Hallintasuunnitelma haitallisten vieraslajien torjumiseksi yhteenveto suunnitelmaehdotuksesta annetuista lausunnoista

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallintasuunnitelma haitallisten vieraslajien torjumiseksi yhteenveto suunnitelmaehdotuksesta annetuista lausunnoista"

Transkriptio

1 Hallintasuunnitelma haitallisten vieraslajien trjumiseksi yhteenvet suunnitelmaehdtuksesta annetuista lausunnista MMM pyysi lausuntja ehdtuksista: haitallisten vieraslajien hallintasuunnitelmaksi; haitallisten vieraslajien tahattmia väyliä kskevaksi timintasuunnitelmaksi Ehdtukset kskivat EU:n vieraslajiluetteln tettuja lajeja Lausuntaika Lausuntpyynnön jakelu: ks. dia lausunnnantajaa: ks. dia 11

2 Hallintasuunnitelmaehdtus yhteenvet lausunnista Yleisiä näkemyksiä suunnitelmista 1/3 Ehdtetut suunnitelmat tarpeellisia ja timenpiteet kannatettavia, pririsinti järkevää Käytännön tteutumisen varmistamiseksi ja timien kustannusten hahmttamiseksi tarvitaan knkreettisempaa määrittelyä timien tteutustavasta. Aktiivista tutkimusta ja seurantaa jatkettava, jtta ennakinti n mahdllista. Elinkeinihin liittyvät timinnat jatkuttava ennallaan. Seurattava, jhtavatk timenpiteet käytännön timiin kentällä. Tivtaan vastaavaa suunnitelmaa kansallisen luetteln lajeista, ml. systemaattiset trjunta- ja tiedtuskampanjat. Timenpiteiden tteuttaminen vaatii rganisitua yhteistyötä julkisen, yksityisen ja järjestösektreiden välillä, vastuuta tulee jakaa laaja-alaisesti yhteisöille ja kansalaisille. Resurssit lemattmat Lyhytaikaisia hankkeita; rahitusmekanismien ja kannustimien kehittäminen ratkaisevassa asemassa.

3 Hallintasuunnitelmaehdtus yhteenvet lausunnista Yleisiä näkemyksiä suunnitelmista 2/3 Tärkeää turvata tutkitun tiedn saatavuus sekä kulutuksen ja petuksen tarjama yleinen tietisuus asiasta Lisätään vieraslajiasia lunnnvara-alan, erityisesti ammatillisen kulutuksen petussuunnitelmiin Timenpiteet khdistuvat pääasiassa jättiputkiin, mutta timet pitäisi ulttaa myös muihin lajeihin kuten lupiiniin, kurtturuusuun ja jättipalsamiin. Supikira ja minkki mukaan luetteln; tällöin myös lievennyksiä metsästyslakiin ja pyyntivälineisiin, ml. vapaa keinvaln käytön salliminen pyynnin helpttamiseksi. Kultashakaali ja valkhäntäkauris luetteln. Lajihavainnista ajankhtainen tiet prtaaliin, ja salasanan taakse yksityiskhtaista lisätieta viranmaisia varten. Kattavan valistuksen lisäksi tarvitaan testattuja timintamalleja, ml. kaikki lajin hävittämisen eri vaiheet. Vieraslajien trjunnassa tulee ensisijaisesti käyttää muita kuin kemiallisia menetelmiä.

4 Hallintasuunnitelmaehdtus yhteenvet lausunnista Yleisiä näkemyksiä suunnitelmista 3/3 Tahattmia leviämisväyliä kskeva timintasuunnitelma: Laivaan itse siirtyvien lajien salta ehdtetut alustarkastukset epärealistinen ja hyödytön timenpide; tulisi krvata aluksen henkilökunnan infrmimisella ngelmasta ja keinista itse estää lajien siirtyminen. [ei sisälly ensisijaisiin timenpiteisiin, jissa vastuu- ja yhteistyötaht sekä aikataulut määritelty] IMO:n painlastivesiyleisspimuksen nudattamista valv Trafi ja tarkastuksen sa-alueet svittu satamavaltitarkistuksissa; nämä vidaan haluttaessa kirjata timintasuunnitelmaan, tai velvitteet pistaa kknaan, muita päällekkäisiä tms. vaatimuksia ei vida tteuttaa. Alusten rungnpuhdistukseen ei säädettyjä velvitteita; visi pistaa timintasuunnitelmasta. [ei sisälly ensisijaisiin timenpiteisiin, jissa vastuu- ja yhteistyötaht sekä aikataulut määritelty] Uusia tekstimutiluja kappaleisiin 2 ja 3 khdassa Ensisijaiset timenpiteet.

