOMISTAJATIETOJEN ILMOITTAMINEN TEOSTOLLE

TEOSTON ASIAKKUUS TEKIJÄN KUOLTUA JA OIKEUDENOMISTAJATIETOJEN ILMOITTAMINEN TEOSTOLLE TEOSTON ASIAKKUUS TEKIJÄN KUOLTUA JA OIKEUDENOMISTAJATIETOJEN ILMOITTAMINEN TEOSTOLLE Tekijänoikeuden voimassaoloaika Teoston asiakkuus Tekijänoikeus on voimassa tekijän elinajan ja 70 vuotta hänen kuolinvuotensa

Lisätiedot

Henkivakuutus osana perintösuunnittelua Mihin henkivakuutusta tarvitaan? VERO 2016. Paula Salonen toimitusjohtaja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva

Henkivakuutus osana perintösuunnittelua Mihin henkivakuutusta tarvitaan? VERO 2016. Paula Salonen toimitusjohtaja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva Henkivakuutus osana perintösuunnittelua Mihin henkivakuutusta tarvitaan? VERO 2016 Paula Salonen toimitusjohtaja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva Henkivakuutus pahan päivän varalle kattamaan äkillisen

Lisätiedot

Perunkirjoitus ja perinnön veroseuraamukset. Aulis Aarnio Urpo Kangas Pertti Puronen Timo Räbinä

Perunkirjoitus ja perinnön veroseuraamukset. Aulis Aarnio Urpo Kangas Pertti Puronen Timo Räbinä Perunkirjoitus ja perinnön veroseuraamukset Aulis Aarnio Urpo Kangas Pertti Puronen Timo Räbinä TALENTUM Helsinki 2011 Copyright 2011 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi: Outi Pallari Cd-rom-levykkeen

Lisätiedot

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2015

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2015 Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2015 Kurssitehtävät Kaikissa tehtävissä voit lähteä siitä, että perittävän oikeudenomistajat vetoavat osituksessa tai jaossa kaikkiin mahdollisiin lahjoihin

Lisätiedot

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta Laki ulosottokaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulosottokaaren (705/2007) 1 luvun 34 :n 2 momentti, muutetaan 1 luvun 31 :n 4 momentti, 3 luvun 1 :n 1 momentti, 5 :n 1 momentti,

Lisätiedot

Kuolinpesään kuuluneen tai kuolinpesän nimiin hankittavan ajoneuvon rekisteröinti

Kuolinpesään kuuluneen tai kuolinpesän nimiin hankittavan ajoneuvon rekisteröinti Ohje 1 (8) Antopäivä: 1.4.2011 Voimaantulopäivä: 4.4.2011 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: 3.4.2016 Muutostiedot: Kumoaa ohjeen TRAFI/959/2011 Soveltamisala: Katsastustoimipaikkojen

Lisätiedot

Asianajajatutkimus 2012. Tiedotustilaisuus 8.11.2012

Asianajajatutkimus 2012. Tiedotustilaisuus 8.11.2012 Asianajajatutkimus 2012 Tiedotustilaisuus 8.11.2012 Yksityishenkilöiden ulottuvilla olevat oikeuspalvelut uhattuina Asianajajakunta kasvaa ja palvelutarjonta lisääntyy, mutta vain pääkaupunkiseudulla ja

Lisätiedot

VALTIOKONTTORI OHJE 1(7) Rahoitus Antolainaus 1.7.2004 PITKÄAIKAISTEN AVUSTUSLUONTEISTEN PERUSPARANNUSLAINOJEN TAKAISINPERIN- NÄN KOHTUULLISTAMINEN

VALTIOKONTTORI OHJE 1(7) Rahoitus Antolainaus 1.7.2004 PITKÄAIKAISTEN AVUSTUSLUONTEISTEN PERUSPARANNUSLAINOJEN TAKAISINPERIN- NÄN KOHTUULLISTAMINEN VALTIOKONTTORI OHJE 1(7) PITKÄAIKAISTEN AVUSTUSLUONTEISTEN PERUSPARANNUSLAINOJEN TAKAISINPERIN- NÄN KOHTUULLISTAMINEN 1 Avustusluonteisten lainojen säädöstausta Perusparannuslaki (34/1979) Avustusluonteisia

