Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2017"

Transkriptio

1 Patentti- ja rekisterihallitus Toiminta- ja talousitelma vuosille Dnro PRH/1157/20/

2 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Toimintaympäristön muutokset 3 3 Toimintalinjaukset Vaikuttavuus Toiminnallinen tuloksellisuus Riskienhallinta 10 4 Määrärahat ja kehysehdotukset 10

3 3 1. Johdanto Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) tehtävänä on edistää yrittäjyyttä, innovatiivisuutta ja yhteisöllistä toimintaa Suomessa. Tämän mukaisesti PRH myöntää toiminimien, tavaramerkkien ja keksintöjen teollisoikeudellisen suojan sekä luo yritysten, yhdistysten ja säätiöiden oikeudellisen perustan. PRH ylläpitää ja julkistaa kattavat yritys- ja yhteisötiedot yhteiskunnan käyttöön sekä tarjoaa asiakaslähtöisesti asiointi-, tieto- ja asiantuntijapalveluja. Lisäksi PRH valvoo säätiöitä sekä yritysten ja yhteisöjen rekisteröintivelvoitteen noudattamista. Patentti- ja rekisterihallituksen toiminta- ja talousitelma (TTS) vuosille on laadittu talousarviolain määräykset sekä työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) ohjeet huomioon ottaen. Suunnitelmassa esitetään PRH:n näkemys viraston toimintaympäristön muutoksista, vaikuttavuuden ja toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteista sekä tehdään esitykset määrärahoista. Suunnittelukaudella PRH:n tavoitteena on edistää uutta ja kasvavaa yritystoimintaa sekä toimia arvostettuna yksinoikeuksien myöntäjänä ja sähköisen asioinnin edelläkävijänä. Virasto saattaa myös rekistereissään olevat tiedot koko yhteiskunnan tehokkaaseen käyttöön. PRH hoitaa hallintoviranomaisena toimintakenttäänsä kuuluvat viranomaistehtävät tehokkaasti ja tuloksellisesti. PRH on nettobudjetoitu virasto ja sen toiminnan rahoitus perustuu asiakkailta perittäviin maksuihin. Yrityksiä ja yhteisöjä palvelevana virastona PRH:n rahoitus on riippuvainen talouden suhdanteista ja yritystoiminnan aktiivisuudesta. Normaalissa taloudellisessa tilanteessa PRH:n suoritteiden kysyntä on pysynyt varsin vakaana. Talouskehityksen mahdollinen hidastuminen ittelukauden aikana vaikuttaisi muun muassa perustettavien yritysten määrään ja yritysten mahdollisuuksiin hakea ja pitää voimassa teollisoikeuksia. Ilmoitus- ja hakemusmäärien lasku sekä teollisoikeuksien ylläpidosta maksettavien maksujen väheneminen heikentäisivät viraston toiminnan rahoitusta. Talouden vaihteluista johtuvien epävarmuustekijöiden lisäksi PRH:n toimintaan ja rahoitukseen ittelukaudella vaikuttavat muutamat merkittävät rakenteelliset muutokset. Yhtenäispatentin voimaantulo pienentää toteutuessaan huomattavasti patenttien julkaisu- ja vuosimaksuista kertyviä tuloja. Samoin siirtyminen tietoluovutusten maksuttomuuteen vähentää PRH:n tietopalvelutuloja. Muutoksista johtuva maksutulojen väheneminen tulee ottaa huomioon viraston määrärahoissa. Säätiövalvonta ja siihen liittyvät oikeudenkäynnit edellyttävät myös toiminnan riittävän rahoituksen järjestämistä. 2. Toimintaympäristön muutokset 1. Yritys- ja yhteisölinjan toimintaan vaikuttaa ittelukaudella erityisesti viraston asiointipalvelujen ja toimintaprosessien laaja sähköistäminen. Kaupparekisteriasioinnin sähköistämistä itellaan ja toteutetaan yhteistyössä Verohallinnon kanssa sekä työ- ja elinkeinoministeriön SADe-hankkeissa. Yhteistyö käsittää muun muassa sähköisen ilmoittamisen, yritysten sähköisen tunnistamisen ja sähköisen perustamisen sekä valvontatoimet. Lisäksi PRH on mukana kansainvälisen tilinpäätösten laadintaan ja raportointiin tarkoitetun XBRL-standardin (extensible Business Reporting Language) käyttöönotossa. XBRL-standardin käyttö tehostaa tilinpäätöstietojen julkaisemista ja niiden sisältämien tietojen jalostamista.

