Kiinteän toimipaikan muodostuminen tuloverotuksessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kiinteän toimipaikan muodostuminen tuloverotuksessa"

Transkriptio

1 Kiinteän toimipaikan muodostuminen tuloverotuksessa Varatuomari Joachim Reimers 1. Kiinteän toimipaikan merkitys Yritykset harjoittavat ulkomailla tapahtuvaa liiketoimintaansa eri tavalla ja eri muodossa. Toimintamuodon valintaan vaikuttavat yrityskohtaiset tekijät kuten yrityksen strategia ja tavoitteet, yritystoiminnan luonne, kokemus, käytettävissä olevat resurssit, konsernin harjoittama käytäntö, liiketoiminnan intensiivisyysaste yms. Ulkomaantoimintaa voidaan harjoittaa kohdemaahan perustetun itsenäisen tytäryhtiön välityksellä. Yritys voi toimia ulkomaan markkinoilla kuitenkin myös eri edustajien välityksellä tai epäitsenäisen sivuliikkeen kautta. Ulkomaantoiminnan veroseuraamukset riippuvat toimintamuodosta sekä liiketoiminnan laadusta ja laajuudesta. Merkitystä on tässä yhteydessä varsinkin sillä, muodostuuko yritykselle ulkomaantoiminnastaan kiinteä toimipaikka. Kiinteä toimipaikka johtaa tuloverotuksessa säännöllisesti yrityksen verovelvollisuuteen kohdevaltiossa. Arvonlisäverotuksessa kiinteä toimipaikka ei muodostu samoilla perusteilla kuin tuloverotuksessa. Näin ollen yritykselle voi muodostua Suomessa kiinteä toimipaikka arvonlisäverotuksessa mutta ei tuloverotuksessa. Harvoissa tapauksissa tilanne saattaa olla myös päinvastainen. Jäljempänä käsitellään ainoastaan kiinteän toimipaikan määritelmää tuloverotuksessa. Tuloverotuksessa erotetaan kiinteään toimipaikkaan nähden lähinnä seuraavat kysymykset: 1) millä edellytyksillä yritykselle muodostuu ulkomaantoiminnastaan kiinteä toimipaikka? 2) miten verotusoikeus jaetaan yrityksen asuinvaltion ja yrityksen liiketoiminnan harjoittamisvaltion välillä? 3) miten määritellään kiinteän toimipaikan tulo? Tässä artikkelissa tutkitaan ainoastaan ensimmäiseen kysymykseen liittyviä näkökohtia. 2. Kiinteän toimipaikan määritelmät Kiinteä toimipaikka määritellään verosopimuksissa, kansallisessa lainsäädännössä, ja EYlainsäädännössä. Suomen verosopimusten kiinteän toimipaikan määritelmät perustuvat pääsääntöisesti OECD:n malliverosopimuksen 5 artiklaan. Yksityiskohdissa eri verosopimukset saattavat kuitenkin poiketa OECD:n mallista. Jos ulkomainen yritys harjoittaa Suomessa liiketoimintaa ja yrityksen asuinvaltion ja Suomen välillä on tehty verosopimus (verosopimustilanne), arvioidaan kiinteän toimipaikan syntymistä verosopimuksen perusteella. Tällöin Suomi saa liiketoiminnan harjoittamisvaltiona verottaa yrityksen liiketuloja vain, jos yrityksellä on kyseisen verosopimuksen mukaan täällä kiinteä toimipaikka (vrt. OECD:n malliverosopimuksen 7 artikla). 1/6

2 Kansallisen lain mukainen kiinteän toimipaikan käsite määritellään Tuloverolain 13 a :ssä. Tämä määritelmä vastaa pitkälti verosopimusten määritelmiä, vaikka sanamuodot saattavat poiketa yksityiskohdissaan toisistaan. Käytännössä tuloverolain määritelmällä on kuitenkin vain rajoitettu merkitys. Kuten jo todettiin, kiinteä toimipaikka määräytyy verosopimustilanteissa kyseisen verosopimuksen perusteella. Kun Suomella on useimpien teollistuneiden valtioiden ja tärkeiden kauppakumppaniensa kanssa verosopimuksia, ratkeavat vain suhteellisen harvat tapaukset pelkästään kansallisen lain perusteella. EY:n korko-rojaltidirektiiviin (2003/49/EY) sisältyy myös kiinteän toimipaikan määritelmä (ks. direktiivin 3 artiklan c) kohta). Tähän säännökseen perustuu Lähdeverolain 3e, joka viittaa saman lain 3 b :ään. Mainitut lainkohdat koskevat kahden eri EU:n jäsenvaltiosta olevien ja keskenään etuyhteydessä olevien yhtiöiden välisten korkojen ja rojaltien lähdeverovapautta. Määritelmä on samansisältöinen kuin OECD:n malliverosopimuksen 5 artiklan kiinteän toimipaikan määritelmän ensimmäinen lause. 3. Edellytykset kiinteän toimipaikan muodostumiselle Tämä tarkastelu tehdään OECD:n malliverosopimuksen 5 artiklan valossa, jolla on seuraavanlainen, yleensä myös Suomen tekemille verosopimuksille ominainen rakenne: 1 kohta: määritelmän sisältävä perussääntö 2 kohta: esimerkkiluettelo eli positiivinen lista 3 kohta: rakennus-, kokoonpano- ja asennustoiminta 4 kohta: valmistelevaa ja avustavaa toimintaa käsittelevä negatiivinen lista 5 ja 6 kohta: edustajat 7 kohta: määräysvalta toisessa yhtiössä Perussääntö Malliverosopimuksen 5 artiklan 1 kohdan mukaan kiinteällä toimipaikalla tarkoitetaan kiinteää liikepaikkaa, josta yrityksen liiketoimintaa kokonaan tai osaksi harjoitetaan. Liikepaikka edellyttää jonkinlaista yrityksen läsnäoloa kyseisessä valtiossa ja sillä tarkoitetaan mitä tahansa toimitilaa, laitosta, laitteistoa tai muuta toiminnan harjoittamispaikkaa. Liikepaikka ei välttämättä edellytä fyysistä liiketilaa. Pelkästään fyysinen läsnäolokaan ei synnytä liikepaikkaa, vaan lisäksi edellytetään, että yrityksen hallinnassa oleva paikka liittyy nimenomaan sen liiketoimintaan. Sen sijaan ei vaadita, että liikepaikka olisi ulkomaisen yrityksen omistuksessa, vaan se voi olla myös vuokrattu, sijoittua toisen yrityksen liiketiloihin tai olla muutoin vastikkeettomassa käytössä. Liikepaikan on oltava kiinteä eli maantieteellisesti ja ajallisesti pysyvä. Vaikka liikepaikan pitää sitoutua tiettyyn maantieteelliseen paikkaan tai ainakin rajattuun alueeseen, ei vaadita täysin liikkumatonta sitoutumista tiettyyn pisteeseen. Esimerkiksi toripaikka voi kiistatta muodostaa maantieteellisesti pysyvän liikepaikan. Muutenkin liiketoiminnan luonteesta voi johtua, että sitä ei harjoiteta yksinomaan yhdestä paikasta vaan liikkuen paikasta toiseen. Perussääntö ei aseta tarkkaa aikarajaa toiminnan ajalliselle kestolle. Jos ulkomaisen yrityksen toiminta lähdevaltiossa on aivan tilapäistä ja lyhytaikaista, se ei yleensä muodosta ajallisesti kiinteää 2/6

3 liikepaikkaa. On kuitenkin otettava huomioon, että myös hyvin lyhytaikaisesta, ei puhtaasti väliaikaiseen tarkoitukseen tapahtuvasta toiminnasta voi muodostua kiinteä liikepaikka, esimerkiksi silloin kun alun perin pysyväksi tarkoitettu toiminta lopetetaan erityisen seikan vuoksi aikaisemmin kuin suunniteltu. Silloin kun katsotaan, että ajallisen pysyvyyden edellytykset täyttyvät, liikepaikkaa pidetään taannehtivasti kiinteänä toimipaikkana toiminnan aloittamisesta lähtien. Tässä korostuu yrityksen toiminnalle suuri epävarmuustekijä ja usein mittava kustannusriski. Kiinteä liikepaikka muodostaa yritykselle ainoastaan silloin kiinteän toimipaikan, jos yritys harjoittaa siitä myös kokonaan tai osittain liiketoimintaansa. Liiketoimintaa ei tarvitse harjoittaa jatkuvasti tai yhtäjaksoisesti. Sitä voidaan harjoittaa myös esimerkiksi vain tiettyyn vuodenaikaan, tietyissä sääoloissa tai muutoin säännöllisesti. Tavallisesti liiketoiminnan harjoittaminen edellyttää yrityksen henkilökuntaa. Liiketoimintaa hoitavien ihmisten ei kuitenkaan tarvitse olla työsuhteessa juuri kyseiseen ulkomaiseen yritykseen. He voivat olla myös toisen yrityksen palveluksessa tai itsenäisiä yrittäjiä, kunhan he ovat tosiasiallisesti ulkomaisen yrityksen käskyvallan alaisia. Muutenkaan ihmisten ei tarvitse välttämättä olla edes läsnä, vaan myös automaattisesti toimiva kone tai laitos voidaan katsoa riittävän (esim. palvelin). Esimerkkiluettelo Malliverosopimuksen 5 artiklan 2 kohdan positiivinen lista luettelee esimerkkejä tilanteista, joiden katsotaan muodostavan 1 kohdan mukaisen kiinteän toimipaikan: a) johtopaikka b) sivuliike c) toimisto d) tehdas e) työpaja f) kaivos, öljy- tai kaasulähde, louhos tai muu paikka, josta luonnonvaroja otetaan Esimerkkiluettelo ei ole tyhjentävä. Sen takia myös luettelossa mainitsematta jäänyt tilanne voi muodostaa kiinteän toimipaikan. Toisaalta verosopimusta sovellettaessa listan esimerkkejä ei tule tulkita pelkästään ulkoisten tunnusmerkkien perusteella, vaan näiden pitää täyttää myös perussäännön mukaiset edellytykset. Ratkaistaessa kysymystä, muodostuuko ulkomaiselle yritykselle kiinteä toimipaikka johtopaikan vuoksi, on huomioitava useita tekijöitä. Yleensä edellytetään, että johtopaikalla tehdään merkittäviä, yhtiön toimintaa koskevia päätöksiä. Tässä yhteydessä päätösten lukumäärälläkin voi olla oma merkitys. Kokonaiskuvaan vaikuttaa myös se, missä hallituksen kokoukset ja yhtiökokoukset pidetään sekä missä yrityksen kirjanpito ja tilintarkastus hoidetaan yms. Sivuliike ei ole oikeushenkilö vaan ulkomaisen yrityksen epäitsenäinen osa, joskin se saattaa toimia organisatorisesti ja taloudellisesti tietyin rajoin itsenäisesti. Toimistossa hoidetaan säännöllisesti yrityksen juoksevia ja luonteeltaan hallinnollisia asioita. Luetteloon kuuluvassa tehtaassa tai työpajassa valmistetaan hyödykkeitä. Luonnonvaroja, jotka otetaan mainitusta paikasta, ei määritellä tarkemmin. Pohjoismaiden välinen verosopimus sisältää kuitenkin malliverosopimuksesta poikkeavia säännöksiä hiilivesiesiintymien tutkimisesta ja hyväksikäytöstä. 3/6

