Perustelut Kokkolan terveyskeskussairaalan uudisrakennushankkeelle Motiveringar till nybyggnadsprojektet hälsocentralsjukhuset i Karleby

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perustelut Kokkolan terveyskeskussairaalan uudisrakennushankkeelle Motiveringar till nybyggnadsprojektet hälsocentralsjukhuset i Karleby"

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Perustelut Kokkolan terveyskeskussairaalan uudisrakennushankkeelle Motiveringar till nybyggnadsprojektet hälsocentralsjukhuset i Karleby 356/10/03/02/2015 SosTe 85 Valmistelijat: terveyspalvelujohtaja Ilkka Luoma puh , tekninen johtaja Pauli Pii pa ri nen puh ja vs. hoitotyön palvelupäällikkö Ritva Jämsä puh Johdanto KH ( ) edellytti toimialoilta rakennemuutosselvitysten te ke mis tä tammikuun loppuun mennessä Ra ken ne muu tos esityk siä ja selvityksiä käytiin läpi kaupunginhallituksen se mi naa ri päiväs sä Rakennemuutosselvitysten toteuttaminen on pit käjän teis tä toimintaa. Vaikutuksia haetaan 0-5 vuoden aikavälillä. Rakennemuutosten kautta saatavilla säästöillä on katettava paitsi ny kyi sen palvelurakenteen kustannus- ja rahoituspaineet niin myös tu le va palvelutarpeen kasvu, ikärakenteen muutos, kustannustason nou su ja kestävyysvaje. Toimialoille on annettu tehtäväksi valmistella kaupunginhallitukselle huh ti kuun loppuun mennessä kolme tärkeintä ra ken ne muu tos toimen pi det tään, joiden toteutus alkaa heti tänä vuonna. Yksi sosiaalija terveystoimen pidemmän aikavälin suunnitelma on uuden ter veyskes kus sai raa lan rakentaminen ja vanhan terveyskeskussairaalan perus kor jaa mi nen mm. hyvinvointineuvolan ja kuntoutuspalveluiden käyt töön. Muista sosiaali -ja terveystoimelta edellytetyistä ra ken ne muu tos toimen pi teis tä tehdään sosiaali- ja terveyslautakunnan kautta kau pungin hal li tuk sel le omat pykälänsä. 2. Kokkolan terveyskeskussairaalan osastojen ja Teerijärven osas ton nykytilanne Toiminta - Kokkolan terveyskeskussairaala, joka sijaitsee päivystävän kes kussai raa lan läheisyydessä sairaalanmäellä, tuottaa pe rus-ter vey denhuol lon osastopalveluja Kokkolan kaupungin ja Kruunupyyn kunnan asuk kail le sekä tarjoaa sen lisäksi AVH (aivoverenkiertohäiriö) po tilai den subakuuttiin kuntoutuksen palvelua oman väestönsä lisäksi Jy ta- alueen ja Reisjärven asukkaille.

2 - Kokkolan osastoilla on 90 potilaspaikkaa ja 2 ylipaikkaa/ osasto. Tee ri jär ven 18-paikkaisella osastolla ( lähtien) hoidetaan lähin nä kruunupyyläisiä ja tarvittaessa myös kokkolalaisia potilaita. Osas toil le tulee potilaita päivystyksestä, avovastaanotoilta sekä erikois sai raan hoi dos ta. Kaikki osastot toimivat päivystysosastoina, jolloin potilaita tulee osastoille ympäri vuorokauden kaikkina vii kon päivi nä. Osastot ovat profiloituneet tiettyjen potilasryhmien hoitoon siltä osin kuin se päivystysosastoilla on mahdollista. Osastot ovat profiloituneet seuraavasti: Osasto 1: akuutit sisätautipotilaat painopisteinä akuutit infektio-, keuhko- ja diabetespotilaat sekä psykogeriatriset terveyskeskussairaalatasoista hoitoa vaativat potilaat Osasto 2: akuutit sisätautipotilaat, painotus sydänpotilaat, myös infektio ja keuhkopotilaita. Lisäksi osastolla toimii 3- paikkainen saattohoitoyksikkö. Saattohoitopotilaiden määrä vaihtelee, joinakin ajankohtina saattohoidossa voi olla yhtä aikaa jopa 10 potilasta. Osasto 4: suuntautunut neurologisten ja ortopedisten potilaiden kuntoutukseen. Osastolla toteutetaan AVH- potilaiden subakuuttia keskitettyä kuntoutusta. Teerijärven osasto: lyhytaikaista akuuttihoitoa tarvitsevat infektio-, sisätauti- ja kuntoutuspotilaat. - Kokkolan terveyskeskuksen osastojen käyttöaste vaihtelee % välillä (v ), Teerijärvellä se oli v %. Po tilaat ovat monisairaita ja moniongelmaisia ja suurin osa heistä kuu luu raskaimpiin hoitoisuusluokkiin (v %), jolloin suurin osa potilaista on joko täysin tai osittain autettavia päivittäisissä toi minnois saan. - Vuonna 2014 oli hoitopäiviä Kokkolassa ja Teerijärvellä Keskimääräinen hoitoaika oli 16 vrk. Hoitojaksoja oli Kok ko lassa ja Teerijärvellä V terveyskeskussairaalan osastopalvelua käytti 3,6 % kok kola lai sis ta (peittävyys). Asiakkaista suurin osa (26,5 %) oli yli 74-vuotiai ta. Palvelun toistuvuus (hoitojaksoa/ potilas) oli keskimäärin 2,28 ker taa. - Kokkolan osastojen vuosibudjetti on n. 10,8 miljoonaa, josta n. puolet on henkilöstömenoja. Henkilöstöön kuuluu lääkäreitä, sai raan hoita jia, perus-/ lähihoitajia, osastonsihteereitä ja si joit ta ja sai raan hoi taja. Päivittäin tehdään tiivistä yhteistyötä te ra pia hen ki lö kun nan ja sosiaalityöntekijän kanssa. Henkilöstön määrä yksiköittäin ja am matti ryh mit täin oheisaineistona. Tilat - Terveyskeskuskiinteistö on valmistunut v Rakennuksessa on todettu vuosien saatossa vesi- ja viemärivuotoja välipohjien läpi ker rok sis ta toisiin. VTT teki v tutkimuksen, jossa tarkastettiin

