TOIMENPITEET TASA-ARVON JA YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖSSÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMENPITEET TASA-ARVON JA YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖSSÄ 2014 2016"

Transkriptio

1 TOIMENPITEET TASA-ARVON JA YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖSSÄ KOTKAN KAUPUNGIN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA I

2

3 Sisällysluettelo I Toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi Tasa-arvosuunnitelman tavoite Suunnitelma tasa-arvon edistämiseksi Toimenpiteet... 7 II Kotkan kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelma Yhdenvertaisuuslain työnantajanäkökulma Yhdenvertaisuussuunnitelman tavoite Suunnitelma yhdenvertaisuuden edistämiseksi Toimenpiteet... 9

4 I TOIMENPITEET TASA-ARVON EDISTÄMISEKSI Tasa-arvolain eli naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) tarkoitus on naisten ja miesten välisen tasa-arvon edistäminen, sukupuoleen perustuvan syrjinnän estäminen sekä naisten aseman parantaminen erityisesti työelämässä. Tasa-arvolaki velvoittaa kaikkia työantajia toimimaan sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseksi ja laatimaan tasa-arvosuunnitelman. Myös työsopimuslaki ja laki kunnallisesta viranhaltijasta sisältävät syrjintäkiellon ja velvollisuuden tasapuoliseen kohteluun. Työturvallisuuslain 28 sisältää velvoitukset häirinnän estämiseksi. Lisäksi velvoitteena on tasa-arvon valtavirtaistaminen, joka tarkoittaa tasa-arvonäkökulman sisällyttämistä kaikkeen työelämän arkitoimintaan. Kotkan kaupungin ensimmäinen tasa-arvosuunnitelma on hyväksytty vuonna Tasa-arvosuunnitelman ja tasa-arvon toteutumista seurataan vuosittain henkilöstökertomuksen yhteydessä. Tässä tasa-arvosuunnitelmassa esitetään Kotkan kaupungin periaatteet tasaarvon toteuttamiseksi työelämässä ja suunnitelma havaittujen epäkohtien korjaamiseksi. Tasa-arvolaissa edellytetty tasa-arvosuunnitelman osa, jossa esitetään katsaus työpaikan tasa-arvotilanteeseen, erittely naisten ja miesten sijoittumisesta eri tehtäviin sekä kartoitus naisten ja miesten tehtävien luokituksesta, palkoista ja palkkaeroista, julkaistaan erillisenä asiakirjana nimeltään Selvitys työpaikkojen tasaarvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta Tasa-arvon edistäminen on virkavelvollisuus. 1. Tasa-arvosuunnitelman tavoite Kotkan kaupungin tasa-arvosuunnitelman tavoitteena on, että naisia ja miehiä kohdellaan tasapuolisesti ja syrjimättä työelämän kaikissa tilanteissa. Tavoitteena on erityisesti, että naiset ja miehet jakautuisivat eri tehtävätasoille ja eri ammatteihin nykyistä tasaisemmin kykyjensä, taipumustensa ja koulutuksensa mukaan. Sukupuolten välisen tasa-arvon toteutuminen lisää työntekijöiden hyvinvointia ja oikeudenmukaisuuden kokemista ja näin myös työmotivaatiota. Työnantajan tavoitteena on myös, että kukaan ei työpaikallaan joudu seksuaalisen häirinnän eikä minkään muun kiusaamisen kohteeksi.

5 2. Suunnitelma tasa-arvon edistämiseksi Kotkan kaupunki työnantajana kohtelee sen palveluksessa olevia naisia ja miehiä tasapuolisesti. Tätä periaatetta toteutetaan kaikissa työelämän tilanteissa. Kuva: Kotkan kaupungin yleisimmät ammattinimikkeet sukupuolen mukaan jaoteltuina, Nainen Mies Yhteensä Lähihoitaja Sairaanhoitaja Lastenhoitaja Peruskoulun luokanopettaja Lastentarhanopettaja Siivooja Peruskoulun lehtori Koulunkäynnin ohjaaja Toimistosihteeri Ohjaaja Päätoiminen tuntiopettaja Kiinteistönhoitaja Laitosapulainen Laitoshuoltaja Lukion lehtori Terveydenhoitaja Erityisluokanopettaja Perhepäivähoitaja Sosiaalityöntekijä Hoitoapulainen Lastenkodin ohjaaja Kotiavustaja Sosiaaliohjaaja Hammashoitaja Päiväkodin johtaja Fysioterapeutti Päiväkotiavustaja Osastonhoitaja Työtehtävät ovat hienoisesta tasoittumissuuntauksesta huolimatta edelleen selvästi jakautuneet miesten ja naisten töihin. Kaupungin ensimmäisessä tasaarvosuunnitelmassa määritelty tavoite työtehtävien tasapuolisemmasta jakautumisesta sukupuolten välillä on kuitenkin edistynyt.

6 Työnantaja pyrkii työhönotto- ja urakehitystilanteessa varmistamaan, että miesten ja naisten tasaisempi jakautuminen eri tehtävätasoille on mahdollista siltä osin, kuin heidän kykynsä, taipumuksensa ja koulutuksensa tämän mahdollistavat. Sukupuolten välisen tasa-arvon takaaminen lisää oikeudenmukaisuutta organisaation toiminnassa. Raskaus, synnytys tai muu sukupuoleen liittyvä syy ei saa johtaa syrjintään työhönotossa. Uudelleenorganisoinnin ja henkilöstöjärjestelyjen yhteydessä otetaan tasapuolisesti huomioon myös se henkilöstö, joka perhepoliittisten oikeuksien käytön vuoksi on tilapäisesti poissa työelämästä. Henkilöstökertomuksessa seurataan edelleen miesten ja naisten määrää koko kaupungin osalta sekä toimialueittain että yksiköittäin. Erilaisiin kaupungin sisäisiin työryhmiin valitaan edelleen sekä miehiä että naisia aiemman käytännön mukaisesti. Kaupunki työnantajana mahdollistaa sekä naisten että miesten osalta työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisen toimimalla siten, että lain takaamat mahdollisuudet sairaan lapsen hoitoon, vanhempainlomaan ja hoitovapaaseen toteutuvat käytännössä. Lisäksi erilaisilla joustavilla järjestelyillä voidaan helpottaa pienten lasten vanhempien sekä omaishoitajien asemaa. Miehiä rohkaistaan käyttämään enemmän perhepoliittisia vapaita sekä osallistumaan sairaan lapsen hoitoon. Rohkaisemisen keinoina käytetään asiasta tiedottamista sekä sallivan ja kannustavan ilmapiirin luomista työpaikolle. Miesten kannustaminen nykyistä runsaampaan perhepoliittisten oikeuksien käyttöön myös jakaisi perhe- ja työelämän yhteensovittamiseen liittyvät ongelmat ja kustannukset tasaisemmin nais- ja miesvaltaisille aloille. Perhe- ja muilla vapailla olevien työntekijöiden tiedonsaanti työpaikan keskeisistä asioista tulee varmistaa. Tehtävien hoito poissaolon ajaksi tulee järjestää siten, että työt sujuvat täysipainoisesti. Pitkältä vapaalta palaaville henkilöille järjestetään tarvittaessa perehdyttämistä työhön palattaessa. Työntekijöiden henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että he kokevat tulevansa oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti kohdelluiksi. Raskaana olevien työntekijöiden työolosuhteisiin kiinnitetään erityistä huomiota. Työtä, joka aiheuttaa vaaraa äidin tai sikiön terveydelle, ei saa teettää. Työvuorojärjestelyissä raskaus on huomioitava riittävällä tavalla. Yleisestikin fyysisesti kuormittavissa tehtävissä on aiheellista hyödyntää entistä enemmän teknisiä ratkaisuja, jotka parantavat työolosuhteita ja työssä jaksamista. Työ- ja sijaisjärjestelyin huolehditaan siitä, että esimerkiksi perhepoliittista syistä johtuvat poissaolot eivät lisää töissä olevan henkilöstön työn rasittavuutta. Palvelutilanteisiin liittyvää väkivallan uhkaa pyritään minimoimaan henkilöstökoulutuksen sekä turva- ja hälytysjärjestelmien avulla. Henkilöstön turvallisuuskoulutuksia on työpaikoilla ja toimipisteissä järjestetty viime vuosina hyvin laajasti. Tämä on lisännyt henkilöstön valmiuksia käsitellä hankalia ja uhkaavia tilanteita. Koulutukset on koettu hyvin tarpeellisiksi ja niihin on suhtauduttu myönteisesti.

