Mitä osaaminen on? (Siikaniemi, Saikkonen ja Härkönen 2010)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mitä osaaminen on? (Siikaniemi, Saikkonen ja Härkönen 2010)"

Transkriptio

1 Satu Öys)lä Tutkivan oppimisen periaa0eet ja työelämälähtöinen opetus Mitä osaaminen on? (Siikaniemi, Saikkonen ja Härkönen 2010) Tiedot, taidot ja asenteet ovat osaamisessa integroituina Sosiaalises) konstruoitua Dynaamista ja kaiken aikaa muutoksen kohteena Konteks)sidonnaista ()etyssä kul=uurissa, amma)ssa, organisaa)ossa, tehtävässä, roolissa ja )lanteessa tapahtuvaa) Tarpeellista tehtävien suori=amisessa, ongelmien ratkaisemisessa sekä amma)llisessa ja henkilökohtaisessa kehi=ymisessä 1

2 Elinikäinen oppiminen (lifelong learning) Oppiminen ei rajoitu vain koulunkäyn)in ja lapsuuden ja nuoruuden aikaan, vaan oppiminen jatkuu koko elämän ajan. Elinikäinen oppiminen vii=aa ajan myötä tapahtuvaan, pitki=äiseen eli ver)kaaliseen oppimiseen. Elämänlaajuinen oppiminen (lifewide learning) Oppimista tapahtuu laajas) elämän eri konteksteissa, kuten työssä, vapaa- ajalla ja koulutuksessa. Elämänlaajuisessa oppimisella tarkoitetaan horisontaalista, poiki=aista, oppimista erilaisissa toiminnan konteksteissa 2

3 Formaali oppiminen Formaali oppiminen tapahtuu )lanteissa ja ympäristöissä, jotka on suunniteltu oppimista varten, kuten koulussa, yliopistossa tai täydennyskoulutuksessa. Oppiminen on ser)fioitu ja siitä saa todistuksen, mahdollises) kelpoisuuden työhön tai opintojen jatkamiseen Nonformaali oppiminen Nonformaali oppiminen tapahtuu muissa kuin oppimiseen tarkoitetuissa ins)tuu)oissa, eikä siitä yleensä anneta muodollista ser)fikaaia, joka olisi jonkin amma)n tai myöhemmin aloite=avien opintojen juridinen edellytys. Työssä oppiminen on tyypillistä nonformaalia oppimista, samoin yhteiskunnallisissa tai poliiisissa tehtävissä toimiminen. Formaali, nonformaali ja informaali oppiminen yhdistetään usein toisiinsa, esim. opintoihin kuuluvissa työssäoppimisen jaksoissa = koulutuksen informalisaa)o (AHOT, näy=ökokeet, pormoliot) 3

4 Informaali oppiminen Informaali oppiminen tarkoi=aa arkielämän )edostamatonta ja ei- tarkoituksellista oppimista. Ihmiset oppivat sanomaleh)ä lukemalla ja televisiota katsomalla, seuraamalla arkista elämää, poh)malla ja keskustelemalla muiden kanssa. Media ja Internet ovat tulleet en)stä tärkeämmiksi oppimisen ympäristöiksi. Tutkiva oppiminen vs. työelämälähtöisyys Mitä tarkoi=aa tutkiva oppiminen? Mitä tarkoi=aa työelämälähtöisyys oppimisessa? Mite ne tarkoi=avat sinun opetuksessasi? 4

5 Mikä on tärkeää tutkivassa oppimisessa? Tutkiva oppiminen? rakenne ope=ajan rooli arvioin) yhteinen kieli opiskelijan kokemus mikä muu? Tutkiva oppiminen on konstrukjo Tutkiva oppiminen on konstruk)o, kielellinen rakennelma ja käsi=eellinen apuväline Kokoelma hyviä opetuksen toteu=amisen käytäntöjä? Kokoelmana opinnoissa tärkeinä pide=yjä näkökulmia? Voidaanko opetuksen järjestämisellä vaiku=aa opiskelijan kokemusmaailmaan siten, e=ä hän kokee jonkin toiminnan aikaisempaa mielekkäämmäksi, siis voidaanko ja missä määrin opetusjärjestelyjen kau=a tuo=aa tai lisätä opiskelijan mo)vaa)ota? 5

6 Tutkivan oppimisen käsite (A. Brew) Käsi=eeseen vaiku=aa olennaises) se, miten tutkimus, )eto (objek)ivinen, toiminnan, tutkimuksen tuloksena saatu vai subjek)ivinen, tulkinnan ja merkityksenannon tulos) ja opetus ()edonsiirtona vai oppijakeskeisenä toimintana) määritellään. Miksi tutkiva oppiminen? Angela Brew: Muutokset yliopisto- opetuksessa, jotka ovat tuo=aneet uusia haasteita tutkimuksen ja opetuksen väliselle suhteelle: yliopisto- opiskelijoiden lukumäärän lisääntyminen tutkimukseen ja opetukseen käyte=y aika sekä tutkimuksen e=ä opetuksen luonteessa tapahtuneet muutokset käsitys )edosta muu=unut yliopiston rooli ja kri)ikki yliopisto- ins)tuu)ota kohtaan 6

7 Tutkiva oppiminen (Hakkarainen, Lonka & Lipponen 2005, 279) Tutkivalla oppimisella tarkoitetaan prosessia, jonka aikana haetaan järjestelmällises) vastausta sellaiseen ongelmaan, jota ei voida ratkaista aikaisemmin hankitun )edon varassa. Ongelma voi olla käytännöllinen, nousta käytännön ja teorian yhteensovi=amisesta tai olla luonteeltaan käsi=eellinen. Tutkiva oppiminen (Hakkarainen, Lonka & Lipponen 2005, 296) Tutkivan oppimisen malli voidaan ymmärtää sillaksi, jota pitkin oppimiskäytäntöjä voidaan muuntaa lähemmäksi )edonluomiseen suuntautunu=a innova)ivista yhteisöä. Oppimisprosessia tarkastellaan oppimisen ja )edonrakentamisen välisenä vuorovaikutussuhteena. 7

8 Tutkivan oppimisen periaa0eita ilmiöiden ymmärtäminen ongelmaperustainen oppiminen ennakkokäsitysten tutkiminen ideoiden työstäminen yhteisöllinen )edonrakentaminen ja jae=u asiantun)juus Tutkivan oppimisen lähestymistavoille ovat ominaisia seuraavat piirteet I: 1. Osano=ajat ovat vastuullisia omasta oppimisestaan ja ryhmän toiminnasta oppimisen omistajuus. 2. Oppiminen käynnistyy caseista ja/tai lähtökohdista, jotka mahdollistavat monenlaisia ratkaisutapoja. 8

9 Tutkiva oppiminen II 3. Työskentely integroi eri alojen teemoja yhteen. 4. Ryhmän yhteistoiminta (kollaboraa)o) on yhteisöllisen oppimisen ja arvioinnin oleellinen osa. 5. Yksilöiden itsenäinen työskentely ja )edon hankinta toimii vuorovaikutuksessa ryhmän toiminnan kanssa ja yhteisöllistä oppimista tukien. Tutkiva oppiminen III 6. Ryhmän oppiminen yhteisen tehtävän ympärillä tuo=aa jaetun ymmärryksen ja merkitysneuvo=elun. 7. Itse- ja vertaisarvioin) ovat prosessin, eivät vain lopputuloksen, olennaisia osia. 8. Työskentely edistää käytäntöyhteisöjen kehi=ymistä. 9

10 Tutkiva oppiminen IV 9. Työskentely edistää yleisten työelämävalmiuksien kehi=ymistä. Opetusmenetelmät tutkivassa oppimisessa Osallistavat, oppijakeskeiset opetusmenetelmät (vrt. ope=ajan roolin muutos) Yhteistoiminnalliset lähestymistavat: tutkiva oppiminen ja sen eri muodot: projek)oppiminen, case- oppiminen ja ongelmaperustainen oppiminen (PBL) sisältävät sekä yksilö- ja ryhmätyön ja vastuun Ohja=avana oleminen valinnat, esim. henkilökohtaistaminen 10

11 Henkilökohtaistamisen (AHOT) kehi0äminen oppimisympäristön haasteena (Anne Sivonen 2007) Henkilökohtaistamisella tarkoitetaan opiskelijan olemassa olevan osaamisen tunnistamista ja tunnustamista eli opiskelijoiden kanssa yhteistyössä tehtävää opintojen suunni=elua ja toteu=amista. Tavoi=eena on sovi=aa ja soveltaa suorite=avan tutkinnon perusteet opiskelijan ja hänen olevien tai tulevien työtehtäviensä tarpeisiin. Henkilökohtaistamisen tavoi0eet Henkilökohtaistamisen tavoi=eena on huomioida opiskelija yksilönä, joka paikantaa opiskelua omassa elämän)lanteessaan ja suhteu=aa sen uratavoi=eisiinsa, työssä jaksamiseen, työelämän tarpeisiin ja arkielämän organisoin)in. Henkilökohtaistamisella pyritään vastaamaan pedagogises) ammaitaidon kehi=ämisen haasteisiin tutkinnon perusteiden mukaises). Samalla pyritään lisäämään opiskelijan mo)vaa)ota, itseohjautuvuu=a ja oppimiskykyä. 11

12 Henkilökohtaistamisen haasteet (Heikki Pasanen) Retoriikan ja käytännön suhde Tutkinnon perusteiden ase=amat rajoi=eet Työelämän vaa)musten vaikutus Dialogin aikaansaaminen ja sille varatut resurssit? Joustavuus ja suunnitelmien tarkistaminen Vertais- ja ryhmänohjauksen hyödyntäminen Henkilökohtaistamisella tulisikin pyrkiä erityises4 oppijoiden oppimisprosessien ja henkilökohtaisen amma4llisen kehi7ymisen varmistamiseen, ei niinkään teknisten oppisisältöjen valintaan ProjekJoppiminen Projek)oppimisella tarkoitetaan suhteellisen pitkäkestoista, tavoi=eellista, kertaluonteista, ajallises) määriteltyä, organisoitua ja erikseen resursoitua työelämän ja koulutuksen yhteistoiminnallista kehi=ämistehtävää ja oppimisprojek)a. Se on teorian ja käytännön yhdistämistä työelämässä, jossa integroidaan eri )eteen- ja )edonalojen käsityksiä ja käsi=eitä. Oppijat ratkaisevat ja kehi=ävät autenisia työelämän )lanteita. Perusideana on työelämässä havai=ava kehi=ämistarve johon vastataan projek)työn mahdollistamin keinoin. Projek) voi lii=yä myös yrityksen perustamiseen. 12

13 ProjekJoppimisen vaiheet Työelämästä nousevat kehittämistarpeet Tavoitteet Keinot Toteutus Arviointi Työelämän asiakas Tiimi Opiskelija Projektin teema ja opetussuunnitelma Esimerkkejä opetusprojekteista AutenIset ohjelmoin)tehtävät yrityksille AutenIset käännöstehtävät yrityksille Maisemasuunni=eluprojek)t Yritysten perustamisprojek)t kummiyritykset oikeista yrityksistä Formula Student projek)t Tapahtumien tai esitysten järjestäminen (myös lapsilla ja luokkahuoneissa toteute=avia) 13

14 OpetusprojekJn erityispiirteet I Opetusprojek)ssa pyritään tehtävän ratkaisun ohella uusien taitojen ja työroolien oppimiseen, joten työnjako ei perustu asian hallintaan kuten todellisen työelämän projekteissa, vaan oppimistarpeeseen. Tehdään yhteistyössä alueen yritysten ja muiden työorganisaa)oiden kanssa. Tuo=aa oppilaitoksen ja ympäröivän yhteiskunnan vuoropuhelua. AutenIsuus toimii tehokkaana mo)vaa=orina OpetusprojekJn erityispiirteet II Tilaajan kansa asioiminen säännöllistä Projek)n )laaja voidaan o=aa mukaan opetukseen Opiskelijat saavat )laisuuden luoda verkostoja alan työelämän edustajien kanssa Työharjoi=elu voidaan kytkeä projekteihin Eri alojen opetusta integroidaan projekteihin, esim. suunni=elu, laskentatoimi, kirjallinen ja suullinen vies)ntä, kielet jne. Ope=ajien yhteistyö lisääntyy Integroidaan myös muuta opetusta, esim. luentoja tukemaan projek)a 14

15 OpetusprojekJn erityispiirteet III Ope=ajan rooli muu=uu valmentajaksi Onnistuu parhaiten, jos mukana on intensiivijaksoja Onnistuu parhaiten, jos projek)t saavat käy=öönsä sopivat )lat ja materiaalin ProjekJn vaiheet I 1. Opetusprojek)n lähtökoh)en selvi=äminen - aihealueeseen perehtyminen ja rajaus 2. Kehi=elyvaihe - ryhmiin jakautuminen, )edonhankintasuunnitelma 3. Tavoi=een määri=ely - asiasisällöt, osatavoi=eet, tavoi=een mahdollistuminen käyte=ävissä olevin resurssein, työskentelyaikataulu, kokoontumiset (pienryhmä- ja yhteiskokoontumiset) ja aikaansaannosten arvioin)suunnitelma 15

16 ProjekJn vaiheet II 4. Alustava suunni=eluvaihe - ongelman määri=ely, luovan ongelmanratkaisun tekniikat, asiakkaan todellisten tarpeiden selvi=äminen, suunnitelman hyväksy=äminen )laajan kanssa 5. Toteutusvaihe - Kohteeseen tutustuminen, )edonhankinta (myös ken=äinventoinnit, opintokäynnit ja haasta=elut, relevan)n )edon seulominen ProjekJn vaiheet III 6. Lopputuloksen suunni=elu - hautumisvaihe, luova ideoin) 7. Ratkaisujen käsi=ely - vaihtoehtojen valinta, ideoiden arvioin) ja karsiminen, kustannukset 8. Idean myyminen asiakkaalle - Ratkaisun visualisoin) ja argumentoin), hyväksynnän hankkiminen ratkaisuille 9. Toteutus ja jatkuva arvioin) - Tuo=een testaaminen ja kehi=äminen 16

17 ProjekJn määri0elyn muisjlista (Lifländer) 1. Projek)n käynnistämisen syyt - kuka on )laaja? Kuka tarvitsee projek)a? Miksi? 2. Yleistavoi=eet ja tehtävät - mihin projek)ssa pyritään ja mitä tehtäviä siihen sisältyy? 3. Aikataulu ja kustannukset - projek)n kesto, alustava työmäärä, kustannukset, muut asiaan lii=yvät seikat 4. Alustavat )edot osallistujista ProjekJn määri0elyn muisjlista (Lifländer) 5. Lähde- ja muu aineisto - kirjallisuus, muut vastaavat projek)t, haastateltavat henkilöt jne. 6. Rinnakkaisprojek)t - hankkeet, jotka tukevat tätä projek)a ja joihin tämä voi vaiku=aa 7. Projek)suunnitelman laa)jat, valmistuminen ja hyväksyjä - projek)suunnitelman laa)minen, ohjausryhmä 17

18 Case- opetuksen tausta Case- opetusta käyteiin ensimmäisen kerran Harvard Law Schoolissa luvulla ja luvulle mennessä siitä oli tullut pääopetusmenetelmä Harvard School of Business oppilaitoksessa Tänä päivänä case- opetusta käytetään yleises) korkea- asteen opetuksessa sekä yliopistoissa e=ä ammaikorkeakouluissa. Esim. TTY:n kurssi Yrityksen johtaminen toteutetaan kokonaan case- opetuksena. Myös MBA- ohjelmissa käytetään paljon case- opetusta. Mitä case- opetus on? Case- opetus tarkoi=aa tosielämän )lanteen eli tapauksen simuloin)a aja=elutasolla. Casen eli tapauskuvauksen tarkoituksena on havainnollistaa ilmiötä, mene=elytapaa, ongelmaa, päätöksenteko)lanne=a tai viitekehystä, joka toimii oppimisen käynnistäjänä. Case kirjoitetaan usein päätöksentekijän näkökulmasta ja se antaa opiskelijalle mahdollisuuden ase=ua kuvi=eellises) päätöksentekijän tai ongelmanratkaisijan asemaan. 18

