Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2017"

Transkriptio

1 Patentti- ja rekisterihallitus Toiminta- ja talousitelma vuosille Dnro PRH/1157/20/

2 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Toimintaympäristön muutokset 3 3 Toimintalinjaukset Vaikuttavuus Toiminnallinen tuloksellisuus Riskienhallinta 10 4 Määrärahat ja kehysehdotukset 10

3 3 1. Johdanto Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) tehtävänä on edistää yrittäjyyttä, innovatiivisuutta ja yhteisöllistä toimintaa Suomessa. Tämän mukaisesti PRH myöntää toiminimien, tavaramerkkien ja keksintöjen teollisoikeudellisen suojan sekä luo yritysten, yhdistysten ja säätiöiden oikeudellisen perustan. PRH ylläpitää ja julkistaa kattavat yritys- ja yhteisötiedot yhteiskunnan käyttöön sekä tarjoaa asiakaslähtöisesti asiointi-, tieto- ja asiantuntijapalveluja. Lisäksi PRH valvoo säätiöitä sekä yritysten ja yhteisöjen rekisteröintivelvoitteen noudattamista. Patentti- ja rekisterihallituksen toiminta- ja talousitelma (TTS) vuosille on laadittu talousarviolain määräykset sekä työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) ohjeet huomioon ottaen. Suunnitelmassa esitetään PRH:n näkemys viraston toimintaympäristön muutoksista, vaikuttavuuden ja toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteista sekä tehdään esitykset määrärahoista. Suunnittelukaudella PRH:n tavoitteena on edistää uutta ja kasvavaa yritystoimintaa sekä toimia arvostettuna yksinoikeuksien myöntäjänä ja sähköisen asioinnin edelläkävijänä. Virasto saattaa myös rekistereissään olevat tiedot koko yhteiskunnan tehokkaaseen käyttöön. PRH hoitaa hallintoviranomaisena toimintakenttäänsä kuuluvat viranomaistehtävät tehokkaasti ja tuloksellisesti. PRH on nettobudjetoitu virasto ja sen toiminnan rahoitus perustuu asiakkailta perittäviin maksuihin. Yrityksiä ja yhteisöjä palvelevana virastona PRH:n rahoitus on riippuvainen talouden suhdanteista ja yritystoiminnan aktiivisuudesta. Normaalissa taloudellisessa tilanteessa PRH:n suoritteiden kysyntä on pysynyt varsin vakaana. Talouskehityksen mahdollinen hidastuminen ittelukauden aikana vaikuttaisi muun muassa perustettavien yritysten määrään ja yritysten mahdollisuuksiin hakea ja pitää voimassa teollisoikeuksia. Ilmoitus- ja hakemusmäärien lasku sekä teollisoikeuksien ylläpidosta maksettavien maksujen väheneminen heikentäisivät viraston toiminnan rahoitusta. Talouden vaihteluista johtuvien epävarmuustekijöiden lisäksi PRH:n toimintaan ja rahoitukseen ittelukaudella vaikuttavat muutamat merkittävät rakenteelliset muutokset. Yhtenäispatentin voimaantulo pienentää toteutuessaan huomattavasti patenttien julkaisu- ja vuosimaksuista kertyviä tuloja. Samoin siirtyminen tietoluovutusten maksuttomuuteen vähentää PRH:n tietopalvelutuloja. Muutoksista johtuva maksutulojen väheneminen tulee ottaa huomioon viraston määrärahoissa. Säätiövalvonta ja siihen liittyvät oikeudenkäynnit edellyttävät myös toiminnan riittävän rahoituksen järjestämistä. 2. Toimintaympäristön muutokset 1. Yritys- ja yhteisölinjan toimintaan vaikuttaa ittelukaudella erityisesti viraston asiointipalvelujen ja toimintaprosessien laaja sähköistäminen. Kaupparekisteriasioinnin sähköistämistä itellaan ja toteutetaan yhteistyössä Verohallinnon kanssa sekä työ- ja elinkeinoministeriön SADe-hankkeissa. Yhteistyö käsittää muun muassa sähköisen ilmoittamisen, yritysten sähköisen tunnistamisen ja sähköisen perustamisen sekä valvontatoimet. Lisäksi PRH on mukana kansainvälisen tilinpäätösten laadintaan ja raportointiin tarkoitetun XBRL-standardin (extensible Business Reporting Language) käyttöönotossa. XBRL-standardin käyttö tehostaa tilinpäätöstietojen julkaisemista ja niiden sisältämien tietojen jalostamista.

4 4 Kaupparekisteri-ilmoitusten sähköinen käsittelyjärjestelmä sekä yritys- ja yhteisötietojärjestelmän (YTJ) sähköinen asiointi valmistuvat ittelukauden alkupuolella, mikä mahdollistaa hankkeisiin kytkeytyvien tuottavuustavoitteiden saavuttamisen sekä asiakkaiden palveluodotuksiin vastaamisen. Sähköinen asiointi ja sen tukena ajantasainen neuvonta PRH:n verkkosivustolla ja muissa sähköisissä kanavissa johtavat siihen, ettei kaupparekisteri-ilmoitusten vastaanotossa, neuvonnassa ja tietopalveluissa ole enää nykyistä tarvetta paikallisviranomaistoiminnalle. Samassa yhteydessä on syytä harkita tällä hetkellä maistraatteihin hajautetun asunto-osakeyhtiöiden rekisteri-ilmoitusten vastaanoton, käsittelyn ja rekisteröinnin keskittämistä PRH:een. Koska maistraattiverkosto on supistunut ja PRH:n käsittelyajat ovat olennaisesti nopeutuneet, kun sähköistäminen on mahdollistanut tehokkaan keskitetyn ilmoitusten viranomaiskäsittelyn, ei PRH näe asunto-osakeyhtiöitä koskevien ilmoitusten hajautetulle vastaanotolle ja käsittelylle enää perusteita. Hallitusohjelmassa edellytetään julkisten tietoaineistojen maksuttomuutta, tiedonluovutuskäytäntöjen helpottamista ja rekisteritietojen entistä joustavampaa viranomaiskäyttöä muun muassa harmaan talouden torjumiseksi. Nykyisin PRH saa maksutuloja erityisesti kaupparekisterin tietopalveluista, vuonna 2011summa oli yhteensä 3,3 miljoonaa euroa. Mikäli tietoluovutusten maksuttomuus toteutuu, tästä johtuva viraston toiminnan rahoitusvaje sekä maksutonta tietoluovutusta tukevien järjestelmärajapintojen rakentamiskulut tulee kattaa ilmoitusmaksuja korottamalla tai budjettirahoituksella. Yksi rahoitusvaihtoehto voisi olla rekisteriasiakkaiden vuosimaksut. Tietoluovutuksia iteltaessa tulee myös varmistaa, ettei tietojen maksuton jakelu vaaranna PRH:n rekistereissä olevien henkilötietojen suojaa. EU:n yritys- ja yhtiöoikeudellisilla direktiiveillä pyritään harmonisoimaan yhtiöoikeuden säädöksiä unionin sisällä, edistämään ylikansallista yritystoimintaa ja helpottamaan mikroyritysten hallinnollista taakkaa. Komission keväällä 2011 julkistama direktiiviehdotus kaupparekistereiden yhteenliittämiseksi sisältää useita eri toimenpiteitä rekistereiden välisen tiedonvaihdon ja rekisteristä saatavan tietopalvelun parantamiseksi. Näiden toimenpiteiden toteuttamisessa tulisi PRH:n näkemyksen mukaan hyödyntää European Business Registerin (EBR) tietopalvelua, jossa jo valtaosa talousalueen jäsenvaltioista on mukana. 2. Olennaisin muutos patentti- ja innovaatiolinjan toimintaan on yhtenäispatenttijärjestelmän voimaantulo ittelukaudella. EU:n huippukokous hyväksyi kesäkuussa 2012 yhtenäispatenttia koskevan asetuksen ja siihen liittyvän tuomioistuinjärjestelmän. Asetus vaatii vielä EU-parlamentin hyväksynnän, ja tuomioistuinjärjestelmän voimaantulo 13 jäsenvaltion ratifioinnin. Jäsenvaltioiden tulee kuitenkin tehdä päätökset vielä muun muassa patenttien vuosimaksujen tasosta ja niiden jakoperusteista yhteistyössä mukana olevien valtioiden kesken. Tässä vaiheessa onkin vaikea arvioida, milloin yhtenäispatenttijärjestelmä alkaa täysimääräisesti vaikuttaa PRH:n toimintaan. Tämän hetkisen arvion mukaan järjestelmä tulisi voimaan vuonna PRH on ittelussaan ottanut huomioon sen vaihtoehdon, että yhtenäispatenttijärjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2015 alusta. Tällöin PRH:n saamat tulot vuosina pienenisivät erityisesti patenttien julkaisumaksutulojen vähenemisen myötä. Myös eurooppapatenteista saatavat vuosimaksutulot alkaisivat tällöin laskea. Haasteena on, miten PRH:n asema ja resurssit tutkivana patenttiviranomaisena turvataan, kun viraston maksutulot tältä osin olennaisesti vähenevät. PRH varautuu yhtenäispatentin voimaantuloon muun muassa vahvistamalla asemaansa kansainvälisenä tutkivana patenttiviranomaisena sekä luomalla yhteistyöjärjestelyjä muiden kansainvälisten tutkivien

5 5 viranomaisten kanssa. PRH on kansallisessa hakemusprosessissa ottanut englannin käyttöön virallisena prosessikielenä, mikä tukee kansainvälistä yhteistyötä patenttiasioissa. Huomiota kiinnitetään myös toiminnan kustannusten hallintaan. 3. Tavaramerkki- ja mallilinjan toimintaan vaikuttavat ittelukaudella tavaramerkkilainsäädäntöön tulevat muutokset. TEM:ssä on parhaillaan valmisteilla tavaramerkkilain osittaisuudistus, jonka arvioidaan tulevan voimaan jo ennen ittelukauden alkua. Tällä lakiuudistuksella ei odoteta olevan huomattavaa vaikutusta PRH:n toimintaan. Suunnittelukauden alussa on kuitenkin käynnistymässä myös tavaramerkkilain kokonaisuudistus, joka on viraston kannalta paljon merkittävämpi. Kokonaisuudistuksessa otetaan huomioon myös EU:n tavaramerkkidirektiiviin tulevat muutokset. Direktiivin ja yhteisötavaramerkkiasetuksen uudistusesityksiä odotetaan EU:n komissiosta vielä vuoden 2012 aikana. Tavaramerkkirekisteröintien painopiste on globaalisti siirtymässä ylikansallisiin suojauskeinoihin, jolloin kansalliset tavaramerkit ovat jäämässä yhteismarkkinoita suppeammilla markkinoilla toimivien yritysten, kuten pk-yritysten, käyttöön. Tavaramerkkien kansallista kysyntää lisätään tavaramerkki- ja mallioikeustietoisuutta kohentamallla sekä palvelujen aktiivisella markkinoinnilla yhteistyössä elinkeinoelämän ja muun muassa Viestintäviraston kanssa. 4. Yhdistys- ja säätiöasiat -tulosalueen toimintaan vaikuttavat yhdistysten ja säätiöiden toimintatapojen muutokset. Erityisesti yhdistysten sääntöjä, hallintoa ja jäsenten osallisuutta uudistetaan yhdistyslain tarkistamisen yhteydessä mahdollistetulla teknisten apuvälineiden käytöllä. Myös yleishyödyllisten yhteisöjen verotuskäytäntö ja valtion avustuspolitiikka heijastuvat yhdistysten ja säätiöiden rekisteriilmoitusten määrässä ja sisällössä. Säätiövalvonta toimeenpannaan systemaattisen vuosiittelun pohjalta. Viranomaisyhteistyötä säätiövalvontaan liittyvissä kysymyksissä lisätään mm. Verohallinnon kanssa. Hallitusohjelmassa todettu säätiölain kokonaisuudistus vaikuttaa jatkossa säätiörekisterin ja säätiövalvonnan toimintaan. Säätiörekisterin ja säätiövalvonnan kustannuksia ei tällä hetkellä ole mahdollista kattaa täysimääräisesti säätiöiltä kerättävillä maksutuloilla. Säätiörekisterin ja säätiövalvonnan tulokertymän perustaa on tarpeen uudistaa, jotta tarvittava rahoitus ja resurssit voidaan taata valvonnan toteuttamiseksi virastossa. 5. Valitusasioiden käsittely siirretään PRH:n valituslautakunnasta markkinaoikeuteen sekä hallinto-oikeuksiin hallituksen kehyspäätöksen mukaisesti. Koska vireilläolevien valitusten käsittely on ehdotuksen mukaan jäämässä osittain PRH:n tehtäväksi, ei kehyspäätöksen mukaista kuuden henkilötyövuoden vähennystä voida täysimääräisesti toteuttaa ennen ittelukauden alkua. Tällä hetkellä arvioidaan, että PRH:n käsiteltäväksi jäävät valitukset saataisiin käsiteltyä vuoden 2014 alkupuolella. 3. Toimintalinjaukset PRH parantaa toimintojensa tehokkuutta vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman mukaisesti kehittämällä toimintaprosessejaan, tietojärjestelmiään ja henkisiä voimavarojaan. PRH arvioi ittelukaudella työn tuottavuuden kasvuksi keskimäärin kaksi prosenttia. Viraston henkilömäärä ei ittelukaudella kasva.

6 6 Julkishallinto kehittää sähköisiä tietojärjestelmiä käyttämällä entistä laajemmin avoimia standardeja. Suunnittelukaudella hallinnonalan virastojen palveluprosessit ja muun muassa tietopalvelujen tarjonta yhdentyvät TEM:n kesällä 2012 hyväksytyn tietohallintostrategian suuntaviivojen mukaisesti. Toimijoiden synergiaetuja hyödynnetään ja yhteiseen käyttöön tulevat asiakastiedot pohjautuvat olemassa olevan perustiedon - muun muassa PRH:n yritystietojen - hyödyntämiseen. Tavoitteena on tuottaa asiakkaan tarvitsemat palvelut asiakaslähtöisesti siten, että viranomaisten palveluprosessit sovitetaan asiakkaan prosesseihin hallinnonalarajat ylittäen. Pitkän aikavälin tavoitteena on asiakkaan sähköisen elinkaaren hallinta, jolloin asiakkaalle tarjotaan yhdestä paikasta oman asiointinsa ajantasainen kokonaistieto (kaikki viranomaiset) helppokäyttöisen käyttöliittymän avulla. 3.1 Vaikuttavuus TEM:n vuoden 2011 syksyllä hyväksytyssä strategiassa painotetaan yritystoiminnan edistämistä ja innovaatioita. Erityisesti TEM:n strategian tavoitelinjaus Edistämme korkean arvonlisän uutta, kasvavaa ja vientiin suuntautuvaa yritystoimintaa on PRH:n toiminnan kannalta keskeinen. Tämän vaikuttavuustavoitteen edistämiseksi PRH on keväällä 2012 vahvistanut omat strategiset tavoitteensa seuraavasti: Edistämme uutta ja kasvavaa yritystoimintaa sekä tuemme yhdistysten ja säätiöiden toimintaedellytyksiä PRH tarjoaa helpon ja luotettavan tavan yritysten, yhdistysten ja säätiöiden rekisteröintiin sekä teollisoikeuksien suojaamiseen. Sähköiset tietopalvelut tukevat yritysten ja yhteisöjen toimintaa monella tavalla. Kattavat ja ajantasaiset sähköiset rekisteritiedot palvelevat asiakaskuntaa entistä monipuolisemmin. PRH tekee tiivistä yhteistyötä eri kumppaneiden kanssa. Tavoitteena on tuottaa palvelut asiakaslähtöisesti siten, että viranomaisten palveluprosessit sovitetaan asiakkaan prosesseihin ilman hallinnonalarajoitteita. Olemme arvostettu yksinoikeuksien myöntäjä Virasto selvittää keksintöjen uutuuden ja keksinnöllisyyden. PRH tutkii myös tavaramerkkien rekisteröintikelpoisuuden ja yritysten toiminimien soveltuvuuden. Toiminimen merkityksen korostaminen yhtenä IPR-oikeutena ja keskeisenä brändin peruselementtinä lisää toiminimitutkimuksen laatuvaatimuksia. Laadukas toiminimitutkimus varmistetaan toimintaprosesseja kehittämällä. Laatusertifikaattien mukaisella toiminnalla, auditoinneilla sekä aktiivisella kansallisella ja kansainvälisellä benchmarkingilla PRH varmistaa sen, että palvelujen laatu ansaitsee asiakkaiden ja muiden sidosryhmien arvostuksen. Suunnitelmallinen sidosryhmäviestintä on kiinteä osa viraston toimintaa. Olemme sähköisen asioinnin edelläkävijä Sähköisten palvelujen kehittämisohjelma eprh kokoaa yhteen viraston sähköisten asiointi- ja tietopalvelujen toteutuksen ja kehityksen. eprh:n toteutuksen varmistamiseksi on luotu hallintamalli, jota PRH:n sähköinen hankesalkku ja projektimalli tukevat. eprh tukee etemtoimenpideohjelmaa, jolla hallinnonalalle luodaan yhden luukun kattavat sähköiset palvelut asiakastarpeisiin pohjautuen.

7 7 Virasto on myös aktiivisesti mukana toimintakentän kansainvälisessä sähköisen asioinnin ja tietojärjestelmien kehitystyössä, esimerkkeinä sähköisen patenttiasioinnin toteuttaminen sekä tavaramerkkien ja mallien sähköisen asioinnin kehittäminen. PRH:n keskeisin tietojärjestelmähanke on Novus, jonka tavoitteena on kaupparekisteriasioiden koko ilmoituskäsittelyprosessin sähköistäminen ja osittainen automatisointi. Tämän rinnalle kehitetään yritysten sähköisiä asiointipalveluja yhteistyössä Verohallinnon kanssa YTJ-järjestelmään liittyen. Yhdistysasioiden asiointi-, käsittely- ja tietopalvelut on jo sähköistetty. PRH on mukana myös hallinnonalan yhteisen sähköisen palvelualustan kehitystyössä ja käyttöönotossa. Tietomme ovat tehokkaassa käytössä PRH:n rekisteritiedot ovat prh.fi:n tietopalveluportaalin kautta kattavasti tarjolla asiakkaille. Virasto uudistaa myös tietopalvelujensa markkinointikonseptin palvelujen tunnettavuuden ja löydettävyyden parantamiseksi. Rekisteritietojen tarjoaminen maksutta yhteiskunnan käyttöön edellyttäisi korvaavan rahoituksen saamista PRH:lle. eprh-ohjelman osana kehitetään viraston avoimen tiedon tarjontavalmiutta ja palvelumallia. PRH kiinnittää erityistä huomiota rekisteritietojensa kattavuuteen ja ajantasaisuuteen. Tavaramerkkien ja mallisuojien EUyhteiskäyttöiset tietopalvelut valmistuvat vuosien aikana. Muiden strategisten tavoitteiden rinnalla PRH on vahvistanut tuloksellisuutta koskevat sisäiset tavoitteensa seuraavasti: Olemme yksi ja yhtenäinen PRH Viraston johtamisjärjestelmää ja toiminnan arvioinnin työkaluja parannetaan. PRH ottaa käyttöön tiiviimpään viraston sisäiseen yhteistyöhön ja yhtenäisiin prosesseihin liittyviä toimintatapoja. Näitä ovat muun muassa yhden luukun toimintamalli asiakas- ja tietopalveluissa, eprh-ohjelma ja viraston tietojärjestelmien kehittäminen, kokonaisarkkitehtuurinen kehitystyö (mukaan lukien yhteinen hankehallinta), yhtenäiset projektimallit ja prosessikokonaisuuden kehittäminen. Työyhteisöviestinnän kehittämishankkeella ja tyky-toiminnalla tuetaan viraston yhtenäisyyttä ja yhteisöllisyyttä. Toimimme kustannustehokkaasti ja vaikuttavasti PRH:n prosessikokonaisuutta sekä sen erillisiä prosesseja arvioidaan ja kehitetään niin tarkoituksenmukaisuuden kuin tehokkuudenkin näkökulmista. Toimimalla aktiivisesti eurooppalaisissa yhteistyöprojekteissa PRH säästää tietojärjestelmien investointikustannuksissa ja nopeuttaa palvelujen käyttöönottoa. ICT-toimintojen kustannustehokkuutta parannetaan lisäämällä perustietotekniikkapalvelujen hankintaa aluehallinnon tietopalveluyksiköstä AHTIsta. Vaikuttavuus- ja tuloksellisuustavoitteiden ohella PRH on keväällä 2012 vahvistanut seuraavan henkisten voimavarojen hallintaan koskevan tavoitteen: Meillä on osaavin henkilöstö ja esimerkillinen esimiestoiminta Henkisten voimavarojen kehittäminen on itelmallista ja sitä arvioidaan säännöllisesti PRH:n henkilöstöstrategian mukaisesti osana viraston strategista vuosikelloa.

8 8 Johtaminen on tavoitteellista, arvostavaa ja oikeudenmukaista, millä varmistetaan työn mielekkyys myös muutostilanteissa. PRH ottaa käyttöön virastossa käynnissä olevan työyhteisöviestintähankkeen tulokset, joilla parannetaan tiedonkulkua sekä henkilöstön keskinäistä vuoropuhelua ja -vaikutusta. Esimiesten säännölliset arvioinnit otetaan osaksi esimiesten ja johtajien tavoitteellista koulutus- ja valmennusohjelmaa. PRH:n toiminnan päämääränä on tyytyväinen asiakas. Virasto ylläpitää, kehittää ja jakaa osaamistaan. Osaamiskartoituksen avulla tunnistetaan tulevaisuuden ydinosaamistarpeet ja niiden edellyttämät työntekijöiden kehitys- ja urapolut. Työntekijöitä kannustetaan tehtäväkiertoon, mikä on osa henkilökohtaista oppimista ja osaamisen jakamista organisaatiossa. Rekrytoinneissa kiinnitetään erityistä huomiota oikeanlaisten osaajien löytämiseen ja hyvällä henkilöstöpolitiikalla heidän pysymiseensä viraston palveluksessa. 3.2 Toiminnallinen tuloksellisuus PRH ottaa toiminnassaan huomioon taloudellisen toimintaympäristön ja alan kansainvälisten toimintajärjestelmien muutosten vaikutukset asiakkaiden käyttäytymiseen ja palvelujen kysyntään. Mahdollisimman tarkka kysynnän ennakointi on tärkeää viraston tulorahoituksen sekä tehokkaan resurssien käytön kannalta. Kustannustietoisuus on keskeinen periaate kaikessa PRH:n toiminnassa, erityisesti tietojärjestelmien kehityshankkeissa. Virasto varmistaa palvelujen ja päätösten laadun hyödyntämällä sertifioituja laatujärjestelmiä (ISO 9001) ja laatuarviointimallien (EFQM/CAF) kriteerejä. PRH edistää prosessiorganisaation mukaisia käytäntöjä koulutuksella, yhtenäisellä ohjeistuksella sekä tulosaluerajat ylittävällä yhteistyöllä. PRH:n vaikuttavuustavoitteiden saavuttaminen edellyttää toiminnallista tuloksellisuutta. PRH on määritellyt toiminnallisen tuloksellisuuden mittarit, joista keskeisimmät prosessimittarit ovat työn tuottavuus, yksikkökustannusten muutos sekä käsittelyajat. Asiakkaiden tyytyväisyyttä viraston palveluihin mitataan vuosittaisen asiakaskyselyn avulla. Kyselyn tuloksia hyödynnetään toiminnan ja palvelujen kehitystyössä toteuma 2012 tulossop 2013 TAE Asiakastyytyväisyys Asiakasarvio (1-5) 4,0 4,0 4,0 4,1 4,2 Työn tuottavuus Tuottavuuden muutos +15,5 % +2,0 % +2,0 % +2,0 % +2,0 % Taloudellisuus Yksikkökust. muutos -3,4 % +2,0 % +2,0 % +1,0 % +0,0 % Taulukko 1. PRH:n toiminnallisen tuloksellisuuden mittarit

