Miten Papa-lausuntoa tulee lukea?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Miten Papa-lausuntoa tulee lukea?"

Transkriptio

1 DIAGNOSTISIA ONGELMIA Miten Papa-lausuntoa tulee lukea? Pekka Nieminen Vuoden 1991 jälkeen kohdunkaulan syövän ilmaantuvuus alkoi Suomessa nopeasti kasvaa. Tätä ennen tilanne oli ollut hyvä miltei 40 vuoden ajan: kohdunkaulan syöpä pystyttiin ehkäisemään lähes kokonaan gynekologisen irtosolututkimuksen eli Papa-kokeen avulla. Tilanteen muutoksen syytä ei vielä tiedetä tarkasti, mutta yhtenä tekijänä saattavat olla näytteen tulkintaan ja raportointiin liittyvät laadulliset ongelmat. Sekä kliinikon että sytologin tulee tuntea Papa-kokeen edut ja rajoitukset ja käyttää kommunikaatiossaan mahdollisimman yksiselitteistä termistöä. Suomessakin leviämässä oleva Bethesdajärjestelmä tarjoaa apua ongelmaan. Sen parhaimpia puolia on selkeä kannanotto näytteen laatuun ja edustavuuteen. Se erottaa myös selkeästi levy- ja lieriöepiteeliatypiat, mistä toivottavasti saadaan apua joukkoseulonnan tehottomuuteen adenokarsinoomia ajatellen. Tässä kirjoituksessa kuvataan deskriptiivisen Papa-lausunnon informatiivista arvoa ja tiedon käyttämistä potilaan hyödyksi. Papa-näytteen merkitys Gynekologisella irtosolunäytteellä, Papa-näytteellä, on Suomessa ollut jo lähes 40 vuoden ajan vakiintunut asema kohdunkaulan syövän ja sen esiasteiden seulonnassa sekä kliinisessä rutiinityössä. Papa-kokeen ja hyvin organisoidun joukkotarkastusseulan avulla on Suomessa saatu maailman parhaat tulokset kohdunkaulan syövän ilmaantuvuuden ja tämän taudin aiheuttaman kuolleisuuden vähentämisessä. Vuonna 1991 ilmaantuvuus oli enää viidesosa verrattuna vuoden 1965 ilmaantuvuuteen, ja kuolleisuus oli vähentynyt samassa suhteessa (Kallio ym. 1995). Tämän jälkeen kohdunkaulan syövän ilmaantuvuus kuitenkin lisääntyi lähes 40 % vuoteen 1995 mennessä. Kuolleisuus tähän syöpään ei ole kuitenkaan vielä lisääntynyt (Finnish Cancer Registry 1997). Ilmaantuvuuden kasvuun voivat vaikuttaa useat tekijät, joista vasta osa tunnetaan (Anttila ym., tässä numerossa). Seulontaan osallistuminen vaihtelee, kuten myös solumuutosten hoidon ja seurannan järjestäminen. Osa syistä saattaa olla Papa-kokeeseen liittyviä laadullisia ja tulkinnallisia ongelmia. Näytteen ottamisen, tutkimisen ja lausunnon laatuun tulee kiinnittää aiempaa enemmän huomiota. Papa-kokeen ensisijainen tehtävä on havaita ja tuoda hoitoon kohdunkaulan syövän esiasteet. Tämä tutkimus löytää esiasteet suhteellisen hyvällä herkkyydellä ja tarkkuudella (90 95 %). Syövän kehittyminen vie lähes aina vuosia, ja esiasteet tulisi havaita näytteistä, joten kohdunkaulan levyepiteelisyövän löytyessä Papa-kokeessa ollaan osittain jo jälkijunassa. WHO:n mukaan Papakoe onkin sekä teholtaan että kustannus-hyötysuhteeltaan paras yksittäinen syöpätutkimus, jolla 1138 Duodecim 114: , 1998 P. Nieminen

2 voidaan estää ihmishenkien menetystä ja syöpään sairastumista. Siitä on hyötyä myös tulehduksellisten ja reaktiivisten tilojen diagnostiikassa ja jonkin verran hormonaalisen tilanteen arvioinnissa. Papa-näytteellä on käytännössä kaksi erilaista tehtävää: terveiden ihmisten joukkotarkastukset ja toisaalta diagnostiikka. Joukkoseulontanäytteiden suuren määrän vuoksi on käytäntönä alusta alkaen ollut, että sytologi tutkii kaikki esitarkastajien normaalista poikkeaviksi tulkitsemat näytteet mutta ainoastaan % normaaleista näytteistä. Sen sijaan sytologi tutkii kaikki diagnostiset näytteet, olivatpa ne esitarkastajan mielestä normaaleja tai ei. Kyseinen käytäntö on yleismaailmallinen, se sisältyy seulontafilosofiaan ja vaikuttaa kustannus-hyötysuhteeseen, mutta se tuottaa väistämättä ainakin lieviä eroja näytteiden tulkinnan laatuun. Suomessa käytössä olevat Papavastausjärjestelmät Papanicolaoun numeroluokitus. Papa-lausunnon viesti välittyy käytetyn termistön avulla. Liian monimutkainen, vaihteleva ja yksilöllinen kielenkäyttö ei toimi. Myöskään epätarkka ja asioita liikaa niputtava luokitus ei ole käyttökelpoinen. Papanicolaoun numeroluokitus I V, jossa luokka I on normaali ja luokka V syöpä, on osoittautumassa vanhentuneeksi. Seulontatyössä se on toiminut 1990-luvulle asti hyvin, koska sen avulla on yksinkertaista luokitella löydökset muutamiin ryhmiin. Sen voi myös»säätää» herkäksi (sensitiivinen), jolloin potilaat helposti joutuvat jatkotutkimuksiin tai seurantaan, mistä tosin koituu lisäkustannuksia. Seulonnan myötä vahvojen muutosten määrä on kuitenkin vähentynyt, ja viime vuosien aikana yhä suurempi osa poikkeavista löydöksistä on pitänyt yhdistää liian isoihin ja epätarkkoihin Papa-luokkiin II ja III. Nämä sisältävät lähes kaikki normaalista poikkeavat muutokset tulehduksesta reaktiivisiin muutoksiin, lievistä HPVmuutoksista keskivaikeaan dysplasiaan lieriöatypiat vielä mukaanluettuina. Se ei voi olla järkevää potilaan hoidon kannalta, koska tarkempaankin diagnostiikkaan on mahdollista päästä ja samalla voidaan suunnata hoito nopeammin ja tehokkaammin oikeisiin kohteisiin pienemmin kustannuksin. Kohdunkaulan syövän seulontatyössä on aina ollut ongelmana sen olematon teho lieriö- eli rauhassoluperäisiin adenokarsinoomiin (Nieminen ym. 1995). Osa tästä ongelmasta selittyy sillä, että Papanicolaoun luokitus ei erota lieriösoluatypioita levyepiteeliatypioista, ja näin sekä sytologi että kliinikko varsin tehokkaasti välttyvät ajattelemasta tätä mahdollisuutta. Tosin monet ammattitaitoiset sytologit täydentävät numeroluokitusta sanallisen lausunnon avulla, mutta se ei kuulu Papanicolaoun luokitukseen vaan on henkilökohtainen ja hyödyllinen kannanotto. Suurin ongelma Papanicolaoun luokituksessa on näytteen laadun arvioinnin puute, eikä tämä tilanne täytä nykyisiä vaatimuksia. Numeroluokitus ei myöskään ole enää käytössä kuin muutamassa maassa. Papanicolaoun luokituksen tilalle on Suomessa tulossa kansainvälisen sytologien kattojärjestön IAC:n suosittelema Bethesda-järjestelmä (Acta Cytologica 1993), jonka avulla yritetään poistaa edellä mainittuja ongelmia. Se on ollut käytössä HYKS:n naistenklinikassa viisi vuotta ja levinnyt sen jälkeen muualle Suomeen, tosin hitaasti eikä vielä kattavasti. Bethesda-järjestelmän mukaan sytologi ottaa vastauksen alussa kantaa näytteen laatuun ja edustavuuteen ja ilmoittaa mahdolliset puutteet. Jos näytteen laatu (edustavuus) ei ole hyvä, kliinikon täytyy miettiä, ottaako hän uuden näytteen vai voiko hän luottaa kyseiseen näytteeseen. Vasta sen jälkeen voidaan tarkemmin perehtyä varsinaisen löydöksen luonteeseen ja tehdä siitä päätelmiä potilaan hoidon suhteen. Bethesda-järjestelmässä solumuutokset on jaettu tiettyihin kategorioihin yhteneväisyyden ja toistettavuuden takia. Yleinen luokitus jakaa muutokset 1) hyvänlaatuisiin infektiivisiin ja reaktiivisiin solumuutoksiin, jotka on aiheuttajan perusteella jaettu deskriptiivisiin diagnoosiryhmiin, ja 2) levy- ja lieriösoluperäisiin epiteelisoluatypioihin, jotka niin ikään on jaettu deskriptiivisiin diagnoosiryhmiin. Hyvänlaatuiset infektiiviset ja reaktiiviset solumuutokset eivät määritelmän mukaan ole syöväksi tai syövän esiasteeksi eteneviä muutoksia. Lausunnossa otetaan kantaa näihin solumuutoksiin. Epiteelisoluatypiat sen sijaan ovat määritelmän mukaan pahanlaatuisia tai mahdollisesti sellaisiksi kehittyviä solumuutoksia. Miten Papa-lausuntoa tulee lukea? 1139

3 Sekä levy- että lieriöepiteeliatypiat on jaettu erikseen niiden vakavuusasteen mukaisiin diagnoosiryhmiin, jolloin hoito-seurantalinjat on helpompi suunnitella. Lisäksi Bethesda-järjestelmässä otetaan kantaa esitietojen pohjalta hormonitilanteeseen, jos se näytteen ominaisuuksien puolesta on mahdollista. Taulukossa 1 on esitetty Bethesda-järjestelmän spesifiset diagnoosiluokat ja niiden vastineet vanhassa Papanicolaoun numeroluokituksessa. Mitä vastauksia deskriptiivinen Bethesda-lausunto antaa? Laatu. Papa-lausuntoa lukiessa on tärkeää huomioida sytologin kannanotto näytteen laatuun. Vain määrätyt kriteerit täyttävä näyte voi antaa luotettavaa informaatiota (Nieminen ja Timonen 1994). Näytteen laatu riippuu näytteestä itsestään (esim. verisyys, tulehdus jne.) mutta myös näytteenottajasta (näytteenottokohta, solujen määrä ja sively, solujen kiinnitys, lähete) ja laboratoriosta (värjäys). Laadun arviointiin ei pidä suhtautua henkilökohtaisena asiana; sen tarkoituksena on antaa palautetta ja arvioida tutkimuksen luotettavuutta. Sytologin pitää myös suhtautua hyvin kriittisesti ja vaativasti oman laboratorionsa toimintaan, erityisesti näytteen värjäyksen laatuun, joka vaikuttaa vahvasti diagnosointiin. Reaktiiviset ja tulehdusmuutokset. Papa-kokeella on runsaasti käyttöä myös genitaali-infektioiden ja reaktiivisten muutosten diagnostiikassa. Nämä muutokset oireilevat usein valkovuotona, joka on yleisimpiä syitä käynteihin gynekologilla. Bethesda-järjestelmässä infektion aiheuttaja ilmoitetaan. Papa-koe on spesifinen hiivan, Trichomonaksen, Actinomyceksen ja herpes simplex -viruksen suhteen. Myös bakteeriperäisen vaginoosin (BV) aiheuttaja Gardnerella vaginalis ja sille tyypillinen»clue»-solu löytyvät spesifisesti ja herkästi. Niin ikään sekafloora raportoidaan erikseen. Jos infektio aiheuttaa epiteelisolumuutoksia, se ilmoitetaan papassa hyvänlaatuisena solumuutoksena (vrt. epiteelisoluatypia, edellä), ja tällöin muutos on hyvä tarkistaa. Jos mikrobi ei aiheuta solumuutoksia, löydös raportoidaan normaalina solukuvana, ja sen lisäksi ilmoitetaan normaalista sauvafloorasta poikkeava floora tai mikrobi, esimerkiksi hiiva. Tämän tyyppisten löydösten raportoinnissa on esiintynyt eroavuuksia, mutta edellä kuvatusta käytännöstä sovittiin Suomen Kliinisen Sytologian yhdistyksen työkokouksessa syksyllä Puhtausasteita ei Bethesdan mukaan ilmoiteta eikä myöskään leukosyyttien määrää, koska ne sinänsä eivät kerro kovinkaan paljon vaivan etiologiasta. Esimerkiksi leukosyyttejä esiintyy kierron ajankohdan mukaan runsaastikin ilman minkäänlaista tulehdusta, ja toisaalta esimerkiksi BV:ssä esiintyy hyvin niukasti leukosyyttejä. On myös hyvä huomioida, että papilloomaviruksen (HPV) aiheuttamat muutokset raportoidaan epiteeliatypioina, ei tulehdusmuutoksina, koska nykykäsityksen mukaan HPV on oleellinen osatekijä kohdunkaulan syövän synnyssä. Reaktiiviset muutokset, kuten kudosten korjautuminen (regeneraatio), sädevauriot ja atrofinen vaginiitti, raportoidaan spesifisinä diagnooseina, ja niitä pidetään hyvänlaatuisina solumuutoksina, ei atypioina. Kliinikon ja sytologinkin on hyvä muistaa, että normaali, estrogeenin puutteesta johtuva atrofia ei ole atrofinen vaginiitti, joka puolestaan edellyttää solu- ja tumamuutoksia, useimmiten tulehduksen yhteydessä. Näytelasilla atrofinen vaginiitti kätkee helposti taakseen vakavampia solumuutoksia, ja hyvä käytännön toimi on antaa potilaalle viikon tai kahden paikallinen estrogeenihoito ja ottaa hoidon aikana tarkistusnäyte, jolloin normaali solukko on kauniisti kypsynyt ja atyyppiset solut näkyvät helpommin. Regeneraatioon saattaa myös liittyä sudenkuoppia. Vahvan regeneraation voi melko helposti sekoittaa adenokarsinoomaan ja myös päinvastoin. Regeneraatio tulisi tarkistaa. Sen voi tehdä melko nopeasti parin kuukauden kuluttua, koska jo määritelmän mukaan tilanteen olisi tällöin pitänyt korjautua. Levyepiteeliatypiat. Bethesda-järjestelmän mukaan solumuutokset, jotka vastaavat histologisia levyepiteelin esiastemuutoksia (dysplasia, cervical intraepithelial neoplasia, CIN) ilmaistaan lyhenteellä SIL (squamous intraepithelial lesion, levyepiteelin vaurio). SIL-kategoria kattaa, toisin kuin CIN, myös muut kuin portion levyepiteelimuutokset. Esiasteista puhuttaessa ei myöskään 1140 P. Nieminen

4 T a u l u k k o 1. Bethesda-järjestelmä ja sen diagnooseja vastaava Papanicolaoun numeroluokitus. Bethesda-järjestelmä Papanicolaoun numeroluokitus Näytteen edustavuus ei vastinetta 1 Hyvä Tyydyttävä, mutta rajallinen (syy ilmoitetaan) Ei tulkittavissa, koska (syy ilmoitetaan) L0 (ei alun perin) Yleinen luokitus Normaali solukuva LI Hyvänlaatuinen solumuutos (reaktiivinen tai tulehdusmuutos) LII Epiteelisoluatypia LII V Muu atypia (ks. lausunto) ei vastinetta 2 Deskriptiivinen diagnoosi Tulehdukselliset muutokset: Trichomonas vaginalis Sieni Sekafloora (+»clue»-solut) Actinomyces Herpes simplex Muu (tarkennetaan lausunnossa) Reaktiiviset muutokset: Tulehdus Kudosregeneraatio Atrofinen vaginiitti Sädeatypia IUD-solut Muu (tarkennetaan lausunnossa) Levyepiteeliatypiat: Levyepiteelin merkitykseltään määrittelemätön atypia (LeMMA) (tarkennetaan lausunnossa) Lievä SIL (squamous intraepithelial lesion) Vahva SIL Levyepiteelikarsinooma Lieriöepiteeliatypiat Hyvänlaatuisia endometriumsoluja menopaussin ohittaneella naisella Lieriöepiteelin merkitykseltään määrittämätön atypia (LiMMA) (tarkennetaan lausunnossa) Endoserviksin adenokarsinooma Endometriumin adenokarsinooma Kohdunulkoinen adenokarsinooma Määrittämätön adenokarsinooma LI II LI III LII LII III LIII IV ei vastinetta LII IV Hormonivaikutus ei vastinetta 3 Vastaa ikää ja esitietoja Ei vastaa ikää ja esitietoja (ks.lausunto) Ei voida arvioida, koska (syy ilmoitetaan) Lausunto Löydöksen tarkempi kuvailu ja mahdolliset suositukset ei vastinetta 4 1 Papanicolaoun luokituksessa ei alun perin otettu kantaa näytteen edustavuuteen, luokka 0 on tullut käyttöön myöhemmin. Joidenkin laboratorioiden käyttämät näytteen laadun arvioinnit ovat niiden itsensä kehittämiä. 2 Papanicolaoun luokituksessa ei alun perin otettu kantaa solukon alkuperään (esim. epiteliaalinen vs mesenkymaalinen). 3 Hormonivaikutuksen määrittäminen ei kuulu alkuperäiseen Papanicolaoun luokitukseen, vaan sitä mittaavat indeksit on kehitetty myöhemmin, ja kukin laboratorio voi käyttää omaa versiotaan. 4 Lausunto ei kuulu alkuperäiseen Papanicolaoun luokitukseen; sitä käyttävät sytologit voivat lisätä deskriptiivisen lausunnon tarkentaakseen ja parantaakseen vastausta. Ongelmana voi olla lausuntojen termistön vaihtelevuus ja laatu. IUD = kohdunsisäisen ehkäisimen vaikutuksesta muuntuneet solut Miten Papa-lausuntoa tulee lukea? 1141

5 ole perusteltua käyttää CIN:n sisältämää termiä neoplasia. Vahva SIL-löydös vastaa histologisia löydöksiä dysplasia moderata, gravis ja carcinoma in situ (CIN2 3) ja lievä SIL dysplasia levistä (CIN1) sekä sitä astetta lievempää papilloomaviruksen aiheuttamaa kudosmuutosta. Kyseessähän on saman taudin jatkumo lievistä muutoksista syöpään asti. Jako lievään ja vahvaan SIL:ään toimii kliinisesti ja toistettavuuden kannalta hyvin. Diagnostiikan toistettavuus on jatkuvasti ollut suuri ongelma kohdunkaulan syto- ja histopatologiassa. Myös histopatologisissa diagnooseissa ollaan maailmalla useammassa paikassa siirtymässä SIL-luokitukseen, ja sitä suosittelee samoin gynekologisen patologian»raamattu» Blaustein s Pathology of the Female Genital Tract (Kurman 1994). Vahva SIL-löydös antaa aiheen nopeasti (alle kuukaudessa) tehtävään kolposkooppiseen jatkotutkimukseen, koska kyseessä saattaa olla jo lähellä invaasiota oleva premaligni muutos. Lieväkin SIL-muutos tulisi vähintään tarkistaa, esimerkiksi puolen vuoden kuluttua, ja Papa-kokeen ohella mielellään myös kolposkopialla. SIL:ää lievempiä muutoksia, joiden kuitenkin katsotaan saattavan paheta, kutsutaan termillä levyepiteelin merkitykseltään määrittämätön atypia, LeMMA (vrt. atypical squamous cells of undetermined significance, ASCUS). Nämä ovat solumuutoksia, jotka eivät ole todennäköisesti reaktiivisia eivätkä infektioperäisiä. Useimmiten tässä kategoriassa esiintyy HPV:hen viittaavia löydöksiä, kuten para- ja dyskeratoosia tai epäkypsää atyyppistä metaplasiaa, joka melko usein kätkee taakseen dysplastisiakin muutoksia. LeMMA-muutos tulisi tarkistaa, ei kuitenkaan liian nopeasti, jotta vältytään turhilta jatkotutkimuksilta. Sopiva väli on puolisen vuotta, jolloin epäkypsä metaplasia ehtii hyvin erilaistua ja kypsyä ja suuri osa HPV:hen viittaavista muutoksista parantuu itsestään. Jos tarkistuksessa todetaan edelleen LeMMA tai sitä vakavampi muutos, on syytä tehdä kolposkooppinen jatkotutkimus. Useiden tutkimusten perusteella löytyy tällöin dysplasia keskimäärin %:ssa tapauksista. Lieriö- eli rauhasepiteeliatypiat. Papa-seula ei ole Suomessakaan pystynyt vähentämään kohdunkaulan adenokarsinooman ilmaantuvuutta, vaikka kuolleisuus on vähentynyt seulotuissa ikäryhmissä (Nieminen ym. 1995). Bethesda-järjestelmässä yritetään kiinnittää huomiota tähän ongelmaan raportoimalla Papanicolaoun luokituksesta poiketen erikseen lieriöepiteelin merkitykseltään määrittämättömät atypiat, LiMMA (engl. atypical glandular cells of undetermined significance, AGUS) ja luonnollisesti myös karsinoomat omilla kategorioillaan. LiMMA-löydös antaakin aiheen tarkistukseen 4 6 kuukauden kuluttua, ja vahvemmassa lieriöatypiassa tulee tehdä kolposkooppinen tutkimus ja ottaa näyte kohdunkaulan kanavasta. Sokkona otettava kyrettinäyte ei ole kovin edustava, ja onkin syytä pohtia, pitäisikö näyte nykyistä useammin ottaa»loop»-diatermialla, jolloin saadaan parempi otos myös kohdunkaulan kanavan rauhaskäytävien pohjalta. LiMMA-vastaus voi kertoa myös endometriumsolujen atypiasta. Tällöinkin vastausta tarkennetaan vapaamuotoisessa lausunto-osassa. Jatkotutkimuksena paras on vaginaalinen kohdun kaikututkimus yhdistettynä polikliiniseen Pipelletai Endorette-endometriumkudosnäytteeseen. Näytettä tulee vakaasti harkita myös, kun Papakokeessa todetaan hyvänlaatuisia endometriumsoluja menopaussin ohittaneella naisella. Noin puolella kohdunrungon syöpää sairastavista voidaan todeta Papa-näytteessä atyyppisiä endometriumsoluja. Joskus Papa-kokeella voidaan todeta myös munasarjasyöpä, kun atyyppisiä karsinoomasoluja kulkeutuu munanjohtimien ja kohdun läpi ja päätyy lopulta Papa-lasille. Kaikki levy- ja lieriöepiteelin premalignit ja malignit muutokset kuuluvat Bethesda-järjestelmässä yleisluokkaan epiteelisoluatypiat. Hormonivaikutuksen arviointi. Papa-näytteen käyttö hormonaalisessa arvioinnissa on jäänyt vähälle viime aikoina. Sitä voidaan kuitenkin hyödyntää, tosin rajallisesti, käytännön kliinisessä työssä. Hormoniarviointia ei kuitenkaan voi luotettavasti tehdä, jos näytteessä ei ole normaalia sauvaflooraa tai esitiedot ovat puutteelliset. Estrogeenin kypsyttävää vaikutusta levyepiteeliin arvioidaan erilaisin indeksein. Näiden rutiinimaisesta käytöstä on Bethesda-järjestelmässä luovuttu, koska useimmille kliinikoille ne eivät kerro kovinkaan paljon. Vastuu onkin siirretty sytologille, joka esitietojen ja löydöksen perusteella ker P. Nieminen

6 too, vastaako löydös potilaan ikää ja esitietoja. Jos ei vastaa, syy on kerrottava, ja sytologi voi tulkintansa perusteella ehdottaa diagnoosia (esim. anovulatorinen kierto, estrogeenia tuottava tuumori menopaussin ohittaneella naisella jne). Kyseinen käytäntö edellyttää kuitenkin sytologilta aiempaa enemmän tietoa gynekologisesta endokrinologiasta. Lopuksi Sytologi saa luonnollisesti täydentää edellä mainittua diagnoosilistaa kuvailevalla lausunnolla, joka usein on tarpeenkin, kuten myös histopatologiassa. Suositukset tarkistuksista tai toimenpiteistä ovat mahdollisia ja käyttökelpoisia. Ne eivät kuitenkaan saa olla jäykkiä, vaan seurantavälit ja toimenpiteet on räätälöitävä tilanteen mukaan. Kliinikon tehtäväksi jää lopullinen jatkotoimien suunnittelu. Koska Papa-näytteessä on kysymys konsultaatiosta, mikään ei puolin ja toisin estä kliinikkoa ja sytologia keskustelemasta keskenään muutenkin kuin pelkän lähetteen ja vastauksen välityksellä. Henkilökohtainen kommunikaatio parantaa varmasti myös tämän tutkimuksen laatua ja luotettavuutta. Kirjallisuutta The Bethesda System for reporting cervical/vaginal cytologic diagnoses. Acta Cytol 1993; 37: Finnish Cancer Registry. Cancer Incidence in Finland Helsinki: Cancer Society of Finland, publication No 58, Kallio M, Nieminen P, Hakama M. Kohdunkaulan syövän seulontojen vaikuttavuus Suomessa. Duodecim 1995; 111: Kurman R J, toim. Blanstein s Pathology of the female genital tract. New York: Springer Verlag, Nieminen P, Timonen T. Bethesdan järjestelmä gynekologisessa sytologiassa. Suom Lääkäril 1994; 30: Nieminen P, Kallio M, Hakama M. Kohdunkaulan adenokarsinooman esiintyvyys Suomessa. Duodecim 1995; 111: PEKKA NIEMINEN, dosentti, erikoislääkäri, sytologi HYKS:n naistenklinikka PL 140, HYKS Aikakauskirjan pyytämä artikkeli Jätetty toimitukselle Miten Papa-lausuntoa tulee lukea? 1143

Käypä hoito -suositus

Käypä hoito -suositus Käypä hoito -suositus Kohdunkaulan, emättimen ja ulkosynnytinten solumuutokset Päivitetty 14.6.2010 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti koottuun tutkimustietoon, jonka näytön aste ja luotettavuus

Lisätiedot

Papilloomavirukset ja HPV-testaus kohdunkaulasyövän seulonnassa

Papilloomavirukset ja HPV-testaus kohdunkaulasyövän seulonnassa Papilloomavirukset ja HPV-testaus kohdunkaulasyövän seulonnassa Eeva Auvinen Virologian dosentti, laboraattori Virologian ja immunologian osasto Kliinisen mikrobiologian vastuualue HUSLAB Virologian osasto

Lisätiedot

Kohdunkaulan solu- ja kudosmuutosten kolposkooppinen hoito Suomessa. Robert Zilliacus ja Pekka Nieminen

Kohdunkaulan solu- ja kudosmuutosten kolposkooppinen hoito Suomessa. Robert Zilliacus ja Pekka Nieminen Alkuperäistutkimus Kohdunkaulan solu- ja kudosmuutosten kolposkooppinen hoito Suomessa Robert Zilliacus ja Pekka Nieminen Kohdunkaulan syöpää ehkäisevän joukkoseulonnan teho perustuu koko seulontaketjuun;

Lisätiedot

Gynekologin näkökulma Papamuutoksissa. 16.05.2013 Dos. Virpi Rantanen Tyksin Naistenklinikka

Gynekologin näkökulma Papamuutoksissa. 16.05.2013 Dos. Virpi Rantanen Tyksin Naistenklinikka Gynekologin näkökulma Papamuutoksissa 16.05.2013 Dos. Virpi Rantanen Tyksin Naistenklinikka Sidonnaisuuteni kaupalliseen yritykseen viimeisen 2 vuoden ajalta Sidonnaisuus Ollut toistuvasti kutsuttuna luennoitsijana

Lisätiedot

HPV-infektion ja kohdunkaulan syövän esiasteiden luonnollinen kulku

HPV-infektion ja kohdunkaulan syövän esiasteiden luonnollinen kulku HPV-infektion ja kohdunkaulan syövän esiasteiden luonnollinen kulku Olli Carpén VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI HOSPITAL DISTRICT OF VARSINAIS-SUOMI Kohdunkaulan syöpä ja esiasteet HPV ja kohdunkaulan

Lisätiedot

Seulontatutkimuksia. Aila Friis, TtM, th Xamk Kevät 2017

Seulontatutkimuksia. Aila Friis, TtM, th Xamk Kevät 2017 Seulontatutkimuksia Aila Friis, TtM, th Xamk Kevät 2017 Valtioneuvoston asetus seulonnoista (339/2011) ASETUKSEN MÄÄRITELMÄ SEULONNASTA Seulonnalla tarkoitetaan tässä asetuksessa väestön tai tietyn väestönosan

Lisätiedot

SYTOLOGIAN LABORATORION LAADUNOHJAUS JA LAADUNVARMISTUSMENETTELYT

SYTOLOGIAN LABORATORION LAADUNOHJAUS JA LAADUNVARMISTUSMENETTELYT SYTOLOGIAN LABORATORION LAADUNOHJAUS JA LAADUNVARMISTUSMENETTELYT Heikki Aho TYKS-SAPA-liikelaitos, patologia MÄÄRITELMIÄ Laatukontrolli (quality control) Menettelyt toivotun laatutason todentamiseksi

Lisätiedot

Kohdunkaulan muutosten sähkösilmukkahoito ja seuranta. Maarit Mentula ja Pekka Nieminen

Kohdunkaulan muutosten sähkösilmukkahoito ja seuranta. Maarit Mentula ja Pekka Nieminen Alkuperäistutkimus Kohdunkaulan muutosten sähkösilmukkahoito ja seuranta Maarit Mentula ja Pekka Nieminen Kohdunkaulan solumuutosten hoito on vuosien saatossa vaihdellut, ja yhdeksänkymmentäluvun alusta

Lisätiedot

LIERIÖSOLUATYPIAT GYNEKOLOGISESSA PAPA- NÄYTTEESSÄ

LIERIÖSOLUATYPIAT GYNEKOLOGISESSA PAPA- NÄYTTEESSÄ Leena Krogerus, patologian dosentti Helsingin Yliopistossa Apulaisylilääkäri Jorvin sairaalan patologian osastolla Suomen Kliinisen Sytologian Yhdistyksen puheenjohtaja..ei muita sidonnaisuuksia LIERIÖSOLUATYPIAT

Lisätiedot

GYNEKOLOGINEN SYÖPÄ 10.5.2016

GYNEKOLOGINEN SYÖPÄ 10.5.2016 GYNEKOLOGINEN SYÖPÄ 10.5.2016 kohtusyöpä munasarjasyöpä kohdunkaulasyöpä ulkosynnyttimien syöpä gynekologisten syöpien hoito on HUS-alueella keskitetty NKL:lle KOHTUSYÖPÄ naisten 3. yleisin syöpä; 800-900

Lisätiedot

Pinnallisesti invasoiva levyepiteelikarsinooma (Stage IA1; invaasio < 3 mm, laajuus < 7 mm)

Pinnallisesti invasoiva levyepiteelikarsinooma (Stage IA1; invaasio < 3 mm, laajuus < 7 mm) Levyepiteeli Lievät muutokset Atypia condylomatosa/litteä kondylooma CIN 1 (lievä dysplasia) Esiastemuutokset CIN 2 (= keskivahva dysplasia) CIN 3 (= vahva dysplasia ja carcinoma in situ) Pinnallisesti

Lisätiedot

Kohdunkaulan syövän joukkoseulontalöydösten erot pääkaupunkiseudulla

Kohdunkaulan syövän joukkoseulontalöydösten erot pääkaupunkiseudulla Alkuperäistutkimus Kohdunkaulan syövän joukkoseulontalöydösten erot pääkaupunkiseudulla Pekka Nieminen, Jussi Tarkkanen, Tuomo Timonen, Bengt Meyer, Matti Hakama ja Ahti Anttila Vuodesta 1991 kohdunkaulan

Lisätiedot

Uusi IAC rintanäytteiden ONB-luokitus Pia Boström LT, patologian erikoislääkäri Tyks-Sapa

Uusi IAC rintanäytteiden ONB-luokitus Pia Boström LT, patologian erikoislääkäri Tyks-Sapa Uusi IAC rintanäytteiden ONB-luokitus 9.10.2017 Pia Boström LT, patologian erikoislääkäri Tyks-Sapa Paksuneulanäytteet (PNB) ovat pitkälti korvanneet ohutneulanäytteet, koska seulonnassa otetaan useasti

Lisätiedot

Kohdunkaulasyövän seulontalomake: ohje lomakkeen täyttämiseksi

Kohdunkaulasyövän seulontalomake: ohje lomakkeen täyttämiseksi Kohdunkaulasyövän seulontalomake: ohje lomakkeen täyttämiseksi Tähdellä (*) merkitty tieto rekisteröidään joukkotarkastusrekisteriin. 1. Sukunimi ja etunimet tarvittaessa näytteenottaja merkitsee nimenmuutoksen

Lisätiedot

Kohdunkaulan PAPA:n look alikes. Marita Laurila Fimlab Laboratoriot OY Turku

Kohdunkaulan PAPA:n look alikes. Marita Laurila Fimlab Laboratoriot OY Turku Kohdunkaulan PAPA:n look alikes Marita Laurila Fimlab Laboratoriot OY Turku 8.4.2016 1 LSIL Perinukleaarinen halo (tarkkarajainen) Tumakoon suureneminen Tumamembraani poimuttuu Binuklaatio 2 LSIL Solu

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2013 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/33 4.6.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2013 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/33 4.6.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 9/2013 1 (5) 33 Kohdunkaulan syövän seulontatutkimusten hankinta HUSLABliikelaitokselta Pöydälle 14.05.2013 HEL 2013-006323 T 02 08 02 01 Päätösehdotus Esittelijä Taustaa

Lisätiedot

Papa ja hormonikierukka. Kohdunkaulan, emättimen ja ulkosynnyttimien solumuutokset Käypä hoidon päivitys. Epidemiologia

Papa ja hormonikierukka. Kohdunkaulan, emättimen ja ulkosynnyttimien solumuutokset Käypä hoidon päivitys. Epidemiologia Papa ja hormonikierukka. Kohdunkaulan, emättimen ja ulkosynnyttimien solumuutokset Käypä hoidon päivitys Leila Lind, 8.12.2016 Epidemiologia Ei puhuta enää papa-suosituksesta, vaan kohdunkaulan suosituksesta

Lisätiedot

GYNEKOLOGISEN IRTOSOLUNÄYTTEEN E- KUVASTO

GYNEKOLOGISEN IRTOSOLUNÄYTTEEN E- KUVASTO Opinnäytetyö (AMK) Bioanalyytikkokoulutus Patologia 2015 Heini Halmetoja, Satu Kannela & Riikka Vatola GYNEKOLOGISEN IRTOSOLUNÄYTTEEN E- KUVASTO 2 OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

LAATUA PAPANÄYTTEISSÄ. Heikki Aho TYKS-SAPA-liikelaitos, patologia

LAATUA PAPANÄYTTEISSÄ. Heikki Aho TYKS-SAPA-liikelaitos, patologia LAATUA PAPANÄYTTEISSÄ Heikki Aho TYKS-SAPA-liikelaitos, patologia 32-VUOTIAS NAINEN Sytologia skriinattu NILM, vastattu lopulta AGC-NOS tämän perusteella Sytologia skriinattu NILM, vastattu lopulta AGC-NOS,

Lisätiedot

Kohdunkaulan, emättimen ja ulkosynnytinten solumuutokset

Kohdunkaulan, emättimen ja ulkosynnytinten solumuutokset Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Kolposkopiayhdistyksen asettama työryhmä Kohdunkaulan, emättimen ja ulkosynnytinten solumuutokset Päivitetty 23.11.2016 PDF-versio sisältää suositustekstin,

Lisätiedot

Laboratorion merkitys infektioiden diagnostiikassa. Risto Vuento Laboratoriokeskus PSHP

Laboratorion merkitys infektioiden diagnostiikassa. Risto Vuento Laboratoriokeskus PSHP Laboratorion merkitys infektioiden diagnostiikassa Risto Vuento Laboratoriokeskus PSHP Mikrobin ja ihmisen suhde Hyödylliset mikrobit, henkilön oma mikrobisto (ns. normaalifloora) Käsitteellä infektiotauti

Lisätiedot

Potilasohje papanäytteestä Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän naistentautien poliklinikalle

Potilasohje papanäytteestä Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän naistentautien poliklinikalle Potilasohje papanäytteestä Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän naistentautien poliklinikalle LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysala Hoitotyönkoulutusohjelma Sairaanhoitaja AMK Opinnäytetyö

Lisätiedot

Uroteelineoplasiat. Paula Kujala 13.11.2008

Uroteelineoplasiat. Paula Kujala 13.11.2008 Uroteelineoplasiat Paula Kujala 13.11.2008 UROTEELI Virtsarakon kasvaimista suurin osa on lähtöisin virtsateitä verhoavasta spesialisoituneesta epiteelistä, uroteelista. Uroteeli peittää virtsateitä munuaisaltaasta

Lisätiedot

Gynekologisen sytologian harjoitustehtäviä

Gynekologisen sytologian harjoitustehtäviä Carmen Eskin & Heidi Hellgrén Gynekologisen sytologian harjoitustehtäviä Digitaalisessa oppimisympäristössä Metropolia Ammattikorkeakoulu Bioanalyytikko (AMK) Bioanalytiikan koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

HPV ja irtosolututkimukset, kliinikon näkökulma. Pekka Nieminen Dosentti Klinikkaylilääkäri HYKS, naistentaudit

HPV ja irtosolututkimukset, kliinikon näkökulma. Pekka Nieminen Dosentti Klinikkaylilääkäri HYKS, naistentaudit HPV ja irtosolututkimukset, kliinikon näkökulma Pekka Nieminen Dosentti Klinikkaylilääkäri HYKS, naistentaudit Human Papilloma Virus DNA-virus Ilman HPV:tä ei synny kohdunkaulan syöpää Harald zur Hausen,

Lisätiedot

Gynekologisen sytologian mallilasikokoelma

Gynekologisen sytologian mallilasikokoelma Laura Räbinä, Virpi Savikko Gynekologisen sytologian mallilasikokoelma Metropolia Ammattikorkeakoulu Bioanalyytikko (AMK) Bioanalytiikan koulutusohjelma Opinnäytetyö 4.5.2016 Tiivistelmä Tekijät Otsikko

Lisätiedot

GYNEKOLOGISET IRTOSOLUMUUTOKSET

GYNEKOLOGISET IRTOSOLUMUUTOKSET 1 (41) OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA GYNEKOLOGISET IRTOSOLUMUUTOKSET Potilasohje n yliopistollisen sairaalan naistentautien poliklinikalle Opinnäytetyö T

Lisätiedot

Tiesitkö tämän? Naisille. Miehille. Vanhemmille SIVU 2

Tiesitkö tämän? Naisille. Miehille. Vanhemmille SIVU 2 3 4 10 12 14 Tiesitkö tämän? Naisille Miehille Vanhemmille SIVU 2 4 Tiesitkö tämän? 5 Mikä on ihmisen papilloomavirus? Ihmisen papilloomavirus (HPV) on sukupuoliteitse leviävä virusinfektion aiheuttaja,

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2017 KOHDUNKAULASYÖVÄN SEULONTAOHJELMA YHTEENVETO

VUOSIKATSAUS 2017 KOHDUNKAULASYÖVÄN SEULONTAOHJELMA YHTEENVETO KOHDUNKAULASYÖVÄN SEULONTAOHJELMA VUOSIKATSAUS 2017 Kohdunkaulasyövän seulontaohjelmassa on merkittäviä alueellisia eroja. Ohjelman yhtenäistäminen edellyttää valtakunnallisen ja alueellisen ohjausrakenteen

Lisätiedot

Valkovuoto ja kutina nuorilla naisilla

Valkovuoto ja kutina nuorilla naisilla Valkovuoto ja kutina nuorilla naisilla Sirpa Vilska YTHS Suomen koulu- ja nuorisolääketieteen yhdistys Turku 25.10.2007 Sisältö Fysiologiaa Kutinan ja valkovuodon syyt Dianostiikka Hoito Fysiologiaa vaginan

Lisätiedot

Kohdunkaulan syövän esiastehoitojen pitkäaikaisvaikutukset. Ilkka Kalliala, LT HYKS, Kätilöopiston sairaala Suomen Syöpärekisteri

Kohdunkaulan syövän esiastehoitojen pitkäaikaisvaikutukset. Ilkka Kalliala, LT HYKS, Kätilöopiston sairaala Suomen Syöpärekisteri Kohdunkaulan syövän esiastehoitojen pitkäaikaisvaikutukset Ilkka Kalliala, LT HYKS, Kätilöopiston sairaala Suomen Syöpärekisteri Uusimisriski Esiasteriippuvainen 6 v aikana uuden CIN 2/3:n ilmaantuvuus:

Lisätiedot

Gynekologinen irtosolunäyte (PAPA)

Gynekologinen irtosolunäyte (PAPA) HUSLAB PREANALYTIIKKA PALVELUTUOTANTO, TOIMINTAOHJE Sivu 1(5) Laatija(t): Anna-Stiina Joensuu, Hannele Kangas 6.8.2015 Tarkastaja(t): Susanna Ihalainen, Riitta Pekki 6.8.2015 Hyväksyjä: Tiina Mäki 6.8.2015

Lisätiedot

ALKUPERÄISTUTKIMUS. Kohdunkaulan syövän ilmaantuvuus on Suomessa selvästi suurenemassa. Ahti Anttila, Eero Pukkala, Pekka Nieminen ja Matti Hakama

ALKUPERÄISTUTKIMUS. Kohdunkaulan syövän ilmaantuvuus on Suomessa selvästi suurenemassa. Ahti Anttila, Eero Pukkala, Pekka Nieminen ja Matti Hakama ALKUPERÄISTUTKIMUS Kohdunkaulan syövän ilmaantuvuus on Suomessa selvästi suurenemassa Ahti Anttila, Eero Pukkala, Pekka Nieminen ja Matti Hakama Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä valtakunnallinen seulonta

Lisätiedot

Immunohistokemia HPV-muutosten ja tavallisten gynekologisten adenokarsinoomien diagnostiikassa. Elisa Lappi-Blanco OYS, patologian osasto

Immunohistokemia HPV-muutosten ja tavallisten gynekologisten adenokarsinoomien diagnostiikassa. Elisa Lappi-Blanco OYS, patologian osasto Immunohistokemia HPV-muutosten ja tavallisten gynekologisten adenokarsinoomien diagnostiikassa Elisa Lappi-Blanco OYS, patologian osasto Gynekopatologian tavallisia ongelmia HPV-muutosten vaikeusasteen

Lisätiedot

Gynekologisen sytologian kuvamateriaali opetuskäyttöön

Gynekologisen sytologian kuvamateriaali opetuskäyttöön Johanna Nieminen Kaisa Teräväinen Gynekologisen sytologian kuvamateriaali opetuskäyttöön Metropolia Ammattikorkeakoulu Bioanalyytikko, AMK Bioanalytiikan koulutusohjelma Opinnäytetyö 8.11.2016 Tiivistelmä

Lisätiedot

HPV-rokote tulee rokotusohjelmaan mitä, kenelle, miksi?

HPV-rokote tulee rokotusohjelmaan mitä, kenelle, miksi? HPV-rokote tulee rokotusohjelmaan mitä, kenelle, miksi? Tuija Leino THL Kerron tässä alkavasta rokotusohjelmasta rokotteesta Miksi otettu ohjelmaan? Miltä taudilta suojaudutaan? Miksi otettu ohjelmaan

Lisätiedot

Koulutusohjelman yhteenveto

Koulutusohjelman yhteenveto SUOMEN KOLPOSKOPIAYHDISTYKSEN (SKY) MYÖNTÄMÄ KOLPOSKOPIASERTIFIKAATTI (SKYKS) Koulutusohjelman yhteenveto Miksi tarvitaan kolposkopian koulutusohjelmaa ja sertifikaattia? Koulutusohjelma on tehty varmistamaan

Lisätiedot

Kuvallinen opetusmateriaali gynekologisen irtosolunäytteen

Kuvallinen opetusmateriaali gynekologisen irtosolunäytteen Zahra Dehqanzada Kuvallinen opetusmateriaali gynekologisen irtosolunäytteen levyepiteelimuutoksista ja muutoksiin vaikuttavista tekijöistä Metropolia Ammattikorkeakoulu Bioanalyytikko Bioanalytiikan Koulutusohjelma

Lisätiedot

Gynekologisen irtosolunäytteen, papakokeen tulevaisuus

Gynekologisen irtosolunäytteen, papakokeen tulevaisuus Pekka Nieminen ja Tuomo Timonen TEEMA: SYTOLOGIA Gynekologisen irtosolunäytteen, papakokeen tulevaisuus Papakokeella tehdyt kohdunkaulasyövän seulonnat ovat Suomessa pienentäneet taudin ilmaantuvuutta

Lisätiedot

Johtaako rintaleesioiden tutkimus ohutneulanäyteillä kaaokseen? Pia Boström Tyks-Sapa

Johtaako rintaleesioiden tutkimus ohutneulanäyteillä kaaokseen? Pia Boström Tyks-Sapa Johtaako rintaleesioiden tutkimus ohutneulanäyteillä kaaokseen? Pia Boström Tyks-Sapa Ohutneulabiopsia on sopiva potilaille, joilla on verenohennuslääkitys leesio lähellä ihoa tai suuria suonia implantti

Lisätiedot

Bethesda-järjestelmä kilpirauhasen sytologiassa

Bethesda-järjestelmä kilpirauhasen sytologiassa Johanna Arola, Ivana Kholová, Tuomo Timonen ja Leena Krogerus KILPIRAUHANEN Kilpirauhasen ohutneulatutkimusten vastaustapa muuttuu Suomessa Bethesda-järjestelmä kilpirauhasen sytologiassa Yhdysvaltain

Lisätiedot

KOKEMUKSIA HPV-SEULONNASTA TAMPEREELLA Paula Kujala

KOKEMUKSIA HPV-SEULONNASTA TAMPEREELLA Paula Kujala KOKEMUKSIA HPV-SEULONNASTA TAMPEREELLA 7.4.2016 Paula Kujala KOHDUNKAULASYÖVÄN SEULONNASSA Taustaa - 2012 Fimlab Laboratoriot, joka toteuttaa kohdunkaulansyövän seulonnan suurimmassa osassa Pirkanmaan

Lisätiedot

C. difficile-diagnostiikan vaikutus epidemiologiaan, potilaan hoitoon ja eristyskäytäntöihin. Miksi lasten C. difficileä ei hoideta? 16.3.

C. difficile-diagnostiikan vaikutus epidemiologiaan, potilaan hoitoon ja eristyskäytäntöihin. Miksi lasten C. difficileä ei hoideta? 16.3. C. difficile-diagnostiikan vaikutus epidemiologiaan, potilaan hoitoon ja eristyskäytäntöihin. Miksi lasten C. difficileä ei hoideta? 16.3.2016 Eero Mattila HUS Infektioklinikka CDI = C. difficile infektio

Lisätiedot

Suuren riskin HPV:n osoittaminen nestemäisistä gynekologisista irtosolunäytteistä (ThinPrep ) in situ hybridisaatio -menetelmällä

Suuren riskin HPV:n osoittaminen nestemäisistä gynekologisista irtosolunäytteistä (ThinPrep ) in situ hybridisaatio -menetelmällä Suuren riskin HPV:n osoittaminen nestemäisistä gynekologisista irtosolunäytteistä (ThinPrep ) in situ hybridisaatio -menetelmällä Kätilöopiston sairaalan patologian laboratoriossa Bioanalytiikan koulutusohjelma,

Lisätiedot

OPAS KOHDUNKAULAN SYÖVÄN SEULONNASSA KÄYTETYISTÄ TUTKIMUK- SISTA NUORILLE NAISILLE

OPAS KOHDUNKAULAN SYÖVÄN SEULONNASSA KÄYTETYISTÄ TUTKIMUK- SISTA NUORILLE NAISILLE OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA OPAS KOHDUNKAULAN SYÖVÄN SEULONNASSA KÄYTETYISTÄ TUTKIMUK- SISTA NUORILLE NAISILLE TEKIJÄ/T: Anu Keinänen SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

TUTKI 2-KOTITEHTÄVÄN PALAUTUS Tiina Immonen BLL lääketieteellinen biokemia ja kehitysbiologia

TUTKI 2-KOTITEHTÄVÄN PALAUTUS Tiina Immonen BLL lääketieteellinen biokemia ja kehitysbiologia TUTKI 2-KOTITEHTÄVÄN PALAUTUS 19.3.2014 Tiina Immonen BLL lääketieteellinen biokemia ja kehitysbiologia Tehtävän suoritus Palautuksia: 51 Tiivistelmien keskipituus 97 sanaa hyvä! OTSIKOT Otsikko tutkimuksen

Lisätiedot

KOLPOSKOPIA TÄRKEÄ TUTKIMUS KOHDUNKAULAN SYÖVÄN TOTEAMISESSA

KOLPOSKOPIA TÄRKEÄ TUTKIMUS KOHDUNKAULAN SYÖVÄN TOTEAMISESSA Irina Rissanen KOLPOSKOPIA TÄRKEÄ TUTKIMUS KOHDUNKAULAN SYÖVÄN TOTEAMISESSA Ohje kolposkopiaan tulevalle asiakkaalle KOLPOSKOPIA TÄRKEÄ TUTKIMUS KOHDUNKAULAN SYÖVÄN TOTEAMISESSA Ohje kolposkopiaan tulevalle

Lisätiedot

HPV-TESTAUS OSANA KOHDUNKAULASYÖVÄN ESIASTEIDEN DIAGNOSTIIKKAA

HPV-TESTAUS OSANA KOHDUNKAULASYÖVÄN ESIASTEIDEN DIAGNOSTIIKKAA HPV-TESTAUS OSANA KOHDUNKAULASYÖVÄN ESIASTEIDEN DIAGNOSTIIKKAA Sanna Tuomisaari Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen Yliopisto Lääketieteen yksikkö Tammikuu 2015 Tampereen Yliopisto Lääketieteen

Lisätiedot

Raportti 5.11.2007. Syöpäjärjestöjen näkemys HPV-rokotteesta

Raportti 5.11.2007. Syöpäjärjestöjen näkemys HPV-rokotteesta Raportti 5.11.2007 Syöpäjärjestöjen näkemys HPV-rokotteesta Suomen Syöpäyhdistys päätti toukokuussa 2007 perustaa työryhmän valmistelemaan Syöpäjärjestöjen näkemystä HPV-rokotetta koskevista kysymyksistä.

Lisätiedot

IAP:n lasiseminaari 14.11.2008 Tapaus 9. Paula Kujala, PSHP

IAP:n lasiseminaari 14.11.2008 Tapaus 9. Paula Kujala, PSHP IAP:n lasiseminaari 14.11.2008 Tapaus 9. Paula Kujala, PSHP Esitiedot Yli 70 v. mies. PSA normaali 1.4. Nopeasti alkaneet virtsavaivat ja kystoskopiassa koko prostaattinen uretra ahtautunut tuumorinomaisesti.

Lisätiedot

Syöpäseulonnat I - sairauksien ennaltaehkäisyä

Syöpäseulonnat I - sairauksien ennaltaehkäisyä Syöpäseulonnat I - sairauksien ennaltaehkäisyä Janne Pitkäniemi 1,2 1 Suomen Syöpärekisteri ja 2 Helsingin yliopisto Suomen Syöpärekisteri,Finnish Cancer Registry Institute for Statistical and Epidemiological

Lisätiedot

Ruokatorven tauteja. Ruokatorven patologiaa. Ari Ristimäki. Kliinisen patologian professori, HY Osastonylilääkäri, HUSLAB

Ruokatorven tauteja. Ruokatorven patologiaa. Ari Ristimäki. Kliinisen patologian professori, HY Osastonylilääkäri, HUSLAB Ruokatorven patologiaa Ari Ristimäki Kliinisen patologian professori, HY Osastonylilääkäri, HUSLAB Ruokatorven tauteja Kehitysvirheet Motoriikan häiriöt Ahtaumat Divertikkelit Herniat Esofagiitti Barrett-esofagus

Lisätiedot

Sikiöseulonta ja eettiset arvot

Sikiöseulonta ja eettiset arvot Sikiöseulonta ja eettiset arvot Ilona Autti-Rämö, dos Finohta / Sikiöseulontojen yhtenäistäminen / Ilona Autti-Rämö 1 Sikiön poikkeavuuksien seulonnan erityisongelmat Seulontaohjelman päätavoitteena ei

Lisätiedot

HPV-diagnostiikan menetelmät ja käytännöt. Eeva Auvinen Virologian dosentti, laboraattori HUSLAB Virologian ja immunologian osasto

HPV-diagnostiikan menetelmät ja käytännöt. Eeva Auvinen Virologian dosentti, laboraattori HUSLAB Virologian ja immunologian osasto HPV-diagnostiikan menetelmät ja käytännöt Eeva Auvinen Virologian dosentti, laboraattori HUSLAB Virologian ja immunologian osasto Papilloomavirukset (HPV) Tällä hetkellä tunnetaan 156 ihmisen papilloomavirustyyppiä

Lisätiedot

DIGITAALINEN OPPIMATERIAALI GYNEKOLOGISTEN IRTOSOLUJEN MALIGNIIN VIITTAAVISTA ATYPIOISTA

DIGITAALINEN OPPIMATERIAALI GYNEKOLOGISTEN IRTOSOLUJEN MALIGNIIN VIITTAAVISTA ATYPIOISTA DIGITAALINEN OPPIMATERIAALI GYNEKOLOGISTEN IRTOSOLUJEN MALIGNIIN VIITTAAVISTA ATYPIOISTA Johanna Itkonen Karoliina Saarinen Opinnäytetyö Lokakuu 2014 Bioanalytiikka TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Tulehdus ja karsinogeneesi. Tulehduksen osuus syövän synnyssä. Tulehdus ja karsinogeneesi. Tulehdus ja karsinogeneesi. Tulehdus ja karsinogeneesi

Tulehdus ja karsinogeneesi. Tulehduksen osuus syövän synnyssä. Tulehdus ja karsinogeneesi. Tulehdus ja karsinogeneesi. Tulehdus ja karsinogeneesi Tulehduksen osuus syövän synnyssä Ari Ristimäki, professori Patologia Helsingin yliopisto esiasteissa ja useissa eri syöpäkasvaintyypeissä. 1 A Mantovani, et al. NATURE Vol 454 24 July 2008 Figure 15.22d

Lisätiedot

Potilaiden kokemuksia ohjauksesta naistentautien poliklinikalla

Potilaiden kokemuksia ohjauksesta naistentautien poliklinikalla Potilaiden kokemuksia ohjauksesta naistentautien poliklinikalla Nurmi, Niina Rosimo-Luhtanen, Taija 2009 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Hoitotyön

Lisätiedot

HPV-TESTIN KÄYTTÖ KOHDUNKAULAN SYÖVÄN JOUKKOSEULONNASSA

HPV-TESTIN KÄYTTÖ KOHDUNKAULAN SYÖVÄN JOUKKOSEULONNASSA HPV-TESTIN KÄYTTÖ KOHDUNKAULAN SYÖVÄN JOUKKOSEULONNASSA Suvi Leskinen Opinnäytetyö Marraskuu 2016 Bioanalytiikan koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Bioanalytiikan koulutusohjelma

Lisätiedot

HE4 LABQUALITY DAYS 2015 Helsinki 06.02.2015 Arto Leminen Dosentti, osastonylilääkäri Naistenklinikka

HE4 LABQUALITY DAYS 2015 Helsinki 06.02.2015 Arto Leminen Dosentti, osastonylilääkäri Naistenklinikka HE4 LABQUALITY DAYS 2015 Helsinki 06.02.2015 Arto Leminen Dosentti, osastonylilääkäri Naistenklinikka 1 HE4 Human epididyminis protein 4 Yksiketjuinen, WFDC (whey acidic four-disulfide)- ryhmän glukosyloitunut

Lisätiedot

Autoimmuunitaudit: osa 1

Autoimmuunitaudit: osa 1 Autoimmuunitaudit: osa 1 Autoimmuunitaute tunnetaan yli 80. Ne ovat kroonisia sairauksia, joiden syntymekanismia eli patogeneesiä ei useimmissa tapauksissa ymmärretä. Tautien esiintyvyys vaihtelee maanosien,

Lisätiedot

Rintasyöpä Suomessa. Mammografiapäivät Tampere 26.6.2009. Risto Sankila. Ylilääkäri, Suomen Syöpärekisteri, Helsinki

Rintasyöpä Suomessa. Mammografiapäivät Tampere 26.6.2009. Risto Sankila. Ylilääkäri, Suomen Syöpärekisteri, Helsinki Rintasyöpä Suomessa Mammografiapäivät Tampere 26.6.2009 Risto Sankila Ylilääkäri, Suomen Syöpärekisteri, Helsinki Suomen Syöpärekisteri Syöpätautien tilastollinen ja epidemiologinen tutkimuslaitos... syöpärekisteri

Lisätiedot

Organisoidun seulonnan teho verrattuna spontaaniin Papa-kokeeseen invasiivisen kohdunkaulasyövän torjunnassa

Organisoidun seulonnan teho verrattuna spontaaniin Papa-kokeeseen invasiivisen kohdunkaulasyövän torjunnassa Alkuperäistutkimus Organisoidun seulonnan teho verrattuna spontaaniin Papa-kokeeseen invasiivisen kohdunkaulasyövän torjunnassa Mervi Kallio, Pekka Nieminen, Ahti Anttila ja Matti Hakama Tämän tutkimuksen

Lisätiedot

Kohdunkaulan syövän seulonnassa suuria alueellisia eroja

Kohdunkaulan syövän seulonnassa suuria alueellisia eroja Terveydenhuoltotutkimus tieteessä Ahti Anttila FT, tutkimusjohtaja Tero Näveri VTM, suunnittelija Tytti Sarkeala FT, seulontatoimintojen päällikkö Joukkotarkastusrekisteri, Suomen Syöpärekisteri Kohdunkaulan

Lisätiedot

Lieriöatypiat papanäytteissä Bethesda 2014-mukaan. Laboratoriolääketiedepäivät Leena Krogerus HUSLAB, patologia, Jorvin sairaala

Lieriöatypiat papanäytteissä Bethesda 2014-mukaan. Laboratoriolääketiedepäivät Leena Krogerus HUSLAB, patologia, Jorvin sairaala Lieriöatypiat papanäytteissä Bethesda 2014-mukaan Laboratoriolääketiedepäivät 6.10.2016 Leena Krogerus HUSLAB, patologia, Jorvin sairaala Rauhasepiteeli: Normaali Atyyppinen (1) endocerviksin soluja (NOS,

Lisätiedot

Lataa Papa-kokeen kertomaa - Ervo Vesterinen. Lataa

Lataa Papa-kokeen kertomaa - Ervo Vesterinen. Lataa Lataa Papa-kokeen kertomaa - Ervo Vesterinen Lataa Kirjailija: Ervo Vesterinen ISBN: 9789513741136 Sivumäärä: 183 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 20.46 Mb Ensimmäiseen suomenkieliseen papilloomavirusinfektioitakäsittelevään

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (7) 171 Kohdunkaulan syövän seulontatutkimusten hankinta HUSLABliikelaitokselta HEL 2013-006323 T 02 08 02 01 Päätös Käsittely päätti esityslistalla esitetyin perusteluin,

Lisätiedot

Paksusuolisyövän seulontatulokset Suomessa. Nea Malila Suomen Syöpärekisteri

Paksusuolisyövän seulontatulokset Suomessa. Nea Malila Suomen Syöpärekisteri Paksusuolisyövän seulontatulokset Suomessa Suomen Syöpärekisteri Sidonnaisuudet kahden viimeisen vuoden ajalta LT, dosentti Päätoimi Suomen Syöpärekisterin johtaja, Suomen Syöpäyhdistys ry Sivutoimet syöpäepidemiologian

Lisätiedot

Endometriumin metaplasiat. Annikki Liakka, OYS, patologian osasto

Endometriumin metaplasiat. Annikki Liakka, OYS, patologian osasto Endometriumin metaplasiat Annikki Liakka, OYS, patologian osasto Metaplasiat ovat muutoksia, joissa normaali endometriumin epiteeli on korvautunut toisentyyppisellä erilaistuneella epiteelillä. Termi muutos

Lisätiedot

Kuvantaminen akuutissa ja kroonisessa pankreatiitissa. Eila Lantto HUS-Kuvantaminen

Kuvantaminen akuutissa ja kroonisessa pankreatiitissa. Eila Lantto HUS-Kuvantaminen Kuvantaminen akuutissa ja kroonisessa pankreatiitissa Eila Lantto HUS-Kuvantaminen Roche Oy (koulutusmatka, luentopalkkio) Kuvantamisen rooli diagnostiikassa ja seurannassa (EUS, ERCP ei käsitellä) Kuvantamismenetelmän

Lisätiedot

HPV-epidemiologiasta ja diagnostiikasta

HPV-epidemiologiasta ja diagnostiikasta HPV-epidemiologiasta ja diagnostiikasta Eeva Auvinen dosentti, vs. laboraattori HUSLAB Kliininen mikrobiologia, virologia Labquality 15.10.2004 1 Papilloomavirukset Ihmisillä ja useilla muilla eläinlajeilla,

Lisätiedot

Ylidiagnostiikkaa: onko kohta enää terveitä? LL Iris Pasternack HYKS Psykiatrian klinikka, tiistailuento 25.2.2014

Ylidiagnostiikkaa: onko kohta enää terveitä? LL Iris Pasternack HYKS Psykiatrian klinikka, tiistailuento 25.2.2014 Ylidiagnostiikkaa: onko kohta enää terveitä? LL Iris Pasternack HYKS Psykiatrian klinikka, tiistailuento 25.2.2014 The New York Times Feb 11 2014 Miller A et al. 25 year follow up for breast cancer incidence

Lisätiedot

Papilloomavirukset limakalvoilla. Leena-Maija Aaltonen, Eija Hiltunen-Back ja Jorma Paavonen

Papilloomavirukset limakalvoilla. Leena-Maija Aaltonen, Eija Hiltunen-Back ja Jorma Paavonen Sukupuolitaudit Leena-Maija Aaltonen, Eija Hiltunen-Back ja Jorma Paavonen Ihmisen papilloomaviruksen (HPV) rakenne selvitettiin elektronimikroskopian avulla jo 1940-luvun lopulla. HPV:n tiedettiin aiheuttavan

Lisätiedot

Muuttuva diagnostiikka avain yksilöityyn hoitoon

Muuttuva diagnostiikka avain yksilöityyn hoitoon Muuttuva diagnostiikka avain yksilöityyn hoitoon Olli Carpén, Patologian professori, Turun yliopisto ja Patologian palvelualue, TYKS-SAPA liikelaitos ChemBio Finland 2013 EGENTLIGA HOSPITAL FINLANDS DISTRICT

Lisätiedot

Naisten kokemuksia kohdunkaulan solumuutosten vaikutuksesta elämään ja tuen tarpeesta hoitoprosessin eri vaiheissa

Naisten kokemuksia kohdunkaulan solumuutosten vaikutuksesta elämään ja tuen tarpeesta hoitoprosessin eri vaiheissa Naisten kokemuksia kohdunkaulan solumuutosten vaikutuksesta elämään ja tuen tarpeesta hoitoprosessin eri vaiheissa Hoitotyön koulutusohjelma, Sairaanhoitaja AMK Opinnäytetyö 30.5.2008 Olga Heiskanen Tuija

Lisätiedot

IAP syyskokous 2008 Lasiseminaari

IAP syyskokous 2008 Lasiseminaari IAP syyskokous 2008 Lasiseminaari Tapaus 1 45 vuotias mies, ei aiempia sairauksia. Oikean kiveksen 3,5 cm läpimittainen tuumori. 14.11.2008 CD99 Inhibin Ki67 AE1/AE3 14.11.2008 Muita immunovärjäyksiä

Lisätiedot

Syöpärekisteri ja seulonnat

Syöpärekisteri ja seulonnat Syöpärekisteri ja seulonnat Ahti Anttila, FT, dosentti Joukkotarkastusrekisterin tutkimusjohtaja Suomen Syöpärekisteri, Helsinki LabQuality päivät 7.2.2009, Sessio 16: Patologia Tärkeimmät suositukset

Lisätiedot

KEUHKOSYÖVÄN SEULONTA. Tiina Palva Dosentti, Syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri, Väestövastuulääkäri, Kuhmoisten terveysasema

KEUHKOSYÖVÄN SEULONTA. Tiina Palva Dosentti, Syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri, Väestövastuulääkäri, Kuhmoisten terveysasema KEUHKOSYÖVÄN SEULONTA Tiina Palva Dosentti, Syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri, Väestövastuulääkäri, Kuhmoisten terveysasema Seulonta on tiettyyn väestöryhmään kohdistuva tutkimus, jolla pyritään

Lisätiedot

Kohdun sileälihaskasvaimet. Molekylaariset mekanismit ja histologiset kriteerit. Tom Böhling Haartman-instituutti, HY HUSLAB

Kohdun sileälihaskasvaimet. Molekylaariset mekanismit ja histologiset kriteerit. Tom Böhling Haartman-instituutti, HY HUSLAB Kohdun sileälihaskasvaimet. Molekylaariset mekanismit ja histologiset kriteerit Tom Böhling Haartman-instituutti, HY HUSLAB Lääketieteellinen tiedekunta / Tom Böhling 20.9.2013 1 Sileälihaskasvaimet Leiomyooma

Lisätiedot

Syöpäseulonnat II - sairauksien

Syöpäseulonnat II - sairauksien Syöpäseulonnat II - sairauksien ennaltaehkäisyä Janne Pitkäniemi 1,2 1 Suomen Syöpärekisteri ja 2 Helsingin yliopisto Suomen Syöpärekisteri,Finnish Cancer Registry Institute for Statistical and Epidemiological

Lisätiedot

Seinäjoen terveyskeskuksen seulontasuunnitelma

Seinäjoen terveyskeskuksen seulontasuunnitelma Seinäjoen terveyskeskuksen seulontasuunnitelma 2017-2018 Sosiaali- ja terveyslautakunta 25.1.2017 Seulontatutkimukset Seulonta on tiettyyn väestöryhmään kohdistuva tutkimus, jolla pyritään löytämään oireettomat

Lisätiedot

Histopatologian. Pirkko Hirsimäki. patologian palvelualue

Histopatologian. Pirkko Hirsimäki. patologian palvelualue Histopatologian värjäystekniikka: äjä tk kierrospalaute Pirkko Hirsimäki TYKS-SAPA SAPA liikelaitos l i patologian palvelualue 5.2.2010 2010 1 Ulkoinen laadunarviointikierros: Histopatologia 4/2008 Osallistujat

Lisätiedot

PET-tutkimusten vaikuttavuus ja kustannukset. Esko Vanninen palvelualuejohtaja Kuopion yliopistollinen sairaala

PET-tutkimusten vaikuttavuus ja kustannukset. Esko Vanninen palvelualuejohtaja Kuopion yliopistollinen sairaala PET-tutkimusten vaikuttavuus ja kustannukset Esko Vanninen palvelualuejohtaja Kuopion yliopistollinen sairaala ISI Web of Science: hakusana PET/CT N = 4974, 27.4.2010 Mihin diagnostisia menetelmiä tarvitaan?

Lisätiedot

COPYRIGHT MARTINE VORNANEN. Tämän materiaalin julkinen esittäminen ilman tekijän lupaa on kielletty!

COPYRIGHT MARTINE VORNANEN. Tämän materiaalin julkinen esittäminen ilman tekijän lupaa on kielletty! COPYRIGHT MARTINE VORNANEN Tämän materiaalin julkinen esittäminen ilman tekijän lupaa on kielletty! PAPILLAN JA ULKOISTEN SAPPITEIDEN KASVAIMET MARTINE VORNANEN PSHP LABORATORIOKESKUS ULKOISTEN SAPPITEIDEN

Lisätiedot

Jorma Anttinen, Matti Juhola, Jukka Pekka Mecklin, Helena Sundström, Mervi Viinikainen KESKI SUOMEN ALUEELLINEN SYÖVÄNSEURANTATIEDOSTO

Jorma Anttinen, Matti Juhola, Jukka Pekka Mecklin, Helena Sundström, Mervi Viinikainen KESKI SUOMEN ALUEELLINEN SYÖVÄNSEURANTATIEDOSTO Jorma Anttinen, Matti Juhola, Jukka Pekka Mecklin, Helena Sundström, Mervi Viinikainen KESKI SUOMEN ALUEELLINEN SYÖVÄNSEURANTATIEDOSTO RAPORTTI VUODELTA 24 112/25 KESKI SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN

Lisätiedot

Milloin Papa, milloin HPV-näyte? Pekka Nieminen Dos. os.ylil. HYKS Naistensairaala, Jorvi

Milloin Papa, milloin HPV-näyte? Pekka Nieminen Dos. os.ylil. HYKS Naistensairaala, Jorvi Milloin Papa, milloin HPV-näyte? Pekka Nieminen Dos. os.ylil. HYKS Naistensairaala, Jorvi Papan käyttö Organisoidussa seulonnassa Spontaani/opportunistisessa seulonnassa Diagnostiikassa Hoidon seurannassa

Lisätiedot

MUNASARJAN EI- EPITELIAALISTEN MALIGNIEN KASVAINTEN KIRURGINEN HOITO

MUNASARJAN EI- EPITELIAALISTEN MALIGNIEN KASVAINTEN KIRURGINEN HOITO MUNASARJAN EI- EPITELIAALISTEN MALIGNIEN KASVAINTEN KIRURGINEN HOITO Dosentti Johanna Mäenpää Naistenklinikka TAYS JM 05 KÄSITELTÄVÄT KASVAIMET Itusolukasvaimet Stroomaperäiset kasvaimet Kasvaimet epäspesifisestä

Lisätiedot

M I K P I N T A S I V E L Y N Ä Y T T E E T. Jokivarren koulu Sorvatie 16 Vantaa Hanke 5271

M I K P I N T A S I V E L Y N Ä Y T T E E T. Jokivarren koulu Sorvatie 16 Vantaa Hanke 5271 Kiratek Oy Irmeli Heikkinen, puh. 0207 401 008 07.03.2011 M I K 2 4 2 6 MIKROBITUTKIMUS P I N T A S I V E L Y N Ä Y T T E E T Jokivarren koulu Sorvatie 16 Vantaa Hanke 5271 2 (5) Kiratek Oy Jyrki Pulkki

Lisätiedot

Jyviä ja akanoita Milloin seulonta lisää terveyttä? Prof. Marjukka Mäkelä FinOHTA/Stakes

Jyviä ja akanoita Milloin seulonta lisää terveyttä? Prof. Marjukka Mäkelä FinOHTA/Stakes Jyviä ja akanoita Milloin seulonta lisää terveyttä? Prof. Marjukka Mäkelä FinOHTA/Stakes Jyviä ja akanoita Leikkuupuimuri seuloo jyvät mukaan ja akanat pois. Terveydenhuollon seulonnoissa halutaan löytää

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/16 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/16 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 16 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Pia Pakarisen ym. valtuustoaloitteesta mm. mahasyövän riskin seulonnan pilotin

Lisätiedot

Bakteeriviljelystä löytyi sieni mitä tehdään?

Bakteeriviljelystä löytyi sieni mitä tehdään? Bakteeriviljelystä löytyi sieni mitä tehdään? Markku Koskela OYS/Mikrobiologian laboratorio Bakteeri- ja sienivärjäykset ja -viljelyt Perinteisesti tehty erikseen bakteeri- ja sienilaboratorioissa. Sienitutkimukset

Lisätiedot

Kohdunkaulasyövän esiasteiden hoitojen pitkäaikaisvaikutukset syöpäriski ja obstetriset komplikaatiot

Kohdunkaulasyövän esiasteiden hoitojen pitkäaikaisvaikutukset syöpäriski ja obstetriset komplikaatiot Gynekologinen syöpä Ilkka Kalliala ja Pekka Nieminen Kohdunkaulasyövän esiasteiden hoitojen pitkäaikaisvaikutukset syöpäriski ja obstetriset komplikaatiot Kohdunkaulan syöpä on maailmanlaajuisesti toiseksi

Lisätiedot

NIPT NON-INVASIVE-PRENATAL TESTING

NIPT NON-INVASIVE-PRENATAL TESTING NIPT NON-INVASIVE-PRENATAL TESTING NIPT perustuu äidin veressä olevan sikiöperäisen soluvapaan DNA:n tutkimiseen ja seulonta kattaa sikiön 21-trisomian (Downin syndrooma), 18-trisomian, 13-trisomian

Lisätiedot

SYTOLOGIAN OPPIMATERIAALI

SYTOLOGIAN OPPIMATERIAALI Opinnäytetyö (AMK) Bioanalytiikan koulutusohjelma Patologia 2016 Helena Vaastela SYTOLOGIAN OPPIMATERIAALI Bioanalyytikko-opiskelijoille patologian opintojaksolle OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Virtsan kemiallisen seulonnan kliininen käyttö. Dosentti Martti L.T. Lalla Osastonylilääkäri HUSLAB Kirurginen sairaala 4.2.2009

Virtsan kemiallisen seulonnan kliininen käyttö. Dosentti Martti L.T. Lalla Osastonylilääkäri HUSLAB Kirurginen sairaala 4.2.2009 Virtsan kemiallisen seulonnan kliininen käyttö Dosentti Martti L.T. Lalla Osastonylilääkäri HUSLAB Kirurginen sairaala Virtsa elimistön tietolähteenä Virtsa - ensimmäinen kehon aine, jonka tutkiminen yhdistettiin

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA YLIOPISTON ANTAMA LISÄKOULUTUS GYNEKOLOGINEN ONKOLOGIA

TURUN YLIOPISTON LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA YLIOPISTON ANTAMA LISÄKOULUTUS GYNEKOLOGINEN ONKOLOGIA TURUN YLIOPISTO Synnytys- ja naistentautioppi TURUN YLIOPISTON LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA YLIOPISTON ANTAMA LISÄKOULUTUS GYNEKOLOGINEN ONKOLOGIA TURUN YLIOPISTON LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA YLIOPISTON

Lisätiedot

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit Multitest Swab Specimen Collection Kit Aptima Käyttötarkoitus Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit (Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit - näytteenottosarja) on tarkoitettu käytettäväksi

Lisätiedot

Kosteus- ja homeongelmat Suomessa

Kosteus- ja homeongelmat Suomessa Kosteus- ja homeongelmat Suomessa Eduskunnan Tarkastusvaliokunnan tutkimus 2012 Kari Reijula, LKT, professori Helsingin yliopisto ja Työterveyslaitos 19.6.2017 Kari Reijula Kosteus- ja homeongelmat Suomessa

Lisätiedot

Syöpäseulontojen perusteet ja suolistosyöpäseulonnan tulokset matkalla kuntia velvoittavaksi toiminnaksi

Syöpäseulontojen perusteet ja suolistosyöpäseulonnan tulokset matkalla kuntia velvoittavaksi toiminnaksi Syöpäseulontojen perusteet ja suolistosyöpäseulonnan tulokset matkalla kuntia velvoittavaksi toiminnaksi Yhteyshoitajakoulutus 29.9.2011 Nea Malila Suomen Syöpärekisteri ja Tampereen yliopisto Milloin

Lisätiedot

Aloite Onko asioiden esittämistapa riittävän selkeä ja kieleltään ymmärrettävä?

Aloite Onko asioiden esittämistapa riittävän selkeä ja kieleltään ymmärrettävä? Aloite 08.02.2017 1 (3) VVC VM036:00/2015 Lausunto luonnoksesta valtion riskienhallintopolitiikkamalliksi Yleistä Onko aineistokokonaisuus, jossa on riskienhallinnan järjestämistä koskevia ohjeita,

Lisätiedot