Insolvenssioikeus - aineopintotentti mallivastaus tehtävään 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Insolvenssioikeus - aineopintotentti 22.10.2013 mallivastaus tehtävään 1"

Transkriptio

1 Insolvenssioikeus - aineopintotentti mallivastaus tehtävään 1 Tapauksessa on kyse lainvoimaa vailla olevan maksutuomion täytäntöönpanosta, velallisen oikeudesta saada ulosottomieheltä maksuaikaa sekä palkan ulosmittauksen vaihtoehtona maksusuunnitelmasta ja sitä turvaavasta ulosmittauksesta. a) Käräjäoikeuden maksutuomion täytäntöönpano voidaan aloittaa, vaikka tuomio ei vielä olisi tullut lainvoimaiseksi eli siihen voitaisiin vielä hakea muutosta (UK 2:5). Säännöksen nojalla velallisen omaisuutta voidaan siten ulosmitata, mutta sen myynti vaatii pääsääntöisesti velallisen suostumuksen. Ulosottomies voisi siten tapauksessa voinut laillisesti ulosmitata esim. Villen palkan, jos hän ei maksaisi saatavaa määräpäivään mennessä. b) Tapauksessa tilanne ei olisi ollut Villelle edullisempi, vaikka hän olisi jäänyt pois käräjäoikeuden istunnosta. Vastaajan poissaolo olisi antanut tuomioistuimelle mahdollisuuden ratkaista asia yksipuolisella tuomiolla. Yksipuolinen tuomio voidaan panna täytäntöön kuten lainvoimainen tuomio eli ehdoitta loppuun asti (UK 2:9). Velalliselle ei tarvitse varata tilaisuutta tulla kuulluksi sillä perusteella, että ulosottoperusteena on yksipuolinen tuomio c) Velallisella ei ole ehdotonta oikeutta saada aina maksuaikaa ulosotossa olevan velkansa suorittamiseen. Ulosottomies ei myönnä maksuaikaa viran puolesta, vaan velallisen pyynnöstä. Maksuaikaa voidaan myöntää vain erityisestä syystä ja edellytyksellä, että velallinen todennäköisesti maksaa saatavan maksuajan kuluessa (UK 4:6). Ulosottomiehen on toisin sanoen arvioitava velallisen olevan sekä maksuhaluinen että maksukykyinen voidakseen myöntää tälle maksuaikaa. Voidakseen arvioida, onko asiassa erityinen syy saada maksuaikaa, ulosottomiehellä on oikeus pyytää velalliselta perusteluja ja lisätietoja. Tapauksessa esimerkiksi Villen saama uusi työpaikka saattaisi olla sellainen erityinen syy, joka oikeuttaa maksuajan saamiseen. d) Palkan ulosmittauksen vaihtoehtona voidaan velalliselle vahvistaa kirjallinen maksusuunnitelma, jonka perusteella velallinen maksaa suoritukset suoraan ulosottomiehelle (UK 4:59). Työnantajalle ei tällöin toimiteta maksukieltoa, eikä työnantaja tilitä palkasta osuutta ulosottoon, kuten palkan ulosmittauksessa tapahtuu. Maksusuunnitelman vahvistaminen edellyttää, että velallinen tekee uskottavaksi, että hän suorittaa maksut suunnitelman mukaisesti ulosottomiehelle. Maksusuunnitelman vahvistamiseen ei tarvita velkojan tai velallisen työnantajan suostumusta tai muutakaan myötävaikutusta. e) Ulosottomies voi tarvittaessa suorittaa turvaavan ulosmittauksen maksusuunnitelman varmistamiseksi (UK 4:62). Turvaava ulosmittaus merkitsee sananmukaisesti omaisuuden ulosmittaamista turvaamistarkoituksessa, eikä täytäntöönpano etene tällaisesta ulosmittauksesta myynti- ja tilitysvaiheen, ellei velallinen laiminlyö esim. maksusuunnitelmaa, jonka turvaamiseksi ulosmittaus on suoritettu (UK 4:1.2). Villen auto voisi siten joutua turvaavan ulosmittauksen kohteeksi maksusuunnitelman varmistamiseksi. Jos Ville kuitenkin noudattaisi maksusuunnitelmaa asianmukaisesti, ei autoa realisoitaisi. Turvaava ulosmittaus ei myöskään välttämättä estäisi Villeä käyttämästä autoaan (arg. UK 4:31).

2 2/X/2013 MALLIVASTAUS Kysymys, joka on mukaelma todellisesta tapauksesta, liittyy saneerauksen aloittamisedellytysten (6 ) ja esteiden (7 ) problematiikkaan. Se on myös esimerkki tapauksesta, jossa sääntelyn toteutus ei vastaa kovinkaan hyvin sääntelyn taloudellista taustalogiikkaa. Insolvenssioikeudessahan lähtökohtana on, että saneerausmenettely on rehabilitaatiota, jolla velallisyrityksen maksukyky palautetaan tai säilytetään. Ajatus on, että saneeraustoimien jälkeen yritys jatkaa suurin piirtein entistä toimintaansa. Konkurssi taas on likvidaatiota, jossa velallisyrityksen liikeomaisuus myydään ulkopuoliselle ja liiketoiminta sen nimissä harjoitettuna päättyy. Asia erikseen on, että käytännössä liikeomaisuus ehkä pääsääntöisestikin myydään toimivana kokonaisuutena. Voi olla, että liiketoimintaa ehkä harjoitetaan pakkomyynnin ulkonaisesti saman laajuisena ja laatuisena kuin ennen konkurssiakin, se vain tapahtuu toisen oikeussubjektin nimissä. Saneerausmenettelyn aloittamisen rakenteellinen ongelma on, että saneerauksesta pääteltäessä ei aina osata sanoa, pystytäänkö velallisyrityksen toiminta järjestelmään uudelleen (jolloin liiketoimintaa jatketaan saman oikeussubjektin nimissä) vai päädytäänkö lopulta myymään sen liikeomaisuus ulkopuoliselle. Tämä selviää vasta, kun yrityksen tila on selvitetty ja ohjelmaehdotuksesta on neuvoteltu. Saneerauksen kannalta osittainen myynti ei tuhoa saneerauksen perusideaa, sen sijaan kaiken liikeomaisuuden myyminen näin tekee. Saneerausmenettelyyn jäävät vain saneerausvelat ja kauppahinta, joten velallisen maksukykyä on mahdotonta palauttaa. Jos jo alun perin tiedetään, että omaisuus tulee myytäväksi, saneerausta ei saisi aloittaa, koska maksukyvyttömyyttä tai sen uhkaa ei tällöin voida saneerauksen avulla poistaa (7.1 :n 1-k). Myyntihän sinänsä saa aikaan sen, että uhkaavasta maksukyvyttömyydestä tulee todellinen ja todellinen maksukyvyttömyys jää pysyväksi - ellei poikkeuksellisesti kauppahinta riitä kaikkien velkojen maksamiseen, mitä ei juuri käytännössä tapahdu. Laissa kuitenkin varaudutaan siihen, että vasta saneerauksen aloittamisen jälkeen havaitaan, että liikeomaisuus on, toisin kuin odotettiin, myytävä ulkopuoliselle. Periaatteessa esteperuste toimii tällöin saneerauksen keskeyttämisperusteena; toisin sanoen aloitettu menettely tulisi keskeyttää (7.3 :n 1 virke). Aloittamisen jälkeen on nimittäin käynyt ilmi 1 momentissa tarkoitettu seikka. Seuraava virke määrää kuitenkin poikkeuksen tähän drakoniseen pääsääntöön. Menettelyä saadaan jatkaa - eli sitä ei tarvitse keskeyttää - jos on todennäköistä, että yrityksen varallisuus tai sen olennainen osa voidaan luovuttaa tämän lain mukaisessa järjestyksessä. Yrityssaneerauslaki ei sisällä erikoista myyntijärjestelyä, joten luovuttaminen lain järjestyksessä tapahtuu siten, että siitä määrätään saneerausohjelmassa, velallinen myy selvittäjän suostumuksella omaisuuden ja varat jaetaan ohjelman mukaisella tavalla.

