HOITOISUUSLUOKITUS INARIN KUNNAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOLLE. -PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso syksyllä 2010.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HOITOISUUSLUOKITUS INARIN KUNNAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOLLE. -PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso syksyllä 2010."

Transkriptio

1 HOITOISUUSLUOKITUS INARIN KUNNAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOLLE -PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso syksyllä projektiraportti Ulla Ruotsalainen

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO INARIN KUNNAN VUODEOSASTON HANKE Tavoite Taustaa KÄSITTEITÄ TOTEUTUS Resurssit Menetelmät ja toiminta SELVITYSTYÖN TULOKSET JA TUOTOKSET Hoitoisuusluokitusmittareiden esittelyä: ARVIOINTI Mittareiden arviointia Vuodeosaston valmiuksien arviointia Työskentelyjakson tuloksien arviointia Arviointia työskentelyjakson kehittäjänä toimimisesta JATKOTOIMENPITEET PROJEKTIN JÄLKEEN Liite 1. Vanhusten depressioseula Liite 2. RAVA-indeksin arvot ja hoitosuositukset Liite 3. Arviointilomake (RaVa-INDEKSI) Liite 4. Rafaela hoitoisuusluokituksen käytön positiivisia seurauksia

3 1. JOHDANTO Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali-ja terveyspalvelut-hanke PaKaste on aloittanut ja kestää saakka. Hankkeelle on myönnetty valtionavustusta kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelmasta (KASTE). Hanketta hallinnoi Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä ja koordinoinnista vastaa Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen Lapin toimintayksikkö. PaKasteen Lapin osiossa kehitetään perusterveydenhuoltoa, terveyden edistämistä ja sosiaalityötä kuntalähtöisesti. Jokaiselle kunnalle on annettu mahdollisuus kehittää perusterveydenhuoltoa ja terveyden edistämistä PaKasteen rahoittamilla työskentelyjaksoilla. Kunnat ovat saaneet määritellä PaKasteen tavoitteita tukevat kehittämistyön kohteet ja valita kehittäjätyöntekijät. PaKaste on tukenut kuntia kehittämistyössä järjestämällä työkokouksia ja kehittämispäiviä. Lisäksi PaKasteen perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen suunnittelijat ovat tarvittaessa olleet kuntien työntekijöiden tukena. 2. INARIN KUNNAN VUODEOSASTON HANKE 2.1.Tavoite Inarin kunnan vuodeosaston hanke liittyi perusterveydenhuollon kehittämiseen. Terveyskeskuksen vuodeosastolla oli selkeä tarve hankkeelle, koska vuodeosastolla ei ole ollut käytössä mitään hoitoisuusluokitusmittaria hoitoisuuden mittaamiseksi, joten vuodeosaston toiminnan optimaalinen taso ei ole tiedossa ja nykyiset tiedot liittyvät vain mutu-tuntumaan. Tarkoitus oli löytää Ivalon terveyskeskuksen vuodeosastolle sopiva hoitoisuusluokitus, jonka avulla tehty työ ja potilaiden hoitoisuus saataisiin mitattua ja täten myös kehitettyä hoidon tarpeen arviointia ja parannettua sekä kuntalaisten että matkailijoiden hoidon laatua. Mittarin avulla voitaisiin myös tarkastella hoidon porrastuksen oikeellisuutta. 2.2.Taustaa Inarin kunnan terveyskeskuksen vuodeosastoa ei voida verrata suoraan useimpiin maamme terveyskeskuksien vuodeosastoihin. Tähän löytyy useita syitä: Inari on pinta-alaltaan Suomen suurin kunta, kunnan pinta-ala on ,89 km2. Koska terveyskeskus sijaitsee kaukana Lapin keskussairaalasta, vuodeosaston potilasaines ns. akuuttipuolella poikkeaa monen pienen Etelä- Suomen terveyskeskuksen vuodeosaston potilaista. Hoitohenkilöstö kokee myös työn vaativan monialaista osaamista. Inarin kunnan asukasluku on vain 6863 (2009 vuoden lopussa), mutta pitkät välimatkat (yksistään Lapin Keskussairaalaan kertyy matkaa 296 km), harvaan asutus, väestön ikärakenne ja valtaisa matkailijajoukko asettavat haasteen henkilökunnan osaamiselle. Väestön työttömyysluvut ja sairastavuus nousevat yli keskitason maassamme. Yksityisiä lääkäripalveluita on hankalammin saatavissa kuin Etelä-Suomessa. Taloudellisistakin seikoista johtuen turvaudutaan pääasiallisesti julkiseen terveydenhuoltoon. 3

4 Inarin kunnan väestöstä on vajaa kolmannes saamelaisia. Virallisesti on kolmea eri saamenkieltä: inarinsaame, pohjoissaame ja koltansaame. Saamelaisväestölle ei pystytä kuitenkaan Ivalon terveyskeskuksessakaan useimmiten antamaan palvelua heidän omalla äidinkielellään, vaikka lain mukaan siihen pitäisi pyrkiä. Inarin kunta on Suomen merkittävimpiä ja samalla kansainvälisimpiä matkailukuntia. Alueellamme vierailee vuosittain satojatuhansia matkailijoita. Siksi on selvä, että matkailu- ja turistisesonki kuormittavat palvelujärjestelmää. Varsinkin kevätsesonki ja ruska-aika lisäävät kunnan alueella ihmismäärää. Matkailijat ja monet kausityöntekijät kunnassa nostavat palveluja tarvitsevien lukumäärää. Varsinkin hiihto- ja laskettelukausi Saariselän tunturikeskuksessa vetävät matkailijoita alueelle, tällöin tapaturmien määräkin kasvaa huomattavasti. Ruska-aikana taas on vanhempaa väkeä bussilasteittain kunnassa liikkeellä. Matkailukunnalle hyvä palvelu ja palvelujen saatavuus on tärkeää. Vuodeosaston henkilökunta hoitaa virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen, 128 h/viikko. Käytännössä siihen irrotetaan yhden hoitajan työpanos työvuorossa. Päivystysaikana ei työvuoron kulku ole ennakoitavissa, tilanteet ja hoidettavien lukumäärä vaihtelee. Lääkäripäivystyksen ovat lähtien hoitaneet Med Onen lääkärit. Kunnassa on kaksi hoitotason ambulanssia, välimatkoista johtuen on päivystysaikoina kohtalaisen usein ambulanssityhjiö, jolloin päivystystä hoitava sairaanhoitaja lähtee tarvittaessa taksilla tai ensivasteen kanssa kohteeseen. Utsjoki ostaa päivystyspalvelut Ivalosta. Ulkomaalaisten asiakkaiden hoito päivystyksessä vie usein enemmän aikaa kuin kotimaisten, koska aina ei yhteistä kieltä löydy. Kieliongelmasta johtuen useiden lomakkeiden täyttö ja kirjaaminen esim. liikennetapaturmissa vie hoitajan aikaa hoitotyön lisäksi. Etelän terveyskeskuksiin verrattaessa potilaat viipyvät usein ajallisesti kauemmin tarkkailtavana vuodeosastolla ennen kuin lähtevät jatkohoitoon Lapin keskussairaalaan, tai sitten heitä pyritään hoitamaan vuodeosastolla keskussairaalan antaman ohjeistuksen mukaan. Nykyisin lääketiede etenee kovaa vauhtia, tutkimukset, hoidot ja laitteet kehittyvät. Esimerkiksi keinonivelet, lonkkamurtumien korjaukset, ohitusleikkaukset ja pallolaajennukset tehdään yhä vanhemmille ikäryhmille. Ikääntyvät ovat useasti monisairaita potilaita, joiden toipuminen kotikuntoiseksi tapahtuu hitaammin kuin nuoremman väestöryhmän. Potilaat tarvitsevat entistä enemmän apua ja hoitoa luvulla palvelurakennetta muutettiin siten, että hoitopäivät erikoissairaanhoidossa laskivat ja vastaavasti perusterveydenhuollossa lisääntyivät. Erikoissairaanhoidosta siirrytään perusterveydenhuollon piiriin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa esimerkkinä syöpäja kirurgiset potilaat. Terveyskeskuksissa vuodeosaston hoitopäivät ovat lisääntyneet. Tarvittaessa tehdään esimerkiksi sydäninfarktien liuotushoidot vuodeosastolla, ennen kuin siirto keskussairaalaan tapahtuu. Riittävän henkilökunnan ollessa paikalla tehdään myös kardioversioitakin polikliinisesti. Synnytystoiminta lakkautettiin noin 10 vuotta sitten Ivalon terveyskeskuksessa, kätilö-sairaanhoitajat siirtyivät vuodeosaston sairaanhoitajiksi. Kätilösairaanhoitajien työpanos tarvitaan synnyttäjän tilan arvioimisessa ja saattajina ambulanssin mukana keskussairaalaan. Synnyttäjät tulevat usein päivystysaikana synnytyksen jo käynnistyttyä. Kätilöt voidaan kutsua hälytystyönä arvioimaan tilannetta. Keskeytysasiakkaat ja keskenmenot hoidetaan usein vuodeosaston tiloissa ja henkilökunnalla. Vuodeosastolla hoidetaan myös ns. katkaisupotilaat ja psykiatrisia potilaitakin. Fyysisesti omatoimiset potilaat voivat hoitoisuudeltaan olla kuitenkin vaativia, fyysinen kunto ei aina kerro hoitoisuutta. Pitkäaikaispotilaat vuodeosastolla ovat vähintäänkin kahden autettavia, enimmäkseen 4

5 kaikilla perushoidon alueilla hoitoa tarvitsevia. Vuodeosastolla on tällä hetkellä 21 pitkäaikaispotilasta. Kokonaisuudessaan osastolla on 37 potilaspaikkaa, lisäksi ns. tarkkailuhuoneessa 2 paikkaa, jotka ovat ajoittain lisäpaikkana vuodeosastolla samoin iso wc joudutaan usein ottamaan potilaskäyttöön. Yksi huone toimii myös ns. teho-tarkkailuhuoneena. Vuodeosastolla toteutetaan saattohoitoa. Osastolla on myös kuntoutus- ja intervallipaikkoja. Vuodeosaston kuormitusprosentti oli keskiarvoltaan v ,97 %. Tähän lukuun eivät sisälly osastolla päivystysaikana tarkkailussa olevat henkilöt. Vuodeosastolla vakituiset virat on pystytty suurelta osin täyttämään. mutta sijaistyövoimasta on pulaa, varsinkin sairaanhoitajien osalta. Vuodeosaston hoitohenkilökunnalta työ vaatii paljon monialaista osaamista, koska vuodeosaston toiminnan luonne poikkeaa vastaavista Etelä-Suomen terveyskeskusten vuodeosastoista pelkän sijaintinsa takia ja matkailukunnan matkailijamäärien vuoksi, kuten aiemmin on jo todettu. Vuodeosaston toiminnan tavoitteina on mm. turvata kuntalaisille ja matkailijoille tarpeenmukainen akuuttihoito ja pääsy jatkohoitoon, sekä nopea pääsy erikoissairaanhoidosta vuodeosastolle ja kotihoitoon. Vuodeosasto pyrkii tarjoamaan myös pitkäaikaispotilaille ja kuntoutusasiakkaille hyvää ja laadukasta hoitoa. Inarin kunnassa on käytössä Pegasospotilastietojärjestelmä. Inarin kunnassa ei ole ollut nykyisin käytössä varsinaisesti mitään hoitoisuusluokitusta. Lyhyellä aikavälillä 2000 luvulla vuodeosastolla käytettiin mutu-tuntumalla henkilökohtaista arviointia, Tietoa kerättiin pitkällä aikavälillä päivittäin, luokituksella A-D. Nykyisin ajoittainen kiire, työn paljous ja hoitojen vaativuus sekä vuodeosaston potilailla että päivystysasiakkailla, asettavat henkilöresurssit ajoittain tiukoille. Omat tavoitteet ja hoitoon riittävä aika ovat monesti ristiriidassa. Kiireen ja työmäärän lisääntyessä on noussut tarve saada tehty työ näkyväksi ja varmistaa hoidon hyvän laatu. Sopivan mittarin avulla saadaan hoitoisuus, ja hoidon kuormittavuus näkyville, päästään eroon mutu-tuntumasta. Sitä kautta voitaisiin kohdentaa hoitajia oikeaan aikaan oikeaan paikkaan. Oikealla resussoinnilla voitaisiin hoidon laatua toivottavasti nostaa ja helpottaa kiirettä myös matkailun ruuhkahuippuina. Hoitoisuusluokituksen avulla saadaan selville, millaista ja miten vaativaa hoitoa kulloinkin potilaat tarvitsevat työvuoron aikana. Samoin vuodeosaston päivystysasiakkaiden vaatima hoito tulisi näkyväksi. Luokituksen avulla voitaisiin myös osoittaa hoidon porrastuksen oikeellisuutta vanhuspotilaiden kohdalla. 3. KÄSITTEITÄ Hoitoisuudella tarkoitetaan eri potilasryhmien tarvitseman hoidon määrän ja vaativuuden määrittelyä laadun arvioimiseksi, henkilöstön mitoittamiseksi ja/tai hoitotyön kustannusten selvittämiseksi. Hoitoisuuden arviointi on osa hoitoprosessia. Potilaan hoitoisuus kuvaa hoitajan arviota potilaan hoidon tarvetta vastaavasta hoitotyön työpanoksesta. Potilaiden hoitoisuuden arviointi tapahtuu sitä varten kehitetyn hoitoisuusluokitusmittarin avulla. Arviointi on osa hoitotyön ja sen kirjaamisen prosessia. Hoitoisuusluokitus on hoitotyön kuvaamista tiettyjen periaatteiden mukaisesti. Luokitusten tavoitteena on yhtenäinen ammatillinen kieli, jossa hoitotyön käsitteet ovat selkeät ja määritellyt. Luokituksia voidaan laatia hoitotyön tarpeista, hoitotyön toiminnoista ja tuloksista. Potilaiden hoitoisuuden arviointi tapahtuu sitä varten kehitetyn hoitoisuusluokitusmittarin avulla. 5

