PROJEKTITOIMIN N A N O HJE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PROJEKTITOIMIN N A N O HJE"

Transkriptio

1 RANUAN KUNTA Aapiskuja 6 B Ranua X 1 PROJEKTITOIMIN N A N O HJE HISTORIA Pvm. Versio Tekijä Hy väks y j ä / p vm Kunnanhallitus

2 1 Johdanto Projektitoiminnan ohje on suunnitelma toimintatavasta, jolla projekteja Ranuan kunnassa johdetaan, suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan. Se luo yhteiset raamit, joita kaikissa projekteissa noudatetaan. Yhteisten raamien tarkoituksena on varmistaa projektien tavoitteiden yhteys kunnan kehittämisohjelmiin ja tulosten hyödynnettävyys organisaation toiminnassa. Tässä ohjeessa projektilla tarkoitetaan myös yleisesti kunnan kehittämishankkeita. Tämä projektitoiminnan ohje käsittelee johtamisprosessia ja hankesuunnittelun määrittelyä. Ohjeessa ei käsitellä yksityiskohtia esim. rahoituksen hakemisen, tilitysten tekemisestä tai hankkeen tilintarkastuksesta (EU-hankkeet). Rahoituksen hakemisessa ja tilityksessä noudatetaan rahoittajan antamia ohjeita ja lainsäädännön määräyksiä. Rahoitushakemus tehdään rahoittajan vaatimassa muodossa. Projektien avulla edistetään kunnan strategioiden toteuttamista sekä kehitetään ja tehostetaan olemassa olevia prosesseja. Kohteena voivat olla toimintamalli, prosessi, osaamisen kehittäminen tai koulutus- ja kehittämispalvelu. Tavoitteena on projektien menestyksekäs toteuttaminen ja saavutettujen tulosten hyödyntäminen sekä niistä tiedottaminen. Projekti on luonteeltaan määräaikainen ja kertaluonteinen tehtäväkokonaisuus. Projektille kohdistetaan tavoitteen ja sisällön pohjalta tarvittavat resurssit ja luodaan budjetti. 2 Vastuut ja roolit projektitoiminnassa Asianomainen hallintokunta (jatkossa lautakunta): Hyväksyy projektin sekä hankkeen käynnistämisen. Mikäli projektin kustannusarvio ylittää euroa, projektin käynnistämisestä päättää kunnanhallitus ao. lautakunnan esityksen pohjalta. Lautakunta/kunnanhallitus nimeää projektin vastuuhenkilön ja ohjausryhmän. Lautakunnalle annetaan tiedoksi tavoitellut ja toteutuneet projektin tulokset tiiviissä muodossa keskittyen oleellisiin projektissa saavutettuihin tuloksiin (1 A4 sivu). Useampivuotisten hankkeiden väliraportointi tulee tehdä vuosittain. Kunnanhallitus: Kunnanhallitukselle annetaan tiedoksi ao. lautakunnan esityksestä projektin tulokset edellä esitetyllä tavalla. Kunnanjohtaja ja asianomaisen osaston päällikkö: Allekirjoittavat hankerahoitushakemuksen ja rahoitustilityksen hallintosäännössä määrätyn nimenkirjoitusoikeussäännön mukaisesti. Projektin vastuuhenkilö: Viranhaltija, jonka lautakunta/kunnanhallitus nimeää. Hankkeen toimijat: Vastuuhenkilö, projektin vetäjä, työntekijät, kouluttajat, ohjausryhmä ym. tekevät projektin toimenpiteitä ja pitävät tuntikirjanpitoa, jolla kohdistetaan projektin henkilöstökuluja. Projektihenkilöstön valinnassa noudatetaan hallintosäännön määräyksiä ja työlainsäädäntöä. Taloushallinto: Vastaa hankkeen kirjanpidon toteuttamisesta ja hankkeessa tarvittavien kirjanpidon raporttien toimittamisesta.

3 3 Projektitoiminnan työnkulku Työkulun vaiheet 3.1 Kehittämiskohteen valinta ja esiselvitys Perustelu /toimenpide Kehittämiskohteet esitetään toiminta-ja taloussuunnitelmassa Kehittämisellä tulee olla toiminnallinen tarve Keskustelut projektiin liittyvän yksikön työntekijöiden ja sidosryhmien kanssa; sitouttaminen Hakemus tehdään rahoittajan vaatimassa muodossa Lautakunnan/kunnanhallituksen päätös Vastuuhenkilön ja ohjausryhmän nimeäminen Projektin käynnistäminen Projektin vastuuhenkilö Ohjausryhmä Johtoryhmä Asianomaisen yksikön henkilöstö Lautakunta Kunnanhallitus 3.7 Projektin päättäminen ja Rahoittajan vaatimien tilitysten ja raporttien 3.2 Projektisuunnitelman tekeminen 3.3 Hankehakemus ja rahoituksen hakeminen 3.4 Rahoituspäätösja hankkeen käynnistäminen 3.5 Projektin toteutus, ohjaus ja seuranta 3.6 Projektin tulosten esittely lopputilitys laatiminen rahoittajan ohjeiden mukaisesti, j osta vastaa projektin vastuuhenkilö. 3.1 Kehittämiskohteen valinta ja esiselvitys Kuntastrategia ja kehittämisohjelmat päivitetään valtuustokausittain. Kunnan kehittämistoiminnan painopistealueet kirjataan vuosittain valtuuston hyväksymään toiminta- ja taloussuunnitelmaan. Kehittämistarve syntyy esimerkiksi tulosyksikön toiminnallisesta tarpeesta tai uuden palveluprosessin luomisesta. Projektit voivat liittyä myös lainsäädännön muutoksista johtuvien uusien toimintatapojen tai palvelumuotojen kehittämiseen ja käytäntöön viemiseen. Esiselvityksen avulla kartoitetaan projekti-idean perusteltavuus ja sen pohjalta tehdään ratkaisu projektisuunnitelman laatimisesta ja rahoituksen hakemisesta. Esiselvitys on vapaamuotoinen ja se tehdään aina kirjallisesti. Esiselvityksessä projektin tarpeellisuutta arvioidaan seuraavien kysymysten avulla: Miksi projektia tarvitaan? Ovatko henkilöstö/tulosyksikkö/-yksiköt sitoutuneet? Mitkä ovat ongelman ratkaisuvaihtoehdot? Sisältyvätkö projektin tavoitteet myös kunnan strategioihin ja ao. tulosyksikön toimintasuunnitelmiin? Mitkä ovat projektin hyödyt ja mitä projektilla saavutetaan?