3 kos teus vau riot ja tehtiin tuloilmakanavan mineraalikuitupitoisuuksien mit tauk set. V teetettiin Prodeco Oy:llä sisäilmaa koskeva tut kimus kiinteistössä raportoitujen sisäilmaongelmien vuoksi. Länsi- ja Si sä- Suomen AVI harkitsi päivätyssä kuu le mis asia kir jassaan sisäilmaongelmien vuoksi sellaisen päätöksen tekemistä, jolla Kok ko lan terveyskeskus olisi saatettu käyttökieltoon tehosteena e uhkasakko. Käyttökiellolta ja uhkasakolta vältyttiin kuu le miseen lähetetyllä vastineella. Sosiaali- ja terveyslautakunta oheisaineistona. - Kiinteistöön on tehty useita korjaustoimenpiteitä useana eri ajankoh ta na. Viimeisimmät korjaustoimenpiteet tehtiin vuoden 2014 ai kana Prodeco Oy:n tutkimuksessa suositeltujen toimenpiteiden poh jalta. - Huonokuntoisuuden lisäksi nykyiset tilat ovat pohjaratkaisultaan epä käy tän nöl li set ja nykyaikaiseen perusterveydenhuollon tasoiseen akuut ti osas to toi min taan soveltumattomat hengen huoneet ilman saniteettitiloja, aiheuttavat toiminnallista ja taloudellista te hot tomuut ta. Oheisaineistona Kokkolan terveyskeskuksen sisäilmaongelmat, teh dyt tutkimukset ja korjaukset. - Pääterveysasema-rakennuksen laskennallinen jäl leen han kin ta hin ta on arviolta noin 21 M ja laskennallinen tekninen nykyarvo noin 13 M. Rakennuksen laskennallinen kuntoluokka on siis noin 62 %, mikä on tyydyttävällä tasolla. Kokkolan kaupunki on asettanut ra kennus ten kuntoluokitusten vähimmäistavoitetasoksi 75 %. Yleisesti pidet ty rakennuksen hyvä kuntotaso on 75 % - 85 %. Toiminnalliset ongelmat - Epätarkoituksenmukaiset suuret huoneet, joissa ei ole sa ni teet ti ti loja ovat osasyynä hoitoon liittyvien infektioiden huomattavan suu reen määrään verrattuna maan keskitasoon. Jokaisesta hoitoon liit ty väs tä infektiosta syntyy n. 7 turhaa hoitovuorokautta ja aiheuttaa se kä inhimillisesti että taloudellisesti merkittävää haittaa. Hoitoon liit ty vis tä infektioista on laadittu selvitys sosiaali- ja ter veys lau ta kun nal le Selvitys oheisaineistona. - Paitsi infektiot myös muut hoidolliset syyt (saattohoitopotilaat, haasteel li ses ti käyttäytyvät jne.) estävät isojen potilashuoneiden op ti maalis ta käyttöä. Tammikuun 2015 seurannassa keskimäärin 6 po ti laspaik kaa oli pois käytöstä joka päivä em. syistä johtuen. Tästä ai heutuu turhia kustannuksia, koska samanaikaisesti potilaat jo not ta vat paikkaa kalliimmassa erikoissairaanhoidossa tai palvelua pitää os taa Jyta- alueelta. - Potilaiden siirrot yhteispäivystykseen tai muuhun eri kois sai raan hoidon konsultaatioon esim. kuvantamistutkimusta varten lisäävät hoi tohen ki lö kun nan työtä kahdessa eri työyksikössä, minkä lisäksi yksi po ti las varaa paikan sekä lähettävässä yksikössä että vas taan ot tavas sa yksikössä. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon tämän het ki nen fyysinen etäisyys ei tue konsultaatiokäytänteiden op timoi mis ta.

4 - Kuntouttavan työotteen tehokkaammalla käytöllä voitaisiin toi mintaa edelleen tehostaa. Esim. hoitojaksojen lyheneminen 2 vrk/hoi tojak so paitsi parantaisi kansalaisten elämänlaatua, toisi myös huomat ta via säästöjä. Kuntouttavan työotteen käytön esteenä ovat osittain nykyaikaiseen kuntoutukseen soveltumattomat tilat. - Ikäihmisten palveluketjussa avohoidon resursseja ja hoidollista osaa mis ta lisäämällä, minimoimalla hoitoon liittyvät infektiot, pyr kimäl lä optimaaliseen osastojen käyttöasteeseen, vähentämällä lai tosten välisiä siirtoja ja lyhentämällä keskimääräisiä hoitojaksojen pituuk sia tarkoituksena on vastata kasvavaan palvelutarpeeseen nykyis tä pienemmällä osastojen paikkamäärällä. Paikkamäärän vä hentä mi nen 80 potilaspaikkaan 0,8 hoitajamitoituksella mahdollistaa hen ki lös tö kus tan nus ten vähentämisen n eurolla/vuosi. Hen ki lös tö mää rän sopeuttaminen uuteen toimintatapaan ja paik kami toi tuk seen on tarkoitus tehdä eläkepoistumaa hyödyntäen sekä va pau tu via resursseja avohoitoon siirtäen (mm. kotihoito ja ko ti sairaa la). Johtopäätökset nykytilanteesta Nykyisen terveyskeskussairaalan tekninen kunto on huono ja ra kennus on peruskorjausiässä, eivätkä tilat sovellu nykyaikaiseen pe ruster vey den huol lon akuuttitoimintaan. Nykyiset toiminnalliset ongelmat aiheuttavat 0,5-1 milj. euron tarpeet to mat kustannukset vuositasolla. Kun tilojen toi mi mat to muu desta aiheutuvat kustannukset saadaan minimiin, investointi maksaa itsen sä takaisin vuodessa. Jatkossa olisi tarkoituksenmukaista rakentaa uusi, ajanmukaiset vaa ti muk set täyttävä n. 80-paikkainen (terveyskeskussairaala) perus ter vey den huol lon palveluita tuottava yksikkö Keski-Pohjanmaan kes kus sai raa lan välittömään läheisyyteen, jolloin yhteistyö ja mak simaa li set synergiahyödyt perus- ja erikoissairaanhoidon palveluiden vä lil lä voidaan optimoida. 3. Uuden terveyskeskussairaalan suunnittelun taustaa Eteneminen kaupungin päätöksentekoelimissä - Sosiaali- ja terveyslautakunta on ( 36) merkinnyt tie dokseen tehdyn laajan selvityksen hoitoon liittyvien infektioiden esiin tyvyy des tä Kokkolan terveyskeskussairaalan osastoilla ja päät tä nyt kiirehtiä käyttösuunnitelman mukaisen uuden ter veys kes kus sai raalan suunnittelutyön aloittamista. - Sosiaali- ja terveyslautakunta on antanut lausunnon Kok ko lan terveyspalveluiden toimitilatarpeista ( 73) ja esittänyt näke myk se nään uuden terveyskeskussairaalan rakentamista ja van hojen tilojen edelleen saneeraamista niin, että niihin voitaisiin keskittää ter veys kes kuk sen toimintoja, jotka on tällä hetkellä hajautettu eri puo lil le kaupunkia (mm. puheterapia, neuvolat, kuntoutus). Sosiaalija terveyslautakunnan päätös ja lausunto terveyspalveluiden toi mi ti-

5 la tar peis ta on liitetty osaksi Kokkolan kaupungin toi mi ti la suun ni telmaa, jota on käsitelty kaupunginhallituksen kokouksissa ja Kokkolan kaupungin talousarviossa 2015 ja taloussuunnitelmassa on pääterveysaseman sairaalan suunnittelun käyn nis tämi seen, tarvesuunnitteluun varattu vuodelle Seuraaville vuosille on varattu suunnittelu ja ra ken ta mi sen alkurahoitusta v ja v Toiminnallinen suunnittelu tehdään ennen teknistä suun nit te lua. - KH ( ) edellytti toimialoilta ra ken ne muu tos sel vi tysten tekemistä toimialoittain, jossa yhteydessä yhdeksi sosiaali- ja terveys toi men pidemmän aikavälin toimenpiteeksi asetettiin uuden terveys kes kus sai raa lan rakentaminen. Selvitys oheisaineistona. NHG:n selvitys 2015 Kokkolan sote- palveluiden nykytilasta ja uu dista mi ses ta - NHG:n selvityksessä v.2015 Kokkolan sosiaali- ja ter veys pal ve luiden palvelutuotannon nykytilasta ja uudistamisesta tuodaan esille, kuin ka oikeilla rakenteilla olisi saavutettavissa synergiahyötyjä, jois sa optimointivara esim. erikoissairaanhoidon menoissa on 2,6 milj. euroa. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välisen raja- aidan häivyttämisellä sekä potilaiden paremmalla ohjautumisella tarpeen mukaisten palveluiden piiriin voidaan Kokkolan vinoumaa erikois sai raan hoi don runsaassa käytössä korjata ja koko pal ve lu ra kennet ta tehostaa. Hyvä fyysinen yhteys yksiköiden välillä edesauttaa näi tä tehostamistoimenpiteitä. - NHG:n selvityksessä tuotiin esille kotiin annettavien palveluiden liian vähäinen resurssointi, joka aiheuttaa turhia kustannuksia ja painet ta palveluketjun raskaampaan päähän (perusterveydenhuollon akuut ti osas to hoi to, erikoissairaanhoito). Ikärakenteen kehitys ja palveluntarve-ennuste - Ikärakennekehitys ja palveluntarve-ennuste: v on Kokkolan alu eel la tilastokeskuksen ennusteen mukaan kaksinkertainen määrä yli 75- vuotiaita v verrattuna. Työllisten määrä ei lisäänny samas sa suhteessa, jolloin huoltosuhde heikkenee. - FCG: n kuntarakenneselvityksen ( Kuntatalouden trendit 2014, Kok ko lan seutu) mukaan vanhusten hoidossa palveluntarve tulee lisään ty mään Kokkolan seudulla n. 40 % vuoteen 2029 mennessä. - Nykyisen kaltaista palvelurakennetta ei voida enää ylläpitää vaan se kä kustannuskehityksestä että henkilöstön riittävyydestä johtuen ny kyi sen henkilöstömäärän on hoidettava n. kaksinkertainen määrä van huk sia v (Pareto- raportti. Palvelujärjestelmän ra kennemuutos ja uudet toimintatavat. HEMA instituutti. 2012) 4. Hankesuunnittelun visio ja projektityöskentely Hankesuunnittelua ohjaava visio

6 Kokkolan alueella toimii tiloiltaan ajanmukainen pe rus ter veyden huol lon palveluita tuottava, sote- integraatiota tukeva yk sikkö, joka tunnetaan laaja- alaisesta osaamisestaan ja hy vin vointia ja terveyttä edistävistä sekä asiakaslähtöisiä ja sau mat to mia palveluketjuja tukevista palveluistaan, jotka muun tau tu vat kulloisenkin ajan ja alueen tarpeisiin joustavasti ja tar koi tuk senmu kai ses ti. Yksikkö tukee kokonaisvaltaisesti ikäihmisten palveluketjua avo hoi to pai not tei sel la ja kuntouttavalla työotteella. Asiakkaan/ potilaan rooli toimijana vahvistuu, omahoito li sääntyy. Yksikkö tukee joustavalla rakenteellaan ja toiminnallaan alu eellis ta erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja so si aa lihuol lon integraatiota. Projektityöskentely - Terveyskeskussairaalan suunnitteluprosessi käynnistyi lop pu vuodes ta 2014, jolloin hankkeelle perustettiin ohjausryhmä ja pro jek tiryh mä. Ohjaus- ja projektiryhmässä sekä projektiryhmän ja oh jausryh män alaisuudessa toimivissa alatyöryhmissä on edustusta Kok kolan terveyskeskuksesta ja vanhuspalveluista, Kiurusta ja Jy ta-alu eelta. - Suunnittelutyössä on alusta saakka ollut mukana teknisen asi antun ti juu den edustus, jotta heille syntyy ymmärrys siitä, mitä ti la rat kaisu ja toiminta vaatii ja toisaalta toiminnallinen suunnittelu pysyy sel laisis sa raameissa, johon tekniikka ja rakentaminen voi rajatulla ton til la taipua. - Uuden toimintayksikön suunnittelu toteutetaan yhdessä Jytan ja Kiu run kanssa ehjän, vaikuttavan ja kustannustehokkaan pal ve lu raken teen luomiseksi Keski- Pohjanmaalle. Hankkeen tavoitteena ei ole maakunnan vuodeosastopaikkojen lakkauttaminen, vaan ra kennus hank keen yhteydessä tehtävän toiminnallisen kokonaisuuden tarkas te lun kautta parantaa hoidon laatua ja vaikuttavuutta myös muil la vuodeosastoilla. Ohjausryhmän kokoonpano: Kokkolan terveyskeskus: Ilkka Luoma, Virve Ojutkangas, Ritva Jämsä, Hannele T- A, Tanja Witick, Riitta Kujala Henkilöstön edustajat (Kokkolan terveyskeskus): Toni Korkiala (vara Esa Mård) ja Kaarina Röning (vara Olli Hyyppä) Kokkolan vanhuspalvelut: Maija Juola Kokkolan tekninen palvelukeskus: Olli Karikko KIURU,Jyta- alue: Eija Kellokoski- Kari KIURU, erikoissairaanhoito: Hannu Pajunpää, Sakari Telimaa, Pirjo Dapnell, Kaija- Riitta Suonsyrjä Projektiryhmän kokoonpano:

7 Kokkolan terveyskeskus: Alatyöryhmien puheenjohtajat ja projektipäällikkö muodostavat projektiryhmän. Alatyöryhmien puheenjohtajat: Helinä Tuikka, Minna Kallio, Jukka Kivistö, Disa Penttilä, Ilkka Luoma, Tanja Witick, Soili Friis ja Marilena Saukkosaari Projektipäällikkönä tällä hetkellä hoitotyön palvelupäällikkö Ritva Jämsä Kokkolan vanhuspalvelut: Pasi Paasila KIURU,Jyta- alue: Teija Määttälä KIURU, erikoissairaanhoito: Eija Ervasti Projektityöskentelyn tarkempaa kuvausta: Ohjausryhmä nimesi ensimmäisessä kokouksessaan ne toiminnalliset kokonaisuudet (=alatyöryhmät), joita hankkeessa lähdettiin työstämään: 1) päivystys- tarkkailu kokonaisuus 2) kuntouttavan toiminnan kokonaisuus 3) psykogeriatrisen toiminnan kokonaisuus 4) saattohoito ja palliatiivinen kokonaisuus 5)röntgen kokonaisuus 6) IT ja teknologia kokonaisuus 7) tukipalveluiden kokonaisuus 8) yleislääketieteelliset konsultaatiopalvelut ja 9) yksiköiden roolitus Näiden alatyöryhmien puheenjohtajat ja sihteerit ovat Kokkolan terveyskeskuksen edustajia. - Em. toiminnallisten kokonaisuuksien suunnittelu ja niihin liittyvien palveluprosessien hiominen tehostaa ja parantaa hoitoa ja kuntoutusta koko maakunnan alueella. Esim. Kokkolan palliatiivisen yksikön konsultointimahdollisuus maakunnan laajuisesti ja palliatiiviseen / saattohoitoon perehtyneiden asiantuntijahoitajien verkoston luominen lähipalveluksi. - Kevään 2015 aikana järjestettiin työryhmätyöskentelyn pohjaksi starttiseminaari- - Nykyisen terveyskeskussairaalan vakituiselle henkilöstölle suunnatut 2 kehittämisiltapäivää maalis- huhtikuussa. - Terveyskeskussairaalan nykyisen henkilöstön on omat työpajat ja ideafoorumit. Tavoitteena saada jokaisen ääni kuuluviin osallistamalla henkilöstöä kaikissa prosessin vaiheissa. Tavoitteena myös saada mahdollisimman kattavasti ajatuksia, ideoita ja uhkakuvia/ riskejä toiminnallisen suunnitelman pohjaksi. - Kaikki hankkeeseen liittyvä materiaali kootaan keskitetysti ja järjestelmällisesti tällä hetkellä SoTen Tietopakkiin Tksairaalahanke - kansioon. 5. Aikataulu

8 - Alatyöryhmät raportoivat työskentelytuloksista aikataulutetusti projek ti pääl li köl le niin, että karkea toiminnallinen suunnitelma on valmis mennessä. Tuolloin on määritelty raamit jat ko suun nit te lulle: tulevan yksikön palveluprosessit ja paikkamäärätarpeet, toi minnal li set tilatarpeet sekä vaikutuksia sosiaalipalveluiden ja eri kois sairaan hoi don palveluprosesseihin. - Syksyllä 2015 alkaa varsinaisen rakentamisen suunnittelu, jonka rin nal la toiminnallinen suunnitelma täsmentyy. Varsinainen ra ken tamis vai he ajoittuu vuosille ja käyttöönotto vuoden 2018 al kuun. Tavoiteaikataulu: 6. Kokkolan terveyskeskussairaalahankeen ja Kiurun toi mi ti lajär jes te ly jen yhteissuunnittelu - Suunnittelussa tarkastellaan potilaan / asiakkaan polkua ja pal velun tar vet ta niin kuin sen todellisuudessa halutaan tapahtuvan. Tilat py ri tään rakentamaan erikoissairaanhoidon ja pe rus ter vey den huollon rajapinnalle potilaan polkua mukaillen niin, että potilas saa kai ken tarvitsemansa hoidon saman palvelukokonaisuuden yksikössä jous-

9 ta vas ti. - Esim. akuutin aivoinfarktin saanut potilas siirretään päivystyksestä suo raan tehohoitoyksikköön, jossa hoidetaan sairauden kriittisin vaihe. Tämän jälkeen potilas siirretään erikoissairaanhoidon akuut ti kuntou tuk ses ta vastaavaan tiimiin, josta on suora yhteys prosessin seuraa vaan eli subakuuttista kuntoutus/- hoitovaiheesta vastaavaan tiimiin, jossa sekä erikoissairaanhoidon että perusterveydenhuollon osaa mi nen moniammatillisine tiimeineen ovat käytössä. Hen ki lös töjen väliset synergiahyödyt myös esim. työvuorosuunnittelussa voidaan hyödyntää maksimaalisesti. - Suunnittelu kytkeytyy myös Kiurun tuottamien palveluiden uu delleen or ga ni soin tiin, jossa haetaan erikoisalojen välisten raja- aitojen ma dal ta mis ta ja yhteistyön tehostamista. Nykyisiin laboratorion ti loihin on mm. suunniteltu medisiinisten poliklinikkatoimintojen ja päi väsai raa lan siirtämistä. Alustavasti yhteisessä projektisuunnittelussa on kaavailtu uuden rakennettavan toimintayksikön tiloihin ra ken net tavak si myös uudet toimitilat laboratorion analyysi- ja näyt teen ot to toimin taa varten. Näin ollen uuden toimintayksikön suunnittelu- ja raken nus han ke yhdistyy kiinteästi Kiurun remontin viimeiseen vai heeseen ja sen aikataulutukseen. 7. Yhteenveto perusteluista Kokkolan terveyskeskussairaalan uu dis ra ken nus hank keel le - Uuden terveyskeskussairaalan rakentaminen on perusteltua tilojen toi mi mat to muu den ja huonon teknisen kunnon vuoksi. Kau pun ginhal li tus ja sosiaali- ja terveyslautakunta ovat tehneet jo aiemmin esityk siä ja päätöksiä, jotka tukevat ajatusta ter veys kes kus sai raa lahank keen käynnistämisestä. - Hankkeen visio, suunnitteluprosessin toiminnalliset kokonaisuudet, yh teis suun nit te lu Kiurun toimitilajärjestelyihin liittyen ja koko maa kunnan kattava sote- yhteistyö suunnitteluvaiheessa kuvastavat to del lista pyrkimystä päästä ikäihmisten sosiaalipalveluiden- pe rus ter veyden huol lon ja erikoissairaanhoidon välisten raja- aitojen häi vyt tä miseen. Tavoitteena on luoda tarkoituksenmukainen toiminnallinen integ raa tio niin, että Kokkolan palvelurakenteessa havaitut vinoumat voi daan korjata ja tehostamispotentiaalit saavuttaa sekä vastata tu levai suu den kasvavaan palveluntarpeeseen korjaamalla rakenteita avo hoi to pai not tei sem paan suuntaan. - Hankkeessa tarvitaan Kokkolan kaupungin eri toimialojen yh teis työtä ja asiantuntijuutta läpi koko prosessin sekä yhteistyötä alueen sote- organisaatioiden kesken. Henkilöstöpalveluiden rooli konk re ti soituu yksikkötasoisen tarkastelun alussa, jolloin henkilöstöresurssit mää rän ja osaamisen näkökulmasta hahmottuvat. Ra ken ne muu toksen yhteydessä tehdään myös selkeä henkilöstösuunnitelma. - Uuden toimintayksikön rakentamishanke nivoutuu yhteen pää terveys ase man ja vanhan terveyskeskussairaalan pe rus-kor jaus hankkee seen. Näin ollen em. hankkeiden ja koko sairaalanmäen suun nit-

10 te lun koordinoimiseksi on jatkossa järkevää perustaa tar peen mu kainen strateginen ohjausryhmä. Tätä strategista ohjausryhmää koskien tehdään jatkossa oma erillinen pykälä ja päätösehdotus so si aali- ja terveyslautakunnalle ja kaupunginhallitukselle. - Hankesuunnittelu on hyvässä vauhdissa ja vaatii jatkuvaa työ ryhmien työskentelyn ohjaamista ja koordinointia sekä tuotosten / tu losten analysointia ja synteesin tekemistä niin, että suun nit te lu pro ses sia ohjaava visio ja tavoitteet toteutuvat. Tästä syystä hankkeelle on rekry toi ta va oma terveyskeskussairaalahankkeen toiminnallisesta suunnit te lus ta vastaava projektipäällikkö, joka voi ohjausryhmän ohjauksessa huolehtia suunnitteluprosessin etenemisestä tavoiteaikataulun mukaisesti. Sotejohtaja Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle 1 uuden terveyskeskussairaalan investointihankkeen hyväksymistä ja sitoutumista edellä esitettyyn aikatauluun 2 että terveyspalvelujohtaja valtuutetaan palkkaamaan määräaikainen projektipäällikkö n. 50 % työajalla enintään vuoden ajaksi terveyskeskussairaalahankkeen toiminnallisen suunnittelun läpiviemiseen. Projektipäällikön palkkakustannukset katetaan talousarvion 2015 ja talous-suunnitelman investointiosan sosiaali- ja terveystoimelle varatusta sairaalan suunnittelumäärärahasta. Palkkakustannukset ovat enintään että terveyspalvelujohtaja valtuutetaan hankkimaan terveyskeskussairaalan suunnitteluprojektin tueksi asiantuntijapalvelua enintään eurolla. Asiantuntijapalvelun hankintakustannukset katetaan myös em. suunnittelumäärärahasta. Em. määrärahasta katetaan myös tutustumiskäynnit meneillään oleviin sairaalasuunnittelu ja rakentamishankkeisiin vertailutiedon (benchmarking) hankkimiseksi. Käsittely Sotejohtaja Kokouksen alussa sosiaali- ja terveysjohtaja täsmensi päätösesitystään. Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle 1 uuden terveyskeskussairaalan rakentamisen periaatteellista hyväksymistä ja sitoutumista edellä esitettyyn aikatauluun 2 että sosiaali- ja terveysjohtaja valtuutetaan palkkaamaan

11 määräaikainen projektipäällikkö n. 50 % työajalla enintään vuoden ajaksi terveyskeskussairaalahankkeen toiminnallisen suunnittelun läpiviemiseen. Projektipäällikön palkkakustannukset katetaan talousarvion 2015 ja talous-suunnitelman investointiosan sosiaali- ja terveystoimelle varatusta sairaalan suunnittelumäärärahasta. Palkkakustannukset ovat enintään että sosiaali- ja terveysjohtaja valtuutetaan hankkimaan terveyskeskussairaalan suunnitteluprojektin tueksi asiantuntijapalvelua enintään eurolla. Asiantuntijapalvelun hankintakustannukset katetaan myös em. suunnittelumäärärahasta. Em. määrärahasta katetaan myös tutustumiskäynnit meneillään oleviin sairaalasuunnittelu ja rakentamishankkeisiin vertailutiedon (benchmarking) hankkimiseksi. Päätös Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi täsmennetyn päätösesityksen kohdat 1-3. Soc. o. h. direktören Social- och hälsovårdsnämnden besluter föreslå att stadsstyrelsen 1 godkänner investeringsprojektet ett nytt hälsocentralsjukhus och förbinder sig till ovan nämnda tidtabell 2 befullmäktigar direktören för hälsotjänster att anställa en projektchef på viss tid med arbetstid 50 % för högst ett år för att genomföra verksamhetsplaneringen. Projektchefens lönekostnader täcks med de planeringsanslag för sjukhuset som reserverats i investeringsdelen i budgeten 2015 och ekonomiplanen för social- och hälsovården. Lönekostnaderna är högst befullmäktigar direktören för hälsotjänster att som stöd för planeringsprojektet upphandla sakkunnigtjänster för högst euro. Upphandlingskostnaderna för sakkunnigtjänsterna täcks också av ovan nämnda planeringsanslag. Med ovan nämnda anslag täcks också studiebesök till pågående sjukhusplaneringsoch byggnadsprojekt för att skaffa jämförelseuppgifter (benchmarking). Behandling I början av sammanträdet preciserade social- och hälsodirektören sitt beslutsförslag.

12 Soc. o. h. direktören Social- och hälsovårdsnämnden besluter föreslå att stadsstyrelsen 1 principiellt godkänner byggande av ett nytt hälsocentralsjukhus och förbinder sig till ovan nämnda tidtabell 2 befullmäktigar social- och hälsodirektören att anställa en projektchef på viss tid med arbetstid 50 % för högst ett år för att genomföra verksamhetsplaneringen. Projektchefens lönekostnader täcks med de planeringsanslag för sjukhuset som reserverats i investeringsdelen i budgeten 2015 och ekonomiplanen för social- och hälsovården. Lönekostnaderna är högst befullmäktigar social- och hälsodirektören att som stöd för planeringsprojektet upphandla sakkunnigtjänster för högst euro. Upphandlingskostnaderna för sakkunnigtjänsterna täcks också av ovan nämnda planeringsanslag. Med ovan nämnda anslag täcks också studiebesök till pågående sjukhusplaneringsoch byggnadsprojekt för att skaffa jämförelseuppgifter (benchmarking). Beslut Social- och hälsovårdsnämnden godkände punkterna 1-3 i preciserade beslutsförslaget.

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti Sosiaali- ja terveyslautakunta 109 19.09.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 118 10.10.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 124 24.10.2017 Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen Perusturvalautakunta 3 21.02.2017 Kaupunginhallitus 4 06.03.2017 Kaupunginvaltuusto 3 27.03.2017 Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1. - 31.12.2016 306/02.02.00/2015 Perla 21.02.2017 3 Valmistelija:

Lisätiedot

Lapuan kaupungin lausunto terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta vuosille

Lapuan kaupungin lausunto terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta vuosille Perusturvalautakunta 4 24.04.2018 Kaupunginhallitus 4 07.05.2018 Perusturvalautakunta 5 16.10.2018 Kaupunginhallitus 11 22.10.2018 Lapuan kaupungin lausunto terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta vuosille

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Vakanssien perustaminen ikäihmisten kuntoutuksen vahvistamiseksi 339/02.02.

Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Vakanssien perustaminen ikäihmisten kuntoutuksen vahvistamiseksi 339/02.02. Perusturvalautakunta 119 22.09.2016 Kunnanhallitus 324 17.10.2016 Vakanssien perustaminen ikäihmisten kuntoutuksen vahvistamiseksi 339/02.02.00/2016 Perusturvalautakunta 22.09.2016 119 Perusturvan toimialalla

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perla 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 06 438 4101, 044 438 4101 ja vs. perusturvajohtaja

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen toiminnan järjestäminen Emeliehemmetissä

Tehostetun palveluasumisen toiminnan järjestäminen Emeliehemmetissä Sosiaali- ja terveyslautakunta 164 14.09.2015 Kaupunginhallitus 479 28.09.2015 Kaupunginhallitus 533 26.10.2015 Tehostetun palveluasumisen toiminnan järjestäminen Emeliehemmetissä 501/02.07.00/2015 SosTe

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen Perusturvalautakunta 3 20.02.2018 Kaupunginhallitus 3 05.03.2018 Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1. - 31.12.2017 388/02.02.00/2016 Perla 20.02.2018 3 Valmistelija: Talouspäällikkö Päivi

Lisätiedot

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178 Kunnanhallitus 178 09.08.2017 Välitilinpäätös 30.6.2017 87/030.032/2016 KHALL 178 Selostus: Kunnan hallintosäännön 20 mukaisesti tehtäväalueen sitovat toi min ta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01. Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.01/2011 Perla 07.04.2015 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna

Lisätiedot

Yksityisteiden hoidon järjestäminen

Yksityisteiden hoidon järjestäminen Tekninen lautakunta 68 04.12.2018 Kaupunginhallitus 8 14.01.2019 Kaupunginvaltuusto 3 04.02.2019 Tekninen lautakunta 16 26.03.2019 Kaupunginhallitus 64 15.04.2019 Kaupunginvaltuusto 22 27.05.2019 Yksityisteiden

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta

Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 6 30.08.2016 Perusturvalautakunta 4 25.09.2018 Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIAn kuntasopimusten uusiminen ja kuntarhoitus vuosille 2017-2018 / kuntarahoitus

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014. Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1.

Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014. Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1. Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014 Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1.2015 351/00.01.02/2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.09.2014 110

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan terveyskeskuksen, sairaalan ja kotihoidon tilanne

Valtuustoaloite / Heinolan terveyskeskuksen, sairaalan ja kotihoidon tilanne Sosiaali- ja terveyslautakunta 62 21.04.2015 Kaupunginhallitus 167 11.05.2015 Valtuustoaloite / Heinolan terveyskeskuksen, sairaalan ja kotihoidon tilanne 4277/00.02.00/2015 Sotela 21.04.2015 62 Valmistelijat:

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Valtuustoaloite: Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon valinnanvapauden toteutuminen Kainuun SOTE:ssa

Valtuustoaloite: Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon valinnanvapauden toteutuminen Kainuun SOTE:ssa Yhtymävaltuusto 11 17.06.2015 Hallitus 142 19.08.2015 Yhtymävaltuusto 21 21.12.2015 Valtuustoaloite: Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon valinnanvapauden toteutuminen Kainuun SOTE:ssa YV 11 Yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Perusturvalautakunta Perusturvan vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelma 838/ /2016. Perusturvalautakunta

Perusturvalautakunta Perusturvan vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelma 838/ /2016. Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 3 26.01.2017 Perusturvan vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelma 838/02.02.02/2016 Perusturvalautakunta 26.01.2017 3 Kunnanvaltuusto hyväksyi 14.11.2016 120 vuoden 2017 talousarvion

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Tekninen palvelukeskus on saanut valmiiksi päivitetyn Pattasten päiväkodin hankesuunnitelman Hankesuunnitelma esitellään kokouksessa.

Tekninen palvelukeskus on saanut valmiiksi päivitetyn Pattasten päiväkodin hankesuunnitelman Hankesuunnitelma esitellään kokouksessa. TULEVAISUUSLAUTAKUNTA 45 10.04.2018 RAKENNETUN 49 17.04.2018 YMPÄRISTÖN LAUTAKUNTA KAUPUNGINHALLITUS 163 07.05.2018 KAUPUNGINHALLITUS 192 14.05.2018 Pattasten päiväkodin hankesuunnitelma 217/10.1003.100302/2018

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/silmäasema Fennica Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/silmäasema Fennica Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 271 24.08.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/silmäasema Fennica Oy 750/61/616/2011 STLTK 271 Silmäasema Fennica Oy on pyytänyt Sosi aali- ja terveysalan

Lisätiedot

Pitkäjänteisen kiinteistöstrategian tai kunnan tilapalveluohjelman laati mi nen tapahtuu yhdessä kunnan muun palvelutuotannon suun nit telun

Pitkäjänteisen kiinteistöstrategian tai kunnan tilapalveluohjelman laati mi nen tapahtuu yhdessä kunnan muun palvelutuotannon suun nit telun Tekninen lautakunta 9 26.02.2015 Tekninen lautakunta 20 15.04.2015 Tekninen lautakunta 33 08.10.2015 Tekninen lautakunta 68 13.10.2016 Tekninen lautakunta 8 16.02.2017 Tekninen lautakunta 48 02.11.2017

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 380 09.11.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy 1068/61/616/2011 STLTK 380 Botnia Scan Oy on pyytänyt sosiaali- ja ter veysalan lupa- ja valvontavirastolta

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Hulevesimaksun käyttöönotto

Hulevesimaksun käyttöönotto Hulevesimaksun käyttöönotto KARA 0 Valmistelijat: tekninen johtaja Nina Kujala, p. 044 7809 331, ta louspääl lik kö Hanna Ekholm-Kippo, p. 044 7809 313, suun nit te lu in si nöö ri Minna Väisänen, p. 044

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira/Fanin Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira/Fanin Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 256 06.10.2010 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira/Fanin Oy 761/61/616/2010 STLTK 256 Fanin Oy Kuopiosta on pyytänyt lupaa Sosi aali- ja terveysalan

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Pohjois-Kymen sairaalan ja Carean välinen työnjako ja sairaalainvestointien yhdistäminen

Pohjois-Kymen sairaalan ja Carean välinen työnjako ja sairaalainvestointien yhdistäminen Kaupunginhallitus 21 30.01.2017 Kaupunginhallitus 63 21.02.2017 Kaupunginhallitus 105 10.04.2017 Pohjois-Kymen sairaalan ja Carean välinen työnjako ja sairaalainvestointien yhdistäminen 14239/00.01.02/2016

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa

Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa Kaupunginhallitus 294 19.09.2016 Kaupunginhallitus 303 26.09.2016 Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa 542/05.11.03/2016 Kaupunginhallitus 19.09.2016 294 Hallintojohtaja Riitta

Lisätiedot

2. TUTUSTUN KIRKKOONI

2. TUTUSTUN KIRKKOONI 2. TUTUSTUN KIRKKOONI Ikonit kuuluvat ortodoksiseen kirkkoon ja kotiin 1. Laita rasti niiden kuvien viereen, joihin sinusta ikoni voisi kuulua. Väritä kuvat. 2. Kirjoita kir-jain-kor-teil-la-si sana IKONI.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 208 18.08.2010 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy 604/61/616/2010 640/61/616/2010 STLTK 208 Invalidiliiton Asumispalvelut

Lisätiedot

Va. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että: 1) hallintojohtajan virka täytetään julkisella hakumenettelyllä,

Va. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että: 1) hallintojohtajan virka täytetään julkisella hakumenettelyllä, Kaupunginhallitus 8 09.01.2017 Kaupunginhallitus 54 13.02.2017 Kaupunginhallitus 95 13.03.2017 Kaupunginhallitus 122 10.04.2017 Kaupunginhallitus 153 08.05.2017 Kaupunginhallitus 189 30.05.2017 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8).

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8). Sivistyslautakunta 155 22.09.2015 Kunnanhallitus 274 05.10.2015 Esiopetuksen järjestämistavat ja -paikat 1.8.2016 alkaen 911/12.00.01/2015 SIVLTK 22.09.2015 155 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT

Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT 114/01.00/2014 KHALL 30.06.2014 167 (Valmistelija kunnanjohtaja Kristiina Järvenpää,

Lisätiedot

Vanhus- ja hoitopalvelut:

Vanhus- ja hoitopalvelut: Sosiaali- ja terveysltk 198 12.09.2017 Sosiaali- ja terveysltk 206 26.09.2017 HYVINVOINTIPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2018 507/02.02.00/2017 SOSTE 12.09.2017 198 Valmistelijat vs. talouspäällikkö Raila

Lisätiedot

A-SI-A-KAS ON TOI-MIN-TAM-ME LÄH-TÖ-KOH-TA. 1 A-SI-A-KAS TIE-TÄ KÄYT-TÄÄ - TAIK-KA PA-PE-REI-TA TÄYT-TÄÄ.

A-SI-A-KAS ON TOI-MIN-TAM-ME LÄH-TÖ-KOH-TA. 1 A-SI-A-KAS TIE-TÄ KÄYT-TÄÄ - TAIK-KA PA-PE-REI-TA TÄYT-TÄÄ. TIEHALLINTO OTJEH/J/ Tmi,,kjjwv Kirjasto Asiakkuusaapinen on tehty havainnoltistamaan Tiehallinnon johtokunnassa 30.9.2002 hyväksyttyä asiakkuusstrategiaa. Aapista ovat työstäneet Outi Ryyppö, Otti Haavisto,

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Marjoniemen terveyskeskussairaalan osaston 4 toiminnan päättäminen

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Marjoniemen terveyskeskussairaalan osaston 4 toiminnan päättäminen Kaupunginhallitus 23 08.02.2016 Kaupunginhallitus 53 07.03.2016 Marjoniemen terveyskeskussairaalan osaston 4 toiminnan päättäminen 11303/06.00.00/2016 Kh 08.02.2016 23 Tausta ja perustelut Hyvinvointipalveluiden

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Meri-Lapin kehittämiskeskus ry:n lausuntopyyntö sitoutumisesta Länsi-Pohjan Sote projektisuunnitelmaan

Meri-Lapin kehittämiskeskus ry:n lausuntopyyntö sitoutumisesta Länsi-Pohjan Sote projektisuunnitelmaan Sosiaali- ja terveyslautakunta 115 20.09.2016 Kaupunginhallitus 312 26.09.2016 Kaupunginvaltuusto 119 17.10.2016 Sosiaali- ja terveyslautakunta 152 29.11.2016 Meri-Lapin kehittämiskeskus ry:n lausuntopyyntö

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Aikataulutavoite on mennessä.

Aikataulutavoite on mennessä. Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 104 29.09.2011 ORIVEDEN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA 2012-2025 208/32/2011 Hyte 104 Sosiaali- ja terveyslautakunnan 12.10.2005 kokouksessa asettaman Oriveden vanhustenhuollon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 71 18.06.2014 Sosiaali- ja terveysltk. 34 19.03.2015

Sosiaali- ja terveysltk. 71 18.06.2014 Sosiaali- ja terveysltk. 34 19.03.2015 Sosiaali- ja terveysltk. 71 18.06.2014 Sosiaali- ja terveysltk. 34 19.03.2015 LÄÄKKEIDEN KONEELLINEN ANNOSJAKELU KOTIHOIDOSSA JA YMPÄRIVUOROKAUTISESSA HOIDOSSA SOTEL 18.06.2014 71 Valmistelu: Vanhus- ja

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00. Kaupunginhallitus 312 05.12.2016 Kaupunginvaltuusto 87 12.12.2016 Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.00/2016 Khall 05.12.2016 312 Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Avustuksen myöntäminen Sydän-Satakunnan Urheiluhallit Oy:n toiminnan turvaamiseksi ajalle

Avustuksen myöntäminen Sydän-Satakunnan Urheiluhallit Oy:n toiminnan turvaamiseksi ajalle Vapaa-aikalautakunta 15 27.01.2015 Avustuksen myöntäminen Sydän-Satakunnan Urheiluhallit Oy:n toiminnan turvaamiseksi ajalle 6.10.2014 30.4.2015 67/531/2014 KH 06.10.2014 211 Sydän-Satakunnan Urheiluhallit

Lisätiedot

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 161 14.09.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 44 16.03.2016 771/00.01.02/2015. SosTe 161

Sosiaali- ja terveyslautakunta 161 14.09.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 44 16.03.2016 771/00.01.02/2015. SosTe 161 Sosiaali- ja terveyslautakunta 161 14.09.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 44 16.03.2016 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain ja alueellisen sote-organisaation valmistelun eteneminen ja em.

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/satucon Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/satucon Oy Hallitus 46 16.01.2013 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/satucon Oy H 46 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto on 14.12.2012 an ta nut päätöksen 1002/05.01.11.02.01/2011Satucon

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin rakennusten arvo- ja korjausvelkaselvityksen päivitys 2016

Kajaanin kaupungin rakennusten arvo- ja korjausvelkaselvityksen päivitys 2016 Ympäristötekninen lautakunta 132 30.11.2016 Kajaanin kaupungin rakennusten arvo- ja korjausvelkaselvityksen päivitys 2016 YMTK 132 (valm. Markku Haverinen) Trellum Consulting Oy on tehnyt useita tilakeskuksen

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen

Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 176 12.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 14 13.02.2014 Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen 288/02.05.00/2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite harrastustakuusta

Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite harrastustakuusta Sivistyslautakunta 19 28.03.2017 Kaupunginhallitus 102 18.04.2017 Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite 27.10.2016 harrastustakuusta 211/00.01.06/2016 SIVI 28.03.2017 19 Kokoomuksen valtuustoryhmä

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Otsikko Sivu 258 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,

VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Otsikko Sivu 258 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2018 590 Aika 17.09.2018 klo 16:00-17:20 Paikka Marttinen, Paunu- sali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 258 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, 592 pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot