Eteisvärinäpotilaan tukosja vuotoriskin arviointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eteisvärinäpotilaan tukosja vuotoriskin arviointi"

Transkriptio

1 Katsaus tieteessä Mikko Savontaus dosentti, kardiologian erikoislääkäri TYKS, sydänkeskus Eteisvärinäpotilaan tukosja vuotoriskin arviointi Eteisvärinäpotilaan aivohalvausriskin arviointi ja siihen liittyvät hoitoratkaisut ovat keskeisimmät potilaan ennusteeseen vaikuttavat tekijät. Tukos- ja vuotoriskin arvioimiseen kehitetyistä riskilaskureista parhaiten validoituja ovat -VASc ja HAS-BLED. Tukosriskin arvioinnissa on oleellista löytää ne pienen riskin potilaat, jotka eivät tarvitse mitään hoitoa ja tarjota muille oraalista antikoagulaatiohoitoa. Potilaat, joiden vuotoriski on suurentunut, tarvitsevat huolellista seurantaa ja riskitekijöiden modifiointia, mutta suurentunut vuotoriski on vain harvoin peruste olla käyttämättä antikoagulaatiohoitoa. Vertaisarvioitu VV Eteisvärinäpotilaan hoito koostuu kahdesta erillisestä hoitoalueesta, rytminhallintaan liittyvistä kysymyksistä ja eteisvärinään liittyvän tukosriskin hoitamisesta. Näistä aivohalvausriskin arviointi ja siihen liittyvät hoitoratkaisut ovat keskeisimmät ennusteeseen vaikuttavat tekijät. Tutkimuksista riippuen noin 20 % aivohalvauksista johtuu eteisvärinään liittyvistä embolioista, ja nämä aivohalvaukset ovat taudinkuvaltaan vaikea-asteisimpia. Eteisvärinään liittyvä tukosriski ei ole homogeeninen, ja sitä voidaan merkittävästi vähentää antikoagulaatiohoidolla, joka luonnollisesti lisää potilaan vuotoriskiä. Näistä syistä päätös eteisvärinäpotilaan antikoagulaatiohoidosta tulee tehdä yksilöllisen tukos- ja vuotoriskiarvion ja tästä saatavan kliinisen nettohyötyarvion perusteella. Tämän katsauksen tarkoituksena on antaa työkaluja tämän päätöksen tekoa varten. Tukosriski ja riskilaskurit Tukosriskin arvioimisen helpottamiseksi on kehitetty useita riskilaskureita. Vanhemmat riskilaskurit, kuten SPAF, perustuivat aineistoihin, jotka todennäköisesti edustavat huonosti todellisia eteisvärinäpotilaita. Laskurit myös yksinkertaistivat riskiä liiaksi ja antoivat verraten vähän eväitä käytännön päätöksentekoon (). Uudemmissa riskilaskureissa näitä vanhojen riskilaskurien ongelmia on pyritty ottamaan huomioon. CHA -riskilaskuri luotiin vuonna 200 ja on sittemmin validoitu useissa laajoissa potilasaineistoissa (2). Tässä laskurissa sydämen vajaatoiminnasta (C), kohonneesta verenpaineesta (H), vähintään 75 vuoden iästä (A) sekä diabeteksesta (D) annettiin yksi riskipiste ja aiemmasta aivohalvauksesta (S 2 ) kaksi pistettä. Kuitenkin myöhemmissä analyyseissa myös CHA on osoittautunut puutteelliseksi, sen ennustearvoa kuvaava c-statistiikka (jossa 0,5 kuvaa sattumaa ja,0 täydellistä ennustearvoa) on verraten alhainen, 0,6. Käytännön päätöksenteon kannalta ongelmaksi muodostuu myös CHA :n huono erottelukyky pienen ja kohtalaisen riskin potilaiden välillä. Jos potilaan CHA -riskipisteiden tulos on nolla, saattaa hänen vuotuinen tukosriskinsä vaihdella 0,8 %:n ja 3,2 %:n välillä. Yhdellä CHA -riskipisteellä saattaa vuotuinen tukosriski olla jopa 8, % (3). Kolmanneksi, ikä on yksittäisten tukosriskitekijöiden analyysissa osoittautunut selkeästi merkittävimmäksi yksittäiseksi riskitekijäksi, eikä CHA -riskilaskuri ota tätä seikkaa riittävästi huomioon. Näistä syistä vuonna 2009 luotiin CHA :n paranneltu versio, -VASc, jossa riskipisteitä annettiin aiempien lisäksi myös valtimotaudista (V) (sepelvaltimotauti, perifeerinen valtimosairaus tai ruokatorven kaikututkimuksessa todettu aortan plakki) ja naissukupuolesta (Sc). Lisäksi iän riskivaikutusta tarkennettiin ja painotettiin enemmän antamalla yksi piste vuoden iästä ja kaksi pistettä vähintään 75 vuoden iästä (taulukko ) (4). - VASc on sittemmin validoitu useissa itsenäisissä aineistoissa (5). Tämä riskilaskuri on osoittautunut vanhempia riskilaskureita paremmaksi erityisesti löytämään pienen riskin potilaita, jotka eivät tarvitse antikoagulaatiohoitoa. Niillä potilailla, joilla CHA :n perusteella olisi yksi 2789

2 katsaus Kirjallisuutta Fang MC, Go AS, Chang Y ym. ATRIA study group. Comparison of risk stratification schemes to predict thromboembolism in people with nonvalvular atrial fibrillation. J Am Coll Cardiol 2008;5: Gage BF, Waterman AD, Shannon W, Boechler M, Rich MW, Radford MJ. Validation of clinical classification schemes for predicting stroke: results from the National Registry of Atrial Fibrillation. JAMA 200;285: Olesen JB, Torp-Pedersen C, Hansen ML, Lip GY. The value of the CHA2DS2-VASc score for refining stroke risk stratification in patients with atrial fibrillation with a CHADS2 score 0-: a nationwide cohort study. Thromb Haemost 202;07: Lip GY, Nieuwlaat R, Pisters R, Lane DA, Crijns HJ. Refining clinical risk stratification for predicting stroke and thromboembolism in atrial fibrillation using a novel risk factorbased approach: the Euro heart survey on atrial fibrillation. Chest 200;37: Olesen JB, Lip GY, Hansen ML ym. Validation of risk stratification schemes for predicting stroke and thromboembolism in patients with atrial fibrillation: nationwide cohort study. BMJ 20;342:d24. doi:036/bmj.d24. 6 Boriani G, Botto GL, Padeletti L ym. Improving stroke risk stratification using the CHADS2 and CHA2DS2- VASc risk scores in patients with paroxysmal atrial fibrillation by continuous arrhythmia burden monitoring. Stroke 20;42: Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Kardiologisen Seuran asettama työryhmä. Eteisvärinä, Käypä hoito -suositus. kh/suositukset/naytaartikkeli/ tunnus/hoi Camm AJ, Lip GY, De Caterina R ym. ESC Committee for Practice Guidelines (CPG). 202 focused update of the ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation: an update of the 200 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation. Developed with the special contribution of the European Heart Rhythm Association. Eur Heart J 202;33: Stroke Risk in Atrial Fibrillation Working Group. Independent predictors of stroke in patients with atrial fibrillation: a systematic review. Neurology 2007;69: Van Staa TP, Setakis E, Di Tanna GL, Lane DA, Lip GY. A comparison of risk stratification schemes for stroke in 79,884 atrial fibrillation patients in general practice. J Thromb Haemost 20;9: doi: 0./j x. taulukko. -VASc-tukosriskilaskuri. Riskitekijä Pisteet Sydämen systolinen vajaatoiminta (Congestive heart failure) Kohonnut verenpaine (Hypertension) Ikä 75 v (A 2 ge) 2 Diabetes (Diabetes) Aiempi aivohalvaus tai TIA (S 2 troke) 2 Valtimosairaus (Vascular disease) Ikä v (Age) Naissukupuoli (Sex category female) Maksimipisteet 9 Aiempi sydänifarkti, perifeerinen valtimosairaus tai aortan plakki. riskipiste, -VASc-laskurilla vuoden tukosriski vaihtelee välillä 0,8 % (nolla riskipistettä ),,8 % ( riskipiste), 2,7 % (2 riskipistettä) ja 3,2 % (3 riskipistettä). -VASc myös luokittelee verraten pienen osan (alle 5 %) potilaista kohtalaisen riskin potilaiksi (yksi riskipiste) selkiyttäen täten kliinistä päätöksentekoa. Myös -VASc:n c-statistiikka on aiempia riskilaskureita parempi, joissakin analyyseissa jopa 0,9 (6). Näistä syistä johtuen on -VASc-riskilaskuri saanut hallitsevan aseman hoitosuosituksissa. Tänä vuonna päivitetyssä Käypä hoito -suosituksessa sekä vuonna 202 päivitetyssä Euroopan kardiologisen seuran (ESC) eteisvärinän hoitosuosituksessa suositellaan käyttämään ainoastaan - VASc:ia eteisvärinäpotilaan tukosriskin arviointiin (7,8). Osa -VASc:n yksittäisistä komponenteista antaa sijaa tulkinnoille. Sydämen vajaatoiminnasta on monissa suosituksissa annettu riskipiste riippumatta vajaatoiminnan tyypistä. Kuitenkin laajassa meta-analyysissa on todettu, että (aiempi) vajaatoiminta ei ole merkittävä tukosriskitekijä eteisvärinäpotilaille (9). Sen sijaan jo kohtalainen systolinen vajaatoiminta sydämen kaikututkimuksella todettuna on selkeä itsenäinen riskitekijä. Kohonnut verenpaine on alkuperäisissä tukosriskianalyyseissa määritelty huonossa hoitotasapainossa olevaksi hypertensioksi. Tuoreempien analyysien mukaan hyvässä hoitotasapainossa olevan hypertension tukosriski on todennäköisesti pieni (0). Kuitenkin vuosia kestäneeseen, hyvässäkin hoitotasapainossa olleeseen, hypertensioon saattaa liittyä esimerkiksi pienten suonten vaskulaarisia muutoksia, jotka lisäävät tukosriskiä. Naissukupuolen on osoitettu olevan eteisvärinäpotilaiden itsenäinen aivohalvauksen riskitekijä. Kuitenkin alle 65-vuotiaiden naisten tukosriski on pieni, mikäli muita riskitekijöitä ei ole, eikä tämä potilasryhmä tarvitse antikoagulaatiohoitoa. Munuaisten vajaatoimintaa ei ole otettu huomioon riskilaskurissa huolimatta siitä, että niillä eteisvärinäpotilailla, joilla on munuaisten vaikea vajaatoiminta, on suuri tukosriski. Nämä potilaat ovat kuitenkin huonosti edustettuina tutkimuksissa, ja heillä on myös suuri vuotoriski. Näiden potilaiden kokonaisriskin arvio on monimutkainen. Hiljattain julkaistussa laajassa tanskalaistutkimuksessa todettiin, että munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla eteisvärinäpotilailla on muita eteisvärinäpotilaita suurempi tukos- ja vuotoriski. Varfariinihoito vähensi näiden potilaiden tukosriskiä, kuitenkin myös selvästi suurentuneen vuotoriskin kustannuksella (). Myös -VASc:n yksittäisten riskitekijöiden riskivaikutusta on analysoitu (2), ja yli 75 vuoden ikä on merkittävin riskitekijä, joka johtaa selvästi suurempaan riskiin kuin esimerkiksi aiempi aivohalvaus (riskisuhde 5,3 vs. 2,8). Muista riskitekijöistä poiketen ikä toki nousee portaattomasti ja jatkuvasti, ja tämä on hyvä muistaa kliinisessä päätöksenteossa esimerkiksi tilanteissa, joissa muut riskitekijät ovat vähäiset tai tukosriskin lisäksi on vuotoriskiä lisääviä tekijöitä. Muuttunut antitromboottinen hoito Markkinoille tulleet uudet suorat antikoagulantit ja lisääntynyt tieto vanhojen antitromboottisten lääkkeiden hyödyistä ja riskeistä ovat osaltaan muuttaneet tukos- ja vuotoriskin arviota. Vielä vuoden 200 ESC:n suosituksissa ASA:aa pidettiin vaihtoehtona oraalisille antikoagulanteille. ASA:n tehoa arvioivassa meta-analyysissa se vähensi aivohalvauksia 9 %:lla, mutta jos otettiin huomioon vain ASA:aa analysoineet tutkimukset, tulos ei ollut tilastollisesti merkitsevä ja saatu hyöty perustui vain yhteen positiiviseen tutkimukseen (3). ASA:n teho myös vähenee iän myötä ja vakavien vuotojen riski on 2790

3 tieteessä Olesen JB, Lip GY, Kamper AL ym. Stroke and bleeding in atrial fibrillation with chronic kidney disease. N Engl J Med 202;367: Friberg L, Rosenqvist M, Lip GY. Evaluation of risk stratification schemes for ischaemic stroke and bleeding in patients with atrial fibrillation: the Swedish atrial fibrillation cohort study. Eur Heart J 202;33: Hart RG, Pearce LA, Aguilar MI. Meta-analysis: antithrombotic therapy to prevent stroke in patients who have nonvalvular atrial fibrillation. Ann Intern Med 2007;46: Mant J, Hobbs FD, Fletcher K ym. Warfarin versus aspirin for stroke prevention in an elderly community population with atrial fibrillation (the Birmingham atrial fibrillation treatment of the aged study, BAFTA): a randomised controlled trial. Lancet. 2007;370: Ruff CT, Giugliano RP, Braunwald E ym. Comparison of the efficacy and safety of new oral anticoagulants with warfarin in patients with atrial fibrillation: a meta-analysis of randomised trials. Lancet 204;383: Lopes RD, Al-Khatib SM, Wallentin L ym. Efficacy and safety of apixaban compared with warfarin according to patient risk of stroke and of bleeding in atrial fibrillation: a secondary analysis of a randomised controlled trial. Lancet 202;380: Lassila R, Laasila K, Asmundela H, Armstrong E. Suorat oraaliset antikoagulantit avoimia kysymyksiä. Suom Lääkäril 204;69: Lip GY, Banerjee A, Lagrenade I ym. Assessing the risk of bleeding in patients with atrial fibrillation: the Loire valley atrial fibrillation project. Circ Arrhythm Electrophysiol 202;5: Olesen JB, Lip GY, Hansen PR, Lindhardsen J ym. Bleeding risk in real world patients with atrial fibrillation: comparison of two established bleeding prediction schemes in a nationwide cohort. J Thromb Haemost. 20 Aug;9(8): Hylek EM, Singer DE. Risk factors for intracranial hemorrhage in outpatients taking warfarin. Ann Intern Med 994;20: White HD, Gruber M, Feyzi J ym. Comparison of outcomes among patients randomized to warfarin therapy according to anticoagulant control: results from SPORTIF III and V. Arch Intern Med 2007;67: Man-Son-Hing M, Nichol G, Lau A, Laupacis A. Choosing antithrombotic therapy for elderly patients with atrial fibrillation who are at risk for falls. Arch Intern Med 999;59: Ogilvie IM, Welner SA, Cowell W, Lip GY. Ischaemic stroke and bleeding rates in real-world atrial fibrillation patients. Thromb Haemost 20;06: varfariinin luokkaa (4). ASA:n hyöty-haittasuhde aivohalvauksen ehkäisyssä on täten selvästi negatiivinen, ja uudemmissa hoitosuosituksissa tämä on otettu huomioon. Markkinoilla olevat suorat antikoagulantit (dabigatraani, rivaroksabaani ja apiksabaani) ovat laajoissa tutkimuksissa osoittautuneet vähintään varfariinin veroisiksi aivohalvauksen estossa. Tämän lisäksi kaikilla suoria antikoagulantteja käyttäneillä oli vähemmän kallonsisäisiä vuotoja kuin varfariinia käyttäneillä (keskimäärin 0,35 % vs. 0,73 %/vuosi), ja dabigatraania annoksella 0 mg 2 sekä apiksabaania käyttäneillä myös vakavien vuotojen määrä oli vähäisempi (5). Suorien antikoagulanttien hyöty varfariiniin verrattuna näyttää säilyvän riippumatta potilaan -VAScja HAS-BLED-pisteistä (6). Laajojen ja pitkäaikaisten tutkimusanalyysien puuttuessa on toistaiseksi liian aikaista sanoa, tulisiko suorien antikoagulanttien suhteellinen helppokäyttöisyys ja varfariinia vähäisemmät kallonsisäiset vuodot muuttaa tukos- tai vuotoriskiarviota anti koagulaatiohoidon käytännön päätöksenteossa (7). Miten -VAScriskilaskuria tulisi käyttää? Lisääntynyt tieto riskitekijöistä ja tätä tietoa heijastavat riskilaskurit ovat johtaneet ajattelutavan muutokseen eteisvärinäpotilaiden antitromboottisessa hoidossa. Aiemmasta poiketen ei ole enää tarkoituksenmukaista etsiä erityisesti suuren tukosriskin potilaita, vaan päinvastoin pyrkiä löytämään ne (verraten harvat) eteisvärinäpotilaat, joilla todella on pieni tukosriski, ja jotka eivät täten tarvitse mitään antitromboottista hoitoa. Kaikille muille potilaille, toki vuotoriski huomioon ottaen, tulee tarjota antikoagulaatiohoitoa joko varfariinilla tai uusilla antikoagulanteilla. Myös tuoreessa Käypä hoito -suosituksessa ja ESC:n vuoden 202 hoitosuosituksessa heijastellaan tätä muutosta (kuvio ). Näissä varsin yksinkertaisesti suositellaan antitromboottista hoitoa kaikille, joilla on vähintään yksi -VASc-riskipiste (lukuun ottamatta alle 65-vuotiaita naisia). Jos riskipisteitä on yksi, hoitoa tulisi harkita (luokan IIa suositus) ja mikäli pisteitä on kaksi tai enemmän, hoitoa suositellaan (luokan I suositus). ASA:aa (mahdollisesti klopidogreeliin yhdistettynä) suositellaan harkittavaksi ainoastaan tilanteissa, joissa kuvio. Eteisvärinän antikoagulaatiohoito. Mukailtu Euroopan kardiologisen seuran vuoden 202 hoitosuosituksesta. 0 Ei antikoagulaatiota Eteisvärinä Määritä tukosriski -VASc Suorat antikoagulantit 2 Antikoagulaatiohoito Määritä vuotoriski HAS-BLED Potilaan toiveet Varfariini Yhtenäinen viiva = hoitoa suositellaan (luokan I suositus) katkoviiva = hoitoa tulisi harkita (luokan IIa suositus). potilas ei halua tai ei voi käyttää varfariinia tai uusia antikoagulantteja (muista kuin verenvuotoon liittyvistä syistä). Vuotoriski Kaikki antitromboottiset hoidot luonnollisesti lisäävät myös vuotoriskiä. Uusissa suoria antikoagulantteja ja varfariinia vertailevissa tutkimuksissa on todettu, että suorilla antikoagulanteilla vakavien vuotojen ilmaantuvuus oli 2,7 %/ vuosi ja varfariinilla 3, %/vuosi (5). Vuotoriskin tarkemmaksi arvioimiseksi on tukosriskin tapaan kehitetty riskilaskureita (mm. mobri, HEMORR2HAGES, ATRIA ja HAS-BLED). Näistä HAS-BLED on kyennyt ennustamaan vuotoriskiä paremmin kuin muut riskilaskurit useissa reaalimaailman analyyseissa, ja sen ennustearvoa osoittava c-statistiikka on luokkaa 0,6 0,8 (8). HAS-BLED on otettu ainoaksi vuotoriskilaskuriksi vuonna 202 ESC:n eteisvärinäsuosituksiin ja Käypä hoito -suositukseen. HAS-BLED antaa yhden riskipisteen kohonneesta verenpaineesta (systolinen verenpaine yli 60 mmhg lääkityksestä huolimatta) (H), maksan tai munuaisten vajaatoiminnasta (A, 279

4 katsaus 24 Olesen JB, Lip GY, Lindhardsen J ym. Risks of thromboembolism and bleeding with thromboprophylaxis in patients with atrial fibrillation: a net clinical benefit analysis using a real world nationwide cohort study. Thromb Haemost 20;06: Hart RG, Pearce LA, Rothbart RM, McAnulty JH, Asinger RW, Halperin JL. Stroke with intermittent atrial fibrillation: incidence and predictors during aspirin therapy. Stroke prevention in atrial fibrillation investigators. J Am Coll Cardiol 2000;35: Glotzer TV, Daoud EG, Wyse DG ym. The relationship between daily atrial tachyarrhythmia burden from implantable device diagnostics and stroke risk: the TRENDS study. Circ Arrhythm Electrophysiol 2009;2: Ip J, Waldo AL, Lip GY ym. Multicenter randomized study of anticoagulation guided by remote rhythm monitoring in patients with implantable cardioverterdefibrillator and CRT-D devices: rationale, design, and clinical characteristics of the initially enrolled cohort The IMPACT study. Am Heart J 2009;58: Conway DS, Pearce LA, Chin BS, Hart RG, Lip GY. Prognostic value of plasma von Willebrand factor and soluble P-selectin as indices of endothelial damage and platelet activation in 994 patients with nonvalvular atrial fibrillation. Circulation 2003;07: Sadanaga T, Sadanaga M, Ogawa S. Evidence that D-dimer levels predict subsequent thromboembolic and cardiovascular events in patients with atrial fibrillation during oral anticoagulant therapy. J Am Coll Cardiol 200;55: Hijazi Z, Oldgren J, Siegbahn A ym. Biomarkers in atrial fibrillation: a clinical review. Eur Heart J 203;34: sidonnaisuudet Kirjoittaja on ilmoittanut sidonnaisuutensa seuraavasti (ICMJE:n lomake): luentopalkkiot: (Pfizer Oy, Bayer Oy), matka-, majoitus- tai kokouskulut (Pfizer Oy). yksi piste molemmista), aiemmasta aivoverenkiertohäiriöstä (S), verenvuototaipumuksesta (syöpä, trombosytopenia, trombosyyttinen toimintahäiriö tai aiempi vuoto) tai anemiasta (B), labiileista INR arvoista (L), yli 65 vuoden iästä (E) ja vuotoa lisäävistä lääkkeistä sekä alkoholin liikakäytöstä (D, yksi piste molemmista) (taulukko 2). HAS-BLED pisteytys 3 viittaa suurentuneeseen vuotoriskiin. Yksittäisiä vuotoriskitekijöitä analysoitaessa on todettu, että aiempi vakava vuoto sekä suuret tai heittelevät INR-arvot lisäävät vuotoriskiä eniten (9). Kallonsisäisen vuodon saaneita potilaita analysoineessa tutkimuksessa todettiin, että yhden yksikön INR-arvon nousu kaksinkertaisti kallonsisäisen vuodon riskin INR:n lähtötasosta riippumatta (20). SPORTIF-tutkimuksessa potilailla, joilla INR oli hoitoalueella alle 60 % ajasta, oli merkitsevästi enemmän vuotoja kuin potilailla, joilla INR pysyi hoitoalueella yli 75 % ajasta (3,9 % vs.,6 %/vuosi) (2). Potilaan kaatuilutaipumus on yleinen syy antikoagulaatiohoidosta pidättäytymiselle. Kuitenkin tutkimuksessa, jossa analysoitiin kaatuilutaipumuksen vaikutusta antikoagulaatiohoidon hyötyyn, arvioitiin, että potilaan pitäisi kaatua 295 kertaa vuodessa ennen kuin kaatuilutaipumuksen vuotoriski ohittaa antikoagulaatiohoidosta saavutetun hyödyn (22). Useimmissa tapauksissa suurenkaan HAS- BLED-pistemäärän perusteella ei pidä luopua antikoagulaatiohoidosta. HAS-BLED-riskilaskurin tarkoitus on pikemminkin löytää suuren taulukko 2. HAS-BLED-vuotoriskilaskuri. Riskitekijä Pisteet tai 2 Kohonnut verenpaine (Hypertension) Maksan tai munuaisten vajaatoiminta (Abnormal kidney/liver function) Aiempi aivohalvaus (Stroke) Verenvuototaipumus (Bleeding) Labiili INR (Labile INR) Ikä yli 65 v (Elderly) Vuotoriskiä lisäävä lääkitys tai runsas tai 2 alkoholin käyttö (Drugs/Alcohol) Maksimipisteet 9 Vaikea vajaatoiminta, kuten krooninen dialyysi tai kreatiniini yli 200, maksakirroosi tai bilirubiini yli 2-kertainen viitealueeseen nähden. vuotoriskin potilaat, jotka tarvitsevat tiiviimpää seurantaa antikoagulaatiohoidon aikana. Tieto vuotoriskin kasvusta auttaa myös puuttumaan modifioitavissa oleviin riskitekijöihin (kohonnut verenpaine, lääkkeet ja alkoholi). Lisäksi riskipiste labiilista INR:sta ilmenee vasta varfariinihoidon alettua, joten vuotoriski tältäkin osin on dynaaminen prosessi ja sen arviointi säännöllisin väliajoin hoidon aikana on tarpeen. Vuoto- ja tukosriskin tasapainottelu käytännössä Miten eteisvärinäpotilaan mahdollisen antikoagulaatiohoidon kliininen nettohyöty tulisi sitten arvioida tukos- ja vuotoriskilaskurien perusteella? Nämä riskilaskurit sisältävät useita samoja komponentteja ja onkin osoitettu, että potilaat, joilla on suurin vuotoriski on myös suurin tukosriski. Esimerkiksi merkittävin tukosriski, eli ikä, lisää myös vuotoriskiä. Yli 85-vuotiaiden potilaiden kallonsisäisen vuodon riski on 2,5-kertainen verrattuna vuotiaisiin. Verrattaessa tukos- ja vuotoriskiä reaalimaailman aineistoissa on kuitenkin todettu aivohalvausriskin olevan 5 8-kertainen merkittävän vuodon riskiin verrattuna (23). Vuonna 20 julkaistussa tanskalaistutkimuksessa analysoitiin laajasta aineistosta varfariinin nettohyötyä eri -VASc/HAS- BLED kohorteissa (24). Ainoa potilasryhmä, jolla kliininen nettohyöty (iskeeminen aivohalvaus vs. kallonsisäinen vuoto) jäi negatiiviseksi, olivat potilaat, joiden -VASc oli nolla. Tämä osoittaa, että nämä pienen riskin potilaat eivät hyödy antikoagulaatiohoidosta. Huomionarvoista on, että potilaat, joiden HAS-BLED-pisteytys oli 3, hyötyivät antikoagulaatiosta enemmän kuin pienemmän vuotokohortin potilaat, sillä näiden potilaiden aivohalvausriskin vähenemisestä saama merkittävä hyöty ohitti sel keästi verraten pienen vuotoriskin lisäyksen. Kaikissa -VASc/HAS-BLED-kohorteissa ASA:n nettohyöty jäi negatiiviseksi, mikä tuki tuoreiden hoitosuositusten kantaa siitä, että ASA:lla ei ole merkitystä eteisvärinäpotilaan tukoksen ehkäisyssä. Vaikka useimpien tukos- tai vuotoriskejä käsittelevien kohorttitutkimusten mukaan antikoagulaatiohoidosta on selvä kliininen nettohyöty, on hyvä muistaa, että merkittävät, erityisesti kallonsisäiset, vuodot ovat vakavia komplikaatioita. 2792

5 tieteessä Uudet antikoagulantit ja lisääntynyt tieto vanhojen lääkkeiden hyödyistä ja riskeistä ovat muuttaneet tukosja vuotoriskin arviota. Vuotoriskilaskurit ovat tukosriskilaskureita selvästi puutteellisemmin validoituja tehden vuotoriskin arvioimisesta epävarmempaa. Luonnollisesti kaikki riskilaskurit ovat vain suuntaa-antavia ja jokaisen potilaan kohdalla hoitoratkaisut tulee tehdä yksilöllisen arvion perusteella ja potilaan toiveet ja mielipiteet huomioon ottaen. Eteisvärinän tyypin ja keston vaikutus tukosriskiin Onko eteisvärinän tyypillä tai kestolla vaikutusta tukosriskiin? Useimmissa analyyseissa on osoitettu, että kohtauksittaisen eteisvärinän tukosriski on samaa luokkaa kuin jatkuvan tai pysyvän eteisvärinän. Näin on siitä huolimatta, että kohtauksittaista eteisvärinää sairastavat potilaat saavat selvästi harvemmin antikoagulaatiohoitoa (25). Eteislepatukseen liittyvä tukosriski on joissakin analyyseissa todettu pienemmäksi kuin eteisvärinään liittyvä tukosriski. On myös tutkimusnäyttöä tukosriskin lisääntymisestä, kun kohtauksittaisen eteisvärinän eteisvärinäkuorma kasvaa (26). Käynnissä olevasta IMPACT-tutkimuksesta saatetaan saada lisävalaistusta asiaan. Tutkimuksessa antikoagulaatiohoitoa säädetään potilaiden rytmihäiriötahdistimesta saatavan eteisvärinäkuorman perusteella (27). Käytännön työssä on kuitenkin syytä tehdä antikoagulaatiohoitoratkaisut tukos- ja vuotoriskilaskurien perusteella riippumatta eteisvärinän tai eteislepatuksen tyypistä, poikkeuksena mahdollisesti tilanteet, joissa eteisvärinä on liittynyt selvästi tilapäiseen syyhyn (esim. tyreotoksikooosi, sydänkirurgian postoperatiiviset tilanteet). Riskilaskurien kehittäminen -VASc- ja HAS-BLED-riskilaskurien etuna on helppokäyttöisyys käytännön potilastyössä. Kaikille riskitekijöille, yli 75 vuoden ikää ja aiempaa aivohalvausta lukuun ottamatta, on annettu yksi riskipiste. Kuitenkin esimerkiksi yli 65 vuoden ikä lisää riskiä 2,9-kertaiseksi, kun taas naissukupuoli, kohonnut verenpaine tai diabetes lisäävät riskiä vain noin,2-kertaiseksi. Painottamalla eri riskitekijöitä eri tavoin olisi mahdollista päästä tarkempaan riskinarvioon. Sitä voitaisiin myös parantaa ottamalla mukaan kuvantamistutkimuksia tai biomerkkiaineiden analyyseja. Sydämen kaikututkimuksessa mahdollisesti todettavat vasemman kammion dysfunktio, spontaani kaikukontrasti, hidastunut eteiskorvakkeen virtaus tai aorttaplakki ovat selvästi itsenäisiä tukosriskitekijöitä. Aivojen kuvantamistutkimuksissa todettava pienten suonten tauti lisää tukosriskiä ja mahdolliset mikrovuodot vuotoriskiä. Verinäytteistä analysoitavia biomerkkiaineita on tutkittu aktiivisesti mahdollisina tukosmarkkereina ja näistä ainakin von Willebrandin tekijä (vwf) ja D-dimeeri (FIDD) ovat osoittautuneet itsenäiseksi tukosriskitekijöiksi eteisvärinäpotilailla (28,29,30). Näin ollen riskilaskurien ennustustarkkuutta saattaisi olla mahdollista tulevaisuudessa parantaa lisäämällä niihin biomerkkiaineita, kuvantamistutkimuksia tai painottaa riskitekijöitä eri tavoin. Näin saadun tarkemman riskianalyysin käytännön lisähyöty olisi kuitenkin todennäköisesti vähäinen ja hintana tästä maksettaisiin yksinkertaisen ja nopean työkalun menettäminen tukos- ja vuotoriskin arvioinnissa. Lopuksi Yksilöllinen tukos- ja vuotoriskin arviointi kuuluu jokaisen eteisvärinäpotilaan hoitoon eteisvärinän tyypistä riippumatta. Parhaiten tämä onnistuu käyttämällä -VASc-laskuria tukosriskin ja HAS-BLED-laskuria vuotoriskin arvioon. Lisääntynyt tieto tukosriskitekijöistä on johtanut ajattelutavan muutokseen. Riskinarviossa keskitytään nyt niiden pienen riskin potilaiden löytämiseen, jotka eivät tarvitse mitään antitromboottista hoitoa, ja muille potilaille tulee tarjota suun kautta otettavaa antikoagulaatiohoitoa. ASA:sta ei ole hyötyä eteisvärinäpotilaan tukosriskin ehkäisyssä. Vuotoriski tulee ottaa riskinarviossa huomioon, ja suurentuneen vuotoriskin potilaat tarvitsevat huolellista seurantaa, mutta suurentunut vuotoriski on vain harvoin syy antikoagulaatiohoidosta luopumiseen. n English summary > in english Evaluation of stroke and bleeding risks in atrial fibrillation 2793

6 english summary Mikko Savontaus M.D., Ph.D., Docent, Specialist in Cardiology Turku University Central Hospital, Department of Cardiology Evaluation of stroke and bleeding risks in atrial fibrillation In addition to rhythm management issues, stroke prevention with appropriate thromboprophylaxis is crucial in the comprehensive management of atrial fibrillation (AF). Decision-making should be based on the absolute risks of thromboembolism and bleeding and the subsequent net clinical benefit for a given patient. Several risk stratification schemes both for thromboembolism and for bleeding have been developed to aid clinicians in this process. For thromboembolism, the best validated risk score is -VASc, where risk points are given for congestive heart failure or left ventricular dysfunction, hypertension, age 75 (two points), diabetes, previous stroke (two points), vascular disease, age and female sex. The increased awareness of stroke and bleeding risk factors and advances in treatment options including better control of warfarin therapy and the availability of novel oral anticoagulants (NOACs) have led to a paradigm shift, the emphasis now being on using the risk stratification schemes to identify truly low-risk patients with no risk factors ( -VASc = 0). These patients do not need any antithrombotic therapy whereas oral anticoagulation should be offered to all other AF patients. For bleeding risk stratification, the best predictive value is provided by the HAS-BLED score, where risk points are given for hypertension, abnormal renal/liver function, stroke, bleeding disposition, labile INR, age >65, drugs (e.g. aspirin or NSAIDs) and alcohol. A HAS-BLED score of 3 indicates an increased bleeding risk. AF patients with increased risk of bleeding usually have a clear net clinical benefit from anticoagulant therapy. Thus the HAS-BLED score should be used to identify modifiable bleeding risks that need to be addressed as well as alerting clinicians to the need for caution and regular review during anticoagulant therapy. However, it should not on its own be used to exclude patients from oral anticoagulant therapy. 2793a

Aivohalvauksen ehkäisy eteisvärinäpotilailla. Juhani Airaksinen Sydänpurjehdus 2011

Aivohalvauksen ehkäisy eteisvärinäpotilailla. Juhani Airaksinen Sydänpurjehdus 2011 Aivohalvauksen ehkäisy eteisvärinäpotilailla Juhani Airaksinen Sydänpurjehdus 2011 Mikä on eteisvärinä? Tunnetaan usein nimellä flimmeri ruots. Förmaksflimmer lat. Fibrillatio atriorum engl. Atrial fibrillation

Lisätiedot

Eteisvärinä ja aivoinfarktin ehkäisy

Eteisvärinä ja aivoinfarktin ehkäisy Eteisvärinä ja aivoinfarktin ehkäisy Tunne pulssisi -ammattilaisten koulutus 1.10.2013 / 9.12.2013 Kirsi Rantanen Neurologian erikoislääkäri, neurologian klinikka, HUS Aivoinfarkti Verisuonitukoksesta

Lisätiedot

Geriatripäivät 2013 Turku

Geriatripäivät 2013 Turku Eteisvärinäpotilaan antikoagulanttihoidon nykysuositukset Geriatripäivät 2013 Turku Matti Erkko OYL/Kardiologi TKS sydänpkl Normaali sinusrytmi ja eteisvärinä 2 2 Eteisvärinä on yleinen Eteisvärinä aiheuttaa

Lisätiedot

Eteisvärinäpotilaan aivoinfarktin vaaran ja antikoagulaatiohoidon hyödyn arviointi

Eteisvärinäpotilaan aivoinfarktin vaaran ja antikoagulaatiohoidon hyödyn arviointi Matti Halinen KATSAUS Eteisvärinäpotilaan aivoinfarktin vaaran ja antikoagulaatiohoidon hyödyn arviointi Eteisvärinäpotilaiden aivoinfarktin riskin kirjo ulottuu 0,5 %:sta yli 10 %:iin vuodessa. Aivoinfarktin

Lisätiedot

Varfariini vai ASA aivohalvauksen estoon eteisvärinässä?

Varfariini vai ASA aivohalvauksen estoon eteisvärinässä? TEEMA TROMBOOSI LUKU 1 Varfariini vai ASA aivohalvauksen estoon eteisvärinässä? MATTI HALINEN littää ASAn ja muiden verihiutaleiden tarttuvuutta estävän lääkityksen lievän aivohalvauksia estävän tehon.

Lisätiedot

Tietoa eteisvärinästä

Tietoa eteisvärinästä Tietoa eteisvärinästä Mikä eteisvärinä eli flimmeri on? Eteisvärinä on tavallisin pitkäkestoinen sydämen rytmihäiriö, joka yleistyy 60 ikävuoden jälkeen. Yli 75-vuotiaista noin 10 % sairastaa eteisvärinää

Lisätiedot

Eteisvärinä ja sen yleiset hoitoperiaatteet

Eteisvärinä ja sen yleiset hoitoperiaatteet Eteisvärinä ja sen yleiset hoitoperiaatteet Tunne pulssisi -ammattilaisten koulutus 1.10.2013 Mikko Syvänne Dosentti, kardiologian erikoislääkäri Ylilääkäri, Suomen Sydänliitto Mikä on eteisvärinä? Tunnetaan

Lisätiedot

Toimenpiteeseen tulevan potilaan antikoagulaatiohoito ja veren hyytymishäiriöt. Jarkko Karihuhta 9.10.2014

Toimenpiteeseen tulevan potilaan antikoagulaatiohoito ja veren hyytymishäiriöt. Jarkko Karihuhta 9.10.2014 Toimenpiteeseen tulevan potilaan antikoagulaatiohoito ja veren hyytymishäiriöt Jarkko Karihuhta 9.10.2014 Hemostaasi Verenhyytymisjärjestelmässä Verihiutaleet Reagoivat verisuonen sisäpinnan endoteelivaurioon

Lisätiedot

Miksi on tärkeää tunnistaa eteisvärinä. Tunne pulssisi. Mikko Syvänne 9.10.2012 MS 7.10.2012 1

Miksi on tärkeää tunnistaa eteisvärinä. Tunne pulssisi. Mikko Syvänne 9.10.2012 MS 7.10.2012 1 Miksi on tärkeää tunnistaa eteisvärinä Tunne pulssisi Mikko Syvänne 9.10.2012 7.10.2012 1 Mikä on eteisvärinä? Tunnetaan usein nimellä flimmeri ruots. Förmaksflimmer lat. Fibrillatio atriorum engl. Atrial

Lisätiedot

Eteisvärinän antikoagulaatiohoito. Seija Paakkinen LL, sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri Kardiologian alueylilääkäri PHHYKY

Eteisvärinän antikoagulaatiohoito. Seija Paakkinen LL, sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri Kardiologian alueylilääkäri PHHYKY Eteisvärinän antikoagulaatiohoito Seija Paakkinen LL, sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri Kardiologian alueylilääkäri PHHYKY Sidonnaisuudet Tukea esimiehen määräämiin koulutuksiin Bayer, Boehringer

Lisätiedot

Keskustan ja Eteläinen Lähiklinikka 16. ja 17.11.2015 Lahden terveyskeskus Kari Korhonen lääkintöneuvos LKT, yleislääketieteen erikoislääkäri

Keskustan ja Eteläinen Lähiklinikka 16. ja 17.11.2015 Lahden terveyskeskus Kari Korhonen lääkintöneuvos LKT, yleislääketieteen erikoislääkäri Eteisvärinän verenohennushoidon uusia näkökulmia Keskustan ja Eteläinen Lähiklinikka 16. ja 17.11.2015 Lahden terveyskeskus Kari Korhonen lääkintöneuvos LKT, yleislääketieteen erikoislääkäri Mitä tarkoittaa

Lisätiedot

Sydänliiton terveysneuvonta perustuu riskinarvioon

Sydänliiton terveysneuvonta perustuu riskinarvioon Mikko Syvänne Ylilääkäri Suomen Sydänliitto ry Sydänliiton terveysneuvonta perustuu riskinarvioon 1 Yleiset tavoitteet 2 Prospective Studies Collaboration, Lancet 2007 3 Prospective Studies Collaboration,

Lisätiedot

Ohjeistus antikoagulanttihoidon seurantaan ja annosmuutosten toteuttamiseen

Ohjeistus antikoagulanttihoidon seurantaan ja annosmuutosten toteuttamiseen Ohjeistus antikoagulanttihoidon seurantaan ja annosmuutosten toteuttamiseen 1 24.8.2017 Perustieto Tietää, miksi verenohennushoitoa käytetään Käytettävät lääkkeet Verenohennushoidon komplikaatiot ja niiden

Lisätiedot

Antikoagulaatiohoidon aiheet ja toteutus eteisvärinässä

Antikoagulaatiohoidon aiheet ja toteutus eteisvärinässä Pekka Raatikainen AJANKOHTAISTA LÄÄKÄRIN KÄSIKIRJASTA Antikoagulaatiohoidon aiheet ja toteutus eteisvärinässä Keskeistä Antikoagulaatiohoito on ainoa Kohtauksittaisessa eteisvärinässä aivohalvauksen vaara

Lisätiedot

Antikoagulaatiohoidon toteutuminen Oulun kaupungin avoterveydenhuollossa

Antikoagulaatiohoidon toteutuminen Oulun kaupungin avoterveydenhuollossa Katsaus tieteessä Riikka-Leena Leskelä TkT Nordic Healthcare Group riikka-leena.leskela@nhg.fi Matti Schmidt KTM Nordic Healthcare Group Päivi Hirsso LT, yleislääketieteen ja terveydenhuollon erikoislääkäri,

Lisätiedot

Antikoagulaation tauotus ja siltahoito toimenpiteiden yhteydessä

Antikoagulaation tauotus ja siltahoito toimenpiteiden yhteydessä Antikoagulaation tauotus ja siltahoito toimenpiteiden yhteydessä Siltahoidolla (bridging therapy) tarkoitetaan varfariinin tilalla käytettävää pre-ja postoperatiivista hepariinihoitoa. Toimenpiteen vaatima

Lisätiedot

Onko eteisvärinä elintapasairaus? Suomen Verenpaineyhdistyksen syysristeily 2015 Päivi Korhonen

Onko eteisvärinä elintapasairaus? Suomen Verenpaineyhdistyksen syysristeily 2015 Päivi Korhonen Onko eteisvärinä elintapasairaus? Suomen Verenpaineyhdistyksen syysristeily 2015 Päivi Korhonen Men Women NEJM 1997; 337:1360-69 Two new epidemics of cardiovascular disease are emerging: heart failure

Lisätiedot

Eteisvärinä ja sen yleiset hoitoperiaatteet

Eteisvärinä ja sen yleiset hoitoperiaatteet Eteisvärinä ja sen yleiset hoitoperiaatteet Tunne pulssisi -ammattilaisten koulutus 1.10.2013 Mikko Syvänne Dosentti, kardiologian erikoislääkäri Ylilääkäri, Suomen Sydänliitto Mikä on eteisvärinä? Tunnetaan

Lisätiedot

- Limakalvobiopsia - Harjanäyte - KNB (G19)

- Limakalvobiopsia - Harjanäyte - KNB (G19) ANTIKOAGULANTTI- JA ANTITROMBOOTTINEN LÄÄKITYS KEUHKOTOIMENPITEIDEN YHTEYDESSÄ Jaottelemalla toimenpiteet pienen ja suuren vuotoriskin toimenpiteiksi, ja toisaalta potilaat pienen tai suuren tukosriskin

Lisätiedot

Benchmarking Controlled Trial - a novel concept covering all observational effectiveness studies

Benchmarking Controlled Trial - a novel concept covering all observational effectiveness studies Benchmarking Controlled Trial - a novel concept covering all observational effectiveness studies Antti Malmivaara, MD, PhD, Chief Physician Centre for Health and Social Economics National Institute for

Lisätiedot

Eteisvärinäpotilaan aivoinfarkti ja varfariinihoidon toteutuminen

Eteisvärinäpotilaan aivoinfarkti ja varfariinihoidon toteutuminen Paula Tiili, Mika Lehto, Atte Meretoja, Tuomo Nieminen, Sami Pakarinen, Turgut Tatlisumak ja Jukka Putaala Eteisvärinäpotilaan aivoinfarkti ja varfariinihoidon toteutuminen TAUSTA: Varfariinihoito on tehokas

Lisätiedot

Uutta eteisvärinän hoidosta

Uutta eteisvärinän hoidosta TYKS 2013 Potilaskeskeisesti toimien talouden realiteetit ymmärtäen Sydänpurjehdus 7.10.2014 Uutta eteisvärinän hoidosta Juhani Airaksinen Kardiologian professori Toimialuejohtaja Sydänkeskus, TYKS VARSINAIS-SUOMEN

Lisätiedot

Uutta antikoagulaatiosta: onko marevan mennyttä? Anne Pinomäki, LL Osastonlääkäri Hyytymishäiriöyksikkö BioChem 24.3.2011

Uutta antikoagulaatiosta: onko marevan mennyttä? Anne Pinomäki, LL Osastonlääkäri Hyytymishäiriöyksikkö BioChem 24.3.2011 Uutta antikoagulaatiosta: onko marevan mennyttä? Anne Pinomäki, LL Osastonlääkäri Hyytymishäiriöyksikkö BioChem 24.3.2011 Johdanto Yli 2 % väestöstä antikoagulaatiohoidon piirissä Useamman viime vuoden

Lisätiedot

Uutta lääkkeistä: Edoksabaani

Uutta lääkkeistä: Edoksabaani Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 4/2015 UUTTA LÄÄKKEISTÄ Uutta lääkkeistä: Edoksabaani Taru Kuittinen / Kirjoitettu 20.10.2015 / Julkaistu 20.1.2016 Lixiana 15 mg, 30 mg, 60 mg tabletti, kalvopäällysteinen,

Lisätiedot

Fimea kehittää, arvioi ja informoi

Fimea kehittää, arvioi ja informoi Fimea kehittää, arvioi ja informoi SELKOTIIVISTELMÄ JULKAISUSARJA 4/2012 Eteisvärinän hoito Verenohennuslääke dabigatraanin ja varfariinin vertailu Eteisvärinä on sydämen rytmihäiriö, joka voi aiheuttaa

Lisätiedot

Eteisvärinäpotilaan sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen käyttö komplikaation jälkeen

Eteisvärinäpotilaan sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen käyttö komplikaation jälkeen Tieteessä alkuperäistutkimus Miika Linna dosentti Aalto-yliopisto, Institute of Healthcare Engineering, Management and Architecture Jaana Keto tieteellinen asiantuntija Bristol-Myers Squibb Finland, sydän-

Lisätiedot

HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism

HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism Final SmPC and PL wording agreed by PhVWP December 2011 SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS New Class Warnings

Lisätiedot

Iäkkään verenpaineen hoito. Antti Jula Geriatripäivät 2012, 26.1.2012 Turku

Iäkkään verenpaineen hoito. Antti Jula Geriatripäivät 2012, 26.1.2012 Turku Iäkkään verenpaineen hoito Antti Jula Geriatripäivät 2012, 26.1.2012 Turku Verenpaine ja aivohalvauskuolleisuus Prospective Studies Collaboration, Lancet 2002;360:1903-13 Verenpaine ja sepelvaltimotautikuolleisuus

Lisätiedot

Uusien antikoagulanttien käyttö erityistilanteissa

Uusien antikoagulanttien käyttö erityistilanteissa LUKU 9 Uusien antikoagulanttien käyttö erityistilanteissa Mika Lehto Ilkka Tierala Tiivistelmä Tällä hetkellä käytössämme on kolme ns. uutta antikoagulanttia ( new oral anticoagulant NOAC ): apiksabaani,

Lisätiedot

ETEISVÄRINÄ JA AIVOINFARKTIN EHKÄISY. Juha Huhtakangas LT, neurologian el OYS neurologian klinikka

ETEISVÄRINÄ JA AIVOINFARKTIN EHKÄISY. Juha Huhtakangas LT, neurologian el OYS neurologian klinikka ETEISVÄRINÄ JA AIVOINFARKTIN EHKÄISY Juha Huhtakangas LT, neurologian el OYS neurologian klinikka AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖ Kolmanneksi yleisin kuoleman syy (syövän ja sydänkohtauksen jälkeen) Yleisin aikuisten

Lisätiedot

Miten tehostan sepelvaltimotaudin lääkehoitoa?

Miten tehostan sepelvaltimotaudin lääkehoitoa? Miten tehostan sepelvaltimotaudin lääkehoitoa? Dosentti, kardiologi Erkki Ilveskoski Yleislääkäripäivät 27.11.2015 1 Sidonnaisuudet Luennoitsija ja/tai muut asiantuntijatehtävät St. Jude Medical, Novartis,

Lisätiedot

Tromboosiprofylaksian. nykytilanne. Hannu Miettinen KYS - Kuopio 10.4.2015

Tromboosiprofylaksian. nykytilanne. Hannu Miettinen KYS - Kuopio 10.4.2015 Tromboosiprofylaksian nykytilanne Hannu Miettinen KYS - Kuopio 10.4.2015 Tromboosiprofylaksia Vähentää laskimotukoksen aiheuttamia komplikaatioita Ei saa aiheuttaa komplikaatioita Laskimotukos ja keuhkoveritulppa

Lisätiedot

Ikä ja antikoagulanttihoito. Matti O. Halinen

Ikä ja antikoagulanttihoito. Matti O. Halinen Näin hoidan Matti O. Halinen Pitkäkestoisen antikoagulanttihoidon tavallisimpia käyttöaiheita ovat eteisvärinä sekä laskimoveritulpan ja tekoläppäleikkauksen jälkitila. Verenvuodon vaara on iäkkäiden potilaiden

Lisätiedot

Lääkevaihtoprojekti Lahdessa

Lääkevaihtoprojekti Lahdessa Lääkevaihtoprojekti Lahdessa 1.1.14 31.10.17 Tausta Lahden Omalääkärisi-terveysasemien eteisvärinäpotilaiden hoidon arviointi tapahtui loppuvuodesta 17. Terveysasemilla hoidettuja potilaita oli yhteensä

Lisätiedot

PULLO PÄIVÄSSÄ RIITTÄÄ. Tee tilaa. kolesterolia alentavalle täydennykselle potilaittesi ruokavalioon

PULLO PÄIVÄSSÄ RIITTÄÄ. Tee tilaa. kolesterolia alentavalle täydennykselle potilaittesi ruokavalioon PULLO PÄIVÄSSÄ RIITTÄÄ Tee tilaa kolesterolia alentavalle täydennykselle potilaittesi ruokavalioon Lähteet 1. Catapano et al. ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias. Atherosclerosis 2016;

Lisätiedot

Mikä puuttuu. potilaasi kolesterolia alentavasta ruokavaliosta?

Mikä puuttuu. potilaasi kolesterolia alentavasta ruokavaliosta? Mikä puuttuu potilaasi kolesterolia alentavasta ruokavaliosta? Alentaa 1-4 kolesterolia todistetun tehokkaasti Terveysvaikutteiset elintarvikkeet, joihin on lisätty kasvistanolia*, tarjoavat tehokkaan

Lisätiedot

ohjeita eteisvärinän pitkäaikaishoitoon.

ohjeita eteisvärinän pitkäaikaishoitoon. Katsaus tieteessä Heikki Mäkynen dosentti, osastonylilääkäri TAYS Sydänkeskus Oy heikki.makynen@uta.fi M.J. Pekka Raatikainen dosentti, apulaisylilääkäri TAYS Sydänkeskus Oy Eteisvärinän pitkäaikaishoito

Lisätiedot

ETEISVÄRINÄPOTILAAN ANTIKOAGULAATIOHOITO

ETEISVÄRINÄPOTILAAN ANTIKOAGULAATIOHOITO ETEISVÄRINÄPOTILAAN ANTIKOAGULAATIOHOITO Ville Lind Tutkielma Lääketieteen koulutusohjelma Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Lääketieteen laitos / Neurologia Marraskuu 2016 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO,

Lisätiedot

Lotta Joutsi-Korhonen LT, erikoislääkäri Hyytymishäiriöiden osaamiskeskus Kliininen kemia ja hematologia HUSLAB. Labquality-päivät 8.2.

Lotta Joutsi-Korhonen LT, erikoislääkäri Hyytymishäiriöiden osaamiskeskus Kliininen kemia ja hematologia HUSLAB. Labquality-päivät 8.2. Kuinka varmistan INRpikatestien luotettavuuden? Lotta Joutsi-Korhonen LT, erikoislääkäri Hyytymishäiriöiden osaamiskeskus Kliininen kemia ja hematologia HUSLAB Labquality-päivät 8.2.2008 Antikoagulaatiohoito

Lisätiedot

Suorien antikoagulanttien käyttö eteisvärinässä

Suorien antikoagulanttien käyttö eteisvärinässä Mika Lehto, Pirjo Mustonen ja Ilkka Tierala NÄIN HOIDAN Suorien antikoagulanttien käyttö eteisvärinässä Eteisvärinään liittyy suurentunut aivohalvauksen riski, ja suurin osa eteisvärinäpotilaista tarvitsee

Lisätiedot

AKUUTIN ETEISVÄRINÄN JÄLKEISET TROMBOEMBOLISET KOMPLIKAATIOT

AKUUTIN ETEISVÄRINÄN JÄLKEISET TROMBOEMBOLISET KOMPLIKAATIOT AKUUTIN ETEISVÄRINÄN JÄLKEISET TROMBOEMBOLISET KOMPLIKAATIOT Tiina Rautiainen Tutkielma Lääketieteen koulutusohjelma Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Lääketieteen laitos/kardiologia Helmikuu

Lisätiedot

OPAS ETEISVÄRINÄPOTILAALLE. XARELTO -lääkkeen käyttäjälle

OPAS ETEISVÄRINÄPOTILAALLE. XARELTO -lääkkeen käyttäjälle OPAS ETEISVÄRINÄPOTILAALLE XARELTO -lääkkeen käyttäjälle SISÄLLYSLUETTELO ETEISVÄRINÄ Mikä on eteisvärinä? 3 XARELTO Mikä on XARELTO? 4 Miksi XARELTO -lääkkeen säännöllinen käyttö on tärkeää? 6 XARELTO

Lisätiedot

Sekundaaripreventio aivohalvauksen jälkeen

Sekundaaripreventio aivohalvauksen jälkeen Sekundaaripreventio aivohalvauksen jälkeen Juhani Sivenius Kuopion yliopisto, neurologian klinikka, KYS, Suomen aivotutkimus- ja kuntoutuskeskus Neuron Aivoinfarktipotilaan seuraava päätetapahtuma on todennäköisesti

Lisätiedot

Pienet ei-kardiologiset toimenpiteet ja pitkäaikainen antikoagulaatiohoito

Pienet ei-kardiologiset toimenpiteet ja pitkäaikainen antikoagulaatiohoito LUKU 2 Pienet ei-kardiologiset toimenpiteet ja pitkäaikainen antikoagulaatiohoito MIKA LEHTO AINO LEPÄNTALO Tiivistelmä Antikoaguloidun potilaan toimenpiteeseen valmistautuessa on arvioitava sekä toimenpiteeseen

Lisätiedot

Vanhojen ja uusien antikoagulanttien etuja ja haittoja. Riitta Lassila Hyytymishäiriöyksikkö, hematologia ja HUSLAB 7.10.2011

Vanhojen ja uusien antikoagulanttien etuja ja haittoja. Riitta Lassila Hyytymishäiriöyksikkö, hematologia ja HUSLAB 7.10.2011 Vanhojen ja uusien antikoagulanttien etuja ja haittoja Riitta Lassila Hyytymishäiriöyksikkö, hematologia ja HUSLAB 7.10.2011 Antitromboottiset lääkkeet Verihiutaleiden estäjät ja Antikoagulantit Asetyylisalisyylihappo

Lisätiedot

Antikoagulaatiohoito eteisvärinässä

Antikoagulaatiohoito eteisvärinässä Näin hoidan Matti Halinen Antikoagulaatiohoito eteisvärinässä Eteisvärinään liittyy lisääntynyt aivohalvauksen vaara, olipa eteisvärinä pysyvä tai uusiutuva. Aivohalvauksen vaaran suhteen potilaiden kirjo

Lisätiedot

Eteisvärinän antikoagulaatiohoito muutoksen myllerryksessä: Muuttuvatko kokonaiskustannus ja vaikuttavuus maksajan mukana? Erkki Soini, ESiOR Oy

Eteisvärinän antikoagulaatiohoito muutoksen myllerryksessä: Muuttuvatko kokonaiskustannus ja vaikuttavuus maksajan mukana? Erkki Soini, ESiOR Oy Eteisvärinän antikoagulaatiohoito muutoksen myllerryksessä: Muuttuvatko kokonaiskustannus ja vaikuttavuus maksajan mukana? Erkki Soini, ESiOR Oy 1 Kuka: Erkki Soini Toimitusjohtaja, terveystaloustieteilijä,

Lisätiedot

Tukos dabigatraanihoidon aikana

Tukos dabigatraanihoidon aikana Tukos dabigatraanihoidon aikana Kysy lääkkeen oton ajankohta, komplianssi ja tarkista laboratoriovaste: 1. jos lääke on jäänyt ottamatta ja trombiiniaika on normaali, aloita viipymättä tukoksen rutiininomainen

Lisätiedot

Mitä ylipaino ja metabolinen oireyhtymä tekevät verenkiertoelimistön säätelylle? SVPY:n syyskokous 5.9.2015 Pauliina Kangas, EL Tampereen yliopisto

Mitä ylipaino ja metabolinen oireyhtymä tekevät verenkiertoelimistön säätelylle? SVPY:n syyskokous 5.9.2015 Pauliina Kangas, EL Tampereen yliopisto Mitä ylipaino ja metabolinen oireyhtymä tekevät verenkiertoelimistön säätelylle? SVPY:n syyskokous 5.9.2015 Pauliina Kangas, EL Tampereen yliopisto Taustaa q Metabolinen oireyhtymä (MBO, MetS) on etenkin

Lisätiedot

Sepelvaltimotautipotilaan eteisvärinä

Sepelvaltimotautipotilaan eteisvärinä LUKU 4 Sepelvaltimotautipotilaan eteisvärinä TUOMAS KIVINIEMI KARI KERVINEN MIKA LEHTO Tiivistelmä: Sepelvaltimotaudin sekundaaripreventioon kuuluu verihiutaleiden estäjä, tavallisimmin ASA. Toisaalta

Lisätiedot

Uusien antikoagulanttien laboratoriomonitorointi

Uusien antikoagulanttien laboratoriomonitorointi Uusien antikoagulanttien laboratoriomonitorointi Lotta Joutsi-Korhonen LT, kliinisen kemian erikoislääkäri HUSLAB ChemBio 24.3.2011 Lääkevasteen monitorointi (1) tehokkaan ja turvallisen hoidon toteuttamisessa

Lisätiedot

Verenpaine valtimotautien riskitekijänä-mihin hoidossa tulee kiinnittää huomiota

Verenpaine valtimotautien riskitekijänä-mihin hoidossa tulee kiinnittää huomiota Verenpaine valtimotautien riskitekijänä-mihin hoidossa tulee kiinnittää huomiota Ilkka Kantola Hoyl, dosentti. Sisätautien el TYKS sisätautien klinikka Hypertension and Target-Organ Sequelae Eyes Retinopathy

Lisätiedot

Eteisvärinäpotilaan revaskularisaatio toimenpiteen valinta ja antikoagulaatio

Eteisvärinäpotilaan revaskularisaatio toimenpiteen valinta ja antikoagulaatio TEEMA TROMBOOSI LUKU 2 Eteisvärinäpotilaan revaskularisaatio toimenpiteen valinta ja antikoagulaatio JUHANI AIRAKSINEN Tiivistelmä Pitkäaikaista antikoagulaatiota tarvitsevia eteisvärinäpotilaita on runsas

Lisätiedot

HEIDI LEHTOLA ISCHAEMIC STROKE AND INTRACRANIAL HAEMORRHAGE IN ANTICOAGULATED PATIENTS WITH ATRIAL FIBRILLATION

HEIDI LEHTOLA ISCHAEMIC STROKE AND INTRACRANIAL HAEMORRHAGE IN ANTICOAGULATED PATIENTS WITH ATRIAL FIBRILLATION PUBLICATIONS OF THE UNIVERSITY OF EASTERN FINLAND Dissertations in Health Sciences HEIDI LEHTOLA ISCHAEMIC STROKE AND INTRACRANIAL HAEMORRHAGE IN ANTICOAGULATED PATIENTS WITH ATRIAL FIBRILLATION Ischaemic

Lisätiedot

Mitä vaikuttavuusnäytöllä tehdään? Jorma Komulainen LT, dosentti Käypä hoito suositusten päätoimittaja

Mitä vaikuttavuusnäytöllä tehdään? Jorma Komulainen LT, dosentti Käypä hoito suositusten päätoimittaja Mitä vaikuttavuusnäytöllä tehdään? Jorma Komulainen LT, dosentti Käypä hoito suositusten päätoimittaja Sidonnaisuudet Käypä hoito päätoimittaja, Duodecim Palveluvalikoimaneuvoston pysyvä asiantuntija,

Lisätiedot

MUUTOKSET VALTIMOTAUTIEN ESIINTYVYYDESSÄ

MUUTOKSET VALTIMOTAUTIEN ESIINTYVYYDESSÄ MUUTOKSET VALTIMOTAUTIEN ESIINTYVYYDESSÄ Yleislääkäripäivät 2017 Veikko Salomaa, LKT Tutkimusprofessori 23.11.2017 Yleislääkäripäivät 2017 / Veikko Salomaa 1 SIDONNAISUUDET Kongressimatka, Novo Nordisk

Lisätiedot

Aivoverenkiertohäiriöt ja verenpaine- mitä uutta?

Aivoverenkiertohäiriöt ja verenpaine- mitä uutta? Aivoverenkiertohäiriöt ja verenpaine- mitä uutta? Kirsi Rantanen Neurologi, vs oyl Mei neu ppkl, HUS SVPY sihteeri 10.9.2015 1 SVPY syysristeily 4.-6.9.2015 Verenpaine ja AVH-sairaudet 70%:lla AVH-potilaista

Lisätiedot

Eteisvärinän hoito Suomessa FinFib-tutkimus

Eteisvärinän hoito Suomessa FinFib-tutkimus ALKUPERÄISTUTKIMUS TIETEESSÄ MIKA LEHTO LKT, kardiologi HYKS, kardiologian klinikka PEKKA RAATIKAINEN professori (ma) TAYS, Sydänkeskus Oy ja Tampereen yliopisto HEIKKI MÄKYNEN dosentti, Tampereen yliopisto

Lisätiedot

Liite III Valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen tehtävät muutokset

Liite III Valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen tehtävät muutokset Liite III Valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen Huomautus: Nämä valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muutokset ovat voimassa komission päätöksen ajankohtana. Komission päätöksen jälkeen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Uusien antikoagulanttien hallittu käyttöönotto

Uusien antikoagulanttien hallittu käyttöönotto KATSAUS TIETEESSÄ RIITTA LASSILA dosentti, sisätautien erikoislääkäri, osastonylilääkäri HUS, hyytymishäiriöyksikkö, Suomen Angiologiayhdistys riitta.lassila@hus.fi ELINA ARMSTRONG LKT, hematologian erikoislääkäri

Lisätiedot

Lower is better miten alas LDL-kolesterolin voi painaa? Mikko Syvänne Professori, kardiologi, sisätautiopin dosentti Yleislääkäripäivät

Lower is better miten alas LDL-kolesterolin voi painaa? Mikko Syvänne Professori, kardiologi, sisätautiopin dosentti Yleislääkäripäivät Lower is better miten alas LDL-kolesterolin voi painaa? Mikko Syvänne Professori, kardiologi, sisätautiopin dosentti Sidonnaisudet Entinen työnantaja: Suomen Sydänliitto ry. Osakeomistus: RemoteA Oy, PlusTerveys

Lisätiedot

DIABEETIKON SYDÄN MIKKO PUHAKKA KARDIOLOGI JA SISÄTAUTILÄÄKÄRI JYVÄSKYLÄ MPU UEF

DIABEETIKON SYDÄN MIKKO PUHAKKA KARDIOLOGI JA SISÄTAUTILÄÄKÄRI JYVÄSKYLÄ MPU UEF DIABEETIKON SYDÄN MIKKO PUHAKKA KARDIOLOGI JA SISÄTAUTILÄÄKÄRI JYVÄSKYLÄ 11.5.2017 MPU UEF 1 SIDONNAISUUDET UEF kardiologian kliininen opettaja KYS konsultoiva kardiologi, Medisiininen keskus Osallistunut

Lisätiedot

Tietoa eteisvärinästä.

Tietoa eteisvärinästä. Tietoa eteisvärinästä www.älähyydy.fi 1 Mitä on eteisvärinä? Oikein hoidettuna eteisvärinä ei estä täysipainoista ja mukavaa elämää. ETEISVÄRINÄ on tavallisin pitkäkestoinen sydämen rytmihäiriö. Eteisvärinässä

Lisätiedot

Ravitsemus näkyy riskitekijöissä FINRISKI 2012 tuloksia

Ravitsemus näkyy riskitekijöissä FINRISKI 2012 tuloksia Ravitsemus näkyy riskitekijöissä FINRISKI 2012 tuloksia Erkki Vartiainen, LKT, professori, ylijohtaja 7.10.2013 1 Jyrkkä lasku sepelvaltimotautikuolleisuudessa Pohjois-Karjala ja koko Suomi 35 64-vuotiaat

Lisätiedot

Infrastruktuurin asemoituminen kansalliseen ja kansainväliseen kenttään Outi Ala-Honkola Tiedeasiantuntija

Infrastruktuurin asemoituminen kansalliseen ja kansainväliseen kenttään Outi Ala-Honkola Tiedeasiantuntija Infrastruktuurin asemoituminen kansalliseen ja kansainväliseen kenttään Outi Ala-Honkola Tiedeasiantuntija 1 Asemoitumisen kuvaus Hakemukset parantuneet viime vuodesta, mutta paneeli toivoi edelleen asemoitumisen

Lisätiedot

Onko testosteronihoito turvallista?

Onko testosteronihoito turvallista? Onko testosteronihoito turvallista? Antti Saraste kardiologi, apulaisprofessori Sydänkeskus ja Valtakunnallinen PET keskus, TYKS ja Turun yliopisto, Turku Reproduktioendokrinologia 12.2.2016 J Am Coll

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

arviointiraportin ensimmäisten osa-alueiden julkinen kommentointiversio

arviointiraportin ensimmäisten osa-alueiden julkinen kommentointiversio 0 0 0 0 Dabigatraanin hoidollinen ja taloudellinen arvo eteisvärinäpotilaan antikoagulaatiohoitona aivohalvausten ja systeemisten veritulppien ehkäisyssä varfariiniin verrattuna arviointiraportin ensimmäisten

Lisätiedot

Tulehduskipulääkkeet tänään

Tulehduskipulääkkeet tänään Tulehduskipulääkkeet tänään Klaus Olkkola Helsingin yliopisto ja HYKS Tulehduskipulääkkeiden vaikutukset Kipua lievi6ävä eli analgee8nen vaikutus Kuume6a alentava eli an:pyree8nen vaikutus Tulehdusta lievi6ävä

Lisätiedot

Valintakoe klo Liikuntalääketiede/Itä-Suomen yliopisto

Valintakoe klo Liikuntalääketiede/Itä-Suomen yliopisto Valintakoe klo 13-16 12.5.2015 Liikuntalääketiede/Itä-Suomen yliopisto Mediteknia Nimi Henkilötunnus Tehtävä 1 (max 8 pistettä) Saatte oheisen artikkelin 1 Exercise blood pressure and the risk for future

Lisätiedot

Mikko Syvänne. Dosentti, ylilääkäri Suomen Sydänliitto ry. Valtimotautien riskitekijät ja riskiyksilöiden tunnistaminen MS 13.10.

Mikko Syvänne. Dosentti, ylilääkäri Suomen Sydänliitto ry. Valtimotautien riskitekijät ja riskiyksilöiden tunnistaminen MS 13.10. Mikko Syvänne Dosentti, ylilääkäri Suomen Sydänliitto ry Valtimotautien riskitekijät ja riskiyksilöiden tunnistaminen MS 13.10.2010 1 Klassiset valtimotaudin riskitekijät Kohonnut veren kolesteroli Kohonnut

Lisätiedot

Trombiprofylaksia - alustus. Hannu Miettinen KYS - Kuopio

Trombiprofylaksia - alustus. Hannu Miettinen KYS - Kuopio Trombiprofylaksia - alustus Hannu Miettinen KYS - Kuopio Tromboosiprofylaksia Vähentää laskimotukoksen aiheuttamia komplikaatioita Ei saa aiheuttaa komplikaatioita Laskimotukokset N. 2 / 1000 / vuosi Tukosaltteilla

Lisätiedot

ANTIKOAGULANTTIHOITOA SAAVIEN ETEISVÄRINÄPOTILAIDEN SEURANTA PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA

ANTIKOAGULANTTIHOITOA SAAVIEN ETEISVÄRINÄPOTILAIDEN SEURANTA PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA ANTIKOAGULANTTIHOITOA SAAVIEN ETEISVÄRINÄPOTILAIDEN SEURANTA PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA Hannele Alatalo Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen laitos Tutkimusryhmä EPAK Joulukuu/2009

Lisätiedot

Hyytymiseen vaikuttavien lääkkeiden tauottaminen ennen elektiivistä toimenpidettä pehmytkudoskirurgian poliklinikoilla

Hyytymiseen vaikuttavien lääkkeiden tauottaminen ennen elektiivistä toimenpidettä pehmytkudoskirurgian poliklinikoilla HYKS Oper ty, ATEK Hyytymiseen vaikuttavien lääkkeiden tauottaminen ennen elektiivistä toimenpidettä pehmytkudoskirurgian poliklinikoilla Laatineet: Edward Munsterhjelm, Tuula Kurki, Juha Virolainen, Elina

Lisätiedot

ETEISVÄRINÄPOTILAIDEN ANTIKOAGULAATIOHOIDON TOTEUTUMINEN TAYS ENSIAPU ACUTASSA

ETEISVÄRINÄPOTILAIDEN ANTIKOAGULAATIOHOIDON TOTEUTUMINEN TAYS ENSIAPU ACUTASSA ETEISVÄRINÄPOTILAIDEN ANTIKOAGULAATIOHOIDON TOTEUTUMINEN TAYS ENSIAPU ACUTASSA Eveliina Päivä Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö Syyskuu 2016 Tampereen yliopisto

Lisätiedot

ANTIKOAGULAATIOHOIDON KEHITTÄMISMAHDOLLISUUDET KUOPION JA LOHJAN KAUPUNGEISSA 5.5.2015

ANTIKOAGULAATIOHOIDON KEHITTÄMISMAHDOLLISUUDET KUOPION JA LOHJAN KAUPUNGEISSA 5.5.2015 ANTIKOAGULAATIOHOIDON KEHITTÄMISMAHDOLLISUUDET KUOPION JA LOHJAN KAUPUNGEISSA 5.5.2015 Antikoagulaatiohoidon kehittäminen Kuopiossa 1/20 SISÄLTÖ TEKIJÄT... 2 TIIVISTELMÄ... 3 1 JOHDANTO... 4 2 AINEISTO

Lisätiedot

Miten pidetään sydäninfarktin sairastanut hengissä?

Miten pidetään sydäninfarktin sairastanut hengissä? Miten pidetään sydäninfarktin sairastanut hengissä? Yleislääkäreiden kevätkokous, 13.05.2016 Veikko Salomaa, tutkimusprofessori Sidonnaisuudet: ei ole 14.5.2016 Esityksen nimi / Tekijä 1 Korkea riski Sydäninfarktin

Lisätiedot

Tietoa eteisvärinästä

Tietoa eteisvärinästä Tietoa eteisvärinästä www.älähyydy.fi 1 2 Oikein hoidettuna eteisvärinä ei estä täysipainoista ja mukavaa elämää. Mikä on eteisvärinä? ETEISVÄRINÄ (flimmeri) on yleisin sydämen rytmihäiriö. Eteisvärinässä

Lisätiedot

Päivystäjä ja uudet antikoagulantit: Verenvuodon hoito. Elina Armstrong, el Hyytymishäiriöyksikkö HUS Meilahti 7.10.2011

Päivystäjä ja uudet antikoagulantit: Verenvuodon hoito. Elina Armstrong, el Hyytymishäiriöyksikkö HUS Meilahti 7.10.2011 Päivystäjä ja uudet antikoagulantit: Verenvuodon hoito Elina Armstrong, el Hyytymishäiriöyksikkö HUS Meilahti 7.10.2011 1 Hätätilanteet päivystyksessä Vakava verenvuoto Välitön toimenpide tarpeen - verenvuodon

Lisätiedot

Tekonivelpotilaan anestesia ja kivunhoito. 21.11.2011 Vs. os.ylil. Heikki Vääräniemi

Tekonivelpotilaan anestesia ja kivunhoito. 21.11.2011 Vs. os.ylil. Heikki Vääräniemi Tekonivelpotilaan anestesia ja kivunhoito 21.11.2011 Vs. os.ylil. Heikki Vääräniemi Rapid recovery Esilääkitys - Tavoittena potilaan nopea mobilisointi - Panadol 2g - Celebra 200mg - Gabapentin 600mg -

Lisätiedot

Uudet antikoagulantit

Uudet antikoagulantit Suorat (=uudet) antikoagulantit ja niiden seuranta Antikoagulaatiohoitajat 30.3.2016 Pirjo Mustonen, kardiologi Keski-Suomen keskussairaala Uudet antikoagulantit Dabigatraani (Pradaxa ) Rivaroksabaanin

Lisätiedot

Miten arvioidaan hoidon vaikuttavuutta?

Miten arvioidaan hoidon vaikuttavuutta? Miten arvioidaan hoidon vaikuttavuutta? Minna Kaila, professori Terveydenhuollon hallinto Lastentautien ja terveydenhuollon erikoislääkäri Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tdk minna.kaila(at)helsinki.fi

Lisätiedot

Tekonivelinfektion riskitekijät. Teija Puhto Sis. ja inf. el Infektioiden torjuntayksikkö Operatiivinen tulosalue, OYS

Tekonivelinfektion riskitekijät. Teija Puhto Sis. ja inf. el Infektioiden torjuntayksikkö Operatiivinen tulosalue, OYS Tekonivelinfektion riskitekijät Teija Puhto Sis. ja inf. el Infektioiden torjuntayksikkö Operatiivinen tulosalue, OYS Yleistä Infektion kehittymiseen vaikuttavat monet eri tekijät Riskiin vaikuttaa potilas-,

Lisätiedot

Varjoaineet ja munuaisfunktio. Lastenradiologian kurssi , Kuopio Laura Martelius

Varjoaineet ja munuaisfunktio. Lastenradiologian kurssi , Kuopio Laura Martelius Varjoaineet ja munuaisfunktio Lastenradiologian kurssi 6.-7.5.2015, Kuopio Laura Martelius S-Krea CIN AKI Contrast Induced Nephropathy Acute Kidney Injury Useimmiten munuaisfunktion huononeminen on lievää

Lisätiedot

SUOSITUS ANTITROMBOOTTISEN HOIDON TAUOTUKSESTA TOIMENPITEISSÄ

SUOSITUS ANTITROMBOOTTISEN HOIDON TAUOTUKSESTA TOIMENPITEISSÄ SUOSITUS ANTITROMBOOTTISEN HOIDON TAUOTUKSESTA TOIMENPITEISSÄ Johdanto Antitromboottisen hoidon (antikoagulantit ja trombosyyttiestäjät) tauotus ja profylaksi tulee suunnitella hyvissä ajoin ennen toimenpidettä

Lisätiedot

Eteisvärinä JA AIVOINFARKTIN ESTO

Eteisvärinä JA AIVOINFARKTIN ESTO Eteisvärinä JA AIVOINFARKTIN ESTO PC-FI-100090-PRA-10-2018 Tämä kansio On suunniteltu käytettäväksi tukimateriaalina eteisvärinäpotilaan ohjauksessa. Materiaali on jaoteltu kolmeen aihekokonaisuuteen.

Lisätiedot

Epäsuora vertailu ja verkostometa-analyysit uudet työkalut lääkkeiden suhteellisen tehon ja vaikuttavuuden arviointiin

Epäsuora vertailu ja verkostometa-analyysit uudet työkalut lääkkeiden suhteellisen tehon ja vaikuttavuuden arviointiin Piia Peura, Christian Asseburg, Juha Turunen, Timo Purmonen ja Janne Martikainen Epäsuora vertailu ja verkostometa-analyysit uudet työkalut lääkkeiden suhteellisen tehon ja vaikuttavuuden arviointiin 900

Lisätiedot

Uudet diabeteslääkkeet - hyvästä vai pahasta sydämelle?

Uudet diabeteslääkkeet - hyvästä vai pahasta sydämelle? Uudet diabeteslääkkeet - hyvästä vai pahasta sydämelle? Timo Strandberg Geriatrian professori, LKT, sisätautien ja geriatrian erikoislääkäri, Helsingin ja Oulun yliopistot, Hyks Tyypin 2 diabetes ja riskit

Lisätiedot

EBM ja laboratorio. Kristina Hotakainen HY ja HUSLAB

EBM ja laboratorio. Kristina Hotakainen HY ja HUSLAB EBM ja laboratorio Kristina Hotakainen HY ja HUSLAB EBLM Arvioidaan laboratoriokokeiden vaikutuksia kliiniseen päätöksentekoon ja potilaan hoitotuloksiin mm. kliinistä epidemiologiaa, tilastotiedettä,

Lisätiedot

Diabetes ja verenpaine - uudet suositukset

Diabetes ja verenpaine - uudet suositukset Diabetes ja verenpaine - uudet suositukset Ilkka Tikkanen Professori, osastonylilääkäri Sisätautien ja nefrologian erikoislääkäri HYKS, Vatsakeskus, nefrologia, ja Lääketieteellinen tutkimuslaitos Minerva

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Liikunnan vaikuttavuus ja kuntoutus

Liikunnan vaikuttavuus ja kuntoutus Liikunnan vaikuttavuus ja kuntoutus Urho Kujala Liikuntalääketieteen erikoislääkäri Liikuntalääketieteen professori Terveystieteiden yksikkö, Liikuntatieteellinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto urho.m.kujala@jyu.fi

Lisätiedot

Efficiency change over time

Efficiency change over time Efficiency change over time Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 14.11.2007 Contents Introduction (11.1) Window analysis (11.2) Example, application, analysis Malmquist index (11.3) Dealing with panel

Lisätiedot

Kohonnut verenpaine on kiistatta sydän- ja

Kohonnut verenpaine on kiistatta sydän- ja Kohonnut verenpaine Ilkka Tikkanen ja Tuula Tikkanen Kiistatta on osoitettu, että jo lievästi kohonnutta verenpainetta kannattaa hoitaa. Uusimmissa suosituksissa ollaan kuitenkin luopumassa kategorisista

Lisätiedot

Muuttuva diagnostiikka avain yksilöityyn hoitoon

Muuttuva diagnostiikka avain yksilöityyn hoitoon Muuttuva diagnostiikka avain yksilöityyn hoitoon Olli Carpén, Patologian professori, Turun yliopisto ja Patologian palvelualue, TYKS-SAPA liikelaitos ChemBio Finland 2013 EGENTLIGA HOSPITAL FINLANDS DISTRICT

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN DIABETESPÄIVÄ

VALTAKUNNALLINEN DIABETESPÄIVÄ VALTAKUNNALLINEN DIABETESPÄIVÄ 8.11.2018 KUINKA KÄYTÄN MOHA:A ELI MOTIVOIVAA HAASTATTELUA TYÖKALUNA MURROSIKÄISEN DIABEETIKON HOIDOSSA MARI PULKKINEN, LT, LASTENENDOKRINOLOGI, HUS, LASTEN JA NUORTEN SAIRAUDET

Lisätiedot

ANTIKOAGULAATIOHOIDON SAVOTTA. 8.2.2008 Hyytymishäiriöt Hematologia-HUSLAB Riitta Lassila

ANTIKOAGULAATIOHOIDON SAVOTTA. 8.2.2008 Hyytymishäiriöt Hematologia-HUSLAB Riitta Lassila ANTIKOAGULAATIOHOIDON SAVOTTA 8.2.2008 Hyytymishäiriöt Hematologia-HUSLAB Riitta Lassila TAUSTAA -Suomessa yli 2% väestöstä on antikoagulaatiohoidon piirissä, yli 120 000 varfariinireseptiä - Useamman

Lisätiedot

Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja [nro/vuosi]

Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja [nro/vuosi] Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja [nro/vuosi] 1 1 1 1 1 1 Dabigatraanin hoidollinen ja taloudellinen arvo eteisvärinäpotilaan antikoagulaatiohoitona aivohalvausten ja systeemisten veritulppien

Lisätiedot

Kohonnut verenpaine Vaitelias vaaratekijä. Kimmo Kontula Sisätautiopin professori, ylilääkäri HY ja HYKS Labquality Days 11.02.

Kohonnut verenpaine Vaitelias vaaratekijä. Kimmo Kontula Sisätautiopin professori, ylilääkäri HY ja HYKS Labquality Days 11.02. Kohonnut verenpaine Vaitelias vaaratekijä Kimmo Kontula Sisätautiopin professori, ylilääkäri HY ja HYKS Labquality Days 11.02.2016 Ihmiskunnan kriittisen tärkeät sairaudet ja riskitekijät Global Burden

Lisätiedot