Mitä osaaminen on? (Siikaniemi, Saikkonen ja Härkönen 2010)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mitä osaaminen on? (Siikaniemi, Saikkonen ja Härkönen 2010)"

Transkriptio

1 Satu Öys)lä Tutkivan oppimisen periaa0eet ja työelämälähtöinen opetus Mitä osaaminen on? (Siikaniemi, Saikkonen ja Härkönen 2010) Tiedot, taidot ja asenteet ovat osaamisessa integroituina Sosiaalises) konstruoitua Dynaamista ja kaiken aikaa muutoksen kohteena Konteks)sidonnaista ()etyssä kul=uurissa, amma)ssa, organisaa)ossa, tehtävässä, roolissa ja )lanteessa tapahtuvaa) Tarpeellista tehtävien suori=amisessa, ongelmien ratkaisemisessa sekä amma)llisessa ja henkilökohtaisessa kehi=ymisessä 1

2 Elinikäinen oppiminen (lifelong learning) Oppiminen ei rajoitu vain koulunkäyn)in ja lapsuuden ja nuoruuden aikaan, vaan oppiminen jatkuu koko elämän ajan. Elinikäinen oppiminen vii=aa ajan myötä tapahtuvaan, pitki=äiseen eli ver)kaaliseen oppimiseen. Elämänlaajuinen oppiminen (lifewide learning) Oppimista tapahtuu laajas) elämän eri konteksteissa, kuten työssä, vapaa- ajalla ja koulutuksessa. Elämänlaajuisessa oppimisella tarkoitetaan horisontaalista, poiki=aista, oppimista erilaisissa toiminnan konteksteissa 2

3 Formaali oppiminen Formaali oppiminen tapahtuu )lanteissa ja ympäristöissä, jotka on suunniteltu oppimista varten, kuten koulussa, yliopistossa tai täydennyskoulutuksessa. Oppiminen on ser)fioitu ja siitä saa todistuksen, mahdollises) kelpoisuuden työhön tai opintojen jatkamiseen Nonformaali oppiminen Nonformaali oppiminen tapahtuu muissa kuin oppimiseen tarkoitetuissa ins)tuu)oissa, eikä siitä yleensä anneta muodollista ser)fikaaia, joka olisi jonkin amma)n tai myöhemmin aloite=avien opintojen juridinen edellytys. Työssä oppiminen on tyypillistä nonformaalia oppimista, samoin yhteiskunnallisissa tai poliiisissa tehtävissä toimiminen. Formaali, nonformaali ja informaali oppiminen yhdistetään usein toisiinsa, esim. opintoihin kuuluvissa työssäoppimisen jaksoissa = koulutuksen informalisaa)o (AHOT, näy=ökokeet, pormoliot) 3

4 Informaali oppiminen Informaali oppiminen tarkoi=aa arkielämän )edostamatonta ja ei- tarkoituksellista oppimista. Ihmiset oppivat sanomaleh)ä lukemalla ja televisiota katsomalla, seuraamalla arkista elämää, poh)malla ja keskustelemalla muiden kanssa. Media ja Internet ovat tulleet en)stä tärkeämmiksi oppimisen ympäristöiksi. Tutkiva oppiminen vs. työelämälähtöisyys Mitä tarkoi=aa tutkiva oppiminen? Mitä tarkoi=aa työelämälähtöisyys oppimisessa? Mite ne tarkoi=avat sinun opetuksessasi? 4

5 Mikä on tärkeää tutkivassa oppimisessa? Tutkiva oppiminen? rakenne ope=ajan rooli arvioin) yhteinen kieli opiskelijan kokemus mikä muu? Tutkiva oppiminen on konstrukjo Tutkiva oppiminen on konstruk)o, kielellinen rakennelma ja käsi=eellinen apuväline Kokoelma hyviä opetuksen toteu=amisen käytäntöjä? Kokoelmana opinnoissa tärkeinä pide=yjä näkökulmia? Voidaanko opetuksen järjestämisellä vaiku=aa opiskelijan kokemusmaailmaan siten, e=ä hän kokee jonkin toiminnan aikaisempaa mielekkäämmäksi, siis voidaanko ja missä määrin opetusjärjestelyjen kau=a tuo=aa tai lisätä opiskelijan mo)vaa)ota? 5

6 Tutkivan oppimisen käsite (A. Brew) Käsi=eeseen vaiku=aa olennaises) se, miten tutkimus, )eto (objek)ivinen, toiminnan, tutkimuksen tuloksena saatu vai subjek)ivinen, tulkinnan ja merkityksenannon tulos) ja opetus ()edonsiirtona vai oppijakeskeisenä toimintana) määritellään. Miksi tutkiva oppiminen? Angela Brew: Muutokset yliopisto- opetuksessa, jotka ovat tuo=aneet uusia haasteita tutkimuksen ja opetuksen väliselle suhteelle: yliopisto- opiskelijoiden lukumäärän lisääntyminen tutkimukseen ja opetukseen käyte=y aika sekä tutkimuksen e=ä opetuksen luonteessa tapahtuneet muutokset käsitys )edosta muu=unut yliopiston rooli ja kri)ikki yliopisto- ins)tuu)ota kohtaan 6

7 Tutkiva oppiminen (Hakkarainen, Lonka & Lipponen 2005, 279) Tutkivalla oppimisella tarkoitetaan prosessia, jonka aikana haetaan järjestelmällises) vastausta sellaiseen ongelmaan, jota ei voida ratkaista aikaisemmin hankitun )edon varassa. Ongelma voi olla käytännöllinen, nousta käytännön ja teorian yhteensovi=amisesta tai olla luonteeltaan käsi=eellinen. Tutkiva oppiminen (Hakkarainen, Lonka & Lipponen 2005, 296) Tutkivan oppimisen malli voidaan ymmärtää sillaksi, jota pitkin oppimiskäytäntöjä voidaan muuntaa lähemmäksi )edonluomiseen suuntautunu=a innova)ivista yhteisöä. Oppimisprosessia tarkastellaan oppimisen ja )edonrakentamisen välisenä vuorovaikutussuhteena. 7

8 Tutkivan oppimisen periaa0eita ilmiöiden ymmärtäminen ongelmaperustainen oppiminen ennakkokäsitysten tutkiminen ideoiden työstäminen yhteisöllinen )edonrakentaminen ja jae=u asiantun)juus Tutkivan oppimisen lähestymistavoille ovat ominaisia seuraavat piirteet I: 1. Osano=ajat ovat vastuullisia omasta oppimisestaan ja ryhmän toiminnasta oppimisen omistajuus. 2. Oppiminen käynnistyy caseista ja/tai lähtökohdista, jotka mahdollistavat monenlaisia ratkaisutapoja. 8

9 Tutkiva oppiminen II 3. Työskentely integroi eri alojen teemoja yhteen. 4. Ryhmän yhteistoiminta (kollaboraa)o) on yhteisöllisen oppimisen ja arvioinnin oleellinen osa. 5. Yksilöiden itsenäinen työskentely ja )edon hankinta toimii vuorovaikutuksessa ryhmän toiminnan kanssa ja yhteisöllistä oppimista tukien. Tutkiva oppiminen III 6. Ryhmän oppiminen yhteisen tehtävän ympärillä tuo=aa jaetun ymmärryksen ja merkitysneuvo=elun. 7. Itse- ja vertaisarvioin) ovat prosessin, eivät vain lopputuloksen, olennaisia osia. 8. Työskentely edistää käytäntöyhteisöjen kehi=ymistä. 9

10 Tutkiva oppiminen IV 9. Työskentely edistää yleisten työelämävalmiuksien kehi=ymistä. Opetusmenetelmät tutkivassa oppimisessa Osallistavat, oppijakeskeiset opetusmenetelmät (vrt. ope=ajan roolin muutos) Yhteistoiminnalliset lähestymistavat: tutkiva oppiminen ja sen eri muodot: projek)oppiminen, case- oppiminen ja ongelmaperustainen oppiminen (PBL) sisältävät sekä yksilö- ja ryhmätyön ja vastuun Ohja=avana oleminen valinnat, esim. henkilökohtaistaminen 10

11 Henkilökohtaistamisen (AHOT) kehi0äminen oppimisympäristön haasteena (Anne Sivonen 2007) Henkilökohtaistamisella tarkoitetaan opiskelijan olemassa olevan osaamisen tunnistamista ja tunnustamista eli opiskelijoiden kanssa yhteistyössä tehtävää opintojen suunni=elua ja toteu=amista. Tavoi=eena on sovi=aa ja soveltaa suorite=avan tutkinnon perusteet opiskelijan ja hänen olevien tai tulevien työtehtäviensä tarpeisiin. Henkilökohtaistamisen tavoi0eet Henkilökohtaistamisen tavoi=eena on huomioida opiskelija yksilönä, joka paikantaa opiskelua omassa elämän)lanteessaan ja suhteu=aa sen uratavoi=eisiinsa, työssä jaksamiseen, työelämän tarpeisiin ja arkielämän organisoin)in. Henkilökohtaistamisella pyritään vastaamaan pedagogises) ammaitaidon kehi=ämisen haasteisiin tutkinnon perusteiden mukaises). Samalla pyritään lisäämään opiskelijan mo)vaa)ota, itseohjautuvuu=a ja oppimiskykyä. 11

12 Henkilökohtaistamisen haasteet (Heikki Pasanen) Retoriikan ja käytännön suhde Tutkinnon perusteiden ase=amat rajoi=eet Työelämän vaa)musten vaikutus Dialogin aikaansaaminen ja sille varatut resurssit? Joustavuus ja suunnitelmien tarkistaminen Vertais- ja ryhmänohjauksen hyödyntäminen Henkilökohtaistamisella tulisikin pyrkiä erityises4 oppijoiden oppimisprosessien ja henkilökohtaisen amma4llisen kehi7ymisen varmistamiseen, ei niinkään teknisten oppisisältöjen valintaan ProjekJoppiminen Projek)oppimisella tarkoitetaan suhteellisen pitkäkestoista, tavoi=eellista, kertaluonteista, ajallises) määriteltyä, organisoitua ja erikseen resursoitua työelämän ja koulutuksen yhteistoiminnallista kehi=ämistehtävää ja oppimisprojek)a. Se on teorian ja käytännön yhdistämistä työelämässä, jossa integroidaan eri )eteen- ja )edonalojen käsityksiä ja käsi=eitä. Oppijat ratkaisevat ja kehi=ävät autenisia työelämän )lanteita. Perusideana on työelämässä havai=ava kehi=ämistarve johon vastataan projek)työn mahdollistamin keinoin. Projek) voi lii=yä myös yrityksen perustamiseen. 12

13 ProjekJoppimisen vaiheet Työelämästä nousevat kehittämistarpeet Tavoitteet Keinot Toteutus Arviointi Työelämän asiakas Tiimi Opiskelija Projektin teema ja opetussuunnitelma Esimerkkejä opetusprojekteista AutenIset ohjelmoin)tehtävät yrityksille AutenIset käännöstehtävät yrityksille Maisemasuunni=eluprojek)t Yritysten perustamisprojek)t kummiyritykset oikeista yrityksistä Formula Student projek)t Tapahtumien tai esitysten järjestäminen (myös lapsilla ja luokkahuoneissa toteute=avia) 13

14 OpetusprojekJn erityispiirteet I Opetusprojek)ssa pyritään tehtävän ratkaisun ohella uusien taitojen ja työroolien oppimiseen, joten työnjako ei perustu asian hallintaan kuten todellisen työelämän projekteissa, vaan oppimistarpeeseen. Tehdään yhteistyössä alueen yritysten ja muiden työorganisaa)oiden kanssa. Tuo=aa oppilaitoksen ja ympäröivän yhteiskunnan vuoropuhelua. AutenIsuus toimii tehokkaana mo)vaa=orina OpetusprojekJn erityispiirteet II Tilaajan kansa asioiminen säännöllistä Projek)n )laaja voidaan o=aa mukaan opetukseen Opiskelijat saavat )laisuuden luoda verkostoja alan työelämän edustajien kanssa Työharjoi=elu voidaan kytkeä projekteihin Eri alojen opetusta integroidaan projekteihin, esim. suunni=elu, laskentatoimi, kirjallinen ja suullinen vies)ntä, kielet jne. Ope=ajien yhteistyö lisääntyy Integroidaan myös muuta opetusta, esim. luentoja tukemaan projek)a 14

15 OpetusprojekJn erityispiirteet III Ope=ajan rooli muu=uu valmentajaksi Onnistuu parhaiten, jos mukana on intensiivijaksoja Onnistuu parhaiten, jos projek)t saavat käy=öönsä sopivat )lat ja materiaalin ProjekJn vaiheet I 1. Opetusprojek)n lähtökoh)en selvi=äminen - aihealueeseen perehtyminen ja rajaus 2. Kehi=elyvaihe - ryhmiin jakautuminen, )edonhankintasuunnitelma 3. Tavoi=een määri=ely - asiasisällöt, osatavoi=eet, tavoi=een mahdollistuminen käyte=ävissä olevin resurssein, työskentelyaikataulu, kokoontumiset (pienryhmä- ja yhteiskokoontumiset) ja aikaansaannosten arvioin)suunnitelma 15

16 ProjekJn vaiheet II 4. Alustava suunni=eluvaihe - ongelman määri=ely, luovan ongelmanratkaisun tekniikat, asiakkaan todellisten tarpeiden selvi=äminen, suunnitelman hyväksy=äminen )laajan kanssa 5. Toteutusvaihe - Kohteeseen tutustuminen, )edonhankinta (myös ken=äinventoinnit, opintokäynnit ja haasta=elut, relevan)n )edon seulominen ProjekJn vaiheet III 6. Lopputuloksen suunni=elu - hautumisvaihe, luova ideoin) 7. Ratkaisujen käsi=ely - vaihtoehtojen valinta, ideoiden arvioin) ja karsiminen, kustannukset 8. Idean myyminen asiakkaalle - Ratkaisun visualisoin) ja argumentoin), hyväksynnän hankkiminen ratkaisuille 9. Toteutus ja jatkuva arvioin) - Tuo=een testaaminen ja kehi=äminen 16

17 ProjekJn määri0elyn muisjlista (Lifländer) 1. Projek)n käynnistämisen syyt - kuka on )laaja? Kuka tarvitsee projek)a? Miksi? 2. Yleistavoi=eet ja tehtävät - mihin projek)ssa pyritään ja mitä tehtäviä siihen sisältyy? 3. Aikataulu ja kustannukset - projek)n kesto, alustava työmäärä, kustannukset, muut asiaan lii=yvät seikat 4. Alustavat )edot osallistujista ProjekJn määri0elyn muisjlista (Lifländer) 5. Lähde- ja muu aineisto - kirjallisuus, muut vastaavat projek)t, haastateltavat henkilöt jne. 6. Rinnakkaisprojek)t - hankkeet, jotka tukevat tätä projek)a ja joihin tämä voi vaiku=aa 7. Projek)suunnitelman laa)jat, valmistuminen ja hyväksyjä - projek)suunnitelman laa)minen, ohjausryhmä 17

18 Case- opetuksen tausta Case- opetusta käyteiin ensimmäisen kerran Harvard Law Schoolissa luvulla ja luvulle mennessä siitä oli tullut pääopetusmenetelmä Harvard School of Business oppilaitoksessa Tänä päivänä case- opetusta käytetään yleises) korkea- asteen opetuksessa sekä yliopistoissa e=ä ammaikorkeakouluissa. Esim. TTY:n kurssi Yrityksen johtaminen toteutetaan kokonaan case- opetuksena. Myös MBA- ohjelmissa käytetään paljon case- opetusta. Mitä case- opetus on? Case- opetus tarkoi=aa tosielämän )lanteen eli tapauksen simuloin)a aja=elutasolla. Casen eli tapauskuvauksen tarkoituksena on havainnollistaa ilmiötä, mene=elytapaa, ongelmaa, päätöksenteko)lanne=a tai viitekehystä, joka toimii oppimisen käynnistäjänä. Case kirjoitetaan usein päätöksentekijän näkökulmasta ja se antaa opiskelijalle mahdollisuuden ase=ua kuvi=eellises) päätöksentekijän tai ongelmanratkaisijan asemaan. 18

19 Case voi olla: narra)ivinen Case- opetuksen periaa0eita todellisen )lanteen kuvaava avoin ja monitulkintainen sisällöltään monipuolinen Case- tyyppejä Kirjallisessa muodossa oleva case, esim. johtamisvies)ntä: julkisuudessa esillä olleet vies)ntä)lanteet leh)ar)kkeleina ja niihin lii=yvät kysymykset: kuntauudistus, Fortum myrsky)lanteessa, Talvivaara. Tämän jälkeen niitä voi käsitellä rooliharjoituksina johtoryhmätapaamisista. Video tai muu mul)media, esim. johtoryhmätyöskentely ja sen videoin) (sosiaali- ja terveysalan MBA- ohjelmassa videoi)in kolmea johtoryhmää, osano=ajat katsoivat ja arvioivat johtoryhmien dynamiikkaa Elävä case, esim. henkilö hänen tarinansa ja haasta=elunsa 19

20 Case- oppiminen Menetelmä au=aa mm. kokonaisuuksien ymmärtämisessä. Case- opetus vaa)i hyvin laadi=uja tapauksia toimiakseen tehokkaas). Tehtävät antavat opiskelijoille todentuntuisia )lanteita ja kiinnekoh)a, joihin he etsivät uu=a )etoa sekä muokkaavat ja soveltavat jo oppimiaan asioita. Mitä ovat tapaukset case- opetuksessa? Case- opetuksessa käsitellään esimerkkitapauksia, joihin opiskelijat soveltavat aikaisemmin oppimaansa )etoa ja kokemuksiaan. Tapauksia pohditaan useista näkökulmista ja oppijat pyritään ase=amaan asemaan, joka vastaa heille mahdollises) työelämässä eteen tulevaa todellista )lanne=a. Tapaukset voivat olla esimerkiksi )lanne- esimerkkejä, joihin lii=yviä ongelmia ratkaistaan ja tehdään päätöksiä. Nämä esimerkit ja vastaukset voidaan käsitellä keskustellen. 20

21 Opiskelijoiden rooli case- oppimisessa Case- lähestymistavassa tapaukset ovat selkeäs) raja=uja ja niissä ohjataan tavoi=eellises) ratkaisun etsimiseen. Case- tehtävien tapaukset ovat esimerkiksi kuvauksia erilaisista )lanteista, jotka herä=ävät opiskelijoissa kysymyksiä, kuten globalisaa)on vaikutus yrityksen liiketoimintaan )etyllä alueella. Case- tehtävien avulla opiskelijat etsivät uu=a )etoa aiemmin oppimansa lisäksi. He tekevät johtopäätöksiä ja yleistyksiä tapaukseen lii=yen ja saavat kuvan siitä, kuinka opi=uja asioita voidaan soveltaa erilaisissa työelämän )lanteissa. Case- opetuksen haasteita Oikean materiaalin etsiminen, arvioin), valinta, hankkiminen ja toimi=aminen Casen tulee olla rii=ävän lähellä opiskelijoiden kokemuspiiriä Opiskelijoiden on tutustu=ava materiaalin (jos kyseessä on pitkä case) etukäteen Ope=ajan valmistautuminen ja opetuksen suunni=elu Arvaama=omuus, etenkin avoimissa caseissa toimiiko case? Fik)ivisen casen käy=ö? 21

22 NäkökohJa case- opetuksen vetämiseen Päätöksentekovaihtoehdot ovat auki, jo=a niistä voi valita perustellen Avoimet caset, joihin ei ole yhtä oikeaa vastausta, ovat yleisempiä kuin suljetut, esim. strategian jalkau=amisen malli tai hyvät käytännöt Casessa voi olla tarkoituksella harhaanjohtavaa ja/tai ylimääräistä informaa)ota Case- opetuksen vaiheet (Westernin lähestymistapa) 1. Casen lukeminen huolella 2. Ongelmien määri=ely 3. Annetun informaa)on yhteenvetäminen 4. Informaa)on analysoin) 5. Ongelman määri=elyn tarkentaminen 6. Vaihtoehtojen hakeminen ongelman käsi=elemiseksi 7. Vaihtoehtojen arvioin) 8. Vaihtoehdon valinta ja toteutusstrategia 22

23 Case- opetuksen vaiheet II 9. Toimintasuunnitelman laa)minen toimintasuunnitelma sisältää seurannan ja arvioinnin 10. Toimintasuunnitelmien virallinen esi=äminen Case- opetuksen toinen toteu0amistapa Harvardin metodi on luonteeltaan enemmän sokratelainen. Case käydään läpi dialek)ses), jolloin totuus on suhteellista, todellisuus todennäköistä ja rakenteelliset suhteet sa=umanvaraisia. Tämän lähestymistavan tarkoituksena on tukea sitä, e=ä opiskelijat voivat löytää uusia ja ainutlaatuisia viitekehyksiä työelämän ongelmien tutkimiseen ja ymmärtämiseen. Lähestymistavat eivät ole toisiaan poissulkevia, vaan täydentäviä. 23

24 Casen laajuus ja saatavuus Case voi olla pituudeltaan ennakkoperehtymistä vaa)va, esim sivua pitkä teks), pisimmät ovat 90- sivuisia, lyhyt (muutama sivu) tai case- kertomus, jotka eivät edellytä perehtymistä ennakkoon European Case Clearing House: caseja voi hakea hakusanoilla tai organisaa)oilla: kanna=aa valita mahdollisimman uusia caseja, jo=a päätöksenteko)lanteet säilyvät samoina (max. yksi vuosi) ja aloi=aa palkinnon saaneista vapaas) saatavilla olevat ja maksulliset caset: 3,75-5 euroa/kopio (1 kopio/osano=aja) Case- oppiminen KonteksJn luominen ja opetuksen ankkuroinj Uuden työskentely- teorian luominen Ongelmien ase0aminen Tarkentuvan ongelman ase0aminen Työskentelyteorian luominen Syventävän Jedon hankkiminen KriiYnen arvioinj 24

25 Tutkivan oppimisen osatekijät ja case- oppiminen I 1. Opetuksen ankkuroiminen opiskelijoiden aikaisempiin kokemuksiin ak)voinnin, ymmärtämisen, sitoutumisen ja mo)voinnin edistämiseksi 2. Ongelmien ase=aminen, johon opiskelijat osallistuvat, jolloin rakennetaan uu=a )etoa. Tutkivan oppimisen osatekijät ja case- oppiminen II 3. Opiskelijat luovat omat työskentelyteoriansa, eli kehi=elevät ole=amuksia, hypoteeseja, malleja, selityksiä tai tulkintoja 4. Rakentava, mu=a kriiinen itsearvioin), jossa opiskelijat arvioivat kriiises) tutkimusprosessinsa/oppimisensa edistymistä ja ase=avat uusia tavoi=eita 25

26 Tutkivan oppimisen osatekijät ja case- oppiminen III 5. Uuden )edon hankkiminen ja luominen - monipuolinen )edonhaku ja )edon arvioin) 6. Asiantun)juuden jakaminen - Kaikki osaprosessit jaetaan, kaikkien vastuu Ongelmaperustainen oppiminen (PBL) Ongelmaperustainen oppiminen tarkoi=aa oppimisen strategiaa, jossa opetussuunnitelma uudistetaan juonneopetussuunnitelmaksi, jossa asiat opitaan laajempina kokonaisuuksina, luonnollisessa konteks)ssaan PBL- syklissä opiskelijat määri=elevät yhteisen oppimistehtävänsä, johon he hakevat vastausta itsenäisen )edonhankinnan, muun opetuksen ja muiden resurssien avulla PBL käsitellään perusteellisemmin keväällä

27 Kirjallisuu0a Hyppönen, O. ja Lindén, S Ope=ajan käsikirja Opintojakson rakenteet, opetusmenetelmät ja arvioin). Teknillisen korkeakoulun Opetuksen ja opiskelun tuen julkaisuja 4/2009 Espoo 2009 Nokelainen, T Caset opetusmetodina. Täydennyskoulutuksen opetuksen kehi=äminen seminaarisarja TTY/Edutech. PirYnen, J Projek)oppiminen ammaikorkeakoulussa. Amma)llisen ope=ajakorkeakoulun julkaisuja. D 19. Sulkanen, L Case- menetelmä ja sen vaikutus ope=amiseen ja oppimiseen. Lahden ammaikorkeakoulun julkaisu, sarja C. Teknillinen korkeakoulu, Ope=ajan tehosalkku vuodesta Case study - harjoitus akjvoinjkeinona. h=p://www.tkk.fi/yksikot/opintotoimisto/ Opetuki/tehosalkku/opetus/opetusmenetelmia/casestudy.htm 27

Kul$uuriperintö oppimisen alustana XVI Valtakunnallinen museologian seminaari

Kul$uuriperintö oppimisen alustana XVI Valtakunnallinen museologian seminaari Kul$uuriperintö oppimisen alustana XVI Valtakunnallinen museologian seminaari Heljä Järnefelt Jyväskylä 12.4 2012 www.kul7uuriperintokasvatus.fi Suomen Kul$uuriperintökasvatuksen seura Seura on vuonna

Lisätiedot

Tutkiva Oppiminen Lasse Lipponen

Tutkiva Oppiminen Lasse Lipponen Tutkiva Oppiminen Lasse Lipponen Miksi Tutkivaa oppimista? Kasvatuspsykologian Dosentti Soveltavan kasvatustieteenlaitos Helsingin yliopisto Tarjolla olevan tietomäärän valtava kasvu Muutoksen nopeutuminen

Lisätiedot

Tutkimaan oppimassa - Tutkivaa Oppimista varhaiskasvatuksessa

Tutkimaan oppimassa - Tutkivaa Oppimista varhaiskasvatuksessa Tutkimaan oppimassa - Tutkivaa Oppimista varhaiskasvatuksessa Professori Lasse Lipponen Helsingin yliopisto opetttajankoulutuslaitos Educamessut 2012 Miksi aurinko on keltainen Miten tuuli voi heiluttaa

Lisätiedot

Mistä 'etojohtamisessa oikeas' on kyse? Tieken Bisnestreffit 11.10.2013

Mistä 'etojohtamisessa oikeas' on kyse? Tieken Bisnestreffit 11.10.2013 Mistä 'etojohtamisessa oikeas' on kyse? Tieken Bisnestreffit 11.10.2013 Terminologiasta Tietojohtaminen = -edon johtamista -edon rikastamisprosessi - omaisuuden ylläpito + -edolla johtamista -edon hyödyntäminen

Lisätiedot

Yri$äjyysvalmennus. Kokonaisuuden tavoi$eet

Yri$äjyysvalmennus. Kokonaisuuden tavoi$eet Yri$äjyysvalmennus Kokonaisuuden tavoi$eet Saada 7etoa, taitoa ja tahoa yri$äjänä toimimiselle, onnistumiselle ja kasvamiselle Onnistumisen eväitä yri$äjänä Taito perustaa yritys Osaamista rakentaa toimiva

Lisätiedot

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Fasilitointi: Kati Korhonen-Yrjänheikki, TEK; Dokumentointi työpajassa: Ida Mielityinen, TEK; Fläppien dokumentointi tulosraporttia varten:

Lisätiedot

Arvioinnin monipuolistaminen lukion opetussuunnitelman perusteiden (2015) mukaan

Arvioinnin monipuolistaminen lukion opetussuunnitelman perusteiden (2015) mukaan Arvioinnin monipuolistaminen lukion opetussuunnitelman perusteiden (2015) mukaan OPS-koulutus Joensuu 16.1.2016 Marja Tamm Matematiikan ja kemian lehtori, FM, Helsingin kielilukio 3.vpj. ja OPS-vastaava,

Lisätiedot

CoCreat -Enabling Creative Collaboration through Supporting Technlogies. Essi Vuopala, LET

CoCreat -Enabling Creative Collaboration through Supporting Technlogies. Essi Vuopala, LET CoCreat -Enabling Creative Collaboration through Supporting Technlogies Projektin tausta ja tarve Oppivan yhteiskunnan toimintaympäristöille on tyypillistä muuttuvuus ja kompleksisuus aktiivinen toiminta

Lisätiedot

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014 Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus Opettajuuden tulevaisuuden taitoja Sisältö- ja pedagoginen tietous: aineenhallinta, monipuoliset opetusmenetelmät

Lisätiedot

PARTIO- OHJELMAN SYVÄLLINEN TUNTEMUS Roadshow Kohtaus, 30.1.2015

PARTIO- OHJELMAN SYVÄLLINEN TUNTEMUS Roadshow Kohtaus, 30.1.2015 PARTIO- OHJELMAN SYVÄLLINEN TUNTEMUS Roadshow Kohtaus, 30.1.2015 Par6o on oheiskasva?aja Kaikilla eri kasva?ajilla on samantyyppinen haaste Lapset ja nuoret ovat laajassa mi?akaavassa samanlaisia ja kehitys

Lisätiedot

Hyvää oppimista- periaa0eet Lahdessa

Hyvää oppimista- periaa0eet Lahdessa Hyvää oppimista- periaa0eet Lahdessa Itsesäätely Ympäristö, jossa voi kokeilla rajojaan turvallises= Pe0ymysten sietäminen Aikuisen ak=ivinen läsnäolo Omaan ohjaukseen siirtyminen On opi0ava ponnistelemaan

Lisätiedot

Etäopetuksen monet muodot

Etäopetuksen monet muodot Etäopetuksen monet muodot Erikoistutkija Minna Nummenmaa Professori Erno Leh8nen Turun yliopisto Oppimistutkimuksen keskus Ope=ajankoulutuslaitos #itkfoorumi205 www.etaopetus.fi minna.nummenmaa@utu.fi

Lisätiedot

Autenttiset oppimisratkaisut syväoppimisen tukena. Leena Vainio, Omnia Irja Leppisaari, Centria

Autenttiset oppimisratkaisut syväoppimisen tukena. Leena Vainio, Omnia Irja Leppisaari, Centria Autenttiset oppimisratkaisut syväoppimisen tukena Leena Vainio, Omnia Irja Leppisaari, Centria Miten koukutamme oppimaan? Minkälaisilla pedagogisilla ratkaisuilla voitaisiin vahvistaa työelämäläheistä

Lisätiedot

Yksilölliset opintopolut mahdollistava opetussuunnitelma. Kertomus erään oppilaitoksen erään tutkinnon opetussuunnitelmatyöstä

Yksilölliset opintopolut mahdollistava opetussuunnitelma. Kertomus erään oppilaitoksen erään tutkinnon opetussuunnitelmatyöstä Yksilölliset opintopolut mahdollistava opetussuunnitelma Kertomus erään oppilaitoksen erään tutkinnon opetussuunnitelmatyöstä Yhdessä hankkeen tavoitteet Porvoon Ammattiopistossa Läpäisyn tehostaminen

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen uuden ajan logistiikkakeskuksessa

Osaamisen kehittäminen uuden ajan logistiikkakeskuksessa Osaamisen kehittäminen uuden ajan logistiikkakeskuksessa Heikki Lah)nen Logis)ikkamessut, Tampere, 12.10.2011 Etelä-Suomen Logistiikkakeskusjärjestelmän kehittäminen 2009-2012 Etelä- Suomen logis)ikkakeskusten

Lisätiedot

Eeva-Liisa Puumala Laboratoriohoitaja

Eeva-Liisa Puumala Laboratoriohoitaja Eeva-Liisa Puumala Laboratoriohoitaja Vieritutkimuskoulutus verkossa Työn tilaajana oli Labquality Oy Marja Heikkinen Päivi Rauvo Työssäni loin asiasisällön vieritutkimuksia käsittelevään verkkokoulutukseen

Lisätiedot

Valmistautuminen ope.ajan työn suunni.elun muutokseen

Valmistautuminen ope.ajan työn suunni.elun muutokseen Valmistautuminen ope.ajan työn suunni.elun muutokseen Työelämälähtöiset oppimistulokset ja opiskelijalähtöisyys lähtökoh3na Työelämälähtöisen amma3llisen koulutuksen ajankohtaispäivä 4.2.2013 Opetushallitus

Lisätiedot

LAAJENNETTU TYÖSSÄOPPIMINEN JA PBL-OPETUSSUUNNITELMA

LAAJENNETTU TYÖSSÄOPPIMINEN JA PBL-OPETUSSUUNNITELMA LAAJENNETTU TYÖSSÄOPPIMINEN JA PBL-OPETUSSUUNNITELMA Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Lapin ammattiopisto, palvelualat Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Anna-Leena Heikkilä LAAJENNETTU TYÖSSÄOPPIMINEN

Lisätiedot

Osataanko ja voidaanko tvt:tä hyödyntää vieraiden kielten opetuksessa? Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2009

Osataanko ja voidaanko tvt:tä hyödyntää vieraiden kielten opetuksessa? Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2009 Osataanko ja voidaanko tvt:tä hyödyntää vieraiden kielten opetuksessa? Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2009 Peppi Taalas Jyväskylän yliopisto peppi.taalas@jyu.fi hdp://users.jyu.fi/~peppi hdp://kielikeskus.jyu.fi

Lisätiedot

Ideasta li keideaksi

Ideasta li keideaksi Ideasta liikeideaksi Tutkinnon perusteet Strategia Yrityksen tietoinen keskeisten suuntaviivojen valinta, joilla yritys uskoo pääsevänsä itse valitsemaansa tulevaisuuden tahtotilaansa Strategia Strategia

Lisätiedot

OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT

OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT Tiedekunta Laitos Yksikkö Taso (kandidaatti, maisteri, jatkoopinnot) Moduuli Kurssikoodi

Lisätiedot

Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus

Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus InnoOmnia tarjoaa vuonna 2011 seuraavat koulutuskokonaisuudet uusi osaajaverkostolle opetushallituksen rahoittamana maksuttomana täydennyskoulutuksena.

Lisätiedot

Korkeakoulujen ruotsin opetus - lakia ja asetusta vai oppimisen paloa

Korkeakoulujen ruotsin opetus - lakia ja asetusta vai oppimisen paloa Korkeakoulujen ruotsin opetus - lakia ja asetusta vai oppimisen paloa ROKK- seminaari Helsinki 20.05.2015 Peppi Taalas Kielikeskus Jyväskylän yliopisto peppi.taalas@jyu.fi Keskeisinä ajatuksina Fokus opedamisesta

Lisätiedot

Sormitietokoneet alkuopetuksessa pintaselailua vai syvällistä oppimista?

Sormitietokoneet alkuopetuksessa pintaselailua vai syvällistä oppimista? Sormitietokoneet alkuopetuksessa pintaselailua vai syvällistä oppimista? ITK2012 Call for papers vaihe Sari Muhonen, luokanopettaja, Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu Ari Myllyviita, hankekoordinaattori,

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

MATEMATIIKKA. Elina Mantere Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi. Elina Mantere

MATEMATIIKKA. Elina Mantere Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi. Elina Mantere MATEMATIIKKA Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Kehittää loogista, täsmällistä ja luovaa matemaattista ajattelua. Luoda pohja matemaattisten käsitteiden ja rakenteiden

Lisätiedot

Opettajankoulutus digitaalisella aikakaudella. Kristiina Kumpulainen professori, Helsingin yliopisto Opettajankoulutus verkossa seminaari 04.04.

Opettajankoulutus digitaalisella aikakaudella. Kristiina Kumpulainen professori, Helsingin yliopisto Opettajankoulutus verkossa seminaari 04.04. Opettajankoulutus digitaalisella aikakaudella Kristiina Kumpulainen professori, Helsingin yliopisto Opettajankoulutus verkossa seminaari 04.04.2008 Opettajan ammattitaidon kehittymisen tukeminen tietoyhteiskunnassa

Lisätiedot

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen Terttu Virtanen Aikuiskoulutusjohtaja Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen oleellinen osa oppilaitosten

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöt ja oppimisen kaikkiallisuus

Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöt ja oppimisen kaikkiallisuus Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöt ja oppimisen kaikkiallisuus Yrittäjyysskasvatuspäivät 7.10.2011 Minna Riikka Järvinen Toiminnanjohtaja, KT, FM, MBA Kerhokeskus Kerhokeskus Edistää lasten ja nuorten

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot

Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot ERITYISKASVATUKSEN ERIKOISTUMISOPINNOT, TUKEA LAPSELLE KUMPPANUUTTA KASVATTAJALLE

Lisätiedot

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi 13 14 Hyvä opiskelija! Tervetuloa opiskelemaan Oulun Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.

Lisätiedot

Tunnista ja tunnusta osaaminen. Kohtaus 31.1.2015

Tunnista ja tunnusta osaaminen. Kohtaus 31.1.2015 Tunnista ja tunnusta osaaminen Kohtaus Väittämiä Muualla kuin koulussa tai työelämässä hankittu osaaminen on turhaa On samantekevää, mitä jokainen meistä partiossa oppii Kouluissa ja oppilaitoksessa arvostetaan

Lisätiedot

Yliopisto-oppimisen ja työelämän yhteydet. Esa Poikela Oppiminen yliopistossa Professoriliitto 25.10.2013

Yliopisto-oppimisen ja työelämän yhteydet. Esa Poikela Oppiminen yliopistossa Professoriliitto 25.10.2013 Yliopisto-oppimisen ja työelämän yhteydet Esa Poikela Oppiminen yliopistossa Professoriliitto 25.10.2013 Oppiminen ja osaamisen tuottaminen Lapin yliopiston Työelämä- ja rekrytointipalvelujen selvitys,

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Arviointi aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa. Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä

Arviointi aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa. Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Arviointi aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus uudessa kotoutumislaissa

Lisätiedot

Mitä yliopistot/,ede voi tehdä maailman kiperien ongelmien ratkaisemiseksi. H Kalervo Väänänen Rehtori Turun yliopisto

Mitä yliopistot/,ede voi tehdä maailman kiperien ongelmien ratkaisemiseksi. H Kalervo Väänänen Rehtori Turun yliopisto Mitä yliopistot/,ede voi tehdä maailman kiperien ongelmien ratkaisemiseksi H Kalervo Väänänen Rehtori Turun yliopisto Kiperiä ongelmia rii=ää Elinympäristön pilaantuminen: ilmastonmuutos, energian tuo=o,

Lisätiedot

Palaute oppimisessa ja ohjaamisessa

Palaute oppimisessa ja ohjaamisessa Palaute oppimisessa ja ohjaamisessa Kirsi Viitanen Palautteen merkitys oppijalle Oppimisen edistäminen Osaamisen tunnistaminen Ongelmanratkaisun kehittäminen Ryhmässä toimiminen vuorovaikutustaidot Itsetuntemuksen

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

Työaikakokeilu Lapin matkailuopisto, Levi-Instituutti - vastaus opettajan muuttuvaan työnkuvaan

Työaikakokeilu Lapin matkailuopisto, Levi-Instituutti - vastaus opettajan muuttuvaan työnkuvaan Työaikakokeilu Lapin matkailuopisto, Levi-Instituutti - vastaus opettajan muuttuvaan työnkuvaan ECVET TULEE, OLETKO VALMIS! SEMINAARISARJA OPPILAITOSVÄELLE Turku 13.9.2013 Riitta Karusaari Toimipistejohtaja

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OPETTAJIEN KOULUTUS VAASA. 15.10.2014 Sirkka Alho Yliopiston opettaja Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

KÄYTÄNNÖN OPETTAJIEN KOULUTUS VAASA. 15.10.2014 Sirkka Alho Yliopiston opettaja Kokkolan yliopistokeskus Chydenius KÄYTÄNNÖN OPETTAJIEN KOULUTUS VAASA 15.10.2014 Sirkka Alho Yliopiston opettaja Kokkolan yliopistokeskus Chydenius ESITTELY Kuka olen ja mistä tulen? SISÄLTÖ Ongelmaperustainen oppiminen, Problem Based

Lisätiedot

Mitä ope)ajan tulee /etää ne/stä ja sosiaalisesta mediasta Jyväskylä, 29.11. Oskari Uo/nen vies/ntäkonsul?, yri)äjä

Mitä ope)ajan tulee /etää ne/stä ja sosiaalisesta mediasta Jyväskylä, 29.11. Oskari Uo/nen vies/ntäkonsul?, yri)äjä Mitä ope)ajan tulee /etää ne/stä ja sosiaalisesta mediasta Jyväskylä, 29.11. Oskari Uo/nen vies/ntäkonsul?, yri)äjä Millaisia kokemuksia ja ajatuksia teillä on sosiaalisesta mediasta? Mihin koulussa voitaisiin

Lisätiedot

Sosiaalinen verkosto musiikinopetuksessa

Sosiaalinen verkosto musiikinopetuksessa Sosiaalinen verkosto musiikinopetuksessa Miikka Salavuo Teknodida 2008 Onko oppiminen tuote vai prosessi? Kuka määrittelee mitä opitaan? Mikä on tiedon merkitys ja tietokäsitys? Mikä on yhteisön rooli?

Lisätiedot

Pedagogiset mallit. Sanna Ruhalahti

Pedagogiset mallit. Sanna Ruhalahti Pedagogiset mallit Sanna Ruhalahti Pedagogiset mallit verkko-opetuksen tukena OSAAMISTAVOITTEET Tuntee tyypillisimmät pedagogiset mallit ja osaa soveltaa jotain em. malleista oman verkkoopetukseen. TEEMAT

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

Suositeltavia käyte/äviä materiaaleja mm.

Suositeltavia käyte/äviä materiaaleja mm. Tämä korkeakouluopiskelijoille tarkoite1u diasarja on vapaas5 muoka1avissa omia tarpeita vastaavaksi. Ryhmäkeskusteluista voi itse valita mitä ohjaa. Suosi1elemme käy1ämään aiheeseen lii1yviä materiaaleja

Lisätiedot

Markkinointi. Seppo Pannula

Markkinointi. Seppo Pannula Markkinointi Seppo Pannula Markkinoinnin merkitys Markkinoinnin merkitys on sen tehtävässä: Markkinoinnin tehtävä on saa2aa oikeat myyjät ja oikeat ostajat yhteen (oikeilla) markkinoilla. Markkinoin8 on

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologia sekä perusopetuksen uudet opetussuunnitelman perusteet. 11.10.2014 Jukka Tulivuori Opetushallitus

Tieto- ja viestintäteknologia sekä perusopetuksen uudet opetussuunnitelman perusteet. 11.10.2014 Jukka Tulivuori Opetushallitus Tieto- ja viestintäteknologia sekä perusopetuksen uudet opetussuunnitelman perusteet 11.10.2014 Jukka Tulivuori Opetushallitus Viitteitä suomalaisen koulun ja opetuksen kehitystarpeista Peruskoululaisten

Lisätiedot

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Metropolia ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelma Mervi Nyman Koulutusohjelman toteutuksen lähtökohdat Koulutusohjelman opetussuunnitelma perustuu

Lisätiedot

Lapin sosiaalityön ja sosiaalialan opetus- ja tutkimuskeskus (ESR -hanke)

Lapin sosiaalityön ja sosiaalialan opetus- ja tutkimuskeskus (ESR -hanke) Lapin sosiaalityön ja sosiaalialan opetus- ja tutkimuskeskus (ESR -hanke) Opetuksen toteutus työelämäyhteydessä II (11/2012 12/2014) Sosiaalialan koulutusohjelma (Kemi-Tornion AMK) Ryhmä: YPT/SOK21 Sisältö

Lisätiedot

Tulevaisuuden oppiminen - ajatuksia muutoksesta. Ahola, Anttonen ja Paavola

Tulevaisuuden oppiminen - ajatuksia muutoksesta. Ahola, Anttonen ja Paavola Tulevaisuuden oppiminen - ajatuksia muutoksesta Ahola, Anttonen ja Paavola Työelämän tulevaisuudesta 2 miljardia katoaa vuoteen 2030 mennessä (tehdastyö, kaivostyö, viljely, koulutus jne.) Suomessa oleva

Lisätiedot

TOIMIVAN NÄYTÖN JA TYÖSSÄ OPPIMISEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

TOIMIVAN NÄYTÖN JA TYÖSSÄ OPPIMISEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN TOIMIVAN NÄYTÖN JA TYÖSSÄ OPPIMISEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Uudistuva korkeakoulujen aikuiskoulutus oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus ja erityispätevyydet Opetusministeriö 8.10.2009 Petri Haltia

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön!

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Ammattistartin kokeilun päätösseminaari Jyväskylä 13.4.2010 Opetusneuvos Ulla Aunola OPH/Ammattikoulutus/Tutkinnot Osaamisen ja sivistyksen asialla Valmistavien

Lisätiedot

Muutoksen neljä huone.a - konsep'n työkalut tukevat ja nopeu1avat etenemistä muutoksessa. Tulecor Oy

Muutoksen neljä huone.a - konsep'n työkalut tukevat ja nopeu1avat etenemistä muutoksessa. Tulecor Oy Muutoksen neljä huone.a - konsep'n työkalut tukevat ja nopeu1avat etenemistä muutoksessa Tulecor Oy Mihin? Muutoksen neljä huone1a Muutoksen neljä huone1a au1aa ü yksilöitä omin voimin kehi1ymään ja ü

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke

Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke 2 Pedagoginen kehittäminen Ilmiöperusteinen oppiminen Learnig by doing tekemällä oppiminen Kokemuksellinen oppiminen 3 Toteuttajataho

Lisätiedot

Tekijä: Pirkko Jokinen. Osaamisen arviointi

Tekijä: Pirkko Jokinen. Osaamisen arviointi Tekijä: Pirkko Jokinen Osaamisen arviointi Arviointi kohdistuu Osaamisen eli pätevyyden arviointiin = tutkinnon edellyttämät oppimistulokset (learning outcomes) Arvioidaan tiedot, taidot ja asenteet Opintojakson

Lisätiedot

Kirjaston integrointi opetukseen

Kirjaston integrointi opetukseen Kirjaston integrointi opetukseen Arjen kokemuksia Ammattioppilaitoskirjastojen 3. yhteistyöseminaari Taina Peltonen, PIRAMK 12.6.2009 1 12.6.2009 2 PIRAMK, Ikaalinen & Ikaalisten kauppaoppilaitos Samassa

Lisätiedot

Oppimisen ja osaamisen arviointi. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Oppimisen ja osaamisen arviointi. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Oppimisen ja osaamisen arviointi Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppimisen (ammatillinen peruskoulutus) arvioinnin periaatteita kolmikantaisuus: työssäoppija, työpaikkaohjaaja

Lisätiedot

C.O.R.E 5 väi+ämää opiskelun tulevaisuudesta

C.O.R.E 5 väi+ämää opiskelun tulevaisuudesta C.O.R.E 5 väi+ämää opiskelun tulevaisuudesta Mikko Ampuja Kehitysjohtaja - 15/30 Curiosity Op,mism Research Entrepreneurial spirit 2 Sisältö Johdanto Mitä ja miten on tehty Muutoksesta Oppimisen 3 ulo=uvuu=a

Lisätiedot

Terveydenhuoltoalan siirtoergonomian asiantuntija työseminaari Helsinki 11.6.2010

Terveydenhuoltoalan siirtoergonomian asiantuntija työseminaari Helsinki 11.6.2010 Mitä Ergonetti tarjoaa potilassiirtoergonomiaan? Suunnittelija Merja Mäkitalo Terveydenhuoltoalan siirtoergonomian asiantuntija työseminaari Helsinki 11.6.2010 Itä Suomen yliopisto Koulutus ja kehittämispalvelu

Lisätiedot

PSYKOTERAPEUTTI- KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA. Jaakko Seikkula, jaakko.seikkula@jyu.fi Jarl Wahlström, jarl.wahlstrom@jyu.

PSYKOTERAPEUTTI- KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA. Jaakko Seikkula, jaakko.seikkula@jyu.fi Jarl Wahlström, jarl.wahlstrom@jyu. PSYKOTERAPEUTTI- KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA Jaakko Seikkula, jaakko.seikkula@jyu.fi Jarl Wahlström, jarl.wahlstrom@jyu.fi Säädökset ja päätökset Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon

Lisätiedot

YSIEN YHTEISVALINTAILTA tammikuu 2015

YSIEN YHTEISVALINTAILTA tammikuu 2015 rehtori MIKA STRÖMBERG apulaisrehtori ANNE LINDELL Imatran yhteislukio Koulukatu 2, 55100 Imatra www.imatranyhteislukio.fi YSIEN YHTEISVALINTAILTA tammikuu 2015 MIKÄ SINUSTA TULEE ISONA? VUOSI 2020/2025

Lisätiedot

Oppimisympäristöjen merkitys kestävän kehityksen taitojen oppimiselle. Kati Lundgren

Oppimisympäristöjen merkitys kestävän kehityksen taitojen oppimiselle. Kati Lundgren Oppimisympäristöjen merkitys kestävän kehityksen taitojen oppimiselle Kati Lundgren 1 Oppimisympäristön määrittelyä Paikka, tila tai toimintakäytäntö, jonka tarkoitus on edistää oppimista (Manninen & Pesonen

Lisätiedot

Kul%uurikeskus asiantun.japalvelun tuo%ajana hyvinvoin.alalla Pilvi Kuitu toiminnanjohtaja, Kul%uurikeskus Pii Poo

Kul%uurikeskus asiantun.japalvelun tuo%ajana hyvinvoin.alalla Pilvi Kuitu toiminnanjohtaja, Kul%uurikeskus Pii Poo tuo%ajana hyvinvoin.alalla Pilvi Kuitu toiminnanjohtaja, Kul%uurikeskus Pii Poo 1 Ihmisyyden itseisarvo Taide ja kul%uuri ovat merki%ävä osa ihmisenä olemista! Mitä enemmän ihminen vie%ää aikaa rakenteissa

Lisätiedot

HARJOITTELUOHJE OPISKELIJALLE

HARJOITTELUOHJE OPISKELIJALLE Opettajan pedagogiset opinnot yliopisto-opettajille Pilottikoulutus 2011-2013, Oulun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta Harjoittelu (laaja-alainen opettaja) 7 op HARJOITTELUOHJE OPISKELIJALLE Harjoittelusta

Lisätiedot

Yhteisöllisyyden toteuttaminen verkko-opetuksessa

Yhteisöllisyyden toteuttaminen verkko-opetuksessa Liiketoiminta kehittyy kehity sinäkin. Yhteisöllisyyden toteuttaminen verkko-opetuksessa Tieturi Oy / Arja Sipola HTC Santa Maria, Tammasaarenkatu 5, 00180 Helsinki, Finland www.tieturi.fi (09) 431 551

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Media-assistentti Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

Oppiminen verkossa - teoriasta toimiviin käytäntöihin

Oppiminen verkossa - teoriasta toimiviin käytäntöihin Luennon teemat Oppiminen verkossa - teoriasta toimiviin käytäntöihin Hanna Salovaara, tutkija Kasvatustieteiden tiedekunta Koulutusteknologian tutkimusyksikkö Oulun Yliopisto Pedagogiset mallit ja skriptaus

Lisätiedot

IT- Ulkoistus brunssi Ulkoistuksen suunni1elu ja liiketoimintatavoi1eiden määri1äminen

IT- Ulkoistus brunssi Ulkoistuksen suunni1elu ja liiketoimintatavoi1eiden määri1äminen IT- Ulkoistus brunssi Ulkoistuksen suunni1elu ja liiketoimintatavoi1eiden määri1äminen Agenda Ulkoistuksen suunni1elu ja liiketoimintatavoi1eiden määri1äminen Tietohallinnon tavoi1eet; perustehtävät ja

Lisätiedot

Oppiminen, osaaminen, kestävä hyvinvointi ja johtaminen. Anneli Rautiainen 1.11.2013 Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö

Oppiminen, osaaminen, kestävä hyvinvointi ja johtaminen. Anneli Rautiainen 1.11.2013 Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö Oppiminen, osaaminen, kestävä hyvinvointi ja johtaminen Anneli Rautiainen 1.11.2013 Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö TAVOITTEENA MAAILMAN OSAAVIN KANSA 2020 OPPIMINEN OSAAMINEN KESTÄVÄ HYVINVOINTI

Lisätiedot

Ohjevihko on tuotettu YVI- hankkeessa.

Ohjevihko on tuotettu YVI- hankkeessa. Kuvat ClipArt Yrittäjyyskasvatus oppimisen perustana -ohjevihkonen on tarkoitettu yleissivistävän opettajankoulutuksen opiskelijoiden ja ohjaajien käyttöön. Materiaali on mahdollista saada myös PowerPoint

Lisätiedot

Kestävä kehitys Tampereen yliopiston opetuksessa työpajojen yhteenveto ja tuloksia

Kestävä kehitys Tampereen yliopiston opetuksessa työpajojen yhteenveto ja tuloksia ESDAN-hanke,yhteenvetoKestäväkehitysTampereenyliopistonopetuksessatyöpajoista. AiraksinenHannajaRaatikainenSaana1.8.2012 Kestävä kehitys Tampereen yliopiston opetuksessa työpajojen yhteenveto ja tuloksia

Lisätiedot

Oppimisen kaikkiallisuus aikuisoppijan näkökulmasta! Professori Lasse Lipponen! Helsingin yliopisto Opettajakoulutuslaitos! Avara Museo 23.11.2010!

Oppimisen kaikkiallisuus aikuisoppijan näkökulmasta! Professori Lasse Lipponen! Helsingin yliopisto Opettajakoulutuslaitos! Avara Museo 23.11.2010! Oppimisen kaikkiallisuus aikuisoppijan näkökulmasta! Professori Lasse Lipponen! Helsingin yliopisto Opettajakoulutuslaitos! Avara Museo 23.11.2010! Miten Luonnehtia oppimista?! Konstruktiivisuus! Kumulatiivisuus

Lisätiedot

Tulevaisuuden tietoyhteiskuntataidot

Tulevaisuuden tietoyhteiskuntataidot Tulevaisuuden tietoyhteiskuntataidot Perusopetuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistaminen 18.3.2010 Jyrki Koskinen Sisältö Mitkä tiedot, taidot ja osaamisen muodot korostuvat tulevaisuuden tietoyhteiskunnassa?

Lisätiedot

Lausunto opinnäytetyöstä (AMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika:

Lausunto opinnäytetyöstä (AMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika: Lausunto opinnäytetyöstä (AMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika: 1. Tehtävän asettelu Työelämälähtöisyys ja työelämän tarpeisiin vastaaminen Ammatillinen osaaminen ja sen kehittymisen

Lisätiedot

Pentti Haddington Oulun yliopisto englantilainen filologia. Anna Marin OAMK, liiketalouden yksikkö; Oulun yliopisto, UniOGS

Pentti Haddington Oulun yliopisto englantilainen filologia. Anna Marin OAMK, liiketalouden yksikkö; Oulun yliopisto, UniOGS Draaman käy*ö pedagogisena menetelmänä vieraiden kielten yliopisto- opetuksessa: Tutkimuspohjainen opetus, draama ja =eteellisen ar=kkelin kirjoi*aminen Pentti Haddington Oulun yliopisto englantilainen

Lisätiedot

Maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen ja näyttöjen kehittäminen

Maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen ja näyttöjen kehittäminen Maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen ja näyttöjen kehittäminen Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus 19. 20.3.2009, Helsinki Opetushallitus Ulla Nieminen, Koulutuskeskus Salpaus Taustaa Osuma-projekti,

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Opas oppilaille, opetusharjoittelijoille ja ohjaaville opettajille 2014-2015 Sisällys YLEISTÄ TIETOA HARJOITUSMUSIIKKIOPISTOSTA HAKU VALINTAPERUSTEET

Lisätiedot

Vaikeat tilanteet esimiestyössä

Vaikeat tilanteet esimiestyössä Vaikeat tilanteet esimiestyössä Workshop esimiehille ja tiiminvetäjille 1.-3.10.2014 Suomen Yhteisöakatemia Oy Saarijärventie 5 B 14, Taitoniekantie 8 D 35 40200 Jyväskylä 40740 Jyväskylä www.sya.fi www.sya.fi

Lisätiedot

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI. oppisopimustyyppinen koulutus. Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) www.luc.fi

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI. oppisopimustyyppinen koulutus. Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) www.luc.fi LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI oppisopimustyyppinen koulutus Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

FORMAL, NON-FORMAL, INFORMAL OPPIMINEN

FORMAL, NON-FORMAL, INFORMAL OPPIMINEN FORMAL, NON-FORMAL, INFORMAL OPPIMINEN Formal Virallinen, muodollinen Informal Epävirallinen, vapaa-ajan, arkinen Non-formal - Epävirallinen, muodoton, muu kuin virallinen? - Käsitteiden määrittäminen

Lisätiedot

Oppiminen yliopistossa. Satu Eerola Opintopsykologi

Oppiminen yliopistossa. Satu Eerola Opintopsykologi Oppiminen yliopistossa Satu Eerola Opintopsykologi Haasteita opinnoissa Opinnot eivät käynnisty Opinnot jumahtavat Opinnot eivät pääty.. Kielipelkoiset Graduttajat Opiskelutaidot puutteelliset Vitkastelijat

Lisätiedot

Valmentajakoulutuksen lähitulevaisuuden. Antti Kauppi 30.11.2010

Valmentajakoulutuksen lähitulevaisuuden. Antti Kauppi 30.11.2010 Valmentajakoulutuksen lähitulevaisuuden mahdollisuudet Antti Kauppi 30.11.2010 2 Suomen suurin ammattikorkeakoulukokonaisuus toimii Helsingin laajalla metropolialueella Opiskelijoita 21.000 HAMK LAMK Henkilöstöä

Lisätiedot

BornToBusiness Businessajattelua tekniikkaan

BornToBusiness Businessajattelua tekniikkaan Petteri Aro petteri.aro@oamk.fi Raija Westerlund raija.westerlund@oamk.fi 4.10.2012 Tampere Insinöörikoulutuksen foorumi BornToBusiness Businessajattelua tekniikkaan Koko yksikön tasolla Hankkeen tavoite

Lisätiedot

Elämäntapamuutos valmennusohjelma

Elämäntapamuutos valmennusohjelma Elämäntapamuutos valmennusohjelma Mitä on kokonaisvaltainen hyvinvointi? Fyysinen hyvinvointi -terveys, kunto, lepo, ruoka Henkinen hyvinvointi -suhde omaan itseen, itsetuntemus, itsensä arvostaminen,

Lisätiedot

Restora(iviset ja sovi-elevat oppimisyhteisöt

Restora(iviset ja sovi-elevat oppimisyhteisöt Restora(iviset ja sovi-elevat oppimisyhteisöt SYVE HÄMEENLINNA 5.10.2012 Työpajan alustuksesta poimi-uja dioja Maija Gellin Posi(oni: Verson kasvatuspäällikkö Mikä Verso? Verso eli vertaissovi-elu Sovi-elussa

Lisätiedot

Draivilla kohti kestävää autoalaa. Kati Lundgren Projektipäällikkö Suomen ympäristöopisto SYKLI

Draivilla kohti kestävää autoalaa. Kati Lundgren Projektipäällikkö Suomen ympäristöopisto SYKLI Draivilla kohti kestävää autoalaa Kati Lundgren Projektipäällikkö Suomen ympäristöopisto SYKLI Draivin tekijät Suomen ympäristöopisto SYKLI HELTECH Helsingin tekniikan alan oppilaitos HYRIA koulutus Oy

Lisätiedot

TURVALLISUUSOSAAMISEN JOHTAMINEN

TURVALLISUUSOSAAMISEN JOHTAMINEN To err is human to manage errors is expertise Po#lasturvallisuus osana osaamisen johtamista Arto Helovuo OSAAMISEN JOHTAMINEN Johtamistoimintaa jonka 6edoste9u kohde on osaaminen TURVALLISUUSOSAAMISEN

Lisätiedot

Pitkäaikaissairauksien hoidon arvioin1 kyselyn (ACIC) kääntäminen ja kul5uurinen adaptaa9o

Pitkäaikaissairauksien hoidon arvioin1 kyselyn (ACIC) kääntäminen ja kul5uurinen adaptaa9o Pitkäaikaissairauksien hoidon arvioin1 kyselyn (ACIC) kääntäminen ja kul5uurinen adaptaa9o Elisa Jokelin LL, tohtorikoulute5ava HY Erja Oksman, hankejohtaja, PHSOTEY Risto Kuronen, hankeylilääkäri, PHSOTEY

Lisätiedot

Orientoiva jakso - toteutus

Orientoiva jakso - toteutus Orientoiva jakso - toteutus AppreA oppisopimus 40+ Projektin loppuseminaari 25.10.2007 Kristiina Salminen ja Leena Saarinen Vantaan Ammattiopisto Varia Ryhmät Vanhustyön erikoisammattitutkinto, oppisopimuksella

Lisätiedot

TRAVEL WITHOUT GUILT

TRAVEL WITHOUT GUILT 7.5.2013 TRAVEL WITHOUT GUILT Kulu9ajakäy9äytymisen huomioiva kestävä matkailu Pohjois- Savossa 8.4-6.5.13 Travel without guilt Savonia Travel without guilt Savonia merja.strengell@aalto.fi merja.strengell@aalto.fi

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (1-6 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (1-6 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS 1/4 Koulu: Yhteisön osaamisen kehittäminen Tämä kysely on työyhteisön työkalu osaamisen kehittämistarpeiden yksilöimiseen työyhteisön tasolla ja kouluttautumisen yhteisölliseen suunnitteluun. Valtakunnallisen

Lisätiedot

MITÄ TYÖNOHJAUS ON? Sivu 1 / 3

MITÄ TYÖNOHJAUS ON? Sivu 1 / 3 MITÄ TYÖNOHJAUS ON? Oheisen tekstin tarkoituksena on vastata kysymykseen, mitä työnohjaus on?. Teksti ei millään muotoa tee oikeutta työnohjauksen monimuotoisuudelle ja jättää luonnostaankin määritelmän

Lisätiedot

Kiinnostaako. koodaus ja robotiikka? 2014 Innokas www.innokas.fi All Rights Reserved Copying and reproduction prohibited

Kiinnostaako. koodaus ja robotiikka? 2014 Innokas www.innokas.fi All Rights Reserved Copying and reproduction prohibited Kiinnostaako koodaus ja robotiikka? Innokas-verkosto Innovatiivisen koulun toiminnan kehittäminen ja levittäminen Suomi Yli 30 000 osallistujaa vuosien 2011-2014 aikana Kouluja, kirjastoja, päiväkoteja,

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun opetushenkilöstön ja oppilaitosjohdon osaamisen kehittämisohjelma Miksi?

Tampereen kaupunkiseudun opetushenkilöstön ja oppilaitosjohdon osaamisen kehittämisohjelma Miksi? Tampereen kaupunkiseudun opetushenkilöstön ja oppilaitosjohdon osaamisen kehittämisohjelma Miksi? Toimintaympäristön muutos Työ, oppiminen ja oppimisen tavat muuttuvat yhteiskunnan ja työelämän muutoksen

Lisätiedot

Kirjasto oppimisympäristönä

Kirjasto oppimisympäristönä Kirjasto oppimisympäristönä Kirjastopedagogiikan seminaari 28.10.15 I Asiakas elinikäisenä oppijana II Opettamisesta ohjaukseen pedagogiikan rooli ja muodot III Kirjastot oppimisen tiloina Anu Haapala

Lisätiedot

Oivallus Vaihe 3, toinen työpaja Tiivistelmä tuloksista. 9.2.2011 klo 9-13, TAIK, Aalto-yliopisto

Oivallus Vaihe 3, toinen työpaja Tiivistelmä tuloksista. 9.2.2011 klo 9-13, TAIK, Aalto-yliopisto Oivallus Vaihe 3, toinen työpaja Tiivistelmä tuloksista 9.2.2011 klo 9-13, TAIK, Aalto-yliopisto Työpajan ohjelma Kierros TAIK:n tiloissa + havainnointi Edellisen työpajan tulosten yhteenveto (Santtu Toivonen)

Lisätiedot

Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt

Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt Pedagoginen johtaminen ja opetuksen kehittäminen Salpauksessa - kaikki yhdessä tehtäviensä mukaisesti Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt Koulutusjohtajat Hankkeiden rahoitus Hannu

Lisätiedot