5 Puuttuvia timenpiteitä Hallintasuunnitelmaehdtus yhteenvet lausunnista Timenpiteiden tteuttajaksi nimetään päävastuutah; käynnistää, krdini, kutsuu yhteistyökumppanit. Vimavarat varmistettava. Tarvitaan lisätutkimusta ja selvitys timenpiteistä myös muiden ptentiaalisesti leviävien lajien salta (hallintasuunnitelman ryhmään 2 kuuluvat). Bilgisen trjunnan keinja j tiedssa jidenkin lajien salta (mm. jättipalsami). Vieraslajilakia tulisi täydentää ympäristöjärjestöjen vireillepan- ja muutksenhakuikeudella. Vieraslajijätteelle ja maa-ainekselle maksuttmat vastaanttpaikat jkaiseen kuntaan. Metsien terveyttä uhkaavat vieraslajit tettava humin. Kansallisen seurantajärjestelmän tunnettavuutta syytä parantaa. Kunkin kunnan ja kaupungin sivuille vieraslajihjeistusta. Jättiputkien hävittämiseen ylijäämämaiden vastaantn yhteydessä ketimintalupien jatk evätty.

6 Hallintasuunnitelmaehdtus yhteenvet lausunnista Muu kustannustehkas vieraslajien trjunta Prtaalin entistä tehkkaampi hyödyntäminen; yhteistä tiedtemateriaalia, valmiita hjephjia ja neuvntamateriaalia kaikkien käyttöön, kuntia varten hjepankkeja. Viestinnän ja valmennuksen kautta suuret massat mukaan ennaltaehkäisevään työhön. Ludaan uusi vieraslajiturvallisten tutteiden, palveluiden ja timijiden sertifikaattijärjestelmä; tult käytettäisiin kartitus-, tutkimus- tai trjuntahankkeisiin. Trjuntatimenpiteiden ikein khdistamiseksi arviidaan vieraslajien aiheuttamat taludelliset tappit, vaikutukset ja riskit. Ludaan verkst vieraslajeja sisältävien massjen käsittelypaikiksi; tällä hetkellä a. ympäristölupia tällaiselle timinnalle n hankala saada eikä vastaanttpaikkja vi kehittää.

7 Hallintasuunnitelmaehdtus yhteenvet lausunnista Lisäksi muita tahja ja timijita vieraslajien trjuntaan 1/3 Evira tuntee mm. bilgisen trjunnan keinja (kasvinterveyden sujelemisesta annetun lain timivaltainen viranmainen) Työllistämishankkeiden hyödyntäminen vieraslajien trjunnassa; yhteistyömahdllisuus TEM:n kanssa. Ml. yritykset ja yhtiöt. Lisätään maa-, metsä- ja puutarhataluden etujärjestöt ja neuvntarganisaatit mukaan vastuu- ja yhteistyötahihin. Lisätään akvaari-, lemmikkieläin- ja kalastustarvikekaupat vastuu- ja yhteistyötahihin. Tulevien maakuntien ja Luvan rlit ja tehtävät mukaan tteutukseen. Vieraslajien hallintaan mukaan erilaiset harrastajaryhmät, kuten metsästäjät, kalastajat ja partilaiset.