6 Hoitoisuusluokituksen avulla voidaan määritellä kuinka paljon hoitohenkilökuntaa tarvitaan, jotta voidaan vastata potilaiden hoidon tarpeeseen. Hoitoisuusluokituksella saatua tietoa voidaan hyödyntää muun muassa kustannuslaskennassa sekä hoidon laadun arvioinnissa. Luokittelu tapahtuu potilaan yksilöllisestä välittömästä ja välillisestä toteutuneesta hoidosta ennalta asetettujen kriteereiden perusteella joko kerran vuorokaudessa tai työvuorokohtaisesti. Rakenteinen kirjaaminen. Kansallisen terveyshankkeen tavoitteena on luoda valtakunnallinen yhtenäinen sähköinen sairauskertomusjärjestelmä. Kaikkien potilastietojärjestelmien tulisi käyttää rakenteisia ja luokiteltuja tietoja, jotka perustuvat kansallisesti hyväksyttyihin termeihin, luokituksiin ja koodistoihin. Sähköisten potilaskertomusten tulisi tuottaa tiedot eri tasoilla tapahtuvaan johtamiseen, ohjaamiseen ja seurantaan niin, että lähteenä tulisi aina olla sama perustieto.tietojärjestelmiltä edellytetään myös valmiutta päivittää käytettävät koodistot Stakesin ylläpitämältä koodistopalvelimelta. 4. TOTEUTUS 4.1. Resurssit Projektiin siirrettiin yksi vuodeosaston sairaanhoitaja ja hänen tilalleen palkattiin sijainen. Työaika määriteltiin normaalin viikkotuntimäärän pituiseksi, viikkotunnit 38,15h, itse hanke kesti kaksi kuukautta. Työn tukena ja ohjaajana toimivat osastonhoitaja Maija Valjakka ja laitoshoidon johtaja Anna-Maija Veijola.Yhteistyökumppanina toimi vielä Pegasoksen pääkäyttäjä Pirkko Löfman Menetelmät ja toiminta Projektityön alkuun kehittäjätyöntekijänä selvitin, mikä hoitoisuusluokituksen ohjelma soveltuu Pegasos tietojärjestelmän kanssa yhteen, ja mitä hoitoisuuden mittausmenetelmiä on käytettävissä. Projektityön aluksi perehdyin hoitoisuusluokitusmittarien ominaisuuksiin ja niiden toimivuuteen. Tarkastelun kohteeksi otin muutaman käytetyimmän hoitoisuusluokitusmittarin. Pohjatietoa oli alussa vain vähän, joten selvitystyö alkoi alkutekijöistä. Tutustuin moniin aihetta koskeviin hankeraportteihin sekä moniin AMK- lopputöihin, joissa käsiteltiin aihetta tai jotka sivusivat aihetta jollakin tapaa. Potilaan hoitoa kuvaavat mittarit ovat nykyisin osa terveydenhuollon arviointijärjestelmää sekä kansallisesti että maailmanlaajuisesti. Parin ensimmäisen viikon aikana tein kartoitusta ja puhelinhaastatteluja muutamiin terveyskeskuksiin (Kittilä, Sodankylä, Muonio-Enontekiö, Pudasjärvi ja Kuopio), joiden tiedettiin käyttävän samaa Pegasos potilastietojärjestelmää kuin Ivalokin. Alussa hain kokemuksia käytetyistä mittareista ja varmuutta siihen, mikä soveltuisi Inarin kunnan terveyskeskuksen vuodeosaston tarpeeseen. Keskustelut käytiin muutamien osastonhoitajien kanssa. Yleensä RaVa oli terveyskeskuksien hoitoisuuden arviointiin käyttämä mittari.. Enontekiö-Muonion kuntayhtymässä tehtiin mittausta RAVATAR ohjelman kautta. Se on itsenäinen mittari, ilman että sitä on liitetty esim. Pegasokseen. Kittilässä ja Sodankylässä on ollut käytössä jo muutaman vuoden Pegasoksen kautta tehtävä RaVa-mittaus. Pudasjärvestä löytyi tietoa, että siellä terveyskeskus käyttää jo Rafaela hoitoisuusluokitusta. Puhelinyhteydessä selvisi, ettei näin vielä ollut, mutta lähitulevaisuudessa tulossa oli kuitenkin Rafaela hoitoisuusluokitus koko Oulunkaareen alueelle. Oulussa se on jo käytössä erikoissairaanhoidossa. 6

7 Heinäkuussa teimme osastonhoitajan kanssa alustavan käynnin Sodankylän terveyskeskuksen vuodeosastolle tutustumaan RaVa mittariin. Jo silloin heräsi kysymys, mittaako RaVatoimintakykymittari kuitenkaan niitä asioita, mitä odotimme vuodeosaston hoitoisuusluokitukselta. Puhelinkeskustelujen jälkeen oli aika ottaa yhteyttä Kuntaliiton RaVa yhdyshenkilöön Liisa Klemolaan, joka selvitti RaVa-ohjelman ominaisuuksia. Esittely selvensi edelleenkin, että RaValla mitataan vanhusten toimintakykyä. Esittelijä suositteli itse RAVATAR ohjelmaa, joka ei ole suoraan liitetty Pegasos potilastietojärjestelemään, vaan sitä tehtiin internetin kautta. Sen vahvuus oli yhdyshenkilön mukaan erinomaisten raporttien saanti valtakunnan tasolla. Kuultuaan Ivalon vuodeosaston tarpeen ja tämän projektin odotukset, sain Rafaela- yhdyshenkilön numeron ja keskustelin hänen kanssaan Rafaela ohjelmasta. Tärkein tieto oli, että se voidaan linkittää Pegasosjärjestelmään tietyllä mäppäimellä internetin kautta, mutta varmuutta ei ollut, toimiiko se vanhan Pegasos-version kanssa. Suoraan Pegasokseen sitä ei voitu liittää. Sodankylä oli meille naapurikuntana yhteistyökumppani. RaVa-mittarin käyttöön perehtyneen terveydenhoitajan kanssa pidimme palaverin Ivalossa RaVa-mittarin hyödyistä ja käytännön toteutuksesta. Palaverissa olivat lisäksi mukana osastonhoitaja ja laitoshoidon johtaja. Osastonhoitajan ja laitoshoidon johtajan kanssa tapasimme viikottain, heille annoin tietoa sitä mukaan, kun hanke eteni. Myös työyhteisössä oli tärkeää esitellä hankkeen kulkua ja itse kehittämiskohdetta. Terveystoimen yleiskokouksessa olin hankkeen alkuvaiheessa esittelemässä kehittämiskohdettamme, samoin vuodeosaston osastotunnilla esittelin hankkeen aihetta ja sen hetkisiä tuloksia. Aihe herätti aktiivista keskustelua. Palavereja pidettiin lähinnä terveyskeskuksen sisällä. Loppupuolella hanketta oli palaveri avo- ja laitoshoidon esimiesten ja osastonhoitajan kanssa jatkotoimenpiteistä, lähinnä RaVa toimintakykymittarin hankinnasta. Hankittiin myös Kuntaliiton kustantama RaVa toimintakykymittari opas avo-ja laitospuolelle. Pegasos pääkäyttäjän kanssa tarkastelimme Pegasokseen sopivaa, kunnissa yleisesti käytössä olevaan RaVa-toimintakykymittaria. Pegasos koulutusympäristöön oli jo projektin aluksi liitetty RaVa toimintakykymittari hoitoisuutta mittaamaan. RaVa mittari oli käytössä 2000-luvun lopulla jo 83%:ssa kunnista. Selvisi, että mittarin käyttöönotto ja lisenssin myöntäminen Kuntaliitolta edellyttää myös koulutuksen ostamista heiltä. Kuntaliiton kouluttaja kouluttaa yhtenäisellä koulutuksella henkilökunnan, jotta tulokset olisivat mahdollisimman yhtenäiset, laadukkaat ja vertailukelpoiset myös valtakunnan tasolla. Kuopion kaupungin Harjulan sairaalan osasto 2 muistutti jossakin määrin Ivalon terveyskeskuksen vuodeosastoa, mutta ilman päivystystoimintaa. Kuopion kaupungilla Harjulan sairaalassa on käytössä Pegasos potilastietojärjestelmä ja RaVa-mittari on ollut käytössä jo pitkään. Kokemusta oli RaVan käytöstä jo useilta vuosilta. Puhelinkeskustelun aikana varmistui, että se palvelee >65- vuotiaitten toimintakyvyn mittaamista, välillisesti voidaan kuitenkin vetää myös jonkinasteisia johtopäätöksiä myös työmäärästä. Tämä palvelee mietittäessä henkilökunnan mitoituksia. Tällä hetkellä Harjulan sairaalassa keskityttiin rakenteisen kirjaamisen juurruttamiseen. Harkinnassa oli OPC-mittarin käyttöönotto myöhemmässä vaiheessa. Rakenteiseen kirjaamiseen perehtyminen ja käyttö on alkanut jo vv Selvisi myös, että Harjulan sairaalan osasto 2:n osastonhoitaja oli ollut mukana hankkeessa, jossa päästiin vaikuttamaan uuden Pegasospäivitysohjelman hoitolehteen. Sairaala oli tällä hetkellä pilotoimassa ensimmäisenä kyseistä hoitolehteä. Kuopion yliopistollisen sairaalan erikoissairaanhoidon yksiköt Kuopiossa käyttävät luonteensa takia puolestaan Rafaela ohjelmaa hoitoluokitusten tekoon. Loppupuolella kehittämisajanjaksoa teimme osastonhoitajan kanssa tutustumiskäynnin Kuopion kaupungin Harjulan sairaalaan osasto 2:lle. Opintokäynnillä saimme käytännön tietoa RaVasta, lisäksi pääsimme perehtymään Pegasoksen uuden päivitysversion hoitolehteen, sen parannuksiin sekä rakenteisen kirjaamisen toteuttamiseen uudessa versiossa. Pääsimme myöstutustumaan heidän koulutussuunnitelmaansa sekä RaVan että rakenteisen kirjaamisen osalta. Siellä meitä perehdytti 7

