Tullinkulman Työterveys Liikelaitoksen lääkäripalvelujen hankinta TRE:5220/ /2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tullinkulman Työterveys Liikelaitoksen lääkäripalvelujen hankinta TRE:5220/02.07.01/2012"

Transkriptio

1 Tullinkulman Työterveys Liikelaitoksen lääkäripalvelujen hankinta TRE:5220/ /2012 Vastaukset täydentävät vaatimusmäärittelyämme lisätietona ja ne tulee ottaa huomioon tarjousta tehdessä. Kysymykset 1-4: Toimitustakuun epäjohdonmukaisuus: Kohdassa Hankinnan kohde ja ehdottomat vaatimukset sivu 1 lukee tarvittava lääkärimäärä sovitaan toimittajan kanssa aina kuukautta aikaisemmin Kohdassa Puitejärjestely sivu 2 lukee Palveluntuottajan ei tarvitse varata ko. palvelua vain tilaajan käyttöön eikä vastaavasti tilaaja sitoudu tietyn kapasiteetin hankkimiseen palveluntuottajalta sopimuskauden aikana. Palveluntuottajia valitaan näin ollen enemmän kuin laskennallinen ennuste palvelujen käytöstä edellyttäisi. Kohdassa Toimitustakuu ja varahenkilöjärjestelmä -Sivu 3 lukee Tarjoajan tulee antaa 100 %:n toimitustakuu sopimuskaudelle vähintään yhden (1) lääkärin työpanoksesta. Mikäli palveluntuottaja ei pysty sopimuskauden aikana pitämään antamaansa toimitustakuuta, on seurauksena laskutushinnan alennus 5 %:lla. Kohdassa Sopimuskausi Sivu 5 lukee Toiminta tulee pystyä käynnistämään viimeistään kuukauden (1kk) kuluessa sen jälkeen, kun päätös tästä tarjouskilpailusta on saanut lainvoiman. Ja palvelua tarjotaan keskeytymättä koko sopimuskauden ajan tarjouspyynnön mukaisesti. Kohdassa Palvelua tuottavat henkilöt Sivu 7 lukee Palveluntarjoaja sitoutuu käyttämään palvelun tuottamisessa vain tarjouksessaan nimettyjä henkilöitä. Kohdassa Viivästyssakko, sopimuksen purkaminen ja irtisanominen Sivu 8 lukee Mikäli palveluntuottaja ei onnistu tuottamaan tarjoamaansa palvelua, on sopimussakko 5 % sovitusta palvelukokonaisuuden hinnasta jokaiselta alkavalta seitsemältä vuorokaudelta kuitenkin enintään 15 % palvelukokonaisuuden hinnasta. Kysymys 1: Mitä Tullinkulma Tarjoajilta oikeastaan odottaa? Palvelua ei tarvitse varata vain tilaajan käyttöön mutta ellei palvelua toimiteta, laskutushintaa alennetaan 5%? Tulisiko siis palveluntuottajan ilmoittaa palvelulleen suoraan 5% korkeampi hinta, jotta toimitustakuun epäjohdonmukaisuus saadaan korjattua?

2 Vastaus 1: Tarjouspyynnön mukaisesti tilaaja odottaa tarjoajilta seuraavaa: Tarjoajan tulee antaa 100 %:n toimitustakuu sopimuskaudelle vähintään yhden (1) lääkärin työpanoksesta. Mikä tarkoittaa, että tilaaja sitoutuu hankkimaan yhden lääkärin jatkuvan työpanoksen. Tarjouksessa on mahdollista esittää useamman käytössä olevan lääkärin tiedot niin, että yhden henkilötyövuoden panoksesta pystytään varmistumaan kuukautta ennen työn alkua. Toimitustakuu koskee näitä tarjottuja lääkäreitä. Lisäksi tarjouspyynnössä on maininta henkilömuutosten käsittelystä sopimuskauden aikana (sivulla 7 kohdassa Palvelua tuottavat henkilöt ). Mikäli edellä kuvattu 100 %:n toimitustakuu ei toteudu, silloin sovelletaan seuraavaa: Mikäli palveluntuottaja ei pysty sopimuskauden aikana pitämään antamaansa toimitustakuuta, on seurauksena laskutushinnan alennus 5 %:lla. Kysymys 2: Mikä toiminta tulee käynnistää kuukauden (1kk) kuluessa, ja sen tulee jatkua keskeytymättä kun palvelua ei tarvitse varata vain tilaajan käyttöön? Vastaus 2: Mainittu toiminta tulee käynnistää kuukauden (1kk) kuluessa, ja sen tulee jatkua keskeytymättä ja palvelua ei tarvitse varata vain tilaajan käyttöön ehdot eivät liity toisiinsa sellaisinaan. Tarjouspyynnön mukainen palvelu tulee käynnistää tarjouspyynnön mukaisesti kuukauden (1kk) kuluessa, mutta se ei sulje pois sitä mahdollisuutta, etteikö tarjoaja voi tarjota palveluaan myös muille kuin Tullinkulman Työterveys Liikelaitokselle. Tarjoajan tulee tarjota vähintään yksi lääkäri, mahdollisesti muista tarvittavista/tarjotuista sovitaan kuukautta ennen työn alkua. Kysymys 3: Toimitustakuussa määritetty mahdollinen 5% hinnanalennus ja viivästyssakko kohdassa määritetyt sanktiot eivät ole yhdenmukaiset. Sivulla 3 lukee: Mikäli palveluntuottaja ei pysty sopimuskauden aikana pitämään antamaansa toimitustakuuta, on seurauksena laskutushinnan alennus 5 %:lla. ja sivulla 8 puolestaan lukee Mikäli palveluntuottaja ei onnistu tuottamaan tarjoamaansa palvelua, on sopimussakko 5 % sovitusta palvelukokonaisuuden hinnasta jokaiselta alkavalta seitsemältä vuorokaudelta kuitenkin enintään 15 % palvelukokonaisuuden hinnasta. Mitä takuita Tullinkulma oikeastaan haluaa tarjoajalta? Vastaus 3: Tarjouspyynnön sivun 8 (14) otsikkoa Viivästyssakko, Sopimusrikkomus ja sopimuksen purkaminen ja irtisanominen on korjattu, uusi otsikko on Sopimusrikkomus ja sopimuksen purkaminen. Lisäksi ko. kappaleen sisältöä on muutettu, seuraava kappale on poistettu (yliviivattu): Mikäli palveluntuottaja ei onnistu tuottamaan tarjoamaansa palvelua, on sopimussakko 5 % sovitusta palvelukokonaisuuden hinnasta jokaiselta alkavalta seitsemältä vuorokaudelta kuitenkin enintään 15 % palvelukokonaisuuden hinnasta. Ja yllä mainitun, poistetun (yliviivatun) kappaleen tilalle on laitettu seuraava kappale: Mikäli palveluntuottaja ei pysty sopimuskauden aikana pitämään antamaansa toimitustakuuta, on seurauksena laskutushinnan alennus 5 %:lla.

3 Eli tarjouspyynnön mukaisesti noudatetaan seuraavaa: Tarjoajan tulee antaa 100 %:n toimitustakuu sopimuskaudelle vähintään yhden (1) lääkärin työpanoksesta. Mikäli palveluntuottaja ei pysty sopimuskauden aikana pitämään antamaansa toimitustakuuta, on seurauksena laskutushinnan alennus 5 %:lla. Kysymys 4: Onko Tullinkulman mielestä realistista saada kulloinkin tarvittava lääkäriresurssi palvelukseensa yhden kuukauden varoitusajalla? Tuleeko Tarjoajan varata valmius toimittaa vähintään yksi ennalta nimetty - lääkäri Tullinkulmalle kuukauden varoajalla, kahden vuoden ajan, vaikka Tullinkulma ei sitoudu lääkäriä koskaan ostamaan? Onko Tullinkulmassa tehty tämän tyyppisen puitejärjestelyn yhteiskunnallisesta kokonaiskustannuksesta laskelma? Millä perusteella järjestely on mielekäs? Vastaus 4: Toimintamuoto on käytännössä, sekä tilaajan että tarjoajan osalta, osoittautunut realistiseksi ja ollut käytössä usean vuoden ajan. Kysymys 5: Rekrytointikiellon epäjohdonmukaisuus: Kohdassa Henkilöstön rekrytointi sivut 2-3 lukee Palveluntuottaja ei saa rekrytoida sopimuksen voimassaoloaikana eikä kuusi (6) kuukautta sopimuksen päättymisen jälkeen henkilökuntaa Tullinkulman Työterveys Liikelaitoksen henkilökunnasta. Mikäli palveluntuottaja em. huolimatta rekrytoi Tullinkulman työterveyden henkilökuntaa itselleen, katsotaan se sopimusrikkomukseksi ja siitä seuraa euron sopimussakko + korvaus muista siitä aiheutuneista kustannuksista. Eikö yhteistyön avoimuuden ja yhteistyösopimuksen toimivuuden kannalta em. rekrytointikiellon tulisi koskea myös Tullinkulman Työterveys Liikelaitosta? Eikö Tullinkulma sitoudu olemaan rekrytoimatta Palveluntuottajan lääkäreitä itselleen? Ellei, miten tarjouspyynnössä mahdollistetaan kohtuuhintaisten tarjousten antaminen lääkärityövoimaa koskien? Vastaus 5: Kilpailutustilanteessa ko. käytäntö on katsottu tarkoituksenmukaiseksi. Haluamme jo tarjouspyyntövaiheessa määritellä toimintakäytännöt Tullinkulman edun mukaisiksi. Hinnan määritys tarjouksessa jää tarjoajan harkintaan. Kysymys 6: Sopimuskauden epäjohdonmukaisuus: Kohdassa Sopimuskausi Sivu 4 lukee Optiokaudella tarkoitetaan mahdollisuutta sopimuksen jatkamiseen alkuperäisin ehdoin. Optiokauden käytöstä päättää tilaaja ja ilmoittaa sen

4 käyttämisestä palveluntuottajalle viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Eikö Tarjoajalla ole oikeutta kieltäytyä optiokaudesta? Ellei, miten tarjouspyynnössä varmistetaan, että sopimusehdot ovat mielekkäät kummankin osapuolen kannalta myös 2 vuoden kuluttua? Vastaus 6: Ei ole. Ote JYSE 2009 PALVELUT -ehdoista: Jättäessään tarjouksen tarjouskilpailuun tarjoaja sitoutuu tarjouspyynnössä ilmoitettuihin ehtoihin, kuten mahdolliseen optioon. Option käyttö on ainoastaan tilaajan harkinnassa. Jos tilaaja päättää tilata toimittajalta tai palveluntuottajalta hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä mainittuja lisätavaroita tai palveluita tai päättää jatkaa sopimuskautta tarjouskilpailuasiakirjoissa mainitulla optiokaudella, on toimittaja tai palveluntuottaja velvollinen toimittamaan kyseessä olevan tavaran tai palvelun. Sopimusehdot ovat samat myös optiokaudella, joten ne ovat tarjoushetkellä palveluntuottajan tiedossa. Ainoastaan hinnanmuutosta on mahdollista esittää optiokaudelle seuraavasti: Hinnat ovat kiinteinä voimassa kaksi (2) ensimmäistä sopimusvuotta, jonka jälkeen palveluntuottaja voi esittää tilaajalle perustellusta syystä hinnan muutosta palvelun yleistä kustannuskehitystä vastaavasti. Kysymys 7: Toimilupaa koskeva epäjohdonmukaisuus: Kohdassa Velvoitteet sivu 6 lukee Palveluntuottajalla tulee olla toimintaansa asianmukainen lupa. Jäljennös ko. luvasta tulee toimittaa tilaajalle ennen sopimuksen allekirjoittamista. Ovatko Tullinkulman saamien tietojen mukaan VALVIRAN / AVI:n toimilupakäytännöt muuttuneet viimeisen kuukauden aikana? Tarjouspyynnöstä saadun tiedon mukaan kyseessä on Tullinkulman tuottaman palvelun täydentävä ostopalvelu, jota Palveluntuottaja tuottaa henkilöstövuokrauksen muodossa. Tämä toiminta EI OLE luvanvarista, eikä henkilöstövuokraukseen voi saada VALVIRASTA tai AVIS:ta toimilupaa. Huomionarvoista on myös se, että toimiluvat ovat yksikkökohtaisia eikä niitä voi hakea ilman voimassa olevaa yhteistyösopimusta. Näin ollen käytännössä kenelläkään ei voi olla toimilupaa ennen kuin yhteistyösopimus on tehty. Vastaus 7: On totta, että lupa-asiassa toteutetaan kahta käytäntöä. Mikäli palveluntarjoajalla on omaa terveyspalvelutoimintaa, lupa on välttämätön. Mikäli kuitenkin kyseessä on puhdas palvelun vuokraustoiminta, ei lupaa tarvita. Tarjouspyynnön sivua 6 (12) on korjattu, koko kappale Velvoitteet on poistettu (yliviivattu) tarjouspyynnöstä.

5 Kysymys 8: Nykyiset yhteistyökumppanit, ostojen laajuus ja hinnat: Keneltä Tullinkulma on ostanut lääkärityövoimaa viimeisen 2 vuoden aikana? Miten monta lääkärimiestyövuotta Tullinkulma on ostanut per vuosi? Mitkä ovat tällä hetkellä voimassa olevat yhteistyökumppaneiden tuntihinnat? Vastaus 8: Nykyinen palveluntuottaja on Attendo MedOne Oy. Nykyisellä työvuosimäärällä ei ole merkitystä käynnissä olevan kilpailutuksen kanssa, koska vuokraustarve on oleellisesti muuttunut. Myöskään tämän hetken hintatiedoilla ei ole merkitystä käynnissä olevan kilpailutuksen kanssa. Edellisen kilpailutuksen tarjousmateriaalista hintatiedot on mahdollista pyytää kopiomaksua vastaan Tampereen Logistiikka Liikelaitoksesta.

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun:

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Työterveyspalvelujen hankinta TYÖTERVEYSPALVELUJEN HANKINTA Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Hankinnan kohde Pyydämme kirjallisia

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita... 4 Julkisten tavarahankintojen yleiset

Lisätiedot

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan)

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1/12 LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1. SOPIJAOSAPUOLET Mäntsälän kunta / Mustijoen perusturva Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä

Lisätiedot

1. Sopijapuolet. 2. Sopimuksen kohde. Vihdin kunta, kalusteiden tarjouspyyntö liite 3: Sopimusluonnos 1/9. Asiakas (tilaaja)

1. Sopijapuolet. 2. Sopimuksen kohde. Vihdin kunta, kalusteiden tarjouspyyntö liite 3: Sopimusluonnos 1/9. Asiakas (tilaaja) Vihdin kunta, kalusteiden tarjouspyyntö liite 3: Sopimusluonnos 1/9 1. Sopijapuolet Asiakas (tilaaja) Vihdin kunta Asemantie 30 03100 Nummela Sopimuksen yhteyshenkilöt: nimi sähköposti puhelin Toimittaja

Lisätiedot

Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut

Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut 1.3.2012 1 Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut Kirkkonummen perusturva pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön mukaisesti vammaisten henkilökohtaisen avustajien palkanlaskentapalveluista,

Lisätiedot

Dokumentointityö on siis osa palvelua ja palvelun hinta tulee ilmoittaa tarjouspyynnön liitteen 5 mukaisesti.

Dokumentointityö on siis osa palvelua ja palvelun hinta tulee ilmoittaa tarjouspyynnön liitteen 5 mukaisesti. 1 (7) Vastauksia kysymyksiin koskien tarjouspyyntöä johdon raportointipalvelusta KYSYMYS: Sivu 1 YTHS haluaa ostaa palveluna johdon raportointipalvelun määrittelemänsä tasapainotetun tuloskortin pohjalta,

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

JYSEn käyttämisopas. JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX

JYSEn käyttämisopas. JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX JYSEn käyttämisopas JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX JYSEn käyttämisopas JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 3.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. ETELÄ-KARJALAN HANKINTAPALVELUIDEN ESITTELY... 1 2. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE JA LAAJUUS... 1

Lisätiedot

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT PERUNAT Seutukeskus Oy Häme ja KuntaPro Oy toimivat julkisten hankintojen yhteishankintayksikkönä Hämeenlinnan seudulla ja sen lähialueilla sekä valikoidusti suuremmallakin maantieteellisellä alueella.

Lisätiedot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot 1. Yleisten sopimusehtojen soveltaminen ja sopimuksen syntyminen 1.1. Näitä yleisiä ehtoja ( Yleiset Ehdot ) sovelletaan Atea Finland Oy:n ( Atea ) ja sen kanssa sopimuksen ( Sopimus ) tehneen asiakkaan

Lisätiedot

JULKISET HANKINNAT: HINNAN ILMOITTAMINEN TARJOUKSESSA JA HINTA TARJOUSTEN VERTAILUSSA

JULKISET HANKINNAT: HINNAN ILMOITTAMINEN TARJOUKSESSA JA HINTA TARJOUSTEN VERTAILUSSA Julius Parikka OTM Panu Pökkylä OTK, Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy JULKISET HANKINNAT: HINNAN ILMOITTAMINEN TARJOUKSESSA JA HINTA TARJOUSTEN VERTAILUSSA Edilex 2010/37 Artikkeli, versio 1.0

Lisätiedot

SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA ASIANHALLINNAN JÄRJESTELMÄ KULUTTAJARIITALAUTAKUNNAN KÄYTTÖÖN, TARJOUSKILPAILUUN LIITTYVÄT KYSYMYKSET JA VASTAUKSET

SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA ASIANHALLINNAN JÄRJESTELMÄ KULUTTAJARIITALAUTAKUNNAN KÄYTTÖÖN, TARJOUSKILPAILUUN LIITTYVÄT KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (13) SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA ASIANHALLINNAN JÄRJESTELMÄ KULUTTAJARIITALAUTAKUNNAN KÄYTTÖÖN, TARJOUSKILPAILUUN LIITTYVÄT KYSYMYKSET JA VASTAUKSET Tarjouspyynnön kohdan 4.2 mukaisia tarjouskilpailuun liittyviä

Lisätiedot

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä.

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä. Turun kaupunki Kiinteistöliikelaitos Tilapalvelut TARJOUSPYYNTÖ SIIVOUSPALVELUT HANKINTA Kiinteistöliikelaitoksen Tilapalvelut (jäljempänä Tilaaja ) pyytää tarjousta Turun kaupunkialueella sijaitsevien

Lisätiedot

Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit

Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit Luonnos sivunro 1 Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit 15.9.2014 Luonnoksesta voitte halutessanne antaa kommentteja pe 19.9.2014 klo 12.00 mennessä. Mahdolliset

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 12.3.2015 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LVI-TARVIKKEISTA Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne rakentamis- ja kunnossapitotyömailla käytettävistä LVI-tarvikkeista sopimuskaudelle 1.5.2015-30.4.2016

Lisätiedot

MMD.Net Sopimusehtopaketti 24.6.2014 1! (! 16) MMD.Net -palveluiden yleiset sopimusehdot!

MMD.Net Sopimusehtopaketti 24.6.2014 1! (! 16) MMD.Net -palveluiden yleiset sopimusehdot! MMD.Net Sopimusehtopaketti 24.6.2014 1 ( 16) MMD.Net -palveluiden yleiset sopimusehdot 1. Sopijaosapuolet Tämän sopimuksen osapuolet ovat MMD Networks Oy (myöhemmin MMD) sekä sopimuksen tekevä yksityishenkilö,

Lisätiedot

Kansaneläkelaitos Etelä-Suomen aluekeskus

Kansaneläkelaitos Etelä-Suomen aluekeskus Kansaneläkelaitos Etelä-Suomen aluekeskus 31.3.2010 PALVELUNTUOTTAJIEN KYSYMYKSET JA VASTAUKSET: Kysymykset ja vastaukset on ryhmitelty sisällön mukaan seuraavasti: 1. Kelpoisuusehdot 2. Lomakkeet 3. Toimitila

Lisätiedot

2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite - mahdollinen yhteyshenkilö ja puh

2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite - mahdollinen yhteyshenkilö ja puh TYÖMINISTERIÖ Sopijaosapuolet Palvelun myyjä PUITESOPIMUSPOHJA LIITE 3 1) Nimi (Ytunnus) Osoite mahdollinen yhteyshenkilö ja puh Palvelun ostaja 2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite

Lisätiedot

LOGO. Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI

LOGO. Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI LOGO Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI Jäljempänä mainitut hankintayksiköt (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytävät tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 17.7.2014 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ

SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ 1. Osapuolet KVKL SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto Ry, y-tunnus 2192123-9, osoite Iso Roobertinkatu 1 A 9, 00120 Helsinki Asiakas Asiakas tarkoittaa tämän

Lisätiedot

Tarjous 1. Tilitoimiston tarjous on voimassa kolmekymmentä(30) päivää tarjouksen päiväyksestä, jos tarjouksessa ei muuta mainita.

Tarjous 1. Tilitoimiston tarjous on voimassa kolmekymmentä(30) päivää tarjouksen päiväyksestä, jos tarjouksessa ei muuta mainita. 1(8) Alan yleiset sopimusehdot YSE KL2004 Tilityy - Tilitoimisto- ja taloushallintopalvelu -alla tarjottaviin palveluihin, tarjouksiin, tilausvahvistuksiin ja palveluiden toimitussopimuksiin sovelletaan

Lisätiedot

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää.

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Kysymys 1. Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Vastaus: Tarvitaan 4 referenssiä. On oltava kaksi referenssiä, joille on tuotettu kuvattua

Lisätiedot

Vastaus: Jokaiselle yhtiölle tulee erilainen laskujen ulkoasu. Vastaus: Laskutusjärjestelmät tuottavat laskun pdf-kuvan.

Vastaus: Jokaiselle yhtiölle tulee erilainen laskujen ulkoasu. Vastaus: Laskutusjärjestelmät tuottavat laskun pdf-kuvan. 1) Tarjouspyynnössä kerrotaan, että alkuvaiheessa mukaan tulee konserniyhtiöistä Raahen Vesi Oy ja Raahepolis Oy. Tuleeko kiinteään tarjoushintaan kuulua laskujen erilaiset ulkoasut kyseisten yhtiöiden

Lisätiedot

Finnairin ja yrityksen välinen sopimus on voimassa toistaiseksi. Yrityksen ei tarvitse erikseen uudistaa sopimusta jäsenyytensä aikana.

Finnairin ja yrityksen välinen sopimus on voimassa toistaiseksi. Yrityksen ei tarvitse erikseen uudistaa sopimusta jäsenyytensä aikana. YLEISTÄ Nämä ovat Finnair Corporate Programme -ohjelman (jäljempänä Ohjelma ) sopimusehdot. Ohjelma on yrityksille tarkoitettu lentomatkustuksen hallintaohjelma. Ohjelmaan voivat liittyä kaikki Suomessa

Lisätiedot

SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENTAMISPALVELUN HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N. välillä 28.5.2015

SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENTAMISPALVELUN HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N. välillä 28.5.2015 SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENTAMISPALVELUN JA HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N välillä 28.5.2015 1 OSAPUOLET 1.1 Toimeksiantaja Helsingin kaupungin rakentamispalvelu (y-tunnus

Lisätiedot