3 Tässä tapauksessa aloittamisedellytykset selvästikin vallitsevat. Käsitteellisesti hakemus ei ole lain tarkoittama yhteishakemus (6.1 :n 1-k). Kahden velkojan vaatimus ei täyty, koska toisen velkojan lausumaa on vaikea tulkita hakemuksen puoltamiseksi, se on vain jonkinlaista ei-vastustamista, mille laki ei anna merkitystä. Selvää kuitenkin on, että toinen aloittamisedellytys - uhkaava maksukyvyttömyys - vallitsee. Mikään ei viittaa siihen, että tilintarkastajan perusteltua näkemystä olisi syytä epäillä. Sen sijaan esteperusteiden tulkinta muodostuu pulmaksi, jos Alahärmän Rele Oy:n ennustama kehitys otetaan lähtökohdaksi. Sen sijaan Calibra Oy:n oma hypoteesi kehityksestä ei täytä mitään esteperusetta. Toimintojen keskittäminen (ja turhien yksiköiden lopettaminen) on tavanomainen saneeraustoimenpide. Näin 1-kohdan esteperuste eli niin sanottu syvä maksukyvyttömyys ei tule sovellettavaksi. On myös syytä olettaa, että velkojat eivät vastusta kaavailtua toimenpidettä siinä määrin, että yleinen esteperuste täyttyisi, toisin sanoen ohjelman aikaansaamiselle tai vahvistamiselle ei olisi edellytyksiä (5-k). Näin ollen tässä tapauksessa estettä saneearuksen aloittamiselle ei ole eikä asian varmistuminen suuntaan tai toiseen myöhemmin anna perustetta saneerausmenetetlyn keskeyttämiseksi. Ensimmäisessä, Alahärmän Rele Oy:n esiintuomassa skenaariossa voidaan joko seurata legalistista ja kirjaimellista tulkintalinjaa tai hakea joustavampaa tulkintaa. Kaiken kaikkiaanhan laki ei suoraan kiellä tällaista realisaatiosaneerausta (mitä termiä siitä on käytetty), se on vain järjestelmän vastainen. Legalistisella tulkinnalla - hakemus hylätään - ei voiteta mitään, se tuottaa vain lisäkustannuksia, koska yritys joutuu hakemaan konkurssia tai joku velkoja sen tekee. Näin ollen saneerauksen aloittaminen on taloudellisesti perusteltua. Päätöstä voidaan perustella myös sillä, että kaikki näkemykset ovat tässä vaiheessa vain olettamuksia, sellaista varmuutta tai vahvaa todennäköisyyttä, johon päätös hakemuksen hylkäämisestä voitaisiin perustaa, ei vallitse. Velkoja-autonomisen päätöksenteonkin kannalta on oikein, että velkojat saavat tilaisuuden ratkaista, haluavatko he hoitaa tämän tapauksen saneerauksen vai konkurssin kautta. Toisin sanoen tapausta arvostellaan 1-kohdan esteperusteen sijasta 5- kohdan yleisen esteperusteen kannalta. Tämä merkitsee, että saneerausmenettely aloitetaan. Se, miten asian käsittely jatketaan, riippuu aineellisesta tulkinnasta. Joustavassa tulkinnassa lisäkäsittelyä ei tarvita, vaan tuomari voi päättää saman tien saneerausmenettelyn aloittamisesta. Sen sijaan legalistisessa tulkinnassa asianosaisille on varattava tilaisuus oikeudelliseen argumentointiin siitä, miten sovellettavia lainkohtia tulisi tulkita. Tähän voidaan käyttää joko yksilöityjä kirjallisia lausumia tai järjestettyä suullista käsittelyä. Todettakoon, että ihanteellisessa prosessissa tuomari myös ensimmäisessä tapauksessa kertoo etukäteen omaksumastaan tulkinnasta ja varaa asianosaisille tilaisuuden lausua mielipiteensä. Tässä tilanteessa se kuitenkaan ei, kun sovellettavakst lainkohdat ovat tiedossa, tunnu ainakaan välttämättömältä. Sallittua se toki on. Ajateltavissa on myös eräänlainen keskitien ratkaisu. Saneerausmenettelyä ei vielä aloiteta, mutta tuomioistuin määrää väliaikaisen selvittäjän (8.2 ). Väliaikaisen selvittäjän tehtäviinhän kuuluu velallisen toiminnan seuranta ja tietojen kerääminen aloittamisesta päättä mistä varten. Väliaikainen selvittäjä luultavasti pystyy hankkimaan nykyistä varmemman tiedon siitä, mitä skenaariota mahdollinen saneeraus seuraisi. Ihanteellinen tämä ratkaisu ei ole, kos-

4 ka se johtaa pitkittyvään saneerausaseman vireilläoloon, mikä taas haittaa yrityksen liiketoimintaa, eikä lopullista varmuutta tälläkään tavalla todennäköisesti saavuteta. Mallivastaus kysymys nro 3 Miten yksityishenkilön velkajärjestelyssä kohdellaan seuraavia velkoja: a) Ennen velkajärjestelyn alkamista syntynyttä velkaa? Pääsäännön mukaan velkajärjestelyn piiriin kuuluvat ainoastaan ennen velkajärjestelyn alkamista syntyneet velat. Näiden velkojen maksamiseksi laaditaan maksuohjelma. b) Velkajärjestelyn alkamisen jälkeen syntynyttä velkaa? Velkajärjestelyn alkamisen jälkeen syntyneet velat eivät kuulu velkajärjestelyn piiriin. Ne on maksettava niiden normaalien ehtojen mukaisesti, eikä velkajärjestely tuo niiden maksamiseen helpotusta. c) Ennen velkajärjestelyn aloittamista kertynyttä velkojen korkoa? Velkojen korot kuuluvat velkajärjestelyn piiriin. Ennen velkajärjestelyn aloittamista kertynyttä korkoa käsitellään samoin kuin pääomaa eli käytännössä se lisätään pääomaan. d) Ennen velkajärjestelyn alkua vanhentunutta velkaa? Velan vanhentuminen otetaan huomioon, eikä ennen velkajärjestelyn alkua vanhentunutta velkaa merkitä maksuohjelmaan. e) Epäselvää velkaa? Tuomioistuimen tulee arvioida, minkä suuruisena maksuohjelmaan merkitään velka, jonka perusteesta tai määrästä on riitaa tai joka on muutoin suuruudeltaan tai perusteeltaan epäselvä. Mahdolliset riitaisuudet saatavien suuruudesta ratkaistaan maksuohjelmassa tai, jos se ei käy päinsä, erillisessä oikeudenkäynnissä. f) Tuntematonta velkaa? Myös ns. tuntematon velka eli velka, jota velallinen tai velkoja ei ole ilmoittanut, kuuluu periaatteessa velkajärjestelyn piiriin. Velat eivät prekluoidu. Jos tuntematon velka tulee esiin myöhemmin, joko ennen maksuohjelman päättymistä tai sen jälkeen, velallisen tulee lähtökohtaisesti maksaa sille sama jako-osuus kuin muillekin velkojille. Maksuohjelman aikana esiin tullut tuntematon velka voi johtaa ohjelman muuttamiseen muidenkin velkojen osalta, jos lisäjako-osuuden vahvistaminen johtaisi kohtuuttomaan lopputulokseen.

5 Mallivastaus kysymys nro 4 Konkurssivelka eli velkojan näkökulmasta konkurssisaatava on saatava, jota koskeva velallisen sitoumus tai muu oikeusperuste on syntynyt ennen konkurssin alkamista. Konkurssin alkamisella tarkoitetaan tässä yhteydessä velallisen asettamista konkurssiin. Ei siis ole merkitystä, milloin saatava erääntyy. Saatava on konkurssisaatava vaikka se erääntyy alkuperäisten ehtojen mukaisesti vasta konkurssin jälkeen. Kuten määritelmästä käy ilmi, konkurssisaatavan ja massasaatavan rajanvedon kannalta ratkaisevaksi nouse se seikka, mihin saatavan perustuva oikeustosiseikasto eli sen oikeusperuste ajoittuu. Oikeusperuste voi olla velallisen sitoumus, velallisen vahingonkorvausvastuun aiheuttava käyttäytyminen tai suoraan laista johtuva maksuvelvollisuus. Koko oikeusperusteen ei tarvitse ajoittua konkurssia edeltävästi, vaan riittää, että olennainen osa saatavan perustavaa tosiseikasta on toteutunut ennen konkurssin alkamista. Massavelalla (tai velkojan näkökulmasta massasaatavalla) tarkoitetaan sellaista velkaa, josta konkurssipesä velallissubjektina vastaa. Voidaan erottaa kolme massavelkojen ryhmää: konkurssikustannukset, konkurssipesän sitoumukseen perustavat velat sekä velat, joista konkurssipesä on lain mukaan vastuussa. Velallinen vastaa massavelasta vain konkurssipesän kuuluvalla varallisuudellaan. Sen sijaan konkurssisaatavasta velallinen ei vapaudu vastaamasta, vaikka niille ei kerrykään konkurssissa täyttä suoritusta. Poikkeuksena tästä on pesänhoitajan palkkion ja kustannusten korvaus, kun konkurssi peruuntuu tai raukeaa. Konkurssisaatavat selvitetään konkurssin velkaselvittelyssä. Velkaselvittelyllä tarkoitetaan sitä menettelykokonaisuutta, joka muodostuu saatavien ottamisesta jakoluetteloehdotukseen, siihen otettujen saatavien riitautuksista sekä jako-osuuteen oikeuttavien saatavien lopullisesta vahvistamisesta. Massasaatavat jäävät velkaselvittelyn ulkopuolelle. Massavelat käyvät yleensä ilmi konkurssipesän kirjanpidossa, vaikka niiden oikeudellinen status ei riipu siitä. Massavelkoja ei saa valvoa konkurssissa, vain tällainen valvonta tulee jättää tutkimatta. Massavelkoja selvitetään tarvittaessa erilisissä oikeudenkäynneissä, jossa asianosaisina ovat konkurssipesä ja massavelan velkoja. Säännöksiä siitä, milloin ja miten massavelat maksetaan, ei ole konkurssilaissa. Yleisen periaatteen mukaan ne maksetaan pesän varoista sitä mukaan kuin ne erääntyvät. Näin ne tulevat tyypillisesti suoritetuiksi päältäpäin eli ennen muita velkoja. Rutiinimaisten massavelkojen asianmukainen maksaminen on juoksevaa hallintoa, josta pesänhoitaja vastaa.

Ehdotus konkurssilainsäädännön uudistamisesta

Ehdotus konkurssilainsäädännön uudistamisesta Ehdotus konkurssilainsäädännön uudistamisesta Oikeusministeriön työryhmämietintöjä 2/2002 YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT EHDOTUS KONKURSSILAIKSI 22.11.2002 LAKIEHDOTUKSET 37 YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LAITOS. Jussi Rautio SANEERAUSYRITYSTEN TALOUDELLISEN TILAN KEHITYS

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LAITOS. Jussi Rautio SANEERAUSYRITYSTEN TALOUDELLISEN TILAN KEHITYS VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LAITOS Jussi Rautio SANEERAUSYRITYSTEN TALOUDELLISEN TILAN KEHITYS Tarkasteluajanjaksona 2000 2005 Laskentatoimen ja rahoituksen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 26/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle konkurssilainsäädännön uudistamiseksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi konkurssilaki. Sillä kumottaisiin vuodelta 1868 oleva konkurssisääntö. Uusi

Lisätiedot

PANTTIVELKOJAN ASEMA ULOSOTTOMYYNNISSÄ

PANTTIVELKOJAN ASEMA ULOSOTTOMYYNNISSÄ PANTTIVELKOJAN ASEMA ULOSOTTOMYYNNISSÄ Markus Kemppainen Insolvenssioikeus Maisteritutkielma Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunta Kevät 2015 Lapin yliopisto, oikeustieteiden tiedekunta Työn nimi:

Lisätiedot

MAKSUKYVYTTÖMYYDEN OIKEUDELLISET ULOTTUVUUDET

MAKSUKYVYTTÖMYYDEN OIKEUDELLISET ULOTTUVUUDET MAKSUKYVYTTÖMYYDEN OIKEUDELLISET ULOTTUVUUDET Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisut Risto Koulu Heidi Lindfors MAKSUKYVYTTÖMYYDEN OIKEUDELLISET ULOTTUVUUDET Helsinki 2010 FORUM

Lisätiedot

Konkurssi, yrityssaneeraus ja yksityishenkilön velkajärjestely

Konkurssi, yrityssaneeraus ja yksityishenkilön velkajärjestely Konkurssi, yrityssaneeraus ja yksityishenkilön velkajärjestely 20.4.2010 2010 KONKURSSI Konkurssi Velallinen, joka ei kykene vastaamaan veloistaan, voidaan asettaa konkurssiin. Konkurssi on velallisen

Lisätiedot

VELKAJÄRJESTELYLAIN MUUTOS 2015 MARKO NIIRANEN

VELKAJÄRJESTELYLAIN MUUTOS 2015 MARKO NIIRANEN VELKAJÄRJESTELYLAIN MUUTOS 2015 MARKO NIIRANEN MARKO NIIRANEN VELKAJÄRJESTELYLAIN MUUTOS 2015 TALOUS- JA VELKANEUVONNAN OHJEITA 3 SISÄLLYS JOHDANTO 9 1 ELINKEINONHARJOITTAJAT VELKAJÄRJESTELYYN 11 1.1

Lisätiedot

2. Elinkeinonharjoittajaa koskevien säännösten muuttaminen

2. Elinkeinonharjoittajaa koskevien säännösten muuttaminen HELSINGIN HOVIOIKEUS Dnro: 509/7074/2013 Salmisaarenranta 7 I PL 132 00181 Helsinki Puhelin 02956 40500, Telefax 02956 40512 kirjaamo Sähköpostiosoite helsinki.ho@oikeus.fi pvm. 12.2.2014 Oikeusministeriö

Lisätiedot

Sukunimi Etunimi Henkilötunnus Koepaikkakunta

Sukunimi Etunimi Henkilötunnus Koepaikkakunta Sukunimi Etunimi Henkilötunnus Koepaikkakunta HELSINGIN YLIOPISTON OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA VALINTAKOE 12.6.2013 (suomenkieliset pyrkijät) Lue tarkasti seuraavat ohjeet ja toimi niiden mukaisesti.

Lisätiedot

Luottoriskien hallinta ja perintä vakuudettomia kulutusluottoja myönnettäessä

Luottoriskien hallinta ja perintä vakuudettomia kulutusluottoja myönnettäessä Luottoriskien hallinta ja perintä vakuudettomia kulutusluottoja myönnettäessä Aaltonen, Anni 2010 Hyvinkää Laurea ammattikorkeakoulu Hyvinkää Luottoriskien hallinta ja perintä vakuudettomia kulutusluottoja

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 6 1 (18) NEUVOTTELUKUNTA

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 6 1 (18) NEUVOTTELUKUNTA KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 6 1 (18) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 KONKURSSIVALVONTA JA JAKOLUETTELO Sisältöä muutettu 11.12.2012 1 YLEISTÄ Konkurssilain (120/2004, KonkL) 12 lukuun sisältyvät säännökset konkurssisaatavista,

Lisätiedot

VELKAJÄRJESTELYN ESTEET JA VELKAJÄRJESTELYN MYÖNTÄMINEN ESTEESTÄ HUOLIMATTA

VELKAJÄRJESTELYN ESTEET JA VELKAJÄRJESTELYN MYÖNTÄMINEN ESTEESTÄ HUOLIMATTA VELKAJÄRJESTELYN ESTEET JA VELKAJÄRJESTELYN MYÖNTÄMINEN ESTEESTÄ HUOLIMATTA Elisa Huotari Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Maisteritutkielma Prosessioikeus Syksy 2014 II Lapin yliopisto, oikeustieteiden

Lisätiedot

Hukkaamiskielto ja vakuustakavarikko

Hukkaamiskielto ja vakuustakavarikko Gisela Juutilainen Hukkaamiskielto ja vakuustakavarikko 1. Aluksi Hukkaamiskielto ja vakuustakavarikko ovat turvaamistoimenpiteitä sakon, rahamääräisen menettämisseuraamuksen tai asianomistajalle maksettavan

Lisätiedot

Suomen Kuluttajaliitto VELKAOPAS

Suomen Kuluttajaliitto VELKAOPAS Suomen Kuluttajaliitto VELKAOPAS 1 Sisällys Velka pitää maksaa...3 Mitä velka on?...3 Sopimuksen kesto...5 Kulutusluotot...5 Pikavipit...7 Osamaksu...8 Luottokortti...8 Asuntolaina...9 Takaus... 11 Vahingonkorvaus

Lisätiedot

-----1- ~~Yrfst}f~~ Ulosottolaki 1 luku. Pr 601 2012. Pr 600 ULOSOTTO. Ulosottomenettely. Pr 601 Ulosottolaki 3.12.1895/37

-----1- ~~Yrfst}f~~ Ulosottolaki 1 luku. Pr 601 2012. Pr 600 ULOSOTTO. Ulosottomenettely. Pr 601 Ulosottolaki 3.12.1895/37 1 ~ ~ 1,.- ; Pr 601 2012 Pr 600 ULOSOTTO Rikosasiassa annetun päätöksen täytäntöönpanosta ks. Rikosoikeudelliset seuraamukset ja niiden täytäntöönpano, Ri 200. Ulosottomenettely Pr 601 Ulosottolaki 3.12.1895/37

Lisätiedot

MYEL-vakuutusmaksut ja maksujen laskutus

MYEL-vakuutusmaksut ja maksujen laskutus 1 (19) Sisällysluettelo 1 MYEL-vakuutusmaksun laskeminen... 3 Maksun määräytyminen... 3 Perusprosentti... 3 Alennettu prosentti... 3 Väliprosentti... 3 Maksuprosentit ja alennusraja vuosina 2013 2015...

Lisätiedot

VUODEN 2011 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2011 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET 1 TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2011 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2006:5. Yrityssaneerausta koskevan lainsäädännön tarkistaminen

TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2006:5. Yrityssaneerausta koskevan lainsäädännön tarkistaminen TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2006:5 Yrityssaneerausta koskevan lainsäädännön tarkistaminen OIKEUSMINISTERIÖN TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2006:5 Yrityssaneerausta koskevan lainsäädännön tarkistaminen OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI

Lisätiedot

HE 83/2014 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. harjoittaviin velallisiin. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi velkojien enemmistön suostumuksella.

HE 83/2014 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. harjoittaviin velallisiin. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi velkojien enemmistön suostumuksella. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Velkojen selvittely. - opas vankilasta vapautuvalle VELKOJEN SELVITTELY

Velkojen selvittely. - opas vankilasta vapautuvalle VELKOJEN SELVITTELY Velkojen selvittely - opas vankilasta vapautuvalle VELKOJEN SELVITTELY 1 Sisällys > Lukijalle 3 > Etene vaiheittain ja hae apua 3 > Selvitä velkatilanteesi 4 Näin pääset alkuun 4 Varmista, että kaikki

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 6 1 (15) NEUVOTTELUKUNTA

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 6 1 (15) NEUVOTTELUKUNTA KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 6 1 (15) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 VALVONTOJEN VASTAANOTTAMINEN SEKÄ JAKOLUETTELO- EHDOTUKSEN JA JAKOLUETTELON LAATIMINEN 1 YLEISTÄ 1.1 Pääkohdat konkurssivalvonnasta Konkurssilain

Lisätiedot

TIETOA Velkojen järjestelystä ja velkajärjestelystä

TIETOA Velkojen järjestelystä ja velkajärjestelystä TIETOA Velkojen järjestelystä ja velkajärjestelystä 2 Sisältö 1. Talous- ja velkaneuvonta...5 2. Maksujärjestelyt...5 3. Sopimukseen perustuva velkojen järjestely...5 4. Velkojen järjestely järjestelylainalla

Lisätiedot

Lue tarkasti seuraavat ohjeet ja toimi niiden mukaisesti. Ohjeiden vastainen menettely koituu pyrkijän vahingoksi.

Lue tarkasti seuraavat ohjeet ja toimi niiden mukaisesti. Ohjeiden vastainen menettely koituu pyrkijän vahingoksi. Sukunimi Etunimi Henkilötunnus Koepaikkakunta Luovun HELSINGIN YLIOPISTON OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA VALINTAKOE 17.6.2010 (suomenkieliset pyrkijät) Lue tarkasti seuraavat ohjeet ja toimi niiden mukaisesti.

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulosottolain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan uudistettaviksi ulosottolaissa olevat tuomioita

Lisätiedot

HE 57/2012 vp. taikka julkisyhteisö tai muu hankintayksikkö. Laki sisältäisi direktiiviä vastaavat säännökset muun muassa maksuajan enimmäiskestosta

HE 57/2012 vp. taikka julkisyhteisö tai muu hankintayksikkö. Laki sisältäisi direktiiviä vastaavat säännökset muun muassa maksuajan enimmäiskestosta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupallisten sopimusten maksuehdoista, laiksi saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

OIK UDEN KÄY TI KU UT. Helsingin hovioikeuspiirin laatuhanke 2011

OIK UDEN KÄY TI KU UT. Helsingin hovioikeuspiirin laatuhanke 2011 E OIK UDEN KÄY TI KU UT L N Helsingin hovioikeuspiirin laatuhanke 2011 Oikeudenkäyntikulut Helsingin hovioikeuspiirin laatuhanke 2011 Työryhmän raportti Oikeudenkäyntikulut 1 Helsingin hovioikeuden julkaisuja

Lisätiedot

HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ

HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Kuluttajaoikeuden linjauksia HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Linjauksen ja valvonnan lähtökohtia... 2 Perintälain soveltaminen ja lain pakottavuus... 2 Mikä on kuluttajasaatava?... 3 Velallisella

Lisätiedot

VELKAJÄRJESTELYN VAIKUTUS VELALLISEN ELÄMÄÄN

VELKAJÄRJESTELYN VAIKUTUS VELALLISEN ELÄMÄÄN VELKAJÄRJESTELYN VAIKUTUS VELALLISEN ELÄMÄÄN Virpi Peurasaari Opinnäytetyö Kesäkuu 2002 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Lisätiedot

10 Tilaisuus tekee varkaan. Konkurssiasiamiehen toimistossa tunnetaan suomalaiset. konkurssit perin juurin.

10 Tilaisuus tekee varkaan. Konkurssiasiamiehen toimistossa tunnetaan suomalaiset. konkurssit perin juurin. Asianajotoimisto Heikkilä & Co Oy:n ja Yrittäjien Oikeussuoja Oy:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1/2011 3 Maksuongelmat on ratkaistava ajoissa myyntisopimus 6 Hyvä antaa turvaa riskeiltä yrittäjälle: 8 Perusohje

Lisätiedot

Lainsäädäntöaloitteet 2012

Lainsäädäntöaloitteet 2012 Lainsäädäntöaloitteet 2012 LOJAALISUUS RIIPPUMATTOMUUS ESTEETTÖMYYS LUOTTAMUKSELLISUUS KUNNIALLISUUS Asianajajaliiton lainsäädäntöaloitteet 2012 13.3.2012 1 (36) Sisältö Johdanto... 2 1 Rahoitus... 3 1.2

Lisätiedot