ANTIKOAGULAATIOHOIDON KEHITTÄMISMAHDOLLISUUDET KUOPION JA LOHJAN KAUPUNGEISSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ANTIKOAGULAATIOHOIDON KEHITTÄMISMAHDOLLISUUDET KUOPION JA LOHJAN KAUPUNGEISSA 5.5.2015"

Transkriptio

1 ANTIKOAGULAATIOHOIDON KEHITTÄMISMAHDOLLISUUDET KUOPION JA LOHJAN KAUPUNGEISSA

2 Antikoagulaatiohoidon kehittäminen Kuopiossa 1/20 SISÄLTÖ TEKIJÄT... 2 TIIVISTELMÄ JOHDANTO AINEISTO JA MENETELMÄT SELVITYKSEN TOTEUTUS ANTIKOAGULAATION HOITOVAIHTOEHDOT: VARFARIINI JA SUORA ANTIKOAGULANTTI SELVITYKSESSÄ MALLINNETUT ANTIKOAGULAATIOHIODON PROSESSIT TTR-ARVO VARFARIINIHOIDON TOTEUTUMISEN ARVIOINNISSA INR-ARVON LISÄKSI KUSTANNUSKOMPONENTTIEN JA YKSIKKÖKUSTANNUSTEN MÄÄRÄYTYMINEN TULOKSET ANTIKOAGULAATIOHOIDON JÄRJESTÄMISMUOTO ERI ANTIKOAGULAATIOHOITOPROSESSIEN POTILASKOHTAISET VUOSIKUSTANNUKSET SUORA ANTIKOAGULANTTI VAIHTOEHTOISENA HOITOMUOTONA JOHTOPÄÄTÖKSET LÄHTEET LIITTEET LIITE 1: TYÖAJANSEURANTA LOHJALLA... 20

3 Antikoagulaatiohoidon kehittäminen Kuopiossa 2/20 TEKIJA%T Fredrik Herse, KTM Nordic Healthcare Group Pekka Kallionpää, KTM Nordic Healthcare Group Riikka-Leena Leskelä, TkT Nordic Healthcare Group Nordic Healthcare Group on Suomen johtava sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämiseen erikoistunut yritys. Konsernin liiketoiminta-alueet ovat johdon konsultointi, erikoisalakohtainen benchmarking ja parhaat käytännöt sekä työkalut. Tyypillisimpiä asiakkaita ovat sairaanhoitopiirit, kunnat, yhdistykset, säätiöt ja yksityiset yritykset.

4 Antikoagulaatiohoidon kehittäminen Kuopiossa 3/20 TIIVISTELMA% Tässä selvityksessä mallinnettiin antikoagulaatiohoidon prosessi perusterveydenhuollon avohoidossa ja kotihoidossa Kuopion ja Lohjan kaupungeissa, minkä avulla määritettiin antikoagulaatiohoidosta aiheutuvat potilaskohtaiset vuosikustannukset. Kustannusten lisäksi tavoitteena oli selvittää resurssien kulutus antikoagulaatiohoidossa sekä löytää keinoja, miten voidaan vähentää antikoagulaatiohoitoon käytettävää resurssia ja pienentää hoidosta aiheutuvia kokonaiskustannuksia. Kokonaiskustannuksilla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa vain perusterveydenhuollossa tapahtuvan antikoagulaatiohoitoprosessin kustannuksia. Esimerkiksi komplikaatioiden aiheuttamia lisäkustannuksia ei ole otettu huomioon eikä terveystaloustieteellisiä kokonaisvaikutuksia ole arvioitu. Kustannukset jaettiin suoriin (työntekijöiden palkat, lääkkeet, laboratorion näytteenotto) ja epäsuoriin (potilaan matkakustannukset ja ansionmenetys). Antikoagulaatiohoito voidaan toteuttaa joko varfariinilla tai niin kutsutulla suoralla antikoagulantilla. Varfariinihoidossa olevien potilaiden lääkitystä on säännöllisesti seurattava laboratoriokokein, mikä vaatii merkittävästi aikaa ja voimavaroja sekä hoitavalta henkilökunnalta että potilaalta. Suora antikoagulantti ei sen sijaan vaadi jatkuvaa tiivistä seurantaa, jolloin säästetään hoitoresursseja ja kustannuksia. Suora antikoagulantti on kuitenkin potilasta kohden vuodessa keskimäärin 404 euroa perinteistä varfariinihoitoa kalliimpaa, kun komplikaatioiden kustannuksia eikä sivu- ja kerrannaisvaikutuksia huomioida. Ei ole kuitenkaan tarkoituksenmukaista verrata suorien antikoagulanttien aiheuttamia lääkekustannuksia keskimääräiseen varfariinihoitoon. Suorat antikoagulantit ovat vaihtoehtona, kun perinteinen varfariinihoito ei ole tarkoituksenmukainen hoitomuoto esimerkiksi hoidollisesti tai potilaan näkökulmasta. Kuopion ja Lohjan kaupungin näkökulmasta suora antikoagulantti on lähes poikkeuksetta varfariinihoitoa edullisempi vaihtoehto ja lisäksi sen avulla voidaan vapauttaa hoitajaresursseja tuottavampaan työhön sekä säästää laboratoriokustannuksissa. Toisaalta Kelan ja potilaan maksuosuudet nousevat potilaasta riippuen. Parhaan hoitomuodon valitsemiseksi on tärkeää tunnistaa potilasryhmiä, joille suora antikoagulantti on sekä kustannustehokkaampi että hoidollisesti tarkoituksenmukaisempi vaihtoehto. Kustannustehokkuuden, resurssien käytön ja potilastyytyväisyyden kannalta tällaisia erityisiä ryhmiä ovat tutkimuksen mukaan esimerkiksi potilaat, jotka eivät saavuta hoitotasapainoa varfariinilääkityksellä, työikäiset, Kelan matkakorvausta saavat eläkeläiset sekä uudet eteisvärinää sairastavat potilaat. Varfariini on edelleen kannattava hoitomuoto potilailla, jotka saavuttavat hoitotasapainon ja pysyvät siinä. Kuopiossa ja Lohjalla voidaan antikoagulaatiohoidon kehittämistyöllä vapauttaa hoitajaresursseja ja säästää kunnalle aiheutuvissa kustannuksissa sekä parantaa potilastyytyväisyyttä. Kehitystyötä tehdään tehostamalla varfariinihoitoa ja hyödyntämällä nykyistä enemmän suoria antikoagulantteja. Identifioidut kehitystoimenpiteet ovat: perinteisen varfariinihoidon prosessin tehostaminen käyttöönottamalla yhtenäinen ohjeistus potilaiden siirtäminen perinteisestä varfariinihoidosta omahoitoon potilaita siirtäminen perinteisestä varfariinihoidosta suoralla antikoagulanttilääkityksellä toteutettavaan hoitoon. Kuopiossa pikamittareiden nykyistä suurempi hyödyntäminen kotihoidossa Suoran antikoagulantin nykyistä suurempi hyödyntäminen uusien hoidon aloittavien eteisvärinäpotilaiden kanssa Arvioitu säästö edellä mainituilla toimenpiteillä Kuopion kaupungille voi olla taloudellisesti jopa euroa. Osa säästöstä toteutuu vapautuneina hoitajaresursseina (jopa neljä henkilötyövuotta) varfariinihoidosta. Lohjalla voidaan saavuttaa euron säästö, jossa on mukana 0,5 vapautunutta hoitajahenkilötyövuotta.

5 Antikoagulaatiohoidon kehittäminen Kuopiossa 4/20 1 JOHDANTO Pitkäaikainen antikoagulaatiohoito on Suomessa perinteisesti toteutettu varfariinilla. Kelan tilastoissa vuonna 2014 varfariinista lääkekorvauksia saaneita oli yli henkilöä, joista suurin osa vaatii jatkuvaa laboratoriomonitorointia INR-tutkimuksella (International Normalized Ratio). Vuodesta 2008 korvausta saaneiden henkilöiden määrä on kasvanut keskimäärin 5,0 % vuodessa. Jokaisella lääkkeen jatkuvalla käyttäjällä hoitotasapainon saavuttaminen ja ylläpito edellyttävät INR-arvon toistuvaa, säännöllistä seurantaa. Antikoagulaatiohoito nykyisessä muodossaan varfariinilla toteutettuna vaatiikin kunnan terveydenhuollon avopalveluilta paljon aikaa ja resursseja erityisesti sairaanhoitajilta. Tulevaisuudessa terveydenhuollon tarve kasvaa ja resurssien saatavuus on entistäkin haasteellisempaa. Kehittämällä antikoagulaatiohoitoa voidaan sairaanhoitajien ja lääkäreiden aikaa vapauttaa muuhun kliiniseen toimintaan, jonka avulla pystytään tarjoamaan ennaltaehkäiseviä palveluita. Resurssien käytön ja kustannusten optimoimiseksi on tarpeellista hahmottaa antikoagulaatiohoidon vaatima aika sekä hoidosta aiheutuva kustannusten jakautuminen suoriin ja epäsuoriin kustannuksiin. Suoria kustannuksia ovat esimerkiksi lääkitys ja työntekijöiden palkka; epäsuoria puolestaan potilaiden matkakustannukset näytteenottoon sekä siitä aiheutuva ansionmenetys. Uusien lääkeaineiden, nk. suorien oraalisten antikoagulanttien, kehittymisen ja käyttöönoton myötä antikoagulaatiohoidon hoitokäytännöt ovat muuttumassa. Antikoagulaatiohoidon aiemmissa tutkimuksissa on keskitytty ensisijaisesti varfariinihoidon kokonaiskustannusten ja kustannusvaikuttavuuden arviointiin. Tutkimusten avulla varfariinilla toteutettavaa antikoagulaatiohoidon prosessia on kehitetty, mutta vain vähän on kiinnitetty huomiota resurssien käyttöön, tarkoituksenmukaiseen hoitoon sekä potilaille parhaiten soveltuvan hoitomuodon (varfariinilla vai suoralla antikoagulantilla toteutettu hoito) tai hoitoprosessin (perinteinen vai omahoitona toteutettu varfariinihoito) valitsemiseen. Tässä selvityksessä mallinnettiin antikoagulaatiohoidon prosessi perusterveydenhuollon avohoidossa ja kotihoidossa. Tehdyn mallinnuksen avulla määritettiin antikoagulaatiohoidosta aiheutuvat potilaskohtaiset kustannukset. Tavoitteena oli selvittää antikoagulaatiohoidon nykytila (prosessit) ja resurssien kulutus prosessin eri vaiheissa sekä löytää keinoja, miten vähentää antikoagulaatiohoitoon käytettävää resurssia ja pienentää hoidosta aiheutuvia kokonaiskustannuksia. Kokonaiskustannuksilla tarkoitetaan vain mallinnetun perusterveydenhuollon jatkuvan hoitoprosessin kustannuksia eikä esimerkiksi komplikaatioiden aiheuttamia lisäkustannuksia ole sisällytetty eikä terveystaloustieteellisiä vaikutuksia arvioitu.

6 Antikoagulaatiohoidon kehittäminen Kuopiossa 5/20 2 AINEISTO JA MENETELMA%T 2.1 SELVITYKSEN TOTEUTUS Selvityksessä mallinnettiin antikoagulaatiohoidon prosessi erikseen Kuopion ja Lohjan kaupungeille. Tutkimuksen haluttiin valita mukaan kaksi hoitokäytännöiltään riittävän erilaista kuntaa; Kuopiossa ollaan vasta yhdenmukaistamassa toimintaa ja ottamassa omahoitoa käyttöön, kun Lohjalla ollaan kehitystyössä pidemmällä. Mallinnuksen avulla määritettiin antikoagulaatiohoidon eri vaiheisiin käytetty sairaanhoitajien ja lääkäreiden työpanos sekä arvioitiin potilaskohtaiset vuosittaiset kokonaiskustannukset huomioiden myös epäsuorat kustannukset potilaiden matkakustannukset ja ansionmenetys. Samalla tavoin toteutettu mallintaminen molemmille kaupungeille mahdollistaa kaupunkien vertailukelpoisuuden. Prosessia ja käytänteitä on arvioitu ensisijaisesti haastatteluiden avulla. Tutkimusta varten haastateltiin henkilöitä usealta organisaation eri tasolta ylilääkäreistä ja palvelupäälliköistä sairaanhoito-avustajiin ja lähihoitajiin. Selvityksen aikana haastateltiin yhteensä 21 työntekijää. Suurimman yksittäisen ryhmän muodostivat terveyskeskuksissa antikoagulaatiohoitoa päivittäin tekevät lääkäri-hoitajatyöparit. Käytännön työtä tekevien henkilöiden haastatteluilla päästään pureutumaan toteutuneiden ja olemassa olevien käytänteiden tutkimiseen ja arviointiin pelkän tilastollisen tutkimuksen sijaan. Kuopiossa hoitajien ja lääkäreiden käyttämä aika perustuu yksinomaan haastatteluissa saatuihin vastauksiin; Lohjalla suoritettiin sairaanhoitajien osalta työajanseuranta laboratorionäytteenottojen tulkintaan, kirjaamiseen ja tulosten potilaalle ilmoittamiseen käytetystä ajasta. Haastatteluiden ja Lohjan työajanseurannan lisäksi on hyödynnetty kirjallisuutta mm. potilaiden keskimääräistä hoitotasolla pysymistä arvioitaessa. Selvityksen toteutus ja fokusalueet on esitetty alla Kuviossa 1. Kuviossa esitetyt kustannuskomponentit on tarkemmin kuvattu osiossa 2.4. Kustannuskomponentit ja yksikkökustannusten määräytyminen. KUVIO 1. Selvityksen toteutus ja fokusalueet

7 Antikoagulaatiohoidon kehittäminen Kuopiossa 6/ ANTIKOAGULAATION HOITOVAIHTOEHDOT: VARFARIINI JA SUORA ANTIKOAGULANTTI Antikoagulaatiohoito voidaan toteuttaa joko varfariinilla tai niin kutsutulla suoralla antikoagulantilla. Varfariinihoidossa olevien potilaiden lääkitystä on säännöllisesti seurattava laboratoriokokein, mikä vaatii merkittävästi aikaa ja voimavaroja sekä hoitavalta henkilökunnalta että potilaalta. Suorien antikoagulanttien etuna on, että jatkuvaa tiivistä seurantaa ei tarvita. Kuviossa 2 on kuvattu varfariinilla toteutettavan ja suoran lääkityksen hoitoprosessit: KUVIO 2. Antikoagulaatiohoidon hoito varfariinilla ja suoralla antikoagulantilla. Varfariinin tärkeimmät edut ovat antikoagulaatiovasteen havainnoiminen laboratorioseurannalla lääkkeenottoajasta riippumatta ja vastalääkitysmahdollisuus. Varfariinin vaikutus voidaan kumota vuotokomplikaatioiden tai esimerkiksi leikkauksen yhteydessä k-vitamiinilla tai jääplasmalla. Lisäksi varfariini on potilaalle suorilta kustannuksiltaan merkittävästi suoraa antikoagulanttia edullisempi vaihtoehto. Haittoja puolestaan ovat jatkuva INR-kontrollien tarve ja yksilöllinen annosvaste sekä ruokavalion, alkoholin ja lääkkeiden vaikutus annosvasteeseen. Hoitotasapainon saavuttaminen ja ylläpito edellyttävät INR:n seurantaa aluksi 1-2 kertaa viikossa ja myöhemmin normaalisti 3-4 viikon välein. Annoksen muutos näkyy INR-tuloksessa 2-5 vuorokauden kuluttua. Suositellut hoitotasot ovat 2,0-3,0 eteisvärinässä sekä laskimotromboosin estossa tai hoidossa ja 2,5-3,5 tekoläppäpotilaalla sekä suuren tromboosiriskin yhteydessä (Puhakka 2011). Hoitotason heittelehtiessä komplikaatiot lisääntyvät ja suuren käyttäjämäärän vuoksi verenvuotokomplikaatiot ovat melko tavallisia potilailla. Yli puolet säännöllisessä varfariinihoidossa olevista potilaista on yli 75-vuotiaita (Kela), joilla suurella osalla on monimuotoisia sydän- ja verisuonisairauksia, kuten sydämen vajaatoiminta, kohonnut verenpaine tai sepelvaltimotauti, mikä lisää komplikaatioriskiä (Fimea 2012). Varfariinille vaihtoehtoinen tapa toteuttaa antikoagulaatiohoito on suora antikoagulanttilääkitys. Uusien oraalisten antikoagulanttien kehitystyön tavoitteena on ollut löytää varfariinille turvallinen, tehokas ja mahdollisimman kohdespesifinen vaihtoehto. Uusista lääkkeistä on Suomessa toistaiseksi vähän käyttökokemusta verrattuna useaan muuhun Euroopan maahan. Uusien lääkkeiden etuina ovat vaikutuksen nopea alku, rutiininomaisen laboratorioseurannan tarpeettomuus sekä ruokavalion, alkoholin tai lääkkeiden vaikuttamattomuus annosvasteeseen. (Lassila et al. 2011). Lisäksi laajoista kliinisistä tutkimuksista on saatu näyttöä suorien antikoagulanttien tehosta ja turvallisuudesta varfariiniin verrattuna (ks. Connolly ym. 2009; Granger ym. 2011; Patel ym. 2011).

8 Antikoagulaatiohoidon kehittäminen Kuopiossa 7/20 Uusien lääkkeiden haittana voidaan pitää vastalääkkeen puuttumista. Vaikutusta ei pystytä toistaiseksi kumoamaan, mikä saattaa vaikeuttaa potilaan hoitoa erityistilanteissa (Lassila et al. 2011). Uusien antikoagulaatio-hoitoon käytettävien lääkkeiden hinta ja lääkebudjettivaikutus on myös käyttöä rajoittava tekijä. Lääkkeiden hinnat ja niiden Kela-korvattavuus ovat jatkuvassa muutoksessa, mutta uusien lääkkeiden käyttö maksaa nykyisillä säännöksillä potilaalle itselleen merkittävästi enemmän kuin varfariinin käyttö, jos pelkästään lääkkeen hinta otetaan huomioon. Uusien antikoagulanttien vaikutusta ei tarvitse rutiininomaisesti seurata laboratoriotutkimuksilla, mutta erityistilanteiden varalta tulisi olla keinoja mitata lääkevastetta. Suoran antikoagulantin vuosittaiset lääkehoidon kokonaiskustannukset potilasta kohden ovat n euroa potilaasta riippumatta, koska lääkkeen hinnan lisäksi muita kuluja ei käytännössä ole. Kun lasketaan hinta potilaan menetetylle ajalle, laboratoriokustannuksille, lääkäri- ja hoitohenkilökunnan työajalle, koulutukselle sekä lääkkeelle, perinteinen varfariinihoito maksaa aiempien tutkimusten arvioiden perusteella euroa vuodessa potilasta kohden tarkastelutavasta riippuen (Hallinen ym. 2014; Vienonen 2014; Heino 2014). 2.3 SELVITYKSESSÄ MALLINNETUT ANTIKOAGULAATIOHOIDON PROSESSIT Tutkimuksessa arvioitiin neljää toisista eroavaa hoitoprosessia, jotka mallinnettiin kustannusanalyysin pohjaksi: 1) Perinteinen perusterveydenhuollon avohoidon varfariinihoito 2) Varfariinilla toteutettava omahoito 3) Varfariinilla toteutettava kotihoito sekä 4) Suoralla antikoagulaatiolääkityksellä toteutettu hoito KUVIO 3. Perusterveydenhuollon avohoidon varfariinilla toteutettava perinteinen hoito ja omahoito. NHG Consulting Oy Y-tunnus

9 Antikoagulaatiohoidon kehittäminen Kuopiossa 8/20 Kuviossa 3 on esitetty esimerkki perinteisestä varfariinihoidon prosessista, jossa potilaat käyvät itsenäisesti laboratoriossa INR-näytteenotossa keskimäärin 2-4 viikon välein. Prosessi on jaettu kolmeen vaiheeseen: aloitusvaiheeseen, hoitotasapainoon ja tihennettyyn seurantaan. Varfariinihoidon aloitusvaiheessa INRtasapainoa seurataan jopa 1-2 kertaa viikossa vähitellen näytteenottoväliä pidennetään, hoitotasapainon saavuttaminen kestää tyypillisesti 4-6 viikkoa, mutta osa potilaista ei saavuta hoitotasapainoa lainkaan. Hoitotasapainossa olevilla potilailla INR-arvoa seurataan keskimäärin neljän viikon välein, tihennetyssä seurannassa tyypillisesti 1-2 viikon välein. Lääkäri tai hoitaja tulkitsee näytteenoton tulokset ja useimmiten hoitaja soittaa tulokset potilaalle. Potilaan ollessa hoitotasapainossa (INR-näytteenoton tulos 2,0-3,5 hoitoindikaatiosta riippuen) lääkitykseen ei tarvitse tehdä muutosta; jos INR-arvo ylittää tai alittaa suosituksen tai erikseen määrätyn raja-arvon on potilaalle määritettävä uusi lääkeannostus sekä kontrolliväliä tihennettävä. Omahoidossa olevat potilaat käyvät INR-näytteenotossa kuten perinteisessäkin hoidossa, mutta INRnäytteenoton tulokset ilmoitetaan potilaalle automaattisesti tekstiviestillä sen sijaan, että hoitaja ilmoittaa tuloksista. Hoitotasapainossa olevilla potilailla omahoitojärjestelmä säästääkin erityisesti hoitajaresursseja, koska tulosten ilmoittaminen ei vaadi erillistä hoitajilta puhelinsoittoa potilaalle kuin poikkeustapauksissa. Kotihoidossa INR-näytteenotto toteutetaan kotikäynnin yhteydessä joko pikamittarilla tai suoninäytteellä. Laitteen käytön kustannukset muodostuvat laiteinvestoinneista ja näytteenottoliuskoista sekä laitteen käyttökoulutuksesta ja kalibroinnista. Pikamittarilla suoritetun näytteenoton tulkitseminen ja potilaan ohjeistaminen voidaan tehdä välittömästi. Jos INR-seuranta toteutetaan suoninäytteiden avulla, näyte viedään tai lähetetään laboratorioon tutkittavaksi ja potilaalle ilmoitetaan myöhemmin tuloksista sekä annetaan jatkolääkityksestä ohjeistus. 2.4 TTR-ARVO VARFARIINIHOIDON TOTEUTUMISEN ARVIOINNISSA INR-ARVON LISÄKSI Varfariinihoidon toteutumisen arviointiin on kehitetty myös TTR-arvo (Time in Therapeutic Range). Yksittäisten INR-näytteenottojen sijaan tarkastellaan laskennallista INR-arvoa jokaiselle hoitopäivälle, minkä avulla voidaan määrittää aika hoitoalueella eli TTR. TTR voidaan laskea potilaskohtaisesti tai esimerkiksi hoitoyksikkökohtaisesti arvioitaessa potilaiden varfariinihoidon toteutumista. Toistaiseksi TTR-arvo lasketaan pääsääntöisesti manuaalisesti, mutta potilaskohtaiseen TTR:n laskemiseen käytettyä aikaa ei arvioitu tässä selvityksessä. TTR sopii sekä vakiintuneen hoidon seurantaan että hoidon laadun mittariksi. Varfariinihoidon arvioidaan toteutuvan hyvin, kun TTR-arvo ylittää 70 % eli INR-arvo on yli 70 % ajasta hoitotasolla (Käypä hoito). Varfariinihoidon toteutumisesta on tehty useita tutkimuksia sekä Suomessa että kansainvälisesti, mutta vain vähän on kiinnitetty huomiota hoidon tarkoituksenmukaisuuteen. Esimerkiksi vuonna 2012 toteutetussa suomalaisessa tutkimuksessa HUS-alueen kunnissa 63,6 % INR-mittaustuloksista oli hoitoalueella ja 77,5 % laajennetulla hoitoalueella (Helin et al. 2012). Oulussa tehdyssä tutkimuksessa vuonna 2011 varfariinihoidossa olevilta potilailta otettiin keskimäärin 15,9 INR-koetta vuodessa. Koetuloksista 63,8 % oli hoitotasolla ja 77,6 % laajennetulla hoitotasolla. 54,7 %:lla tutkimuksen potilaista varfariinihoito oli hyvällä tasolla eli TTR > 70 %. Parhaiten hoitotasolla olivat vuotiailta potilailta mitatut INR-tulokset (Leskelä et al. 2013). Halisen (2013) mukaan TTR-arvon pitää olla suurempi kuin 60 %, jotta varfariinihoito hyödyttää potilasta. Hallisen ym. (2014) tutkimuksen mukaan noin puolet potilaista sai sellaista varfariinihoitoa, jonka hyötyä, kustannusvaikuttavuutta tai laatua voidaan pitää vähintäänkin epätyydyttävänä. Yhteenvetona edellisten tutkimusten perusteella voidaan todeta, että n. 65 % mittaustuloksista voidaan arvioida olevan hoitotasolla. Hoidon taso kuitenkin vaihtelee potilaiden kesken erittäin paljon: n. 55 % potilaista on hoitotasapainossa suurimman osan aikaa (TTR > 70 %), mutta osa potilaista ei hyödy hoidosta ollenkaan. Potilaiden antikoagulaatiohoitoa pitääkin tarkastella kokonaisuutena eikä pelkästään seurata edellistä mittaustulosta. Antikoagulaatiohoito on suunniteltava nykyistä yksilöllisemmin sekä arvioitava onko varfariinihoito