4 4 Kaupparekisteri-ilmoitusten sähköinen käsittelyjärjestelmä sekä yritys- ja yhteisötietojärjestelmän (YTJ) sähköinen asiointi valmistuvat ittelukauden alkupuolella, mikä mahdollistaa hankkeisiin kytkeytyvien tuottavuustavoitteiden saavuttamisen sekä asiakkaiden palveluodotuksiin vastaamisen. Sähköinen asiointi ja sen tukena ajantasainen neuvonta PRH:n verkkosivustolla ja muissa sähköisissä kanavissa johtavat siihen, ettei kaupparekisteri-ilmoitusten vastaanotossa, neuvonnassa ja tietopalveluissa ole enää nykyistä tarvetta paikallisviranomaistoiminnalle. Samassa yhteydessä on syytä harkita tällä hetkellä maistraatteihin hajautetun asunto-osakeyhtiöiden rekisteri-ilmoitusten vastaanoton, käsittelyn ja rekisteröinnin keskittämistä PRH:een. Koska maistraattiverkosto on supistunut ja PRH:n käsittelyajat ovat olennaisesti nopeutuneet, kun sähköistäminen on mahdollistanut tehokkaan keskitetyn ilmoitusten viranomaiskäsittelyn, ei PRH näe asunto-osakeyhtiöitä koskevien ilmoitusten hajautetulle vastaanotolle ja käsittelylle enää perusteita. Hallitusohjelmassa edellytetään julkisten tietoaineistojen maksuttomuutta, tiedonluovutuskäytäntöjen helpottamista ja rekisteritietojen entistä joustavampaa viranomaiskäyttöä muun muassa harmaan talouden torjumiseksi. Nykyisin PRH saa maksutuloja erityisesti kaupparekisterin tietopalveluista, vuonna 2011summa oli yhteensä 3,3 miljoonaa euroa. Mikäli tietoluovutusten maksuttomuus toteutuu, tästä johtuva viraston toiminnan rahoitusvaje sekä maksutonta tietoluovutusta tukevien järjestelmärajapintojen rakentamiskulut tulee kattaa ilmoitusmaksuja korottamalla tai budjettirahoituksella. Yksi rahoitusvaihtoehto voisi olla rekisteriasiakkaiden vuosimaksut. Tietoluovutuksia iteltaessa tulee myös varmistaa, ettei tietojen maksuton jakelu vaaranna PRH:n rekistereissä olevien henkilötietojen suojaa. EU:n yritys- ja yhtiöoikeudellisilla direktiiveillä pyritään harmonisoimaan yhtiöoikeuden säädöksiä unionin sisällä, edistämään ylikansallista yritystoimintaa ja helpottamaan mikroyritysten hallinnollista taakkaa. Komission keväällä 2011 julkistama direktiiviehdotus kaupparekistereiden yhteenliittämiseksi sisältää useita eri toimenpiteitä rekistereiden välisen tiedonvaihdon ja rekisteristä saatavan tietopalvelun parantamiseksi. Näiden toimenpiteiden toteuttamisessa tulisi PRH:n näkemyksen mukaan hyödyntää European Business Registerin (EBR) tietopalvelua, jossa jo valtaosa talousalueen jäsenvaltioista on mukana. 2. Olennaisin muutos patentti- ja innovaatiolinjan toimintaan on yhtenäispatenttijärjestelmän voimaantulo ittelukaudella. EU:n huippukokous hyväksyi kesäkuussa 2012 yhtenäispatenttia koskevan asetuksen ja siihen liittyvän tuomioistuinjärjestelmän. Asetus vaatii vielä EU-parlamentin hyväksynnän, ja tuomioistuinjärjestelmän voimaantulo 13 jäsenvaltion ratifioinnin. Jäsenvaltioiden tulee kuitenkin tehdä päätökset vielä muun muassa patenttien vuosimaksujen tasosta ja niiden jakoperusteista yhteistyössä mukana olevien valtioiden kesken. Tässä vaiheessa onkin vaikea arvioida, milloin yhtenäispatenttijärjestelmä alkaa täysimääräisesti vaikuttaa PRH:n toimintaan. Tämän hetkisen arvion mukaan järjestelmä tulisi voimaan vuonna PRH on ittelussaan ottanut huomioon sen vaihtoehdon, että yhtenäispatenttijärjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2015 alusta. Tällöin PRH:n saamat tulot vuosina pienenisivät erityisesti patenttien julkaisumaksutulojen vähenemisen myötä. Myös eurooppapatenteista saatavat vuosimaksutulot alkaisivat tällöin laskea. Haasteena on, miten PRH:n asema ja resurssit tutkivana patenttiviranomaisena turvataan, kun viraston maksutulot tältä osin olennaisesti vähenevät. PRH varautuu yhtenäispatentin voimaantuloon muun muassa vahvistamalla asemaansa kansainvälisenä tutkivana patenttiviranomaisena sekä luomalla yhteistyöjärjestelyjä muiden kansainvälisten tutkivien

5 5 viranomaisten kanssa. PRH on kansallisessa hakemusprosessissa ottanut englannin käyttöön virallisena prosessikielenä, mikä tukee kansainvälistä yhteistyötä patenttiasioissa. Huomiota kiinnitetään myös toiminnan kustannusten hallintaan. 3. Tavaramerkki- ja mallilinjan toimintaan vaikuttavat ittelukaudella tavaramerkkilainsäädäntöön tulevat muutokset. TEM:ssä on parhaillaan valmisteilla tavaramerkkilain osittaisuudistus, jonka arvioidaan tulevan voimaan jo ennen ittelukauden alkua. Tällä lakiuudistuksella ei odoteta olevan huomattavaa vaikutusta PRH:n toimintaan. Suunnittelukauden alussa on kuitenkin käynnistymässä myös tavaramerkkilain kokonaisuudistus, joka on viraston kannalta paljon merkittävämpi. Kokonaisuudistuksessa otetaan huomioon myös EU:n tavaramerkkidirektiiviin tulevat muutokset. Direktiivin ja yhteisötavaramerkkiasetuksen uudistusesityksiä odotetaan EU:n komissiosta vielä vuoden 2012 aikana. Tavaramerkkirekisteröintien painopiste on globaalisti siirtymässä ylikansallisiin suojauskeinoihin, jolloin kansalliset tavaramerkit ovat jäämässä yhteismarkkinoita suppeammilla markkinoilla toimivien yritysten, kuten pk-yritysten, käyttöön. Tavaramerkkien kansallista kysyntää lisätään tavaramerkki- ja mallioikeustietoisuutta kohentamallla sekä palvelujen aktiivisella markkinoinnilla yhteistyössä elinkeinoelämän ja muun muassa Viestintäviraston kanssa. 4. Yhdistys- ja säätiöasiat -tulosalueen toimintaan vaikuttavat yhdistysten ja säätiöiden toimintatapojen muutokset. Erityisesti yhdistysten sääntöjä, hallintoa ja jäsenten osallisuutta uudistetaan yhdistyslain tarkistamisen yhteydessä mahdollistetulla teknisten apuvälineiden käytöllä. Myös yleishyödyllisten yhteisöjen verotuskäytäntö ja valtion avustuspolitiikka heijastuvat yhdistysten ja säätiöiden rekisteriilmoitusten määrässä ja sisällössä. Säätiövalvonta toimeenpannaan systemaattisen vuosiittelun pohjalta. Viranomaisyhteistyötä säätiövalvontaan liittyvissä kysymyksissä lisätään mm. Verohallinnon kanssa. Hallitusohjelmassa todettu säätiölain kokonaisuudistus vaikuttaa jatkossa säätiörekisterin ja säätiövalvonnan toimintaan. Säätiörekisterin ja säätiövalvonnan kustannuksia ei tällä hetkellä ole mahdollista kattaa täysimääräisesti säätiöiltä kerättävillä maksutuloilla. Säätiörekisterin ja säätiövalvonnan tulokertymän perustaa on tarpeen uudistaa, jotta tarvittava rahoitus ja resurssit voidaan taata valvonnan toteuttamiseksi virastossa. 5. Valitusasioiden käsittely siirretään PRH:n valituslautakunnasta markkinaoikeuteen sekä hallinto-oikeuksiin hallituksen kehyspäätöksen mukaisesti. Koska vireilläolevien valitusten käsittely on ehdotuksen mukaan jäämässä osittain PRH:n tehtäväksi, ei kehyspäätöksen mukaista kuuden henkilötyövuoden vähennystä voida täysimääräisesti toteuttaa ennen ittelukauden alkua. Tällä hetkellä arvioidaan, että PRH:n käsiteltäväksi jäävät valitukset saataisiin käsiteltyä vuoden 2014 alkupuolella. 3. Toimintalinjaukset PRH parantaa toimintojensa tehokkuutta vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman mukaisesti kehittämällä toimintaprosessejaan, tietojärjestelmiään ja henkisiä voimavarojaan. PRH arvioi ittelukaudella työn tuottavuuden kasvuksi keskimäärin kaksi prosenttia. Viraston henkilömäärä ei ittelukaudella kasva.

6 6 Julkishallinto kehittää sähköisiä tietojärjestelmiä käyttämällä entistä laajemmin avoimia standardeja. Suunnittelukaudella hallinnonalan virastojen palveluprosessit ja muun muassa tietopalvelujen tarjonta yhdentyvät TEM:n kesällä 2012 hyväksytyn tietohallintostrategian suuntaviivojen mukaisesti. Toimijoiden synergiaetuja hyödynnetään ja yhteiseen käyttöön tulevat asiakastiedot pohjautuvat olemassa olevan perustiedon - muun muassa PRH:n yritystietojen - hyödyntämiseen. Tavoitteena on tuottaa asiakkaan tarvitsemat palvelut asiakaslähtöisesti siten, että viranomaisten palveluprosessit sovitetaan asiakkaan prosesseihin hallinnonalarajat ylittäen. Pitkän aikavälin tavoitteena on asiakkaan sähköisen elinkaaren hallinta, jolloin asiakkaalle tarjotaan yhdestä paikasta oman asiointinsa ajantasainen kokonaistieto (kaikki viranomaiset) helppokäyttöisen käyttöliittymän avulla. 3.1 Vaikuttavuus TEM:n vuoden 2011 syksyllä hyväksytyssä strategiassa painotetaan yritystoiminnan edistämistä ja innovaatioita. Erityisesti TEM:n strategian tavoitelinjaus Edistämme korkean arvonlisän uutta, kasvavaa ja vientiin suuntautuvaa yritystoimintaa on PRH:n toiminnan kannalta keskeinen. Tämän vaikuttavuustavoitteen edistämiseksi PRH on keväällä 2012 vahvistanut omat strategiset tavoitteensa seuraavasti: Edistämme uutta ja kasvavaa yritystoimintaa sekä tuemme yhdistysten ja säätiöiden toimintaedellytyksiä PRH tarjoaa helpon ja luotettavan tavan yritysten, yhdistysten ja säätiöiden rekisteröintiin sekä teollisoikeuksien suojaamiseen. Sähköiset tietopalvelut tukevat yritysten ja yhteisöjen toimintaa monella tavalla. Kattavat ja ajantasaiset sähköiset rekisteritiedot palvelevat asiakaskuntaa entistä monipuolisemmin. PRH tekee tiivistä yhteistyötä eri kumppaneiden kanssa. Tavoitteena on tuottaa palvelut asiakaslähtöisesti siten, että viranomaisten palveluprosessit sovitetaan asiakkaan prosesseihin ilman hallinnonalarajoitteita. Olemme arvostettu yksinoikeuksien myöntäjä Virasto selvittää keksintöjen uutuuden ja keksinnöllisyyden. PRH tutkii myös tavaramerkkien rekisteröintikelpoisuuden ja yritysten toiminimien soveltuvuuden. Toiminimen merkityksen korostaminen yhtenä IPR-oikeutena ja keskeisenä brändin peruselementtinä lisää toiminimitutkimuksen laatuvaatimuksia. Laadukas toiminimitutkimus varmistetaan toimintaprosesseja kehittämällä. Laatusertifikaattien mukaisella toiminnalla, auditoinneilla sekä aktiivisella kansallisella ja kansainvälisellä benchmarkingilla PRH varmistaa sen, että palvelujen laatu ansaitsee asiakkaiden ja muiden sidosryhmien arvostuksen. Suunnitelmallinen sidosryhmäviestintä on kiinteä osa viraston toimintaa. Olemme sähköisen asioinnin edelläkävijä Sähköisten palvelujen kehittämisohjelma eprh kokoaa yhteen viraston sähköisten asiointi- ja tietopalvelujen toteutuksen ja kehityksen. eprh:n toteutuksen varmistamiseksi on luotu hallintamalli, jota PRH:n sähköinen hankesalkku ja projektimalli tukevat. eprh tukee etemtoimenpideohjelmaa, jolla hallinnonalalle luodaan yhden luukun kattavat sähköiset palvelut asiakastarpeisiin pohjautuen.

7 7 Virasto on myös aktiivisesti mukana toimintakentän kansainvälisessä sähköisen asioinnin ja tietojärjestelmien kehitystyössä, esimerkkeinä sähköisen patenttiasioinnin toteuttaminen sekä tavaramerkkien ja mallien sähköisen asioinnin kehittäminen. PRH:n keskeisin tietojärjestelmähanke on Novus, jonka tavoitteena on kaupparekisteriasioiden koko ilmoituskäsittelyprosessin sähköistäminen ja osittainen automatisointi. Tämän rinnalle kehitetään yritysten sähköisiä asiointipalveluja yhteistyössä Verohallinnon kanssa YTJ-järjestelmään liittyen. Yhdistysasioiden asiointi-, käsittely- ja tietopalvelut on jo sähköistetty. PRH on mukana myös hallinnonalan yhteisen sähköisen palvelualustan kehitystyössä ja käyttöönotossa. Tietomme ovat tehokkaassa käytössä PRH:n rekisteritiedot ovat prh.fi:n tietopalveluportaalin kautta kattavasti tarjolla asiakkaille. Virasto uudistaa myös tietopalvelujensa markkinointikonseptin palvelujen tunnettavuuden ja löydettävyyden parantamiseksi. Rekisteritietojen tarjoaminen maksutta yhteiskunnan käyttöön edellyttäisi korvaavan rahoituksen saamista PRH:lle. eprh-ohjelman osana kehitetään viraston avoimen tiedon tarjontavalmiutta ja palvelumallia. PRH kiinnittää erityistä huomiota rekisteritietojensa kattavuuteen ja ajantasaisuuteen. Tavaramerkkien ja mallisuojien EUyhteiskäyttöiset tietopalvelut valmistuvat vuosien aikana. Muiden strategisten tavoitteiden rinnalla PRH on vahvistanut tuloksellisuutta koskevat sisäiset tavoitteensa seuraavasti: Olemme yksi ja yhtenäinen PRH Viraston johtamisjärjestelmää ja toiminnan arvioinnin työkaluja parannetaan. PRH ottaa käyttöön tiiviimpään viraston sisäiseen yhteistyöhön ja yhtenäisiin prosesseihin liittyviä toimintatapoja. Näitä ovat muun muassa yhden luukun toimintamalli asiakas- ja tietopalveluissa, eprh-ohjelma ja viraston tietojärjestelmien kehittäminen, kokonaisarkkitehtuurinen kehitystyö (mukaan lukien yhteinen hankehallinta), yhtenäiset projektimallit ja prosessikokonaisuuden kehittäminen. Työyhteisöviestinnän kehittämishankkeella ja tyky-toiminnalla tuetaan viraston yhtenäisyyttä ja yhteisöllisyyttä. Toimimme kustannustehokkaasti ja vaikuttavasti PRH:n prosessikokonaisuutta sekä sen erillisiä prosesseja arvioidaan ja kehitetään niin tarkoituksenmukaisuuden kuin tehokkuudenkin näkökulmista. Toimimalla aktiivisesti eurooppalaisissa yhteistyöprojekteissa PRH säästää tietojärjestelmien investointikustannuksissa ja nopeuttaa palvelujen käyttöönottoa. ICT-toimintojen kustannustehokkuutta parannetaan lisäämällä perustietotekniikkapalvelujen hankintaa aluehallinnon tietopalveluyksiköstä AHTIsta. Vaikuttavuus- ja tuloksellisuustavoitteiden ohella PRH on keväällä 2012 vahvistanut seuraavan henkisten voimavarojen hallintaan koskevan tavoitteen: Meillä on osaavin henkilöstö ja esimerkillinen esimiestoiminta Henkisten voimavarojen kehittäminen on itelmallista ja sitä arvioidaan säännöllisesti PRH:n henkilöstöstrategian mukaisesti osana viraston strategista vuosikelloa.

8 8 Johtaminen on tavoitteellista, arvostavaa ja oikeudenmukaista, millä varmistetaan työn mielekkyys myös muutostilanteissa. PRH ottaa käyttöön virastossa käynnissä olevan työyhteisöviestintähankkeen tulokset, joilla parannetaan tiedonkulkua sekä henkilöstön keskinäistä vuoropuhelua ja -vaikutusta. Esimiesten säännölliset arvioinnit otetaan osaksi esimiesten ja johtajien tavoitteellista koulutus- ja valmennusohjelmaa. PRH:n toiminnan päämääränä on tyytyväinen asiakas. Virasto ylläpitää, kehittää ja jakaa osaamistaan. Osaamiskartoituksen avulla tunnistetaan tulevaisuuden ydinosaamistarpeet ja niiden edellyttämät työntekijöiden kehitys- ja urapolut. Työntekijöitä kannustetaan tehtäväkiertoon, mikä on osa henkilökohtaista oppimista ja osaamisen jakamista organisaatiossa. Rekrytoinneissa kiinnitetään erityistä huomiota oikeanlaisten osaajien löytämiseen ja hyvällä henkilöstöpolitiikalla heidän pysymiseensä viraston palveluksessa. 3.2 Toiminnallinen tuloksellisuus PRH ottaa toiminnassaan huomioon taloudellisen toimintaympäristön ja alan kansainvälisten toimintajärjestelmien muutosten vaikutukset asiakkaiden käyttäytymiseen ja palvelujen kysyntään. Mahdollisimman tarkka kysynnän ennakointi on tärkeää viraston tulorahoituksen sekä tehokkaan resurssien käytön kannalta. Kustannustietoisuus on keskeinen periaate kaikessa PRH:n toiminnassa, erityisesti tietojärjestelmien kehityshankkeissa. Virasto varmistaa palvelujen ja päätösten laadun hyödyntämällä sertifioituja laatujärjestelmiä (ISO 9001) ja laatuarviointimallien (EFQM/CAF) kriteerejä. PRH edistää prosessiorganisaation mukaisia käytäntöjä koulutuksella, yhtenäisellä ohjeistuksella sekä tulosaluerajat ylittävällä yhteistyöllä. PRH:n vaikuttavuustavoitteiden saavuttaminen edellyttää toiminnallista tuloksellisuutta. PRH on määritellyt toiminnallisen tuloksellisuuden mittarit, joista keskeisimmät prosessimittarit ovat työn tuottavuus, yksikkökustannusten muutos sekä käsittelyajat. Asiakkaiden tyytyväisyyttä viraston palveluihin mitataan vuosittaisen asiakaskyselyn avulla. Kyselyn tuloksia hyödynnetään toiminnan ja palvelujen kehitystyössä toteuma 2012 tulossop 2013 TAE Asiakastyytyväisyys Asiakasarvio (1-5) 4,0 4,0 4,0 4,1 4,2 Työn tuottavuus Tuottavuuden muutos +15,5 % +2,0 % +2,0 % +2,0 % +2,0 % Taloudellisuus Yksikkökust. muutos -3,4 % +2,0 % +2,0 % +1,0 % +0,0 % Taulukko 1. PRH:n toiminnallisen tuloksellisuuden mittarit

9 9 Sähköisen asioinnin kasvaminen lisää PRH:n vaikuttavuutta. Sähköisen asioinnin osuuden arvioidaan kehittyvän ittelukaudella seuraavasti: %-osuus 2011 toteuma 2012 tulossop 2013 TAE Patenttihakemukset 94, Hyödyllisyysmallihakemukset 42, Tavaramerkkihakemukset 46, Mallioikeushakemukset Kaupparekisteri-ilmoitukset *) 51, Yhdistysilmoitukset 46, Säätiöasiat *) sisältää tilinpäätösilmoitukset Taulukko 2. Sähköisen asioinnin osuus kaikista hakemuksista / ilmoituksista (%) PRH arvioi resurssiittelussaan työn tuottavuuden keskimääräiseksi vuosikasvuksi 2,0 prosenttia. Työn tuottavuuden kasvulla sekä itelman mukaisilla henkilöresursseilla viraston palvelutaso pystytään säilyttämään. Kansainväliset patenttialan sopimukset edellyttävät, että PCT-tutkimusten tekemiseen taataan riittävät tutkijaresurssit, jotta hakemukset voidaan käsitellä annetuissa määräajoissa. Lähivuosina henkilöstötarve PRH:n asiantuntijatehtävissä kasvaa ja vastaavasti asiakaspalvelu- sekä toimistotehtävissä supistuu edelleen muun muassa sähköisten palvelujen ja käsittelyprosessien lisääntymisen vuoksi toteuma tulossop TAE Henkilötyövuodet 432, Taulukko 3. PRH:n henkilötyövuodet Käsittelyaika on käsittely- ja tutkimusprosessien palvelutasoa kuvaava mittari. PRH asettaa sisäiset käsittelyaikatavoitteet kaikille keskeisille palveluilleen. Seuraavassa on esitetty PRH:n vuoden 2012 tulossopimuksessa olevat käsittelyaikatavoitteet sekä TTS-kaudelle itellut tavoitteet toteuma 2012 tulossop 2013 TAE Patenttiasiat - Kansalliset patenttihakemukset (v) 2,6 2,7 2,5 2,5 2,5-1. tekninen välipäätös alle 8 kk (%) 37, tekninen välipäätös alle 10 kk (%) 82, PCT-tutkimukset määräajassa (%) 61, Kansalliset tavaramerkkihakemukset (kk) 4,8 5,0 4,0 4,0 4,0 Kaupparekisteri-ilmoitukset (pv) Yrityskiinnityshakemukset (pv) Yhdistysten perustamisilmoitukset (kk) 2,2 2,0 1,8 1,6 1,2 Taulukko 4. Keskimääräiset käsittelyajat

10 Riskienhallinta PRH on tunnistanut riskianalyysissä ittelukauden strategisiin tavoitteisiin ja menestystekijöihin liittyvät riskit, arvioinut ne sekä priorisoinut riskit avainriskeiksi kustannus-hyötynäkökulmasta. PRH on niin ikään määritellyt avainriskeille riskiluokan, hallintamenettelyn, vastaamistoimenpiteet, vastuuhenkilöt ja vastaamistoimenpiteiden aikataulut. PRH:n strategiset avainriskit ovat: - toimintaympäristön muutosten vaikutus viraston tulorakenteeseen - ICT-hankkeiden läpivienti: aikataulu, rahoitus, osaaminen - PRH:n rooli ja palvelujen tunnettavuus - palvelujen kilpailukykyinen laatu - henkilöstön osaaminen, motivoituminen, viihtyvyys; esimiestaidot 4. Määrärahat ja kehysehdotukset Yhtenäispatentin arvioitu voimaantulo vuonna 2014 pienentää patenteista saatavia tuloja merkittävästi. Voimaantulon aikatauluun liittyy vielä epävarmuustekijöitä: erityisesti tuomioistuinjärjestelmä ja vuosimaksutulojen lopulliset jakoperusteet jäsenmaiden kesken ovat toistaiseksi sopimatta. Muutoksen suuruuteen vaikuttavat yhtenäispatentin tuleva vuosimaksutaso, Suomen osuus vuosimaksuista sekä kysyntä. On arvioitavissa, että voimaantulo aiheuttaa jo ensimmäisenä vuonna 2,1 miljoonan euron pienenemisen viraston tuloissa, mikä edellyttää budjettitukea kansallisen tutkivan patenttiviranomaistehtävän ylläpitämiseksi. Valtioneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaisesti viranomaisten tietoluovutukset olisivat jatkossa pääsääntöisesti maksuttomia käyttäjille. Maksujen perimisestä valtionhallinnon sisällä sekä kuntien ja valtionhallinnon välillä myös luovuttaisiin. PRH:n kannalta on ratkaisevaa, missä laajuudessa ja aikataulussa periaatetta aletaan noudattaa. PRH:n itelmat perustuvat oletukselle, että tietoluovutusten maksutulot menetetään kokonaan vuoden 2014 alusta lukien ja tulomenetykset korvataan vastaavan suuruisella määrärahalla. Määrärahakompensaatio on välttämätön, koska tietojen keräysvelvoite ja tietojärjestelmien ylläpitokustannukset jäävät muutoksessa edelleen PRH:n vastuulle. PRH:n suoritteiden maksullisuutta koskevan maksuasetuksen mukaan PRH:n yhdistysasioista perittävien maksujen ei tarvitse olla kustannusvastaavia. Vuoden 2013 määrärahataso euroa riittänee kattamaan yhdistysasioiden alijäämän ittelukaudella. Säätiöiden vuosiselvitysten käsittelymaksuilla pyritään kattamaan vuosivalvonnan kustannukset. Muun säätiövalvonnan kustannusten kattaminen on vielä ratkaisematta. TEM:n vuonna 2009 antaman asetuksen mukaan PRH perii omakustannusarvoa alhaisemman maksun säätiöasioiden suoritteista. Tällä hetkellä PRH:n säätiötulot eivät kata toimintaa koskevia rekisteröinti- ja valvontakustannuksia täysimääräisesti. Erityisesti säätiövalvonnan oikeudenkäyntikustannukset ovat laskeneet toiminnan omakustannustason niin alhaiseksi, että nettobudjetoituna virastona PRH ei pysty kattamaan säätiövalvonnan kustannuksia maksuperustelain vaatimalla tavalla. Tämän vuoksi kehysehdotukseen on esitetty euroa säätiörekisterin alijäämän kattamiseksi.

11 Yhdistysrekisteri Säätiöasioiden käsittely Tietopalvelutulojen menetys* Yhtenäispatentin vaikutus* Ehdotus kehykseksi * Tulojen menetykset johtuvat edellä selostetuista toimintaympäristön muutostekijöistä Taulukko 5. PRH:n kehysehdotus : Momentti Patentti- ja rekisterihallitus Yritys- ja yhteisölinjan tietojärjestelmähanke Novus ei tarvitse tuottavuusrahaa ittelukaudella edellyttäen, että yritys- ja yhteisölinjan tietopalvelutulojen menetys korvataan samassa laajuudessa kuin näiden tulojen menetys realisoituu. Tavaramerkki- ja mallioikeuksien sähköisen asioinnin ja käsittelyjärjestelmän uusiminen osana Euroopan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) OHIM FSP -hanketta alkoi vuonna Ensimmäisenä tuotantoon valmistuu sähköinen tavaramerkkihakemus. PRH on osallistunut aktiivisena pilottivirastona sekä sähköisen asioinnin että käsittelyjärjestelmän projekteihin. PRH näkee osallistumisen OHIM-yhteistyöhön erittäin hyödylliseksi, sillä kansainvälisen hankkeen tuotokset ovat viraston käytettävissä ilman merkittäviä investointikustannuksia. Hanke tuottaa asiakkaille yhtenäisen sähköisen tavan tavaramerkki- ja malliasiointiin eurooppalaisella ja kansallisella tasolla. OHIM FSP -hankkeeseen osallistuminen edellyttää kuitenkin myös PRH:n omaa rahoitusta, minkä vuoksi virasto hakee vuosille TEM:n tuottavuusmäärärahaa /vuosi kahden vuoden siirtomäärärahana Novus/YTJ OHIM Ehdotus tuottavuusrahan käytölle Taulukko 6. Momentti

emaistraatti Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta

emaistraatti Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta emaistraatti Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta Maistraattien sähköisen asioinnin strategia 2012 2015 MAISTRAATTIEN OHJAUS- JA KEHITTÄMIS- YKSIKKÖ 3/2012 Itä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja

Lisätiedot

MMM 174/031/2014 MML 307/02 00 01/2014 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018

MMM 174/031/2014 MML 307/02 00 01/2014 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018 MMM 174/031/2014 MML 307/02 00 01/2014 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018 MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018 2 (24) SISÄLLYSLUETTELO 1 STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009 2012

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 1/2008 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta-

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 31.12.2004 Dnro 87/20/2005 1 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN TILINPÄÄTÖS 2004 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKATSAUS...2 2. TULOKSELLISUUDEN

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Dnro 5/211/2005 15.6.2005 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Tuloksellisuus ja tulostavoitteiden

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

Valtiontalouden tarkastusvirasto. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 2015

Valtiontalouden tarkastusvirasto. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 2015 Edita Prima Oy Helsinki 2012 Valtiontalouden tarkastusvirasto Dnro 388/02/2011 Valtiontalouden

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS (HTP)

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS (HTP) 2012 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS (HTP) Henkilöstöhallinto Patentti- ja rekisterihallitus 31.12.2012 RAPORTTI 2(59) Sisällysluettelo KUVALUETTELO... 3 TERMIT JA LYHENTEET...

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS 2005

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS 2005 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS 2005 PRH:N ARVOT Patentti- ja rekisterihallituksessa käydään jatkuvaa arvokeskustelua. Vuonna 2004 käydyn keskustelun ja valmistelun jälkeen keskeisimmät eettiset arvomme

Lisätiedot

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS Julkisen sektorin tuottavuustyön toinen aalto Tuottavuus synnyttää edellyttää Kestävä tuottavuus Työelämän laatu Innovaatiot mahdollistaa 7.4.2010 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO... 3 1 JOHDANTO... 4 1.1 Tausta... 4 1.2 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelman

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma Toimintasuunnitelma 2014 2.4.2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 2(26) VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta tekijä

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

KANSALLISEN KYBERTURVALLISUUSSTRATEGIAN TOIMEENPANO-OHJELMA

KANSALLISEN KYBERTURVALLISUUSSTRATEGIAN TOIMEENPANO-OHJELMA 1 (60) 11.3.2014 KANSALLISEN KYBERTURVALLISUUSSTRATEGIAN TOIMEENPANO-OHJELMA Sisältö KANSALLISEN KYBERTURVALLISUUSSTRATEGIAN TOIMEENPANO-OHJELMA... 1 1 JOHDANTO... 2 1.1 Oikeudellinen viitekehys... 3 1.2

Lisätiedot

Suomalaiset yrityspalvelujärjestelmät asiakasnäkökulmasta tarkasteltuna

Suomalaiset yrityspalvelujärjestelmät asiakasnäkökulmasta tarkasteltuna Suomalaiset yrityspalvelujärjestelmät asiakasnäkökulmasta tarkasteltuna KTM Julkaisuja 5/2004 Elinkeino-osasto Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite KTM Julkaisuja Aleksanterinkatu 4

Lisätiedot

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2006 Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2006 Edita Prima Oy ISBN 978-951-804-733-2 (nidottu) ISBN 978-951-804-734-9 (pdf) Sisällys

Lisätiedot

Digitaalisen talouden sääntelytarpeet ja sääntelyn kehittämistarpeet

Digitaalisen talouden sääntelytarpeet ja sääntelyn kehittämistarpeet Lausuntoyhteenveto Digitaalisen talouden sääntelytarpeet ja sääntelyn kehittämistarpeet Lausuntoyhteenveto 16.7.2015 Lausuntoyhteenveto 16.7.2015 Kilpailu- ja kuluttajavirasto PL 5, 00531 Helsinki Puhelin

Lisätiedot

KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA

KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA Tampereen kaupunki KOULUTUSTUSTOIMIALA Tietohallinnon ohjausryhmä Koulutustoimialan raporttisarja 9/2002 www.tampere.fi/koulutus/ www.tampere.fi/opetus/ KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA 1. Koulutustoimialan

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA 6/211/2004 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Kauppa- ja teollisuusministeriö antaa

Lisätiedot

Selvitys. Sähköisen asunto-osakerekisterin toimintamalli

Selvitys. Sähköisen asunto-osakerekisterin toimintamalli Rakennetun ympäristön ja asumisen palvelukokonaisuus Sähköinen asunto-osakerekisteri -projekti Selvitys Sähköisen asunto-osakerekisterin toimintamalli Tiivistelmä Tämä raportti kuvaa sähköistä asunto-osakerekisteriä

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta

Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta Julkaisuja 4/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Rakennemuutoksella parempaan oikeusturvaan

Rakennemuutoksella parempaan oikeusturvaan Rakennemuutoksella parempaan oikeusturvaan Oikeusturvapolitiikan toimintaohjelma 2007 2011 Rakennemuutoksella parempaan oikeusturvaan Oikeusturvapolitiikan toimintaohjelma 2007-2011 OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI

Lisätiedot

Liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytila.

Liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytila. 1 Liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytila. 15.09.2011 Liikennevirasto 2011 Loppuraportti, ohjausryhmäversio 2 Tiivistelmä Tämä nykytilakuvaus käsittelee liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytilaa Liikenneviraston

Lisätiedot

SUOMEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN SEKÄ OIKEUDENHOIDON TULEVAISUUS. - Pitkän aikavälin tavoitteet

SUOMEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN SEKÄ OIKEUDENHOIDON TULEVAISUUS. - Pitkän aikavälin tavoitteet SUOMEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN SEKÄ OIKEUDENHOIDON TULEVAISUUS - Pitkän aikavälin tavoitteet Parlamentaarinen työryhmä 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO Työryhmän toimeksianto 1. Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito

Lisätiedot

Työryhmien laatima tausta-aineisto

Työryhmien laatima tausta-aineisto Hallitusneuvottelut 2015 Työryhmien laatima tausta-aineisto Hallitusneuvotteluiden työryhmien laatima tausta-aineisto on julkaistu. Aineistoa ei ole käsitelty tai hyväksytty neuvotteluiden johtoryhmässä.

Lisätiedot

Maanmittauslaitoksen tietopalvelustrategia 2012-2016

Maanmittauslaitoksen tietopalvelustrategia 2012-2016 Maanmittauslaitoksen tietopalvelustrategia 2012-2016 MAANMITTAUSLAITOS 2011 Maanmittauslaitos Tietopalvelustrategia 2012-2016 Kuvailulehti Julkaisun päivämäärä Tekijät TIETO-tiimi: Asta Varonen, Riitta

Lisätiedot

Yhteentoimivuus valtion ICT-sopimuksissa

Yhteentoimivuus valtion ICT-sopimuksissa Yhteentoimivuus valtion ICT-sopimuksissa tuloksellisuustarkastuskertomus 7/2015 Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomus 7/2015 Tuloksellisuustarkastuskertomus Yhteentoimivuus valtion ICT-sopimuksissa

Lisätiedot

SUUNNITELMA. Maaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet

SUUNNITELMA. Maaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet SUUNNITELMA Maaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet Maaseutuviraston julkaisuja: Toimintakertomuksia ja -suunnitelmia Sisältö Sisältö 2 Johdanto 3 1. Maaseutuviraston

Lisätiedot