KIRKKONUMMEN KUNTAKESKUS. Kunnallistekniikan suunnittelu ja toteutus. Projektisuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIRKKONUMMEN KUNTAKESKUS. Kunnallistekniikan suunnittelu ja toteutus. Projektisuunnitelma"

Transkriptio

1 Kirkkonummen kunta Kuntakeskushanke 1(7) KIRKKONUMMEN KUNTAKESKUS Kunnallistekniikan suunnittelu ja toteutus Projektisuunnitelma Sisältö: 1 Yleistä sekä lopputuloksen kuvaus 2 Aikataulu ja työkokonaisuudet 3 Kustannusseuranta 4 Projektiorganisaatio ja pääosapuolet 5 Viestintä ja tiedonvälitys 6 Laadun varmistus Liitteet

2 Kirkkonummen kunta Kuntakeskushanke 2(7) 1 YLEISTÄ SEKÄ LOPPUTULOKSEN KUVAUS Tehtävänä on Kirkkonummen kuntakeskuksen kunnallistekniikan suunnittelu ja toteutus lainvoimaisten suunnitelmien mukaisesti. Alueellisesti hanke sisältää Kirkkolaakson, Ervastintien ja Asemanseudun ensimmäisen vaiheen asemakaavat, karttaote liitteenä. Tässä suunnitelmassa ja sen liitteissä on kuvattu Kirkkonummen kuntakeskushanketta konkreettisesti operatiivisen projektitoiminnan näkökulmasta. Suunnitelma on rakennettu siten, että tekstiosa pysyy staattisena ja muuttuvat tiedot ovat liitteissä. Terminologiaa: (A) Projekti tarkoittaa ehdotusta tai suunnitelmaa. Projekti on joukko ihmisiä ja muita resursseja, jotka on tilapäisesti koottu yhteen suorittamaan tiettyä tehtävää. Projektilla on selkeä tavoite tai joukko tavoitteita, se on loogisesti määritelty kokonaisuus ja sillä on oma aikataulu sekä budjetti. Siten projekti on ennalta määritelty kokonaisuus, jolla on alku- ja loppupiste. (B) Hanke on usein käytetty synonyymi projektille, hankkeella viitataan tässä yhteydessä projektia laajempaan työkokonaisuuteen, joka voi koostua useita projekteista. (Lähde: Kai Ruuska, 2007/talentum, ISBN ) 2 TYÖKOKONAISUUDET JA AIKATAULU Kirkkonummen kuntakeskushanke on jaettu seuraaviin työkokonaisuuksiin, jotka sisältävät kunnallistekniikan suunnittelun ja toteuttamisen. 1. Jolkbyn joen uoman siirto 2. Kirkkolaakson puisto 3. Sillat (Jolkbyn joki) 4. Galleriakäytävä ja kevyenliikenteen alikulut 5. Hermaisenpuisto ja Limnellin puistikko 6. Limnellinaukio 7. Kirkkonummentie ja Saloviuksentie 8. Ervastinpuistikko 9. Haagantie 10. Liikennesuunnittelu 11. Valaistus 12. Ervastintie 13. Asemankulma 14. Asemankaari 15. Matkakeskus.

3 Kirkkonummen kunta Kuntakeskushanke 3(7) Suunnittelu- ja rakentamisosuuksien tavoiteaikataulu on liitteenä. Rakentamisen osalta aikataulua päivitetään tarvittaessa. 3 KUSTANNUSARVIO JA KUSTANNUSSEURANTA Suunnitelun kustannusarviot on esitelty liitteessä ja rakentamisen kustannusarviot täydennetään suunnitelmien valmistuttua. Ohessa yhteenvetotaulukko kunnan arvioiduista kustannuksista sisältäen suunnittelun ja kunnallistekniikan toteuttamisen ml. vesihuolto. Vuosi Yhteensä kustannukset 6,6 7,5 3,6 17,7 (milj. ) Kustannusseurannassa ja laskujen hyväksymisessä noudatetaan Kirkkonummen kunnan voimassa olevia menettelyjä. Osa kustannuksista katetaan maankäyttösopimusten tuloista. 4 PROJEKTIORGANISAATIO JA PÄÄOSAPUOLET Kaaviossa 1 on esitetty kuntakeskusprojektin organisointi. Varsinaisen operatiivisen projektiorganisaation osat on merkitty tummennettuina. Yhdyskuntatekniikan lautakunta Ohjausryhmä = SUTO Seurantaryhmät (Kirkkolaakso, Kortteli 108) Kuntakeskuksen kehittämisyhdistys Projektipäällikkö Muut sidosryhmät Suunnittelu (SITO) Rakentaminen (urakoitsijat) Viestintä Kaavio 1: Kirkkonummen kuntakeskusprojektin organisaatio

4 Kirkkonummen kunta Kuntakeskushanke 4(7) Ohjausryhmä Hankkeen ohjausryhmänä toimii suunnittelu- ja toteuttamisryhmä (myöh. SUTO-ryhmä) seuraavalla kokoonpanolla: Jari Ikonen, projekti-insinööri ja Keskusta-hankkeen projektipäällikkö, esittelijä ja puheenjohtaja Jonna Harju, elinkeinosihteeri, sihteeri Ewa Forstén, toimialajohtaja Seppo Kuivasniemi, maanrakennuspäällikkö Rea Kahila, vesihuoltopäällikkö Hans-Eric Sjöblom, kunnan puutarhuri Erkki Nivalainen, SITO Oy:n projektipäällikkö, asiantuntija Ohjausryhmän kokouksiin osallistuu tarvittaessa myös muita asiantuntijoita. Ohjausryhmä koordinoi ja valvoo hankkeen etenemistä talousarviossa asetettujen tavoitteiden mukaisesti sekä vastaa hankkeen toimintaedellytyksistä. Ohjausryhmä kokoontuu säännöllisesti kerran kuukaudessa sekä tarvittaessa. Koollekutsujana toimii projektipäällikkö. Ohjausryhmän kokouksissa noudatetaan kuntakeskusprojektin osalta seuraavaa esityslistaa: Edellisen kokouksen päätökset (toimeenpanotilanne) Hankkeen yleistilanne Tilannekatsaus osaprojekteittain: poikkeamat suunnitelmiin nähden odotettavissa olevat poikkeamat toimenpiteet poikkeamien vaikutusten minimoimiseksi Riskiluettelon ja avoimien kysymysten läpikäynti Yhteenveto tehdyistä päätöksistä ja sovituista toimenpiteistä Seuraavat kokoukset. Projektipäällikkö Kuntakeskusprojektin projektipäällikkö on projekti-insinööri Jari Ikonen. Projektipäällikön tehtävänä on ohjata hanketta kokonaisuutena ja valvoa, että osaprojektit etenevät kokonaistavoitteiden ja voimassa olevien työsuunnitelmien mukaisesti. Osaprojektien vastuuhenkilöt huolehtivat oman projektiryhmänsä päivittäisohjauksesta. Projektipäällikkö laatii hankkeesta kuukausittain tilannekatsauksen, joka käsitellään ohjausryhmän kokouksessa.

5 Kirkkonummen kunta Kuntakeskushanke 5(7) Operatiiviset osaprojektit Suunnittelu Vastuuhenkilö: SITO Oy:n projektipäällikkö Erkki Nivalainen Ryhmä koostuu SITO Oy:n nimeämistä asiantuntijoista Rakentaminen Vastuuhenkilö: Jari Ikonen Ryhmän organisointia tarkennetaan sitä mukaa, kuin rakentamisprojektit käynnistyvät. Viestintä Vastuuhenkilö: Jonna Harju Ritva Ikkelä, asianhallintapäällikkö Irma Karjalainen, suunnitteluavustaja Maria von Knorring, viestintäpäällikkö, asiantuntija Matti Laitsaari, Viestintäpalvelu Laitsaari Oy, ulkopuolinen asiantuntija. Osaprojektien vastuuhenkilöt ja projektipäällikkö pitävät pääsääntöisesti viikottain viikkokokouksen, jossa käydään läpi käynnissä olevien työkokonaisuuksien tilanne ja seuraavan viikon tehtävät. Kokouksiin kutsutaan tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita. Yhteistyö- ja sidosryhmät Ohjausryhmästä Ewa Forstén ja Jari Ikonen vastaavat yhteydenpidosta hankkeelle nimettyjen sidos- ja yhteistyöryhmien kanssa: Kirkkolaakson seurantaryhmä, johon kunnan edustajina kuuluvat Ewa Forstén, puheenjohtaja Seppo Kuivasniemi Jari Ikonen, sihteeri. Kortteli 108 seurantaryhmä, johon kunnan edustajina kuuluvat Ewa Forstén Seppo Kuivasniemi Ilkka Tiihonen Jari Ikonen Kirkkonummen kuntakeskuksen kehittämisyhdistys, KIDE ry hallituksen pj Lauri Jouppi toiminnanjohtaja Jonna Harju Muut yhteistyö- ja sidosryhmät

6 Kirkkonummen kunta Kuntakeskushanke 6(7) 5 VIESTINTÄ JA TIEDONVÄLITYS Sisäinen viestintä Hankkeelle perustetaan sähköinen projektikansio, johon tallennetaan kaikki hankkeen ohjaukseen liittyvä asiakirjamateriaali (mm. suunnitelmat, muistiot, tilannekatsaukset). Osaprojektien vetäjät vastaavat siitä, että projektikansiosta löytyvät kunkin osaprojektin ajan tasalla olevat työsuunnitelmat. Asiakirjojen ylätunnisteeseen merkitään dokumentin tekijä, päiväys, tunnistetiedot (mitä työ- tai tehtäväkokonaisuutta asiakirja koskee) ja sivunumerointi. Automaattista, työaseman kellosta otettavaa päiväystä ei dokumenteissa saa käyttää. Työversioita tai keskeneräisiä dokumentteja ei viedä projektikansioon. Dokumenttien vanhat versiot arkistoidaan erilliseen kansioon. Dokumenteista ja kuvauksista on selvittävä niiden muutoshistoria (esim. etusivulla oleva luettelo). Projektikansioon vietävät dokumentit nimetään siten, että nimestä selviävät dokumentin laatimisajankohta ja sisältö. Esimerkki: 2008_02_15_Hankesuunnitelma.doc Kaikki osaprojektien suunnittelu-, työ- ja projektikokouksissa tehdyt päätökset ja ratkaisut dokumentoidaan (esim. muistio tai lista ranskalaisia viivoja harkinnan mukaan). Dokumentti toimitetaan osallistujille ja tiedoksi projektipäällikölle sekä viedään projektikansioon. Sama menettely pätee sidosryhmäkokouksiin. Mikäli tehtäviä delegoidaan (mm. tukipyynnöt, toimeksiannot, kommenttipyynnöt) sähköpostitse, on vastaanottajalta saatava asiaan liittyvä palaute tai kuittaus tehtävän hyväksymisestä. Vastaamattomuutta ei saa tulkita myöntymisen tai hyväksymisen merkiksi. Sähköpostinvaihdossa aihe-kenttään merkitään, mitä osaprojektia ja työkokonaisuutta viesti koskee. Kaikista osaprojekteissa järjestettävistä kokouksista ja palavereista on kutsu toimitettava aina tiedoksi myös projektipäällikölle riippumatta siitä, odotetaanko hänen osallistuvan kokoukseen vai ei. Ulkoinen viestintä Ulkoisen viestinnän suunnittelu- ja toimeenpanovastuu on Viestintä-osaprojektilla, jonka vastuuhenkilö raportoi projektipäällikölle. Viestinnän suunnittelu sidotaan teknisten osahankkeiden etenemiseen siten, että tarvittavat viestinnälliset toimenpiteet voidaan suunnitella ja toteuttaa oikea-aikaisesti, ts. mitä viestitään, kenelle, milloin ja millä tavalla. 6 LAADUN VARMISTUS Tulosten hyväksymismenettely ja muutosten hallinta Osaprojektien rajauksiin tai työnjakoon tehtävät muutokset pitää hyväksyttää projektipäälliköllä. Osaprojektien väli- ja lopputulosten tarkastamisessa ja hyväksymisessä noudatetaan seuraavien asiakirjojen mukaisia menettelyjä:

7 Kirkkonummen kunta Kuntakeskushanke 7(7) - Kirkkonummen kuntakeskuksen laatu- ja ympäristösuunnitelma - KSE YSE INFRA RYL Suunnitelmat, rakentamisurakat ja muut hankkeeseen liittyvät toimenpiteet vastaanotetaan voimassa olevien sääntöjen edellyttämällä tavalla. Teknisten suunnitteludokumenttien taltioinnissa ja arkistoinnissa noudatetaan Kirkkonummen kunnan voimassa olevia standardeja. Teknisten dokumenttien päivityksen yhteydessä projektipäällikölle on aina toimitettava viimeisin versio dokumentista. Riskien hallinta Projektin riskikartoitus on liitteenä. Riskiluettelo käydään kuukausittain läpi ohjausryhmän kokouksessa. Projektipäällikkö vastaa riskiluettelon ylläpidosta. Ohjausryhmän on kokouksessaan projektipäällikön esittelyn pohjalta otettava kantaa siihen miten kuhunkin riskiin varaudutaan ja kenen kautta riskiä voidaan hallita mitä välittömiä toimenpiteitä varautuminen edellyttää kenen vastuulla riskin hallinta projektissa on. Hankkeen katselmointi Hanke katselmoidaan kolme kertaa vuodessa raportoinnin yhteydessä. Katselmoinnissa todetaan projektin etenemistilanne suhteessa hankesuunnitelmaan ja välitavoitteisiin projektiorganisaation toiminta, aikataulut, kustannusarviot ja resursointi projektin hallinnan käytännöt riskiluettelon ajantasaisuus. Katselmointitulokset dokumentoidaan ja niiden perustella ohjausryhmä tekee tarvittavat päätökset korjaustoimenpiteistä sekä projektisuunnitelmaan tehtävistä muutoksista. Edistymiskatselmukset pidetään vuosittain tilanteissa 30.4, ja LIITTEET - Tavoiteaikataulu ja kustannusarvio - Viestintäsuunnitelma - Riskiluettelo - Kartta kohdealueesta

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite D1: Hallintamalli

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite D1: Hallintamalli SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite D1: Hallintamalli VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.15 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi Hanketoimisto 2 (32) SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 5 1.1

Lisätiedot

T-76.612 Ohjelmistoprojektienhallinta PROJEKTISUUNNITELMA: HelpDesk-sovellus 6.5.2003. Jonas Alam, 52317M Tatu Heikkilä, 50433J Laura Itkonen, 51973K

T-76.612 Ohjelmistoprojektienhallinta PROJEKTISUUNNITELMA: HelpDesk-sovellus 6.5.2003. Jonas Alam, 52317M Tatu Heikkilä, 50433J Laura Itkonen, 51973K PROJEKTISUUNNITELMA: HelpDesk-sovellus 6.5.2003 Jonas Alam, 52317M Tatu Heikkilä, 50433J Laura Itkonen, 51973K SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 1.1 TAUSTA... 1 1.1.1 Aikaisempi kehitys... 1 1.1.2 Nykytilanne...

Lisätiedot

Nikkilän sydän. Projektisuunnitelma 04.03.2013. Ilari Myllyvirta. 4.3.2013 / Projektiryhmä 1

Nikkilän sydän. Projektisuunnitelma 04.03.2013. Ilari Myllyvirta. 4.3.2013 / Projektiryhmä 1 Nikkilän sydän Projektisuunnitelma 04.03.2013 Ilari Myllyvirta 1 Sisällysluettelo sivu 1. Projektin määrittely 3 2. Projektin tavoitteet 5 3. Valtionavustuksen hakeminen 8 4. Projektin sisältö ja vaiheet

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI EU-HANKE- OHJEISTUS

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI EU-HANKE- OHJEISTUS UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI EU-HANKE- OHJEISTUS SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. EU-HANKKEET... 2 Uudenkaupungin kaupungin roolit EU-hankkeissa... 2 Menettelytavat hallinnossa... 3 Päätöksenteko kaupungin

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT

TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT Länsimetro Rakennuttamispalvelut TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT Länsimetro Oy 9.5.2008 1 Länsimetro TARJOUSPYYNTÖ 2 (10) Rakennuttamispalvelut 9.5.2008 SISÄLLYSLUETTELO: TEHTÄVÄ 3 1. TARJOUKSEN

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA. Valtion yhteisen työasemaratkaisun toteutuksen organisointi ja henkilöstöratkaisut

PROJEKTISUUNNITELMA. Valtion yhteisen työasemaratkaisun toteutuksen organisointi ja henkilöstöratkaisut PROJEKTISUUNNITELMA Valtion yhteisen työasemaratkaisun toteutuksen organisointi ja henkilöstöratkaisut Versionhallinta Versio Tehnyt Hyväksynyt Pvm Muutoksen lyhyt kuvaus 1.2 Sami Kivivasara 1.1 Sami Kivivasara

Lisätiedot

ISO 14001:2004 YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ

ISO 14001:2004 YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ ISO 14001:2004 YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA Sisältö: 1. Lakeaharjun esittely 3 2. Soveltamisala ja ympäristöjärjestelmän rakenne 4 3. Yleiset vaatimukset 5 4. Ympäristöpolitiikka 5 5. Suunnittelu

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

PROJEKTINHALLINTA. Projektityön tausta ja lähtökohdat. Projektiorganisaation eri osien tehtävät. Projektityön peruskäsitteet

PROJEKTINHALLINTA. Projektityön tausta ja lähtökohdat. Projektiorganisaation eri osien tehtävät. Projektityön peruskäsitteet PROJEKTINHALLINTA Projektityön tausta ja lähtökohdat Projektityötä kannattaa käyttää tehtävissä, joissa on useita osapuolia ja joissa toivotaan tehostettavan asiantuntijoiden hyväksikäyttöä. Projekteiksi

Lisätiedot

KAINUUN UUSI SAIRAALA PROJEKTISUUNNITELMA

KAINUUN UUSI SAIRAALA PROJEKTISUUNNITELMA KAINUUN UUSI SAIRAALA PROJEKTISUUNNITELMA v. 1.3 (19.12.2012) Hankesuunnitelma perustuu Kainuun maakuntajohtajan nimittämän erikoissairaanhoidon tulevaisuus työryhmän työskentelyyn. Työryhmän kokoonpano

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus. Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle

Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus. Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle Kirsi Nurmi, 2011 Kirsi Nurmi Järvenpää 2011 ISBN 978-952-92-9055-0 (PDF)

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

Riskienhallinta radan suunnittelussa LIIKENNEVIRASTON OHJEITA

Riskienhallinta radan suunnittelussa LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Riskienhallinta radan suunnittelussa 10 2010 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Riskienhallinta radan suunnittelussa Liikenneviraston ohjeita 10/2010 Liikennevirasto Helsinki 2010 Kannen kuvat: Markku Nummelin

Lisätiedot

Kuninkaantien työterveys Sisäisen valvonnan ohje

Kuninkaantien työterveys Sisäisen valvonnan ohje Kuninkaantien työterveys Sisäisen valvonnan ohje 24.6.2014 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Sisäinen valvonta Kuninkaantien työterveydessä 3 2.1 Talouden tasapainottaminen strategisena päämääränä 4 2.2 Palveluiden

Lisätiedot

Hanketoiminnan vertaisarvioinnin työkalu

Hanketoiminnan vertaisarvioinnin työkalu Hanketoiminnan vertaisarvioinnin työkalu Toimitus: Jenni Heinineva, Keskuspuiston ammattiopisto Miika Keijonen, Keskuspuiston ammattiopisto Mervi Leino, Salon seudun koulutuskuntayhtymä Marja Riitta Lygdman,

Lisätiedot

Etäpalvelut-erillishanke

Etäpalvelut-erillishanke Kunta- ja aluehallinto-osasto HANKESUUNNITELMA 1(27) Etäpalvelut-erillishanke Hankesuunnitelma 21.1.2013 Kunta- ja aluehallinto-osasto HANKESUUNNITELMA 2(27) VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 27.8.2013 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

Radanpidon vuorovaikutusohje Koekäytössä oleva ohje (15.1.2011)

Radanpidon vuorovaikutusohje Koekäytössä oleva ohje (15.1.2011) 2011 Radanpidon vuorovaikutusohje Radanpidon vuorovaikutusohje Liikennevirasto Helsinki 2011 Kannen kuvat: Markku Nummelin Verkkojulkaisu (pdf) ISBN 978-952-255-610-3 Liikennevirasto PL 33 00521 HELSINKI

Lisätiedot

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö 27.2.2006 Suomen Kylätoiminta ry Meijeritie 2 25410 Suomusjärvi p. (02) 738 1761 TOIMI Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke

Lisätiedot

HALLINTO- JA TALOUS- SÄÄNTÖ

HALLINTO- JA TALOUS- SÄÄNTÖ KARJALAN SIVISTYSSEURA RY HALLINTO- JA TALOUS- SÄÄNTÖ Hyväksytty 22.11.2012 HALLINTO- JA TALOUSSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1) HALLINTO- JA TALOUSSÄÄNNÖN MERKITYS... 2 2) KARJALAN SIVISTYSSEURAN ARVOT JA MISSIO...

Lisätiedot

Liite 1 EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

Liite 1 EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 Liite 1 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 1.9.2012 1 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

TOIMINNANOHJAUKSEN KÄSIKIRJAN VAATIMUKSET (TU turvaurakoitsijasertifiointi)

TOIMINNANOHJAUKSEN KÄSIKIRJAN VAATIMUKSET (TU turvaurakoitsijasertifiointi) TOIMINNANOHJAUKSEN KÄSIKIRJAN VAATIMUKSET (TU turvaurakoitsijasertifiointi) Dokumentin versiohistoria Versio Laatija Päiväys Muutoksia sivuilla Hyväksyjä Päiväys 1.0 tvh 25.2.2013 Uusittu TU kriteerejä

Lisätiedot

Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004

Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004 Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004 Vastine Kari Pietilän SDP:n valtuustoryhmän aloitteeseen Raahen kaupungin projektiohjeista (KV 25.2.2004) Pertti Malkki (FT, YTM) Kehittämiskonsultti pertti.malkki@yritystaito.fi

Lisätiedot

2900050 PROJEKTINHALLINTA (2ov)

2900050 PROJEKTINHALLINTA (2ov) 2900050 PROJEKTINHALLINTA Mika Ojala mika.ojala@tut.fi FB109 p. 3115 3250 1 2900050 PROJEKTINHALLINTA (2ov) Luennot keskiviikkoisin klo 12-14 Pikku Sali 1 3.3. Kurssin tavoitteet, rakenne ja järjestelyt.

Lisätiedot

JÄTEPOLIITTISEN OHJELMAN PÄIVITYSTYÖ

JÄTEPOLIITTISEN OHJELMAN PÄIVITYSTYÖ JÄTEPOLIITTISEN OHJELMAN PÄIVITYSTYÖ Projektin nimi (lyhenne): Jätepoliittisen ohjelman päivitystyö Suunnitelman laatimispäivä: 16.3.2015 Suunnitelman laatijat: Leena Karppinen, Saija Pöntinen Lyhyt kuvaus:

Lisätiedot

Korjaus. rakentamis palveluiden. taloyhtiöille A B C D. hankintaopas. Tarjouspyyntö. Tarjous. Neuvottelu. Sopimus. Jari Virta

Korjaus. rakentamis palveluiden. taloyhtiöille A B C D. hankintaopas. Tarjouspyyntö. Tarjous. Neuvottelu. Sopimus. Jari Virta Korjaus rakentamis palveluiden hankintaopas taloyhtiöille A B C D Jari Virta Tarjouspyyntö Tarjous Neuvottelu Sopimus Kiinteistönpito Hankesuunnittelu Toteutussuunnittelu Rakentamisen valmistelu Työmaavaihe

Lisätiedot

TuTo ry / Juniorijääkiekko. Toimintaperiaatteet ja säännöt

TuTo ry / Juniorijääkiekko. Toimintaperiaatteet ja säännöt TuTo ry / Juniorijääkiekko Toimintaperiaatteet ja säännöt Päivitetty 3.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2. Seuran visio, tavoitteet ja säännöt... 3 1.3. Seuralupaus... 3 1.4.

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/2004. Yhtymähallitus 29.01.2004 1

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/2004. Yhtymähallitus 29.01.2004 1 Yhtymähallitus 29.01.2004 1 Aika 29.01.2004 klo 10:00-12:55 Paikka Savonrannan kunnanvirasto Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko puheenjohtaja Lyytikäinen Viljo varapuheenjohtaja Auvinen Matti Haverinen Helena

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA Toritie 34 A 17800 Kuhmoinen 14.1.2015

KUHMOISTEN KUNTA Toritie 34 A 17800 Kuhmoinen 14.1.2015 1 KUHMOISTEN KUNTA Toritie 34 A 17800 Kuhmoinen 14.1.2015 Hallintokunnat VUODEN 2015 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. Yleistä Valtuusto on kokouksessaan 16.12.2014 84 hyväksynyt talousarvion vuodelle

Lisätiedot