8 osastonhoitaja Eija Väätäinen ja Pegasos vastaava Kirsi Hyvärinen, jotka itse olivat olleet hoitolehden kehittämistyössä mukana. Laitoshoidon johtaja toivoi kehittämistyön puitteissa pystyttävän irroittamaan aikaa RaVan esittelyyn eri yksiköissä ennen varsinaista koulutusta. niinpä loppupuolella hanketta kävin antamassa laitoshoidon ja avopuolen yksiköissä tietoa RaVasta. 5. SELVITYSTYÖN TULOKSET JA TUOTOKSET 5.1. Hoitoisuusluokitusmittareiden esittelyä: RaVa-mittari RaVa mittari on ollut käytössä vuodesta 1999, sen käyttöaste on 83 % Suomen kunnista. Sen omistaa Kuntaliitto. RaVa-indeksin laskemiseen ja tallentamiseen pystytään käyttämään myös potilas- ja asiakastietojärjestelmiä, joissa RaVa-osio on liitetty perusjärjestelmäkäyttöön. RaVatoimintakykymittaria voidaan käyttää ikääntyvän asiakkaan toimintakyvyn ja päivittäisen avun tarpeen arvioinnin välineenä. RaVa-hoitoisuustietojen kirjaus tehdään potilaille/asukkaille, jotka ovat täyttäneet 65 vuotta. Lisäksi on täytyttävä joku seuraavista kriteereistä: Säännöllisen kotihoidon asiakaat, pitkäaikaishoidossa olevat potilaat, tehostetussa palveluasumisessa asuvat asukkaat, omaishoidontuen asukkaat, vuodeosastolla asumispalvelupaikkaa odottavat potilaat. Mittarin avulla voidaan tarkastella hoidon porrastuksen oikeudellisuutta, koti- ja laitoshoito voivat yhtenäisesti käyttää sitä vanhusten toimintakyvyn seuraamiseen ja myös jonkin verran henkilökunnan resurssien suuntaamiseen. RaVa-indeksin tarkastelu antaa tietoa myös siitä, onko kunnan palvelurakenne taloudellinen ja myös ikääntyvää väestöä huomioiva. Tärkeää on ensin tehdä tulorava-mittaus pohjalukemaksi asiakkaan tullessa hoidon piiriin. Toimintakykyarviota voidaan tehdä vuodeosastolla esimerkiksi vanhuksen kotiutuessa laitoshoidon jaksolta. Olisi myös tarkoituksenmukaista arvioida toimintakykyä jonkun ajan päästä kotiuttamisesta ja muulloinkin toimintakyvyn muuttuessa. Poikkileikkausajot tehdään kaksi kertaa vuodessa. Tämä yleensä jää Pegasos pääkäyttäjän tehtäväksi. Tällöin pyydetään sekä laitos- että avopuolelta sen hetkiset RaVa-indeksit jokaisesta vanhuksesta tietyllä ajanjaksolla. Tavoitteellista olisi, että asiakkaan parhaiten tunteva hoitaja tekisi arvion fyysiseen toimintakykyyn. Tulokset ovat esimiesten käytettävissä ja tarkasteltavissa. Esimerkiksi muistisairaiden kanssa pisteet voivat olla liian hyvät hoitoisuuteen nähden. Mittarin heikkoutena on, että se keskittyy liikaa fyysiseen puoleen. MMSE (muistitesti) ja GDS15( vanhusten masennustesti) voidaan tehdä rinnalla, kun arvioidaan vanhuksen koko toimintakykyä. Toimintakykymittaria on suhteellisen helppo käyttää ja sitä voidaan käyttää apuna määritellessä oikeaa sijoituspaikkaa ikääntyvälle, sekä vastata riittävällä avulla ja palvelulla indeksiin nähden. Se toimii oivallisena apuna SAS-tai vastaavalle ryhmälle. Indeksillä voidaan seurata asiakkaan toimintakyvyn ja palvelujen tarpeen muutoksia. Tarkasteluun voidaan lisätä myös hoitajan arvio hoitoisuudesta luvuilla Luotettavuuden kannalta on tärkeää, että jokainen arviota tekevä on osallistunut Kuntaliiton kouluttajan antamaan koulutukseen. Täten pidetään laatu ja kriteerit yhdenmukaisena. RaVa-mittariakin esimiehet voivat käyttää jossakin määrin henkilöstötarpeen arviointiin ja budjetointiinkin, samoin voidaan kohdentaa riittävää apua tarpeen mukaan. 8

9 RaVa mittauksen paperiversiot olisi hyvä säilyttää myös esim. hoito- ja palvelusuunnitelman kanssa yhdessä. RaVa arvioinnit on mahdollista tallentaa RAVATAR ohjelmaan, jonka vahvuus Liisa Klemolan mukaan on hyvät raportit esimiehille, ohjelma antaa tietoa koko valtakunnan tasolta. Osa kunnista onkin siirtynyt RAVATAR järjestelmään, joka on erillinen Pegasoksesta. Perehtyminen syvemmin eri hoitoisuusluokitusmittareihin vakuutti RaVa-mittarin käyttökelpoisuudesta oivallisena välineenä ikääntyvien osalta sekä avo- että laitoshoidossa, sen antaen tärkeää tietoa vanhuksien toimintakyvystä ja sijoituspaikkojen oikeellisuudesta Inarin kunnassakin. RAFAELA hoitoisuusluokitusjärjestelmä Rafaela on Kuntaliitton omistama hoitoisuusluokitusjärjestelmä, jolla kerätään yhdenmukaisesti tietoa osaston potilaiden hoitoisuudesta ja hoitotyöhön käytetyistä resursseista. Järjestelmä perustuu hoitotieteeseen ja holistiseen ihmiskäsitykseen. Rafaela -järjestelmä syntyi kahden vuoden mittaisen hoitoisuusluokitusprojektin tuloksena, jonka käynnistäjänä toimi Suomen Kuntaliitto. Projektissa toimi mukana 14 sairaalaa, ja näissä yhteensä 86 somaattista vuodeosastoa. Hoitoisuusmittarina projektissa käytettiin OPC-mittaria (Oulu Patient Classification) ja POLIHOIqmittaria (pkl). Siinä kaikki yksikköön sisään kirjatut asiakkaat luokitellaan hoitoisuusluokitusmittarilla x 1 hoitojaksossa, työvuoro/vuorokausi. Somaattisilla vuodeosastoilla käytetään OPC mittaria, joka perustuu Oulun yliopistollisessa sairaalassa ( ) kehiteltyyn mittariin. Siinä huomioidaan kuusi potilaan tarvealuetta. Hoitoisuusluokitusten lisäksi tiedonkeruuseen kuuluu olennaisena osana hoitotyöhön käytettyjen resurssien kirjaus, jossa huomioidaan potilaiden hoitotyöhön osallistuneiden hoitajien työaika. Potilaiden hoitoisuuden ja resurssitiedon yhdistämisen tuloksena syntyy tieto potilaiden hoitoisuudesta/hoitaja. Rafaela luokituksen teko perustuu systemaattiseen kirjaamiseen ja sitä käytetään sekä hoitotyön arvioinnin välineenä että hoitotyön laadun parantamisen apuna riittävällä hoitajamäärällä. Poliklinikka työssä on oma mittarinsa, POLIHOIq-mittari, lisäksi tarvitaan PAONCIL-mittari (professionaalinen arviointi optimaalisesta hoitoisuustasosta). Selvitettävää on edelleenkin, miten hyvin se toimisi tällä hetkellä Pegasos potilastietojärjestelmän uuden version kanssa. Tällä hetkellä se ei onnistu, mutta saisiko sen jatkossa yhdistettyä rakenteisen kirjaamisen kanssa yhteen, jotta yhdestä kirjaamisalustasta saisi tarvittavat tiedot myös hoitoisuuteen. Pegasos potilastietojärjestelmässä on tulossa uusi päivitys vuonna Kysymys kuuluukin, olisiko siinä jo mahdollista liittää OPC-mittari suoraan esim. rakenteisen kirjaamisen kanssa yhteen. Eräs tämän hetkinen arvio on, että sen saisi jo jollakin mäppäimellä liitettyä Pegasokseenkin. Oulussa tehty hanke on pohtinut kyseisiä asioita, Kuopiokin oli jäänyt odottelemaan hankkeelta vastauksia tähän päivään. RAI-järjestelmä Rai (Resident Assesment Instrument= asukkaan arviointiväline) on vanhusasiakkaiden hoidon tarpeen ja laadun sekä kustannusten arviointi- ja seurantajärjestelmä. Rai järjestelmän ratkaisut pohjautuvat maailmanlaajuiseen Rai-järjestelmään. Tämä järjestelmä on ollut vähemmän käytössä Suomen terveydenhuollon kentässä. Järjestelmä soveltuu yksilön hoito-ja palvelusuunnitelmien laadintaan ja hoidon tulosten seurantaan. Mittarit ja tunnusluvut muodostavat työvälineet palvelujen suunnitteluun ja tulosten seurantaan sekä henkilöstön johtamiseen iäkkäiden hoitoketjun kaikilla portailla. Painopiste tuntui myös olevan ikääntyvässä väestössä. Mainittakoon, että Kuopiossa oli 9

10 harkittu siirtymistä RAI-järjestelmään, mutta he pitivät hintaa korkeana verrattuna RaVaan, joka palveli samaa asiaa vanhushuollossa. Vanhusten toimintakykymittareita edellisten lisäksi on pienemmässä mittakaavassa vielä mm. Vasa-mittari, Barthelin indeksi, Joensuuluokitus, ja itsenäisen toimintakyvyn mittari. 6. ARVIOINTI Työskentelyjaksolle asetettu tavoite toteutui selvitystyön osalta, mutta hoitoisuusluokituksen hankkimisen kohdalla tuli muutoksia. Rafaela-hoitoisuusluokitusjärjestelmän käyttöön ei ollut vielä valmiuksia. Päätettiin kuitenkin saavuttaa hoidon laadun parantamista kunnan vanhustyön osalta ja käynnistää RaVa-mittaukset pysyväksi osaksi hoitotyötä, koska alustavat valmiudet mittarin käyttöön jo olivat luotuina. Edellytyksenä on kuitenkin, että avopuoli lähtee toiseksi osapuoleksi Mittareiden arviointia Lähinnä olen tarkastellut RaVa-mittaria ja Rafaelaa. Rai-mittari lupasi myös saada henkilökunnan työn näkyväksi ja mitata hoidon laatua, mutta esitteissään keskittyi vanhusasiakkaisiin. RaVaan tutustuminen vakuutti RaVa- mittarin olevan käyttökelpoinen myös Inarin kunnassa kotisekä laitoshoidossa olevien vanhusten toimintakyvyn arvioijana ja hoitopaikan määrittämisen apuna. Koska mittari keskittyy lähinnä fyysisen toimintakyvyn arviointiin sosiaalisen ja psyykkisen puolen jäädessä vähemmälle, niin avuksi liitettiin Pegasokseen toimintakykyosioon GDS-15 (vanhusten masennustesti) liite1. Ennestään Pegasos toimintakykypalkin alla näkyi MMSE:n pisteet. Näin saadaan toimintakyvyn arvioinnissa kokonaisuus paremmin esille. Vanhustyönryhmässä voidaan tarkastella rinnakkain kaikkia näitä mittaustuloksia saman toimintakyky-valikon alta mietittäessä indeksin mukaista sijoitus- paikkaa ja palvelujen kohdentamista. Vuodeosastolla voidaan kuitenkin ajaa omia mittauksia tarvittaessa. Kyseinen luokitus- ja tekotapa ei kuitenkaan mittaa sitä, mitä odotettiin hoitoisuusluokituksen tuovan esille nimenomaan Inarin kunnan terveyskeskuksen vuodeosastoa koskien. Toiminnaltaan Inarin kunnan vuodeosastohoito ja vuodeosastolla tapahtuva päivystys muistuttavat lähinnä siis aluesairaalatoimintaa. Akuuttipuolen asiakkaat ja kaikki pitkäaikaispotilaatkaan eivät täytä ikäkritiikkiä välttämättä, ja RaVa ei mittaa päivittäistä kuormitusta ja hoitoisuuden vaihteluita terveyskeskuksen vuodeosaston työssä. RaVa-luokituksen teko ei anna sitä tietoa, mitä täytyisi saada, jotta voitaisiin kehittää hoidon laatua ja työtä näkyväksi ja henkilökuntaresursseja oikein. Rafaela hoitoisuusluokitusjärjestelmä OPC-, POlLIHOIq ja PAONCIL- mittarineen näytti mittaavan haluttuja asioita työmäärän ja hoidon laadun kehittämisen kannalta. Se mittaa paremmin potilaan hoitoisuutta päivittäin, ja resurssien riittävyyttä. Hoidon järjestelmällinen suunnittelu ja arviointi yhdenmukaisine kirjaamineen tekee hoitoon kohdistuvat vaatimukset näkyväksi. Seurauksena yksilöllinen hoito paranee. Kun hoitaja joutuu miettimään ja arvioimaan työtään tarkemmin myös suunnittelu paranee. Kirjaamisen tason parantuessa hoitotyö saadaan myös näkyvämmäksi. Kun tiedollinen ja taidollinen ammattiosaaminen kehittyy, oma arvostus osaamistaan kohtaan nousee. Tästä seurauksena ammatti-identiteetti vahvistuu ja työmotivaatio lisääntyy. 10