19 Case voi olla: narra)ivinen Case- opetuksen periaa0eita todellisen )lanteen kuvaava avoin ja monitulkintainen sisällöltään monipuolinen Case- tyyppejä Kirjallisessa muodossa oleva case, esim. johtamisvies)ntä: julkisuudessa esillä olleet vies)ntä)lanteet leh)ar)kkeleina ja niihin lii=yvät kysymykset: kuntauudistus, Fortum myrsky)lanteessa, Talvivaara. Tämän jälkeen niitä voi käsitellä rooliharjoituksina johtoryhmätapaamisista. Video tai muu mul)media, esim. johtoryhmätyöskentely ja sen videoin) (sosiaali- ja terveysalan MBA- ohjelmassa videoi)in kolmea johtoryhmää, osano=ajat katsoivat ja arvioivat johtoryhmien dynamiikkaa Elävä case, esim. henkilö hänen tarinansa ja haasta=elunsa 19

20 Case- oppiminen Menetelmä au=aa mm. kokonaisuuksien ymmärtämisessä. Case- opetus vaa)i hyvin laadi=uja tapauksia toimiakseen tehokkaas). Tehtävät antavat opiskelijoille todentuntuisia )lanteita ja kiinnekoh)a, joihin he etsivät uu=a )etoa sekä muokkaavat ja soveltavat jo oppimiaan asioita. Mitä ovat tapaukset case- opetuksessa? Case- opetuksessa käsitellään esimerkkitapauksia, joihin opiskelijat soveltavat aikaisemmin oppimaansa )etoa ja kokemuksiaan. Tapauksia pohditaan useista näkökulmista ja oppijat pyritään ase=amaan asemaan, joka vastaa heille mahdollises) työelämässä eteen tulevaa todellista )lanne=a. Tapaukset voivat olla esimerkiksi )lanne- esimerkkejä, joihin lii=yviä ongelmia ratkaistaan ja tehdään päätöksiä. Nämä esimerkit ja vastaukset voidaan käsitellä keskustellen. 20

21 Opiskelijoiden rooli case- oppimisessa Case- lähestymistavassa tapaukset ovat selkeäs) raja=uja ja niissä ohjataan tavoi=eellises) ratkaisun etsimiseen. Case- tehtävien tapaukset ovat esimerkiksi kuvauksia erilaisista )lanteista, jotka herä=ävät opiskelijoissa kysymyksiä, kuten globalisaa)on vaikutus yrityksen liiketoimintaan )etyllä alueella. Case- tehtävien avulla opiskelijat etsivät uu=a )etoa aiemmin oppimansa lisäksi. He tekevät johtopäätöksiä ja yleistyksiä tapaukseen lii=yen ja saavat kuvan siitä, kuinka opi=uja asioita voidaan soveltaa erilaisissa työelämän )lanteissa. Case- opetuksen haasteita Oikean materiaalin etsiminen, arvioin), valinta, hankkiminen ja toimi=aminen Casen tulee olla rii=ävän lähellä opiskelijoiden kokemuspiiriä Opiskelijoiden on tutustu=ava materiaalin (jos kyseessä on pitkä case) etukäteen Ope=ajan valmistautuminen ja opetuksen suunni=elu Arvaama=omuus, etenkin avoimissa caseissa toimiiko case? Fik)ivisen casen käy=ö? 21

22 NäkökohJa case- opetuksen vetämiseen Päätöksentekovaihtoehdot ovat auki, jo=a niistä voi valita perustellen Avoimet caset, joihin ei ole yhtä oikeaa vastausta, ovat yleisempiä kuin suljetut, esim. strategian jalkau=amisen malli tai hyvät käytännöt Casessa voi olla tarkoituksella harhaanjohtavaa ja/tai ylimääräistä informaa)ota Case- opetuksen vaiheet (Westernin lähestymistapa) 1. Casen lukeminen huolella 2. Ongelmien määri=ely 3. Annetun informaa)on yhteenvetäminen 4. Informaa)on analysoin) 5. Ongelman määri=elyn tarkentaminen 6. Vaihtoehtojen hakeminen ongelman käsi=elemiseksi 7. Vaihtoehtojen arvioin) 8. Vaihtoehdon valinta ja toteutusstrategia 22

23 Case- opetuksen vaiheet II 9. Toimintasuunnitelman laa)minen toimintasuunnitelma sisältää seurannan ja arvioinnin 10. Toimintasuunnitelmien virallinen esi=äminen Case- opetuksen toinen toteu0amistapa Harvardin metodi on luonteeltaan enemmän sokratelainen. Case käydään läpi dialek)ses), jolloin totuus on suhteellista, todellisuus todennäköistä ja rakenteelliset suhteet sa=umanvaraisia. Tämän lähestymistavan tarkoituksena on tukea sitä, e=ä opiskelijat voivat löytää uusia ja ainutlaatuisia viitekehyksiä työelämän ongelmien tutkimiseen ja ymmärtämiseen. Lähestymistavat eivät ole toisiaan poissulkevia, vaan täydentäviä. 23

24 Casen laajuus ja saatavuus Case voi olla pituudeltaan ennakkoperehtymistä vaa)va, esim sivua pitkä teks), pisimmät ovat 90- sivuisia, lyhyt (muutama sivu) tai case- kertomus, jotka eivät edellytä perehtymistä ennakkoon European Case Clearing House: caseja voi hakea hakusanoilla tai organisaa)oilla: kanna=aa valita mahdollisimman uusia caseja, jo=a päätöksenteko)lanteet säilyvät samoina (max. yksi vuosi) ja aloi=aa palkinnon saaneista vapaas) saatavilla olevat ja maksulliset caset: 3,75-5 euroa/kopio (1 kopio/osano=aja) Case- oppiminen KonteksJn luominen ja opetuksen ankkuroinj Uuden työskentely- teorian luominen Ongelmien ase0aminen Tarkentuvan ongelman ase0aminen Työskentelyteorian luominen Syventävän Jedon hankkiminen KriiYnen arvioinj 24

25 Tutkivan oppimisen osatekijät ja case- oppiminen I 1. Opetuksen ankkuroiminen opiskelijoiden aikaisempiin kokemuksiin ak)voinnin, ymmärtämisen, sitoutumisen ja mo)voinnin edistämiseksi 2. Ongelmien ase=aminen, johon opiskelijat osallistuvat, jolloin rakennetaan uu=a )etoa. Tutkivan oppimisen osatekijät ja case- oppiminen II 3. Opiskelijat luovat omat työskentelyteoriansa, eli kehi=elevät ole=amuksia, hypoteeseja, malleja, selityksiä tai tulkintoja 4. Rakentava, mu=a kriiinen itsearvioin), jossa opiskelijat arvioivat kriiises) tutkimusprosessinsa/oppimisensa edistymistä ja ase=avat uusia tavoi=eita 25

26 Tutkivan oppimisen osatekijät ja case- oppiminen III 5. Uuden )edon hankkiminen ja luominen - monipuolinen )edonhaku ja )edon arvioin) 6. Asiantun)juuden jakaminen - Kaikki osaprosessit jaetaan, kaikkien vastuu Ongelmaperustainen oppiminen (PBL) Ongelmaperustainen oppiminen tarkoi=aa oppimisen strategiaa, jossa opetussuunnitelma uudistetaan juonneopetussuunnitelmaksi, jossa asiat opitaan laajempina kokonaisuuksina, luonnollisessa konteks)ssaan PBL- syklissä opiskelijat määri=elevät yhteisen oppimistehtävänsä, johon he hakevat vastausta itsenäisen )edonhankinnan, muun opetuksen ja muiden resurssien avulla PBL käsitellään perusteellisemmin keväällä

