SISÄISEN VALVONNAN OHJEET KONTIOLAHDEN KUNTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄISEN VALVONNAN OHJEET KONTIOLAHDEN KUNTA"

Transkriptio

1 KONTIOLAHDEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Voimaantulo:

2 1. SISÄISEN VALVONNAN TARKOITUS TALOUSARVIO, TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA SEKÄ RAPORTOINTI Talousarvio Raportointi Tilinpäätös Valtionosuudet Tilastointi SISÄINEN VALVONTA Tuloksellisuus Varastot Hankintatoimi Laskutus ja perintä Alitilittäjät Tositteet Luottokortit Omaisuus-, henkilö- ja tietojärjestelmärekisterien pitäminen Kunnan pankkitilien, arvopapereiden ja vakuuksien tarkastus Rakennustilien hyväksyminen Sisäisten palvelujen hinnoittelu Palkkakirjanpidon oikeellisuuden varmistaminen Luontoisedut RAHATOIMI KIRJANPITO RISKIEN HALLINTA Omaisuuden turvaaminen ja suojaus ATK-riskit Takaukset ja muut vastuut Henkilöstön tilapäinen poissaolo ja määräaikaiset työ/virkasuhteet SISÄINEN VALVONTA JA OTTO-OIKEUS

3 2 1. SISÄISEN VALVONNAN TARKOITUS Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan sitä osaa johtamisesta, jolla tunnistetaan, ennalta ehkäistään ja hallitaan riskejä. Se on kaikkia niitä toimenpiteitä ja menetelmiä, joilla pyritään toiminnan tuloksellisuuden ylläpitämiseen, edistämiseen ja parantamiseen. Sillä pyritään myös kirjanpidon ja muiden informaatiojärjestelmien luotettavuuden varmistamiseen, erehdysten, virheiden ja väärinkäytösten ennalta ehkäisyyn ja toteamiseen sekä varojen huolelliseen ja taloudelliseen hoitamiseen. Sisäinen valvonta jaetaan sisäiseen tarkkailuun ja sisäiseen tarkastukseen. Sisäisellä tarkkailulla tarkoitetaan koko organisaation systemaattista johtamisjärjestelmää ja johdonmukaista organisaatiota, täsmällisiä valtuuksien ja vastuiden määrityksiä sekä kattavia laskenta- ja raportointijärjestelmiä. Sisäinen tarkastus on aktiivista ja näkyvää tarkastamista ja se tapahtuu kunnan johdon antamilla valtuuksilla. Sisäisen valvonnan näkökulmallisena tavoitteena on järjestelmien ja toimintaketjujen toimivuuden tarkastaminen tavoiteltujen tulosten varmistava valvominen itse tuloksen laadun varmistaminen, jota tehdään toimintaketjun eri vaiheissa omaehtoisen tuloksellisuuden seuranta. Sisäisen valvonnan toimivuudesta vastaa koko kunnan tasolla kunnanhallitus, joka mm. määrittelee tilivelvolliset viranhaltijat, joilla on erityinen vastuu sisäisen valvonnan rakenteiden luomisesta ja valvonnan jatkuvasta ylläpidosta johtamansa toiminnan osalta. Kunnan ylin johto (konsernijohto) vastaa edellytysten luomisesta toimivalle sisäiselle valvonnalle. Osastojen johdon vastuulla on sisäisen valvonnan järjestäminen ja hoitaminen. Tulosyksiköiden johdon vastuulla on sisäisen valvonnan järjestäminen ja hoitaminen ennen kaikkea henkilöriskien ja omaisuuden vahinkoriskien osalta.

4 3 2. TALOUSARVIO, TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA SEKÄ RAPORTOINTI 2.1. Talousarvio Taloussuunnitelman laatimisohjeet raameineen antaa kunnanhallitus. Laatimisohjeissa määritellään talousarvion ja taloussuunnitelman puitteet, laskentaperusteet, suunnitelmatekstien ohjeistus sekä aikataulu. Toimielimet tekevät määräpäivään mennessä talousarvioesitykset, jotka vaativat toimielimen hyväksynnän. Toimielinten alaiset viranhaltijat laativat talousarvioehdotuksen talousarviovuodelta konekielisesti. Taloushallinto huolehtii perustietojen tallennuksesta ja esitysten kokoamisesta. Tilikartan ja tilitunnisteiden oikeellisuudesta vastaa pääkirjanpitäjä. Tilitunnisteisiin tarvittavat muutokset tulee ilmoittaa pääkirjanpitäjälle talousarviovuotta edeltävän elokuun loppuun mennessä. Kunnanhallitus tekee toimielinten esitysten pohjalta oman esityksensä valtuustolle seuraavan vuoden talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi. Talousarvio sisältää numeeristen tietojen lisäksi valtuuston asettamat tehtäväkohtaiset tavoitteet. Taloussuunnitelmasta tiedottamisesta vastaavat kunnanjohtaja ja talousjohtaja. Sen jälkeen, kun kunnanvaltuusto on hyväksynyt talousarvion, kunnanhallitus antaa talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Kunnanhallitus (lautakuntarooli), lautakunta ja johtokunta hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Hyväksytty käyttösuunnitelma toimitetaan taloushallintoon laskentasihteerille ja pääkirjanpitäjälle.

5 Raportointi Kunnan toiminnan ja talouden kehittymisestä laaditaan kolmannesvuosiraportit, joista kaksi ensimmäistä on osavuosiraporttia ja viimeinen on tilinpäätösraportti. Raportissa arvioidaan talousarviossa hyväksyttyjen määrärahojen ja tuloarvioiden sekä toiminnallisten tavoitteiden ja suoritteiden toteutumista sekä tehdään tilinpäätösennusteita tarvittavassa laajuudessa. Toimielinten omalta osaltaan laatima ja kunnanhallituksen kokoama kolmannesvuosiraportti toimitetaan valtuuston hyväksyttäväksi. Valtuuston hyväksymä raportti toimitetaan tarkastuslautakunnan, tilintarkastajan sekä lautakuntien käyttöön. Lautakuntien tulee raportoida hyvissä ajoin kunnanhallitusta talousarvion muutostarpeilla. Talousarvion muutostarpeiden esittäminen valtuustolle tapahtuu pääsääntöisesti kolmannesvuosiraportoinnin yhteydessä. Osastot voivat itse laatia ajantasaisesti tarvitsemiaan raportteja. Talousarvioraportoinnin yhteydessä tehdyt käyttösuunnitelmamuutokset esitetään lautakunnalle jo ennen valtuustokäsittelyä. Mikäli valtuusto ei hyväksy määräraha/tuloarvioesityksiä, käyttösuunnitelmaa voi muuttaa näiltä osin viranhaltija eikä lautakunnan uutta esitystä käyttösuunnitelmamuutoksesta tarvita. Mikäli valtuusto esittää määräraha/tuloarviomuutoksia, jotka eivät sisälly käyttösuunnitelmaan, tulee käyttösuunnitelma tarkistaa valtuuston päätösten mukaiseksi seuraavassa lautakunnassa. Käyttösuunnitelman muutoksessa määrärahojen ja tuloarvioiden muutokset on kohdennettava tileille. Tarkistetut käyttösuunnitelmamuutokset tulee toimittaa pääkirjanpitäjälle.

6 Tilinpäätös Kunnan tilinpäätös laaditaan maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätöksen valmistelusta ja aikataulusta tiedottaa taloushallinto. Tilinpäätöksen yhteydessä huollettavien varojen ja lahjoitusvarojen tilit tarkistaa ja allekirjoittaa hyväksyjä. Kunnan tilinpäätökseen sisältyy myös konsernin tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase. Kunnan tytäryhtiöt, osakkuus- ja yhteisyhteisöt ovat velvollisia antamaan konsernitilinpäätökseen tarvittavat tiedot. Konsernitilinpäätöstä koskeva ohjeistus löytyy kunnan konserniohjeesta. Menojäämiä vastaanotetaan tammikuun puoleenväliin saakka Valtionosuudet Tuloslaskelmaan valtionosuuksiksi kirjattavien valtionosuuksien päätösten hyväksymisestä/muutoksenhausta päätetään kunnanhallituksessa Tilastointi Kunnan toiminta- ja taloustilastoista tulee käydä ilmi vaiheittain kuka tilastotiedot on kerännyt. Keräämiensä tietojen osalta on kerääjän allekirjoitettava ja päivättävä tilasto. Osastojen tulee toimittaa tiedot taloustoimistoon koottuna omalta osastoltaan. Tilastosta on käytävä ilmi myös se, kuka ao. osaston tiedot on koonnut.

7 6 3. SISÄINEN VALVONTA 3.1. Tuloksellisuus 3.2. Varastot Toiminnan tulee olla tuloksellista. Johtaville viranhaltijoille laaditaan vuosittain tulostoimenkuvat, joissa määritellään viranhaltijan asema, avaintulokset, tulostavoitteet, sijaisuudet sekä ratkaisuvalta (perusteet määritellään hallintosäännössä). Kunnanjohtajan tulostoimenkuvan hyväksyy kunnanhallitus. Kunnanhallitus, lautakunnat ja esimiehet valvovat alaistensa osalta toiminnan tuloksellisuutta. Kunnanvaltuusto ylimpänä päättävänä elimenä asettaa kunnan toimintastrategiat sekä toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Kunnalla on rakennustarvikevarasto murskevarasto Keskusvarasto ja murskevarasto toimivat teknisen lautakunnan alaisuudessa. Kaikille varastoille on nimettävä vastuunalaiset varastonhoitajat sekä varastojen tarkastajat. Hankinnat varastoihin suoritetaan keskitetysti vastuullisten varastonhoitajien toimesta noudattaen julkisille hankinnoille asetettuja säännöksiä ja ohjeita. Mahdollisuuksien mukaan hankintoja tehdään Joensuun seudun kuntien yhteishankintana. Kaikki varastot tarkastetaan vähintään kerran vuodessa ja tarkastuspöytäkirja toimitetaan osastopäällikölle ja pääkirjanpitäjälle. Varastot on inventoitava vähintään kerran vuodessa. Varastoluettelo on inventoinnin suorittajan päivättävä ja allekirjoitettava Hankintatoimi Kunnan hankinnoissa noudatetaan voimassa olevaa hankintalakia ja kunnanhallituksen hyväksymiä hankintaohjeita. Mahdollisimman monissa tuoteryhmissä ollaan mukana Joensuun seudun kuntien

8 Laskutus ja perintä yhteishankinnoissa. Kunnanhallitus on vahvistanut osastojen hankintarajat Viranhaltijoiden tulee pitää hankinnoista päätöspöytäkirjaa, joka tulee saattaa tiedoksi jäljempänä kohdassa 7. mainituin ehdoin. Erillistä päätöspöytäkirjaa ei tarvitse pitää alle euron yksittäisissä hankinnoissa, vaan laskun hyväksyminen toimii samalla viranhaltijapäätöksenä. Osastopäällikkö voi määrätä alaisensa tehtävän tai tulosyksikön esimiehen päättämään hankinnoista enintään oman hankintavaltuutensa puitteissa. Edelleendelegointipäätökset on saatettava kunnanhallitukselle tiedoksi. Vuoden hankinnat (lukuun ottamatta elintarvikkeita, yms.) tulee pääsääntöisesti tehdä marraskuun loppuun mennessä, että ko. vuodelle kuuluvat menot voidaan selvittää mahdollisimman pian vuodenvaihteen jälkeen. Kunnalle tulevat rahasuoritukset ohjataan pääsääntöisesti laskutusjärjestelmää hyväksikäyttäen kunnan pankki- tai postisiirtotileille. Saatava on laskutettava viipymättä veloitusperusteen syntymisen jälkeen, kuitenkin viimeistään kuukauden kuluessa. Laskutuskustannusten vähentämiseksi alle 10 euron laskuja ei kuitenkaan tarvitse lähettää em. ajan kuluessa, vaan ne kootaan osastoittain yhteen laskuun tai summa siirretään samaa henkilöä koskevaan suurempaan laskuun. Eräpäivät määrätään siten, että maksuaikaa on 21 vuorokautta, ellei sopimuksessa muuta ole sovittu. Maksuaika on kuitenkin 5 viikkoa niiden laskulajien osalta, joissa on käytössä suoraveloitus. Laskujäljennösten säilyttämisestä ja hävittämisestä huolehtii laskuttava taho. Tositteiden säilytysaika on kulloinkin voimassa olevien säännösten mukainen. Laskutusluettelot laaditaan sähköisesti ja hyväksytetään sähköisesti ao. tulosyksikön esimiehellä. Jos laskuttaja laatii laskun itselleen, arkistoidaan tällaisten laskujen kopiot erilliseen kansioon. Lisäksi nämä laskut on hyväksytettävä ao. tulosyksikön esimiehellä. Virheellinen laskutus oikaistaan hyvityslaskulla. Hyvityslaskusta tulee ilmetä hyvityslaskun peruste ja veloituslaskun numero, johon hyvitys kohdistuu. Mikäli hyvitettävä lasku ei ole avoimena tai

9 8 hyvityksen saajalle ei ole muita laskuja avoimena, laskuttaja huolehtii siitä, että hyvitys maksetaan asiakkaalle rahana. Laskuttajan tulee arkistoida laatimistaan hyvityslaskuista kopiot erilliseen kansioon ja pyytää niihin hyväksymismerkintä tulosyksikön esimieheltä. Osastopäällikön tai hänen määräämänsä viranhaltijan on tarkastettava laskutusluetteloiden sähköiset hyväksymismerkinnät sekä edellä mainittujen erikseen arkistoitavien laskukopioiden kansiot vähintään kerran vuodessa ja tarkastuspöytäkirja on toimitettava talousjohtajalle. Maksu katsotaan kunnalle suoritetuksi sinä päivänä, jolloin velallinen on sen suorittanut rahalaitokseen ja maksun lähettävä rahalaitos on sen kuitannut tai kunnan kassa maksun vastaanottanut. Jos eräpäivä on pyhä, laskun saa maksaa ensimmäisenä eräpäivän jälkeisenä aukiolopäivänä ilman viivästyskorkoa. Jokaisesta suoraan ulosottokelpoisesta (julkisoikeudellinen maksu) maksamattomasta suorituksesta on lähetettävä vähintään yksi maksukehotus. Yksityisoikeudellisesta maksamattomasta suorituksesta on lähetettävä vähintään kaksi maksukehotusta. Julkisoikeudellisissa maksuissa ensimmäiseen maksukehotukseen ja yksityisoikeudellisissa maksuissa toiseen maksukehotukseen on merkittävä, että mikäli maksua ei suoriteta tiedotteessa annettuun päivään mennessä, niin kunta ryhtyy pakkoperintätoimenpiteisiin. Viivästyskorko maksamattomalle suoritukselle lasketaan laskun ensimmäisestä eräpäivästä. Ensimmäinen maksukehotus on lähetettävä viimeistään kuuden (6) viikon kuluttua eräpäivästä ja toinen kehotus viimeistään kuuden (6) viikon kuluttua ensimmäisen maksukehotuksen lähettämisestä. Pakkoperintään voidaan ryhtyä molempien maksulajien kohdalla jo ensimmäisen maksukehotuksen jälkeen tai ennen sitäkin, jos on aihetta olettaa, että saatava jää muuten saamatta. Sisäiset laskut on toimitettava pääkirjanpitäjälle kerran kuukaudessa. Laskutetun saatavan perimiseksi on käytettävä kuittausoikeutta aina kun se on mahdollista. Tehtävän johtaja huolehtii tulojen, saatavien ja maksujen perinnästä. Suoraan ulosottokelpoiset saatavat lähettää jokainen osasto ulosottoviranomaiselle itse. Niille maksuille, jotka eivät ole suoraan ulosottokelpoisia, tulee hakea tuomio. Pienimmästä tuomiolla

10 9 perittävästä summasta päättää tehtävän johtaja. Tuomion hakemisen hoitaa keskitetysti taloushallinto. Tehtävän johtajat vastaavat siitä, että taloushallinnolla on tarvittavat tiedot tuomion hakemista varten. Mikäli saatavan perintä ei onnistu, on se kirjattava se luottotappioksi. Mikäli kyseessä on virheellinen laskutus tai saatava voidaan muutoin poistaa sosiaalisin perustein, tehdään saatavan poistopäätös. Sekä luottotappio- että saatavanpoistopäätöksissä on tehtävä kirjaukset kirjanpitoon ja myyntireskontraan. Saatavien poistoista/luottotappiosta päättää tehtävän johtaja kunnanhallituksen määräämissä rajoissa. Kunnanhallitus on hyväksynyt saatavien poisto-/luottotappiorajat seuraavasti: 1. Luottotappion edellytyksenä on selkeä maksukyvyttömyys. Maksukyvyttömyys tulee todeta ulosoton tai muun luotettavan selvityksen perusteella. Saatavasta voidaan tehdä luottotappiokirjaus, jos esim. velallinen on kunnan tai jonkun muun suorittamassa ulosottoyrityksessä todettu varattomaksi tai velalliselta ei ole jäänyt jako-osuutta konkurssituomiossa. Muu luotettava selvitys edellyttää, että ulosottoyritykseen ryhtyminen on käytettävissä olevien tietojen mukaan todennäköisesti tuloksetonta. 2. Mikäli kyseessä on virheellinen laskutus, sosiaaliset perusteet tai tilinpäätökseen tehdyn saatavan tuloarvion toteutuminen arvioidusta poiketen, tehdään saatavan poistopäätös. 3. Saataviin mahdollisesti liittyvien viivästyskorkojen poiston hyväksyy tehtävän johtaja. 4. Luottotappiopäätöksestä huolimatta perintää jatketaan. Perinnän lopettamiselle on oltava selkeät perustelut (esim. saatavan vanhentuminen). Saatavan poistopäätöksestä perintä lakkaa. Luottotappiopäätöksestä huolimatta perintää jatketaan. Perinnän lopettamiselle on oltava selkeät perustelut (esim. saatavan vanhentuminen). Saatavan poistopäätöksestä perintä lakkaa. Velkajärjestelytapauksessa ei tehdä luottotappiokirjausta, vaan saatavan poistopäätös. Tällöin saatava voidaan poistaa kertymättä jäävien saatavien osalta velkajärjestelyohjelman mukaisesti. Luottotappioista pidetään "käsikirjanpitoa". Kirjanpidon pitämisestä vastaa pääkirjanpitäjä. Osastojen on toimitettava pääkirjanpitäjälle luottotappioista ajantasaiset tiedot.

11 10 Luottotappioiden käsikirjanpidosta on käytävä ilmi velallisen nimi laskunumero, laskulaji saatavan syntymisajankohta Luottotappiota koskevaan tositteeseen on merkittävä laskun numero euromäärä alv-koodi tulosyksikkö ja tili luottotappion syy 3.5. Alitilittäjät Kunnanhallitus hyväksyy vuosittain alitilittäjät ja määrittelee samalla tilitysrajan, pohjakassan suuruuden ja tilitysjakson. Alitilittäjä on velvollinen antamaan tilityksen kunnanhallituksen määrääminä aikoina. Tilitys on tehtävä kunnanhallituksen määräämällä tavalla ja siihen on liitettävä asianmukaiset meno- ja tulotositteet. Niiden alitilittäjien kohdalla, joissa on useampi vastuuhenkilö nimetty, katsotaan alitilittäjän vastuu henkilöiden kesken yhteisvastuulliseksi. Tilityksessä tai sen liitteenä olevissa menotositteissa on oltava toimielimen laskujen hyväksymistä koskeva päätöksen mukainen hyväksymismerkintä ao. tehtävästä tai tulosyksiköstä. Kassanhoitajan vaihdoksen yhteydessä on toimitettava kassantarkastus. Osastopäällikön tai hänen määräämänsä viranhaltijan on tarkastettava kassa vähintään puolivuosittain ja tarkastuspöytäkirja on toimitettava viipymättä osastopäällikölle ja pääkirjanpitäjälle. Alitilittäjä ei saa kirjata suorituksen vastaanottoa itseltään. Tällaisissa tapauksissa suorituksen vastaanottajana on käytettävä sijaista tai tehtävä suoritus kunnanviraston kassaan. Tehtävän johtajien ja osastopäälliköiden tehtävänä on valvoa, että kunta saa kaikki sille kuuluvat suoritukset.

12 Tositteet Kontiolahden kunta on siirtynyt vuonna 2005 sähköiseen laskunkäsittelyyn. Paperisina saapuvat laskut skannataan keskitetysti taloushallinnon toimesta ja laskujen hyväksymiskierto tapahtuu sähköisessä muodossa päätteeltä. Vuodesta 2006 alkaen kunta vastaanottaa myös sähköisessä muodossa lähetettyjä laskuja. Sähköisen laskujenkäsittelyn ohjelmassa laskujen käsittelijät jaetaan asiatarkastajiin ja hyväksyjiin. Asiatarkastajalla tarkoitetaan henkilöitä, joita on yleisesti kutsuttu vastaanottajiksi, numerotarkastajiksi tai asiatarkastajiksi. Heidän tehtävänään on verrata laskua tarjoukseen, sopimukseen, tilaukseen ja toimitukseen tavaran tai työsuorituksen saapuminen varmistaen. Lisäksi asiatarkastaja tekee laskulle tilimerkinnän ja lähettää sen edelleen hyväksyjälle tai toiselle asiatarkastajalle. Asiatarkastajan tekemät tilimerkinnät ja mahdollisesti lisäämät kommentit todentavat laskulle merkityn tavaran tai palveluksen vastaanotetuksi. Jos sähköisen laskujenkäsittelyjärjestelmän käyttäjätunnukset on jossain hallintokunnassa jaettu siten, että laskun asiatarkastajana toimii joku muu kuin toimituksen todellinen vastaanottaja, tulee todellisen vastaanottajan toimittaa kyseisen laskun asiatarkastajalle toimituksen tarkistettu ja allekirjoitettu lähetys- tai pakkauslista. Em. lähetyslistat tulee säilyttää kuluvaa vuotta seuraavan vuoden loppuun. Laskujen numerotarkastusta tulee suorittaa harkintaa käyttäen, lähinnä käsintehdyille laskuille. Lautakunnan ja muun kunnan viranomaisen on vuosittain määrättävä henkilöt, jotka sen puolesta hyväksyvät tositteet, jollei hyväksyjää ole määrätty kunnan hallintosäännössä. Ilmoitus laskujen hyväksyjistä on tehtävä taloushallintoon kirjallisesti ja siitä on käytävä ilmi hyväksyjän virka/toimi tai luottamustehtävä. Hyväksyjä vastaa laskusta kokonaisuudessaan. Hänen tehtävänään on varmistua sopimuksen mukaisesta menettelystä sekä tarkastaa, että lasku tai tosite on muodollisesti oikea, tavara, työsuoritus tai muu palvelu on todettu vastaanotetuksi, laskussa tai tositteessa on oikea tilimerkintä, asia- ja numerotarkastusmerkinnät ja että menon suorittamiseen on käytettävissä määräraha. Vastaanottajana ja hyväksyjänä ei saa olla sama henkilö. Menotositteesta on käytävä ilmi hankitun tarvikkeen, työn tai palvelun toimitus tai suoritusaika, käyttötarkoitus ja oikea tiliöinti. Laskuttajalta on aina vaadittava kannanotto arvonlisäverosta (verokanta tai veron euromäärä siten, että verokanta voidaan selvittää tai maininta verottomasta myynnistä).

13 12 Kunnassa on keskitetty ostoreskontra, joka on taloushallinnossa. Hyväksyjä vastaa siitä, että lasku on siirretty sähköisessä järjestelmässä reskontraan ennen eräpäivää maksatusta varten. Laskujen käsittelyssä ja reskontraan siirrossa on huomioitava, että ostoreskontraan viety lasku päivittyy maksatustiedostoon vasta seuraavan yön aikana, jonka jälkeisenä ensimmäisenä pankkipäivänä maksatus voi tapahtua Luottokortit Kunnan työntekijöiden käytössä olevista kunnan luottokorteista on pidettävä erillistä luetteloa. Luettelosta on käytävä ilmi luottokorttiyhtiö, luottokorttia käyttävät kunnan yksiköt, tiedot käyttäjistä (nimi, virka/toimi tai luottamustehtävä) luottokortin numero, luottoraja sekä luottokortin voimassaoloaika. Luottokorteista pitää kirjaa kassa-asioista vastaava laskentasihteeri. Luottokorttisopimukset allekirjoitetaan kunnan nimissä hallintosäännössä määrätyllä tavalla. Uudesta myönnetystä luottokortista on ilmoitettava välittömästi luottokorttiluettelon pitäjälle. Luottokorttilaskut hyväksytään kuten muutkin ostolaskut. Luottokorttien käyttöä valvoo tehtävän johtaja Omaisuus-, henkilö- ja tietojärjestelmärekisterien pitäminen Kiinteästä ja irtaimesta omaisuudesta, arvopapereista, saamisista ja muusta omaisuudesta sekä ottolainoista, sopimuksista, sitoumuksista, vakuuksista ja vakuutusasiakirjoista on pidettävä luetteloa. Viranomaisten tulee laatia ja pitää saatavilla kuvaukset pitämistään tietojärjestelmistä. Henkilötietolain mukaisista henkilörekistereistä on laadittava rekisteriseloste. Irtaimistoluettelon pitämisestä kunnanhallitus on antanut erilliset ohjeet Kiinteistöluetteloa pitää tekninen toimi. Kiinteistöluetteloon merkitään tiedot kiinteistön hankinta-ajasta, määräalan erottamisoikeuden kiinnittämisestä, saannon lainhuudatuksesta, hankintahinnasta sekä kiinteistöjen luovutuksista ja niihin liittyvistä kiinnityksistä. Luetteloa talousarviolainoista ja vakuutusasiakirjoista pitää kassaasioista vastaava laskentasihteeri. Luetteloa arvopapereista pitää pääkirjanpitäjä. Arvopapereita on oikeus siirtää (esim. muuttaa arvoosuuksiksi) kunnanjohtajalla tai talousjohtajalla.

14 13 Julkisuus- ja henkilötietolain mukaiset henkilörekisteri- ja tietojärjestelmäselosteet, -luettelot ja -rekisteriotteet tulee pitää ajan tasalla osastoittain. Rekisterien pitäminen kuuluu lautakuntien vastuulle. Päivitysten ajantasaisuudesta vastaavat osastopäälliköt. Osastot toimittavat tiedot rekistereistään ja niihin liittyvistä päivityksistä tietosuojavastaavalle, joka kokoaa kunnan rekisterit yhteen. Ao. osastopäällikkö tarkastaa tai tarkastuttaa tässä kohdassa tarkoitetut luettelot Kunnan pankkitilien, arvopapereiden ja vakuuksien tarkastus Kunnanhallitus valitsee tarkastajat, joiden tulee tarkastaa vähintään kerran vuodessa kunnan hallussa olevat arvopaperit ja vakuudet sekä pankkitilien varat. Teknisen lautakunnan valitsemat tarkastajat tarkastavat vuosittain teknisen toimen vastaanottamat rakennus- ja takuuaikaiset vakuudet. Ympäristölautakunnan valitsemat tarkastajat tarkastavat vuosittain maa-ainesvakuudet. Tarkastajien tulee olla viranhaltijoita. Tarkastuskertomukset toimitetaan tiedoksi kunnanhallitukselle Rakennustilien hyväksyminen Rakennusurakoiden tarjousasiakirjat tulee avata vähintään kahden henkilön läsnä ollessa. Tarjousten avaamisesta on laadittava pöytäkirja, jonka avaajien on allekirjoitettava. Tarjouksen jättäjillä on mahdollisuus olla läsnä tarjousten avaustilaisuudessa. Rakennuskohteen toteuttamisen jälkeen laaditaan tilitys rakennuskohteen kustannuksista. Tileissä seurataan erikseen hyvitykset ja lisälaskutukset. Pinta-alaltaan alle 500 neliömetrin rakennushankkeista tilitykset hyväksyy tekninen lautakunta. Pintaalaltaan yli 500 neliömetrin rakennushankkeista tilitykset hyväksyy kunnanhallitus. Kuitenkin alle euron tilitykset hyväksyy tekninen johtaja.

15 Sisäisten palvelujen hinnoittelu Sisäiset palvelut hinnoitellaan todellisten kustannusten mukaan. Hinnoittelussa ei käytetä yleiskustannuslisää eikä sisäisten palvelujen myynnistä saa syntyä sisäistä katetta Palkkakirjanpidon oikeellisuuden varmistaminen Palkkakirjanpidon oikeellisuutta varmistetaan seuraavin keinoin: Pääkirjanpitäjä ja henkilöstöasioissa mukana oleva palkkasihteeri suorittavat vuositasolla tilastojen ja tilitysten teon yhteydessä palkkakirjanpidon ja pääkirjanpidon täsmäyksen. Samoin tilinpäätöksen teon yhteydessä täsmätään palkkauksen pääkirjatilit. Osastopäälliköt vastaavat oman osastonsa henkilöstön palkkojen oikeellisuudesta. Osastoilla tulee tarkastaa vuosittain henkilöstöhallinnon ohjelmasta, että kaikkien työntekijäryhmien palkat on maksettu tehtyjen päätösten mukaisesti Luontoisedut Osastopäälliköt ja tehtävien johtajat valvovat, että toimialueen mahdolliset luontoisetuarvot ja tarvittavat ilmoitukset hoidetaan asianmukaisesti, (esim. auto-, asunto-, ravinto- ja puhelinetu). Johtoryhmällä on oikeus antaa ohjeita luontoisetujen käytännön toimenpiteistä.

16 15 4. RAHATOIMI Hallintosäännön mukaan kunnanvaltuusto päättää lainan ottamista sekä lainan antamista ja muuta sijoitustoimintaa koskevista periaatteista. Talousarvion ja -suunnitelman hyväksymisen yhteydessä kunnanvaltuusto päättää antolainojen ja vieraan pääoman muutoksista. Muista rahoitukseen liittyvistä asioista päättää kunnanhallitus. Kunnanhallitus voi siirtää lainan ottamisen ja sijoitustoimintaa koskevaa toimivaltaansa edelleen muille toimielimille ja viranhaltijoille. Talousjohtaja (sijaisenaan kunnanjohtaja) ratkaisee tilapäisluoton ottamisen kunnanhallituksen vahvistamaan enimmäismäärään asti. Toistaiseksi enimmäismääräksi hyväksytään euroa. Kunnanjohtaja/talousjohtaja päättää kunnan kassavarojen tilapäisestä sijoittamisesta rahalaitoksiin. Riskialtista lainanottoa ja riskialttiita sijoituksia on vältettävä. Kunnan lainanantajina voivat olla rahalaitokset, vakuutusyhtiöt, Kuntarahoitus Oy, Kuntien eläkevakuutus ja työeläkekassat. Rahavarat on talletettava ja sijoitettava tuottavalla ja taloudellisella tavalla. Päiväkohtaisesta kassabudjetoinnista huolehtii talousjohtaja. Käteiskassojen rahavarat, arvopaperit ja muut tärkeät asiakirjat on säilytettävä tulenkestävässä holvissa tai kassakaapissa. Kunnalle osoitetun saapuvan arvopostin ja haasteet kuittaa ja vastaanottaa kunnanjohtaja, hallintojohtaja, talousjohtaja tai asianhallintasihteeri. Kunnan tilien avaamisesta ja lopettamisesta päättää kunnanjohtaja tai talousjohtaja. Kunnan tilien käyttöoikeudet antaa kunnanhallitus toistaiseksi. Maksumääräysoikeudet myönnetään vuosittain. Kunnanjohtajalla ja talousjohtajalla on oikeus tilapäisesti peruuttaa/lisätä tilien käyttöoikeuksia henkilöstön poissaolotapauksessa. Pankkitilejä käytettäessä on menotositteeseen liitettävä rahalaitoksen antama päivätty kuittaus tai konekielistä maksujen välitystä käytettäessä pankin palaute maksetuista laskuista on liitettävä selväkieliseen maksutapahtumaluetteloon.

17 16 5. KIRJANPITO Kunnan kirjanpito hoidetaan keskitetysti taloushallinnossa. Kirjanpito laatii kultakin tilikaudelta käyttöaikaa koskevin merkinnöin varustetun tililuettelon sekä kirjanpidon menetelmäkuvauksen. Menetelmäkuvaus sisältää tietojärjestelmän yleiskuvauksen, selostuksen kirjausten suorittamistavasta, kirjausketjusta, syöttö- ja tulostusaineistosta, kirjanpidon oikeellisuutta ja täydellisyyttä varmentavista tarkistuksista ja täsmäytyksistä, tietovarastoista sekä kirjanpitoaineiston säilyttämisestä. Kirjanpito ja tilinpäätös laaditaan kirjanpitolain sekä muiden kuntaa sitovien kirjanpito-ohjeiden mukaisesti. Kirjanpitoraportit tarkistetaan ja tarvittavat täsmäytyskirjaukset tehdään kuukausittain. Täsmäytystositteet hyväksyy ao. hyväksyjä. Osastot ovat velvollisia tarkistamaan kirjaukset omalta osaltaan ja tarvittaessa laatimaan oikaisutositteet. Sisäiset kirjaukset tulee tehdä kerran kuukaudessa. Vastuu EU- projektien hallinnoinnista on aina ko. osastolla. EUprojekteille on pyydettävä pääkirjanpitäjältä oma hankenumero. Osasto vastaa hankkeen toteuttamisesta ja annettujen ohjeiden, mm. kilpailutusten noudattamisesta. Ellei muuta ohjetta hankekohtaisesti anneta, tulee osaston säilyttää alkuperäiset laskut omassa arkistossaan hankkeen tarkastamiseen saakka. Osaston on haettava laskut skannauspisteestä. 6. RISKIEN HALLINTA 6.1. Omaisuuden turvaaminen ja suojaus Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus vastaa riskienhallinnan toteuttamisesta ja yhteensovittamisesta sekä päättää kunnan omaisuuden ja vastuiden vakuuttamisesta. Kunnanhallitus voi siirtää toimivaltaansa edelleen muille toimielimille ja viranhaltijoille. Kunnan viranhaltijat sekä kunnan palveluksessa oleva henkilöstö ovat velvollisia huolehtimaan siitä, että kunnan omistama tai kunnan hoidettava omaisuus pidetään kunnossa sekä käytetään taloudellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Kunnan omaisuus on vakuutettava vahingon varalta. Osastojen tulee huolehtia, että vakuuttamisvelvollisuuden alaiset

18 17 kohteet ovat vakuutettuja. Kunnanhallitus päättää kunnan omaisuuden ja vastuiden vakuuttamisesta. Kiinteistöpäällikkö tekee tarvittavat lisäykset ja poistot kiinteistövakuutukseen vakuutuskaudella. Yksiköiden esimiehet ottavat matkavakuutuksia kunnan vakuutusyhtiöksi valitusta yhtiöstä yksiköidensä matkoja varten. Osastojen tulee heti tiedottaa kiinteistöihin liittyvistä tai irtaimistohankinnoistaan kiinteistöpäällikköä. Muista vakuutukseen liittyvistä asioista on tiedotettava talousjohtajaa ATK-riskit Kuntaan on laadittu tietoturvapolitiikka ja tietoturvasuunnitelma. Tietoturvapolitiikan ja -suunnitelman lisäksi kunnassa on jatkuvasti ajan tasalla pidettävät ohjeet tietoturvalliseen työskentelyyn kunnan atk-henkilöstö siirtyy Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy:n (PTTK Oy) palvelukseen. Kunta ostaa atk-palvelut em. yhtiöltä. Muutetaan muotoon: Kontiolahden kunta ostaa atk-palvelut Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy:ltä (PTTK Oy). Henkilökohtaisina työvälineinä olevien mikrotietokoneiden turvallisuudesta huolehtii jokainen käyttäjä itse. Työpisteen tietoturvaohjeesta, internet-ohjeesta ja ohjeesta kannettavan tietokoneen käyttöön löytyy ajantasainen tieto turvalliseen työskentelyyn. Kaikkiin kunnan operatiivisiin tietojärjestelmiin käyttäjillä on oltava henkilökohtainen käyttäjätunnus ja vaihtuva salasana. Laitteiden liittäminen kunnan lähiverkkoon ja ohjelmien asentaminen kunnan työasemiin tai palvelimiin ilman PTTK Oy:n henkilökunnan lupaa on ehdottomasti kielletty. Kunnan omien palvelimien tiedot varmistetaan ja varmistuksista huolehtii PTTK Oy:n henkilöstö. Taloushallinnon järjestelmät ja terveydenhuollon järjestelmät käytettävissä PTTK Oy:n palvelimilta. Jokaisen käyttäjän oikeudet on tarkoin määritelty ja järjestelmä kerää tiedot suoritetuista henkilötietojen kyselyistä ja muutoksista. PTTK Oy huolehtii tietovarastojen turvallisuudesta. Kunnan henkilöstöhallinnon ja sosiaalitoimen järjestelmät ovat toistaiseksi käytettävissä Logica Oy:n Joensuun palvelukeskuksesta. Näiden järjestelmien tietovarastojen turvallisuudesta huolehtii Logica Oy. Käyttöoikeudet eri ohjelmiin ja järjestelmiin tilaa/luo työntekijän esimiehen päätöksen mukaisesti PTTK Oy:n atk-henkilöstö tai

19 Takaukset ja muut vastuut järjestelmän pääkäyttäjä. Käyttöoikeudet poistetaan samoin kuin uudet luodaan. Erityisen tärkeää on muistaa päätökset käyttöoikeuksien poistamisesta työsuhteen päättyessä tai pitkien (yli 3 kuukautta) poissaolojen ajaksi. Kunnan internet-yhteys ym. ulkoiset yhteydet on toteutettu Pohjois- Karjalan Maakuntaverkon kautta. Pohjois-Karjalan Maakuntaverkko on erotettu avoimesta tietoverkosta palomuurilla ja kunnan lähiverkko on suojattu Maakuntaverkosta päin osin palomuurilla ja osin reitittimellä. Internet sähköpostiosoitteen työntekijälle tilaa hänen esimiehensä PTTK Oy:n henkilöstöltä. Kunnan kotisivujen ylläpidosta vastaa omalta osaltaan jokainen osasto itse ja ylläpitäjiksi on nimetty 2-4 henkilöä/osasto. Osastopäällikkö vastaa siitä, että osaston atk-riskit tarkastetaan kerran vuodessa. Luetteloa kunnan antamista takauksista pitää taloushallinnossa pääkirjanpitäjä. Takausvastuita valvoo kunnanjohtaja ja talousjohtaja Henkilöstön tilapäinen poissaolo ja määräaikaiset työ/virkasuhteet Mikäli viran/toimenhaltijan poissaolo (virkavapaus, työloma, vuorotteluvapaa, sairausloma jne.) kestää kauemmin kuin 3 kuukautta, tulee hänen käyttöoikeutensa kunnan atk-ohjelmiin ja kunnan pankkitileihin sekä mahdollinen laskujen hyväksymisoikeus tai maksumääräysoikeus peruuttaa. Myös avaimet on luovutettava tekniselle toimistolle. Mikäli poissaolo kestää kauemmin kuin yhden vuoden, tulee viran/toimenhaltijan oikeudet kunnan atkjärjestelmiin kokonaan poistaa. Poissaolevan viran/toimenhaltijan lähin esimies huolehtii avaimien luovuttamisesta ja ilmoittaa atk-käyttöoikeuksien poistamisesta/peruuttamisesta pääkäyttäjälle. Kunnan pankkitilioikeuksissa, laskujen hyväksymis- tai maksumääräysoikeuksissa ilmoitus on toimitettava talousjohtajalle. Määräaikaisen työ/virkasuhteen päättyessä kaikki em. oikeudet on välittömästi poistettava ja avaimet luovutettava.

20 19 7. SISÄINEN VALVONTA JA OTTO-OIKEUS Pääsääntö: viran- tai toimenhaltijoiden yksi-jäsenisenä viranomaisena tekemät päätökset on saatettava tiedoksi lähimmälle esimiehelle neljän (4) päivän kuluessa päätöspöytäkirjan nähtävänäpitopäivästä lukien. Esittelijöiden päätökset on toimitettava myös lautakunnalle. Lautakuntien pöytäkirjat saatetaan tiedoksi kunnanjohtajalle ja kunnanhallituksen puheenjohtajalle KunL:n 51 :n tarkoittamaa otto-oikeutta varten neljän (4) päivän kuluessa pöytäkirjan nähtävänäpitopäivästä lukien. Päätökset lähimmälle esimiehelle on toimitettava asianhallintaohjelmiston avulla. Esimiehen oikeus päätösten katseluun tiedoksi sähköpostilla välittömästi. Seuraavien viran- tai toimenhaltijoiden yksi-jäsenisenä viranomaisena tekemät päätökset tulee toimittaa otto-oikeuden osalta käsiteltäväksi seuraavasti: Otto-oikeuden omaava toimielin tai viranhaltija Päätöksiä tekevä viranhaltija tai toimielin Kunnanhallitus Kunnanjohtaja Hallintojohtaja Talousjohtaja Henkilöstöpäällikkö Päätökset toimitettava kunnanjohtajalle kunnanhallituksen kokousta edeltävänä keskiviikkona. Kasvatus- ja koulutuslautakunta Sivistysjohtaja Vapaa-aikalautakunta Tekninen lautakunta Ympäristölautakunta Vapaa-aikapäällikkö Tekninen johtaja Kaavoitusjohtaja

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET KONTIOLAHDEN KUNTA

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET KONTIOLAHDEN KUNTA KONTIOLAHDEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Voimaantulo: 1.1.2015 1. SISÄISEN VALVONNAN TARKOITUS... 2 2. TALOUSARVIO, TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA SEKÄ RAPORTOINTI... 3 2.1. Talousarvio... 3 2.2. Raportointi...

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNTA TALOUSSÄÄNTÖ

PUNKALAITUMEN KUNTA TALOUSSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNTA TALOUSSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty Kunnanvaltuusto 5.4.2006, 17 Voimaantulo 1.5.2006 SISÄLLYSLUETTELO I Luku: Yleisiä määräyksiä 1 Soveltamisala 2 2 Taloudellisuus

Lisätiedot

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUSSÄÄNTÖ

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUSSÄÄNTÖ SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUSSÄÄNTÖ Sisällys 1 YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 2 1 Taloussäännön soveltaminen... 2 2 Taloudellisuus ja tulosvastuu... 2 3 Sisäinen valvonta... 2 4 Riskienhallinta... 2 2

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ohje

Sisäisen valvonnan ohje RANNIKKO-POHJANMAAN SOSIAALI- JA PERUSTERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ KUST-ÖSTERBOTTENS SAMKOMMUN FÖR SOCIAL- OCH PRIMÄRHÄLSOVÅRD Sisäisen valvonnan ohje Rannikko-Pohjanmaan kuntayhtymä 0 SISÄLLYS 1. Sisäisen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA SAATAVIEN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA SAATAVIEN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA SAATAVIEN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET Nakkilan kunta Voimaantulo 7.6.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleisperiaatteet...2 2. Soveltamisala...2 3. Laskutuksen suorittaja...2 4. Laskut...2

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

SÄÄNTÖKOKOELMA 055. Kaupunginkanslia JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston hyväksymä

SÄÄNTÖKOKOELMA 055. Kaupunginkanslia JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1 JOENSUUN KAUPUNKI Kaupunginkanslia KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA 055 JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 4 :n 2 momentti poistettu (KV 25.11.2002) Muutos 11 :n 3 momenttiin

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN T A L O U S S Ä Ä N T Ö. (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 1.9.2014) I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

PORIN KAUPUNGIN T A L O U S S Ä Ä N T Ö. (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 1.9.2014) I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ PORIN KAUPUNGIN T A L O U S S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 1.9.2014) I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Soveltamisala Kaupungin taloudenhoidossa ja taloushallinnon järjestämisessä on sen lisäksi, mitä

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 490/2012 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma TALOUS JA TILINTARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 9 muutettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2001 12 muutettu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ

TAMPEREEN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ TAMPEREEN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ HYVÄKSYTTY: Kaupunginvaltuusto 9.4.1997, voimaantulo 1.5.1997 MUUTETTU: Kaupunginvaltuusto 23.4.2003 MUUTETTU: Kaupunginvaltuusto 22.6.2005 I LUKU - YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

Lisätiedot

Kivijärven kunta Khall Liite nro 1. TALOUSARVIO 2018 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

Kivijärven kunta Khall Liite nro 1. TALOUSARVIO 2018 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET TALOUSARVIO 2018 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1 SISÄLLYS 1. TALOUTTA OHJAAVAT SÄÄNNÖKSET... 3 1.1. Kuntalaki... 3 1.2. Hallintosääntö ja konserniohjeet... 3 1.3. Täytäntöönpano-ohjeet... 3 2. TALOUSARVION NOUDATTAMINEN...

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO - OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO - OHJE SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO - OHJE Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpanossa ja toteutuksessa on noudatettava valtuuston 11.12.2013 hyväksymää talousarviota ja sen perusteluja hallintosäännön

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1. SITOVUUDEN MÄÄRITTELY Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion käyttötalousosassa on asetettu kunnan

Lisätiedot

TALOUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston 19.12.2001 hyväksymä. Voimaantulo 01.01.2002 I LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ. 1 Soveltamisala

TALOUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston 19.12.2001 hyväksymä. Voimaantulo 01.01.2002 I LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ. 1 Soveltamisala 1 TALOUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 19.12.2001 hyväksymä Voimaantulo 01.01.2002 I LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Soveltamisala Tässä säännössä annetaan kaupungin kaikille toiminnoille yhteiset taloussuunnittelua,

Lisätiedot

Hollolan kunta Tehtävä YHTEISET TALOUSASIAT. Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat. Toimialan johtaja

Hollolan kunta Tehtävä YHTEISET TALOUSASIAT. Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat. Toimialan johtaja 1 Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat Päättää hankintarajoista Kh konsernipalvelut, kukin toimielin omalta toimialaltaan Päättää oman toimialansa/ tulosalueensa hankinnoista

Lisätiedot

Palvelutuotannon lautakunnan vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelma. Talousarvio 2017 ja vuosien taloussuunnitelma

Palvelutuotannon lautakunnan vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelma. Talousarvio 2017 ja vuosien taloussuunnitelma Palvelutuotannon lautakunta 3 26.01.2017 Palvelutuotannon lautakunnan vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelma 838/02.02.02/2016 Palvelutuotannon lautakunta 26.01.2017 3 Talousarvio 2017 ja vuosien 2018-2019

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ 1. Sen lisäksi, mitä laissa on säädetty, taloushallinnossa noudatetaan tämän säännön määräyksiä.

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ 1. Sen lisäksi, mitä laissa on säädetty, taloushallinnossa noudatetaan tämän säännön määräyksiä. NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ 1 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET 2 TEHTÄVIEN JÄRJESTÄMINEN 3 KONSERNIOHJAUS 4 TALOUSSUUNNITTELU Sen lisäksi, mitä laissa on säädetty, taloushallinnossa noudatetaan tämän säännön määräyksiä.

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Henkilö ei saa osallistua sellaisten sopimusten tai asioiden käsittelyyn, joista hänellä on odotettavissa olennaista henkilökohtaista etua.

Henkilö ei saa osallistua sellaisten sopimusten tai asioiden käsittelyyn, joista hänellä on odotettavissa olennaista henkilökohtaista etua. HÄMEENLINNAN ELÄKKEENSAAJAT RY Taloussääntö Yleisiä määräyksiä 1 Yhdistyksen hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöstä tehtäessä on noudatettava yhdistyslain, kirjanpitolain ja -asetuksen

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpanoon liittyen annetaan seuraavat tarkentavat ohjeet:

Vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpanoon liittyen annetaan seuraavat tarkentavat ohjeet: NOUSIAISTEN KUNTA 10.1.2017 Kunnanhallitus Lautakunnille VUODEN 2017 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2017 talousarvion 12.12.2015 83. Kunnan taloudenpitoa ohjaavien

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Taloussääntö 1. Konsernitilinpäätöksen laatii rahatoimi.

Naantalin kaupunki Taloussääntö 1. Konsernitilinpäätöksen laatii rahatoimi. Naantalin kaupunki Taloussääntö 1 1 Yleiset määräykset 2 Tehtävien järjestäminen Sen lisäksi, mitä laissa on säädetty, taloushallinnossa noudatetaan tämän säännön määräyksiä. Tämän lisäksi on noudatettava

Lisätiedot

Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7)

Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7) Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7) LIEKSAN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET Kaupunginhallitus hyväksynyt

Lisätiedot

Sastamalan kaupunki Khall 22.12.2014 Käteiskassaohje Voimaan 1.1.2015

Sastamalan kaupunki Khall 22.12.2014 Käteiskassaohje Voimaan 1.1.2015 Käteiskassaohje Tämä ohje koskee kassapäätejärjestelmä- ja lipaskassamuotoisia kassoja sekä korttimaksupäätekassoja, jolle on myönnetty oikeus kassan hoitoon tulojen perimistä ja/tai menojen suorittamista

Lisätiedot

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2015

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2015 Talousarvio 2015 1 (5) TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2015 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpanossa ja toteutuksessa on noudatettava kaupunginvaltuuston 15.12.2014 hyväksymää talousarviota.

Lisätiedot

Suomen Tanssiurheiluliitto TALOUDENHOIDON PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET

Suomen Tanssiurheiluliitto TALOUDENHOIDON PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET Suomen Tanssiurheiluliitto TALOUDENHOIDON PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET Päivitetty 29.8.2015 SISÄLTÖ 1. LUKU YLEISET SÄÄNNÖKSET 2 2. LUKU TALOUDEN SUUNNITTELU 2 3. LUKU KIRJANPITO 2 4. LUKU TILINPÄÄTÖS 4 5. LUKU

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI 1(7)

KUOPION KAUPUNKI 1(7) KUOPION KAUPUNKI 1(7) Kuopion kaupungin LASKUTUS- JA PERINTÄOHJE YLEISPERIAATTEET 1 2 LASKUTUS 3 4 5 Näitä ohjeita noudatetaan kaikkien kaupungille tulevien saatavien laskutuksessa ja perinnässä ellei

Lisätiedot

Haukiputaan kunta. Konserniohjeet

Haukiputaan kunta. Konserniohjeet Haukiputaan kunta Konserniohjeet 17.1.2011 2 Sisältö 1 Kuntakonserni... 3 2 Konserniohjeiden soveltamisala... 3 3 Kunnan ohjausvallan käyttäminen... 3 3.1. Hallinnon järjestäminen... 4 3.2. Toiminnan suunnittelu...

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJE

PELKOSENNIEMEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJE PELKOSENNIEMEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJE LUONNOS 28.4.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 3 1.1 Lainsäädäntöperusta... 3 1.2 Sisäisen valvonnan tavoite ja tarkoitus, käsitteet... 3 1.3 Tehtävät ja

Lisätiedot

Alavieskan kunta SISÄISEN VALVONNAN OHJEET

Alavieskan kunta SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Alavieskan kunta SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Kunnanhallitus hyväksynyt 4.6.2001 SISÄINEN VALVONTA 1 SISÄISEN VALVONNAN TEHTÄVÄ Sisäinen valvonta sisältää kunnan johdon toimenpiteet kohtuullisen varmuuden

Lisätiedot

SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015

SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015 SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015 1. YLEISTÄ SSuL:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan yhdistyslain,

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA Kunnanhallitus. Lautakunnille VUODEN 2016 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

NOUSIAISTEN KUNTA Kunnanhallitus. Lautakunnille VUODEN 2016 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET NOUSIAISTEN KUNTA 22.12.2015 Kunnanhallitus Lautakunnille VUODEN 2016 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2016 talousarvion 7.12.2015 89. Kunnan taloudenpitoa ohjaavien

Lisätiedot

Sisäinen valvonta on johtamisen apuväline. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa maakuntahallitus.

Sisäinen valvonta on johtamisen apuväline. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa maakuntahallitus. SISÄINEN VALVONTA POHJANMAAN LIITOSSA 1. Johtosääntömääräykset Pohjanmaan liiton tarkastussäännön 1 :n mukaan kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1 Parikkalan kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Koti kaapan5iesa w. Tekninen palvelukeskus VARASTO-OHJEET

Koti kaapan5iesa w. Tekninen palvelukeskus VARASTO-OHJEET Koti kaapan5iesa w Tekninen palvelukeskus VARASTO-OHJEET 1 (5) Sisällysluettelo: VISIO...2 1. VARASTOT...2 2. RAHOITUS...2 3. VARASTOINTI...3 4. VARASTOHANKI NNAT...3 5. VASTAANOTTO... 3 6. VARASTOSTA

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12. VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.2013 153 VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN

Lisätiedot

TUUSULAN PALLOSEURAN TALOUSOHJESÄÄNTÖ

TUUSULAN PALLOSEURAN TALOUSOHJESÄÄNTÖ TUUSULAN PALLOSEURAN TALOUSOHJESÄÄNTÖ 1 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 VASTUUNJAKO TALOUSASIOISSA... 3 2.1 Seuran vuosikokoukset... 3 2.2 Seuran johtokunta... 3 2.3 Seuran joukkueet... 4 2.3.1 Joukkueen taloudenhoitajan

Lisätiedot

Ohje 29.11.2013. Jakelussa mainituille TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2014

Ohje 29.11.2013. Jakelussa mainituille TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2014 Jakelussa mainituille TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2014 Kunnanvaltuusto on 9.12.2013 hyväksynyt taloussuunnitelman vuosille 2014-2016. Talousarvion (taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi)

Lisätiedot

KUNNAN TALOUDENHOIDON JA SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVAT OHJEET TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMINEN JA SEURANTA

KUNNAN TALOUDENHOIDON JA SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVAT OHJEET TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMINEN JA SEURANTA KIVIJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUS KUNNAN TALOUDENHOIDON JA SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVAT OHJEET SÄÄNTÖPERUSTA Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 AIKA 15.11.2017 klo 13:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMISTOIMET

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ Kuntayhtymän hallitus 28.4.2006 50 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. luku TOIMINTAA OHJAAVA SÄÄNNÖSTÖ 1 Kuntayhtymän hallinnon järjestämisessä noudatetaan tämän säännön määräyksiä, jollei muualla

Lisätiedot

MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN 15.9.2014 ALKAEN 2. ORGANISAATIO -- 2. ORGANISAATIO. Voimassa oleva: 5 Henkilöstöorganisaatio

MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN 15.9.2014 ALKAEN 2. ORGANISAATIO -- 2. ORGANISAATIO. Voimassa oleva: 5 Henkilöstöorganisaatio MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN 15.9.2014 ALKAEN Voimassa oleva: 2. ORGANISAATIO -- 5 Henkilöstöorganisaatio Kunnanjohtaja johtaa koko henkilöstöorganisaatiota. Ympäristöpäällikkö, hallintopäällikkö ja kehittämispäällikkö

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS Johtosääntö Sipoon kunta Sisällys 1 Liikelaitoksen nimi... 2 2 Liikelaitoksen toimiala... 2 3 Johtokunnan kokoonpano... 2 4 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 2 5 Esittely...

Lisätiedot

1 Tässä säännössä annetaan yhteiset raha- ja laskentatointa sekä muuta taloudenhoitoa koskevat määräykset.

1 Tässä säännössä annetaan yhteiset raha- ja laskentatointa sekä muuta taloudenhoitoa koskevat määräykset. Taloussääntö YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Soveltamisala 1 Tässä säännössä annetaan yhteiset raha- ja laskentatointa sekä muuta taloudenhoitoa koskevat määräykset. Taloudenhoidossa on sen lisäksi, mitä kirjanpitolaissa

Lisätiedot

VUODEN 2015 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO JA SEURANTA

VUODEN 2015 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO JA SEURANTA IIN KUNTA Khall 13.1.2014 Hallintopalvelut VUODEN 2015 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO JA SEURANTA 1. Yleistä Kuntalain mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015»

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA IRTAIMEN OMAISUUDEN LUETTELOINTI- JA POISTO-OHJEET

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA IRTAIMEN OMAISUUDEN LUETTELOINTI- JA POISTO-OHJEET KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA IRTAIMEN OMAISUUDEN LUETTELOINTI- JA POISTO-OHJEET Nakkilan kunta Voimaantulo 7.6.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä...2 2. Vastuuhenkilöt...2 3. Irtaimistoluettelo ja irtaimistokortti...3

Lisätiedot

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. SOVELTAMISALA Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymän ylläpitämästä lukioliikelaitos Tavastiasta ovat voimassa laissa säädetyn lisäksi tämän johtosäännön määräykset.

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 1. HALLINTOSÄÄNTÖ 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 5. TEKNISEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 6. HUITTISTEN

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta 1 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö 1.1.2011 30 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2008 69 1.1.

KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2008 69 1.1. KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2008 69 1.1.2009 Toiminta-ajatus 1 Keskusvirasto huolehtii kaupunginvaltuuston,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (6) Taloushallintopalvelu-liikelaitos 18.06.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (6) Taloushallintopalvelu-liikelaitos 18.06.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (6) 15 Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen toimintasääntöjen muuttaminen 1.6.2015 alkaen HEL 2015-001191 T 00 01 00 Päätös Päätöksen perustelut Taloushallintopalvelu

Lisätiedot

Ohje koskee kuntaa ja sen tytäryhteisöjä. Ohje on käsiteltävä tytäryhteisöjen yhtiökokouksessa ja hallituksessa tai vastaavissa hallintoelimissä.

Ohje koskee kuntaa ja sen tytäryhteisöjä. Ohje on käsiteltävä tytäryhteisöjen yhtiökokouksessa ja hallituksessa tai vastaavissa hallintoelimissä. SODANKYLÄN KUNTA Kunnanhallitus (Kh 10.12.1997) KONSERNIOHJEET KONSERNIOHJEEN TAVOITE Näillä ohjeilla kunnanhallitus antaa konsernitason toimintaohjeet ja -periaatteet sekä täsmentää kunnan ja kunnanhallituksen

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA Kunnanvaltuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista (13

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.2008 84 Noudatetaan 1.1.2009 alkaen 1 Toimiala Tässä johtosäännössä määritellään vesihuoltolaitoksen, sen johtokunnan ja toimitusjohtajan

Lisätiedot

YPÄJÄN KUNNAN KONSERNIOHJEET

YPÄJÄN KUNNAN KONSERNIOHJEET Kh 18.3.2012 53 LIITE 15 YPÄJÄN KUNNAN KONSERNIOHJEET Hyväksytty: Voimaantulo: 1 YLEISTÄ 1.1 Määrittelyt Kuntakonsernilla tarkoitetaan kunnan ja yhden tai useamman muun yhteisön muodostamaa taloudellista

Lisätiedot

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle Dnro:375/02.02.01/2013 Ehdotus kunanhallitukselle 27.6.2016 Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 Sisällys 1. JOHDANTO 2 1.1. Sisäisen valvonnan, ulkoisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät:

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät: ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät: Johtokunta Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto 10.6.2008 LIIKELAITOS EDUPOLIN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU YLEISTÄ 1 Ylläpitäjä Liikelaitos Edupoli on kuntalain

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 16 KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSEN LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 Toimiala Kymenlaakson pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Talousohjesääntö

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Talousohjesääntö Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO Talousohjesääntö 11.11.2014 Sivu 1 / 6 Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan talousohjesääntö 1 Soveltaminen Sen lisäksi, mitä Humanistisen

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE 1 Kv 3.3.2008 Sääntö tulee voimaan heti Kumottu 20.12.2000 hyväksymä konserniohje HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE Tarkoitus ja tavoite Soveltamisala Sitovuus Hyvinkään kaupungin konserniohjeella tuetaan

Lisätiedot

Toimielinten alaisten viranhaltijoiden vastuusta säädetään asianomaisissa

Toimielinten alaisten viranhaltijoiden vastuusta säädetään asianomaisissa PORIN KAUPUNGIN T A L O U S S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 24.4.2006) I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Soveltamisala Kaupungin taloudenhoidossa ja taloushallinnon järjestämisessä on sen lisäksi, mitä

Lisätiedot

Tositteiden hyväksyminen palvelukeskuksessa

Tositteiden hyväksyminen palvelukeskuksessa Valtiokonttori Määräys 1 (5) 30.10.2015 Dnro VK/926/00.01/2015 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Tositteiden hyväksyminen palvelukeskuksessa Voimaantulo Lisätiedot

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 1 Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1 SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Sisällys Johdanto... 2 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala...

Lisätiedot

URHEA-SÄÄTIÖN TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET

URHEA-SÄÄTIÖN TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET URHEA-SÄÄTIÖN TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Suhde muihin säädöksiin Säätiön hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä on noudatettava voimassa olevia lakeja ja asetuksia sekä

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sipoon kunta Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Voimaantulo xx.xx.2017 Kunnanvaltuusto xx.x.2017 Sisällysluettelo 1 Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 2 2 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

Tilikauden ylijäämä oli 4,22 milj. euroa (TA -5,67 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä

Tilikauden ylijäämä oli 4,22 milj. euroa (TA -5,67 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä Kunnanhallitus 112 27.03.2017 Kunnanvaltuusto 51 29.05.2017 Vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksyminen 972/02.02.01/2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 112 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

1 (8) 1.1 Mitä on sisäinen valvonta

1 (8) 1.1 Mitä on sisäinen valvonta 1 (8) SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Muutettu kunnanhallituksessa 3.12.2007 228, liite 4 Muutettu kunnanhallituksessa 16.2.2004 36 Muutettu kunnanhallituksessa 2.2.2004 14 Hyväksytty kunnanhallituksessa 25.11.1997

Lisätiedot

Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö

Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö Johtokunta on hyväksynyt tämän toimintasäännön 4.12.2013 ja se on voimassa 1.1.2014 alkaen. Lisäykset (kursivoituna) johtokunta 5.2.2014 YLEISET

Lisätiedot

PESÄPUU RY:N TALOUS- JA HALLINTOSÄÄNTÖ

PESÄPUU RY:N TALOUS- JA HALLINTOSÄÄNTÖ PESÄPUU RY:N TALOUS- JA HALLINTOSÄÄNTÖ 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Suhde muihin säännöksiin Pesäpuu ry:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa, tilinpäätöksessä ja tilintarkastuksessa noudatetaan kirjanpitolain

Lisätiedot

1. TALOUSHALLINNON VASTUUNJAKO

1. TALOUSHALLINNON VASTUUNJAKO 1. TALOUSHALLINNON VASTUUNJAKO AINEJÄRJESTÖSSÄ Taloudenhoitajakoulutus 6.2.2015/ RS Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry YHDISTYKSEN KOKOUS vahvistaa tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä

Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä Tarkastuslautakunnan, tilintarkastuksen ja sisäisen tarkastuksen tehtävät Valtuuston perehdytystilaisuus 18.9.2017 Konsernihallinto Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

KHALL. 11.1.2011 VUODEN 2011 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

KHALL. 11.1.2011 VUODEN 2011 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2011 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. YLEISTÄ Kunnanhallitus lähettää hallintokunnille valtuuston 20.12.2009 :n 65 kohdalla hyväksymän vuoden 2011 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosiksi

Lisätiedot

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

PÄLKÄNEEN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PÄLKÄNEEN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Käsittely : Kunnanvaltuuston hyväksymä xx.xx.2014 xx Kunnanhallitus xx.xx.xxxx xx Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. SISÄISEN VALVONNAN

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009 Muutos 5 :ään, kv 12.12.2012 85 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta

Lisätiedot

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori.

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori. 1(5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 7 hyväksymä. Voimassa 1.9.2015 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA 45 Henkilöstöpolitiikka ja henkilöstöjohtaminen Kunnan henkilöstöpolitiikka perustuu kunnanvaltuuston hyväksymään henkilöstöstrategiaan. Käytännön toteutuksesta ja seurannasta

Lisätiedot

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilinpäätöksen hyväksyminen 69/00.00.03.00/2014 MHS 10.03.2014 17 Kuntalain

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET

SUONENJOEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET SUONENJOEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 30.1.2012 8 Voimaan: 1.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite 2 Soveltamisala 3 Konserniohjeen käsittely ja hyväksyminen

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 TÄYTÄNTÖÖNPANO - OHJE

TALOUSARVION 2015 TÄYTÄNTÖÖNPANO - OHJE SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 TÄYTÄNTÖÖNPANO - OHJE Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpanossa ja toteutuksessa on noudatettava valtuuston 10.12.2014 hyväksymää talousarviota ja sen perusteluja hallintosäännön

Lisätiedot

HALLITUKSEN TALOUSHALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

HALLITUKSEN TALOUSHALLINNOLLISET TEHTÄVÄT Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry TALOUSSÄÄNTÖ 1 (5) I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry:n toiminnassa, taloudenhoidossa ja varojen käytössä noudatetaan laeissa ja asetuksissa,

Lisätiedot

Tilikauden alijäämä oli - 1,38 milj. euroa (TA -1,35 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä

Tilikauden alijäämä oli - 1,38 milj. euroa (TA -1,35 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä Kunnanhallitus 92 31.03.2016 Kunnanvaltuusto 55 20.06.2016 Vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen 2/02.02.01/2016 Kunnanhallitus 31.03.2016 92 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 29.10.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

Inarin kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

Inarin kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 0 Inarin kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Valtuusto / /2017 1 Sisällysluettelo 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala...2 2. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoite ja tarkoitus;

Lisätiedot