Perhe- ja jäämistöoikeuden oikeustapauskurssi 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perhe- ja jäämistöoikeuden oikeustapauskurssi 2012"

Transkriptio

1 Perhe- ja jäämistöoikeuden oikeustapauskurssi 2012 Vanhojen tenttivastausten arviointi (kotiläksy perjantaiksi 21.9) OHJEET: Ohessa kaksi vanhaa tenttitapausta ja niihin annettuja tenttivastauksia (joita on vain vähäisessä määrin toimitettu). Lue vastaukset ja arvioi niitä sekä sisällön että vastaustekniikan puolesta. Mitä asiavirheitä ja muita ongelmallisia piirteitä vastauksiin mielestäsi liittyy? Tehtävä 1 ( ) Aviopuolisot A ja B kyllästyivät kaupunkilaiselämään ja muuttivat asumaan B:n yksin omistamaan vanhaan kesämökkiin. Viime vuoden lopulla A kuoli. B tunsi olonsa turvattomaksi syrjässä sijaitsevassa mökissä ja alkoi suunnitella kaupunkiin palaamista. Helmikuussa 2012 B sitten myi kesämökkikiinteistönsä X:lle ja osti Turusta itselleen yksiön. A:n ja B:n yhteiset lapset C ja D ovat saaneet kuulla tapahtuneesta ja ovat harmissaan sen johdosta. B:n olisi ennen kaupan tekemistä pitänyt neuvotella heidän kanssaan. Kauppahintakin on ollut aivan liian alhainen: B sai ostajalta vain euroa, vaikka käypä hinta olisi ollut euroa (mökki oli vanha ja vaatimaton, mutta se sijaitsi hienolla merenrantatontilla). Lapset pelkäävät, että B:n menetettyä näin omaisuuttaan he joutuvat antamaan tälle osituksessa enemmän tasinkoa. Ositus on tarkoitus toimittaa ensi keväänä, ja jo etukäteen on selvää, että A on puolisoista varakkaampi. C ja D pyytävät sinulta oikeudellista arviota tilanteesta. Jos he nostavat kanteen ostaja X:ää kohtaan ja vaativat kaupan julistamista pätemättömäksi, menestyykö kanne? Lisäksi he haluavat tietää, voivatko he turvata asemansa tulevaa ositusta ajatellen jollakin muulla tavalla kuin pätemättömyyskannetta ajamalla, ja jos voivat, millä tavoin? Anna C:lle ja D:lle perusteltu vastauksesi. Vastaus 1.1 Tapauksessa A:lla ja B:llä näyttäisi olevan avio-oikeus toisen omaisuuteen, koska heidän välillään toimitetaan omaisuuden ositus. Avioehtosopimuksesta ei ole mainintaa. Avioliittolain 94 :n mukaan kuolleen puolison perilliset (rintaperilliset C ja D) voivat saada vastiketta, joka vastaa omaisuuden säästön vähentymistä. Oikeus vastikkeeseen on, jos B on käyttänyt väärin vallita omaisuuttaan ja aiheuttanut omaisuuden oleellista vähentymistä. Vähentymisen täytyy olla oleellista ja euroa käypää arvoa alempaa kauppahintaa voidaan kokonaisuutena pitää oleellisena. Näin C:n ja D:n asemaa turvaa myös oikeus vastikkeeseen. C:n ja D:n on mahdollista nostaa palautuskanne X:ää kohtaan ja vaatia kiinteistön tai sen arvon palauttamista kuolinpesään. Perintökaaren 3:3 :n mukaan lahja tai sen arvo on palautettava, mikäli lahjan saaja tiesi tai olisi pitänyt tietää, että lahjoitus loukkasi ensiksi kuolleen puolison perillisten oikeutta. Pätemättömyyskanne ei välttämättä menesty jos saannolle on myönnetty lainhuuto eikä X saannon tapahtuessa tiennyt eikä hänen pitänyt tietää, ettei luovuttajalla ollut oikeutta luovuttaa kyseistä omaisuutta. Ilman toisen puolison suostumusta tehty kiinteistön kauppa voidaan julistaa pätemättömäksi (AL 38 ). Ositusta voidaan myös sovitella A:n perillisten vaatimuksesta, jos B saisi muutoin perusteetonta taloudellista etua. Vähäinen etu ei oikeuta sovitteluun. AL 86 :n mukaan B:n olisi tullut hankkia joko oikeuden lupa tai perillisten kirjallinen suostumus. B on velvollinen tekemään tilin omaisuuden

2 vallinnasta osituksessa kuoleman jälkeiseltä ajalta. Pätemättömyyskanne tulee nostaa kolmen kuukauden kuluessa saatuaan tietää oikeustoimesta. Vastaus 1.2 Avioliittolain (AL) 86.1 :n nojalla kuolinpesän hallinto on ositukseen asti yhteishallintoa, johon osallistuu osakkaiden lisäksi leski. Hallinto on tällöin konsensushallintoa, eli oikeustoimiin tarvitaan kaikkien osakkaiden ja lesken suostumus. AL 86.2 :n mukaan kuitenkin leskellä on oikeus vallita omaisuutta yksin, mikä tarkoittaa, että hän voi myydä sitä ilman muiden suostumusta. Perillisten kirjallisen suostumuksen tai vaihtoehtoisesti oikeuden luvan leski tarvitsee kuitenkin sellaisen omaisuuden luovutukseen, joka on AL :n vallinnanrajoitusten alaista. 38 :n mukaan kiinteä omaisuus, joka on tarkoitettu käytettäväksi puolisoiden yhteisenä kotina, on vallinnanrajoitusten alaista, joten B olisi tarvinnut yhteisenä kotina käytetyn kesämökkikiinteistön myyntiin C:n ja D:n kirjallisen suostumuksen tai oikeuden luvan Koska suostumusta kesämökkikiinteistön myyntiin ei ole, kauppa on pätemätön ja C tai D voi nostaa pätemättömyyskanteen tuomioistuimessa. AL 38 :n nojalla kanne tulee nostaa 3 kuukauden kuluessa siitä, kun kanteen nostaja sai tiedon kaupasta. Koska kaupan kohteena on kiinteä omaisuus, pätemättömyyskanne ei kuitenkaan menesty, jos luovutuksensaaja on ollut vilpittömässä mielessä saannon tapahtuessa. Jos kauppa jää pysyväksi, sen vaikutus A:n ja B:n omaisuuden vähenemiseen voidaan ottaa huomioon osituksessa. B:n tekemä alihintainen oikeustoimi voidaan ennallistamis- eli restituutiosäännön perusteella laskennallisesti palauttaa pesään sillä tavalla, että laskennallisesti lopputulos on sama kuin silloin, jos kauppaa ei olisi ollenkaan tehty. Palauttaminen koskee ennen muuta käyvän hinnan ja todellisen hinnan välistä erotusta, jota arvioidaan B:n antamana lahjana. Saatu kauppahinta otetaan huomioon kesämökin surrogaattina. Palauttamisen seurauksena tasingonsuoritusvelvollisuus määräytyy sillä tavoin, kuin se määräytyisi ilman alihintaista kauppaa. Alihintaisen kaupan takia C ja D eivät siis joudu antamaan B:lle enempää tasinkoa. 2 Vastaus 1.3 Avioliittolain mukaan se omaisuus, mikä puolisoilla on avioliittoon mennessään, kuuluu hänelle edelleen. Niinikään on hänen omaisuuttaan, mitä hän avioliiton aikana saa. Kumpaisellakin puolisolla on kuitenkin avio-oikeus toistensa omaisuuteen, jollei muusta ole määrätty esim. avioehtosopimuksessa, lahjakirjassa tai testamentissa. Tapauksessa puolisoiden A:n ja B:n kotinaan käyttämä mökki on B:n omistama. A:lla lienee kuitenkin avio-oikeus mökkiin, sillä tapauksessa ei muuta ilmene. Puoliso ei saa ilman toisen puolison kirjallista suostumusta luovuttaa kiinteää omaisuutta, joka on tarkoitettu käytettäväksi puolisoiden yhteisenä kotina. Kun puoliso kuolee, eloonjäänyt puoliso on ennen ositusta oikeutettu yksin vallitsemaan omaisuuttaan. Jos eloonjäänyt puoliso halua tehdä luovutustoimenpiteen, johon olisi tarvittu puolison kirjallinen suostumus, siihen on hankittava joko oikeuden lupa tai perillisten kirjallinen suostumus. Tapauksessa puolisoiden yhteisenä kotina käytetty mökki on tällaista kiinteää omaisuutta, jonka luovutukseen olisi tarvittu A:n perillisten, tässä tapauksessa rintaperillisten C:n ja D:n kirjallinen suostumus tai oikeuden lupa. Tällaista suostumusta tai lupaa ei B ole kuitenkaan hankkinut. Oikeustoimi, jonka B on tehnyt ilman C:n ja D:n suostumusta, on julistettava pätemättömäksi, jos C ja D nostavat kanteen tästä 3 kk kuluessa saatuaan tiedon oikeustoimesta. C:n

3 ja D:n X:ää kohtaan nostama kanne menestynee, ellei X:n saannolle ole jo myönnettu lainhuutoa ja X saa vilpittömän mielen suojaa. C:llä ja D:llä on toisaalta osituksessa oikeus vastikkeeseen B:ltä. Jos puoliso on esimerkiksi käyttämällä väärin oikeuttaan vallita omaisuuttaan, johon toisella puolisolla on avio-oikeus, aiheuttanut omaisuuden olennaisen vähentymisen. puolison perilliset saavat vastiketta, joka vastaa siihen johtanutta sanotun omaisuuden säästön vähentymistä. Tapauksessa C ja D voisivat siis myös saada vastiketta siltä osin, kun omaisuus on vähentynyt. Tällaiseksi vähentymiseksi voitaisiin katsoa käyvän hinnan ja liian alhaisen hinnan erotus ( = ). Tällainen vastike vähentäisi osituksessa sitä tasinkoa, jonka C ja D joutuvat B:lle maksamaan. Vastaus 1.4 A:n ja B:n avioliitto katsotaan purkaantuneeksi A:n kuoleman johdosta. PK 3:1a :n mukaan B:llä on oikeus pitää A:n jäämistö jakamattomana hallinnassaan. C ja D voivat kuitenkin vaatia osituksen tekemistä. B:llä on vaatimuksesta huolimatta oikeus pitää yhteisenä kotina käytetty asunto hallinnassaan. B kuitenkin myi yhteisen kodin alihintaan X:lle ja tämän kaupan voidaan katsoa täyttäneen AL 94 :n mukaisen omaisuuden vähentymisen perillisten kustannuksella. C ja D voivat tästä syystä vaatia osituksessa vastiketta, joka vastaa omaisuuden säästön vähentymistä. Vastikkeen saaminen edellyttää, että B:n katsotaan huolimattomasti omaisuuttaan (vallintaoikeuden väärinkäyttö). A:n kuolinpesän osakkaita ovat B, C ja D. Avioliittolain 86 :n mukaan B:n olisi tullut pyytää kotikiinteistön luovutukseen perillisten kirjallinen suostumus. AL 38 :n mukaan C:llä ja D:llä on oikeus nostaa TI:ssä kanne kaupan julistamisesta pätemättömäksi. Kanne on nostettava 3 kk kuluessa sitä, kun he saivat tiedon kaupasta. Kanteen menestyminen riippuu siitä, onko kiinteistölle myönnetty lainhuuto ja tiesikö X myyjä B:n luovutuskompetenssin puuttumisesta. X voi siis saada vilpittömän mielen suojaa, jolloin C:n ja D:n on vaadittava vastiketta B:ltä osituksessa. Mikäli taas X tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää, ettei B:llä ollut oikeutta luovuttaa kiinteistöä, voidaan kauppa julistaa pätemättömäksi ja kiinteistö siirtää takaisin kuolinpesään. AL 94 :n mukaan vastiketta voidaan antaa vain puolet siitä, mitä muuten ei voitaisi suorittaa. Jos B määrätään osituksessa maksamaan vastiketta C:lle ja D:lle, on vastikkeen suuruutta arvioitaessa otettava huomioon kiinteistön todellinen arvo ositushetkellä. 3 Tehtävä 2 ( ) Vuonna 1996 avioliiton solmineet A ja B hakivat yhdessä avioeroa ja käräjäoikeus tuomitsi heidät avioeroon Puolisoiden välillä on tarkoitus toimittaa omaisuuden ositus, ja A on tullut siihen liittyen luoksesi pyytämään neuvoja. Koska osituksesta saattaa tulla riitainen, hän haluaa tietää, miten seuraavat seikat lain mukaan vaikuttavat osituksen lopputulokseen. a) B:n varoihin kuuluu asunto-osake, jonka hän sai tädiltään testamentilla Perintökaaren säännösten edellyttämällä tavalla tehdyssä testamentissa oli määräys, jonka mukaan saajan puolisolla ei olisi osakkeeseen avio-oikeutta, mikäli avioliitto purkaantuisi avioeron johdosta. Koska asuntoa oli sittemmin käytetty puolisoiden yhteisenä kotina, A ja B sopivat avioerohakemuksen jättämisen yhteydessä kirjallisesti, että kyseinen asunto-osake otetaan lahjakirjamääräyksestä huolimatta osituksessa huomioon normaaliin tapaan siis niin kuin se olisi avio-oikeuden alaista omaisuutta. B on kuitenkin viime viikolla kertonut kuullensa asianajajaltaan, että täl-

4 lainen sopimus ei voi olla pätevä. Siten hän tulee osituksessa vaatimaan, että asunto-osake jätetään puolittamisen ulkopuolelle. b) A omistaa puolestaan asunto-osakkeen, jonka hän sai lahjaksi vanhemmiltaan Lahjakirjassa, jonka todisti oikeaksi kaksi esteetöntä todistajaa, oli määräys siitä, että A:n puolisolla ei olisi osakkeeseen avio-oikeutta. Osakkeen arvo oli lahjoitushetkellä noin euroa ja nyt se on euroa. Lahjoituksen yhteydessä A sitoutui ottamaan vastatakseen vanhemmilla asunnosta tuolloin vielä olleesta euron velasta. Kyseisen velan on A maksanut loppuun vuonna c) A omistaa lisäksi euron arvoisen kesämökkikiinteistön, jonka hän sai lahjaksi enoltaan joulukuussa Myös tässä lahjakirjassa oli määräys siitä, että A:n puolisolla ei ollut omaisuuteen avio-oikeutta. Lahjakirja tehtiin maakaaren muotosäännöksiä tarkoin noudattaen. Anna A:lle asiantuntevat neuvosi. Vastaus 2.1 a) Testamenttiin voidaan pätevällä tavalla liittää saajan puolison poissulkeva ehto. AL 41 :ssä säädetään avioehtosopimuksesta :n mukaan Muita kuin tässä sanottuja poikkeuksia älköön puolisoiden välisiin sopimuksiin tehtäkö siitä, mitä puolisoiden omistussuhteista on säädetty. AL 35.2 :n mukaan avio-oikeutta ei ole omaisuuteen, josta testamentissa on niin määrätty. Näin ollen A:n ja B:n välinen sopimus ei ole pätevä, kun se ei ole AL 35.2 :n tarkoittama avioehtosopimus. B:n asunto-osake ei täten tule osaksi B:n aviooikeudenalaista, ositettavaa omaisuutta. b) AL 35.2 :n mukaan avio-oikeuden poissulkeva määräys voidaan ottaa pätevästi myös lahjakirjaan. Tapauksessa A on saanut lahja asunto-osakkeen, ja lahjakirjassa on pätevä aviooikeuden poissulkeva määräys. AL 52.1 :n mukaan kumpikin puoliso vastaa yksin siitä velasta, jonka hän on tehnyt avioliiton aikana. A on sitoutunut vastaamaan vanhempiensa velasta ja maksanut sen loppuun v Näin ollen A:lla on täysi omistusoikeus asuntoosakkeeseen eikä B:llä ole siihen avio-oikeutta. c) Lahjakirjaan voidaan pätevällä tavalla liittää avio-oikeuden poissulkeva määräys ja kun lahjakirja itsessään on pätevyyden edellyttämällä tavalla laadittu, on ehto pätevä. Kesämökkikiinteistö ei kuulu A:n ositettavaan omaisuuteen. 4 Vastaus 2.2 Suomen aviovarallisuusjärjestelmä rakentuu ns. erillisyysperiaatteen mukaisesti. Avioliittolain 2:34 mukaan se omaisuus, mikä puolisolla on avioliittoon mennessä tai mitä hän saa avioliiton aikana kuuluu hänelle. AL 2:35:n mukaan puolisoilla on avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Avio-oikeutta ei kuitenkaan ole, jos lahjakirjassa tai testamentissa on niin määrätty. Avio-oikeutta tällaisen omaisuuden tuottoon ei myöskään ole, jos näin on määrätty. Tapauksessa B on saanut sittemmin puolisoiden yhteiseksi kodiksi muodostuneen asunnon osakkeet testamentilla, jossa on avio-oikeuden poissulkeva ehto. A ja B olivat kuitenkin kirjallisesti sopineet sen olevan avio-oikeuden alaista. Koska asunto on muodostunut myös A:n kodiksi, voidaan pohtia, onko tämän perusteella ja esim. asunnon laittamisen vuoksi myös hänestä tullut asunnon omistaja. Toisaalta B oli saanut asunnon jo ennen avioliittoa, mikä puoltaa sen olevan vapaata omaisuutta. Lisäksi myös A on saanut asunto-osakkeen lahjaksi avio-

5 oikeuden poissulkevalla ehdolla. Voisi muodostua kohtuuttomaksi B:tä kohtaan, jos hänen asuntonsa katsottaisiin avio-oikeuden alaiseksi mutta A:n omistama ei. Jos siis A:n ja B:n sopimus siitä, että yhteinen asunto katsotaan AO-omaisuudeksi, olisi pätevä, sitä voitaisiin kenties sovitella AL 103b :n mukaan. A:n saaman osakkeen arvo on noussut euroa, mikä lienee katsottava sen tuotoksi. Koska lahjakirjassa ei ole erikseen rajattu tuottoa pois aviooikeuden alaisuudesta, se lienee kuuluvan AO-omaisuuteen. A:n maksama euron velka on kuitenkin vähennettävä osakkeen arvosta, jolloin tuotoksi jää A on lisäksi saanut lahjaksi kiinteistön niin ikään määräyksin, ettei puolisolla ole siihen avioi-oikeutta. Lisäksi hän on saanut tämän juuri ennen avioeroa, joten sitä ei pidä katsoa AO-omaisuudeksi. 5 Vastaus 2.3 a) AL:n mukaan se omaisuus, mikä puolisoilla on avioliittoon mennessä, kuuluu edelleen heille. Avioerossa, jos avioehtoa ei ole, puolisot saavat puolet omaisuutensa yhteenlasketusta säästöstä. Avio-oikeutta ei kuitenkaan ole AL 35.2 :n mukaan sellaiseen omaisuuteen, josta testamentissa on näin määrätty. Tällaista omaisuutta kutsutaan vapaaomaisuudeksi (VO). VO jätetään osituksen ulkopuolelle. Siitä huolimatta, mitä testamentissa on määrätty, voivat puolisot sopia siitä, että saatu omaisuus on avio-oikeuden alaista. Puolisot voivat tulevan osituksen varalle tehdä osituksen esisopimuksen, mutta sopimus ei sido varsinaisen osituksen tullessa ajankohtaseksi. Osituksen esisopimus voidaan tehdä missä vaiheessa tahansa, kunhan avio-oikeusyhteys on voimassa. Esisopimuksessa voidaan sopia juuri esimerkiksi VO-omaisuuden suhteesta avioosaan. Tapauksessa B on saanut osakkeen VO-määräyksin ennen avioliiton solmimista. Puolisoiden sopimus siitä, että kyseinen VO-omaisuus onkin avio-oikeuden alaista, ei sido varsinaisessa osituksessa, jos B ei näin halua ja tällöin asunto jää B:lle. Toisaalta ositusta voidaan sovitella, jos se muuten johtaisin kohtuuttomaan lopputulokseen. Tällöin voidaan määrätä esim., että tietty VO onkin avio-oikeuden alaista. Sovittelua on vaadittava. b) A sai 1998 vanhemmiltaan asunto-osakkeen, jonka lahjakirjassa myös määräys, että osake on VO-omaisuutta. Samalla sitoutui ottamaan vastattavakseen asunnosta olleesta euron velasta. AL 92 :n mukaan jos puoliso on käyttänyt muuta omaisuuttaan sellaisen omaisuuden parantamiseen, johon toisella on avio-oikeus, on hänellä oikeus saada siitä vastiketta. Analogisesti voitaisiin olettaa, että velkaa on maksettu avio-oikeuden alaisella varallisuudella ja näin B voisi olla oikeutettu vastikkeeseen siltä osin, kuin A on parantanut vapaaomaisuuttaan tavallaan yhteiseen omaisuuden kustannuksella. Asunto-osakkeen arvo on noussut A:n omistuksen aikana eurosta euroon. c) A on saanut lisää omaisuutta avioliiton aikana, jonka arvo on noussut. Omaisuus jää pääsääntöisesti osituksen ulkopuolelle. kuitenkin vastikesäännöstöllä voi olla vaikutuksensa VOomaisuuteen, jos vastiketta ei voida saada avio-oikeuden alaisesta varallisuudesta. Koska A:n tulee suorittaa vastikkeena euroa B:lle, on olettamus ensin B:n muiden rahavarojen käyttö vastikkeen maksuun. Jos hän ei siihen pysty, voi kiinteistö joutua realisaation kohteeksi. Huomattava on MK 4:2.2, jonka mukaan lahjanantajalla on oikeus purkaa lahjoitus, jos lahjansaaja rikkoo lahjaan liittyvän tarkoitemääräyksen tai muun olennaisen ehdon. Näin A:n ei kannata missään tapauksessa sopia siitä, että kiinteistö olisi avio-oikeuden alaista omaisuutta.

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja Avioehto Marica Twerin/Maatalouslinja Avio-oikeus Avioliiton solmimisella ei ole vaikutusta puolisoiden omistusoikeuteen. Yhteisesti hankittu omaisuus tai yhteisesti taatut velat ovat yhteisiä. Avio-oikeudella

Lisätiedot

AVIOEHTOSOPIMUKSESTA. Hanna Sirkiä pankkilakimies Mietoisten Säästöpankki MTK tilaisuus, Lieto

AVIOEHTOSOPIMUKSESTA. Hanna Sirkiä pankkilakimies Mietoisten Säästöpankki MTK tilaisuus, Lieto AVIOEHTOSOPIMUKSESTA Hanna Sirkiä pankkilakimies Mietoisten Säästöpankki MTK tilaisuus, Lieto 27.10.2016 Mikä on avio-oikeus Avioliitossa olevilla puolisoilla on lähtökohtaisesti ns. aviooikeus toistensa

Lisätiedot

Avio-oikeus jäämistösuunnittelussa

Avio-oikeus jäämistösuunnittelussa Avio-oikeus jäämistösuunnittelussa Lakipäivät avajaistapahtuma 9.10.2017 Juhani Laine lakimies, tiiminvetäjä, OTT 11.10.2017 1 Jäämistösuunnittelu mitä se on? Toimenpiteitä, joilla vaikutetaan jäämistön

Lisätiedot

ERILAISIA PARISUHTEITA. Jaakko Väisänen Joensuun normaalikoulu

ERILAISIA PARISUHTEITA. Jaakko Väisänen Joensuun normaalikoulu ERILAISIA PARISUHTEITA Jaakko Väisänen Joensuun normaalikoulu PERHETYYPPIEN MURROS 2000-LUVULLA 100 % 90 % 80 % 2,1 11,3 7,5 2 11 7 2 11 8 70 % 60 % 35,7 36 33 Isä ja lapsia Äiti ja lapsia 50 % 40 % 30

Lisätiedot

Avioehtosopimus verotuksen kannalta Avioero tulossa, kannattaisiko avioehto purkaa?

Avioehtosopimus verotuksen kannalta Avioero tulossa, kannattaisiko avioehto purkaa? Avioehtosopimus verotuksen kannalta Avioero tulossa, kannattaisiko avioehto purkaa? lakimies Georg Rosbäck Veromaksajat Avio-oikeus, mitä se on? Puolisoilla lähtökohtaisesti avio-oikeus toistensa omaisuuteen,

Lisätiedot

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen Vesa Puisto Lakimies 3.5.2016 Taustaksi Asumisoikeusasuminen on eräänlainen omistus- ja vuokra-asumisen välimuoto Asumisoikeusasumista

Lisätiedot

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2015

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2015 Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2015 Kurssitehtävät Kaikissa tehtävissä voit lähteä siitä, että perittävän oikeudenomistajat vetoavat osituksessa tai jaossa kaikkiin mahdollisiin lahjoihin

Lisätiedot

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013 Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013 Loppukuulustelu II 8.5.2013 Mallivastaukset Tehtävä 1 Tapauksessa piti laskea rintaperillisten lakiosat ja selvittää, mitä kunkin lakiosasta vielä

Lisätiedot

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja 11.1. Avioehto Marica Twerin/Maatalouslinja Avio-oikeus Avioliiton solmimisella ei ole vaikutusta puolisoiden omistusoikeuteen. Yhteisesti hankittu omaisuus tai yhteisesti taatut velat ovat yhteisiä. Avio-oikeudella

Lisätiedot

SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ. 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara

SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ. 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara Sukupolvenvaihdoksen suunnittelu Sukupolvenvaihdos kannattaa suunnitella ajoissa, jotta päästään haluttuun lopputulokseen

Lisätiedot

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013 Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013 Loppukuulustelu I 29.4.2013 Mallivastaukset Tehtävä 1 Tapauksessa tuli ensin toimittaa ositus P:n perillisten ja L:n kesken. Siinä oli puolisoiden

Lisätiedot

Perintösuunnittelu Vero

Perintösuunnittelu Vero Perintösuunnittelu Vero2017-15.3.2017 Juhani Laine lakimies, tiiminvetäjä, OTT 16.3.2017 1 Perintösuunnittelu mitä se on? Perintösuunnittelu jäämistösuunnittelu Perittävä vaikuttaa omin toimenpitein tulevan

Lisätiedot

Sijoittajan perintöverosuunnittelu

Sijoittajan perintöverosuunnittelu Sijoittajan perintöverosuunnittelu Katariina Sorvanto Lakimies Veronmaksajat Mistä perintö- ja lahjaveroa maksetaan? Yleensä kun joko perinnönjättäjä tai -saaja tai lahjanantaja tai -saaja asui kuolinhetkellä/lahjoitushetkellä

Lisätiedot

Perusasioita jäämistöstä, testamenteista sekä edunvalvonnasta

Perusasioita jäämistöstä, testamenteista sekä edunvalvonnasta Perusasioita jäämistöstä, testamenteista sekä edunvalvonnasta Helsinki 29.9.2015 Asianajotoimisto Reims & Co Oy AVIOLIITOSTA JA AVIO-OIKEUDESTA - Puolisot saavat avio-oikeuden toistensa omaisuuteen avioliittoon

Lisätiedot

I.1. Elatusvelvollisuus 14.2.2011 I AVIOLIITON OIKEUS- VAIKUTUKSET. Henkilöoikeudelliset oikeusvaikutukset?

I.1. Elatusvelvollisuus 14.2.2011 I AVIOLIITON OIKEUS- VAIKUTUKSET. Henkilöoikeudelliset oikeusvaikutukset? PERHE- JA PERINTÖOIKEUS Itä-Suomen yliopisto Kevät 2011 Lehtori, VT Heidi Théman, PKAMK, heidi.theman@pkamk.fi Perhe- ja perintöoikeuden jaottelua Lapsioikeus Nimioikeus Edunvalvonta- eli holhousoikeus

Lisätiedot

1. Maaomaisuus ja sukuperimys... 1 2. Puolison perintöoikeus... 2 3. Askel nykyisyyteen... 3 II LESKEN OIKEUDELLINEN ASEMA 5

1. Maaomaisuus ja sukuperimys... 1 2. Puolison perintöoikeus... 2 3. Askel nykyisyyteen... 3 II LESKEN OIKEUDELLINEN ASEMA 5 Sisällys Esipuhe v Esipuhe toiseen painokseen Sisällys ix Lyhenneluettelo xv vii I LYHYT JOHDANTO PERINTÖOIKEUDEN HISTORIAAN 1 1. Maaomaisuus ja sukuperimys.............................. 1 2. Puolison

Lisätiedot

Kuka minut perii? 21.9.2012 OTK, VT Minna Kuohukoski, SAMK. Satakunnan ammattikorkeakoulu Satakunta University of Applied Sciences

Kuka minut perii? 21.9.2012 OTK, VT Minna Kuohukoski, SAMK. Satakunnan ammattikorkeakoulu Satakunta University of Applied Sciences Kuka minut perii? 21.9.2012 OTK, VT Minna Kuohukoski, SAMK Perillinen oltava elossa perittävän kuolinhetkellä (Perintökaari 40/1965, 1 L 1 ) ei merkitystä oikeustoimikelpoisuudella, syyntakeisuudella,

Lisätiedot

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016 Kuolinpesä metsän omistajana Projektineuvoja Jorma Kyllönen Tietoinen metsänomistus -hanke 2 Kuolinpesä Puhekielessä perikunta Itsenäinen verotusobjekti,

Lisätiedot

LUOVUTUSSOPIMUS. Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän, Orimattilan kaupungin. välillä koskien

LUOVUTUSSOPIMUS. Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän, Orimattilan kaupungin. välillä koskien LUOVUTUSSOPIMUS Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän, ja Orimattilan kaupungin välillä koskien Osoitteessa Koulutie 19, 16300 Orimattila sijaitseva opetuskiinteistöä (kiinteistötunnus 560-418-37-71) sekä

Lisätiedot

Tietoa avioliittolaista

Tietoa avioliittolaista Tietoa avioliittolaista Avioliiton solmiminen Avioliitto solmitaan joko kirkollisella vihkimisellä tai siviilivihkimisellä. Ennen vihkimistä on aina toimitettava avioliiton esteiden tutkinta, jossa varmistutaan

Lisätiedot

Oikeudet ja velvollisuudet ovat perheen turva. Avioliitto, avoliitto ja rekisteröity parisuhde ovat erilaisia

Oikeudet ja velvollisuudet ovat perheen turva. Avioliitto, avoliitto ja rekisteröity parisuhde ovat erilaisia Oikeudet ja velvollisuudet ovat perheen turva Avioliitto, avoliitto ja rekisteröity parisuhde ovat erilaisia t.1 s.63 Omaisuuden osalta: avioliitossa omaisuuden ja velkojen erillisyys, mutta avioliitossa

Lisätiedot

KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄKOE 24.11.2007

KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄKOE 24.11.2007 KESKUSKAUPPAKAMARI Välittäjälautakunta KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄKOE 24.11.2007 Lue nämä ohjeet ennen kokeen alkua. Jokaiseen vastauspaperiin selvästi oma nimi ja henkilötunnus. Lautakunta suosittelee jokaisen

Lisätiedot

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 4/2008

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 4/2008 Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 4/2008 Loppukuulustelujen 18.4. ja 25.4.2008 tulokset Eronen Taisto Färkkilä Maria Huotari Harri Isoahde Henri Jokineva Eeva Kapanen Ritva Ketola Antti

Lisätiedot

Miten metsätilan omistajanvaihdos tehdään. Tasemo Puolan matka 16.-24.4.2016 Pankinjohtaja Antti Haapamäki

Miten metsätilan omistajanvaihdos tehdään. Tasemo Puolan matka 16.-24.4.2016 Pankinjohtaja Antti Haapamäki Miten metsätilan omistajanvaihdos tehdään Tasemo Puolan matka 16.-24.4.2016 Pankinjohtaja Antti Haapamäki Taustaksi omistusjärjestelyihin Ensisijaisesti metsä kannattaisi siirtää yhdelle omistajalle; yksinomistus

Lisätiedot

Varmista elämän sujuminen kriisissäkin. Marica Twerin/Maatalouslinja

Varmista elämän sujuminen kriisissäkin. Marica Twerin/Maatalouslinja Varmista elämän sujuminen kriisissäkin Marica Twerin/Maatalouslinja Avioehto Avio-oikeus Avioliiton solmimisella ei ole vaikutusta puolisoiden omistusoikeuteen. Yhteisesti hankittu omaisuus tai yhteisesti

Lisätiedot

Sukupolvenvaihdokseen valmistavat askeleet

Sukupolvenvaihdokseen valmistavat askeleet Sukupolvenvaihdokseen valmistavat askeleet Joe Gummerus Legal Counsel Sukupolvenvaihdosstrategiat Tavoitteena ja strategiana voi olla esimerkiksi: Mahdollistaa ja sallia omistuksen siirtyminen seuraavalle

Lisätiedot

PERHE- JA PERINTÖTÖOIKEUS KL 2013. Antti Kolehmainen

PERHE- JA PERINTÖTÖOIKEUS KL 2013. Antti Kolehmainen PERHE- JA PERINTÖTÖOIKEUS KL 2013 Antti Kolehmainen Perhe- ja perintöoikeus 1. Parisuhdeoikeus 2. Perintöoikeus 3. Edunvalvontaoikeus 4. Lapsioikeus KURSSIN TAVOITTEET 1. Puolisoiden ja parisuhdekumppaneiden

Lisätiedot

Perinnöstä ja sen verotuksesta. Kokkolan Seudun Arvopaperisäästäjät ry 2.9.2010 Asianajaja, varatuomari, Mika Talviaro

Perinnöstä ja sen verotuksesta. Kokkolan Seudun Arvopaperisäästäjät ry 2.9.2010 Asianajaja, varatuomari, Mika Talviaro Perinnöstä ja sen verotuksesta Kokkolan Seudun Arvopaperisäästäjät ry 2.9.2010 Asianajaja, varatuomari, Mika Talviaro Illan aiheita Perintöverosuunnittelu Verottomat lahjat Kesämökin lahjoitus Testamentti

Lisätiedot

Maatilojen laki- ja sopimuspäivä IsoValkeinen

Maatilojen laki- ja sopimuspäivä IsoValkeinen Maatilojen laki- ja sopimuspäivä 13.2.2017 IsoValkeinen Avioikeus - mikä se on? Avioehto -sopimus maatilan toiminnan jatkumisen tae myös erotilanteessa Testamentti - suunnittelun väline Edunvalvontavaltuutus

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA KAUPAN OSAPUOLET Myyjä Helsingin kaupunki, jota edustaa kiinteistölautakunta Y-tunnus 0201256-6 PL 2200 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Ostaja Myrskyläntien Palvelukodit Kiinteistö Oy

Lisätiedot

Kuolinpesään kuuluneen tai kuolinpesän nimiin hankittavan ajoneuvon rekisteröinti. Koulutuskierros KTP, syksy 2010 Iris Kantolinna / Reijo Jälkö

Kuolinpesään kuuluneen tai kuolinpesän nimiin hankittavan ajoneuvon rekisteröinti. Koulutuskierros KTP, syksy 2010 Iris Kantolinna / Reijo Jälkö Kuolinpesään kuuluneen tai kuolinpesän nimiin hankittavan ajoneuvon rekisteröinti Koulutuskierros KTP, syksy 2010 Iris Kantolinna / Reijo Jälkö Pesän osakkaat Määräävät yhdessä kuolinpesän omaisuudesta

Lisätiedot

Sijoittajan perintö- ja lahjaverosuunnittelu. Juha-Pekka Huovinen Veronmaksajain Keskusliitto + Verotieto Oy

Sijoittajan perintö- ja lahjaverosuunnittelu. Juha-Pekka Huovinen Veronmaksajain Keskusliitto + Verotieto Oy Sijoittajan perintö- ja lahjaverosuunnittelu Juha-Pekka Huovinen Veronmaksajain Keskusliitto + Verotieto Oy I veroluokan lahja- ja perintöveroasteikot Lahja: Verotettavan osuuden Veron määrä Veroprosentti

Lisätiedot

Hautausoikeus, suostumukset, luvat ja muut ongelmatilanteet asiakaspalvelussa

Hautausoikeus, suostumukset, luvat ja muut ongelmatilanteet asiakaspalvelussa Hautausoikeus, suostumukset, luvat ja muut ongelmatilanteet asiakaspalvelussa 17.3.2010 Mia Fager www.turunseurakunnat.fi 1 Hautasoikeus Hautaoikeus ~ oikeus tulla haudatuksi Jokaisella on oikeus saada

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Vaihtoehdot sukupolvenvaihdoksessa SUKUPOLVENVAIHDOS ELINAIKANA KUOLEMAN JÄLKEEN KAUPPA TÄYTEEN HINTAAN KAUPPA SPV HINTAAN LAHJOITUS TESTAMENTTI EN TEE MITÄÄN Veroluokat

Lisätiedot

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Polvelta toiselle messut 8.11.2014 Seinäjoki Seppo Niskanen

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Polvelta toiselle messut 8.11.2014 Seinäjoki Seppo Niskanen Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt Polvelta toiselle messut 8.11.2014 Seinäjoki Seppo Niskanen Miksi kuolinpesässä kannattaa tehdä omistusjärjestelyjä? Päätöksenteko hakkuu- ja hoitotöistä saattaa

Lisätiedot

Viranhaltijan velvollisuudet ja vastuu

Viranhaltijan velvollisuudet ja vastuu Viranhaltijan velvollisuudet ja vastuu Varatuomari Heikki Paajanen 62.2012 Viranhaltijan palvelussuhteesta Virkasuhde syntyy yksipuolisella hallintotoimella (nimitys tai määräys). Suostumus toki edellytetään.

Lisätiedot

Otanko perinnön vastaan? Veroedut perinnöstä luopumisessa

Otanko perinnön vastaan? Veroedut perinnöstä luopumisessa Otanko perinnön vastaan? Veroedut perinnöstä luopumisessa lakimies Tero Hämeenaho Veronmaksajain Keskusliitto ry Perinnöstä luopumisen veroedut Perintöä ei ole pakko ottaa vastaan. Perinnöstä luopujaa

Lisätiedot

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja Avioehto Marica Twerin/Maatalouslinja Avio-oikeus Avioliiton solmimisella ei ole vaikutusta puolisoiden omistusoikeuteen. Yhteisesti hankittu omaisuus tai yhteisesti taatut velat ovat yhteisiä. Avio-oikeudella

Lisätiedot

Jäämistösuunnittelu. Antti Kolehmainen Timo Räbinä

Jäämistösuunnittelu. Antti Kolehmainen Timo Räbinä Jäämistösuunnittelu Antti Kolehmainen Timo Räbinä TALENTUM HELSINKI 2012 2012 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-1740-5 Kansi: Outi Pallari Taitto: NotePad BALTOprint, Liettua 2012 Palaute kirjasta:

Lisätiedot

PERINTÖ JA TESTAMENTTI

PERINTÖ JA TESTAMENTTI MATTI NORRI PERINTÖ JA TESTAMENTTI KÄYTÄNNÖN KÄSIKIRJA Talentum Helsinki 2010 Kuudes, uudistettu painos 2010 Talentum Media Oy ja Matti Norri Piirrokset: Ahti Susiluoto ja Markku Annila Taitto: Maria Mitrunen

Lisätiedot

Varallisuussuhteet perhe ja jäämistöoikeudellisessa valossa. Keskeinen lainsäädäntö. Avioliittolain peruslähtökohdat

Varallisuussuhteet perhe ja jäämistöoikeudellisessa valossa. Keskeinen lainsäädäntö. Avioliittolain peruslähtökohdat Varallisuussuhteet perhe ja jäämistöoikeudellisessa valossa Keskeinen lainsäädäntö Avioliittolaki (234/1929). Laki rekisteröidystä parisuhteesta (950/2001). Laki avopuolisoiden yhteystalouden purkamisesta

Lisätiedot

Legaatinsaajan. oikeusasemasta. Tapani Lohi

Legaatinsaajan. oikeusasemasta. Tapani Lohi Legaatinsaajan oikeusasemasta Tapani Lohi TALENTUM Helsinki 2011 2011 Talentum Media Oy ja Tapani Lohi Kansi: Outi Pallari Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1500-5 Kariston Kirjapaino Oy 2011 pääpiirteittäin

Lisätiedot

Mitä erossa sovitaan ja mitä jos ei pysty sopimaan

Mitä erossa sovitaan ja mitä jos ei pysty sopimaan Mitä erossa sovitaan ja mitä jos ei pysty sopimaan Ison Omenan kirjastossa 13.01.2016: OTM, Herkko Havumäki Tarkasteltavana mm. seuraavia aiheita: - perheellisten on sovittava: - lapsen elatuksesta, -

Lisätiedot

OTK, ON täydennystentti 24.4.2007

OTK, ON täydennystentti 24.4.2007 1 OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA Julkisoikeuden laitos FINANSSIOIKEUS Aineopinnot OTK, ON täydennystentti 24.4.2007 Vastaukset kysymyksiin 1, 2, 3a ja 3b eri arkeille. Kysymykseen 4 vastataan erilliselle

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous / Juridiikka. Anu Mässeli

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous / Juridiikka. Anu Mässeli KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous / Juridiikka Anu Mässeli OSITUS PESÄNJAKAJAN NÄKÖKULMASTA Opinnäytetyö 2011 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous MÄSSELI, ANU Opinnäytetyö

Lisätiedot

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Metsäpäivä Tapiola Clas Stenvall

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Metsäpäivä Tapiola Clas Stenvall Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt Metsäpäivä Tapiola 03.09.2016 Clas Stenvall Kuolinpesä Kuolinpesän muodostaa kuolleen henkilön kaikki omaisuus Kuolinpesää hallinnoi osakkaiden väliaikainen henkilöyhteenliittymä

Lisätiedot

Oikeusapua annetaan kaikenlaisissa oikeudellisissa asioissa, joita ovat esimerkiksi:

Oikeusapua annetaan kaikenlaisissa oikeudellisissa asioissa, joita ovat esimerkiksi: Oikeusapu Oikeudenkäynnissä ja muiden oikeudellisten asioiden hoitamisessa tarvitaan usein lainoppinutta avustajaa. Lähtökohta on, että asianosainen kustantaa itse tarvitsemansa oikeudellisen avun. Jollei

Lisätiedot

Lahjaveroilmoituksen antaa lahjansaaja. Pääsääntöisesti lahjaveroilmoitusta varten ei tarvita liitteitä eikä niitä voi verkkolomakkeella lähettää.

Lahjaveroilmoituksen antaa lahjansaaja. Pääsääntöisesti lahjaveroilmoitusta varten ei tarvita liitteitä eikä niitä voi verkkolomakkeella lähettää. Lahjaveroilmoitus -verkkolomake Täyttöohjeet Lomaketta täyttäessäsi etene järjestyksessä täyttäen kaikki pakolliset valkoiset kentät (*) sekä muut ilmoitettavat tiedot. Harmaisiin kenttiin et voi ilmoittaa

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 100/2004 vp. Hallituksen esitys perintökaaren velkavastuusäännöstön. Päätös. Asia. Valiokuntakäsittely

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 100/2004 vp. Hallituksen esitys perintökaaren velkavastuusäännöstön. Päätös. Asia. Valiokuntakäsittely EDUSKUNNAN VASTAUS 100/2004 vp Hallituksen esitys perintökaaren velkavastuusäännöstön muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä perintökaaren

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava. korvaus rikoksen uhrille. Valtion maksama. korvaus rikoksen uhrille. Ennen vuotta 2006 rikoksella aiheutetut vahingot

Valtion varoista maksettava. korvaus rikoksen uhrille. Valtion maksama. korvaus rikoksen uhrille. Ennen vuotta 2006 rikoksella aiheutetut vahingot Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Valtion maksama korvaus rikoksen uhrille Ennen vuotta 2006 rikoksella aiheutetut vahingot Milloin rikoksen uhrille voidaan suorittaa korvaus valtion

Lisätiedot

VARAUDU AJOISSA Perintö ja lahja verosuunnittelun välineinä. Jari Oivo

VARAUDU AJOISSA Perintö ja lahja verosuunnittelun välineinä. Jari Oivo VARAUDU AJOISSA Perintö ja lahja verosuunnittelun välineinä Jari Oivo PERINTÖ- JA LAHJAVERO PERINTÖ- JA LAHJAVERO ERIYTETTY VEROTETTAVAN PERINNÖN ALARAJA 20.000 EUROA HELPOTUKSIA LESKELLE JA ALAIKÄISILLE

Lisätiedot

KORVAUS RIKOKSEN UHRILLE. Valtion maksama korvaus rikoksen uhrille

KORVAUS RIKOKSEN UHRILLE. Valtion maksama korvaus rikoksen uhrille KORVAUS RIKOKSEN UHRILLE Valtion maksama korvaus rikoksen uhrille sisällysluettelo Milloin korvausta voidaan suorittaa valtion varoista? 2 Mitä korvataan? > Henkilövahinko 3 > Esinevahinko ja muu omaisuusvahinko

Lisätiedot

TESTAMENTTI, AVIOEHTO JA EDUNVALVONTA- VALTAKIRJA. Pykälät tutuiksi maatiloille päivä 13.11.2012

TESTAMENTTI, AVIOEHTO JA EDUNVALVONTA- VALTAKIRJA. Pykälät tutuiksi maatiloille päivä 13.11.2012 1 TESTAMENTTI, AVIOEHTO JA EDUNVALVONTA- VALTAKIRJA Pykälät tutuiksi maatiloille päivä 13.11.2012 Avio-oikeus ja puolisoiden varallisuussuhteet Miten avioliitto vaikuttaa omistussuhteisiin? Avioliitto

Lisätiedot

Jäämistösuunnittelu: keskeisiä verotuksen kysymyksiä. Itä-Suomen yliopisto, 3.12.2015 KTT, OTL, VTM, dosentti Timo Räbinä

Jäämistösuunnittelu: keskeisiä verotuksen kysymyksiä. Itä-Suomen yliopisto, 3.12.2015 KTT, OTL, VTM, dosentti Timo Räbinä Jäämistösuunnittelu: keskeisiä verotuksen kysymyksiä Itä-Suomen yliopisto, 3.12.2015 KTT, OTL, VTM, dosentti Timo Räbinä 1 Luennon sisältö 1. Lähtökohtia 2. Eräitä perintöverotuksen perusasioita 3. Perukirja

Lisätiedot

VALTIOKONTTORI OHJE 1(7) Rahoitus Antolainaus 1.7.2004 PITKÄAIKAISTEN AVUSTUSLUONTEISTEN PERUSPARANNUSLAINOJEN TAKAISINPERIN- NÄN KOHTUULLISTAMINEN

VALTIOKONTTORI OHJE 1(7) Rahoitus Antolainaus 1.7.2004 PITKÄAIKAISTEN AVUSTUSLUONTEISTEN PERUSPARANNUSLAINOJEN TAKAISINPERIN- NÄN KOHTUULLISTAMINEN VALTIOKONTTORI OHJE 1(7) PITKÄAIKAISTEN AVUSTUSLUONTEISTEN PERUSPARANNUSLAINOJEN TAKAISINPERIN- NÄN KOHTUULLISTAMINEN 1 Avustusluonteisten lainojen säädöstausta Perusparannuslaki (34/1979) Avustusluonteisia

Lisätiedot

Pellon myynti. Marica Twerin/Maatalouslinja

Pellon myynti. Marica Twerin/Maatalouslinja Pellon myynti Marica Twerin/Maatalouslinja Muotovaatimukset / kauppa Kirjallisesti Osapuolten on allekirjoitettava kauppakirja ja kaupanvahvistajan vahvistettava kauppa kaikkien allekirjoittajien ollessa

Lisätiedot

L A H J A K I R J A. Sissolan pihapiirin muodostavat seuraavat tilat rakennuksineen;

L A H J A K I R J A. Sissolan pihapiirin muodostavat seuraavat tilat rakennuksineen; L A H J A K I R J A LAHJAN ANTAJA Ilomantsin kunta Y-tunnus 0167589-4 Soihtulantie 7, 82900 Ilomantsi LAHJAN SAAJA Sissosten Sukuseura ry Rekisterinumero 185.552 LAHJOITUKSEN KOHDE Sissolan pihapiirin

Lisätiedot

Är den oinskränkta giftorätten föråldrad? JFT Onko universaali avio-oikeus aikansa elänyt?

Är den oinskränkta giftorätten föråldrad? JFT Onko universaali avio-oikeus aikansa elänyt? Är den oinskränkta giftorätten föråldrad? JFT 2007 Onko universaali avio-oikeus aikansa elänyt? Universaalin avio-oikeuden periaate (vrt. universal deferred community) Puolisolla avio-oikeus kaikkeen toisen

Lisätiedot

Kansainvälistyvät perhesuhteet

Kansainvälistyvät perhesuhteet Kansainvälistyvät perhesuhteet Juha Auvinen asianajaja, varatuomari, LL. M. Eur. Yleisiä huomioita avioliittolaki, perintökaari, kansainväliset sopimukset (EU, Pohjoismaat) kansainvälinen yksityisoikeudellinen

Lisätiedot

JÄÄMISTÖSUUNNITTELU Syksy 2013. Antti Kolehmainen

JÄÄMISTÖSUUNNITTELU Syksy 2013. Antti Kolehmainen JÄÄMISTÖSUUNNITTELU Syksy 2013 Antti Kolehmainen Mitä jäämistösuunnittelu on? Kyse on toimista, joilla perittävä (P ) vaikuttaa a) kuolinpesän hallintoon, b) jaettavan omaisuuden määrään tai laatuun taikka

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma/ Julkishallinto ja juridiikka

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma/ Julkishallinto ja juridiikka KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma/ Julkishallinto ja juridiikka Lotta Olsén AVIOEHTOSOPIMUKSET KAAKKOIS-SUOMEN MAISTRAATIN KOTKAN YKSIKÖSSÄ VUOSINA 2010 2012 Opinnäytetyö 2014

Lisätiedot

Perunkirjoitus ja perinnön veroseuraamukset. Aulis Aarnio Urpo Kangas Pertti Puronen Timo Räbinä

Perunkirjoitus ja perinnön veroseuraamukset. Aulis Aarnio Urpo Kangas Pertti Puronen Timo Räbinä Perunkirjoitus ja perinnön veroseuraamukset Aulis Aarnio Urpo Kangas Pertti Puronen Timo Räbinä TALENTUM Helsinki 2011 Copyright 2011 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi: Outi Pallari Cd-rom-levykkeen

Lisätiedot

METSÄTILAN LAHJOITTAMINEN

METSÄTILAN LAHJOITTAMINEN METSÄTILAN LAHJOITTAMINEN SPV-metsäpäivä 9.11.2014 VT Miikka Autio Oma Säästöpankki Oy Metsätilan lahjoittaminen Käytännössä metsätilan siirtämisessä jälkipolville on useita vaihtoehtoja Lahja Normaali

Lisätiedot

Aviovarallisuus- ja jäämistöoikeus. Erikoistumisjakso 16.4.2015.

Aviovarallisuus- ja jäämistöoikeus. Erikoistumisjakso 16.4.2015. Aviovarallisuus- ja jäämistöoikeus Erikoistumisjakso 16.4.2015. (vastausten palautus prof. Markku Helin) 1. Vastaa valintasi mukaan jompaankumpaan seuraavista: a) Mistä johtuu, että lainsäätäjän on nykyisin

Lisätiedot

Testamentista. Ohjeita testamentista sinulle, jolle evankeliointi on tärkeää. Kaikella on määräaika, ja aikansa on joka asialla taivaan alla.

Testamentista. Ohjeita testamentista sinulle, jolle evankeliointi on tärkeää. Kaikella on määräaika, ja aikansa on joka asialla taivaan alla. Testamentista Ohjeita testamentista sinulle, jolle evankeliointi on tärkeää. Kaikella on määräaika, ja aikansa on joka asialla taivaan alla. Perintö, jonka jätämme jälkeemme voi olla tärkeä asia lähimmäisillemme.

Lisätiedot

TESTAMENTTI ON ARVOKAS PERINTÖ. SOS-Lapsikylä Rakastava koti jokaiselle lapselle

TESTAMENTTI ON ARVOKAS PERINTÖ. SOS-Lapsikylä Rakastava koti jokaiselle lapselle TESTAMENTTI ON ARVOKAS PERINTÖ SOS-Lapsikylä Rakastava koti jokaiselle lapselle SOS-LAPSIKYLÄ ON LASTEN JA PERHEIDEN PUOLELLA Jokaisella lapsella on oikeus hyvään ja turvalliseen lapsuuteen, suojeluun

Lisätiedot

KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS

KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS Sopimusosapuolet Myyjä Saarijärven kaupunki (0176975-1) Sivulantie 11 Ostajat Timo Leppäaho ( ), omistusosuus ½ Hanna Leppäaho ( ), omistusosuus ½ Kolsantie 91 Kaupan kohde

Lisätiedot

LYKKÄÄVÄT JA PURKAVAT EHDOT KIINTEISTÖNKAUPASSA

LYKKÄÄVÄT JA PURKAVAT EHDOT KIINTEISTÖNKAUPASSA LYKKÄÄVÄT JA PURKAVAT EHDOT KIINTEISTÖNKAUPASSA Kirjaamislakimies Taina Hiiri materiaali: Kari Niemi, johtava asiantuntija (OTK, VT) Maanmittauslaitoksen kehittämiskeskus Kirjaamisasiat Pirkanmaan-Satakunnan

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Västankvarns skola/ Tukiyhdistys Almus ry.

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Västankvarns skola/ Tukiyhdistys Almus ry. Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 06 Västankvarns skola/ toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 06. Vuoden 06

Lisätiedot

Polvelta Toiselle 6.5.2016 ja 14.5.2016. Metsätilan. sukupolvenvaihdos. projektipäällikkö Esa Lappalainen. Tietoinen metsänomistus

Polvelta Toiselle 6.5.2016 ja 14.5.2016. Metsätilan. sukupolvenvaihdos. projektipäällikkö Esa Lappalainen. Tietoinen metsänomistus Metsätilan Polvelta Toiselle 6.5.2016 ja 14.5.2016 sukupolvenvaihdos projektipäällikkö Esa Lappalainen Tietoinen metsänomistus Lähtötilanne Omistaja Metsä Jatkaja Tavoitetilanne Uusi Omistaja Metsä Luopuja

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS TENTTI

MALLIVASTAUKSET PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS TENTTI 1 MALLIVASTAUKSET PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS TENTTI 20.1.2009 2 Tehtävä 1 / max. 12 pistettä Tehtävässä oli kysymys 2004 kuolleen P:n leskensä L hyväksi tekemän ns. rajoitetun omistusoikeustestamentin oikeusvaikutuksista.

Lisätiedot

Kaupan kohde on asemakaavan mukaista sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialuetta YS sekä lähivirkistysaluetta VL.

Kaupan kohde on asemakaavan mukaista sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialuetta YS sekä lähivirkistysaluetta VL. KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS alustava luonnos Sopimusosapuolet Myyjä Saarijärven kaupunki (0176975-1) Sivulantie 11 43100 Saarijärvi Ostaja Rakennus Kujala Oy (0843888-3) Soijinmäentie 2 43220 Mahlu Kaupan

Lisätiedot

Kuka omistaa asumisoikeuden? LAEISTA JA ASETUKSISTA

Kuka omistaa asumisoikeuden? LAEISTA JA ASETUKSISTA Kuka omistaa asumisoikeuden? LAEISTA JA ASETUKSISTA Puolisot ja asumiskumppanit Jos sinä ja puolisosi hankitte asumisoikeuden yhdessä, osuus on yhteisomistuksessanne. Osuutesi asumisoikeudesta* vastaa

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Matematiikan tukikurssi Kurssikerta 8 1 Derivaatta Tarkastellaan funktion f keskimääräistä muutosta tietyllä välillä ( 0, ). Funktio f muuttuu tällä välillä määrän. Kun tämä määrä jaetaan välin pituudella,

Lisätiedot

HE 226/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia

HE 226/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 11 luvun :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia siten, että niitä perusteita, joilla soviteltua työttömyysetuutta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 59. Valmistelijat / lisätiedot: Katja Hakala, puh. 046 877 2956 etunimi.k.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 59. Valmistelijat / lisätiedot: Katja Hakala, puh. 046 877 2956 etunimi.k.sukunimi@espoo.fi 06.06.2016 Sivu 1 / 1 2062/2016 02.07.00 59 Liiketontin myynti Kilosta YIT Rakennus Oy:lle, korttelin 54154 tontti 8 Valmistelijat / lisätiedot: Katja Hakala, puh. 046 877 2956 etunimi.k.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Perhe- ja jäämistöoikeuden peruskurssi 2012 (Tapani Lohi)

Perhe- ja jäämistöoikeuden peruskurssi 2012 (Tapani Lohi) Perhe- ja jäämistöoikeuden peruskurssi 2012 (Tapani Lohi) Kurssitehtävät Tehtävä 1 Luoksesi on tullut A, joka arvioi olevansa kahden lapsen (X ja Y) juridinen isä. - X on syntynyt 1.11.2009. A oli tällöin

Lisätiedot

Ikääntymisen ennakointi ja varautuminen elämän ehtoopuoleen

Ikääntymisen ennakointi ja varautuminen elämän ehtoopuoleen Ikääntymisen ennakointi ja varautuminen elämän ehtoopuoleen Sisältö Hoitotahto Valtakirjavaltuutus Edunvalvonta Testamentti HOITOTAHTO Omasta hoidosta määrääminen etukäteen Suostuminen annettuun hoitoon

Lisätiedot

PERINTÖ- JA LAHJAVERO KEVÄT 2015

PERINTÖ- JA LAHJAVERO KEVÄT 2015 KEVÄT 2015 1 LAINSÄÄDÄNTÖHISTORIA Leimaveroperusteinen perintö- ja lahjaverotus ennen vuoden 1919 perintö- ja lahjaverolakia. Perintöosuuksiin perustuva vuoden 1919 perintö- ja lahjaverolaki (vaihtoehto

Lisätiedot

ASIANAJOPALVELUIDEN HINTA JA PALVELUVERTAILU

ASIANAJOPALVELUIDEN HINTA JA PALVELUVERTAILU ASIANAJOPALVELUIDEN HINTA JA PALVELUVERTAILU 216 ASIANAJOPALVELUIDEN HINTA JA PALVELUVERTAILU Perhe- ja perintöoikeuden asiakirjat Kuluttajaliitto vertaili selvityksessään yleisimpien perhe- ja perintöoikeuteen

Lisätiedot

Valtio, VM ja HVK, jäljempänä yhdessä Osapuolet ja kukin erikseen Osapuoli.

Valtio, VM ja HVK, jäljempänä yhdessä Osapuolet ja kukin erikseen Osapuoli. 1 (5) OSAKEVAIHTOSOPIMUS 1 Osapuolet 2 Tausta 1.1 Suomen valtio, valtiovarainministeriön edustamana, Snellmaninkatu 1 A, Helsinki, PL 28, 00023 Valtioneuvosto (Suomen valtio jäljempänä Valtio ja valtiovarainministeriö

Lisätiedot

ASUNTO OY SULKULAN MELBA, JYVÄSKYLÄ

ASUNTO OY SULKULAN MELBA, JYVÄSKYLÄ Ryytipolku 4 40520 Jyväskylä Huom! Autopaikkoja ei myydä 25,0 m2 asunnon yhteydessä lainaosuus MYYNTIHINNASTO 10.4.2015 - päiv. laina. 22.3.2016 vuokratontin Huoneisto- Pinta- Myynti- Pitkäaik. Velaton

Lisätiedot

KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS

KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS 2 ESISOPIMUKSEN OSAPUOLET JA ESISOPIMUKSEN TARKOITUS 1. OSAPUOLET 1.1. TULEVA MYYJÄ Savonlinnan kaupunki Y-tunnus 0166906-4 Osoite: Olavinkatu 27 57130 Savonlinna (jäljempänä

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 VR:N OMISTAMAT PÄÄKAUPUNKISEUDUN JUNAKALUSTO OY:N OSAKKEET / ESISOPIMUS OSAKKEIDEN KAUPASTA 1. Sopijapuolet Sopijapuoli / Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Matematiikan tukikurssi Kurssikerta 10 1 Sarjakehitelmiä Palautetaan mieliin, että potenssisarja on sarja joka on muotoa a n (x x 0 ) n = a 0 + a 1 (x x 0 ) + a 2 (x x 0 ) 2 + a 3 (x x 0 ) 3 +. n=0 Kyseinen

Lisätiedot

Avoliiton päättyessä on muutama murhe vähemmän, jos etukäteen on mietitty keinoja turvata tulevaisuus

Avoliiton päättyessä on muutama murhe vähemmän, jos etukäteen on mietitty keinoja turvata tulevaisuus Avoliiton päättyessä on muutama murhe vähemmän, jos etukäteen on mietitty keinoja turvata tulevaisuus Avoliitossa asuvia on Suomessa yhä enemmän, mutta tilastoja ei ole siitä, kuinka usein avoliitot päättyvät

Lisätiedot

AVIOEHTOSOPIMUKSET SEINÄJOEN MAISTRAATIN ALUEELLA VUOSINA 2007 2009

AVIOEHTOSOPIMUKSET SEINÄJOEN MAISTRAATIN ALUEELLA VUOSINA 2007 2009 AVIOEHTOSOPIMUKSET SEINÄJOEN MAISTRAATIN ALUEELLA VUOSINA 2007 2009 2010 1 Minna Anita Luoma AVIOEHTOSOPIMUKSET SEINÄJOEN MAISTRAATIN ALUEELLA VUOSINA 2007 2009 Liiketalous ja matkailu 2010 2 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

a) A oli 10.4.2010 myynyt puolisoiden yhdessä omistaman noin 10 000 euron arvoisen moottoriveneen veljelleen X:lle 5000 euron hintaan.

a) A oli 10.4.2010 myynyt puolisoiden yhdessä omistaman noin 10 000 euron arvoisen moottoriveneen veljelleen X:lle 5000 euron hintaan. Perhe- ja jäämistöoikeuden peruskurssi 2010 (Lohi) Kurssitehtävät Tehtävä 1 Puolisoiden A ja B avioliitto horjui, ja he jättivät 1.4.2010 yhdessä avioerohakemuksen. Viikkoa myöhemmin B joutui liikenneonnettomuuden

Lisätiedot

Edunvalvontavaltakirja ja testamentti

Edunvalvontavaltakirja ja testamentti Edunvalvontavaltakirja ja testamentti Polvelta toiselle - Metsätilan sukupolvenvaihdosmessut 30.9.2017 Pankkilakimies, VT Johanna Heikkinen, OP KAINUU Edunvalvontavaltakirja Miten varaudun oman toimintakykyni

Lisätiedot

PERHE- JA PERINTÖTÖOIKEUS KL 2012. Antti Kolehmainen

PERHE- JA PERINTÖTÖOIKEUS KL 2012. Antti Kolehmainen PERHE- JA PERINTÖTÖOIKEUS KL 2012 Antti Kolehmainen Perhe- ja perintöoikeus 1. Parisuhdeoikeus 2. Perintöoikeus 3. Edunvalvontaoikeus 4. Lapsioikeus KURSSIN TAVOITTEET 1. Puolisoiden ja parisuhdekumppaneiden

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Rovaniemen kaupunki (1978283 1) Hallituskatu 7, PL 8216 96101 Rovaniemi jäljempänä kaupunki Laaninen, Mirja Elina Tuulikki

Lisätiedot

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt Polvelta toiselle -messut Mikkeli 14.4.2014 Seppo Niskanen Tarkkana jo perunkirjoitusvaiheessa Perukirjassa luetellaan vainajan (ja lesken) omaisuus Arvoina kannattaa

Lisätiedot

MYYNTIESITE ASUNTO-OSAKE TURUSSA. Asunto-osake, yksiö 31 m², Turku Nättinummi VARSINAIS-SUOMEN

MYYNTIESITE ASUNTO-OSAKE TURUSSA. Asunto-osake, yksiö 31 m², Turku Nättinummi VARSINAIS-SUOMEN MYYNTIESITE 1 VARSINAIS-SUOMEN MYYNTIESITE ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Linnankatu 43 20101 TURKU 28.08.2014 Puhelin Vaihde 029 56 26400, Telekopio 029 56 26488 Sähköposti varsinais-suomi.uo@oikeus.fi ASUNTO-OSAKE

Lisätiedot

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp -

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp - EV 306/1998 vp - HE 274/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi aravalain, vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1

I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1 Sisällys Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xiii I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1 1. Johdanto 1 1.1. Kirjan tavoite 1 1.2. Tutkimuksen rakenne 2 1.3. Perintö- ja lahjaverotus ja veropolitiikka 5 1.4. Edunvalvontavaltuutus

Lisätiedot

Kuolinpesään kuuluneen tai kuolinpesän nimiin hankittavan ajoneuvon rekisteröinti

Kuolinpesään kuuluneen tai kuolinpesän nimiin hankittavan ajoneuvon rekisteröinti Ohje 1 (8) Antopäivä: 1.4.2011 Voimaantulopäivä: 4.4.2011 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: 3.4.2016 Muutostiedot: Kumoaa ohjeen TRAFI/959/2011 Soveltamisala: Katsastustoimipaikkojen

Lisätiedot

Ennakkoperintö jäämistösuunnittelussa

Ennakkoperintö jäämistösuunnittelussa Ennakkoperintö jäämistösuunnittelussa Österdahl, Venla 2016 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Ennakkoperintö jäämistösuunnittelussa Venla Österdahl Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö Huhtikuu,

Lisätiedot

Käyttöjärjestelmät: Virtuaalimuisti

Käyttöjärjestelmät: Virtuaalimuisti Käyttöjärjestelmät: Virtuaalimuisti Teemu Saarelainen Tietotekniikka teemu.saarelainen@kyamk.fi Lähteet Stallings, W. Operating Systems Haikala, Järvinen, Käyttöjärjestelmät Eri Web-lähteet Muistinhallinta

Lisätiedot

Kunnalle lahjoitetut kiinteistöt ja niiden käyttö

Kunnalle lahjoitetut kiinteistöt ja niiden käyttö Kunnalle lahjoitetut kiinteistöt ja niiden käyttö Kunnalle kiinteistön lahjoittamiseen sovellettava säännöstö Maakaaren (540/1995) 4. luvun 2 :n mukaisesti kiinteistön lahjaa koskevat soveltuvin osin kiinteistön

Lisätiedot

UPM LAKIPALVELUT TIE ONNISTUNEESEEN SUKUPOLVENVAIHDOKSEEN. Kuopio 29.3.2014 Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä

UPM LAKIPALVELUT TIE ONNISTUNEESEEN SUKUPOLVENVAIHDOKSEEN. Kuopio 29.3.2014 Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä UPM LAKIPALVELUT TIE ONNISTUNEESEEN SUKUPOLVENVAIHDOKSEEN Kuopio 29.3.2014 Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä SUKUPOLVENVAIHDOS ERILAISIA KYSYMYKSIÄ JA TAVOITTEITA Jokainen metsätilan omistajanvaihdos

Lisätiedot