8 Hallintasuunnitelmaehdtus yhteenvet lausunnista Lisäksi muita tahja ja timijita vieraslajien trjuntaan 2/3 Tärkeitä yhteistyötahja vieraslajijätteen käsittelyn salta kuntien (ja tulevien maakuntien) jätehultlaitkset sekä Viherympäristöliitt. Yhteistyöhön trjunnassa lunnn mnimutisuutta edistävät järjestöt, makti- ja vapaa-ajanasujien etujärjestöt, kyläyhdistykset, ppilaitkset ja kulut, eksysteemipalveluista hyötyvät yritykset, Tielaitksen trjuntavastuulle tiesuuksilta myös laajemmalle levinneet lajit. Maatalusyrittäjille markkinarak vieraslajitrjunnassa. Sumen riistakeskuksen asiantuntemus ja saaminen mukaan riistalajeihin verrattavien ravalajien ja muiden vastaavien lajien trjuntayhteistyöhön. Viestintä- ja kulutusmahdllisuus riistakeskuksen kautta yli metsästäjälle. Ehdtus: Ely-keskusten ja riistanhityhdistysten paikalliset spimukset (ks. suurriistan virka-aputiminta)

9 Hallintasuunnitelmaehdtus yhteenvet lausunnista Lisäksi muita tahja ja timijita vieraslajien trjuntaan 3/3 Tiedtukseen, valistukseen ja trjuntaan mukaan paikallisia timijita, kuten ktiseutu-, liikunta-, ulkilu-, lunt- ja nurisjärjestöt. Sumen Vapaa-ajankalastajien Keskusliitt mukaan yhteistyötahihin viestintään ja pastukseen vapaa-ajankalastajille.

10 Hallintasuunnitelmaehdtus yhteenvet lausunnista Lausunta pyydettiin seuraavilta tahilta: Elintarviketurvallisuusvirast Evira Ely-keskukset (kaikki) Espn kaupunki Etelä-Sumen aluehallintvirast Helsingin kaupunki Hämeenlinnan kaupunki Kalataluden keskusliitt Kuvlan kaupunki Kuntaliitt Liikenne- ja viestintäministeriö Liikennevirast Liikenteen turvallisuusvirast Trafi Lunnntieteellinen Keskusmuse Lumus Lunnnvarakeskus Maa- ja metsätalustuttajain Keskusliitt MTK ry Metsähallitus Metsätellisuus ry Metsätellisuus ry Opetus- ja kulttuuriministeriö Opetushallitus Puutarhaliitt ry Puutarhaliitt ry Rudus Oy Rudus Oy Senaatti-kiinteistöt Sumen Akatemia Sumen ammattikalastajaliitt ry Sumen eksttisten eläinten harrastajayhdistysten liitt ry Sumen Lemmikkiliitt ry Sumen lunnnsujeluliitt ry Sumen riistakeskus Sumen vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö ry Sumen vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö ry Sumen vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö ry Sumen ympäristökeskus Tulli Turvallisuus- ja kemikaalivirast Tukes Vantaan kaupunki Viherympäristöliitt ry Ympäristöministeriö

11 Hallintasuunnitelmaehdtus yhteenvet lausunnista. Lausunt saatiin seuraavilta tahilta: Elintarviketurvallisuusvirast Evira Ely-keskus, Etelä-Phjanmaa Helsingin kaupunki Kalataluden keskusliitt Kuntaliitt Liikennevirast Liikenteen turvallisuusvirast Trafi Maa- ja metsätalustuttajain Keskusliitt MTK ry Opetus- ja kulttuuriministeriö Rudus Oy Sumen lunnnsujeluliitt ry Sumen riistakeskus Sumen vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö ry Sumen ympäristökeskus Turvallisuus- ja kemikaalivirast Tukes Muut lausunnnantajat: Grönqvist Kari, Haka Jrma, Häkkinen Raim, Järvelä Jrma, Linterm Lassa, Mnnen Jyri, Nieminen Jenni, Paunila Sakari, Pasanen Kai-Petteri, Perälä Aki, Pitkäjärvi Sakari, Phjla Ville, Rannila Jukka, Rytkönen Teemu, Sal Hannu, Savlainen Mikk, Suurtal Tumas, Tuminen Markku