7 Kaikenlainen seksuaalinen ja muu sukupuoleen perustuva häirintä on kielletty. Esimiesten tulee välittömästi ryhtyä käytettävissään oleviin toimiin häirinnän poistamiseksi. Työsuojelupäällikkö ja työsuojeluvaltuutetut toimivat yhdyshenkilöinä, joiden puoleen häirintätilanteissa voi kääntyä. Toimintaohjeet häirintätilanteiden varalta löytyvät ohjeesta Henkisen väkivallan toimintamalli Kotkan kaupungin työpaikoilla. Uhkaaviin väkivaltatilanteisiin on omat ohjeistuksensa. Kaikki ohjeistukset löytyvät kaupungin Helmeri-portaalista työsuojelun kohdalta. Työnantajan tulee taata sukupuolesta riippumatta tasa-arvoiset mahdollisuudet uralla etenemiseen. Uralla etenemisellä tarkoitetaan siirtymistä johtotehtäviin tai vaativimpiin tehtäviin. Aliedustettua sukupuolta voidaan suosia valittaessa työntekijöitä eri tehtäviin, mikäli hakijat ovat pätevyydeltään ja sopivuudeltaan muuten täysin yhdenvertaiset. Urakehitystä arvioitaessa otetaan huomioon perhepoliittiset vapaat. Perhepoliittisten oikeuksien käyttö ei saa estää urakehitystä. Henkilöstökoulutuksella tuetaan uralla etenemistä. Henkilöstökoulutukseen pääsyn on oltava täysin tasa-arvoista sekä naisille että miehille. 3. Toimenpiteet Ylimmän johdon tehtävänä on sitoutua tavoitteisiin, varmistaa resurssit ja luoda toimintaedellytykset. Keskijohdon tehtävänä on toteuttaa uudistukset yhdessä työnjohdon ja henkilöstön kanssa. Välittömässä työnjohtovastuussa olevien tehtävänä on varmistaa, että työprosesseissa otetaan tasa-arvo huomioon. Kaupungin henkilöstöpalvelut tiedottaa yksiköille ja henkilöstölle tasa-arvosuunnitelmasta sen tultua hyväksytyksi. Vastuualueet huolehtivat tiedon täsmällisemmästä välittämisestä henkilöstölleen. Henkilöstöpalvelut järjestää tarvittaessa tasaarvoa koskevia koulutus- ja tiedotustilaisuuksia sekä antaa yksittäistapauksissa neuvontaa. Yksikön johto vastaa tasa-arvon toteutumisesta sekä ajantasalla pitämisestä alueellaan normaalin toimintansa puitteissa. Yhteistoimintaneuvottelukunta (YTNK) seuraa henkilöstöpoliittisten toimenpiteiden vaikutusta tasa-arvoon ja huolehtii, että tasa-arvoon liittyvät periaatteet toteutuvat sen käsittelemissä asioissa. Kenenkään ei pidä sietää kiusaamista eikä seksuaalista häirintää tai ahdistelua, vaan asiasta tulee heti ilmoittaa esimiehelle. Mikäli esimies itse on kiusaaja tai häiritsijä, asiasta ilmoitetaan seuraavalle ylemmälle esimiehelle. Esimiehen velvollisuus on ryhtyä toimenpiteisiin kiusaamisen tai häirinnän lopettamiseksi. Tasa-arvoasioihin liittyvissä ongelmatilanteissa jokainen yksittäinen henkilö voi myös aina ottaa yhteyttä pääluottamusmieheen, työsuojeluvaltuutettuun, henkilöstöpalveluihin tai työterveyshuoltoon.

8 II KOTKAN KAUPUNGIN YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Yhdenvertaisuuslain työnantajanäkökulma Yhdenvertaisuuslain 2 :n mukaan lakia sovelletaan sekä julkisessa että yksityisessä toiminnassa, kun kysymys on työhönottoperusteista, työoloista tai työehdoista, henkilöstökoulutuksesta taikka uralla etenemisestä. Lain 6 :n määrittely syrjinnän kiellosta: Ketään ei saa syrjiä iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, sukupuolisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Sukupuoleen perustuvasta syrjinnän kiellosta säädetään naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa (609/1986). Kotkan kaupungin ulkomaalaisten tai ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden määrää kaupungin henkilöstössä on alustavasti pyritty arvioimaan. Määrä on vielä hyvin pieni, parinkymmenen henkilön luokkaa, mikä on noin 0,3 % kaikista työntekijöistä. Kaupungin yhdenvertaisuuden työnantajanäkökulmaa käsitellään vuosittain henkilöstökertomuksessa. Työsuojeluviranomaiset valvovat yhdenvertaisuuslain noudattamista. 2. Yhdenvertaisuussuunnitelman tavoite Kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteena on, että kaupungin kaikenlaisessa johtamisessa otetaan huomioon työpaikan henkilöstön moninaisuus. Tavoitteena on myös, että eri ryhmiä edustavat työnhakijat kiinnostuvat organisaation työtehtävistä ja kaikille päteville hakijoille annetaan yhdenvertaiset mahdollisuudet tulla valituiksi. 3. Suunnitelma yhdenvertaisuuden edistämiseksi Asetettuihin yhdenvertaisuutta koskeviin tavoitteisiin päästään mm. sisällyttämällä yhdenvertaisuuden edistäminen kaupungin strategisiin tavoitteisiin ja organisaation rakenteisiin. Esimiehiä tulee kouluttaa ja opastaa mm. järjestämällä koulutusta moninaisuusjohtamisesta. Työpaikkailmoitukset tulee laatia siten, että ne eivät tahattomasti syrji hakijoita sekä että ne kannustavat eri ryhmiin kuuluvia hakijoita. Erilaiset työntekijät tulee perehdyttää työhön tehokkaasti ja monipuolisesti. Henkilöstössä esiintyviä kielteisiä asenteita tulee purkaa. Henkilöstön uralla eteneminen ja koulutukseen pääsyn mahdollisuuden tulee olla yhdenvertainen kaikille.

9 4. Toimenpiteet Henkilöstö on avainasemassa syrjinnän tunnistamisessa ja siihen puuttumisessa. Tietoisuutta yhdenvertaisuusperiaatteeseen liittyvistä kysymyksistä voidaan lisätä tiedotuksella ja kaupungin sekä sidosryhmien yhteistyöllä. Näin myös ehkäistään syrjintää. Kaupungin henkilöstöpalvelut tiedottaa yksiköille ja henkilöstölle yhdenvertaisuussuunnitelmasta sen tultua hyväksytyksi. Vastuualueet huolehtivat tiedon täsmällisemmästä välittämisestä henkilöstölleen. Henkilöstöpalvelut järjestää tarvittaessa yhdenvertaisuutta koskevia koulutus- ja tiedotustilaisuuksia sekä antaa yksittäistapauksissa neuvontaa. Keskeiset toimenpiteet: Henkilöstöä ohjataan tunnistamaan etnistä syrjintää ja syrjintää kokeneita kääntymään oikean tahon puoleen. Uusien työntekijöiden perehdyttämisessä otetaan huomioon monikulttuuristuva työyhteisö sekä yhdenvertaisuusperiaatteet. Rasismista ja etnisestä syrjinnästä asetetaan saataville paikallista ja ajantasaista tietoa. Kotkan kaupungin työpaikkailmoitukset laaditaan siten, että ne takaavat myös etnisiin vähemmistöihin kuuluville ja maahanmuuttajille mahdollisuuden hakeutua kaupungin palvelukseen. Kartoitettaessa henkilöstön osaamista, siinä tulee luoda mahdollisuuksia henkilöstön erityisosaamisen hyödyntämiseksi. Samalla tulee myös kartoittaa henkilöstön kielitaito. Henkilöstöä palkattaessa sekä kehityskeskustelujen yhteydessä otetaan huomioon valmiudet työskennellä monimuotoisessa työyhteisössä ja monimuotoisen asiakaskunnan parissa.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoitus ja tavoitteet...2 SUUNNITELMA NAISTEN JA MIESTEN VÄLISEN TASA-ARVON EDISTÄMISEKSI...

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoitus ja tavoitteet...2 SUUNNITELMA NAISTEN JA MIESTEN VÄLISEN TASA-ARVON EDISTÄMISEKSI... Ta s a - a r vo j a y h d e nve r t a i s u u s s u u n n i te l m a Lappeenrannan kaupunginkanslian julkaisuja 2007:6 1 (15) SISÄLLYSLUETTELO Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoitus ja tavoitteet...2

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNNAN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA

PUNKALAITUMEN KUNNAN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA 1 Yht.tmk 15.3.2007 4 PUNKALAITUMEN KUNNAN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 2 1. JOHDANTO sivu 3 2. TAVOITTEET JA ARVOT TYÖPAIKKOJEN TASA-ARVON JA sivu 3 YHDENVERTAISUUDEN

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Lopen kunta TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 2016 TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA 2014 2016 Käsittely: Yhteistyötoimikunta 19.5.2014 ( 14) Henkilöstöasiaintoimikunta 23.6.2014 ( 4) Lopen kunta

Lisätiedot

Lopen kunta TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2011-2013 TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA 2011-2013

Lopen kunta TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2011-2013 TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA 2011-2013 Lopen kunta TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2011-2013 TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA 2011-2013 Käsittely: Yhteistyötoimikunta 26.1.2011 ( 4) Henkilöstöasiaintoimikunta 17.2.2011 ( 2) Lopen kunta

Lisätiedot

KASKISTE KAUPU GI HE KILÖSTÖPOLIITTI E OHJELMA JA TASA-ARVOSUU ITELMA

KASKISTE KAUPU GI HE KILÖSTÖPOLIITTI E OHJELMA JA TASA-ARVOSUU ITELMA Hyväksytty kaupunginhallituksessa 7.3.2007, 39 KASKISTE KAUPU GI HE KILÖSTÖPOLIITTI E OHJELMA JA TASA-ARVOSUU ITELMA HE KILÖSTÖPOLIITTI E OHJELMA: LÄHTÖKOHTA JA TARKOITUS Kaskisten kaupungin henkilöstöstrategia

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASA-ARVO-OHJELMA YHDENVERTAISUUDEN TURVAAMISEKSI

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASA-ARVO-OHJELMA YHDENVERTAISUUDEN TURVAAMISEKSI SAVONLINNAN KAUPUNKI TASA-ARVO-OHJELMA YHDENVERTAISUUDEN TURVAAMISEKSI 4.12.2013 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Lainsäädäntö... 1 2.1 Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 8.8.1986/609 sekä voimaan

Lisätiedot

TYÖMINISTERIÖN HENKILÖSTÖPOLIITTINEN TASA-ARVOSUUNNITELMA 1.11.2002 31.12.2005

TYÖMINISTERIÖN HENKILÖSTÖPOLIITTINEN TASA-ARVOSUUNNITELMA 1.11.2002 31.12.2005 Työministeriö 2002 Työhallinnon tasa-arvotyöryhmä TYÖMINISTERIÖN HENKILÖSTÖPOLIITTINEN TASA-ARVOSUUNNITELMA 1.11.2002 31.12.2005 Sisällysluettelo s. 1. Johdanto 2 2. Tasa-arvotyöryhmä 2 3. Tavoitteet ja

Lisätiedot

KERIMÄKI. Kerimäen kunta TASA-ARVO-OHJELMA YHDENVERTAISUUDEN TURVAAMISEKSI. Liite kunnanhallituksen 14.02.2012 pöytäkirjaan 51 sivu 96

KERIMÄKI. Kerimäen kunta TASA-ARVO-OHJELMA YHDENVERTAISUUDEN TURVAAMISEKSI. Liite kunnanhallituksen 14.02.2012 pöytäkirjaan 51 sivu 96 Liite kunnanhallituksen 14.02.2012 pöytäkirjaan 51 sivu 96 KERIMÄKI Kerimäen kunta TASA-ARVO-OHJELMA YHDENVERTAISUUDEN TURVAAMISEKSI Työsuojelutoimikunta 12.12.2011 17 Kunnanhallitus 14.02.2012 51 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA Forssan kaupungin henkilöstön TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA Kuva: Loimijoki yöllä Yhteistoimintaryhmä xx.xx.2014 Kaupunginhallitus xx.xx.2014 Kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 SISÄLLYSLUETTELO:

Lisätiedot

SELVITYS TYÖPAIKKOJEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSTILANTEESTA 2013

SELVITYS TYÖPAIKKOJEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSTILANTEESTA 2013 /kp SELVITYS TYÖPAIKKOJEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSTILANTEESTA 213 KOTKAN KAUPUNGIN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA II 3 (15) kp Sisällysluettelo Kotkan kaupungin tasa-arvosuunnitelma...

Lisätiedot

Luottamushenkilön tasa-arvo opas

Luottamushenkilön tasa-arvo opas Luottamushenkilön tasa-arvo opas Marja Erkkilä Marja Erkkilä ISBN 951-714-239-0 Ulkoasun suunnittelu ja taitto: Tero Valtonen & Tommi Luhtanen, Vihreä Peto Oy Paino: Kalevaprint 2005 SAK Esipuhe 1 Luottamushenkilön

Lisätiedot

YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA

YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA EVIJÄRVEN KUNTA KAUHAVAN KAUPUNKI KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOINEN Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Käsitteet...4 2.1. Syrjinnän määrittely...4 2.2. Yksilölliset ominaisuudet

Lisätiedot

Asiallinen kohtelu työyhteisössä

Asiallinen kohtelu työyhteisössä Asiallinen kohtelu työyhteisössä SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 2 2 Henkisen väkivallan määritteleminen... 2 3 Henkisen väkivallan muotoja... 3 4 Mikä ei ole henkistä väkivaltaa?... 4 5 Henkisen väkivallan

Lisätiedot

JYYn toiminnallinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2006-2007

JYYn toiminnallinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2006-2007 JYYn toiminnallinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2006-2007 Hyväksytty edustajiston kokouksessa 8.12.2006 JYYn tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2006-2007 SUUNNITELMAN PERUSTA...3 ARVOT...3

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Y H T E I N E N T E K I J Ä Tasa-arvon kehittäminen teknologiateollisuudessa -hankeen (2005 2007) tavoitteena on ollut

Lisätiedot

Heinolan kaupungin työsuojelun toimintaohjelma

Heinolan kaupungin työsuojelun toimintaohjelma Heinolan kaupungin työsuojelun toimintaohjelma Sisällysluettelo Sivu Heinolan kaupunki työympäristönä 2 1. Työsuojelu ja työympäristöyhteistyön yleiset periaatteet 2 Työsuojelun tarkoitus Työsuojelun tehtävä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle yhdenvertaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi yhdenvertaisuuslaki. Lisäksi ehdotetaan

Lisätiedot

Tasa-arvon toteutumista edistetään seuraavilla menettelytavoilla:

Tasa-arvon toteutumista edistetään seuraavilla menettelytavoilla: 1 (5) TASA-ARVO VALMET AUTOMOTIVE OY:SSÄ Tasa-arvosuunnitelman tarkoitus Tasa-arvosuunnitelman tarkoituksena on antaa suuntaa käytännön toiminnalle siten, että yksilön arvostaminen ja tasa-arvoisuus niin

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu palveluiden yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma vuosille 2013 2015

Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu palveluiden yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma vuosille 2013 2015 1(21) Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu palveluiden yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma vuosille 2013 2015 Hyväksytty 21.5.2013 21 Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu palveluiden johtokunta

Lisätiedot

Tampereen yliopisto tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäjänä

Tampereen yliopisto tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäjänä Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Hyväksytty hallituksen kokouksessa 27.11.2012 Tampereen yliopisto tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäjänä Tampereen yliopisto on laatinut tämän tasa-arvo- ja

Lisätiedot

HENKINEN VÄKIVALTA JA RISTIRIITATILANTEET

HENKINEN VÄKIVALTA JA RISTIRIITATILANTEET HENKINEN VÄKIVALTA JA RISTIRIITATILANTEET Toimintaohje tilanteiden ehkäisemiseksi ja käsittelemiseksi Tuula Collin, osastonhoitaja Tommi Hautaniemi, psykologi Leena Huhtamäki, työsuojeluvaltuutettu Liisa

Lisätiedot

Henkilökuntaa rekrytoitaessa noudatetaan voimassa olevia sääntöjä ja määräyksiä pätevyysvaatimuksista ja kelpoisuusehdoista.

Henkilökuntaa rekrytoitaessa noudatetaan voimassa olevia sääntöjä ja määräyksiä pätevyysvaatimuksista ja kelpoisuusehdoista. ALAVIESKAN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA 1. Tavoitteet Kunnanvaltuusto 26.9.2006 19 Tavoitteena on tasa-arvoinen, yhteistyökykyinen ja kehittyvä sekä hyvää tulosta tekevä työyhteisö, jossa tasa-arvo on osa

Lisätiedot

Kiusaaminen ei kuulu hyvään työilmapiiriin

Kiusaaminen ei kuulu hyvään työilmapiiriin TAMPEREEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRYHMÄ Kiusaaminen ei kuulu hyvään työilmapiiriin Toimintaohje henkisen väkivallan, kiusaamisen ja syrjinnän estämiseksi Tampereen kaupungin työpaikoilla Hyväksytty kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Monimuotoisuus työelämän mahdollisuus. Opas yhdenvertaisuuden edistämiseen ja syrjinnän torjumiseen työpaikalla

Monimuotoisuus työelämän mahdollisuus. Opas yhdenvertaisuuden edistämiseen ja syrjinnän torjumiseen työpaikalla Monimuotoisuus työelämän mahdollisuus Opas yhdenvertaisuuden edistämiseen ja syrjinnän torjumiseen työpaikalla Tämä julkaisu on tuotettu osana YES Yhdenvertaisuus EtuSijalle -hanketta, joka on saanut rahoitusta

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN TASA-ARVOSUUNNITELMA

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN TASA-ARVOSUUNNITELMA HYVINKÄÄN KAUPUNGIN TASA-ARVOSUUNNITELMA 2008 2 1. TASA-ARVON EDISTÄMISVELVOITE Tasa-arvolaki tuli voimaan 1.1.1987 (Laki naisten ja miesten välisestä tasaarvosta 8.8.1986/609). Lain tavoitteena on estää

Lisätiedot

Lapin yliopiston ohje henkisen väkivallan haittojen torjumiseksi työyhteisössä. Työsuojelun yhteistoimintasopimuksen 10.1,11 :n mukainen ESITYS

Lapin yliopiston ohje henkisen väkivallan haittojen torjumiseksi työyhteisössä. Työsuojelun yhteistoimintasopimuksen 10.1,11 :n mukainen ESITYS Lapin yliopiston ohje henkisen väkivallan haittojen torjumiseksi työyhteisössä Työsuojelun yhteistoimintasopimuksen 10.1,11 :n mukainen ESITYS Työsuojelutoimikunta Rovaniemi 17.8.2000 ii SISÄLLYS Henkinen

Lisätiedot

Tasa arvosuunnitelma

Tasa arvosuunnitelma Tasa arvosuunnitelma Sisältö Yleistä... 3 Työhönotto sekä työtehtävien jakautuminen naisten ja miesten kesken... 3 Työolot... 4 Palkkaus... 4 Johtaminen... 5 Koulutus ja kehittäminen... 5 Syrjintä ja häirintä...

Lisätiedot

Tasa-arvon käsikirja kuntapäättäjälle. Mahdollisuuksien tasa-arvon lisäksi yhtä tärkeää on käytännön lopputuloksen tasa-arvo

Tasa-arvon käsikirja kuntapäättäjälle. Mahdollisuuksien tasa-arvon lisäksi yhtä tärkeää on käytännön lopputuloksen tasa-arvo Tasa-arvon käsikirja kuntapäättäjälle Mahdollisuuksien tasa-arvon lisäksi yhtä tärkeää on käytännön lopputuloksen tasa-arvo Sisältö Esipuhe 3 1 Sukupuolten välinen tasa-arvo kunnan tehtävänä 5 2 Tasa-arvolainsäädäntö

Lisätiedot

KOULUTUSKESKUS SALPAUKSEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2012-2014

KOULUTUSKESKUS SALPAUKSEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2012-2014 KOULUTUSKESKUS SALPAUKSEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2012-2014 Hyväksytty 31.1.2012 Koulutuskeskus Salpauksen johtoryhmä KOULUTUSKESKUS SALPAUS Teinintie 4, 15200 Lahti Puh. 03 828 11 Y-tunnus

Lisätiedot

Sujuvaa työpäivää! Toimintaohje työpaikkahäirinnän ja ristiriitatilanteiden varalle

Sujuvaa työpäivää! Toimintaohje työpaikkahäirinnän ja ristiriitatilanteiden varalle Sujuvaa työpäivää! Toimintaohje työpaikkahäirinnän ja ristiriitatilanteiden varalle Sisällys 3 Toimintaohjeen tarkoitus 4 Häirintä 4 Mitä häirinnällä tarkoitetaan 4 Miten häirintä ilmenee 5 Mitä häirintä

Lisätiedot