PATENTTI- JA REKISTERIHALLI- TUKSEN TILINPÄÄTÖS 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PATENTTI- JA REKISTERIHALLI- TUKSEN TILINPÄÄTÖS 2014"

Transkriptio

1 PATENTTI- JA REKISTERIHALLI- TUKSEN TILINPÄÄTÖS PRH/533/20/2015 Patentti- ja rekisterihallitus

2 TILINPÄÄTÖS PRH/533/20/2015 2(34) SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös vuodelta Toimintakertomus Johdon katsaus Vaikuttavuus Toiminnan tehokkuus Tuotokset ja laadunhallinta Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Tilinpäätösanalyysi Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma Arviointien tulokset Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä Talousarvion toteutumalaskelma Tuotto- ja kululaskelma Tase Liitetiedot Tilinpäätöksen allekirjoitukset TAULUKKOLUETTELO Taulukko 1: Sähköisen asioinnin osuus.5 Taulukko 2: PRH:n työn tuottavuuden keskimääräinen muutos...6 Taulukko 3: PRH:n yksikkökustannusten muutos 7 Taulukko 4: Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus.8 Taulukko 5: Alle omakustannusarvion hinnoiteltujen suoritteiden kustannusvastaavuus..9 Taulukko 6: Liiketaloudelliset suoritteet...10 Taulukko 7: Tilastotietoja PRH:n päätöksistä.11 Taulukko 8: Voimassa olevat teollisoikeudet ja rekistereissä olevat yhteisöt 12 Taulukko 9: Sähköiset hakemukset ja ilmoitukset..12 Taulukko 10: Sähköiset tietopalvelut 13 Taulukko 11: Sähköiset tukipalvelut: 13 Taulukko 12: Asiakaskäynnit: 14 Taulukko 13: PRH:n asiakastyytyväisyyden kehitys..14 Taulukko 14: PRH:n keskeisten käsittelyaikojen kehitys...14 Taulukko 15: Vuoden henkisten voimavarojen hallinnan ja kehittämisen tunnusluvut 15 Taulukko 16: Henkilötyövuodet.15 Taulukko 17: Toiminnan tuotot linjoittain.17 KUVALUETTELO Kuva 1. Tuottojen jakautuminen linjoittain Kuva 2: Kulurakenne Kuva 3: PRH:n omaisuuserät... 19

3 TILINPÄÄTÖS PRH/533/20/2015 3(34) Tilinpäätös vuodelta 1. Toimintakertomus 1.1 Johdon katsaus Patentti- ja rekisterihallituksen toimintaympäristöön heijastui vuonna Suomen taloudellinen taantuma. Viraston suoritteiden kysyntä väheni edelleen; kaupparekisteri-ilmoitukset (- 2,3 %), kansalliset tavaramerkkihakemukset (- 10 %) ja kansainväliset tavaramerkkirekisteröinnit (- 26 %), kansalliset patenttihakemukset (-11 %) ja kansainväliset PCT-hakemukset (-12 %). Yhdistys- ja säätiöasioissa ilmoitusmäärät säilyivät ennallaan. Vuoden aikana PRH:ssa saatiin päätökseen merkittäviä tietojärjestelmien kehityshankkeita. Toukokuun alussa kaupparekisteri- ja yrityskiinnitysasioissa siirryttiin käyttämään uutta sähköistä käsittelyjärjestelmää, joka mahdollistaa paperittoman käsittelyn, automatisoi toimintoja sekä lyhentää jatkossa ilmoitusten käsittelyaikoja. PRH:n ja Verohallinnon YTJ-palvelussa sähköisen asioinnin kattavuutta laajennettiin koskemaan yritysten edustamiseen liittyviä muutoksia (esimerkiksi osake- ja asunto-osakeyhtiöiden hallitusten jäsenten vaihdokset). Myös tavaramerkkiasioissa otettiin uusi käsittelyjärjestelmä käyttöön. PRH avasi myös avoimen tiedon -palvelun. Tulostavoitteidemme mukaisesti kaupparekisteritietojamme (osakeyhtiöiden ja osuuskuntien YTJ-tiedot sekä kuulutustietopalvelut) on nyt saatavana yleiseen käyttöön uuden rajapinnan ja jatkossa myös palveluväylän kautta. Kaikkia virastolle asetettuja käsittelyaikoja koskevia tulostavoitteita ei pystytty saavuttamaan. Kaupparekisteri-ilmoitusten käsittelyaika jäi tavoitteesta uuden tietojärjestelmän käyttöönoton aiheuttamista käyttökatkoista johtuen. Myös kansallisten patenttihakemusten käsittelyaika jäi tavoitteesta. Syynä tähän oli pitkään käsiteltyjen hakemusten ja päätösten valmistuminen. Käsittelyaikoja on sen sijaan pystytty merkittävästi lyhentämään yhdistysasioissa. Samaten patentin ensimmäisen välipäätöksen antoaika on lyhentynyt, mikä on ollut asiakkaiden toiveena. PRH:n organisaatiota uudistettiin siten, että vuoden 2015 alussa aiemmin erillinen tulosalue, yhdistys- ja säätiöasiat, yhdistyy yritys- ja yhteisölinjaan. Tähän liittyvät yhteistoimintaneuvottelut käytiin syksyn aikana. Neuvottelujen piirissä oli noin 120 henkilöä ja lopputuloksena oli 26 tehtävän vähennys sekä yhdeksän henkilön irtisanominen PRH:sta. Syynä tehtävien vähenemiseen olivat uusien sähköisten asiointi- ja käsittelyjärjestelmien tuottamat tehokkuushyödyt. Eduskunta hyväksyi joulukuussa lakiesityksen, jolla maistraattien ja ELY-keskusten hoitamat kauppa- ja yhdistysrekisteritehtävät keskitetään PRH:lle vuoden 2015 syyskuun alusta. Tässä yhteydessä virastoon on siirtymässä maistraateista noin 20 henkilöä hoitamaan muun muassa asunto-osakeyhtiöiden rekisteröintiin ja neuvontaan liittyviä tehtäviä. PRH:n hoitamien rekisteröintiasioiden organisoinnissa onkin tapahtumassa merkittävä toiminnallinen muutos, jonka lähtökohtana on uusien sähköisten käsittelyjärjestelmien tarjoama mahdollisuus töiden ja toimintaprosessien uudelleen järjestämiseen. Tavoitteena on tehostaa asioiden käsittelyä, säästää kustannuksia, parantaa asiakaspalvelua ja tarjota henkilöstölle laajempia ja mielenkiintoisempia tehtäviä. Vuoden aikana PRH:n yhteydessä aloitti toimintansa myös teollisoikeusasiamieslautakunta, joka järjestää tutkintoja asiamiehille ja myöntää auktorisointeja. PRH ylläpitää rekisteriä auktorisoiduista teollisoikeusasiamiehistä. Laki säätiöiden valvontamaksusta tuli voimaan vuoden alusta. PRH määräsi säätiöiltä perittävän maksun suuruuden. Valvontamaksu mahdollistaa säätiövalvonnan kehittämisen ja tehostamisen. Tarkoituksena on, että valvontamaksuista kertyvillä tuloilla voidaan kattaa säätiövalvonnasta koituvat kustannukset. PRH:n työn tuottavuuden kehitys (- 3,5 %) jäi tavoitteesta ( + 2 %). Kaupparekisteriasioissa tuottavuus nousi selvästi aiemmasta, mutta immateriaalisissa suoritteissa tuottavuus laski johtuen pitkälti kysynnän laskusta.