9 9 Sähköisen asioinnin kasvaminen lisää PRH:n vaikuttavuutta. Sähköisen asioinnin osuuden arvioidaan kehittyvän ittelukaudella seuraavasti: %-osuus 2011 toteuma 2012 tulossop 2013 TAE Patenttihakemukset 94, Hyödyllisyysmallihakemukset 42, Tavaramerkkihakemukset 46, Mallioikeushakemukset Kaupparekisteri-ilmoitukset *) 51, Yhdistysilmoitukset 46, Säätiöasiat *) sisältää tilinpäätösilmoitukset Taulukko 2. Sähköisen asioinnin osuus kaikista hakemuksista / ilmoituksista (%) PRH arvioi resurssiittelussaan työn tuottavuuden keskimääräiseksi vuosikasvuksi 2,0 prosenttia. Työn tuottavuuden kasvulla sekä itelman mukaisilla henkilöresursseilla viraston palvelutaso pystytään säilyttämään. Kansainväliset patenttialan sopimukset edellyttävät, että PCT-tutkimusten tekemiseen taataan riittävät tutkijaresurssit, jotta hakemukset voidaan käsitellä annetuissa määräajoissa. Lähivuosina henkilöstötarve PRH:n asiantuntijatehtävissä kasvaa ja vastaavasti asiakaspalvelu- sekä toimistotehtävissä supistuu edelleen muun muassa sähköisten palvelujen ja käsittelyprosessien lisääntymisen vuoksi toteuma tulossop TAE Henkilötyövuodet 432, Taulukko 3. PRH:n henkilötyövuodet Käsittelyaika on käsittely- ja tutkimusprosessien palvelutasoa kuvaava mittari. PRH asettaa sisäiset käsittelyaikatavoitteet kaikille keskeisille palveluilleen. Seuraavassa on esitetty PRH:n vuoden 2012 tulossopimuksessa olevat käsittelyaikatavoitteet sekä TTS-kaudelle itellut tavoitteet toteuma 2012 tulossop 2013 TAE Patenttiasiat - Kansalliset patenttihakemukset (v) 2,6 2,7 2,5 2,5 2,5-1. tekninen välipäätös alle 8 kk (%) 37, tekninen välipäätös alle 10 kk (%) 82, PCT-tutkimukset määräajassa (%) 61, Kansalliset tavaramerkkihakemukset (kk) 4,8 5,0 4,0 4,0 4,0 Kaupparekisteri-ilmoitukset (pv) Yrityskiinnityshakemukset (pv) Yhdistysten perustamisilmoitukset (kk) 2,2 2,0 1,8 1,6 1,2 Taulukko 4. Keskimääräiset käsittelyajat

10 Riskienhallinta PRH on tunnistanut riskianalyysissä ittelukauden strategisiin tavoitteisiin ja menestystekijöihin liittyvät riskit, arvioinut ne sekä priorisoinut riskit avainriskeiksi kustannus-hyötynäkökulmasta. PRH on niin ikään määritellyt avainriskeille riskiluokan, hallintamenettelyn, vastaamistoimenpiteet, vastuuhenkilöt ja vastaamistoimenpiteiden aikataulut. PRH:n strategiset avainriskit ovat: - toimintaympäristön muutosten vaikutus viraston tulorakenteeseen - ICT-hankkeiden läpivienti: aikataulu, rahoitus, osaaminen - PRH:n rooli ja palvelujen tunnettavuus - palvelujen kilpailukykyinen laatu - henkilöstön osaaminen, motivoituminen, viihtyvyys; esimiestaidot 4. Määrärahat ja kehysehdotukset Yhtenäispatentin arvioitu voimaantulo vuonna 2014 pienentää patenteista saatavia tuloja merkittävästi. Voimaantulon aikatauluun liittyy vielä epävarmuustekijöitä: erityisesti tuomioistuinjärjestelmä ja vuosimaksutulojen lopulliset jakoperusteet jäsenmaiden kesken ovat toistaiseksi sopimatta. Muutoksen suuruuteen vaikuttavat yhtenäispatentin tuleva vuosimaksutaso, Suomen osuus vuosimaksuista sekä kysyntä. On arvioitavissa, että voimaantulo aiheuttaa jo ensimmäisenä vuonna 2,1 miljoonan euron pienenemisen viraston tuloissa, mikä edellyttää budjettitukea kansallisen tutkivan patenttiviranomaistehtävän ylläpitämiseksi. Valtioneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaisesti viranomaisten tietoluovutukset olisivat jatkossa pääsääntöisesti maksuttomia käyttäjille. Maksujen perimisestä valtionhallinnon sisällä sekä kuntien ja valtionhallinnon välillä myös luovuttaisiin. PRH:n kannalta on ratkaisevaa, missä laajuudessa ja aikataulussa periaatetta aletaan noudattaa. PRH:n itelmat perustuvat oletukselle, että tietoluovutusten maksutulot menetetään kokonaan vuoden 2014 alusta lukien ja tulomenetykset korvataan vastaavan suuruisella määrärahalla. Määrärahakompensaatio on välttämätön, koska tietojen keräysvelvoite ja tietojärjestelmien ylläpitokustannukset jäävät muutoksessa edelleen PRH:n vastuulle. PRH:n suoritteiden maksullisuutta koskevan maksuasetuksen mukaan PRH:n yhdistysasioista perittävien maksujen ei tarvitse olla kustannusvastaavia. Vuoden 2013 määrärahataso euroa riittänee kattamaan yhdistysasioiden alijäämän ittelukaudella. Säätiöiden vuosiselvitysten käsittelymaksuilla pyritään kattamaan vuosivalvonnan kustannukset. Muun säätiövalvonnan kustannusten kattaminen on vielä ratkaisematta. TEM:n vuonna 2009 antaman asetuksen mukaan PRH perii omakustannusarvoa alhaisemman maksun säätiöasioiden suoritteista. Tällä hetkellä PRH:n säätiötulot eivät kata toimintaa koskevia rekisteröinti- ja valvontakustannuksia täysimääräisesti. Erityisesti säätiövalvonnan oikeudenkäyntikustannukset ovat laskeneet toiminnan omakustannustason niin alhaiseksi, että nettobudjetoituna virastona PRH ei pysty kattamaan säätiövalvonnan kustannuksia maksuperustelain vaatimalla tavalla. Tämän vuoksi kehysehdotukseen on esitetty euroa säätiörekisterin alijäämän kattamiseksi.