11 Nykyisin henkilöstöpulan kautta tärkeäksi tekijäksi henkilökunnan saamiseksi ja sitouttamiseksi on noussut myös työhyvinvointi. Työssä viihtyminen on tärkeä tekijä hoitohenkilökunnan pysyvyydelle ja hoidon laadun takaamiselle. Arvostus ja kokemus kuulluksi tulemisesta liittyy hyvinvointiin työssä, joten hyvällä mittarilla hoitajien osaaminen tulisi näkyväksi ja mahdollisesti lisäisi työn arvostusta. Jaksava työntekijä on kiinnostunut kehittämään toimintatapojaan ja hoidon laatu pysyy hyvänä. Mittausta tarvitaan myös päättäjille ja esimiehille suunnitellessa henkilökuntaresursseja ja pitkällä aikavälillä budjetin laadinnassakin. Tämä mahdollistaisi myös ehkä määräaikaisesti lisäämään ruuhka-aikoina (pääsiäinen) hoitajia. Hoitoisuusluokituksen myötä hoitotyö ja sen vaatima työmäärä saadaan näkyväksi ja esimiehet voivat käyttää lukuja resurssien kohdentamiseen. Raportin loppuun on lisätty kaavio, joka esittää Rafaela luokituksen mukanaan tuomia etuja hoitotyössä. Liite 4(lainattu lopputyöstä: Osastonhoitajien kokemukset valmiuksistaan Rafaela hoitoisuusluokitusjärjestelmän käytössä ja sen hyödyntämisessä Päijät-Hämeen keskussairaalassa) 6.2. Vuodeosaston valmiuksien arviointia Projektityön aikana jouduttiin pohtimaan Inarin kunnassa terveyskeskuksen vuodeosaston valmiuksia hoitoisuusluokitusten tekoon esimerkiksi OPC- mittarilla. Hoitoisuusluokitusmittari on hoitajien työkalu hoitoisuutta mitattaessa. Huomio kiinnittyi laadukkaan kirjaamisen tärkeyteen; potilastietojen, hoidon suunnittelun, hoitotoimenpiteiden ja arvioiden kirjaamiseen, sisältöjen yhtenäisyyteen. Hoitoisuusluokituksen tekeminen tarvitsee hyvän kirjaamisalustan ja yhdenmukaiset kirjaamiskäytännöt, jotta tulokset olisivat yhdenmukaisia. Hoitoisuusluokitus tehdään aina yhteisesti sovittujen rakenteisten tietojen perusteella. Rakenteinen kirjaaminen on tulossa koko terveydenhuoltojärjestelmään. (STM asetus potilasasiakirjoista 2009). Hoidon tulos on yksi kansallisesti määritelty hoitotyön ydintieto. Jatkossa Kela alkaa koota valtakunnallisesti tiedot yhteen arkistoon. Alunpitäen takarajana oli kevät 2011, mutta ilmeisesti ajankohta on siirtynyt eteenpäin aina vuoteen Osastoilla, jossa rakenteista kirjaamista on jo järjestelmällisesti tehty, on todettu kirjaamisen tason nousseen, hoidon suunnittelun ja laadun parantuneen. Hoitoisuusluokituksia ei voida luotettavasti käyttää ennen kuin hoitotyöntekijät ovat kehittyneet kirjaajina ja osaavat kuvata potilaan tarvitseman avun ja hoitotyön panostuksen. Hoitohenkilökunnan olisi hyvä olla kehittämässä, jos mahdollista, myös tietoteknisiä järjestelmiä hoitotyössään, näin selviäisi työn asettamat vaatimukset parhaiten. Hoitoisuusluokitus perusterveydenhuollossa Rafaelan avulla on vasta tuloillaan, lähinnä se on ollut käytössä erikoissairaanhoidossa. Suomessa terveyskeskuksista Heinolan terveyskeskussairaala on ottanut sen ensimmäisenä käyttöön. Tämä pohdinta nosti esille tietyt seikat, joihin tulisi paneutua ensin ennen kuin voidaan mahdollisesti aloittaa esim. Rafaela hoitoisuusluokituksen käyttö. Ensimmäiseksi ja tärkeäksi nousi rakenteiseen kirjaamiseen perehtyminen ja sen käyttöönotto Inarin kunnan vuodeosastolla. Hoitohenkilökunnan perehdyttäminen ja kouluttaminen siihen on ensiarvoisen tärkeää. Vuodeosaston hoitajista on kaksi nimetty vastuuhenkilöiksi, jotka paneutuvat perehdytykseen. Toinen heistä on ollut Lapin alueen koulutuksissa alusta saakka. Hoitotyön rakenteisen kirjaamisen käyttöönoton jälkeen osaamisen varmistaminen on jatkuvuuden kannalta erittäin tärkeää. Hoitotyön henkilöstöllä on aina oltava saatavilla tukea ja opastusta kirjaamiseen liittyen. Tarkoituksena on perustaa vahva osaajien verkosto työyksiköihin, vuodeosastolla tukihenkilönä voisi toimia nimetyt sairaanhoitajat. 11

12 Rakenteisen kirjaamisen juurruttua potilastyöhön olennaisena osana, esimerkiksi OPC-mittarin liittäminen kirjaamisen yhteyteen olisi helpompaa. Luokitusta tulisi voida tehdä samanaikaisesti rakenteisen kirjaamisen kanssa, koska ylimääräiseen kirjaamiseen ei nykyresursseilla jää aikaa. Prosessia kirjatessa tietojärjestelmän tulisi ohjata valitut luokat OPC-mittarin osa-alueiden alle. Mittaria tulee voida suoraan käyttää Pegasoksen hoitolehdeltä. Tätä erityisesti on Oulun alueella kokeiltu omassa hankkeessaan. Rakenteinen kirjaaminen on aluksi aikaa vievää, mutta vähitellen sen hallitsemisen myötä se on osa luontevaa hoitotyötä. Kirjaamisen luonnistuessa tulisi henkilökunnan yhdessä pohtia vuodeosaston moduulityötä, voisiko sitä uudistaa. Tällä hetkellä osasto jakaantuu kahteen moduuliin, akuutti- ja vanhuspuoleen. Moduulijakoa tulisi jatkossa tarkastella vielä tarkemmin etenkin akuuttipuolen osalta. Pienemmässä moduulissa vastuualue yhtä hoitajaa kohden rajautuisi, muistettava asia vähenisi ja kokonaisuutena hoito olisi kokonaisvaltaisempaa potilaan kannalta työvuoron aikana. Kirjaaminenkin täsmentyisi vähempiin potilaisiin. Tämänhetkinen tehtäväkeskeinen malli ei ole välttämättä paras mahdollinen. Uutta hoitomallia mietittäessä tulisi avoimesti tarkastella henkilökunnan riittävyyttä eri vuoroissa, miten työnjako muuttuisi ja miten työ jakautuisi kuitenkin oikeudenmukaisesti. Tehtäväkeskeisestä työskentelystä siirtyminen kokonaisvaltaiseen hoitoon vaatii siirtymäaikaa ja lisää pohdintaa yhdessä. Hoitoisuusluokitusmittari ei tässä vaiheessa onnistu vielä osastolla selvinneiden seikkojen vuoksi. Jatkossa edetään vaihe kerrallaan. Työskentelyjaksolla saatiin alkuperäinen tavoite vain osittain saavutettua. Laajan selvitystyön puitteissa saatiin arvokasta tietoa hoitoisuusluokituksista, mutta myös edellytyksistä ja valmiuksista niiden käyttöönottoon. Rafaela hoitoisuusluokitusjärjestelmällä saadaan haluttuja tietoja, mutta Inarin kunnan vuodeosastolla joudutaan vielä tekemään edellytysten kanssa kehittämistyötä. Tosin pystyimme hahmottamaan vaadittuja ennakkotoimenpiteitä, joten hankkeen puitteissa olemme tehneet jo välttämätöntä selvitystyötä. Näin saatu tieto tulee hyödyttämään vuodeosaston toimintaa ja hoidon kehittämistä edelleen. Rakenteisen kirjaamisen käyttöönotto tiukalla henkilöstömäärällä ja sen juurruttaminen päivittäiseen käyttöön vie oman aikansa. Toteuttamismallia voimme ottaa mallia Kuopiossa toteutuneesta mallista Työskentelyjakson tuloksien arviointia Vaikka Rafaela-hoitoisuusluokitusjärjestelmä ei vielä toteudu, laitoshoidon esimiehet päättivät ottaa laitoshoidon käyttöön ensi vuoden puolella RAVA-toimintakykymittarin, koska se oli jo Pegasoksen osana valmiina käyttöön koulutusympäristössä. Tähän odotetaan vielä avopuolen johtajan lopullista päätöstä mukaan tuloon. Vuodeosastolla potilasaines on ikääntyvää ja pitkäaikaispotilaitakin on 21 pysyvästi. Yhä enenevässä määrin on vuodeosastolla vanhuksia, jotka eivät voi palata kotihoitoon. Avo- ja laitospuoli tekevät hoitotyötä samojen asiakkaiden kanssa, samalla voitaisiin tehostaa yhteistyötä. Yhtenäinen toimintakykymittari voisi parantaa myös hoidon laatua. Kehitystyöntekijänä perehdyin kyseisen mittarin ominaisuuksiin ja sen käyttämiseen. Hanke mahdollisti kehitystyöntyöntekijän käyntini eri toimipisteissä RaVa toimintakyky-mittarin merkeissä. Käynneillä kerroin mittarista ja motivoin sen käyttöä työn laadun parantajana ja työn näkyväksi saattajana. Henkilökohtainen käynti työpisteissä lisäsi työntekijöiden kiinnostusta myös oman työn arviointiin. RaVa-mittarin hyöty tulee varsinkin avopuolella näkyviin, työhön saadaan yhtenäinen mittari, joka auttaa hoidon suunnittelussa ja porrastuksessa. Omaisten kanssa toimiessa tulokset myös kertoisivat omaa kieltään. Tieto RaVa-mittarista otettiin enimmäkseen kiinnostuneena vastaan sekä avo- että laitoshoidossa. Eri työpisteissä käynnit olivat lähinnä motivointia ja RaVan esittelyä. Ohjattiin myös koulutusdemon käyttöön harjoittelussa. Perehtyminen koulutusdemolla etukäteen helpottaa uuden oppimista. ja avaa ehkä kysymyksiä 12