Lisätiedot

Tässä teille helposti täytettävä perukirja

Tässä teille helposti täytettävä perukirja Tässä teille helposti täytettävä perukirja Lue perukirjan täyttöohjeet perukirjanetissa.fi -sivulta Voitte täyttää perukirjan tietokoneellanne tai tulostamisen jälkeen käsin. Kuolemantapauksen jälkeen

Lisätiedot

joka on täyttänyt 18 vuotta joka ei ole avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa.

joka on täyttänyt 18 vuotta joka ei ole avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa. Tietoa avioliittolaista Tässä esitteessä selostetaan lyhyesti avioliiton solmimista ja purkamista sekä avioliiton oikeudellisia vaikutuksia koskevia säännöksiä. Esite on tarkoitettu annettavaksi jokaiselle

Lisätiedot

Kuka minut perii? 21.9.2012 OTK, VT Minna Kuohukoski, SAMK. Satakunnan ammattikorkeakoulu Satakunta University of Applied Sciences

Kuka minut perii? 21.9.2012 OTK, VT Minna Kuohukoski, SAMK. Satakunnan ammattikorkeakoulu Satakunta University of Applied Sciences Kuka minut perii? 21.9.2012 OTK, VT Minna Kuohukoski, SAMK Perillinen oltava elossa perittävän kuolinhetkellä (Perintökaari 40/1965, 1 L 1 ) ei merkitystä oikeustoimikelpoisuudella, syyntakeisuudella,

Lisätiedot

TESTAMENTTI ON ARVOKAS PERINTÖ. SOS-Lapsikylä Rakastava koti jokaiselle lapselle

TESTAMENTTI ON ARVOKAS PERINTÖ. SOS-Lapsikylä Rakastava koti jokaiselle lapselle TESTAMENTTI ON ARVOKAS PERINTÖ SOS-Lapsikylä Rakastava koti jokaiselle lapselle SOS-LAPSIKYLÄ ON LASTEN JA PERHEIDEN PUOLELLA Jokaisella lapsella on oikeus hyvään ja turvalliseen lapsuuteen, suojeluun

Lisätiedot

Sisällys. I Johdanto 1. II Edunvalvontavaltuutuksen sisältö ja suhde eräisiin lähiinstituutioihin. Sisällys vii Lyhenteitä xv

Sisällys. I Johdanto 1. II Edunvalvontavaltuutuksen sisältö ja suhde eräisiin lähiinstituutioihin. Sisällys vii Lyhenteitä xv Sisällys Sisällys vii Lyhenteitä xv I Johdanto 1 1. Edunvalvontavaltuutus uusi edustuksen muoto................. 1 2. Edunvalvontavaltuutuslain valmistelu- ja säätämisprosessi.......... 2 3. Edunvalvontavaltuutuslain

Lisätiedot

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan.

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan. YLEISIÄ OHJEITA VALTUUTETULLE Seuraavat ohjeet perustuvat edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007) säännöksiin sellaisina kuin ne lain voimaan tullessa 1.11.2007 olivat. Valtuutetun on oma-aloitteisesti

Lisätiedot

Ennakkoperintö jäämistösuunnittelussa

Ennakkoperintö jäämistösuunnittelussa Ennakkoperintö jäämistösuunnittelussa Österdahl, Venla 2016 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Ennakkoperintö jäämistösuunnittelussa Venla Österdahl Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö Huhtikuu,

Lisätiedot

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY A V E R 1 (5) ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA 1 Osapuolet 1.1 (jäljempänä asiakas ) 1.2 Aver Asianajotoimisto Oy Fredrikinkatu 25 A 24 00120