4 3.2 Projektisuunnitelman tekeminen Projektisuunnitelma tehdään päätöksenteon pohjaksi sekä projektin toimeenpanon työkaluksi. Projektisuunnitelman avulla pyritään resurssien käytön tehokkuuteen ja hallintaan sekä aikataulujen ja kustannusarvion pitävyyteen. Projektisuunnitelman tulee antaa vastaukset seuraaviin kysymyksiin: Miksi projekti toteutetaan ja mihin sillä pyritään? Mitkä ovat projektin tavoitteet? Miten projektin saavutuksia mitataan? Miten projekti toteutetaan? Miten projekti organisoidaan ja resurssoidaan? Projektisuunnitelmassa kuvataan tiiviisti ja selkeästi hankkeen keskeinen sisältö, tavoitteet, aikataulu, kustannusarvio ja käytettävät voimavarat. Suunnitelma sisältää myös projektia koskevan työyksikön avainhenkilöiden näkemyksen projektin tarpeellisuudesta. Avainhenkilöt ja sidosryhmät on saatava sitoutumaan projektiin tulosten hyödynnettävyyden vuoksi. Suunnitelmassa esitetään projektin työmäärä- ja kustannusarvion erittely esimerkiksi taulukkomuodossa. Suunnitelmassa esitetään hankkeen tehtävien tai osaprojektien työmäärät (henkilötyötunteina) ja kokonaiskustannukset. Suunnitelmassa esitetään myös arvio avainhenkilöiden hankkeeseen käyttämästä työajasta suhteessa kokonaistyöaikaan (%). Suunnitelmassa esitetään projektin omarahoitusosuus, ulkoinen hankerahoitus ja muiden hankkeen toteuttamiseen liittyvien tahojen rahoitusosuudet Omarahoitusosuus tulee olla budjetoituna tai siihen määräraha osoitettavissa ko. kustannuspaikan sisällä. Suunnitelmassa kuvataan hanketoteutuksen periaatteet ja hankkeen rakenne. Suunnitelmaan kirjataan myös keskeiset virstanpylväät eli tarkistuspisteet, joiden avulla voidaan seurata hankkeen etenemistä ja joiden yhteydessä tehdään hankkeen toteutukseen liittyviä päätöksiä. 3.3 Hankehakemus ja rahoituksen hakeminen Projektisuunnitelman tiedot siirretään rahoittajan edellyttämälle hakemuslomakkeelle. Projektisuunnitelman ja hakemuslomakkeen tietojen on vastattava toisiaan. Rahoitushakemuksen laatimisessa noudatetaan rahoittajan antamia täyttöohjeita ja varmistetaan, että täytettävänä on rahoitushakemuslomakkeen viimeisin versio. Kunnanjohtaja ja asianomainen osastopäällikkö allekirjoittavat rahoitushakemuksen. 3.4 Rahoituspäätös ja hankkeen käynnistäminen Lautakunta/kunnanhallitus päättää hankkeen käynnistämisestä, kun hankkeen rahoituspäätös on saatu. Lautakunta/kunnanhallitus hyväksyy myös omarahoitusosuuden talousarviossa varattujen määrärahojen puitteissa. Lautakunta/kunnanhallitus nimeää projektin vastuuhenkilön ja ohjausryhmän projektisuunnitelman pohjalta. Ohjausryhmään voidaan nimetä projektin kannalta oleellisia asiantuntijoita. Ohjausryhmään nimetään tarvittava määrä jäseniä hankkeen laajuudesta riippuen.

5 Kun hankkeen toteuttamispäätös on tehty, projektin vastuuhenkilö kutsuu koolle ohjausryhmän. Projektin toiminta käynnistetään projektisuunnitelman mukaisesti. 3.5 Projektin toteutus, ohjaus ja seuranta Hanke toteutetaan hyväksytyn projektisuunnitelman ja rahoittajan hyväksymän toteutussuunnitelman mukaisesti. Hankkeen toteutuksessa tulee noudattaa rahoittajan rahoituspäätöstä ja ohjeita. Ohjausryhmä ohjaa ja valvoo projektin toteuttamista projektisuunnitelman mukaisesti. Ohjausryhmän jäsenillä on mahdollisuus myötävaikuttaa projektin tavoitteiden toteutumiseen ja juurruttamiseen toimimalla asian esittelijöinä työyksiköissä ja taustaorganisaatioissaan. Projektin taloushallinto ja kirjanpito hoidetaan kunnan hallinto-osastolla. Projektin vastuuhenkilö sopii taloushallinnon kanssa budjetin ja kustannusten seurannasta siten, että rahoittajan ja kunnan asettamat velvoitteet tulevat hyvin hoidetuiksi. Projektin toteutumisvaiheen alkamisesta tiedotetaan projektiin mukanaolevien yksiköiden henkilöstölle ja sidosryhmille. Lautakunnalle/kunnanhallitukselle raportoidaan projektin etenemisestä, budjetin toteutumasta ja mahdollisista poikkeamista Projektin tulosten esittely Projektisuunnitelman toteutuminen ja projektin tulokset esitellään ao. yksiköille, kunnan johtoryhmälle, lautakunnalle sekä kunnanhallitukselle. Projektin toteutumista peilataan projektin esiselvitys- ja suunnitteluvaiheen tarvekartoituksen tarpeellisuuden arviointiin ja vastauksiin. 3.7 Projektin päättäminen ja lopputilitys Projektin päättyessä tilitykset tehdään rahoittajan antamien ohjeiden mukaisesti. Asiasta vastaa aina projektin vastuuhenkilö. Projektin tulosten valmistuttua hankkeen vastuuhenkilö laatii hankkeen loppuraportin yhdessä ohjausryhmän kanssa. Ohjausryhmän päätöskokouksessa arvioidaan projektin tuloksia ja päätetään jatkotoimenpiteistä. Jatkotoimenpiteiden tarkoituksena on projektin tulosten käyttöönotto. Projektin päättymisestä ilmoitetaan tulosyksiköille ja sidosryhmille. Hankkeen vastuuhenkilö kerää projektin aineistosta (esiselvitys, projektisuunnitelmat, päätökset, kokousmuistiot, väli- ja loppuraportit jne) projektikansion tulosten käyttöönoton työkaluksi. Rahoitustilitys ja maksatushakemus toimitetaan pääsääntöisesti viikkoa ennen lähettämistä allekirjoittajille tarkastettavaksi. Rahoitustilityksen allekirjoittavat kunnanjohtaja ja asianomaisen osaston päällikkö.

Projekti on kuntayhtymän hallinnoima ja toteuttajana on yksi tai useampi kuntayhtymän

Projekti on kuntayhtymän hallinnoima ja toteuttajana on yksi tai useampi kuntayhtymän 1(6) Hallitus 16.12.2013 Voimaan 1.1.2014 PROJEKTI-/HANKEOHJE 1. Projektityypit Projekti on kertaluonteinen toimenpide tai hanke, jolla on tietty organisaatio ja resurssit. Projektissa pyritään toteuttamaan

Lisätiedot

KINNULAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN OHJESÄÄNTÖ

KINNULAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN OHJESÄÄNTÖ KINNULAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa / 2014 0 Sisällys 1. JOHDANTO... 2 2. SOVELTAMISALA... 2 3. JOHTAMISJÄRJESTELMÄ... 3 4. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 4 4.1. SISÄISEN VALVONNAN

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ PROJEKTIOHJE

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ PROJEKTIOHJE MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ PROJEKTIOHJE Yleinen osa 2005 SISÄLTÖ 1. PROJEKTITOIMINTA MIKKELIN AMMATTI- KORKEAKOULUSSA... 2. PROJEKTITOIMINNAN PERIAATTEET... 3. PROJEKTI PROSESSINA... 3 3 4 Mikkelin

Lisätiedot

PROJEKTIOHJE. Hankkeiden toteutuksessa noudatetaan aina ensisijaisesti rahoittajan ohjeistusta, mikäli se poikkeaa tästä ohjeesta.

PROJEKTIOHJE. Hankkeiden toteutuksessa noudatetaan aina ensisijaisesti rahoittajan ohjeistusta, mikäli se poikkeaa tästä ohjeesta. PROJEKTIOHJE Hankkeet toteutetaan Hankeprosessin (H4) mukaisesti. Projektiohje sisältää rahoittajakohtaisia ohjeistuksia projektin eri vaiheisiin projektin vetäjälle ja muille projektissa toimijoille.

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI EU-HANKE- OHJEISTUS

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI EU-HANKE- OHJEISTUS UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI EU-HANKE- OHJEISTUS SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. EU-HANKKEET... 2 Uudenkaupungin kaupungin roolit EU-hankkeissa... 2 Menettelytavat hallinnossa... 3 Päätöksenteko kaupungin

Lisätiedot

PROJEKTITOIMINNAN OHJE OHJAAMAAN YDINPROSESSIEN MUKAISTA ULKOPUOLISELLA PROJEKTIRAHOITUKSELLA TUETTUA TOIMINTAA

PROJEKTITOIMINNAN OHJE OHJAAMAAN YDINPROSESSIEN MUKAISTA ULKOPUOLISELLA PROJEKTIRAHOITUKSELLA TUETTUA TOIMINTAA POHJOIS-SAVON AMMATILLISEN KORKEAKOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ PROJEKTITOIMINNAN OHJE OHJAAMAAN YDINPROSESSIEN MUKAISTA ULKOPUOLISELLA PROJEKTIRAHOITUKSELLA TUETTUA TOIMINTAA Hyväksytty kuntayhtymän hallituksessa

Lisätiedot

YLEISKIRJE A 3.1.2002 KKA:

YLEISKIRJE A 3.1.2002 KKA: Tampereen kaupunki YLEISKIRJE A 3.1.2002 KKA: 22/000/2002 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 1 1.1. EU-asioiden organisointi Tampereella 1 2. EU-PROJEKTI 1 2.1. Kaupunki vetäjänä (leaderina) 2 2.2. Kaupunki

Lisätiedot

Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004

Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004 Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004 Vastine Kari Pietilän SDP:n valtuustoryhmän aloitteeseen Raahen kaupungin projektiohjeista (KV 25.2.2004) Pertti Malkki (FT, YTM) Kehittämiskonsultti pertti.malkki@yritystaito.fi

Lisätiedot

PALAVA-projektin vertaisarviointi - Perusraportti (muokattu)

PALAVA-projektin vertaisarviointi - Perusraportti (muokattu) PALAVA-projekn vertaisarvioin - Perusraport (muokattu) 1. Hanketoiminnan strategiset tavoitteet ja periaatteet Esimerkkejä etolähteistä:- Strategiat - Hanketoiminnan suunnitelma/strategia - Toimintaohjeet

Lisätiedot

Tiehallinnon kehittämisprojektien ohje. Sisäisiä julkaisuja 1/2006

Tiehallinnon kehittämisprojektien ohje. Sisäisiä julkaisuja 1/2006 Tiehallinnon kehittämisprojektien ohje Sisäisiä julkaisuja 1/2006 Julkaisun nimi 1 Tiehallinnon kehittämisprojektien ohje Sisäisiä julkaisuja 1/2006 Tiehallinto Helsinki 2006 2 Julkaisun nimi Verkkojulkaisu

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Johtoryhmä 13.9.2013 Yt-toimikunta 4.11.2013 KH xx.xx.xxx Valtuusto xx.xx.xxxx Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu 1 KOKONAISTURVALLISUUS,

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

Ohjeessa rahoittajalla tarkoitetaan välittävää toimielintä, jolle kuuluu seuraavat tehtävät:

Ohjeessa rahoittajalla tarkoitetaan välittävää toimielintä, jolle kuuluu seuraavat tehtävät: 3.7.2008 Liite 7 OHJE OHJAUSRYHMISTÄ 1. Johdanto Tämä ohje pyrkii antamaan puitteet yhtenäisille ohjausryhmämenettelyille eri viranomaisten rahoittamissa EAKR ja ESR -hankeissa. Ohje täydentää niitä määräyksiä,

Lisätiedot

KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013

KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Näyttötutkinnon perusteet KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Määräys 40/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:44 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2013:44 ISBN 978-952-13-5708-4 (nid.)

Lisätiedot

PROJEKTIAPULAINEN Kooste kokemuksista: Projektikäytäntöjä esimerkein ohjelmakausi 2007-2013

PROJEKTIAPULAINEN Kooste kokemuksista: Projektikäytäntöjä esimerkein ohjelmakausi 2007-2013 Päivitetty 26.9.2008 Tätä koostetta päivitetään viranomaisohjeiden täydentymisen mukaan PROJEKTIAPULAINEN Kooste kokemuksista: Projektikäytäntöjä esimerkein ohjelmakausi 2007-2013 Etelä-Suomen lääninhallitus

Lisätiedot

YRITYSMYÖNTEINEN KUMPPANI KEHITTÄMISHANKE VUOSILLE 2008-2010

YRITYSMYÖNTEINEN KUMPPANI KEHITTÄMISHANKE VUOSILLE 2008-2010 YRITYSMYÖNTEINEN KUMPPANI KEHITTÄMISHANKE VUOSILLE 2008-2010 YRITYSTEN PALVELUPOLKUJEN KEHITTÄMINEN OSANA ELINKEINOSTRATEGIAN TOTEUTUMISEN TUKEMISTA HANKESUUNNITELMA 15.8.2008 Marja-Leena Vaittinen Helsingin

Lisätiedot

Ohjeet maakunnan kehittämisrahan käytöstä

Ohjeet maakunnan kehittämisrahan käytöstä Hakija Valmistelija Yhteyshenkilö Maksatustarkastaja Hankehakemus Rahoituspäätös Valvonta Maksatuspäätös Ohjeet maakunnan kehittämisrahan käytöstä Maakunnan kehittämisrahan hakeminen ja myöntäminen Hankkeen

Lisätiedot

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin prosessit 26.11.2012

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin prosessit 26.11.2012 Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin prosessit 26.11.2012 Helsinki 2012 Sisältö 1 Johdanto... 2 2 Arkkitehtuurinhallinnan prosessit... 2 2.1 Yleinen KA- hallintaprosessi... 2 2.2 Kokonaisarkkitehtuurin

Lisätiedot

SELVITYS SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ

SELVITYS SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ Kunnanhallitus hyväksynyt 22.2.2011 59 Muutettu kv 28.4.2014 24 SELVITYS SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ 1. MITÄ SISÄINEN VALVONTA ON Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet

Näyttötutkinnon perusteet Näyttötutkinnon perusteet YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2008 MÄÄRÄYS 4/011/2008 OPETUSHALLITUS ISBN 978 952 13 3634 8 (nid.) ISBN 978 952 13 3635 5 (pdf) 1 Dno 4/011/2008 MÄÄRÄYS Velvoittavana

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet

Näyttötutkinnon perusteet Näyttötutkinnon perusteet YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2008 MÄÄRÄYS 4/011/2008 OPETUSHALLITUS ISBN 978 952 13 3634 8 (nid.) ISBN 978 952 13 3635 5 (pdf) 1 Dno 4/011/2008 MÄÄRÄYS Velvoittavana

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Kaupunginhallitus hyväksynyt XX.XX.2015 Voimaantulo XX.XX.2015 1. JOHDANTO Tämä ohje täydentää kaupunginvaltuuston 3.2.2014 hyväksymiä Ylöjärven

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja 1 Sisältö 1 Johdannoksi...................................... 3 2 Hanketyypit.......................................

Lisätiedot

Hankeohje EU- ja kansallisen rahoituksen hankkeisiin

Hankeohje EU- ja kansallisen rahoituksen hankkeisiin Hankeohje EU- ja kansallisen rahoituksen hankkeisiin Kaupunkisuunnittelujaosto 10.6.2010 19 IMATRAN KAUPUNKI 2 Sisällysluettelo 1. HANKKEEN PERUSTAMISEN EDELLYTYKSET... 3 2. KAUPUNGIN OSALLISTUMISTAVAT

Lisätiedot

Hanketoiminnan vertaisarvioinnin työkalu

Hanketoiminnan vertaisarvioinnin työkalu Hanketoiminnan vertaisarvioinnin työkalu Toimitus: Jenni Heinineva, Keskuspuiston ammattiopisto Miika Keijonen, Keskuspuiston ammattiopisto Mervi Leino, Salon seudun koulutuskuntayhtymä Marja Riitta Lygdman,

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

TEUVAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE 1.1.2009 alkaen

TEUVAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE 1.1.2009 alkaen TEUVAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE 1.1.2009 alkaen Kvalt 17.12.2008 55 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. MITÄ SISÄINEN VALVONTA ON 3 2. SISÄISEN VALVONNAN OSA-ALUEET 3 3. SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISVASTUU

Lisätiedot

Finanssipolitiikan tarkastuksen ohje

Finanssipolitiikan tarkastuksen ohje Finanssipolitiikan tarkastuksen ohje Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastusohjeita Finanssipolitiikan tarkastuksen ohje Helsinki 2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto Dnro 23/01/2015 Valtiontalouden

Lisätiedot

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite D1: Hallintamalli

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite D1: Hallintamalli SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite D1: Hallintamalli VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.15 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi Hanketoimisto 2 (32) SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 5 1.1

Lisätiedot