Tahtin toteutus on käynnistynyt

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tahtin toteutus on käynnistynyt"

Transkriptio

1 VTML, Valtiovarainministeriö TIEDOTE 1 (5) Tahtin toteutus on käynnistynyt Työnantajatoiminnan henkilötietohanke, Tahti, on siirtynyt toteutusvaiheeseen. Työtä tehdään aikataululla, jossa tiedonkeruu Tahtiin käynnistyy vuonna Tahti-järjestelmään liittyvien tarpeiden määrityksissä sekä myöhemmin käyttöönotoissa ja koulutuksissa virastojen näkemys ja osallistuminen on tärkeää. Tahti-hanke uudistaa työnantajatoiminnassa tarvittavaa henkilöstövoimavarojen tiedonhallintaa. Tavoitteena on yhteinen suunnittelua, päätöksentekoa ja johtamista tukeva tietojärjestelmä, joka tarjoaa entistä ajantasaisempaa tietoa, vertailutietoa ja parempaa käytettävyyttä eri käyttäjäryhmien tarpeet huomioiden. Mihin hankinnassa päädyttiin? Tahti-järjestelmän toteutusvaihe käynnistyi helmikuun alussa WM-datan ja Elman kanssa. Tiedonkeruu Tahtiin tapahtuu Elman kautta ja tiedon hyödyntämisessä käytetään Cognoksen välineitä. Cognoksen ReportNetillä ja PowerPlayllä toteutetaan raportointi, Cognoksen Planningillä korotusmallien simulointisovellus. Tavoitteena on ollut hankkia helppokäyttöinen ja monipuolinen ratkaisu, jonka avulla suunnittelu- ja raportointiprosessit sujuvat valtion virastoissa nopeasti ja luotettavasti. Toteutus kolmessa vaiheessa Niin kuin elefantti syödään pienissä paloissa, myös Tahti toteutetaan kolmessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa toteutustyö keskittyy tiedonkeruuseen ja koko järjestelmän kivijalan, tietokannan, rakentamiseen. Vuoden 2006 alusta lähtien Tahti on valmis vastaanottamaan virastojen tiedot. Nykyiset VHR- ja VHR-V kyselyt kerätään viimeisen kerran vuoden 2005 tiedoista. Toisessa vaiheessa Tahtin toteutuksessa panostetaan raportoinnin kehittämiseen. Raportointivälineet ovat virastojen käytössä jo tiedonkeruun käynnistyessä, mutta tuolloin valmiiden raporttien määrä on vielä suppea. Vuoden 2006 aikana uusia raportteja toteutetaan useita kymmeniä. Kolmannessa vaiheessa toteutetaan korotusmallien simulointisovellus, jonka avulla lasketaan neuvottelutoiminnan tarvitsemia korotusmallien kustannusvaikutuksia sekä henkilöstökustannuksia budjetoinnin tarpeisiin. Sovellus valmistuu vuoden 2006 lopussa. Tahtin tuottama raportointi ja korotusmallien simulointisovellus korvaavat nykyisin monessa virastossa käytössä olevan Helmi Infon.

2 VTML, Valtiovarainministeriö TIEDOTE 2 (5) Kuva: Tahti-hankkeen vaiheistus Määrittely ja hankinnan valmistelu Kilpailutus Toteutus: tiedonkeruu ja kanta Käyttöönotot: tiedonkeruu virastoista Toteutus: raportointi Käyttöönotot: raportointi Toteutus: simulointi Käyttöönotot: simulointi Yhdessä tekemisen meininkiä? Kuukausittaisen koko valtion henkilöstön kattavan tiedonkeruun onnistunut toteutus on haaste, jossa tehtävien ketjuun ei saa jäädä yhtään heikkoa lenkkiä. Tiedonkeruun tiivis aikataulu ja mahdollisimman oikeellisen tiedon tavoittelu palvelee Tahtin käyttäjiä tuottamalla raportointiin ajantasaista ja laadukasta tietoa. Ennen vuoden 2006 alussa alkavaa tiedonkeruuta prosessi suunnitellaan ja testataan huolella. Mukaan työhön on jo lähtenyt henkilöstö- ja palkanlaskentajärjestelmien järjestelmätoimittajia. Nyt etsitään asiasta kiinnostuneita virastoja varmistamaan tiedonkeruun toteutuksen ja käyttöönoton onnistuminen. Laadukas ja ajantasainen tieto ei pitkälle kanna, jos sen hyödyntämiseksi ei ole toteutettu tarpeisiin vastaavaa raportointia. Palaute ja toiveet ovat toki tervetulleita kaikilta Tahtin käyttäjiltä, mutta sen lisäksi kiinnostuneista käyttäjistä/virastoista kootaan asiantuntijaryhmä, jonka tietämyksen avulla Tahtiin toteutetaan tarpeelliset ja toimivat raportit. Myös ensi vuonna käynnistyvän simulointisovelluksen toteutus tarvitsee vahvaa käyttäjänäkökulmaa onnistuakseen. Toivomme saavamme mukaan sekä Helmi Info käyttäjiä että muilla ratkaisuilla nykyisin kustannuslaskelmia tekeviä virastoja. Lisäksi simulointisovelluksen toteutuksessa tarvitaan tietoa UPJ:n mukanaan tuomista uusista tarpeista. Suunnitelmat tiedonkeruun testauksesta ja käyttöönotoista tarkentuvat kesällä. Toivomme, että meillä olisi tuolloin tieto virastoista, jotka olisivat valmiita lähtemään avuksi tässä työssämme. Raportoinnin ja simulointisovelluksen osalta mukaan voi ilmoittautua myöhemminkin tai tässä vaiheessa vasta alustavasti. Tarkoituksena on hakea yhteistyöhön tavat, jotka eivät kuormittaisi asiantuntijoina mukaan tulleita virastoja. Työrukkasina toimivat Valtiokonttorin ja Valtiovarainministeriön yhteinen projektiryhmä sekä Tahtin toteutuksesta vastaavat toimittajat. Tahti-hankkeesta ja hankkeeseen osallistumisesta voi kysyä lisää hankepäällikkö Suvi Kumpulaiselta puh. (09) ).

3 VTML, Valtiovarainministeriö TIEDOTE 3 (5) Tahtin kuvaus Tahti tuottaa tietoa... Uudistustyössä tavoitteena on tehokas henkilöstövoimavarojen suunnittelua, päätöksentekoa ja johtamista tukeva tietojärjestelmä. Tahti tarjoaa käyttäjilleen tietoa henkilöstöstä neuvottelutoiminnan, budjetoinnin, toiminnansuunnittelun ja henkilöstöjohtamisen tueksi. Tahtin avulla voidaan tuottaa erilaisia tilastoja jopa kuukausittaiseen henkilöstön tilan ja työvoimakustannusten seuraamiseen sekä simuloida henkilöstökustannuksia. Tahti tuottaa tilastoja valtion henkilöstöstä ja palkkauksesta sekä sisältää erilaisin ryhmityksin saatavaa vertailutietoa muista virastoista, valtiosta ja yleisistä työmarkkinoista. Kaikki tiedot saadaan kysyjän käyttöoikeuksista riippuen virasto / hallinnonala / koko valtio tasoilla, minkä lisäksi virastot voivat raportoida omia tietojaan organisaatiorakenteensa ja henkilöryhmäluokittelunsa mukaisesti. Tahtiin voidaan määritellä raportteja, jotka käyttäjä saa sähköpostiinsa määräaikoina. Ministeriöt saavat nykyistä paremmin tietoa hallinnonalansa ja sen virastojen henkilöstövoimavarojen kehityksestä. Tahti tavoittelee parannusta nykytilanteeseen tuottamalla yhtenäisen ratkaisun hajanaiseen järjestelmäympäristöön, kehittämällä tiedonkeruuprosessia ja tuottamalla ajantasaisempaa tietoa, jota hyödynnetään laajalti valtiolla. Kuva: Tahtin käyttäjät Valtiotaso Ylin johto Hallinnonalat Virastot Päälliköt ja asiantuntijat Henkilöstöhallinto Virastojen operatiiviset henkilöstö- ja palkkajärjestelmät

4 VTML, Valtiovarainministeriö TIEDOTE 4 (5)...ja säästöä Tahti on tuottavuushanke, joka yhtenäistää ja tehostaa toimintaa sekä mahdollistaa tähänastista laajemman ja parempitasoisen tiedonsaannin henkilöstöjohtamisen tueksi. Hanke tavoittelee kustannustehokkuutta ja parempaa hallittavuutta korvaamalla nykyisiä erillisjärjestelmiä (mm. valtion henkilörekisterit VHR ja VHR-V, VTML:n Extranet, Helmi Info ja KOJO) yhdellä integroidulla järjestelmäratkaisulla. Tahtin tavoitteena on tuottaa valtion henkilöstövoimavarojen tietotuotannon ja neuvottelutoiminnan edellyttämä tietosisältö ja välineet tietojen aktiivikäyttö osana johtamista ja suunnittelua virastoissa, laitoksissa, hallinnonaloilla ja konsernitasolla sekä eri käyttäjäryhmissä mahdollistaa virastoissa vertailutiedon hyödyntäminen tuottaa yhtenäinen tietopohja, laskentaperusteet ja raportointi tuottaa aikaisempaa ajantasaisempi, laadukas tieto kustannustehokkuus sekä yhtenäinen keskitetty ratkaisu, jota voidaan laajentaa ja kehittää joustavasti muutostilanteissa. Tahtin tarjoamat palvelut ovat johdon raportointi vertailutieto muista virastoista, valtiosta ja työmarkkinoista tilastot henkilöstöstä ja palkkauksesta henkilöstötilinpäätös- ja työvoimakustannusraportointi väline omaehtoisille kyselyille (ad hoc tarpeet tiedon raportoinnissa) väline neuvottelutoiminnan tarvitsemien korotusmallien simuloimiseen ja henkilöstömenojen budjetointiin (kustannuslaskenta) tiedonkeruun organisointi ja kerätyn tiedon jalostaminen yhtenäiseen, raportoitavaan muotoon Tahti toteuttaa keskitetyn henkilöstötiedon ratkaisun, joka ei tuota virastojen operatiivista HR-raportointia. Tahti ei myöskään vastaa tarpeeseen yhtenäistää virastojen operatiivisten HR-järjestelmien kenttää. Tahtin ensimmäinen toteutus tukee nykymallista tietotuotantoa, budjetointia ja neuvottelutoimintaa.

5 VTML, Valtiovarainministeriö TIEDOTE 5 (5) Tahtin hyötyjä ovat: Valtio/konsernitaso Tahti yhtenäistää valtiolla henkilöstövoimavarojen hallinnan ja kehittämisen käytäntöjä sekä edistää tiedon hyödyntämistä johtamisessa. Tahti yhtenäistää käytäntöjä raportoinnissa ja tunnuslukujen laskennassa ja tuottaa näin yhteismitallista ja vertailukelpoista tietoa koko valtiosta. Tahtin myötä kokonaiskuva valtion henkilöstövoimavarojen tilasta on ajantasainen. Tahti tehostaa nykyistä hajautettua tietotuotantoa ja tuottaa keskitetyn ratkaisun virastoissa ja hallinnonaloilla erikseen toteutettujen ratkaisujen sijasta. Valtion Työmarkkinalaitos, VM Toiminta valtion työmarkkinalaitoksena edellyttää kattavan ja ajantasaisen tietopohjan sekä tehokkaat ja luotettavat kustannuslaskennan simulointivälineet. Henkilöstömenojen budjetointilaskelmat edellyttävät samoin kattavan ja ajantasaisen tietopohjan ja toimivat laskentajärjestelmät. Tahti korvaa vanhoja, eriytyneitä ja osittain elinkaarensa loppupuolella olevia ratkaisuja tuottaen tilalle yhtenäisen järjestelmän, jonka ylläpito, kehittäminen ja käyttäminen on nykyistä kustannustehokkaampaa. Yhteinen Tahti-järjestelmä merkitsee kustannustehokkaan toteutuksen ja käyttöönoton lisäksi käyttökustannusten alentumista nykyiseltä tasolta siirtymävaiheen jälkeen. Hallinnonalat Hallinnonalan kokonaisuuden hallinta on nykyisin ongelmallista. Tahti kerää tietoa koko valtiosta ja tarjoaa hallinnonaloille välineen alaistensa virastojen sekä koko hallinnonalan tilanteen seurantaan. Virastot, ministeriöt ja laitokset Ministeriöt, virastot ja laitokset tarvitsevat henkilöstöjohtamisen tueksi uusia kehittyneitä työvälineitä. Tahti tuottaa useammin ja helpommin saatavilla olevaa vertailutietoa hallinnonaloista, virastotyypeistä, koko valtiosta sekä yleisistä työmarkkinoista. Tahti tuottaa tulosohjaus- ja tilivelvollisuusuudistuksen edellyttämää tietoa henkilöstövoimavarojen seurantaan. Henkilöstötilinpäätökset ja työvoimakustannusraportointi edellyttävät jo tällä hetkellä laajaa raportointia, johon Tahti tuottaa välineen ja yhdenmukaisuutta. Järjestelmästä saa ad hoc raportointia, kun normaali raportointi ei riitä. Välineelle kustannuslaskennan toteuttamisessa on tarvetta. Kokonaissuunnitelmassa on lähdetty Tahti-hankkeen ripeästä toteutuksesta ja käyttöönotosta siten, että virastoissa siitä saadaan konkreettista hyötyä jo vuoden 2006 aikana.

Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003. Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM

Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003. Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003 Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM Sisältö Johdon yhteenveto 2 Taustaa ja tavoitteet 6 Nykytilan haasteet 9 Ohjausmalli

Lisätiedot

Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä

Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Kaarina Patrikainen 2012 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Vuosi 2006. Liikevaihto, Me Liiketulos, Me Tilauskanta, Me. Vuosikertomus 2006 1. * ) hallituksen esitys 14.2.2007 50,2 5,2 46,7 24,2 3,6 13,0

Vuosi 2006. Liikevaihto, Me Liiketulos, Me Tilauskanta, Me. Vuosikertomus 2006 1. * ) hallituksen esitys 14.2.2007 50,2 5,2 46,7 24,2 3,6 13,0 VUOSIKERTOMUS 2006 Sisältö Vuosi 2006 1 Affecto lyhyesti 2 Johtoajatukset 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Affecton toiminta 6 Henkilöstö 10 Liiketoiminta Suomessa 12 Liiketoiminta Baltiassa 14 Liiketoiminta

Lisätiedot

PUOLUSTUSMINISTERIÖ 15.12.2004 Resurssipoliittinen osasto Talousyksikkö 10272/2910/200. Neuvotteleva virkamies Pentti J. Miettinen

PUOLUSTUSMINISTERIÖ 15.12.2004 Resurssipoliittinen osasto Talousyksikkö 10272/2910/200. Neuvotteleva virkamies Pentti J. Miettinen PUOLUSTUSMINISTERIÖ 15.12.2004 Resurssipoliittinen osasto FI.PLM.4628 Talousyksikkö 10272/2910/200 Neuvotteleva virkamies Pentti J. Miettinen TASE-SELVITYSMIESRAPORTTI 15.12.2004 Puolustusministeriölle

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihanke 2: Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen Loppuraportti Matti Franck Valtiovarainministeriö, HKO, KuntaIT Heikki Talkkari Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

TILASTOTOIMEN SELVITYSHANKE. Tilastotoimen selvityshankkeen loppuraportti

TILASTOTOIMEN SELVITYSHANKE. Tilastotoimen selvityshankkeen loppuraportti TILASTOTOIMEN SELVITYSHANKE Tilastotoimen selvityshankkeen loppuraportti 4.11.2008 2 Sisällysluettelo 1. Esipuhe...4 2. Tiivistelmä...5 3. Selvityshenkilöiden ehdotukset...6 4. Johdanto...12 5. Toimeksianto

Lisätiedot

RAKETTI XDW -projektin loppuraportti

RAKETTI XDW -projektin loppuraportti RAKETTI XDW -projektin loppuraportti 14.4.2011 Manne Miettinen, Jussi Auvinen ja Teemu Kemppainen RAKETTI XDW polku, jonka kuljin... 2 Tuotokset ja panokset... 5 Projektin tavoitteet ja lähtökohdat...

Lisätiedot

Business White Paper LAADUNVARMISTUS TIETOHALLINNON STRATEGISENA TYÖKALUNA

Business White Paper LAADUNVARMISTUS TIETOHALLINNON STRATEGISENA TYÖKALUNA Business White Paper LAADUNVARMISTUS TIETOHALLINNON STRATEGISENA TYÖKALUNA Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Tiivistelmä... 3 1. Ei päivää ilman tietotekniikkaa... 4 2. Tietojärjestelmät liiketoiminnan

Lisätiedot

Optimoinnin avulla eroon terveydenhuollon jonoista

Optimoinnin avulla eroon terveydenhuollon jonoista SAS Institute Oy:n sidosryhmälehti Ennusteita kentän esimiehille Hankesalkku arvojärjestykseen Dynaaminen tuloslaskelma Optimoinnin avulla eroon terveydenhuollon jonoista SAS INSTITUTE OY:N sidosryhmälehti

Lisätiedot

Matkustusstrategian seurantaselvitys

Matkustusstrategian seurantaselvitys Raportti 1 (17) 21.8.2013 Matkustusstrategian seurantaselvitys Sörnäisten rantatie 13, Helsinki PL 18, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. (09) 77251, Faksi (09) 7725 744, www.valtiokonttori.fi 2 (17) Sisällysluettelo

Lisätiedot

PÄÄTÖKSISTÄ MUUTOKSIIN

PÄÄTÖKSISTÄ MUUTOKSIIN PÄÄTÖKSISTÄ MUUTOKSIIN Valtion ohjausjärjestelmän kehittäminen hankkeen raportti ja toimenpidesuositukset Yhteinen agenda - MITÄ Yhteinen tieto - MIKSI Yhteinen toimeenpano - MITEN Valmistelutyöryhmän

Lisätiedot

LIIKETOIMINTATIEDON HALLINTA PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ

LIIKETOIMINTATIEDON HALLINTA PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ Sosiaali- ja terveysjohtamisen MBA -kehittämistyö Tampereen teknillinen yliopisto Tampereen yliopisto LIIKETOIMINTATIEDON HALLINTA PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ Kohti tiedolla johtamista Jaakko Herrala

Lisätiedot

Henkilöstö- ja talouspalveluiden toteutus Lahden seudulla -projekti. Loppuraportti

Henkilöstö- ja talouspalveluiden toteutus Lahden seudulla -projekti. Loppuraportti Henkilöstö- ja talouspalveluiden toteutus Lahden seudulla -projekti Loppuraportti Toimittanut Martti Tokola, Lena Siikaniemi, Marko Monni, Janita Markwort, Merja. Helminen, Ulla Iivonen 14.1.2010 Esipuhe

Lisätiedot

TIETO- JÄRJESTELMÄN PROSESSIEN KEHITTÄMINEN

TIETO- JÄRJESTELMÄN PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Digia Konsultointipalvelut TIETO- JÄRJESTELMÄN PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Palvelukuvaus Tietojärjestelmän prosessien kehittäminen Palvelukuvaus 2 TIETOJÄRJESTELMÄN PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Palvelun yleiskuvaus

Lisätiedot

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS Julkisen sektorin tuottavuustyön toinen aalto Tuottavuus synnyttää edellyttää Kestävä tuottavuus Työelämän laatu Innovaatiot mahdollistaa 7.4.2010 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Seure Henkilöstöpalvelut Oy. Järjestelmäuudistus Vaatimusmäärittely Johdanto-osuus

Seure Henkilöstöpalvelut Oy. Järjestelmäuudistus Vaatimusmäärittely Johdanto-osuus Seure Henkilöstöpalvelut Oy Liite 1 Seure Henkilöstöpalvelut Oy - Johdanto-osuus Versio: 1.2 Tekijä: Seure Henkilöstöpalvelut Oy Dokumentin Seure_ nimi: Hyväksynyt: 2 (18) Sisällysluettelo 1 Johdanto...3

Lisätiedot

Projektitoiminta 2/2008

Projektitoiminta 2/2008 Projektitoiminta 2/2008 Projektiyhdistys ry:n jäsenlehti Vol. XXXI, ISSN 1455-4178 MENESTYKSEN MATKAEVÄÄT 4 Projektityökalut tuottamaan 10 Erilaisia työkaluja projektipäällikön avuksi löytyy - mutta onko

Lisätiedot

Etäpalvelut-erillishanke

Etäpalvelut-erillishanke Kunta- ja aluehallinto-osasto HANKESUUNNITELMA 1(27) Etäpalvelut-erillishanke Hankesuunnitelma 21.1.2013 Kunta- ja aluehallinto-osasto HANKESUUNNITELMA 2(27) VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta

Lisätiedot

8 Tuottavuus ja vaikuttavuus

8 Tuottavuus ja vaikuttavuus 8 Tuottavuus ja vaikuttavuus Allianssin edut ja mahdollisuudet vaativien projektien läpiviennissä Rami Tuokko & Jani Saarinen, Vison Alliance Partners Oy Kiinteistö- ja rakennusalan hankkeissa koetut ongelmat,

Lisätiedot

SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ

SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ Jukka Vehviläinen DiaLoog-tutkimuspalvelut Lokakuu 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. SELVITYKSEN TOTEUTTAMINEN

Lisätiedot

sotesade: Sosiaali- ja terveystiedon tuotanto:sosiaali- ja terveystiedon tuotannon ja jakelun esiselvitys

sotesade: Sosiaali- ja terveystiedon tuotanto:sosiaali- ja terveystiedon tuotannon ja jakelun esiselvitys sotesade: Sosiaali- ja terveystiedon tuotanto:sosiaali- ja terveystiedon tuotannon ja jakelun esiselvitys HUOMIOITHAN, ETTÄ KYSEESSÄ ON LUONNOS. Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma (SADe)

Lisätiedot

B2B. Ohjaa toiminnan tulokseksi

B2B. Ohjaa toiminnan tulokseksi B2B Ohjaa toiminnan tulokseksi 1 Sisällysluettelo Ohjaa toiminta tulokseksi... 4 Sähköinen työpöytä Asiakkaamme ovat meille insipraation lähde. Useat ovat markkinajohtajia ja alojensa innovatiivisia kehittäjiä.

Lisätiedot

LIIKETOIMINTA- PROSESSIEN KEHITTÄMINEN

LIIKETOIMINTA- PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Digia Konsultointipalvelut LIIKETOIMINTA- PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Palvelukuvaus Liiketoimintaprosessien kehittäminen Palvelukuvaus 2 LIIKETOIMINTAPROSESSIEN KEHITTÄMINEN Palvelun yleiskuvaus Liiketoimintaprosessien

Lisätiedot

Yhteentoimivuus valtion ICT-sopimuksissa

Yhteentoimivuus valtion ICT-sopimuksissa Yhteentoimivuus valtion ICT-sopimuksissa tuloksellisuustarkastuskertomus 7/2015 Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomus 7/2015 Tuloksellisuustarkastuskertomus Yhteentoimivuus valtion ICT-sopimuksissa

Lisätiedot

SAP Our Story. Tarinamme asiakkaidemme kertomana

SAP Our Story. Tarinamme asiakkaidemme kertomana SAP Our Story Tarinamme asiakkaidemme kertomana 1 Sisällysluettelo: Aktia Parempaa asiakaspalvelua yhtenäisellä viestintäratkaisulla... 4 Anvia TV SAP Business One mukautuu kehittyvän konsernin tarpeisiin...

Lisätiedot

KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA

KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA Tampereen kaupunki KOULUTUSTUSTOIMIALA Tietohallinnon ohjausryhmä Koulutustoimialan raporttisarja 9/2002 www.tampere.fi/koulutus/ www.tampere.fi/opetus/ KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA 1. Koulutustoimialan

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖINEN STRATEGIA KÄYTÄNNÖKSI. 15.2.2008 Jarmo Lipiäinen

ASIAKASLÄHTÖINEN STRATEGIA KÄYTÄNNÖKSI. 15.2.2008 Jarmo Lipiäinen ASIAKASLÄHTÖINEN STRATEGIA KÄYTÄNNÖKSI 15.2.2008 Jarmo Lipiäinen Asiakkuustyön keskeiset kysymykset ja teemat Kenelle? Asiakkuuden arvo Segmentointi Asiakkuusstrategiat Miten? Organisoituminen Toiminnan

Lisätiedot

ERP JOKAISEN TYÖSKENTELY TEHOSTUU HAITIA. Heidi Ekholm-Talas: Koen ERP:n ehdottoman tarpeelliseksi työvälineeksi liiketoimintamme kannalta.

ERP JOKAISEN TYÖSKENTELY TEHOSTUU HAITIA. Heidi Ekholm-Talas: Koen ERP:n ehdottoman tarpeelliseksi työvälineeksi liiketoimintamme kannalta. ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Kustannustehokkuus Suunnitelmallisuus tuo parempia tuloksia Integroitavuus ERP ei ole vain yksi järjestelmä ERP johtamisen

Lisätiedot

Kansalliskirjaston. kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2013

Kansalliskirjaston. kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2013 Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2013 2 Sisällysluettelo 1. Johtajan katsaus.3 2. Toiminnan vaikuttavuus...4 2.1 Kärkihankkeet.. 4 2.2 Perustoiminnan tulokset.10 3. Laatutyö:

Lisätiedot