Kuntaliitosselvityksen liiteaineisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntaliitosselvityksen liiteaineisto"

Transkriptio

1 HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS Kuntaliitosselvityksen liiteaineisto SISÄLTÖ Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Kuntien yhdistämislaskelma Toimialojen nelikenttäanalyysit Toimipaikkaluettelo Vakanssiluettelo Investointiluettelo Satama Vaalimaa logistiikkaselvitys

2 HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS Liite 1 Kuntaliitoksen yhdistämislaskelma (tiivistelmä) HT Eero Laesterä

3 HAMINAN JA VIROLAHDEN TALOUDEN TILA, KEHITYS JA KUNTALIITOKSEN VAIKUTUS TALOUDEN TILAAN Tulos ja investonnit Kunnan taloutta voidaan pitää jokseenkin terveenä, jos vuosikate kattaa poistot pitkällä tarkastelujaksolla. Toisaalta vuosikatteen pitäisi kattaa nettoinvestoinnit, jotta kunta ei velkaantuisi. Poistojen ja nettoinvestointien tason tulisi olla lähellä toisiaan. Poistojen ja nettoinvestointien tulisi olla korkeintaan 10%:n etäisyydellä toisistaan, muuten voidaan epäillä alipoistoisuutta tai ylipoistoisuutta. Alipoistoisuuteen voidaan pyrkiä esimerkiksi siksi, että kunnan tulos voitaisiin näyttää todellista parempana. Tämä on kunnissa perusteltavissa, koska kunta ei maksa osoittamastaan tuloksesta veroa. Sekä n että Virolahden taloudessa on ollut huolestuttava epätasapaino vuosina Molemmat kunnat ovat velkaantuneet ja vuotuiset tulokset ovat olleet niin heikot, että tase alkaa olla alijäämäinen. Virolahden kumulatiivinen vuosikate on kattanut kumulatiiviset poistot vuonna 2010, mutta nettoinvestointien ja poistojen välinen ero on niin suuri, että Virolahden poistojen tasoa voi pitää liian pieninä. n tasoisina Virolahden poistot olisivat johtaneet kunnan vahvasti alijäämäiseen taseen. Vuotuisten tulojen ja menojen kasvu osoittaa, että kummallakaan tulot eivät kasva tasapainoisesti menojen kasvun mukaisesti. Kunnat ovat joutuneet keräämään lisää tuloja erityisesti veroja korottamalla, Virolahtea enemmän ( ,88 -> 20,00 ja Virolahti 18,50 -> 20,00). Molempien kuntien verotettava tulo on pitkällä aikajaksolla kasvanut huonosti, lla vain keskimäärin 0,1% vuodessa, Virolahdella jopa alle nollan (-0,4% vuodessa. Tämä tekee erityisesti Virolahden tilanteen huonoksi. Kumpikin kunta on investoinut huomattavan paljon varsinkin, kun ottaa huomioon lievän asukasluvun laskun. Molemmissa kunnissa on investoitu selvästi yli maan keskiarvon ja investointitahti on jopa kasvanut. Tämä yhdistettynä huonoon omarahoituskykyyn on johtanut velkaantumiseen. Virolahden alhainen poistojen taso antaa virheellisen kunnan tulorahoituksen tasosta suhteessa investointeihin. Kummankin kunnan tase on hyvin raskas. Vuonna 2009 sekä n että Virolahden konsernilainat ylittävät huomattavasti maan keskiarvon ( euroa/asukas, Virolahti eur/asukas, maan keskiarvo eur/asukas). n rahoitusomaisuus on huomattavasti Virolahtea parempi, joten taseeltaan onkin Virolahtea vahvempi. Esimerkiksi n antolainasaamiset ovat vuoden 2011 aikana muuttuneet positiivisesti kunnan taseeseen valtion maksettua kunnan sille myöntämä antolaina.

4 Kun edellisiä asioita tarkastellaan yhdessä kriisikuntamittareiden avulla on todettava, että kumpikin kunta täytti vuoden 2010 tilinpäätöstiedoilla tarkasteltuna useita kriisimittareita, kolme ja Virolahti neljä kuudesta. Jos Virolahti olisi poistanut oikeammalla poistojen tasolla, taseessa olisi kattamatonta alijäämää ja mittareista täyttyisi viisi kuudesta. Palvelurakenteen kustannus Molemmat kunnat ovat siinä tilanteessa, että velkaantuminen on saatava katkaistua ja tulojen ja menojen tasapainon on löydyttävä. Tämä onnistuu kasvattamalla tuloja ja samaan karsimalla menoja. Menojen karsiminen on vaikeaa, koska molemmat kunnat väestön alenemisen lisäksi ikääntyvät. Ikääntyminen maksaa ssa lähivuosina euroa/asukas ja Virolahdella euroa/asukas. Virolahden määrä on pienempi, koska kunta on jo nyt a ikääntyneempi (n mediaani-ikä on 47 vuotta ja Virolahden 49 vuotta vuonna 2010). Nykykehityksellä erityisesti Virolahden työ-ja muiden aktiivi-ikäisten määrä alenee nopeammin kuin mitä yli 65- vuotiaiden määrä kasvaa. Kuntien palvelurakenteissa vuonna 2009 n palveluksessa oli 66 työntekijää tuhatta asukasta kohden, Virolahdella 41. Yleishallinnossa käytti rahaa 134 eur/asukas, Virolahti 448 eur/asukas. tuotti muut palvelut (tekniikka) 355 eurolla/asukas, Virolahti 424 eurolla/asukas. Molemmat kunnat käyttävät muihin palveluihin selvästi verrokkejaan enemmän rahaa. n rahan käyttö sivistykseen on Virolahtea suurempi, (1.022 eur/asukas versus 957 eur/asukas). Suurimmat kokonaisuudet, terveydenhuolto ja sosiaalitoimi ovat Virolahdella a vähemmät resurssoidut (Virolahti eur/asukas ja eur/asukas), n suurimmat sektorit ovat jopa n omassa verrokkiryhmässä hyvin resurssoidut. Koko palvelurakenteen kustannus on ssa eur/asukas ja Virolahdella eur/asukas. Kokoisiinsa pieniin kuntiin nähden Virolahti tuottaa palvelut vähemmällä rahalla, enemmällä rahalla, mutta keskenään verraten n palvelurakenne on Virolahtea edullisempi. Koska n rakenne ei ole täysin virtaviivainen verrokkiinsa nähden, uudella kunnalla olisi todennäköisesti yli lakisääteisen menevää palvelurakenteen sopeuttamismahdollisuutta.

5 Kuntien talouden kehitys painelaskelma Kummankin kunnan talouden menneeseen perustuva todennäköinen kehitysskenaario ja kuntien itsensä arvioimat nettoinvestoinnit johtavat voimakkaaseen velkaantumiseen nykyveroprosenteilla. Painelaskelma lähtee siitä oletuksesta, että kunta ei itse sopeuta menojaan ja tuloihin ei tule menneestä poikkeavaa kasvua. ssa tämä tarkoittaisi kaupungin tuhannella eurolla asukasta kohden lainakannan kasvua ja Virolahdella yli 3000 euroa asukasta kohden. Vastaavasti tulot ja menot saataisiin tasapainoon, jos n veroprosentti nousisi vuoteen 2019 mennessä 22,64:ään ja Virolahden 24,92:een. Laskelmassa ei ole otettu huomioon hallitusohjelmasta arvioitavissa olevia muutoksia, joiden vaikutus on ssa +0,6- +0,7 veroprosenttiyksikköä ja Virolahdella +0,9 veroprosenttiyksikköä. Tätä veronkorotuspainetta pienentänee arvioitua paremmin kehittyneet verotulot ja hallituksen päätös jatkaa yhteisöverotulojen lisämaksua kunnille. Hallitus on ilmoittanut poistavansa yhdistymisavustuksen, jonka merkitys olisi kuntakaksikolle olennainen (3,2 miljoonaa euroa). Kuntaliitoksen vaikutus Kuntaliitosta perustellaan usein taloudellisesti sillä, että taloudellisesti vahvempi kunta ottaa huolehtiakseen taloudellisesti heikomman kunnan. Tarkasteltavasti kuntaparista on kuitenkin todettava, että kumpikin on lähempänä kriisikuntaa kuin hyvässä taloudellisessa asemassa olevaa kuntaa. n talous on kuitenkin vahvempi ja yhdessä yhdistymisavustuksen kanssa yhdistynyt kunta olisi hetken nykyisellään jatkavaa kuntakaksikkoa vahvempi. Myös hieman suuremman kunnan kyky ottaa talouden paineita vastaan olisi parempi, kuin nykyisellään, erityisesti Virolahden kunnalla. Kuntaliitoksen jälkeen uuden kunnan palvelurakenne on sopeutettava vastaamaan todellista palveluntarvetta. Tämä tarkoittaa väistämättä joiltakin sektoreilta poisottamista ja joillekin sektoreille lisäämistä. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että nykyisen Virolahden puolelle olisi resurssoitavissa jotain, mihin Virolahti ei nykyisellään velkaantumatta pysty. Varsinkin valtion uusien, arvioitavissa olevien toimenpiteiden seurauksena tasapainottomuus tulee kasvamaan ja tasapainottamisen tarve (=sopeuttaminen) kasvamaan. Tähän uusi, isompi kunta luonee paremmat mahdollisuudet jo siitäkin syystä, että poliittinen tarkoituksenmukaisuus jakaantuu laajemmalle alueelle ja välttämättömät päätökset on tehtävissä laajemman alueen harkintaa käyttämällä. Uuden kunnan velan määrä olisi vuoteen 2019 tultaessa noin kymmenen miljoonaa euroa alhaisempi kuin itsenäisinä jatkavien kuntien yhteenlaskettu lainan määrä. Vastaavasti veroprosentti pysyisi lähes itsenäisenä jatkavan n kaupungin tasolla. Arvio on tehty maltillisesti ottamalla huomioon yhdistymisen jälkeen mahdollisesti eläköityvät 23 eläköityvää työntekijää. Todellisuudessa tämä määrä olisi huomattavasti suurempi ja palvelurakenteen sopeuttamisen mukanaan tuoma hyöty samaa luokkaa eläköitymisen kanssa.

6 Edellisten syiden vuoksi yhdistyminen tuottaisi todennäköisesti uutena kunta paremman ja turvatumman tulevaisuuden kuntalaisten palveluntarjontaan kuin itsenäisinä kuntina, vaikka kunnat ovatkin nyt taloudellisesti tarkastellen heikkoja. Liitosten fraasi Mitä siitä tulee, kun kaksi velkaista laitetaan yhteen ei välttämättä tarkoita sitä, että uusi kunta ei pystyisi maksamaan lainaa pois ja eheyttämään palvelurakennettaan tarkoituksenmukaisemmaksi. Tasapainottamistoimenpiteiden suuruutta kuvaa hyvin se, että uusi kunta selvitäkseen nykyisillä veroilla joutuisi supistamaan toimintakatettaan noin 30 miljoonalla eurolla. Samalla velan määrä alenisi 12 miljoonalla. Eero Laesterä Hallintotieteiden tohtori

7 Kumulatiivinen vuosikate 1000 e Kumulatiiviset nettoinvestoinnit 1000 e Kumulatiiviset poistot 1000 e Lainakanta 1000 e Kumulatiivinen ali/ylijäämä 1000 e Kumulatiivisen vuosikatteen tuli olla ainakin laskennallisten poistojen yläpuolella mutta Jossakin aikajaksossa myös nettoinvestointien yläpuolella. Koska vuosikate ei kata poistoja eikä nettoinvestointeja, lainakanta kasvaa ja tase on lähellä kumulatiivista alijäämää onko poistojen taso oikea?

8 Virolahti Kumulatiivinen vuosikate 1000 e Virolahti Kumulatiiviset nettoinvestoinnit 1000 e Virolahti Kumulatiiviset poistot 1000 e Virolahti Lainakanta 1000 e Virolahti Kumulatiivinen ali/ylijäämä 1000 e Kumulatiivisen vuosikatteen tuli olla ainakin laskennallisten poistojen yläpuolella mutta Jossakin aikajaksossa myös nettoinvestointien yläpuolella. Virolahdella poistot katetaan vuosikatteella, mutta poistojen taso näyttää olevan aivan liian alhainen velan määrä kasvaa, lisäksi nettoinvestointien ja poistojen välinen ero on jatkuvasti yli 10%. Kumulatiiviset molemmissa kunnissa yhtä huonot, Virolahdella olisi huomattavasti alijäämäisempi kehitys, jos poistojen taso olisi oikea. n poistojen tasolla Virolahden poistot olisivat noin kaksinkertaiset.

9 Kumulat. yli/alijäämä 1000 euroa Yli/alijäämä euroa/asukas Alijäämä/ylijäämäkriteeri euroa/asukas Täyttyykö alijäämäkriteeri Ei täyty Ei täyty Alijäämä ei laukaise selvitysehtoa Vuosikate puhdistettuna harkinnanvaraisesta Ei täyty Ei täyty Ei täyty Veroprosentti 20,00 20,00 Oma veroprosentti./.. Maan keskimääräinen vero-% 1,41 1,03 Jos oma vero-% on 0,5% > keskim., ehto täyttyy Täyttyy Täyttyy Täyttyy Vuonna 2009 ssa täyttyy kolme kriisimittaria kuudesta. Vielä kaksi melko vahvaa mittaria. Taseen alijäämä Täyttyy, jos taseessa on alijäämää Ei täyty Ei täyty Ei täyty Lainakanta euroa/asukas, oma Lainakanta, keskimäärin euroa/asukas Oma lainakanta eur/asukas / Keskim. lainakanta 1,88 2,14 Jos oma lainakanta/keskim. lainakanta >1,5, ehto täyttyy Täyttyy Täyttyy Täyttyy Omavaraisuus 53,49 50,50 Täyttyy, jos omavaraisuus on alle 50% Ei täyty Ei täyty Ei täyty Suhteellinen velkaantuneisuus 66,16 74,01 Täyttyy, jos suhteellinen velkaantuneisuus on yli 50% Täyttyy Täyttyy Täyttyy Täyttävätkö muut kriteerit selvitysehdon? Muut kriteerit eivät täytä selvitysehtoa

10 Virolahti Kumulat. yli/alijäämä 1000 euroa Yli/alijäämä euroa/asukas Alijäämä/ylijäämäkriteeri euroa/asukas Täyttyykö alijäämäkriteeri Ei täyty Ei täyty Alijäämä ei laukaise selvitysehtoa Vuosikate puhdistettuna harkinnanvaraisesta Ei täyty Ei täyty Ei täyty Veroprosentti 20,00 20,00 Oma veroprosentti./.. Maan keskimääräinen vero-% 1,41 1,03 Jos oma vero-% on 0,5% > keskim., ehto täyttyy Täyttyy Täyttyy Täyttyy Vuonna 2009 Virolahdella täyttyy neljä kriisimittaria kuudesta. Vuosikate ja ylijäämä pitävät kriisikuntien joukosta vielä kaksi kolme vuotta. Taseen alijäämä Täyttyy, jos taseessa on alijäämää Ei täyty Ei täyty Ei täyty Lainakanta euroa/asukas, oma Lainakanta, keskimäärin euroa/asukas Oma lainakanta eur/asukas / Keskim. lainakanta 2,39 2,25 Jos oma lainakanta/keskim. lainakanta >1,5, ehto täyttyy Täyttyy Täyttyy Täyttyy Omavaraisuus 29,72 35,63 Täyttyy, jos omavaraisuus on alle 50% Täyttyy Täyttyy Täyttyy Suhteellinen velkaantuneisuus 70,14 61,52 Täyttyy, jos suhteellinen velkaantuneisuus on yli 50% Täyttyy Täyttyy Täyttyy Täyttävätkö muut kriteerit selvitysehdon? Muut kriteerit eivät täytä selvitysehtoa

11 Kuntanumero 75 Konsernitase Ka.2009 Konsernitase Ka.2009 Taseen loppusumma Antolainat, 1000, konserni Taseen loppusumma /as Antolainat, /as, konserni Oma pääoma + var Josta kunnan osuus Oma pääoma + var. /as Antolainat, 1000, kunta Vieras pääoma Antolainat, /as, kunta Vieras pääoma /as Rahoitusomaisuus, Lainakanta Rahoitusomaisuus /as Lainakanta /as Josta kunnan osuus Rahoitusomaisuus, 1000, kunta Josta kunnan osuus Rahoitusomaisuus /as, kunta Lainakanta, 1000, kunta Omavaraisuusaste% 35 % 36 % 30 % 44 % Lainakanta /as, kunta Gearing (nettovelk.aste) 1,15 1,01 1,42 0,52 Asukasluku Quick Ratio 0,62 2,13 2,35 2,68 Sekä kunnan oma että konsernin lainakanta suuria ja koko maahan verrattuna moninkertaisia. Rahoitusomaisuus ei kata lainakantaa. Omat varat hyvät. Kaupungin antamat antolainat (vuonna ,5 miljoonaa euroa) eivät ole riskisiä lainoja, valtio maksanut pääoman takaisin.

12 Virolahti Kuntanumero 935 Konsernitase Ka.2009 Konsernitase Ka.2009 Taseen loppusumma Antolainat, 1000, konserni Taseen loppusumma /as Antolainat, /as, konserni Oma pääoma + var Josta kunnan osuus Oma pääoma + var. /as Antolainat, 1000, kunta Vieras pääoma Antolainat, /as, kunta Vieras pääoma /as Rahoitusomaisuus, Lainakanta Rahoitusomaisuus /as Lainakanta /as Josta kunnan osuus Rahoitusomaisuus, 1000, kunta Josta kunnan osuus Rahoitusomaisuus /as, kunta Lainakanta, 1000, kunta Omavaraisuusaste% 16 % 14 % 13 % 44 % Lainakanta /as, kunta Gearing (nettovelk.aste) 4,16 4,93 5,43 0,52 Asukasluku Quick Ratio 0,17 0,20 0,20 2,68 Sekä kunnan oma että konsernin lainakanta suuria ja koko maahan verrattuna moninkertaisia. Rahoitusomaisuus ei kata lainakantaa. Virolahden konsernivarallisuus on hyvin pieni (vrt. esimerkiksi n antolainat).

13 Reaaliarvot Tarkasteluvuosi 2010 Laskettu vuotuisten muutosten keskiarvoina Laskettu muutosprosenttien keskihajontoina KA 02->09 KH 02->09 KA 07->09 KH >10 Käyttötulot yhteensä 3,5 % 5,4 % 3,8 % 2,2 % 0,5 % Ktulot pl. vero%:n muutosta 2,7 % 6,0 % 3,0 % 1,7 % 5,9 % Toimintatulot 6,8 % 27,3 % 2,0 % 4,3 % -2,8 % Verotettava tulo (lask) 0,5 % 1,8 % 1,1 % 2,2 % -4,1 % Yhteisövero -6,4 % 23,1 % -3,1 % 24,0 % 13,2 % Kiinteistövero 7,4 % 14,3 % 11,6 % 6,8 % 3,3 % Valtionosuudet 10,4 % 16,7 % 9,1 % 2,2 % 8,8 % Käyttömenot 3,9 % 6,4 % 2,1 % 2,3 % 1,3 % Toimintamenot yhteensä 3,8 % 6,6 % 2,0 % 2,8 % 1,5 % Valtionosuudet/toimintamenot20,4 % 2,3 % 22,1 % 1,5 % 25,1 % Toimintakate 3,8 % 2,7 % 2,7 % Poistot 4,9 % 12,3 % 2,1 % 8,8 % -9,9 % Menojen 1%:n enem m yys tarkoittaa euroa 29,7 työntekijää Inflaatio ,5 % ,0 % ,0 % Inflaatio huhtikuussa ,3 % kokonaistulojen kasvu ei ole kattanut kokonaismenojen kasvua. Verotettavan tulon kasvu huono. Viimeisellä tarkastelujaksolla tilanne on edelleen heikentynyt ja verotettavan tulon kehitys mennyt negatiiviseksi. Tulo-meno tasapaino ei ole hyvä.

14 Reaaliarvot Tarkasteluvuosi 2010 Laskettu vuotuisten muutosten keskiarvoina Laskettu muutosprosenttien keskihajontoina Virolahti KA 02->09 KH 02->09 KA 07->09 KH >10 Käyttötulot yhteensä 3,5 % 6,3 % 6,3 % 9,6 % 7,0 % Ktulot pl. vero%:n muutosta 3,1 % 6,1 % 5,7 % 9,3 % 10,0 % Toimintatulot 9,2 % 26,7 % 24,2 % 38,8 % 3,4 % Verotettava tulo (lask) 0,5 % 2,0 % 2,0 % 1,5 % -5,2 % Yhteisövero 4,4 % 31,3 % -1,3 % 24,5 % 33,1 % Kiinteistövero 9,2 % 14,0 % 9,0 % 7,2 % 1,7 % Valtionosuudet 3,1 % 6,4 % 1,7 % 10,6 % 21,8 % Käyttömenot 3,7 % 6,3 % 8,1 % 7,6 % -0,4 % Toimintamenot yhteensä 3,7 % 6,2 % 8,2 % 7,2 % 0,2 % Valtionosuudet/toimintamenot34,4 % 2,3 % 32,5 % 0,9 % 39,3 % Toimintakate 2,7 % 4,4 % -1,0 % Poistot 14,7 % 11,8 % 5,6 % 28,0 % 0,7 % Menojen 1%:n enemmyys tarkoittaa euroa 5,7 työntekijää Inflaatio ,5 % ,0 % ,0 % Inflaatio huhtikuussa ,3 % kokonaistulojen kasvu ei ole kattanut kokonaismenojen kasvua. Verotettavan tulon kasvu huono. Viimeisellä tarkastelujaksolla tilanne on edelleen heikentynyt ja verotettavan tulon kehitys mennyt negatiiviseksi. Tulo-meno tasapaino ei ole hyvä. Tekstiä

15 Vuodessa Vuodessa Vuodessa Keskimääräinen asukasluku Asukasluvun muutos-% -1,4 % -0,2 % -2,5 % -0,5 % -0,8 % -0,4 % Bruttoinvestoinnit yhteensä Nettoinvestoinnit yhteensä Poistot yhteensä Vuosikate yhteensä Bruttoinvestoinnit euroa/asukas Minimit Keskiarvot Maksimit Omat br.invest eur/as./..keskimääräisestä Poistot euroa/asukas Minimit Keskiarvot Maksimit Omat poistot eur/as./..keskimääräisestä Vuosikate euroa/asukas Minimit Keskiarvot Maksimit Oma vuosikate eur/as./..keskimääräisestä Lask. Tulos (Vuosikate - poistot) Ali/ylijäämät Käyttöomaisuus 1000 eur Käyttöomaisuus eur/as Sekä bruttoinvestoinnit että nettoinvestoinnit olleet suuria. Investointitahti on jopa kasvanut, kun tarkastelujakso lyhenee. Investoinnit ovat kertyneet käyttöomaisuutena. Poistojen taso liian alhainen suhteessa investointeihin.

16 935 Virolahti Vuodessa Vuodessa Vuodessa Keskimääräinen asukasluku Asukasluvun muutos-% -8,4 % -0,9 % -3,4 % -0,7 % -0,7 % -0,3 % Bruttoinvestoinnit yhteensä Nettoinvestoinnit yhteensä Poistot yhteensä Vuosikate yhteensä Bruttoinvestoinnit euroa/asukas Minimit Keskiarvot Maksimit Omat br.invest eur/as./..keskimääräisestä Poistot euroa/asukas Minimit Keskiarvot Maksimit Omat poistot eur/as./..keskimääräisestä Vuosikate euroa/asukas Minimit Keskiarvot Maksimit Oma vuosikate eur/as./..keskimääräisestä Lask. Tulos (Vuosikate - poistot) Ali/ylijäämät Käyttöomaisuus 1000 eur Käyttöomaisuus eur/as Sekä bruttoinvestoinnit että nettoinvestoinnit olleet suuria. Investointitahti on jopa kasvanut, kun tarkastelujakso lyhenee. Investoinnit ovat kertyneet käyttöomaisuutena. Poistojen taso liian alhainen suhteessa investointeihin.

17 Kunnan nimi: KNO 75 Muutos Osuus 2020 Osuus 2030 Osuus 2040 Osuus kpl kpl/v. %:ia %:ia/v. Asukasluku kaikista %:ia kaikista %:ia kaikista %:ia kaikista %:ia ,7 % -0,2 % 0 6 vuotiaat ,4 % ,1 % ,8 % ,8 % ,1 % -0,5 % 6 vuotiaat 203 0,9 % 195 0,9 % 186 0,9 % 177 0,9 % ,8 % -0,4 % Peruskoulu, 7 16 vuotiaat ,6 % ,7 % ,4 % ,1 % ,0 % -0,6 % Lukio, vuotiaat 717 3,3 % 629 3,0 % 579 2,8 % 565 2,8 % ,2 % -0,7 % Työikäiset, vuotiaat ,5 % ,1 % ,4 % ,9 % ,6 % -0,7 % vuotiaat ,8 % ,6 % ,4 % ,1 % ,1 % 2,1 % Yli 84 vuotiaat 571 2,7 % 851 4,0 % ,8 % ,8 % ,6 % 7,4 % Eläkeikä, Yli 64 vuotiaat ,2 % ,1 % ,6 % ,5 % ,3 % 1,7 % Mediaani 47,0 50,0 51,0 52,0 Painotettu keskiarv o 45,0 47,5 49,4 50,3 Asukasluvussa on arvioitu hienoinen alenema, kuntalaisten keski-ikä kasvaa huomattavasti. Työikäisten määrä alenee nopeammin kuin mitä yli 65-vuotiaiden määrä kasvaa. Kaikissa aktiivi-ikäryhmissä alenemaa.

