Ohje koskee kuntaa ja sen tytäryhteisöjä. Ohje on käsiteltävä tytäryhteisöjen yhtiökokouksessa ja hallituksessa tai vastaavissa hallintoelimissä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohje koskee kuntaa ja sen tytäryhteisöjä. Ohje on käsiteltävä tytäryhteisöjen yhtiökokouksessa ja hallituksessa tai vastaavissa hallintoelimissä."

Transkriptio

1 SODANKYLÄN KUNTA Kunnanhallitus (Kh ) KONSERNIOHJEET KONSERNIOHJEEN TAVOITE Näillä ohjeilla kunnanhallitus antaa konsernitason toimintaohjeet ja -periaatteet sekä täsmentää kunnan ja kunnanhallituksen asemaa konsernin johtajana. KONSERNIOHJEEN SOVELTAMISALA Ohje koskee kuntaa ja sen tytäryhteisöjä. Ohje on käsiteltävä tytäryhteisöjen yhtiökokouksessa ja hallituksessa tai vastaavissa hallintoelimissä. Sodankylän kuntakonserni on taloudellinen kokonaisuus, jonka muodostavat kunta (emoyhteisö) sekä ne juridisesti itsenäiset yhteisöt (osakeyhtiöt, kuntayhtymät, säätiöt ja yhdistykset), joissa kunnalla yksin tai muiden kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen kanssa on määräämisvalta (tytäryhteisöt). Luettelo ohjeen hyväksymisajankohtana konserniin kuuluvista tytäryhteisöistä on liitteenä. KUNTAKONSERNIN JA TYTÄRYHTEISÖJEN TOIMINTA-AJATUKSET Kunnan tehtävänä on kunnanvaltuuston määrittelemän toiminta-ajatuksen mukaisesti edistää asukkaiden hyvinvointia ja hallita muutokset. Tärkeintä on peruspalveluiden turvaaminen, työllisyyden parantaminen ja ympäristön tilasta huolehtiminen. Tytäryhteisöjen on toiminnassaan huomioitava em. kunnan toiminta-ajatus sekä yhteisön perustamisvaiheessa yhtiöjärjestyksessä tai vastaavassa oleva kunnan hyväksymä toimiala, johon ei yhteisö saa tehdä merkittäviä muutoksia, jollei kunnanhallitus ole toimialan muutosta hyväksynyt. KONSERNIOHJAUS JA -JOHTAMINEN Konsernijohto ja tehtävät Vastuu konserniohjaukseen liittyvistä tehtävistä on kunnassa seur aava:

2 Kunnanvaltuusto - määrittelee omistajapolitiikan ja yleiset toimintaperiaatteet - on kuntakonsernin toiminnan ylin valvoja - hyväksyy tavoitteet talousarviossa ja taloussuunnitelmassa koko kuntakonsernille - seuraa tavoitteiden toteutumista ja voi antaa yleisohjeita tavoitteiden toteuttamiseksi Kunnanhallitus - hyväksyy yhteisön perustamisvaiheessa yhteisön toimialan sekä siihen myöhemmin tehtävät merkittävät muutokset - ohjaa kuntakonsernin taloutta ja hallintoa - vastaa yhteisöjen valvonnan järjestämisestä - hyväksyy konserniohjeen - antaa kunnanjohtajalle tai kunnanhallituksen erikseen nimeämälle edustajalle ohjeet yhteisöjen hallitukseen tai vastaavaan toimielimeen nimettävistä henkilöistä, joista vähintään yhden tulee olla kunnanhallituksen varsinainen jäsen tai kunnanvaltuuston puheenjohtajistoon kuuluva - antaa ohjeita kuntaa edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisesta yhteisössä vireillä oleviin merkittäviin asioihin - antaa toimintakertomuksen yhteydessä kunnanvaltuustolle tiedot tytäryhteisöjen toiminnasta ja tavoitteiden toteutumisesta - seuraa tytäryhteisöjen toimintaa ja tekee tarvittaessa korjaavat toimenpide-ehdotukset ja päätökset havaitsemistaan epäkohdista Lautakunta - huolehtii toimialaansa kuuluvan tytäryhteisön toiminnan yleisestä seurannasta - ilmoittaa havaitsemistaan epäkohdista kunnanhallitukselle sekä tekee epäkohtien korjaamiseksi toimenpide-ehdotukset kunnanhallituksen käsittelyä varten Kunnanjohtaja - vastaa kuntakonsernin operatiivisesta johtamisesta kunnan (emoyhteisön) osalta sekä seuraa omistajapolitiikan toteutumista tytäryhteisöissä - ilmoittaa havaitsemistaan epäkohdista kunnanhallitukselle ja tekee toimenpide-ehdotukset korjaaviksi toimenpiteiksi kunnanhallituksen käsittelyä varten - edustaa kuntaa yhtiökokouksessa tai vastaavassa tytäryhteisön toimielimen kokouksessa, ellei kunnanhallitus ole erikseen nimennyt toista edustajaa tai ao. lautakunnan johtosäännössä edustusoikeutta annettu muulle henkilölle. Kunnanjohtajalla on oikeus myös valtakirjalla oikeuttaa toinen henkilö yhtiökokousedustajaksi tai vastaavaksi

3 - voi olla läsnä tytäryhteisön hallituksen tai vastaavan toimielimen kokouksessa, jossa hänellä on puheoikeus mutta ei päätösvaltaa, ellei häntä ole valittu jäseneksi ko. toimielimeen Päävastuualuejohtajat - huolehtivat toimialaansa kuuluvien tytäryhteisöjen toiminnan seurannasta - ilmoittavat havaitsemistaan puutteista sekä valmistelevat toimenpiteet korjaaviksi toimiksi ao. lautakunnalle, jotta lautakunta voi tarvittaessa tehdä esityksensä kunnanhallitukselle - seurantatehtävän hoitamiseksi pitävät säännöllisesti yhteyttä tytäryhteisöjen johtoon - esittelevät yhteisön johdolle kunnan strategiset tavoitteet sekä tiedottavat muistakin yhteisön toimintaan ja kehittämiseen vaikuttavista asioista Edustajien valinta tytäryhteisöjen hallintoelimiin Edustajien ohjeistaminen Tytäryhteisöjen hallituksiin tai vastaaviin toimielimiin valitaan luottamushenkilöitä sekä viranhaltijoita, joilla on liiketaloudellista ja tytäryhteisön toimialueen asiantuntemusta. Kuntalain 23 :n 2 momentin mukaan kunnanhallitus antaa tarvittaessa ohjeita kuntaa eri yhteisöjen ja säätiöiden hallintoelimissä edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin. Kuntayhtymien toiminta- ja taloussuunnitelmista lausunnon antaa kuitenkin ao. toimialan lautakunta. Tietojen antaminen kunnalle (emoyhteisölle) Kaikkien tytäryhteisöjen on toimitettava kunnalle seuraavat tiedot - tilinpäätös kultakin kalenterivuodelta seuraavan vuoden helmikuun 28. päivään mennessä. Tilinpäätöksen tulee sisältää toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase, arvio yhteisön tavoitteiden toteutumisesta tilivuonna sekä arvio tulevaisuuden kehitysnäkymistä - talousarvio seuraavalle vuodelle syyskuun loppuun mennessä. Talousarvio sisältää toiminnallisen kuvauksen lisäksi yhteisön tulos- ja rahoitusbudjetin sekä investoinnit ja lainanottotiedot. - talousarvion toteutumisen seurantaraportti 30.4., ja tilanteen mukaisena. Raportissa tulee tarkastella talousarvion toiminnallista ja taloudellista toteutumista, poikkeamia ja korjaavia toimenpiteitä - kokouskutsut ja esityslistat kunnanjohtajalle tarvittavat tiedot yhteisiä hankintoja varten.

4 KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAADINTA Kunnan konsernitilinpäätöksen tarkoituksena on selvittää ne varat, velat ja vastuut, joihin kunnalla on omistajuuteen tai sopimukseen perustuvaa määräysvaltaa, velvoitteita ja vastuuta. Tytäryhteisöjen on konsernitilinpäätöksen laadintaa varten huomioitava seuraavat asiat: - yhtenäinen tilikausi on kalenterivuosi - tilipuitteet (tuloslaskelma ja tase) on luotava mahdollisimman yhdenmukaisiksi kunnan tilipuitteiden kanssa - konsernitilinpäätöksen laadintaa varten tiedot on toimitettava viimeistään taloushallintoon taloushallinnon vaatimalla tarkkuudella ja tavalla Kamreeri antaa tytäryhteisöille tarkemmat ohjeet konsernitilinpäätöksen laadinnasta. TILINTARKASTUS Tytäryhteisössä on käytettävä yhtenä tilintarkastajana samaa tilintarkastajayhteisöä/tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa kuin kunnassa. RAHOITUS Rahoitus tytäryhteisöissä hoidetaan seuraavia periaatteita noudattaen: - yhteisön johto eli toimitusjohtaja ja hallitus vastaavat yhteisön lainanhoitokustannusten minimoimisesta ja kassavarojen tuottavasta sijoittamisesta - kunnanhallituksen päätöksellä tytäryhteisölle voidaan antaa lyhytaikaiseen rahoitustarpeeseen eli alle vuoden takaisinmaksuajalla kassalainaa kunnanhallituksen erikseen päättämillä lainaehdoilla. Lainoista, joissa takaisinmaksuaika on vuotta pidempi, päättää kunnanvaltuusto. RISKIEN HALLINTA Tytäryhteisön on hankittava omistajien suostumus etukäteen seuraavissa asioissa: - kunnanhallituksen ja yhtiökokouksen päätös toimialan ja tehtävien laajentamiseen tai oleelliseen muutokseen - yhtiökokouksen päätös merkittäviin investointeihin tai omaisuuden myyntiin - yhtiökokouksen päätös vakuuden antamiseen muitten kuin yhtiön omien vastuiden hoitamisesta

5 YHTEISET PALVELUT JA HANKINNAT Kuntakonsernissa hankitaan mm. seuraavat tuoteryhmät yhteishankintoina, joita varten tytäryhteisöt toimittavat tarvittavat tiedot tarjouspyyntöjä varten ja joista kunnan ao. viranomainen antaa tytäryhteisön päätöksentekoa varten esityksensä: - siivousaineet ja -välineet - ajoneuvojen polttoaineet - elintarvikkeet - vakuutukset HENKILÖSTÖPOLITIIKKA Henkilöstötarpeet kuntakonsernissa hoidetaan ensisijaisesti sisäisillä järjestelyillä ja suositaan työnkiertoa koko konsernin sisällä. Kunnan henkilöstöpoliittisia ohjelmia ja linjauksia noudatetaan myös tytäryhteisöissä. TIEDOTTAMINEN KONSERNIN ASIOISTA Kuntalain 29 2 momentin mukaan kunnan on sopivin tavoin tiedotettava asukkailleen yhteisön tai säätiön toiminnasta. Koko kuntakonsernia koskevista asioista tiedottaa kunnanjohtaja. Yksittäisen tytäryhteisön asioiden tiedottamisen hoitaa toimitusjohtaja tai vastaavassa asemassa oleva henkilö. Kh tekemä lisäys em. ohjeeseen: "Kunnan tytäryhtiö voi antaa toiselle kunnan omistamalle yhtiölle alle vuoden maksuajalla kassalainaa lyhytaikaisen rahoitustarpeeseen. Konsernin sisällä annetuista kassalainoista peritään lainan antohetken mukainen 12 kk:n euriborkorko (365). Lainoista, joissa on yli vuoden takaisinmaksuaika, on yhtiön hallituksen ja yhtiökokouksen tehtävä päätös sekä saatava vakuus."

Valtuusto hyväksyy konserniohjeen.

Valtuusto hyväksyy konserniohjeen. 1 Kh 15.10.2007, liite nro 2 Kv 15.11.2007, liite nro 1 SODANKYLÄN KUNNAN KONSERNIOHJE Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite Ohjeen soveltamisala Ohjeen käsittely ja hyväksyminen Johtaminen, ohjaus ja valvonta

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 0 YLEISHALLINTO 04 TALOUSASIAT HARJAVALLAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE 2012 Hyväksytty kaupunginvaltuusto 13.2.2012/10 Voimaantulo 1.3.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA KONSERNIOHJE

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA KONSERNIOHJE KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA KONSERNIOHJE Nakkilan kunta Voimaantulo 1.1.2011 Sisällysluettelo 1. NAKKILAN KUNNAN OMISTAJAPOLITIIKKA...2 2. KONSERNIOHJEEN TARKOITUS JA TAVOITE...2 3. KONSERNIOHJEEN SOVELTAMISALA...2

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNNAN KONSERNIOHJE

PIRKKALAN KUNNAN KONSERNIOHJE PIRKKALAN KUNTA Voimaan 1.3.2012 PIRKKALAN KUNNAN KONSERNIOHJE 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite... 2 2 Konserniohjeen soveltamisala... 2 3 Konserniohjeen hyväksyminen ja sitovuus...

Lisätiedot

Kunnanhallitus 10.8.2009 196 LIITE 7 Kunnanvaltuusto 7.9.2009 54 LIITE 11. Konserniohje

Kunnanhallitus 10.8.2009 196 LIITE 7 Kunnanvaltuusto 7.9.2009 54 LIITE 11. Konserniohje Kunnanhallitus 10.8.2009 196 LIITE 7 Kunnanvaltuusto 7.9.2009 54 LIITE 11 Konserniohje Valtuusto hyväksynyt 7.9.2009 Voimaantulo 1.1.2010 2 1. Kunnan omistajapolitiikka...3 2. Konserniohjeen tarkoitus

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET

SOMERON KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET 1 SOMERON KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET Hyväksytty: 14.12.2010 66 (Kvalt) Voimaantulo: 01.01.2011 1. Kunnan omistajapolitiikka Kaupungin omistajapolitiikan tavoitteena on turvata kaupungin pitkäjänteinen toiminta

Lisätiedot

K O N S E R N I O H J E

K O N S E R N I O H J E K O N S ERNIOHJE KEMIÖNSAAREN KUNTA Valtuusto hyväksynyt 7.12.2011 1. KONSERNIOHJEEN TAVOITE JA TARKOITUS Kemiönsaaren kuntakonsernin konserniohjeen tavoite on edistää yhteisen näkemyksen muodostamista

Lisätiedot

Kh 18.8.2009 183 Kv 29.10.2009 61 VAALAN KUNNAN KONSERNIOHJEET

Kh 18.8.2009 183 Kv 29.10.2009 61 VAALAN KUNNAN KONSERNIOHJEET Kh 18.8.2009 183 Kv 29.10.2009 61 VAALAN KUNNAN KONSERNIOHJEET Vaalan kunnan konserniohje 2/10 SISÄLLYSLUETTELO 1 Kunnan omistajapolitiikka... 1 2 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite... 1 3 Kuntakonserni...

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 5 Viestintä 5.1 Viestinnän periaatteet 9. 6 Ohjeiden voimaantulo 9

Sisällysluettelo. 5 Viestintä 5.1 Viestinnän periaatteet 9. 6 Ohjeiden voimaantulo 9 Seinäjoen kaup pungin KONSERNIOHJE 1 Sisällysluettelo Sivu 1 Yleisosa 1.1 Kuntakonsernin määritelmä ja muut konserniin liittyvät keskeiset käsitteet 2 1.2 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite 3 1.3 Konserniohjeen

Lisätiedot

KONSERNIOHJEET 1.1.2015 alkaen

KONSERNIOHJEET 1.1.2015 alkaen KONSERNIOHJEET 1.1.2015 alkaen Kunnanhallitus 24.11.2014 Kunnanvaltuusto 8.12.2014 MÄNTSÄLÄN KUNNAN KONSERNIOHJE Sisällysluettelo 1. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite... 1 2. Konserniohjeen soveltamisala...

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET

PAIMION KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET PAIMION KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET Sisällysluettelo 1. KONSERNIOHJEEN TARKOITUS JA TAVOITE...2 2. SOVELTAMISALA...2 3. KONSERNIOHJEEN KÄSITTELY JA HYVÄKSYMINEN...3 4. KONSERNIOHJEEN SITOVUUS...3 5. KAUPUNGIN

Lisätiedot

KONSERNIOHJE LAUKAAN KUNTA

KONSERNIOHJE LAUKAAN KUNTA KONSERNIOHJE LAUKAAN KUNTA hyväksytty 24.9.2012 kunnanvaltuusto 21 Muutokset: valtuusto 8.9.2014 101 ja 30.3.2015 8 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnan omistajapolitiikka... 3 2. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite...

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI. Konserniohje. Hyväksytty 11.6.2007

ORIVEDEN KAUPUNKI. Konserniohje. Hyväksytty 11.6.2007 ORIVEDEN KAUPUNKI Konserniohje Hyväksytty 11.6.2007 Voimaantulo 1.7.2007 SISÄLLYSLUETTELO ORIVEDEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE...5 1 Kuntakonsernin määrittely ja ohjeen soveltamisala... 5 2 Konserniohjeen

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE Valtuusto hyväksynyt 14.6.2010 58, muutettu KV 10.11.2014 112. Voimaantulo 1.8.2010 2 Sisällysluettelo KONSERNIOHJE 1. Kaupungin omistajapolitiikka 5 2. Konserniohjeen

Lisätiedot

1 (5) LUUMÄEN KUNNAN KONSERNIOHJE. Hyväksytty: Valtuusto 10.11.2008 58. Voimaantulo: 1.1.2009. 1. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite

1 (5) LUUMÄEN KUNNAN KONSERNIOHJE. Hyväksytty: Valtuusto 10.11.2008 58. Voimaantulo: 1.1.2009. 1. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite 1. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite Hyväksytty: Valtuusto 10.11.2008 58 Voimaantulo: 1.1.2009 LUUMÄEN KUNNAN KONSERNIOHJE Valtuusto kunnan ylimpänä päätöksentekijänä määrittelee kunnan tavoitteet ja

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan konserniohjeet

Nurmijärven kunnan konserniohjeet Nurmijärven kunnan konserniohjeet Valtuusto 13.12.2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnan omistajapolitiikka. 2 2. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite.. 3 3. Soveltamisala.. 3 4. Konserniohjeen käsittely ja hyväksyminen...

Lisätiedot

Yhteisön johdon on syytä ilmoittaa ristiriidasta välittömästi kirjallisesti kunnanjohtajalle sekä kunnanhallitukselle.

Yhteisön johdon on syytä ilmoittaa ristiriidasta välittömästi kirjallisesti kunnanjohtajalle sekä kunnanhallitukselle. 1 HAILUODON KUNNAN KONSERNIOHJEET Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite Soveltamisala Hailuodon kunnan konserniohjeella luodaan puitteet Hailuoto konserniin kuuluvien yhteisöjen omistajaohjaukselle kunnan

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET Kaupunginhallitus 23.2.2015 63 Kaupunginvaltuusto 5.3.2015 x 1 1. Kaupungin omistajapolitiikka Kaupungin omistajapolitiikan tavoitteena on turvata kaupungin pitkäjänteinen

Lisätiedot

KONSERNIOHJAUS JA HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA KAJAANIN KAUPUNKIKONSERNISSA 0.75

KONSERNIOHJAUS JA HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA KAJAANIN KAUPUNKIKONSERNISSA 0.75 KONSERNIOHJAUS JA HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA KAJAANIN KAUPUNKIKONSERNISSA 0.75 Kajaanin kaupungin konserniohje Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 4.11.2008 Sisältö 1. Omistajan tahtotila ja omistajastrategia

Lisätiedot

Kurikan kaupungin konserniohjeet

Kurikan kaupungin konserniohjeet 1 (7) Kurikan kaupungin konserniohjeet 1. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite 2. Soveltamisala Konserniohjeella luodaan puitteet ensisijaisesti kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen omistajaohjaukselle

Lisätiedot

PORIN KAUPUNKIKONSERNIN KONSERNIOHJE PORIN KAUPUNKIKONSERNIN KONSERNIOHJE KONSERNIOHJEEN TARKOITUS JA TAVOITE KONSERNIOHJEEN TARKOITUS JA TAVOITE

PORIN KAUPUNKIKONSERNIN KONSERNIOHJE PORIN KAUPUNKIKONSERNIN KONSERNIOHJE KONSERNIOHJEEN TARKOITUS JA TAVOITE KONSERNIOHJEEN TARKOITUS JA TAVOITE Vanha konserniohje PORIN KAUPUNKIKONSERNIN KONSERNIOHJE KONSERNIOHJEEN TARKOITUS JA TAVOITE Konserniin kuuluvat yhteisöt toimivat kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden toteuttajina ja noudattavat

Lisätiedot

Kaupunginvaltuuston 17.3.2008 hyväksymä, voimaantulo 25.3.2008 (korvaa valtuuston 23.2.1998 hyväksymät konserniohjeet).

Kaupunginvaltuuston 17.3.2008 hyväksymä, voimaantulo 25.3.2008 (korvaa valtuuston 23.2.1998 hyväksymät konserniohjeet). 1 RAISION KAUPUNGIN KONSERNIOHJE Kaupunginvaltuuston 17.3.2008 hyväksymä, voimaantulo 25.3.2008 (korvaa valtuuston 23.2.1998 hyväksymät konserniohjeet). 1. Kaupungin omistajapolitiikka Kaupungin omistajapolitiikan

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI. Konserniohje

RAAHEN KAUPUNKI. Konserniohje RAAHEN KAUPUNKI Konserniohje Kaupunginhallitus 15.12.2014 Kaupunginvaltuusto 12.1.2015 Sisällysluettelo 1. Kaupungin omistajapolitiikan tavoitteet... 2 2. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite... 2 3. Konserniohjeen

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE. Hyväksytty: kaupunginhallitus 3.3.2008 147

HEINOLAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE. Hyväksytty: kaupunginhallitus 3.3.2008 147 1 HEINOLAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE Hyväksytty: kaupunginhallitus 3.3.2008 147 2 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite Näillä konserniohjeilla varmistetaan kaupungin hyväksymän omistajapolitiikan ja asetettujen

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KONSERNIOHJE. Hyväksytty valtuustossa 9.6.2015

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KONSERNIOHJE. Hyväksytty valtuustossa 9.6.2015 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KONSERNIOHJE Hyväksytty valtuustossa 9.6.2015 1. Sairaanhoitopiirin omistajapolitiikka Kuntayhtymän omistajapolitiikan tavoitteena on turvata kuntayhtymän pitkäjänteinen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTIEN KONSERNIOHJE

PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTIEN KONSERNIOHJE PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTIEN KONSERNIOHJE 1 2 PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTIEN KONSERNIOHJE Yhteinen ehdotus Päijät-Hämeen kuntien konserniohjeeksi perustuu siihen, että kunnissa on erikseen kunta-konsernia koskeva Hyvä

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE Kaupunginhallitus 2.10.2012 Kaupunginvaltuusto 8.10.2012 2 Sisällysluettelo 1. Kaupungin omistajapolitiikka...3 2. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite...3 3. Konserniohjeiden

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE 1. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite Kaupunki tytäryhteisöineen muodostaa Hyvinkään kaupunkikonsernin. Tytäryhteisössä kaupunki käyttää kirjanpitolain mukaista määräysvaltaa, joka tarkoittaa emoyhteisön

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan konserniohjeet

Nurmijärven kunnan konserniohjeet Nurmijärven kunnan konserniohjeet Valtuusto 17.6.2015 Nurmijärven kunnan konserniohjeet Sisällysluettelo 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite... 1 2 Konserniohjeen velvoittavuus... 1 3 Kuntakonsernin

Lisätiedot

KONSERNIOHJEEN TARKOITUS JA TAVOITE SEKÄ SOVELTAMISALA

KONSERNIOHJEEN TARKOITUS JA TAVOITE SEKÄ SOVELTAMISALA RUOVEDEN KUNTA KONSERNIOHJE Hyväksytty KV 30.3.2015 Voimaantulo 1.5.2015 KONSERNIOHJEEN TARKOITUS JA TAVOITE SEKÄ SOVELTAMISALA Ruoveden kunnan konserniohjeet edistävät yhteisen kokonaisnäkemyksen muodostamista

Lisätiedot