27 Kirjallisuu0a Hyppönen, O. ja Lindén, S Ope=ajan käsikirja Opintojakson rakenteet, opetusmenetelmät ja arvioin). Teknillisen korkeakoulun Opetuksen ja opiskelun tuen julkaisuja 4/2009 Espoo 2009 Nokelainen, T Caset opetusmetodina. Täydennyskoulutuksen opetuksen kehi=äminen seminaarisarja TTY/Edutech. PirYnen, J Projek)oppiminen ammaikorkeakoulussa. Amma)llisen ope=ajakorkeakoulun julkaisuja. D 19. Sulkanen, L Case- menetelmä ja sen vaikutus ope=amiseen ja oppimiseen. Lahden ammaikorkeakoulun julkaisu, sarja C. Teknillinen korkeakoulu, Ope=ajan tehosalkku vuodesta Case study - harjoitus akjvoinjkeinona. h=p:// Opetuki/tehosalkku/opetus/opetusmenetelmia/casestudy.htm 27

Kul$uuriperintö oppimisen alustana XVI Valtakunnallinen museologian seminaari

Kul$uuriperintö oppimisen alustana XVI Valtakunnallinen museologian seminaari Kul$uuriperintö oppimisen alustana XVI Valtakunnallinen museologian seminaari Heljä Järnefelt Jyväskylä 12.4 2012 www.kul7uuriperintokasvatus.fi Suomen Kul$uuriperintökasvatuksen seura Seura on vuonna

Lisätiedot

Tutkiva Oppiminen Lasse Lipponen

Tutkiva Oppiminen Lasse Lipponen Tutkiva Oppiminen Lasse Lipponen Miksi Tutkivaa oppimista? Kasvatuspsykologian Dosentti Soveltavan kasvatustieteenlaitos Helsingin yliopisto Tarjolla olevan tietomäärän valtava kasvu Muutoksen nopeutuminen

Lisätiedot

Ops 2016 ja arvioin0

Ops 2016 ja arvioin0 Ops 2016 ja arvioin0 Alkuviri(ely Mie- jokin konkree1nen opintokokonaisuus omille oppilaillesi ja se, miten arvioisit sen. Kirjoita lista arvioin-tavoistasi. Ympyröi listaltasi ne arvioin-tavat, jotka

Lisätiedot

Tutkimaan oppimassa - Tutkivaa Oppimista varhaiskasvatuksessa

Tutkimaan oppimassa - Tutkivaa Oppimista varhaiskasvatuksessa Tutkimaan oppimassa - Tutkivaa Oppimista varhaiskasvatuksessa Professori Lasse Lipponen Helsingin yliopisto opetttajankoulutuslaitos Educamessut 2012 Miksi aurinko on keltainen Miten tuuli voi heiluttaa

Lisätiedot

Hei me kehitetään! YHDESSÄ, mu%a miten?

Hei me kehitetään! YHDESSÄ, mu%a miten? Hei me kehitetään! YHDESSÄ, mu%a miten? Hanke vai projek3? Hanke- termin käy%ö ei ole vakiintunut vaan vii%aa eri organisaa3oissa eri asioihin, mikä aiheu%aa helpos3 väärinymmärryksiä. Hanke voi olla synonyymi

Lisätiedot

Tutkiva Oppiminen Varhaiskasvatuksessa. Professori Lasse Lipponen PED0031, VARHAISPEDAGOGIIKKA

Tutkiva Oppiminen Varhaiskasvatuksessa. Professori Lasse Lipponen PED0031, VARHAISPEDAGOGIIKKA Tutkiva Oppiminen Varhaiskasvatuksessa Professori Lasse Lipponen 09.10.2017 PED0031, VARHAISPEDAGOGIIKKA Hakkarainen K., Lonka K. & Lipponen L. (1999) Tutkiva oppiminen. Älykkään toiminnan rajat ja niiden

Lisätiedot

Yri$äjyysvalmennus. Kokonaisuuden tavoi$eet

Yri$äjyysvalmennus. Kokonaisuuden tavoi$eet Yri$äjyysvalmennus Kokonaisuuden tavoi$eet Saada 7etoa, taitoa ja tahoa yri$äjänä toimimiselle, onnistumiselle ja kasvamiselle Onnistumisen eväitä yri$äjänä Taito perustaa yritys Osaamista rakentaa toimiva

Lisätiedot

Mistä 'etojohtamisessa oikeas' on kyse? Tieken Bisnestreffit 11.10.2013

Mistä 'etojohtamisessa oikeas' on kyse? Tieken Bisnestreffit 11.10.2013 Mistä 'etojohtamisessa oikeas' on kyse? Tieken Bisnestreffit 11.10.2013 Terminologiasta Tietojohtaminen = -edon johtamista -edon rikastamisprosessi - omaisuuden ylläpito + -edolla johtamista -edon hyödyntäminen

Lisätiedot

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt Pepe Vilpas Digitalisaatiolla tarkoitetaan laajasti toimintatapojen uudistamista ja prosessien ja palveluiden sähköistämistä

Lisätiedot

Verkko-oppiminen: Teoriasta malleihin ja hyviin käytäntöihin. Marleena Ahonen. TieVie-koulutus Jyväskylän lähiseminaari

Verkko-oppiminen: Teoriasta malleihin ja hyviin käytäntöihin. Marleena Ahonen. TieVie-koulutus Jyväskylän lähiseminaari Verkko-oppiminen: Teoriasta malleihin ja hyviin käytäntöihin Marleena Ahonen TieVie-koulutus Jyväskylän lähiseminaari Virtuaaliyliopistohankkeen taustaa: - Tavoitteena koota verkko-oppimisen alueen ajankohtaista

Lisätiedot

Arvioinnin monipuolistaminen lukion opetussuunnitelman perusteiden (2015) mukaan

Arvioinnin monipuolistaminen lukion opetussuunnitelman perusteiden (2015) mukaan Arvioinnin monipuolistaminen lukion opetussuunnitelman perusteiden (2015) mukaan OPS-koulutus Joensuu 16.1.2016 Marja Tamm Matematiikan ja kemian lehtori, FM, Helsingin kielilukio 3.vpj. ja OPS-vastaava,

Lisätiedot

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014 Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus Opettajuuden tulevaisuuden taitoja Sisältö- ja pedagoginen tietous: aineenhallinta, monipuoliset opetusmenetelmät

Lisätiedot

Hot session: Ti klo 13:45-14:15

Hot session: Ti klo 13:45-14:15 Hot session: Ti 1.11.2016 klo 13:45-14:15 2 Krooninen vaiva ei korjaudu akuu/lla lääkityksellä Toimintamalli Moduulipohjainen, pitkäkestoinen ja osallistava valmennusohjelma Intensiiviset noin 3h tapaamiset

Lisätiedot

Etäopetuksen monet muodot

Etäopetuksen monet muodot Etäopetuksen monet muodot Erikoistutkija Minna Nummenmaa Professori Erno Leh8nen Turun yliopisto Oppimistutkimuksen keskus Ope=ajankoulutuslaitos #itkfoorumi205 www.etaopetus.fi minna.nummenmaa@utu.fi

Lisätiedot

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Fasilitointi: Kati Korhonen-Yrjänheikki, TEK; Dokumentointi työpajassa: Ida Mielityinen, TEK; Fläppien dokumentointi tulosraporttia varten:

Lisätiedot

Opintojen ohjaus. Opetuksen kehityspäällikkö Eeva Kuoppala Opetuksen palvelujohtaja Olli Ervaala

Opintojen ohjaus. Opetuksen kehityspäällikkö Eeva Kuoppala Opetuksen palvelujohtaja Olli Ervaala Opintojen ohjaus Opetuksen kehityspäällikkö Eeva Kuoppala Opetuksen palvelujohtaja Olli Ervaala Taustaa Opintojen ohjaaminen on strategisesti yksi kriittisimmistä prosesseistamme. Laadukkaalla ohjausprosessilla

Lisätiedot

PARTIO- OHJELMAN SYVÄLLINEN TUNTEMUS Roadshow Kohtaus, 30.1.2015

PARTIO- OHJELMAN SYVÄLLINEN TUNTEMUS Roadshow Kohtaus, 30.1.2015 PARTIO- OHJELMAN SYVÄLLINEN TUNTEMUS Roadshow Kohtaus, 30.1.2015 Par6o on oheiskasva?aja Kaikilla eri kasva?ajilla on samantyyppinen haaste Lapset ja nuoret ovat laajassa mi?akaavassa samanlaisia ja kehitys

Lisätiedot

palveluinnovaa*ot sommi/elua palvelumuotoilija, tutkija Katriina Lah*nen Agora Center Jyväskylän yliopisto

palveluinnovaa*ot sommi/elua palvelumuotoilija, tutkija Katriina Lah*nen Agora Center Jyväskylän yliopisto palveluinnovaa*ot sommi/elua palvelumuotoilija, tutkija Katriina Lah*nen katriina.lah*nen@jyu.fi Agora Center Jyväskylän yliopisto 30.11.2011 elementti I muutosten hahmottamista Palvelumuotoilija toimii

Lisätiedot

Opetusmenetelmien valinnan perusteita. Strateginen rasti Markku Ihonen

Opetusmenetelmien valinnan perusteita. Strateginen rasti Markku Ihonen Opetusmenetelmien valinnan perusteita Strateginen rasti 26.1.2012 Markku Ihonen Alustuksen osaamistavoitteita Alustuksen jälkeen osallistuja tunnistaa ja osaa eritellä keskeiset opetusmenetelmien valintaan

Lisätiedot

CoCreat -Enabling Creative Collaboration through Supporting Technlogies. Essi Vuopala, LET

CoCreat -Enabling Creative Collaboration through Supporting Technlogies. Essi Vuopala, LET CoCreat -Enabling Creative Collaboration through Supporting Technlogies Projektin tausta ja tarve Oppivan yhteiskunnan toimintaympäristöille on tyypillistä muuttuvuus ja kompleksisuus aktiivinen toiminta

Lisätiedot

Työelämälähtöisen koulutuksen toteu1aminen ja työhönvalmennus

Työelämälähtöisen koulutuksen toteu1aminen ja työhönvalmennus Työelämälähtöisen koulutuksen toteu1aminen ja työhönvalmennus Taitoja työhön ja elämään Miiko Taka Amma)llinen erityisope4aja, Bovallius- amma;opisto Pauliina Jääskeläinen Työhönvalmentaja, Bovallius-

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

OPS ja oppimiskäsitys. OPStuki2016 Työpaja 2 Tampere

OPS ja oppimiskäsitys. OPStuki2016 Työpaja 2 Tampere OPS ja oppimiskäsitys OPStuki2016 Työpaja 2 Tampere Esiopetus Perusopetus Oppiminen pohjautuu aikaisempaan osaamiseen ja kokemuksiin. Oppiminen on aikaisempiin =etoihin, taitoihin, tunteisiin ja kokemuksiin

Lisätiedot

Eeva-Liisa Puumala Laboratoriohoitaja

Eeva-Liisa Puumala Laboratoriohoitaja Eeva-Liisa Puumala Laboratoriohoitaja Vieritutkimuskoulutus verkossa Työn tilaajana oli Labquality Oy Marja Heikkinen Päivi Rauvo Työssäni loin asiasisällön vieritutkimuksia käsittelevään verkkokoulutukseen

Lisätiedot

Mitä ope)ajan tulee /etää ne/stä ja sosiaalisesta mediasta Jyväskylä, 29.11. Oskari Uo/nen vies/ntäkonsul?, yri)äjä

Mitä ope)ajan tulee /etää ne/stä ja sosiaalisesta mediasta Jyväskylä, 29.11. Oskari Uo/nen vies/ntäkonsul?, yri)äjä Mitä ope)ajan tulee /etää ne/stä ja sosiaalisesta mediasta Jyväskylä, 29.11. Oskari Uo/nen vies/ntäkonsul?, yri)äjä Millaisia kokemuksia ja ajatuksia teillä on sosiaalisesta mediasta? Mihin koulussa voitaisiin

Lisätiedot

Yksilölliset opintopolut mahdollistava opetussuunnitelma. Kertomus erään oppilaitoksen erään tutkinnon opetussuunnitelmatyöstä

Yksilölliset opintopolut mahdollistava opetussuunnitelma. Kertomus erään oppilaitoksen erään tutkinnon opetussuunnitelmatyöstä Yksilölliset opintopolut mahdollistava opetussuunnitelma Kertomus erään oppilaitoksen erään tutkinnon opetussuunnitelmatyöstä Yhdessä hankkeen tavoitteet Porvoon Ammattiopistossa Läpäisyn tehostaminen

Lisätiedot

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA Oppimisen ja osaamisen iloa Uudet opetussuunnitelmalinjaukset todeksi Irmeli Halinen Opetusneuvos Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPPIMINEN OPETUS JA OPISKELU PAIKALLISET

Lisätiedot

Mitä yliopistot/,ede voi tehdä maailman kiperien ongelmien ratkaisemiseksi. H Kalervo Väänänen Rehtori Turun yliopisto

Mitä yliopistot/,ede voi tehdä maailman kiperien ongelmien ratkaisemiseksi. H Kalervo Väänänen Rehtori Turun yliopisto Mitä yliopistot/,ede voi tehdä maailman kiperien ongelmien ratkaisemiseksi H Kalervo Väänänen Rehtori Turun yliopisto Kiperiä ongelmia rii=ää Elinympäristön pilaantuminen: ilmastonmuutos, energian tuo=o,

Lisätiedot

Osataanko ja voidaanko tvt:tä hyödyntää vieraiden kielten opetuksessa? Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2009

Osataanko ja voidaanko tvt:tä hyödyntää vieraiden kielten opetuksessa? Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2009 Osataanko ja voidaanko tvt:tä hyödyntää vieraiden kielten opetuksessa? Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2009 Peppi Taalas Jyväskylän yliopisto peppi.taalas@jyu.fi hdp://users.jyu.fi/~peppi hdp://kielikeskus.jyu.fi

Lisätiedot

Hyvää oppimista- periaa0eet Lahdessa

Hyvää oppimista- periaa0eet Lahdessa Hyvää oppimista- periaa0eet Lahdessa Itsesäätely Ympäristö, jossa voi kokeilla rajojaan turvallises= Pe0ymysten sietäminen Aikuisen ak=ivinen läsnäolo Omaan ohjaukseen siirtyminen On opi0ava ponnistelemaan

Lisätiedot

Korkeakoulujen ruotsin opetus - lakia ja asetusta vai oppimisen paloa

Korkeakoulujen ruotsin opetus - lakia ja asetusta vai oppimisen paloa Korkeakoulujen ruotsin opetus - lakia ja asetusta vai oppimisen paloa ROKK- seminaari Helsinki 20.05.2015 Peppi Taalas Kielikeskus Jyväskylän yliopisto peppi.taalas@jyu.fi Keskeisinä ajatuksina Fokus opedamisesta

Lisätiedot

Käsityöprojekti. Samran Khezri Abdisalam Ismail Daut Gerxhalija

Käsityöprojekti. Samran Khezri Abdisalam Ismail Daut Gerxhalija Käsityöprojekti Samran Khezri Abdisalam Ismail Daut Gerxhalija Maailman kartta villahuovutuksella Jakson tavoi+eet ja avainkäsi+eet Tavoi+eena on, e+ä lapset saavat valmiiksi 8h:n jälkeen tehtävän, eli

Lisätiedot

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Ikaalinen 22.11.2016 Askelmerkit tulevaan - reformi Rahoituksen taso alenee 2014-2017. OPH ja CIMO yhdistyvät 2017. Lainsäädäntö uudistuu 2018.

Lisätiedot

MAOL ry on pedagoginen ainejärjestö, joka työskentelee matemaattisluonnontieteellisen. osaamisen puolesta suomalaisessa yhteiskunnassa.

MAOL ry on pedagoginen ainejärjestö, joka työskentelee matemaattisluonnontieteellisen. osaamisen puolesta suomalaisessa yhteiskunnassa. MAOL ry on pedagoginen ainejärjestö, joka työskentelee matemaattisluonnontieteellisen kulttuurin ja osaamisen puolesta suomalaisessa yhteiskunnassa. 2 DIGITAALISUUS Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

Lisätiedot

Valmistautuminen ope.ajan työn suunni.elun muutokseen

Valmistautuminen ope.ajan työn suunni.elun muutokseen Valmistautuminen ope.ajan työn suunni.elun muutokseen Työelämälähtöiset oppimistulokset ja opiskelijalähtöisyys lähtökoh3na Työelämälähtöisen amma3llisen koulutuksen ajankohtaispäivä 4.2.2013 Opetushallitus

Lisätiedot

Palaute oppimisessa ja ohjaamisessa

Palaute oppimisessa ja ohjaamisessa Palaute oppimisessa ja ohjaamisessa Kirsi Viitanen Palautteen merkitys oppijalle Oppimisen edistäminen Osaamisen tunnistaminen Ongelmanratkaisun kehittäminen Ryhmässä toimiminen vuorovaikutustaidot Itsetuntemuksen

Lisätiedot

Sormitietokoneet alkuopetuksessa pintaselailua vai syvällistä oppimista?

Sormitietokoneet alkuopetuksessa pintaselailua vai syvällistä oppimista? Sormitietokoneet alkuopetuksessa pintaselailua vai syvällistä oppimista? ITK2012 Call for papers vaihe Sari Muhonen, luokanopettaja, Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu Ari Myllyviita, hankekoordinaattori,

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen uuden ajan logistiikkakeskuksessa

Osaamisen kehittäminen uuden ajan logistiikkakeskuksessa Osaamisen kehittäminen uuden ajan logistiikkakeskuksessa Heikki Lah)nen Logis)ikkamessut, Tampere, 12.10.2011 Etelä-Suomen Logistiikkakeskusjärjestelmän kehittäminen 2009-2012 Etelä- Suomen logis)ikkakeskusten

Lisätiedot

Autenttiset oppimisratkaisut syväoppimisen tukena. Leena Vainio, Omnia Irja Leppisaari, Centria

Autenttiset oppimisratkaisut syväoppimisen tukena. Leena Vainio, Omnia Irja Leppisaari, Centria Autenttiset oppimisratkaisut syväoppimisen tukena Leena Vainio, Omnia Irja Leppisaari, Centria Miten koukutamme oppimaan? Minkälaisilla pedagogisilla ratkaisuilla voitaisiin vahvistaa työelämäläheistä

Lisätiedot

Mitä opittiin, kun suurten opiskelijamäärien opetus ja ohjaus sulautettiin verkkoon?

Mitä opittiin, kun suurten opiskelijamäärien opetus ja ohjaus sulautettiin verkkoon? Mitä opittiin, kun suurten opiskelijamäärien opetus ja ohjaus sulautettiin verkkoon? Case Sosiaali/Terveyshallintotieteen aineopinnot 35 op Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate; suunnittelija TtM Ulla

Lisätiedot

Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus

Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus InnoOmnia tarjoaa vuonna 2011 seuraavat koulutuskokonaisuudet uusi osaajaverkostolle opetushallituksen rahoittamana maksuttomana täydennyskoulutuksena.

Lisätiedot

KT4 Projektiopinnot, 5 op (418013P)

KT4 Projektiopinnot, 5 op (418013P) KT4 Projektiopinnot, 5 op (418013P) 20.11.2007 26.2.2008 Eläytymismenetelmä (role-playing) J. Eskola, J. Suoranta R. Rajala, P. Hakkarainen - sosiaalitieteet, kasvatustieteet, tulevaisuudentutkimus Kehystarina

Lisätiedot

OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT

OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT Tiedekunta Laitos Yksikkö Taso (kandidaatti, maisteri, jatkoopinnot) Moduuli Kurssikoodi

Lisätiedot

Suu#ua, juu#ua vai muu#ua? Sajo ry Risto Puu:o

Suu#ua, juu#ua vai muu#ua? Sajo ry Risto Puu:o Suu#ua, juu#ua vai muu#ua? Sajo ry. 26.9.2017 Risto Puu:o Teemoja 1. Muu#umisen yksilöllinen taso ( suu#ua ) 2. Organisaa:o systeeminä ( juu#ua) 3. Kuinka johtaa muu#uvaa? ( muu#ua ) Muu#uvassa työelämässä

Lisätiedot

Suositeltavia käyte/äviä materiaaleja mm.

Suositeltavia käyte/äviä materiaaleja mm. Tämä korkeakouluopiskelijoille tarkoite1u diasarja on vapaas5 muoka1avissa omia tarpeita vastaavaksi. Ryhmäkeskusteluista voi itse valita mitä ohjaa. Suosi1elemme käy1ämään aiheeseen lii1yviä materiaaleja

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen Terttu Virtanen Aikuiskoulutusjohtaja Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen oleellinen osa oppilaitosten

Lisätiedot

LAAJENNETTU TYÖSSÄOPPIMINEN JA PBL-OPETUSSUUNNITELMA

LAAJENNETTU TYÖSSÄOPPIMINEN JA PBL-OPETUSSUUNNITELMA LAAJENNETTU TYÖSSÄOPPIMINEN JA PBL-OPETUSSUUNNITELMA Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Lapin ammattiopisto, palvelualat Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Anna-Leena Heikkilä LAAJENNETTU TYÖSSÄOPPIMINEN

Lisätiedot

Ideasta li keideaksi

Ideasta li keideaksi Ideasta liikeideaksi Tutkinnon perusteet Strategia Yrityksen tietoinen keskeisten suuntaviivojen valinta, joilla yritys uskoo pääsevänsä itse valitsemaansa tulevaisuuden tahtotilaansa Strategia Strategia

Lisätiedot

OPS

OPS + OPS 2014 15.-17.4.2015 + n 4 hengen ryhmät: n MUISTELKAA AIKAA, KUN ALOITIT OPETTAJANA: n MITEN OPS OLI NÄKYNYT OPISJKELUAIKANASI n MITEN OPS OLI KÄYTÖSSÄ KOULUSSASI n PUHUTTIINKO OPPIMISKÄSITYKSESTÄ

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen AHOTmenetelmällä. Pätevyyden osoittaminen. Marita Mäkinen

Osaamisen tunnistaminen AHOTmenetelmällä. Pätevyyden osoittaminen. Marita Mäkinen Osaamisen tunnistaminen AHOTmenetelmällä Pätevyyden osoittaminen Marita Mäkinen MIKÄ ON AHOT? AHOT = aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimista tapahtuu monissa ympäristöissä

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot

Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot ERITYISKASVATUKSEN ERIKOISTUMISOPINNOT, TUKEA LAPSELLE KUMPPANUUTTA KASVATTAJALLE

Lisätiedot

Opinnollistaminen oppilaitoksen näkökulmasta

Opinnollistaminen oppilaitoksen näkökulmasta Opinnollistaminen oppilaitoksen näkökulmasta Marjut Nyström, lehtori Keskuspuiston ammattiopisto 23.9.2015 Erityisesti Sinulle Opinnollistamisen määritelmä Opinnollistamisella tarkoitetaan ammatillisen

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma. Aija Rinkinen Opetushallitus

Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma. Aija Rinkinen Opetushallitus Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma Aija Rinkinen Opetushallitus For Osaamisen learning ja and sivistyksen competence parhaaksi Suomi maailman osaavimmaksi kansaksi 2020 Koulutukseen on panostettava

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op)

