Haukiputaan kunta. Konserniohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Haukiputaan kunta. Konserniohjeet"

Transkriptio

1 Haukiputaan kunta Konserniohjeet

2 2 Sisältö 1 Kuntakonserni Konserniohjeiden soveltamisala Kunnan ohjausvallan käyttäminen Hallinnon järjestäminen Toiminnan suunnittelu Raportointivelvollisuus Takauskysymykset Tilikausi ja kirjanpidon järjestäminen Kuntakonsernin rahoituksen järjestäminen Riskienhallinta Henkilöstöpolitiikka Palvelujen ostaminen ja hankinnat Tilintarkastus ja sisäinen valvonta Konsernijohto Konserniohjeiden voimaantulo ja valvonta... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.

3 3 1 Kuntakonserni Kuntakonserni on kunnan ja yhden tai useamman muun yhteisön muodostama taloudellinen kokonaisuus, jossa kunnalla yksin tai yhdessä muiden kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen kanssa on määräämisvalta yhdessä tai useammassa yhteisössä. Kunnan tytäryhteisö on kirjanpitovelvollinen, jossa kunnalla on määräämisvalta. Määräämisvaltasuhde voi perustua myös siihen, että tytäryhteisöllä yksin tai yhdessä muiden tytäryhteisöjen kanssa on määräämisvalta toisessa yhteisössä. Kirjanpitolain mukaan kunnalla on määräämisvalta muussa yhteisössä, kun kunnalla on - enemmän kuin puolet kaikkien osakkeiden, jäsenosuuksien tai yhtiöosuuksien tuottamasta äänimäärästä, - yhtiöjärjestyksen, yhtiösopimuksen tai sääntöjen perusteella oikeus nimittää enemmistö yhteisön hallituksen tai vastaavan toimielimen jäsenistä taikka enemmistö sellaisen toimielimen jäsenistä, joka nimittää hallituksen tai - sopimuksen perusteella edellä esitettyä vastaava määräämisvalta. Kun kunnalla tai sen tytäryhteisöllä on yksin tai yhdessä kuntakonserniin kuuluvien muiden yhteisöjen kanssa merkittävä omistusosuus ja huomattava vaikutusvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa, käsitellään kirjanpitovelvollista kuntakonsernin osakkuusyhteisönä. Kunnalla on huomattava vaikutusvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa, jos kunnalla on yksin tai yhdessä tytäryhteisöjen kanssa vähintään 1/5 ja enintään 1/2 osakkeiden, jäsenosuuksien tai yhtiöosuuksien tuottamasta äänimäärästä ko. kirjanpitovelvollisessa. 2 Konserniohjeiden soveltamisala Näitä konserniohjeita sovelletaan edellä todetun mukaisesti määritellyssä Haukipudas-kuntakonsernissa sekä soveltuvin osin kuntayhtymissä ja osakkuusyhteisöissä. 3 Kunnan ohjausvallan käyttäminen Kunta on Haukipudas-kuntakonsernin emoyhteisö. Sen arvot, visio ja strategiat on muiden konserniin kuuluvien yhteisöjen otettava huomioon toiminnassaan. Kunnan konsernipolitiikan tavoite on edullisten ja laadukkaiden palvelujen tuottaminen kunnalle, kuntalaisille ja muille kunnan jäsenille. Kuntakonsernin ylimmästä valvonnasta vastaa kunnanvaltuusto, joka - hyväksyy tytäryhtiön ja yhteisön perustehtävän

4 4 - hyväksyy taloussuunnitelmassa konsernin ja konserniyhteisön tavoitteet - päättää omistajapolitiikasta ja pääomasijoituksesta - hyväksyy konsernitilinpäätöksen - päättää pitkäaikaisen lainan ja takauksen myöntämisestä konserniyhteisölle - valitsee kunnan edustajat kuntayhtymien yhtymäkokouksiin - valvoo konserniyhteisön toimintaa konsernitilinpäätöksen ja raportoinnin avulla Kuntakonsernin ohjauksesta vastaa kunnanhallitus, joka - vastaa konsernin valvonnan järjestämisestä - seuraa ja koordinoi konserniyhteisöjen toimintaa ja taloutta sekä tekee esitykset epäkohtien korjaamiseksi - antaa konsernitilinpäätöksen yhteydessä ja muutoin tarvittaessa valtuustolle tiedot konserniyhteisöjen toiminnasta - nimeää kunnan edustajat konserniyhteisöjen hallintoon Kunnan ohjausvalta konserniin kuuluviin yhteisöihin perustuu seuraaville toimintaperiaatteille: 3.1. Hallinnon järjestäminen Kunnanhallitus antaa yhtiö- ja vuosikokousedustajille ohjeet yhteisöjen hallitusten jäsenten ja tilintarkastajien valinnasta. Hallituksen jäseniä valittaessa edellytetään, että - jäsenillä on ao. toimialueen ja talouden tuntemus - jäsenistä yksi olisi hyvä olla kunnan ao. toimialan johtava viranhaltija - hallintolain esteellisyyttä koskevat määräykset otetaan huomioon hallituksen jäseniä valittaessa - muiden omistajien ja sidosryhmien asiantuntemus otetaan huomioon Toiminnan suunnittelu Kunnan ja sen tytäryhteisöjen kesken pidetään vuosittain vähintään yksi suunnittelutilaisuus yhteisten strategioiden ja tavoitteiden määrittämiseksi Raportointivelvollisuus Kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen on vuosittain raportoitava toiminnastaan kunnanhallitukselle. Raportointi tapahtuu välitilinpäätösten ja tilinpäätöksen avulla. Yhteisöt toimittavat pyydetyt tiedot annettuun päivämäärään mennessä liitettäväksi koko konsernin raportointiin. Tietoja toimittaessaan yhteisö ottaa huomioon osakeyhtiölain ja mahdolliset liikesalaisuuksien piiriin kuuluvat tiedot, joiden vuoksi osa tiedoista voidaan jättää raportoinnin ulkopuolelle. Pääsääntöisesti yhteisöjen on kuitenkin toimitettava tilinpäätös,

5 5 toimintakertomus tai vastaava, tilintarkastajien kertomus ja tase annetussa aikataulussa niiltä osin, kun se on konsernitilinpäätöksen laatimista varten tarpeellista. Lisäksi yhteisöjen on toimitettava annetussa aikataulussa tulevan tilivuoden talousarvio sekä BSC -muodossa olevat tavoitteet. Tilivuoden aikana talousarvioon tai toimintaan tehtävistä olennaisista muutoksista tulee raportoida kunnanhallitukselle. Konserniyhteisöt ovat myös muutoin velvolliset antamaan kunnanhallitukselle sen pyytämät tiedot ja selvitykset viipymättä ja omistajan pyytämässä laajuudessa. Kunnanhallituksen on raportoitava kunnan tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä konsernitilinpäätöksen avulla tai erikseen konserniyhteisöjen tilanteesta kunnanvaltuustolle. Raportoinnissa on kiinnitettävä erityistä huomiota yhteisöjen liiketoiminnan ja tuloksen sekä laina- ja takausvastuiden tilaan ja kehitykseen. Erityistapauksissa raportointi tapahtuu kunnanvaltuuston erillisen päätöksen perusteella Takauskysymykset Mikäli yhteisö pyytää lainalleen kunnan takausta, takauspyynnön liitteeksi on laadittava selvitys yhteisön liiketoiminta- ja taloussuunnitelmasta ja takaukseen mahdollisesti sisältyvistä riskeistä. Selvitykset saatetaan valtuuston tietoon takauspäätöksen valmistelussa. 4 Tilikausi ja kirjanpidon järjestäminen Kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen tilikausi on pääsääntöisesti kalenterivuosi. Yhteisöt järjestävät kirjanpitonsa niin, että tilinpäätöksistä voidaan laatia kuntalain tarkoittama konsernitilinpäätös kuntalain edellyttämässä aikataulussa. 5 Kuntakonsernin rahoituksen järjestäminen Kuntakonsernin rahoitus järjestetään mahdollisuuksien mukaan, jotta voidaan päästä koko konsernin kannalta parhaisiin mahdollisiin lainaehtoihin. Yhteisöjen tulee esittää lainatarpeensa kunnalle tilikauden alussa, jolloin voidaan suunnitella lainoituksen aikataulutus ja järjestämistapa. Kuntakonsernin sisäiset rahoitus- ja lainajärjestelyt toteutetaan erillisen ohjeen mukaisesti niin, että vältetään konsernin tarpeettomat rahoituskustannukset.

6 6 6 Riskienhallinta Kuntakonsernin riskienhallinta järjestetään noudattaen yhtenäistä riskienhallintapolitiikkaa. Kunnan taloushallinto antaa erikseen ohjeet yhtenäisen riskienhallinnan toteuttamisesta. 7 Henkilöstöpolitiikka Kuntakonserniin kuuluvat yhteisöt ottavat toiminnassaan huomioon kunnan henkilöstöstrategian ja henkilöstöperiaatteet. Henkilöstön rekrytoinnissa yhteisöjen tulee ottaa huomioon konsernin sisäiset henkilöstön siirtomahdollisuudet ja tarpeet. Kuntakonserniin kuuluvat yhteisöt ovat jäseninä kuntatyönantajayhteisössä, ellei yhteisön toiminnan laadun vuoksi muuta päätetä. 8 Palvelujen ostaminen ja hankinnat Kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen on erilaisia tuki-, suunnittelu- ja muita palveluja tarvitessa ja hankintoja suorittaessa mahdollisuuksien mukaan käytettävä kunnan ja muiden konserniin kuuluvien yhteisöjen tuottamia tai järjestämiä palveluja, mikäli ne ovat kilpailukykyisiä. 9 Tilintarkastus ja sisäinen valvonta Kunnan ja kuntakonserniin kuuluvien kuntayhtymien tilintarkastus järjestetään kuntalain, toiminta- tai hallintosäännön ja ao. tarkastussääntöjen mukaisesti. Kuntakonsernin tytäryhteisöjen tilintarkastus järjestetään kirjanpitolain ja tilintarkastuslain mukaisesti. Haukipudas-konserniin kuuluvan tytäryhteisön tilintarkastajaksi valitaan valtuuston valitseman tilintarkastusyhteisön palveluksessa oleva JHTT-, KHTtai HTM-tilintarkastaja. Haukipudas-konserniin kuuluvan yhteisön sisäinen tarkastus järjestetään kunnan sisäisen valvonnan ohjeissa määriteltyjen periaatteiden mukaisesti. 10 Konsernijohto Haukipudas-konsernin johtamisesta vastaavat kunnanjohtaja ja kunnanhallitus. Kunnan johtoryhmä toimii myös kuntakonsernin johtoryhmänä. Toimitusjohtajia kuullaan asiantuntijoina ja he ovat osa laajennettua johtoryhmää. Konsernihallintoon liittyvät asiat hoidetaan hallintopalvelujen vastuualueella.

7 7 11 Konserniohjeiden voimaantulo ja valvonta Kunnanvaltuusto hyväksyy konserniohjeet olemaan voimassa toistaiseksi. Konserniohjeet hyväksytään myös jokaisen niiden soveltamisalaan kuuluvan yhteisön yhtiö- tai vuosikokouksessa. Haukipudas-konserniin kuuluvat yhteisöt toimivat kunnanhallituksen ohjauksen alaisena. Käytännössä yhteisöjen toimintaa ja näiden konserniohjeiden noudattamista valvoo kunnanjohtaja, kunnan edustaja yhteisön hallintoelimessä ja yhteisölle määrätty valvoja. Valvoja on konsernijohtoryhmään kuuluva, kyseessä olevasta toimialasta vastaava viranhaltija tai hallintopalvelujen edustaja.

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE Kaupunginhallitus 2.10.2012 Kaupunginvaltuusto 8.10.2012 2 Sisällysluettelo 1. Kaupungin omistajapolitiikka...3 2. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite...3 3. Konserniohjeiden

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 5 Viestintä 5.1 Viestinnän periaatteet 9. 6 Ohjeiden voimaantulo 9

Sisällysluettelo. 5 Viestintä 5.1 Viestinnän periaatteet 9. 6 Ohjeiden voimaantulo 9 Seinäjoen kaup pungin KONSERNIOHJE 1 Sisällysluettelo Sivu 1 Yleisosa 1.1 Kuntakonsernin määritelmä ja muut konserniin liittyvät keskeiset käsitteet 2 1.2 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite 3 1.3 Konserniohjeen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 10.8.2009 196 LIITE 7 Kunnanvaltuusto 7.9.2009 54 LIITE 11. Konserniohje

Kunnanhallitus 10.8.2009 196 LIITE 7 Kunnanvaltuusto 7.9.2009 54 LIITE 11. Konserniohje Kunnanhallitus 10.8.2009 196 LIITE 7 Kunnanvaltuusto 7.9.2009 54 LIITE 11 Konserniohje Valtuusto hyväksynyt 7.9.2009 Voimaantulo 1.1.2010 2 1. Kunnan omistajapolitiikka...3 2. Konserniohjeen tarkoitus

Lisätiedot

KONSERNIOHJE LAUKAAN KUNTA

KONSERNIOHJE LAUKAAN KUNTA KONSERNIOHJE LAUKAAN KUNTA hyväksytty 24.9.2012 kunnanvaltuusto 21 Muutokset: valtuusto 8.9.2014 101 ja 30.3.2015 8 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnan omistajapolitiikka... 3 2. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite...

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN KONSERNIOHJE

MYNÄMÄEN KUNNAN KONSERNIOHJE MYNÄMÄEN KUNNAN KONSERNIOHJE MYNÄMÄEN KUNNAN KONSERNIOHJE Valtuusto hyväksynyt 18.6.2007 48 1 KONSERNIOHJEEN TARKOITUS JA TAVOITE Valtuuston hyväksymän kuntastrategian mukaan Mynämäen kuntaa kehitetään

Lisätiedot

Kh 18.8.2009 183 Kv 29.10.2009 61 VAALAN KUNNAN KONSERNIOHJEET

Kh 18.8.2009 183 Kv 29.10.2009 61 VAALAN KUNNAN KONSERNIOHJEET Kh 18.8.2009 183 Kv 29.10.2009 61 VAALAN KUNNAN KONSERNIOHJEET Vaalan kunnan konserniohje 2/10 SISÄLLYSLUETTELO 1 Kunnan omistajapolitiikka... 1 2 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite... 1 3 Kuntakonserni...

Lisätiedot

YPÄJÄN KUNNAN KONSERNIOHJEET

YPÄJÄN KUNNAN KONSERNIOHJEET Kh 18.3.2012 53 LIITE 15 YPÄJÄN KUNNAN KONSERNIOHJEET Hyväksytty: Voimaantulo: 1 YLEISTÄ 1.1 Määrittelyt Kuntakonsernilla tarkoitetaan kunnan ja yhden tai useamman muun yhteisön muodostamaa taloudellista

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan konserniohjeet

Nurmijärven kunnan konserniohjeet Nurmijärven kunnan konserniohjeet Valtuusto 13.12.2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnan omistajapolitiikka. 2 2. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite.. 3 3. Soveltamisala.. 3 4. Konserniohjeen käsittely ja hyväksyminen...

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki 1 (7) KONSERNIOHJE

Kaarinan kaupunki 1 (7) KONSERNIOHJE Kaarinan kaupunki 1 (7) KONSERNIOHJE Kaarinan kaupunki 2 (7) SISÄLLYSLUETTELO KONSERNIIN KUULUVAT YHTEISÖT...3 1 Ohjeiden tarkoitus...3 2 Konsernin määritelmä...3 3 Emoyhteisö...3 4 Tytäryhteisö...3 KONSERNIN

Lisätiedot

KONSERNIOHJEET 1.1.2015 alkaen

KONSERNIOHJEET 1.1.2015 alkaen KONSERNIOHJEET 1.1.2015 alkaen Kunnanhallitus 24.11.2014 Kunnanvaltuusto 8.12.2014 MÄNTSÄLÄN KUNNAN KONSERNIOHJE Sisällysluettelo 1. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite... 1 2. Konserniohjeen soveltamisala...

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET Kaupunginhallitus 23.2.2015 63 Kaupunginvaltuusto 5.3.2015 x 1 1. Kaupungin omistajapolitiikka Kaupungin omistajapolitiikan tavoitteena on turvata kaupungin pitkäjänteinen

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI. Konserniohje

RAAHEN KAUPUNKI. Konserniohje RAAHEN KAUPUNKI Konserniohje Kaupunginhallitus 15.12.2014 Kaupunginvaltuusto 12.1.2015 Sisällysluettelo 1. Kaupungin omistajapolitiikan tavoitteet... 2 2. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite... 2 3. Konserniohjeen

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI. Konserniohje. Hyväksytty 11.6.2007

ORIVEDEN KAUPUNKI. Konserniohje. Hyväksytty 11.6.2007 ORIVEDEN KAUPUNKI Konserniohje Hyväksytty 11.6.2007 Voimaantulo 1.7.2007 SISÄLLYSLUETTELO ORIVEDEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE...5 1 Kuntakonsernin määrittely ja ohjeen soveltamisala... 5 2 Konserniohjeen

Lisätiedot

Yhteisön johdon on syytä ilmoittaa ristiriidasta välittömästi kirjallisesti kunnanjohtajalle sekä kunnanhallitukselle.

Yhteisön johdon on syytä ilmoittaa ristiriidasta välittömästi kirjallisesti kunnanjohtajalle sekä kunnanhallitukselle. 1 HAILUODON KUNNAN KONSERNIOHJEET Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite Soveltamisala Hailuodon kunnan konserniohjeella luodaan puitteet Hailuoto konserniin kuuluvien yhteisöjen omistajaohjaukselle kunnan

Lisätiedot

KONSERNIOHJEEN TARKOITUS JA TAVOITE SEKÄ SOVELTAMISALA

KONSERNIOHJEEN TARKOITUS JA TAVOITE SEKÄ SOVELTAMISALA RUOVEDEN KUNTA KONSERNIOHJE Hyväksytty KV 30.3.2015 Voimaantulo 1.5.2015 KONSERNIOHJEEN TARKOITUS JA TAVOITE SEKÄ SOVELTAMISALA Ruoveden kunnan konserniohjeet edistävät yhteisen kokonaisnäkemyksen muodostamista

Lisätiedot

K O N S E R N I O H J E

K O N S E R N I O H J E K O N S ERNIOHJE KEMIÖNSAAREN KUNTA Valtuusto hyväksynyt 7.12.2011 1. KONSERNIOHJEEN TAVOITE JA TARKOITUS Kemiönsaaren kuntakonsernin konserniohjeen tavoite on edistää yhteisen näkemyksen muodostamista

Lisätiedot

Valtuusto hyväksyy konserniohjeen.

Valtuusto hyväksyy konserniohjeen. 1 Kh 15.10.2007, liite nro 2 Kv 15.11.2007, liite nro 1 SODANKYLÄN KUNNAN KONSERNIOHJE Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite Ohjeen soveltamisala Ohjeen käsittely ja hyväksyminen Johtaminen, ohjaus ja valvonta

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNNAN KONSERNIOHJE

PIRKKALAN KUNNAN KONSERNIOHJE PIRKKALAN KUNTA Voimaan 1.3.2012 PIRKKALAN KUNNAN KONSERNIOHJE 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite... 2 2 Konserniohjeen soveltamisala... 2 3 Konserniohjeen hyväksyminen ja sitovuus...

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET

PAIMION KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET PAIMION KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET Sisällysluettelo 1. KONSERNIOHJEEN TARKOITUS JA TAVOITE...2 2. SOVELTAMISALA...2 3. KONSERNIOHJEEN KÄSITTELY JA HYVÄKSYMINEN...3 4. KONSERNIOHJEEN SITOVUUS...3 5. KAUPUNGIN

Lisätiedot

Ohje koskee kuntaa ja sen tytäryhteisöjä. Ohje on käsiteltävä tytäryhteisöjen yhtiökokouksessa ja hallituksessa tai vastaavissa hallintoelimissä.

Ohje koskee kuntaa ja sen tytäryhteisöjä. Ohje on käsiteltävä tytäryhteisöjen yhtiökokouksessa ja hallituksessa tai vastaavissa hallintoelimissä. SODANKYLÄN KUNTA Kunnanhallitus (Kh 10.12.1997) KONSERNIOHJEET KONSERNIOHJEEN TAVOITE Näillä ohjeilla kunnanhallitus antaa konsernitason toimintaohjeet ja -periaatteet sekä täsmentää kunnan ja kunnanhallituksen

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 0 YLEISHALLINTO 04 TALOUSASIAT HARJAVALLAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE 2012 Hyväksytty kaupunginvaltuusto 13.2.2012/10 Voimaantulo 1.3.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE 1. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite Kaupunki tytäryhteisöineen muodostaa Hyvinkään kaupunkikonsernin. Tytäryhteisössä kaupunki käyttää kirjanpitolain mukaista määräysvaltaa, joka tarkoittaa emoyhteisön

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KONSERNIOHJE. Hyväksytty valtuustossa 9.6.2015

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KONSERNIOHJE. Hyväksytty valtuustossa 9.6.2015 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KONSERNIOHJE Hyväksytty valtuustossa 9.6.2015 1. Sairaanhoitopiirin omistajapolitiikka Kuntayhtymän omistajapolitiikan tavoitteena on turvata kuntayhtymän pitkäjänteinen

Lisätiedot

1 (5) LUUMÄEN KUNNAN KONSERNIOHJE. Hyväksytty: Valtuusto 10.11.2008 58. Voimaantulo: 1.1.2009. 1. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite

1 (5) LUUMÄEN KUNNAN KONSERNIOHJE. Hyväksytty: Valtuusto 10.11.2008 58. Voimaantulo: 1.1.2009. 1. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite 1. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite Hyväksytty: Valtuusto 10.11.2008 58 Voimaantulo: 1.1.2009 LUUMÄEN KUNNAN KONSERNIOHJE Valtuusto kunnan ylimpänä päätöksentekijänä määrittelee kunnan tavoitteet ja

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET

SOMERON KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET 1 SOMERON KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET Hyväksytty: 14.12.2010 66 (Kvalt) Voimaantulo: 01.01.2011 1. Kunnan omistajapolitiikka Kaupungin omistajapolitiikan tavoitteena on turvata kaupungin pitkäjänteinen toiminta

Lisätiedot

2. KUNNAN TOIMIVALTA JA VASTUU KEMPELE KONSERNISSA

2. KUNNAN TOIMIVALTA JA VASTUU KEMPELE KONSERNISSA KEMPELE-KONSERNIN KONSERNIOHJEET 1. KEMPELE-KONSERNIN MÄÄRITELMÄ Kempele-konserniin kuuluvat Liitteessä 1 mainitut tytäryhteisöt, kuntayhtymät ja osakkuusyhteisöt, jotka vastuutetaan tehtäviensä perusteella

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE Valtuusto hyväksynyt 14.6.2010 58, muutettu KV 10.11.2014 112. Voimaantulo 1.8.2010 2 Sisällysluettelo KONSERNIOHJE 1. Kaupungin omistajapolitiikka 5 2. Konserniohjeen

Lisätiedot

Konserniohjeet sekä hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskevat ohjeet

Konserniohjeet sekä hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskevat ohjeet Forssan kaupunki Konserniohjeet sekä hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskevat ohjeet Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 27.2.2012 Voimaantuloajankohta 1.3.2012 Kv. 27.5.2013, lisäys Sisällys KONSERNIOHJEEN

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan konserniohjeet

Nurmijärven kunnan konserniohjeet Nurmijärven kunnan konserniohjeet Valtuusto 17.6.2015 Nurmijärven kunnan konserniohjeet Sisällysluettelo 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite... 1 2 Konserniohjeen velvoittavuus... 1 3 Kuntakonsernin

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTIEN KONSERNIOHJE

PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTIEN KONSERNIOHJE PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTIEN KONSERNIOHJE 1 2 PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTIEN KONSERNIOHJE Yhteinen ehdotus Päijät-Hämeen kuntien konserniohjeeksi perustuu siihen, että kunnissa on erikseen kunta-konsernia koskeva Hyvä

Lisätiedot