18 Kunnan nimi: Virolahti KNO 935 Muutos Osuus 2020 Osuus 2030 Osuus 2040 Osuus kpl kpl/v. %:ia %:ia/v. Asukasluku kaikista %:ia3 357 kaikista %:ia3 297 kaikista %:ia3 240 kaikista %:ia ,2 % -0,2 % 0 6 vuotiaat 224 6,4 % 221 6,6 % 212 6,4 % 206 6,4 % ,0 % -0,3 % 6 vuotiaat 45 1,3 % 34 1,0 % 33 1,0 % 31 1,0 % ,1 % -1,1 % Peruskoulu, 7 16 vuotiaat 346 9,9 % ,0 % ,1 % 318 9,8 % ,1 % -0,3 % Lukio, vuotiaat 100 2,9 % 89 2,7 % 87 2,6 % 87 2,7 % ,0 % -0,4 % Työikäiset, vuotiaat ,8 % ,9 % ,2 % ,9 % ,3 % -0,8 % vuotiaat 311 8,9 % 302 9,0 % ,3 % ,8 % ,4 % 1,2 % Yli 84 vuotiaat 119 3,4 % 143 4,3 % 171 5,2 % 271 8,4 % ,7 % 4,4 % Eläkeikä, Yli 64 vuotiaat ,0 % ,8 % ,7 % ,2 % ,5 % 1,1 % Mediaani 49,0 52,0 52,0 52,0 Painotettu keskiarv o 46,7 48,1 49,4 50,2 Asukasluvussa on arvioitu hienoinen alenema, kuntalaisten keski-ikä kasvaa huomattavasti. a ikääntyneempi. Työikäisten määrä alenee nopeammin kuin mitä yli 65-vuotiaiden määrä kasvaa. Kaikissa aktiivi-ikäryhmissä alenemaa.

19 Sektorin nettomenot tarkasteluvuonna Muutos vuositasolla laskettuna eur/as Muutos vuodessa keskimäärin %:ia edellisvuodesta Nettomenot Muutos eur/as/vuosi Muutos vuodessa Asukasluvun muutos ,2 % -0,1 % -0,1 % Vanhusten laitospalvelut ,6 % 2,0 % 1,6 % Muut vanhusten ja vamm ,6 % 2,0 % 1,6 % Vanhusten kotipalvelu ,6 % 2,0 % 1,6 % Yli 64-vuotiaiden terveydenhuolto ja laitoshoito ,6 % 2,0 % 1,6 % Nettomenot yhteensä Kaikki nettomenot yhteensä ,0 % 0,7 % 0,6 % Sektorin nettomenot tarkasteluvuonna Kirjasto Liikunta Nuoriso- ja vapaa-aika Sektorin nettomenojen muutos yhteensä tarkastelujaksolla 53 eur/as 85 eur/as 20 eur/as Muutos vuositasolla laskettuna eur/as Jos kaikki kasvu tulee ikääntyneistä ikäryhmistä, tarvitaan nettokasvua esimerkiksi euroa/asukas joka vuosi. Muutos vuodessa keskimäärin %:ia edellisvuodesta Virolahti Nettomenot Vuodet Muutos eur/as/vuosi Muutos vuodessa Asukasluvun muutos ,5 % -0,2 % -0,2 % Vanhusten laitospalvelut ,2 % 1,6 % 1,2 % Muut vanhusten ja vamm ,2 % 1,6 % 1,2 % Vanhusten kotipalvelu ,2 % 1,6 % 1,2 % Yli 64-vuotiaiden terveydenhuolto ja laitoshoito ,2 % 1,6 % 1,2 % Nettomenot yhteensä Kaikki nettomenot yhteensä ,5 % 0,4 % 0,4 % Jos kaikki kasvu tulee ikääntyneistä ikäryhmistä, tarvitaan nettokasvua esimerkiksi euroa/asukas joka vuosi. Kirjasto Liikunta Nuoriso- ja vapaa-aika 43 eur/as 35 eur/as 38 eur/as

20 Uusi kunta saisi yhdistymisavustusta 3,2 miljoonaa euroa, 1. liitosvuonna 1,28 miljoonaa euroa ja kahtena seuraavana vuonna 0,96 miljoonaa euroa. Uusi kunta ei menettäisi, vaan saisi lisää valtionosuutta euroa/v. Edellinen perustunee väestön tiheyteen ja taajama-asteeseen.

21 Virolahti Kaikki yhteensä eur/asukas Kaikki yhteensä eur/asukas Maan keskiarvo eur/asukas Maan keskiarvo eur/asukas Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Kaikki palvelut eur/as Kaikki palvelut eur/as Virolahti Suomi Suomi Verrokki Verrokki Kumpaakin kuntaa verrataan omaan verrokkiryhmäänsä. Suhteessa verrokkiinsa Virolahti järjestää palvelut jonkin verran halvemmalla. n järjestää kuitenkin Virolahtea edullisemmin palvelunsa, vaikka n verrokki onkin a edullisempi.

22 Kunnan nimi: Velkatasapaino 2009 TP2010 Tpenn Asukasluku Asukasluvun muutos % -0,1 % -0,1 % -0,1 % -0,1 % -0,1 % -0,1 % -0,1 % -0,1 % -0,1 % -0,1 % Verotettavat tulot Verotett. tulot eur/as Verotett. tulojen muutos % -3,5 % 3,8 % -0,5 % 1,0 % 1,2 % 1,1 % 1,1 % 1,1 % 1,1 % 1,1 % Veroprosentti 20,00 20,00 20,00 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 Toimintatuotot Toimintatulot muutos % 4,9 % -2,2 % 1,1 % 2,9 % -1,8 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % Toimintakulut Toimintakulujen muutos % 5,2 % 2,2 % 3,5 % 2,0 % 2,0 % 2,4 % 2,4 % 2,4 % 2,4 % 2,4 % 2,4 % Toimintakate Kunnallisverot Kunnallisverojen muutos % -3,5 % 3,8 % 2,0 % 1,0 % 1,2 % 1,1 % 1,1 % 1,1 % 1,1 % 1,1 % Yhteisöverot Yhteisöverojen muutos % 13,9 % 14,8 % -14,0 % -5,0 % 6,1 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % Kiinteistöverot Kiinteistöverojen muutos % 4,0 % 22,1 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % Verotulot Valtionosuudet Valtionosuus, muutos% 9,4 % 4,4 % 3,9 % 1,1 % 2,9 % 2,9 % 2,9 % 2,9 % 2,9 % 2,9 % Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot Ylijäämä/alijäämä Kumulatiivinen ylij/alij Kumulatiivinen ylij/alij./as VUOSIKATE Nettoinvestoinnit Taseesta Lainakanta 1000 euroa Lainakanta euroa/as Kassavarat 1000 euroa Kassavarat euroa/as

23 Kunnan nimi: Virolahti Virolahti velkatasapaino 2009 TP2010 TpE Asukasluku Asukasluvun muutos % -0,3 % -0,4 % -0,4 % -0,5 % -0,5 % -0,5 % -0,5 % -0,5 % -0,5 % -0,5 % Verotettavat tulot Verotett. tulot eur/as Verotett. tulojen muutos % -4,7 % 1,8 % -0,7 % 1,3 % 0,7 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % Veroprosentti 20,00 20,00 20,00 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 Toimintatuotot Toimintatulot muutos % -0,5 % 4,1 % 3,6 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % Toimintakulut Toimintakulujen muutos % 3,1 % 0,8 % 7,1 % 2,0 % 2,0 % 2,3 % 2,3 % 2,3 % 2,3 % 2,3 % 2,3 % Toimintakate Kunnallisverot Kunnallisverojen muutos % -4,7 % 1,8 % 1,8 % 1,3 % 0,7 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % Yhteisöverot Yhteisöverojen muutos % 33,9 % 38,0 % 3,0 % -7,0 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % Kiinteistöverot Kiinteistöverojen muutos % 2,4 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Verotulot Valtionosuudet Valtionosuus, muutos% 22,6 % 34,1 % -29,4 % 2,3 % 2,3 % 2,3 % 2,3 % 2,3 % 2,3 % 2,3 % Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot Ylijäämä/alijäämä Kumulatiivinen ylij/alij Kumulatiivinen ylij/alij./as VUOSIKATE Nettoinvestoinnit Taseesta Lainakanta 1000 euroa Lainakanta euroa/as Kassavarat 1000 euroa Kassavarat euroa/as

Askolan kunta YT-elimille tiedottaminen 10.8.2012 Kunnan työntekijät, kuntalaiset, tiedotusvälineet 17.8.2012 Eero Laesterä Riitta Ekuri

Askolan kunta YT-elimille tiedottaminen 10.8.2012 Kunnan työntekijät, kuntalaiset, tiedotusvälineet 17.8.2012 Eero Laesterä Riitta Ekuri Askolan kunta YT-elimille tiedottaminen 10.8.2012 Kunnan työntekijät, kuntalaiset, tiedotusvälineet 17.8.2012 Eero Laesterä Hallintotieteiden tohtori Riitta Ekuri Erityisasiantuntija Kenen toimeksianto?

Lisätiedot

5.5.2010 Lahti Eero Laesterä & Juha Koskinen

5.5.2010 Lahti Eero Laesterä & Juha Koskinen 5.5.2010 Lahti Eero Laesterä & Juha Koskinen Väestöennusteena käytetään uusinta Tilastokeskuksen ennustetta 09/2009 Laskelmien pohjaksi on otettu kuntien omat arviot talouden kehityksestä vuoteen 2012

Lisätiedot

Vesilahden kunta. Eero Laesterä. 27.1.2014 Kuntalaistilaisuus. Hallintotieteiden tohtori

Vesilahden kunta. Eero Laesterä. 27.1.2014 Kuntalaistilaisuus. Hallintotieteiden tohtori Vesilahden kunta 27.1.2014 Kuntalaistilaisuus Eero Laesterä Hallintotieteiden tohtori Valtio Mrd 90 80 70 60 50 40 30 20 10 Valtionvelan kehitys %/BKT 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1990 1991 1992 1993 1994

Lisätiedot

26.5.2010 Lahti HT Eero Laesterä & KTM Juha Koskinen

26.5.2010 Lahti HT Eero Laesterä & KTM Juha Koskinen 26.5.2010 Lahti HT Eero Laesterä & KTM Juha Koskinen Väestöennusteena Tilastokeskuksen ennuste 09/2009 Laskelmien pohjaksi on otettu kuntien omat arviot talouden kehityksestä vuoteen 2012. Vuodesta 2012

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2014

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2014 KEHITTÄMINEN JA HALLINTO Kehittäminen matkailupäällikkö 0 0 0 0 0 työnsuunnittelija 1 1 1 1 1 kaupunginjohtaja 1 1 1 1 1 apulaiskaupunginjohtaja 0 0 0 0 0 hallinto- ja henkilöstöjohtaja 1 1 1 1 1 talousjohtaja

Lisätiedot

(-- ) ! 1" " # 80 % 70 % 60 % -30 % -20 % -10 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %

(-- ) ! 1  # 80 % 70 % 60 % -30 % -20 % -10 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % !" # $ % & ' () # # * +),-. / 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % -10 % -20 % -30 % -30 % -20 % -10 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % Menojen muutos 97->06 %:ia pystyakselilla, asukasluvun muutos

Lisätiedot

Lapinjärvi - Loviisa. Perlacon Oy, HT Eero Laesterä Tuomas Hanhela

Lapinjärvi - Loviisa. Perlacon Oy, HT Eero Laesterä Tuomas Hanhela Lapinjärvi - Loviisa Perlacon Oy, HT Eero Laesterä Tuomas Hanhela Asukasluku 2012 2040 Muutos Muutos/v. Lapinjärvi 2829 2893 2,3 % 0,1 % Loviisa 15519 16036 3,3 % 0,1 % Uusi kunta 18348 18929 3,2 % 0,1

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstötyöryhmä Johtopäätökset Kunnanhallitusten yhteiskokous 11.6.2014

Talous- ja henkilöstötyöryhmä Johtopäätökset Kunnanhallitusten yhteiskokous 11.6.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä Johtopäätökset Kunnanhallitusten yhteiskokous 11.6.2014 Talouden haasteet eivät häviä ei ole kysymys suhdannetaantumasta KL 08/2014(12.6.2014): Odotettua heikompi taloustilanne

Lisätiedot

Forssan seudun kuntajako Forssa Humppila Jokioinen Tammela

Forssan seudun kuntajako Forssa Humppila Jokioinen Tammela Forssan seudun kuntajako Forssa Humppila Jokioinen Tammela Forssa 1.12.2014 HT Eero Laesterä Yleinen talous 3.12.2014 Copyright Perlacon Oy 2014 2 Kaikki yhteensä painokertoimin Painotettu Tasepohja Sij.

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNNAN VAKINAISET JA MÄÄRÄAIKAISET VAKANSSIT 31.12.2014 SEKÄ MUUTOKSET VUOSINA 2015-2017

MÄNTSÄLÄN KUNNAN VAKINAISET JA MÄÄRÄAIKAISET VAKANSSIT 31.12.2014 SEKÄ MUUTOKSET VUOSINA 2015-2017 MÄNTSÄLÄN KUNNAN VAKINAISET JA MÄÄRÄAIKAISET VAKANSSIT 31.12.2014 SEKÄ MUUTOKSET VUOSINA 2015-2017 PERUSTURVAPALVELUT PERUSTURVAN JOHTO JA HALLINTO LKM 31.12.2014 LKM 31.12.2014 perusturvajohtaja 1 Avoimet

Lisätiedot

Rekrytointitarpeiden laskenta

Rekrytointitarpeiden laskenta Rekrytointitarpeiden laskenta Henkilöstön tarve kehittyy kuten palvelutarve Vaihtoehtoisessa laskelmassa henkilötyön tuottavuus paranee valitulla tasolla (esim. 0,5 %/v) Palvelutarve-ennuste perustuu ennustettuun

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSMENOT YHTEENSÄ

KÄYTTÖTALOUSMENOT YHTEENSÄ 83 KÄYTTÖTALOUSMENOT SISÄISET JA ULKOISET YLEISHALLINTO 2005 2006 Muutos Henkilöstömenot 493 560 523 660 30 100 Palvelujen ostot 401 540 415 150 13 610 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 32 550 35 800 3 250

Lisätiedot

Kuuma-kunnat Kuntajakoselvityksen talousosio

Kuuma-kunnat Kuntajakoselvityksen talousosio Kuuma-kunnat Kuntajakoselvityksen talousosio Perlacon Oy, HT Eero Laesterä KTM, BBA, IAT Katja Pesonen Erityisasiantuntija Tuomas Hanhela Teemat Lähentymiskriteerit Sopeutustarpeet 5.5.2014 Copyright Perlacon

Lisätiedot

Kuntien talous. Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvitys. Hannu Joensivu, Markku Vehmas & Eero Laesterä. Kuntalaistilaisuudet

Kuntien talous. Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvitys. Hannu Joensivu, Markku Vehmas & Eero Laesterä. Kuntalaistilaisuudet Kuntien talous Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvitys Kuntalaistilaisuudet Hannu Joensivu, Markku Vehmas & Eero Laesterä Mistä kaikki johtuu Teollisuuden rakennemuutos ja talouden yleinen taantuma

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

KELPOISUUSLUETTELO. Kaikilta esimiesasemassa olevilta edellytetään riittävää johtamistaitoa.

KELPOISUUSLUETTELO. Kaikilta esimiesasemassa olevilta edellytetään riittävää johtamistaitoa. 1 KELPOISUUSLUETTELO Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus ja lautakunta päättävät henkilöstöltä vaadittavista kelpoisuusehdoista. Henkilöstöltä vaadittavasta kelpoisuudesta pidetään erillistä luetteloa.

Lisätiedot

LEHDISTÖTIEDOTE Valkeakosken kaupunki

LEHDISTÖTIEDOTE Valkeakosken kaupunki 1 LEHDISTÖTIEDOTE Valkeakosken kaupunki Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 Kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Heikki Tyvi, puh. 040 063 3416 kaupunginjohtaja Markku

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna)

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YKSILÖJAOSTO HYVINVOINTIJAOSTO SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perusturva HALLINTO Perusturva Toimistopalvelut Talousasiat Terveyspalvelujen

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

27.1.2009 / Liite 19. vähintään opistoasteinen tutkinto Koulu- tai opistoasteen tutkinto. tai terveydenhuoltoalan opistoasteinen tutkinto

27.1.2009 / Liite 19. vähintään opistoasteinen tutkinto Koulu- tai opistoasteen tutkinto. tai terveydenhuoltoalan opistoasteinen tutkinto Perusturvapalvelut KELPOISUUSEHDOT 2009 Perusturvalautakunta 27.1.2009 / Liite 19 Nimike Atk-suunnittelija Mikrotukihenkilö Avohuollon ohjaaja Erikoishammaslääkäri Farmaseutti Fysioterapeutti Hallintopäällikkö

Lisätiedot

Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta:

Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta: Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta: Kuntakohtainen paine veroprosentin korottamiseksi 2012 2017e 2021e 2025e Harjavalta 23,6 23,4 25,0

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Kunnan väkiluku oli vuoden lopussa 9 717, muutosta edellisvuoteen oli + 37 asukasta.

Kunnan väkiluku oli vuoden lopussa 9 717, muutosta edellisvuoteen oli + 37 asukasta. TILINPÄÄTÖS 2012 Yleistä Väestö Kunnan väkiluku oli vuoden lopussa 9 717, muutosta edellisvuoteen oli + 37 asukasta. Ikärakenne 31.12.2011 (vuoden 2012 tietoja ei vielä ole saatavissa) Ikä Henkilöä 2011

Lisätiedot

2013 2014 2015 Tarkastustoimi

2013 2014 2015 Tarkastustoimi HENKILÖSTÖ 31.12.2013 Koko kaupunki TA 2013 TP 2013 TS 2014 TS 2015 Eläköityi Saavuttaa henk.koht. eläkeiän yht 2013-2015 Henkilöstö yhteensä, htv 1265,80 1237,84 1248,66 1238,66 44,10 57,00 37,5 138,60

Lisätiedot

HALLINTO-OSASTO. KANNUKSEN KAUPUNKI Henkilöstöpalvelut

HALLINTO-OSASTO. KANNUKSEN KAUPUNKI Henkilöstöpalvelut HALLINTO-OSASTO Vuosi Lkm Vuosi Ammattinimike 2015 1 2015 hallintosihteeri 2016 0 2018 keskusarkistonhoitaja 2017 0 2018 toimistosihteeri 2018 2 2022 toimistosihteeri 2019 0 2023 palkanlaskija 2020 0 2028

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

LUETTELO HENKILÖSTÖN KELPOISUUSEHDOISTA RANUAN KUNNASSA

LUETTELO HENKILÖSTÖN KELPOISUUSEHDOISTA RANUAN KUNNASSA 1 LUETTELO HENKILÖSTÖN KELPOISUUSEHDOISTA RANUAN KUNNASSA Hyväksytty Valtuusto..2012 Voimaan 1.8.2012 Ranuan kunnan hallintosäännön 17 :n mukaisesti henkilöstön kelpoisuusehdot vahvistetaan seuraavasti:

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN KUNTAJAKOSELVITYKSEN VALMISTELUTYÖRYHMIEN VÄLI- RAPORTTI TALOUS- TYÖRYHMÄN VÄLIRAPORTTI

KESKI-SATAKUNNAN KUNTAJAKOSELVITYKSEN VALMISTELUTYÖRYHMIEN VÄLI- RAPORTTI TALOUS- TYÖRYHMÄN VÄLIRAPORTTI TALOUS- TYÖRYHMÄN VÄLI Sisällys Nykytilan kuvaus Päiväys 15.1.214 Taloushallintoprosessit 1. Johdanto Työryhmän kokoonpano ja toimeksianto Jäsen Inkeri Tiitinen Anne Ahlsten Bella Ahto Matti Sjögren Tauno

Lisätiedot

Lomautusten rajaus Alle 14 päivää lomautettavat ja lomautuksen ulkopuolelle jätettävät

Lomautusten rajaus Alle 14 päivää lomautettavat ja lomautuksen ulkopuolelle jätettävät 6.3.2014 LIITE A 162 Lomautusten rajaus Alle 14 päivää lomautettavat ja lomautuksen ulkopuolelle jätettävät 7 päivää KESKUSHALLINTO Sisäiset palvelut (puhelinvaihde, info ja postitus) Palveluneuvojat Postituksen

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta

Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta LIITEOSA (liite 16) Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta Selvitysalue, Keuruu, Multia ja Mänttä-Vilppula Lähde: Miettinen/FCG 5/2015 Lähtötiedot Kuntatalouden trendiennusteen lähtötiedot

Lisätiedot

Hattula Hämeenlinna Janakkala

Hattula Hämeenlinna Janakkala Hattula Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden tarkastelua Riitta Ekuri 24.4.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013 luvut tilinpäätösaikataulut

Lisätiedot

KU-SELVITYS/LOPPURAPORTTI LIITE 3

KU-SELVITYS/LOPPURAPORTTI LIITE 3 KU-SELVITYS/LOPPURAPORTTI LIITE 3 Hallinto, henkilöstö ja tukipalvelut -työryhmä (29.4.2014, päivitetty 12.6.2014) VAKANSSIEN PÄÄLLEKKÄISYYKSIEN ARVIOINTI TOIMIALOITTAIN ARVIOITAVINA: JOHTAJAT JA PÄÄLLIKÖT

Lisätiedot

SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne)

SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne) SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne) KOULUTUSLTK Esittelijä sivistystoimen johtaja KULTTUURILTK Esittelijä museonjohtaja VAPAA-AIKALTK Esittelijä vapaa-aikatoimen päällikkö SIVISTYSVIRASTO Sivistystoimenjohtaja

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa

Lisätiedot

Sivu 1 (7) OHJATUN HYVINVOINNIN JA OMAEHT. OPPIMISEN PALVELUT KANSALAISOPISTO KANSALAISOPISTON OPETTAJA

Sivu 1 (7) OHJATUN HYVINVOINNIN JA OMAEHT. OPPIMISEN PALVELUT KANSALAISOPISTO KANSALAISOPISTON OPETTAJA Sivu 1 (7) HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN PALVELUALUE OHJATUN HYVINVOINNIN JA OMAEHT. OPPIMISEN PALVELUT KANSALAISOPISTO KANSALAISOPISTON OPETTAJA OHJATUN HYVINVOINNIN JA OMAEHT. OPPIMISEN PALVELUT KANSALAISOPISTO

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Rekrytointitarpeiden ennakointi Porin selvitysalue. 27.11.2014 Heikki Miettinen

Rekrytointitarpeiden ennakointi Porin selvitysalue. 27.11.2014 Heikki Miettinen Rekrytointitarpeiden ennakointi Porin selvitysalue 27.11.2014 Heikki Miettinen Laskelmat kuvaavat: a) eläkkeelle siirtymistä ja b) henkilöstötarpeiden ennakoitua muutosta korvaavan rekrytointitarpeen Tämän

Lisätiedot

Haminan taloustarkastelu Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Ohjausryhmän kokous 13.10.2014, seutufoorumi 11.11.

Haminan taloustarkastelu Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Ohjausryhmän kokous 13.10.2014, seutufoorumi 11.11. Miehikkälä Hamina Pyhtää Kotka Virolahti MML, 2012 Haminan taloustarkastelu Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Ohjausryhmän kokous 13.10.2014, seutufoorumi 11.11.2014 Riitta Ekuri Taseen alijäämän

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Kustannukset, ulkoinen

Kustannukset, ulkoinen Kunnanjohtajan talousarvioehdotus 2010 Kunnanjohtajan talousarvioehdotus 2010 on tasapainoinen, mutta lisää säästöjä tarvitaan ja kaikki säästötoimenpiteet, joihin on ryhdytty, ovat välttämättömiä. Talousarvioehdotuksen

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Toimi/ Virka Luonne KokoOsaAik NIMIKEMUUTOKSET

Toimi/ Virka Luonne KokoOsaAik NIMIKEMUUTOKSET KUNNANJOHTAJA 1 Kunnanjohtaja Virka 10 VAKINAINEN, virka/työsuhde KUNNAN JOHTORYHMÄ 1 Talousjohtaja Virka 10 VAKINAINEN, virka/työsuhde 1 Sosiaali- ja terveysjohtaja Virka 10 VAKINAINEN, virka/työsuhde

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Talouden kehitys 2016

Talouden kehitys 2016 KARKKILAN KAUPUNKI Talouden kehitys 2016 Valtuustoseminaari 24.4.2015 TALOUSARVIOPROSESSI 2016 *:llä merkityt päivämäärät ovat viitteellisiä Kaupunginvaltuusto 7.12.2015* Tavoite- ja Kehysseminaari 24-25.4.2015

Lisätiedot

Perusopetus / Pajuluoman koulu Luokanopettaja (2) virka 1.8.2012 40 600 - uudet virat, kustannuslisäys 97 500 /vuosi

Perusopetus / Pajuluoman koulu Luokanopettaja (2) virka 1.8.2012 40 600 - uudet virat, kustannuslisäys 97 500 /vuosi Henkilöstösuunnitelma 2012 2015 Hj 29.8.2011, 136 Seinäjoen kaupungin henkilöstösuunnitelman 2012 2015 valmistelu edellyttää henkilöstöresurssin kokonaisarviointia. Valmistelun lähtökohtana on, että henkilöstölisäykset

Lisätiedot

Töihin Kokkolan kaupungille

Töihin Kokkolan kaupungille Töihin Kokkolan kaupungille Suurten ikäluokkien eläköitymisen myötä kunnat tarvitsevat lähivuosina paljon uusia työntekijöitä. Kokkolan kaupunki tarvitsee myös runsaasti uusia ammattilaisia palvelukseensa,

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten

Lisätiedot

Miehikkälän kunnan vuoden 2014 tilinpäätös. Kunnanvaltuusto 22.6.2015 Antti Jämsén I Miehikkälän kunta I www.miehikkala.fi

Miehikkälän kunnan vuoden 2014 tilinpäätös. Kunnanvaltuusto 22.6.2015 Antti Jämsén I Miehikkälän kunta I www.miehikkala.fi Miehikkälän kunnan vuoden 2014 tilinpäätös Kunnanvaltuusto 22.6.2015 Miehikkälän vauhtipyörä Lähiruoka Vihreä logistiikkaalue Salpalinja 1. Kesäkylä 2. Savan alue 3. Laheksenniitty 4. Lapjärvi Toimivat

Lisätiedot

Miten kunnan tulos lasketaan?

Miten kunnan tulos lasketaan? Miten kunnan tulos lasketaan? TP 213 Laihia Toimintamenot - 48,826 M (sisältää kaikki kunnan käyttötalousmenot, mutta ei investointeja) Toimintatulot + 7, 78 M (toimintatuloja ovat mm. lasten päivähoitomaksut,

Lisätiedot

Miehikkälän taloustarkastelu Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Ohjausryhmän kokous 13.10.2014 Riitta Ekuri

Miehikkälän taloustarkastelu Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Ohjausryhmän kokous 13.10.2014 Riitta Ekuri Miehikkälä Hamina Pyhtää Kotka Virolahti MML, 2012 Miehikkälän taloustarkastelu Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Ohjausryhmän kokous 13.10.2014 Riitta Ekuri Kuntatalouden trendiennusteen lähtötiedot

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Etelä-Savon kuntien tilinpäätökset 2014 ja talousnäkymät

Etelä-Savon kuntien tilinpäätökset 2014 ja talousnäkymät Etelä-Savon kuntien tilinpäätökset 2014 ja talousnäkymät Kuntaliiton ja maakuntaliiton ajankohtaisseminaari Mikkeli 7.5.2015 Heikki Laukkanen Etelä-Savon kunnallisasiain työryhmän pj., kunnanjohtaja näinkö

Lisätiedot

Porvoon palvelurakenteen kustannus. HT Eero Laesterä Erityisasiantuntija Tuomas Hanhela

Porvoon palvelurakenteen kustannus. HT Eero Laesterä Erityisasiantuntija Tuomas Hanhela Porvoon palvelurakenteen kustannus HT Eero Laesterä Erityisasiantuntija Tuomas Hanhela Toimeksianto Tarkastella Porvoon kaupungin toimintoja yleisten tilastojen perusteella, jotta voidaan tehdä johtopäätöksiä

Lisätiedot

Valtuustoseminaari 11 10. 2011.

Valtuustoseminaari 11 10. 2011. Valtuustoseminaari 11.10.201110 Vuoden 2012 talousarvion lähtökohdat Talouden näkymät heikentyneet kesän jälkeen ja epävarmuus lisääntynyt. Valtion budjetti tehty tietyin t i kasvuodotuksin, k mutta silti

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Liperin kunnan sosiaali- ja terveystoimen kelpoisuusehdot 1.7.2015

Liperin kunnan sosiaali- ja terveystoimen kelpoisuusehdot 1.7.2015 Liperin kunnan sosiaali- ja terveystoimen kelpoisuusehdot 1.7.2015 Fysioterapeutti vastaava aikaisempi rekisteröinti. Sosiaali- ja terveysalan fysioterapeutin (AMK) ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi

Lisätiedot

Työryhmät ja palvelujohtajat ovat yhdessä henkilöstöpäällikön kanssa valmistelleet henkilöstömitoitusta ja tehneet esitykset:

Työryhmät ja palvelujohtajat ovat yhdessä henkilöstöpäällikön kanssa valmistelleet henkilöstömitoitusta ja tehneet esitykset: Kunnanhallitus 27 15.11.2006 HENKILÖSTÖMITOITUS JA PERUSTETTAVAT VIRAT Khall 27 Työryhmät ja palvelujohtajat ovat yhdessä henkilöstöpäällikön kanssa valmistelleet henkilöstömitoitusta ja tehneet esitykset:

Lisätiedot

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020 IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI Strategia 2020 SWOT-ANALYYSI Vahvuudet Luonto, maisema, ympäristö Vahva koulutustarjonta Monipuolinen elinkeinorakenne Väestön ikärakenne Harrastusmahdollisuudet Heikkoudet Sijainti

Lisätiedot

Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos

Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos Mäntsälän muutos maaseutupitäjästä osaksi Helsingin seutua Mäntsälän yritystoiminta

Lisätiedot

Tämä sopimus on kuntajakolain (1698/2009) 8 :n mukainen kuntien yhdistymissopimus, jonka osapuolina ovat Haminan kaupunki ja Virolahden kunta.

Tämä sopimus on kuntajakolain (1698/2009) 8 :n mukainen kuntien yhdistymissopimus, jonka osapuolina ovat Haminan kaupunki ja Virolahden kunta. Johtoryhmä 26.9.2011 Haminan kaupungin ja Virolahden kunnan YHDISTYMISSOPIMUS 1. Sopimuksen tarkoitus ja sitovuus Tämä sopimus on kuntajakolain (1698/2009) 8 :n mukainen kuntien yhdistymissopimus, jonka

Lisätiedot

Ohjausryhmän tiedotustilaisuus 27.3.2015

Ohjausryhmän tiedotustilaisuus 27.3.2015 Ohjausryhmän tiedotustilaisuus 27.3.2015 Ohjausryhmä Laatija: Aleksi Saukkoriipi Prosessi Selvitys aloitettu lokakuussa Päättynyt maaliskuussa Seuraavaksi alkaa huomautusaika kuntalaisille 30 päivää (huhtikuussa)

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto 8.12.2011. Talousarvio 2012. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja

Kunnanvaltuusto 8.12.2011. Talousarvio 2012. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja Kunnanvaltuusto 8.12.2011 Talousarvio 2012 Tuomas Lohi Kunnanjohtaja YLEISET TALOUSNÄKYMÄT 2012 Kasvunäkymiä varjostavat erityisesti Euroopan velkakriisi ja epävarmat kansainväliset talouden näkymät Kuntatalouden

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TULOSLASKELMAN TARKASTELU 1/7 2011 2010 Toimintatuotot 4.543.224 3.933.772 TA-toteutuma 108,32 % 104,8 % Muutos edell.vuodesta / % 609.453 / 15,5 % 639.183 / 19,4 % Toimintatuotot

Lisätiedot

Liite 3. UusiKunta kunnat tilastoissa ja UusiKunta verrattuna muihin alueisiin

Liite 3. UusiKunta kunnat tilastoissa ja UusiKunta verrattuna muihin alueisiin Liite 3. tilastoissa ja UusiKunta verrattuna muihin alueisiin Kaavio 1. Väkiluku UusiKunta kunnissa vuonna 2007 (henkilöä) Kaavio 2. Suhteellinen väestönkasvu 2000 2007, ennuste 2010 2030 (indeksi 2000=100)

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2010. Tilastoaineistoa

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2010. Tilastoaineistoa UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2010 Tilastoaineistoa Kaupunginhallitus 4.4.2011 Uusikaupunki, työvoima ja työlliset Muutos vuodesta 2000 Työvoima Muutos vuodesta

Lisätiedot

Tampereen kaupungin. tilinpäätös 2014. 30.3.2015 Hallinto- ja talousryhmä

Tampereen kaupungin. tilinpäätös 2014. 30.3.2015 Hallinto- ja talousryhmä Tampereen kaupungin tilinpäätös 2014 1 Tilikauden tulos ja taloudellinen asema 2 Tuloslaskelma TILIKAUDEN TULOS 19,3 milj. (TP2014) NETTOMENOT +0,5 % (TP2014/ TP2013) VERORAHOITUS + 3,3 % (TP2014/ TP2013)

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2012

HAMINAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2012 LEHDISTÖTIEDOTE julkaisuvapaa 21.3.2012 HAMINAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2012 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Vuonna 2012 Haminan elinkeinoelämässä tapahtui merkittäviä muutoksia. E18 Haminan kehätien rakentaminen

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 26 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

Kuntatalouden trendit ja painelaskelmat. Raahen selvitysalue 1.9.2014 Heikki Miettinen

Kuntatalouden trendit ja painelaskelmat. Raahen selvitysalue 1.9.2014 Heikki Miettinen Kuntatalouden trendit ja painelaskelmat Raahen selvitysalue 1.9.2014 Heikki Miettinen Kuntatalouden trendiennusteen lähtötiedot ja oletukset Lähtötiedot 2012 tilinpäätöstiedot ja 2013 tilinpäätösten ennakkotiedot(tilastokeskus)

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot

Hattula - Hämeenlinna Janakkala

Hattula - Hämeenlinna Janakkala Hattula - Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden nykytilatarkastelua 5.2.2014 Riitta Ekuri 5.2.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016. Sisältö

JOENSUUN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016. Sisältö 1 JOENSUUN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016 Sisältö 1 KONSERNIHALLINTO... 2 1.1 Joensuun Seudun hankinta... 3 1.2 Joensuun Tilakeskus... 3 2 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ... 4 3 VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUSKESKUS...

Lisätiedot

Tilausbudjettiesitys 2015 28.10.2014. Kaupunginjohtaja Timo Kenakkala

Tilausbudjettiesitys 2015 28.10.2014. Kaupunginjohtaja Timo Kenakkala Tilausbudjettiesitys 2015 28.10.2014 Kaupunginjohtaja Timo Kenakkala Haasteellisimpien kustannuserien trendit 20 000 000,00 18 000 000,00 16 000 000,00 14 000 000,00 12 000 000,00 10 000 000,00 8 000 000,00

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisen henkilöstön kelpoisuusehdot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisen henkilöstön kelpoisuusehdot INARIN KUNTA 30.9.2014 1/5 Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisen henkilöstön kelpoisuusehdot Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 22.5.2007 60 Voimassa 1.7.2007 Muutos soteltk 13.11.2007 117,

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan henkilöstön päihdeohjelma Liite 3

Nurmijärven kunnan henkilöstön päihdeohjelma Liite 3 Nurmijärven kunnan henkilöstön päihdeohjelma Liite 3 Huumetestaus Nurmijärven kunnan työpaikoilla Laki yksityisyyden suojasta työelämässä määrää, että työnantaja saa käsitellä vain sellaisia työntekijän

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Teknisen sektorin rahoitus ja tiukkeneva kuntatalous. Olavi Kallio Rahoitus-workshop 12.5.2010

Teknisen sektorin rahoitus ja tiukkeneva kuntatalous. Olavi Kallio Rahoitus-workshop 12.5.2010 Teknisen sektorin rahoitus ja tiukkeneva kuntatalous Olavi Kallio Rahoitus-workshop 12.5.2010 1. Taantuma ja sen vaikutukset kuntatalouteen (1) Vuoden 2008 lopulla alkanutta taantumaa (bruttokansantuote

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2020 TOIMINTAYMPÄRISTÖMME MUUTTUU LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMINTA AJATUS. Sujuvan elämän seutukaupunki - luonnollisesti Lieksa

LIEKSAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2020 TOIMINTAYMPÄRISTÖMME MUUTTUU LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMINTA AJATUS. Sujuvan elämän seutukaupunki - luonnollisesti Lieksa strategia 2020 TOIMINTAYMPÄRISTÖMME MUUTTUU LIEKSAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2020 Globaalitalous ja kestävä kehitys Lieksa ei ole irrallaan globaalin talouden vaikutuksesta. Uusiutuvien energialähteiden, ylikansallisten

Lisätiedot

4.2.2015 KÖYLIÖ-SÄKYLÄ. 4.2.2015 Minna Ainasvuori / BDO Audiator Oy. Page 1

4.2.2015 KÖYLIÖ-SÄKYLÄ. 4.2.2015 Minna Ainasvuori / BDO Audiator Oy. Page 1 KÖYLIÖ-SÄKYLÄ 4.2.2015 Minna Ainasvuori / BDO Audiator Oy Page 1 1 ARVIO TALOUDEN MENNEESTÄ KEHITYKSESTÄ 2 TALOUSKEHITYS 2010-2013 - KÖYLIÖ Toimintakulut Toimintakulujen keskimääräinen kasvu: 1,7 %/vuosi

Lisätiedot

KUNNAN VISIO JA STRATEGIA

KUNNAN VISIO JA STRATEGIA KUNNAN VISIO JA STRATEGIA LUONNOLLISEN KASVUN UURAINEN 2016 AKTIIVISTEN IHMISTEN UURAISILLA ON TOIMIVAT PERUSPALVELUT, TASAPAINOINEN TALOUS, MENESTYVÄ YRITYSELÄMÄ JA PARHAAT MAHDOLLISUUDET TAVOITELLA ONNEA

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA

HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA SWOT-ANALYYSI VAHVUUDET Sijainti ja yhteydet Viihtyisä asuin- ja elinympäristö Asumisen ja asuinympäristön monipuoliset vaihtoehdot Vahva kulttuuriperintö Nopea reagointi Päätöksentekokyky

Lisätiedot

UUDET NUMEROT 19.1.2009

UUDET NUMEROT 19.1.2009 Kaupunginvirastot Avoinna ma-pe klo 9-15 Valtatie 26 B, 3. krs PL 50, 03601 Karkkila www.karkkila.fi kirjaamo@karkkila.fi etunimi.sukunimi@karkkila.fi Puhelinvaihde palvelee ma-pe klo 8-16 *(09) 4258 3600

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

2. Lehtimäen kunnan talousasema ja palvelurakenne

2. Lehtimäen kunnan talousasema ja palvelurakenne Kunnanhallitus 102 20.06.2005 LEHTIMÄEN KUNNAN PALVELURAKENTEEN TARKASTELU, STRATEGIAT JA NÄIHIN LIITTYVÄT SELVITYKSET 100/01/011/2005 KH 102 1. Yleistä Kunnan strategiatyö on käynnistynyt vuoden 2004

Lisätiedot

RAHOITUSRISKIEN HALLINNAN KOULUTUSPÄIVÄ 7.5.2014 Kuntatalo. Kunnan talouslukujen mahdollisuudet ja haasteet erityisesti velanhoidon kannalta

RAHOITUSRISKIEN HALLINNAN KOULUTUSPÄIVÄ 7.5.2014 Kuntatalo. Kunnan talouslukujen mahdollisuudet ja haasteet erityisesti velanhoidon kannalta RAHOITUSRISKIEN HALLINNAN KOULUTUSPÄIVÄ 7.5.214 Kuntatalo Kunnan talouslukujen mahdollisuudet ja haasteet erityisesti velanhoidon kannalta Ilari Soosalu Johtaja, Kuntatalousyksikkö Sisältö Talouden ohjaus

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Salon kaupunki Organisaation uudistaminen 24.6.2013. johtava konsultti Jaakko Joensuu

Salon kaupunki Organisaation uudistaminen 24.6.2013. johtava konsultti Jaakko Joensuu Salon kaupunki Organisaation uudistaminen johtava konsultti Jaakko Joensuu Taustaa Kevään 2013 aikana Salossa on valmisteltu selviytymissuunnitelmaa, jossa tavoitellaan 33 miljoonan euron muutosta kaupungin

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen palvelutoimintojaosto. Aluelautakunnat toimivat kaupunginhallituksen alaisuudessa.

Kaupunginhallituksen palvelutoimintojaosto. Aluelautakunnat toimivat kaupunginhallituksen alaisuudessa. Hallintosääntöön ehdotetut muutokset Lisäykset merkitty keltaisella Poistuva teksti merkitty yliviivauksella 2 Hallinnollinen jako ja luottamuselimet Kaupungin toiminnot on jaettu osastoihin ja palvelutoimialoihin.

Lisätiedot