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS ON MONIMUOTOISTA OPISKELUA, JOKA KOOSTUU NELJÄSTÄ ERI KURSSISTA 1 n peruskurssi, 4 op 2 Jatkokurssi I, 3 op 3 Jatkokurssi II, 3 op 4 Kurssintuottajan koulutus,

Lisätiedot

Kaupunkiak(vismi- (etopake0 8 TOIMINTATUTKIMUKSEN MALLI

Kaupunkiak(vismi- (etopake0 8 TOIMINTATUTKIMUKSEN MALLI Kaupunkiak(vismi- (etopake0 8 TOIMINTATUTKIMUKSEN MALLI Toimintatutkimus Tutkimusta, joka pyrkii olemaan hyödyksi käytännössä Tutkijat tuo7avat 9etoa yhdessä niiden kanssa, joiden asioita tutkimus käsi7elee

Lisätiedot

Arviointi aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa. Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä

Arviointi aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa. Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Arviointi aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus uudessa kotoutumislaissa

Lisätiedot

Oulu Irmeli Halinen ja Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS

Oulu Irmeli Halinen ja Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS OPS2016 Laaja-alainen osaaminen, monialaiset oppimiskokonaisuudet, uudistuvat oppiaineet sekä vuosiluokkakohtaisten osuuksien valmistelu paikallisessa opetussuunnitelmassa Oulu 26.2.2015 Irmeli Halinen

Lisätiedot

Kirjaamisosaamisen kehi.äminen

Kirjaamisosaamisen kehi.äminen Kirjaamisosaamisen kehi.äminen 11.12.2015 Kansa- koulu- hankkeen esi3ely Pohjois- Savon sosiaalijohdon kokous, Kuopio Hanna Lohijoki Sosiaalihuollon >edonhallinnan asiantun>ja Esityksen sisältö Kirjaaminen

Lisätiedot

Simulaatiopedagogiikka ammatillisen asiantuntijuuden kehittämisen välineenä sote-alan koulutuksessa

Simulaatiopedagogiikka ammatillisen asiantuntijuuden kehittämisen välineenä sote-alan koulutuksessa Simulaatiopedagogiikka ammatillisen asiantuntijuuden kehittämisen välineenä sote-alan koulutuksessa TAITO2017 Osaamisen ydintä etsimässä. Taitokeskus, Tampere 25.- 26.4.2017 Piia Silvennoinen & Outi Ahonen

Lisätiedot

TEEMA I TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ ELÄMÄNTAPA

TEEMA I TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ ELÄMÄNTAPA TEEMA I TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ ELÄMÄNTAPA Professori Karin C. Ringsberg, Nordic School of Public Health NHV, pääasiassa vastannut teeman suunni@elusta yhteistyössä tutkijaopiskelija Hrafnhildur GunnarsdoFr

Lisätiedot

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi 13 14 Hyvä opiskelija! Tervetuloa opiskelemaan Oulun Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-aste

Munkkiniemen ala-aste Munkkiniemen ala-aste Mikä on ops? Opetuksen järjestämistä ohjaava suunnitelma Määrittelee: Mitä opiskellaan Miten paljon oppitunteja käytetään Miten opiskellaan Miten arvioidaan Uusitaan n. 10v. välein

Lisätiedot

Yliopisto-oppimisen ja työelämän yhteydet. Esa Poikela Oppiminen yliopistossa Professoriliitto 25.10.2013

Yliopisto-oppimisen ja työelämän yhteydet. Esa Poikela Oppiminen yliopistossa Professoriliitto 25.10.2013 Yliopisto-oppimisen ja työelämän yhteydet Esa Poikela Oppiminen yliopistossa Professoriliitto 25.10.2013 Oppiminen ja osaamisen tuottaminen Lapin yliopiston Työelämä- ja rekrytointipalvelujen selvitys,

Lisätiedot

Sosiaalinen verkosto musiikinopetuksessa

Sosiaalinen verkosto musiikinopetuksessa Sosiaalinen verkosto musiikinopetuksessa Miikka Salavuo Teknodida 2008 Onko oppiminen tuote vai prosessi? Kuka määrittelee mitä opitaan? Mikä on tiedon merkitys ja tietokäsitys? Mikä on yhteisön rooli?

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun opetushenkilöstön ja oppilaitosjohdon osaamisen kehittämisohjelma Miksi?

Tampereen kaupunkiseudun opetushenkilöstön ja oppilaitosjohdon osaamisen kehittämisohjelma Miksi? Tampereen kaupunkiseudun opetushenkilöstön ja oppilaitosjohdon osaamisen kehittämisohjelma Miksi? Toimintaympäristön muutos Työ, oppiminen ja oppimisen tavat muuttuvat yhteiskunnan ja työelämän muutoksen

Lisätiedot

Onnistuneen oppimisprosessin edellytyksiä verkossa

Onnistuneen oppimisprosessin edellytyksiä verkossa Onnistuneen oppimisprosessin edellytyksiä verkossa prof. Sanna Järvelä Oulun yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta Koulutusteknologian tutkimusyksikkö teknologia kehittyy, mutta ihmisen älykkään toiminnan

Lisätiedot

MATEMATIIKKA. Elina Mantere Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi. Elina Mantere

MATEMATIIKKA. Elina Mantere Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi. Elina Mantere MATEMATIIKKA Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Kehittää loogista, täsmällistä ja luovaa matemaattista ajattelua. Luoda pohja matemaattisten käsitteiden ja rakenteiden

Lisätiedot

Lapin innovaa)oassisten- - valmennuksen hakuinfossa esiin nousseita kysymyksiä ja vastauksia:

Lapin innovaa)oassisten- - valmennuksen hakuinfossa esiin nousseita kysymyksiä ja vastauksia: Lapin innovaa)oassisten- - valmennuksen hakuinfossa 26.3.2015 esiin nousseita kysymyksiä ja vastauksia: Onko Lapin innovaa)oassisten- - valmennus tarkoite5u ylemmän amma-korkeakoulu- tutkinnon suori5aneille?

Lisätiedot

TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA

TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA OPO-päivä 10.11.2016 Eeva-Leena Forma opetuksen kehittämispäällikkö Opiskelijalähtöinen Korkeakoululähtöinen työn opinnollistaminen Työpaikkalähtöinen OPISKELIJALÄHTÖINEN

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön!

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Ammattistartin kokeilun päätösseminaari Jyväskylä 13.4.2010 Opetusneuvos Ulla Aunola OPH/Ammattikoulutus/Tutkinnot Osaamisen ja sivistyksen asialla Valmistavien

Lisätiedot

Työaikakokeilu Lapin matkailuopisto, Levi-Instituutti - vastaus opettajan muuttuvaan työnkuvaan

Työaikakokeilu Lapin matkailuopisto, Levi-Instituutti - vastaus opettajan muuttuvaan työnkuvaan Työaikakokeilu Lapin matkailuopisto, Levi-Instituutti - vastaus opettajan muuttuvaan työnkuvaan ECVET TULEE, OLETKO VALMIS! SEMINAARISARJA OPPILAITOSVÄELLE Turku 13.9.2013 Riitta Karusaari Toimipistejohtaja

Lisätiedot

MIKSI JÄRJESTÄÄ MOOC?

MIKSI JÄRJESTÄÄ MOOC? MIKSI JÄRJESTÄÄ MOOC? Mikä on kysymys, jos vastaus on MOOC? Pirjo Hiidenmaan raporj viime vuodelta h?p://ok.helsinki.fi/wp- content/uploads/ 2014/01/Jos_mooc_on_vastaus.pdf The Crisis in Higher EducaGon.

Lisätiedot

Nykyiset aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiskäytännöt yliopistoissa

Nykyiset aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiskäytännöt yliopistoissa Nykyiset aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiskäytännöt yliopistoissa Tunnustetaanko osaaminen? Helsinki 3.12.2007 Riitta Pyykkö, Turun yliopisto Säädöspohjan antama tausta opiskelijavalintaa koskevat

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Tekemällä oppimista ja sisältöjen integrointia opettajan ja opiskelijan näkökulmia

Tekemällä oppimista ja sisältöjen integrointia opettajan ja opiskelijan näkökulmia Tekemällä oppimista ja sisältöjen integrointia opettajan ja opiskelijan näkökulmia koulutussuunnittelija Kaija Mattila, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Ammattiopisto, Nurmes OPH 3.2.2014 2 Tekemällä

Lisätiedot

Opetussuunnitelmat ja osaaminen

Opetussuunnitelmat ja osaaminen Opetussuunnitelmat ja osaaminen Riitta Pyykkö Pedagogiset messut ajankohtaista opetuksen kehittämisestä Turku 22.5.2012 Mitä sanoo asetus? Yliopiston tehtävänä on jatkuvasti arvioida ja kehittää tutkintoja,

Lisätiedot

Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa

Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa OSAAMISEN TUNNISTAMINEN (muk. Jäntti 2007) OPPIMISTEOT JA OSAAMISTAVOITTEET: OPPIMISTULOKSINA ARVIOINTI opiskelija opettaja arvioija

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN

Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Mitä? Osaamisen tunnistamisella on tarkoitus tehdä opiskelusta mielekkäämpää. Niitä asioita, joita opiskelija jo osaa, ei tarvitse enää

Lisätiedot

Selvitys aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen ja tunnistamisen (AHOT) prosesseista korkeakouluissa

Selvitys aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen ja tunnistamisen (AHOT) prosesseista korkeakouluissa Selvitys aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen ja tunnistamisen (AHOT) prosesseista korkeakouluissa Pia Mikkola Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto 2.11.2017 Mitä halutaan selvittää? AHOT-prosessi

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

10.1. SOSIAALITYÖN PEDASHOP I - VERKKO-OPETUKSEN JA SULAUTUVAN OPETUKSEN KOKEILUJA: SOSIAALIOIKEUDEN OPPIMATERIAALI

10.1. SOSIAALITYÖN PEDASHOP I - VERKKO-OPETUKSEN JA SULAUTUVAN OPETUKSEN KOKEILUJA: SOSIAALIOIKEUDEN OPPIMATERIAALI 10.1. SOSIAALITYÖN PEDASHOP I - VERKKO-OPETUKSEN JA SULAUTUVAN OPETUKSEN KOKEILUJA: SOSIAALIOIKEUDEN OPPIMATERIAALI OPPIMATERIAALI: TAVOITTEET JA PEDAGOGINEN VIITEKEHYS Lähtökohtana: sosiaalityön juridiset

Lisätiedot

KOULUTUKSEN ARVIOINTI ALUEEN NÄKÖKULMASTA

KOULUTUKSEN ARVIOINTI ALUEEN NÄKÖKULMASTA KOULUTUKSEN ARVIOINTI ALUEEN NÄKÖKULMASTA Helena Rasku-Puttonen Karvin kuulemiskierros KARVIn laatutunnus myönnetty Jyväskylän yliopistolle Mistä kertoo? Jyväskylän yliopistossa on vahva jatkuvan kehittämisen

Lisätiedot

Tunnista ja tunnusta osaaminen. Kohtaus 31.1.2015

Tunnista ja tunnusta osaaminen. Kohtaus 31.1.2015 Tunnista ja tunnusta osaaminen Kohtaus Väittämiä Muualla kuin koulussa tai työelämässä hankittu osaaminen on turhaa On samantekevää, mitä jokainen meistä partiossa oppii Kouluissa ja oppilaitoksessa arvostetaan

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Oppiminen, osaaminen, kestävä hyvinvointi ja johtaminen. Anneli Rautiainen 1.11.2013 Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö

Oppiminen, osaaminen, kestävä hyvinvointi ja johtaminen. Anneli Rautiainen 1.11.2013 Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö Oppiminen, osaaminen, kestävä hyvinvointi ja johtaminen Anneli Rautiainen 1.11.2013 Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö TAVOITTEENA MAAILMAN OSAAVIN KANSA 2020 OPPIMINEN OSAAMINEN KESTÄVÄ HYVINVOINTI

Lisätiedot

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Metropolia ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelma Mervi Nyman Koulutusohjelman toteutuksen lähtökohdat Koulutusohjelman opetussuunnitelma perustuu

Lisätiedot

PSYKOTERAPEUTTI- KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA. Jaakko Seikkula, jaakko.seikkula@jyu.fi Jarl Wahlström, jarl.wahlstrom@jyu.

PSYKOTERAPEUTTI- KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA. Jaakko Seikkula, jaakko.seikkula@jyu.fi Jarl Wahlström, jarl.wahlstrom@jyu. PSYKOTERAPEUTTI- KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA Jaakko Seikkula, jaakko.seikkula@jyu.fi Jarl Wahlström, jarl.wahlstrom@jyu.fi Säädökset ja päätökset Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon

Lisätiedot

Käytännöt, teoriat ja ainedidaktiikka

Käytännöt, teoriat ja ainedidaktiikka Käytännöt, teoriat ja ainedidaktiikka Olen menossa harjoi/eluun lukioon ja ehkä siksi koen, e/ä oli jotenkin tärkeää tässä kohtaa pysähtyä esseessä mie7mään kokemuksia suhteessa siihen aikaan ja elämänvaiheeseen

Lisätiedot

Sulautuvan opetuksen seminaari, Helsingin yliopisto, Saara Repo, HY, Avoin yliopisto Paavo Pylkkänen, Filosofian laitos, HY ja Skövden

Sulautuvan opetuksen seminaari, Helsingin yliopisto, Saara Repo, HY, Avoin yliopisto Paavo Pylkkänen, Filosofian laitos, HY ja Skövden Sulautuvan opetuksen seminaari, Helsingin yliopisto, 8.3.2012 Saara Repo, HY, Avoin yliopisto Paavo Pylkkänen, Filosofian laitos, HY ja Skövden korkeakoulu, Ruotsi Kurssin esittely Opiskelijapalautteen

Lisätiedot

h8ps://www.avi.fi/web/avi/osaava- ohjelma#.va8sjeucbdo

h8ps://www.avi.fi/web/avi/osaava- ohjelma#.va8sjeucbdo Ohjelma 10.00 Kokous1lassa - Hankekoordinaa8ori Juha Järvinen avaa seminaarin ja kertoo hankkeesta ja sen tavoi8eista. - Ian Plauden esitys ryhmäopetuksen dynamiikasta ja vertaisoppimisesta - KommenApuheenvuoro

Lisätiedot

HARJOITTELUOHJE OPISKELIJALLE

HARJOITTELUOHJE OPISKELIJALLE Opettajan pedagogiset opinnot yliopisto-opettajille Pilottikoulutus 2011-2013, Oulun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta Harjoittelu (laaja-alainen opettaja) 7 op HARJOITTELUOHJE OPISKELIJALLE Harjoittelusta

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

Mitoitussuositus. Opetussuunnitelmien suunnitteluun

Mitoitussuositus. Opetussuunnitelmien suunnitteluun Mitoitussuositus Opetussuunnitelmien suunnitteluun Mitoitussuositus Opetussuunnitelmien suunnitteluun Päätöspäivämäärä 01.06.2012 Opintojen mitoitus ja oppiminen Aika on oppimisen välttämätön edellytys

Lisätiedot

Osaamisportfolio. Opiskelijan portfolio-ohje [Asiakirjan nro] Päivitetty viimeksi (5) MIKÄ OSAAMISPORTFOLIO ON?

Osaamisportfolio. Opiskelijan portfolio-ohje [Asiakirjan nro] Päivitetty viimeksi (5) MIKÄ OSAAMISPORTFOLIO ON? Opiskelijan portfolio-ohje [Asiakirjan nro] Päivitetty viimeksi 27.12.2017 1 (5) Osaamisportfolio MIKÄ OSAAMISPORTFOLIO ON? Osaamisportfoliossa osoitat joko sellaisenaan tai erikseen annettujen tehtävien

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot