SISÄISEN VALVONNAN OHJEET KONTIOLAHDEN KUNTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄISEN VALVONNAN OHJEET KONTIOLAHDEN KUNTA"

Transkriptio

1 KONTIOLAHDEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Voimaantulo:

2 1. SISÄISEN VALVONNAN TARKOITUS TALOUSARVIO, TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA SEKÄ RAPORTOINTI Talousarvio Raportointi Tilinpäätös Valtionosuudet Tilastointi SISÄINEN VALVONTA Tuloksellisuus Varastot Hankintatoimi Laskutus ja perintä Alitilittäjät Tositteet Luottokortit Omaisuus-, henkilö- ja tietojärjestelmärekisterien pitäminen Kunnan pankkitilien, arvopapereiden ja vakuuksien tarkastus Rakennustilien hyväksyminen Sisäisten palvelujen hinnoittelu Palkkakirjanpidon oikeellisuuden varmistaminen Luontoisedut RAHATOIMI KIRJANPITO RISKIEN HALLINTA Omaisuuden turvaaminen ja suojaus ATK-riskit Takaukset ja muut vastuut Henkilöstön tilapäinen poissaolo ja määräaikaiset työ/virkasuhteet SISÄINEN VALVONTA JA OTTO-OIKEUS

3 2 1. SISÄISEN VALVONNAN TARKOITUS Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan sitä osaa johtamisesta, jolla tunnistetaan, ennalta ehkäistään ja hallitaan riskejä. Se on kaikkia niitä toimenpiteitä ja menetelmiä, joilla pyritään toiminnan tuloksellisuuden ylläpitämiseen, edistämiseen ja parantamiseen. Sillä pyritään myös kirjanpidon ja muiden informaatiojärjestelmien luotettavuuden varmistamiseen, erehdysten, virheiden ja väärinkäytösten ennalta ehkäisyyn ja toteamiseen sekä varojen huolelliseen ja taloudelliseen hoitamiseen. Sisäinen valvonta jaetaan sisäiseen tarkkailuun ja sisäiseen tarkastukseen. Sisäisellä tarkkailulla tarkoitetaan koko organisaation systemaattista johtamisjärjestelmää ja johdonmukaista organisaatiota, täsmällisiä valtuuksien ja vastuiden määrityksiä sekä kattavia laskenta- ja raportointijärjestelmiä. Sisäinen tarkastus on aktiivista ja näkyvää tarkastamista ja se tapahtuu kunnan johdon antamilla valtuuksilla. Sisäisen valvonnan näkökulmallisena tavoitteena on järjestelmien ja toimintaketjujen toimivuuden tarkastaminen tavoiteltujen tulosten varmistava valvominen itse tuloksen laadun varmistaminen, jota tehdään toimintaketjun eri vaiheissa omaehtoisen tuloksellisuuden seuranta. Sisäisen valvonnan toimivuudesta vastaa koko kunnan tasolla kunnanhallitus, joka mm. määrittelee tilivelvolliset viranhaltijat, joilla on erityinen vastuu sisäisen valvonnan rakenteiden luomisesta ja valvonnan jatkuvasta ylläpidosta johtamansa toiminnan osalta. Kunnan ylin johto (konsernijohto) vastaa edellytysten luomisesta toimivalle sisäiselle valvonnalle. Osastojen johdon vastuulla on sisäisen valvonnan järjestäminen ja hoitaminen. Tulosyksiköiden johdon vastuulla on sisäisen valvonnan järjestäminen ja hoitaminen ennen kaikkea henkilöriskien ja omaisuuden vahinkoriskien osalta.

4 3 2. TALOUSARVIO, TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA SEKÄ RAPORTOINTI 2.1. Talousarvio Taloussuunnitelman laatimisohjeet raameineen antaa kunnanhallitus. Laatimisohjeissa määritellään talousarvion ja taloussuunnitelman puitteet, laskentaperusteet, suunnitelmatekstien ohjeistus sekä aikataulu. Toimielimet tekevät määräpäivään mennessä talousarvioesitykset, jotka vaativat toimielimen hyväksynnän. Toimielinten alaiset viranhaltijat laativat talousarvioehdotuksen talousarviovuodelta konekielisesti. Taloushallinto huolehtii perustietojen tallennuksesta ja esitysten kokoamisesta. Tilikartan ja tilitunnisteiden oikeellisuudesta vastaa pääkirjanpitäjä. Tilitunnisteisiin tarvittavat muutokset tulee ilmoittaa pääkirjanpitäjälle talousarviovuotta edeltävän elokuun loppuun mennessä. Kunnanhallitus tekee toimielinten esitysten pohjalta oman esityksensä valtuustolle seuraavan vuoden talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi. Talousarvio sisältää numeeristen tietojen lisäksi valtuuston asettamat tehtäväkohtaiset tavoitteet. Taloussuunnitelmasta tiedottamisesta vastaavat kunnanjohtaja ja talousjohtaja. Sen jälkeen, kun kunnanvaltuusto on hyväksynyt talousarvion, kunnanhallitus antaa talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Kunnanhallitus (lautakuntarooli), lautakunta ja johtokunta hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Hyväksytty käyttösuunnitelma toimitetaan taloushallintoon laskentasihteerille ja pääkirjanpitäjälle.

5 Raportointi Kunnan toiminnan ja talouden kehittymisestä laaditaan kolmannesvuosiraportit, joista kaksi ensimmäistä on osavuosiraporttia ja viimeinen on tilinpäätösraportti. Raportissa arvioidaan talousarviossa hyväksyttyjen määrärahojen ja tuloarvioiden sekä toiminnallisten tavoitteiden ja suoritteiden toteutumista sekä tehdään tilinpäätösennusteita tarvittavassa laajuudessa. Toimielinten omalta osaltaan laatima ja kunnanhallituksen kokoama kolmannesvuosiraportti toimitetaan valtuuston hyväksyttäväksi. Valtuuston hyväksymä raportti toimitetaan tarkastuslautakunnan, tilintarkastajan sekä lautakuntien käyttöön. Lautakuntien tulee raportoida hyvissä ajoin kunnanhallitusta talousarvion muutostarpeilla. Talousarvion muutostarpeiden esittäminen valtuustolle tapahtuu pääsääntöisesti kolmannesvuosiraportoinnin yhteydessä. Osastot voivat itse laatia ajantasaisesti tarvitsemiaan raportteja. Talousarvioraportoinnin yhteydessä tehdyt käyttösuunnitelmamuutokset esitetään lautakunnalle jo ennen valtuustokäsittelyä. Mikäli valtuusto ei hyväksy määräraha/tuloarvioesityksiä, käyttösuunnitelmaa voi muuttaa näiltä osin viranhaltija eikä lautakunnan uutta esitystä käyttösuunnitelmamuutoksesta tarvita. Mikäli valtuusto esittää määräraha/tuloarviomuutoksia, jotka eivät sisälly käyttösuunnitelmaan, tulee käyttösuunnitelma tarkistaa valtuuston päätösten mukaiseksi seuraavassa lautakunnassa. Käyttösuunnitelman muutoksessa määrärahojen ja tuloarvioiden muutokset on kohdennettava tileille. Tarkistetut käyttösuunnitelmamuutokset tulee toimittaa pääkirjanpitäjälle.

6 Tilinpäätös Kunnan tilinpäätös laaditaan maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätöksen valmistelusta ja aikataulusta tiedottaa taloushallinto. Tilinpäätöksen yhteydessä huollettavien varojen ja lahjoitusvarojen tilit tarkistaa ja allekirjoittaa hyväksyjä. Kunnan tilinpäätökseen sisältyy myös konsernin tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase. Kunnan tytäryhtiöt, osakkuus- ja yhteisyhteisöt ovat velvollisia antamaan konsernitilinpäätökseen tarvittavat tiedot. Konsernitilinpäätöstä koskeva ohjeistus löytyy kunnan konserniohjeesta. Menojäämiä vastaanotetaan tammikuun puoleenväliin saakka Valtionosuudet Tuloslaskelmaan valtionosuuksiksi kirjattavien valtionosuuksien päätösten hyväksymisestä/muutoksenhausta päätetään kunnanhallituksessa Tilastointi Kunnan toiminta- ja taloustilastoista tulee käydä ilmi vaiheittain kuka tilastotiedot on kerännyt. Keräämiensä tietojen osalta on kerääjän allekirjoitettava ja päivättävä tilasto. Osastojen tulee toimittaa tiedot taloustoimistoon koottuna omalta osastoltaan. Tilastosta on käytävä ilmi myös se, kuka ao. osaston tiedot on koonnut.

7 6 3. SISÄINEN VALVONTA 3.1. Tuloksellisuus 3.2. Varastot Toiminnan tulee olla tuloksellista. Johtaville viranhaltijoille laaditaan vuosittain tulostoimenkuvat, joissa määritellään viranhaltijan asema, avaintulokset, tulostavoitteet, sijaisuudet sekä ratkaisuvalta (perusteet määritellään hallintosäännössä). Kunnanjohtajan tulostoimenkuvan hyväksyy kunnanhallitus. Kunnanhallitus, lautakunnat ja esimiehet valvovat alaistensa osalta toiminnan tuloksellisuutta. Kunnanvaltuusto ylimpänä päättävänä elimenä asettaa kunnan toimintastrategiat sekä toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Kunnalla on rakennustarvikevarasto murskevarasto Keskusvarasto ja murskevarasto toimivat teknisen lautakunnan alaisuudessa. Kaikille varastoille on nimettävä vastuunalaiset varastonhoitajat sekä varastojen tarkastajat. Hankinnat varastoihin suoritetaan keskitetysti vastuullisten varastonhoitajien toimesta noudattaen julkisille hankinnoille asetettuja säännöksiä ja ohjeita. Mahdollisuuksien mukaan hankintoja tehdään Joensuun seudun kuntien yhteishankintana. Kaikki varastot tarkastetaan vähintään kerran vuodessa ja tarkastuspöytäkirja toimitetaan osastopäällikölle ja pääkirjanpitäjälle. Varastot on inventoitava vähintään kerran vuodessa. Varastoluettelo on inventoinnin suorittajan päivättävä ja allekirjoitettava Hankintatoimi Kunnan hankinnoissa noudatetaan voimassa olevaa hankintalakia ja kunnanhallituksen hyväksymiä hankintaohjeita. Mahdollisimman monissa tuoteryhmissä ollaan mukana Joensuun seudun kuntien

8 Laskutus ja perintä yhteishankinnoissa. Kunnanhallitus on vahvistanut osastojen hankintarajat Viranhaltijoiden tulee pitää hankinnoista päätöspöytäkirjaa, joka tulee saattaa tiedoksi jäljempänä kohdassa 7. mainituin ehdoin. Erillistä päätöspöytäkirjaa ei tarvitse pitää alle euron yksittäisissä hankinnoissa, vaan laskun hyväksyminen toimii samalla viranhaltijapäätöksenä. Osastopäällikkö voi määrätä alaisensa tehtävän tai tulosyksikön esimiehen päättämään hankinnoista enintään oman hankintavaltuutensa puitteissa. Edelleendelegointipäätökset on saatettava kunnanhallitukselle tiedoksi. Vuoden hankinnat (lukuun ottamatta elintarvikkeita, yms.) tulee pääsääntöisesti tehdä marraskuun loppuun mennessä, että ko. vuodelle kuuluvat menot voidaan selvittää mahdollisimman pian vuodenvaihteen jälkeen. Kunnalle tulevat rahasuoritukset ohjataan pääsääntöisesti laskutusjärjestelmää hyväksikäyttäen kunnan pankki- tai postisiirtotileille. Saatava on laskutettava viipymättä veloitusperusteen syntymisen jälkeen, kuitenkin viimeistään kuukauden kuluessa. Laskutuskustannusten vähentämiseksi alle 10 euron laskuja ei kuitenkaan tarvitse lähettää em. ajan kuluessa, vaan ne kootaan osastoittain yhteen laskuun tai summa siirretään samaa henkilöä koskevaan suurempaan laskuun. Eräpäivät määrätään siten, että maksuaikaa on 21 vuorokautta, ellei sopimuksessa muuta ole sovittu. Maksuaika on kuitenkin 5 viikkoa niiden laskulajien osalta, joissa on käytössä suoraveloitus. Laskujäljennösten säilyttämisestä ja hävittämisestä huolehtii laskuttava taho. Tositteiden säilytysaika on kulloinkin voimassa olevien säännösten mukainen. Laskutusluettelot laaditaan sähköisesti ja hyväksytetään sähköisesti ao. tulosyksikön esimiehellä. Jos laskuttaja laatii laskun itselleen, arkistoidaan tällaisten laskujen kopiot erilliseen kansioon. Lisäksi nämä laskut on hyväksytettävä ao. tulosyksikön esimiehellä. Virheellinen laskutus oikaistaan hyvityslaskulla. Hyvityslaskusta tulee ilmetä hyvityslaskun peruste ja veloituslaskun numero, johon hyvitys kohdistuu. Mikäli hyvitettävä lasku ei ole avoimena tai

9 8 hyvityksen saajalle ei ole muita laskuja avoimena, laskuttaja huolehtii siitä, että hyvitys maksetaan asiakkaalle rahana. Laskuttajan tulee arkistoida laatimistaan hyvityslaskuista kopiot erilliseen kansioon ja pyytää niihin hyväksymismerkintä tulosyksikön esimieheltä. Osastopäällikön tai hänen määräämänsä viranhaltijan on tarkastettava laskutusluetteloiden sähköiset hyväksymismerkinnät sekä edellä mainittujen erikseen arkistoitavien laskukopioiden kansiot vähintään kerran vuodessa ja tarkastuspöytäkirja on toimitettava talousjohtajalle. Maksu katsotaan kunnalle suoritetuksi sinä päivänä, jolloin velallinen on sen suorittanut rahalaitokseen ja maksun lähettävä rahalaitos on sen kuitannut tai kunnan kassa maksun vastaanottanut. Jos eräpäivä on pyhä, laskun saa maksaa ensimmäisenä eräpäivän jälkeisenä aukiolopäivänä ilman viivästyskorkoa. Jokaisesta suoraan ulosottokelpoisesta (julkisoikeudellinen maksu) maksamattomasta suorituksesta on lähetettävä vähintään yksi maksukehotus. Yksityisoikeudellisesta maksamattomasta suorituksesta on lähetettävä vähintään kaksi maksukehotusta. Julkisoikeudellisissa maksuissa ensimmäiseen maksukehotukseen ja yksityisoikeudellisissa maksuissa toiseen maksukehotukseen on merkittävä, että mikäli maksua ei suoriteta tiedotteessa annettuun päivään mennessä, niin kunta ryhtyy pakkoperintätoimenpiteisiin. Viivästyskorko maksamattomalle suoritukselle lasketaan laskun ensimmäisestä eräpäivästä. Ensimmäinen maksukehotus on lähetettävä viimeistään kuuden (6) viikon kuluttua eräpäivästä ja toinen kehotus viimeistään kuuden (6) viikon kuluttua ensimmäisen maksukehotuksen lähettämisestä. Pakkoperintään voidaan ryhtyä molempien maksulajien kohdalla jo ensimmäisen maksukehotuksen jälkeen tai ennen sitäkin, jos on aihetta olettaa, että saatava jää muuten saamatta. Sisäiset laskut on toimitettava pääkirjanpitäjälle kerran kuukaudessa. Laskutetun saatavan perimiseksi on käytettävä kuittausoikeutta aina kun se on mahdollista. Tehtävän johtaja huolehtii tulojen, saatavien ja maksujen perinnästä. Suoraan ulosottokelpoiset saatavat lähettää jokainen osasto ulosottoviranomaiselle itse. Niille maksuille, jotka eivät ole suoraan ulosottokelpoisia, tulee hakea tuomio. Pienimmästä tuomiolla

10 9 perittävästä summasta päättää tehtävän johtaja. Tuomion hakemisen hoitaa keskitetysti taloushallinto. Tehtävän johtajat vastaavat siitä, että taloushallinnolla on tarvittavat tiedot tuomion hakemista varten. Mikäli saatavan perintä ei onnistu, on se kirjattava se luottotappioksi. Mikäli kyseessä on virheellinen laskutus tai saatava voidaan muutoin poistaa sosiaalisin perustein, tehdään saatavan poistopäätös. Sekä luottotappio- että saatavanpoistopäätöksissä on tehtävä kirjaukset kirjanpitoon ja myyntireskontraan. Saatavien poistoista/luottotappiosta päättää tehtävän johtaja kunnanhallituksen määräämissä rajoissa. Kunnanhallitus on hyväksynyt saatavien poisto-/luottotappiorajat seuraavasti: 1. Luottotappion edellytyksenä on selkeä maksukyvyttömyys. Maksukyvyttömyys tulee todeta ulosoton tai muun luotettavan selvityksen perusteella. Saatavasta voidaan tehdä luottotappiokirjaus, jos esim. velallinen on kunnan tai jonkun muun suorittamassa ulosottoyrityksessä todettu varattomaksi tai velalliselta ei ole jäänyt jako-osuutta konkurssituomiossa. Muu luotettava selvitys edellyttää, että ulosottoyritykseen ryhtyminen on käytettävissä olevien tietojen mukaan todennäköisesti tuloksetonta. 2. Mikäli kyseessä on virheellinen laskutus, sosiaaliset perusteet tai tilinpäätökseen tehdyn saatavan tuloarvion toteutuminen arvioidusta poiketen, tehdään saatavan poistopäätös. 3. Saataviin mahdollisesti liittyvien viivästyskorkojen poiston hyväksyy tehtävän johtaja. 4. Luottotappiopäätöksestä huolimatta perintää jatketaan. Perinnän lopettamiselle on oltava selkeät perustelut (esim. saatavan vanhentuminen). Saatavan poistopäätöksestä perintä lakkaa. Luottotappiopäätöksestä huolimatta perintää jatketaan. Perinnän lopettamiselle on oltava selkeät perustelut (esim. saatavan vanhentuminen). Saatavan poistopäätöksestä perintä lakkaa. Velkajärjestelytapauksessa ei tehdä luottotappiokirjausta, vaan saatavan poistopäätös. Tällöin saatava voidaan poistaa kertymättä jäävien saatavien osalta velkajärjestelyohjelman mukaisesti. Luottotappioista pidetään "käsikirjanpitoa". Kirjanpidon pitämisestä vastaa pääkirjanpitäjä. Osastojen on toimitettava pääkirjanpitäjälle luottotappioista ajantasaiset tiedot.

11 10 Luottotappioiden käsikirjanpidosta on käytävä ilmi velallisen nimi laskunumero, laskulaji saatavan syntymisajankohta Luottotappiota koskevaan tositteeseen on merkittävä laskun numero euromäärä alv-koodi tulosyksikkö ja tili luottotappion syy 3.5. Alitilittäjät Kunnanhallitus hyväksyy vuosittain alitilittäjät ja määrittelee samalla tilitysrajan, pohjakassan suuruuden ja tilitysjakson. Alitilittäjä on velvollinen antamaan tilityksen kunnanhallituksen määrääminä aikoina. Tilitys on tehtävä kunnanhallituksen määräämällä tavalla ja siihen on liitettävä asianmukaiset meno- ja tulotositteet. Niiden alitilittäjien kohdalla, joissa on useampi vastuuhenkilö nimetty, katsotaan alitilittäjän vastuu henkilöiden kesken yhteisvastuulliseksi. Tilityksessä tai sen liitteenä olevissa menotositteissa on oltava toimielimen laskujen hyväksymistä koskeva päätöksen mukainen hyväksymismerkintä ao. tehtävästä tai tulosyksiköstä. Kassanhoitajan vaihdoksen yhteydessä on toimitettava kassantarkastus. Osastopäällikön tai hänen määräämänsä viranhaltijan on tarkastettava kassa vähintään puolivuosittain ja tarkastuspöytäkirja on toimitettava viipymättä osastopäällikölle ja pääkirjanpitäjälle. Alitilittäjä ei saa kirjata suorituksen vastaanottoa itseltään. Tällaisissa tapauksissa suorituksen vastaanottajana on käytettävä sijaista tai tehtävä suoritus kunnanviraston kassaan. Tehtävän johtajien ja osastopäälliköiden tehtävänä on valvoa, että kunta saa kaikki sille kuuluvat suoritukset.

12 Tositteet Kontiolahden kunta on siirtynyt vuonna 2005 sähköiseen laskunkäsittelyyn. Paperisina saapuvat laskut skannataan keskitetysti taloushallinnon toimesta ja laskujen hyväksymiskierto tapahtuu sähköisessä muodossa päätteeltä. Vuodesta 2006 alkaen kunta vastaanottaa myös sähköisessä muodossa lähetettyjä laskuja. Sähköisen laskujenkäsittelyn ohjelmassa laskujen käsittelijät jaetaan asiatarkastajiin ja hyväksyjiin. Asiatarkastajalla tarkoitetaan henkilöitä, joita on yleisesti kutsuttu vastaanottajiksi, numerotarkastajiksi tai asiatarkastajiksi. Heidän tehtävänään on verrata laskua tarjoukseen, sopimukseen, tilaukseen ja toimitukseen tavaran tai työsuorituksen saapuminen varmistaen. Lisäksi asiatarkastaja tekee laskulle tilimerkinnän ja lähettää sen edelleen hyväksyjälle tai toiselle asiatarkastajalle. Asiatarkastajan tekemät tilimerkinnät ja mahdollisesti lisäämät kommentit todentavat laskulle merkityn tavaran tai palveluksen vastaanotetuksi. Jos sähköisen laskujenkäsittelyjärjestelmän käyttäjätunnukset on jossain hallintokunnassa jaettu siten, että laskun asiatarkastajana toimii joku muu kuin toimituksen todellinen vastaanottaja, tulee todellisen vastaanottajan toimittaa kyseisen laskun asiatarkastajalle toimituksen tarkistettu ja allekirjoitettu lähetys- tai pakkauslista. Em. lähetyslistat tulee säilyttää kuluvaa vuotta seuraavan vuoden loppuun. Laskujen numerotarkastusta tulee suorittaa harkintaa käyttäen, lähinnä käsintehdyille laskuille. Lautakunnan ja muun kunnan viranomaisen on vuosittain määrättävä henkilöt, jotka sen puolesta hyväksyvät tositteet, jollei hyväksyjää ole määrätty kunnan hallintosäännössä. Ilmoitus laskujen hyväksyjistä on tehtävä taloushallintoon kirjallisesti ja siitä on käytävä ilmi hyväksyjän virka/toimi tai luottamustehtävä. Hyväksyjä vastaa laskusta kokonaisuudessaan. Hänen tehtävänään on varmistua sopimuksen mukaisesta menettelystä sekä tarkastaa, että lasku tai tosite on muodollisesti oikea, tavara, työsuoritus tai muu palvelu on todettu vastaanotetuksi, laskussa tai tositteessa on oikea tilimerkintä, asia- ja numerotarkastusmerkinnät ja että menon suorittamiseen on käytettävissä määräraha. Vastaanottajana ja hyväksyjänä ei saa olla sama henkilö. Menotositteesta on käytävä ilmi hankitun tarvikkeen, työn tai palvelun toimitus tai suoritusaika, käyttötarkoitus ja oikea tiliöinti. Laskuttajalta on aina vaadittava kannanotto arvonlisäverosta (verokanta tai veron euromäärä siten, että verokanta voidaan selvittää tai maininta verottomasta myynnistä).

13 12 Kunnassa on keskitetty ostoreskontra, joka on taloushallinnossa. Hyväksyjä vastaa siitä, että lasku on siirretty sähköisessä järjestelmässä reskontraan ennen eräpäivää maksatusta varten. Laskujen käsittelyssä ja reskontraan siirrossa on huomioitava, että ostoreskontraan viety lasku päivittyy maksatustiedostoon vasta seuraavan yön aikana, jonka jälkeisenä ensimmäisenä pankkipäivänä maksatus voi tapahtua Luottokortit Kunnan työntekijöiden käytössä olevista kunnan luottokorteista on pidettävä erillistä luetteloa. Luettelosta on käytävä ilmi luottokorttiyhtiö, luottokorttia käyttävät kunnan yksiköt, tiedot käyttäjistä (nimi, virka/toimi tai luottamustehtävä) luottokortin numero, luottoraja sekä luottokortin voimassaoloaika. Luottokorteista pitää kirjaa kassa-asioista vastaava laskentasihteeri. Luottokorttisopimukset allekirjoitetaan kunnan nimissä hallintosäännössä määrätyllä tavalla. Uudesta myönnetystä luottokortista on ilmoitettava välittömästi luottokorttiluettelon pitäjälle. Luottokorttilaskut hyväksytään kuten muutkin ostolaskut. Luottokorttien käyttöä valvoo tehtävän johtaja Omaisuus-, henkilö- ja tietojärjestelmärekisterien pitäminen Kiinteästä ja irtaimesta omaisuudesta, arvopapereista, saamisista ja muusta omaisuudesta sekä ottolainoista, sopimuksista, sitoumuksista, vakuuksista ja vakuutusasiakirjoista on pidettävä luetteloa. Viranomaisten tulee laatia ja pitää saatavilla kuvaukset pitämistään tietojärjestelmistä. Henkilötietolain mukaisista henkilörekistereistä on laadittava rekisteriseloste. Irtaimistoluettelon pitämisestä kunnanhallitus on antanut erilliset ohjeet Kiinteistöluetteloa pitää tekninen toimi. Kiinteistöluetteloon merkitään tiedot kiinteistön hankinta-ajasta, määräalan erottamisoikeuden kiinnittämisestä, saannon lainhuudatuksesta, hankintahinnasta sekä kiinteistöjen luovutuksista ja niihin liittyvistä kiinnityksistä. Luetteloa talousarviolainoista ja vakuutusasiakirjoista pitää kassaasioista vastaava laskentasihteeri. Luetteloa arvopapereista pitää pääkirjanpitäjä. Arvopapereita on oikeus siirtää (esim. muuttaa arvoosuuksiksi) kunnanjohtajalla tai talousjohtajalla.

14 13 Julkisuus- ja henkilötietolain mukaiset henkilörekisteri- ja tietojärjestelmäselosteet, -luettelot ja -rekisteriotteet tulee pitää ajan tasalla osastoittain. Rekisterien pitäminen kuuluu lautakuntien vastuulle. Päivitysten ajantasaisuudesta vastaavat osastopäälliköt. Osastot toimittavat tiedot rekistereistään ja niihin liittyvistä päivityksistä tietosuojavastaavalle, joka kokoaa kunnan rekisterit yhteen. Ao. osastopäällikkö tarkastaa tai tarkastuttaa tässä kohdassa tarkoitetut luettelot Kunnan pankkitilien, arvopapereiden ja vakuuksien tarkastus Kunnanhallitus valitsee tarkastajat, joiden tulee tarkastaa vähintään kerran vuodessa kunnan hallussa olevat arvopaperit ja vakuudet sekä pankkitilien varat. Teknisen lautakunnan valitsemat tarkastajat tarkastavat vuosittain teknisen toimen vastaanottamat rakennus- ja takuuaikaiset vakuudet. Ympäristölautakunnan valitsemat tarkastajat tarkastavat vuosittain maa-ainesvakuudet. Tarkastajien tulee olla viranhaltijoita. Tarkastuskertomukset toimitetaan tiedoksi kunnanhallitukselle Rakennustilien hyväksyminen Rakennusurakoiden tarjousasiakirjat tulee avata vähintään kahden henkilön läsnä ollessa. Tarjousten avaamisesta on laadittava pöytäkirja, jonka avaajien on allekirjoitettava. Tarjouksen jättäjillä on mahdollisuus olla läsnä tarjousten avaustilaisuudessa. Rakennuskohteen toteuttamisen jälkeen laaditaan tilitys rakennuskohteen kustannuksista. Tileissä seurataan erikseen hyvitykset ja lisälaskutukset. Pinta-alaltaan alle 500 neliömetrin rakennushankkeista tilitykset hyväksyy tekninen lautakunta. Pintaalaltaan yli 500 neliömetrin rakennushankkeista tilitykset hyväksyy kunnanhallitus. Kuitenkin alle euron tilitykset hyväksyy tekninen johtaja.

15 Sisäisten palvelujen hinnoittelu Sisäiset palvelut hinnoitellaan todellisten kustannusten mukaan. Hinnoittelussa ei käytetä yleiskustannuslisää eikä sisäisten palvelujen myynnistä saa syntyä sisäistä katetta Palkkakirjanpidon oikeellisuuden varmistaminen Palkkakirjanpidon oikeellisuutta varmistetaan seuraavin keinoin: Pääkirjanpitäjä ja henkilöstöasioissa mukana oleva palkkasihteeri suorittavat vuositasolla tilastojen ja tilitysten teon yhteydessä palkkakirjanpidon ja pääkirjanpidon täsmäyksen. Samoin tilinpäätöksen teon yhteydessä täsmätään palkkauksen pääkirjatilit. Osastopäälliköt vastaavat oman osastonsa henkilöstön palkkojen oikeellisuudesta. Osastoilla tulee tarkastaa vuosittain henkilöstöhallinnon ohjelmasta, että kaikkien työntekijäryhmien palkat on maksettu tehtyjen päätösten mukaisesti Luontoisedut Osastopäälliköt ja tehtävien johtajat valvovat, että toimialueen mahdolliset luontoisetuarvot ja tarvittavat ilmoitukset hoidetaan asianmukaisesti, (esim. auto-, asunto-, ravinto- ja puhelinetu). Johtoryhmällä on oikeus antaa ohjeita luontoisetujen käytännön toimenpiteistä.

16 15 4. RAHATOIMI Hallintosäännön mukaan kunnanvaltuusto päättää lainan ottamista sekä lainan antamista ja muuta sijoitustoimintaa koskevista periaatteista. Talousarvion ja -suunnitelman hyväksymisen yhteydessä kunnanvaltuusto päättää antolainojen ja vieraan pääoman muutoksista. Muista rahoitukseen liittyvistä asioista päättää kunnanhallitus. Kunnanhallitus voi siirtää lainan ottamisen ja sijoitustoimintaa koskevaa toimivaltaansa edelleen muille toimielimille ja viranhaltijoille. Talousjohtaja (sijaisenaan kunnanjohtaja) ratkaisee tilapäisluoton ottamisen kunnanhallituksen vahvistamaan enimmäismäärään asti. Toistaiseksi enimmäismääräksi hyväksytään euroa. Kunnanjohtaja/talousjohtaja päättää kunnan kassavarojen tilapäisestä sijoittamisesta rahalaitoksiin. Riskialtista lainanottoa ja riskialttiita sijoituksia on vältettävä. Kunnan lainanantajina voivat olla rahalaitokset, vakuutusyhtiöt, Kuntarahoitus Oy, Kuntien eläkevakuutus ja työeläkekassat. Rahavarat on talletettava ja sijoitettava tuottavalla ja taloudellisella tavalla. Päiväkohtaisesta kassabudjetoinnista huolehtii talousjohtaja. Käteiskassojen rahavarat, arvopaperit ja muut tärkeät asiakirjat on säilytettävä tulenkestävässä holvissa tai kassakaapissa. Kunnalle osoitetun saapuvan arvopostin ja haasteet kuittaa ja vastaanottaa kunnanjohtaja, hallintojohtaja, talousjohtaja tai asianhallintasihteeri. Kunnan tilien avaamisesta ja lopettamisesta päättää kunnanjohtaja tai talousjohtaja. Kunnan tilien käyttöoikeudet antaa kunnanhallitus toistaiseksi. Maksumääräysoikeudet myönnetään vuosittain. Kunnanjohtajalla ja talousjohtajalla on oikeus tilapäisesti peruuttaa/lisätä tilien käyttöoikeuksia henkilöstön poissaolotapauksessa. Pankkitilejä käytettäessä on menotositteeseen liitettävä rahalaitoksen antama päivätty kuittaus tai konekielistä maksujen välitystä käytettäessä pankin palaute maksetuista laskuista on liitettävä selväkieliseen maksutapahtumaluetteloon.

17 16 5. KIRJANPITO Kunnan kirjanpito hoidetaan keskitetysti taloushallinnossa. Kirjanpito laatii kultakin tilikaudelta käyttöaikaa koskevin merkinnöin varustetun tililuettelon sekä kirjanpidon menetelmäkuvauksen. Menetelmäkuvaus sisältää tietojärjestelmän yleiskuvauksen, selostuksen kirjausten suorittamistavasta, kirjausketjusta, syöttö- ja tulostusaineistosta, kirjanpidon oikeellisuutta ja täydellisyyttä varmentavista tarkistuksista ja täsmäytyksistä, tietovarastoista sekä kirjanpitoaineiston säilyttämisestä. Kirjanpito ja tilinpäätös laaditaan kirjanpitolain sekä muiden kuntaa sitovien kirjanpito-ohjeiden mukaisesti. Kirjanpitoraportit tarkistetaan ja tarvittavat täsmäytyskirjaukset tehdään kuukausittain. Täsmäytystositteet hyväksyy ao. hyväksyjä. Osastot ovat velvollisia tarkistamaan kirjaukset omalta osaltaan ja tarvittaessa laatimaan oikaisutositteet. Sisäiset kirjaukset tulee tehdä kerran kuukaudessa. Vastuu EU- projektien hallinnoinnista on aina ko. osastolla. EUprojekteille on pyydettävä pääkirjanpitäjältä oma hankenumero. Osasto vastaa hankkeen toteuttamisesta ja annettujen ohjeiden, mm. kilpailutusten noudattamisesta. Ellei muuta ohjetta hankekohtaisesti anneta, tulee osaston säilyttää alkuperäiset laskut omassa arkistossaan hankkeen tarkastamiseen saakka. Osaston on haettava laskut skannauspisteestä. 6. RISKIEN HALLINTA 6.1. Omaisuuden turvaaminen ja suojaus Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus vastaa riskienhallinnan toteuttamisesta ja yhteensovittamisesta sekä päättää kunnan omaisuuden ja vastuiden vakuuttamisesta. Kunnanhallitus voi siirtää toimivaltaansa edelleen muille toimielimille ja viranhaltijoille. Kunnan viranhaltijat sekä kunnan palveluksessa oleva henkilöstö ovat velvollisia huolehtimaan siitä, että kunnan omistama tai kunnan hoidettava omaisuus pidetään kunnossa sekä käytetään taloudellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Kunnan omaisuus on vakuutettava vahingon varalta. Osastojen tulee huolehtia, että vakuuttamisvelvollisuuden alaiset

18 17 kohteet ovat vakuutettuja. Kunnanhallitus päättää kunnan omaisuuden ja vastuiden vakuuttamisesta. Kiinteistöpäällikkö tekee tarvittavat lisäykset ja poistot kiinteistövakuutukseen vakuutuskaudella. Yksiköiden esimiehet ottavat matkavakuutuksia kunnan vakuutusyhtiöksi valitusta yhtiöstä yksiköidensä matkoja varten. Osastojen tulee heti tiedottaa kiinteistöihin liittyvistä tai irtaimistohankinnoistaan kiinteistöpäällikköä. Muista vakuutukseen liittyvistä asioista on tiedotettava talousjohtajaa ATK-riskit Kuntaan on laadittu tietoturvapolitiikka ja tietoturvasuunnitelma. Tietoturvapolitiikan ja -suunnitelman lisäksi kunnassa on jatkuvasti ajan tasalla pidettävät ohjeet tietoturvalliseen työskentelyyn kunnan atk-henkilöstö siirtyy Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy:n (PTTK Oy) palvelukseen. Kunta ostaa atk-palvelut em. yhtiöltä. Muutetaan muotoon: Kontiolahden kunta ostaa atk-palvelut Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy:ltä (PTTK Oy). Henkilökohtaisina työvälineinä olevien mikrotietokoneiden turvallisuudesta huolehtii jokainen käyttäjä itse. Työpisteen tietoturvaohjeesta, internet-ohjeesta ja ohjeesta kannettavan tietokoneen käyttöön löytyy ajantasainen tieto turvalliseen työskentelyyn. Kaikkiin kunnan operatiivisiin tietojärjestelmiin käyttäjillä on oltava henkilökohtainen käyttäjätunnus ja vaihtuva salasana. Laitteiden liittäminen kunnan lähiverkkoon ja ohjelmien asentaminen kunnan työasemiin tai palvelimiin ilman PTTK Oy:n henkilökunnan lupaa on ehdottomasti kielletty. Kunnan omien palvelimien tiedot varmistetaan ja varmistuksista huolehtii PTTK Oy:n henkilöstö. Taloushallinnon järjestelmät ja terveydenhuollon järjestelmät käytettävissä PTTK Oy:n palvelimilta. Jokaisen käyttäjän oikeudet on tarkoin määritelty ja järjestelmä kerää tiedot suoritetuista henkilötietojen kyselyistä ja muutoksista. PTTK Oy huolehtii tietovarastojen turvallisuudesta. Kunnan henkilöstöhallinnon ja sosiaalitoimen järjestelmät ovat toistaiseksi käytettävissä Logica Oy:n Joensuun palvelukeskuksesta. Näiden järjestelmien tietovarastojen turvallisuudesta huolehtii Logica Oy. Käyttöoikeudet eri ohjelmiin ja järjestelmiin tilaa/luo työntekijän esimiehen päätöksen mukaisesti PTTK Oy:n atk-henkilöstö tai

19 Takaukset ja muut vastuut järjestelmän pääkäyttäjä. Käyttöoikeudet poistetaan samoin kuin uudet luodaan. Erityisen tärkeää on muistaa päätökset käyttöoikeuksien poistamisesta työsuhteen päättyessä tai pitkien (yli 3 kuukautta) poissaolojen ajaksi. Kunnan internet-yhteys ym. ulkoiset yhteydet on toteutettu Pohjois- Karjalan Maakuntaverkon kautta. Pohjois-Karjalan Maakuntaverkko on erotettu avoimesta tietoverkosta palomuurilla ja kunnan lähiverkko on suojattu Maakuntaverkosta päin osin palomuurilla ja osin reitittimellä. Internet sähköpostiosoitteen työntekijälle tilaa hänen esimiehensä PTTK Oy:n henkilöstöltä. Kunnan kotisivujen ylläpidosta vastaa omalta osaltaan jokainen osasto itse ja ylläpitäjiksi on nimetty 2-4 henkilöä/osasto. Osastopäällikkö vastaa siitä, että osaston atk-riskit tarkastetaan kerran vuodessa. Luetteloa kunnan antamista takauksista pitää taloushallinnossa pääkirjanpitäjä. Takausvastuita valvoo kunnanjohtaja ja talousjohtaja Henkilöstön tilapäinen poissaolo ja määräaikaiset työ/virkasuhteet Mikäli viran/toimenhaltijan poissaolo (virkavapaus, työloma, vuorotteluvapaa, sairausloma jne.) kestää kauemmin kuin 3 kuukautta, tulee hänen käyttöoikeutensa kunnan atk-ohjelmiin ja kunnan pankkitileihin sekä mahdollinen laskujen hyväksymisoikeus tai maksumääräysoikeus peruuttaa. Myös avaimet on luovutettava tekniselle toimistolle. Mikäli poissaolo kestää kauemmin kuin yhden vuoden, tulee viran/toimenhaltijan oikeudet kunnan atkjärjestelmiin kokonaan poistaa. Poissaolevan viran/toimenhaltijan lähin esimies huolehtii avaimien luovuttamisesta ja ilmoittaa atk-käyttöoikeuksien poistamisesta/peruuttamisesta pääkäyttäjälle. Kunnan pankkitilioikeuksissa, laskujen hyväksymis- tai maksumääräysoikeuksissa ilmoitus on toimitettava talousjohtajalle. Määräaikaisen työ/virkasuhteen päättyessä kaikki em. oikeudet on välittömästi poistettava ja avaimet luovutettava.

20 19 7. SISÄINEN VALVONTA JA OTTO-OIKEUS Pääsääntö: viran- tai toimenhaltijoiden yksi-jäsenisenä viranomaisena tekemät päätökset on saatettava tiedoksi lähimmälle esimiehelle neljän (4) päivän kuluessa päätöspöytäkirjan nähtävänäpitopäivästä lukien. Esittelijöiden päätökset on toimitettava myös lautakunnalle. Lautakuntien pöytäkirjat saatetaan tiedoksi kunnanjohtajalle ja kunnanhallituksen puheenjohtajalle KunL:n 51 :n tarkoittamaa otto-oikeutta varten neljän (4) päivän kuluessa pöytäkirjan nähtävänäpitopäivästä lukien. Päätökset lähimmälle esimiehelle on toimitettava asianhallintaohjelmiston avulla. Esimiehen oikeus päätösten katseluun tiedoksi sähköpostilla välittömästi. Seuraavien viran- tai toimenhaltijoiden yksi-jäsenisenä viranomaisena tekemät päätökset tulee toimittaa otto-oikeuden osalta käsiteltäväksi seuraavasti: Otto-oikeuden omaava toimielin tai viranhaltija Päätöksiä tekevä viranhaltija tai toimielin Kunnanhallitus Kunnanjohtaja Hallintojohtaja Talousjohtaja Henkilöstöpäällikkö Päätökset toimitettava kunnanjohtajalle kunnanhallituksen kokousta edeltävänä keskiviikkona. Kasvatus- ja koulutuslautakunta Sivistysjohtaja Vapaa-aikalautakunta Tekninen lautakunta Ympäristölautakunta Vapaa-aikapäällikkö Tekninen johtaja Kaavoitusjohtaja

SÄÄNTÖKOKOELMA 055. Kaupunginkanslia JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston hyväksymä

SÄÄNTÖKOKOELMA 055. Kaupunginkanslia JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1 JOENSUUN KAUPUNKI Kaupunginkanslia KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA 055 JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 4 :n 2 momentti poistettu (KV 25.11.2002) Muutos 11 :n 3 momenttiin

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1. SITOVUUDEN MÄÄRITTELY Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion käyttötalousosassa on asetettu kunnan

Lisätiedot

Hollolan kunta Tehtävä YHTEISET TALOUSASIAT. Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat. Toimialan johtaja

Hollolan kunta Tehtävä YHTEISET TALOUSASIAT. Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat. Toimialan johtaja 1 Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat Päättää hankintarajoista Kh konsernipalvelut, kukin toimielin omalta toimialaltaan Päättää oman toimialansa/ tulosalueensa hankinnoista

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO - OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO - OHJE SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO - OHJE Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpanossa ja toteutuksessa on noudatettava valtuuston 11.12.2013 hyväksymää talousarviota ja sen perusteluja hallintosäännön

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpanoon liittyen annetaan seuraavat tarkentavat ohjeet:

Vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpanoon liittyen annetaan seuraavat tarkentavat ohjeet: NOUSIAISTEN KUNTA 10.1.2017 Kunnanhallitus Lautakunnille VUODEN 2017 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2017 talousarvion 12.12.2015 83. Kunnan taloudenpitoa ohjaavien

Lisätiedot

Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7)

Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7) Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7) LIEKSAN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET Kaupunginhallitus hyväksynyt

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015

SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015 SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015 1. YLEISTÄ SSuL:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan yhdistyslain,

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI 1(7)

KUOPION KAUPUNKI 1(7) KUOPION KAUPUNKI 1(7) Kuopion kaupungin LASKUTUS- JA PERINTÄOHJE YLEISPERIAATTEET 1 2 LASKUTUS 3 4 5 Näitä ohjeita noudatetaan kaikkien kaupungille tulevien saatavien laskutuksessa ja perinnässä ellei

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA Kunnanhallitus. Lautakunnille VUODEN 2016 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

NOUSIAISTEN KUNTA Kunnanhallitus. Lautakunnille VUODEN 2016 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET NOUSIAISTEN KUNTA 22.12.2015 Kunnanhallitus Lautakunnille VUODEN 2016 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2016 talousarvion 7.12.2015 89. Kunnan taloudenpitoa ohjaavien

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ Kuntayhtymän hallitus 28.4.2006 50 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. luku TOIMINTAA OHJAAVA SÄÄNNÖSTÖ 1 Kuntayhtymän hallinnon järjestämisessä noudatetaan tämän säännön määräyksiä, jollei muualla

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 16 KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSEN LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 Toimiala Kymenlaakson pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 1 Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisätiedot

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE 1 Kv 3.3.2008 Sääntö tulee voimaan heti Kumottu 20.12.2000 hyväksymä konserniohje HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE Tarkoitus ja tavoite Soveltamisala Sitovuus Hyvinkään kaupungin konserniohjeella tuetaan

Lisätiedot

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. SOVELTAMISALA Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymän ylläpitämästä lukioliikelaitos Tavastiasta ovat voimassa laissa säädetyn lisäksi tämän johtosäännön määräykset.

Lisätiedot

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle Dnro:375/02.02.01/2013 Ehdotus kunanhallitukselle 27.6.2016 Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 Sisällys 1. JOHDANTO 2 1.1. Sisäisen valvonnan, ulkoisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

VUODEN 2015 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO JA SEURANTA

VUODEN 2015 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO JA SEURANTA IIN KUNTA Khall 13.1.2014 Hallintopalvelut VUODEN 2015 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO JA SEURANTA 1. Yleistä Kuntalain mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

1 Tässä säännössä annetaan yhteiset raha- ja laskentatointa sekä muuta taloudenhoitoa koskevat määräykset.

1 Tässä säännössä annetaan yhteiset raha- ja laskentatointa sekä muuta taloudenhoitoa koskevat määräykset. Taloussääntö YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Soveltamisala 1 Tässä säännössä annetaan yhteiset raha- ja laskentatointa sekä muuta taloudenhoitoa koskevat määräykset. Taloudenhoidossa on sen lisäksi, mitä kirjanpitolaissa

Lisätiedot

Tositteiden hyväksyminen palvelukeskuksessa

Tositteiden hyväksyminen palvelukeskuksessa Valtiokonttori Määräys 1 (5) 30.10.2015 Dnro VK/926/00.01/2015 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Tositteiden hyväksyminen palvelukeskuksessa Voimaantulo Lisätiedot

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1.1.2005 - ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ P E R U S S O P I M U S 1. Luku SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lisätiedot

HALLITUKSEN TALOUSHALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

HALLITUKSEN TALOUSHALLINNOLLISET TEHTÄVÄT Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry TALOUSSÄÄNTÖ 1 (5) I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry:n toiminnassa, taloudenhoidossa ja varojen käytössä noudatetaan laeissa ja asetuksissa,

Lisätiedot

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 29.10.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA 45 Henkilöstöpolitiikka ja henkilöstöjohtaminen Kunnan henkilöstöpolitiikka perustuu kunnanvaltuuston hyväksymään henkilöstöstrategiaan. Käytännön toteutuksesta ja seurannasta

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Voimaan 1.6.2017 Viitasaaren kaupunginvaltuusto 30.1.2017 5 Sisällys 1... 3 SOVELTAMISALA... 3 2... 3 KOKOUSPALKKIOT... 3 3... 4 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET... 4

Lisätiedot

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa.

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa. Riihimäen kaupunki JOHTOSÄÄNNÖT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 26.1.2015 Voimaantulo 1.4.2015 1. LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 Toimiala Sosiaali- ja terveystoimialan

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2011 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2011 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2011 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS Aika: Torstai 3. helmikuuta 2011 kello 19.00 21.30 Paikka: Kunnanvirasto Läsnä Poissa Puheenjohtaja Martti Mäkitalo x Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma Vesihuoltolaitoksen johtokunta 4 19.01.2011 Vesihuoltolaitoksen johtokunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2011 2/02.02.02/2010 VESI 4 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia

Lisätiedot

Hallintosääntö. Ylöjärven kaupunki. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

Hallintosääntö. Ylöjärven kaupunki. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 (8) Ylöjärven kaupunki Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt Hallintosäännössä

Lisätiedot

Kuntayhtymän nimi on Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Vaasan kaupunki.

Kuntayhtymän nimi on Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Vaasan kaupunki. 1(7) VAASAN SAIRAANHOITOPIIRI 1.1.2012 PERUSSOPIMUS 1. LUKU KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Vaasan kaupunki. 2 Tehtävät

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 1/

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 1/ KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 1/7.3.2012 Kokousaika 7.3.2012 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Kinnulan kunta, valtuustosali Jäsenet Saapuvilla olleet enet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

Talous- ja matkustusohjesääntö

Talous- ja matkustusohjesääntö Talous- ja matkustusohjesääntö Yleistä 1 Opiskelijakunnan taloudenhoidossa on noudatettava kirjanpitolain ja -asetuksen, tilintarkastuslain, opiskelijakunnan sääntöjen, muiden opiskelijakuntaa koskevien

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET KOKKOLAN KAUPUNKI Syyskuu 2014 Keskushallinto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TAVOITE JA TARKOITUS; KÄSITTEET 3. SISÄISEN

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö.

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. 1 ULVILAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 31.01.2011 Valt. 7 Voimaantulo: 01.02.2011 1 Toiminta-ajatus Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. Ympäristölautakunta

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1.1.2009

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1.1.2009 1(9) POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1.1.2009 1. LUKU KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä ja sen kotipaikka on Joensuun kaupunki.

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI 2/5 11.1.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI 2/5 11.1.2016 KAUHAVAN KAUPUNKI 1/5 Kauhavan kaupungin vuoden 2016 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 14.12.2015 talousarvion vuodelle 2016. Hallintokuntien tulee noudattaa

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta 1.2.2012 TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Lieksan ja Nurmeksen teknisen viraston tehtävät ja organisaatio 2 Tekninen johtaja

Lisätiedot

Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ

Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 20.10.2014 250 Kunnanvaltuusto 17.11.2014 44 Kunnanhallitus 9.12.2014 307 Kunnanvaltuusto 15.12.2014 60 Voimaantulo 1.1.2015 2 PALKKIOSÄÄNTÖ

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ohje

Sisäisen valvonnan ohje Sisäisen valvonnan ohje Kuntayhtymähallitus 15.6.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHTAMIS- JA HALLINTOJÄRJESTELMÄ SEKÄ KUNTAYHTYMÄN VALVONNAN RAKENNE 3 1.2 Johtamis- ja hallintojärjestelmä 3 1.2 Kuntayhtymän valvonnan

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

Yritystoiminta Pia Niuta KIRJANPITO

Yritystoiminta Pia Niuta KIRJANPITO KIRJANPITO Kirjanpito On tietojärjestelmä, jossa ylläpidetään tietoa yrityksen tai yhteisön taloudellisesta toiminnasta. On sitä, että kerätään ja järjestetään tositteet, rekisteröidään niiden tiedot tietyn

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Sisällysluettelo Liikelaitosten organisaatio

Lisätiedot

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Åbo stad Sammanträdets datum Ärende nr 1 5045-2014 (045) Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Sammandrag: Turun

Lisätiedot

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Perussopimus ehdotus, hallitus 26.8.2016 2 (2) Sopimuksen tarkoitus I luku Kuntayhtymä Allekirjoittaneet n jäsenkunnat ovat kunnanvaltuustojen yhtäpitävillä

Lisätiedot

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Haapajärven kaupunki Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Kaupunginhallitus, Kaupunginvaltuusto 14.11.2011 66 1.11.2011 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Luottamushenkilölle suoritetaan

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 3 08 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN NUORISOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä marraskuun 27 p:nä 2002 1 Toimiala 2 Lautakunta 3 Esittely Helsingin kaupungin nuorisolautakunta ja sen alainen Helsingin

Lisätiedot

2. Luku: Juoksevan kirjanpidon kirjaukset

2. Luku: Juoksevan kirjanpidon kirjaukset 2. Luku: Juoksevan kirjanpidon kirjaukset 2.1. Maksuliike Valtion maksuliikkeen hoitamisesta on säädetty talousarviolain 13 ja 13a :ssä sekä talousarvioasetuksen luvussa 5. Valtion maksuliikkeeseen sisältyy

Lisätiedot

Taloushallinnon kevätseminaari

Taloushallinnon kevätseminaari Taloushallinnon kevätseminaari Minna Korpela Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Sisältö Tilinpäätöksen sujuvuus Ajankohtaista Palkeista Sisäinen valvonta Kirjanpidossa

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Hyvinvointipalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 116 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 13 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo MÄNTYHARJUN KUNTA Kh 10.12.2012 Kv 30.1.2013 liite 3 Palkkiosääntö Kvalt hyväksynyt 30.1.2013 25 Voimaantulo 1.2.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille, viranhaltijoille ja työntekijöille suoritetaan

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012 Lemin kunta 5/2012 7 Aika 30.05.2012 klo 20.00-20.10 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto I Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo Lepistö Minttu puheenjohtaja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja. Vanhus- ja vammaispalvelujen vastuualue vastaa - seuraavien sosiaalihuoltolain 17. :ssä tarkoitettujen palvelujen järjestämisestä vanhuksille ja vammaisille: omaishoidon tuki, kotipalvelut, sosiaalityö,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 3 11 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 1 Toimiala Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston johtokunta ja sen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Hailuodon kunta. Ohje TALOUSARVION 2015 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

Hailuodon kunta. Ohje TALOUSARVION 2015 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Hailuodon kunta Ohje 1 20.1.2015 TALOUSARVION 2015 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET korjattu Khall 20.1.2015 19 päätösen mukaiseksi Kunnanvaltuusto on hyväksynyt (18.12.2014 56) talousarvion vuodelle 2015 ja taloussuunnitelman

Lisätiedot

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston 14.9.1990 hyväksymä 1 Palkkiot

Lisätiedot

VÖYRIN KUNTA. Palkkiosääntö

VÖYRIN KUNTA. Palkkiosääntö VÖYRIN KUNTA Palkkiosääntö Hyväksytty kunnanvaltuustossa 4.10.2012, 58 Astuu voimaan 1.1.2013 VÖYRIN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 2 1 SOVELTAMISALA Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Kaakon kaksikko Konserniohje 1 (5)

Kaakon kaksikko Konserniohje 1 (5) Kaakon kaksikko Konserniohje 1 (5) KONSERNIOHJE Hyväksytty 1. Kuntakonserni Kunnanvaltuustot xx Kuntalain 114 :n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4 1 Tarkastuslautakunta AIKA 10.03.2015 klo 14:00 16:10 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Pyhä ASIAT Sivu Otsikko 1 Tarkastuslautakunnan esittelijä vuonna 2015 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET

ESPOON KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET Laskutus- ja perintäohjeet 6.6 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET Kaupunginhallitus 11.4.2000 Viimeksi muutettu 1.12.2008 Voimaan 1.1.2009 1 Periaate Kaupungin saatavat on laskutettava ja

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 7. helmikuuta 2013 kello 19.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo Leino j. x Elina Rauhala

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 1.2.2010 Valtuusto 17.2.2010 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala.. 1 Palkkiot 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 1 4

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 7.5.2014 6. Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 31.3.2014... 2 7. Toimintakertomus

Lisätiedot

22 Talousarvion toteutuminen / I kolmannesvuosiraportti / tukipalvelulautakunta

22 Talousarvion toteutuminen / I kolmannesvuosiraportti / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (9) Aika 25.05.2016, klo 17:00-17:28 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Pyhä Käsitellyt asiat 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 20 Pöytäkirjan tarkastus 21 Koivisto-Rissanen

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö

Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö Eteva kuntayhtymä Tarkastuslautakunta 7.4.2016 13 liite 5 Yhtymähallitus 21.4.2016 32 liite 9 Yhtymäkokous 19.5.2016 14 liite 14 Sisältö 1 Valvontajärjestelmä... 3 1

Lisätiedot

Toivakan kunnan KONSERNIOHJEET

Toivakan kunnan KONSERNIOHJEET Toivakan kunnan KONSERNIOHJEET SISÄLLYSLUETTELO 1. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite 2. Konserniohjeen soveltamisala 3. Konserniohjaus ja -johtaminen 4. Taloudenhoitoon ja konsernitilinpäätöksen laadintaan

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä. PORIN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU

Lisätiedot

Kunnan konserniohjaus. Tiedotustilaisuus 28.6.2005

Kunnan konserniohjaus. Tiedotustilaisuus 28.6.2005 Kunnan konserniohjaus Tiedotustilaisuus 28.6.2005 Omistajapolitiikka ja konserniohjaus Omistajapolitiikka Omistajastrategia - mitä omistetaan Konsernisohjaus - miten omistetaan Strategegisten tavoitteiden

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 1 LUKU TUKIPALVELUIDEN TOIMINTA-AJATUS, RAKENNE JA TEHTÄVÄT 1 Toiminta-ajatus Jyväskylän seurakunnan tukipalveluiden

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 14 LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.6.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Lautakunnan erityisenä tehtävänä

Lisätiedot

1 Hallintosääntö ja muut johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään sen lisäksi, mitä on määrätty kuntayhtymän perussopimuksessa,

1 Hallintosääntö ja muut johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään sen lisäksi, mitä on määrätty kuntayhtymän perussopimuksessa, HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ Yhtymäkokouksen hyväksymä 17 päivänä marraskuuta 2015 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosääntö ja muut johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään

Lisätiedot