13 kouluttajalle. FCG:n henkilön kanssa alustavasti sovittiin jo koulutusta alkuvuodeksi. Vuodeosaston ja palvelukodin välisiä toiveita ja kysymyksiä vaihdettiin käynnin yhteydessä. Avo- ja laitospuolen vanhustyö yhtenäistyisi ikääntyvien toimintakyvyn tarkastelussa, yhtenäinen mittari lisää yhteistyötä. RaVa-indeksiluku on nähtävissä toimintakykyvalikossa kaikissa yksiköissä. Käynnit lähensivät avo- ja laitospuolta, käynneillä saatiin vaihtaa puolin ja toisin ilmassa olevia kysymyksiä ja ajatuksia yhteistyön helpottumiseksi muutenkin. Vanhustyönryhmä voi tulevaisuudessa hyödyntää tuloksia ja käyttää sitä suunnittelutyössään apuna. Hoitoisuuden mittaamistulokset vaativat jatkossa säännöllisesti vanhustyönryhmän kannanottoja. Vanhustyöryhmä on ajan puutteessa jäänyt kokoontumatta viime vuosina. Tarkoituksena olisi saada vanhustyöpalaverit toimimaan. Suurena puutteena on ollut vuodeosaston lääkärin jatkuva vaihtuminen. Kyseinen työntekijä toimii myös palvelukotien lääkärinä. RaVa-mittari jää jatkuvaan käyttöön vanhustyön osana toivottavasti. Aloittaminen tehdään Pegasos ohjelman kautta Sodankylän mallin mukaan. Pegasosohjelman käyttö on tuttua ja madaltaa kynnystä aloittaa. Myöhemmin voidaan siirtyä myös RAVATAR- sovellukseen, jos Pegasos RaVan antamat tiedot eivät riitä, koska lisenssi maksetaan vuodeksi kerrallaan. Tietynlainen arvioiden tekeminen mittarin avulla ja sen näkyväksi saattaminen kehittää varmasti vanhushoidon laatua ja nostaa työntekijöillä oman työn arvostustakin. Tulokset tulee säännöllisin väliajoin tehdä kuitenkin näkyväksi myös työntekijöille, jotta tekeminen ei jää vain irralliseksi mittaukseksi. Palautteen antaminen koetaan tärkeänä Arviointia työskentelyjakson kehittäjänä toimimisesta Projektityötekijänä toimiminen oli uutta. Ensikertalaisen alkuhankaluuksien jälkeen hanketyöntekijänä toimiminen oli haastavaa. Aluksi piti syventyä itse projektin kulkuun ja mitkä ovat tuloksia, joita odotetaan, sekä raportin laadintaan. Ajan ja henkilökunnan vaje vuodeosastolla rajaa mahdollisuuksia pohdiskella työhön liittyvää kehittämistä arkityössä. Irrottautuminen kiireisestä vuodeosastotyöstä antoi etäisyyttä rutiineihin ja ennen kaikkea aikaa pohtia laajempaa kokonaisuutta kuin tämä päivän hoitotehtävät. Monesti muutokset lähtevät pienistä toimenpiteistä. Keskustelut laitoshoidonjohtajan ja osastonhoitajan kanssa viikottain antoivat tukea hankkeen eri vaiheissa, ja he saivat puolestaan selvitystyöni edetessä uutta tietoa, johon olin perehtynyt. Jos sijaisia olisi ollut käytettävissä tai olisi voitu jakaa aika syksylle ja keväälle, olisi osa ajasta voitu kehittää suunnitelmaa rakenteisen kirjaamisen jalkauttamiseen osastolle, mutta nyt oli mahdotonta irrottaa lisää henkilöitä hankkeen aikataulun puitteissa. RaVa- mittarin perehdytyskierroksella käynnit antoivat laajempaa näkemystä eri yksiköiden välillä ajatusten vaihdon lomassa. Yhteistyön kannalta on hyvä tavata kasvokkainkin. Siinä yhteydessä tuli mietittyä muitakin yhteistyökuvioita ja toimintatapoja. Käynnit edesauttoivat myös yhteisen kirjaamisen osalta, yhtenäisten mittareiden löytymistä Pegasos-järjestelmästä. Esim MMSE muistitestin kirjaamispaikka oli hyvä näyttää tässä yhteydessä. Se liittyy olennaisena vanhusväestön hoitoon sekä avo- että laitospuolella ja jatkossa jokainen vie testin pisteet samaan paikkaan. Yhteistyö ja hoidon laatu paranivat jo tältä osin. Kehitystyössä mukana olemisella sain näkemystä laajemmista kokonaisuuksista ja sain perehtyä olemassa oleviin raportteihin ja käytäntöihin ympäri Suomea myös. Se irrotti sopivasti arkityöstä antaen uutta tietoa useammalta taholta. Ikääntyvänä työntekijänä uskon, että kehittämistyö antoi eväitä arkityön jaksamiseenkin. Uudenlainen ajatustyö viritti monia uusia ajatuksia ja uutta tarkastelua arkityöhönkin. 13

14 7. JATKOTOIMENPITEET PROJEKTIN JÄLKEEN -Kun avopuoli vahvistaa mukaantulonsa, otetaan ensi vuoden alussa FCG:n koulutus kaikille RaVamittaria käyttäville henkilöille. Kouluttajana toimii Liisa Klemola Kuntaliitosta. Esimiehet sekä avo- että laitoshoidosta mahdollistavat mahdollisimman monen pääsyn koulutukseen jo työvuorojen suunnittelussa. Koulutuksen myötä otetaan kyseinen mittari täydessä määrin käyttöön. Kustannukset jaetaan avo- ja laitoshoidon osalta. Jokaiseen toimipisteeseen pyritään nimeämään RaVa-yhdyshenkilö, joka voi olla tukena myös aluksi mittausta tehtäessä. - Ehdotetaan virittää Inarin kunnassa ns. vanhustyöryhmä toimivaksi, kokousten säännöllisyys asetetaan tavoitteeksi. Vanhustyönryhmä on suppeampi työryhmä kuin ns. SAS ryhmä.(sastyöryhmä on moniammatillinen työryhmä, jonka tehtävänä on koordinoida vanhuspalvelujen käyttöä sekä avo- että laitoshoidossa. Tavoitteena on selvittää ensisijaisesti avohoidon mahdollisuudet palvelujen järjestämisessä ja sen jälkeen löytää tarkoituksenmukainen hoitopaikka palveluasunnoista, hoitokodeista tai terveyskeskuksen vuodeosastolta. Hoitopaikan priorisoinnissa käytetään ohjaavana mittarina kunnassa käytössä olevaa, asiakkaan toimintakykyä mittaavaa RaVaindeksiä.) -Ehdotetaan Pegasos versio 8.2. päivitystä ensi vuoden alkuun. - Rakenteinen kirjaaminen otetaan käyttöön vuodeosastolla vuoden 2011 aikana, mahdollisesti jo keväällä. Tämä vaatii hyvän suunnitelman ja toteuttamisaikaa. Pyritään saamaan erotettua muutamaksi päiväksi koulutusta saaneet kaksi sairaanhoitajaa suunnittelemaan toteutusta. Tämän jälkeen toteutetaan koulutus pienemmissä ryhmissä. Hoitohenkilökunnalle annetaan tämän jälkeen vielä tukiopetusta kirjaamiseen koulutuksen jälkeen tukihenkilön kanssa. Tukihenkilön apua tarvitaan niin kauan kuin hoitohenkilökunta tarvitsee tukea. Henkilöstöllä tulee olla aina jatkossakin saatavilla tukea kirjaamiseen liittyen. Pegasos pääkäyttäjä osallistuu koulutukseen lisäksi. Tilataan lisäkoulutusta esim. Rovaniemen ammattikorkeakoulusta, jos osaston sairaanhoitajia ei pystytä irrottamaan kyseiseen tehtävään. Jos avautuu hankerahoitusta voitaisiin hakea rahoitustakin suunnitelman toteuttamiseen. Yritetään saada samalla kohennettua vuodeosaston sijaistilannetta. - Pidetään esillä edelleenkin vuodeosaston tarvetta saada tarkoituksenmukainen mittari hoitoisuuden selvittämiseksi (esimerkiksi Rafaela hoitoisuusluokitus), kun on saatu rakenteinen kirjaaminen juurrutettua vuodeosastolle. Tämä auttaisi tulevaisuudessa hoidon laadun paranemista ja osaston toiminnan kehittämistä. Rakenteista kirjaamista toivotaan voivan myöhemmin hyödyntää siirryttäessä mahdollisesti terveyskeskuksen osalta hoitoisuusluokitusmittari Rafaelan käyttöön ja siinä OPC mittarin käyttöön. Mukaan tulisi ottaa myös POLIHOIq mittari päivystystyötä mittaamaan. Odotetaan Oulun hankkeen tuloksia mittarin liittämisestä Pegasokseen. - Sairastumiseni myötä jouduttiin siirtämään osastolle suunnatut osastotunnit RaVa-mittarin käytöstä hankkeen jälkeen tapahtuvaksi. Ne pyritään pitämään joulukuussa. Mahdollisesti myös Inarin terveydenhoitajien ja kodinhoitajien palaverissa RaVan esittely olisi myöskin joulutammikuussa. 14

15 LÄHTEET: Eija-Maarit Laajarinne-Salminen Arja :Osastonhoitajien kokemukset valmiuksistaan Rafaela hoitoisuuusluokitusjärjestelmän käytössä ja sen hyödyntämisessä Päijät-Hämeen keskussairaalassa. Lahden AMK opinnäytetyö Suomen Kuntaliitto:RAVA-toimintakykymittari Opas sisältöön ja käyttöön. Helsinki Kuopion kaupunki sosiaali- ja terveyskeskus: Kirsi Hyvärinen ja Eija Väätäinen Projektin nimi: Hoitotyön systemaattinen kirjaaminen Lyhyt kuvaus Hoitotyön luokitusten käyttöönotto Pegasospotilastietojärjestelmässä pohjautuen kansallistenydintietomääritysten mukaisiin tietorakenteisiin. Kontio Hanna: Opinnäytetyö 1995 Diakonia AMK Helsingin yksikkö RAVa toimintakykymittarin merkitys yksityisen kotihoidon hoitotyöhön hoitajien kokemana 15

16 Liite 1. Vanhusten depressioseula Arviointipäivämäärä: Syntymäaika: 1. Oletteko suurin piirtein tyytyväinen elämäänne? 2. Oletteko luopuneet monista toimistanne ja harrastuksistanne? 3. Pidättekö elämäänne tyhjänä? Arvioija: Myöhäisiän depressioseula GDS-15 kyllä EN KYLLÄ en KYLLÄ en 4. Ikävystyttekö usein? KYLLÄ en 5. Oletteko useimmiten hyvällä tuulella? 6. Pelkäättekö että teille tapahtuisi jotain pahaa? 7. Tunnetteko itsenne useimmiten tyytyväiseksi? 8. Tunnetteko itsenne usein avuttomaksi? 9. Pysyttekö mielummin kotona kuin lähdette ulos kokeilemaan uutta? kyllä EN KYLLÄ en kyllä EN KYLLÄ en KYLLÄ en 10. Onko Teillä mielestänne enemmän muistihäiriöitä kuin muilla? 11. Onko mielestänne nyt hyvä elää? 12. Tunnetteko itsenne nykyisellään jokseenkin kelvottomaksi? 13. Oletteko mielestänne täynnä tarmoa? 14. Pidättekö tilannettanne toivottomana? 15. Meneekö mielestänne useimmilla muilla paremmin kuin teillä? KYLLÄ ei kyllä EI KYLLÄ en kyllä EN KYLLÄ en KYLLÄ ei Isoilla kirjaimilla (varjostetut alueet) kirjoitettujen vastausten lukumäärä lasketaan yhteen. Kustakin tällaisesta annetaan yksi piste. Yli 6 pistettä antaa aihetta depression epäilyyn. 16

17 Liite 2. RAVA-indeksin arvot ja hoitosuositukset RAVAindeksin arvo Hoitosuositus (viitteellinen) ,49 Itsenäisesti tai omaisen avulla kotona 1,50 1,99 Kotihoito / tehostettu palveluasuminen erityistilanteissa 2,00 2,49 Tehostettu kotihoito / tehostettu palveluasuminen 2,50 2,99 Tehostettu palveluasuminen / vanhainkoti / tehostettu kotihoito 3,00 3,49 Vanhainkotihoito / terveyskeskussairaalan(tksairaalan) pitkäaikaishoito / tehostettu kotihoito 3,50 4,02 Tk-sairaalan pitkäaikaishoito / vanhainkoti / tehostettu kotihoito 17

18 Liite 3. Arviointilomake (RaVa- INDEKSI) 18

19 Liite 4. Rafaela hoitoisuusluokituksen käytön positiivisia seurauksia.. 19

SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS Raportti PaKasteen työskentelyjaksosta Eija Takalokastari

SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS Raportti PaKasteen työskentelyjaksosta Eija Takalokastari SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS Raportti PaKasteen työskentelyjaksosta 2012 2113 Eija Takalokastari 12.09.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Kittilän kunnan sähköinen hyvinvointikertomus 3. Tavoitteet

Lisätiedot

LOIMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS. RAVATAR poikkileikkaustutkimus ikäihmisten palveluyksiköissä keväällä 2016

LOIMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS. RAVATAR poikkileikkaustutkimus ikäihmisten palveluyksiköissä keväällä 2016 1 LOIMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS RAVATAR poikkileikkaustutkimus ikäihmisten palveluyksiköissä keväällä 2016 Kaija Muhonen Sari Koistinen 3.5.2016 2 SISÄLLYS 1. Ravatar mittarin esittely 3 2.

Lisätiedot

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014-2016 Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta WEBROPOL -KYSELY Kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4727/00.01.03/2014 96 Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Niina Savikko, puh. 043 825 3353 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö RAVA-MITTAUS UUDESSAKAUPUNGISSA VIIKOLLA 42/2016 Raija Yrttimaa Kirsi Routi-Pitkänen 10.1.2017 2 RAVA-TOIMINTAKYKYMITTARI RAVA-toimintakykymittari

Lisätiedot

Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti

Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti Timo Järvensivu Anne Kumpusalo-Vauhkonen Antti Mäntylä Keskeiset verkoston työtä ohjaavat kysymykset: Mitkä

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman,

Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman, Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman, Järvenpään kaupunki radanvarteen rakennettu asukkaita 41 000 kaksi terveysasemaa Asiakasvastaava täydennyskoulutus 30op

Lisätiedot

RAVA -tiedon hyödyntäminen kunnallisessa organisaatiossa

RAVA -tiedon hyödyntäminen kunnallisessa organisaatiossa RAVA -tiedon hyödyntäminen kunnallisessa organisaatiossa KIRSI HYNNINEN, KOTIHOIDON ESIMIES VARKAUS-JOROINEN SOSIAALI - JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA -ALUE Tervehdys Joroisista Joroinen sijaitsee

Lisätiedot

Uuden terveydenhuoltolain toteutumisen edistäminen. ereseptin käyttöönoton suunnittelu ja valmistelu

Uuden terveydenhuoltolain toteutumisen edistäminen. ereseptin käyttöönoton suunnittelu ja valmistelu Uuden terveydenhuoltolain toteutumisen edistäminen ereseptin käyttöönoton suunnittelu ja valmistelu Tietoturva- ja tietosuojatason selvittäminen, huomioiden valtakunnallisen sähköisen tietojärjestelmäpalvelun

Lisätiedot

Sähköinen hyvinvointikertomus. - PaKasteen terveyden edistämisen työskentelyjakso 2010

Sähköinen hyvinvointikertomus. - PaKasteen terveyden edistämisen työskentelyjakso 2010 Sähköinen hyvinvointikertomus - PaKasteen terveyden edistämisen työskentelyjakso 2010 Tekijät Sini Peteri Päivämäärä 16.8-30.10.2010 lisää tähän oman kuntasi vaakuna Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Hyvinvointikertomus

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

Saamelaisten toimintamallien juurruttaminen ja levittäminen

Saamelaisten toimintamallien juurruttaminen ja levittäminen Saamelaisten toimintamallien juurruttaminen ja levittäminen palveluissa Edellytykset yy ja haasteet Inari 20.9.2013 Mirja Laiti Työkalupakin arviointia Kokonaisuudessaan erinomainen työväline henkilöstön

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 1 75 vuotta täyttäneen väestön määrän absoluuttinen ja suhteellinen kehitys Kuusikossa 31.12.2011 31.12.2015

Lisätiedot

-toivoa, lohtua ja laatua saattohoitoon

-toivoa, lohtua ja laatua saattohoitoon Hyvästi jää, on vaikeaa nyt kuolla pois, kun linnut laulaa saa, kun kevät saapuu nauraen - Arto Sotavalta - -toivoa, lohtua ja laatua saattohoitoon 9.4.2015 KKE - ohjausryhmä SAATTAEN - hankkeen yhteiset

Lisätiedot

Moniammatillinen verkosto vuosina : tavoitteet, menetelmät ja tulokset

Moniammatillinen verkosto vuosina : tavoitteet, menetelmät ja tulokset Moniammatillinen verkosto vuosina 2012-2016: tavoitteet, menetelmät ja tulokset Antti Mäntylä, apteekkari, FaT 26.1.2017 Keskustelutilaisuus: Moniammatillinen yhteistyö tulevissa sote-rakenteissa Helsinki

Lisätiedot

Uudistuvat työnkuvat -hanke

Uudistuvat työnkuvat -hanke Uudistuvat työnkuvat -hanke Jyväskylän kaupunki / vanhus- ja vammaispalvelut Ulla Halonen, projektipäällikkö Tavoitteet: Hankkeen tarkoituksena on ollut kehittää sairaanhoitajien, lähihoitajien ja laitoshuoltajien

Lisätiedot

Diabetesriskiseulonnan ja ennaltaehkäisevän Ikihyväryhmätoiminnan. PaKaste - työskentelyjakso 2011

Diabetesriskiseulonnan ja ennaltaehkäisevän Ikihyväryhmätoiminnan. PaKaste - työskentelyjakso 2011 Diabetesriskiseulonnan ja ennaltaehkäisevän Ikihyväryhmätoiminnan kehittäminen PaKaste - työskentelyjakso 2011 Tekijät Kaisa Kuusela Päivämäärä 7.9.2011 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Diabetesriskiseulonnan

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN. Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas.

Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN. Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas. Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas. RANUAN KUNTA/Perusturva Yleinen info. 1 Tervetuloa palveluasumiseen! Asukasvalintakäsittely

Lisätiedot

HOITOISUUSTIEDOT OSANA KIRJAAMISPROSESSIA

HOITOISUUSTIEDOT OSANA KIRJAAMISPROSESSIA HOITOISUUSTIEDOT OSANA KIRJAAMISPROSESSIA TERVEYDENHUOLLON ATK-PÄIVÄT HOITOTYÖN SESSIO 25.5.2010 Ritva Sundström Oh, TtM, TTT-opiskelija Tampereen yliopistollinen sairaala/psykiatrian toimialue Pitkäniemen

Lisätiedot

Kohta 2. Omaishoidon tuen hakeminen, käsittely ja päätöksenteko

Kohta 2. Omaishoidon tuen hakeminen, käsittely ja päätöksenteko Hallitus 64 11.03.2015 Omaishoidon tuen kriteerit 2015 251/05.12.00.01/2015 EKSTPHAL 64 Eksoten yhtenäiset omaishoidon tuen myöntämisperusteet ovat olleet käytössä vuoden 2010 alusta. Myöntämisperusteita

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13 Terveydenhuollon palvelu paranee Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1601-5 Taitto:

Lisätiedot

Posan kehittämisosio JUURRUTTAMISSUUNNITELMALOMAKE. Yhteisvoimin kotona -hanke

Posan kehittämisosio JUURRUTTAMISSUUNNITELMALOMAKE. Yhteisvoimin kotona -hanke Yhteisvoimin kotona -hanke Posan kehittämisosio JUURRUTTAMISSUUNNITELMALOMAKE Toimenpide/ toimintamalli/ kehitettävä käytäntö tms. 1. Gerontologinen kokonaisarviointi 2. Moniammatillinen arviointiryhmä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 30.11.2010

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 30.11.2010 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2010 1 322 9.11.2010 pöydälle pantu asia LAUSUNTO VANHUSTEN HOITOPAIKKOJEN SÄILYTTÄMISTÄ JA LISÄÄMISTÄ KOSKEVASTA VALTUUSTOALOITTEESTA Terke 2010-2346 Esityslistan asia

Lisätiedot

kotihoito palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut

kotihoito palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut MYÖNTÄMISPERUSTEET kotihoito palveluasuminen tehostettu palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut Sisällys 1. Kotihoidon myöntämisperusteet.3 2. Palveluasumisen myöntämisperusteet 5 3.Tehostetun palveluasumisen

Lisätiedot

Sisäinen hanke/suunnitelma

Sisäinen hanke/suunnitelma Sisäinen hanke/suunnitelma 10.2.2015 Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman tavoitteena mm. ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan toiminnan vahvistaminen, kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Ohjelman

Lisätiedot

VUODEN 2015 ONGELMAT JA RATKAISUT LIITE: KOTIHOIDON SAP-TYÖSKENTELY (LUONNOS )

VUODEN 2015 ONGELMAT JA RATKAISUT LIITE: KOTIHOIDON SAP-TYÖSKENTELY (LUONNOS ) SASsiirrossa ja miten se ratkaistaan VUODEN 2015 ONGELMAT JA RATKAISUT LIITE: KOTIHOIDON SAP-TYÖSKENTELY (LUONNOS 8.12.2015) Etelän sosiaali- ja lähityön GeroMetro-kehittämisryhmä HELSINGIN SOSIAALI- JA

Lisätiedot

Ratkaisu hoitohenkilökunnan optimaaliseen resursointiin

Ratkaisu hoitohenkilökunnan optimaaliseen resursointiin Ratkaisu hoitohenkilökunnan optimaaliseen resursointiin, erityisasiantuntija FCG Konsultointi Oy Terveydenhuollon ATK-päivät 24. 25.5.2016, Lahti 20.5.2016 Page 1 Optimaalinen resurssi Tila, jossa potilaiden

Lisätiedot

Mobiili- kotihoito. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa

Mobiili- kotihoito. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa Mobiili- kotihoito Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa 1.10.13-30.9.14 Tieran Mobiili kotihoito Tiera on kuntatoimijoiden omistama valtakunnallinen yhteistyöverkosto Tiera

Lisätiedot

Näkökulma Lapin uudistuksen etenemiseen. Kaisa Kostamo-Pääkkö Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Näkökulma Lapin uudistuksen etenemiseen. Kaisa Kostamo-Pääkkö Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Näkökulma Lapin uudistuksen etenemiseen Kaisa Kostamo-Pääkkö Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Sote-uudistuksesta Mikä uudessa sote-mallissa on sosiaalihuollon näkökulmasta hyvää? Järjestämisvastuu

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 14.10.2013

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI

KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI Tämä ohjeistus astuu voimaan 01.01.2009 ja on voimassa toistaiseksi. Ohjeistusta tarkistetaan tarvittaessa. 1. TUEN HAKU Omaishoidon tuesta säädetään

Lisätiedot

Muistibarometri Muistihoidon kehityksestä kunnissa suunta on oikea mutta vauhti ei riitä. Kuntamarkkinat 14.9.

Muistibarometri Muistihoidon kehityksestä kunnissa suunta on oikea mutta vauhti ei riitä. Kuntamarkkinat 14.9. Muistibarometri 2015 Muistihoidon kehityksestä kunnissa suunta on oikea mutta vauhti ei riitä Kuntamarkkinat 14.9.2016 Olli Lehtonen Keskivaikeaa tai vaikeaa muistisairautta sairastavien määrä Suomessa

Lisätiedot

Esityksen sisältö. HILMO-tietoa ja koulutusta kotihoidon tiedontuottajille

Esityksen sisältö. HILMO-tietoa ja koulutusta kotihoidon tiedontuottajille HILMO-tietoa ja koulutusta kotihoidon tiedontuottajille 8.9.2010 8.9.2010 Riikka Väyrynen 1 Esityksen sisältö THL tilastoviranomaisena HILMO-kokonaisuus Kotihoidon laskenta 30.11. Tiedonkeruuprosessi Kehitysnäkymiä

Lisätiedot

Terveyden edistämisen laatusuositus

Terveyden edistämisen laatusuositus Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan perustehtävä. Tämän tehtävän toteuttamiseen kunta tarvitsee jokaisen hallinnonalan osaamista ja yhteistyötä. Terveyden edistäminen on tietoista terveyteen

Lisätiedot

EP Ikä-sote 29.4.2016. Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen

EP Ikä-sote 29.4.2016. Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen EP Ikä-sote 29.4.2016 Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen 2 -Onni asuu kotona VISIO Jokaisen vastuu omasta hyvinvoinnistaan, omaehtoinen toiminta ja omahoito, 3- sektori ja vapaaehtoistoiminta, sähköiset

Lisätiedot

VANHUSTEN YMPÄRIVUOROKAUTISTEN PALVELUJEN VALVONTA Valviran kysely palvelua tuottaville yksiköille maalis-huhtikuussa 2010

VANHUSTEN YMPÄRIVUOROKAUTISTEN PALVELUJEN VALVONTA Valviran kysely palvelua tuottaville yksiköille maalis-huhtikuussa 2010 Raportti 1 (2) 1882/05.01.05.07/2010 22.06.2010 VANHUSTEN YMPÄRIVUOROKAUTISTEN PALVELUJEN VALVONTA Valviran kysely palvelua tuottaville yksiköille maalis-huhtikuussa 2010 Valviran ja Aluehallintovirastojen

Lisätiedot

Hoitoisuusluokittelua 20 vuotta mitä hyötyä? Pia Liljamo erikoissuunnittelija, TtM, sh Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Hoitoisuusluokittelua 20 vuotta mitä hyötyä? Pia Liljamo erikoissuunnittelija, TtM, sh Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Hoitoisuusluokittelua 20 vuotta mitä hyötyä? Pia Liljamo erikoissuunnittelija, TtM, sh Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Sisältö Mitä tarkoitusta varten hoitoisuusluokitusmittareita alettiin kehittään

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) Terveyslautakunta Tja/6 11.09.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) Terveyslautakunta Tja/6 11.09.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) 224 Toiminnan laatu Helsingin terveyskeskuksessa vuonna 2011 HEL 2012-001668 T 00 01 02 Päätös Käsittely päätti merkitä tiedoksi Toiminnan laatu Helsingin terveyskeskuksessa

Lisätiedot

SenioriKaste. Johtajat

SenioriKaste. Johtajat SenioriKaste Johtajat 2.11.2015 Hanketyöskentely Hanke tukee kuntien omaa kehittämistyötä Järjestämällä mm. kaikille yhteisiä työkokouksia (vertaistuki ja hyvien käytäntöjen jakaminen), seminaareja, koulutuksia

Lisätiedot

SYNNYTYSKESKUSTELU. Kätilöopiston Sairaala synnytysosasto 14. 1/2015. N. Harjunen. M-L. Arasmo. M. Tainio.

SYNNYTYSKESKUSTELU. Kätilöopiston Sairaala synnytysosasto 14. 1/2015. N. Harjunen. M-L. Arasmo. M. Tainio. SYNNYTYSKESKUSTELU Kätilöopiston Sairaala synnytysosasto 14. 1/2015. N. Harjunen. M-L. Arasmo. M. Tainio. Synnytyskeskustelu käydään lapsivuodeosastoilla ennen perheen kotiutumista ja tähän hetkeen on

Lisätiedot

Paja 3, Tampere

Paja 3, Tampere Paja 3, Tampere 3.12.2015 Aikataulu 9.15-9.30 Aamukahvit 9.30-9.45 Tervetuloa 9.45-11.30 Kotitehtävän purku 11.30-12.15 Lounas 12.15-13.30 Työskentelyä 13.30-14.00 Pajojen arviointi 14.00 14.15 Kahvi 14.15-14.30

Lisätiedot

Kotisairaalatoiminnan aloittaminen Eurajoella

Kotisairaalatoiminnan aloittaminen Eurajoella Kotisairaalatoiminnan aloittaminen Eurajoella vastaava sairaanhoitaja Eurajoen terveyskeskuksen vuodeosasto ja vanhainkoti Taustaa Kotisairaalatoiminnan tarkoituksena on tarjota potilaalle hänen kotonaan

Lisätiedot

Paljon tukea tarvitsevat - paljon palveluja käyttävät - hanke

Paljon tukea tarvitsevat - paljon palveluja käyttävät - hanke Paljon tukea tarvitsevat - paljon palveluja käyttävät - hanke POSKE:n kehittämishanke, jossa 4 osahanketta: Lappi, Kainuu, Länsi-Pohja, Keski-Pohjanmaa Keski-Pohjanmaan toiminnallisen osakokonaisuuden

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Vanhustyö 2015 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Lähde: Laatusuositus 2013 2 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi Seitsemän teema-aluetta ikäystävällisen Suomen rakentamiseksi

Lisätiedot

Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit. Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013

Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit. Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013 Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013 Case Tampere Tampere myllää perusteellisesti vanhuspalvelunsa (Yle 18.9.2013) Asiakkaalle

Lisätiedot

Etsivä vanhustyö, mitä se on? Anu Kuikka Suunnittelija Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry Etsivä mieli projekti

Etsivä vanhustyö, mitä se on? Anu Kuikka Suunnittelija Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry Etsivä mieli projekti Etsivä vanhustyö, mitä se on? Anu Kuikka Suunnittelija Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry Etsivä mieli 2012-2016 -projekti Etsivä vanhustyö on Yhteisölähtöistä ja sosiaalista toimintaa, jolla tavoitetaan

Lisätiedot

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle Mitä soteuudistus tarkoittaa minulle Sosiaali ja terveyspalvelut vuonna 2019 hallituksen esitysluonnoksen mukaisesti 11/2016 1 18.11.2016 Tämä on soteuudistus Soteuudistuksessa koko julkinen sosiaali ja

Lisätiedot

Kotkan kotihoidon kehittäminen: vastuuhoitajuudella lisäarvoa asiakkaalle

Kotkan kotihoidon kehittäminen: vastuuhoitajuudella lisäarvoa asiakkaalle Kotkan kotihoidon kehittäminen: vastuuhoitajuudella lisäarvoa asiakkaalle Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori Lappeenranta 9.10.2013 Kotihoito on ennaltaehkäiseviä ja toimintakykyä edistäviä

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin kotihoidon RAI käyttöönottosuunnitelma 17.3.2014

Seinäjoen kaupungin kotihoidon RAI käyttöönottosuunnitelma 17.3.2014 Seinäjoen kaupungin kotihoidon RAI käyttöönottosuunnitelma 17.3.2014 1. RAI- arviointijärjestelmän käyttöönoton tarkoitus ja tavoitteet Seinäjoella tarvitaan yhtenäinen ja luotettava arviointijärjestelmä

Lisätiedot

Kotiutuskäytännöt Kokemäellä

Kotiutuskäytännöt Kokemäellä Kotiutuskäytännöt Kokemäellä Kotihoidon näkökulmia kotiutukseen Kokemäen nykytilanteesta Vuonna 2013 alkuvuodesta ollut viimeksi tk sairaalassa pitkäaikaisia potilaita Tk sairaalassa keskim. 10 kokemäkeläistä

Lisätiedot

TERVEYDEN EDISTÄMINEN - PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso

TERVEYDEN EDISTÄMINEN - PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso 1 TERVEYDEN EDISTÄMINEN - PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso 2013 Jaana Vallivaara-Puttonen terveydenhoitaja 23.8.2013 INARIN KUNTA 99800 Ivalo 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Inarin kunnan

Lisätiedot

Muistisairaana kotona kauemmin

Muistisairaana kotona kauemmin Muistisairaana kotona kauemmin Merja Mäkisalo Ropponen Terveystieteiden tohtori, kansanedustaja Muistiliitto ry:n hallituksen puheenjohtaja Nykytilanne Suomessa sairastuu päivittäin 36 henkilöä muistisairauteen.

Lisätiedot

HAKEMUS RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN PERUSTERVEYDENHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISEEN 1.6.

HAKEMUS RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN PERUSTERVEYDENHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISEEN 1.6. Sosiaali- ja terveysministeriö Lääkintöneuvos Timo Keistinen Hallintoneuvos Anne Koskela Viitteet: Asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä (annettu 23.9.2014)

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (6) 204 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kuntouttavaa hoitotyötä koskevasta aloitteesta HEL 2013-005935 T 00 00 03 Päätös päätti antaa

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ VASTUUHENKILÖ: Toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ VASTUUHENKILÖ: Toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA

Lisätiedot

SenioriKaste hanke Lapin toiminnallinen osakokonaisuus Lapin toimintayksikön ohjausryhmä Projektipäällikkö Leila Mukkala

SenioriKaste hanke Lapin toiminnallinen osakokonaisuus Lapin toimintayksikön ohjausryhmä Projektipäällikkö Leila Mukkala SenioriKaste hanke Lapin toiminnallinen osakokonaisuus Lapin toimintayksikön ohjausryhmä Projektipäällikkö Leila Mukkala Lapin toiminnallisen osakokonaisuuden tavoitteet Muistisairaan ihmisen alueellisen

Lisätiedot

HILMO-tietoa ja koulutusta sosiaalihuollon tiedontuottajille

HILMO-tietoa ja koulutusta sosiaalihuollon tiedontuottajille HILMO-tietoa ja koulutusta sosiaalihuollon tiedontuottajille 29.9.2010 29.9.2010 Riikka Väyrynen 1 Esityksen sisältö THL tilastoviranomaisena HILMO-kokonaisuus Sosiaalihuollon hoidon päättymisilmoitukset

Lisätiedot

VASTAAJAN TAUSTATIEDOT Ympyröi sopivin vaihtoehto tai kirjoita vastauksesi sille varattuun tilaan. 1. Sukupuoleni on 1 nainen 2 mies

VASTAAJAN TAUSTATIEDOT Ympyröi sopivin vaihtoehto tai kirjoita vastauksesi sille varattuun tilaan. 1. Sukupuoleni on 1 nainen 2 mies 1 Kysely koostuu neljästä osiosta: -taustatiedoista -perustehtävään ja työn organisointiin liittyviin kysymyksiin -työn rikastamisen tavoitteisiin liittyviin kysymyksiin -työn rikastamisen keinoihin liittyviin

Lisätiedot

KESTÄVÄN KUNTATUOTTAVUUDEN JA TULOKSELLISUUDEN MITTARISTO. Tuloksellisuuden ulottuvuudet, tarkastelu valtakunnan tasolla ja kuntakohtaisesti

KESTÄVÄN KUNTATUOTTAVUUDEN JA TULOKSELLISUUDEN MITTARISTO. Tuloksellisuuden ulottuvuudet, tarkastelu valtakunnan tasolla ja kuntakohtaisesti 1(6) 29.9.2014 KESTÄVÄN KUNTATUOTTAVUUDEN JA TULOKSELLISUUDEN MITTARISTO Tuloksellisuuden ulottuvuudet, tarkastelu valtakunnan tasolla ja kuntakohtaisesti Tuottavuus ja taloudellisuus Palvelujen laatu

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetuksen 380/2009 mukaisen toimintasuunnitelman laatiminen Kemijärven kaupungille

Valtioneuvoston asetuksen 380/2009 mukaisen toimintasuunnitelman laatiminen Kemijärven kaupungille Valtioneuvoston asetuksen 380/2009 mukaisen toimintasuunnitelman laatiminen Kemijärven kaupungille - PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso 2010 Kirsti Peltoniemi Sirpa Lohi Syksy 2010 1 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE LIITE 3 1(7) VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE Kanta-Kauhavan kotihoito K u n t a y h t y m ä K a k s i n e u v o i n e n I k ä i h m i s t e n p a l v e l u t K o t i h o i t o K a n t a - K a u h a v a 3 /

Lisätiedot

LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN HYVINVOINTIPALVELUT

LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN HYVINVOINTIPALVELUT LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN HYVINVOINTIPALVELUT Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevien suun terveydenhuollon palveluiden valvonta Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Väitöstutkimus: Continuity of patient care in day surgery (Päiväkirurgisen potilaan hoidon jatkuvuus)

Väitöstutkimus: Continuity of patient care in day surgery (Päiväkirurgisen potilaan hoidon jatkuvuus) 1 Turun yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta Hoitotieteen laitos THM, esh Marja Renholm Väitöstutkimus: Continuity of patient care in day surgery (Päiväkirurgisen potilaan hoidon jatkuvuus) LEKTIO 6.11.2015

Lisätiedot

HOITOA JA HUOLENPITOA KOTISOHVALLE TULEVAISUUDEN ETÄMAHDOLLISUUDET

HOITOA JA HUOLENPITOA KOTISOHVALLE TULEVAISUUDEN ETÄMAHDOLLISUUDET HOITOA JA HUOLENPITOA KOTISOHVALLE TULEVAISUUDEN ETÄMAHDOLLISUUDET Leila Mukkala projektipäällikkö / Ikäihminen toimijana hanke 6.11.2014 GERIATRIN ETÄKONSULTAATIOPALVELUT Tavoitteena Geriatrian erikoislääkärinpalvelut

Lisätiedot

Kipuprojektin satoa. Pitkäkestoisen kivun moniammatillisen hoitomallin ja alueellisen palvelujärjestelmän kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirissä

Kipuprojektin satoa. Pitkäkestoisen kivun moniammatillisen hoitomallin ja alueellisen palvelujärjestelmän kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirissä Kipuprojektin satoa Pitkäkestoisen kivun moniammatillisen hoitomallin ja alueellisen palvelujärjestelmän kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirissä Osaraportti: nykytilan kuvaus ja toimijoiden haastattelut

Lisätiedot

Tausta tutkimukselle

Tausta tutkimukselle Näin on aina tehty Näyttöön perustuvan toiminnan nykytilanne hoitotyöntekijöiden toiminnassa Vaasan keskussairaalassa Eeva Pohjanniemi ja Kirsi Vaaranmaa 1 Tausta tutkimukselle Suomessa on aktiivisesti

Lisätiedot

Kuntien työskentelyn purku Maarit Kairala esosiaalityön maisterikoulutus -hanke, projektipäällikkö/ yliopisto-opettaja

Kuntien työskentelyn purku Maarit Kairala esosiaalityön maisterikoulutus -hanke, projektipäällikkö/ yliopisto-opettaja Kuntien työskentelyn purku Maarit Kairala esosiaalityön maisterikoulutus -hanke, projektipäällikkö/ yliopisto-opettaja Maarit Kairala marit.kairala@ulapland.fi Miten kunnat varautuvat kansalliseen tietojärjestelmään?

Lisätiedot

Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari

Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari 1. Hyvinvointikertomus Kunta Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari Valtuuston päätös laadinnasta ja tarkasteltavasta

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on oltava perusterveydenhuollon yksikkö, jossa on moniammatillinen terveysalan asiantuntemus ja joka tukee alueen

Lisätiedot

Palliatiivinen palveluketju Etelä- Savossa. 19.02.2016 Jarmo Lappalainen Ylilääkäri PTH-yksikkö

Palliatiivinen palveluketju Etelä- Savossa. 19.02.2016 Jarmo Lappalainen Ylilääkäri PTH-yksikkö Palliatiivinen palveluketju Etelä- Savossa 19.02.2016 Jarmo Lappalainen Ylilääkäri PTH-yksikkö Käsitteet Palliatiivisella hoidolla tarkoitetaan potilaan kokonaisvaltaista hoitoa siinä vaiheessa kun etenevää

Lisätiedot

ASUMISPAIKAN MYÖNTÄMISEN YLEISET KRITEERIT 1.4.2015

ASUMISPAIKAN MYÖNTÄMISEN YLEISET KRITEERIT 1.4.2015 ASUMISPAIKAN MYÖNTÄMISEN YLEISET KRITEERIT 1.4.2015 2 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Asumispaikan myöntämisen yleiset kriteerit... 4 3. Dementiayksikön paikan myöntämiskriteerit... 4 4. RAI-arviointi... 5

Lisätiedot

Yleistyvä pitkäikäisyys ja pitkäaikaishoidon uudet haasteet

Yleistyvä pitkäikäisyys ja pitkäaikaishoidon uudet haasteet Yleistyvä pitkäikäisyys ja pitkäaikaishoidon uudet haasteet Marja Jylhä, Pekka Rissanen, Juhani Lehto, Leena Forma, Merja Vuorisalmi, Mari Aaltonen, Jani Raitanen Terveystieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto

Lisätiedot

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Gun Sirén Toiminta Toimintaa ohjaa vuosiksi 2011 2015 laadittu vanhuspoliittinen strategia, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.4.2011. Toiminta käsittää

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN SISÄLTÖ JA PALVELUASUMISEN PIIRIIN PÄÄSYN KRITEERIT

JÄRVI-POHJANMAAN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN SISÄLTÖ JA PALVELUASUMISEN PIIRIIN PÄÄSYN KRITEERIT JÄRVI-POHJANMAAN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN SISÄLTÖ JA PALVELUASUMISEN PIIRIIN PÄÄSYN KRITEERIT Sijoitushoitaja Elina Niskakangas 27.4.2009 1.INTERVALLI/JAKSOHOITOON PÄÄSYN KRITEERIT

Lisätiedot

Iäkkään akuuttisairaanhoidon. yhteistyönä toimintamalli. Vanhustyön johtaja Johanna Lohtander

Iäkkään akuuttisairaanhoidon. yhteistyönä toimintamalli. Vanhustyön johtaja Johanna Lohtander Iäkkään akuuttisairaanhoidon palveluketjun tehostaminen monitoimijaisena yhteistyönä toimintamalli Ylilääkäri Arja Mustamo Vanhustyön johtaja Johanna Lohtander Työpaja 28.11.2014 Lähtötilanne Tehostetun

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen ohje SISÄLLYS 1. Yleistä... 1 2. Omaishoidon tuen myöntäminen... 1 2.1. Tuen hakeminen... 1 2.2. Tuen myöntämisedellytykset... 1 3. Hoitopalkkio...

Lisätiedot

Työryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa:

Työryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa: 1 Väliraportti (Luonnos) Karkkilan vuoden 2012 talousarvion sopeuttaminen Karkkilan kaupunginhallitus nimesi 7.11.2011 pitämässään kokouksessa työryhmän valmistelemaan esitystä PTKY Karviaisen toiminnan

Lisätiedot

Terveys ja talous 2016

Terveys ja talous 2016 Terveys ja talous 2016 15.9.2016 Tehokkuutta osaamisen kehittämiseen Oppiportin hyödyntämisen mahdollisuuksista Digidigi Digitalisaatio haastaa perinteiset toimintamallit ja muuttaa maailmaa, sosiaali-

Lisätiedot

Tukea vapaaehtoistoiminnasta. Esite Kouvolan terveyskeskussairaalan osasto 6:n ja Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen tukihenkilöiden yhteistyöstä

Tukea vapaaehtoistoiminnasta. Esite Kouvolan terveyskeskussairaalan osasto 6:n ja Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen tukihenkilöiden yhteistyöstä Tukea vapaaehtoistoiminnasta Esite Kouvolan terveyskeskussairaalan osasto 6:n ja Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen tukihenkilöiden yhteistyöstä Lohduttaminen ei tarvitse suuria sanoja, ei valmiita vastauksia.

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla 2 Johdanto Tämän hoitotyön toimintaohjelman tavoitteena on toimia suunnannäyttäjänä alueelliselle kehittämiselle ja yhteistyölle ennakoiden tulevia

Lisätiedot

Oulun Mielenterveys- ja päihdepalvelut muutosten pyörteissä

Oulun Mielenterveys- ja päihdepalvelut muutosten pyörteissä Oulun Mielenterveys- ja päihdepalvelut muutosten pyörteissä Johtamisen tiekartta hanke Loppuseminaari 29.9.2014 Sirkku Pikkujämsä Terveysjohtaja, Oulun kaupunki Oulun kaupungin tavoitteet mielenterveys-

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa 1 24.1.2017 Liisa Niiranen 10,1 % 9 % 7,5 % 11,3 % Timo Aro 2016 Lapin väestöennuste Ennuste 2040 Ennuste 2030 Ennuste 2020

Lisätiedot

Hoitotyön johtaminen helpottuu RAFAELA - ja WFM- järjestelmien avulla

Hoitotyön johtaminen helpottuu RAFAELA - ja WFM- järjestelmien avulla Hoitotyön johtaminen helpottuu RAFAELA - ja WFM- järjestelmien avulla RAFAELA -asiantuntija Pia Fredriksson, FCG Konsultointi Projektipäällikkö Pirjo Ketola, Numeron Ke 14.9.2016 klo 10.40 11.10 Ohjelma

Lisätiedot

Tornion terveyskeskuksen virka-ajan päivystystoiminnan kehittäminen. Pilottikohteen väliraportti kattaen PaKaste -työskentelyjaksot vuonna 2010

Tornion terveyskeskuksen virka-ajan päivystystoiminnan kehittäminen. Pilottikohteen väliraportti kattaen PaKaste -työskentelyjaksot vuonna 2010 Tornion terveyskeskuksen virka-ajan päivystystoiminnan kehittäminen 2009-2011 Pilottikohteen väliraportti kattaen PaKaste -työskentelyjaksot vuonna 2010 Merja Ollila &Päivi Rantamaula 10.11.2010 Väliraportin

Lisätiedot

TYÖNKUVAT. Gerontologinen sosiaalityö työkokous Saara Bitter

TYÖNKUVAT. Gerontologinen sosiaalityö työkokous Saara Bitter TYÖNKUVAT Gerontologinen sosiaalityö työkokous 18.11.2015 Saara Bitter MUISTIHOITAJA Muistihoitajalla tarkoitetaan etenevien muistisairauksien hoitoon perehtynyttä terveydenhuollon henkilöä. Muistihoitaja

Lisätiedot

Väli-Suomen Ikäkaste Äldre-kaste II kehittämishanke Päijät-Hämeen Pätevä-osahanke

Väli-Suomen Ikäkaste Äldre-kaste II kehittämishanke Päijät-Hämeen Pätevä-osahanke Väli-Suomen Ikäkaste Äldre-kaste II kehittämishanke Päijät-Hämeen Pätevä-osahanke 14.2.2013 Kristiina Hyytiälä, projektipäällikkö Mari Peltomaa, projektisuunnittelija Pätevän tavoitteet ja toimenpiteet

Lisätiedot

Ikäihmisten kotihoidon toimintamalli ja kirjaamisen edellytykset (Iki-hanke)

Ikäihmisten kotihoidon toimintamalli ja kirjaamisen edellytykset (Iki-hanke) Ikäihmisten kotihoidon toimintamalli ja kirjaamisen edellytykset (Iki-hanke) Hankkeen osapuolet: Liedon kunta Uusikaupunki Raision kaupunki Raision kaupunki toimii hankkeen hallinnoivana osapuolena Varsinais-Suomen

Lisätiedot

HYVINVOINTI JA TERVEYS ON YHTEINEN TAVOITE. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma

HYVINVOINTI JA TERVEYS ON YHTEINEN TAVOITE. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma HYVINVOINTI JA TERVEYS ON YHTEINEN TAVOITE Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma 2008-2011 Kaikille mahdollisuus terveelliseen ja turvalliseen elämään KASTE-ohjelma on sosiaali- ja

Lisätiedot

PaKaste2 Lapin osahanke. Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyö Tiedontuotanto Vanhustyö Terveyden edistäminen

PaKaste2 Lapin osahanke. Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyö Tiedontuotanto Vanhustyö Terveyden edistäminen PaKaste2 Lapin osahanke Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyö Tiedontuotanto Vanhustyö Terveyden edistäminen Pakaste 2 sosiaalityö tilannekatsaus PaKaste 1:n aikana kehitettyjen toimintamallien juurruttaminen

Lisätiedot

S6. Verkosto- ja tietokysely (Ulla Salmelainen)

S6. Verkosto- ja tietokysely (Ulla Salmelainen) S6. Verkosto- ja tietokysely (Ulla Salmelainen) Verkostokysely (Digium-pohja) Seuraavassa on lueteltu eri organisaatioita ja yhteisöjä, jotka ovat mahdollisesti yhteystahojasi tässä hankkeessa. Arvioi

Lisätiedot

Ollaan kuin kotona TEKSTI RAIJA LEINONEN, PROJEKTITYÖNTEKIJÄ, PERHEHOITOLIITTO KUVAT VILLE KOKKOLA

Ollaan kuin kotona TEKSTI RAIJA LEINONEN, PROJEKTITYÖNTEKIJÄ, PERHEHOITOLIITTO KUVAT VILLE KOKKOLA 28 Töissä Ollaan kuin kotona Sairaanhoitaja Anja Halonen irrottautui hallinnollisista töistä ja perusti kotiinsa ikäihmisten perhehoitopaikan. Vain yksi asia on kaduttanut: ettei aloittanut aikaisemmin.

Lisätiedot

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan?

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Matkailun laatu laatukäsikirja osaksi yrityksen sähköistä liiketoimintaa Sähköinen aamuseminaari matkailualan toimijoille 24.8.2010 Riitta Haka

Lisätiedot