Selvitys Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittisen yhteistyön tiivistämisestä ja organisoinnin kehittämisestä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Selvitys Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittisen yhteistyön tiivistämisestä ja organisoinnin kehittämisestä"

Transkriptio

1 Selvitys Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittisen yhteistyön tiivistämisestä ja organisoinnin kehittämisestä Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen työryhmä

2 2

3 Selvitys Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittisen yhteistyön tiivistämisestä ja organisoinnin kehittämisestä Tausta: Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 2030 hyväksyttiin kevään 2010 aikana seutuhallituksessa ja kaikissa kaupunkiseudun valtuustoissa. Ohjelmassa varaudutaan uuden asukkaan lisäykseen kaupunkiseudulla vuoteen 2030 mennessä, jolloin kaupunkiseudun väkiluku olisi asukasta. Ohjelmassa esitetään useita erilaisia asuntopoliittisia tavoitteita ja keinoja, joilla tullaan vastaamaan tästä kasvusta johtuvaan asuntojen kysyntään. (Liite 1) Seutuhallitus päätti kokouksessaan , että asuntopoliittisen ohjelman laatinut seudun kuntien edustajista koostuva asuntopoliittinen työryhmä jatkaa työskentelyään ja vastaa asuntopoliittisen ohjelman vaiheittaisesta toteuttamisesta ja käynnistää toimenpiteet vuoden 2010 osalta. Kaupunkiseudun asuntopoliittisesta ohjelmasta ja seudun muista yhdyskuntasuunnittelun hankkeiden linjauksista on johdettu kuntayhtymälle toiminnallisia tavoitteita vuosille 2010 ja 2011, jotka ovat kirjattu kuntayhtymän ko. vuosien talousarvioihin. Asuntopoliittisen ohjelman toteuttamista koskevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2011 ovat: Seudullisen asuntotoimen toteuttamismahdollisuudet on selvitetty ja päätökset kunnissa tehty. Keskitehokkaan asuin- ja täydennysrakentamisen talotyyppien mallintaminen yhteistyössä yliopistojen kanssa käynnistetty. Asuntopoliittinen työryhmä tekee tässä selvityksessään kymmenen esitystä miten seudun kuntien välistä asuntopoliittista yhteistyötä voitaisiin kehittää eri asuntopolitiikan alueilla ja miten tämä toiminta organisoitaisiin. Vakiintuneiden yhteistyömuotojen kehittämisen lisäksi esitetään myös uusia asuntopoliittisia yhteistoiminta-alueita. Esitykset koskevat seudun asuntopoliittisessa ohjelmassa nimettyjä jatkotoimenpiteitä seudullisen asuntopolitiikan kehittämiseksi. Ehdotettujen toimenpiteiden yksityiskohtaisemmat kuvaukset on esitetty liitteissä Lisäksi esitetään arvio esitysten kustannusvaikutuksista. 3

4 Esitykset 1. Kaupunkiseudun asumisen ja rakentamisen tilastoaineisto Kaupunkiseudun kuntien välistä vakiintunutta tilastoaineistoyhteistyötä jatketaan ja julkaisun sisältöä kehitetään tarpeenmukaisesti. (Liite 2) 2. Vuokra-asuntojen kysynnän ja tarjonnan seuranta ja raportointi 3. Asuntotuotannon seuranta ja suunnittelu Vuokra-asuntotilanteen jatkuva seuranta laajennetaan koko kaupunkiseudun alueelle Tampereen käyttämän mallin pohjalta. (Liitteet 3 ja 4) Asuntotuotantoarvion tekeminen laajennetaan koko kaupunkiseudun alueelle Tampereen käyttämän mallin pohjalta. (Liitteet 5 ja 6) 4. Erityisryhmien asumisen kehittämisen jatkotyö Seudun erityisryhmien asumistarpeiden ennakointityö ei ole lähtenyt vielä liikkeelle. Kuntien edustajat kokoontuvat käsittelemään aihetta syksyllä Ensivaiheessa yhteistyö kohdistuu tiedonhankintaan, asiakkaiden segmentointiin ja palvelutarpeiden pohdintaan. Erityisryhmien asumisen seudullinen kehittäminen tullaan kohdistamaan kolmelle aihealueelle, joissa yhteistyön hyödyt ovat suuret. Ensinnäkin kunnat alkavat tehdä yhteistyötä erityisryhmien asumisen määrällisten ja laadullisten tarpeiden määrittelyssä ja ennakoinnissa. Toiseksi yhteistyötä palvelutarjonnassa kuntien rajaalueilla parannetaan. Kolmanneksi seudullisella yhteistyöllä voidaan palvella paremmin asiakasryhmiä, joiden kysynnän kokonaisvolyymi on yksittäisissä kunnissa pieni. 5. Selvitys keskitehokkaan rakentamisen mahdollisista malleista Keskitehokkaan rakentamisen mallien selvitys on käynnistetty Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän ja Tampereen teknisen yliopiston arkkitehtuurin laitoksen yhteistyönä. Hankkeessa suunnitellaan lukuvuoden aikana keskitehokasta asuntorakentamista viiden kaupunkiseudun kunnan alueelle. Harjoitustyössä etsitään suunnitteluratkaisuja ja ideoita kohdealueiden jatkosuunnittelun pohjaksi. Harjoitustyö käynnistyy lukukauden alkaessa syyskuussa 2011 ja valmistuu keväällä Kuntien kaavoittajat voivat olla mukana ohjaamassa työskentelyä. Työn tuloksia voidaan hyödyntää sekä harjoitustyökohteiden kaavoituksessa että muissa keskitehokkaan rakentamisen hankkeissa seudulla. (Liite 7) 4

5 6. Rahoitusyhteistyö Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen kanssa koskien lainoitusta ja investointiavustuksia Rahoitusyhteistyötä ARA:n kanssa asuntoinvestointien toteuttamisessa ei toistaiseksi aloiteta. Seudun kuntien kesken on aloitettu yhteistyö, jonka tavoitteena on selkeyttää ja sovittaa yhteen valtion tukemaan asuntotuotantoon tarkoitettujen tonttien enimmäishintoja. Nykyisin seudun kuntien ns. ARA-tonttien enimmäishinnoissa on merkittäviä eroja. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) voi myöntää korkotukilainoja vuokra-asuntojen, vuokratalojen ja asumisoikeustalojen rakentamiseen, perusparantamiseen tai hankkimiseen. Niin ikään se voi myöntää investointiavustuksia erityisryhmien vuokra-asuntojen ja vuokratalojen rakentamiseen, peruskorjaukseen tai hankintaan korkotukilainojen yhteydessä. Lainoja ja avustuksia haetaan ARA:n määrääminä aikoina sen vahvistamilla lomakkeilla. Hakemukset jätetään hankkeen sijaintikuntaan. Kunta antaa hankkeesta lausunnon, jossa tulee ottaa kantaa hankkeen soveltuvuuteen kunnan asuntokantaan ja asuntomarkkinatilanteeseen. Lisäksi kunnan sosiaali- ja terveystoimen tulee ottaa kantaa niihin erityisryhmien investointihankkeisiin, jossa asuminen edellyttää tavanomaista enemmän tukipalveluita ja niiden lisäksi merkittävästi erityisiä tila- tai varusteratkaisuja asuinrakennukseen tai asuntoon. Lainoitukseen liittyen kunta antaa vuosittain ARA:lle asuntomarkkinaselvityksen kunnan asunto-oloista. Tällä hetkellä kukin kaupunkiseudun kunta antaa itsenäisesti ARA:lle lausuntonsa alueelleen suunnitelluista hankkeista. Kuntien tiiviimmällä yhteistyöllä lainoituskohteiden valinnassa voisi saavuttaa entistä enemmän seudullista voimaa ARA:n suuntaan. Varsinkin erityisryhmien hankkeiden osalta yhteistyötä tulisi lisätä. 7. Asuntojen ja asuinrakennusten korjausrakentamisen avustustoiminta ja neuvonta Asuntojen ja asuinrakennusten korjausrakentamisen avustustoimintaan ja neuvontaan kuuluvat tehtävät tullaan hoitamaan keskitetysti Tampereen asuntotoimessa. Kunkin kaupunkiseudun kunnan kanssa sovitaan minkälaisella mallilla toimitaan eli mitkä em. tehtävistä ne siirtävät Tampereen asuntotoimen hoidettavaksi. Keskittäminen ei tule vaikuttamaan valtion tulo- ja menoarviossa energia- ja korjauskustannuksiin varattujen määrärahojen jakamiskäytäntöihin, vaan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus tulee edelleen päättämään ja jakamaan vuosittain määrärahat kuntakohtaisesti. Tampereen kaupungin rakentamisen ja asumisen energianeuvonta palvelu RANE tulee tukemaan seudun korjausrakentamisen neuvontaa. (Liite 8) 5

6 8. Asuntotarjonnan markkinointi, asuntojen vuokrauksen yhteistyö ja yritysten asuntopalvelun kehittäminen 9. Asumisoikeusyhteistyö Tampereen Asuntotori-malli laajennetaan kattamaan koko kaupunkiseutu. (Liitteet 9, 10 ja 11) Kaupunkiseudun kunnat solmivat kahden väliset yhteistyösopimukset, joilla asumisoikeuslain mukaiset kunnalle määrätyt tehtävät siirretään Tampereen kaupungin asuntotoimen tehtäviksi. (liite 12) 10. Kaupunkiseudun asuinalueiden kehittämistä toteutetaan tapauskohtaisesti, nykyisillä yhteistyötavoilla Henkilöstöresurssit ja kustannusvaikutukset Kaupunkiseudun asuinalueiden kehittämistä toteutetaan tapauskohtaisesti nykyisillä yhteistyötavoilla. Esityksen seudun asuntopoliittisen yhteistyötoiminnan operatiivinen hoitaminen edellyttää tässä vaiheessa, että asuntotorilla jo oleva toriemännän vakanssi siirrettäisiin Tampereen Vuokratalosäätiöltä Tampereen kaupungin asuntotoimelle, ja että asuntotoimen henkilökuntaa lisättäisiin yhdellä henkilöllä. Kustannukset henkilöstöresursseista yhteensä noin /vuosi. Lisäksi tullaan huomiomaan mahdolliset muut käyttökustannukset. Kustannukset jaetaan seudun kuntien kesken suhteessa kunkin kunnan asukaslukuun. Järjestelyistä aiheutuvien kustannusten kuntakohtaisia säästöjä ei tässä tarkastella. Liitteet: Liite 1. Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma; saatavilla Tampereen kaupunkiseudun kotisivuilta Liite 2. Kaupunkiseudun asumisen ja rakentamisen tilastoaineisto Liite 3. Vuokra-asuntojen kysynnän ja tarjonnan seuranta ja raportointi Liite 4. Asuntoyhteisöjen kuukausiraporttilomake Liite 5. Asuntotuotannon seuranta ja suunnittelu Liite 6. Asuntotuotantoarvion tekemisessä käytettäviä tilastoja ja aineistoja Liite 7. Selvitys keskitehokkaan rakentamisen mahdollisista malleista 6

7 Liite 8. Asuntojen ja asuinrakennusten korjausrakentamisen avustustoiminta Liite 9. Asuntotarjonnan markkinointi, asuntojen vuokrauksen yhteistyö ja yritysten asuntopalvelun kehittäminen Liite 10. Asuntotorin toimintakertomus vuodelta 2010 Liite 11. Asuntotorin toimintaan osallistuvat yhteisöt ja niiden asuntokanta Liite 12. Asumisoikeusasiat 7

8 Liite 2. Kaupunkiseudun asumisen ja rakentamisen tilastoaineisto Tausta ja nykytila Tampereen kaupunkiseudun (seutukunnan v saakka) asuntorakentamisesta, asuntokannasta, asuntojen hinnoista ym. asumiseen liittyvistä seikoista on julkaistu vuosittain vuodesta 2005 lähtien Asuminen ja rakentaminen nimistä tilastojulkaisua. Julkaisun sisällön on suunnitellut Tampereen kaupunkiseudun asumisen työryhmä, joka koostuu seudun kuntien edustajista. Tampereen kaupungin kaupunkikehitysryhmän asuntotoimi on koonnut aineiston yhdessä talous- ja strategiaryhmän tietotuotannon ja laadunarvioinnin kanssa. Julkaisu perustuu Tilastokeskuksen ja kuntien omiin tietoihin. Asuntotoimi on vastannut julkaisun toimittamisesta ja painatuksesta. Julkaisun kustannukset on jaettu seudun kuntien kesken. Asuminen ja rakentaminen julkaisun sisältö on muodostunut kahdesta osata. Ensimmäisessä osassa, jonka nimenä on Väestö ja muuttoliike, esitetään tilastollisia taustatietoja Tampereen kaupunkiseudun väestöstä ja muuttoliikkeestä, niiden muutoksista ja erilaisia ennusteita väestön tulevasta kehityksestä. Julkaisun toisessa osassa, Asuminen ja rakentaminen, esitetään tilastotietoja Tampereen kaupunkiseudun asuntokannasta ja tuotannosta, asuntojen rakentamisen ja korjaamisen valtionavuista sekä muusta asumisen liittyvistä seikoista. Molempien osien alussa on tiivistelmä aiheiden kehityspiirteistä. Niiden jälkeen esitetään taulukot ja kuviot, joissa on kuntia ja koko kaupunkiseutua koskevat yksityiskohtaiset vuosittaiset tiedot. Useissa taulukoissa ja kuvioissa vertaillaan Tamperetta kehyskuntiin. Lisäksi tietoja esitetään myös muista kaupungeista, Pirkanmaasta ja koko maasta. Julkaisu on jaettu paperiversiona seudun kuntien ja paikallisten rakennusliikkeiden lisäksi eri yhteistyötahoille valtakunnallisesti sekä julkisen sektorin että yksityisen sektorin edustajille. Julkaisu on saatavilla myös internetistä Tampereen kaupungin kotisivuilta. Jatkotoimenpiteet Asuminen ja rakentaminen -julkaisussa tullaan jatkossa huomioimaan ja seuraamaan kaupunkiseudun asuntopoliittisessa ohjelmassa asetettujen asuntopoliittisten tavoitteiden toteutumista. Lisäksi tilastoinnissa tullaan huomioimaan keskeiset valtakunnalliset asuntopoliittiset muutokset, kuten valtion uusien asuntopoliittisten tuki- ja avustusmuotojen käyttöönotto Tampereen kaupunkiseudulla. Julkaisua tullaan hyödyntämään myös kaupunkiseudun ja valtion välisessä sopimuspohjaisessa yhteistyössä. 1

9 Liite 3. Vuokra-asuntojen kysynnän ja tarjonnan seuranta ja raportointi Tampereen kaupungin asuntotoimen vuokra-asuntojen raportointijärjestelmä ja sen laajentamisen edellytykset muihin kaupunkiseudun kuntiin Tavoite Raportointijärjestelmän tavoitteena on olla yksi merkittävä kaupungin oma väline vuokraasuntotilanteen jatkuvaan seurantaan. Sillä seurataan vuokra-asuntojen kysyntää ja tarjontaa sekä tällä hetkellä että arvioidaan tulevaa kehitystä. Taustaa Tampereella erityisesti suuri opiskelijoiden määrä (yliopistoissa ja ammattikorkeakoukuissa on tällä hetkellä noin opiskelija) ja heidän opiskelunsa alkaminen ja päättyminen rytmittävät osaltaan vuokra-asuntotilannetta. Kovimmillaan kysyntä on alkusyksystä. Tampereella onkin jouduttu turvautumaan 2000-luvulla yhtä vuotta lukuun ottamatta tilapäismajoitukseen. Tämän vuoksi tilannetta seurataan opiskelija-asuntoyhteisöjen omistamien vuokra-asuntojen osalta erikseen, vaikka opiskelijat sijoittuvatkin myös muihin vuokra-asuntoihin. Muita merkittäviä vuokra-asuntojen kysyntään välittömästi ja nopeasti vaikuttavia tekijöitä on muun muassa muuttoliikkeen kulloinenkin vallitseva kehitys, omistusasuntomarkkinatilanne ja yleinen taloudellinen tilanne. Vuoden 2008 finanssikriisi näytti viimeksi kuinka myös taloudellinen tilanne voi nopeasti ja voimakkaasti vaikuttaa myös vuokra-asuntojen kysyntään ja vuokra-asuntotilanteeseen. Kysyntään vaikuttavia tekijöitä on myös paljon muita ja ne ovat kytköksissä paitsi taloudelliseen tilanteeseen myös muuhun yhteiskunnalliseen kehitykseen. Tämänkin vuoksi on vaikea tarkasti arvioida lähiajan tilannetta ilman raportointia. Vuokra-asuntotilanteen ongelmallisuutta kuvaa seuraava esimerkki. Tiedämme esimerkiksi kuinka paljon kaupungissa on opiskelijoita ja kuinka paljon uusia opiskelijoita on tulossa syksyllä, silti vuokra-asuntojen todellista kysyntää on vaikea ennustaa tarkasti. Opiskelijalla on asumisensa järjestämiseen useita vaihtoehtoja ja mikä niistä lopulta toteutuu, on paljolti kiinni kulloisenkin ajankohdan vallitsevasta kokonaistilanteesta. Vuokra-asuntojen tarjontaa on jonkin verran helpompi arvioida. Tampereella tiedetään mikä kaupungissa oleva vuokra-asuntokanta on ja osataan myös arvioida seuraavien kolmen vuoden tuleva tuotanto. Kuitenkaan ei pystytä tarkalleen arvioimaan, mikä tule olemaan olemassa olevassa kannassa vaihtuvuus. Pääosa uusista vuokrasopimuksista tehdään kuitenkin vanhasta kannasta vapautuneisiin vuokra-asuntoihin. Mikä asuntojen vaihtuvuus kulloinkin on riippuu mm. vuokra-asuntojen kysynnästä, taloudellisesta tilanteesta ja omistusasuntomarkkinoista. Tämän vuoksi raportoinnissa kerätään tietoa myös vuokraasuntoyhteisöjen toiminnallisesta tilanteesta tiettyjen tunnuslukujen avulla. Kerättävän tiedon avulla pystytään myös paremmin hahmottamaan lähiajan tilannetta. Vuokra-asuntotilannetta seurataan myös tilastokeskuksen vuokrien neljännesvuosi- ja vuositilaston avulla (mukana vain isot kaupungit). Erityisesti tilastojen uusien 1

10 vuokrasopimusten vuokrien kehitys kertoo osaltaan markkinatilanteesta. Vuokra-asunnot eivät ole asuntomarkkinoiden irrallinen saareke ja tämän vuoksi on seurattava myös omistusasuntomarkkinoita. Niitä seurataan Tampereella tilastokeskuksen vanhojen osakeasuntojen neljännesvuositilaston neliöhintojen ja tehtyjen kauppojen määrien avulla (mukana vain isot kaupungit). Uusien asuntojen rakentamistilanteen kehittymistä seurataan jatkuvasti rakennusvalvonnan tilastojen avulla ja uusien asunto-osakkeiden kauppojen vilkkautta seurataan eri markkinointijulkaisuista. Vuosittain tehtävässä asuntotuotantoennusteessa käsitellään erikseen myytävien uusien kerros- ja rivitaloasuntojen määriä. Tämä antaa myös pohjaa näkemykselle Tampereella vallitsevasta omistusasuntomarkkinatilanteesta. Tietojen hyödyntäminen Yksi suunnitelmallisen toiminnan peruslähtökohta on nykytilanteen kartoitus. Tähän raportointi tuo suoraan vastauksen vuokra-asuntotilanteen osalta. Myös suunnitelmien toteutumisen seurantaan raportointi tuo jatkuvaa tietoa. Se auttaa myös selvittämään nykytilanteeseen johtaneita syitä. Onko esimerkiksi arvioitu toteutuva vuokra-asuntotuotanto riittävä vallitsevaan kysyntään nähden ja mitä kaupunki voi asiassa tehdä. Pitkän ajan suunnitelmat tehdään tietyistä lähtökohtaoletuksista lasketulle teoreettiselle tarpeelle. Esimerkiksi taloudellinen tilanne vaikuttaa hyvin voimakkaasti siihen realisoituuko oletettu tarve kysynnäksi. Kaupungilla on merkittävä vuokra-asuntokanta (28 % markkinaosuus), jonka omistus on jakaantunut usealle eri yhtiölle. Kaupungin asuntopoliittiseen omistajaohjaukseen tarvitaan tietoa kokonaistilanteesta. Kaikki vuokra-asuntomarkkinoilla toimivat yhteisöt tarvitsevat tietoa kaupungissa vallitsevasta vuokra-asuntotilanteesta verratakseen sitä omaansa. Myös yhteisöjen keskinäinen yhteistyö raportoinnin avulla lisääntyy. Mukana oleva asuntokanta Tampereella raportoinnissa olevat asuntoyhteisöt edustavat noin 58 % kaikista kaupungissa olevista vuokra-asunnoista. Siinä on mukana sekä arava- että vapaarahoitteisia vuokraasuntoja. Kaupungin omia tai hallinnoimia asuntoja raportointikannasta on noin 50 %. Näin mukana olevan asuntokannan edustavuus on monipuolinen ja riittävä johtopäätösten tekemiseen. Tiedon keruun järjestelmä Kukin raportointiyhteisö toimittaa asuntotoimeen oheisen excel-pohjaisen lomakkeen (ks. liite 3) sähköisesti kuukausittain sovitun aikataulun mukaisesti. Kussakin yhteisössä on nimetty henkilö, joka toimittaa tiedot. Tiedot ovat normaaleja tämän päivän vuokraasuntoyhteisöjen toimintaa kuvaavia lukuja. Samoja lukuja ja tunnuslukuja käsitellään mm. yhteisöjen hallitusten kokouksissa ja yhteisöjen tilinpäätöstiedoissa esitellään useimmiten myös vastaavia tietoja. Kun kullakin yhteisöllä on oma hakujärjestelmänsä, tämä aiheuttaa joihinkin tietoihin harhaisuutta hakemusten päällekkäisyyksien vuoksi (sama hakija jättää hakemuksen usealle eri yhteisölle). Ongelma koskee hakemusten määrää ja hakujonoa. Kun kukin yhteisö toimittaa nämäkin tiedot vain numeerisessa muodossa, tällöin ei päästä selville kuinka moni 2

11 eri hakija on jättänyt hakemuksen tai kuinka monta eri hakijaa on asuntojonossa raportointiyhteisöissä yhteensä. Tätä tilannetta on selvitetty aika ajoin tehtävällä päällekkäisyysselvityksellä, jolloin saadaan selville hakijoiden todelliset määrät. Tietojen työstäminen Tiedoista tehdään kuukausittain yhteenvetokaaviot. Kolmannesvuosittain laaditaan laajempi selvitys vuokraustoiminnan tilanteesta, joka sisältää sekä sanallisen yhteenvedon että kaaviot. Kustakin vuodesta laaditaan vielä erikseen vuosiraportti, jossa käydään läpi vuoden tilanne ja sen kehitys sekä odotettavissa oleva tulevan vuoden kehitys. Missään vaiheessa yhteenvedoissa ei näy yhtiökohtaisia tietoja. Tilanne analysoidaan erikseen opiskelijaasuntojen ja muiden vuokra-asuntojen osalta. Raportoinnin käynnistämisen perusedellytysten selvittäminen kunnassa: riittääkö kunnalle kerran vuodessa ARA:lle tehtävään asuntomarkkinaselvitykseen kerättävät tiedot vuokra-asuntotilanteesta vai siirrytäänkö jatkuvaan seurantaan (onko tilanne suhteellisen vakaa vai jatkuvasti muuttuva). onko raportoinnista saatavalla lisätiedolla käyttöä kunnan tavoitteelliseen toimin taan (raportointi on vain väline). selvitettävä mitkä yhtiöt ovat halukkaita lähtemään mukaan ja kuka yhtiössä vastaa tietojen toimittamisesta ( kunnan omat yhtiöt, yleishyödylliset yhtiöt ja yksityiset yhtiöt ). onko mukaan lähtevien yritysten asuntokanta tarpeeksi riittävä ja edustava johtopäätösten tekemistä varten kunnan asuntomarkkinatilanteesta (vertaa Tampereen tilanne). jos raportointi laajennetaan yksittäisten kuntien lisäksi koskemaan koko kaupunkiseutua olisi tärkeää, että kaikki kunnat lähtisivät mukaan järjestelmään (Tampereen osuus koko kaupunkiseudun vuokra-asuntokannasta on 82 %, näin volyymia olisi oltava muualtakin riittävästi). Kaupunkiseudun vuokra-asuntotilanteen jatkuva seuranta Seurannan laajentaminen kaupunkiseudulle edellyttää, että mukaan lähtevien kuntien osalta edellisessä kohdassa esitetyt edellytykset täyttyvät. Niiden vuokra-asuntoyhteisöjen osalta, jotka toimivat myös Tampereella, kaupungin asuntotoimi selvittää niiden halukkuutta ja mahdollisuutta lähteä mukaan raportointiin ja sen alueelliseen laajentamiseen. Tiedon keräämisen mukana olevilta yhteisöiltä, tiedon työstämisen ja raportin tekee Tampereen kaupungin asuntotoimi. Vuokra-asuntotilanteen selvitys tehdään kuntakohtaisesti ja mahdollisuuksien mukaan myös koko kaupunkiseudusta. Raportti lähetetään kuntiin ja mukana oleviin yhteisöihin kolmannesvuosittain. 3

12 Liite 4. Asuntoyhteisöjen kuukausiraporttilomake TAMPEREEN KAUPUNKI ASUNTOTOIMI PL 487, Tampere Kari Linnanen, puh: , fax: ( raportointiaineisto ) : muu sähköposti: Yhteisön nimi KUUKAUSIRAPORTTI Kuukausi Yhteisön oma asuntokanta asuntojen määrä kpl asuntopaikkojen määrä kpl 1) Tyhjänä olevien asuntojen määrä kpl 2) asuntopaikkojen määrä kpl joista korjaustöiden tai perusparannuksen vuoksi tyhjillään : asuntoja kpl asuntopaikkoja kpl 3) Vapautumassa olevien asuntojen määrä kpl asuntopaikkojen määrä kpl 4) Valmistumassa olevien asuntojen määrä kpl asuntopaikkojen määrä kpl Voimassa olevien hakemusten määrä (asuntojono) Raportointikuukauden aikana jätetyt uudet hakemukset kpl kpl 5) Uusien vuokrasopimusten määrä tarkasteltavalla kaudella kpl Vuokrasopimuksia päättynyt tarkasteltavalla kaudella kpl Yleistä: Tietoina käytetään kunkin kuukauden viimeisen arkipäivän poikkileikkaustietoja tai KAUDEN ( raportoitavan kalenterikuukauden ) kertymätietoja 1) Asunnon ollessa tyhjillään ( ei vuokratuloa ) poikkileikkausajankohdan tieto annetaan 1

13 riippumatta tilanteeseen vaikuttavista syistä 2) Mikäli asuntopaikkoja on, täytetään myös tämä kohta ( esim. opiskelija-asunnot ) 3) Vapautumassa olevilla tarkoitetaan asuntoja, joiden vapautuminen on kirjallisesti vahvistunut 4) Tarkoitetaan aikajaksoa, jolloin asunnot on ilmoitettu haettaviksi ja jatkuu kohteen valmistumiseen saakka. Tämän jälkeen yhteisön oma asuntokanta kasvaa. 5) Ilmoitetaan vain niiden sopimusten määrä, jotka on solmittu asukkaan ja yhteisön välillä 2

14 Liite 5. Asuntotuotannon seuranta ja suunnittelu (talotyypit, hallintamuodot, erityisryhmät jne.) Tampereen kaupungin asuntotoimen asuntotuotantoarvioiti ja sen laajentamisen edellytykset muihin kaupunkiseudun kuntiin Tavoite Tavoitteena on arvioida seuraavien kolmen vuoden markkinaehtoinen uudisasuntotuotannon määrä. Arviossa eritellään valmistuvat asunnot talotyypeittäin ja hallintamuodoittain. Myös kerros- ja rivitaloihin valmistuvat omistusasunnot arvioidaan, samoin asuntojen rahoitusmuoto sekä ensimmäisen vuoden osalta myös sijoittuminen kaupunginosittain. Viimeisin julkaistu Tampereen asuntotuotantoarvio löytyy osoitteesta Tietojen hyödyntäminen Asuntotuotantoarvion päästään jo hyvissä ajoin vertaamaan toteutuvaa tuotantoa ja sen rakennetta suunniteltuun tuotantoon ( asunto-ohjelma ). Päästään myös paremmin selvittämään syitä eroihin ja mitä kunta voisi mahdollisesti tehdä kääntääkseen kehitystä tavoiteltuun suuntaan. Asuntoalan toimijat saavat tietoa tulevasta arvioidusta uudistuotannosta ja voivat näin arvioida sen vaikutuksia asuntomarkkinatilanteeseen. Käytettävät tietolähteet Arvion tekemisen pohjana on asuntojen omistajille, rakennuttajille ja rakentajille tehtävä kysely. Arvion tekemisessä käytetään lisäksi tilastoja ja aineistoja, jotka ilmenevät liitteestä 1. Tietojen työstäminen Asuntotuotantoarvio tehtiin Tampereella ensimmäisen kerran vuonna Tällöin kävi selville, että arvion tekeminen systeemillä, jossa kyselyn ulkopuolinen tuotanto (lähinnä erillispientalot) lisätään kyselystä saatavaan yhteenvetoon, ei johda riittävän tarkkaan lopputulokseen. Ensimmäisenä vuonna kokonaistuotantoarvion virhemarginaali oli 12 %. Mainittakoon, että tällöin esimerkiksi kyselyn antama rivitaloasuntojen tuotanto oli 82 % suurempi kuin toteutunut tuotanto. Arvion tavoitteena on saavuttaa viiden prosentin osumatarkkuus ensimmäisen arviovuoden osalta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kyselyn antamaan tietoon on suhtauduttava varauksellisesti. Näin on myös menetelty vuoden 2000 jälkeen. Näin osumatarkkuus on myös pysynyt selvästi alle tavoitteen ainoastaan vuosi 2008 tekee poikkeuksen. Ensimmäisen arviovuoden tärkein lisätietolähde, joka auttaa kyselyn tuoman tiedon kriittiseen tarkasteluun on rakennusvalvonnan tietojärjestelmä. Ensimmäisen vuoden kohteet ovat pääosin jo valmiiksi suunniteltuja. Tässä mielessä kohde, jolle rakennuslupa on myönnetty tai jo aloitetussa kohteessa töiden edistymisestä kertova tieto, antaa vahvistusta kyselystä saadulle tiedolle. Myös ARA-kohteiden lainoituksen käsittelyvaiheen selvittäminen tuo lisävalaisua asiaan. 1

15 Toisen ja kolmannen vuoden osalta ollaan jo lähtökohdissaan epävarmemmalla pohjalla. Vuodesta 2002 lähtien myös toisen ja kolmannen vuoden kyselyn tietoja on muokattu, koska osumatarkkuus osoittautui niin huonoksi (virhemarginaali kymmeniä prosentteja). Vuodesta 2002 lähtien virhemarginaali arviossa toisena vuonna kerrostaloissa on ollut keskimäärin noin viisi prosenttia, kun pelkästään kyselyn perusteella se olisi ollut noin 50 %. Vastaavasti rivitaloissa arvion virhemarginaali on ollut keskimäärin 28 % ja kyselyn 78 %. Toisen ja kolmannen vuoden tietojen muokkauksessa osittaista lisätietoa tuovat samat tietolähteet kuin ensimmäisen vuoden osaltakin. Tärkeää lisätietoa tuo myös asemakaavoitusohjelma ja laajempien alueiden vahvistuvat asemakaavat sekä kaupungin luovuttamat tontit. Kuitenkin pääosan arvioinnissa muodostaa käsitys siitä kuinka paljon uusia omistusasuntoja Tampereen omistusasuntomarkkinat nielevät kulloisessakin taloudellisessa tilanteessa. Tässä mielessä tärkeä lisätietolähde on vanhojen osakeasuntojen hintojen ja kauppojen kehitys ja sen tuleva arviointi sekä uusien myymättömien asuntojen määrän kehitys. Vuokraasunnoissa pohjaa antavat raportointi, joka kertoo vuokra-asuntojen markkinatilanteesta. Toisaalla rahoitusehtojen ja rahan saatavuuden seuranta sekä rakennuskustannusten kehityksen seuranta antavat lisätietoa vuokra-asuntojen rakentamiseen. Väkiluvun kehitys ja sen jakaantuminen eri tekijöihin antaa viitteitä asuntojen kokonaiskysynnän muutoksista. Viimekädessä kysymys on kuitenkin kulloisenkin arviointiajankohdan käytettävissä olevien tietojen pohjalta arvioida seuraavien kolmen vuoden asuntomarkkinatilanteen kehittymistä. Asuntotuotantoarvion laajentamisen edellytysten selvittäminen kunnassa Kunnan kannalta peruskysymys on tehdäänkö kunnassa jo asuntotuotantoarvioita ja onko Tampereella käytettävällä menetelmällä saatavissa lisätietoa ja hyötyä kunnan käyttöön. Samanlaisen osumatarkkuuden saavuttaminen kuin Tampereella on hyvin haasteellinen. Arvion tekemisessä ei ole käytettävissä samoja tilastoja ja aineistoja kuin Tampereen osalta. Tilastokeskuksen julkaisemien neljännesvuositilastojen (asuntojen vuokratilasto ja vanhojen asunto-osakkeiden hintatilasto) alueellinen peittävyys on vajavainen. Ne ovat saatavissa vain Tampereen osalta. Näin jatkuva tuntuma markkinatilanteen kehitykseen jää osittain puutteelliseksi. Vastaavat vuositilastot julkistetaan taas niin myöhään, että niitä ei ole käytettävissä arvion tekemisen yhteydessä. Myös uudistuotannon rakenne aiheuttaa jo sinällään ongelmia arvion tekemiseen. Esimerkiksi vuonna 2009 kehyskunnissa kerrostalojen osuus oli 28 % ja Tampereella 81 %. Kerrostalojen tuotanto on pitkäjänteisempää ja paremmin ennakoitavaa kuin rivi- ja erillispientalojen. Pelkän kyselyn tuomaa osumatarkkuutta tulee parantaa seuraavilla kunnan toimenpiteillä: Arvion tekijällä on oltava rakennusvalvonnan selainpohjaisiin tietojärjestelmiin pääsy lukijaoikeuksilla edellyttäen lisäksi, että sieltä on saatavissa samat tiedot kuin Tampereella (Tampereella käytössä Facta-kuntarekisterin rakennusvalvontaosa). Järjestelmästä kerätään seuraavia tietoja. Isojen kohteiden (rivi- ja kerrostalot) seuranta alkaa luvan jättövaiheesta ja päättyy kohteen valmistumiseen. Tällä järjestelyllä myös varmistetaan kohteiden oikeat 2

16 osoite- ja kiinteistötiedot sekä lopulliset asuntomäärät. Myös tietojärjestelmästä saataviin valmiisiin rakennusvalvonnan tilastoihin (jätetyt lupahakemukset, myönnetyt rakennusluvat, aloitetut kohteet ja valmistuneet kohteet) on oltava on-line pääsy. Järjestelmän luomista, jossa arvion tekijälle tulee jatkuvasti tieto hyväksytyistä asemakaavoista (jos sisältävät asuntokohteita) ja mahdollisuus niiden katselemiseen verkossa. Järjestelmän luomista, jossa arvion tekijälle tulee jatkuvasti tieto kunnan luovuttamista asuntotonteista. Kunta toimittaa paikallisista rakentajista, rakennuttajista ja asuntosijoittajista nimilistan yhteystietoineen kyselyn tekemistä varten. Kunta toimittaa ARA-kohteista koontilistan, josta selviävät mm. jätetyt uudet hakemukset ja varaus- tai hintapäätöksen saaneet kohteet. Kaupunkiseudun asuntotuotantoarvion tekeminen Asuntotuotantoarvion tekemisen laajeneminen kaupunkiseudulle vaatii, että mukaan lähtevät kunnat toteuttavat edellisessä kohdassa esitetyt toimenpiteet. Näistä yhteystietojen toimittaminen on kertaluonteinen vain käynnistysvaiheessa tarvittava. Tarvittavan kyselyn ja sen työstämisen tekee Tampereen kaupungin asuntotoimi. Kysely tehdään kerran vuodessa. Asuntotuotantoarvio tehdään sekä kuntakohtaisena että yhteenvetona mukana olevista kunnista. Asuntotuotantoarviot lähetään kuntien lisäksi myös kyselyyn osallistuville yrityksille sekä tiedotusvälineille. Asuntotuotantoarviossa ei näy yrityskohtaisia tietoja. Asuntotuotantoarviota tullaan hyödyntämään kaupunkiseudun ja valtion välisessä sopimuspohjaisessa yhteistyössä. 3

17 Asuntomarkkinajulkaisut Pellervon Taloudellinen tutkimuslaitos: Aluellisten asuntomarkkinoiden kehitys työpaperit Liite 6. Asuntotuotantoarvion tekemisessä käytettäviä tilastoja ja aineistoja KL Tarvittava / käytettävä tieto Lähde Rakentamiskysely Vuonna 2011 kysely lähti 62 yritykselle / yhteisölle ja vastauksia saatiin 60 Kaavoitustilanne Asemakaavoitusohjelma ( Kuntatoimisto:päätöspöytäkirjat ) Vahvistetut asemakaavat, rivi ja kerrostalokohteet ( Kuntatoimisto:päätöspöytäkirjat ) ) Tonttitilanne Kaupungin luovuttamat tontit, rivi ja kerrostalokohteet ( Kuntatoimisto:päätöspöytäkirjat ) Rakentamistilanne Jätettyjen ja myönnettyjen rakennuslupien seuranta ( Facta kuntarekisteri:rakennusvalvonta osa ) Aloitettujen ja valmistuvien kohteiden seuranta ( Facta kuntarekisteri:rakennusvalvontaosa ) Isojen kohteiden ( rivi ja kerrostalot ) toteutumisen jatkuva seuranta ( Facta kuntarekisteri:rakennusvalvontaosa ) Toimijoiden tietokanta Rakennusliikkeitten, rakeuttajien ja asuntosijoittajien nimilistaa pidetään yllä nettisivujen, markkinointijulkaisujen ja rakennusvalvonnan tietojen avulla ( asuntotoimi ) Väestönkehitys Väkiluvun kasvun kuukausittainen seuranta ( Tilastokeksus ) Vuokra asuntotilanne Vuokra asuntojen kuukausittainen markkinatilanne raportoinnin avulla ( asuntotoimi ) Vuokratilastojen seuranta ( Tilastokeskuksen neljännes ja vuositilastot ) vuokra, osaomistus ja asumisoikeuskohteiden korkotukilainojen tilanteen seuranta ( asuntotoimi ) Omistusasuntotilanne Hintatilastojen seuranta ( Tilastokeskuksen neljännes ja vuositilastot ) Markkinajulkaisujen seuranta ( mm. etuovi.com, oikotie.fi, kotiavain.com, jokakoti.fi ), tulevien kohteiden käynnistyminen ( ennakkomarkkinointi ), käynnissä olevien kohteiden valmistumisajankohta Kotitalouksien myönnettyjen asuntolainojen lainakannan ja korkotason seuranta ( Suomen pankki ) Myymättömien valmistuneiden omistusasuntojen seuranta ( asuntotoimi, TTY:Tratta ) Rakennusliikkeiden, rakennuttajien ja asuntosijoittajien kotisivut

18 Liite 7. Selvitys keskitehokkaan rakentamisen mahdollisista malleista Keskitehokas rakentaminen Asuntopoliittisessa ohjelmassa perustellaan keskitehokkaan rakentamisen selvittämistä sillä, että seudun rakennesuunnitelma edellyttää tiivistä rakentamista joukkoliikenteen laatukäytävillä, erityisesti rautateiden asemanseuduilla ja raitiovaunulinjojen äärellä. Lisäksi ohjelmassa todettiin, että asuntotuotannon monipuolistamisen edistämiseksi teetetään selvitys uusista asumiskonsepteista ja talotyypeistä, jotka ovat pienimittakaavaisia tai mittakaavoja yhdisteleviä, mutta maankäytön tehokkuudeltaan kaupunkiseudun tarpeisiin riittäviä. Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän ja Tampereen teknisen yliopiston arkkitehtuurin laitoksen yhteistyönä suunnitellaan lukuvuoden aikana keskitehokasta asuntorakentamista viiden kaupunkiseudun kunnan alueelle. Harjoitustyössä etsitään suunnitteluratkaisuja ja ideoita kohdealueiden jatkosuunnittelun pohjaksi. Harjoitustyö käynnistyy lukukauden alkaessa syyskuussa 2011 ja valmistuu keväällä Kuntien kaavoittajat voivat olla mukana ohjaamassa työskentelyä. Työn tuloksia voidaan hyödyntää sekä harjoitustyökohteiden kaavoituksessa että muissa keskitehokkaan rakentamisen hankkeissa seudulla. Keskitehokas rakentaminen on vielä vakiintumaton käsite. Kansainvälisten esimerkkien valossa sitä voidaan luonnehtia mm. seuraavilla ominaisuuksilla: sisältää kaupunkimaisen elämäntavan piirteitä, mutta ei ole täysin urbaania keskustojen tapaista kaupunkimaista asumista ei lähiömäistä, vaan sijoittuu olemassa olevaa rakennetta täydentäen ja tiivistäen sekoittunutta rakennetta, jossa asuminen, työnteko ja palvelut lomittuvat yhteen sisältää uusia typologisia ratkaisuja: pientalomaista kerrostaloasumista, kuten kerrospientaloja, pienkerrostaloja ja kaupunkivilloja sekä myös palvelevia toimintoja sisältäviä hybriditaloja ekologisesti kestävää asumista, joka sijoittuu hyvien julkisen liikenteen yhteyksien äärelle Keskitehokkaiden alueiden laskennalliselle tehokkuudelle ei ole tarkkoja määritelmiä. Korkeudeltaan alueet ovat usein 1-5 kerroksisia, keskeisintä on mittakaavojen ja typologioiden lomittuminen. Tässä harjoitustyössä keskitehokasta asuinrakentamista tarkastellaan erikokoisten kuntien olemassa olevan taajamarakenteen sisään ja liikenteellisesti hyviin paikkoihin sijoittuvana rakentamisen vaihtoehtona. Suunnittelutehtävä ja yleiset tavoitteet Tehtävänä on suunnitella keskitehokas asuinkortteli yhdelle kohdealueista. Suunnittelun tavoitteena on uusien asumiskonseptien ja monipuolisten talotyyppien kehittäminen kohdealueiden jatkosuunnittelun pohjaksi. Tavoitteena on rakennustaiteellisesti korkeatasoinen ja asuntoarkkitehtuuriltaan innovatiivinen ratkaisu. Suunnittelussa huomioitavia teemoja ovat esimerkiksi: asuntotypologian kehittäminen kaupunkirakenteen, asuinrakennuksen ja asunnon tasolla asumismuotojen ja kaupunkimaisten elinympäristöjen monipuolistaminen, esimerkiksi: hybriditalot, asumisen ja työn yhdistäminen, yhteisöllinen asuminen 1

19 yhdyskuntarakenteen eheyttäminen ja tiivistäminen kestävän rakentamisen toteuttaminen (ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys) Suunnittelutehtävä sisältää kortteli- rakennus- ja asuntotason tarkastelun. Tarkastelutason mittakaava voi hieman vaihdella kohdealueesta ja tekijän lähestymistavasta riippuen. Pääpaino on kuitenkin kortteli- ja talotyyppikehittelyssä. Laajoilla suunnittelualueilla tekijä valitsee suunnitelmastaan korttelin johon keskittyy ja siitä edelleen rakennuksen tai rakennukset jotka suunnittelee tarkemmin. Kaikissa kohteissa tavoitteena on monipuolinen asuntojakauma. Yhteistiloja sekä palvelu- ja liiketiloja voi esittää tekijän harkinnan mukaan. Ratkaisuun on osoitettava tarvittavat tilavaraukset huolto- ja teknisille tiloille sekä pysäköinnille. Ratkaisuille ei ole asetettu tarkkoja laajuus tai tehokkuustavoitteita. Suunnittelussa tavoitellaan innovatiivisia asuntorakentamisen ratkaisuja niin typologian, laajuuden kuin kaupunkikuvan suhteen. Suunnittelualueet Kangasala, Lehtipainon alue Noin 1 ha kokoinen suunnittelualue sijaitsee Kangasalantien varrella, hyvien joukkoliikenneyhteyksien ja palvelujen äärellä. Alueelta on Kangasalan keskustaan 2 km ja Tampereen keskustaan 15 km. Alueella on tällä hetkellä tyhjä tehdashalli sekä tyhjä huonekaluverstas ja -myymälä, jotka harjoitustyössä oletetaan purettaviksi. Lähiympäristössä on jälleenrakennuskauden pientaloja. Alue on kaavassa merkitty työpaikka-alueeksi, mutta asemakaava on tarkoitus muuttaa. Täydennysrakentamisella tavoitellaan matalaa, mutta kerrostalomaista ja monipuolista korttelirakennetta. Kangasalantien liikennemelu on huomioitava suunnittelussa. Suunnitelmien odotetaan sisältävän erityisesti rohkeita rakennus- ja asuntotason ideoita. Orivesi, Asematien alue Suunnittelualueena on Asematien alue, joka sijaitsee radan varrella Oriveden rautatieaseman lähellä n. 3 km päässä keskustasta. Suunnittelualueen pinta-ala on n. 2,8 hehtaaria ja alueen omistaa Oriveden kaupunki. Alue on kaavassa merkitty yritysalueeksi, mutta asemakaava on tarkoitus muuttaa. Luonteeltaan alue on avointa peltoa radan varrella. Suunnittelussa on huomioitava radan aiheuttama meluhaitta. Pirkkala, ns. Soljan alue Alue sijoittuu aivan Pirkkalan keskustan tuntumaan ja Naistenmatkantien joukkoliikennekäytävän varrelle. Etäisyys torille on n. 650 m. Alueelle on valmisteilla uusi asemakaava, joka käsittää myös Soljantien itäpuolisen alueen. Yleiskaavassa alueelle on esitetty merkinnät AP ja AK sekä alueen läpäisevä luontoyhteys. Alue on kooltaan n. 5 ha. Tavoitteena on kohtalaisen tiivis korttelirakenne, jossa katutila on tärkeässä roolissa. Alueesta toivotaan jalankulkupainotteista ja miljööltään monimuotoista ja tunnelmaltaan iloista. Tavoitteena on talotyypistöltään rikas alue. Erityistä huomiota tulee kiinnittää julkiseen ja puolijulkiseen kaupunkitilaan. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon pohjois-eteläsuuntainen ekologinen yhteys. Tampere, Taatala-Nirva Suunnittelualueena on market-alue Taatalan kaupunginosassa. Alue sijaitsee Helsingin moottoritien lähellä, n. 4 km Tampereen keskustasta etelään. Lähiympäristössä on pientaloasutusta sekä Koivistontien varrella lähipalveluja ja hieman tehokkaampaa 2

20 rakentamista. Alueelta on hyvät bussiyhteydet keskustan suuntaan. Suunnittelualue on kooltaan n. 4 ha. Alueelle on valmisteilla osayleiskaava. Ylöjärvi, Ranta-Laatu Alue sijaitsee Keijärven rannalla Ylöjärven keskustan pohjoispuolella. Rinteeseen sijoittuva suunnittelualue on kooltaan n. 4,5 ha. Lähiympäristössä on lähinnä rivitaloja ja pienimittakaavaisia asuinkerrostaloja. Tavoitteena on suhteellisen tiivis alue, jossa erityyppiset ja -korkuiset rakennukset on sovitettu yhteen. Rakentamisen toivotaan olevan korkeintaan 4-kerroksista. Asuntojen ja niihin liittyvien ulkotilojen yksityisyyteen sekä lähiympäristön laatuun on kiinnitettävä huomiota. Liikenne alueella osoitetaan ensisijaisesti lännestä Laaduntietä pitkin. Autopaikkoja alueelle osoitetaan 1/asunto, lisäksi vieraspaikkoja. Pysäköinti toteutetaan maanpäällisenä. Rantaviivaa voi kevyesti muokata ja hyödyntää rakentamiseen, mutta rannan tulee säilyä yleisessä käytössä. Myös rannan ulkoilureitin jatkuvuus on turvattava. 3

Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 2030

Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 2030 Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 2030 Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 2030 Kuntajohtajakokous 15.1.2010 Seutuhallitus 24.3.2010 2 Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen

Lisätiedot

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 3 Asuntopolitiikka ja kaupungin strategia... 14

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 3 Asuntopolitiikka ja kaupungin strategia... 14 Porvoon kaupungin Asuntopoliittinen ohjelma 2013 2018 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Nykytila... 4 Asuntopoliittisen ohjelman valmistelu... 4 Väestö... 4 Toimialat ja työpaikat... 6 Asuntokanta... 7 Valtioneuvoston

Lisätiedot

www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020

www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020 www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020 Kunnanvaltuuston hyväksymä 22.12.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 Asuntopoliittisen ohjelman valmistelu 4 Väestö 5 Toimialat ja työpaikat

Lisätiedot

Asuntokantaa ja väestöä koskevat kehitysnäkymät ja niistä johdetut toimenpidelinjaukset

Asuntokantaa ja väestöä koskevat kehitysnäkymät ja niistä johdetut toimenpidelinjaukset 1 HOLLOLAN KUNNAN ASUNTOSTRATEGIA Johdanto Vaikka asuntoasiat näkyvät tavalla tai toisella eri ohjelmissa (Kaavoitus-ohjelmassa, Vanhuspoliittisessa ohjelmassa, Asunto-ohjelmassa jne. sekä joissakin erillisissä

Lisätiedot

VANTAA. Elämänmakuista asumista Vantaalla

VANTAA. Elämänmakuista asumista Vantaalla VANTAA Elämänmakuista asumista Vantaalla Vantaan asunto-ohjelma 2009-2017 2 Vantaan asunto-ohjelma 2009-2017 Sisältö 1. Strategiset lähtökohdat ja linjaukset s. 4 1.1 Asunto-ohjelman strategiset painopisteet

Lisätiedot

TEIJA OJANKOSKI Selvitys vuokra-asuntotuotannon turvaamiseksi KUUMA-kunnissa

TEIJA OJANKOSKI Selvitys vuokra-asuntotuotannon turvaamiseksi KUUMA-kunnissa TEIJA OJANKOSKI Selvitys vuokra-asuntotuotannon turvaamiseksi KUUMA-kunnissa Hyvinkää Järvenpää Kerava Kirkkonummi Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Sipoo Tuusula Vihti SISÄLTÖ SIVU ESIPUHE OSA I 1. TOIMEKSIANTO

Lisätiedot

ASUNTO-OHJELMA 2014-2016. luonnos 24.3.2014

ASUNTO-OHJELMA 2014-2016. luonnos 24.3.2014 ASUNTO-OHJELMA 2014-2016 luonnos 24.3.2014 Sisällysluettelo... 0 Sisällysluettelo... 1 JOHDANTO... 2 1. Tavoitteet ja toimenpiteet... 3 1.1 Tavoitteet... 3 1.2 Toimenpiteet... 3 1.3 Toimeenpano ja seuranta...

Lisätiedot

Asunto-ohjelma 2012 2016 (-2020)

Asunto-ohjelma 2012 2016 (-2020) 17.9.2012 Asunto-ohjelma 2012 2016 (-2020) KV hyväksynyt 17.9.2012 57 ASUNTO-OHJELMA 2012 2016 (-2020) 1. Johdanto 1.1. Yleistä Asunto-olojen kehittämisestä annetun lain mukaan valtuusto hyväksyy tarpeen

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ja valtion välisen MAL-aiesopimuksen 2013 2015 toteutuminen. Vuoden 2014 seuranta

Tampereen kaupunkiseudun ja valtion välisen MAL-aiesopimuksen 2013 2015 toteutuminen. Vuoden 2014 seuranta Tampereen kaupunkiseudun ja valtion välisen MAL-aiesopimuksen 2013 2015 toteutuminen Vuoden 2014 seuranta Seutuhallitus 27.5.2015 1 Tiivistelmä Kasvuun varautuminen: Kaupunkiseudun väestö kasvoi noin 4

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus 2012 2 Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Tampereen kaupunkiseutu 2012 Teksti:

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA. Asunto-ohjelma

SODANKYLÄN KUNTA. Asunto-ohjelma SODANKYLÄN KUNTA SODANKYLÄN KUNTA Asunto-ohjelma 2013 2016 Lapin Tähtikunta Kunnanvirasto Puhelin 0400-618 870 Sampo 800013-900223 PL 60 Telefax (016) 618102 Pohjolan OP 564125-2589 99601 Sodankylä Y-tunnus

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3

Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 LÄHTÖKOHDAT ASUNTO-OHJELMATYÖLLE...4 2.1 VALTAKUNNALLINEN ASUNTOPOLITIIKKA...4 2.2 KAUPUNGIN STRATEGIAN ASUNTOPOLIITTISET TAVOITTEET; HYVÄN ASUMISEN KAUPUNKI...4 2.3

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. JOHDANTO 1 2. Omistajapolitiikan perusteet 1 2.1. Miksi

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Väestöltään vähenevän kunnan asuntokannan tukitoimenpiteiden toimivuus, esimerkkinä Savonlinna

Väestöltään vähenevän kunnan asuntokannan tukitoimenpiteiden toimivuus, esimerkkinä Savonlinna Ympäristöministeriö Väestöltään vähenevän kunnan asuntokannan tukitoimenpiteiden toimivuus, esimerkkinä Savonlinna LOPPURAPORTTI Helsingissä 10.12.2012 VTM Ossi Paukku Paucus Oy Väestöltään vähenevän kunnan

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA. Asumisen strategiat 2005-2010

NURMIJÄRVEN KUNTA. Asumisen strategiat 2005-2010 NURMIJÄRVEN KUNTA Asumisen strategiat 2005-2010 Valtuuston hyväksymä 13.12.2004 Sisällysluettelo sivu 1. Johdanto... 2 2. Asumisen strategiat 2000 2010 toteutuminen... 4 3. Nurmijärven asuntokantaa ja

Lisätiedot

HELSINGIN SOSIALIDEMOKRAATIT R.Y. KOHTUUHINTAINEN ASUMINEN JA SEN EDISTÄMINEN HELSINGISSÄ

HELSINGIN SOSIALIDEMOKRAATIT R.Y. KOHTUUHINTAINEN ASUMINEN JA SEN EDISTÄMINEN HELSINGISSÄ HELSINGIN SOSIALIDEMOKRAATIT R.Y. KOHTUUHINTAINEN ASUMINEN JA SEN EDISTÄMINEN HELSINGISSÄ TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI Elokuu 214 1 2 Helsingin sosialidemokraatit r.y:lle Helsingin sos.dem. piiri asetti työryhmän

Lisätiedot

1/2012. ara ja tekes yhdessä korjausrakentamisen. ara ja syke tiivistävät yhteistyötään. ara-asunto 2049 suunnittelukilpailu opiskelijoille 1 viesti

1/2012. ara ja tekes yhdessä korjausrakentamisen. ara ja syke tiivistävät yhteistyötään. ara-asunto 2049 suunnittelukilpailu opiskelijoille 1 viesti viesti Asiakaslehti / Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 1/2012 s. 4 5 ara ja tekes yhdessä korjausrakentamisen kimppuun s. 11 12 ara ja syke tiivistävät yhteistyötään s. 6 8 asumisen ja rakentamisen

Lisätiedot

RAJAT KUNTOON, VETURI VAUHTIIN. Selvittäjä Jussi-Pekka Alasen Järvenpään, Keravan ja Tuusulan osaliitosta koskeva selvitys

RAJAT KUNTOON, VETURI VAUHTIIN. Selvittäjä Jussi-Pekka Alasen Järvenpään, Keravan ja Tuusulan osaliitosta koskeva selvitys RAJAT KUNTOON, VETURI VAUHTIIN Selvittäjä Jussi-Pekka Alasen Järvenpään, Keravan ja Tuusulan osaliitosta koskeva selvitys RAJAT KUNTOON, VETURI VAUHTIIN JÄRVENPÄÄN, KERAVAN JA TUUSULAN OSALIITOSTA KOSKEVA

Lisätiedot

viesti 1/2011 Asiakaslehti / Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ASUNTOTUOTANTO ELÄÄ AJASSA NOLLAENERGIA- RAKENTAMINEN HAASTAA JA INNOSTAA

viesti 1/2011 Asiakaslehti / Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ASUNTOTUOTANTO ELÄÄ AJASSA NOLLAENERGIA- RAKENTAMINEN HAASTAA JA INNOSTAA viesti Asiakaslehti / Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 1/2011 s. 4 VALTION TUKEMA VALTION TUKEM ASUNTOTUOTANTO ELÄÄ AJASSA s. 8 s. 18 22 NOLLAENERGIA- RAKENTAMINEN HAASTAA JA INNOSTAA SALKUTUSMALLIT

Lisätiedot

Otaniemen pysäköintiohje ja pysäköinnin kehittämisen toimenpideohjelma Luonnos 22.1.2014

Otaniemen pysäköintiohje ja pysäköinnin kehittämisen toimenpideohjelma Luonnos 22.1.2014 Otaniemen pysäköintiohje ja pysäköinnin kehittämisen toimenpideohjelma Luonnos 22.1.2014 ESIPUHE Työssä on laadittu Otaniemeen suositus autopaikkojen laskentaohjeeksi (pysäköintinormi) sekä siihen liittyvä

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

Jukka S. Rannila LIITE 2:

Jukka S. Rannila LIITE 2: Juokseva sivunumero: 1 / 121 (Johdanto) 1 / 10 1 2 3 4 5 6 7 8 Jukka S. Rannila LIITE 2: Nuorisoasuntoselvitys: uudelleenarviointia (2000, 2009, 2014) sähköisessä muodossa A B C B C A 9 10 11 2014 Juokseva

Lisätiedot

Vuokrataloyhteisöjen toimintatavat ARA-asuntojen omakustannusvuokrien määrityksessä

Vuokrataloyhteisöjen toimintatavat ARA-asuntojen omakustannusvuokrien määrityksessä Ympäristöministeriön raportteja 5 2013 Vuokrataloyhteisöjen toimintatavat ARA-asuntojen omakustannusvuokrien määrityksessä Hanna Kaleva, Jessica Niemi, Jari Ylönen ja Mikko Hietala YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

Lisätiedot

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti II

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti II Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti II Helsingin seudun MAL-aiesopimussihteeristö Kesäkuu 2014 Seurantaraportin kokoaminen ja toimitus Helsingin

Lisätiedot

KotiKaupunKina HelsinKi Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012

KotiKaupunKina HelsinKi Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012 Kotikaupunkina Helsinki Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012 Kotikaupunkina Helsinki Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012 Helsingin kaupunki Talous- ja

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA 213. ASUNTOHÄÄDÖT 2000-LUVUN SUOMESSA Ulosoton rekisteritietoja ja vuokrasuhteen osapuolten kokemuksia

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA 213. ASUNTOHÄÄDÖT 2000-LUVUN SUOMESSA Ulosoton rekisteritietoja ja vuokrasuhteen osapuolten kokemuksia OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA 213 Christa Salovaara-Karstu & Vesa Muttilainen ASUNTOHÄÄDÖT 2000-LUVUN SUOMESSA Ulosoton rekisteritietoja ja vuokrasuhteen osapuolten kokemuksia ENGLISH

Lisätiedot

Rahoitusratkaisuja asuinrakennusten perusparannuksiin ja energiakorjauksiin. Jussi Rönty Satu Paiho

Rahoitusratkaisuja asuinrakennusten perusparannuksiin ja energiakorjauksiin. Jussi Rönty Satu Paiho S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 42 Rahoitusratkaisuja asuinrakennusten perusparannuksiin ja energiakorjauksiin Jussi Rönty Satu Paiho VTT TECHNOLOGY 42 Rahoitusratkaisuja asuinrakennusten

Lisätiedot

Kilpailu etsii vuoden parasta putkiremonttia Yhtiöjärjestysmallit -opas ilmestynyt Lämpökaivojen poraamiseen jatkossa toimenpidelupa

Kilpailu etsii vuoden parasta putkiremonttia Yhtiöjärjestysmallit -opas ilmestynyt Lämpökaivojen poraamiseen jatkossa toimenpidelupa 2 2011 8.4.2011 Kilpailu etsii vuoden parasta putkiremonttia Asunto- ja kiinteistöyhtiöiden hallitusasiantuntijat AKHA ry sekä Suomen Kiinteistöliitto järjestävät Vuoden 2011 putkiremontti -kilpailun.

Lisätiedot