10 Antikoagulaatiohoidon kehittäminen Kuopiossa 9/20 vai suora antikoagulantti tarkoituksenmukaisempi hoitomuoto huomioiden kokonaiskustannusten lisäksi potilaan elämäntilanne ja omat hoitoon liittyvät toiveet. 2.5 KUSTANNUSKOMPONENTTIEN JA YKSIKKÖKUSTANNUSTEN MÄÄRÄYTYMINEN Antikoagulaatiohoidosta aiheutuvat kustannuskomponentit on jaettu suoriin (työntekijöiden palkat, lääkkeet, laboratorion näytteenotto) ja epäsuoriin (potilaan matkakustannukset ja ansionmenetys). Koulutuksesta ja tietojärjestelmistä aiheutuvat kustannukset on sisällytetty palkka- ja näytteenottokustannuksiin. Yksikkökustannuksia arvioitaessa on käytetty kaupunkikohtaisten tietojen ohella julkisia tilastoaineistoja: sekä työntekijöiden palkkakustannukset että potilaiden ansionmenetys on arvioitu THL:n Terveydenhuollon yksikkökustannukset julkaisun avulla. Palkkakustannukset on inflaatiokorjattu Tilastokeskuksen palkkatilastojen avulla vastaamaan vuotta Matkakustannukset perustuvat keskimääräiseen Kelan matkakorvaustilastoista laskettuun kustannukseen ja paikallisen julkisen liikenteen matkojen hintoihin. Kuviossa 4 on esitetty potilaskohtaisen kokonaiskustannuksen muodostaminen eri kustannuskomponenteista sekä kuvan jälkeen yksityiskohtaiset kuvaukset hyödynnetystä tausta-aineistosta kustannusten määrittämisessä. Tarkasteluun ei ole sisällytetty mahdollisten komplikaatioiden aiheuttamia kustannuksia. Toisin sanoen potilaskohtainen vuosikustannus huomioi vain jatkuvasta lääkityksestä sekä sen seurannasta ja toteuttamisesta aiheutuvat kustannukset. KUVIO 4. Kuopion kaupungin yksikkökustannukset ja kustannuskomponentit perinteisessä varfariinihoidossa Matkakustannus: Julkisen paikallisliikenteen matkalipun hinta (meno + paluu). Kelan matkakorvauksen saajille on käytetty Kelan tilastoimaa keskimääräistä kustannusta sekä saajien osuutta.

11 Antikoagulaatiohoidon kehittäminen Kuopiossa 10/20 Ansionmenetys: Arvioitu kirjallisuuden perusteella työikäisten osuus antikoagulaatiohoidossa olevista potilaista ja heille 1h ansionmenetystä laboratorio- tai vastaanottokäyntiä kohden. Työikäisten INR-mittausten osuudeksi on arvioitu 19 % HUS:n aineiston perusteella (Helin et al. 2012). Yhden tunnin keskimääräinen ansionmenetys on 21 eur (Kapiainen et al. 2014). Lääkehoidon kustannus: Lääkkeen annostus Käypä hoito -suosituksen mukaan ja lääkkeen myyntihinta Kelan tietokannasta. Valtioneuvosto on antanut asetuksen lääketaksasta, jonka mukaan lääkkeen vähittäishinta määräytyy. Tässä tutkimuksessa on käytetty lääkkeiden hintalautakunnan terveystalousselvityksiä käsittelevän ohjeen mukaan lääkkeen hintana arvonlisäverotonta vähittäismyyntihintaa. Työpanos: Lääkärin ja hoitajan kuhunkin prosessivaiheeseen käyttämä arvioitu työaika (arvio perustuu haastatteluihin ja Lohjan osalta itse suoritettuun työajan seurantaan). Työvoiman tunti- ja suoritekustannus perustuu vuoden 2014 tasolle inflaatiokorjattuihin THL:n julkaisemiin terveydenhuollon yksikkökustannuksiin vuonna 2011 (Kapiainen et al. 2014). INR-mittaukset: Mittausten yksikköhinnat perustuvat Islab:n ja HUSlab:n laboratoriohinnastoihin. Mittausmäärä on prosessimallinnuksen avulla saatu keskimääräinen vuosittainen potilaskohtainen mittausmäärä. Muut kustannukset: Muita kustannuksia, joita tässä selvityksessä ei ole huomioitu varfariinihoidon kokonaiskustannuksiin ovat komplikaatioista aiheutuvat kustannukset; esimerkiksi aivohalvaukset ja verenvuodot. Laskelmissa ei ole myöskään arvioitu kardioversion kustannuksia eri antikoagulaatihoitoa saavilla potilailla. Kardioversiota ei voida toteuttaa suunnitellusti, jos varfariinipotilas on huonossa hoitotasapainossa ja se siirtyy uuteen ajankohtaan. aiheuttaen lisäkustannuksia sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa. Lisäksi potilaille ja omaisille aiheutuu aineettomia kustannuksia, joita ei ole arvotettu (esim. potilaan vaiva hoidon opettelusta, omaisten antama tuki varfariinipotilaalle sekä ruoka-aine ja lääkeinteraktioiden aiheuttama vaiva).

12 Antikoagulaatiohoidon kehittäminen Kuopiossa 11/20 3 TULOKSET 3.1 ANTIKOAGULAATIOHOIDON JÄRJESTÄMISMUOTO Kuopiossa varfariinihoito perusterveydenhuollossa on toteutettu perinteisen mallin mukaan: pääsääntöisesti potilaat käyvät laboratoriossa INR-näytteenotossa eikä potilailla itsellään ole pikamittareita käytössä. Perustilanteessa joko hoitaja tai lääkäri tulkitsee näytteenoton tulokset ja hoitaja soittaa potilaalle yhtenäinen ohjeistus työnjaosta puuttuu. Haastatteluita tehtäessä Kuopiossa ei ollut vielä omahoitoa käytössä, mutta omahoitopilotti aloitettiin tammikuussa 2015 sekä samalla valmisteltiin yhdenmukaista varfariinihoidon prosessia ja ohjeistusta henkilöstölle. Selvityksen tekohetkellä työnjako lääkärien ja hoitajien kesken vaihteli työpareittain sekä tilanteen mukaan, sillä kaupungin tasolla ei ollut yhtenäistä ohjeistusta työnjaosta. Hoitaja-lääkärityöparit jakoivatkin vastuuta ja työtä pääasiassa hoitajan osaamistason ja sen mukaan, kenellä sattui olemaan aikaa Kotihoidossa INR-mittaus suoritetaan pääosin suonensisäisesti yksittäisillä alueilla on kuitenkin käytössä pikamittarit. Suonensisäisesti otetut näytteet on kuljetettava laboratorioon ja potilaalle on ilmoitettava myöhemmin näytteenoton tuloksista ja hoito-ohjeista. Lohjan antikoagulaatiohoitoon verrattuna merkittävimmät erot ovat omahoitojärjestelmä, ajankäyttö INRtulosten tulkintaan ja ilmoittamiseen perinteisessä varfariiniprosessissa sekä kotihoidossa pikamittareiden systemaattinen hyödyntäminen. Kuviossa 5 on esitetty varfariinihoidon toteutuksen eroavaisuus Kuopiossa ja Lohjalla. KUVIO 5. Varfariinihoidon toimintamalli Kuopiossa ja Lohjalla.

13 Antikoagulaatiohoidon kehittäminen Kuopiossa 12/ ERI ANTIKOAGULAATIOHOITOPROSESSIEN POTILASKOHTAISET VUOSIKUSTANNUKSET Antikoagulaatiohoidon kustannukset perinteisessä varfariinihoidossa potilasta kohden ovat Kuopiossa vuodessa keskimäärin 633 euroa (oletuksella, että INR-näytteenotoista 65 % hoitotasapainossa) tihennetyn seurannan kustannus potilasta kohden on 888 euroa (INR-näytteenotto 2 viikon välein) ja hoitotasapainossa olevan 495 euroa (INR-näytteenotto 4 viikon välein). Lohjalla keskimääräinen perinteisessä varfariinihoidossa olevan potilaan vuosikustannus on 614 euroa eli n. 3 % Kuopiota alhaisemmat. Kuviossa 6 on esitetty keskimääräiset potilaskohtaiset vuosikustannukset hoitomuodoittain Kuopiossa ja Lohjalla. Näytteenottokustannukset ovat Kuopiossa Lohjaa edullisemmat, mutta hoitohenkilöstö käyttää enemmän aikaa näytteenottojen tulkintaan ja tulosten potilaalle ilmoittamiseen, mikä selittää pääosan kustannuserosta. Tutkimuksen tuloksia tulkittaessa on huomioitava, että Kuopiossa hoitohenkilöstön varfariinihoitoon käytetty aika perustuu haastatteluihin, mutta Lohjalla työajanseurantaan. Omahoitopotilaan kustannus Lohjalla on keskimäärin 521 euroa vuodessa eli ~18 % alhaisemmat verrattuna Kuopion perinteisen varfariinipotilaan keskimääräiseen vuosikustannukseen. Omahoidon pienempi kustannustaso perustuu kuitenkin ensisijaisesti valikoituun potilasjoukkoon, jolla on keskimääräistä vähemmän INRmittauksia (haastatteluiden perusteella arviolta n. 85 % mittauksista hoitotasapainossa). Kuviossa 6 on esitetty omahoidon kustannukset vertailukelpoisina tihennetyn seurannan ja hoitotasapainossa olevan potilaan prosesseille. Kotihoidossa keskimääräinen potilaskohtainen kustannus Kuopiossa on 543 euroa. Lohjalla kotihoidon varfariinihoito pystytään toteuttamaan jopa yli 17 % edullisemmin Kuopioon verrattuna. Ero johtuu suoninäytteiden pidempään viemästä näytteenottoajasta ja erillisestä tarpeesta ilmoittaa näytteenoton tuloksista jälkikäteen potilaalle. Kustannusero on todellisuudessa arvioitua suurempi, koska kotihoidossa toteutettavan varfariinihoidon kustannuksiin ei ole huomioitu INR-näytteiden laboratorioon kuljettamisen aiheuttamia kustannuksia. KUVIO 6. Antikoagulaatiohoidon potilaskohtaiset vuosikustannukset keskimäärin (65 % mittauksista hoitotasapainossa).

14 Antikoagulaatiohoidon kehittäminen Kuopiossa 13/20 Kuopiossa avohoidon potilaan keskimääräisistä vuosikustannuksista (Kuvio 6) suorien kustannusten (hoitohenkilöstön työpanos, INR-näytteenotto ja lääkkeet) osuus on lähes kaksi kolmannesta. Kolmannes, 210 eur, aiheutuu hoidon vaatimasta työpanoksesta ja on täten kunnalle suora kustannus. Lisäksi kunta maksaa INR-näytteenoton 148 euroa, joten kunnan suora kustannus on 358 euroa eli 56 % kokonaiskustannuksista. Potilaalle ja Kelalle suoria kustannuksia (lääkkeet) hoidosta koituu ainoastaan 30 euroa, mikä on alle 5 % vuosikustannuksista. Epäsuoria kustannuksia (matkat, ansionmenetys) kertyy vuosittain potilaalle ja Kelalle keskimäärin 245 euroa, mikä on lähes 40 % kokonaiskustannuksista. KUVIO 7. Tihennetyn seurannan ja hoitotasapainon kustannukset. Kuviossa 7 on esitetty erillisinä perinteisen varfariinihoidon tihennetyn seurannan ja hoitotasapainossa olevien potilaiden keskimääräiset vuosikustannukset. Hoitotasapainossa olevien potilaiden välillä ei ole merkittävää kustannuseroa, joten ensisijaisen tavoitteen pitäisi olla kehittää ei-hoitotasapainossa olevien potilaiden hoitoa. Kuopiossa INR-näytteenotto on edullisempaa, mutta hoitajien ja lääkäreiden työpanos on suurempi. Omahoidon tihennetyssä seurannassa on huomioitava, että sairaanhoitajien ei ole oletettu käyttävän aikaa INRtuloksien tulkitsemiseen ja jatkotoimenpiteiden potilaalle ilmoittamiseen.

15 Antikoagulaatiohoidon kehittäminen Kuopiossa 14/ SUORA ANTIKOAGULANTTI VAIHTOEHTOISENA HOITOMUOTONA Suora antikoagulantti on kuitenkin potilasta kohden vuodessa keskimäärin 404 euroa perinteistä varfariinihoitoa kalliimpaa, kun komplikaatioiden kustannuksia eikä sivu- ja kerrannaisvaikutuksia huomioida. Suoraa antikoagulanttia ei ole kuitenkaan tarkoituksenmukaista verrata keskimääräiseen varfariinihoitoon, vaan nähdä vaihtoehtona, kun perinteinen varfariinihoito ei ole tarkoituksenmukainen hoitomuoto esimerkiksi hoidollisesti tai potilaan näkökulmasta. Uusista lääkkeistä hyötyvät hoidollisesti eniten ne, joiden varfariinihoitoa ei onnistuta turvallisesti toteuttamaan, jolloin sekä vuoto- että tukosvaara ovat uhkana. Suoraa antikoagulanttia käyttävillä potilailla aivoverenvuodon suhteellinen riski laskee 52 % verrattuna varfariinia käyttäviin potilaisiin. (Ruff ym. 2014). Aivoverenvuoto saattaa aiheuttaa aivohalvauksen tai johtaa kuolemaan yhden aivohalvauksen elinikäiset kustannukset ovat n euroa (Meretoja 2012). Kuopion ja Lohjan kaupunkien kustannusten näkökulmasta suora antikoagulantti on lähes poikkeuksetta varfariinihoitoa edullisempi vaihtoehto, sillä lääkekustannukset eivät kohdistu kaupungeille, ja sen avulla voidaan vapauttaa hoitajaresursseja muuhun tuottavampaan työhön sekä säästää laboratoriokustannuksissa. Mahdollisimman tarkoituksenmukaisen ja tehokkaan hoitomuodon määrittämiseksi potilaan näkökulmasta on tärkeää tunnistaa potilasryhmiä, joille suora antikoagulantti on sekä kustannustehokkaampi että hoidollisesti tarkoituksenmukaisempi vaihtoehto. Kustannustehokkuuden, resurssien käytön ja potilastyytyväisyyden kannalta tällaisia erityisiä ryhmiä ovat esimerkiksi potilaat, jotka eivät saavuta hoitotasapainoa varfariinilääkityksellä, työikäiset potilaat sekä Kelan matkakorvausta saavat eläkeläiset. Kuviossa 8 on esitetty edellä mainittujen potilasryhmien kustannukset. Työikäisten keskimääräinen kustannus on todennäköisesti tässä arvioitua korkeampi, sillä työikäisillä aiempien tutkimusten (Leskelä et al. 2013; Helin et al. 2012) perusteella INRmittauksista on hoitotasapainossa alle 60 % kustannusten määrittämisessä käytetyn 65 %:n sijaan. KUVIO 8. Suoran antikoagulantin ja eri potilasryhmien kustannukset.

16 Antikoagulaatiohoidon kehittäminen Kuopiossa 15/20 Suora antikoagulantti on taloudellisesti edullisempi hoitomuoto verrattuna varfariinihoitoon silloin, kun INRnäytteenottoja on tehtävä useammin kuin 10 vuorokauden välein. Kuviossa 9 on kuvattu mittausten lukumäärän eli INR-näytteenottofrekvenssin (ts. hoitotasapainossa oloajan) vaikutus varfariinihoidon potilaskohtaiseen vuosikustannukseen. KUVIO 9. INR-seurantavälin vaikutus varfariinihoidon potilaskohtaiseen vuosikustannukseen.

17 Antikoagulaatiohoidon kehittäminen Kuopiossa 16/20 4 JOHTOPÄÄTÖKSET Kuopiossa voidaan antikoagulaatiohoidon kehittämistyöllä vapauttaa hoitajaresursseja ja säästää kunnalle aiheutuvissa kustannuksissa sekä parantaa potilastyytyväisyyttä. Kehitystyötä tehdään tehostamalla varfariinihoitoa sekä hyödyntämällä nykyistä enemmän suoria antikoagulantteja. Identifioidut kehitystoimenpiteet ovat: perinteisen varfariinihoidon prosessin tehostaminen käyttöönottamalla yhtenäinen ohjeistus potilaiden siirtäminen perinteisestä varfariinihoidosta omahoitoon potilaita siirtäminen perinteisestä varfariinihoidosta suoralla antikoagulanttilääkityksellä toteutettavaan hoitoon. Kuopiossa pikamittareiden nykyistä suurempi hyödyntäminen kotihoidossa Suoran antikoagulantin nykyistä suurempi hyödyntäminen uusien hoidon aloittavien eteisvärinäpotilaiden kanssa Kuviossa 10 on esitetty Kuopion ja Kuviossa 11 Lohjan kaupungin antikoagulaatiohoidon säästöpotentiaali. Aiempien tutkimusten mukaan n. 45 %:lla potilaista varfariinihoito ei ole hyvällä tasolla eli TTR < 70 % (Leskelä et al. 2013). Potentiaali on arvioitu niin, että nämä 45 % hoidettaisiin suoralla antikoagulantilla, 20 % potilaista saataisiin omahoidon piirin, ja 35 % potilaista jatkaisi perinteisessä avohoidossa. Arvioitu säästö Kuopion kaupungille olisi jopa euroa. Saavutettu säästö vastaa n. 40 % antikoagulaatiohoidon kaupungin arvioiduista nykyisistä vuosikustannuksista. Potilaista 45 %:n siirtäminen suoran antikoagulantin piiriin vapauttaa jopa kolme hoitajahenkilötyövuotta. Potilaista 20 %:n siirtyminen omahoitoon vapauttaa 0,5 1 hoitajahenkilötyövuotta. Yhteensä edellä mainitulla tavoitteella voidaan siis vapauttaa jopa neljä hoitajahenkilötyövuotta toisiin tehtäviin. Miljoonaa euroa vuodessa KUVIO 10. Arvio Kuopion kaupungin antikoagulaatiohoidon nykyisistä kustannuksista ja säästöpotentiaalista 3 %:n prevalenssilla.

18 Antikoagulaatiohoidon kehittäminen Kuopiossa 17/20 Perinteisen varfariiniprosessin kustannuksiin ja resurssinkulutukseen voi vaikuttaa tehostamalla prosessia sekä ohjeistamalla yhtenäisen työnjaon lääkärin ja hoitajien välillä. Omahoitoon siirtyminen vapauttaa hoitajan työpanosta, mutta ei välttämättä vähennä hoidon kokonaiskustannuksia merkittävästi. Mahdolliset ohjelmistoihin liittyvät maksut voivat kasvattaa omahoidon kustannuksia suhteessa perinteiseen hoitoprosessiin, jos kiinteä vuosikustannus suhteessa omahoidon potilasmäärään on liian suuri. Jotta omahoitopalvelu ei kasvattaisi kokonaiskustannuksia, omahoitopalvelu saa Kuopiossa maksaa enintään 3,5 euroa yhtä INR-näytettä kohden. Lohjan kaupungille vastaavalla laskelmalla säästö olisi n euroa, mikä vastaa n. 30 % arvioiduista kaupungin nykykustannuksista. Käytännössä säästö saavutettaisiin kasvattamalla suoran antikoagulaatiohoidon osuutta. Saavuttamalla tavoitteet voidaan vapauttaa 0,5 hoitajahenkilötyövuotta. Miljoonaa euroa vuodessa KUVIO 11. Arvio Lohjan kaupungin antikoagulaatiohoidon nykyisistä kustannuksista ja säästöpotentiaalista 2,5 %:n prevalenssilla. Resurssien vapauttamisen maksimointi ja kustannusten merkittävä lasku edellyttävät uudenlaista potilasohjausta: huonossa hoitotasapainossa olevat potilaat pitäisi ohjat suorille lääkkeille, hyvässä hoitotasapainossa olevat omahoitoon kyvykkyyden sallimissa rajoissa. Lisäksi hyvässä hoitotasapainossa olevista potilaista suositellaan etsittäväksi ryhmiä, joille on kokonaiskustannusten näkökulmasta tarkoituksenmukaista ehdottaa hoitoa suoraan antikoagulantilla. Myös uusille potilaille on esiteltävä eri hoitomuodot sekä niiden hyvät ja huonot puolet päätöksenteon tueksi. Lääkärien tietoisuus suoran antikoagulanttien käyttöönotossa vaihtelee ja selkeää yhtenäistä toimintaohjeistusta ei ole. Haastatteluiden perusteella suoraan lääkitykseen siirtyminen tapahtuu useimmiten potilaan aloitteesta. Soveltuvien potilaiden tunnistamista varten suositellaan kehitettäväksi jatkuva prosessi: esim. TTR:n hyödyntäminen ja suorasta antikoagulantista hyötyvien potilasryhmien identifiointi sekä automaattinen poiminta. Poimintaa varten suositellaan rakennettavaksi automaattinen järjestelmä, joka hyödyntää nykyisiin

19 Antikoagulaatiohoidon kehittäminen Kuopiossa 18/20 potilastietojärjestelmiin kerättyä tietoa. Tutkimusprojektin tulosten seurauksena Lohjalla on jo aloitettu kehittämään potilaiden seurantakäytäntöjä. Hoitajat esimerkiksi välittävät INR-tuloksia nykyisin puhelimien lisäksi tekstiviestien avulla ja hoitajien koulutusta on lisätty. Jatkossa INR-koulutuksen lisäksi tarjotaan myös TTRlaskemisen koulutusta. Lisäksi on mahdollista, että hoitotulosten parantamiseksi toiminta keskitetään aiempaa pienemmälle hoitajajoukolle. Käypä hoito -suosituksen (2014) mukaan valinta varfariinin ja suorien antikoagulanttien välillä tehdään yksilöllisesti, huomioiden edut ja haitat sekä potilaan toiveet. Päivitetyn hoitosuosituksen mukaan suorat antikoagulantit ovat hyvä valinta useille uusille potilaille, lyhytaikaiseen hoitoon (esim. rytminsiirron yhteydessä) ja potilaille, joille varfariini ei sovellu esim. allergian takia, INR -seuranta ei onnistu, tai TTR on <70 % hyvästä hoitokomplianssista huolimatta (Käypä hoito -suositus 2014). Kuopiossa ja Lohjalla jatkotoiminnan kannalta on tärkeintä arvioida tarkoituksenmukaisin lääkitysvaihtoehto potilaalle kokonaisuus huomioiden: potilaat jotka eivät saavuta hoitotasapainoa määrätyssä ajassa siirretään varfariinihoidosta suoraan antikoagulanttilääkitykseen. Työikäisille, uusille potilaille sekä muille identifioiduille kalliille potilasryhmille kerrotaan heti hoito aloitettaessa suorasta antikoagulantista vaihtoehtona perinteiselle varfariinihoidolle.

20 Antikoagulaatiohoidon kehittäminen Kuopiossa 19/20 LÄHTEET Armstrong, E., Lassila, R. (2010) Antikoagulaatiohoidon edistysaskelia ja huolenaiheita. FINNANEST 43, Connolly, S.J., Ezekowitz, M.D., Yusuf, S. ym. (2009) Dabigatran versus warfarin in patients with atrial fibrillation. N Engl J Med; 361: Granger, C.B., Alexander, J.H., McMurray, J.J. ym. (2011) Apixaban versus warfarin in patients with atrial fibrillation. N Engl J Med; 365: Halinen, M. (2013) Tyydyttävän hoitotasapainon raja varfariinihoidossa. Suomen Lääkärilehti 9/2013, Hallinen, T., Soini, E.J., Asseburg, C. ym. (2014) Warfarin treatment among Finnish patients with atrial fibrillation: retrospective registry study based on primary healthcare data. BMJ Open; 4:e Heino, E. (2014) Eteisvärinään varfariini vai kalliimpi antikoagulantti? Mediuutiset Helin, T. Metso, T. Holvitie, J. Valtonen, K. Lassila, R. Mäki, T. Joutsi-Korhonen, L. (2013) TTR kuvastaa varfariinihoidon laatua. Suomen Lääkärilehti, 38/2013, Helin, T. Metso, T. Lassila, R. Mäki T., Joutsi-Korhonen L. (2012). INR-seurannan toteutuminen HUS-alueen perusterveydenhuollossa. Suomen Lääkärilehti, 20/2012, Kapiainen S., Väisänen A., Haula T. (2014). Terveyden- ja sosiaalihuollon yksikkökustannukset Suomessa vuonna Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos. Tampere: Suomen Yliopistopaino Oy Käypä hoito-suositus (2014). Eteisvärinä. Duodecim Lassila, R. Armstrong, E. Halinen, M. Albäck, A. Asmundela, H. Backman, J. Groundstroem, K. Joutsi- Korhonen, L., Kalliokoski, A. (2011) Uusien antikoagulanttien hallittu käyttöönotto. Suomen Lääkärilehti 38/2011, Leskelä, R., Schmidt, M., Hirsso P., Kettunen R., Tähtinen, T., (2013). Antikoagulaatiohoidon toteutuminen Oulun kaupungin avoterveydenhuollossa. Suomen lääkärilehti, 20/2013, a Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea (2012). Dabigatraanin hoidollinen ja taloudellinen arvo eteisvärinäpotilaan antikoagulaatiohoitona aivohalvausten ja systeemisten veritulppien ehkäisyssä varfariiniin verrattuna. Fimea kehittää, arvioi ja informoi julkaisusarja 4/2012. Meretoja, A. (2012) Aivohalvaus kallis kansansairautemme. Duodecim 2012;128: Ruff, CT., Giugliano, RP., Braunwald, E. ym. (2014) Comparison of the efficacy and safety of new oral anticoagulants with warfarin in patients with atrial fibrillation: a meta-analysis of randomised trials. Lancet 2014, 383, Patel, M.R, Mahaffey, K.W., Garg, J. ym. (2011) Rivaroxaban versus warfarin in nonvalvular atrial fibrillation. N Engl J Med; 365: Puhakka, J. (toim.), THL (2011) Antikoagulaatiohoidon käsikirja. Ohjeistus varfariinihoidon toteutuksesta. Tampere: Tampereen Yliopistopaino Oy Vienonen, M. (2014) ANTIKO-hanke vastaa väärään kysymykseen. Suomen Lääkärilehti, 3/2014, 122 Lisäksi tietolähteinä on käytetty Käypä hoito -suosituksia sekä Kansaneläkelaitoksen ja Tilastokeskuksen ylläpitämiä julkisia tilastoja sekä tutkimuksen aikana suoritettuja haastatteluita.

21 Antikoagulaatiohoidon kehittäminen Kuopiossa 20/20 LIITTEET LIITE 1: TYÖAJANSEURANTA LOHJALLA Lohjalla sairaanhoitohenkilöstö toteutti työajanseurannan: yhteensä 31 henkilöä suoritti viikon mittaisen havaintojakson. Seurantaan osallistuneet henkilöt olivat sairaanhoitajia ja terveyskeskusavustajia. Työntekijä kirjasi itsenäisesti päivän aikana tehtyjen INR-tulkintojen määrän sekä käytetyn kokonaisajan. Osa työntekijöistä eritteli ajankäytön kirjauksiin ja soittoihin tai arvioi sanallisesti, mihin käytetty aika prosessia kului. INR-tuloksia tulkittiin yhteensä 101 havaintopäivänä. Havainnot sisältävät 416 INR-tuloksen tulkintaa ja ilmoittamista. Sairaanhoitaja tarkistaa keskimäärin 4,2 INR-näytettä päivässä Hoitohenkilöstö käytti INR-tulosten seuraamiseen, tulkintaan ja potilaalle ilmoittamiseen yhteensä n. 34 tuntia eli INR-mittausta kohden keskimäärin 4,9 minuuttia. Huomionarvoista on, että tarkasteltava aika on tehokasta backoffice-työskentelyä eli aika ei sisällä esimerkiksi taukoja. Alla olevassa kuviossa on esitetty havaintojen jakauma. NHG Consulting Oy Y-tunnus

Antikoagulaatiohoidon toteutuminen Oulun kaupungin avoterveydenhuollossa

Antikoagulaatiohoidon toteutuminen Oulun kaupungin avoterveydenhuollossa Katsaus tieteessä Riikka-Leena Leskelä TkT Nordic Healthcare Group riikka-leena.leskela@nhg.fi Matti Schmidt KTM Nordic Healthcare Group Päivi Hirsso LT, yleislääketieteen ja terveydenhuollon erikoislääkäri,

Lisätiedot

Eteisvärinä ja aivoinfarktin ehkäisy

Eteisvärinä ja aivoinfarktin ehkäisy Eteisvärinä ja aivoinfarktin ehkäisy Tunne pulssisi -ammattilaisten koulutus 1.10.2013 / 9.12.2013 Kirsi Rantanen Neurologian erikoislääkäri, neurologian klinikka, HUS Aivoinfarkti Verisuonitukoksesta

Lisätiedot

Eteisvärinän antikoagulaatiohoito muutoksen myllerryksessä: Muuttuvatko kokonaiskustannus ja vaikuttavuus maksajan mukana? Erkki Soini, ESiOR Oy

Eteisvärinän antikoagulaatiohoito muutoksen myllerryksessä: Muuttuvatko kokonaiskustannus ja vaikuttavuus maksajan mukana? Erkki Soini, ESiOR Oy Eteisvärinän antikoagulaatiohoito muutoksen myllerryksessä: Muuttuvatko kokonaiskustannus ja vaikuttavuus maksajan mukana? Erkki Soini, ESiOR Oy 1 Kuka: Erkki Soini Toimitusjohtaja, terveystaloustieteilijä,

Lisätiedot

Fimea kehittää, arvioi ja informoi

Fimea kehittää, arvioi ja informoi Fimea kehittää, arvioi ja informoi SELKOTIIVISTELMÄ JULKAISUSARJA 4/2012 Eteisvärinän hoito Verenohennuslääke dabigatraanin ja varfariinin vertailu Eteisvärinä on sydämen rytmihäiriö, joka voi aiheuttaa

Lisätiedot

Selvitys: Telelääketieteen hyödyntämisellä yli 100 miljoonan euron vuosittainen hyöty verenohennuslääkityksen seurannassa

Selvitys: Telelääketieteen hyödyntämisellä yli 100 miljoonan euron vuosittainen hyöty verenohennuslääkityksen seurannassa Selvitys: Telelääketieteen hyödyntämisellä yli 1 miljoonan euron vuosittainen hyöty verenohennuslääkityksen seurannassa Sisältö 1. Johdanto: Selvityksen taustatiedot ja toteutus 2. Erilaiset hoitomallit

Lisätiedot

Eteisvärinän antikoagulaatiohoito. Seija Paakkinen LL, sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri Kardiologian alueylilääkäri PHHYKY

Eteisvärinän antikoagulaatiohoito. Seija Paakkinen LL, sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri Kardiologian alueylilääkäri PHHYKY Eteisvärinän antikoagulaatiohoito Seija Paakkinen LL, sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri Kardiologian alueylilääkäri PHHYKY Sidonnaisuudet Tukea esimiehen määräämiin koulutuksiin Bayer, Boehringer

Lisätiedot

Uudet antikoagulantit

Uudet antikoagulantit Suorat (=uudet) antikoagulantit ja niiden seuranta Antikoagulaatiohoitajat 30.3.2016 Pirjo Mustonen, kardiologi Keski-Suomen keskussairaala Uudet antikoagulantit Dabigatraani (Pradaxa ) Rivaroksabaanin

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Liite 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA Hallinto / Talous- ja suunnittelupalvelut Talouden tuki -yksikkö

HELSINGIN KAUPUNKI Liite 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA Hallinto / Talous- ja suunnittelupalvelut Talouden tuki -yksikkö HELSINGIN KAUPUNKI Liite 1 (5) Liite 2. (HEL 2017-011196) Tiivistelmä Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaisista kustannuksista vuonna 2016 Kuntaliiton vuosittain tekemässä vertailussa terveydenhuollon

Lisätiedot

MUUTTUVAT HOITOPROSESSIT YKSITYISSEKTORIN NÄKÖKULMASTA

MUUTTUVAT HOITOPROSESSIT YKSITYISSEKTORIN NÄKÖKULMASTA MUUTTUVAT HOITOPROSESSIT YKSITYISSEKTORIN NÄKÖKULMASTA Päivi Metsäniemi Kehittämisylilääkäri, Vastaanottotoiminnan palvelujohtaja Terveystalo 2016 14.3.2016 1 Esittely ja sidonnaisuudet LL 2003 Helsinki

Lisätiedot

Uusien antikoagulanttien laboratoriomonitorointi

Uusien antikoagulanttien laboratoriomonitorointi Uusien antikoagulanttien laboratoriomonitorointi Lotta Joutsi-Korhonen LT, kliinisen kemian erikoislääkäri HUSLAB ChemBio 24.3.2011 Lääkevasteen monitorointi (1) tehokkaan ja turvallisen hoidon toteuttamisessa

Lisätiedot

Keskustan ja Eteläinen Lähiklinikka 16. ja 17.11.2015 Lahden terveyskeskus Kari Korhonen lääkintöneuvos LKT, yleislääketieteen erikoislääkäri

Keskustan ja Eteläinen Lähiklinikka 16. ja 17.11.2015 Lahden terveyskeskus Kari Korhonen lääkintöneuvos LKT, yleislääketieteen erikoislääkäri Eteisvärinän verenohennushoidon uusia näkökulmia Keskustan ja Eteläinen Lähiklinikka 16. ja 17.11.2015 Lahden terveyskeskus Kari Korhonen lääkintöneuvos LKT, yleislääketieteen erikoislääkäri Mitä tarkoittaa

Lisätiedot

INR-poliklinikan kehittäminen Haukiputaan terveysasemalla

INR-poliklinikan kehittäminen Haukiputaan terveysasemalla INR-poliklinikan kehittäminen Haukiputaan terveysasemalla Marke Kinnunen, sairaanhoitaja/tiimivastaava 22.9.2016/Sairaanhoitajakoulutusta 120-vuotta Oulussa -juhlakonferenssi INR INR-termi tulee englanninkielen

Lisätiedot

Fimean suositus lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arvioinnista. Hannes Enlund Tutkimuspäällikkö Fimea

Fimean suositus lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arvioinnista. Hannes Enlund Tutkimuspäällikkö Fimea Fimean suositus lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arvioinnista Hannes Enlund Tutkimuspäällikkö Fimea hannes.enlund@fimea.fi Kysymyksiä joihin etsitään vastauksia? Onko uusi lääke A tehokkaampi

Lisätiedot

Yhteenveto selvityksestä päästökaupan markkinavakausvarannon vaikutuksista sähkön tukkuhintaan

Yhteenveto selvityksestä päästökaupan markkinavakausvarannon vaikutuksista sähkön tukkuhintaan Yhteenveto selvityksestä päästökaupan markkinavakausvarannon vaikutuksista sähkön tukkuhintaan Kesäkuu 215 Valtioneuvoston selvitysja tutkimustoiminnan julkaisusarja 9 /215 -yhteenveto Päästökauppajärjestelmän

Lisätiedot

Lääkevaihtoprojekti Lahdessa

Lääkevaihtoprojekti Lahdessa Lääkevaihtoprojekti Lahdessa 1.1.14 31.10.17 Tausta Lahden Omalääkärisi-terveysasemien eteisvärinäpotilaiden hoidon arviointi tapahtui loppuvuodesta 17. Terveysasemilla hoidettuja potilaita oli yhteensä

Lisätiedot

OMAHOITOLOMAKE Liite 3

OMAHOITOLOMAKE Liite 3 OMAHOITOLOMAKE Liite 3 Sinulle on varattu seuraava aika: Sairaanhoitajan vastaanotolle: Aika lääkärille ilmoitetaan myöhemmin Pyydämme Sinua syventymään hetkeksi omahoitoosi. Täytä tämä omahoitolomake

Lisätiedot

Paraneeko diabeteksen hoito Pisaralla? Pisara-hankekokonaisuuden seminaari 29.4.2010 Lääkintöneuvos, dosentti Ilkka Winblad

Paraneeko diabeteksen hoito Pisaralla? Pisara-hankekokonaisuuden seminaari 29.4.2010 Lääkintöneuvos, dosentti Ilkka Winblad Paraneeko diabeteksen hoito Pisaralla? Pisara-hankekokonaisuuden seminaari 29.4.2010 Lääkintöneuvos, dosentti Ilkka Winblad 1.1.2009 31.12.2012 Tehostetun hoitomallin vaikuttavuuden arviointi diabeteksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) Terveyslautakunta Tja/6 11.09.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) Terveyslautakunta Tja/6 11.09.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) 224 Toiminnan laatu Helsingin terveyskeskuksessa vuonna 2011 HEL 2012-001668 T 00 01 02 Päätös Käsittely päätti merkitä tiedoksi Toiminnan laatu Helsingin terveyskeskuksessa

Lisätiedot

Lääkkeiden taloudellinen arviointi Olli Pekka Ryynänen Itä Suomen yliopisto, Fimea

Lääkkeiden taloudellinen arviointi Olli Pekka Ryynänen Itä Suomen yliopisto, Fimea Lääkkeiden taloudellinen arviointi Olli Pekka Ryynänen Itä Suomen yliopisto, Fimea Lääkevalmisteiden arviointi Onko lääke tehokas ja turvallinen; täyttääkö se laatuvaatimukset? Lääkehoitojen arviointi

Lisätiedot

ANTIKOAGULANTTIHOITOA SAAVIEN ETEISVÄRINÄPOTILAIDEN SEURANTA PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA

ANTIKOAGULANTTIHOITOA SAAVIEN ETEISVÄRINÄPOTILAIDEN SEURANTA PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA ANTIKOAGULANTTIHOITOA SAAVIEN ETEISVÄRINÄPOTILAIDEN SEURANTA PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA Hannele Alatalo Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen laitos Tutkimusryhmä EPAK Joulukuu/2009

Lisätiedot

Eteisvärinä ja sen yleiset hoitoperiaatteet

Eteisvärinä ja sen yleiset hoitoperiaatteet Eteisvärinä ja sen yleiset hoitoperiaatteet Tunne pulssisi -ammattilaisten koulutus 1.10.2013 Mikko Syvänne Dosentti, kardiologian erikoislääkäri Ylilääkäri, Suomen Sydänliitto Mikä on eteisvärinä? Tunnetaan

Lisätiedot

Kuuluuko asiakkaan ääni laadun kehittämisessä? Case sydänsairaudet

Kuuluuko asiakkaan ääni laadun kehittämisessä? Case sydänsairaudet Kuuluuko asiakkaan ääni laadun kehittämisessä? Case sydänsairaudet Anna-Mari Hekkala LT, kardiologi Ylilääkäri, Suomen sydänliitto ry 1 Suomen Sydänliitto ry Sydän- ja verisuonisairaudet ovat suomalaisten

Lisätiedot

Liekkivammatilanne Suomessa sekä vammojen sairaalahoitokustannukset

Liekkivammatilanne Suomessa sekä vammojen sairaalahoitokustannukset Liekkivammatilanne Suomessa sekä vammojen sairaalahoitokustannukset Haikonen Kari, Lillsunde Pirjo 27.8.2013, Hanasaaren kulttuurikeskus, Espoo 27.8.2013 Kari Haikonen 1 Tutkimuksen lähtökohdat Tutkimus

Lisätiedot

Hemostaasiongelmia päivystyspotilaalla. Sisätautilääkäripäivät 27.11.2009 LT Pirjo Mustonen

Hemostaasiongelmia päivystyspotilaalla. Sisätautilääkäripäivät 27.11.2009 LT Pirjo Mustonen Hemostaasiongelmia päivystyspotilaalla Sisätautilääkäripäivät 27.11.2009 LT Pirjo Mustonen 1 1 Esitelmän sisältö varfariinia käyttävä potilas, jolla on aivoverenvuoto maksan vajaatoimintapotilas, joka

Lisätiedot

Kustannusvaikuttavuustiedon hyödyntäminen Hilan päätöksenteossa

Kustannusvaikuttavuustiedon hyödyntäminen Hilan päätöksenteossa Kustannusvaikuttavuustiedon hyödyntäminen Hilan päätöksenteossa Mareena Paldán yliproviisori Lääkkeiden hintalautakunta Sosiaali- ja terveysministeriö 1 Esityksen sisältö Lääkkeiden hintalautakunta Päätöksenteko

Lisätiedot

Lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointi. Terveysfoorumi 2011 Piia Peura Lääketaloustieteilijä Piia.Peura@fimea.fi

Lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointi. Terveysfoorumi 2011 Piia Peura Lääketaloustieteilijä Piia.Peura@fimea.fi Lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointi Terveysfoorumi 2011 Piia Peura Lääketaloustieteilijä Piia.Peura@fimea.fi Arviointien tavoite Tuottaa tietoa lääkkeiden käyttöönottoon ja korvattavuuteen

Lisätiedot

Vanhojen ja uusien antikoagulanttien etuja ja haittoja. Riitta Lassila Hyytymishäiriöyksikkö, hematologia ja HUSLAB 7.10.2011

Vanhojen ja uusien antikoagulanttien etuja ja haittoja. Riitta Lassila Hyytymishäiriöyksikkö, hematologia ja HUSLAB 7.10.2011 Vanhojen ja uusien antikoagulanttien etuja ja haittoja Riitta Lassila Hyytymishäiriöyksikkö, hematologia ja HUSLAB 7.10.2011 Antitromboottiset lääkkeet Verihiutaleiden estäjät ja Antikoagulantit Asetyylisalisyylihappo

Lisätiedot

INR-vieritestaus ja omahoito

INR-vieritestaus ja omahoito INR-vieritestaus ja omahoito Labquality Days 9.2.2017 Tuukka Helin, LL Erikoistuva lääkäri, HUSLAB Varfariini Käytetyin suun kautta annosteltava antikoagulantti Suomessa varfariinin käyttäjiä noin 1,8

Lisätiedot

Kliininen arviointi ja kliininen tieto mikä riittää?

Kliininen arviointi ja kliininen tieto mikä riittää? Kliininen arviointi ja kliininen tieto mikä riittää? Riittävä tutkimuksen otoskoko ja tulos Timo Partonen LT, psykiatrian dosentti, Helsingin yliopisto Ylilääkäri, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Tutkimuksen

Lisätiedot

Käypä hoito suositus lonkkamurtumapotilaan hoidon ja kuntoutuksen arvioinnissa ja edistämisessä

Käypä hoito suositus lonkkamurtumapotilaan hoidon ja kuntoutuksen arvioinnissa ja edistämisessä Käypä hoito suositus lonkkamurtumapotilaan hoidon ja kuntoutuksen arvioinnissa ja edistämisessä Antti Malmivaara, LKT, dos.,ylilääkäri, Käypä hoito, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Terveys- ja sosiaalitalouden

Lisätiedot

LÄÄKEHUOLTO JA LÄÄKEPOLITIIKKA

LÄÄKEHUOLTO JA LÄÄKEPOLITIIKKA LÄÄKEHUOLTO JA LÄÄKEPOLITIIKKA Terveysakatemia 24.8.2010 Päivi Sillanaukee Lääkehuoltoon kuuluvat mm. Lääkekehitys ja -tutkimus, lääketuotanto, lääkkeiden tukkujakelu, lääkkeiden vähittäisjakelu, lääkkeiden

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015 TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015 Kuntaliitto on julkaissut suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannusvertailun 2014 kesäkuussa 2015. Julkaisun mukaan n terveydenhuollon ikävakioidut

Lisätiedot

Tietoa eteisvärinästä

Tietoa eteisvärinästä Tietoa eteisvärinästä Mikä eteisvärinä eli flimmeri on? Eteisvärinä on tavallisin pitkäkestoinen sydämen rytmihäiriö, joka yleistyy 60 ikävuoden jälkeen. Yli 75-vuotiaista noin 10 % sairastaa eteisvärinää

Lisätiedot

Sydämen vajaatoimintapotilaan ohjauksen kehittämistyö

Sydämen vajaatoimintapotilaan ohjauksen kehittämistyö Sydämen vajaatoimintapotilaan ohjauksen kehittämistyö Projektikoordinaattori Sydämen vajaatoimintapotilaan potilasohjauksen kehittämistyön taustaa Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella vajaatoimintaa

Lisätiedot

Glaukooman hoito Lapin sairaanhoitopiirissä 3.12.2009 Marko Ollila

Glaukooman hoito Lapin sairaanhoitopiirissä 3.12.2009 Marko Ollila Glaukooman hoito Lapin sairaanhoitopiirissä 3.12.2009 Marko Ollila Taustaa Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio 29.4.2004: Kunnalla on velvollisuus järjestää kroonisen glaukooman hoito ja sen seuraamiseksi

Lisätiedot

Kansallinen DRG keskus: Aitoa asiantuntijapalvelua vai pelkää rahaliikennettä? 24.11.2011

Kansallinen DRG keskus: Aitoa asiantuntijapalvelua vai pelkää rahaliikennettä? 24.11.2011 Kansallinen DRG keskus: Aitoa asiantuntijapalvelua vai pelkää rahaliikennettä? 24.11.2011 Agenda Lyhyt oppimäärä FCG:stä Tiedolla johtamisen keskittymä DRG tuotteistuksen historia Hankkeesta toiseen ja

Lisätiedot

Mihin INR-vieritestiä tarvitaan?

Mihin INR-vieritestiä tarvitaan? Mihin INR-vieritestiä tarvitaan? OYS Pitkäkestoinen antikoagulanttihoito (varfariini) noin 1 % väestöstä saa suun kautta otettavaa antikoagulanttihoitoa eteisvärinä laskimoveritulppa tekoläppäleikkauksen

Lisätiedot

INR MITTAUSTAVAT: PERINTEINEN LABORATORIOMITTAUS JA PIKAMITTAUS (VIERITESTAUS) 30.3.2016

INR MITTAUSTAVAT: PERINTEINEN LABORATORIOMITTAUS JA PIKAMITTAUS (VIERITESTAUS) 30.3.2016 INR MITTAUSTAVAT: PERINTEINEN LABORATORIOMITTAUS JA PIKAMITTAUS (VIERITESTAUS) 30.3.2016 Elina Porkkala-Sarataho Tuotantopäällikkö Fimlab Laboratoriot Oy Keski-Suomen alue SISÄLTÖ Tromboplastiiniaika,

Lisätiedot

Lotta Joutsi-Korhonen LT, erikoislääkäri Hyytymishäiriöiden osaamiskeskus Kliininen kemia ja hematologia HUSLAB. Labquality-päivät 8.2.

Lotta Joutsi-Korhonen LT, erikoislääkäri Hyytymishäiriöiden osaamiskeskus Kliininen kemia ja hematologia HUSLAB. Labquality-päivät 8.2. Kuinka varmistan INRpikatestien luotettavuuden? Lotta Joutsi-Korhonen LT, erikoislääkäri Hyytymishäiriöiden osaamiskeskus Kliininen kemia ja hematologia HUSLAB Labquality-päivät 8.2.2008 Antikoagulaatiohoito

Lisätiedot

Uutta lääkkeistä: Edoksabaani

Uutta lääkkeistä: Edoksabaani Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 4/2015 UUTTA LÄÄKKEISTÄ Uutta lääkkeistä: Edoksabaani Taru Kuittinen / Kirjoitettu 20.10.2015 / Julkaistu 20.1.2016 Lixiana 15 mg, 30 mg, 60 mg tabletti, kalvopäällysteinen,

Lisätiedot

Antikoagulaation tauotus ja siltahoito toimenpiteiden yhteydessä

Antikoagulaation tauotus ja siltahoito toimenpiteiden yhteydessä Antikoagulaation tauotus ja siltahoito toimenpiteiden yhteydessä Siltahoidolla (bridging therapy) tarkoitetaan varfariinin tilalla käytettävää pre-ja postoperatiivista hepariinihoitoa. Toimenpiteen vaatima

Lisätiedot

Eteisvärinäpotilaan sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen käyttö komplikaation jälkeen

Eteisvärinäpotilaan sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen käyttö komplikaation jälkeen Tieteessä alkuperäistutkimus Miika Linna dosentti Aalto-yliopisto, Institute of Healthcare Engineering, Management and Architecture Jaana Keto tieteellinen asiantuntija Bristol-Myers Squibb Finland, sydän-

Lisätiedot

Kliinisten hoitopalvelujen tuottavuustoimet, vuoden 2016 raamiin sopeuttaminen ja sen aiheuttamat riskit

Kliinisten hoitopalvelujen tuottavuustoimet, vuoden 2016 raamiin sopeuttaminen ja sen aiheuttamat riskit Kliinisten hoitopalvelujen tuottavuustoimet, vuoden 2016 raamiin sopeuttaminen ja sen aiheuttamat riskit Leena Setälä, paj KYS Kliiniset hoitopalvelut Sairaanhoitopiirien vertailussa PSSHP:n toimintakulut

Lisätiedot

Sopimus Espoon Omahoitopalvelun käytöstä

Sopimus Espoon Omahoitopalvelun käytöstä 1 (5) Sopimus Espoon Omahoitopalvelun käytöstä Espoon kaupungin Terveyspalvelut tarjoaa asiakkailleen sähköisiä terveyspalveluita Internetin kautta Omahoitopalvelun (Terveyskansion) välityksellä. Palvelu

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen kustannusvertailut. Maria

Sosiaali- ja terveystoimen kustannusvertailut. Maria Sosiaali- ja terveystoimen kustannusvertailut Maria Pernu @PernuMaria 22.8.2019 Raporttien saatavuus Suomen Kuntaliitto ry:n kotisivuston Sosiaali- ja terveysasioiden alta löytyy Tilastot ja erillisselvitykset.

Lisätiedot

JIK-HANKE. Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008

JIK-HANKE. Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008 JIK-HANKE Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008 Asialista NHG:n esittely Sosiaali- ja terveydenhuollon yleisiä haasteita Projektin sisältö Toimeksianto ja tavoitteet Toteutus Aikataulu Keskustelu

Lisätiedot

Suomen Reumatologisen Yhdistyksen (SRY) kannanotto biosimilaarilääkkeisiin (biologisiin kopiolääkkeisiin)

Suomen Reumatologisen Yhdistyksen (SRY) kannanotto biosimilaarilääkkeisiin (biologisiin kopiolääkkeisiin) Suomen Reumatologisen Yhdistyksen (SRY) kannanotto biosimilaarilääkkeisiin (biologisiin kopiolääkkeisiin) Taustaa Biosimilaarilääke on patenttisuojansa menettäneen biologisen alkuperäislääkkeen samankaltainen,

Lisätiedot

Saattohoito. Erva Jory Jorma Penttinen

Saattohoito. Erva Jory Jorma Penttinen Saattohoito Erva Jory 30.01.2015 Jorma Penttinen 19.1.2015 2 (Juho Lehdon dia) Palliatiivisen hoidon hoitoprosessi Päätös siirtyä palliatiiviseen hoitoon tehdään yleensä erikoissairaanhoidossa Palliatiivisen

Lisätiedot

Kansanterveyshoitaja avainasiakkaan omahoidon tukijana. 22.3.2012 Seija Tuura, kansanterveyshoitaja/ kehittäjätyöntekijä, Kainuun Rampeosahanke

Kansanterveyshoitaja avainasiakkaan omahoidon tukijana. 22.3.2012 Seija Tuura, kansanterveyshoitaja/ kehittäjätyöntekijä, Kainuun Rampeosahanke Kansanterveyshoitaja avainasiakkaan omahoidon tukijana 22.3.2012 Seija Tuura, kansanterveyshoitaja/ kehittäjätyöntekijä, Kainuun Rampeosahanke asiakastapaaminen kestää ehkä 30-60 min x 2/ vuosi // miten

Lisätiedot

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin Liite III Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin Huom: Tämä valmisteyhteenveto, myyntipäällysmerkinnät ja pakkausseloste on laadittu referral-menettelyn tuloksena. Jäsenvaltion

Lisätiedot

Kehittyneet terapiat ja kalliit lääkehoidot

Kehittyneet terapiat ja kalliit lääkehoidot Kehittyneet terapiat ja kalliit lääkehoidot Tarvitaanko käyttöönottoon uusia lähestymistapoja? Mitä nämä voisivat olla? Kuopio 9.5.2019 Susanne Bergius, Amgen Ansaintalogiikat ja hinnoittelu muuttuvat

Lisätiedot

Sipoon väestön terveyspalvelujen tarve on, lähinnä väestön ikärakenteesta ja sairastavuudesta johtuen, keskimääräistä vähäisempää.

Sipoon väestön terveyspalvelujen tarve on, lähinnä väestön ikärakenteesta ja sairastavuudesta johtuen, keskimääräistä vähäisempää. SIPOO Väestökehitys on runsaan 17 100 asukkaan kunta (väkiluku 31.12.1999) itäisellä Uudellamaalla. Kunnan väestö on keskimääräistä nuorempaa, alle 15 vuotiaita on noin 12 % väestöstä eli selvästi enemmän

Lisätiedot

Terveys ja talous 2016

Terveys ja talous 2016 Terveys ja talous 2016 15.9.2016 Tehokkuutta osaamisen kehittämiseen Oppiportin hyödyntämisen mahdollisuuksista Digidigi Digitalisaatio haastaa perinteiset toimintamallit ja muuttaa maailmaa, sosiaali-

Lisätiedot

Hoitokontaktin kirjaamisen auditointi. Matti Liukko MHL-Palvelut oy Matti.liukko@kolumbus.fi +35850 5597850

Hoitokontaktin kirjaamisen auditointi. Matti Liukko MHL-Palvelut oy Matti.liukko@kolumbus.fi +35850 5597850 Hoitokontaktin kirjaamisen auditointi Matti Liukko MHL-Palvelut oy Matti.liukko@kolumbus.fi +35850 5597850 Matti Liukko WONCA luokituskomitea ICPC, Kuntaliitto: DRG, RAVA, FIM Laatujohtaminen Kuntaliitto

Lisätiedot

Alueellisen hoito-ohjeen implementointi Rohto-pajoissa parantaa antikoagulaatiohoidon kirjaamista ja potilasturvallisuutta

Alueellisen hoito-ohjeen implementointi Rohto-pajoissa parantaa antikoagulaatiohoidon kirjaamista ja potilasturvallisuutta Alueellisen hoito-ohjeen implementointi Rohto-pajoissa parantaa antikoagulaatiohoidon kirjaamista ja potilasturvallisuutta Puhakka J, Helsingin tk, tkl Suvanto I, Helsingin tk, oh Sipilä R, Rohto-keskus

Lisätiedot

Toimintaympäristön tila Espoossa 2016. Palvelut. Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen 15.4.2016

Toimintaympäristön tila Espoossa 2016. Palvelut. Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen 15.4.2016 Palvelut Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen 1..01 Tyytyväisyys palveluihin lisääntynyt Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin palveluihin on lisääntynyt viime vuosina. Koko Espoossa ja etenkin Matinkylä-Olarin

Lisätiedot

Ensihoitajan vastuut, velvollisuudet ja oikeudet

Ensihoitajan vastuut, velvollisuudet ja oikeudet Ensihoitajan vastuut, velvollisuudet ja oikeudet SEHL:n opintopäivät 7.-8.4.2017 Jenna Uusitalo Väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto Jenna.uusitalo@helsinki.fi Sisältö 1. Vastuun ja velvollisuuden

Lisätiedot

RAI-vertailukehittäminen

RAI-vertailukehittäminen RAI-vertailukehittäminen Opas yhdistetyn henkilöstötietokannan tietosisältöön Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) PL 30 (Mannerheimintie 166) 00271 Helsinki Telephone: 029 524 6000 www.thl.fi 72 Opas

Lisätiedot

Terveyteen liittyvä elämänlaatu terveydenhuollon arvioinneissa. Risto Roine LKT, dos. Arviointiylilääkäri HUS

Terveyteen liittyvä elämänlaatu terveydenhuollon arvioinneissa. Risto Roine LKT, dos. Arviointiylilääkäri HUS Terveyteen liittyvä elämänlaatu terveydenhuollon arvioinneissa Risto Roine LKT, dos. Arviointiylilääkäri HUS 2 Taustaa Terveydenhuollon mahdollisuudet vaikuttaa sairauksiin lisääntyneet, mutta samalla

Lisätiedot

Hyytymisjärjestelmän perustutkimukset. Tuukka Helin, LL Erikoistuva lääkäri, kl kemia Helsingin kaupunki, HUSLAB. Labquality-päivät 6.2.

Hyytymisjärjestelmän perustutkimukset. Tuukka Helin, LL Erikoistuva lääkäri, kl kemia Helsingin kaupunki, HUSLAB. Labquality-päivät 6.2. Hyytymisjärjestelmän perustutkimukset Tuukka Helin, LL Erikoistuva lääkäri, kl kemia Helsingin kaupunki, HUSLAB Labquality-päivät 6.2.2014 Sidonnaisuudet Työsuhteet Helsingin kaupunki, HUSLAB Matka-avustukset

Lisätiedot

Geriatripäivät 2013 Turku

Geriatripäivät 2013 Turku Eteisvärinäpotilaan antikoagulanttihoidon nykysuositukset Geriatripäivät 2013 Turku Matti Erkko OYL/Kardiologi TKS sydänpkl Normaali sinusrytmi ja eteisvärinä 2 2 Eteisvärinä on yleinen Eteisvärinä aiheuttaa

Lisätiedot

Kainuun omahoitolomake

Kainuun omahoitolomake Kainuun omahoitolomake Täytäthän ystävällisesti tämän omahoitolomakkeen ennen tuloasi hoitajan tai lääkärin vastaanotolle. Lomake on pohjana, kun yhdessä laadimme Sinulle hoitosuunnitelman, johon kirjaamme

Lisätiedot

Asiakaslähtöisen potilasturvallisen hoidon toteuttamisen haasteet

Asiakaslähtöisen potilasturvallisen hoidon toteuttamisen haasteet Asiakaslähtöisen potilasturvallisen hoidon toteuttamisen haasteet Anne Kanerva Kliinisen hoitotyön asiantuntija, TtM Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, psykiatrian toimialue Asiakaslähtöisyys Asiakas ainoa

Lisätiedot

Kaaoksen hallinta (perus)terveydenhuollossa. 17.4.2013 Klas Winell

Kaaoksen hallinta (perus)terveydenhuollossa. 17.4.2013 Klas Winell Kaaoksen hallinta (perus)terveydenhuollossa 17.4.2013 Klas Winell Rakennuspalikat Omien resurssien analyysi Kohdeväestön analyysi Nykyisen toiminnan määrä, laatu, vaikuttavuus ja terveyshyöty analyysi

Lisätiedot

Aivohalvauksen ehkäisy eteisvärinäpotilailla. Juhani Airaksinen Sydänpurjehdus 2011

Aivohalvauksen ehkäisy eteisvärinäpotilailla. Juhani Airaksinen Sydänpurjehdus 2011 Aivohalvauksen ehkäisy eteisvärinäpotilailla Juhani Airaksinen Sydänpurjehdus 2011 Mikä on eteisvärinä? Tunnetaan usein nimellä flimmeri ruots. Förmaksflimmer lat. Fibrillatio atriorum engl. Atrial fibrillation

Lisätiedot

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimaan 1.8.2005 Vuoden 2005 elokuun alusta tuli voimaan sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

Antikoagulaatiohoidon edistysaskelia ja huolenaiheita

Antikoagulaatiohoidon edistysaskelia ja huolenaiheita Antikoagulaatiohoidon edistysaskelia ja huolenaiheita Elina Armstrong ja Riitta Lassila Varfariinin rinnalle on viimeisen kahden vuoden aikana tullut uusia oraalisia antikoagulantteja. Nämä vaikuttavat

Lisätiedot

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Vanhustyö 2015 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Lähde: Laatusuositus 2013 2 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi Seitsemän teema-aluetta ikäystävällisen Suomen rakentamiseksi

Lisätiedot

Sosiaalihuollon yksikkökustannusten määrittämisen haasteet ja tietojen hyödynnettävyys. Kustannusvaikuttavuusseminaari

Sosiaalihuollon yksikkökustannusten määrittämisen haasteet ja tietojen hyödynnettävyys. Kustannusvaikuttavuusseminaari Sosiaalihuollon yksikkökustannusten määrittämisen haasteet ja tietojen hyödynnettävyys Kustannusvaikuttavuusseminaari Pieksämäki, 13.10.2010 Esityksen sisältö Mihin yksikkökustannuksia tarvitaan? Mikä

Lisätiedot

Kohti digitaalista taloudellisuutta: Virtuaalisairaala 2.0:n potentiaalisesti vapauttama kapasiteetti. Saku KVR Seminaari 29.8.

Kohti digitaalista taloudellisuutta: Virtuaalisairaala 2.0:n potentiaalisesti vapauttama kapasiteetti. Saku KVR Seminaari 29.8. Kohti digitaalista taloudellisuutta: Saku Väätäinen @ KVR Seminaari 29.8.218 Kysyntä Kysyntä Tarjonta Kysyntä Tarjonta Jos palvelun kustannus hoidettua potilasta kohden laskee, vapautuu kapasiteettia,

Lisätiedot

Opioidikorvaushoito: lopettaa vai tehostaa sitä?

Opioidikorvaushoito: lopettaa vai tehostaa sitä? Opioidikorvaushoito: lopettaa vai tehostaa sitä? Saija Turtiainen Psykiatrian erikoislääkäri, HYKS Päihdepsykiatrian klinikka Asiantuntijalääkäri, Keva Asiantuntijalääkäri, Valvira 7.3.2014 Lopettaa vai

Lisätiedot

Potilaan käsikirja. Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa 1(16) Tämän kirjan omistaa: -----------------------------------------

Potilaan käsikirja. Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa 1(16) Tämän kirjan omistaa: ----------------------------------------- 1(16) Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä Potilaan käsikirja Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa Tämän kirjan omistaa: ----------------------------------------- Meritullinkatu 8, Helsinki

Lisätiedot

Potilasohjauksen kehittäminen näyttöön perustuvaksi

Potilasohjauksen kehittäminen näyttöön perustuvaksi Potilasohjauksen kehittäminen näyttöön perustuvaksi VeTePO -osahanke 18.10.2011 Kehittämisen lähtökohdat 1 VeTe Potilasohjaus on yksi hoitamisen ydintehtävistä, joka kuuluu lain perusteella potilaan oikeuksiin

Lisätiedot

Terveydenhuollon tulevaisuus Kuinka tietotekniikka tukee kansalaisen terveydenhoitoa Apotti-hanke

Terveydenhuollon tulevaisuus Kuinka tietotekniikka tukee kansalaisen terveydenhoitoa Apotti-hanke Terveydenhuollon tulevaisuus Kuinka tietotekniikka tukee kansalaisen terveydenhoitoa Apotti-hanke Tuotekehitysjohtaja Heikki Onnela Finlandia-talo 3.9.2013 Mikä on Apotti-hanke? Apotti-nimi on yhdistelmä

Lisätiedot

Leila Mukkala Ranuan kunta

Leila Mukkala Ranuan kunta Leila Mukkala Ranuan kunta Kotihoidossa aluksi care-ohjelma ja kannettavat tietokoneet käytössä 2000-luvun alkupuolella l ll ja tk:ssa Mediatri i potilastietojärjestelmä Ohjelmat eivät kommunikoineet i

Lisätiedot

LEENA K. SAASTAMOINEN FaT Erikoistutkija, Kelan tutkimusosasto

LEENA K. SAASTAMOINEN FaT Erikoistutkija, Kelan tutkimusosasto KATRI AALTONEN Proviisori Tutkija, Kelan tutkimusosasto LEENA K. SAASTAMOINEN FaT Erikoistutkija, Kelan tutkimusosasto PITKÄVAIKUTTEISTEN INSULIINIANALOGIEN JA GLIPTIINIEN KÄYTTÖ yleistyy diabeteksen hoidossa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysmenojen ennakoitu kehitys Suomessa

Sosiaali- ja terveysmenojen ennakoitu kehitys Suomessa Sosiaali- ja terveysmenojen ennakoitu kehitys Suomessa Suomen väestön ikärakenne on muuttumassa Tilastokeskuksen tuoreen väestöennusteen mukaan jopa aiemmin ennustettua nopeammin. Kun sosiaali- ja terveysmenojen

Lisätiedot

Mikrobilääkkeiden käyttö avohoidossa

Mikrobilääkkeiden käyttö avohoidossa Mikrobilääkkeiden käyttö avohoidossa Asko Järvinen HYKS infektiosairauksien klinikka Mikrobilääkkeiden sairaalakäytön osuus (%) 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Lisätiedot

Käyntien odotusajat Salo, THL AVOHILMO perusterveydenhuollon lääkärit Käynnit Aika: 2015 09/2015 Palvelumuoto: Sairaanhoito Avosairaanhoito

Käyntien odotusajat Salo, THL AVOHILMO perusterveydenhuollon lääkärit Käynnit Aika: 2015 09/2015 Palvelumuoto: Sairaanhoito Avosairaanhoito 276/06.00.00/2016 Vastaus Lounais-Suomen aluehallintoviraston selvityspyyntöön hoitoonpääsyn toteutumisesta perusterveydenhuollossa Lounais-Suomen aluehallintoviraston pyytää kirjeellään LSAVI/3818/05.07.03/2015

Lisätiedot

KAIVOSTOIMINNAN TALOUDELLISTEN HYÖTYJEN JA YMPÄRISTÖHAITTOJEN RAHAMÄÄRÄINEN ARVOTTAMINEN. Pellervon taloustutkimus PTT Suomen ympäristökeskus

KAIVOSTOIMINNAN TALOUDELLISTEN HYÖTYJEN JA YMPÄRISTÖHAITTOJEN RAHAMÄÄRÄINEN ARVOTTAMINEN. Pellervon taloustutkimus PTT Suomen ympäristökeskus KAIVOSTOIMINNAN TALOUDELLISTEN HYÖTYJEN JA YMPÄRISTÖHAITTOJEN RAHAMÄÄRÄINEN ARVOTTAMINEN Pellervon taloustutkimus PTT Suomen ympäristökeskus Työn tavoitteena tarkastella mahdollisimman kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Terveys- ja hoitosuunnitelma osana pitkäaikaissairaan hoitoprosessia

Terveys- ja hoitosuunnitelma osana pitkäaikaissairaan hoitoprosessia Terveys- ja hoitosuunnitelma osana pitkäaikaissairaan hoitoprosessia Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät 7.-8.2.2013 Erja Oksman hankejohtaja Väli-Suomen POTKU -hanke POTKU -hanke Väli-Suomen Kaste-hanke

Lisätiedot

O U L U N K AUPUNKI OIK O M I S H O I D O N P R O S E S S I - J A T U O T T A V U U S S E L V I T Y S

O U L U N K AUPUNKI OIK O M I S H O I D O N P R O S E S S I - J A T U O T T A V U U S S E L V I T Y S O U L U N K AUPUNKI OIK O M I S H O I D O N P R O S E S S I - J A T U O T T A V U U S S E L V I T Y S I S B N 9 7 8-9 5 1-5 6 3-7 0 8-6 ( U R L : H T T P : / / W W W. S I T R A. F I ) O U L U N K AUPUNKI

Lisätiedot

Tyypin 2 diabeteksen hoidon kustannusvaikuttavuus

Tyypin 2 diabeteksen hoidon kustannusvaikuttavuus Tyypin 2 diabeteksen hoidon kustannusvaikuttavuus Terveystaloustieteen ja kustannusvaikuttavuuden perusteita Jyväskylä 6.5.2015 TtM Simo Jääskeläinen FI-DM-15-04-05 1 Sisältö Terveystaloustiede Mitä se

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN KALLIIDEN ASIAKKAIDEN IDENTIFIOINNIN JA SEGMENTOINNIN SELVITYS

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN KALLIIDEN ASIAKKAIDEN IDENTIFIOINNIN JA SEGMENTOINNIN SELVITYS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN KALLIIDEN ASIAKKAIDEN IDENTIFIOINNIN JA SEGMENTOINNIN SELVITYS Kunnanhallitus 28.4.2014 ( 87): Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset muodostavat yleensä vähintään puolet

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sote-uudistus - kohti hyvinvointikuntayhtymää 8.10.2015

Päijät-Hämeen sote-uudistus - kohti hyvinvointikuntayhtymää 8.10.2015 Päijät-Hämeen sote-uudistus - kohti hyvinvointikuntayhtymää 8.10.2015 Koko maassa sote-palveluiden nettokustannusten kasvu ei vastaa maksukyvyn kasvua Toteutunut ja ennustettu kustannuskasvu 2004-2020

Lisätiedot

Peruspalvelujen kustannukset ja vaikuttavuus

Peruspalvelujen kustannukset ja vaikuttavuus Peruspalvelujen kustannukset ja vaikuttavuus Ismo Linnosmaa, THL/CHESS, ismo.linnosmaa@thl.fi Jutta Järvelin THL/CHESS, jutta.jarvelin@thl.fi Unto Häkkinen THL/CHESS, unto.hakkinen@thl.fi 1 Teemat I. CHESS:n

Lisätiedot

POTILAIDEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SAIRAALASSA - Kysely kirurgian klinikan hoitohenkilökunnalle. Taustatiedot. 1) Sukupuolesi?

POTILAIDEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SAIRAALASSA - Kysely kirurgian klinikan hoitohenkilökunnalle. Taustatiedot. 1) Sukupuolesi? POTILAIDEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SAIRAALASSA - Kysely kirurgian klinikan hoitohenkilökunnalle Taustatiedot 1) Sukupuolesi? Nainen Mies 2) Mikä on ikäsi? vuotta 3) Mikä on nykyinen tehtävänimikkeesi? apulaisosastonhoitaja

Lisätiedot

Terveysasemien asiakasvastaava -toiminta

Terveysasemien asiakasvastaava -toiminta Terveysasemien asiakasvastaava -toiminta Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille II -hanke Halko-koulutus 12.11.2015 Tarve ja kohderyhmä Tarve kehittää terveysasemien työtä vastaamaan paremmin

Lisätiedot

Hoitosuunnitelmaan on kirjattu tärkeimmät hoidon tavoitteet, omahoitoa, lääkityksiä sekä seurantatutkimuksia koskevat asiat.

Hoitosuunnitelmaan on kirjattu tärkeimmät hoidon tavoitteet, omahoitoa, lääkityksiä sekä seurantatutkimuksia koskevat asiat. OMAHOITO Varkauden kaupunki tarjoaa asiakkailleen sähköisiä terveyspalveluita Omahoidon Terveyskansion välityksellä. Palvelun käyttö edellyttää sopimusta asiakkaan ja Varkauden kaupungin terveyskeskuksen

Lisätiedot

Syöpäjärjestöt. Sopeutumisvalmennus Neuvonpalvelut. Syöpätutkimuksen rahoittaminen

Syöpäjärjestöt. Sopeutumisvalmennus Neuvonpalvelut. Syöpätutkimuksen rahoittaminen Potilaan näkökulma Syöpäjärjestöt Suomen Syöpäyhdistys ja Suomen Syöpäsäätiö Suomen Syöpäyhdistys = 12 alueellista ja kuusi valtakunnallista potilasyhdistystä. Suomen Syöpäyhdistys ylläpitää Suomen Syöpärekisteriä.

Lisätiedot

Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman,

Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman, Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman, Järvenpään kaupunki radanvarteen rakennettu asukkaita 41 000 kaksi terveysasemaa Asiakasvastaava täydennyskoulutus 30op

Lisätiedot

VALINNANVAPAUS JA MONIKANAVARAHOITUKSEN YKSINKERTAISTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLOSSA - väliraportti

VALINNANVAPAUS JA MONIKANAVARAHOITUKSEN YKSINKERTAISTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLOSSA - väliraportti VALINNANVAPAUS JA MONIKANAVARAHOITUKSEN YKSINKERTAISTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLOSSA - väliraportti Selvityshenkilöryhmä Tiedotus- ja luovutustilaisuus 15.3.2016 15.3.2016 1 Selvityshenkilötyöryhmän

Lisätiedot

Terveyttä mobiilisti -seminaari 8.12.2011 VTT. Ville Salaspuro ville.salaspuro@mediconsult.fi Mediconsult OY

Terveyttä mobiilisti -seminaari 8.12.2011 VTT. Ville Salaspuro ville.salaspuro@mediconsult.fi Mediconsult OY Terveyttä mobiilisti -seminaari 8.12.2011 VTT Ville Salaspuro ville.salaspuro@mediconsult.fi Mediconsult OY Medinet mahdollistaa sähköisen hoidon ammattilaisen ja potilaan välillä. Medinet toimii myös

Lisätiedot

Käypä hoito -indikaattorit, depressio

Käypä hoito -indikaattorit, depressio 1 Käypä hoito -indikaattorit, depressio Ohessa kuvatut indikaattoriehdotukset pohjautuvat Depressio Käypä hoito suositukseen (2014). Käypä hoito -työryhmä on nostanut suosituksesta keskeisiksi implementoitaviksi

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus/Lääkkeiden annosjakelun kulut asiakkaalle 89/2013

Oikaisuvaatimus/Lääkkeiden annosjakelun kulut asiakkaalle 89/2013 Perusturvalautakunta 89 03.12.2013 Perusturvalautakunta 4 21.01.2014 Oikaisuvaatimus/Lääkkeiden annosjakelun kulut asiakkaalle 89/2013 Petula 03.12.2013 89 Eduskunnan oikeusasiamie antoi 7.3.2013 ratkaisun

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta 16.02.2009 OMAISHOIDON TUEN KRITEERIT

TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta 16.02.2009 OMAISHOIDON TUEN KRITEERIT OMAISHOIDON TUEN KRITEERIT Sos. ltk. 5 Vuonna 2008 Tuusniemellä on maksettu omaishoidon tukea kaikkiaan 40 henkilölle, joista muutama on ollut kehitysvammainen ja sotainvalidi. Omaishoidon tuki on porrastettu

Lisätiedot

Käytetyistä lääkkeistä vain harvojen tiedetään olevan

Käytetyistä lääkkeistä vain harvojen tiedetään olevan ANNA-MARIA LAHESMAA-KORPINEN FT Projektipäällikkö, THL LÄÄKEHOITO JA RASKAUS -HANKE RASKAUDENAIKAINEN lääkkeiden käyttö Suomessa Raskaudenaikainen lääkkeiden käyttö on Suomessa yleistä. Vuosina Suomessa

Lisätiedot

Kuntien nettokustannukset vuonna 2014 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella: erikseen

Kuntien nettokustannukset vuonna 2014 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella: erikseen Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Kuntien nettokustannukset vuonna 2014 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella: erikseen 1. sosiaalitoimi: 351,1 M, ei sisällä lasten päivähoitoa 2. perusterveydenhuolto:

Lisätiedot