11 Yhdistysrekisteri Säätiöasioiden käsittely Tietopalvelutulojen menetys* Yhtenäispatentin vaikutus* Ehdotus kehykseksi * Tulojen menetykset johtuvat edellä selostetuista toimintaympäristön muutostekijöistä Taulukko 5. PRH:n kehysehdotus : Momentti Patentti- ja rekisterihallitus Yritys- ja yhteisölinjan tietojärjestelmähanke Novus ei tarvitse tuottavuusrahaa ittelukaudella edellyttäen, että yritys- ja yhteisölinjan tietopalvelutulojen menetys korvataan samassa laajuudessa kuin näiden tulojen menetys realisoituu. Tavaramerkki- ja mallioikeuksien sähköisen asioinnin ja käsittelyjärjestelmän uusiminen osana Euroopan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) OHIM FSP -hanketta alkoi vuonna Ensimmäisenä tuotantoon valmistuu sähköinen tavaramerkkihakemus. PRH on osallistunut aktiivisena pilottivirastona sekä sähköisen asioinnin että käsittelyjärjestelmän projekteihin. PRH näkee osallistumisen OHIM-yhteistyöhön erittäin hyödylliseksi, sillä kansainvälisen hankkeen tuotokset ovat viraston käytettävissä ilman merkittäviä investointikustannuksia. Hanke tuottaa asiakkaille yhtenäisen sähköisen tavan tavaramerkki- ja malliasiointiin eurooppalaisella ja kansallisella tasolla. OHIM FSP -hankkeeseen osallistuminen edellyttää kuitenkin myös PRH:n omaa rahoitusta, minkä vuoksi virasto hakee vuosille TEM:n tuottavuusmäärärahaa /vuosi kahden vuoden siirtomäärärahana Novus/YTJ OHIM Ehdotus tuottavuusrahan käytölle Taulukko 6. Momentti

PRH Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015 2018

PRH Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015 2018 PRH Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015 2018 Patentti- ja rekisterihallitus 1 (16) SISÄLLYSLUETTELO Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015 2018... 2 1. Johdanto... 2 2. Toimintaympäristön

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2016

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2016 Patentti- ja rekisterihallitus Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2016 Dnro PRH/1544/20/2011 23.9.2011 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Toimintaympäristön muutokset 4 2.1 Taloudellinen kehitys

Lisätiedot

Patentti- ja Rekisterihallitus. Seitsemän tulevaisuuden tavoitetta

Patentti- ja Rekisterihallitus. Seitsemän tulevaisuuden tavoitetta Patentti- ja Rekisterihallitus Seitsemän tulevaisuuden tavoitetta Tule ja tutustu tulevaisuuden tavoitteisiimme. PRH:n vuosien 2012 2015 strategiset tavoitteet on luotu yhdessä alan parhaiden asiantuntijoiden

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAISEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS Vuoden tiedot tulossopimuksen mukaiset PRH Dnro: 147/20/11 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot

Lisätiedot

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06 EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 Dnro 78/20/06 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TAE 2007 30. Yrityspolitiikka 21. Patentti- ja rekisterihallituksen

Lisätiedot

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006 EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006 Dnro 25/20/2005 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TAE 2006 30. Yrityspolitiikka 21. Patentti- ja rekisterihallituksen

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2014

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2014 Tulossopimus 20.12.2013 TEM/2067/00.03.01.02/2013 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2014 1 YLEISTÄ Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2013

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2013 Tulossopimus 11.12.2012 TEM/2168/00.03.01.02/2012 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2013 1 YLEISTÄ Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2011

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2011 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAISEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS PRH Dnro: 42/20/10 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2010

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2010 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAI- SEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS PRH Dnro: 55/20/09 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) Momentille

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen tulossopimus vuodelle 2003

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen tulossopimus vuodelle 2003 Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen tulossopimus vuodelle 2003 Yleistä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii kauppa- ja teollisuusministeriön (KTM) hallinnonalalla

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2008.

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. 1. Yleistä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii 1.1.2008 lähtien perustettavan työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2006

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2006 Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2006 1. Yleistä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii kauppa- ja teollisuusministeriön (KTM) hallinnonalalla

Lisätiedot

PRH matkalla vuoteen 2015 miten

PRH matkalla vuoteen 2015 miten PRH matkalla vuoteen 2015 miten yhdessä eteenpäin? Sidosryhmätilaisuus 20.10.2011 2011 Rauni Hagman 1 PRH:n toiminta-ajatus ja tehtävät PRH edistää yrittäjyyttä, innovatiivisuutta ja yhteisöllistä toimintaa

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2009.

Työ- ja elinkeinoministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2009. Työ- ja elinkeinoministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2009. 1. Yleistä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hallinnonalalla

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2005

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2005 Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2005 1. Yleistä Toiminta-ajatus Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii kauppa- ja teollisuusministeriön

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA PATENTTI- JA REKISTERIHAL- LITUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2012

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA PATENTTI- JA REKISTERIHAL- LITUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2012 TEM/3018/00.03.01.02/ TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA PATENTTI- JA REKISTERIHAL- LITUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 1 YLEISTÄ Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

PRH tulostavoiteasiakirja

PRH tulostavoiteasiakirja 18.12. TEM/934/00.03.01.01/ PRH tulosasiakirja - Toiminta-ajatus PRH:n tavoitteena on edistää uutta ja kasvavaa yritystoimintaa, ylläpitää yrityksiä ja yhteisöjä koskevia perusrekistereitä sekä toimii

Lisätiedot

PRH Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille

PRH Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille PRH Toiminta- ja talousitelma vuosille 2016 2019 Patentti- ja rekisterihallitus PRH/1366/20/2014 1 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 2 2. Toimintaympäristön muutokset... 2 2.1. Yritys- ja yhteisölinja...

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2004

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2004 Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2004 Yleistä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii kauppa- ja teollisuusministeriön (KTM) hallinnonalalla

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA PATENTTI- JA REKISTERIHAL- LITUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2010

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA PATENTTI- JA REKISTERIHAL- LITUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2010 15.12. TEM/2769/02.01.02/ TULOSSOPIMUS TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA PATENTTI- JA REKISTERIHAL- LITUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 1 YLEISTÄ Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN TULOSTAVOITEASIAKIRJA

Patentti- ja rekisterihallitus PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN TULOSTAVOITEASIAKIRJA Työ- ja elinkeinoministeriö Patentti- ja rekisterihallitus Tulostavoiteasiakirja 09.01.2017 TEM/1009/00.03.01.01/201 1/9 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN TULOSTAVOITEASIAKIRJA 2017-2020 I VIRASTON STRATEGIA

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a MAAHANMUUTTOVIRASTON Strateg a 2013 2017 VISIO 2017 Maahanmuutosta kansalaisuuteen johtava asiantuntija, yhteistyökumppani ja palveluosaaja. Maahanmuuttovirasto on johtava toimija oleskeluluvan käsittelystä

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN ASETUS PRH:N MAKSULLISISTA SUORITTEISTA

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN ASETUS PRH:N MAKSULLISISTA SUORITTEISTA TEM/TMO/SYL 24.8.2016 Mika Kotala TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN ASETUS PRH:N MAKSULLISISTA SUORITTEISTA 1. Nykytila Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) perimisistä maksuista säädetään Patentti- ja rekisterihallituksen

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHAL- LITUKSEN TILINPÄÄTÖS 2013

PATENTTI- JA REKISTERIHAL- LITUKSEN TILINPÄÄTÖS 2013 PATENTTI- JA REKISTERIHAL- LITUKSEN TILINPÄÄTÖS PRH/367/20/2014 Patentti- ja rekisterihallitus TILINPÄÄTÖS PRH/367/20/2014 2(34) SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös vuodelta... 3 1. Toimintakertomus... 3 1.1

Lisätiedot

Toiminta-ajatus ja tehtävät. Sisältö. Strategiset tavoitteet 2011 2020. Johtokunta

Toiminta-ajatus ja tehtävät. Sisältö. Strategiset tavoitteet 2011 2020. Johtokunta 2011 V U O S I K E R T O M U S Sisältö PRH:n toiminta-ajatus...2 Strategiset tavoitteet...2 Johtokunta...2 Pääjohtajan katsaus...3 Yritys- ja yhteisölinja Asiakkaat käyttivät sähköisiä palveluja vilkkaasti...4-5

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLI- TUKSEN TILINPÄÄTÖS 2014

PATENTTI- JA REKISTERIHALLI- TUKSEN TILINPÄÄTÖS 2014 PATENTTI- JA REKISTERIHALLI- TUKSEN TILINPÄÄTÖS PRH/533/20/2015 Patentti- ja rekisterihallitus TILINPÄÄTÖS PRH/533/20/2015 2(34) SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös vuodelta... 3 1. Toimintakertomus... 3 1.1

Lisätiedot

HE 227/2006 vp. aiheutuneet kokonaiskustannukset. Suoriteryhmämääritelmä. Esityksessä ehdotetaan Patentti- ja rekisterihallituksen

HE 227/2006 vp. aiheutuneet kokonaiskustannukset. Suoriteryhmämääritelmä. Esityksessä ehdotetaan Patentti- ja rekisterihallituksen Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan Patentti- ja rekisterihallituksen maksuista

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2014

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2014 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2014 PRH Dnro 330/20/2009 15.9.2009 1 2011-2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2 2. Toimintaympäristön muutos 2 3. Toimintalinjaukset

Lisätiedot

Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia. Rovaniemi 29.11.2012 Johanna Nurmi

Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia. Rovaniemi 29.11.2012 Johanna Nurmi Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia Rovaniemi 29.11.2012 Johanna Nurmi Miksi asiakkuusstrategia? Asiakkuusstrategian lähtökohtina ovat hallitusohjelmassa esitetyt linjaukset sekä Hallintopolitiikan suuntaviivat

Lisätiedot

VEROHALLINTO

VEROHALLINTO VERO VEROHALLINTO 3.4. tehdyt VEROHALLINNON TALOUSARVIOEHDOTUS 2 12. ja 28. muut talousarviotilit Kehykset vuodelle (1000 ) 2008 toteuma TAE TAE 12. Sekalaiset tulot 12.28.11 Kuntien osuudet verotuskustannuksista

Lisätiedot

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä HE 151/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain 7 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

Lisätiedot

Julkisen hallinnon asiakas digitalisoituvassa yhteiskunnassa Digitalisaatiolinjausten valmistelu

Julkisen hallinnon asiakas digitalisoituvassa yhteiskunnassa Digitalisaatiolinjausten valmistelu Julkisen hallinnon asiakas digitalisoituvassa yhteiskunnassa Digitalisaatiolinjausten valmistelu VM/JulkICT JUHTA 10.05.2016 JulkICT-osasto Tausta: Vanhat strategiat ja hallitusohjelma Linjaukset julkisen

Lisätiedot

Uuden strategiamme ytimen voikin tiivistää muutamaan sanaan: ydintehtävät, keskittyminen, yhteistyö, vaikuttavuus ja luottamus.

Uuden strategiamme ytimen voikin tiivistää muutamaan sanaan: ydintehtävät, keskittyminen, yhteistyö, vaikuttavuus ja luottamus. Uuden strategiamme ytimen voikin tiivistää muutamaan sanaan: ydintehtävät, keskittyminen, yhteistyö, vaikuttavuus ja luottamus. Väestörekisterikeskuksen uusi strategia linjaa virastomme toimintaa uuden

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen Ylijohtaja Mika Tammilehto 1.11.2016 Reformin toimeenpanon lähtökohdat toimintaympäristö ja sen osaamisvaatimukset muuttuvat asiakaskunnan (yksilöt ja

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-881-09 31.3.2010 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen annettujen kehysten puitteisiin laadittu talousarvioehdotus vuodelle 2011. Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TILINPÄÄTÖS

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TILINPÄÄTÖS PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TILINPÄÄTÖS 31.12.2003 1 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN TILINPÄÄTÖS 2003 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKATSAUS 2 2. TULOKSELLISUUDEN KUVAUS 10 2.1. VAIKUTTAVUUS, TUOTTAVUUS

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHAL- LITUKSEN TILINPÄÄTÖS 2012

PATENTTI- JA REKISTERIHAL- LITUKSEN TILINPÄÄTÖS 2012 2012 PATENTTI- JA REKISTERIHAL- LITUKSEN TILINPÄÄTÖS 2012 PRH/439/20/2013 Patentti- ja rekisterihallitus TILINPÄÄTÖS 2012 2(35) SISÄLLYSLUETTELO Patentti- ja rekisterihallitus... 3 Tilinpäätös vuodelta

Lisätiedot

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma PIRKKALAN KUNTA TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kuntastrategiaa toteuttava hanke... 4

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja Valtiovarainministeriö vastaa valtioneuvoston osana» vakaan ja kestävän kasvun edellytyksiä vahvistavasta talouspolitiikasta,»

Lisätiedot

Tilinpäätös 2.0 yritysten sähköinen talousraportointi XBRL-muodossa. Ohjelmistotalopäivä Minna Rintala

Tilinpäätös 2.0 yritysten sähköinen talousraportointi XBRL-muodossa. Ohjelmistotalopäivä Minna Rintala Tilinpäätös 2.0 yritysten sähköinen talousraportointi XBRL-muodossa Ohjelmistotalopäivä 17.11.2016 Minna Rintala Standardoitu talousraportointi automatisoi yritysten ilmoittamista Yritysten standardoidun

Lisätiedot

Hankesuunnitelma. Novus-Hanke. Novus-Hanke. YYL:n tietojärjestelmien kokonaisuudistus HANKESUUNNITELMA. www.prh.fi LIITE 1

Hankesuunnitelma. Novus-Hanke. Novus-Hanke. YYL:n tietojärjestelmien kokonaisuudistus HANKESUUNNITELMA. www.prh.fi LIITE 1 Hankesuunnitelma YYL:n tietojärjestelmien kokonaisuudistus HANKESUUNNITELMA Hankesuunnitelma - Sisältö Tausta Hankkeen tavoitteet, hyödyt, riskit ja laadunvarmistus Arkkitehtuurit Kustannukset Organisaatio

Lisätiedot

Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.

Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3. Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.2017 Riikka Vacker opetusneuvos Tietojohtaminen Tietojohtaminen tarkoittaa

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 1 VAIN VIRKAKÄYTTÖÖN METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala (60.) Metsäntutkimuslaitoksen

Lisätiedot

TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA

TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA VM:n pilotti-hanke: Uusien tulosohjausasiakirjojen ja talousarvion välinen yhteys 18.11.2012 Valtiovarainministeriön hallinnonala 1.3.2012

Lisätiedot

Tilinpäätös vuodelta 2015

Tilinpäätös vuodelta 2015 Tilinpäätös vuodelta PRH/1451/20/2016 Patentti- ja rekisterihallitus Sisällysluettelo Tilinpäätös vuodelta... 3 1. Toimintakertomus... 3 1.1. Johdon katsaus... 3 1.2. Vaikuttavuus... 4 1.3. Toiminnallinen

Lisätiedot

1(5) Strategia 2016-2019. Hyväksytty yv 25.11.2015 32

1(5) Strategia 2016-2019. Hyväksytty yv 25.11.2015 32 1(5) Strategia 2016-2019 Hyväksytty yv 25.11.2015 32 2(5) Toimintaympäristö Strategiakausi on ammatillisessa koulutuksessa suurten muutosten aikaa. Ammatillisen koulutuksen resursseja leikataan voimakkaasti.

Lisätiedot

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016

Asiakirjayhdistelmä 2016 Asiakirjayhdistelmä 01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvio HE 30/ vp (28.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 866 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

VRK palvelualustana. Valtiovarainministeriön hallinnonalan johdon päivä Lea Krohns ja Janne Viskari

VRK palvelualustana. Valtiovarainministeriön hallinnonalan johdon päivä Lea Krohns ja Janne Viskari VRK palvelualustana Valtiovarainministeriön hallinnonalan johdon päivä 28.9.2017 Lea Krohns ja Janne Viskari VRK strategia 2016-2020 Väestörekisterikeskuksen visio Digitalisoimme yhteiskuntaa yhdessä onnistumme.

Lisätiedot

Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma?

Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma? Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma? Sähköiset palvelut tulevaisuuden haltuunotto, Rovaniemi 5.6.2013 Ohjelmakoordinaattori Ira Alanko Näkökulmia SADe-ohjelmaan Kuinka toimii valtakunnallinen

Lisätiedot

MAASEUTUELINKEINO- VIRANOMAISTEN TALVIPÄIVÄT 26.1.2011 12.1.2011 1

MAASEUTUELINKEINO- VIRANOMAISTEN TALVIPÄIVÄT 26.1.2011 12.1.2011 1 MAASEUTUELINKEINO- VIRANOMAISTEN TALVIPÄIVÄT 26.1.2011 12.1.2011 1 Maaseutuviraston asiakasstrategia MAVI:n asiakkaat ja muut sidosryhmät ASIAKKAAT (keitä varten) Viljelijät Maaseutuyritykset Maaseudun

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 20.12.1999 190 Voimaan 1.1.2000 Valtuusto 21.3.2011 26 Voimaan 25.3.2011 Valtuusto 3.9.2012 81 Voimaan 7.9.2012 Valtuusto 7.12.2015

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

OPINTOKESKUS SIVIKSEN KOULUTUKSEN LAATUMÄÄRITTELY - KOULUTUSTOIMINNAN JOHTAMINEN

OPINTOKESKUS SIVIKSEN KOULUTUKSEN LAATUMÄÄRITTELY - KOULUTUSTOIMINNAN JOHTAMINEN OPINTOKESKUS SIVIKSEN KOULUTUKSEN LAATUMÄÄRITTELY - KOULUTUSTOIMINNAN JOHTAMINEN LAATUKRITEERIT LAATUTEKIJÄ PUUTTUVA LAATU ALKAVA LAATU KEHITTYVÄ LAATU EDISTYNYT LAATU 1. Järjestön koulutuksen kokonaissuunnittelu

Lisätiedot

Tullin strategia

Tullin strategia Tullin strategia 2016 2019 10.3.2016 Suomen tulli o edistää tavarakaupan sujuvuutta ja varmistaa sen oikeellisuuden. o kantaa tehokkaasti tavaraverot. o tarjoaa palveluita asiakaslähtöisesti. o suojaa

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan osallistuminen VATUn toteutukseen

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan osallistuminen VATUn toteutukseen Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan osallistuminen VATUn toteutukseen 29.5.2013 Kansliapäällikkö Harri Pursiainen Hallinnonalan VATU-ohjelma 1.Hallinnonalan VATU-hankkeiden toteuttaminen (LVMn

Lisätiedot

PRH:n työyhteisöviestintä. Tavoitteena yksi yhteinen PRH!

PRH:n työyhteisöviestintä. Tavoitteena yksi yhteinen PRH! PRH:n työyhteisöviestintä Tavoitteena yksi yhteinen PRH! PRH:n tehtävät Edistämme teknistä, taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä kansallisesti ja kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt

Lisätiedot

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä Pelastustoimen strategia 2025 Pelastustoimen visio 2025: Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä. 31.5.2016 2 Toiminta-ajatus: Parannamme yhteiskunnan

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TILINPÄÄTÖS 31.12.2011

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TILINPÄÄTÖS 31.12.2011 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TILINPÄÄTÖS 31.12.2011 Dnro: PRH229/20/2012 1 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 2 1.1 JOHDON KATSAUS... 2 1.2 VAIKUTTAVUUS... 3 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus... 4 1.3 TOIMINNALLINEN

Lisätiedot

Strategian yhteys tulossopimuksiin. Neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen

Strategian yhteys tulossopimuksiin. Neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen Strategian yhteys tulossopimuksiin Neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen Voimavaralähtökohdat Toimintamenomomentin henkilötyövuodet sopeutetaan vuoden 2015 tasolta 783 henkilötyövuotta tasolle 726 henkilötyövuotta

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013. SAATE TK-21-1084-11 2.4.2012 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

Tulosohjauksen ajankohtaiskatsaus

Tulosohjauksen ajankohtaiskatsaus Tulosohjauksen ajankohtaiskatsaus Taloushallinnon kevätseminaari Tallinna 4.-5.6.2013 Olli Ahonen Valtiokonttori Agenda 1. Ajankohtaista tulosohjauksen kehittämishankkeen toimeenpanosta 2. Uudistunut tuloksellisuusraportointi

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Kunta-alan tuloksellisuuskampanja 2011-2014 Hallitusohjelman kirjaukset Valtio: Nykyinen valtionhallinnon tuottavuusohjelma korvataan uudella vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmalla,

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu tulevaisuuden toiminnan suuntaajana - teema-aamupäivä Juha Eskelinen, KTT Melkior Oy 23.9.2015 Viestit 2 Haasteina kiristynyt talous, teknologiamurros,

Lisätiedot

Elinvoimaa monialaisista maakunnista

Elinvoimaa monialaisista maakunnista Elinvoimaa monialaisista maakunnista Kasvupalvelu-uudistus TE-palvelut ja yrityspalvelut kootaan julkiseksi kasvupalveluksi alvelulla edistetään yritystoimintaa, yritysten kasvua, uudistumista ja kansainvälistymistä

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Kokemuksia ensimmäiseltä strategia-asiakirjakierrokselta

Kokemuksia ensimmäiseltä strategia-asiakirjakierrokselta Kokemuksia ensimmäiseltä strategia-asiakirjakierrokselta Aluehallintovirastojen strateginen ohjaus ja tulosohjaus HAUS 15.6.2010 Neuvotteleva virkamies Anu Nousiainen ALUEHALLINTOVIRASTOJEN OHJAUS, AVI-laki

Lisätiedot

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto Oppijan polku - kohti eoppijaa Mika Tammilehto Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia Yhteistyössä palvelu pelaa määritellään julkisen hallinnon asiakaspalvelujen visio ja tavoitetila vuoteen 2020 Asiakaspalvelun

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Kansallisenpaikkatietostrategian päivitys Tilannekatsaus. Patinen kokous

Kansallisenpaikkatietostrategian päivitys Tilannekatsaus. Patinen kokous Kansallisenpaikkatietostrategian päivitys Tilannekatsaus Patinen kokous 13.6.2013 Paikkatietostrategian päivityksen pohjatyöt Avoin sähköinen kysely helmi-maaliskuu, 58 vastausta Toimintaympäristön muutosanalyysi

Lisätiedot

HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISPALVELUT- LIIKELAITOS OIVA AKATEMIA. Viraston toimintaympäristön muutokset

HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISPALVELUT- LIIKELAITOS OIVA AKATEMIA. Viraston toimintaympäristön muutokset 1 HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISPALVELUT- LIIKELAITOS OIVA AKATEMIA Viraston toimintaympäristön muutokset Toimintaympäristön muutosten vaikutukset 2017 talousarvioon Kaupungissa toteutettavat organisaatiomuutokset

Lisätiedot

Innovaatioseteli / Tempo INNOVAATIO-OSAAMISTA YRITYKSEESI NOPEASTI MARKKINOILLE.

Innovaatioseteli / Tempo INNOVAATIO-OSAAMISTA YRITYKSEESI NOPEASTI MARKKINOILLE. Innovaatioseteli / Tempo INNOVAATIO-OSAAMISTA YRITYKSEESI NOPEASTI MARKKINOILLE www.tekes.fi/rahoitus Innovaatioseteli INNOVAATIO-OSAAMISTA YRITYKSEESI Osta setelillä uutta osaamista käyttöösi! kokeile,

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma

Maaseudun kehittämisohjelma Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Tilannekatsaus joulukuu 2014 Sivu 1 5.12.2014 Jyrki Pitkänen Aikataulu (1) Valtioneuvosto hyväksyi Manner-Suomen maaseutuohjelman huhtikuussa EU:n komission käsittely:

Lisätiedot

JURIDIIKKA YRITYKSEN BRÄNDIN SUOJAAMISEN APUNA

JURIDIIKKA YRITYKSEN BRÄNDIN SUOJAAMISEN APUNA JURIDIIKKA YRITYKSEN BRÄNDIN SUOJAAMISEN APUNA Juhani Ekuri asianajaja, varatuomari ASIANAJOTOIMISTO Esityksen rakenne mikä on brändi? miten brändi suojataan? miten brändin loukkauksilta puolustaudutaan?

Lisätiedot

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja JUHTAn roolit? Seminaari 09.06.2015 Sirpa Alitalo & Markku

Lisätiedot

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia EMKR varojen jakauma Komissio: - 650 milj. euroa, josta meripolitiikka noin

Lisätiedot

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tietosuojavaltuutetun toimisto Tietosuojavaltuutetun toimisto TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TULOSTAVOITEASIAKIRJA Aika 27.9.2005 Paikka Osallistujat Oikeusministeriö OM:n edustajat: Hallintojohtaja Olli Muttilainen (pj) Ylitarkastaja

Lisätiedot

Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012. Minna Karvonen 11.12.2012

Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012. Minna Karvonen 11.12.2012 Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012 Minna Karvonen 11.12.2012 Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: kansallista perustaa Hallitusohjelman kirjaukset: kirjastojen kehittäminen

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Talousarvioesitys, Ministeriön ehdotus Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja 2011-2014

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja 2011-2014 Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Kunta-alan tuloksellisuuskampanja 2011-2014 Kuntakiertueen esittely (vrt. tuloksellisuussuosituksen teemat) 27.3. Naantali Kuntaliitoksen yhteistoiminnallinen toteuttaminen,

Lisätiedot

Yrittäjyysohjelma 2014-15. Teknologiateollisuuden yrittäjävaliokunta

Yrittäjyysohjelma 2014-15. Teknologiateollisuuden yrittäjävaliokunta Yrittäjyysohjelma 2014-15 Teknologiateollisuuden yrittäjävaliokunta Teknologiateollisuuden yrittäjyysohjelma Ohjelma on Teknologiateollisuuden yrittäjävaliokunnan kannanotto teollisuuden toimintaedellytysten

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA 02 04 05 06 08 09 12 Visio, tehtävä ja toiminta-ajatus Palvelulupaukset Strategiset tavoitteet Karvin tuloskortti

Lisätiedot

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY Sosten arviointifoorumi 4.6.2015 Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY 1 Mistä on kysymys? Arviointi = tiedon tuottamista toiminnasta, siihen liittyvistä kehittämistarpeista sekä toiminnan vaikuttavuudesta

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA 1 Tämä huoltokirja on tarkoitettu yrityksesi aineettoman omaisuuden tunnistamiseen, oman osaamisen ja työn tulosten suojaamiseen sekä niiden hallintaan ja hyödyntämiseen.

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Liikelaitoksen toimintaympäristön muutokset. Toimintaympäristön muutosten vaikutukset 2015 talousarvioon

Liikelaitoksen toimintaympäristön muutokset. Toimintaympäristön muutosten vaikutukset 2015 talousarvioon 1 Liikelaitoksen toimintaympäristön muutokset Toimintaympäristön muutosten vaikutukset 2015 talousarvioon Taloustilanne tiukkenee edelleen ja sen vaikutukset näkyvät todennäköisesti myös liikelaitoksen

Lisätiedot

Kunta-alan tuloksellisen toiminnan kehittämistä koskeva suositus

Kunta-alan tuloksellisen toiminnan kehittämistä koskeva suositus Kunta-alan tuloksellisen toiminnan kehittämistä koskeva suositus Bjarne Andersson Työelämän kehittämisen asiantuntija Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuopio 19.11.2009 Miten suositus toimii? KT ja järjestöt

Lisätiedot

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus 11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus S e l v i t y s o s a : Lääkelaitoksen tehtävänä on ylläpitää ja edistää lääkkeiden, terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sekä verivalmisteiden käytön

Lisätiedot

Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa

Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa Liite 2 Yksityisen sektorin työnantajaedunvalvontaa Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa AVAINTAn missio AVAINTA toimii kuntaomisteisten yritysten ja yhteisöjen työnantajaedunvalvojana

Lisätiedot

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-975-07 9042008 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2009 Liitteenä on myös Cognos Planning-järjestelmällä tehdyt rahoitustaulukot: - peruslaskelma

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus.

Oma Häme. Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus. Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät www.omahäme.fi Tehtävien nykytilan kartoitus Vastuu alueiden kehittämisestä on ALKE-lain perusteella

Lisätiedot

LAUSUNTO KOSKIEN HALLITUKSEN ESITYSTÄ YHDISTETYSTÄ PATENTTITUOMIOISTUIMESTA TEHDYN SOPIMUKSEN KANSALLISTA VOIMAANSAATTAMISTA (HE 45/2015 vp)

LAUSUNTO KOSKIEN HALLITUKSEN ESITYSTÄ YHDISTETYSTÄ PATENTTITUOMIOISTUIMESTA TEHDYN SOPIMUKSEN KANSALLISTA VOIMAANSAATTAMISTA (HE 45/2015 vp) Minna Aalto-Setälä Lausunto 9.10.2015 Lakivaliokunta 00102 EDUSKUNTA lav@eduskunta.fi LAUSUNTO KOSKIEN HALLITUKSEN ESITYSTÄ YHDISTETYSTÄ PATENTTITUOMIOISTUIMESTA TEHDYN SOPIMUKSEN KANSALLISTA VOIMAANSAATTAMISTA

Lisätiedot

Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi

Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi Jukka Aalto Helsinki 26.11.2015 Näkökulmat 1. Henkilöstöhallinto 2. Taloushallinto 3. Haasteet 27.11.2015

Lisätiedot

INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA. Rahoitusta hankintojen kehittämiseen. teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009

INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA. Rahoitusta hankintojen kehittämiseen. teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009 INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA Rahoitusta hankintojen kehittämiseen teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009 TAUSTAA Lähivuosina länsimaissa on merkittävä haaste kehittää julkisia palveluja ja

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta ammatillisen koulutuksen reformi. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta ammatillisen koulutuksen reformi. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta ammatillisen koulutuksen reformi Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto Koulutuksen ja osaamisen kärkihankkeet 1. Uudet oppimisympäristöt

Lisätiedot