4 TILINPÄÄTÖS PRH/533/20/2015 4(34) 1.2 Vaikuttavuus Toimintaympäristön haasteista huolimatta sekä asiakkaiden tyytyväisyys toimintaamme että henkilöstön työtyytyväisyys säilyivät korkealla tasolla. Virastossa otettiin käyttöön myös uusi henkilökiertomalli Toiminnan vaikuttavuus Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) ja PRH:n välisessä tulossopimuksessa vuodelle sovittiin PRH:n vaikuttavuustavoitteeksi uuden ja kasvavan yritystoiminnan edistäminen. Tulossopimuksen mukaan vaikuttavuuden kannalta keskeistä on myös se, että PRH on kansainvälisesti ja kansallisesti arvostettu yritysten tunnusmerkkien sekä keksintöjen yksinoikeuksien myöntäjä. Tulossopimuksen mukaan PRH edistää näiden vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista hyvin toimivilla yritysten ja yhteisöjen rekisteröintimenettelyillä sekä teollisoikeuksien suojaa koskevien hakemusten asiantuntevalla ja nopealla käsittelyllä. Vaikuttavuutta mitataan käsittelyaikamittareiden ja sähköisen asioinnin mittareiden avulla. Virastolle asetettuja käsittelyaikoja koskevia tulostavoitteita ei kaikilta osin pystytty saavuttamaan. Käsittelyajat PRH:n suoritteille käyvät ilmi taulukosta 14. Julkisuudessa olleet säätiövalvontaan liittyvät asiat ovat lisänneet valvontaan kohdistuvia odotuksia. Yritys- ja yhteisölinjan uuden organisaation suunnittelussa on otettu huomioon sekä säätiövalvonnan suorittamiseen liittyviä vaatimuksia että kaupparekisteritietojen ajantasaisuuden ja oikeellisuuden valvonta. PRH:n suoritteiden kysyntä Suomen ja Euroopan vaikeasta taloudellisesta tilanteesta johtuen yritystoiminnan aktiivisuus on edelleen matalaa, mikä vaikutti vuonna perustettujen yritysten määrään ja näin ollen PRH:lle tehtävien ilmoitusten määriin. Kaupparekisteriin tehtyjen yritysten perustamisilmoitusten määrä ja siten myös rekisteriin merkittyjen uusien toiminimien määrä oli 2,3 prosenttia edellistä vuotta alempi. Kansallisia patenttihakemuksia tehtiin noin kymmenen prosenttia vähemmän ja sellaisia kansainvälisiä PCT-hakemuksia, joissa PRH on tutkivana viranomaisena runsaat 20 prosenttia vähemmän kun edellisenä vuonna. Hakemusmäärän lasku johtunee yritysten taloudellisen tilanteen lisäksi siitä, että suomalainen teollisuus on jossain määrin siirtynyt käyttämään mahdollisuutta suojata keksintönsä suoraan kohdemarkkinoillaan tekemättä ensimmäistä hakemusta PRH:lle. PRH on ryhtynyt vuonna selvittämään tarkemmin kysynnän laskun taustalla olevia syitä ja käynnistänyt toimenpiteet kotimaisten hakijoiden aktivoimiseksi ja hakemusmäärän kasvattamiseksi. Myös kansallisten tavaramerkkihakemusten määrä väheni kymmenen prosenttia ja kansainvälisten hakemusten määrä 26 prosenttia. Sama ilmiö näkyi mallioikeushakemuksissa, joissa kansallisten ja kansainvälisten mallien määrä laski yhteensä noin 32 prosenttia. Sekä tavaramerkki- että mallioikeushakemusten määrän laskuun vaikutti osaltaan se, että hakijat ovat siirtymässä yhä enemmän käyttämään Euroopan tavaramerkkiviraston (OHIM) palveluja. Vuonna perustettuun teollisoikeusasiamiesrekisteriin hyväksyttiin vuoden aikana yhteensä 80 asiamiestä, mikä oli jonkin verran vähemmän kuin lakia valmisteltaessa arvioitiin. Syynä on se, että laki tuli voimaan 1.7. ja osa hakijoista siirsi hakemuksen tekemisen vuoden 2015 puolelle. Lain voimaan tultua lakkautettiin PRH:n ylläpitämä patenttiasiamiesrekisteri. Yhdistys- ja säätiöasiat eivät samassa määrin ole riippuvaisia taloudellisesta tilanteesta tai kansainvälisestä kilpailusta, joten niiden ilmoitus- ja hakemusmäärät pysyivät ennallaan. PRH:lle tehtyjen ilmoitusten ja hakemusten määrät on kuvattu taulukossa 7.

5 TILINPÄÄTÖS PRH/533/20/2015 5(34) Sähköinen asiointi ja tietojärjestelmähankkeet PRH:n toiminnan vaikuttavuutta mitataan sähköisen asioinnin etenemiseen liittyvillä mittareilla. %-osuus tulossopimus Patenttihakemukset 92,4 92,5 92,4 90 Tavaramerkkihakemukset 49,0 55,3 78,6 60 Kaupparekisteri-ilmoitukset *) 55,2 57,9 59,3 65 Yhdistysilmoitukset 54, ,7 60 *) sisältää tilinpäätösilmoitukset Taulukko 1: Sähköisen asioinnin osuus Sähköisessä asioinnissa PRH saavutti asetetut tavoitteet lukuun ottamatta kaupparekisteriä, jossa tavoitetta (65 %) ei saavutettu. Tämä johtui siitä, että tilinpäätöksiä saapui Verohallinnosta sähköisesti ennakoitua vähemmän. Sähköisen asioinnin osuus kaupparekisterissä oli 59,3 prosenttia. Syyskuussa otettiin käyttöön YTJ:n uusi sähköinen palvelukokonaisuus, mutta sen kautta vireille tulleiden ilmoitusten määrä ei vielä vuonna riittänyt nostamaan sähköistä asiointia tavoitetasoon. Yritys- ja yhteisölinjalla kehitettiin vuonna Digitaalinen YYL -toimintamalli, jossa organisaatio, johtaminen, viestintä ja henkilöstöpolitiikka muutettiin vastamaan sähköisten toimintatapojen asettamia vaatimuksia. Tavaramerkkien uusi käsittelyjärjestelmä valmistui kokonaisuudessaan , jolloin tavaramerkkien vanhan käsittelyjärjestelmän käytöstä luovuttiin. Samalla myös tietopalvelu uudistettiin, koska vanha tietopalvelu oli riippuvainen aiemmasta käsittelyjärjestelmästä. Mallien käsittelyjärjestelmän käyttöönotto siirtyi vuoteen Vuoden aikana otettiin käyttöön sähköinen välipäätös yhdistysrekisteriasioissa ja vuonna 2015 tulee käyttöön myös sähköinen päätös. PRH valmisteli vuoden aikana toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten toimintojen ja tehtävien siirron Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin tehtäväksi siten, että asianomainen henkilöstö ja vastuut siirtyvät sinne Kaupparekisterin uuden tietojärjestelmän käyttöpalvelujen osalta vastuu siirtyy mennessä. Tulossopimuksen mukaisesti PRH kehitti sähköisiä palvelujaan asiakaslähtöisesti julkishallinnon ja hallinnonalan yhteisiä ratkaisuja ja toimintamalleja hyödyntäen. PRH osallistui Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan linjausten mukaisesti kansallisen palveluväylän valmisteluun. Yhteistyö Yritys-Suomen asiakasneuvonnan kanssa kuvattiin TEM-vetoisessa Yritys-Suomen PRH:n pilottihankkeessa. Samalla sovittiin kehittämistoimenpiteet ja käynnistettiin tiiviimpi yhteistyö. Tietovarantojen avaaminen ja maksuttomuus Tulossopimuksen mukaan PRH:n tuli osallistua tietovarantojen paremman saatavuuden edistämiseen ja sopeuttaa tietopalvelumaksunsa vastaamaan hallitusohjelman linjauksia. Tulostavoitteiden mukaisesti PRH avasi joulukuussa avoimen tiedon -palvelun. Kaupparekisteritietoja (osakeyhtiöiden ja osuuskuntien YTJ-tiedot sekä kuulutustietopalvelut) on nyt saatavana koneluettavassa muodossa maksutta yleiseen käyttöön uuden teknisen rajapinnan ja jatkossa myös kansallisen palveluväylän kautta. Viranomaisille tehtävät vakiomuotoiset tietoluovutukset

6 TILINPÄÄTÖS PRH/533/20/2015 6(34) muutettiin maksuttomiksi vuoden alusta lukien. Myös muita maksullisia tietopalveluja voidaan jatkossa muuttaa maksuttomiksi, mikäli tästä aiheutuvat tulonmenetykset huomioidaan PRH:n määrärahoissa. Tulossopimuksen mukaan PRH:n tuli selvittää yhteistyössä TEM:n kanssa, miten viraston maksut voidaan kohdentaa niin, että ne tukevat entistä paremmin rekisteritiedon ajantasaisuutta, aktivoivat asiakkaita käyttämään PRH:n palveluja ja kannustavat sähköiseen asiointiin. Tämän mukaisesti PRH valmisteli keväällä TEM:lle maksuasetuksen muutosesityksen, jossa määriteltiin hinnat YTJ:n uusille sähköisille asiointipalveluille (osakeyhtiön edustamisilmoitukset). Sähköisesti vireille tulleen ilmoituksen käsittelymaksu asetettiin selvästi paperiasiointimaksua edullisemmaksi, jotta asiakkaat saadaan houkuteltua mahdollisimman nopealla aikataululla uuden palvelun käyttöön. Muissa PRH:n suoritteissa sähköisen hakemuksen halvempi hinta on toteutettu jo aikaisemmin. Asiakaspalvelu ja suoritteiden laatu PRH saavutti jälleen asiakastyytyväisyydelle asetetun tavoitteen. Asiakaskyselyn vastausten keskiarvo oli 4,04 (tavoite 4,0) asteikolla 1-5. Asiakkaat arvostavat erityisesti henkilöstön palvelualttiutta ja asiantuntemusta. Toisaalta arviot verkkopalvelujen helppokäyttöisyydestä ( 3,67) ja siitä miten ne vastaavat asiakkaiden tarpeisiin (3,74) hieman heikkenivät, mikä osoittaa jatkuvasti kasvavia odotuksia sähköisten palvelujen kattavuudelle, toimivuudelle ja käytettävyydelle. PRH aloittikin vuonna 2013 verkkopalvelujen yhtenäistämishankkeen, joka ulottuu vuoteen Vuonna uudistettiin yhdistysrekisterin sähköisten palvelujen ilme ja rakenne, toteutettiin PRH:n avoin tieto -palvelu yhtenäisen mallin mukaisesti sekä käynnistettiin PRH:n ja Verohallinnon yhteisen ytj.fi-verkkosivuston kokonaisuudistus. PRH:n yhteisen asiakas- ja tietopalvelun järjestäminen eteni vuonna suunnitelmien mukaisesti. Tavaramerkki- ja malliasiat sekä patentti- ja hyödyllisyysmalliasiat integroitiin yhteiseen asiakaspalveluun maaliskuussa. Asiakasneuvojien koulutusta ja perehdytystä on jatkettu koko vuoden ajan asiakaspalvelukoulutusten, yksikön sisäisten tietoiskujen, tulosalueiden asiantuntijoiden perehdytysten ja luentojen, työssä oppimisen sekä viraston yhteisten koulutusten avulla Siirto- ja sijoitusmenojen vaikuttavuus PRH:lla ei ollut siirto- ja sijoitusmenoja vuonna. 1.3 Toiminnan tehokkuus PRH:n toiminnan tuloksellisuutta mitataan keskeisillä tulostavoitteisiin liittyvillä tunnusluvuilla, joista sovitaan tulossopimuksessa TEM:n kanssa. Yksityiskohtaisemmat tavoitteet tulosalueille määritellään viraston päätöksellä ja tuloskorteilla: tavoitteet asetetaan vaikuttavuudelle sekä resurssien, prosessien ja henkisten voimavarojen hallinnalle Toiminnan tuottavuus Työn tuottavuutta mitataan PRH:ssa keskeisten käsittelyprosessien tuottavuusmittareilla (suoritteet / henkilötyövuodet). Viraston tunnuslukuna on tulosalueiden tuottavuuden muutosten henkilötyövuosilla painotettu keskiarvo. Tuottavuusmittauksen piirissä olevien tulosalueiden henkilötyövuosiosuus koko viraston henkilötyövuosista oli 76 prosenttia. Koko henkilökunnan työpanos tulee otetuksi huomioon tukipalvelujen välillisten tuottavuusvaikutusten kautta tulossopimus Työn tuottavuus Tuottavuuden muutos - 1,5 % + 1,3% - 3,5 % +2,0 % Taulukko 2: PRH:n työn tuottavuuden keskimääräinen muutos Tuottavuustavoitetta ei saavutettu. Kaupparekisterin tuottavuus parani 4,2 prosenttia sekä yhdistysja säätiöasioiden tuottavuus 8,4 prosenttia, mutta koska patentti- ja innovaatiolinjan tuottavuus laski 9,8 prosenttia sekä tavaramerkki- ja mallilinjan 9,3 prosenttia, jäi viraston työn tuottavuuden muutos kokonaisuutena alle tavoitteen. Tuottavuuden lasku patentti- ja innovaatiolinjalla johtui pääasiassa resurssien kohdentamisesta keskimääräisestä suoritteesta poikkeaviin jatkokäsittelyhakemuk-

7 TILINPÄÄTÖS PRH/533/20/2015 7(34) siin. Tämän mahdollisti uutuustutkimusten käsittelyaikatavoitteiden ennakoitua nopeampi saavuttaminen. Tavaramerkki- ja mallilinjalla uuden tietojärjestelmän testaus ja käyttöönotto hidastivat suoritetuotantoa Toiminnan taloudellisuus Toiminnan taloudellisuuden kehitystä mitataan tulosyksiköiden yksikkökustannusten muutosten painotetulla keskiarvolla. Taloudellisuus tulossopimus Yksikkökustannusten muutos + 5,6 % + 2,4 % +0,5 % +2,0 % Taulukko 3: PRH:n yksikkökustannusten muutos Yksikkökustannukset nousivat 0,5 prosenttia, koska suoritteiden tuottamisen kustannukset kasvoivat, vaikka suoritteiden määrä PRH:ssa väheni. Tavoite kuitenkin saavutettiin Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Tulojen perintä perustuu lakiin Patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista (1032/1992, muutettu 1175/1994, 1381/1995 ja 75/2007) ja työ- ja elinkeinoministeriön asetukseen Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista (859/2012), joka on päivitetty (696/). Kustannuslaskennan vyörytysperusteita ovat vuodesta 2012 olleet kohdennetut palvelut ja henkilötyövuodet. Vuonna perustettiin asiakas- ja tietopalvelun vastuualue, mikä vähentää substanssitulosyksiköiden erilliskustannuksia ja lisää vyörytyksiä. Viraston tuotoista 91 prosenttia tulee PRH:ta koskevien maksuperustelain ja -asetuksen perusteella hinnoitelluista julkisoikeudellisista suoritteista ja seitsemän prosenttia liiketaloudellisesti hinnoitelluista suoritteista. Maksuperustelain mukaisista julkisoikeudellisista suoritteista kaksi prosenttia on yhdistysrekisterin tuloja, jotka on asetuksella säädetty alle omakustannusarvon hinnoitelluiksi suoritteiksi. Vuonna säätiöasiat siirrettiin pois alle omakustannushinnan hinnoitelluista suoritteista (696/). Uutena suoriteryhmänä PRH:lle tulivat teollisoikeusasiamiesasiat. PRH:n budjetissa oli kustannusvastaavuustavoitteeksi asetettu 90 prosenttia, jota TEM:n ja PRH:n välisessä tulossopimuksessa tarkennettiin sadaksi prosentiksi, kun saadut erilliset määrärahat huomioidaan. Laskelmien budjettitavoitteena on käytetty tulossopimuksen mukaista kustannusvastaavuustavoitetta. Kaupparekisterin hintataulukkoa tarkistettiin syyskuun alusta. Vaikka suoritemäärä laski, hintataulukkomuutoksen vuoksi tulot pysyivät edellisen vuoden tasolla. Yrityskiinnityshakemustulot pysyivät lähes ennallaan, noin 0,7 miljoonassa eurossa. Patentti- ja innovaatiolinjan tulot laskivat noin miljoona euroa edellisestä vuodesta. Erityisesti PCTmaksut vähenivät noin 0,4 miljoonaa euroa ja kansallisten patenttien vuosimaksut noin 0,6 miljoonaa euroa. Tavaramerkki- ja mallilinjan tulot kasvoivat noin 0,4 miljoonaa euroa verrattuna edelliseen vuoteen. Kasvu johtui maksurakennemuutoksista sekä maksunkorotuksista. Lisäksi OHIM maksoi tietojärjestelmämuutosten korvausta noin 0,2 miljoonaa euroa.

8 TILINPÄÄTÖS PRH/533/20/2015 8(34) Julkisoikeudelliset suoritteet Toteuma Toteuma Toteuma Bud.tavoite* Tuotot Tuotot liiketaloudellisista suoritteista 0 Tuotot julkisoikeudellisista suoritteista Muut tuotot TUOTOT YHTEENSÄ Toiminnan erilliskustannukset Aineet, tarvikkeet ja tavarat Henkilöstökustannukset Vuokrat Palvelujen ostot Muut erilliskustannukset ERILLISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ KÄYTTÖJÄÄMÄ Tukitoimintojen kustannukset Poistot Korot YHTEISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ KOKONAISKUSTANNUKSET YH- TEENSÄ Ylijäämä+, alijäämä Kustannusvastaavuus-% Taulukko 4: Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus *Budjettitavoite sovitettu tulossopimuksen vaatimusten mukaiseksi (100%) Sisältää vuonna myös säätiöasioiden julkisoikeudelliset suoritteet (PRH 696/)

9 TILINPÄÄTÖS PRH/533/20/2015 9(34) Alle omakustannusarvon Toteuma Toteuma Toteuma Bud.tavoite* hinnoitellut julkisoikeudelliset suoritteet Tuotot Tuotot liiketaloudellisista suoritteista 0 Tuotot julkisoikeudellisista suoritteista Muut tuotot TUOTOT YHTEENSÄ Toiminnan erilliskustannukset Aineet, tarvikkeet ja tavarat Henkilöstökustannukset Vuokrat Palvelujen ostot Muut erilliskustannukset ERILLISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ KÄYTTÖJÄÄMÄ Tukitoimintojen kustannukset Poistot Korot YHTEISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ KOKONAISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ Ylijäämä+, alijäämä Kustannusvastaavuus-% Taulukko 5: Alle omakustannusarvon hinnoiteltujen suoritteiden kustannusvastaavuus *Tulossopimuksen mukaan alijäämä saisi olla vain määrärahan suuruinen ( ). Sisältää vuonna ainoastaan yhdistysrekisterin julkisoikeudelliset suoritteet (PRH 696/). Alle omakustannusarvon hinnoitellut suoritteet ovat yhdistysten ja uskonnollisten yhdyskuntien suoritteita, jotka voivat voimassa olevien PRH:n suoritteista annetun lain ja TEM:n antaman asetuksen nojalla olla alihinnoiteltuja yhteiskuntapoliittisista syistä. Säätiöasiat siirrettiin pois alle omakustannushintaan hinnoiteltavista suoritteista (PRH 696/) asetusmuutoksella. Yhdistysrekisterin kustannusvastaavuus huonontui vuonna neljä prosenttia edellisestä vuodesta. Tulossopimuksen mukaan alijäämä saa olla enintään määrärahan suuruinen ( ). Vuoden kustannusvastaavuutta ei voi verrata suoraan edellisiin vuosiin, koska säätiöasiat on poistettu tästä ryhmästä vuodesta alkaen.

10 TILINPÄÄTÖS PRH/533/20/ (34) Liiketaloudelliset suoritteet Toteuma Toteuma Toteuma Bud.tavoite* Tuotot Tuotot liiketaloudellisista suoritteista Tuotot julkisoikeudellisista suoritteista 0 Muut tuotot TUOTOT YHTEENSÄ Toiminnan erilliskustannukset Aineet, tarvikkeet ja tavarat Henkilöstökustannukset Vuokrat Palvelujen ostot Muut erilliskustannukset ERILLISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ KÄYTTÖJÄÄMÄ Tukitoimintojen kustannukset Poistot Korot YHTEISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ KOKONAISKUSTANNUKSET YH- TEENSÄ Ylijäämä+, alijäämä Kustannusvastaavuus-% Taulukko 6: Liiketaloudelliset suoritteet *Budjettitavoite sovitettu tulossopimuksen vaatimusten mukaiseksi (100 %). Koko viraston tasolla liiketaloudellisesti hinnoitelluissa suoritteissa päästiin 89 prosentin kustannusvastaavuuteen (taulukko 6). Liiketaloudellisten suoritteiden kysynnän kasvun vuoksi liiketaloudelliset tulot kasvoivat noin 0,2 miljoonaa euroa edellisiin vuosiin verrattuna. Kaupparekisterin VIRREtietojärjestelmän poistot ja palvelujen ostot on kohdistettu liiketaloudellisiin suoritteisiin kyselymäärien perusteella. Sähköisten järjestelmien käytön lisääntyessä poistojen määrä kasvaa liiketaloudellisissa suoritteissa. Muut kustannukset on eroteltu liiketaloudellisiin suoritteisiin käytetyn työmäärän perusteella Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus PRH:lla ei ollut yhteisrahoitteista toimintaa vuonna.

11 TILINPÄÄTÖS PRH/533/20/ (34) 1.4 Tuotokset ja laadunhallinta PRH:n toiminnan laajuus käy ilmi taulukosta 7, jossa esitetään tilastot keskeisiin palveluihin liittyvistä suoritemääristä vuonna ja sitä edeltävinä kahtena vuotena sekä taulukosta 8, jossa ovat viraston keskeisissä rekistereissä olevien tietojen määrät niin ikään vuosilta PRH arvioi vuosittain toimintaansa johtoryhmän itsearvioinnilla. Patentti- ja innovaatiolinjan toimintajärjestelmä perustuu ISO laatustandardiin. Tavaramerkkiasioissa päätösten laatua seurataan ja verrataan kansainvälisesti OHIM-yhteistyössä kehitetyillä laatumittareilla Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet Taulukoissa 7-12 esitetään tilastot PRH:n ydinpalvelujen suoritemääristä, viraston keskeisissä rekistereissä olevien tietojen määristä, sähköisten asiointi- ja tietopalvelujen käytöstä sekä asiakaspalvelun kävijämääristä. Sähköisten asiointimahdollisuuksien lisääminen on vähentänyt tarvetta henkilökohtaiseen asiointiin. Virastossa paikan päällä asioineiden määrät on esitetty taulukossa Myönnetyt patentit Loppuunkäsitellyt kansalliset patenttihakemukset Kansainväliset patenttiasiat - käsitellyt PCT-hakemukset (PCT/RO) - tehdyt uutuustutkimukset (PCT/ISA) tehdyt patentoitavuuden esitutkimukset (PCT/IPEA) Suomessa voimaan saatetut eurooppapatentit (EPO) Loppuunkäsitellyt hyödyllisyysmallihakemukset Ratkaistut kansalliset tavaramerkkihakemukset Laajalti tunnetut tavaramerkit Kansainväliset tavaramerkit: - käsitellyt Madrid-hakemukset (alkuperämaa Suomi) ratkaistut Madrid-hakemukset (kohdemaa Suomi) lähetetyt EU-tutkimusraportit Rekisteröidyt mallit Rekisteröidyt kaupparekisterin perusilmoitukset Käsitellyt kaupparekisterin muutosilmoitukset Tarkastetut tilinpäätösasiakirjat Vahvistetut yrityskiinnitykset Säätiöasiat - rekisteröidyt uudet säätiöt käsitellyt säätiöiden muutosilmoitukset rekisteröidyt vuosiselvitykset Rekisteriin merkityt uudet yhdistykset Muutokset ja purkautumiset yhdistysrekisteriin (sisältää nimenkirjoittajamuutokset) Päätökset uskonnollisten yhdyskuntien asioissa (sisältää seurakunnat) Taulukko 7: Tilastotietoja PRH:n päätöksistä

12 TILINPÄÄTÖS PRH/533/20/ (34) Voimassaolevat teollisoikeudet ja rekistereissä olevat yhteisöt Suomeen myönnetyt kansalliset patentit Suomessa voimaan saatetut eurooppapatentit Teollisoikeusasiamiesrekisterissä - auktorisoituja asiamiehiä Hyödyllisyysmallisuojat Tavaramerkit Suomessa hyväksytyt tavaramerkkien kansainväliset rekisteröinnit Mallirekisteröinnit Yritykset kaupparekisterissä Yrityskiinnitykset - joiden yhteispääoma (mrd. euroa) , , ,3 Säätiöt Yhdistykset Uskonnolliset yhdyskunnat ja seurakunnat Taulukko 8: Voimassaolevat teollisoikeudet ja rekistereissä olevat yhteisöt Sähköiset hakemukset ja ilmoitukset Kotimaiset patenttihakemukset - osuus kaikista (%) Suomessa voimaan saatetut EP-patentit - osuus kaikista (%) PCT-hakemukset - osuus kaikista (%) Hyödyllisyysmallihakemukset - osuus kaikista (%) Kotimaiset tavaramerkkihakemukset - osuus kaikista (%) Kaupparekisterin Oy-perusilmoitukset - osuus kaikista (%) Kaupparekisterin tilinpäätösilmoitukset - osuus kaikista (%) YTJ-muutosilmoitukset (yhteystiedot) - osuus kaikista (%) Yhdistysrekisteri-ilmoitukset - osuus kaikista (%) Taulukko 9: Sähköiset hakemukset ja ilmoitukset

13 TILINPÄÄTÖS PRH/533/20/ (34) Verkkopalvelut Verkkosivut, prh.fi - käyntimäärä prh.fi-sivulla Avoin tieto - tehdyt haut KitiNet - tehdyt haut Tavaramerkkitietokanta - tehdyt haut Mallinetti - tehdyt haut YTJ-tietopalvelu - tehdyt haut Virre-tietopalvelu tehdyt haut Tilinpäätöstiedot - sovelluspalvelusta Kuulutustietopalvelu *) - tehdyt haut Yrityskiinnitysmerkinnät - tehdyt kyselyt EBR-tietopalvelu - Suomeen tehdyt haut Yhdistysnetti - tehdyt haut NettiYreka - tehdyt haut NettiYreka xml-sanomakyselyt - tehdyt haut Yhdistysosoitteet - tehdyt haut Purkautuneet yhdistykset - tehdyt haut Taulukko 10: Sähköiset tietopalvelut *) Palvelu yhdistettiin osaksi Virre-tietopalvelua vuonna Sähköiset tukipalvelut Maksaminen verkossa - Tavaramerkkiasiat - Yritys- ja yhteisöasiat - - Virre - - YTJ-SA - Yhdistysasiat alla jaoteltuna alla jaoteltuna TUPAS-tunnistukset (yhdistysasiat) Sähköiset allekirjoitukset - Patenttiasiat (HST) - Yhdistysasiat (TUPAS) Taulukko 11: Sähköiset tukipalvelut

14 TILINPÄÄTÖS PRH/533/20/ (34) Asiakaskäynnit Asiakaspalvelupiste, kirjaamo Taulukko 12: Asiakaskäynnit Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu PRH mittaa palvelukykyään, palvelujensa laatua ja niiden vaikuttavuutta vuosittain tehtävin asiakastyytyväisyyskyselyin tulossopimus Asiakastyytyväisyys Asiakasarvio (1-5) 4,0 4,0 4,0 4,0 Taulukko 13: PRH:n asiakastyytyväisyyden kehitys Loppuvuonna toteutetun asiakaskyselyn mukaan tyytyväisyys PRH:n toimintaan ja palveluihin oli edelleen hyvä. Palvelujen laadun keskiarvo oli 4,04 asteikolla 1-5. Kehittämistoiveena oli erityisesti ilmoitusten ja hakemusten käsittelyaikojen lyhentäminen sekä sähköisten palvelujen lisääminen. Tulossopimuksessa asetettu asiakastyytyväisyystavoite saavutettiin. Ilmoitus- ja hakemuskäsittelyn nopeus on keskeinen ulkoisen palvelutason ja siten myös asiakasvaikuttavuuden kuvaaja. Tätä mitataan avainsuoritteiden keskimääräisenä (mediaani) käsittelyaikana kirjaamisesta loppuunkäsitelty -vaiheeseen tulossopimus Kansalliset patenttihakemukset (v) 2,6 2,6 2,7 2,4 PCT-tutkimukset määräajassa (%-osuus) 51,0 75,4 89,6 80 Kansalliset tavaramerkkihakemukset (kk) 2,6 3,6 3,8 5 Kaupparekisteri-ilmoitukset (pv) 7,8 10,8 12,0 8 Yrityskiinnityshakemukset (pv) 2,4 3,8 5,0 5 Yhdistysten perustamisilmoitukset (kk) 2,8 1,7 0,8 2,0 Taulukko 14: PRH:n keskeisten käsittelyaikojen kehitys Kansallisten patenttihakemusten kokonaiskäsittelyaika jäi tavoitteesta. Syynä oli pitkään käsiteltyjen hakemusten ja päätösten valmistuminen. Patentin ensimmäisen teknisen välipäätöksen antoaika on lyhentynyt, mikä on ollut asiakkaiden toiveena. Tavaramerkkihakemusten käsittelyssä tavoitteet saavutettiin, vaikka uuden sähköisen käsittelyjärjestelmän testaus ja käyttöönotto syksyllä hidastivat väliaikaisesti hakemusten käsittelyä. Kaupparekisteri-ilmoitusten käsittelyaika jäi tavoitteesta uuden tietojärjestelmän käyttöönoton aiheuttamista käyttökatkoista johtuen. Kaupparekisterin uuden käsittelyjärjestelmän käyttöönotto toukokuussa vaikutti alkuvuonna käsittelyaikoihin. Käsittelyn resursseja oli käytettävä testaukseen koko kevään ajan. Tämän lisäksi käyttöönotto aiheutti kaupparekisterijärjestelmään kymmenen päivän käyttökatkon, jonka aikana käsittely ei juuri edennyt. Vaikka käsittelyajat saatiin loppuvuodesta lyhennettyä tavoitetasolle, alkuvuoden pitkät käsittelyajat pidensivät mediaanikäsittelyaikaa niin paljon, että tavoitetta ei ollut enää mahdollista saavuttaa. Yhdistysasioissa käsittelyaikoja pystyttiin merkittävästi lyhentämään. PRH saavutti tulossopimuksessa määritellyn tavoitteen yhdistysten perustamisilmoitusten käsittelyn osalta. Myös yhdistysten sääntömuutoksille asetettu tavoiteaika saavutettiin. Käsittelyaikojen huomattavan suureen paranemiseen vaikutti käsittelyn tehokkuutta lisännyt Lean-kehityshanke ja riittävä varautuminen tilapäisiin henkilöstöresurssien vajaustilanteisiin. Lean-hankkeessa ilmoitusten käsittelyprosessissa tehtiin arvovirta-analyysi ja tunnistettiin merkittävä määrä nopeasti toteutettavia parannuksia prosessiin.

15 TILINPÄÄTÖS PRH/533/20/ (34) PRH:n palvelukykyä ja asiakasvaikuttavuutta kuvaavia mittareita ja tunnuslukuja ovat myös sähköisen asioinnin osuus sekä sähköisten tietopalvelujen käyttömäärät. Nämä on kuvattu kohdissa ja Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen PRH:ssa toteutettiin organisaatiouudistus siten, että vuoden 2015 alusta aiemmin erillinen tulosalue, yhdistys- ja säätiöasiat, yhdistetään yritys- ja yhteisölinjaan. Tähän liittyvät yhteistoimintaneuvottelut käytiin syksyn aikana. Neuvottelujen piirissä oli noin 120 henkilöä ja lopputuloksena oli 26 tehtävän vähennys sekä yhdeksän henkilön irtisanominen. Edellä kerrotusta huolimatta PRH:n työtyytyväisyysindeksi pysyi entisellään ja kaikki työtyytyväisyyskyselyllä arvioitavat tulossopimustavoitteet saavutettiin. Tulos oli kaiken kaikkiaan hyvä ottaen huomioon yt-neuvotteluiden aiheuttama epävarmuus sekä PRH:n toimitilaan kohdistuneet meluym. haitat, jotka johtuivat Innotalon saneerauksesta. Yhdessä kysymyksessä (johdon toiminta esimerkkinä) tulos hieman laski, mutta useissa kysymyksissä se vastaavasti nousi (esim. tyytyväisyys johtamiseen -indeksi, tyytyväisyys töiden organisointiin sekä työn innostavuus ja työssä koettu ilo). Työtyytyväisyyskyselyn vastausprosentti oli 65, ja se nousi edellisvuodesta. Positiivisesti tuloksiin vaikuttivat osaltaan suunnitelman mukainen työyhteisöviestintä erityisesti yhteistoimintaneuvotteluprosessista, edelleen parantuva esimiestyö sekä työtyytyväisyyskyselyn tulosten tiimi- ja tulosaluekohtainen tarkastelu kehittämis- ja seurantatoimenpiteineen. Tulossopimuksessa vuodelle asetetuilla tavoitemittareilla henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen toteutui seuraavasti: tulossopimus Henkilöstön hyvinvointi paranee (VM Baro), asteikko 1-5 Johtaminen 3,8 3,8 3,9 3,6 Johdon toiminta esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä 3,5 3,6 3,5 3,5 Töiden yleinen organisointi työyhteisössä 3,6 3,6 3,7 3,6 Tulos- ja kehityskeskustelujen toimivuus osaamisen kehittämisessä 3,3 3,4 3,4 3,4 Esimiesten ja johdon asettamat mahdollisuudet uudistua työssä 3,4 3,5 3,5 3,5 Työyhteisön avoimuus asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa 3,3 3,4 3,4 3,4 Työn innostavuus ja työssä koettu ilo 3,6 3,8 3,9 3,7 Työtyytyväisyysindeksi 3,5 3,7 3,7 3,5 Taulukko 15: Vuoden henkisten voimavarojen hallinnan ja kehittämisen tunnusluvut PRH:n sairauspoissaolojen määrä oli 9,1 pv/htv vuonna (8,9 pv/htv vuonna 2013). Sairauspoissaolojen vähentämistavoitetta - 0,5 pv/htv ei näin ollen saavutettu. Suurimpana syynä sairauspoissaolojen määrään oli muutama pitkäaikainen sairauspoissaolo. Tulossopimuksessa asetettu PRH:n henkilötyövuositavoite kehittyi seuraavasti: tulossopimus Henkilötyövuodet 416,1 416,4 404,7 412 Taulukko 16: Henkilötyövuodet

16 TILINPÄÄTÖS PRH/533/20/ (34) 1.6 Tilinpäätösanalyysi Tuloksellisuuden kuvaus osoittaa, että PRH saavutti varsin hyvin tulossopimuksessa TEM:n kanssa vuodelle sovitut taloudelliset tavoitteet Rahoituksen rakenne PRH on nettobudjetoitu virasto. Toimintavuonna Liitteen 2 mukaiset tulot olivat yhteensä ,77 euroa ja menot ,68 euroa. Ylijäämä tuloista ja menoista laskien oli ,09 euroa. PRH:n normaalin kehysbudjetin suuruinen määräraha on tarkoitettu kattamaan lähinnä yhdistysten ja uskonnollisten yhdyskuntien asioiden käsittelystä koituvia menoja, koska niiden suoritteet on hinnoiteltu yhteiskuntapoliittisista syistä alle omakustannusarvon. Säätiörekisterin suoritteilta edellytetään vuodesta alkaen täyttä kustannusvastaavuutta Talousarvion toteutuminen Nettobudjetoidut määrärahat Vuoden varsinaisessa talousarviossa PRH:lle myönnettiin euron kolmevuotinen määräraha. Vuodelta 2012 oli siirtynyt euroa ja euroa vuodelta 2013 siirtomäärärahoina. Vuonna oli siten käytettävissä yhteensä euroa, joista siirrettiin vuoden 2013 siirtomääräraha euroa ja vuoden määräraha euroa eli yhteensä euroa siirtomäärärahaksi vuodelle Bruttobudjetoidut määrärahat Tavaramerkin tietojärjestelmän kehittämishankkeita varten saatiin oikeus käyttää TEM:n hallinnonalan tuottavuusmäärärahaa yhteensä euroa. Määräraha käytettiin kokonaisuudessaan. Bruttobudjetoiduista tuloarviotileistä oli käytössä arvonlisäverojen tulotili. Vuoden aikana tilille kirjattiin liiketaloudellisten suoritteiden myynnin laskutuksen yhteydessä perittyjä arvonlisäveroja yhteensä euroa. Hallinnonalan arvonlisäveromenojen tilille kirjattiin ostojen arvonlisäveroja yhteensä euroa Tuotto- ja kululaskelma Tuotto- ja kululaskelman toiminnan tuotot olivat yhteensä 48,3 miljoonaa euroa. Tuotot koostuivat lähes kokonaan varsinaisen toiminnan tuotoista, joita oli 48,1 miljoonaa euroa, sekä vähäisistä vuokrista ja käyttökorvauksista sekä muista toiminnan tuotoista noin 0,2 miljoonaa euroa. Tuotot laskivat edellisestä vuodesta euroa. Euromääräisesti eniten tuotot laskivat (-1 milj. euroa) patentti- ja innovaatiolinjalla. Kuvasta 1 selviää tuottojen jakautuminen linjoittain ja taulukosta 17 selviävät tuotot linjoittain vuosina sekä tuottojen muutosprosentti vuodesta 2013 vuoteen.

17 TILINPÄÄTÖS PRH/533/20/ (34) Kuva 1. Tuottojen jakautuminen linjoittain Linja (tuhatta euroa) Muutos ed. vuodesta Patentti-ja innovaatiolinja ,7 Yritys- ja yhteisölinja ,2 Tavaramerkki- ja mallilinja ,4 Yhdistys- ja säätiöasiat ,8 * Tukipalvelut ,5 ** Yhteensä *Huomioitava säätiöiden valvontamaksun käyttöönotto, joka poisti vuosiselvitysten rekisteröintimaksun **Tukipalvelut sisältävät v. myös asiamiesrekisterin tulot Taulukko 17: Toiminnan tuotot linjoittain (tuhatta euroa) Toiminnan kokonaiskulut tuotto- ja kululaskelmalla laskivat -2 prosenttia ja olivat toimintavuoden aikana yhteensä 49 miljoonaa euroa (vähennetty valmistus omaan käyttöön -0,3 miljoonaa euroa). (kuva 2). Vuonna suurin kuluerä, henkilöstökulut, oli 25,1 miljoonaa euroa eli 51,2 prosenttia kokonaiskuluista. Omaan käyttöön tulevien IT-kehityshankkeiden osalta aktivoitiin henkilöstömenoja 0,4 miljoonaa euroa, joka näkyy tuotto- ja kululaskelmalla omana eränään. Ulkopuolisten palvelujen ostoihin käytettiin 14,3 miljoonaa euroa. Vuokriin käytettiin 4,0 miljoonaa euroa. Luvussa ovat mukana vuokrahyvitykset vuokranantajalta. Aktivoiduista käyttöomaisuusinvestoinneista kirjattiin vuoden aikana poistoja yhteensä 4,0 miljoonaa euroa. Käyttöomaisuuden korot olivat noin 0,3 miljoonaa euroa.

18 TILINPÄÄTÖS PRH/533/20/ (34) Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0,9 milj. euroa Henkilöstökulut 25,1 milj. euroa; ei sis. valmistus omaan käyttöön Vuokrat 4,0 milj. euroa Palvelujen ostot 14,3 milj. euroa Poistot 4,0 milj. euroa Sisäiset kulut 0,6 milj. euroa Muut kulut 0,5 milj. euroa Kuva 2: Kulurakenne Kokonaiskulut laskivat edelliseen vuoteen verrattuna noin 1,0 miljoonaa euroa. Suurinta lasku oli vuokrissa (-1,2 miljoonaa euroa) sekä sisäisissä kuluissa (-0,7 miljoonaa euroa) verrattuna edellisvuoteen. Aineisiin, tarvikkeisiin, tavaroihin ja muihin kuluihin käytettiin 0,3 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Henkilöstökulujen aktivoinnit omiin IT-hankkeisiin (valmistus omaan käyttöön) väheni 0,3 miljoonaa euroa. Poistot kasvoivat 0,7 miljoonaa euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Uuden kaupparekisterin tietojärjestelmän Novuksen poistot aloitettiin vasta lokakuun alusta. Sisäisiin kuluihin on tilivuoden aikana kirjattu 0,6 miljoonaa euroa, mikä koostuu PRH:n ja Verohallinnon yhteistyönä kehitettävän YTJ:n sähköisen asioinnin järjestelmän kustannuksista ,68 euroa sekä tilinpäätösten toimittamisesta Verohallinnolta PRH:lle aiheutuvista kustannuksista ,44 euroa. Jäämä I oli negatiivinen 0,7 miljoona euroa. Tuotot ja kulut veroista ja pakollisista maksuista koostuivat perityistä ja suoritetuista arvonlisäveroista. Ne olivat nettona yhteensä -3,1 miljoonaa euroa. Tilikauden kulujäämä oli negatiivinen 3,9 miljoonaa euroa Tase Taseen loppusumma oli 36,7 miljoonaa euroa. Tase muodostuu lähes kokonaan PRH:n tietojärjestelmien aktivoiduista kehittämis- ja rakentamiseristä sekä tietojärjestelmiin liittyvistä IT-ohjelmista (kuva 3). Taseen vastaavaa-puolella aineettomat hyödykkeet muodostavat suurimman osan taseen kokonaisarvosta, yhteensä 35,5 miljoonaa euroa. Aineettomien hyödykkeiden jäännösarvo sisältää aineettomia oikeuksia 0,2 miljoonaa euroa. Keskeneräisten investointien arvo pienentyi 20,7 miljoonaa euroa. Käyttöomaisuusinvestointeja tehtiin vuoden aikana yhteensä 3,5 miljoonaa euroa lähinnä tietojärjestelmiin. Vaihto- ja rahoitusomaisuuteen kuuluvat lyhytaikaiset saamiset sekä muut rahoitusvarat olivat yhteensä 0,9 miljoonaa euroa.

19 TILINPÄÄTÖS PRH/533/20/ (34) Aineettomat hyödykkeet 35,5 milj. euroa Aineelliset hyödykkeet 0,3 milj. euroa Rahoitusomaisuus 0,9 milj. euroa Kuva 3: PRH:n omaisuuserät Taseen vastattavaa-puolelle kuuluvat valtion oma pääoma sekä edellisten tilikausien pääoman muutokset PRH:n osalta, yhteensä 24,2 miljoonaa euroa, ja lyhytaikaiset velat, yhteensä 12,5 miljoonaa euroa. 1.7 Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma Patentti- ja rekisterihallituksen johdon sisäisen valvonnan tilan arviointi- ja vahvistuslausuma perustuu talousarvioasetuksen 69 :n säädöksiin sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta. Patentti- ja rekisterihallituksen johdon sisäisen valvonnan tilan arviointi tehtiin johdon työvaliokunnan itsearviona. Arviointikehikkona käytettiin suppeaa sisäisen valvonnan tilan arviointikehikkoa (Suppea sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointikehikko, Valtiovarain controller-toiminto ja sisäisen tarkastuksen jaosto, ). Viraston johdon sisäisen valvonnan lausuma koskee viraston sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaa ja sisäiselle valvonnalle sekä riskienhallinnalle talousarvioasetuksen 69 :ssä säädettyjä tavoitteita talouden ja toiminnan laillisuudesta ja tuloksellisuudesta, hallinnassa olevien varojen ja omaisuuden turvaamisesta, johtamisesta sekä ulkoisen ohjauksen edellyttämistä oikeista ja riittävistä tiedoista viraston taloudesta ja toiminnasta. Patentti- ja rekisterihallituksen sisäisen valvonnan menettelyt ovat sen talouden ja toiminnan laajuuteen ja sisältöön nähden asianmukaiset. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arvioinnissa tunnistettiin seuraavat pääasialliset kehittämiskohteet: toiminnan rahoitukseen liittyvien asioiden kehittäminen, tietoturvallisuuden kehittäminen, ajantasaisen ICT-toiminnan jatkuvuus- ja toipumissuunnitelman sekä tietojärjestelmäkohtaisten palautumissuunnitelmien tekeminen ja suunnitelmien mukaisen toiminnan säännönmukainen harjoittelu sekä kriisiviestinnän harjoittelu. 1.8 Arviointien tulokset Toiminnan laadun arvioinnit ja laatujärjestelmät tukevat tavoitteiden mukaisten tulosten saavuttamista. PRH:n toimintaa on koko 2000-luvun ajan kehitetty laatupalkintomalleihin perustuvilla arviointimenetelmillä. PRH käyttää toimintansa kokonaisvaltaisessa arvioinnissa apuna CAF-kriteeristöä. Joulukuussa tehdyssä arvioinnissa PRH:n johto tunnisti keskeisimmät kehittämisaluekokonaisuudet. Arvioinnin tuloksia käytetään sekä strategisen suunnittelun että toiminnan kehittämisen tukena ja sisäisten tulostavoitteiden asetannassa tulevalla suunnittelukaudella. Patentti- ja innovaatiolinja on sitoutunut hakemuskäsittelyprosessien ISO sertifikaatin voimassa pitämiseen, mikä edellyttää laadunhallintajärjestelmää ja toiminnan jatkuvaa kehittämistä. Toimintaa arvioidaan vuosittaisilla sisäisillä ja ulkoisilla auditoinneilla. Inspecta Sertifiointi Oy teki vuonna 2013 toimintajärjestelmän uudelleenarvioinnin ja myönsi sen perusteella uuden sertifikaatin kolmeksi vuodeksi.

20 TILINPÄÄTÖS PRH/533/20/ (34) 1.9 Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä Patentti- ja rekisterihallituksessa ei ole havaittu taloudenhoitoon liittyviä väärinkäytöksiä tai rikoksia toimintavuoden aikana.

21 TILINPÄÄTÖS PRH/533/20/ (34) 2. Talousarvion toteutumalaskelma Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi Tilinpäätös 2013 Talousarvio (TA + LTA:t) Tilinpäätös Vertailu Tilinpäätös - Talousarvio Toteutuma % 11. Verot ja veronluonteiset tulot , ,75 0, Arvonlisävero , ,75 0, Muut verotulot 0, ,00 0, Sekalaiset tulot 0, , Muut sekalaiset tulot 0, ,50 0, Korkotulot ja voiton tulotukset 0, ,00 0, Osinkotulot, pääomapalautukset ja osakkeiden nettomyyntitulot 0, ,00 0, Tuloarviotilit yhteensä , ,25 0, Pääluokan, momentin ja tilijaottelun numero, nimi ja määrärahalaji Tilinpäätös 2013 Talousarvio (TA + LTA:t) Talousarvion määrärahojen käyttö vuonna siirto seuraavalle vuodelle Tilinpäätös Vertailu Talousarvio - Tilinpäätös Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot Edellisiltä vuosilta siirtyneet Käytettävissä vuonna Käyttö vuonna (pl. peruutukset) Siirretty seuraavalle vuodelle 32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala , , , , , , , , , Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (s2v) , ,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0, Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (A) Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (s3v) , , ,63 0, , , , , , , , , ,89 Määrärahatilit yhteensä , , , , , , , , ,89

22 TILINPÄÄTÖS PRH/533/20/ (34) 3. Tuotto- ja kululaskelma TOIMINNAN TUO- TOT Maksullisen toiminnan tuotot , ,54 Vuokrat ja käyttökorvaukset , ,43 Muut toiminnan tuotot , , , ,03 TOIMINNAN KU- LUT Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,84 Henkilöstökulut , ,54 Vuokrat , ,17 Palvelujen ostot , ,73 Muut kulut , ,15 Valmistus omaan käyttöön , ,72 Poistot , ,84 Sisäiset kulut , , , ,31 JÄÄMÄ I , ,28 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Rahoitustuotot 1 764,85 659,13 Rahoituskulut -0, ,53-142,07 517,06 SATUNNAISET TUOTOT JA KU- LUT Satunnaiset kulut , , , ,00 JÄÄMÄ II , ,22 JÄÄMÄ III , ,22 TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISISTA MAK- SUISTA Verot ja veronluonteiset maksut ,00 0,00 Perityt arvonlisäverot , ,66 Suoritetut arvonlisäverot , , , ,42 TILIKAUDEN TUOTTO-/KULU- JÄÄMÄ , ,64

23 TILINPÄÄTÖS PRH/533/20/ (34) 4. Tase VASTAAVAA KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET AINEETTOMAT HYÖDYKKEET AINEELLISET HYÖDYKKEET Tutkimus- ja kehittämismenot 2 426, ,73 Aineettomat oikeudet , ,05 Muut pitkävaikutteiset menot ,90 134,63 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , , , ,01 Koneet ja laitteet , ,54 Muut aineelliset hyödykkeet , , , ,39 KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET Käyttöomaisuusarvopaperit 84,09 84,09 84,09 84,09 KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET YHTEENSÄ , ,49 VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS LYHYTAIKAISET SAAMISET Myyntisaamiset , ,33 Siirtosaamiset , ,41 Muut lyhytaikaiset saamiset , , , ,92 RAHAT, PANKKISAAMISET JA MUUT RAHOITUSVARAT Maksuliiketulotilit 146,5 146,50 0,00 0,00 VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ , ,92 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,41

24 TILINPÄÄTÖS PRH/533/20/ (34) VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA VALTION PÄÄ- OMA Valtion pääoma , ,48 Edellisten tilikausien pääoman muutos , ,58 Pääoman siirrot , ,46 Tilikauden tuotto-/kulujäämä , , , ,88 VIERAS PÄÄOMA LYHYTAIKAINEN Valtion hoitoon jätetyt vieraat varat 820,00 780,00 Saadut ennakot , ,46 Ostovelat , ,02 Kirjanpitoyksiköiden väliset tilitykset , ,79 Edelleen tilitettävät erät , ,19 Siirtovelat , ,09 Muut lyhytaikaiset velat , , , ,53 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,53 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,41

25 TILINPÄÄTÖS PRH/533/20/ (34) 5. Liitetiedot Liite 1: Selvitys tilinpäätöksen laatimisperiaatteista ja vertailtavuudesta 1. Patentti- ja rekisterihallitus on nettobudjetoitu virasto, jonka nettobudjetoituina maksullisen toiminnan tuloina budjetissa ovat patentti-, tavaramerkki-, mallioikeus-, hyödyllisyysmallioikeus-, kaupparekisteri- ja yhdistysrekisteritulot maksuperusteisesti ja säätiörekisteri-, yrityskiinnitys-, kaupparekisteri- ja tilinpäätösasiakirja- sekä liiketaloudellisesta toiminnasta aiheutuvat tulot suoriteperusteisesti. Heinäkuun alusta uutena suoriteryhmänä PRH:lle tulivat teollisoikeusasiamiesasiat. Menettelyissä ei ole tapahtunut tilikauden aikana muutoksia ja laskelmat ovat vertailukelpoisia. 2. Vähäiset ulkomaanrahan määräiset velat on kirjattu maksuperusteella. Ulkomaanrahan määräisiä saamisia ei ollut vuodenvaihteessa. 3. Käyttöomaisuuteen on aktivoitu tietojärjestelmähankkeisiin kuuluneita palkkakuluja sosiaalikuluineen niiden hankinnan ja valmistuksen osalta. Käyttöomaisuuden poistoissa on noudatettu viraston laatimaa poisto-ohjelmaa. 4. Aikaisempiin vuosiin ei kohdistu merkittäviä tuotto- tai kulueriä eikä virheiden korjauksia. 5. Tilinpäätöksen kirjanpitotiedot ovat vertailukelpoisia edellisten vuosien kanssa lukuun ottamatta tulojenkohdistamisratkaisun muutoksia tulojen kirjauksiin. Tulojen kohdistusjärjestelmä oli käytössä ensimmäistä kertaa koko vuoden. 6. Tilinpäätösvuoden 2013 jälkeen on säädetty uusi asetus PRH:n maksullisista suoritteista (25.8./696), jossa säätiöasiat siirtyivät pois 2 :ssä säädetyistä alle omakustannusarvon hinnoitelluista julkisoikeudellista suoritteista. Säätiöasiat ovat vuoden tilinpäätöksessä 1 :n mukaisia maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita. 7. Liitteessä 12 on huomioitu Valtorille siirtyneet vastuut, jotka vähentävät PRH:n vastuita vastaavalla määrällä. Lisäksi vanhan kaupparekisterin ylläpitomaksujen poistuminen vähentää PRH:n vastuita. 8. PRH keräsi vuonna edelleen tilitettäviä veronluonteisia maksuja: säätiövalvontamaksu ja teollisoikeusasiamiesrekisterin valvontamaksu.

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TILINPÄÄTÖS 31.12.2011

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TILINPÄÄTÖS 31.12.2011 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TILINPÄÄTÖS 31.12.2011 Dnro: PRH229/20/2012 1 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 2 1.1 JOHDON KATSAUS... 2 1.2 VAIKUTTAVUUS... 3 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus... 4 1.3 TOIMINNALLINEN

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 31.12.2004 Dnro 87/20/2005 1 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN TILINPÄÄTÖS 2004 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKATSAUS...2 2. TULOKSELLISUUDEN

Lisätiedot

TRAFI/339/02.00.00/2014

TRAFI/339/02.00.00/2014 TRAFI/339/02.00.00/2014 Liikenteen turvallisuusviraston tilinpäätös vuodelta TRAFI/339/02.00.00/2014 Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Tulostavoitteet ja seurattavat

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2011

KULUTTAJAVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2011 KULUTTAJAVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2011 KUV/1472/01/2012 2 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 4 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus... 4 1.2.2 Siirtomenojen vaikuttavuus...

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2008

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2008 ARKISTOLAITOS 13.3.2009 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2008 KANSALLISARKISTO Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1.1 JOHDON KATSAUS... 3 1.2 VAIKUTTAVUUS... 4 1.3 TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS 1.3.1 Toiminnan tuottavuus...

Lisätiedot

Toiminta-ajatus ja tehtävät. Sisältö. Strategiset tavoitteet 2011 2020. Johtokunta

Toiminta-ajatus ja tehtävät. Sisältö. Strategiset tavoitteet 2011 2020. Johtokunta 2011 V U O S I K E R T O M U S Sisältö PRH:n toiminta-ajatus...2 Strategiset tavoitteet...2 Johtokunta...2 Pääjohtajan katsaus...3 Yritys- ja yhteisölinja Asiakkaat käyttivät sähköisiä palveluja vilkkaasti...4-5

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 1.1. - 31.12.2005

TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 1.1. - 31.12.2005 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 1.1. - 31.12.2005 Tilivirasto 401 Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus Tike Sisällysluettelo: 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN... 3 2. TULOKSELLISUUDEN

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen tilinpäätös 99550 126/321/2013 1 (36) MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN TIETOPALVELUKESKUKSEN TILINPÄÄTÖS SISÄLTÖ 1 Toimintakertomus... 2 1.1 Johdon katsaus...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 32021. 10.3.2010 Dnro 375/023/2010

TOIMINTAKERTOMUS 32021. 10.3.2010 Dnro 375/023/2010 TOIMINTAKERTOMUS 32021 10.3.2010 Dnro 375/023/2010 MAASEUTUVIRASTON TOIMINTAKERTOMUS 2009 TOIMINTAKERTOMUS 32021 10.3.2010 Dnro 375/023/2010 Sisällysluettelo 1. Johdon katsaus...1 2. Vaikuttavuus...3 3.

Lisätiedot

Tilastokeskuksen tilinpäätös vuodelta 2013

Tilastokeskuksen tilinpäätös vuodelta 2013 14.3.2014 1(40) TK-21-736-12 Tilastokeskuksen tilinpäätös vuodelta 2(40) Sisältö 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 5 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus... 5 1.2.2 Siirto- ja

Lisätiedot

( ) HÄTÄKESKUSLAITOS NÖOCENTRALSVERKET. Hätäkeskuslaitos - kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013

( ) HÄTÄKESKUSLAITOS NÖOCENTRALSVERKET. Hätäkeskuslaitos - kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013 ( ) HÄTÄKESKUSLAITOS NÖOCENTRALSVERKET Hätäkeskuslaitos - kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013 Hätäkeskuslaitoksen julkaisu 1 12014 Kuvaliulehti HÄTÄKESKUSLAITOS NÖOCENTRALSVERKET Julkaisun paivämäärä: 7.3.2014

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2009

KULUTTAJAVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2009 KULUTTAJAVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2009 KUV/1971/01/2010 2 1. JOHDON KATSAUS 3 2. TULOKSELLISUUDEN KUVAUS 4 2.1 Toiminnan vaikuttavuus 4 2.2 Toiminnallinen tehokkuus 5 2.2.1 Tuoteturvallisuus 5 2.2.2 Kuluttajaoikeus

Lisätiedot

Dnro VATT/76/202/2012 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2011

Dnro VATT/76/202/2012 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2011 Dnro VATT/76/202/2012 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2011 Helsinki 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1 JOHDON KATSAUS 1.2 VAIKUTTAVUUS 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

Liikenteen turvallisuusviraston tilinpäätös vuodelta 2012

Liikenteen turvallisuusviraston tilinpäätös vuodelta 2012 n tilinpäätös vuodelta 2012 PL 320, 00101 Helsinki puh. 029 534 5000, faksi 029 534 5095 Y-tunnus 1031715-9 Trafiksäkerhetsverket PB 320, 00101 Helsingfors tfn 029 534 5000, fax 029 534 5095 FO-nummer

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2017

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2017 Patentti- ja rekisterihallitus Toiminta- ja talousitelma vuosille 2014-2017 Dnro PRH/1157/20/2012 19.9.2012 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Toimintaympäristön muutokset 3 3 Toimintalinjaukset 5 3.1 Vaikuttavuus

Lisätiedot

Dnro VATT/58/202/2009 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2008

Dnro VATT/58/202/2009 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2008 Dnro VATT/58/202/2009 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2008 Helsinki 2009 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1 JOHDON KATSAUS 3 1.2 VAIKUTTAVUUS 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 1 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 Suomenlinnan hoitokunta 1. Toimintakertomus... 2 1.1 Johdon katsaus... 2 1.2 Vaikuttavuus... 3 1.3 Toiminnallinen tehokkuus... 4 1.3.1 Toiminnan tuottavuus... 4 1.3.2

Lisätiedot

Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010

Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010 Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010 Helsinki 2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 3 1.1 JOHDON KATSAUS 3 1.2 VAIKUTTAVUUS 4 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tilinpäätös vuodelta 1 SISÄLLYSLUETTELO TAULUKOT JA KAAVIOT... 3 TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. JOHDON KATSAUS... 4 2. TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS... 5 2.1 Tulossopimuksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tilinpäätös vuodelta 2010 1 SISÄLLYSLUETTELO TAULUKOT JA KAAVIOT... 3 1. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1.1 JOHDON KATSAUS... 4 1.2 VAIKUTTAVUUS... 5 1.2.1 Toiminnan

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON TOIMINTAKERTOMUS JOUTSENON VASTAANOTTOKESKUS OULUN VASTAANOTTOKESKUS VUODELTA 2011

MAAHANMUUTTOVIRASTON TOIMINTAKERTOMUS JOUTSENON VASTAANOTTOKESKUS OULUN VASTAANOTTOKESKUS VUODELTA 2011 MAAHANMUUTTOVIRASTON TOIMINTAKERTOMUS JOUTSENON VASTAANOTTOKESKUS OULUN VASTAANOTTOKESKUS VUODELTA 2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintakertomus...4 1.1. Johdon katsaus... 4 1.2. Vaikuttavuus... 6 1.2.1. Toiminnan

Lisätiedot

MML 5280/02 00 02/2014. Maanmittauslaitoksen tilinpäätös vuodelta 2014

MML 5280/02 00 02/2014. Maanmittauslaitoksen tilinpäätös vuodelta 2014 MML 5280/02 00 02/ Maanmittauslaitoksen tilinpäätös vuodelta MAANMITTAUSLAITOS 2015 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1. JOHDON KATSAUS... 1 1.2. VAIKUTTAVUUS... 5 1.2.1. Toiminnan vaikuttavuus... 5

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallituksen arviointi. Loppuraportti

Patentti- ja rekisterihallituksen arviointi. Loppuraportti Patentti- ja rekisterihallituksen arviointi Loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 15/2010 Patentti- ja rekisterihallituksen arviointi Loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

MML 729/02 00 02/2014. Maanmittauslaitoksen tilinpäätös vuodelta 2013

MML 729/02 00 02/2014. Maanmittauslaitoksen tilinpäätös vuodelta 2013 MML 729/02 00 02/201 Maanmittauslaitoksen tilinpäätös vuodelta MAANMITTAUSLAITOS 201 Maanmittauslaitoksen tilinpäätös Sisällys: 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1. JOHDON KATSAUS... 1 1.2. VAIKUTTAVUUS... 1.2.1.

Lisätiedot

TULLIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013

TULLIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 TULLIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 14.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO - 2-1 Toimintakertomus... 3 1.1 Johdon katsaus 3 1.1.1 Toimintaympäristön keskeisimmät muutokset 3 1.1.2 Toiminnan keskeisimmät tulokset ja kehitys

Lisätiedot

TULLILAITOS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT. TULLIHALLITUS maaliskuu 2003

TULLILAITOS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT. TULLIHALLITUS maaliskuu 2003 TULLILAITOS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2002 TULLIHALLITUS maaliskuu 2003 2 (32) 1. TOIMINTAKATSAUS 1.1 TULLILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS, STRATEGIAT JA ARVOT Tullilaitos määrää ja kantaa tehtäväalueellaan

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2008

TURVATEKNIIKAN KESKUS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2008 TURVATEKNIIKAN KESKUS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2008 Johtokunta hyväksynyt 9.3.2009 1. TOIMINTAKERTOMUS...3 1.1. JOHDON KATSAUS...3 1.2. TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS... 5 1.3. TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS...

Lisätiedot

ARKISTOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014

ARKISTOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 ARKISTOLAITOS 13.3.2015 AL/17279/00.01.00/2014 ARKISTOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 KANSALLISARKISTO Sisällysluettelo Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS....1 1.1 JOHDON KATSAUS... 1 1.2 VAIKUTTAVUUS... 3 1.3

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö

Tilinpäätös 2013 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö Tilinpäätös 2013 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö 30/2014 Etelä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja Julkaisija Etelä-Suomen aluehallintovirasto / hallintopalvelut Julkaisun nimi:

Lisätiedot

PAT E N T T I - J A R E K I S T E R I H A L L I T U S

PAT E N T T I - J A R E K I S T E R I H A L L I T U S PAT E N T T I - J A R E K I S T E R I H A L L I T U S V U O S I K E RTO M U S 2 0 0 8 2 Sisällys Sisällys 2 Pääjohtajan katsaus 3 PRH:n arvot 4 Toiminta-ajatus 6 Visio 6 Toimintakaavio 7 Johtokunta, johtoryhmä

Lisätiedot