PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TILINPÄÄTÖS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TILINPÄÄTÖS 31.12.2011"

Transkriptio

1 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TILINPÄÄTÖS Dnro: PRH229/20/2012

2 1 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS JOHDON KATSAUS VAIKUTTAVUUS Toiminnan vaikuttavuus TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS Toiminnan tuottavuus Toiminnan taloudellisuus Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN TILINPÄÄTÖSANALYYSI Rahoituksen rakenne Talousarvion toteutuminen Tuotto- ja kululaskelma Tase SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA ARVIOINTIEN TULOKSET YHTEENVETOTIEDOT VÄÄRINKÄYTÖKSISTÄ TALOUSARVION TOTEUMALASKELMA TUOTTO- JA KULULASKELMA TASE LIITETIEDOT TILIPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET

3 2 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Johdon katsaus Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) toimintaympäristössä ei vuonna 2011 tapahtunut merkittäviä muutoksia. Uusia yrityksiä perustettiin ja rekisteröitiin hieman aiempaa enemmän. Uusien yhdistysten sekä säätiöiden määrä oli vakiintuneella vuosittaisella tasolla. Teollisoikeushakemusten määrä ei juurikaan poikennut aiemmista vuosista. Kansainvälisten tavaramerkkihakemusten määrä jatkoi hienoista laskuaan. Vuoden 2011 aikana Suomi päätti liittyä 25 EU:n jäsenmaan yhteishankkeeseen nk. yhtenäispatentin käyttöönottamiseksi jäsenvaltioiden alueella. Yhtenäispatentin voimaantulo vaatii jäsenvaltioiden yhteisymmärrystä myös tuomioistuinjärjestelmän muutoksista. PRH uudisti vuonna 2011 strategiansa ja määritteli pääministeri Kataisen hallitusohjelman sekä TEM:n konsernistrategian pohjalta viraston uudet strategiset painopistealueet. TEM-konsernistrategian mukaisesti osana kilpailukykyistä elinkeinoelämän toimintaympäristöä PRH edistää uutta ja kasvavaa yritystoimintaa. Viraston päämääränä on olla kansainvälisesti ja kansallisesti arvostettu yritysten tunnusmerkkien sekä keksintöjen yksinoikeuksien myöntäjä. PRH pyrkii myös olemaan julkishallinnon sähköisen asioinnin edelläkävijä, jonka palvelut ovat asiakaslähtöisesti, keskitetysti ja yhteen toimivasti yritysten ja yhteisöjen käytettävissä. Niin ikään viraston ylläpitämien yritys- ja yhteisötietojen tulisi olla koko yhteiskunnan tehokkaassa käytössä. Yhteisenä tavoitteenamme on asiakkaan ja henkilöstön eduksi yksi yhtenäinen PRH. Vuonna 2011 Patentti- ja rekisterihallituksessa toteutettiin tulossopimuksen ja vuotta aiemmin tehdyn evaluoinnin edellyttämät toimenpiteet viraston tukipalveluiden uudelleen organisoimiseksi tuottavuutta edistäen. Viraston aiemmasta seitsemästä toimintayksiköstä muodostettiin kolme uutta tulosaluetta. Henkilövähennysten määrä oli 20. Vähennykset syntyivät henkilöiden eläkkeelle siirtymisen sekä irtisanomisten kautta. Muun muassa johtamisjärjestelmiä ja käytännön yhteistyömuotoja kehittämällä virasto tavoittelee parempaa yhteistyötä viraston toimintayksiköiden kesken ja pyrkii evaluoinnissa esille nostetun linjojen siiloutumisen vähentämiseen. Yhdistys- ja säätiörekisteritoiminnoista muodostettiin uusi yhteinen tulosalue. Vuoden 2011 aikana PRH:ssa jatkettiin kaikilla tulosalueilla sähköisten asiointi- ja käsittelymenetelmien kehitystyötä, jolla helpotetaan asiakkaiden asiointia ja tehostetaan viraston toimintoja. Tietojärjestelmäinvestointeihin liittyvät investoinnit ja niihin liittyvä poistojen jaksottaminen ovat vaikuttaneet viime vuonna viraston talouteen ja lisäävät myös tulevina vuosina merkittävästi viraston kustannuksia. Vuoden 2011 kokonaiskuva tuloksellisuudesta PRH:ssa on selkeästi positiivinen ja tuottavuuden kehitys oli suorastaan erinomainen. Virastossa työn tuottavuus parani edellisvuodesta 15,5 prosenttia ollen korkein 20 vuoden mittausjakson aikana. PRH:n neljän ns. ulkoisen tulosalueen työn tuottavuuden muutos vaihteli 12,3-24,2 prosentin välillä. Tärkeimpiä syitä tuottavuuden merkittävälle nousulle olivat sähköisten käsittelyjärjestelmien käyt-

4 3 töönotto, töiden ja resurssien uudelleen organisointi sekä työn vaatiman osaamisen kehittyminen. Tulossopimuksen mukaiset käsittelyaikatavoitteet saavutettiin pääosin lukuun ottamatta PCT-tutkimusten, kansainvälisten tavaramerkkihakemusten, yrityskiinnitysten sekä yhdistysten sääntömuutosten käsittelyaikoja. Virastomme asiakkaiden tyytyväisyys palveluihimme pysyi vuoden 2010 tapaan korkealla tasolla ollen 4 asteikolla 1-5. Sähköisten palveluiden käytettävyyttä ja kattavuutta toivottiin edelleen kehitettävän ja arvosana 3,6 jäi hieman tavoitearvosta 3,8. Vuonna 2011 kartoitettiin myös näkemyksiä sisäisten tukipalvelujemme toimivuudesta. Tulokset olivat erinomaisia (yleisarvosana 3,8). Merkittävistä muutoksista ja henkilöstövähennyksistä huolimatta tukipalvelujen toimintavarmuus säilyi sekä toimintojen kehitys vahvistui. Henkilöstön työtyytyväisyys parani edelliseen vuoteen verrattuna ja VM- Baron kokonaisindeksi oli tavoitteen mukainen 3,54 (vuonna ,38). Parhaimmat arvosanat saivat työilmapiiri ja yhteistyö, työn sisältö ja haasteellisuus sekä työolot. Kehitettävää on edelleen erityisesti palkkauksessa, tiedonkulussa ja kehittymisen tuessa. Eniten paranivat tiedonkulun, johtamisen, työilmapiirin ja yhteistyön, kehittymisen tuen, palkkauksen sekä työn sisällön ja haasteellisuuden arvot. Työnantajakuvan arvosana laski. Epäilemättä tähän laskuun vaikuttivat merkittävästi vuonna 2011 toteutetut irtisanomiset. 1.2 Vaikuttavuus PRH suuntaa ja kehittää toimintaansa TEM:n konsernistrategian, innovaatiostrategian sekä valtioneuvoston aineettomia oikeuksia koskevan strategian mukaisesti. TEM-konsernistrategian linjausta uuden ja kasvavan yritystoiminnan edistämisestä sekä innovaatiotoiminnan edellytysten vahvistamisesta tukevat keskeisesti hyvin toimiva kaupparekisteri ja teollisoikeuksien suojaa koskevien hakemusten asiantunteva ja joutuisa käsittely. Patentti- ja rekisterihallitus otti marraskuun alussa 2011 englannin käyttöön kansallisten patenttihakemusten päätöskielenä suomen ja ruotsin rinnalle. Suomalaiset vientiyritykset suojaavat tuotekehityksensä tulokset patenteilla yhä useammin myös kansainvälisesti. Suomalaisten patentinhakijoiden hakemusmäärät ovat kasvaneet niin Euroopan patenttivirastossa, USA:ssa, Japanissa kuin Kiinassa. Kun englanti on kansallisten patenttihakemusten päätöskieli, voidaan hakemukset laatia suoraan englanniksi ja jatkaa samalla kielellä hakua ulkomailla. Siten alennetaan yritysten patentointikynnystä Suomessa ja helpotetaan keksintöjen suojausta muiden maiden patenttivirastoissa. Myös käännöskustannuksia säästyy. Tällä muutoksella PRH vahvistaa suomaisten yritysten innovaatiotoiminnan edellytyksiä. Yritysten perustamis- ja muutosilmoitusten sekä teollisoikeudellisten hakemusten käsittelylle asetetut käsittelyaikatavoitteet saavutettiin lähes kaikilta osin. Suoritteiden laatua ja määrää käsitellään luvussa

5 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus Julkisten palveluiden tuottavuuden parantamistavoite toteutui erinomaisesti PRH:n kokonaistuottavuuden kasvaessa 15,5 prosenttia. Tuottavuuden muutosta käsitellään luvussa Lisäksi tuottavuutta kohennettiin järjestämällä uudelleen viraston hallinto- ja tukipalvelut, mikä vaikutti myös PRH:lle asetetun htv-tavoitteen saavuttamiseen. Henkisten voimavarojen hallintaa käsitellään kohdassa 1.5. PRH osallistui IPR-strategian toimenpiteiden jalkauttamiseen järjestämällä kertomusvuoden aikana koulutusta yrityksille ja yrityspalvelutehtävissä toimiville sekä asiantuntijoille ja asiamiehille. Näiden lisäksi PRH ja Yritys-Suomi järjestivät yritysneuvojille ja teknologia-asiantuntijoille suunnatun IPR-koulutuksen ensimmäisen vaiheen. PRH tiedotti eri tavoin viraston palveluista ja erityisesti IPR:n merkityksestä yritystoiminnalle. PRH:lla ei ole siirto- ja sijoitusmenoja, joten niiden vaikuttavuutta ei käsitellä tässä yhteydessä. PRH:n asiakkaiden toimintaedellytykset paranevat kansainvälisessä innovaatiojärjestelmässä PRH:n toiminnan vaikuttavuutta mitataan asiakastyytyväisyyskyselyn yhteydessä. 4 Vaikuttavuus tot 2011tav PRH tarjoaa asiakkaille hyvät yhteydet alan kansainvälisiin järjestelmiin ja tietopalveluihin, (asiakasarvio 1-5) - 3,4 3,5 3,5 Innovatiivisuuden ja yrittäjyyden tukeminen, (asiakasarvio 1-5) - 3,4 3,5 3,5 Taulukko 1. Vaikuttavuus Tulossopimuksessa asetetut tavoitteet saavutettiin, lisäksi asiakkaat arvioivat vaikuttavuuden vieläpä parantuneen edelliseen kyselyyn verrattuna. Innovatiivisuuden ja yrittäjyyden perusedellytykset vahvistuvat sähköisen asioinnin helpottumisen myötä.

6 5 Sähköinen asiointi tot 2011tav Patenttihakemukset, % 91,0 90,3 94,0 90 Yhdistysrekisteri-ilmoitukset, % 31,8 41,3 46,4 45 Tavaramerkkihakemukset, % 36,0 39,5 46,0 50 Kaupparekisteri-ilmoitukset, % 47,2 51,6 51, Toiminnallinen tehokkuus Toiminnan tuottavuus Taulukko 2. Sähköinen asiointi Tulossopimuksessa asetetut sähköisen asioinnin tavoitteet ylitettiin patenttihakemuksissa ja yhdistysilmoituksissa, mutta tavaramerkkihakemusten ja kaupparekisteri-ilmoitusten sähköinen ilmoittaminen jäivät hieman tavoitteista. Tulossopimustavoitteena oleva kaupparekisterin sähköisen asioinnin tunnusluku sisältää kaupparekisteri-ilmoitusten lisäksi tilinpäätösilmoitukset. Verohallinto toimittaa sähköisesti kaupparekisteriin tilinpäätöstietoja, joiden osuus kaikista PRH:lle toimitetuista tilinpäätöksistä oli 84 prosenttia. PRH:n toiminnan tuloksellisuutta mitataan tunnusluvuille määriteltyjen tavoitteiden avulla, joista sovitaan tulossopimuksessa TEM:n kanssa. Yksityiskohtaisemmat tavoitteet tulosalueille määritellään viraston päätöksellä: tavoitteet asetetaan asiakastyytyväisyydelle sekä resurssien, prosessien ja henkisten voimavarojen hallinnalle. Tuottavuusmittaus kohdistuu PRH:ssa keskeisimpien käsittelyprosessien työn tuottavuuteen (suoritteet / henkilötyövuodet). Viraston tunnuslukuna on tulosyksiköiden tuottavuuden muutosten henkilötyövuosilla painotettu keskiarvo. Tuottavuusmittauksen piirissä olevien tulosyksiköiden henkilötyövuosiosuus koko viraston henkilötyövuosista oli 75,5 prosenttia. Tukipalvelujen välillisten vaikutusten kautta viraston koko henkilökunnan työpanos tulee otetuksi huomioon tuottavuusmittarissa. Tuottavuus tot 2011tav Tuottavuuden muutos, % + 1,5 + 3,4 + 15,5 + 2,2 Taulukko 3. Tuottavuus

7 1.3.2 Toiminnan taloudellisuus Käsittelyprosessien keskimääräinen työn tuottavuus nousi vuoden 2011 aikana keskimäärin 15,5 prosenttia. Keskeisimmät syyt hyvään tuottavuuskehitykseen olivat sähköisten hakemusten ja ilmoitusten määrien kasvu, kokonaiskysynnän kasvu sekä tietojärjestelmien, työprosessien ja osaamisen kehittäminen. Toiminnan taloudellisuuden kehitystä mitataan tulosyksiköiden yksikkökustannusten muutosten painotetulla keskiarvolla. 6 Taloudellisuus tot 2011tav Yksikkökustannusten muutos, % + 2,2 + 2,6-3,4 +4,0 Taulukko 4. Taloudellisuus Tehtyjen suoritteiden määrän kasvu on keskeisin tekijä sille, että yksikkökustannusten keskimääräinen muutos oli selvästi tavoitetta parempi Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Tulojen perintä perustuu lakiin Patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista (1032/1992, muut. 1175/1994, 1381/1995 ja 75/2007) ja työ- ja elinkeinoministeriön asetukseen Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista (1085/2009). Tuotoista 91 prosenttia tulee PRH:ta koskevien maksuperustelain ja - asetuksen perusteella hinnoitelluista julkisoikeudellisista suoritteista ja 6 prosenttia liiketaloudellisesti hinnoitelluista markkinasuoritteista. Lisäksi 3 prosenttia tulee yhdistys- ja säätiörekisterin tuloina, jotka on asetuksella säädetty alle omakustannusarvon hinnoitelluiksi suoritteiksi. Budjettiin oli kirjattu ja TEM:n kanssa vahvistettu seuraavat kustannusvastaavuustavoitteet: julkisoikeudelliset suoritteet 95 prosenttia, liiketaloudelliset suoritteet 107 prosenttia ja alle omakustannusarvon hinnoitellut suoritteet 33 prosenttia. Yritys- ja yhteisölinjan tulot kasvoivat säätiörekisteri mukaan lukien 1,4 miljoonaa euroa. Tulojen kasvu aiheutui kaupparekisteri-ilmoitusten kysynnän kasvusta asunto-osakeyhtiölain muutoksen sekä yleisen taloudellisen tilanteen elpymisen vuoksi. Kaupparekisteri-ilmoitustulot lisääntyivät 1,2 miljoonaa euroa, yrityskiinnityshakemus- ja ilmoitustulot euroa ja säätiöhakemus- ja ilmoitustulot euroa. Kokonaisuutena patentti- ja innovaatiolinjan tulot kasvoivat 0,3 milj. euroa. Patenteista maksettavien vuoksimaksujen tulot alenivat n. 0,5 milj. euroa,

8 7 mutta sen sijaan julkaisumaksut lisääntyivät noin 0,2 milj. euroa ja EUpatenttien vuosimaksut noin 0,6 milj. euroa. Tavaramerkki- ja mallilinjan tulot pysyivät suunnilleen edellisen vuoden tasolla. Julkisoikeudelliset suoritteet Tuhatta euroa Toteutunut Toteutunut Toteutunut Budj.tavoite Tuotot Muut tuotot Erillistuotot yhteensä Aineet, tarvikkeet ja tavarat Henkilöstökustannukset Vuokrat Palvelujen ostot Poistot Korot Muut erilliskustannukset Erilliskustannukset yhteensä Käyttöjäämä Tukitoimintojen kustannukset Kustannukset yhteensä Ylijäämä (+) / Alijäämä (-) Kustannusvastaavuus - prosenttia Taulukko 5. Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus Taloudellinen tilanne parani edelliseen vuoteen verrattuna ja kysyntä elpyi. Julkisoikeudellisten suoritteiden hyvään tulokseen vaikuttivat osaltaan edellisen vuoden aikana tehdyt maksutarkistukset, jotka näkyivät koko painollaan vasta vuoden 2011 aikana. Maksutuotot olivatkin 2,6 miljoonaa euroa enemmän kuin oli ennakoitu, ja kustannuksissa syntyi säästöä etenkin henkilöstökustannuksissa. Alle omakustannusarvon hinnoitellut suoritteet ovat yhdistysten, uskonnollisten yhdyskuntien ja säätiöiden suoritteita (taulukko 6). Niiden maksut voivat voimassa olevien PRH:n suoritteista annetun lain ja TEM:n antaman asetuksen nojalla olla alihinnoiteltuja yhteiskuntapoliittisista syistä. Laskelma sisältää myös säätiövalvonnan kustannukset. Säätiö- ja yhdistysrekisterien kustannusvastaavuus on parantunut vuosina prosentilla, mutta etenkin säätiövalvonnan kustannusten kohoaminen näyttää johtavan merkittävään toiminnan alikatteellisuuteen. PRH onkin tehnyt vuodelle 2013 esityksen viraston toimintamenomäärärahan korottamisesta euroon alijäämän täysimääräiseksi kattamiseksi.

9 8 Alle omakustannusarvon hinnoitellut julkisoikeudelliset suoritteet Yhdistykset, uskonnolliset yhdyskunnat ja säätiöt, tuhatta euroa 2009 Toteutunut 2010 Toteutunut 2011 Toteutunut 2011 Budj.tavoite Tuotot Muut tuotot Erillistuotot yhteensä Aineet, tarvikkeet ja tavarat Henkilöstökustannukset Vuokrat Palvelujen ostot Poistot Korot Muut erilliskustannukset Erilliskustannukset yhteensä Käyttöjäämä Tukitoimintojen kustannukset Kustannukset yhteensä Ylijäämä (+) / Alijäämä (-) Kustannusvastaavuus - prosenttia Taulukko 6. Alle omakustannusarvon hinnoiteltujen suoritteiden kustannusvastaavuus Liiketaloudelliset suoritteet Tuhatta euroa Toteutunut Toteutunut Toteutunut Budj.tavoite Tuotot Muut tuotot -11 Erillistuotot yhteensä Aineet, tarvikkeet ja tavarat Henkilöstökustannukset Vuokrat Palvelujen ostot Poistot Korot Muut erilliskustannukset Erilliskustannukset yhteensä Käyttöjäämä Tukitoimintojen kustannukset Kustannukset yhteensä Ylijäämä (+) / Alijäämä (-) Kustannusvastaavuus - prosenttia Taulukko 7. Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus

10 1.4 Tuotokset ja laadunhallinta Koko viraston tasolla liiketaloudellisesti hinnoitelluissa suoritteissa päästiin 87 prosentin kustannusvastaavuuteen (taulukko 7). Liiketaloudellisten suoritteiden kysyntä laski hieman ennustetusta. Edellisiin vuosiin verrattuna kustannusvastaavuuden heikentymiseen vaikutti lisäksi kaupparekisterin Virre-tietojärjestelmän valmistuminen ja siitä aiheutuneet poistot, jotka kohdistuvat yksinomaan liiketaloudellisiin suoritteisiin. PRH:n toiminnan laajuus käy ilmi taulukosta 8, jossa esitetään tilastot keskeisiin palveluihin liittyvistä suoritemääristä vuonna 2011 ja sitä edeltävinä kahtena vuotena sekä taulukosta 9, jossa ovat viraston keskeisissä rekistereissä olevien tietojen määrät niin ikään vuosilta Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet Taulukoissa 8-11 esitetään tilastot PRH:n ydinpalveluihin liittyvistä suoritemääristä, viraston keskeisissä rekistereissä olevien tietojen määrät, sähköisten asiointi- ja tietopalvelujen käyttö sekä kävijämäärät asiakaspalvelussa Myönnetyt patentit Loppuunkäsitellyt kansalliset patenttihakemukset Kansainväliset patenttiasiat - tehdyt uutuustutkimukset (PCT/ISA) tehdyt patentoitavuuden esitutkimukset (PCT/IPEA) Suomessa voimaan saatetut eurooppapatentit (EPO) Loppuunkäsitellyt hyödyllisyysmallihakemukset Ratkaistut tavaramerkkihakemukset (kansalliset) Kansainväliset tavaramerkit: - käsitellyt Madrid-hakemukset (alkuperämaa Suomi) ratkaistut Madrid-hakemukset (kohdemaa Suomi) lähetetyt EU-tutkimusraportit Rekisteröidyt mallit Rekisteröidyt kaupparekisterin perusilmoitukset Käsitellyt kaupparekisterin muutosilmoitukset Tarkastetut tilinpäätösasiakirjat Vahvistetut yrityskiinnitykset Säätiöasiat - rekisteröidyt uudet säätiöt käsitellyt säätiöiden muutosilmoitukset tarkastetut säätiöt Rekisteriin merkityt uudet yhdistykset Muutokset ja purkautumiset yhdistysrekisteriin (sisältää nimenkirjoittajamuutokset) Päätökset uskonnollisten yhdyskuntien asioissa (sisältää seurakunnat) Valituslautakunnan ratkaisemat valitukset Taulukko 8. Tilastotietoja PRH:n päätöksistä

11 Suomeen myönnetyt kansalliset patentit Suomessa voimaan saatetut eurooppapatentit Patenttiasiamiesrekisterissä - asiamiestoimistoja asiamiehiä Hyödyllisyysmallisuojat Tavaramerkit Suomessa hyväksytyt tavaramerkkien kansainväliset rekisteröinnit Mallirekisteröinnit Yritykset kaupparekisterissä Yrityskiinnitykset joiden yhteispääoma (mrd. euroa) 76,4 82,1 93,2 Säätiöt Yhdistykset Uskonnolliset yhdyskunnat ja seurakunnat Taulukko 9. Voimassaolevat teollisoikeudet ja rekistereissä olevat yhteisöt Sähköiset hakemukset ja ilmoitukset Kotimaiset patenttihakemukset - osuus kaikista (%) Suomessa voimaan saatetut EP-patentit - osuus kaikista (%) PCT-hakemukset - osuus kaikista (%) Patenttihakemukset (kaikki) - osuus kaikista (%) - tavoite (%) Kotimaiset tavaramerkkihakemukset - osuus kaikista (%) - tavoite (%) Kaupparekisteri-ilmoitukset - osuus kaikista (%) Tilinpäätösilmoitukset - osuus kaikista (%) Kaupparekisterin ilmoitukset (kaikki) - osuus kaikista kr- ja tp-ilmoituksista (%) - tavoite (%) Yhdistysrekisteri-ilmoitukset - osuus kaikista (%) - tavoite (%) Sähköiset tietopalvelut Verkkosivut, prh.fi - kävijät prh.fi-sivulla

12 11 KitiNet - tehdyt haut PatInfo-palvelu - palvelussa käynnit - tehdyt haut / ladatut sivut Hymanetti - tehdyt haut Tavaramerkkitietokanta - tehdyt haut Mallinetti - tehdyt haut Katka-tietopankki ja sovelluskyselyt (palvelu päättyi 2011) - kyselyt YTJ-tietopalvelu - tehdyt haut Virre-tietopalvelu - tehdyt haut Tilinpäätöstiedot - sovelluspalvelusta Kuulutustietopalvelu - tehdyt haut Yrityskiinnitysmerkinnät - tehdyt kyselyt EBR-tietopalvelu - Suomeen tehdyt haut Yhdistysnetti - tehdyt haut NettiYreka - tehdyt haut Yhdistysosoitteet - tehdyt haut Wap-Yreka (palvelu päättyi 2011) - tehdyt haut Purkautuneet yhdistykset - tehdyt haut Sähköiset tukipalvelut Maksaminen verkossa - tavaramerkkiasiat - yritys- ja yhteisöasiat - yhdistysasiat TUPAS-tunnistukset (yhdistysasiat) Sähköiset allekirjoitukset - patenttiasiat (HST) - yhdistysasiat (TUPAS) Taulukko 10. Sähköiset hakemukset ja ilmoitukset

13 12 Virastossa paikan päällä asioineiden asiakkaiden määrät on esitetty seuraavassa taulukossa. Kävijämäärät Asiakaspalvelupiste, kirjaamo Taulukko 11. Kävijämäärät Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu PRH mittaa palvelukykyään, palvelujensa laatua ja niiden vaikuttavuutta määräajoin tehtävin asiakastyytyväisyyskyselyin. Palvelukyky tot 2011tav Asiakastyytyväisyys, asiakasarvio (1-5) - 4,0 4,0 4,0 Taulukko 12. Palvelukyky Loppuvuodesta 2011 toteutetussa kyselyssä asiakkaiden tyytyväisyys PRH:n palvelutasoon oli pysynyt erittäin hyvällä tasolla, ja tulossopimuksessa asetettu tavoite saavutettiin. Toimintavuoden aikana uudistettiin asiakaspalautteen keruu- ja käsittelyprosessia sähköisen ASPA-järjestelmän käyttöönotolla. Uudella järjestelmällä ja toimintatavalla varmistetaan palautteiden systemaattinen ja yhtenäinen käsittely sekä niiden hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä. PRH:n palvelukykyä ja asiakasvaikuttavuutta kuvaavia mittareita ja tunnuslukuja ovat myös sähköisen asioinnin osuus sekä sähköisten tietopalvelujen käyttömäärät. Nämä on kuvattu kappaleissa ja Käsittelyn nopeus on keskeisimpiä ulkoisen palvelutason ja siten myös asiakasvaikuttavuuden kuvaajia. Sitä mitataan avainsuoritteiden keskimääräisenä (mediaani) käsittelyaikana kirjaamisesta loppukäsittelyvaiheeseen.

14 13 Käsittelyaika tot 2011tav Kansalliset patenttihakemukset (v) 2,9 2,8 2,6 2,7 Kansalliset tavaramerkkihakemukset (kk) 5,0 4,9 4,8 5 Kaupparekisteri-ilmoitukset ja tilinpäätökset (pv) Yrityskiinnityshakemukset (pv) Yhdistysten perustamisilmoitukset (kk) (käsittelyynottoaika) 2,1 1,7 1,0 1,3 PCT-tutkimukset määräajassa, prosenttia 86,8 67,8 60,7 100 Taulukko 13. Käsittelyaika Tulossopimuksessa asetetut käsittelyaikatavoitteet saavutettiin pääosin. Patenttiasioissa PCT-tutkimusten määräaikatavoitteista osittain jäätiin, mihin vaikutti muun muassa erittäin tiukka tavoite sekä kansallisen hakemuskäsittelyn priorisointi käytettävissä olevin tutkijaresurssein. Toiminnan laadun arvioinnit ja laatujärjestelmät tukevat tuloksellisuuden saavuttamista. PRH:n toimintaa on koko 2000-luvun kehitetty laatupalkintomalleihin perustuvilla arviointimenetelmillä. Toimintavuonna PRH teki CAF-arviointimalliin pohjautuvan itsearvioinnin, jonka tuloksia hyödynnetään tulevalla suunnittelukaudella. Patentti- ja innovaatiolinjalla hakemuskäsittelyprosessien ISO sertifikaattien ylläpito on jatkuvaa, mikä edellyttää sitoutumista laadunhallintajärjestelmän ylläpitoon ja jatkuvaan kehittämiseen. 1.5 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen PRH:ssa työskenteli vuoden 2011 lopussa 448 henkilöä. Htv-vuosia kertyi kaikkiaan 432,6. Kun tästä luvusta vähennetään tuottavuusohjelman mukaisesti harjoittelijat ja eläkeiän saavuttaneet, kertyi henkilötyövuosia yhteensä 419,9. Tulossopimuksen mukainen tavoite (440) saavutettiin. Työtyytyväisyyskyselyn (VM-Baro) kokonaisindeksin tavoitteeksi oli asetettu arvo 3,5 (asteikolla 1-5), mikä saavutettiin (3,54). Työilmapiirin ja yhteistyön tavoitteeksi oli asetettu arvo 3,5 ja tulokseksi saatiin 3,9. Työhy-

15 vinvoinnin tavoitteeksi oli lisäksi kirjattu sairauspoissaolojen pieneneminen alle 7 päivään henkilötyövuotta kohden: toteuma oli 10,3 päivää, mikä on hieman enemmän kuin edellisvuoden toteuma 9,1 päivää. Osaamisen tavoitteiksi oli kirjattu koulutusaktiivisuus (pv/htv) 5,5 sekä pätevyysinvestoinnit (euroa/htv) 600. Koulutuspäivien lukumäärä jäi alle tavoitteen ollen 3,6, mutta tulos ylitti reilusti edellisen vuoden lukeman 2,9. Kehittämiseen käytettiin tilastoidusti maksullista palvelua yhteensä euroa ja 324 euroa/htv. Tyytyväisyys kehittymisen tukeen nousi edellisvuodesta (3,16 3,36).Tulos parani kaikilla indeksin osa-alueilla. Johtamiselle asetettujen tavoitteiden saavuttaminen osoittautui edelleen haasteelliseksi, joskin tulokset olivat kehittyneet myönteisesti edelliseen mittauskertaan verrattuna. Viraston ja TEM:n välillä solmitussa sopimuksessa johtamiselle oli asetettu tavoitteeksi 3,8. Toteuma oli 3,6, joka oli kuitenkin 0,2 yksikköä parempi kuin edellisenä vuonna. Tiedonkulun tavoite oli 3,7 ja toteuma 3,3, joten siinäkin oli 0,4 yksikön parannus edelliseen vuoteen. Palautteen saannin tavoite oli 3,7, joka saavutettiin, ja tulos myös koheni 0,3 yksikköä edelliseen vuoteen verrattuna. Työnantajakuvan tavoitteeksi oli asetettu 3,8 ja lähtövaihtuvuusprosentiksi alle 5,0. Työtyytyväisyyskyselyssä työnantajakuvaksi saatiin 3,3 ja lähtövaihtuvuudeksi 8,1 prosenttia, joka oli noussut edellisestä vuodesta (4,8 prosenttia) huomattavasti. PRH:n tulosjohtamisjärjestelmän mukaan tulospalkkioita voidaan maksaa, mikäli määrärahat siihen riittävät. Viraston taloudellinen tulos vuonna 2011 mahdollisti sen, että tulospalkkioita kyettiin maksamaan euroa Henkilöstömäärä Henkilöstömäärän muutosprosenttia -0,4-1,3-5,4-4,7 Todelliset henkilötyövuodet 485,4 472,9 453,7 432,6 Tuottavuusohjelman mukaisesti * * * 419,9 lasketut henkilötyövuodet Keski-ikä 45,6 46,6 47,2 47,9 Ikäjakauma Koulutustaso, indeksiluku, 4,5 4,7 4,7 4,8 naiset Koulutustaso, indeksiluku, 5,8 6,1 6,0 6,1 miehet Vakinaiset, naiset, lkm Vakinaiset, naiset, prosenttiaosuus 54,7 56,1 59,4 60,5

16 Vakinaiset, miehet, lkm Vakinaiset, miehet, prosenttiaosuus 31,2 32,8 34,0 34,0 Määräaikaiset, naiset, lkm Määräaikaiset, naiset, prosenttia-osuus 9,1 7,2 4,0 1,6 Määräaikaiset, miehet, lkm Määräaikaiset, miehet, prosenttia-osuus 5,0 3,2 2,3 4,0 Kokoaikaiset, lkm Kokoaikaiset, prosenttia-osuus 89,0 90,1 91,1 92,9 Osa-aikaiset, lkm Osa-aikaiset, prosenttia-osuus 11,0 9,9 8,9 7,1 Kokonaistyövoimakustannukset /vuosi Tehdyn työajan palkat, /vuosi Tehdyn työajan palkat, prosenttia-osuus 77,5 76,9 77,3 62,41 palkkasummasta Välilliset työvoimakustannukset, /vuosi Välilliset työvoimakustannukset, 61,8 62,7 60,5 61,86 prosenttia-osuus tehdyn työajan palkoista * Järjestelmämuutoksen vuoksi tietoja ei saatu. Taulukko 14. Henkilöstömäärä, -rakenne ja kulut Koulutuspanostus, /htv Koulutus ja kehittäminen, työpäivää/htv (vanha mittari/uusi mittari) 7,4/5,4 5,6/4,1 2,9 3,6 Vähintään ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet, prosenttia-osuus 39,8 43,5 43,0 44,6 Taulukko 15. Osaaminen ja muu aineeton pääoma Työtyytyväisyysindeksi, asteikko 1-5 3,5 3,5 3,4 3,5 Johtaminen, asteikko 1-5 3,6 3,6 3,4 3,6 Tiedon kulku, asteikko 1-5 3,1 3,1 2,9 3,3 Palautteen saanti, asteikko 1-5 3,4 3,4 3,4 3,7 Kehittymisen tuki, asteikko 1-5 3,4 3,4 3,2 3,4 Työilmapiiri ja yhteistyö, asteikko 1-5 3,7 3,6 3,7 3,9 Työolot, asteikko 1-5 3,8 3,8 3,7 3,7 Työnantajakuva, asteikko 1-5 3,4 3,5 3,4 3,3 Lähtövaihtuvuus*, prosenttia henkilöstöstä 5,5 3,4 4,8 8,1 Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen, 0,4 0,4 prosenttia henkilöstöstä 0,2 0,2 Sairauspoissaolot, pv/htv 10,1 8,3 9,3 10,3 Työterveyshuolto, euroa/htv * Sisältää myös päättyvät määräaikaiset virkasuhteet Taulukko 16. Työhyvinvointi

17 Tilinpäätösanalyysi Rahoituksen rakenne Talousarvion toteutuminen Tuotto- ja kululaskelma Tuloksellisuuden kuvaus osoittaa, että PRH saavutti varsin hyvin tulossopimuksessa TEM:n kanssa vuodelle 2011 sovitut toiminnalliset tavoitteet. PRH on nettobudjetoitu virasto. Toimintavuonna PRH:n menot ylittivät viraston saamat tulot. Viraston tulot olivat yhteensä euroa ja menot euroa. Alijäämä tuloista ja menoista laskien oli euroa, kun ei oteta huomioon määrärahojen teknisiä siirtoja. Tämä katettiin budjettiin ja työllistämiseen varatuilla määrärahoilla ja siirtomäärärahoilla. PRH:n normaalin kehysbudjetin suuruinen määräraha on tarkoitettu kattamaan lähinnä yhdistyksien ja uskonnollisien yhdyskuntien asioiden käsittelyn menoja, koska niiden suoritteet on hinnoiteltu yhteiskuntapoliittisista syistä alle omakustannusarvon. Myöskään säätiörekisterin suoritteilta ei odoteta voimassa olevan lainsäädännön perusteella kustannusvastaavuutta. Nettobudjetoidut määrärahat Vuoden 2011 varsinaisessa talousarviossa PRH:lle myönnettiin euron kolmevuotinen määräraha. Edelliseltä vuodelta 2010 oli siirtynyt käyttämätöntä määrärahaa yhteensä euroa. Vuonna 2011 oli siten käytettävissä yhteensä euroa, joka siirrettiin kokonaisuudessaan siirtomäärärahana vuodelle 2012 käytettäväksi. Bruttobudjetoidut määrärahat Novus- ja YTJ-hankkeita varten saatiin käyttöoikeus käyttää TEM:n hallinnonalan tuottavuusmäärärahaa yhteensä euroa. Bruttobudjetoiduista tuloarviotileistä oli käytössä arvonlisäverojen tulotili. Vuoden aikana tilille kirjattiin liiketaloudellisten suoritteiden myynnin laskutuksen yhteydessä perittyjä arvonlisäveroja yhteensä ,63 euroa. Hallinnonalan arvonlisäveromenojen tilille kirjattiin ostojen arvonlisäveroja yhteensä ,29 euroa. Työllistämis-, koulutus- ja erityistoimiin tarkoitettua määrärahaa käytettiin ,20 euroa työvoiman palkkaamiseen. Tuotto- ja kululaskelman toiminnan tuotot olivat yhteensä 46,8 miljoonaa euroa. Tuotot koostuivat lähes kokonaan varsinaisen toiminnan tuotoista, joita oli 46,6 miljoonaa euroa, vähäisistä vuokrista ja käyttökorvauksista sekä muista toiminnan tuotoista 0,2 miljoonaa euroa. Tuotot kasvoivat edellisestä vuodesta 1,5 miljoonaa euroa eli lähes 3,3 prosenttia. Euromääräisesti eniten tuotot kasvoivat yritys- ja yhteisölinjalla. Kuviosta 1 selviää tuottojen

18 jakautuminen linjoittain ja taulukosta 12 selviävät tuotot linjoittain vuosina sekä tuottojen muutosprosentti. 17 Patentti- ja innovaatiolinja 17,8 milj. euroa Yritys- ja yhteistölinja 23,4 milj. euroa Tavaramerkki- ja mallilinja 3,9 milj. euroa Yhdistys- ja säätiöasiat 1,4 milj. euroa Tukipalvelut 0,1 milj. euroa Kuvio 1. Tuottojen jakautuminen linjoittain 2011 Linja/yksikkö (tuhatta euroa) Muutos prosenttia Patentti- ja innovaatiolinja ,70 Yritys- ja yhteisölinja ,66 Tavaramerkki- ja mallilinja ,45 Yhdistys ja säätiöasiat ,27 Tukipalvelut ,10 Taulukko 17. Toiminnan tuotot linjoittain (tuhatta euroa) Toiminnan kokonaiskulut tuotto- ja kululaskelmalla kasvoivat 5,7 prosenttia ja olivat toimintavuoden aikana yhteensä 46,6 miljoonaa euroa (kuvio 2). Henkilöstökulut olivat suurin kuluerä 24,2 miljoonaa euroa ja ne olivat 51,1 prosenttia kaikista kuluista. Omaan käyttöön tulevien it-kehityshankkeiden osalta aktivoitiin henkilöstömenoja 0,5 miljoonaa euroa, joka näkyy tuottoja kululaskelmalla omana eränään. Ulkopuolisten palvelujen ostoihin käytettiin 12,4 miljoonaa euroa ja vuokriin 4,9 miljoonaa euroa. Aktivoiduista käyttöomaisuusinvestoinneista kirjattiin vuoden aikana poistoja yhteensä 3 miljoonaa euroa.

19 18 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0,7 milj. euroa Henkilöstökulut 24,2 milj. euroa; sis. valmistus omaan käyttöön Vuokrat 4,9 milj. euroa Palvelujen ostot 12,4 milj. euroa Poistot 3 milj. euroa Sisäiset kulut 1,1 milj. euroa Muut kulut 0,4 milj. euroa Kuvio 2. Kulurakenne 2011 Kokonaiskulut kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 2,5 miljoonaa euroa. Suurinta kasvu oli ulkopuolisten palvelujen osalta, niihin käytettiin 1,2 miljoonaa enemmän verrattuna edellisvuoteen. Henkilöstökulut vähenivät 0,2 miljoonaa ja vuokrat vähenivät 0,5 miljoonaa, mutta poistojen osuus kasvoi 1,4 miljoonaa. Aineisiin, tarvikkeisiin, tavaroihin ja muihin kuluihin käytettiin saman verran kuin edellisenä vuonna. Henkilöstökulujen aktivoinnit omiin it-hankkeisiin (valmistus omaan käyttöön) pienenivät 0,3 miljoonaan euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Sisäisiin kuluihin on tilivuoden aikana kirjattu 1,07 miljoonaa euroa, mikä koostuu PRH:n verohallinnon kanssa yhteistyössä tehtävän YTJjärjestelmän kehittämiskuluista 1 miljoonaa euroa sekä tilinpäätösten toimittamisesta Verohallinnolta PRH:lle aiheutuvista kustannuksista euroa. Jäämä I oli positiivinen 0,2 milj. euroa. Tuotot ja kulut veroista ja pakollisista maksuista koostuivat perityistä ja suoritetuista arvonlisäveroista. Ne olivat nettona yhteensä 3,8 miljoonaa euroa Tase Tilikauden kulujäämä oli negatiivinen 3,6 miljoonaa euroa. Taseen loppusumma oli 30,6 miljoonaa euroa. Tase muodostuu lähes kokonaan PRH:n tietojärjestelmien aktivoiduista kehittämis- ja rakentamiseristä ja tietojärjestelmiin liittyvistä it-laitteista (kuvio 3). Taseen vastaavaa puolella aineettomat hyödykkeet muodostavat suurimman osan taseen kokonaisarvosta, yhteensä 29,4 miljoonaa euroa. Aineettomien hyödykkeiden jäännösarvo sisältää tutkimus- ja kehittämismenoja 0,5 miljoonaa euroa ja valmisohjelmistojen menojäännöstä 0,2 miljoonaa euroa.

20 Aineettomiin hyödykkeisiin kuuluvat myös muut pitkävaikutteiset menot, jotka ovat lähinnä itse valmistettujen ja teetettyjen ohjelmien jäännösarvoja yhteensä 18,1 miljoonaa euroa. Summaan on lisätty vuoden 2011 lopulla YYL:n käyttöomaisuuden aktivointeja 0,9 milj. euroa. Muihin aineettomiin käyttöomaisuuden eriin jäivät vielä keskeneräiset osat yritys- ja yhteisölinjan tietojärjestelmien uudistamishankkeista 10,5 miljoonaa euroa, joista poistot alkavat kertyä vuonna Aineellisiin hyödykkeisiin kuuluvat koneet ja laitteet 0,2 miljoonaa euroa, kalustosta oli jäljellä jäännösarvoa enää 0,1 miljoonaa euroa. Käyttöomaisuusinvestointeja tehtiin vuoden aikana yhteensä 4,4 miljoonaa euroa lähinnä tietojärjestelmiin. Vaihto- ja rahoitusomaisuuteen kuuluvat lyhytaikaiset saamiset sekä muut rahoitusvarat yhteensä 0,8 miljoonaa euroa. 19 Aineettomat hyödykkeet 29,4 milj. euroa Aineelliset hyödykkeet 0,4 milj. euroa Rahoitusomaisuus 0,8 milj. euroa Kuvio 3. PRH:n omaisuuserät 2011 Taseen vastattavaa puolelle kuuluu valtion oma pääoma, yhteensä PRH:n osalta 18,4 miljoonaa euroa ja lyhytaikaiset velat yhteensä 12,1 miljoonaa euroa. 1.7 Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma Patentti- ja rekisterihallituksen johdon sisäisen valvonnan tilan arviointi- ja vahvistuslausuma perustuu talousarvioasetuksen 69 :n säädöksiin sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta. Patentti- ja rekisterihallituksen johdon sisäisen valvonnan tilan arviointi tehtiin johdon työvaliokunnan itsearviona. Arviointikehikkona käytettiin suppeaa sisäisen valvonnan tilan arviointikehikkoa (suppea sisäisen valvonnan arviointikehikko, valtiovarain controller -toiminto ja sisäisen tarkastuksen jaosto, ). Viraston johdon sisäisen valvonnan lausuma koskee viraston sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaa ja sisäiselle valvonnalle ja riskienhallinnalle talousarvioasetuksen 69 :ssä säädettyjä tavoitteita talouden ja toiminnan laillisuudesta ja tuloksellisuudesta, hallinnassa olevien varojen ja omaisuuden turvaamisesta, johtamisesta ja ulkoisen ohjauksen edellyttämistä oikeista ja riittävistä tiedoista viraston taloudesta ja toiminnasta.

Oikeuskanslerinviraston tilinpäätös 2013 Oikeuskanslerinviraston talousarvion toteutumalaskelma Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 (TA + LTA:t) Tilinpäätös

Lisätiedot

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06 EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 Dnro 78/20/06 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TAE 2007 30. Yrityspolitiikka 21. Patentti- ja rekisterihallituksen

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAISEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS Vuoden tiedot tulossopimuksen mukaiset PRH Dnro: 147/20/11 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1603 VM/23/00.00.00/2016 Valtiovarainministeriön määräys kirjanpitoyksikön tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA NIIDEN LIITTEENÄ ANNETTAVAT TIEDOT

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA NIIDEN LIITTEENÄ ANNETTAVAT TIEDOT 60 LIITE 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA NIIDEN LIITTEENÄ ANNETTAVAT TIEDOT SISÄLLYS 1. Tilinpäätöslaskelmat Talousarvion toteumalaskelma 61 Tuotto- ja kululaskelma 01.01.-31.12.2005 63 Tase 31.12.2005 64 2.

Lisätiedot

Tilinpäätös vuodelta 2015

Tilinpäätös vuodelta 2015 Tilinpäätös vuodelta PRH/1451/20/2016 Patentti- ja rekisterihallitus Sisällysluettelo Tilinpäätös vuodelta... 3 1. Toimintakertomus... 3 1.1. Johdon katsaus... 3 1.2. Vaikuttavuus... 4 1.3. Toiminnallinen

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2010

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2010 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAI- SEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS PRH Dnro: 55/20/09 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) Momentille

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1601 VM/2931/00.00.00/2015 Valtiovarainministeriön määräys valtion tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö on

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2009.

Työ- ja elinkeinoministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2009. Työ- ja elinkeinoministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2009. 1. Yleistä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hallinnonalalla

Lisätiedot

Valtiontalouden kuukausitiedote

Valtiontalouden kuukausitiedote Valtiokonttori Hallinnon ohjaus 02.04.2007 Valtiontalouden kuukausitiedote 31.12.2006 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta (erittely) Valtion tuotto-

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2013

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2013 Tulossopimus 11.12.2012 TEM/2168/00.03.01.02/2012 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2013 1 YLEISTÄ Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii

Lisätiedot

Toteutuneet bruttomenot (432,7 milj. euroa) olivat kertomusvuonna 15 miljoonaa euroa pienemmät kuin edellisenä vuonna (muutos 3 %).

Toteutuneet bruttomenot (432,7 milj. euroa) olivat kertomusvuonna 15 miljoonaa euroa pienemmät kuin edellisenä vuonna (muutos 3 %). TALOUSKATSAUS 2007 Tilinpäätösanalyysi Rahoitus ja varojen käyttö Talousarvion nettovaroja oli vuonna 2007 käytettävissä 422,4 miljoonaa euroa, josta varsinainen budjetti oli 339,8 miljoonaa euroa (80

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖSERITTELYT

TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖSERITTELYT TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖSERITTELYT 31.12.2001 Tilinpäätöserittelyt -malli SISÄLLYSLUETTELO sivu Tase-erittelyt 1 Poistosuunnitelmat ja niiden muutokset Erittely talousarviotilille tai siirretyn määrärahan

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

31.12.2012 26.3.2013. Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd 12 kuukauden liukuva summa

31.12.2012 26.3.2013. Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd 12 kuukauden liukuva summa 31.12.2012 Talousarviotalouden tulot ja menot Talousarviotalouden yli-/alijäämä 55 50 Mrd 12 kuukauden liukuva summa Tulot Menot Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi 5 0 45-5 40-10 35-15

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

I Tilinpäätöslaskelmien analyysi I

I Tilinpäätöslaskelmien analyysi I Talouskatsaus 2006 I Tilinpäätöslaskelmien analyysi I Rahoitus ja varojen käyttö Talousarvion nettovaroja oli vuonna 2006 käytettävissä 410 miljoonaa euroa, josta varsinainen budjetti oli 86 % (352,8 milj.

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2014

Asiakirjayhdistelmä 2014 01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 429 907 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös: 1) kansainvälisten

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen tulossopimus vuodelle 2003

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen tulossopimus vuodelle 2003 Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen tulossopimus vuodelle 2003 Yleistä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii kauppa- ja teollisuusministeriön (KTM) hallinnonalalla

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-881-09 31.3.2010 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen annettujen kehysten puitteisiin laadittu talousarvioehdotus vuodelle 2011. Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2017

Talousarvioesitys 2017 9. Valtion tuotto- ja kululaskelma ja tase Tämän luvun tarkoituksena on hallitusohjelman mukaisesti lisätä valtiontalouden tilinpitokäytäntöjen läpinäkyvyyttä ja avoimuutta sekä kuvata valtiontalouden

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-975-07 9042008 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2009 Liitteenä on myös Cognos Planning-järjestelmällä tehdyt rahoitustaulukot: - peruslaskelma

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2005

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2005 277/53/05 Liikenne- ja viestintäministeriö Ratahallintokeskus 5.5.2006 RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2005 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Ratahallintokeskuksen tilintarkastuksesta

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. SAATE TK-21-837-10 7.4.2011 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/ Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta

Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/ Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/2012 15.06.2012 Varastokirjasto PL 1710 70421 KUOPIO Viite Asia Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta Opetus- ja

Lisätiedot

VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNTA LAUSUNTO NRO 11/1997 VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNNAN LAUSUNTO TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖSLASKELMIEN KAA- VOISTA

VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNTA LAUSUNTO NRO 11/1997 VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNNAN LAUSUNTO TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖSLASKELMIEN KAA- VOISTA VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNTA LAUSUNTO NRO 11/1997 2.6.1997 Valtiovarainministeriö Viite: Lausuntopyyntö 15.5.1997 VM 24/00/97 VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNNAN LAUSUNTO TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖSLASKELMIEN KAA-

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2014

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2014 Tulossopimus 20.12.2013 TEM/2067/00.03.01.02/2013 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2014 1 YLEISTÄ Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2015 31.12.2015 Tuloslaskelma 1 2

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 9 Liitetietojen numerointi perustuu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01 01.06.2000 Maa- ja metsätalousministerö METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

ULKOPOLIITTINEN INSTITUUTTI

ULKOPOLIITTINEN INSTITUUTTI ULKOPOLIITTINEN INSTITUUTTI Tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 1 2 3 4 5 Julkaisutuottavuus* Muutos 2013 2014 2015 2014-2015 Upin julkaisusarjan julkaisut / htv (tutkijat) 2,45 2,18 2,18-0,1 % Tieteelliset

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TULOSLASKELMA 4 TASE 5 RAHOITUSLASKELMA 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 7 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 7 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 5a: Siirtosaamiset ja velat

KIRJANPITO 22C Luento 5a: Siirtosaamiset ja velat KIRJANPITO 22C00100 Luento 5a: Siirtosaamiset ja velat Luento 5 Maksuperusteen oikaiseminen suoriteperusteeksi: Siirtosaamiset ja velat Henkilöstömenot: Palkat Henkilösivukulut 2 MENON JA TULON SYNTYMINEN,

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot