Selvitys Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittisen yhteistyön tiivistämisestä ja organisoinnin kehittämisestä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Selvitys Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittisen yhteistyön tiivistämisestä ja organisoinnin kehittämisestä"

Transkriptio

1 Selvitys Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittisen yhteistyön tiivistämisestä ja organisoinnin kehittämisestä Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen työryhmä

2 2

3 Selvitys Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittisen yhteistyön tiivistämisestä ja organisoinnin kehittämisestä Tausta: Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 2030 hyväksyttiin kevään 2010 aikana seutuhallituksessa ja kaikissa kaupunkiseudun valtuustoissa. Ohjelmassa varaudutaan uuden asukkaan lisäykseen kaupunkiseudulla vuoteen 2030 mennessä, jolloin kaupunkiseudun väkiluku olisi asukasta. Ohjelmassa esitetään useita erilaisia asuntopoliittisia tavoitteita ja keinoja, joilla tullaan vastaamaan tästä kasvusta johtuvaan asuntojen kysyntään. (Liite 1) Seutuhallitus päätti kokouksessaan , että asuntopoliittisen ohjelman laatinut seudun kuntien edustajista koostuva asuntopoliittinen työryhmä jatkaa työskentelyään ja vastaa asuntopoliittisen ohjelman vaiheittaisesta toteuttamisesta ja käynnistää toimenpiteet vuoden 2010 osalta. Kaupunkiseudun asuntopoliittisesta ohjelmasta ja seudun muista yhdyskuntasuunnittelun hankkeiden linjauksista on johdettu kuntayhtymälle toiminnallisia tavoitteita vuosille 2010 ja 2011, jotka ovat kirjattu kuntayhtymän ko. vuosien talousarvioihin. Asuntopoliittisen ohjelman toteuttamista koskevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2011 ovat: Seudullisen asuntotoimen toteuttamismahdollisuudet on selvitetty ja päätökset kunnissa tehty. Keskitehokkaan asuin- ja täydennysrakentamisen talotyyppien mallintaminen yhteistyössä yliopistojen kanssa käynnistetty. Asuntopoliittinen työryhmä tekee tässä selvityksessään kymmenen esitystä miten seudun kuntien välistä asuntopoliittista yhteistyötä voitaisiin kehittää eri asuntopolitiikan alueilla ja miten tämä toiminta organisoitaisiin. Vakiintuneiden yhteistyömuotojen kehittämisen lisäksi esitetään myös uusia asuntopoliittisia yhteistoiminta-alueita. Esitykset koskevat seudun asuntopoliittisessa ohjelmassa nimettyjä jatkotoimenpiteitä seudullisen asuntopolitiikan kehittämiseksi. Ehdotettujen toimenpiteiden yksityiskohtaisemmat kuvaukset on esitetty liitteissä Lisäksi esitetään arvio esitysten kustannusvaikutuksista. 3

4 Esitykset 1. Kaupunkiseudun asumisen ja rakentamisen tilastoaineisto Kaupunkiseudun kuntien välistä vakiintunutta tilastoaineistoyhteistyötä jatketaan ja julkaisun sisältöä kehitetään tarpeenmukaisesti. (Liite 2) 2. Vuokra-asuntojen kysynnän ja tarjonnan seuranta ja raportointi 3. Asuntotuotannon seuranta ja suunnittelu Vuokra-asuntotilanteen jatkuva seuranta laajennetaan koko kaupunkiseudun alueelle Tampereen käyttämän mallin pohjalta. (Liitteet 3 ja 4) Asuntotuotantoarvion tekeminen laajennetaan koko kaupunkiseudun alueelle Tampereen käyttämän mallin pohjalta. (Liitteet 5 ja 6) 4. Erityisryhmien asumisen kehittämisen jatkotyö Seudun erityisryhmien asumistarpeiden ennakointityö ei ole lähtenyt vielä liikkeelle. Kuntien edustajat kokoontuvat käsittelemään aihetta syksyllä Ensivaiheessa yhteistyö kohdistuu tiedonhankintaan, asiakkaiden segmentointiin ja palvelutarpeiden pohdintaan. Erityisryhmien asumisen seudullinen kehittäminen tullaan kohdistamaan kolmelle aihealueelle, joissa yhteistyön hyödyt ovat suuret. Ensinnäkin kunnat alkavat tehdä yhteistyötä erityisryhmien asumisen määrällisten ja laadullisten tarpeiden määrittelyssä ja ennakoinnissa. Toiseksi yhteistyötä palvelutarjonnassa kuntien rajaalueilla parannetaan. Kolmanneksi seudullisella yhteistyöllä voidaan palvella paremmin asiakasryhmiä, joiden kysynnän kokonaisvolyymi on yksittäisissä kunnissa pieni. 5. Selvitys keskitehokkaan rakentamisen mahdollisista malleista Keskitehokkaan rakentamisen mallien selvitys on käynnistetty Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän ja Tampereen teknisen yliopiston arkkitehtuurin laitoksen yhteistyönä. Hankkeessa suunnitellaan lukuvuoden aikana keskitehokasta asuntorakentamista viiden kaupunkiseudun kunnan alueelle. Harjoitustyössä etsitään suunnitteluratkaisuja ja ideoita kohdealueiden jatkosuunnittelun pohjaksi. Harjoitustyö käynnistyy lukukauden alkaessa syyskuussa 2011 ja valmistuu keväällä Kuntien kaavoittajat voivat olla mukana ohjaamassa työskentelyä. Työn tuloksia voidaan hyödyntää sekä harjoitustyökohteiden kaavoituksessa että muissa keskitehokkaan rakentamisen hankkeissa seudulla. (Liite 7) 4

5 6. Rahoitusyhteistyö Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen kanssa koskien lainoitusta ja investointiavustuksia Rahoitusyhteistyötä ARA:n kanssa asuntoinvestointien toteuttamisessa ei toistaiseksi aloiteta. Seudun kuntien kesken on aloitettu yhteistyö, jonka tavoitteena on selkeyttää ja sovittaa yhteen valtion tukemaan asuntotuotantoon tarkoitettujen tonttien enimmäishintoja. Nykyisin seudun kuntien ns. ARA-tonttien enimmäishinnoissa on merkittäviä eroja. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) voi myöntää korkotukilainoja vuokra-asuntojen, vuokratalojen ja asumisoikeustalojen rakentamiseen, perusparantamiseen tai hankkimiseen. Niin ikään se voi myöntää investointiavustuksia erityisryhmien vuokra-asuntojen ja vuokratalojen rakentamiseen, peruskorjaukseen tai hankintaan korkotukilainojen yhteydessä. Lainoja ja avustuksia haetaan ARA:n määrääminä aikoina sen vahvistamilla lomakkeilla. Hakemukset jätetään hankkeen sijaintikuntaan. Kunta antaa hankkeesta lausunnon, jossa tulee ottaa kantaa hankkeen soveltuvuuteen kunnan asuntokantaan ja asuntomarkkinatilanteeseen. Lisäksi kunnan sosiaali- ja terveystoimen tulee ottaa kantaa niihin erityisryhmien investointihankkeisiin, jossa asuminen edellyttää tavanomaista enemmän tukipalveluita ja niiden lisäksi merkittävästi erityisiä tila- tai varusteratkaisuja asuinrakennukseen tai asuntoon. Lainoitukseen liittyen kunta antaa vuosittain ARA:lle asuntomarkkinaselvityksen kunnan asunto-oloista. Tällä hetkellä kukin kaupunkiseudun kunta antaa itsenäisesti ARA:lle lausuntonsa alueelleen suunnitelluista hankkeista. Kuntien tiiviimmällä yhteistyöllä lainoituskohteiden valinnassa voisi saavuttaa entistä enemmän seudullista voimaa ARA:n suuntaan. Varsinkin erityisryhmien hankkeiden osalta yhteistyötä tulisi lisätä. 7. Asuntojen ja asuinrakennusten korjausrakentamisen avustustoiminta ja neuvonta Asuntojen ja asuinrakennusten korjausrakentamisen avustustoimintaan ja neuvontaan kuuluvat tehtävät tullaan hoitamaan keskitetysti Tampereen asuntotoimessa. Kunkin kaupunkiseudun kunnan kanssa sovitaan minkälaisella mallilla toimitaan eli mitkä em. tehtävistä ne siirtävät Tampereen asuntotoimen hoidettavaksi. Keskittäminen ei tule vaikuttamaan valtion tulo- ja menoarviossa energia- ja korjauskustannuksiin varattujen määrärahojen jakamiskäytäntöihin, vaan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus tulee edelleen päättämään ja jakamaan vuosittain määrärahat kuntakohtaisesti. Tampereen kaupungin rakentamisen ja asumisen energianeuvonta palvelu RANE tulee tukemaan seudun korjausrakentamisen neuvontaa. (Liite 8) 5

6 8. Asuntotarjonnan markkinointi, asuntojen vuokrauksen yhteistyö ja yritysten asuntopalvelun kehittäminen 9. Asumisoikeusyhteistyö Tampereen Asuntotori-malli laajennetaan kattamaan koko kaupunkiseutu. (Liitteet 9, 10 ja 11) Kaupunkiseudun kunnat solmivat kahden väliset yhteistyösopimukset, joilla asumisoikeuslain mukaiset kunnalle määrätyt tehtävät siirretään Tampereen kaupungin asuntotoimen tehtäviksi. (liite 12) 10. Kaupunkiseudun asuinalueiden kehittämistä toteutetaan tapauskohtaisesti, nykyisillä yhteistyötavoilla Henkilöstöresurssit ja kustannusvaikutukset Kaupunkiseudun asuinalueiden kehittämistä toteutetaan tapauskohtaisesti nykyisillä yhteistyötavoilla. Esityksen seudun asuntopoliittisen yhteistyötoiminnan operatiivinen hoitaminen edellyttää tässä vaiheessa, että asuntotorilla jo oleva toriemännän vakanssi siirrettäisiin Tampereen Vuokratalosäätiöltä Tampereen kaupungin asuntotoimelle, ja että asuntotoimen henkilökuntaa lisättäisiin yhdellä henkilöllä. Kustannukset henkilöstöresursseista yhteensä noin /vuosi. Lisäksi tullaan huomiomaan mahdolliset muut käyttökustannukset. Kustannukset jaetaan seudun kuntien kesken suhteessa kunkin kunnan asukaslukuun. Järjestelyistä aiheutuvien kustannusten kuntakohtaisia säästöjä ei tässä tarkastella. Liitteet: Liite 1. Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma; saatavilla Tampereen kaupunkiseudun kotisivuilta Liite 2. Kaupunkiseudun asumisen ja rakentamisen tilastoaineisto Liite 3. Vuokra-asuntojen kysynnän ja tarjonnan seuranta ja raportointi Liite 4. Asuntoyhteisöjen kuukausiraporttilomake Liite 5. Asuntotuotannon seuranta ja suunnittelu Liite 6. Asuntotuotantoarvion tekemisessä käytettäviä tilastoja ja aineistoja Liite 7. Selvitys keskitehokkaan rakentamisen mahdollisista malleista 6

7 Liite 8. Asuntojen ja asuinrakennusten korjausrakentamisen avustustoiminta Liite 9. Asuntotarjonnan markkinointi, asuntojen vuokrauksen yhteistyö ja yritysten asuntopalvelun kehittäminen Liite 10. Asuntotorin toimintakertomus vuodelta 2010 Liite 11. Asuntotorin toimintaan osallistuvat yhteisöt ja niiden asuntokanta Liite 12. Asumisoikeusasiat 7

8 Liite 2. Kaupunkiseudun asumisen ja rakentamisen tilastoaineisto Tausta ja nykytila Tampereen kaupunkiseudun (seutukunnan v saakka) asuntorakentamisesta, asuntokannasta, asuntojen hinnoista ym. asumiseen liittyvistä seikoista on julkaistu vuosittain vuodesta 2005 lähtien Asuminen ja rakentaminen nimistä tilastojulkaisua. Julkaisun sisällön on suunnitellut Tampereen kaupunkiseudun asumisen työryhmä, joka koostuu seudun kuntien edustajista. Tampereen kaupungin kaupunkikehitysryhmän asuntotoimi on koonnut aineiston yhdessä talous- ja strategiaryhmän tietotuotannon ja laadunarvioinnin kanssa. Julkaisu perustuu Tilastokeskuksen ja kuntien omiin tietoihin. Asuntotoimi on vastannut julkaisun toimittamisesta ja painatuksesta. Julkaisun kustannukset on jaettu seudun kuntien kesken. Asuminen ja rakentaminen julkaisun sisältö on muodostunut kahdesta osata. Ensimmäisessä osassa, jonka nimenä on Väestö ja muuttoliike, esitetään tilastollisia taustatietoja Tampereen kaupunkiseudun väestöstä ja muuttoliikkeestä, niiden muutoksista ja erilaisia ennusteita väestön tulevasta kehityksestä. Julkaisun toisessa osassa, Asuminen ja rakentaminen, esitetään tilastotietoja Tampereen kaupunkiseudun asuntokannasta ja tuotannosta, asuntojen rakentamisen ja korjaamisen valtionavuista sekä muusta asumisen liittyvistä seikoista. Molempien osien alussa on tiivistelmä aiheiden kehityspiirteistä. Niiden jälkeen esitetään taulukot ja kuviot, joissa on kuntia ja koko kaupunkiseutua koskevat yksityiskohtaiset vuosittaiset tiedot. Useissa taulukoissa ja kuvioissa vertaillaan Tamperetta kehyskuntiin. Lisäksi tietoja esitetään myös muista kaupungeista, Pirkanmaasta ja koko maasta. Julkaisu on jaettu paperiversiona seudun kuntien ja paikallisten rakennusliikkeiden lisäksi eri yhteistyötahoille valtakunnallisesti sekä julkisen sektorin että yksityisen sektorin edustajille. Julkaisu on saatavilla myös internetistä Tampereen kaupungin kotisivuilta. Jatkotoimenpiteet Asuminen ja rakentaminen -julkaisussa tullaan jatkossa huomioimaan ja seuraamaan kaupunkiseudun asuntopoliittisessa ohjelmassa asetettujen asuntopoliittisten tavoitteiden toteutumista. Lisäksi tilastoinnissa tullaan huomioimaan keskeiset valtakunnalliset asuntopoliittiset muutokset, kuten valtion uusien asuntopoliittisten tuki- ja avustusmuotojen käyttöönotto Tampereen kaupunkiseudulla. Julkaisua tullaan hyödyntämään myös kaupunkiseudun ja valtion välisessä sopimuspohjaisessa yhteistyössä. 1

9 Liite 3. Vuokra-asuntojen kysynnän ja tarjonnan seuranta ja raportointi Tampereen kaupungin asuntotoimen vuokra-asuntojen raportointijärjestelmä ja sen laajentamisen edellytykset muihin kaupunkiseudun kuntiin Tavoite Raportointijärjestelmän tavoitteena on olla yksi merkittävä kaupungin oma väline vuokraasuntotilanteen jatkuvaan seurantaan. Sillä seurataan vuokra-asuntojen kysyntää ja tarjontaa sekä tällä hetkellä että arvioidaan tulevaa kehitystä. Taustaa Tampereella erityisesti suuri opiskelijoiden määrä (yliopistoissa ja ammattikorkeakoukuissa on tällä hetkellä noin opiskelija) ja heidän opiskelunsa alkaminen ja päättyminen rytmittävät osaltaan vuokra-asuntotilannetta. Kovimmillaan kysyntä on alkusyksystä. Tampereella onkin jouduttu turvautumaan 2000-luvulla yhtä vuotta lukuun ottamatta tilapäismajoitukseen. Tämän vuoksi tilannetta seurataan opiskelija-asuntoyhteisöjen omistamien vuokra-asuntojen osalta erikseen, vaikka opiskelijat sijoittuvatkin myös muihin vuokra-asuntoihin. Muita merkittäviä vuokra-asuntojen kysyntään välittömästi ja nopeasti vaikuttavia tekijöitä on muun muassa muuttoliikkeen kulloinenkin vallitseva kehitys, omistusasuntomarkkinatilanne ja yleinen taloudellinen tilanne. Vuoden 2008 finanssikriisi näytti viimeksi kuinka myös taloudellinen tilanne voi nopeasti ja voimakkaasti vaikuttaa myös vuokra-asuntojen kysyntään ja vuokra-asuntotilanteeseen. Kysyntään vaikuttavia tekijöitä on myös paljon muita ja ne ovat kytköksissä paitsi taloudelliseen tilanteeseen myös muuhun yhteiskunnalliseen kehitykseen. Tämänkin vuoksi on vaikea tarkasti arvioida lähiajan tilannetta ilman raportointia. Vuokra-asuntotilanteen ongelmallisuutta kuvaa seuraava esimerkki. Tiedämme esimerkiksi kuinka paljon kaupungissa on opiskelijoita ja kuinka paljon uusia opiskelijoita on tulossa syksyllä, silti vuokra-asuntojen todellista kysyntää on vaikea ennustaa tarkasti. Opiskelijalla on asumisensa järjestämiseen useita vaihtoehtoja ja mikä niistä lopulta toteutuu, on paljolti kiinni kulloisenkin ajankohdan vallitsevasta kokonaistilanteesta. Vuokra-asuntojen tarjontaa on jonkin verran helpompi arvioida. Tampereella tiedetään mikä kaupungissa oleva vuokra-asuntokanta on ja osataan myös arvioida seuraavien kolmen vuoden tuleva tuotanto. Kuitenkaan ei pystytä tarkalleen arvioimaan, mikä tule olemaan olemassa olevassa kannassa vaihtuvuus. Pääosa uusista vuokrasopimuksista tehdään kuitenkin vanhasta kannasta vapautuneisiin vuokra-asuntoihin. Mikä asuntojen vaihtuvuus kulloinkin on riippuu mm. vuokra-asuntojen kysynnästä, taloudellisesta tilanteesta ja omistusasuntomarkkinoista. Tämän vuoksi raportoinnissa kerätään tietoa myös vuokraasuntoyhteisöjen toiminnallisesta tilanteesta tiettyjen tunnuslukujen avulla. Kerättävän tiedon avulla pystytään myös paremmin hahmottamaan lähiajan tilannetta. Vuokra-asuntotilannetta seurataan myös tilastokeskuksen vuokrien neljännesvuosi- ja vuositilaston avulla (mukana vain isot kaupungit). Erityisesti tilastojen uusien 1

10 vuokrasopimusten vuokrien kehitys kertoo osaltaan markkinatilanteesta. Vuokra-asunnot eivät ole asuntomarkkinoiden irrallinen saareke ja tämän vuoksi on seurattava myös omistusasuntomarkkinoita. Niitä seurataan Tampereella tilastokeskuksen vanhojen osakeasuntojen neljännesvuositilaston neliöhintojen ja tehtyjen kauppojen määrien avulla (mukana vain isot kaupungit). Uusien asuntojen rakentamistilanteen kehittymistä seurataan jatkuvasti rakennusvalvonnan tilastojen avulla ja uusien asunto-osakkeiden kauppojen vilkkautta seurataan eri markkinointijulkaisuista. Vuosittain tehtävässä asuntotuotantoennusteessa käsitellään erikseen myytävien uusien kerros- ja rivitaloasuntojen määriä. Tämä antaa myös pohjaa näkemykselle Tampereella vallitsevasta omistusasuntomarkkinatilanteesta. Tietojen hyödyntäminen Yksi suunnitelmallisen toiminnan peruslähtökohta on nykytilanteen kartoitus. Tähän raportointi tuo suoraan vastauksen vuokra-asuntotilanteen osalta. Myös suunnitelmien toteutumisen seurantaan raportointi tuo jatkuvaa tietoa. Se auttaa myös selvittämään nykytilanteeseen johtaneita syitä. Onko esimerkiksi arvioitu toteutuva vuokra-asuntotuotanto riittävä vallitsevaan kysyntään nähden ja mitä kaupunki voi asiassa tehdä. Pitkän ajan suunnitelmat tehdään tietyistä lähtökohtaoletuksista lasketulle teoreettiselle tarpeelle. Esimerkiksi taloudellinen tilanne vaikuttaa hyvin voimakkaasti siihen realisoituuko oletettu tarve kysynnäksi. Kaupungilla on merkittävä vuokra-asuntokanta (28 % markkinaosuus), jonka omistus on jakaantunut usealle eri yhtiölle. Kaupungin asuntopoliittiseen omistajaohjaukseen tarvitaan tietoa kokonaistilanteesta. Kaikki vuokra-asuntomarkkinoilla toimivat yhteisöt tarvitsevat tietoa kaupungissa vallitsevasta vuokra-asuntotilanteesta verratakseen sitä omaansa. Myös yhteisöjen keskinäinen yhteistyö raportoinnin avulla lisääntyy. Mukana oleva asuntokanta Tampereella raportoinnissa olevat asuntoyhteisöt edustavat noin 58 % kaikista kaupungissa olevista vuokra-asunnoista. Siinä on mukana sekä arava- että vapaarahoitteisia vuokraasuntoja. Kaupungin omia tai hallinnoimia asuntoja raportointikannasta on noin 50 %. Näin mukana olevan asuntokannan edustavuus on monipuolinen ja riittävä johtopäätösten tekemiseen. Tiedon keruun järjestelmä Kukin raportointiyhteisö toimittaa asuntotoimeen oheisen excel-pohjaisen lomakkeen (ks. liite 3) sähköisesti kuukausittain sovitun aikataulun mukaisesti. Kussakin yhteisössä on nimetty henkilö, joka toimittaa tiedot. Tiedot ovat normaaleja tämän päivän vuokraasuntoyhteisöjen toimintaa kuvaavia lukuja. Samoja lukuja ja tunnuslukuja käsitellään mm. yhteisöjen hallitusten kokouksissa ja yhteisöjen tilinpäätöstiedoissa esitellään useimmiten myös vastaavia tietoja. Kun kullakin yhteisöllä on oma hakujärjestelmänsä, tämä aiheuttaa joihinkin tietoihin harhaisuutta hakemusten päällekkäisyyksien vuoksi (sama hakija jättää hakemuksen usealle eri yhteisölle). Ongelma koskee hakemusten määrää ja hakujonoa. Kun kukin yhteisö toimittaa nämäkin tiedot vain numeerisessa muodossa, tällöin ei päästä selville kuinka moni 2

11 eri hakija on jättänyt hakemuksen tai kuinka monta eri hakijaa on asuntojonossa raportointiyhteisöissä yhteensä. Tätä tilannetta on selvitetty aika ajoin tehtävällä päällekkäisyysselvityksellä, jolloin saadaan selville hakijoiden todelliset määrät. Tietojen työstäminen Tiedoista tehdään kuukausittain yhteenvetokaaviot. Kolmannesvuosittain laaditaan laajempi selvitys vuokraustoiminnan tilanteesta, joka sisältää sekä sanallisen yhteenvedon että kaaviot. Kustakin vuodesta laaditaan vielä erikseen vuosiraportti, jossa käydään läpi vuoden tilanne ja sen kehitys sekä odotettavissa oleva tulevan vuoden kehitys. Missään vaiheessa yhteenvedoissa ei näy yhtiökohtaisia tietoja. Tilanne analysoidaan erikseen opiskelijaasuntojen ja muiden vuokra-asuntojen osalta. Raportoinnin käynnistämisen perusedellytysten selvittäminen kunnassa: riittääkö kunnalle kerran vuodessa ARA:lle tehtävään asuntomarkkinaselvitykseen kerättävät tiedot vuokra-asuntotilanteesta vai siirrytäänkö jatkuvaan seurantaan (onko tilanne suhteellisen vakaa vai jatkuvasti muuttuva). onko raportoinnista saatavalla lisätiedolla käyttöä kunnan tavoitteelliseen toimin taan (raportointi on vain väline). selvitettävä mitkä yhtiöt ovat halukkaita lähtemään mukaan ja kuka yhtiössä vastaa tietojen toimittamisesta ( kunnan omat yhtiöt, yleishyödylliset yhtiöt ja yksityiset yhtiöt ). onko mukaan lähtevien yritysten asuntokanta tarpeeksi riittävä ja edustava johtopäätösten tekemistä varten kunnan asuntomarkkinatilanteesta (vertaa Tampereen tilanne). jos raportointi laajennetaan yksittäisten kuntien lisäksi koskemaan koko kaupunkiseutua olisi tärkeää, että kaikki kunnat lähtisivät mukaan järjestelmään (Tampereen osuus koko kaupunkiseudun vuokra-asuntokannasta on 82 %, näin volyymia olisi oltava muualtakin riittävästi). Kaupunkiseudun vuokra-asuntotilanteen jatkuva seuranta Seurannan laajentaminen kaupunkiseudulle edellyttää, että mukaan lähtevien kuntien osalta edellisessä kohdassa esitetyt edellytykset täyttyvät. Niiden vuokra-asuntoyhteisöjen osalta, jotka toimivat myös Tampereella, kaupungin asuntotoimi selvittää niiden halukkuutta ja mahdollisuutta lähteä mukaan raportointiin ja sen alueelliseen laajentamiseen. Tiedon keräämisen mukana olevilta yhteisöiltä, tiedon työstämisen ja raportin tekee Tampereen kaupungin asuntotoimi. Vuokra-asuntotilanteen selvitys tehdään kuntakohtaisesti ja mahdollisuuksien mukaan myös koko kaupunkiseudusta. Raportti lähetetään kuntiin ja mukana oleviin yhteisöihin kolmannesvuosittain. 3

12 Liite 4. Asuntoyhteisöjen kuukausiraporttilomake TAMPEREEN KAUPUNKI ASUNTOTOIMI PL 487, Tampere Kari Linnanen, puh: , fax: ( raportointiaineisto ) : muu sähköposti: Yhteisön nimi KUUKAUSIRAPORTTI Kuukausi Yhteisön oma asuntokanta asuntojen määrä kpl asuntopaikkojen määrä kpl 1) Tyhjänä olevien asuntojen määrä kpl 2) asuntopaikkojen määrä kpl joista korjaustöiden tai perusparannuksen vuoksi tyhjillään : asuntoja kpl asuntopaikkoja kpl 3) Vapautumassa olevien asuntojen määrä kpl asuntopaikkojen määrä kpl 4) Valmistumassa olevien asuntojen määrä kpl asuntopaikkojen määrä kpl Voimassa olevien hakemusten määrä (asuntojono) Raportointikuukauden aikana jätetyt uudet hakemukset kpl kpl 5) Uusien vuokrasopimusten määrä tarkasteltavalla kaudella kpl Vuokrasopimuksia päättynyt tarkasteltavalla kaudella kpl Yleistä: Tietoina käytetään kunkin kuukauden viimeisen arkipäivän poikkileikkaustietoja tai KAUDEN ( raportoitavan kalenterikuukauden ) kertymätietoja 1) Asunnon ollessa tyhjillään ( ei vuokratuloa ) poikkileikkausajankohdan tieto annetaan 1

13 riippumatta tilanteeseen vaikuttavista syistä 2) Mikäli asuntopaikkoja on, täytetään myös tämä kohta ( esim. opiskelija-asunnot ) 3) Vapautumassa olevilla tarkoitetaan asuntoja, joiden vapautuminen on kirjallisesti vahvistunut 4) Tarkoitetaan aikajaksoa, jolloin asunnot on ilmoitettu haettaviksi ja jatkuu kohteen valmistumiseen saakka. Tämän jälkeen yhteisön oma asuntokanta kasvaa. 5) Ilmoitetaan vain niiden sopimusten määrä, jotka on solmittu asukkaan ja yhteisön välillä 2

14 Liite 5. Asuntotuotannon seuranta ja suunnittelu (talotyypit, hallintamuodot, erityisryhmät jne.) Tampereen kaupungin asuntotoimen asuntotuotantoarvioiti ja sen laajentamisen edellytykset muihin kaupunkiseudun kuntiin Tavoite Tavoitteena on arvioida seuraavien kolmen vuoden markkinaehtoinen uudisasuntotuotannon määrä. Arviossa eritellään valmistuvat asunnot talotyypeittäin ja hallintamuodoittain. Myös kerros- ja rivitaloihin valmistuvat omistusasunnot arvioidaan, samoin asuntojen rahoitusmuoto sekä ensimmäisen vuoden osalta myös sijoittuminen kaupunginosittain. Viimeisin julkaistu Tampereen asuntotuotantoarvio löytyy osoitteesta Tietojen hyödyntäminen Asuntotuotantoarvion päästään jo hyvissä ajoin vertaamaan toteutuvaa tuotantoa ja sen rakennetta suunniteltuun tuotantoon ( asunto-ohjelma ). Päästään myös paremmin selvittämään syitä eroihin ja mitä kunta voisi mahdollisesti tehdä kääntääkseen kehitystä tavoiteltuun suuntaan. Asuntoalan toimijat saavat tietoa tulevasta arvioidusta uudistuotannosta ja voivat näin arvioida sen vaikutuksia asuntomarkkinatilanteeseen. Käytettävät tietolähteet Arvion tekemisen pohjana on asuntojen omistajille, rakennuttajille ja rakentajille tehtävä kysely. Arvion tekemisessä käytetään lisäksi tilastoja ja aineistoja, jotka ilmenevät liitteestä 1. Tietojen työstäminen Asuntotuotantoarvio tehtiin Tampereella ensimmäisen kerran vuonna Tällöin kävi selville, että arvion tekeminen systeemillä, jossa kyselyn ulkopuolinen tuotanto (lähinnä erillispientalot) lisätään kyselystä saatavaan yhteenvetoon, ei johda riittävän tarkkaan lopputulokseen. Ensimmäisenä vuonna kokonaistuotantoarvion virhemarginaali oli 12 %. Mainittakoon, että tällöin esimerkiksi kyselyn antama rivitaloasuntojen tuotanto oli 82 % suurempi kuin toteutunut tuotanto. Arvion tavoitteena on saavuttaa viiden prosentin osumatarkkuus ensimmäisen arviovuoden osalta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kyselyn antamaan tietoon on suhtauduttava varauksellisesti. Näin on myös menetelty vuoden 2000 jälkeen. Näin osumatarkkuus on myös pysynyt selvästi alle tavoitteen ainoastaan vuosi 2008 tekee poikkeuksen. Ensimmäisen arviovuoden tärkein lisätietolähde, joka auttaa kyselyn tuoman tiedon kriittiseen tarkasteluun on rakennusvalvonnan tietojärjestelmä. Ensimmäisen vuoden kohteet ovat pääosin jo valmiiksi suunniteltuja. Tässä mielessä kohde, jolle rakennuslupa on myönnetty tai jo aloitetussa kohteessa töiden edistymisestä kertova tieto, antaa vahvistusta kyselystä saadulle tiedolle. Myös ARA-kohteiden lainoituksen käsittelyvaiheen selvittäminen tuo lisävalaisua asiaan. 1

15 Toisen ja kolmannen vuoden osalta ollaan jo lähtökohdissaan epävarmemmalla pohjalla. Vuodesta 2002 lähtien myös toisen ja kolmannen vuoden kyselyn tietoja on muokattu, koska osumatarkkuus osoittautui niin huonoksi (virhemarginaali kymmeniä prosentteja). Vuodesta 2002 lähtien virhemarginaali arviossa toisena vuonna kerrostaloissa on ollut keskimäärin noin viisi prosenttia, kun pelkästään kyselyn perusteella se olisi ollut noin 50 %. Vastaavasti rivitaloissa arvion virhemarginaali on ollut keskimäärin 28 % ja kyselyn 78 %. Toisen ja kolmannen vuoden tietojen muokkauksessa osittaista lisätietoa tuovat samat tietolähteet kuin ensimmäisen vuoden osaltakin. Tärkeää lisätietoa tuo myös asemakaavoitusohjelma ja laajempien alueiden vahvistuvat asemakaavat sekä kaupungin luovuttamat tontit. Kuitenkin pääosan arvioinnissa muodostaa käsitys siitä kuinka paljon uusia omistusasuntoja Tampereen omistusasuntomarkkinat nielevät kulloisessakin taloudellisessa tilanteessa. Tässä mielessä tärkeä lisätietolähde on vanhojen osakeasuntojen hintojen ja kauppojen kehitys ja sen tuleva arviointi sekä uusien myymättömien asuntojen määrän kehitys. Vuokraasunnoissa pohjaa antavat raportointi, joka kertoo vuokra-asuntojen markkinatilanteesta. Toisaalla rahoitusehtojen ja rahan saatavuuden seuranta sekä rakennuskustannusten kehityksen seuranta antavat lisätietoa vuokra-asuntojen rakentamiseen. Väkiluvun kehitys ja sen jakaantuminen eri tekijöihin antaa viitteitä asuntojen kokonaiskysynnän muutoksista. Viimekädessä kysymys on kuitenkin kulloisenkin arviointiajankohdan käytettävissä olevien tietojen pohjalta arvioida seuraavien kolmen vuoden asuntomarkkinatilanteen kehittymistä. Asuntotuotantoarvion laajentamisen edellytysten selvittäminen kunnassa Kunnan kannalta peruskysymys on tehdäänkö kunnassa jo asuntotuotantoarvioita ja onko Tampereella käytettävällä menetelmällä saatavissa lisätietoa ja hyötyä kunnan käyttöön. Samanlaisen osumatarkkuuden saavuttaminen kuin Tampereella on hyvin haasteellinen. Arvion tekemisessä ei ole käytettävissä samoja tilastoja ja aineistoja kuin Tampereen osalta. Tilastokeskuksen julkaisemien neljännesvuositilastojen (asuntojen vuokratilasto ja vanhojen asunto-osakkeiden hintatilasto) alueellinen peittävyys on vajavainen. Ne ovat saatavissa vain Tampereen osalta. Näin jatkuva tuntuma markkinatilanteen kehitykseen jää osittain puutteelliseksi. Vastaavat vuositilastot julkistetaan taas niin myöhään, että niitä ei ole käytettävissä arvion tekemisen yhteydessä. Myös uudistuotannon rakenne aiheuttaa jo sinällään ongelmia arvion tekemiseen. Esimerkiksi vuonna 2009 kehyskunnissa kerrostalojen osuus oli 28 % ja Tampereella 81 %. Kerrostalojen tuotanto on pitkäjänteisempää ja paremmin ennakoitavaa kuin rivi- ja erillispientalojen. Pelkän kyselyn tuomaa osumatarkkuutta tulee parantaa seuraavilla kunnan toimenpiteillä: Arvion tekijällä on oltava rakennusvalvonnan selainpohjaisiin tietojärjestelmiin pääsy lukijaoikeuksilla edellyttäen lisäksi, että sieltä on saatavissa samat tiedot kuin Tampereella (Tampereella käytössä Facta-kuntarekisterin rakennusvalvontaosa). Järjestelmästä kerätään seuraavia tietoja. Isojen kohteiden (rivi- ja kerrostalot) seuranta alkaa luvan jättövaiheesta ja päättyy kohteen valmistumiseen. Tällä järjestelyllä myös varmistetaan kohteiden oikeat 2

16 osoite- ja kiinteistötiedot sekä lopulliset asuntomäärät. Myös tietojärjestelmästä saataviin valmiisiin rakennusvalvonnan tilastoihin (jätetyt lupahakemukset, myönnetyt rakennusluvat, aloitetut kohteet ja valmistuneet kohteet) on oltava on-line pääsy. Järjestelmän luomista, jossa arvion tekijälle tulee jatkuvasti tieto hyväksytyistä asemakaavoista (jos sisältävät asuntokohteita) ja mahdollisuus niiden katselemiseen verkossa. Järjestelmän luomista, jossa arvion tekijälle tulee jatkuvasti tieto kunnan luovuttamista asuntotonteista. Kunta toimittaa paikallisista rakentajista, rakennuttajista ja asuntosijoittajista nimilistan yhteystietoineen kyselyn tekemistä varten. Kunta toimittaa ARA-kohteista koontilistan, josta selviävät mm. jätetyt uudet hakemukset ja varaus- tai hintapäätöksen saaneet kohteet. Kaupunkiseudun asuntotuotantoarvion tekeminen Asuntotuotantoarvion tekemisen laajeneminen kaupunkiseudulle vaatii, että mukaan lähtevät kunnat toteuttavat edellisessä kohdassa esitetyt toimenpiteet. Näistä yhteystietojen toimittaminen on kertaluonteinen vain käynnistysvaiheessa tarvittava. Tarvittavan kyselyn ja sen työstämisen tekee Tampereen kaupungin asuntotoimi. Kysely tehdään kerran vuodessa. Asuntotuotantoarvio tehdään sekä kuntakohtaisena että yhteenvetona mukana olevista kunnista. Asuntotuotantoarviot lähetään kuntien lisäksi myös kyselyyn osallistuville yrityksille sekä tiedotusvälineille. Asuntotuotantoarviossa ei näy yrityskohtaisia tietoja. Asuntotuotantoarviota tullaan hyödyntämään kaupunkiseudun ja valtion välisessä sopimuspohjaisessa yhteistyössä. 3

17 Asuntomarkkinajulkaisut Pellervon Taloudellinen tutkimuslaitos: Aluellisten asuntomarkkinoiden kehitys työpaperit Liite 6. Asuntotuotantoarvion tekemisessä käytettäviä tilastoja ja aineistoja KL Tarvittava / käytettävä tieto Lähde Rakentamiskysely Vuonna 2011 kysely lähti 62 yritykselle / yhteisölle ja vastauksia saatiin 60 Kaavoitustilanne Asemakaavoitusohjelma ( Kuntatoimisto:päätöspöytäkirjat ) Vahvistetut asemakaavat, rivi ja kerrostalokohteet ( Kuntatoimisto:päätöspöytäkirjat ) ) Tonttitilanne Kaupungin luovuttamat tontit, rivi ja kerrostalokohteet ( Kuntatoimisto:päätöspöytäkirjat ) Rakentamistilanne Jätettyjen ja myönnettyjen rakennuslupien seuranta ( Facta kuntarekisteri:rakennusvalvonta osa ) Aloitettujen ja valmistuvien kohteiden seuranta ( Facta kuntarekisteri:rakennusvalvontaosa ) Isojen kohteiden ( rivi ja kerrostalot ) toteutumisen jatkuva seuranta ( Facta kuntarekisteri:rakennusvalvontaosa ) Toimijoiden tietokanta Rakennusliikkeitten, rakeuttajien ja asuntosijoittajien nimilistaa pidetään yllä nettisivujen, markkinointijulkaisujen ja rakennusvalvonnan tietojen avulla ( asuntotoimi ) Väestönkehitys Väkiluvun kasvun kuukausittainen seuranta ( Tilastokeksus ) Vuokra asuntotilanne Vuokra asuntojen kuukausittainen markkinatilanne raportoinnin avulla ( asuntotoimi ) Vuokratilastojen seuranta ( Tilastokeskuksen neljännes ja vuositilastot ) vuokra, osaomistus ja asumisoikeuskohteiden korkotukilainojen tilanteen seuranta ( asuntotoimi ) Omistusasuntotilanne Hintatilastojen seuranta ( Tilastokeskuksen neljännes ja vuositilastot ) Markkinajulkaisujen seuranta ( mm. etuovi.com, oikotie.fi, kotiavain.com, jokakoti.fi ), tulevien kohteiden käynnistyminen ( ennakkomarkkinointi ), käynnissä olevien kohteiden valmistumisajankohta Kotitalouksien myönnettyjen asuntolainojen lainakannan ja korkotason seuranta ( Suomen pankki ) Myymättömien valmistuneiden omistusasuntojen seuranta ( asuntotoimi, TTY:Tratta ) Rakennusliikkeiden, rakennuttajien ja asuntosijoittajien kotisivut

18 Liite 7. Selvitys keskitehokkaan rakentamisen mahdollisista malleista Keskitehokas rakentaminen Asuntopoliittisessa ohjelmassa perustellaan keskitehokkaan rakentamisen selvittämistä sillä, että seudun rakennesuunnitelma edellyttää tiivistä rakentamista joukkoliikenteen laatukäytävillä, erityisesti rautateiden asemanseuduilla ja raitiovaunulinjojen äärellä. Lisäksi ohjelmassa todettiin, että asuntotuotannon monipuolistamisen edistämiseksi teetetään selvitys uusista asumiskonsepteista ja talotyypeistä, jotka ovat pienimittakaavaisia tai mittakaavoja yhdisteleviä, mutta maankäytön tehokkuudeltaan kaupunkiseudun tarpeisiin riittäviä. Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän ja Tampereen teknisen yliopiston arkkitehtuurin laitoksen yhteistyönä suunnitellaan lukuvuoden aikana keskitehokasta asuntorakentamista viiden kaupunkiseudun kunnan alueelle. Harjoitustyössä etsitään suunnitteluratkaisuja ja ideoita kohdealueiden jatkosuunnittelun pohjaksi. Harjoitustyö käynnistyy lukukauden alkaessa syyskuussa 2011 ja valmistuu keväällä Kuntien kaavoittajat voivat olla mukana ohjaamassa työskentelyä. Työn tuloksia voidaan hyödyntää sekä harjoitustyökohteiden kaavoituksessa että muissa keskitehokkaan rakentamisen hankkeissa seudulla. Keskitehokas rakentaminen on vielä vakiintumaton käsite. Kansainvälisten esimerkkien valossa sitä voidaan luonnehtia mm. seuraavilla ominaisuuksilla: sisältää kaupunkimaisen elämäntavan piirteitä, mutta ei ole täysin urbaania keskustojen tapaista kaupunkimaista asumista ei lähiömäistä, vaan sijoittuu olemassa olevaa rakennetta täydentäen ja tiivistäen sekoittunutta rakennetta, jossa asuminen, työnteko ja palvelut lomittuvat yhteen sisältää uusia typologisia ratkaisuja: pientalomaista kerrostaloasumista, kuten kerrospientaloja, pienkerrostaloja ja kaupunkivilloja sekä myös palvelevia toimintoja sisältäviä hybriditaloja ekologisesti kestävää asumista, joka sijoittuu hyvien julkisen liikenteen yhteyksien äärelle Keskitehokkaiden alueiden laskennalliselle tehokkuudelle ei ole tarkkoja määritelmiä. Korkeudeltaan alueet ovat usein 1-5 kerroksisia, keskeisintä on mittakaavojen ja typologioiden lomittuminen. Tässä harjoitustyössä keskitehokasta asuinrakentamista tarkastellaan erikokoisten kuntien olemassa olevan taajamarakenteen sisään ja liikenteellisesti hyviin paikkoihin sijoittuvana rakentamisen vaihtoehtona. Suunnittelutehtävä ja yleiset tavoitteet Tehtävänä on suunnitella keskitehokas asuinkortteli yhdelle kohdealueista. Suunnittelun tavoitteena on uusien asumiskonseptien ja monipuolisten talotyyppien kehittäminen kohdealueiden jatkosuunnittelun pohjaksi. Tavoitteena on rakennustaiteellisesti korkeatasoinen ja asuntoarkkitehtuuriltaan innovatiivinen ratkaisu. Suunnittelussa huomioitavia teemoja ovat esimerkiksi: asuntotypologian kehittäminen kaupunkirakenteen, asuinrakennuksen ja asunnon tasolla asumismuotojen ja kaupunkimaisten elinympäristöjen monipuolistaminen, esimerkiksi: hybriditalot, asumisen ja työn yhdistäminen, yhteisöllinen asuminen 1

19 yhdyskuntarakenteen eheyttäminen ja tiivistäminen kestävän rakentamisen toteuttaminen (ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys) Suunnittelutehtävä sisältää kortteli- rakennus- ja asuntotason tarkastelun. Tarkastelutason mittakaava voi hieman vaihdella kohdealueesta ja tekijän lähestymistavasta riippuen. Pääpaino on kuitenkin kortteli- ja talotyyppikehittelyssä. Laajoilla suunnittelualueilla tekijä valitsee suunnitelmastaan korttelin johon keskittyy ja siitä edelleen rakennuksen tai rakennukset jotka suunnittelee tarkemmin. Kaikissa kohteissa tavoitteena on monipuolinen asuntojakauma. Yhteistiloja sekä palvelu- ja liiketiloja voi esittää tekijän harkinnan mukaan. Ratkaisuun on osoitettava tarvittavat tilavaraukset huolto- ja teknisille tiloille sekä pysäköinnille. Ratkaisuille ei ole asetettu tarkkoja laajuus tai tehokkuustavoitteita. Suunnittelussa tavoitellaan innovatiivisia asuntorakentamisen ratkaisuja niin typologian, laajuuden kuin kaupunkikuvan suhteen. Suunnittelualueet Kangasala, Lehtipainon alue Noin 1 ha kokoinen suunnittelualue sijaitsee Kangasalantien varrella, hyvien joukkoliikenneyhteyksien ja palvelujen äärellä. Alueelta on Kangasalan keskustaan 2 km ja Tampereen keskustaan 15 km. Alueella on tällä hetkellä tyhjä tehdashalli sekä tyhjä huonekaluverstas ja -myymälä, jotka harjoitustyössä oletetaan purettaviksi. Lähiympäristössä on jälleenrakennuskauden pientaloja. Alue on kaavassa merkitty työpaikka-alueeksi, mutta asemakaava on tarkoitus muuttaa. Täydennysrakentamisella tavoitellaan matalaa, mutta kerrostalomaista ja monipuolista korttelirakennetta. Kangasalantien liikennemelu on huomioitava suunnittelussa. Suunnitelmien odotetaan sisältävän erityisesti rohkeita rakennus- ja asuntotason ideoita. Orivesi, Asematien alue Suunnittelualueena on Asematien alue, joka sijaitsee radan varrella Oriveden rautatieaseman lähellä n. 3 km päässä keskustasta. Suunnittelualueen pinta-ala on n. 2,8 hehtaaria ja alueen omistaa Oriveden kaupunki. Alue on kaavassa merkitty yritysalueeksi, mutta asemakaava on tarkoitus muuttaa. Luonteeltaan alue on avointa peltoa radan varrella. Suunnittelussa on huomioitava radan aiheuttama meluhaitta. Pirkkala, ns. Soljan alue Alue sijoittuu aivan Pirkkalan keskustan tuntumaan ja Naistenmatkantien joukkoliikennekäytävän varrelle. Etäisyys torille on n. 650 m. Alueelle on valmisteilla uusi asemakaava, joka käsittää myös Soljantien itäpuolisen alueen. Yleiskaavassa alueelle on esitetty merkinnät AP ja AK sekä alueen läpäisevä luontoyhteys. Alue on kooltaan n. 5 ha. Tavoitteena on kohtalaisen tiivis korttelirakenne, jossa katutila on tärkeässä roolissa. Alueesta toivotaan jalankulkupainotteista ja miljööltään monimuotoista ja tunnelmaltaan iloista. Tavoitteena on talotyypistöltään rikas alue. Erityistä huomiota tulee kiinnittää julkiseen ja puolijulkiseen kaupunkitilaan. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon pohjois-eteläsuuntainen ekologinen yhteys. Tampere, Taatala-Nirva Suunnittelualueena on market-alue Taatalan kaupunginosassa. Alue sijaitsee Helsingin moottoritien lähellä, n. 4 km Tampereen keskustasta etelään. Lähiympäristössä on pientaloasutusta sekä Koivistontien varrella lähipalveluja ja hieman tehokkaampaa 2

20 rakentamista. Alueelta on hyvät bussiyhteydet keskustan suuntaan. Suunnittelualue on kooltaan n. 4 ha. Alueelle on valmisteilla osayleiskaava. Ylöjärvi, Ranta-Laatu Alue sijaitsee Keijärven rannalla Ylöjärven keskustan pohjoispuolella. Rinteeseen sijoittuva suunnittelualue on kooltaan n. 4,5 ha. Lähiympäristössä on lähinnä rivitaloja ja pienimittakaavaisia asuinkerrostaloja. Tavoitteena on suhteellisen tiivis alue, jossa erityyppiset ja -korkuiset rakennukset on sovitettu yhteen. Rakentamisen toivotaan olevan korkeintaan 4-kerroksista. Asuntojen ja niihin liittyvien ulkotilojen yksityisyyteen sekä lähiympäristön laatuun on kiinnitettävä huomiota. Liikenne alueella osoitetaan ensisijaisesti lännestä Laaduntietä pitkin. Autopaikkoja alueelle osoitetaan 1/asunto, lisäksi vieraspaikkoja. Pysäköinti toteutetaan maanpäällisenä. Rantaviivaa voi kevyesti muokata ja hyödyntää rakentamiseen, mutta rannan tulee säilyä yleisessä käytössä. Myös rannan ulkoilureitin jatkuvuus on turvattava. 3

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030 Ohjelman lähtökohdat: Asuntopoliittisen ohjelman konkreettisia tavoitteita ovat mm.: Asuntotuotannossa varaudutaan 90 000 asukkaan väestönkasvuun;

Lisätiedot

Jyväskylän seutu. Asuntokatsaus 2012. Seudun kuntien asuntoryhmä 2013. Sisältö:

Jyväskylän seutu. Asuntokatsaus 2012. Seudun kuntien asuntoryhmä 2013. Sisältö: Jyväskylän seutu Asuntokatsaus 2012 Seudun kuntien asuntoryhmä 2013 Sisältö: Asuntoyhteistyö Jyväskylän seudulla Alueen asunto-olot Asuntomarkkinat Asuntorakentaminen Väestönmuutokset ja muuttoliike Asuntomarkkinat

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 2030. Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 2030 1

Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 2030. Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 2030 1 Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 2030 Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 2030 1 Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 2030 Kuntajohtajakokous 15.1.2010 Seutuhallitus

Lisätiedot

ASUMINEN JA RAKENTAMINEN. TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Tilastoaineisto 2015

ASUMINEN JA RAKENTAMINEN. TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Tilastoaineisto 2015 ASUMINEN JA RAKENTAMINEN TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Tilastoaineisto 2015 TAMPEREEN KAUPUNKI TILASTOT 2016 KONSERNIPALVELUYKSIKKÖ KOPPARI Tietojohtamispalvelut PL 487, 33101 Tampere http://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/tietoa-tampereesta/tietonakoala/asuminen-ja-rakentaminen.html

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 2030

Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 2030 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 2030 Kangasala n Lempäälä n Nokia n Orivesi n Pirkkala n Tampere n Vesilahti n Ylöjärvi www.tampereenseutu.fi Tampereen kaupunkiseudun

Lisätiedot

Asuntomarkkina- ja väestötietoja 2010

Asuntomarkkina- ja väestötietoja 2010 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 4 996 67 Pekka Pelvas 4 67 831 Selvitys 7/211 Asuntomarkkina- ja väestötietoja 21 23.6.211 Asuntomarkkina- ja väestötietoja 21 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Kurikan vapaa-aikalautakunnan 16.3.2016 hyväksymä Voimaantulo, kun vapaa-aikalautakunnan päätös on lainvoimainen. Vuoden 2016 haettavat avustukset käsitellään hyväksytyn

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma vuoteen 2030 asti

Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma vuoteen 2030 asti Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma luonnos 15.10.2009 Net Effect Oy /Sampo Ruoppila, 15.10.2009 Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma vuoteen 2030 asti Sisällysluettelo Johdanto...

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Ari Laine 9/27 Toni Pekka 27.11.27 Avustukset hissien rakentamiseen, korjaamiseen ja/tai liikuntaesteen poistamiseen vuosina 23-26 Hissien rakentamiseen

Lisätiedot

MAL-sopimuksen seurannasta

MAL-sopimuksen seurannasta MAL-sopimuksen seurannasta MAL-aiesopimustyöpaja 11.9.2012 14.9.2012 Tampereen seudun MAL-sopimus Lähtökohtana Tampereen seudun hankekokonaisuuden 2030 toteuttaminen Tavoitteena tukea kaupunkiseudun elinvoimaisuuden,

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 1 SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Virpi Tiitinen 1/2005 Olavi Lehtinen Pekka Pelvas 5.1.2005 Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2004 eräissä kaupungeissa Kysely yleishyödyllisille yhteisöille

Lisätiedot

Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ja markkinatilanne

Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ja markkinatilanne ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 0400 996 067 Selvitys 5/2012 Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ja markkinatilanne 2010 2012 27.11.2012 Sisällys 1 VUOKRA- JA OMISTUSASUMISEN VÄLIMUOTO... 3 1.1

Lisätiedot

Selvitys 2/2016. ARA-tuotanto 2015 18.2.2016. Normaalit vuokra-as. Erityisryhmien as. ASO-asunnot Omistusasunnot Välimallin asunnot Takauslainoitetut

Selvitys 2/2016. ARA-tuotanto 2015 18.2.2016. Normaalit vuokra-as. Erityisryhmien as. ASO-asunnot Omistusasunnot Välimallin asunnot Takauslainoitetut ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola p. 0400 996 067 Selvitys 2/2016 ARA-tuotanto 2015 18.2.2016 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 3/2014

Asuntotuotantokysely 3/2014 Asuntotuotantokysely 3/2014 Sami Pakarinen Lokakuu 2014 1 (3) Lokakuun 2014 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti

Lisätiedot

Seutuhallituksen kokous Seutusihteeri Pohjonen Vuoden 2016 toiminnan toteutuminen

Seutuhallituksen kokous Seutusihteeri Pohjonen Vuoden 2016 toiminnan toteutuminen 71 TALOUSARVIORAAMI VUODELLE 2017, EHDOTUS Seutusihteeri Pohjonen 28.4.2016 Seutuyhteistyön vuosisuunnittelua ohjaavat seutustrategia, rakennesuunnitelma 2040 ja MAL3-sopimus. Vuonna 2010 hyväksytty seutustrategia

Lisätiedot

Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot

Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot ISSN 1237 1288 Lisätiedot/More information: Kimmo Huovinen Puh./tel +358 40 537 3493 Selvityksiä 5/2008 Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot Rajoitusten alaiset ARA vuokra asunnot: määrä, omistajat ja

Lisätiedot

Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma vuosille 2012-2015 (- MAL aiesopimusmenettely) Kaisa Mäkelä 6.6.2012

Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma vuosille 2012-2015 (- MAL aiesopimusmenettely) Kaisa Mäkelä 6.6.2012 Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma vuosille 2012-2015 (- MAL aiesopimusmenettely) Kaisa Mäkelä 6.6.2012 Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma vuosille 2012-2015 Hallituksen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU MUISTIO 1/2010 1 (7) ASUNTOPOLIITTINEN TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU MUISTIO 1/2010 1 (7) ASUNTOPOLIITTINEN TYÖRYHMÄ TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU MUISTIO 1/2010 1 (7) KAUPUNKISEUDUN Aika 15.4.2010 klo 9.00 Paikka Läsnä Poissa Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2.krs Hinkkanen Pekka (puheenjohtaja)

Lisätiedot

Helsingin seudun asuntorakentamisen ja asuntojen korkean hintatason ongelmat

Helsingin seudun asuntorakentamisen ja asuntojen korkean hintatason ongelmat Asuntopolitiikan kehittäminen Fokusryhmä 10.3.2017 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Helsingin seudun asuntorakentamisen ja asuntojen korkean hintatason ongelmat Alustavia tuloksia ja johtopäätöksiä pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 31.3.2014 Suomen johtava asuntovuokrausyritys ASUNTOTUOTANTOA KASVUKESKUKSIIN JA SUJUVAA VUOKRAUSPALVELUA. Liikevaihto 1.1. 31.3.2014 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Tampereen tonttitarjonta ja asuntotuotantoon sekä asuinympäristöön liittyvät tavoitteet lähivuosina

Tampereen tonttitarjonta ja asuntotuotantoon sekä asuinympäristöön liittyvät tavoitteet lähivuosina Tampereen tonttitarjonta ja asuntotuotantoon sekä asuinympäristöön liittyvät tavoitteet lähivuosina Kaupunkiseudun tonttipäivä 10.3.2016 Mikko Nurminen 10.3.2016 Maakunnalliset ja seudulliset suunnitelmat

Lisätiedot

Vuoden 2014 korjaus- ja energia-avustukset käynnistysavustus. 27.1.2014 Eeva-Liisa Anttila

Vuoden 2014 korjaus- ja energia-avustukset käynnistysavustus. 27.1.2014 Eeva-Liisa Anttila Vuoden 2014 korjaus- ja energia-avustukset käynnistysavustus 27.1.2014 valtion määrärahaosuus/ Tamp.osuus 2011 / 90 milj. / 3.96 milj. 2012 / 56,3 milj. / 1.86 milj. 2013 / 50,5 milj. / 1.38 milj. 2014

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 73. 73 Kerrostalotontin määräosan myynti Tapiolasta VVO Kodit Oy:lle, korttelin 12220 tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 73. 73 Kerrostalotontin määräosan myynti Tapiolasta VVO Kodit Oy:lle, korttelin 12220 tontti 1 31.08.2015 Sivu 1 / 1 2478/02.07.00/2015 73 Kerrostalotontin määräosan myynti Tapiolasta VVO Kodit Oy:lle, korttelin 12220 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Laura Schrey, puh. 040 536 1739 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Asuintonttien pysäköintipaikkamäärien laskentaohjeilla on seuraavat Helsingin pysäköintipolitiikasta johdetut tavoitteet:

Asuintonttien pysäköintipaikkamäärien laskentaohjeilla on seuraavat Helsingin pysäköintipolitiikasta johdetut tavoitteet: ASUINTONTTIEN PYSÄKÖINTIPAIKKAMÄÄRIEN LASKENTAOHJEET Laskentaohjeen tavoitteet Asuintonttien pysäköintipaikkamäärien laskentaohjeilla on seuraavat Helsingin pysäköintipolitiikasta johdetut tavoitteet:

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6664/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6664/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2016 1 (1) 193 Asianro 6664/10.00.02.01/2015 Asuntotontin 297-20-20-4 (Keski-Kaari 33) vuokraaminen / TA-Asumisoikeus Oy Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelujen

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus 1/2013

Asuntomarkkinakatsaus 1/2013 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 0400 996 067 Asuntomarkkinakatsaus 1/2013 31.1.2013 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) kerää ja analysoi asuntomarkkinoita ja rakentamista koskevia tietoja

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Ikääntyvien asumispalvelut Pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen aloitettiin, kun Senioripihan tehostetun asumispalvelun yksikkö valmistui.

Lisätiedot

Asumisoikeusyhdistys ALPPIKYLÄ REPPUKATU 4-6. Suomen Omakoti. Esitteen kuvat: POOK Arkkitehtitoimisto oy

Asumisoikeusyhdistys ALPPIKYLÄ REPPUKATU 4-6. Suomen Omakoti. Esitteen kuvat: POOK Arkkitehtitoimisto oy Asumisoikeusyhdistys Suomen Omakoti Esitteen kuvat: POOK Arkkitehtitoimisto oy ALPPIKYLÄ REPPUKATU 4-6 Esite 03 2016 Arkkitehdin näkemys: mittasuhteet, materiaalit, kodinkoneet eivät välttämättä vastaa

Lisätiedot

Rakennesuunnitelman 2030 toteuttaminen kunnissa. Aulikki Graf 7.6.2011

Rakennesuunnitelman 2030 toteuttaminen kunnissa. Aulikki Graf 7.6.2011 Rakennesuunnitelman 2030 toteuttaminen kunnissa Aulikki Graf 7.6.2011 Rakennesuunnitelma Rakennesuunnitelman tavoitekokonaisuus: Väestön kasvuun varaudutaan Yhdyskuntarakennetta tiivistetään Keskustoja

Lisätiedot

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset Tuusulan sosiaali- ja terveyslautakunta PL 60 04301 Tuusula

Lisätiedot

Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2008 eräissä kaupungeissa - Kysely yleishyödyllisille yhteisöille

Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2008 eräissä kaupungeissa - Kysely yleishyödyllisille yhteisöille ISSN 12371288 Lisätiedot: Virpi Tiitinen Puh. +358 40 517 3400 Selvityksiä 1/2009 Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2008 eräissä kaupungeissa - Kysely yleishyödyllisille yhteisöille 4.3.2009 Vuokra-asuntotilanne

Lisätiedot

GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0058 GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.10.2013

Lisätiedot

OHJELMAKAUDEN 2004 2008 ASUNTOPOLIITTISET TOIMENPITEET

OHJELMAKAUDEN 2004 2008 ASUNTOPOLIITTISET TOIMENPITEET OHJELMAKAUDEN 2004 2008 ASUNTOPOLIITTISET TOIMENPITEET 1 Asuntotuotannon määrä, hallintasuhde, rahoitusmuoto ja rakennuttaminen Asemakaavoittamalla, kaupungin maan luovutusehdoilla sekä valtion lainoituksella

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman valmistelu

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93 23.09.2013 Sivu 1 / 1 5655/10.00.02/2011 111 7.11.2011 93 Kerrostalotontin varauksen jatkaminen ja muuttaminen Saunalahdesta NCC Rakennus Oy:lle, korttelin 42213 tontit 2 ja 5 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

JOUKKOLIIKENTEEN TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA YHTEISTOIMINTASOPIMUS. Hyväksytty seutuhallituksessa 24.11.

JOUKKOLIIKENTEEN TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA YHTEISTOIMINTASOPIMUS. Hyväksytty seutuhallituksessa 24.11. 1 JOUKKOLIIKENTEEN TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA YHTEISTOIMINTASOPIMUS Hyväksytty seutuhallituksessa 24.11.2009 2 YHTEISTOIMINTASOPIMUS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29 09.03.2015 Sivu 1 / 1 995/02.07.00/2015 29 Tontin määräosan myynti ja yleisen alueen vuokraus Tapiolasta Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköinti -yhtiölle pysäköintilaitoksen rakentamista varten, korttelin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 96

Espoon kaupunki Pöytäkirja 96 06.10.2014 Sivu 1 / 1 3797/02.07.00/2014 96 Yleisten rakennusten tontin vuokraus Kilosta Y-Säätiölle nuorisoasuntojen rakentamista varten kortteli 54144 tontti 10 Valmistelijat / lisätiedot: Laura Schrey,

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Virpi Tiitinen 9/2003 Marja-Leena Ikonen 25.9.2003 Tyhjät arava- ja korkotukivuokra-asunnot kasvukeskusten suurissa kaupungeissa syksyllä 2003 Valtion asuntorahasto

Lisätiedot

Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen

Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen Kaupunginvaltuuston talous ja strategiaseminaari Hotelli Torni, Tampere 6.6.2016 Tampereen kaupungin organisaatio

Lisätiedot

TAMPEREEN ASUNTOTUOTANTOARVIO VUOSILLE 2016 2018

TAMPEREEN ASUNTOTUOTANTOARVIO VUOSILLE 2016 2018 TAMPEREEN ASUNTOTUOTANTOARVIO VUOSILLE 2016 2018 TAMPEREEN ASUNTOTUOTANTOARVIO VUOSILLE 2016 2018 Tampereen kaupunki asuntotoimi KAUPUNKIKEHITYSRYHMÄ Asuntotoimi http://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/tietoa-tampereesta/tutkimukset-ja-julkaisut/julkaisut.html

Lisätiedot

VALINTATALON KORTTELI 43

VALINTATALON KORTTELI 43 VALINTATALON KORTTELI 43 Asemakaavan muutos Vireilletulovaiheen yleisötilaisuus pääkirjaston Muikku-Sali ti 2.2.2016, klo 18.00 Kaavoitusarkkitehti Simo Vaskonen VUOROVAIKUTUS ASEMAKAAVOITUKSESSA Maankäyttö-

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 1/2016

Asuntotuotantokysely 1/2016 Asuntotuotantokysely 1/2016 Sami Pakarinen Helmikuu 2016 1 (2) Helmikuun 2016 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmasti

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6341/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6341/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2014 1 (1) 184 Asianro 6341/10.00.02.01/2014 Asuntotontin 297-20-16-2 maanvuokrasopimuksen esisopimuksen laatiminen ja tontin vuokraaminen / Niiralan Kulma Oy Kiinteistöjohtaja

Lisätiedot

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Raksilan kaupunginosan korttelia 2 tonttia nro 2 koskeva asemakaavan muutos (Teuvo Pakkalan katu) AM2025 asemakaavan muutosalue alue, jolle kaavahankkeella

Lisätiedot

Leinelä / K Lassi Tolkki asemakaavasuunnittelija. Mielipiteiden kuuleminen MRL

Leinelä / K Lassi Tolkki asemakaavasuunnittelija. Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 12.3.2013 Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Leinelä / K 70116 Asemakaavan muutos nro 002066 Koivukylä 70. kaupunginosa Kaupunkisuunnittelussa

Lisätiedot

Katsaus Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumiseen

Katsaus Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumiseen Tiivistelmä Helsingin seudun MAL-seurannasta, 25.11.2014 Katsaus Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumiseen Valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 6 27.01.2016. 6 Asianro 251/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 6 27.01.2016. 6 Asianro 251/10.00.02.01/2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja / () Asianro /0.00.0.0/ Kaivannonlahden kerrostaloalueen tonttien suunnitteluvaraaminen valtion tukeman asuntotuotannon (ARA) toteuttamista varten Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 65. 65 Asuntotontin vuokraaminen Leppävaarasta Avara Koti Oy:lle, korttelin 51038 tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 65. 65 Asuntotontin vuokraaminen Leppävaarasta Avara Koti Oy:lle, korttelin 51038 tontti 1 02.06.2014 Sivu 1 / 1 4766/02.07.00/2012 122 3.12.2012 122 2.12.2013 65 Asuntotontin vuokraaminen Leppävaarasta Avara Koti Oy:lle, korttelin 51038 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Henry Laine, puh.

Lisätiedot

Oheismateriaali Kult

Oheismateriaali Kult KANGASALAN KUNTA Avustustoiminnan yleiset periaatteet 1. Johdanto Tähän Kangasalan kunnan avustustoiminnan yleiset periaatteetasiakirjaan on koottu Kangasalan kunnan avustusten myöntämiseen liittyviä ohjeita,

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelu ja kiinteistökehittäminen

Kaupunkisuunnittelu ja kiinteistökehittäminen Kaupunkisuunnittelu ja kiinteistökehittäminen Kaupunginvaltuuston iltakoulu 15.2.2016 Taru Hurme, suunnittelujohtaja / Mikko Nurminen, kiinteistöjohtaja 1 Kaupunkisuunnittelu: seudulliset suunnitelmat

Lisätiedot

Lainaehtojen muuttaminen

Lainaehtojen muuttaminen Valtiokonttori Rahoitus Hakulomake 3/2016 Lainaehtojen muuttaminen Lainansaaja Isännöitsijän nimi Yritys- ja yhteisötunnus Sähköpostiosoite Kunta Lähiosoite Kohteen osoite Postitoimipaikka Valtiokonttorin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 33

Espoon kaupunki Pöytäkirja 33 13.04.2015 Sivu 1 / 1 5322/10.00.02/2014 33 Kolmen kerrostalotontin vuokraus ja kahden kerrostalotontin varaus Espoon keskuksesta sekä yhden kerrostalotontin varaus Saunalahdesta (Suviniityn ja Saunalahden

Lisätiedot

135 21.10.2014 158 09.12.2014. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20

135 21.10.2014 158 09.12.2014. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 135 21.10.2014 158 09.12.2014 Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20 Rakennus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12 04.02.2013 Sivu 1 / 1 3508/02.07.00/2011 12 Kahden Kauklahdessa sijaitsevan asuntotontin sekä niitä palvelevan pysäköintitontin vuokraaminen Espoon Asunnot Oy:lle Valmistelijat / lisätiedot: Tiitinen Anu,

Lisätiedot

Kenelle asunto on rahoitettu Asuntojen oikea käyttö Heli Huuhka

Kenelle asunto on rahoitettu Asuntojen oikea käyttö Heli Huuhka Kenelle asunto on rahoitettu Asuntojen oikea käyttö Heli Huuhka Esityksen pääkohdat: 1. Avustuspäätös 2. Kohdekohtaiset rajoitukset 3. Ohjaus ja valvonta ARAn avustuspäätös Avustuspäätöksessä kerrotaan,

Lisätiedot

Mitä ARA-rahoilla tulevaisuudessa rakennetaan?

Mitä ARA-rahoilla tulevaisuudessa rakennetaan? Mitä ARA-rahoilla tulevaisuudessa rakennetaan? Vuokralaiset VKL ry:n valtakunnalliset vuokralaispäivät 9. 11.9.2016 Jouni Parkkonen toiminnanjohtaja Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät KOVA ry Mikä

Lisätiedot

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa -Liikuntapaikkarakentamisen seminaari Säätytalo14.5.2012 Teppo Lehtinen Synergiaa vai törmäämisiä? Liikuntapolitiikan tavoitteet edistää liikuntaa, kilpa-

Lisätiedot

Väestöarvion laadinta ja väestötietojen hyödyntäminen Jyväskylässä

Väestöarvion laadinta ja väestötietojen hyödyntäminen Jyväskylässä Väestöarvion laadinta ja väestötietojen hyödyntäminen Jyväskylässä Kymppi Moni työpaja 22.3.2012 Leena Rossi ja Anna Isopoussu Jyväskylän väestöarvio Koko kaupungin väestöarvio Käsitteistö: väestöennuste,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yleisten rakennusten tontin varaus Lintuvaarasta Espoon Aurinkolinna ry:lle, korttelin tuleva tontti 4

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yleisten rakennusten tontin varaus Lintuvaarasta Espoon Aurinkolinna ry:lle, korttelin tuleva tontti 4 16.11.2015 Sivu 1 / 1 4717/2015 10.03.01 118 Yleisten rakennusten tontin varaus Lintuvaarasta Espoon Aurinkolinna ry:lle, korttelin 50245 tuleva tontti 4 Valmistelijat / lisätiedot: Riikka Nikulainen,

Lisätiedot

Strategiaohjelman arviointi; ruusut ja risut Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä

Strategiaohjelman arviointi; ruusut ja risut Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä Strategiaohjelman 2009-2012 arviointi; ruusut ja risut Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä 15.11.2012 Strategiavuosina 2009-2012 saavutettiin Kestävää kehitystä

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus 21.5.2015. Ekonomistit

Asuntomarkkinakatsaus 21.5.2015. Ekonomistit Asuntomarkkinakatsaus 21.5.2015 Ekonomistit 2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä asuntomarkkinoiden kehityksestä 2. Asuntojen hinnat 3. Asuntojen hinnat alueilla 4. Asuntojen hintojen suhde palkkaan 5. Vuokrat

Lisätiedot

MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISOHJELMA 2015-2019

MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISOHJELMA 2015-2019 Kunla 30.9.2014 112 Liite nro 3 MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISOHJELMA 2015-2019 Elinkeino- ja kuntakehityskeskus 25.9.2014 KUNLA 30.9.2014 1. MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMAN TEHTÄVÄ JA TAVOITTEET Maankäytön toteuttamisohjelman

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta 12.2.2008

Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta 12.2.2008 Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta 12.2.2008 Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Asuntoasiain työryhmän loppuraportti: Asuntoasiain organisointiselvitys Toimeksianto: Selvitetään, voidaanko pääkaupunkiseudulle

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 212 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 A. Ennakointi ja varautuminen 1. Otetaan ikääntyneiden asumisen parantaminen huomioon valtion asuntopolitiikan toteutuksessa

Lisätiedot

Tontin pinta-ala: 2082m2

Tontin pinta-ala: 2082m2 Rakennuslautakunta 23 20.05.2015 Rakennuslupahakemus R2-2015 (6. kaupunginosan korttelin 82 tontti 5, Alppitie 10A, olohuoneen ja eteistilan laajennus ja muutos sekä terassin laajennus, lupaa haetaan jo

Lisätiedot

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila SATO Oyj TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila 1 SATO > asiakkailleen parhaiden asumisratkaisujen tarjoaja > sijoittajia kiinnostava yhtiö, joka antaa omistajilleen kilpailukykyisen tuoton ottaen huomioon

Lisätiedot

Ympäristöministeriön selvitys asumisen tuki- ja verojärjestelmän vaikuttavuudesta. KOVA-seminaari Tommi Laanti

Ympäristöministeriön selvitys asumisen tuki- ja verojärjestelmän vaikuttavuudesta. KOVA-seminaari Tommi Laanti Ympäristöministeriön selvitys asumisen tuki- ja verojärjestelmän vaikuttavuudesta KOVA-seminaari 11.11.2016 Tommi Laanti Asumisen tuki- ja verojärjestelmien vaikuttavuus Toimikausi 1.11.2013-31.1.2015

Lisätiedot

rak.paikka 6 Työtie 18 AP 5454 *) ei myyntiä 816,39 1956,39

rak.paikka 6 Työtie 18 AP 5454 *) ei myyntiä 816,39 1956,39 R O V A N I E M I Paikkatieto- ja Tonttipalvelut päiväys 12.4.2016 Määräaikainen tonttihaku ajalla 14. - 28.4. 2016 klo 15.00 mennessä. Asumiseen tarkoitettuja tontteja / rakennuspaikkoja on haettavana

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 14/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kaj/2 8.4.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 14/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kaj/2 8.4.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 14/2013 1 (5) 2 Honkasuon Haapaperhosen alueen kolmen asuintontin ja niitä palvelevien autopaikkatonttien varaaminen Oulun Rakennusteho Oy:lle (Malminkartano, tontit 33350/1

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) Kiinteistölautakunta Vp/4 31.03.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) Kiinteistölautakunta Vp/4 31.03.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) 4 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kiinteistönkaupan esisopimuksen tekemiseksi ja tonttien myymiseksi (Kaartinkaupunki, Kasarmitori, tontit

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Lisätietoja: 4/2003 Ari Laine 16.4.2003 Valtion asuntorahastosta maksetut avustukset 2002 Valtion asuntorahaston varoista voidaan myöntää valtion talousarviossa

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Sirpa Alen 8/2003 Kirsi Laakso Marja Kostiainen Ari Laine 2.9.2003 Korjausavustukset vuonna 2002 Kunnan ja ARAn myöntämien korjausavustusten osuus %-osuus

Lisätiedot

MELLUNKYLÄN RENESSANSSI

MELLUNKYLÄN RENESSANSSI MELLUNKYLÄN RENESSANSSI Keskustelutilaisuus 9.3. klo 17 Mitä Kontulaan kuuluu? Nykytilanteesta lähtötietojen valossa, Satu Tarula, yleiskaavasuunnittelija PehmoGIS asukaskyselyn tuloksia Mellunkylän kehittämistavoitteet

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

Tampereen kestävä kaupunkiliikenne

Tampereen kestävä kaupunkiliikenne Tampereen kestävän liikkumisen ideointikeskustelu 20.11.2014 Tampereen kestävä kaupunkiliikenne 20.11.2014 Suunnittelupäällikkö Tampere kasvaa voimakkaasti liikennejärjestelmän kehittäminen on välttämätöntä

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut 1(5) LUKIONTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 249 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

Omakotitalon rakentajanopas

Omakotitalon rakentajanopas opas Omakotitalon rakentajanopas Muistathan, että rakennuslupa tulee hakea vuoden kuluessa kunnan tontin varaamisesta, ja rakentaminen tulee aloittaa kolmen vuoden kuluessa luvan myöntämisestä. Asiantuntijat

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

KAUNIAISLAISEN NUORISOTOIMINNAN AVUSTUSOHJE

KAUNIAISLAISEN NUORISOTOIMINNAN AVUSTUSOHJE 0 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Nuorisolautakunta KAUNIAISLAISEN NUORISOTOIMINNAN AVUSTUSOHJE Nuorisolautakunnan 23.6.1999 31 vahvistama, päivitetty 16.2.2006 14 1 1. JOHDANTO... 2 2. NUORISOTOIMINTA, JOTA NUORISOLAUTAKUNTA

Lisätiedot

Asumisoikeusasuntojen markkinatilanne ja käyttövastikkeet 2013 2014

Asumisoikeusasuntojen markkinatilanne ja käyttövastikkeet 2013 2014 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 0400 996 067 Selvitys 4/2014 Asumisoikeusasuntojen markkinatilanne ja käyttövastikkeet 2013 2014 31.10.2014 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA kerää ja analysoi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 18/2015 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/6 4.5.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 18/2015 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/6 4.5.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 18/2015 1 (5) 6 Lausunto ympäristöministeriölle Asumisen tuki- ja verojärjestelmien vaikuttavuus -raportista HEL 2014-001484 T 00 01 06 Päätösehdotus Verotus päättää antaa

Lisätiedot

Asuntopula kasvun tulppana

Asuntopula kasvun tulppana Asuntopula kasvun tulppana Keski-Uudenmaan elinkeinopäivä 29.8.2013 Mäntsälä Suunnittelupäällikkö Kirsti Ruislehto Järvenpään kaupunki, Kaupunkikehitys Järvenpään kaupunki Ruislehto Kirsti 2 Järvenpään

Lisätiedot

Iin kunta PL 24 91101 Ii 5.2.2007 KAAVOITUSKATSAUS

Iin kunta PL 24 91101 Ii 5.2.2007 KAAVOITUSKATSAUS Iin kunta PL 24 90 Ii 5.2.2007 KAAVOITUSKATSAUS Kaavoituskatsaus käsittää tarkastelun Iin kunnassa ja Pohjois-Pohjanmaan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Iin

Lisätiedot

MAL2-aiesopimuksen toteuttaminen ja seuranta. Seutujohtaja Päivi Nurminen

MAL2-aiesopimuksen toteuttaminen ja seuranta. Seutujohtaja Päivi Nurminen MAL2-aiesopimuksen toteuttaminen ja seuranta Seutujohtaja Päivi Nurminen Tampereen kaupunkiseudun alue 8 kuntaa 365 000 asukasta Tampereen kaupunkiseudun lähtökohdat Toinen sopimuskausi MAL1 sopimuksen

Lisätiedot

Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo)

Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo) Rakennus- ja ympäristölautakunta 202 04.11.2015 Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo) 674/10.03.00/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 04.11.2015 202 Valmistelija:

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18 Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITTELUPALVELUT/KAAVOITUS 2008 SUUNNITTELUALUE: SIJAINTIKARTTA Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

ISSN Lisätiedot: Hannu Ahola, ARA Puh Selvitys 2/2011. ARA-tuotanto 2010

ISSN Lisätiedot: Hannu Ahola, ARA Puh Selvitys 2/2011. ARA-tuotanto 2010 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola, ARA Puh. +358 4 996 67 Selvitys 2/211 ARA-tuotanto 21 2.3.211 Sisällys 1 ASUNTOMARKKINAT TOIPUIVAT NOPEASTI 3 2 YLI 12 UUTTA ARA-ASUNTOA RAKENTEILLE VUONNA 21 4

Lisätiedot

15 % OMARAHOITUSOSUUDELLA TURVALLINEN JA PYSYVÄ KÄYTTÖOIKEUS

15 % OMARAHOITUSOSUUDELLA TURVALLINEN JA PYSYVÄ KÄYTTÖOIKEUS ASUMISOIKEUSASUNNOT MITÄ ASUMISOIKEUS ON? Asumisoikeus on asuntojen hallintamuoto, joka ei ole omistamista eikä vuokraamista. Asukas maksaa osan asunnon hankintahinnasta (=asumisoikeusmaksu) sekä käyttövastiketta

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy ASEMAKAAVAMUUTOSALUEEN LIKIMÄÄRÄINEN SIJAINTI ASEMAKAAVAMUUTOS

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5)

HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5) SL 33 Rekisteriseloste Henkilörekisteri 15.7.2013 HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5) Laatimispäivä/Päivityspäivä 26.9.2013/27.01.2015 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä

Lisätiedot

URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU 31 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU 31 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli Tuija Mustonen puh. 040 129 4114, fax. (015) 194 2613, e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 954 URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU

Lisätiedot

Kestävään alue- ja yhdyskuntasuunnitteluun

Kestävään alue- ja yhdyskuntasuunnitteluun Kestävään alue- ja yhdyskuntasuunnitteluun Kehittämispäällikkö Marianne Matinlassi johtaja Jarmo Lindén, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 19.11.2009 Marianne Matinlassi Kestävän kehityksen määrittelyä

Lisätiedot

RAKENNUSPAIKKA: Kaupunginosa: 5 Kortteli: 57 Tontti: 15 Osoite: Mäntymäentie 16 Kaava: Voimassaoleva asemakaava (v.1964 )

RAKENNUSPAIKKA: Kaupunginosa: 5 Kortteli: 57 Tontti: 15 Osoite: Mäntymäentie 16 Kaava: Voimassaoleva asemakaava (v.1964 ) Rakennuslautakunta 31 17.06.2015 Rakennuslautakunta 37 26.08.2015 Helsingin hallinto-oikeuden lausuntopyyntö rakennuslautakunnan päätöksestä 31, 17.6.2015 (5.kaupunginosan korttelin 57 tontti 15, Mäntymäentie

Lisätiedot