INFOKIRJE Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut 1/2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "INFOKIRJE Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut 1/2014"

Transkriptio

1 INFOKIRJE Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut 1/2014 Vastuullista työllisyydenhoitoa Tampereella Tampere on tullut tunnetuksi siitä, e ä työllisyydenhoitoa tehdään tavoi eellises, työelämälähtöises ja kumppanuudessa. Tämä näkyy keskeises myös kaupunkistrategiassa. Kansainvälinen taantuma ja elinkeinoelämässä meneillään oleva rakennemuutos ovat johtaneet Suomessakin työ ömyyden voimakkaaseen kasvuun ja työpaikkojen merki ävään vähentymiseen myös Tampereella, jossa on erityisen paljon perus- ja vien teollisuuden työpaikkoja. Vaikeassa työ ömyys lanteessa (1/2014: 16,7%) Tampere on pää änyt toteu aa merki ävän työllisyyspake n, joka on iso arvovalinta inhimillisyyden puolesta. Työllisyyspake n ansiosta lisätään sosiaalista kuntoutusta, kuntouttavaa työtoimintaa ja palkkatukityöllistämistä. Noin 1000 pitkäaikaistyötöntä saa uuden mahdollisuuden. Tämä voidaan tehdä hallitus. Tavoite on, e ä työllisyydenhoidossa vähintään % etenee työllistymispolullaan koh avoimia työmarkkinoita. Asiakasmäärä TYPAn palveluissa on tämän vuoksi n Nuorten työllisyyspalvelut vakinaistetaan toukokuussa, mikä osaltaan kertoo kaupungin vastuullisuudesta. Uusiakin avauksia tarvitaan hyväksi havai ujen keinojen lisäksi. Esim. oppisopimustyöllistämisen mukaan o aminen nykyistä suuremmassa määrin on ajankohtainen, samoin kuin 3.sektorin toimijoiden poten aalin hyödyntäminen. Kuntakokeilussa on aloite u tuella palka ujen siirtäminen yrityksiin toiminta, jossa annetaan valmennustukea työ ömälle ja yhteistyöyritykselle. Tutkimusten mukaan tämä osaltaan edistää pysyvää työllistymistä. Vuosi 2015 on muutosten vuosi työllisyydenhoidossa, edunvalvonnan paikka Val o on toteu amassa laajaa pitkäaikaistyö ömien ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien palveluiden uudistusta. Se sisältää mm. kaksi laajempaa työllisyydenhoidon kokonaisuu a: i) Kun en rahoitusvastuun kasva aminen työllisyydenhoidossa Työmarkkinatukiuudistus lisää kun en velvollisuuksia v lukien arviolta ainakin 150 M / v, varovainen arvio nyky lanteen pohjalta on Tampereen kaupungille n. 10 miljoonaa lisäkustannuksia. ii) Kun en ja val on tasapainoinen yhteistyö Työvoiman palvelukeskuksia (= moniamma- llinen, seudullises toteute ava työllisyydenhoito val o-kuntayhteistyönä) koskeva lainsäädäntö on valmistelussa ja tulee voimaan Kaupunki on o anut huomioon em. uudistukset mm. edunvalvonnassaan, jo a toimintaedellytykset tarkoituksenmukaiseen kunnalliseen työllisyydenhoitoon ovat jatkossakin olemassa. Olennaista on myös se, mikä tulee olemaan val on rooli ja vastuu Mika Itänen tulevaisuudessa, koska sillä on iso merkitys työllisyydenhoidon kokonaisuuteen ja kustannuksiin. Celkee-kehi ämispilo edistää hyvää henkilöstöpoli ikkaa ja edolla johtamista Typassa on hilja ain käynnistynyt Celkee -henkilöstön kehi ämispilo, jolla haetaan ideoita ja tukea mahdollisimman hyvälle johtamiselle. Tavoi eena on avoin, hyviin tuloksiin tähtäävä ja yhteistyöhön kannustava, pysyvä toimintakul uuri. Osallistamalla koko henkilöstö, ei pelkästään johto, on löyde ävistä uusia ratkaisuja ja vaikutuskeinoja, jotka edistävät koko työyhteisön toimintaa. Tunnetun ruotsalaisen, Örebron yliopiston professorin Per Frankeliuksen mukaan useimmat innovaa ot syntyvät, kun tu uja asioita ajatellaan uudella tavalla, toimintaympäristö on kannustava ja etoa on rii äväs tarjolla. Mika Itänen Palveluyksikön johtaja Tampereen kaupunki, työllisyydenhoidon palveluyksikkö Kuva: Ari Järvelä

2 Tampereen kuntakokeilu Työllisyyden kuntakokeilu, jota rahoitetaan 75% val on avustuksena (Ely työllisyyspolii nen avustus) ja 25% Tampereen kaupunki. Kuntakokeilu on osa Tampereen kaupungin Työllisyydenhoidon palveluyksikköä. Tampereen kuntakokeilun tavoi eena on kehi ää kaikista kaupungin ja TE-hallinnon tarjoamista työllisyydenhoidon palveluista yhtenäinen, halli u ja toimenpiteiltään vaikuttava palveluiden kokonaisuus. Kehi ämistyössä ovat mukana Tampereen kaupungin työllisyydenhoidon palveluyksikkö, aikuissosiaalityö, Pirkanmaan TE-toimisto ja Kela. Uusina palveluina Arvi-palvelu on ovi Työllisyydenhoidon palveluihin. Asiakkaat ohjautuvat TE-toimiston ryhmäinfoista tai palvelulinjoilta. Asiakkaalle tehdään yhdellä tapaamiskerralla (1 tun ) palvelutarvearvio ja hänet ohjataan soveltuvaan palveluun. Tarvi aessa asiakkaalle tehdään ak voin suunnitelma. Jatkopolu ava työhönvalmennus on jatkopolku Tampereen työtoiminnan asiakkaille (kuntou ava työtoiminta). Yksilö- ja ryhmävalmennusta sekä asiakkaan työelämätaitojen ja työhakuvalmiuksien hiominen. Palvelun tavoi eena on tue u siirtyminen seuraavaan palveluun, avoimille työmarkkinoille tai koulutukseen. Maahanmuu ajien työhönvalmennus maahanmuu ajataustaisille asiakkaille, jotka tarvitsevat henkilökohtaista tukea työllistymispolulla etenemiseen. Arvioiva työhönvalmennus on asiakkaille, jotka tarvitsevat laajempaa palvelutarpeen selvi elyä. Avoimille!-palvelu on suunna u asiakkaille, joilla on selvä urasuunnitelma, jonka toteu amiseen työnhakijat tarvitsevat yksilöllistä tukea ja ohjausta.työnhakijan itsenäisen työnhaun tukena toimii työhönvalmentaja, joka tukee asiakasta työpaikan tai koulutuspaikan etsimisessä. Palveluun sisällytetään työnhakuvalmiuksien hiomista ja koulutusta. Palvelun kes to on puoli vuo a. Lukuina 2013 Arvi-palvelussa on 1310 asiakasta, joista 57 % ohja u Typan palveluihin. Asiakkaille on anne u neuvontaa terveys-, mielenterveys, päihde-, sosiaalityön ja TE-palveluista. 139 asiakasta jatkopolu avassa työhönvalmennuksessa, joista 61,5% edennyt työllistymispolullaan. 283 asiakasta on Avoimille!-palvelussa, joista 62% työllistynyt tai aloi anut koulutuksen. Kehi ämisenä Kuvassa: Avoimille-palvelun yrityskoordinaa ori Marja Salminen, työhönvalmentajat Timo Riipinen, Tarmo Kaikkonen, edessä Jenni Santanen, Iida Ruoranen ja vastaava työhönvalmentaja Pia Vallenius. 97 uu a yrityskumppania. Täsmä-palvelu (tuella palkatun työntekijän siirtäminen muun työnantajan tehtäviin), työsuhde Tampereen kaupungilla suori a-

3 va työ yrityksessä. Asiakkaalle tue uja koulu autumisen ja työhön pääsyn polkuja yhteistyössä TE-palvelujen kanssa: Koulutusvalmennus ja Laaja palvelukokonaisuus; henkilöstön koulutuksia kaupunkiseudun laajuisessa kumppaniverkostossa mm. asiakastyöhön lii yen Asiakkaiden tamperelaisen palveluverkoston kuvaaminen asiakasohjaamisen tueksi. Välityömarkkinoiden kehi äminen palkkiokokeilu. Työ ömän asiakkaan palvelut yhtenäinen palvelupolku. Lisä etoja: Hankepäällikkö Mari Toivonen Puh , Sähköiset palveluiden kehi äminen viranaomaisyhteistyössä ja asiakastyössä. Tulevaisuuden kehi ämisen kärkinä Palveluseteli yri äjät palvelun tuo ajina. Tampereen työllistämistuki Tampereen kaupunki tukee työnantajia palkkauskustannuksissa heidän työllistäessään tamperelaisen henkilön, jonka työ ömyys on pitki ynyt. Tukea voidaan myöntää työsuhteisiin, joihin TE-toimisto on myöntänyt palkkatukea. Tuen kesto on 6-12 kk, oppisopimuksiin koko ajalle. Tuen tavoi eena on edistää välityömarkkinoiden toimivuu a ja ehkäistä rakenteellista työ ömyy ä. Viime vuonna tukea makse in noin 300 eri henkilön työsuhteen tukemiseen. Lisä etoja osoi eesta taloudellinen-tuki-tyonantajalle/tampereen-tyollistamistuki/ Tampereen työllistämistuen tukisummia ja hakubyrokra aa uudistetaan 1.3 alkaen seuraavas : tukisummat nousseet 60 eurolla/kk ( ) uusi sähköinen hakemus tukea voidaan myöntää myös Tampereen kaupunkiseudulla toimiville yhdistyksille päätös voidaan tehdä koko palkkatukijaksolle, mu a tukea maksetaan 6 kuukauden jälkeen vain mikäli työllistämisjakso on edennyt suunnitellus ja etenemisestä on raportoitu asianmukaises TYPA:lle minimipalkka työajasta riippuma a 1350 ennen 1.3. alkaneissa työllistämisjaksoissa sovelletaan vanhoja ehtoja ja tukisummia, mu a minimipalkan ehdon täy yessä, päätös tehdään 1.3. alkaen uusilla tukisummilla mikäli palkkaa myöhemmin nostetaan vähintään minimipalkkaan, tukea voi hakea uudelleen 1.3. alkaen toimi amalla uuden hakemuksen lii eineen vaadittujen liitteiden määrää vähennetty (kopiota yhdistys- tai yritysrekisteriotteesta, eikä kopiota toimintakertomuksesta ja -suunnitelmasta ei enää vaadita)

4 Nuorille paikkoja! Seutunuo a tsemppaa Tampereen kaupunkiseudun nuorisotakuutoimijoiden yhteistyötä ja vies ntää. Lokakuussa 2013 käynnistyi Seutunuo a projek, kun Minna Helynen aloi sen koordinaa orina. Lähtökohtana ESR-rahoi eisessa projek ssa on hyödyntää nykyisiä resursseja tehokkaammin koulutukseen hakeutumisen, koulutuksen keskey ämisen ehkäisyn ja työllistymisen näkökulmasta. Seutunuo a-verkostoon kuuluvat Tampereen kaupunkiseudun työllisyydenhoito, TE-toimisto, ELY-keskus, Kela, toisen asteen oppilaitokset sekä alueen kunnat ja kaupungit. Seutunuotan toiminnan y menä on työstää verkostoon kuuluvien asiantun joiden kanssa nuorisotakuun toteu amiseen lii yviä teemoja, kuten palveluvajeiden tunnistamista ja lastojen hyödyntämistä. Verkkovies ntää hyödynnetään sekä alueen uuden verkkotoimijakartan synny ämisellä e ä asiantun jaryhmien työskentelyn tukena. Toiminta on nyt käynnistynyt reippaas ak ivisen verkoston avulla. Toimijakar aa verkkoon on tehnyt organisaa- o- ja kuntarajat yli ävä noin 15 hengen imi ja kar a tullaan julkistamaan kevään aikana. Verkkokar a palvelee alueen nuoria ja nuorten kanssa toimivia löytämään juuri oikea palvelu nuoren sen hetkisiin tarpeisiin työllistymisen, koulutuksen ja uravalinnan suhteen. Palveluvajeasiantun ja imi on kokoontunut poh maan alueen nuorisotakuun toteutumista estäviä palveluvajeita ja tavoi eena on nostaa esiin muutamia palveluvajeita ja tehdä niille jotain. Tilasto imi kurkistaa nuorisotakuuseen lii yvien lastojen taakse ja poh i yhtenäistä linjausta lastojen hyödyntämiseen alueella. Seutunuo a toteutetaan yhteistyössä osallistuvien tahojen kanssa ajanjaksolla Projek n strategisen viitekehyksen muodostavat Tampereen kaupunkiseudun työllisyydenhoidon kehi ämisohjelma , jonka yhtenä painopisteenä on nuorten yhteiskuntatakuun toimeenpanon edistäminen sekä Pirkanmaan ELY-keskuksen Pelisuunnitelma nuorten työllistämisen edistämiseksi Tampereella, jossa päälinjaukset ovat nuorten työnvälityksen tehostaminen, nuorten ohjauspalveluiden tehostaminen ja edotuksen tehostaminen. Lisä etoja: /seutunuo a Töissä työllisyydenhoidon parissa Tällä palstalla esi elemme työllisyydenhoidon amma - laisia eri puolilta Tampereen seutukuntaa. Esi elyssä ole henkilö pää ää kuka on esi elyssä seuraavassa infokirjeessä. Nimi, eli, työpaikka ja keskeiset tehtävät? Olen Katja Kuorikoski, vastaava sosiaalityöntekijä Tampereen kaupungin työllisyydenhoidon palveluyksiköstä TYPA:sta. Toimin kuntou avassa työtoiminnassa 10 työntekijän esimiehenä. Heistä kahdeksan on sosiaalityöntekijöitä, yksi palvelukoordinaa ori ja yksi toimistosihteeri. Työhöni kuuluvat lähiesimiestehtävät eli käytännön tuen antaminen asiakas lanteissa, linjausvastuu sekä toimiminen erilaisissa verkostoissa ja työryhmissä. Työajastani 30 prosen a on asiakastyötä. Olen koulutukseltani YTM pääaineenani sosiaalipedagogiikka. Olen valmistunut Tampereen yliopistosta Aloi n kuntou avassa työtoiminnassa sijaisena vuon- na Lähiesimiehenä olen työskennellyt huh kuusta Mikä on parasta työssäsi? Parasta työssäni on hyvä työyhteisö. Kaikki ovat omistautuneita työlleen. Parasta on, e ä saamme onnistumisia ja asiakkaat polutetaan eteenpäin. Haasteita työssä rii ää. Mikä on työssäsi tällä hetkellä akuuteinta? Työssä ovat pinnalla Tampereen kaupungin työllisyyspake ja sen mukanaan tuomat tavoi eet. Saamme nähdä, miten pystymme vastaamaan työllisyyspake ssa asetettuun asiakasmäärään. Ja asiakkaita on pysty ävä ohjaamaan laadukkaas eteenpäin. Heille on oltava aikaa ja palvelun on oltava asiakaslähtöistä. Millainen lanne teillä Tampereen työtoiminnassa on nuorten työnhakijoiden osalta? Meillä on nuorten osalta hyvä lanne. Alle 25-vuo aissa ei ole jonoa ja alle 30-vuo aatkin pääsevät nopeas jonosta vastaanotolle. Alle 30-vuo aita on asiakkaistamme

5 noin 35 prosen a. Millaisia paikallisia työllisyydenhoidon haasteita teillä on Tampereen työtoiminnassa? Viime vuonna on ollut eniten haasteita TE-toimistoyhteistyössä. Toimintakäytännöissä on ollut epäselvyy ä ja lausunnoissa viive ä. Tällä on ollut yleensä suora vaikutus asiakkaan toimeentulon turvaamiseen. Toimintakäytännöissä on si emmin päästy yhteisymmärrykseen, mikä on helpo anut asiakkaiden lanne a. Minkälaista vastapainoa sinulla on vapaa-ajallasi työllisyydenhoidon asioille? Minulla on kolme lasta, 10-, 5- ja kohta 4-vuo as. Kuljetan heitä harrastuksiin, laitan ruokaa ja pesen pyykkejä. Heidän seurassaan ulkoillessani ja liikkuessani pääsen hyvin ir työasioista. Kenet haluat, e ä esitellään seuraavassa infokirjeessä ja miksi? Haluan, e ä seuraavaksi esitellään vastaava työhönvalmentaja Pia Vallenius Avoimille-palvelusta. He luovat uu a mallia. Pia on saanut imin toimimaan hienos. Kuva: Päivi Vännilä Katja Kuorikoski Nimityksiä Tampereen työtoiminnassa on aloi anut Johanna Tyrväinen ja Anu Mäkelä. He tulevat sosiaalityöntekijän määräaikaisiin kahden vuoden vakansseihin (pää yy ). Tuetun työllistämisen imissä on aloi anut ohjaaja Sini Kwok. Jaana Pen käinen ja Terhi Parvela vaihtavat paikkaa. TYP:in TE-toimiston moniamma llises tuetun työnvälityksen asiantun jat Jaana Pen käinen ja Terhi Parvela vaihtavat toimipaikkoja Terhi siirtyy työhön TYP Tullintorille ja Jaana siirtyy TYP:in Nokian toimipisteeseen. Heidät tavoi aa nykyisistä puhelinnumeroista eli Terhin puh ja Jaanan puh Terhi sijoi uu Vuok si- imiin. Työvoiman palvelukeskuksessa aloi vat Ka Mielonen urasuunni elijana 7.2. ja Katja Lempinen palveluohjaajana Tuetun työllistämisen imissä aloi Laura Suomalainen toimistosihteerinä typa. Hammareninkatu 8 B TAMPERE

INFOKIRJE Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut 19. joulukuuta 5/2014

INFOKIRJE Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut 19. joulukuuta 5/2014 INFOKIRJE Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut 19. joulukuuta 5/2014 Palvelupäällikön tervehdys Muutama päivä jouluun ja ennen sitä monta työasiaa hoidettavana, joulupuuhista puhumattakaan. Takana on

Lisätiedot

Hyvät historiatiedot auttavat Mika Itästä näkemään tulevaisuuteen

Hyvät historiatiedot auttavat Mika Itästä näkemään tulevaisuuteen Hyvät historiatiedot auttavat Mika Itästä näkemään tulevaisuuteen Tenniksen nelinpelissä onnistuminen tuottaa palveluyksikön johtajalle Mika Itäselle erityisen onnistumisen tunteen. Hän aloitti maaliskuun

Lisätiedot

news KONEen suurprojektiyksikkö liikkumisen sujuvuu a

news KONEen suurprojektiyksikkö liikkumisen sujuvuu a Insinööritoimisto Comatec Oy:n asiakasleh 1/2014 news KONEen suurprojektiyksikkö liikkumisen sujuvuu a Materiaalinkäsittelyjärjestelmät ratkaisuja asiakkaiden tarpeisiin news Sisällysluettelo Pääkirjoitus...

Lisätiedot

Työttömät työnhakijat sukupuolen ja koulutuksen mukaan joulukuussa 2014

Työttömät työnhakijat sukupuolen ja koulutuksen mukaan joulukuussa 2014 1 KITEEN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSOHJELMA 2015 1. Johdanto Kiteen kaupungin ja koko Keski-Karjalan alueen työllisyys on heikentynyt viime vuosina. Vuoden 2014 lopussa Keski-Karjalassa oli työttömänä 1 588 henkilöä,

Lisätiedot

Comatec Groupin asiakasleh 1/2015. news

Comatec Groupin asiakasleh 1/2015. news Comatec Groupin asiakasleh 1/2015 news news Sisällysluettelo Pääkirjoitus... Verso-Verkko yhdessä enemmän... Suunnittelupäällikkö Harri Haavisto sertifiointi ja projektivalmennus... Comatec-uutiset...

Lisätiedot

Prizz.Uutiset. Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti

Prizz.Uutiset. Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti Prizz.Uutiset Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti 3 / 2010 MOTIVIRE - liikunnallinen matka maailmalle Yli 50 ydinreaktoria rakenteilla - suomalaisten alihankkijoiden on nyt

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT HUHTIKUU 2013 2 SISÄLLYS: ESPOO... 3 ETELÄ-KARJALA... 4 ETELÄ-PIRKANMAA... 5 HAMINA JA KOTKA... 6 HELSINKI... 7 HATTULA,

Lisätiedot

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Dnro TEM066:00/2011 TEM/1740/00.04.01/2011 12.3.2013 Jakelussa mainituille Asia: NUORISOTAKUUN TOTEUTUS Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Arvoisa vastaanottaja, Me allekirjoittaneet

Lisätiedot

news Metso Automation Insinööritoimisto Comatec Oy:n asiakasleh 2/2011 Talviolosuhteet Anna-Mari Hämäläinen Nordkalk suomenmestarit

news Metso Automation Insinööritoimisto Comatec Oy:n asiakasleh 2/2011 Talviolosuhteet Anna-Mari Hämäläinen Nordkalk suomenmestarit Insinööritoimisto Comatec Oy:n asiakasleh 2/2011 news Jäätävää laadunvalvontaa Metso Automation Hitsausasiantun ja Anna-Mari Hämäläinen Nordkalk Lappeenranta Talviolosuhteet junien suunni elussa Salibandyn

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA - SELVITYS LAHDEN JA HEINOLAN SEUDUN TYÖLLISYYSPALVELUISTA Harri Hietala Jukka Lindberg Kaija Ray Vates-säätiö 2014 1 SISÄLLYS JOHDANTO...

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNGIN TYÖLLISYYSOHJELMA

KUHMON KAUPUNGIN TYÖLLISYYSOHJELMA KUHMON KAUPUNGIN TYÖLLISYYSOHJELMA 1. KAUPUNKISTRATEGIA JA TYÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN Kuhmon kaupunkikonsernin strategian perusasiakirjassa todetaan, että Kuhmon kaupunki ja kaupungin yhtiöt tuottavat tai

Lisätiedot

HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha.

HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha. Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 81 18.12.2014 Työllisyysohjelma vuodelle 2015 2847/01.00.00/2014 HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha. Tulosalue

Lisätiedot

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA Kaupunginhallitus 400 17.09.2012 Kaupunginvaltuusto 105 24.09.2012 SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA 339/012/2012 KH 400 Aloite

Lisätiedot

Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia. Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti

Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia. Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 15/2014 MATTI TUUSA SARI PITKÄNEN RIIKKA SHEMEIKKA JOHANNA

Lisätiedot

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET VUOSIKERTOMUS 2013 Jupiter-säätiö pähkinänkuoressa JUPITERIN VALMENNUSPALVELUT valmentavat työhön ja koulutukseen - työtä tai harjoittelua joko Jupiterin työyksiköissä tai ulkopuolisilla työpaikoilla tai

Lisätiedot

SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN SELVITYSTYÖ

SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN SELVITYSTYÖ TAMPEREEN KAUPUNKI Työllisyydenhoidon palveluyksikkö SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN SELVITYSTYÖ Loppuraportti 10.9.2013 Mikko Kesä, Innolink Research Oy Riitta Kinnunen, Sosiaalikehitys Mika Ala-kauhaluoma,

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON NUORISOTAKUUN TOIMEENPANOSUUNNITELMA. Duunataan porukalla nuorten asioita kuntoon! 1 nuorelle järjestetään MIKSI?

POHJOIS-SAVON NUORISOTAKUUN TOIMEENPANOSUUNNITELMA. Duunataan porukalla nuorten asioita kuntoon! 1 nuorelle järjestetään MIKSI? Khall 26.8.2013: 225r liite nro 3 takuu PHJIS-SAVN NURISTAKUUN TIMEENPANSUUNNITELMA Duunataan porukalla nuorten asioita kuntoon! 7 n TAVITE: Jokaiselle Pohjois-Savon 1 nuorelle järjestetään TYÖPAIKKA B

Lisätiedot

Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten uudistusten toimeenpanon varmistaminen loppuhallituskaudella

Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten uudistusten toimeenpanon varmistaminen loppuhallituskaudella RAPORTTI 9.7.2013 TEM036:00/2011 TEM/2305/00.04.03/2011 Rakennemuutos ja työmarkkinoiden toimivuus (RTT) strateginen ohjelma Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten

Lisätiedot

Talvisodan henkeä työllistämiseen! s. 8. Kyyjärvellä ei tyydytä vanhaan s.4. Heli Poikela koordinoi järjestöjen työllistymistoimia

Talvisodan henkeä työllistämiseen! s. 8. Kyyjärvellä ei tyydytä vanhaan s.4. Heli Poikela koordinoi järjestöjen työllistymistoimia Talvisodan henkeä työllistämiseen! s. 8 Kyyjärvellä ei tyydytä vanhaan s.4 Heli Poikela koordinoi järjestöjen työllistymistoimia s. 6 Uhkakuvia vai mahdollisuuksia? 3 2009 Kyvyt käyttöön on vammaisten

Lisätiedot

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus 1 Kohti Ohjaamoa Kirjoittajat: Pakkala Arja Saukkonen Sakari Savonmäki Pasi Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus Projektinumero S12593

Lisätiedot

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Nuorisotakuu - uusi tapa toimia Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Helsinki 2013 TEKIJÄT Maarit Kallio-Savela Kari Sjöholm Johanna Selkee ISBN 978-952-293-046-0 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013

Lisätiedot

KOHTI SEUDULLISIA TYÖLLISTÄMISEN MONIPALVELUITA

KOHTI SEUDULLISIA TYÖLLISTÄMISEN MONIPALVELUITA KOHI SEUDULLISI YÖLLISÄMISEN MONIPLVELUI Selvitys Oulun seudun työllistämisen monipalvelutoiminnasta Oulun seudun välityömarkkinat -hanke Saila Lehto Seija Mustonen Oulun seutu 2 Kohti seudullisia työllistämisen

Lisätiedot

Esiselvityshanke Kainuun rakenteellisen työttömyyden vähentämiseksi

Esiselvityshanke Kainuun rakenteellisen työttömyyden vähentämiseksi Esiselvityshanke Kainuun rakenteellisen työttömyyden vähentämiseksi Loppuraportti Joulukuu 2007 Esiselvityshanke rakenteellisen työttömyyden vähentämiseksi Loppuraportti S02149 Joulukuu 2007 Laatija: Päivi

Lisätiedot

Kehitysvammaisen henkilön työllistäminen. K-kauppiasliiton suositus

Kehitysvammaisen henkilön työllistäminen. K-kauppiasliiton suositus Kehitysvammaisen henkilön työllistäminen K-kauppiasliiton suositus K-KAUPPIASYRITTÄJILLE Kehitysvammaiset ovat olleet vähän käytetty voimavara työelämässä. Tähän mennessä kokemukset ovat kuitenkin hyviä.

Lisätiedot

Onnistuiko. työmarkkinatukiuudistus sittenkin? sosiaalialan riippumaton ammattilehti. 95 vuotta. Sosiaaliturva. Huoltaja

Onnistuiko. työmarkkinatukiuudistus sittenkin? sosiaalialan riippumaton ammattilehti. 95 vuotta. Sosiaaliturva. Huoltaja sosiaalialan riippumaton ammattilehti 6 2007 Hankkeiden verkoistoituminen tuo haasteita, mutta myös hyötyjä Mitä sosiaalipalveluissa pitäisi tietää romanikulttuurista? Asiakkaan sairastuminen syöpään pysähdyttää

Lisätiedot

Ratkaisukeskeisyys työotteena. Emeritusprofessori. Jorma Sipilä. Pirkko Mahlamäki vaikuttaja ja vallan vahtikoira

Ratkaisukeskeisyys työotteena. Emeritusprofessori. Jorma Sipilä. Pirkko Mahlamäki vaikuttaja ja vallan vahtikoira Välityömarkkinoille talvisodan henkeä! s. 8 Kyyjärvellä ei tyydytä vanhaan s.4 Pirkko Mahlamäki vaikuttaja ja vallan vahtikoira Emeritusprofessori Jorma Sipilä ja ajan Heli Poikela henki koordinoi järjestöjen

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun työpoliittisen kehittämisohjelman 2012 2016 seutuohjausryhmä

Tampereen kaupunkiseudun työpoliittisen kehittämisohjelman 2012 2016 seutuohjausryhmä 1 (7) PÖYTÄKIRJA Tampereen kaupunkiseudun työpoliittisen kehittämisohjelman 2012 2016 seutuohjausryhmä Kokous: 20.2.2013 kello 13 15 Paikka: Työllisyydenhoidon palveluyksikön kokoustila Omena, os. Hammareninkatu

Lisätiedot

EUSE Toolkit. Tuetun työllistymisen työkalupakki

EUSE Toolkit. Tuetun työllistymisen työkalupakki EUSE Toolkit Tuetun työllistymisen työkalupakki EUSE Toolkit Tuetun työllistymisen työkalupakki Alkuperäisteos: EUSE TOOLKIT Alkuperäisteoksen suomennettu versio: EUSE Tuetun työllistymisen työkalupakki

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia LAITURI-projekti

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Laituri-projekti

Lisätiedot