Lisätiedot

ISYYDEN TUNNUSTAMINEN ÄITIYSNEUVOLASSA

ISYYDEN TUNNUSTAMINEN ÄITIYSNEUVOLASSA ISYYDEN TUNNUSTAMINEN ÄITIYSNEUVOLASSA Henna Harju Lakimies Helsingin kaupunki, perheoikeudelliset asiat ISYYSLAKI 11/2015 Suomessa syntyy vuosittain n. 60 000 lasta, joista n. 40 % syntyy avioliiton ulkopuolella

Lisätiedot

TESTAMENTTI, AVIOEHTO JA EDUNVALVONTA- VALTAKIRJA. Pykälät tutuiksi maatiloille päivä 13.11.2012

TESTAMENTTI, AVIOEHTO JA EDUNVALVONTA- VALTAKIRJA. Pykälät tutuiksi maatiloille päivä 13.11.2012 1 TESTAMENTTI, AVIOEHTO JA EDUNVALVONTA- VALTAKIRJA Pykälät tutuiksi maatiloille päivä 13.11.2012 Avio-oikeus ja puolisoiden varallisuussuhteet Miten avioliitto vaikuttaa omistussuhteisiin? Avioliitto

Lisätiedot

PERHESUHTEET JA LAINSÄÄDÄNTÖ

PERHESUHTEET JA LAINSÄÄDÄNTÖ Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja Yksityisoikeuden sarja A:133 Eva Gottberg PERHESUHTEET JA LAINSÄÄDÄNTÖ 7. ajantasaistettu painos Turku 2013 ISBN 978-951-29-5547-3 ISSN 0783-2001

Lisätiedot

KUOLINPESÄN PANKKIASIAT

KUOLINPESÄN PANKKIASIAT KUOLINPESÄN PANKKIASIAT Pankin palveluiden myynti kuolinpesän osakkaille Siiri Lahtinen Opinnäytetyö Helmikuu 2015 Liiketalous Oikeudellinen asiantuntijuus TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalouden

Lisätiedot

PERHE, PERINTÖ JA VEROTUS - Käytännön kurssi. Antti Kolehmainen Niko Svensk

PERHE, PERINTÖ JA VEROTUS - Käytännön kurssi. Antti Kolehmainen Niko Svensk PERHE, PERINTÖ JA VEROTUS - Käytännön kurssi Antti Kolehmainen Niko Svensk Aluksi - Yleistä - Perhe- ja jäämistöoikeus on jokaisen lakimiehen perusjuridiikkaa ja tämä alan perusperiaatteiden sekä siihen

Lisätiedot

KUOLINPESÄN ASIOIDEN HOITAMINEN PANKIN NÄKÖKULMASTA HANDELSBANKEN KOTKA

KUOLINPESÄN ASIOIDEN HOITAMINEN PANKIN NÄKÖKULMASTA HANDELSBANKEN KOTKA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous / Juridiikka ja julkishallinto Anna Pieninkeroinen KUOLINPESÄN ASIOIDEN HOITAMINEN PANKIN NÄKÖKULMASTA HANDELSBANKEN KOTKA 2013 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Edunvalvontavaltuutus ja ikääntymisen ennakoin3. Vesa An6la, lakimies Edunvalvontavaltuutus ry Varsinais- Suomen aivovammayhdistys, 17.2.

Edunvalvontavaltuutus ja ikääntymisen ennakoin3. Vesa An6la, lakimies Edunvalvontavaltuutus ry Varsinais- Suomen aivovammayhdistys, 17.2. Edunvalvontavaltuutus ja ikääntymisen ennakoin3 Vesa An6la, lakimies Edunvalvontavaltuutus ry Varsinais- Suomen aivovammayhdistys, 17.2.2015 Esityksen sisältö 1) Mitä tarkoitetaan edunvalvontavaltuutuksella?