4 Rakennus-, kokoonpano- ja asennustoiminta Malliverosopimuksen 5 artiklan 3 kohdan sekä useimpien Suomen tekemien verosopimusten mukaan rakennus-, kokoonpano- ja asennustoiminta (tästä eteenpäin: rakennustoiminta) muodostaa kiinteän toimipaikan, jos toiminta kestää yli 12 kuukautta. Joidenkin verosopimusten mukaan (esim. Latvia, Viro, Bulgaria ja Turkki) jo kuusi kuukautta kestävä rakennustoiminta voi johtaa kiinteän toimipaikan muodostumiseen. Jos ylitetään verosopimuksen mukainen aikaraja, kiinteän toimipaikan katsotaan olleen olemassa jo toiminnan alusta alkaen. Rakennustoiminnan katsotaan lähtökohtaisesti alkavan siitä, kun työn valmistelu aloitetaan kohdemaassa. Jos toiminnan suunnittelu ja johto kuuluvat jollekulle muulle kuin rakennushankeen varsinaiselle suorittajalle, niitä ei kuitenkaan lueta toiminnan kestoon. Jos pääurakoitsija käyttää aliurakoitsijaa, lasketaan aliurakoitsijan työsuoritusten kesto kuuluvan pääurakoitsijan ajanjaksoon. Toiminnan katsotaan kestävän siihen saakka kun työ on valmistunut tai siitä on lopullisesti luovuttu. Töiden tilapäiset keskeytykset luetaan toiminnan ajanjaksoon mukaan. Tulkinnanvaraista on, voiko yritykselle muodostua kiinteä toimipaikka myös (malli)verosopimuksen perussäännön perusteella, vaikkei verosopimuksen edellyttämää aikarajaa ylitetä. Malliverosopimus itse ei ota selkeästi kantaa perussäännön ja rakennustoimintaa koskevan määräyksen keskinäiseen suhteeseen. Kaikki näyttää kuitenkin viittaavan siihen, että perussäännön soveltamiselle jää tilaa niissäkin tilanteissa, joissa 5 artiklan 3 kohdan edellytykset eivät täyty. Jos ulkomaisella yrityksellä on Suomessa useampia rakennusprojekteja, niitä arvioidaan lähtökohtaisesti itsenäisinä kokonaisuuksina eli aikarajan täyttyminen määräytyy kunkin projektin osalta erikseen. Jos useat urakat liittyvät kuitenkin toisiinsa ja muodostavat kaupallisesti ja maantieteellisesti yhtenäisen kokonaisuuden, lasketaan niiden kestot yhteen. Kokonaiskesto on myös niissä tilanteissa ratkaiseva, joissa rakennusprojekti pilkotaan useaan osaan kiertääkseen verosopimuksen aikarajaa koskevan määräyksen. Valmisteleva ja avustava toiminta Malliverosopimuksen 5 artiklan 4 kohdan mukaiset, luonteeltaan valmistelevat ja avustavat toiminnot eivät muodosta kiinteää toimipaikkaa. Nämä ovat negatiivisen listan mukaan seuraavat: järjestelyt, jotka on tarkoitettu ainoastaan yritykselle kuuluvien tavaroiden varastoimista, näytteillä pitämistä tai luovuttamista varten; yritykselle kuuluvan tavaravaraston pitämistä ainoastaan varastoimista, näytteillä pitämistä tai luovuttamista varten; yritykselle kuuluvan tavaravaraston pitämistä ainoastaan toisen yrityksen toimesta tapahtuvaa muokkaamista tai jalostamista varten; kiinteän liikepaikan pitämistä ainoastaan tavaroiden ostamiseksi tai tietojen keräämiseksi yritykselle; kiinteän liikepaikan pitämistä ainoastaan muun luonteeltaan valmistelevan ja avustavan toiminnan harjoittamiseksi yritykselle; 4/6

5 kiinteän liikepaikan pitämistä ainoastaan a) e) kohdissa mainittujen toimintojen yhdistämiseksi, edellyttäen, että koko se kiinteästä liikepaikasta harjoitettava toiminta, joka perustuu tähän yhdistämiseen, on luonteeltaan valmistelevaa tai avustavaa. Toiminnan valmisteleva tai avustava luonne arvioidaan tapauskohtaisesti. Mahdollisena esimerkkinä voidaan mainita mainostaminen, tietojen kerääminen tai tiedotustoimiston ylläpitäminen. Edustajat Usein yritykset hoitavat ulkomaantoimintaansa paikallisen edustajan välityksellä. Tästä voi muodostua yritykselle kiinteä toimipaikka, vaikka sillä ei olisikaan pysyvää liikepaikkaa kohdemaassa. Malliverosopimus ei sisällä epäitsenäisen tai itsenäisen edustajan määritelmää. Tästä johtuen tulee Suomen tekemää ja malliverosopimukseen perustuvaa verosopimusta sovellettaessa tulkita edustajan käsitettä Suomen kansallisen lain mukaan, mikäli edustaja toimii täällä. Yrityksen epäitsenäinen edustaja voi muodostaa kiinteän toimipaikan, jos edustajalla on valtuutus solmia sopimuksia yrityksen nimissä tai vastaanottaa tilauksia. Lisäksi edellytetään, että edustaja käyttää valtuuttaan säännöllisesti eikä vain satunnaisesti. Epäitsenäinen edustaja voi olla luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö kuten esim. yhtiö. Jos edustajan harjoittama toiminta täyttää valmistelevan tai avustavan toiminnan tunnusmerkit, kiinteä toimipaikka ei kuitenkaan muodostu. Yritykselle ei muodostu kiinteää toimipaikkaa pelkästään siitä, että se harjoittaa liiketoimintaa kohdemaassa välittäjän, komissionäärin tai muun itsenäisen edustajan välityksellä, edellyttäen, että tämä henkilö toimii säännönmukaisen liiketoimintansa rajoissa. Itsenäisyydellä tarkoitetaan juridista ja taloudellista itsenäisyyttä. Työnantajan direktio-oikeuden vuoksi yrityksen työntekijä ei voi toimia itsenäisenä edustajana. Myöskään kohdemaassa edustajana toimivaa yhtiötä, joka joutuu sopimuksen mukaan noudattamaan ulkomaisen yrityksen antamia ohjeita tai joka on muuten päämiehen määräysvallan alainen, ei voida katsoa itsenäiseksi. Edustaja voi olla taloudellisesti riippuvainen yrityksestä, jos hänellä ei ole sen lisäksi muita päämiehiä tai jos päämiehen päätökset vaikuttavat niin merkittävästi hänen liiketoimintaansa, ettei hänen voida enää katsoa kantavan omaa liikeriskiä. Taloudellista itsenäisyyttä arvioitaessa on myös merkitystä korvauksella, jonka edustaja saa palveluistaan. Jos korvaus kattaa ainoastaan hänen kulut eikä sisällä käypää vastiketta suoritetuista palveluista, edustaja saattaa olla ainakin tässä suhteessa taloudellisesti riippuvainen päämiehestään. Määräysvalta toisessa yhtiössä Yleensä emoyhtiölle ei muodostu kiinteää toimipaikkaa pelkästään siitä, että sillä on kohdemaassa tytäryhtiö. Joissakin tilanteissa tytäryhtiö saattaa kuitenkin toimia emoyhtiön epäitsenäisenä edustajana ja muodostaa siten sille kiinteän toimipaikan. Tytäryhtiömuotoista edustajaa ei kuitenkaan ole katsottava pelkästään emoyhtiön osakeomistuksen vuoksi epäitsenäiseksi. 5/6

6 Huomautus Tekijänoikeudet näillä sivuilla esitettyyn aineistoon kuuluvat Joachim Reimersille. Kaikki oikeudet pidätetään. Sivuilta löytyvät tiedot eivät ole oikeudellisia tai muitakaan neuvoja. En vastaa toimenpiteistä, joihin on ryhdytty tai jätetty ryhtymättä näiden sivujen tietojen nojalla. Pyrin varmistamaan tietojen paikkansapitävyyden niin hyvin kuin mahdollista mutta en takaa, että esitetty tieto on virheetöntä, täydellistä tai ajantasaista. 6/6

9.6.2011 LIIKKEEN LUOVUTUKSEN TYÖOIKEUDELLISET NÄKÖKULMAT

9.6.2011 LIIKKEEN LUOVUTUKSEN TYÖOIKEUDELLISET NÄKÖKULMAT 1 9.6.2011 LIIKKEEN LUOVUTUKSEN TYÖOIKEUDELLISET NÄKÖKULMAT Liikkeen luovutusta koskevat kysymykset ovat jatkuvasti ajankohtaisia. Useimmin pyydetään apua sen arvioimiseen, onko jotakin yksittäistä tilannetta

Lisätiedot

ABCD. Käyntiosoite: Mannerheimintie 20 B 00100 HELSINKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3031 www.kpmg.fi. KPMG Oy Ab PL 1037 00101 HELSINKI

ABCD. Käyntiosoite: Mannerheimintie 20 B 00100 HELSINKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3031 www.kpmg.fi. KPMG Oy Ab PL 1037 00101 HELSINKI KPMG Oy Ab PL 1037 00101 HELSINKI Käyntiosoite: Mannerheimintie 20 B 00100 HELSINKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3031 www.kpmg.fi KOLMANNEN SEKTORIN HYVINVOINTIPALVELUIDEN TUOTTAMISEN JURIDISIA JA

Lisätiedot

BusinessPlaza. Yrityskauppa

BusinessPlaza. Yrityskauppa BusinessPlaza Yrityskauppa 1 Sisällys 1. Kaupan kohteen valmistaminen myyntikuntoon ja vaihtoehtojen kartoittaminen... 4 Liiketoimintakauppa... 5 Osakekauppa ja yhtiöosuuskauppa... 6 Osakevaihto... 7 Sulautuminen

Lisätiedot

Siirtohinnoittelu. Opas kansainvälistyvälle yritykselle

Siirtohinnoittelu. Opas kansainvälistyvälle yritykselle Siirtohinnoittelu Opas kansainvälistyvälle yritykselle Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 17/2014 1 2 Siirtohinnoittelu Opas kansainvälistyvälle yritykselle Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 17/2014

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi talletuspankkien yhteenliittymästä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki talletuspankkien

Lisätiedot

Selittävät huomautukset

Selittävät huomautukset EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Välillinen verotus ja verohallinto Arvonlisävero Julkaistu 3. huhtikuuta 2014 Selittävät huomautukset Vuonna 2015 voimaan tulevat EU:n arvonlisäverotusta

Lisätiedot

Keskusrikospoliisi. Rahanpesun selvittelykeskus RAHANPESUN TORJUNNAN PARHAAT KÄYTÄNTEET

Keskusrikospoliisi. Rahanpesun selvittelykeskus RAHANPESUN TORJUNNAN PARHAAT KÄYTÄNTEET RAHANPESUN TORJUNNAN PARHAAT KÄYTÄNTEET SISÄLLYS 1 RAHANPESU JA TERRORISMIN RAHOITTAMINEN... 3 1.1 RAHANPESU JA TERRORISMIN RAHOITTAMINEN RANGAISTAVINA TEKOINA... 3 1.1.1 Rahanpesu...3 1.1.2 Terrorismin

Lisätiedot

Lausuntopyynnössä todetaan, että ymmärrettävästi sivustoilla esiintyvien valokuvien tekijänoikeus kuuluu valokuvien ottajille ja BB Oy:n

Lausuntopyynnössä todetaan, että ymmärrettävästi sivustoilla esiintyvien valokuvien tekijänoikeus kuuluu valokuvien ottajille ja BB Oy:n TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:17 Asia Hakija Tekijänoikeus www-sivuihin A Annettu 10.12.2002 LAUSUNTOPYYNTÖ Web-suunnittelija A B Oy:stä (jäljempänä hakija) on pyytänyt 26.06.2002 saapuneella kirjeellään

Lisätiedot

Työneuvoston lausunto TN 1373-01 (äänestys 4-3, 8/2000)

Työneuvoston lausunto TN 1373-01 (äänestys 4-3, 8/2000) 1 (12) Työneuvoston lausunto TN 1373-01 (äänestys 4-3, 8/2000) Työneuvoston päätös työaikalain soveltamisesta menekinedistäjän työhön ja matkaan käytetyn ajan lukemisesta työaikaan. Annettu Hämeen työsuojelupiirin

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. B 22 ASIANAJAJAN KIRJANPITO-OPAS (18.6.2004, muut. 12.5.2014)

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. B 22 ASIANAJAJAN KIRJANPITO-OPAS (18.6.2004, muut. 12.5.2014) B 22 ASIANAJAJAN KIRJANPITO-OPAS (18.6.2004, muut. 12.5.2014) SISÄLTÖ sivu 1 Johdanto... 2 Asianajajan tulon jaksottaminen...2 2.1 Yleistä...2 2.2 Asianajotoimiston suorite...3 2.3 Kertapalvelut eli itsenäiset

Lisätiedot

YRITTÄJÄKSI Selvitys eri yritysmuodoista. Yrittäminen voi olla vaihtoehto saada enemmän aikaan omaehtoisesti.

YRITTÄJÄKSI Selvitys eri yritysmuodoista. Yrittäminen voi olla vaihtoehto saada enemmän aikaan omaehtoisesti. YRITTÄJÄKSI Selvitys eri yritysmuodoista Yrittäminen voi olla vaihtoehto saada enemmän aikaan omaehtoisesti. Juha K Humalajoki 4.3.2009 Lähde OP -pankki 1 Yrittäjäksi? Tuntuuko Sinusta, että itsenäisenä

Lisätiedot

Listautumisten edistäminen. Sisältö

Listautumisten edistäminen. Sisältö Listautumisten edistäminen Sisältö Listautumisten edistäminen... 3 Monenkeskinen markkinapaikka kasvuyhtiöille Suomessa... 4 Hakeutuminen First North -markkinapaikalle... 6 Hyväksytyt Neuvonantajat...

Lisätiedot

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15 OpasVuokratyöopas Sisältö 1. Johdanto 4 2. Yleistä vuokratyöstä 5 Mitä vuokratyö tarkoittaa? 5 Miten vuokratyö poikkeaa muista työsuhteista? 5 Milloin vuokratyötä voi käyttää? 6 Saako vuokratyöntekijältä

Lisätiedot

Vero-opas. apurahansaajille LAL 2012

Vero-opas. apurahansaajille LAL 2012 Vero-opas apurahansaajille LAL 2012 Johdanto Käyttötarkoitus ja maksaja ratkaisevat verotuksen 2 3 Apurahan veronalaisuuden selvittäminen Tutkimusryhmä Ulkomaiset apurahat Apuraha apurahansaajan verotuksessa

Lisätiedot

Yhteistoimintalaki. Neuvotteluja yhteistoiminnan hengessä

Yhteistoimintalaki. Neuvotteluja yhteistoiminnan hengessä Yhteistoimintalaki Neuvotteluja yhteistoiminnan hengessä Sisällys Johdanto... 3 1 Luku: Yleiset säännökset... 4 2 Luku: Yhteistoiminnan osapuolet... 7 3 Luku: Henkilöstöryhmien edustajille annettavat tiedot...

Lisätiedot

Segmenttiraportointi käytännössä. Syyskuu 2008

Segmenttiraportointi käytännössä. Syyskuu 2008 Segmenttiraportointi käytännössä Syyskuu 2008 PricewaterhouseCoopersin uusimpia IFRS-julkaisuja IFRS taskuopas 2009 Opas vieraan pääoman menojen aktivoimiseen Illustrative corporate consolidated financial

Lisätiedot

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010 1 2 Säätiöiden SÄÄTIÖIDEN ja rahastojen JA RAHASTOJEN neuvottelukunta NEUVOTTELUKUNTA ry. RY Delegationen DELEGATIONEN för stiftelser FÖR STIFTELSER och OCH fonder FONDER rf. RF Helsinki 2010 3 Toimittajat

Lisätiedot

Kirjanpitäjän ja tilintarkastajan vastuusta talousrikoksissa

Kirjanpitäjän ja tilintarkastajan vastuusta talousrikoksissa Minna Hällström Kirjanpitäjän ja tilintarkastajan vastuusta talousrikoksissa 1. Johdanto Taloudelliseen toimintaan kytkeytyvä rikos tehdään tavallisesti oikeushenkilön toiminnan yhteydessä. Moitittava

Lisätiedot

Pk-yritysten uusi määritelmä Käyttäjän opas ja ilmoitusmalli Riippumattomat yritykset

Pk-yritysten uusi määritelmä Käyttäjän opas ja ilmoitusmalli Riippumattomat yritykset 956776_CV_FI 5/31/06 9:13 AM Pagina 1 on noin 23 miljoonaa pk-yritystä 99 prosenttia kaikista EU:n yrityksistä on pk-yrityksiä pk-yritykset työllistävät noin 75 miljoonaa ihmistä. Pk-yritysten kynnysarvot

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä sekä julkisista hankinnoista annetun lain 49 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) 2010 Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) Arvopaperimarkkinayhdistys ry 15.6.2010 ARVOPAPERIMARKKINAYHDISTYS RY

Lisätiedot

MÄÄRÄAIKAISTEN VAKINAISTAMINEN KUNTA-ALALLA. Tekstin koonnut Mari Lehtinen

MÄÄRÄAIKAISTEN VAKINAISTAMINEN KUNTA-ALALLA. Tekstin koonnut Mari Lehtinen MÄÄRÄAIKAISTEN VAKINAISTAMINEN KUNTA-ALALLA Tekstin koonnut Mari Lehtinen 1 Koonnut Mari Lehtinen, lakimies, Tehy ry Määräaikaisten vakinaistaminen kunta-alalla. ISBN 951-9172-44-0 Painopaikka: Multiprint

Lisätiedot

VALOKUVA JA YKSITYISYYDEN SUOJA HENKILÖ- TIETOLAIN KANNALTA

VALOKUVA JA YKSITYISYYDEN SUOJA HENKILÖ- TIETOLAIN KANNALTA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO VALOKUVA JA YKSITYISYYDEN SUOJA HENKILÖ- TIETOLAIN KANNALTA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLTÖ 1. Yleistä...... 3 2. Valokuva henkilötietona ja osana henkilörekisteriä...3

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Johdanto... 5

Sisällysluettelo. Johdanto... 5 Sisällysluettelo Johdanto... 5 1 Viitekehys... 7 1.1 Sivuseikan merkitys... 7 1.2 Elokuva on riskibusiness... 7 1.3 Vastuu verosta... 8 1.4 Veromaailma pähkinänkuoressa... 11 2 Ennakkoperintä-ennakonpidätys

Lisätiedot

OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI

OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI FI OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI

Lisätiedot

K O R K E I N O I K E U S P Ä Ä T Ö S Diaarinro 1(19) S2015/29. Rovaniemen hovioikeuden tuomio 12.11.2014 nro 517

K O R K E I N O I K E U S P Ä Ä T Ö S Diaarinro 1(19) S2015/29. Rovaniemen hovioikeuden tuomio 12.11.2014 nro 517 K O R K E I N O I K E U S P Ä Ä T Ö S Diaarinro 1(19) S2015/29 Lyhennetty taltio Antopäivä Nro 23.6.2015 1281 MUUTOKSENHAKIJA VASTAPUOLI ASIA TrustBuddy AB P Velkasuhteeseen perustuva saatava RATKAISU,

Lisätiedot

Lausuntoa oli pyydetty työaikalain soveltamisesta lakimiestehtäviä asianajoja lakiasiaintoimistoissa suorittaviin henkilöihin.

Lausuntoa oli pyydetty työaikalain soveltamisesta lakimiestehtäviä asianajoja lakiasiaintoimistoissa suorittaviin henkilöihin. TYÖNEUVOSTO LAUSUNTO TN 1461-14 Ratakatu 3, PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO puh. 09-645 593 15.12.2014 10/2014 Lausuntoa oli pyydetty työaikalain soveltamisesta lakimiestehtäviä asianajoja lakiasiaintoimistoissa

Lisätiedot

IFRS-TILINPÄÄTÖKSEN KESKEISET PERIAATTEET

IFRS-TILINPÄÄTÖKSEN KESKEISET PERIAATTEET IFRS-TILINPÄÄTÖKSEN KESKEISET PERIAATTEET Yritystutkimusneuvottelukunta ry. 2006 1 ESIPUHE Yritysten kansainvälistyminen ja rahoitustoiminnan laajentuminen yli rajojen on synnyttänyt tarpeen esittää yritysten

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Luonnos 3.7.2009 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot