PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TILINPÄÄTÖS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TILINPÄÄTÖS 31.12.2011"

Transkriptio

1 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TILINPÄÄTÖS Dnro: PRH229/20/2012

2 1 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS JOHDON KATSAUS VAIKUTTAVUUS Toiminnan vaikuttavuus TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS Toiminnan tuottavuus Toiminnan taloudellisuus Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN TILINPÄÄTÖSANALYYSI Rahoituksen rakenne Talousarvion toteutuminen Tuotto- ja kululaskelma Tase SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA ARVIOINTIEN TULOKSET YHTEENVETOTIEDOT VÄÄRINKÄYTÖKSISTÄ TALOUSARVION TOTEUMALASKELMA TUOTTO- JA KULULASKELMA TASE LIITETIEDOT TILIPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET

3 2 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Johdon katsaus Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) toimintaympäristössä ei vuonna 2011 tapahtunut merkittäviä muutoksia. Uusia yrityksiä perustettiin ja rekisteröitiin hieman aiempaa enemmän. Uusien yhdistysten sekä säätiöiden määrä oli vakiintuneella vuosittaisella tasolla. Teollisoikeushakemusten määrä ei juurikaan poikennut aiemmista vuosista. Kansainvälisten tavaramerkkihakemusten määrä jatkoi hienoista laskuaan. Vuoden 2011 aikana Suomi päätti liittyä 25 EU:n jäsenmaan yhteishankkeeseen nk. yhtenäispatentin käyttöönottamiseksi jäsenvaltioiden alueella. Yhtenäispatentin voimaantulo vaatii jäsenvaltioiden yhteisymmärrystä myös tuomioistuinjärjestelmän muutoksista. PRH uudisti vuonna 2011 strategiansa ja määritteli pääministeri Kataisen hallitusohjelman sekä TEM:n konsernistrategian pohjalta viraston uudet strategiset painopistealueet. TEM-konsernistrategian mukaisesti osana kilpailukykyistä elinkeinoelämän toimintaympäristöä PRH edistää uutta ja kasvavaa yritystoimintaa. Viraston päämääränä on olla kansainvälisesti ja kansallisesti arvostettu yritysten tunnusmerkkien sekä keksintöjen yksinoikeuksien myöntäjä. PRH pyrkii myös olemaan julkishallinnon sähköisen asioinnin edelläkävijä, jonka palvelut ovat asiakaslähtöisesti, keskitetysti ja yhteen toimivasti yritysten ja yhteisöjen käytettävissä. Niin ikään viraston ylläpitämien yritys- ja yhteisötietojen tulisi olla koko yhteiskunnan tehokkaassa käytössä. Yhteisenä tavoitteenamme on asiakkaan ja henkilöstön eduksi yksi yhtenäinen PRH. Vuonna 2011 Patentti- ja rekisterihallituksessa toteutettiin tulossopimuksen ja vuotta aiemmin tehdyn evaluoinnin edellyttämät toimenpiteet viraston tukipalveluiden uudelleen organisoimiseksi tuottavuutta edistäen. Viraston aiemmasta seitsemästä toimintayksiköstä muodostettiin kolme uutta tulosaluetta. Henkilövähennysten määrä oli 20. Vähennykset syntyivät henkilöiden eläkkeelle siirtymisen sekä irtisanomisten kautta. Muun muassa johtamisjärjestelmiä ja käytännön yhteistyömuotoja kehittämällä virasto tavoittelee parempaa yhteistyötä viraston toimintayksiköiden kesken ja pyrkii evaluoinnissa esille nostetun linjojen siiloutumisen vähentämiseen. Yhdistys- ja säätiörekisteritoiminnoista muodostettiin uusi yhteinen tulosalue. Vuoden 2011 aikana PRH:ssa jatkettiin kaikilla tulosalueilla sähköisten asiointi- ja käsittelymenetelmien kehitystyötä, jolla helpotetaan asiakkaiden asiointia ja tehostetaan viraston toimintoja. Tietojärjestelmäinvestointeihin liittyvät investoinnit ja niihin liittyvä poistojen jaksottaminen ovat vaikuttaneet viime vuonna viraston talouteen ja lisäävät myös tulevina vuosina merkittävästi viraston kustannuksia. Vuoden 2011 kokonaiskuva tuloksellisuudesta PRH:ssa on selkeästi positiivinen ja tuottavuuden kehitys oli suorastaan erinomainen. Virastossa työn tuottavuus parani edellisvuodesta 15,5 prosenttia ollen korkein 20 vuoden mittausjakson aikana. PRH:n neljän ns. ulkoisen tulosalueen työn tuottavuuden muutos vaihteli 12,3-24,2 prosentin välillä. Tärkeimpiä syitä tuottavuuden merkittävälle nousulle olivat sähköisten käsittelyjärjestelmien käyt-

4 3 töönotto, töiden ja resurssien uudelleen organisointi sekä työn vaatiman osaamisen kehittyminen. Tulossopimuksen mukaiset käsittelyaikatavoitteet saavutettiin pääosin lukuun ottamatta PCT-tutkimusten, kansainvälisten tavaramerkkihakemusten, yrityskiinnitysten sekä yhdistysten sääntömuutosten käsittelyaikoja. Virastomme asiakkaiden tyytyväisyys palveluihimme pysyi vuoden 2010 tapaan korkealla tasolla ollen 4 asteikolla 1-5. Sähköisten palveluiden käytettävyyttä ja kattavuutta toivottiin edelleen kehitettävän ja arvosana 3,6 jäi hieman tavoitearvosta 3,8. Vuonna 2011 kartoitettiin myös näkemyksiä sisäisten tukipalvelujemme toimivuudesta. Tulokset olivat erinomaisia (yleisarvosana 3,8). Merkittävistä muutoksista ja henkilöstövähennyksistä huolimatta tukipalvelujen toimintavarmuus säilyi sekä toimintojen kehitys vahvistui. Henkilöstön työtyytyväisyys parani edelliseen vuoteen verrattuna ja VM- Baron kokonaisindeksi oli tavoitteen mukainen 3,54 (vuonna ,38). Parhaimmat arvosanat saivat työilmapiiri ja yhteistyö, työn sisältö ja haasteellisuus sekä työolot. Kehitettävää on edelleen erityisesti palkkauksessa, tiedonkulussa ja kehittymisen tuessa. Eniten paranivat tiedonkulun, johtamisen, työilmapiirin ja yhteistyön, kehittymisen tuen, palkkauksen sekä työn sisällön ja haasteellisuuden arvot. Työnantajakuvan arvosana laski. Epäilemättä tähän laskuun vaikuttivat merkittävästi vuonna 2011 toteutetut irtisanomiset. 1.2 Vaikuttavuus PRH suuntaa ja kehittää toimintaansa TEM:n konsernistrategian, innovaatiostrategian sekä valtioneuvoston aineettomia oikeuksia koskevan strategian mukaisesti. TEM-konsernistrategian linjausta uuden ja kasvavan yritystoiminnan edistämisestä sekä innovaatiotoiminnan edellytysten vahvistamisesta tukevat keskeisesti hyvin toimiva kaupparekisteri ja teollisoikeuksien suojaa koskevien hakemusten asiantunteva ja joutuisa käsittely. Patentti- ja rekisterihallitus otti marraskuun alussa 2011 englannin käyttöön kansallisten patenttihakemusten päätöskielenä suomen ja ruotsin rinnalle. Suomalaiset vientiyritykset suojaavat tuotekehityksensä tulokset patenteilla yhä useammin myös kansainvälisesti. Suomalaisten patentinhakijoiden hakemusmäärät ovat kasvaneet niin Euroopan patenttivirastossa, USA:ssa, Japanissa kuin Kiinassa. Kun englanti on kansallisten patenttihakemusten päätöskieli, voidaan hakemukset laatia suoraan englanniksi ja jatkaa samalla kielellä hakua ulkomailla. Siten alennetaan yritysten patentointikynnystä Suomessa ja helpotetaan keksintöjen suojausta muiden maiden patenttivirastoissa. Myös käännöskustannuksia säästyy. Tällä muutoksella PRH vahvistaa suomaisten yritysten innovaatiotoiminnan edellytyksiä. Yritysten perustamis- ja muutosilmoitusten sekä teollisoikeudellisten hakemusten käsittelylle asetetut käsittelyaikatavoitteet saavutettiin lähes kaikilta osin. Suoritteiden laatua ja määrää käsitellään luvussa

5 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus Julkisten palveluiden tuottavuuden parantamistavoite toteutui erinomaisesti PRH:n kokonaistuottavuuden kasvaessa 15,5 prosenttia. Tuottavuuden muutosta käsitellään luvussa Lisäksi tuottavuutta kohennettiin järjestämällä uudelleen viraston hallinto- ja tukipalvelut, mikä vaikutti myös PRH:lle asetetun htv-tavoitteen saavuttamiseen. Henkisten voimavarojen hallintaa käsitellään kohdassa 1.5. PRH osallistui IPR-strategian toimenpiteiden jalkauttamiseen järjestämällä kertomusvuoden aikana koulutusta yrityksille ja yrityspalvelutehtävissä toimiville sekä asiantuntijoille ja asiamiehille. Näiden lisäksi PRH ja Yritys-Suomi järjestivät yritysneuvojille ja teknologia-asiantuntijoille suunnatun IPR-koulutuksen ensimmäisen vaiheen. PRH tiedotti eri tavoin viraston palveluista ja erityisesti IPR:n merkityksestä yritystoiminnalle. PRH:lla ei ole siirto- ja sijoitusmenoja, joten niiden vaikuttavuutta ei käsitellä tässä yhteydessä. PRH:n asiakkaiden toimintaedellytykset paranevat kansainvälisessä innovaatiojärjestelmässä PRH:n toiminnan vaikuttavuutta mitataan asiakastyytyväisyyskyselyn yhteydessä. 4 Vaikuttavuus tot 2011tav PRH tarjoaa asiakkaille hyvät yhteydet alan kansainvälisiin järjestelmiin ja tietopalveluihin, (asiakasarvio 1-5) - 3,4 3,5 3,5 Innovatiivisuuden ja yrittäjyyden tukeminen, (asiakasarvio 1-5) - 3,4 3,5 3,5 Taulukko 1. Vaikuttavuus Tulossopimuksessa asetetut tavoitteet saavutettiin, lisäksi asiakkaat arvioivat vaikuttavuuden vieläpä parantuneen edelliseen kyselyyn verrattuna. Innovatiivisuuden ja yrittäjyyden perusedellytykset vahvistuvat sähköisen asioinnin helpottumisen myötä.

6 5 Sähköinen asiointi tot 2011tav Patenttihakemukset, % 91,0 90,3 94,0 90 Yhdistysrekisteri-ilmoitukset, % 31,8 41,3 46,4 45 Tavaramerkkihakemukset, % 36,0 39,5 46,0 50 Kaupparekisteri-ilmoitukset, % 47,2 51,6 51, Toiminnallinen tehokkuus Toiminnan tuottavuus Taulukko 2. Sähköinen asiointi Tulossopimuksessa asetetut sähköisen asioinnin tavoitteet ylitettiin patenttihakemuksissa ja yhdistysilmoituksissa, mutta tavaramerkkihakemusten ja kaupparekisteri-ilmoitusten sähköinen ilmoittaminen jäivät hieman tavoitteista. Tulossopimustavoitteena oleva kaupparekisterin sähköisen asioinnin tunnusluku sisältää kaupparekisteri-ilmoitusten lisäksi tilinpäätösilmoitukset. Verohallinto toimittaa sähköisesti kaupparekisteriin tilinpäätöstietoja, joiden osuus kaikista PRH:lle toimitetuista tilinpäätöksistä oli 84 prosenttia. PRH:n toiminnan tuloksellisuutta mitataan tunnusluvuille määriteltyjen tavoitteiden avulla, joista sovitaan tulossopimuksessa TEM:n kanssa. Yksityiskohtaisemmat tavoitteet tulosalueille määritellään viraston päätöksellä: tavoitteet asetetaan asiakastyytyväisyydelle sekä resurssien, prosessien ja henkisten voimavarojen hallinnalle. Tuottavuusmittaus kohdistuu PRH:ssa keskeisimpien käsittelyprosessien työn tuottavuuteen (suoritteet / henkilötyövuodet). Viraston tunnuslukuna on tulosyksiköiden tuottavuuden muutosten henkilötyövuosilla painotettu keskiarvo. Tuottavuusmittauksen piirissä olevien tulosyksiköiden henkilötyövuosiosuus koko viraston henkilötyövuosista oli 75,5 prosenttia. Tukipalvelujen välillisten vaikutusten kautta viraston koko henkilökunnan työpanos tulee otetuksi huomioon tuottavuusmittarissa. Tuottavuus tot 2011tav Tuottavuuden muutos, % + 1,5 + 3,4 + 15,5 + 2,2 Taulukko 3. Tuottavuus

7 1.3.2 Toiminnan taloudellisuus Käsittelyprosessien keskimääräinen työn tuottavuus nousi vuoden 2011 aikana keskimäärin 15,5 prosenttia. Keskeisimmät syyt hyvään tuottavuuskehitykseen olivat sähköisten hakemusten ja ilmoitusten määrien kasvu, kokonaiskysynnän kasvu sekä tietojärjestelmien, työprosessien ja osaamisen kehittäminen. Toiminnan taloudellisuuden kehitystä mitataan tulosyksiköiden yksikkökustannusten muutosten painotetulla keskiarvolla. 6 Taloudellisuus tot 2011tav Yksikkökustannusten muutos, % + 2,2 + 2,6-3,4 +4,0 Taulukko 4. Taloudellisuus Tehtyjen suoritteiden määrän kasvu on keskeisin tekijä sille, että yksikkökustannusten keskimääräinen muutos oli selvästi tavoitetta parempi Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Tulojen perintä perustuu lakiin Patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista (1032/1992, muut. 1175/1994, 1381/1995 ja 75/2007) ja työ- ja elinkeinoministeriön asetukseen Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista (1085/2009). Tuotoista 91 prosenttia tulee PRH:ta koskevien maksuperustelain ja - asetuksen perusteella hinnoitelluista julkisoikeudellisista suoritteista ja 6 prosenttia liiketaloudellisesti hinnoitelluista markkinasuoritteista. Lisäksi 3 prosenttia tulee yhdistys- ja säätiörekisterin tuloina, jotka on asetuksella säädetty alle omakustannusarvon hinnoitelluiksi suoritteiksi. Budjettiin oli kirjattu ja TEM:n kanssa vahvistettu seuraavat kustannusvastaavuustavoitteet: julkisoikeudelliset suoritteet 95 prosenttia, liiketaloudelliset suoritteet 107 prosenttia ja alle omakustannusarvon hinnoitellut suoritteet 33 prosenttia. Yritys- ja yhteisölinjan tulot kasvoivat säätiörekisteri mukaan lukien 1,4 miljoonaa euroa. Tulojen kasvu aiheutui kaupparekisteri-ilmoitusten kysynnän kasvusta asunto-osakeyhtiölain muutoksen sekä yleisen taloudellisen tilanteen elpymisen vuoksi. Kaupparekisteri-ilmoitustulot lisääntyivät 1,2 miljoonaa euroa, yrityskiinnityshakemus- ja ilmoitustulot euroa ja säätiöhakemus- ja ilmoitustulot euroa. Kokonaisuutena patentti- ja innovaatiolinjan tulot kasvoivat 0,3 milj. euroa. Patenteista maksettavien vuoksimaksujen tulot alenivat n. 0,5 milj. euroa,

8 7 mutta sen sijaan julkaisumaksut lisääntyivät noin 0,2 milj. euroa ja EUpatenttien vuosimaksut noin 0,6 milj. euroa. Tavaramerkki- ja mallilinjan tulot pysyivät suunnilleen edellisen vuoden tasolla. Julkisoikeudelliset suoritteet Tuhatta euroa Toteutunut Toteutunut Toteutunut Budj.tavoite Tuotot Muut tuotot Erillistuotot yhteensä Aineet, tarvikkeet ja tavarat Henkilöstökustannukset Vuokrat Palvelujen ostot Poistot Korot Muut erilliskustannukset Erilliskustannukset yhteensä Käyttöjäämä Tukitoimintojen kustannukset Kustannukset yhteensä Ylijäämä (+) / Alijäämä (-) Kustannusvastaavuus - prosenttia Taulukko 5. Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus Taloudellinen tilanne parani edelliseen vuoteen verrattuna ja kysyntä elpyi. Julkisoikeudellisten suoritteiden hyvään tulokseen vaikuttivat osaltaan edellisen vuoden aikana tehdyt maksutarkistukset, jotka näkyivät koko painollaan vasta vuoden 2011 aikana. Maksutuotot olivatkin 2,6 miljoonaa euroa enemmän kuin oli ennakoitu, ja kustannuksissa syntyi säästöä etenkin henkilöstökustannuksissa. Alle omakustannusarvon hinnoitellut suoritteet ovat yhdistysten, uskonnollisten yhdyskuntien ja säätiöiden suoritteita (taulukko 6). Niiden maksut voivat voimassa olevien PRH:n suoritteista annetun lain ja TEM:n antaman asetuksen nojalla olla alihinnoiteltuja yhteiskuntapoliittisista syistä. Laskelma sisältää myös säätiövalvonnan kustannukset. Säätiö- ja yhdistysrekisterien kustannusvastaavuus on parantunut vuosina prosentilla, mutta etenkin säätiövalvonnan kustannusten kohoaminen näyttää johtavan merkittävään toiminnan alikatteellisuuteen. PRH onkin tehnyt vuodelle 2013 esityksen viraston toimintamenomäärärahan korottamisesta euroon alijäämän täysimääräiseksi kattamiseksi.

9 8 Alle omakustannusarvon hinnoitellut julkisoikeudelliset suoritteet Yhdistykset, uskonnolliset yhdyskunnat ja säätiöt, tuhatta euroa 2009 Toteutunut 2010 Toteutunut 2011 Toteutunut 2011 Budj.tavoite Tuotot Muut tuotot Erillistuotot yhteensä Aineet, tarvikkeet ja tavarat Henkilöstökustannukset Vuokrat Palvelujen ostot Poistot Korot Muut erilliskustannukset Erilliskustannukset yhteensä Käyttöjäämä Tukitoimintojen kustannukset Kustannukset yhteensä Ylijäämä (+) / Alijäämä (-) Kustannusvastaavuus - prosenttia Taulukko 6. Alle omakustannusarvon hinnoiteltujen suoritteiden kustannusvastaavuus Liiketaloudelliset suoritteet Tuhatta euroa Toteutunut Toteutunut Toteutunut Budj.tavoite Tuotot Muut tuotot -11 Erillistuotot yhteensä Aineet, tarvikkeet ja tavarat Henkilöstökustannukset Vuokrat Palvelujen ostot Poistot Korot Muut erilliskustannukset Erilliskustannukset yhteensä Käyttöjäämä Tukitoimintojen kustannukset Kustannukset yhteensä Ylijäämä (+) / Alijäämä (-) Kustannusvastaavuus - prosenttia Taulukko 7. Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus

10 1.4 Tuotokset ja laadunhallinta Koko viraston tasolla liiketaloudellisesti hinnoitelluissa suoritteissa päästiin 87 prosentin kustannusvastaavuuteen (taulukko 7). Liiketaloudellisten suoritteiden kysyntä laski hieman ennustetusta. Edellisiin vuosiin verrattuna kustannusvastaavuuden heikentymiseen vaikutti lisäksi kaupparekisterin Virre-tietojärjestelmän valmistuminen ja siitä aiheutuneet poistot, jotka kohdistuvat yksinomaan liiketaloudellisiin suoritteisiin. PRH:n toiminnan laajuus käy ilmi taulukosta 8, jossa esitetään tilastot keskeisiin palveluihin liittyvistä suoritemääristä vuonna 2011 ja sitä edeltävinä kahtena vuotena sekä taulukosta 9, jossa ovat viraston keskeisissä rekistereissä olevien tietojen määrät niin ikään vuosilta Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet Taulukoissa 8-11 esitetään tilastot PRH:n ydinpalveluihin liittyvistä suoritemääristä, viraston keskeisissä rekistereissä olevien tietojen määrät, sähköisten asiointi- ja tietopalvelujen käyttö sekä kävijämäärät asiakaspalvelussa Myönnetyt patentit Loppuunkäsitellyt kansalliset patenttihakemukset Kansainväliset patenttiasiat - tehdyt uutuustutkimukset (PCT/ISA) tehdyt patentoitavuuden esitutkimukset (PCT/IPEA) Suomessa voimaan saatetut eurooppapatentit (EPO) Loppuunkäsitellyt hyödyllisyysmallihakemukset Ratkaistut tavaramerkkihakemukset (kansalliset) Kansainväliset tavaramerkit: - käsitellyt Madrid-hakemukset (alkuperämaa Suomi) ratkaistut Madrid-hakemukset (kohdemaa Suomi) lähetetyt EU-tutkimusraportit Rekisteröidyt mallit Rekisteröidyt kaupparekisterin perusilmoitukset Käsitellyt kaupparekisterin muutosilmoitukset Tarkastetut tilinpäätösasiakirjat Vahvistetut yrityskiinnitykset Säätiöasiat - rekisteröidyt uudet säätiöt käsitellyt säätiöiden muutosilmoitukset tarkastetut säätiöt Rekisteriin merkityt uudet yhdistykset Muutokset ja purkautumiset yhdistysrekisteriin (sisältää nimenkirjoittajamuutokset) Päätökset uskonnollisten yhdyskuntien asioissa (sisältää seurakunnat) Valituslautakunnan ratkaisemat valitukset Taulukko 8. Tilastotietoja PRH:n päätöksistä

11 Suomeen myönnetyt kansalliset patentit Suomessa voimaan saatetut eurooppapatentit Patenttiasiamiesrekisterissä - asiamiestoimistoja asiamiehiä Hyödyllisyysmallisuojat Tavaramerkit Suomessa hyväksytyt tavaramerkkien kansainväliset rekisteröinnit Mallirekisteröinnit Yritykset kaupparekisterissä Yrityskiinnitykset joiden yhteispääoma (mrd. euroa) 76,4 82,1 93,2 Säätiöt Yhdistykset Uskonnolliset yhdyskunnat ja seurakunnat Taulukko 9. Voimassaolevat teollisoikeudet ja rekistereissä olevat yhteisöt Sähköiset hakemukset ja ilmoitukset Kotimaiset patenttihakemukset - osuus kaikista (%) Suomessa voimaan saatetut EP-patentit - osuus kaikista (%) PCT-hakemukset - osuus kaikista (%) Patenttihakemukset (kaikki) - osuus kaikista (%) - tavoite (%) Kotimaiset tavaramerkkihakemukset - osuus kaikista (%) - tavoite (%) Kaupparekisteri-ilmoitukset - osuus kaikista (%) Tilinpäätösilmoitukset - osuus kaikista (%) Kaupparekisterin ilmoitukset (kaikki) - osuus kaikista kr- ja tp-ilmoituksista (%) - tavoite (%) Yhdistysrekisteri-ilmoitukset - osuus kaikista (%) - tavoite (%) Sähköiset tietopalvelut Verkkosivut, prh.fi - kävijät prh.fi-sivulla

12 11 KitiNet - tehdyt haut PatInfo-palvelu - palvelussa käynnit - tehdyt haut / ladatut sivut Hymanetti - tehdyt haut Tavaramerkkitietokanta - tehdyt haut Mallinetti - tehdyt haut Katka-tietopankki ja sovelluskyselyt (palvelu päättyi 2011) - kyselyt YTJ-tietopalvelu - tehdyt haut Virre-tietopalvelu - tehdyt haut Tilinpäätöstiedot - sovelluspalvelusta Kuulutustietopalvelu - tehdyt haut Yrityskiinnitysmerkinnät - tehdyt kyselyt EBR-tietopalvelu - Suomeen tehdyt haut Yhdistysnetti - tehdyt haut NettiYreka - tehdyt haut Yhdistysosoitteet - tehdyt haut Wap-Yreka (palvelu päättyi 2011) - tehdyt haut Purkautuneet yhdistykset - tehdyt haut Sähköiset tukipalvelut Maksaminen verkossa - tavaramerkkiasiat - yritys- ja yhteisöasiat - yhdistysasiat TUPAS-tunnistukset (yhdistysasiat) Sähköiset allekirjoitukset - patenttiasiat (HST) - yhdistysasiat (TUPAS) Taulukko 10. Sähköiset hakemukset ja ilmoitukset

13 12 Virastossa paikan päällä asioineiden asiakkaiden määrät on esitetty seuraavassa taulukossa. Kävijämäärät Asiakaspalvelupiste, kirjaamo Taulukko 11. Kävijämäärät Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu PRH mittaa palvelukykyään, palvelujensa laatua ja niiden vaikuttavuutta määräajoin tehtävin asiakastyytyväisyyskyselyin. Palvelukyky tot 2011tav Asiakastyytyväisyys, asiakasarvio (1-5) - 4,0 4,0 4,0 Taulukko 12. Palvelukyky Loppuvuodesta 2011 toteutetussa kyselyssä asiakkaiden tyytyväisyys PRH:n palvelutasoon oli pysynyt erittäin hyvällä tasolla, ja tulossopimuksessa asetettu tavoite saavutettiin. Toimintavuoden aikana uudistettiin asiakaspalautteen keruu- ja käsittelyprosessia sähköisen ASPA-järjestelmän käyttöönotolla. Uudella järjestelmällä ja toimintatavalla varmistetaan palautteiden systemaattinen ja yhtenäinen käsittely sekä niiden hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä. PRH:n palvelukykyä ja asiakasvaikuttavuutta kuvaavia mittareita ja tunnuslukuja ovat myös sähköisen asioinnin osuus sekä sähköisten tietopalvelujen käyttömäärät. Nämä on kuvattu kappaleissa ja Käsittelyn nopeus on keskeisimpiä ulkoisen palvelutason ja siten myös asiakasvaikuttavuuden kuvaajia. Sitä mitataan avainsuoritteiden keskimääräisenä (mediaani) käsittelyaikana kirjaamisesta loppukäsittelyvaiheeseen.

14 13 Käsittelyaika tot 2011tav Kansalliset patenttihakemukset (v) 2,9 2,8 2,6 2,7 Kansalliset tavaramerkkihakemukset (kk) 5,0 4,9 4,8 5 Kaupparekisteri-ilmoitukset ja tilinpäätökset (pv) Yrityskiinnityshakemukset (pv) Yhdistysten perustamisilmoitukset (kk) (käsittelyynottoaika) 2,1 1,7 1,0 1,3 PCT-tutkimukset määräajassa, prosenttia 86,8 67,8 60,7 100 Taulukko 13. Käsittelyaika Tulossopimuksessa asetetut käsittelyaikatavoitteet saavutettiin pääosin. Patenttiasioissa PCT-tutkimusten määräaikatavoitteista osittain jäätiin, mihin vaikutti muun muassa erittäin tiukka tavoite sekä kansallisen hakemuskäsittelyn priorisointi käytettävissä olevin tutkijaresurssein. Toiminnan laadun arvioinnit ja laatujärjestelmät tukevat tuloksellisuuden saavuttamista. PRH:n toimintaa on koko 2000-luvun kehitetty laatupalkintomalleihin perustuvilla arviointimenetelmillä. Toimintavuonna PRH teki CAF-arviointimalliin pohjautuvan itsearvioinnin, jonka tuloksia hyödynnetään tulevalla suunnittelukaudella. Patentti- ja innovaatiolinjalla hakemuskäsittelyprosessien ISO sertifikaattien ylläpito on jatkuvaa, mikä edellyttää sitoutumista laadunhallintajärjestelmän ylläpitoon ja jatkuvaan kehittämiseen. 1.5 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen PRH:ssa työskenteli vuoden 2011 lopussa 448 henkilöä. Htv-vuosia kertyi kaikkiaan 432,6. Kun tästä luvusta vähennetään tuottavuusohjelman mukaisesti harjoittelijat ja eläkeiän saavuttaneet, kertyi henkilötyövuosia yhteensä 419,9. Tulossopimuksen mukainen tavoite (440) saavutettiin. Työtyytyväisyyskyselyn (VM-Baro) kokonaisindeksin tavoitteeksi oli asetettu arvo 3,5 (asteikolla 1-5), mikä saavutettiin (3,54). Työilmapiirin ja yhteistyön tavoitteeksi oli asetettu arvo 3,5 ja tulokseksi saatiin 3,9. Työhy-

15 vinvoinnin tavoitteeksi oli lisäksi kirjattu sairauspoissaolojen pieneneminen alle 7 päivään henkilötyövuotta kohden: toteuma oli 10,3 päivää, mikä on hieman enemmän kuin edellisvuoden toteuma 9,1 päivää. Osaamisen tavoitteiksi oli kirjattu koulutusaktiivisuus (pv/htv) 5,5 sekä pätevyysinvestoinnit (euroa/htv) 600. Koulutuspäivien lukumäärä jäi alle tavoitteen ollen 3,6, mutta tulos ylitti reilusti edellisen vuoden lukeman 2,9. Kehittämiseen käytettiin tilastoidusti maksullista palvelua yhteensä euroa ja 324 euroa/htv. Tyytyväisyys kehittymisen tukeen nousi edellisvuodesta (3,16 3,36).Tulos parani kaikilla indeksin osa-alueilla. Johtamiselle asetettujen tavoitteiden saavuttaminen osoittautui edelleen haasteelliseksi, joskin tulokset olivat kehittyneet myönteisesti edelliseen mittauskertaan verrattuna. Viraston ja TEM:n välillä solmitussa sopimuksessa johtamiselle oli asetettu tavoitteeksi 3,8. Toteuma oli 3,6, joka oli kuitenkin 0,2 yksikköä parempi kuin edellisenä vuonna. Tiedonkulun tavoite oli 3,7 ja toteuma 3,3, joten siinäkin oli 0,4 yksikön parannus edelliseen vuoteen. Palautteen saannin tavoite oli 3,7, joka saavutettiin, ja tulos myös koheni 0,3 yksikköä edelliseen vuoteen verrattuna. Työnantajakuvan tavoitteeksi oli asetettu 3,8 ja lähtövaihtuvuusprosentiksi alle 5,0. Työtyytyväisyyskyselyssä työnantajakuvaksi saatiin 3,3 ja lähtövaihtuvuudeksi 8,1 prosenttia, joka oli noussut edellisestä vuodesta (4,8 prosenttia) huomattavasti. PRH:n tulosjohtamisjärjestelmän mukaan tulospalkkioita voidaan maksaa, mikäli määrärahat siihen riittävät. Viraston taloudellinen tulos vuonna 2011 mahdollisti sen, että tulospalkkioita kyettiin maksamaan euroa Henkilöstömäärä Henkilöstömäärän muutosprosenttia -0,4-1,3-5,4-4,7 Todelliset henkilötyövuodet 485,4 472,9 453,7 432,6 Tuottavuusohjelman mukaisesti * * * 419,9 lasketut henkilötyövuodet Keski-ikä 45,6 46,6 47,2 47,9 Ikäjakauma Koulutustaso, indeksiluku, 4,5 4,7 4,7 4,8 naiset Koulutustaso, indeksiluku, 5,8 6,1 6,0 6,1 miehet Vakinaiset, naiset, lkm Vakinaiset, naiset, prosenttiaosuus 54,7 56,1 59,4 60,5

16 Vakinaiset, miehet, lkm Vakinaiset, miehet, prosenttiaosuus 31,2 32,8 34,0 34,0 Määräaikaiset, naiset, lkm Määräaikaiset, naiset, prosenttia-osuus 9,1 7,2 4,0 1,6 Määräaikaiset, miehet, lkm Määräaikaiset, miehet, prosenttia-osuus 5,0 3,2 2,3 4,0 Kokoaikaiset, lkm Kokoaikaiset, prosenttia-osuus 89,0 90,1 91,1 92,9 Osa-aikaiset, lkm Osa-aikaiset, prosenttia-osuus 11,0 9,9 8,9 7,1 Kokonaistyövoimakustannukset /vuosi Tehdyn työajan palkat, /vuosi Tehdyn työajan palkat, prosenttia-osuus 77,5 76,9 77,3 62,41 palkkasummasta Välilliset työvoimakustannukset, /vuosi Välilliset työvoimakustannukset, 61,8 62,7 60,5 61,86 prosenttia-osuus tehdyn työajan palkoista * Järjestelmämuutoksen vuoksi tietoja ei saatu. Taulukko 14. Henkilöstömäärä, -rakenne ja kulut Koulutuspanostus, /htv Koulutus ja kehittäminen, työpäivää/htv (vanha mittari/uusi mittari) 7,4/5,4 5,6/4,1 2,9 3,6 Vähintään ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet, prosenttia-osuus 39,8 43,5 43,0 44,6 Taulukko 15. Osaaminen ja muu aineeton pääoma Työtyytyväisyysindeksi, asteikko 1-5 3,5 3,5 3,4 3,5 Johtaminen, asteikko 1-5 3,6 3,6 3,4 3,6 Tiedon kulku, asteikko 1-5 3,1 3,1 2,9 3,3 Palautteen saanti, asteikko 1-5 3,4 3,4 3,4 3,7 Kehittymisen tuki, asteikko 1-5 3,4 3,4 3,2 3,4 Työilmapiiri ja yhteistyö, asteikko 1-5 3,7 3,6 3,7 3,9 Työolot, asteikko 1-5 3,8 3,8 3,7 3,7 Työnantajakuva, asteikko 1-5 3,4 3,5 3,4 3,3 Lähtövaihtuvuus*, prosenttia henkilöstöstä 5,5 3,4 4,8 8,1 Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen, 0,4 0,4 prosenttia henkilöstöstä 0,2 0,2 Sairauspoissaolot, pv/htv 10,1 8,3 9,3 10,3 Työterveyshuolto, euroa/htv * Sisältää myös päättyvät määräaikaiset virkasuhteet Taulukko 16. Työhyvinvointi

17 Tilinpäätösanalyysi Rahoituksen rakenne Talousarvion toteutuminen Tuotto- ja kululaskelma Tuloksellisuuden kuvaus osoittaa, että PRH saavutti varsin hyvin tulossopimuksessa TEM:n kanssa vuodelle 2011 sovitut toiminnalliset tavoitteet. PRH on nettobudjetoitu virasto. Toimintavuonna PRH:n menot ylittivät viraston saamat tulot. Viraston tulot olivat yhteensä euroa ja menot euroa. Alijäämä tuloista ja menoista laskien oli euroa, kun ei oteta huomioon määrärahojen teknisiä siirtoja. Tämä katettiin budjettiin ja työllistämiseen varatuilla määrärahoilla ja siirtomäärärahoilla. PRH:n normaalin kehysbudjetin suuruinen määräraha on tarkoitettu kattamaan lähinnä yhdistyksien ja uskonnollisien yhdyskuntien asioiden käsittelyn menoja, koska niiden suoritteet on hinnoiteltu yhteiskuntapoliittisista syistä alle omakustannusarvon. Myöskään säätiörekisterin suoritteilta ei odoteta voimassa olevan lainsäädännön perusteella kustannusvastaavuutta. Nettobudjetoidut määrärahat Vuoden 2011 varsinaisessa talousarviossa PRH:lle myönnettiin euron kolmevuotinen määräraha. Edelliseltä vuodelta 2010 oli siirtynyt käyttämätöntä määrärahaa yhteensä euroa. Vuonna 2011 oli siten käytettävissä yhteensä euroa, joka siirrettiin kokonaisuudessaan siirtomäärärahana vuodelle 2012 käytettäväksi. Bruttobudjetoidut määrärahat Novus- ja YTJ-hankkeita varten saatiin käyttöoikeus käyttää TEM:n hallinnonalan tuottavuusmäärärahaa yhteensä euroa. Bruttobudjetoiduista tuloarviotileistä oli käytössä arvonlisäverojen tulotili. Vuoden aikana tilille kirjattiin liiketaloudellisten suoritteiden myynnin laskutuksen yhteydessä perittyjä arvonlisäveroja yhteensä ,63 euroa. Hallinnonalan arvonlisäveromenojen tilille kirjattiin ostojen arvonlisäveroja yhteensä ,29 euroa. Työllistämis-, koulutus- ja erityistoimiin tarkoitettua määrärahaa käytettiin ,20 euroa työvoiman palkkaamiseen. Tuotto- ja kululaskelman toiminnan tuotot olivat yhteensä 46,8 miljoonaa euroa. Tuotot koostuivat lähes kokonaan varsinaisen toiminnan tuotoista, joita oli 46,6 miljoonaa euroa, vähäisistä vuokrista ja käyttökorvauksista sekä muista toiminnan tuotoista 0,2 miljoonaa euroa. Tuotot kasvoivat edellisestä vuodesta 1,5 miljoonaa euroa eli lähes 3,3 prosenttia. Euromääräisesti eniten tuotot kasvoivat yritys- ja yhteisölinjalla. Kuviosta 1 selviää tuottojen

18 jakautuminen linjoittain ja taulukosta 12 selviävät tuotot linjoittain vuosina sekä tuottojen muutosprosentti. 17 Patentti- ja innovaatiolinja 17,8 milj. euroa Yritys- ja yhteistölinja 23,4 milj. euroa Tavaramerkki- ja mallilinja 3,9 milj. euroa Yhdistys- ja säätiöasiat 1,4 milj. euroa Tukipalvelut 0,1 milj. euroa Kuvio 1. Tuottojen jakautuminen linjoittain 2011 Linja/yksikkö (tuhatta euroa) Muutos prosenttia Patentti- ja innovaatiolinja ,70 Yritys- ja yhteisölinja ,66 Tavaramerkki- ja mallilinja ,45 Yhdistys ja säätiöasiat ,27 Tukipalvelut ,10 Taulukko 17. Toiminnan tuotot linjoittain (tuhatta euroa) Toiminnan kokonaiskulut tuotto- ja kululaskelmalla kasvoivat 5,7 prosenttia ja olivat toimintavuoden aikana yhteensä 46,6 miljoonaa euroa (kuvio 2). Henkilöstökulut olivat suurin kuluerä 24,2 miljoonaa euroa ja ne olivat 51,1 prosenttia kaikista kuluista. Omaan käyttöön tulevien it-kehityshankkeiden osalta aktivoitiin henkilöstömenoja 0,5 miljoonaa euroa, joka näkyy tuottoja kululaskelmalla omana eränään. Ulkopuolisten palvelujen ostoihin käytettiin 12,4 miljoonaa euroa ja vuokriin 4,9 miljoonaa euroa. Aktivoiduista käyttöomaisuusinvestoinneista kirjattiin vuoden aikana poistoja yhteensä 3 miljoonaa euroa.

19 18 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0,7 milj. euroa Henkilöstökulut 24,2 milj. euroa; sis. valmistus omaan käyttöön Vuokrat 4,9 milj. euroa Palvelujen ostot 12,4 milj. euroa Poistot 3 milj. euroa Sisäiset kulut 1,1 milj. euroa Muut kulut 0,4 milj. euroa Kuvio 2. Kulurakenne 2011 Kokonaiskulut kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 2,5 miljoonaa euroa. Suurinta kasvu oli ulkopuolisten palvelujen osalta, niihin käytettiin 1,2 miljoonaa enemmän verrattuna edellisvuoteen. Henkilöstökulut vähenivät 0,2 miljoonaa ja vuokrat vähenivät 0,5 miljoonaa, mutta poistojen osuus kasvoi 1,4 miljoonaa. Aineisiin, tarvikkeisiin, tavaroihin ja muihin kuluihin käytettiin saman verran kuin edellisenä vuonna. Henkilöstökulujen aktivoinnit omiin it-hankkeisiin (valmistus omaan käyttöön) pienenivät 0,3 miljoonaan euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Sisäisiin kuluihin on tilivuoden aikana kirjattu 1,07 miljoonaa euroa, mikä koostuu PRH:n verohallinnon kanssa yhteistyössä tehtävän YTJjärjestelmän kehittämiskuluista 1 miljoonaa euroa sekä tilinpäätösten toimittamisesta Verohallinnolta PRH:lle aiheutuvista kustannuksista euroa. Jäämä I oli positiivinen 0,2 milj. euroa. Tuotot ja kulut veroista ja pakollisista maksuista koostuivat perityistä ja suoritetuista arvonlisäveroista. Ne olivat nettona yhteensä 3,8 miljoonaa euroa Tase Tilikauden kulujäämä oli negatiivinen 3,6 miljoonaa euroa. Taseen loppusumma oli 30,6 miljoonaa euroa. Tase muodostuu lähes kokonaan PRH:n tietojärjestelmien aktivoiduista kehittämis- ja rakentamiseristä ja tietojärjestelmiin liittyvistä it-laitteista (kuvio 3). Taseen vastaavaa puolella aineettomat hyödykkeet muodostavat suurimman osan taseen kokonaisarvosta, yhteensä 29,4 miljoonaa euroa. Aineettomien hyödykkeiden jäännösarvo sisältää tutkimus- ja kehittämismenoja 0,5 miljoonaa euroa ja valmisohjelmistojen menojäännöstä 0,2 miljoonaa euroa.

20 Aineettomiin hyödykkeisiin kuuluvat myös muut pitkävaikutteiset menot, jotka ovat lähinnä itse valmistettujen ja teetettyjen ohjelmien jäännösarvoja yhteensä 18,1 miljoonaa euroa. Summaan on lisätty vuoden 2011 lopulla YYL:n käyttöomaisuuden aktivointeja 0,9 milj. euroa. Muihin aineettomiin käyttöomaisuuden eriin jäivät vielä keskeneräiset osat yritys- ja yhteisölinjan tietojärjestelmien uudistamishankkeista 10,5 miljoonaa euroa, joista poistot alkavat kertyä vuonna Aineellisiin hyödykkeisiin kuuluvat koneet ja laitteet 0,2 miljoonaa euroa, kalustosta oli jäljellä jäännösarvoa enää 0,1 miljoonaa euroa. Käyttöomaisuusinvestointeja tehtiin vuoden aikana yhteensä 4,4 miljoonaa euroa lähinnä tietojärjestelmiin. Vaihto- ja rahoitusomaisuuteen kuuluvat lyhytaikaiset saamiset sekä muut rahoitusvarat yhteensä 0,8 miljoonaa euroa. 19 Aineettomat hyödykkeet 29,4 milj. euroa Aineelliset hyödykkeet 0,4 milj. euroa Rahoitusomaisuus 0,8 milj. euroa Kuvio 3. PRH:n omaisuuserät 2011 Taseen vastattavaa puolelle kuuluu valtion oma pääoma, yhteensä PRH:n osalta 18,4 miljoonaa euroa ja lyhytaikaiset velat yhteensä 12,1 miljoonaa euroa. 1.7 Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma Patentti- ja rekisterihallituksen johdon sisäisen valvonnan tilan arviointi- ja vahvistuslausuma perustuu talousarvioasetuksen 69 :n säädöksiin sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta. Patentti- ja rekisterihallituksen johdon sisäisen valvonnan tilan arviointi tehtiin johdon työvaliokunnan itsearviona. Arviointikehikkona käytettiin suppeaa sisäisen valvonnan tilan arviointikehikkoa (suppea sisäisen valvonnan arviointikehikko, valtiovarain controller -toiminto ja sisäisen tarkastuksen jaosto, ). Viraston johdon sisäisen valvonnan lausuma koskee viraston sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaa ja sisäiselle valvonnalle ja riskienhallinnalle talousarvioasetuksen 69 :ssä säädettyjä tavoitteita talouden ja toiminnan laillisuudesta ja tuloksellisuudesta, hallinnassa olevien varojen ja omaisuuden turvaamisesta, johtamisesta ja ulkoisen ohjauksen edellyttämistä oikeista ja riittävistä tiedoista viraston taloudesta ja toiminnasta.

Oikeuskanslerinviraston tilinpäätös 2013 Oikeuskanslerinviraston talousarvion toteutumalaskelma Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 (TA + LTA:t) Tilinpäätös

Lisätiedot

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06 EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 Dnro 78/20/06 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TAE 2007 30. Yrityspolitiikka 21. Patentti- ja rekisterihallituksen

Lisätiedot

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006 EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006 Dnro 25/20/2005 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TAE 2006 30. Yrityspolitiikka 21. Patentti- ja rekisterihallituksen

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAISEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS Vuoden tiedot tulossopimuksen mukaiset PRH Dnro: 147/20/11 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA NIIDEN LIITTEENÄ ANNETTAVAT TIEDOT

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA NIIDEN LIITTEENÄ ANNETTAVAT TIEDOT 60 LIITE 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA NIIDEN LIITTEENÄ ANNETTAVAT TIEDOT SISÄLLYS 1. Tilinpäätöslaskelmat Talousarvion toteumalaskelma 61 Tuotto- ja kululaskelma 01.01.-31.12.2005 63 Tase 31.12.2005 64 2.

Lisätiedot

Tilinpäätös vuodelta 2015

Tilinpäätös vuodelta 2015 Tilinpäätös vuodelta PRH/1451/20/2016 Patentti- ja rekisterihallitus Sisällysluettelo Tilinpäätös vuodelta... 3 1. Toimintakertomus... 3 1.1. Johdon katsaus... 3 1.2. Vaikuttavuus... 4 1.3. Toiminnallinen

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1603 VM/23/00.00.00/2016 Valtiovarainministeriön määräys kirjanpitoyksikön tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHAL- LITUKSEN TILINPÄÄTÖS 2013

PATENTTI- JA REKISTERIHAL- LITUKSEN TILINPÄÄTÖS 2013 PATENTTI- JA REKISTERIHAL- LITUKSEN TILINPÄÄTÖS PRH/367/20/2014 Patentti- ja rekisterihallitus TILINPÄÄTÖS PRH/367/20/2014 2(34) SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös vuodelta... 3 1. Toimintakertomus... 3 1.1

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLI- TUKSEN TILINPÄÄTÖS 2014

PATENTTI- JA REKISTERIHALLI- TUKSEN TILINPÄÄTÖS 2014 PATENTTI- JA REKISTERIHALLI- TUKSEN TILINPÄÄTÖS PRH/533/20/2015 Patentti- ja rekisterihallitus TILINPÄÄTÖS PRH/533/20/2015 2(34) SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös vuodelta... 3 1. Toimintakertomus... 3 1.1

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHAL- LITUKSEN TILINPÄÄTÖS 2012

PATENTTI- JA REKISTERIHAL- LITUKSEN TILINPÄÄTÖS 2012 2012 PATENTTI- JA REKISTERIHAL- LITUKSEN TILINPÄÄTÖS 2012 PRH/439/20/2013 Patentti- ja rekisterihallitus TILINPÄÄTÖS 2012 2(35) SISÄLLYSLUETTELO Patentti- ja rekisterihallitus... 3 Tilinpäätös vuodelta

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 31.12.2005 Dnro 93/20/2006 1 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN TILINPÄÄTÖS 2005 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS...2 1. TOIMINTAKATSAUS...2

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2011

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2011 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAISEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS PRH Dnro: 42/20/10 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2010

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2010 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAI- SEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS PRH Dnro: 55/20/09 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) Momentille

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1601 VM/2931/00.00.00/2015 Valtiovarainministeriön määräys valtion tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö on

Lisätiedot

Valtiontalouden kuukausitiedote

Valtiontalouden kuukausitiedote Valtiokonttori Hallinnon ohjaus 17.7.2009 Valtiontalouden kuukausitiedote 30.6.2009 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta (erittely) Valtion tuotto-

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2008.

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. 1. Yleistä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii 1.1.2008 lähtien perustettavan työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2006

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2006 Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2006 1. Yleistä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii kauppa- ja teollisuusministeriön (KTM) hallinnonalalla

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2009.

Työ- ja elinkeinoministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2009. Työ- ja elinkeinoministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2009. 1. Yleistä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hallinnonalalla

Lisätiedot

Valtiontalouden kuukausitiedote

Valtiontalouden kuukausitiedote Valtiokonttori Hallinnon ohjaus 31.03.2008 Valtiontalouden kuukausitiedote 31.12.2007 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta (erittely) Valtion tuotto-

Lisätiedot

Valtiontalouden kuukausitiedote

Valtiontalouden kuukausitiedote Valtiokonttori Hallinnon ohjaus 3.4.2006 Valtiontalouden kuukausitiedote 31.12.2005 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta (erittely) Valtion tuotto-

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2013

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2013 Tulossopimus 11.12.2012 TEM/2168/00.03.01.02/2012 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2013 1 YLEISTÄ Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii

Lisätiedot

Valtiontalouden kuukausitiedote

Valtiontalouden kuukausitiedote Valtiokonttori Hallinnon ohjaus 02.04.2007 Valtiontalouden kuukausitiedote 31.12.2006 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta (erittely) Valtion tuotto-

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TILINPÄÄTÖS

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TILINPÄÄTÖS PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TILINPÄÄTÖS 31.12.2010 Dnro: PRH 260/20/2011 1 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN TILINPÄÄTÖS 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 2 1.1 JOHDON KATSAUS... 2 1.2 PRH:N

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA PATENTTI- JA REKISTERIHAL- LITUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2012

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA PATENTTI- JA REKISTERIHAL- LITUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2012 TEM/3018/00.03.01.02/ TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA PATENTTI- JA REKISTERIHAL- LITUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 1 YLEISTÄ Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 31.12.2004 Dnro 87/20/2005 1 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN TILINPÄÄTÖS 2004 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKATSAUS...2 2. TULOKSELLISUUDEN

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2014 31.12.2013 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 0,00 0,00 0,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 661 352,05 9 211

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TILINPÄÄTÖS Dnro: PRH 59/20/10

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TILINPÄÄTÖS Dnro: PRH 59/20/10 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TILINPÄÄTÖS 31.12.2009 Dnro: PRH 59/20/10 1 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN TILINPÄÄTÖS 2009 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 2 1.1 TOIMINTAKATSAUS...

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Toteutuneet bruttomenot (432,7 milj. euroa) olivat kertomusvuonna 15 miljoonaa euroa pienemmät kuin edellisenä vuonna (muutos 3 %).

Toteutuneet bruttomenot (432,7 milj. euroa) olivat kertomusvuonna 15 miljoonaa euroa pienemmät kuin edellisenä vuonna (muutos 3 %). TALOUSKATSAUS 2007 Tilinpäätösanalyysi Rahoitus ja varojen käyttö Talousarvion nettovaroja oli vuonna 2007 käytettävissä 422,4 miljoonaa euroa, josta varsinainen budjetti oli 339,8 miljoonaa euroa (80

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Metsähallituksen kirjanpidosta, tilinpäätöksestä, erillisestä kirjanpidosta ja erillisestä tilinpäätöksestä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään Metsähallituksesta annetun

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2004

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2004 Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2004 Yleistä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii kauppa- ja teollisuusministeriön (KTM) hallinnonalalla

Lisätiedot

PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 139/53/06 Puolustusministeriö Puolustusvoimat 16.5.2007 PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Puolustusvoimien tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta

Lisätiedot

SUOMEN JUDOLIITTO RY

SUOMEN JUDOLIITTO RY SUOMEN JUDOLIITTO RY Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-003 1 SUOMEN JUDOLIITTO RY Radiokatu 20 00240 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0202136-6 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2005

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2005 Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2005 1. Yleistä Toiminta-ajatus Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii kauppa- ja teollisuusministeriön

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2008 31.12.2008 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖSERITTELYT

TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖSERITTELYT TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖSERITTELYT 31.12.2001 Tilinpäätöserittelyt -malli SISÄLLYSLUETTELO sivu Tase-erittelyt 1 Poistosuunnitelmat ja niiden muutokset Erittely talousarviotilille tai siirretyn määrärahan

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TILINPÄÄTÖS Dnro: PRH 91/20/07

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TILINPÄÄTÖS Dnro: PRH 91/20/07 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TILINPÄÄTÖS 31.12.2006 Dnro: PRH 91/20/07 1 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN TILINPÄÄTÖS 2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS...2 1.1 TOIMINTAKATSAUS...2 1.2 VAIKUTTAVUUS...4

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2016 Säilytettävä vähintään 31.12.2026 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2016 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Suomen Asianajajaliitto

Suomen Asianajajaliitto Suomen Asianajajaliitto Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-009 1 SUOMEN ASIANAJAJALIITTO PL 194, Simonkatu 12 B 00101 HELSINKI Kotipaikka Y-tunnus 0202096-1 Sisällys Sivu Tuloslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS

PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2016 Pro Luomu ry TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2016 Sisällys Sivu Toimintakertomus 1-11 Tase 12 Tuloslaskelma 13 Liitetiedot 14 Luettelo kirjanpitokirjoista

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

I Tilinpäätöslaskelmien analyysi I

I Tilinpäätöslaskelmien analyysi I Talouskatsaus 2006 I Tilinpäätöslaskelmien analyysi I Rahoitus ja varojen käyttö Talousarvion nettovaroja oli vuonna 2006 käytettävissä 410 miljoonaa euroa, josta varsinainen budjetti oli 86 % (352,8 milj.

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013. SAATE TK-21-1084-11 2.4.2012 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

31.12.2012 26.3.2013. Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd 12 kuukauden liukuva summa

31.12.2012 26.3.2013. Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd 12 kuukauden liukuva summa 31.12.2012 Talousarviotalouden tulot ja menot Talousarviotalouden yli-/alijäämä 55 50 Mrd 12 kuukauden liukuva summa Tulot Menot Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi 5 0 45-5 40-10 35-15

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry

TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 186/53/06 Liikenne- ja viestintäministeriö Ratahallintokeskus 14.5.2007 RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Ratahallintokeskuksen tilintarkastuksesta

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot