Kuntaliitosselvityksen liiteaineisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntaliitosselvityksen liiteaineisto"

Transkriptio

1 HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS Kuntaliitosselvityksen liiteaineisto SISÄLTÖ Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Kuntien yhdistämislaskelma Toimialojen nelikenttäanalyysit Toimipaikkaluettelo Vakanssiluettelo Investointiluettelo Satama Vaalimaa logistiikkaselvitys

2 HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS Liite 1 Kuntaliitoksen yhdistämislaskelma (tiivistelmä) HT Eero Laesterä

3 HAMINAN JA VIROLAHDEN TALOUDEN TILA, KEHITYS JA KUNTALIITOKSEN VAIKUTUS TALOUDEN TILAAN Tulos ja investonnit Kunnan taloutta voidaan pitää jokseenkin terveenä, jos vuosikate kattaa poistot pitkällä tarkastelujaksolla. Toisaalta vuosikatteen pitäisi kattaa nettoinvestoinnit, jotta kunta ei velkaantuisi. Poistojen ja nettoinvestointien tason tulisi olla lähellä toisiaan. Poistojen ja nettoinvestointien tulisi olla korkeintaan 10%:n etäisyydellä toisistaan, muuten voidaan epäillä alipoistoisuutta tai ylipoistoisuutta. Alipoistoisuuteen voidaan pyrkiä esimerkiksi siksi, että kunnan tulos voitaisiin näyttää todellista parempana. Tämä on kunnissa perusteltavissa, koska kunta ei maksa osoittamastaan tuloksesta veroa. Sekä n että Virolahden taloudessa on ollut huolestuttava epätasapaino vuosina Molemmat kunnat ovat velkaantuneet ja vuotuiset tulokset ovat olleet niin heikot, että tase alkaa olla alijäämäinen. Virolahden kumulatiivinen vuosikate on kattanut kumulatiiviset poistot vuonna 2010, mutta nettoinvestointien ja poistojen välinen ero on niin suuri, että Virolahden poistojen tasoa voi pitää liian pieninä. n tasoisina Virolahden poistot olisivat johtaneet kunnan vahvasti alijäämäiseen taseen. Vuotuisten tulojen ja menojen kasvu osoittaa, että kummallakaan tulot eivät kasva tasapainoisesti menojen kasvun mukaisesti. Kunnat ovat joutuneet keräämään lisää tuloja erityisesti veroja korottamalla, Virolahtea enemmän ( ,88 -> 20,00 ja Virolahti 18,50 -> 20,00). Molempien kuntien verotettava tulo on pitkällä aikajaksolla kasvanut huonosti, lla vain keskimäärin 0,1% vuodessa, Virolahdella jopa alle nollan (-0,4% vuodessa. Tämä tekee erityisesti Virolahden tilanteen huonoksi. Kumpikin kunta on investoinut huomattavan paljon varsinkin, kun ottaa huomioon lievän asukasluvun laskun. Molemmissa kunnissa on investoitu selvästi yli maan keskiarvon ja investointitahti on jopa kasvanut. Tämä yhdistettynä huonoon omarahoituskykyyn on johtanut velkaantumiseen. Virolahden alhainen poistojen taso antaa virheellisen kunnan tulorahoituksen tasosta suhteessa investointeihin. Kummankin kunnan tase on hyvin raskas. Vuonna 2009 sekä n että Virolahden konsernilainat ylittävät huomattavasti maan keskiarvon ( euroa/asukas, Virolahti eur/asukas, maan keskiarvo eur/asukas). n rahoitusomaisuus on huomattavasti Virolahtea parempi, joten taseeltaan onkin Virolahtea vahvempi. Esimerkiksi n antolainasaamiset ovat vuoden 2011 aikana muuttuneet positiivisesti kunnan taseeseen valtion maksettua kunnan sille myöntämä antolaina.

4 Kun edellisiä asioita tarkastellaan yhdessä kriisikuntamittareiden avulla on todettava, että kumpikin kunta täytti vuoden 2010 tilinpäätöstiedoilla tarkasteltuna useita kriisimittareita, kolme ja Virolahti neljä kuudesta. Jos Virolahti olisi poistanut oikeammalla poistojen tasolla, taseessa olisi kattamatonta alijäämää ja mittareista täyttyisi viisi kuudesta. Palvelurakenteen kustannus Molemmat kunnat ovat siinä tilanteessa, että velkaantuminen on saatava katkaistua ja tulojen ja menojen tasapainon on löydyttävä. Tämä onnistuu kasvattamalla tuloja ja samaan karsimalla menoja. Menojen karsiminen on vaikeaa, koska molemmat kunnat väestön alenemisen lisäksi ikääntyvät. Ikääntyminen maksaa ssa lähivuosina euroa/asukas ja Virolahdella euroa/asukas. Virolahden määrä on pienempi, koska kunta on jo nyt a ikääntyneempi (n mediaani-ikä on 47 vuotta ja Virolahden 49 vuotta vuonna 2010). Nykykehityksellä erityisesti Virolahden työ-ja muiden aktiivi-ikäisten määrä alenee nopeammin kuin mitä yli 65- vuotiaiden määrä kasvaa. Kuntien palvelurakenteissa vuonna 2009 n palveluksessa oli 66 työntekijää tuhatta asukasta kohden, Virolahdella 41. Yleishallinnossa käytti rahaa 134 eur/asukas, Virolahti 448 eur/asukas. tuotti muut palvelut (tekniikka) 355 eurolla/asukas, Virolahti 424 eurolla/asukas. Molemmat kunnat käyttävät muihin palveluihin selvästi verrokkejaan enemmän rahaa. n rahan käyttö sivistykseen on Virolahtea suurempi, (1.022 eur/asukas versus 957 eur/asukas). Suurimmat kokonaisuudet, terveydenhuolto ja sosiaalitoimi ovat Virolahdella a vähemmät resurssoidut (Virolahti eur/asukas ja eur/asukas), n suurimmat sektorit ovat jopa n omassa verrokkiryhmässä hyvin resurssoidut. Koko palvelurakenteen kustannus on ssa eur/asukas ja Virolahdella eur/asukas. Kokoisiinsa pieniin kuntiin nähden Virolahti tuottaa palvelut vähemmällä rahalla, enemmällä rahalla, mutta keskenään verraten n palvelurakenne on Virolahtea edullisempi. Koska n rakenne ei ole täysin virtaviivainen verrokkiinsa nähden, uudella kunnalla olisi todennäköisesti yli lakisääteisen menevää palvelurakenteen sopeuttamismahdollisuutta.

5 Kuntien talouden kehitys painelaskelma Kummankin kunnan talouden menneeseen perustuva todennäköinen kehitysskenaario ja kuntien itsensä arvioimat nettoinvestoinnit johtavat voimakkaaseen velkaantumiseen nykyveroprosenteilla. Painelaskelma lähtee siitä oletuksesta, että kunta ei itse sopeuta menojaan ja tuloihin ei tule menneestä poikkeavaa kasvua. ssa tämä tarkoittaisi kaupungin tuhannella eurolla asukasta kohden lainakannan kasvua ja Virolahdella yli 3000 euroa asukasta kohden. Vastaavasti tulot ja menot saataisiin tasapainoon, jos n veroprosentti nousisi vuoteen 2019 mennessä 22,64:ään ja Virolahden 24,92:een. Laskelmassa ei ole otettu huomioon hallitusohjelmasta arvioitavissa olevia muutoksia, joiden vaikutus on ssa +0,6- +0,7 veroprosenttiyksikköä ja Virolahdella +0,9 veroprosenttiyksikköä. Tätä veronkorotuspainetta pienentänee arvioitua paremmin kehittyneet verotulot ja hallituksen päätös jatkaa yhteisöverotulojen lisämaksua kunnille. Hallitus on ilmoittanut poistavansa yhdistymisavustuksen, jonka merkitys olisi kuntakaksikolle olennainen (3,2 miljoonaa euroa). Kuntaliitoksen vaikutus Kuntaliitosta perustellaan usein taloudellisesti sillä, että taloudellisesti vahvempi kunta ottaa huolehtiakseen taloudellisesti heikomman kunnan. Tarkasteltavasti kuntaparista on kuitenkin todettava, että kumpikin on lähempänä kriisikuntaa kuin hyvässä taloudellisessa asemassa olevaa kuntaa. n talous on kuitenkin vahvempi ja yhdessä yhdistymisavustuksen kanssa yhdistynyt kunta olisi hetken nykyisellään jatkavaa kuntakaksikkoa vahvempi. Myös hieman suuremman kunnan kyky ottaa talouden paineita vastaan olisi parempi, kuin nykyisellään, erityisesti Virolahden kunnalla. Kuntaliitoksen jälkeen uuden kunnan palvelurakenne on sopeutettava vastaamaan todellista palveluntarvetta. Tämä tarkoittaa väistämättä joiltakin sektoreilta poisottamista ja joillekin sektoreille lisäämistä. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että nykyisen Virolahden puolelle olisi resurssoitavissa jotain, mihin Virolahti ei nykyisellään velkaantumatta pysty. Varsinkin valtion uusien, arvioitavissa olevien toimenpiteiden seurauksena tasapainottomuus tulee kasvamaan ja tasapainottamisen tarve (=sopeuttaminen) kasvamaan. Tähän uusi, isompi kunta luonee paremmat mahdollisuudet jo siitäkin syystä, että poliittinen tarkoituksenmukaisuus jakaantuu laajemmalle alueelle ja välttämättömät päätökset on tehtävissä laajemman alueen harkintaa käyttämällä. Uuden kunnan velan määrä olisi vuoteen 2019 tultaessa noin kymmenen miljoonaa euroa alhaisempi kuin itsenäisinä jatkavien kuntien yhteenlaskettu lainan määrä. Vastaavasti veroprosentti pysyisi lähes itsenäisenä jatkavan n kaupungin tasolla. Arvio on tehty maltillisesti ottamalla huomioon yhdistymisen jälkeen mahdollisesti eläköityvät 23 eläköityvää työntekijää. Todellisuudessa tämä määrä olisi huomattavasti suurempi ja palvelurakenteen sopeuttamisen mukanaan tuoma hyöty samaa luokkaa eläköitymisen kanssa.

6 Edellisten syiden vuoksi yhdistyminen tuottaisi todennäköisesti uutena kunta paremman ja turvatumman tulevaisuuden kuntalaisten palveluntarjontaan kuin itsenäisinä kuntina, vaikka kunnat ovatkin nyt taloudellisesti tarkastellen heikkoja. Liitosten fraasi Mitä siitä tulee, kun kaksi velkaista laitetaan yhteen ei välttämättä tarkoita sitä, että uusi kunta ei pystyisi maksamaan lainaa pois ja eheyttämään palvelurakennettaan tarkoituksenmukaisemmaksi. Tasapainottamistoimenpiteiden suuruutta kuvaa hyvin se, että uusi kunta selvitäkseen nykyisillä veroilla joutuisi supistamaan toimintakatettaan noin 30 miljoonalla eurolla. Samalla velan määrä alenisi 12 miljoonalla. Eero Laesterä Hallintotieteiden tohtori

7 Kumulatiivinen vuosikate 1000 e Kumulatiiviset nettoinvestoinnit 1000 e Kumulatiiviset poistot 1000 e Lainakanta 1000 e Kumulatiivinen ali/ylijäämä 1000 e Kumulatiivisen vuosikatteen tuli olla ainakin laskennallisten poistojen yläpuolella mutta Jossakin aikajaksossa myös nettoinvestointien yläpuolella. Koska vuosikate ei kata poistoja eikä nettoinvestointeja, lainakanta kasvaa ja tase on lähellä kumulatiivista alijäämää onko poistojen taso oikea?

8 Virolahti Kumulatiivinen vuosikate 1000 e Virolahti Kumulatiiviset nettoinvestoinnit 1000 e Virolahti Kumulatiiviset poistot 1000 e Virolahti Lainakanta 1000 e Virolahti Kumulatiivinen ali/ylijäämä 1000 e Kumulatiivisen vuosikatteen tuli olla ainakin laskennallisten poistojen yläpuolella mutta Jossakin aikajaksossa myös nettoinvestointien yläpuolella. Virolahdella poistot katetaan vuosikatteella, mutta poistojen taso näyttää olevan aivan liian alhainen velan määrä kasvaa, lisäksi nettoinvestointien ja poistojen välinen ero on jatkuvasti yli 10%. Kumulatiiviset molemmissa kunnissa yhtä huonot, Virolahdella olisi huomattavasti alijäämäisempi kehitys, jos poistojen taso olisi oikea. n poistojen tasolla Virolahden poistot olisivat noin kaksinkertaiset.

9 Kumulat. yli/alijäämä 1000 euroa Yli/alijäämä euroa/asukas Alijäämä/ylijäämäkriteeri euroa/asukas Täyttyykö alijäämäkriteeri Ei täyty Ei täyty Alijäämä ei laukaise selvitysehtoa Vuosikate puhdistettuna harkinnanvaraisesta Ei täyty Ei täyty Ei täyty Veroprosentti 20,00 20,00 Oma veroprosentti./.. Maan keskimääräinen vero-% 1,41 1,03 Jos oma vero-% on 0,5% > keskim., ehto täyttyy Täyttyy Täyttyy Täyttyy Vuonna 2009 ssa täyttyy kolme kriisimittaria kuudesta. Vielä kaksi melko vahvaa mittaria. Taseen alijäämä Täyttyy, jos taseessa on alijäämää Ei täyty Ei täyty Ei täyty Lainakanta euroa/asukas, oma Lainakanta, keskimäärin euroa/asukas Oma lainakanta eur/asukas / Keskim. lainakanta 1,88 2,14 Jos oma lainakanta/keskim. lainakanta >1,5, ehto täyttyy Täyttyy Täyttyy Täyttyy Omavaraisuus 53,49 50,50 Täyttyy, jos omavaraisuus on alle 50% Ei täyty Ei täyty Ei täyty Suhteellinen velkaantuneisuus 66,16 74,01 Täyttyy, jos suhteellinen velkaantuneisuus on yli 50% Täyttyy Täyttyy Täyttyy Täyttävätkö muut kriteerit selvitysehdon? Muut kriteerit eivät täytä selvitysehtoa

10 Virolahti Kumulat. yli/alijäämä 1000 euroa Yli/alijäämä euroa/asukas Alijäämä/ylijäämäkriteeri euroa/asukas Täyttyykö alijäämäkriteeri Ei täyty Ei täyty Alijäämä ei laukaise selvitysehtoa Vuosikate puhdistettuna harkinnanvaraisesta Ei täyty Ei täyty Ei täyty Veroprosentti 20,00 20,00 Oma veroprosentti./.. Maan keskimääräinen vero-% 1,41 1,03 Jos oma vero-% on 0,5% > keskim., ehto täyttyy Täyttyy Täyttyy Täyttyy Vuonna 2009 Virolahdella täyttyy neljä kriisimittaria kuudesta. Vuosikate ja ylijäämä pitävät kriisikuntien joukosta vielä kaksi kolme vuotta. Taseen alijäämä Täyttyy, jos taseessa on alijäämää Ei täyty Ei täyty Ei täyty Lainakanta euroa/asukas, oma Lainakanta, keskimäärin euroa/asukas Oma lainakanta eur/asukas / Keskim. lainakanta 2,39 2,25 Jos oma lainakanta/keskim. lainakanta >1,5, ehto täyttyy Täyttyy Täyttyy Täyttyy Omavaraisuus 29,72 35,63 Täyttyy, jos omavaraisuus on alle 50% Täyttyy Täyttyy Täyttyy Suhteellinen velkaantuneisuus 70,14 61,52 Täyttyy, jos suhteellinen velkaantuneisuus on yli 50% Täyttyy Täyttyy Täyttyy Täyttävätkö muut kriteerit selvitysehdon? Muut kriteerit eivät täytä selvitysehtoa

11 Kuntanumero 75 Konsernitase Ka.2009 Konsernitase Ka.2009 Taseen loppusumma Antolainat, 1000, konserni Taseen loppusumma /as Antolainat, /as, konserni Oma pääoma + var Josta kunnan osuus Oma pääoma + var. /as Antolainat, 1000, kunta Vieras pääoma Antolainat, /as, kunta Vieras pääoma /as Rahoitusomaisuus, Lainakanta Rahoitusomaisuus /as Lainakanta /as Josta kunnan osuus Rahoitusomaisuus, 1000, kunta Josta kunnan osuus Rahoitusomaisuus /as, kunta Lainakanta, 1000, kunta Omavaraisuusaste% 35 % 36 % 30 % 44 % Lainakanta /as, kunta Gearing (nettovelk.aste) 1,15 1,01 1,42 0,52 Asukasluku Quick Ratio 0,62 2,13 2,35 2,68 Sekä kunnan oma että konsernin lainakanta suuria ja koko maahan verrattuna moninkertaisia. Rahoitusomaisuus ei kata lainakantaa. Omat varat hyvät. Kaupungin antamat antolainat (vuonna ,5 miljoonaa euroa) eivät ole riskisiä lainoja, valtio maksanut pääoman takaisin.

12 Virolahti Kuntanumero 935 Konsernitase Ka.2009 Konsernitase Ka.2009 Taseen loppusumma Antolainat, 1000, konserni Taseen loppusumma /as Antolainat, /as, konserni Oma pääoma + var Josta kunnan osuus Oma pääoma + var. /as Antolainat, 1000, kunta Vieras pääoma Antolainat, /as, kunta Vieras pääoma /as Rahoitusomaisuus, Lainakanta Rahoitusomaisuus /as Lainakanta /as Josta kunnan osuus Rahoitusomaisuus, 1000, kunta Josta kunnan osuus Rahoitusomaisuus /as, kunta Lainakanta, 1000, kunta Omavaraisuusaste% 16 % 14 % 13 % 44 % Lainakanta /as, kunta Gearing (nettovelk.aste) 4,16 4,93 5,43 0,52 Asukasluku Quick Ratio 0,17 0,20 0,20 2,68 Sekä kunnan oma että konsernin lainakanta suuria ja koko maahan verrattuna moninkertaisia. Rahoitusomaisuus ei kata lainakantaa. Virolahden konsernivarallisuus on hyvin pieni (vrt. esimerkiksi n antolainat).

13 Reaaliarvot Tarkasteluvuosi 2010 Laskettu vuotuisten muutosten keskiarvoina Laskettu muutosprosenttien keskihajontoina KA 02->09 KH 02->09 KA 07->09 KH >10 Käyttötulot yhteensä 3,5 % 5,4 % 3,8 % 2,2 % 0,5 % Ktulot pl. vero%:n muutosta 2,7 % 6,0 % 3,0 % 1,7 % 5,9 % Toimintatulot 6,8 % 27,3 % 2,0 % 4,3 % -2,8 % Verotettava tulo (lask) 0,5 % 1,8 % 1,1 % 2,2 % -4,1 % Yhteisövero -6,4 % 23,1 % -3,1 % 24,0 % 13,2 % Kiinteistövero 7,4 % 14,3 % 11,6 % 6,8 % 3,3 % Valtionosuudet 10,4 % 16,7 % 9,1 % 2,2 % 8,8 % Käyttömenot 3,9 % 6,4 % 2,1 % 2,3 % 1,3 % Toimintamenot yhteensä 3,8 % 6,6 % 2,0 % 2,8 % 1,5 % Valtionosuudet/toimintamenot20,4 % 2,3 % 22,1 % 1,5 % 25,1 % Toimintakate 3,8 % 2,7 % 2,7 % Poistot 4,9 % 12,3 % 2,1 % 8,8 % -9,9 % Menojen 1%:n enem m yys tarkoittaa euroa 29,7 työntekijää Inflaatio ,5 % ,0 % ,0 % Inflaatio huhtikuussa ,3 % kokonaistulojen kasvu ei ole kattanut kokonaismenojen kasvua. Verotettavan tulon kasvu huono. Viimeisellä tarkastelujaksolla tilanne on edelleen heikentynyt ja verotettavan tulon kehitys mennyt negatiiviseksi. Tulo-meno tasapaino ei ole hyvä.

14 Reaaliarvot Tarkasteluvuosi 2010 Laskettu vuotuisten muutosten keskiarvoina Laskettu muutosprosenttien keskihajontoina Virolahti KA 02->09 KH 02->09 KA 07->09 KH >10 Käyttötulot yhteensä 3,5 % 6,3 % 6,3 % 9,6 % 7,0 % Ktulot pl. vero%:n muutosta 3,1 % 6,1 % 5,7 % 9,3 % 10,0 % Toimintatulot 9,2 % 26,7 % 24,2 % 38,8 % 3,4 % Verotettava tulo (lask) 0,5 % 2,0 % 2,0 % 1,5 % -5,2 % Yhteisövero 4,4 % 31,3 % -1,3 % 24,5 % 33,1 % Kiinteistövero 9,2 % 14,0 % 9,0 % 7,2 % 1,7 % Valtionosuudet 3,1 % 6,4 % 1,7 % 10,6 % 21,8 % Käyttömenot 3,7 % 6,3 % 8,1 % 7,6 % -0,4 % Toimintamenot yhteensä 3,7 % 6,2 % 8,2 % 7,2 % 0,2 % Valtionosuudet/toimintamenot34,4 % 2,3 % 32,5 % 0,9 % 39,3 % Toimintakate 2,7 % 4,4 % -1,0 % Poistot 14,7 % 11,8 % 5,6 % 28,0 % 0,7 % Menojen 1%:n enemmyys tarkoittaa euroa 5,7 työntekijää Inflaatio ,5 % ,0 % ,0 % Inflaatio huhtikuussa ,3 % kokonaistulojen kasvu ei ole kattanut kokonaismenojen kasvua. Verotettavan tulon kasvu huono. Viimeisellä tarkastelujaksolla tilanne on edelleen heikentynyt ja verotettavan tulon kehitys mennyt negatiiviseksi. Tulo-meno tasapaino ei ole hyvä. Tekstiä

15 Vuodessa Vuodessa Vuodessa Keskimääräinen asukasluku Asukasluvun muutos-% -1,4 % -0,2 % -2,5 % -0,5 % -0,8 % -0,4 % Bruttoinvestoinnit yhteensä Nettoinvestoinnit yhteensä Poistot yhteensä Vuosikate yhteensä Bruttoinvestoinnit euroa/asukas Minimit Keskiarvot Maksimit Omat br.invest eur/as./..keskimääräisestä Poistot euroa/asukas Minimit Keskiarvot Maksimit Omat poistot eur/as./..keskimääräisestä Vuosikate euroa/asukas Minimit Keskiarvot Maksimit Oma vuosikate eur/as./..keskimääräisestä Lask. Tulos (Vuosikate - poistot) Ali/ylijäämät Käyttöomaisuus 1000 eur Käyttöomaisuus eur/as Sekä bruttoinvestoinnit että nettoinvestoinnit olleet suuria. Investointitahti on jopa kasvanut, kun tarkastelujakso lyhenee. Investoinnit ovat kertyneet käyttöomaisuutena. Poistojen taso liian alhainen suhteessa investointeihin.

16 935 Virolahti Vuodessa Vuodessa Vuodessa Keskimääräinen asukasluku Asukasluvun muutos-% -8,4 % -0,9 % -3,4 % -0,7 % -0,7 % -0,3 % Bruttoinvestoinnit yhteensä Nettoinvestoinnit yhteensä Poistot yhteensä Vuosikate yhteensä Bruttoinvestoinnit euroa/asukas Minimit Keskiarvot Maksimit Omat br.invest eur/as./..keskimääräisestä Poistot euroa/asukas Minimit Keskiarvot Maksimit Omat poistot eur/as./..keskimääräisestä Vuosikate euroa/asukas Minimit Keskiarvot Maksimit Oma vuosikate eur/as./..keskimääräisestä Lask. Tulos (Vuosikate - poistot) Ali/ylijäämät Käyttöomaisuus 1000 eur Käyttöomaisuus eur/as Sekä bruttoinvestoinnit että nettoinvestoinnit olleet suuria. Investointitahti on jopa kasvanut, kun tarkastelujakso lyhenee. Investoinnit ovat kertyneet käyttöomaisuutena. Poistojen taso liian alhainen suhteessa investointeihin.

17 Kunnan nimi: KNO 75 Muutos Osuus 2020 Osuus 2030 Osuus 2040 Osuus kpl kpl/v. %:ia %:ia/v. Asukasluku kaikista %:ia kaikista %:ia kaikista %:ia kaikista %:ia ,7 % -0,2 % 0 6 vuotiaat ,4 % ,1 % ,8 % ,8 % ,1 % -0,5 % 6 vuotiaat 203 0,9 % 195 0,9 % 186 0,9 % 177 0,9 % ,8 % -0,4 % Peruskoulu, 7 16 vuotiaat ,6 % ,7 % ,4 % ,1 % ,0 % -0,6 % Lukio, vuotiaat 717 3,3 % 629 3,0 % 579 2,8 % 565 2,8 % ,2 % -0,7 % Työikäiset, vuotiaat ,5 % ,1 % ,4 % ,9 % ,6 % -0,7 % vuotiaat ,8 % ,6 % ,4 % ,1 % ,1 % 2,1 % Yli 84 vuotiaat 571 2,7 % 851 4,0 % ,8 % ,8 % ,6 % 7,4 % Eläkeikä, Yli 64 vuotiaat ,2 % ,1 % ,6 % ,5 % ,3 % 1,7 % Mediaani 47,0 50,0 51,0 52,0 Painotettu keskiarv o 45,0 47,5 49,4 50,3 Asukasluvussa on arvioitu hienoinen alenema, kuntalaisten keski-ikä kasvaa huomattavasti. Työikäisten määrä alenee nopeammin kuin mitä yli 65-vuotiaiden määrä kasvaa. Kaikissa aktiivi-ikäryhmissä alenemaa.

18 Kunnan nimi: Virolahti KNO 935 Muutos Osuus 2020 Osuus 2030 Osuus 2040 Osuus kpl kpl/v. %:ia %:ia/v. Asukasluku kaikista %:ia3 357 kaikista %:ia3 297 kaikista %:ia3 240 kaikista %:ia ,2 % -0,2 % 0 6 vuotiaat 224 6,4 % 221 6,6 % 212 6,4 % 206 6,4 % ,0 % -0,3 % 6 vuotiaat 45 1,3 % 34 1,0 % 33 1,0 % 31 1,0 % ,1 % -1,1 % Peruskoulu, 7 16 vuotiaat 346 9,9 % ,0 % ,1 % 318 9,8 % ,1 % -0,3 % Lukio, vuotiaat 100 2,9 % 89 2,7 % 87 2,6 % 87 2,7 % ,0 % -0,4 % Työikäiset, vuotiaat ,8 % ,9 % ,2 % ,9 % ,3 % -0,8 % vuotiaat 311 8,9 % 302 9,0 % ,3 % ,8 % ,4 % 1,2 % Yli 84 vuotiaat 119 3,4 % 143 4,3 % 171 5,2 % 271 8,4 % ,7 % 4,4 % Eläkeikä, Yli 64 vuotiaat ,0 % ,8 % ,7 % ,2 % ,5 % 1,1 % Mediaani 49,0 52,0 52,0 52,0 Painotettu keskiarv o 46,7 48,1 49,4 50,2 Asukasluvussa on arvioitu hienoinen alenema, kuntalaisten keski-ikä kasvaa huomattavasti. a ikääntyneempi. Työikäisten määrä alenee nopeammin kuin mitä yli 65-vuotiaiden määrä kasvaa. Kaikissa aktiivi-ikäryhmissä alenemaa.

19 Sektorin nettomenot tarkasteluvuonna Muutos vuositasolla laskettuna eur/as Muutos vuodessa keskimäärin %:ia edellisvuodesta Nettomenot Muutos eur/as/vuosi Muutos vuodessa Asukasluvun muutos ,2 % -0,1 % -0,1 % Vanhusten laitospalvelut ,6 % 2,0 % 1,6 % Muut vanhusten ja vamm ,6 % 2,0 % 1,6 % Vanhusten kotipalvelu ,6 % 2,0 % 1,6 % Yli 64-vuotiaiden terveydenhuolto ja laitoshoito ,6 % 2,0 % 1,6 % Nettomenot yhteensä Kaikki nettomenot yhteensä ,0 % 0,7 % 0,6 % Sektorin nettomenot tarkasteluvuonna Kirjasto Liikunta Nuoriso- ja vapaa-aika Sektorin nettomenojen muutos yhteensä tarkastelujaksolla 53 eur/as 85 eur/as 20 eur/as Muutos vuositasolla laskettuna eur/as Jos kaikki kasvu tulee ikääntyneistä ikäryhmistä, tarvitaan nettokasvua esimerkiksi euroa/asukas joka vuosi. Muutos vuodessa keskimäärin %:ia edellisvuodesta Virolahti Nettomenot Vuodet Muutos eur/as/vuosi Muutos vuodessa Asukasluvun muutos ,5 % -0,2 % -0,2 % Vanhusten laitospalvelut ,2 % 1,6 % 1,2 % Muut vanhusten ja vamm ,2 % 1,6 % 1,2 % Vanhusten kotipalvelu ,2 % 1,6 % 1,2 % Yli 64-vuotiaiden terveydenhuolto ja laitoshoito ,2 % 1,6 % 1,2 % Nettomenot yhteensä Kaikki nettomenot yhteensä ,5 % 0,4 % 0,4 % Jos kaikki kasvu tulee ikääntyneistä ikäryhmistä, tarvitaan nettokasvua esimerkiksi euroa/asukas joka vuosi. Kirjasto Liikunta Nuoriso- ja vapaa-aika 43 eur/as 35 eur/as 38 eur/as

20 Uusi kunta saisi yhdistymisavustusta 3,2 miljoonaa euroa, 1. liitosvuonna 1,28 miljoonaa euroa ja kahtena seuraavana vuonna 0,96 miljoonaa euroa. Uusi kunta ei menettäisi, vaan saisi lisää valtionosuutta euroa/v. Edellinen perustunee väestön tiheyteen ja taajama-asteeseen.

21 Virolahti Kaikki yhteensä eur/asukas Kaikki yhteensä eur/asukas Maan keskiarvo eur/asukas Maan keskiarvo eur/asukas Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Kaikki palvelut eur/as Kaikki palvelut eur/as Virolahti Suomi Suomi Verrokki Verrokki Kumpaakin kuntaa verrataan omaan verrokkiryhmäänsä. Suhteessa verrokkiinsa Virolahti järjestää palvelut jonkin verran halvemmalla. n järjestää kuitenkin Virolahtea edullisemmin palvelunsa, vaikka n verrokki onkin a edullisempi.

22 Kunnan nimi: Velkatasapaino 2009 TP2010 Tpenn Asukasluku Asukasluvun muutos % -0,1 % -0,1 % -0,1 % -0,1 % -0,1 % -0,1 % -0,1 % -0,1 % -0,1 % -0,1 % Verotettavat tulot Verotett. tulot eur/as Verotett. tulojen muutos % -3,5 % 3,8 % -0,5 % 1,0 % 1,2 % 1,1 % 1,1 % 1,1 % 1,1 % 1,1 % Veroprosentti 20,00 20,00 20,00 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 Toimintatuotot Toimintatulot muutos % 4,9 % -2,2 % 1,1 % 2,9 % -1,8 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % Toimintakulut Toimintakulujen muutos % 5,2 % 2,2 % 3,5 % 2,0 % 2,0 % 2,4 % 2,4 % 2,4 % 2,4 % 2,4 % 2,4 % Toimintakate Kunnallisverot Kunnallisverojen muutos % -3,5 % 3,8 % 2,0 % 1,0 % 1,2 % 1,1 % 1,1 % 1,1 % 1,1 % 1,1 % Yhteisöverot Yhteisöverojen muutos % 13,9 % 14,8 % -14,0 % -5,0 % 6,1 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % Kiinteistöverot Kiinteistöverojen muutos % 4,0 % 22,1 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % Verotulot Valtionosuudet Valtionosuus, muutos% 9,4 % 4,4 % 3,9 % 1,1 % 2,9 % 2,9 % 2,9 % 2,9 % 2,9 % 2,9 % Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot Ylijäämä/alijäämä Kumulatiivinen ylij/alij Kumulatiivinen ylij/alij./as VUOSIKATE Nettoinvestoinnit Taseesta Lainakanta 1000 euroa Lainakanta euroa/as Kassavarat 1000 euroa Kassavarat euroa/as

23 Kunnan nimi: Virolahti Virolahti velkatasapaino 2009 TP2010 TpE Asukasluku Asukasluvun muutos % -0,3 % -0,4 % -0,4 % -0,5 % -0,5 % -0,5 % -0,5 % -0,5 % -0,5 % -0,5 % Verotettavat tulot Verotett. tulot eur/as Verotett. tulojen muutos % -4,7 % 1,8 % -0,7 % 1,3 % 0,7 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % Veroprosentti 20,00 20,00 20,00 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 Toimintatuotot Toimintatulot muutos % -0,5 % 4,1 % 3,6 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % Toimintakulut Toimintakulujen muutos % 3,1 % 0,8 % 7,1 % 2,0 % 2,0 % 2,3 % 2,3 % 2,3 % 2,3 % 2,3 % 2,3 % Toimintakate Kunnallisverot Kunnallisverojen muutos % -4,7 % 1,8 % 1,8 % 1,3 % 0,7 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % Yhteisöverot Yhteisöverojen muutos % 33,9 % 38,0 % 3,0 % -7,0 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % Kiinteistöverot Kiinteistöverojen muutos % 2,4 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Verotulot Valtionosuudet Valtionosuus, muutos% 22,6 % 34,1 % -29,4 % 2,3 % 2,3 % 2,3 % 2,3 % 2,3 % 2,3 % 2,3 % Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot Ylijäämä/alijäämä Kumulatiivinen ylij/alij Kumulatiivinen ylij/alij./as VUOSIKATE Nettoinvestoinnit Taseesta Lainakanta 1000 euroa Lainakanta euroa/as Kassavarat 1000 euroa Kassavarat euroa/as

- Yhdenmukaistamista on vielä käsiteltävä valmistelutoimikunnassa/alatyöryhmien välillä.

- Yhdenmukaistamista on vielä käsiteltävä valmistelutoimikunnassa/alatyöryhmien välillä. 2.5.2012 Henkilöstökoonti; Pöytyä, Aura, Pöytyän kttky Vak. Ma Yht. Hallinto ja talous 79 5 84 Perusturva 242 4 246 Varhaiskasvatus 102 18 120 Sivistys 173 65 238 Tekninen 108 2 110 Yhteensä 703 94 797

Lisätiedot

Tarvasjoen kunta liitoskumppaneiden painelaskelmat. HT Eero Laesterä

Tarvasjoen kunta liitoskumppaneiden painelaskelmat. HT Eero Laesterä Tarvasjoen kunta liitoskumppaneiden painelaskelmat HT Eero Laesterä 20.3.2014 Väestön muutokset Kunnan nimi: Tarvasjoki KNO 838 Muutos 2011-2040 2011 Osuus 2020 Osuus 2030 Osuus 2040 Osuus kpl kpl/v. %:ia

Lisätiedot

5.5.2010 Lahti Eero Laesterä & Juha Koskinen

5.5.2010 Lahti Eero Laesterä & Juha Koskinen 5.5.2010 Lahti Eero Laesterä & Juha Koskinen Väestöennusteena käytetään uusinta Tilastokeskuksen ennustetta 09/2009 Laskelmien pohjaksi on otettu kuntien omat arviot talouden kehityksestä vuoteen 2012

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016 KEHITTÄMINEN JA HALLINTO Kehittäminen työllisyyskoordinaattori 1 1 1 kaupunginjohtaja 1 1 1 1 1 hallinto- ja henkilöstöjohtaja 1 1 1 1 1 talous- ja hankintajohtaja 1 1 1 1 1 Yhteensä 3 0 3 3 0 1 4 0 4

Lisätiedot

Valtuustojen seminaariin HTT Eero Laesterä

Valtuustojen seminaariin HTT Eero Laesterä Valtuustojen seminaariin 1.2.2012. HTT Eero Laesterä (mrd euroa) 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Muutos Muutos%%/v Toimintakate 12,61 12,92 13,29 14,01 15,21 15,99

Lisätiedot

Askola Copyright Perlacon Oy 1

Askola Copyright Perlacon Oy 1 Askola Askolan tase on loppuraportissa esitellyillä mittareilla arvioituna joukon heikoin. Nettolainakanta on suurin ja taseeseen on kertynyt alijäämää. Myös käyttöomaisuuden määrä on pienin. Toisaalta

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSMENOT YHTEENSÄ

KÄYTTÖTALOUSMENOT YHTEENSÄ 83 KÄYTTÖTALOUSMENOT SISÄISET JA ULKOISET YLEISHALLINTO 2005 2006 Muutos Henkilöstömenot 493 560 523 660 30 100 Palvelujen ostot 401 540 415 150 13 610 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 32 550 35 800 3 250

Lisätiedot

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena 1 STLTK 26.02.2015 Liite 3 A JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2017 kunnanvaltuuston 16.12.2014 päätöksen mukaisena SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN OSUUS 2 Toiminnan

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

KELPOISUUSLUETTELO. Kaikilta esimiesasemassa olevilta edellytetään riittävää johtamistaitoa.

KELPOISUUSLUETTELO. Kaikilta esimiesasemassa olevilta edellytetään riittävää johtamistaitoa. 1 KELPOISUUSLUETTELO Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus ja lautakunta päättävät henkilöstöltä vaadittavista kelpoisuusehdoista. Henkilöstöltä vaadittavasta kelpoisuudesta pidetään erillistä luetteloa.

Lisätiedot

Kuntien talous. Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvitys. Hannu Joensivu, Markku Vehmas & Eero Laesterä. Kuntalaistilaisuudet

Kuntien talous. Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvitys. Hannu Joensivu, Markku Vehmas & Eero Laesterä. Kuntalaistilaisuudet Kuntien talous Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvitys Kuntalaistilaisuudet Hannu Joensivu, Markku Vehmas & Eero Laesterä Mistä kaikki johtuu Teollisuuden rakennemuutos ja talouden yleinen taantuma

Lisätiedot

KÖYLIÖN JA SÄKYLÄN KUNTIEN MAHDOLLINEN KUNTALIITOS

KÖYLIÖN JA SÄKYLÄN KUNTIEN MAHDOLLINEN KUNTALIITOS Sivu 1 / 6 KÖYLIÖN JA SÄKYLÄN KUNTIEN MAHDOLLINEN KUNTALIITOS ESISELVITYS (Kunnanjohtajat Seppo Saarinen ja Teijo Mäenpää 20.3.2014) 1. Lähtökohdat Köyliön kunnanvaltuusto ja Säkylän kunnanhallitus (viitaten

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

Kuntaliiton maakuntatilaisuus

Kuntaliiton maakuntatilaisuus Päivitetty kuntakohtaisilla dioilla 8.5.2016 Kuntaliiton maakuntatilaisuus 22.4.2016 Klo 12.00-16.00, Wanha Walimo, Vesijärvenkatu 25, LAHTI HT Eero Laesterä Erityisasiantuntija Tuomas Hanhela Muutos 2000

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

TALOUSLUKUJEN VERTAILUA

TALOUSLUKUJEN VERTAILUA TALOUSLUKUJEN VERTAILUA Keuruu vs. selvitysalue Tero Mäkelä LUVUT ON LASKETTU SEURAAVASTI: Tuloslaskelmista on poistettu kertaluonteiset erät, koska ne eivät ole pysyviä Verotulot on laskettu Keuruun veroprosenteilla,

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2015 Muut (17 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (27 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Talouden työryhmä. Nousiainen 4/2015, tunnuslukusarjat Nousiainen-Masku-Rusko 2013

Talouden työryhmä. Nousiainen 4/2015, tunnuslukusarjat Nousiainen-Masku-Rusko 2013 Talouden työryhmä Nousiainen 4/215, tunnuslukusarjat Nousiainen-Masku-Rusko 213 Toimintakate (itseisarvo), /as. 6 5 4 3 2 1 22 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Nousiainen Masku Rusko Koko maa Käyttötalouden palkat,

Lisätiedot

Perusopetus / Pajuluoman koulu Luokanopettaja (2) virka 1.8.2012 40 600 - uudet virat, kustannuslisäys 97 500 /vuosi

Perusopetus / Pajuluoman koulu Luokanopettaja (2) virka 1.8.2012 40 600 - uudet virat, kustannuslisäys 97 500 /vuosi Henkilöstösuunnitelma 2012 2015 Hj 29.8.2011, 136 Seinäjoen kaupungin henkilöstösuunnitelman 2012 2015 valmistelu edellyttää henkilöstöresurssin kokonaisarviointia. Valmistelun lähtökohtana on, että henkilöstölisäykset

Lisätiedot

Kuntatalouden trendi. Oulun selvitysalue Heikki Miettinen

Kuntatalouden trendi. Oulun selvitysalue Heikki Miettinen Kuntatalouden trendi Oulun selvitysalue 2.12.2014 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v. 2009 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta 12.4.2010 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2009 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020 IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI Strategia 2020 SWOT-ANALYYSI Vahvuudet Luonto, maisema, ympäristö Vahva koulutustarjonta Monipuolinen elinkeinorakenne Väestön ikärakenne Harrastusmahdollisuudet Heikkoudet Sijainti

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %)

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %) KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2014 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2014 Muut (16 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (28 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Kuntatalouden trendi. Oulun selvitysalue Heikki Miettinen

Kuntatalouden trendi. Oulun selvitysalue Heikki Miettinen Kuntatalouden trendi Oulun selvitysalue 7.5.2014 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Vakinaisten henkilötyövuodet yhteensä 129,52 10,00 4,00 0,00

Vakinaisten henkilötyövuodet yhteensä 129,52 10,00 4,00 0,00 LASTEN PÄIVÄHOITOPALVELUJEN TY Kasvatustoiminnan johtaja 1,00 Toimistosihteeri 1,00 Päiväkodin johtaja 5,00 Päivähoidon ohjaaja 3,60 Erityispäivähoidon ohjaaja 1,00 Erityislastentarhanopettaja 2,00 Vastaava

Lisätiedot

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015 17.6.2016 Kirsi Mukkala Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015 Pohjatietojen lähde: Tilastokeskus ja Kuntaliitto Väestömuutos 2015 (suluissa muutos henkilömääränä) -0,4 % (-18) -0,6 % (-60) -0,9 % (-13)

Lisätiedot

Hausjärven, Lopen ja Riihimäen kuntarakenneselvitys talouden tarkastelu

Hausjärven, Lopen ja Riihimäen kuntarakenneselvitys talouden tarkastelu Hausjärvi Loppi Riihimäki Hausjärven, Lopen ja Riihimäen kuntarakenneselvitys talouden tarkastelu 1.6.2015 Riitta Ekuri FCG Konsultointi 1.6.2015 Page 1 Tilinpäätös 2014 Taloudellisten laskelmien lähtötiedot

Lisätiedot

Kuntien taloudellisen aseman muutoksia Sote uudistuksessa

Kuntien taloudellisen aseman muutoksia Sote uudistuksessa Kuntien taloudellisen aseman muutoksia Sote uudistuksessa Kymenlaakson kunnat Luonnos 5.4.2016 Heikki Miettinen 2014tp_2014ktal_2015 väestöenn_v52 Lähtökohdat Lähtökohdat Tavoitteena arvioida kuntien jäljelle

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

Talouden tilanne kesäkuu Kunnanjohtajan kokoama tiivistelmä tilanteesta ennen raamin antoa

Talouden tilanne kesäkuu Kunnanjohtajan kokoama tiivistelmä tilanteesta ennen raamin antoa Talouden tilanne kesäkuu 2013 Kunnanjohtajan kokoama tiivistelmä tilanteesta ennen raamin antoa Lähtökohta verot+valt.osuudet vs nettomenot 36000 34000 32000 30000 28000 26000 24000 22000 20000 34457 33085

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten

Lisätiedot

Forssan seudun kuntien talouden paineet

Forssan seudun kuntien talouden paineet Forssan seudun kuntien talouden paineet Forssa Humppila Jokioinen - Tammela Eerikkilä 6.8.2014 Kuntajohtajat 15.9.2014 Ohjausryhmä 23.9.2014 HT Eero Laesterä & Tuomas Hanhela Yleinen talouden tila 2013

Lisätiedot

Seutuforum 2016 Kotkan Haminan seudun talousnäkymät nyt ja tulevaisuudessa

Seutuforum 2016 Kotkan Haminan seudun talousnäkymät nyt ja tulevaisuudessa Seutuforum 2016 Kotkan Haminan seudun talousnäkymät nyt ja tulevaisuudessa Merikeskus Vellamo MDI:n ja Perlacon Oy:n yhteisesiintyminen Eero Laesterä, HT Toimitusjohtaja Juha Koskinen, KTM Mennyt ja nykyisyys

Lisätiedot

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa Kaikille oikeus terveelliseen ja turvalliseen elämään Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lähtökohtana ovat

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2020 TOIMINTAYMPÄRISTÖMME MUUTTUU LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMINTA AJATUS. Sujuvan elämän seutukaupunki - luonnollisesti Lieksa

LIEKSAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2020 TOIMINTAYMPÄRISTÖMME MUUTTUU LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMINTA AJATUS. Sujuvan elämän seutukaupunki - luonnollisesti Lieksa strategia 2020 TOIMINTAYMPÄRISTÖMME MUUTTUU LIEKSAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2020 Globaalitalous ja kestävä kehitys Lieksa ei ole irrallaan globaalin talouden vaikutuksesta. Uusiutuvien energialähteiden, ylikansallisten

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Espoon talouden haasteet Valtuuston strategiaseminaari

Espoon talouden haasteet Valtuuston strategiaseminaari Espoon talouden haasteet Valtuuston strategiaseminaari 31.1.- 1.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Espoon kaupunki ja konserni Kaupunki Konserniyhteisöt Yhteensä Tase 2011 (mrd. euroa) Toimintakulut 2011

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Vuoden 2010 talousarvion suunnitteluohje. Kaupunginhallitus

Vuoden 2010 talousarvion suunnitteluohje. Kaupunginhallitus Vuoden 2010 talousarvion suunnitteluohje Kaupunginhallitus 25.5.2009 Talousarvion suunnitteluohje SISÄLTÖ: Vuoden 2010 talousarvion vuosikatetavoite Arviot veroista ja valtionosuuksista Ohje käyttötalouden

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012 Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä 2011 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2011 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA

HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA SWOT-ANALYYSI VAHVUUDET Sijainti ja yhteydet Viihtyisä asuin- ja elinympäristö Asumisen ja asuinympäristön monipuoliset vaihtoehdot Vahva kulttuuriperintö Nopea reagointi Päätöksentekokyky

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan henkilöstön päihdeohjelma Liite 3

Nurmijärven kunnan henkilöstön päihdeohjelma Liite 3 Nurmijärven kunnan henkilöstön päihdeohjelma Liite 3 Huumetestaus Nurmijärven kunnan työpaikoilla Laki yksityisyyden suojasta työelämässä määrää, että työnantaja saa käsitellä vain sellaisia työntekijän

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 26 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015 Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015 23.3.2016 Tilinpäätös 2015 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden alijäämä -13,2 milj. euroa

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kuntien henkilöstön rekrytointitarve seutukunnittain Kuopion seutukunta

Kuntien henkilöstön rekrytointitarve seutukunnittain Kuopion seutukunta Kuntien henkilöstön rekrytointitarve 2005-2020 seutukunnittain Kuopion seutukunta Heikki Miettinen/30.12.2005 Kuntien henkilöstön rekrytointitarve 2005-2020 seutukunnittain Henkilöstötarpeen ennakointi

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseudun erityinen kuntajakoselvitys Talous ja henkilöstö

Jyväskylän kaupunkiseudun erityinen kuntajakoselvitys Talous ja henkilöstö Jyväskylän kaupunkiseudun erityinen kuntajakoselvitys Talous ja henkilöstö Jouko Selvitysryhmä PÄIVÄHOIDON TARPEEN MUUTOS VUONNA 2029 30 % 23 % 20 % 10 % 0 % 7 % 4 % 4 % 4 % 3 % 0 % Hankasalmi 2 % Joutsa

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TULOSLASKELMAN TARKASTELU 1/7 2011 2010 Toimintatuotot 4.543.224 3.933.772 TA-toteutuma 108,32 % 104,8 % Muutos edell.vuodesta / % 609.453 / 15,5 % 639.183 / 19,4 % Toimintatuotot

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

Someron kaupungin organisaatio. Vuosi alkaen

Someron kaupungin organisaatio. Vuosi alkaen Someron kaupungin organisaatio Vuosi 2014 1.11.2014 alkaen Organisaatio Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen Hallinto- ja talous Keskustoimisto Maataloustoimi Elinkeinotoimi Hanna Saarni Sij. Anne Liimatainen

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot

Toholammin kuntastrategia 2016-2020

Toholammin kuntastrategia 2016-2020 Toholammin kuntastrategia 2016-2020 1. LÄHTÖKOHTA Lamppilaisen strategian tavoitteena on varmistaa itsenäisen kunnan elinkelpoisuus. Väestön ikääntyminen tulee vaikuttamaan sosiaali- ja terveyspalveluiden

Lisätiedot

Talousarvioinfo

Talousarvioinfo Talousarvioinfo 2016 16.10.2015 16.10.2015 1 Kaupunginjohtajan katsaus Referaatti vuoden 2016 talousarvio- ja suunnitelma 2017-2018 on valmisteltu maltillisen menokehityksen pohjalta palvelut turvaava

Lisätiedot

kustannukset nousivat euroa.

kustannukset nousivat euroa. 1 (5) Nurmeksen tulot kasvoivat menoja enemmän Nurmeksen kaupungin tulot kasvoivat vuonna 2015 menoja enemmän. Kaupungin tilikauden tulos oli 460 816 euroa ja ylijäämä esitettävien tilinpäätössiirtojen

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

KUNTA 2030 Kunnan palvelutarpeiden sekä talouden ennakointi. Sulkava Heikki Miettinen ja Sari Pertola

KUNTA 2030 Kunnan palvelutarpeiden sekä talouden ennakointi. Sulkava Heikki Miettinen ja Sari Pertola KUNTA 2030 Kunnan palvelutarpeiden sekä talouden ennakointi Heikki Miettinen ja Sari Pertola 21.4.2010 Miten palvelutarpeet muuttuvat seuraavien 15 vuoden kuluessa? Väestökehityksen vaikutukset voidaan

Lisätiedot

Lapin kuntien henkilöstönäkymät

Lapin kuntien henkilöstönäkymät LAPIN KUNTAPÄIVÄ - Tornio 20.9.2011 Lapin kuntien henkilöstönäkymät Marjo Säärelä kunta-asiantuntija Lapin liitto Työllisyystilanne Viimeisten 15 vuoden aikana työttömyys noin puolittunut 27 %:sta 12,7

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

UUDET NUMEROT 19.1.2009

UUDET NUMEROT 19.1.2009 Kaupunginvirastot Avoinna ma-pe klo 9-15 Valtatie 26 B, 3. krs PL 50, 03601 Karkkila www.karkkila.fi kirjaamo@karkkila.fi etunimi.sukunimi@karkkila.fi Puhelinvaihde palvelee ma-pe klo 8-16 *(09) 4258 3600

Lisätiedot

FORSSAN PALVELUVERKKOSELVITYS - vaihtoehtoluonnokset

FORSSAN PALVELUVERKKOSELVITYS - vaihtoehtoluonnokset FORSSAN PALVELUVERKKOSELVITYS - vaihtoehtoluonnokset 2.11.2015 ESKO KORHONEN & RAILA OKSANEN FCG KONSULTOINTI OY Toimeksianto Toimeksianto Etenemissuunnitelma Aloituspalaveri ja tehtävän tarkentaminen

Lisätiedot

JUUAN KUNTA KUNTASTRATEGIA

JUUAN KUNTA KUNTASTRATEGIA JUUAN KUNTA KUNTASTRATEGIA SISÄLTÖ Visio 2017 2 Päästrategia 3 Painopistealueet Painopistealueiden kehityssuunnitelmat 4 5-9 VISIO 2017 Itsenäinen Juuka- parasta Pielistä Visio tarkoittaa mm. - avaraa

Lisätiedot

Seutufoorumi

Seutufoorumi Seutufoorumi 5.3.2014 Hattula, Janakkala, Hämeenlinna Anitta Leinonen, Matti Valtonen, Jukka Lindberg, Markku Nurmikari, Leena Harjula, Tuulikki Forssen, Sirpa Ylikerälä, Liisa Lepola, Jari Pekuri, Antti

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Kuntaliiton maakuntatilaisuus

Kuntaliiton maakuntatilaisuus Kuntaliiton maakuntatilaisuus 22.4.2016 Klo 12.00-16.00, Wanha Walimo, Vesijärvenkatu 25, LAHTI HT Eero Laesterä Erityisasiantuntija Tuomas Hanhela Muutos 2000 2014 (mrd euroa) 00 01 02 03 04 05 06 07

Lisätiedot

KUNTA 2030 Kunnan palvelutarpeiden sekä talouden ennakointi. Rovaniemen kaupunki. Heikki Miettinen

KUNTA 2030 Kunnan palvelutarpeiden sekä talouden ennakointi. Rovaniemen kaupunki. Heikki Miettinen KUNTA 2030 Kunnan palvelutarpeiden sekä talouden ennakointi Rovaniemen kaupunki Heikki Miettinen 132.2012 Miten palvelutarpeet muuttuvat seuraavien 20 vuoden kuluessa? Väestökehityksen vaikutukset voidaan

Lisätiedot

Talousselvitys. Tampereen seutu

Talousselvitys. Tampereen seutu Talousselvitys Tampereen seutu Selvityksen sisältö Kuntien tilinpäätökset 2008-2012 kuntien tuloslaskelmat investoinnit, lainamäärä valikoima tunnuslukuja seudun yhteiset tuloslaskelmat Laesterän kuntatalouden

Lisätiedot

KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET V JA KUNTAPALVELUIDEN PELASTUSOHJELMA

KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET V JA KUNTAPALVELUIDEN PELASTUSOHJELMA KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET V. 2008 JA KUNTAPALVELUIDEN PELASTUSOHJELMA KUNTA-ALAN TALOUS- JA RAHOITUSFOORUMI 11.2.2009 TIEDOTUSTILAISUUS TOIMITUSJOHTAJA RISTO PARJANNE SUOMEN KUNTALIITTO Tietoja kuntien taloudesta

Lisätiedot

1. Perusturvan toimialan vakanssit

1. Perusturvan toimialan vakanssit Kunnanhallitus 380 21.11.2016 Vuoden 2017 talousarvioon sisältyvät vakanssi- ja nimikemuutokset 847/01.01.00/2016 Kunnanhallitus 21.11.2016 380 21.11.2016 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 14.11.2016 hyväksynyt

Lisätiedot