Lisätiedot

Perinnöstä ja sen verotuksesta. Kokkolan Seudun Arvopaperisäästäjät ry 2.9.2010 Asianajaja, varatuomari, Mika Talviaro

Perinnöstä ja sen verotuksesta. Kokkolan Seudun Arvopaperisäästäjät ry 2.9.2010 Asianajaja, varatuomari, Mika Talviaro Perinnöstä ja sen verotuksesta Kokkolan Seudun Arvopaperisäästäjät ry 2.9.2010 Asianajaja, varatuomari, Mika Talviaro Illan aiheita Perintöverosuunnittelu Verottomat lahjat Kesämökin lahjoitus Testamentti

Lisätiedot

Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto 23.10.2014

Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto 23.10.2014 Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Tässä esityksessä tarkastellaan maatilan sukupolvenvaihdosta verotuksen näkökulmasta. Kohteena on ne tilanteet,

Lisätiedot

Legaatinsaajan. oikeusasemasta. Tapani Lohi

Legaatinsaajan. oikeusasemasta. Tapani Lohi Legaatinsaajan oikeusasemasta Tapani Lohi TALENTUM Helsinki 2011 2011 Talentum Media Oy ja Tapani Lohi Kansi: Outi Pallari Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1500-5 Kariston Kirjapaino Oy 2011 pääpiirteittäin

Lisätiedot

Kaupunkien arviot lastensuojelun määrärahojen riittävyydestä, henkilöstöresursseista ja ehkäisevästä toiminnasta

Kaupunkien arviot lastensuojelun määrärahojen riittävyydestä, henkilöstöresursseista ja ehkäisevästä toiminnasta Tero Ristimäki Lastensuojelulain toimeenpanoon valmistautuminen Suurimpien kaupunkien suunnitelmat resurssien lisäämisestä lastensuojeluun vuodelle 2008 ja arviot lastensuojelulain velvoitteista selviytymisestä

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Tampereen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Sukupolvenvaihdokseen valmistavat askeleet

Sukupolvenvaihdokseen valmistavat askeleet Sukupolvenvaihdokseen valmistavat askeleet Joe Gummerus Legal Counsel Sukupolvenvaihdosstrategiat Tavoitteena ja strategiana voi olla esimerkiksi: Mahdollistaa ja sallia omistuksen siirtyminen seuraavalle

Lisätiedot

Esimerkki naimattoman henkilön testamentista ystävänsä hyväksi:

Esimerkki naimattoman henkilön testamentista ystävänsä hyväksi: 1 Esimerkki naimattoman henkilön testamentista ystävänsä hyväksi: Allekirjoittanut Liisa Marjatta Virtanen (031256-4828) määrään viimeisenä tahtonani, että omaisuuteni on kokonaisuudessaan menevä täydellä

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos

Metsätilan sukupolvenvaihdos Metsätilan sukupolvenvaihdos Arto Leppämäki 2015 Oppaan sisältö Näin onnistut metsätilan sukupolvenvaihdoksessa sivu 2 Johdatus metsätilan sukupolvenvaihdokseen Metsäomaisuuden siirtämisen keinot Perintö

Lisätiedot

1. Toimeksiantaja(t) Nimi: Osoite: Puhelin / sähköposti: Päävastuullinen lakimies: Vastapuoli / asian osallinen:

1. Toimeksiantaja(t) Nimi: Osoite: Puhelin / sähköposti: Päävastuullinen lakimies: Vastapuoli / asian osallinen: TOIMEKSIANTOSOPIMUS 1. Toimeksiantaja(t) Nimi: Osoite: Puhelin / sähköposti: 2. Toimeksisaaja Asianajotoimisto Tammer-Juristit Oy (y-tunnus 1053452-4) Aleksis Kiven katu 11 C, 33100 Tampere Puh. 010 346

Lisätiedot

Kuolinpesän pankkiasiat ennen ja jälkeen perunkirjoituksen

Kuolinpesän pankkiasiat ennen ja jälkeen perunkirjoituksen Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Yritysten ja taloushallinnon juridiikka Essi Ruotsalainen Kuolinpesän pankkiasiat ennen ja jälkeen perunkirjoituksen Opinnäytetyö

Lisätiedot

Pankki- ja vakuutusasiat parisuhteen päättyessä

Pankki- ja vakuutusasiat parisuhteen päättyessä Pankki- ja vakuutusasiat parisuhteen päättyessä Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista 12.11.2015 Anni Nikunlassi FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011. 122/2011 Laki. holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011. 122/2011 Laki. holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011 122/2011 Laki holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN. Matti Kasso

KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN. Matti Kasso KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN Matti Kasso TALENTUM Helsinki 2014 2., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Matti Kasso ISBN 978-952-14-2155-6 ISBN 978-952-14-2156-3 (sähkökirja) Taitto:

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA B 4.1 OPAS ASIANAJOPALVELUISTA ANNETTAVISTA TIEDOISTA (3.9.2010)

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA B 4.1 OPAS ASIANAJOPALVELUISTA ANNETTAVISTA TIEDOISTA (3.9.2010) B 4 ASIANAJOPALVELUISTA ANNETTAVISTA TIEDOISTA B 4.1 OPAS ASIANAJOPALVELUISTA ANNETTAVISTA TIEDOISTA (3.9.2010) 1 Johdanto Euroopan Unionin direktiivi 2006/123/EY on implementoitu Suomessa 28.12.2009 voimaan

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kouvolan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13 SISÄLLYS Esipuhe 11 Lyhenteet 13 1. Johdanto 15 1.1 Kirjan rakenne.................................15 1.2 Sijoitusinstrumentit.............................17 1.2.1 Talletukset..............................17

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN. Matti Kasso

KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN. Matti Kasso KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN Matti Kasso TALENTUM Helsinki 2010 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja Matti Kasso Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1409-1 Kariston Kirjapaino Oy Hämeenlinna

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LAITOS. Arvi Viita YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LAITOS. Arvi Viita YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LAITOS Arvi Viita YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS erityisesti verovaikutuksia silmällä pitäen Laskentatoimen pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Elisa Sirviö KUOLINPESÄN PANKKIASIOIDEN HOITAMINEN

Elisa Sirviö KUOLINPESÄN PANKKIASIOIDEN HOITAMINEN Elisa Sirviö KUOLINPESÄN PANKKIASIOIDEN HOITAMINEN Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Liiketalouden koulutusohjelma Syksy 2011 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Asianajajan ammatti Päivämäärä Koulun nimi

Asianajajan ammatti Päivämäärä Koulun nimi Asianajajan ammatti Päivämäärä Koulun nimi Luennoitsijan nimi Mikä on asianajaja? Kaikki asianajajat ovat lakimiehiä Mutta kaikki lakimiehet eivät ole asianajajia Siis mitä? Sekava nimikkeistö (1/2) Lakimies

Lisätiedot

13.6.2008. Dnro 4380/4/06. Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen. Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Mikko Sarja

13.6.2008. Dnro 4380/4/06. Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen. Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Mikko Sarja 13.6.2008 Dnro 4380/4/06 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Mikko Sarja EDUNVALVOJAN TEHTÄVÄT PÄÄMIEHEN KUOLTUA 1 KANTELU Kantelija pyysi eduskunnan

Lisätiedot

ELÄMÄ ON JATKUVA POLKU Diabetestutkimussäätiön testamenttiopas

ELÄMÄ ON JATKUVA POLKU Diabetestutkimussäätiön testamenttiopas ELÄMÄ ON JATKUVA POLKU Diabetestutkimussäätiön testamenttiopas Miksi diabetestutkimusta tehdään? Tyypin 1 eli nuoruustyypin diabetes on Suomessa yleisempi kuin missään muualla maailmassa. Joka vuosi noin

Lisätiedot

SUOMEN ASIANAJAJALIITON SOVINTOMENETTELYN SOVELTAMINEN PERHEASIOISSA. 1. Lainsäädäntö ja asianajaja perheasioiden sovittelijana

SUOMEN ASIANAJAJALIITON SOVINTOMENETTELYN SOVELTAMINEN PERHEASIOISSA. 1. Lainsäädäntö ja asianajaja perheasioiden sovittelijana SUOMEN ASIANAJAJALIITON SOVINTOMENETTELYN SOVELTAMINEN PERHEASIOISSA 1. Lainsäädäntö ja asianajaja perheasioiden sovittelijana Avioliittolain I osan 5 luvussa säädetään perheasioiden sovittelusta. AL 20

Lisätiedot

RMH-sopimus-/omistajuusmalli esimerkit

RMH-sopimus-/omistajuusmalli esimerkit RMH-sopimus-/omistajuusmalli esimerkit Kyseiset omistajuus-/sopimusmallit ovat pelkästään esimerkkejä. Jokaisen kaupan/sopimuksen yhteydessä on aina syytä harkita, tarvitaanko asiantuntijaa laatimaan yksilölliset

Lisätiedot

TEHTÄVÄVIHKO I MALLI LAPIN YLIOPISTO, OIKEUSTIEDE

TEHTÄVÄVIHKO I MALLI LAPIN YLIOPISTO, OIKEUSTIEDE TEHTÄVÄVIHKO I MALLI LAPIN YLIOPISTO, OIKEUSTIEDE Sisältää vain alkuosan edellisvuosien materiaalista. PERHEOIKEUS PERIMYKSESTÄ SUOMESSA KANSAINVÄLISEN YKSITYISOIKEUDEN PERUSTEET Copyright Juristivalmennus

Lisätiedot

Avoliiton päättyessä on muutama murhe vähemmän, jos etukäteen on mietitty keinoja turvata tulevaisuus

Avoliiton päättyessä on muutama murhe vähemmän, jos etukäteen on mietitty keinoja turvata tulevaisuus Avoliiton päättyessä on muutama murhe vähemmän, jos etukäteen on mietitty keinoja turvata tulevaisuus Avoliitossa asuvia on Suomessa yhä enemmän, mutta tilastoja ei ole siitä, kuinka usein avoliitot päättyvät

Lisätiedot

Kuka omistaa asumisoikeuden? LAEISTA JA ASETUKSISTA

Kuka omistaa asumisoikeuden? LAEISTA JA ASETUKSISTA Kuka omistaa asumisoikeuden? LAEISTA JA ASETUKSISTA Puolisot ja asumiskumppanit Jos sinä ja puolisosi hankitte asumisoikeuden yhdessä, osuus on yhteisomistuksessanne. Osuutesi asumisoikeudesta* vastaa

Lisätiedot

21.2.2011 PERUNKIRJOITUS JA PERINNÖNJAKO

21.2.2011 PERUNKIRJOITUS JA PERINNÖNJAKO PERUNKIRJOITUS JA PERINNÖNJAKO Perimysjärjestys Parenteeli- ja sijaantuloperiaate 1. Rintaperilliset -ottolapset, 1.1.1980 -au-lapset, 1.10.1976 -rajaton sijaantulo-oikeus 2. Leski 3. Vanhemmat ja sisarukset

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

UPM LAKIPALVELUT TIE ONNISTUNEESEEN SUKUPOLVENVAIHDOKSEEN. Kuopio 29.3.2014 Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä

UPM LAKIPALVELUT TIE ONNISTUNEESEEN SUKUPOLVENVAIHDOKSEEN. Kuopio 29.3.2014 Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä UPM LAKIPALVELUT TIE ONNISTUNEESEEN SUKUPOLVENVAIHDOKSEEN Kuopio 29.3.2014 Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä SUKUPOLVENVAIHDOS ERILAISIA KYSYMYKSIÄ JA TAVOITTEITA Jokainen metsätilan omistajanvaihdos

Lisätiedot

AVIOEHTOSOPIMUKSET SEINÄJOEN MAISTRAATIN ALUEELLA VUOSINA 2007 2009

AVIOEHTOSOPIMUKSET SEINÄJOEN MAISTRAATIN ALUEELLA VUOSINA 2007 2009 AVIOEHTOSOPIMUKSET SEINÄJOEN MAISTRAATIN ALUEELLA VUOSINA 2007 2009 2010 1 Minna Anita Luoma AVIOEHTOSOPIMUKSET SEINÄJOEN MAISTRAATIN ALUEELLA VUOSINA 2007 2009 Liiketalous ja matkailu 2010 2 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Edunvalvojan tehtävä

Edunvalvojan tehtävä Edunvalvojan tehtävä Sisältö Edunvalvojan tärkeimmät tehtävät... 3 Edunvalvojan oikeus palkkioon... 5 Edunvalvonnan tarpeen uudelleen arviointi... 5 Edunvalvojan tehtävän päättyminen... 6 Holhousviranomainen...

Lisätiedot

PERHE- JA PERINTÖTÖOIKEUS KL 2013. Antti Kolehmainen

PERHE- JA PERINTÖTÖOIKEUS KL 2013. Antti Kolehmainen PERHE- JA PERINTÖTÖOIKEUS KL 2013 Antti Kolehmainen Perhe- ja perintöoikeus 1. Parisuhdeoikeus 2. Perintöoikeus 3. Edunvalvontaoikeus 4. Lapsioikeus KURSSIN TAVOITTEET 1. Puolisoiden ja parisuhdekumppaneiden

Lisätiedot

Koulutusiltapäivä isännöitsijöille

Koulutusiltapäivä isännöitsijöille Koulutusiltapäivä isännöitsijöille Lahti 5.10.2011 Kristel Pynnönen Suomen Kiinteistöliitto ry Sisältö Osakeluettelomerkintä Autopaikat, jakaminen ja irtisanominen Sovittelumenettelylaki Pelastuslaki Osakeluettelomerkintä

Lisätiedot

Hankinnat ja kilpailuttaminen. Leena Karjalainen 27.4.2016

Hankinnat ja kilpailuttaminen. Leena Karjalainen 27.4.2016 Hankinnat ja kilpailuttaminen Leena Karjalainen 27.4.2016 Sivu 1 27.4.2016 Hanki huolella Nämä ohjeet koskevat maaseuturahastosta ohjelmakaudella 2014-2020 rahoitettavia hankkeita Muutoksia voi tulla,

Lisätiedot

Edunvalvontavaltuutus

Edunvalvontavaltuutus Edunvalvontavaltuutus Pohjois-Pohjanmaan maistraatti Henkikirjoittaja Anu Annala 14.4.2011 Mikä on edunvalvontavaltuutus? Holhousoikeuden periaatteena on päämiehen ihmisoikeuksien ja ihmisarvon kunnioittaminen.

Lisätiedot

I.1. Elatusvelvollisuus 14.2.2011 I AVIOLIITON OIKEUS- VAIKUTUKSET. Henkilöoikeudelliset oikeusvaikutukset?

I.1. Elatusvelvollisuus 14.2.2011 I AVIOLIITON OIKEUS- VAIKUTUKSET. Henkilöoikeudelliset oikeusvaikutukset? PERHE- JA PERINTÖOIKEUS Itä-Suomen yliopisto Kevät 2011 Lehtori, VT Heidi Théman, PKAMK, heidi.theman@pkamk.fi Perhe- ja perintöoikeuden jaottelua Lapsioikeus Nimioikeus Edunvalvonta- eli holhousoikeus

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Vaasan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Vaasan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Vaasan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄKOE 24.11.2007

KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄKOE 24.11.2007 KESKUSKAUPPAKAMARI Välittäjälautakunta KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄKOE 24.11.2007 Lue nämä ohjeet ennen kokeen alkua. Jokaiseen vastauspaperiin selvästi oma nimi ja henkilötunnus. Lautakunta suosittelee jokaisen

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kotkan-Haminan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot