Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019"

Transkriptio

1 Yhteistoiminta-alue: Eurajoki, Harjavalta, Luvia, Nakkila, Pori, Ulvila Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille Hyväksytty / Porin kaupungin ympäristöterveysjaosto

2 Porin seudun yhteistoiminta-alue: Pori, Ulvila, Harjavalta, Nakkila, Luvia ja Eurajoki 2 Sisältö 1. Ympäristöterveydenhuollon tavoitteet ja valvontasuunnitelma Porin seudun ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö Toimialue (maantieteellinen alue) Valvonnan voimavarat ja niiden jakautuminen Tarkastuksen sisältö ja tarkastukseen keskimääräisesti käytettävä aika Valvontakohteiden / valvontakohdetyyppien tarkastustiheydet Koulutus Valvontajärjestelmä Viestintä Valvonnan kustannukset ja maksullisuus Erityistilanteisiin varautuminen Epidemioiden selvittäminen Laboratoriot, joihin valvonta tukeutuu Valvonnan toimialat Elintarvikevalvonta Johdanto Valvontakohteiden hyväksymis- ja ilmoitusmenettely Tarkastusten suunnittelu ja toteutus Valvonnan painopisteet ja valvontakohteiden tarkastustiheys Näytteenotto ja tutkimussuunnitelma valvontaprojektit Elintarvikehuoneistojen käyttövesi Suunnitelman toteuttamiseen tarvittavat ja käytössä olevat resurssit Hallinnolliset pakkokeinot ja rangaistusseuraamukset Terveysvaaratilanteet ja takaisinvedot Laitosvalvonta Muu elintarvikelain mukainen valvonta Terveydensuojeluvalvonta Tarkastusten sisältö Valvontakohteiden tarkastustiheys, tarkastukseen käytettävä aika ja riskinarviointi Terveydensuojelun painopistealueet ja valvontasuunnitelma Näytteenotto ja laboratoriot Muut suunnitelmassa huomioitavat asiat Pakkokeinot Tupakkavalvonta Tarkastusten sisällön määrittely Tupakkalain mukaisen valvonnan riskinarvioinnin perusteet Tupakkalain valvonnan painopisteet ja valvontakohteiden tarkastustiheys Tupakkalain noudattamatta jättäminen Lääkelain mukainen valvonta: nikotiinivalmisteiden myynti Tarkastustiheys... 31

3 Porin seudun yhteistoiminta-alue: Pori, Ulvila, Harjavalta, Nakkila, Luvia ja Eurajoki Tarkastuksen sisältö Kuluttajaturvallisuusvalvonta Kuluttajaturvallisuusvalvonnan tarkastus Toimivalta kuluttajaturvallisuusvalvonnassa Kuluttajaturvallisuusvalvonnan riskinarviointi Kuluttajaturvallisuusvalvonnan vuosisuunnitelma Suuren tapahtuman ja / tai yleisötilaisuuden järjestäjä Uimarantojen valvonta Valtakunnalliset ja alueelliset projektit Hallinnolliset pakkokeinot Eläinlääkintähuolto Voimavarat Tietojärjestelmät Yhteistyö ja viestintä Maksut Eläinten terveyden valvonta Sisämarkkinakauppa, vienti ja tuonti Eläinten hyvinvoinnin valvonta Eläimistä saatavat sivutuotteet Täydentävien ehtojen valvonta Eläinlääkäripalvelujen järjestäminen Seuranta, arviointi ja raportointi Kunnan valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi Liitteet LIITE 1 Elintarvikevalvontasuunnitelma, ilmoitettavat huoneistot LIITE 2 Laitosten tarkastussuunnitelma LIITE 3 Terveydensuojelulain mukaisella tarkastuksella huomioitavat asiat LIITE 4 Terveydensuojelu, suunnitelmallinen valvonta LIITE 5 Tupakkalain valvontasuunnitelma LIITE 6 Lääkelain mukainen valvontasuunnitelma LIITE 7 Kuluttajaturvallisuus, suunnitelmallinen valvonta LIITE 8 Eläinlääkinnän resurssitarpeen kartoitus

4 Porin seudun yhteistoiminta-alue: Pori, Ulvila, Harjavalta, Nakkila, Luvia ja Eurajoki 4 LYHENTEITÄ Euroopan tason yleisorganisaatiot EY Komissio Euroopan yhteisö (nyk. Euroopan Unioni) Euroopan yhteisöjen komissio (nyk. Euroopan komissio) Ministeriöt MMM STM TEM YM Maa- ja metsätalousministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Työ- ja elinkeinoministeriö Ympäristöministeriö Suomalaiset ympäristöterveydenhuollon keskusvirastot Evira Tukes Valvira Elintarviketurvallisuusvirasto Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Muita organisaatioita EFSA SFS STUK THL Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (European Food Safety Authority) Suomen Standardisoimisliitto ry Säteilyturvakeskus Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Aluehallinto AVI Aluehallintovirasto ELY-keskus Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Lainsäädäntö EL Elintarvikelaki (23/2006) ElhL Eläinlääkintähuoltolaki (765/2009) EsL Eläinsuojelulaki (247/1996) EtL Eläintautilaki (55/1980) KuTuL Kuluttajaturvallisuuslaki (920/2011) TsL Terveydensuojelulaki (763/1994) TupL Tupakkalaki (693/1976)

5 Porin seudun yhteistoiminta-alue: Pori, Ulvila, Harjavalta, Nakkila, Luvia ja Eurajoki 5 Valvontaohjelma-asetus Valtioneuvoston asetus ympäristöterveydenhuollon valtakunnallisista valvontaohjelmista (78/2011) Valvontasuunnitelma-asetus Valtioneuvoston asetus kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta (665/2006) Yhteistoiminta-aluelaki Laki ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueista (410/2009) Palvelulaki Laki palvelujen tarjoamisesta (1166/2009) EY-asetukset AMS-asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 765/2008 tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvää akkreditointia ja markkinavalvontaa koskevista vaatimuksista ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta EY-valvonta-asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 882/2004 rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta Muut ELTU KUTI YHTI RYMY VAMU VASU Elintarvikevalvonnan ja -tutkimuksen tiedonkeruu Keskitetty valtakunnallinen tietojärjestelmä elintarvikevalvontakohteille ja valvontatiedoille Keskitetty valtakunnallinen tietojärjestelmä terveydensuojelun, kuluttajaturvallisuuden sekä tupakkalain mukaisten toimialojen valvontakohteille ja valvontatiedoille Ruokamyrkytysepidemioiden ilmoitusjärjestelmä Kuntien elintarvikevalvonnan auditointi (ent. vaatimustenmukaisuuden arviointi) Elintarvikeketjun monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma (Single Multiannual National Control Plan) SIKAVA NASEVA SOTE VYHA Sikaloiden terveysluokitusrekisteri Nautojen terveydenhuollon seurantajärjestelmä Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen Ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkötietojen hallintajärjestelmä

6 Porin seudun yhteistoiminta-alue: Pori, Ulvila, Harjavalta, Nakkila, Luvia ja Eurajoki 6 1. Ympäristöterveydenhuollon tavoitteet ja valvontasuunnitelma Ympäristöterveydenhuolto on osa ennaltaehkäisevää kansanterveystyötä, jonka tehtävänä on yksilöön, väestöön ja elinympäristöön kohdistuva terveyden edistäminen sekä sairauksien ja tapaturmien ehkäisy. Hyvin toimivalla ympäristöterveydenhuollolla voidaan välttää/minimoida epidemioita ja vähentää huomattavasti terveydenhuollon kuormitusta ja sairauksien aiheuttamia poissaoloja työstä. Ympäristöterveydenhuollolla voidaan ehkäistä myös epidemioiden lisäksi monia kroonisia sairauksia, jos ongelmiin puututaan ajoissa (esim. sisäilmaongelmat). Ympäristöterveydenhuollon erityislainsäädäntö sekä valtioneuvoston valvontasuunnitelma-asetus (665/2006) edellyttävät kuntia laatimaan ja hyväksymään säännöllistä valvontaa koskevan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman siten, että valvonta on laadukasta, säännöllistä ja terveyshaittoja ehkäisevää. Suunnitelma on laadittu vuosiksi , ja se täsmentyy suunnitelmakauden aikana; suunnitelma päivitetään vuosittain. Ympäristöterveysjaosto hyväksyy tämän suunnitelman ja se toimitetaan aluehallintovirastolle. Päivitykset tiedotetaan ympäristöterveysjaostolle vuosittain ja toimitetaan aluehallintovirastolle. Suunnitelmassa on otettu huomioon valvontaa ohjaavien keskusvirastojen valvontaohjelmat. Valvontasuunnitelma-asetus (665/2006) edellyttää, että suunnitelman tulee sisältää vähintään tarkastusten sisällön määrittelyn, valvontakohteiden tai valvontakohdetyyppien tarkastustiheyden, tarkastukseen keskimääräisesti käytettävän ajan arvioinnin, kunnan toimesta tapahtuva näytteenoton ja näytteiden tutkimisen sekä valvontasuunnitelman toteutumisen arvioinnin. Ympäristöterveydenhuollon lainsäädännön tavoitteena on varmistaa kuntalaisille turvallinen elinympäristö, jossa ei ole terveyshaittaa aiheuttavia tekijöitä. Lainsäädännössä korostetaan toiminnanharjoittajien omaa vastuuta, mutta viranomaisvalvontaa tarvitaan toiminnan ja tuotteiden määräystenmukaisuuden varmistamiseksi, toimijoiden tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi, kuluttajansuojan turvaamiseksi sekä toimijoiden tuotantoedellytysten varmistamiseksi. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman mukainen säännöllinen valvonta on toiminnanharjoittajille maksullista. Porin kaupunki perii ympäristöterveysjaoston hyväksymän taksan mukaiset valvontamaksut. Valvontasuunnitelmassa on otettu huomioon valtakunnallinen valvontaohjelma, jossa ohjelmakauden teemaksi on valittu valvonnan vaikuttavuus, jota lähestytään eri tavoin. Tavoitteena on; - kohdentaa valvontaresurssit riskiperusteisesti ja tehokkaasti, - kattaa valvonnan kustannukset tehokkaammin valvontakohteilta perittävillä maksuilla - kehittää ja hyödyntää tietojärjestelmiä - lisätä valvonnan yleistä näkyvyyttä kaikille kuntalaisille. Kunnan suunnitelmaan on koottu valvontayksikön alueella suunnitelmakaudella painottuva valvonta, painopisteet ja projektit.

7 Porin seudun yhteistoiminta-alue: Pori, Ulvila, Harjavalta, Nakkila, Luvia ja Eurajoki 7 2. Porin seudun ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö 2.1 Toimialue (maantieteellinen alue) Vuoden 2011 alusta toimialueena on ollut Porin seudun ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue. Siihen kuuluvat Porin, Harjavallan ja Ulvilan kaupungit sekä Eurajoen, Luvian ja Nakkilan kunnat. Väestöpohja on n asukasta, maapinta-ala n km² sekä kokonaispinta-ala 4306 km². Porin seudun ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö täyttää ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintaalueita koskevan lain (410/2009) vaatimukset. Suunnitelman toimikaudella ei ole tulossa muutoksia, ellei alueella tapahdu kuntaliitoksia. Toiminta-alueen kuntien ominaispiirteet ovat hyvin erilaiset; toisaalta maatalousvaltaisia kuntia toisaalta teollisuuskaupunkeja. Suurin osa valvottavista kohteista on Porissa. Erityispiirteenä on Eurajoen Olkiluodolla sijaitseva ydinvoimala. Yhteistoiminta-alueella on paljon useamman päivän kestäviä tapahtumia, jotka työllistävät varsinkin elintarvikevalvontaa. 2.2 Valvonnan voimavarat ja niiden jakautuminen Suunnitelmakaudella henkilöstöresurssit ovat jaettu alueittain seuraavasti: Taulukko 1. Käytettävissä olevat resurssit /htv Suunnitelmallisen valvonnan tarve /htv Terveydensuojelu 3,6 1,41 4,23 Tupakka- ja 0,35 0,15 0,35 lääkelainvalvonta Kuluttajaturvallisuus 0,6 0,46 1,72 Elintarvikevalvonta 5,35 3,9 7,2 Eläinlääkäripalvelut 7 6,7 7 Eläinsuojeluvalvonta Avustava henkilökunta 4,6 4,6 Laskennallinen valvonnan kokonaistarve /htv Ympäristöterveysvalvonnassa on tehtäviä, joita ei voida ennakoida, mutta niiden tekemiseen on silti varattava aikaa. Tällaisia ovat esimerkiksi terveyshaittaepäilyjen, epidemioiden ja erityistilanteiden selvittämiset sekä hakemusten ja ilmoitusten käsittely. Viranomaistyöhön kuuluu myös neuvontaa ja ohjausta, jota on annettava tarpeen vaatiessa. Porin seudun ympäristöterveydenhuollossa työskentelee ympäristöjohtaja, terveysvalvontapäällikkö, hygieenikkoeläinlääkäri, terveystarkastajia, valvontaeläinlääkäri, eläinlääkintäpäällikkö, pieneläinhoitajia, kaupungineläinlääkäreitä ja palveluasiantuntija Tarkastuksen sisältö ja tarkastukseen keskimääräisesti käytettävä aika Tarkastuksia tehdään toimialakohtaisesti tai samaan tarkastukseen yhdistetään useamman toimialan asioita. Tyypillisesti tupakkalain mukaiset tarkastukset ja nikotiinivalmisteita koskevat tarkastukset liittyvät yhteen elintarvikelain mukaisten tarkastusten kanssa. Terveydensuojelulailla ja kuluttajaturvallisuuslailla on yhtymäkohtia, esimerkiksi uimarannoilla ja uimahalleissa. Tarkastuksiin käytettävään aikaan lasketaan tarkastukseen valmistautuminen, itse tarkastus, tarkastuskertomuksen kirjoittaminen, raportointi ja lähettäminen.

8 Porin seudun yhteistoiminta-alue: Pori, Ulvila, Harjavalta, Nakkila, Luvia ja Eurajoki 8 Valvontaohjelmassa korostetaan, ettei matkoihin käytetty aika kuulu tarkastukseen kuluvaan aikaan. Matkoihin kuluva aika on kuitenkin otettava huomioon realistisessa valvontasuunnitelmassa. Kuntaliitto on ohjeistanut sisällyttämään matkoista aiheutuneet kustannukset tuntihintaan. Valvonta-asetuksen 882/2004 liitteessä VI todetaan, että valvonnan maksujen perusteissa otetaan huomioon myös matkakulut niihin liittyvine kuluineen. Matkoista aiheutuneet kustannukset on sisällytetty tarkastusmaksuihin. Tarkastusten yleinen sisältö on esitetty taulukossa 1. Toimialakohtaisissa suunnitelmissa on yksityiskohtaisemmat määritelmät tarkastusten sisällöille. Taulukko 2. Tarkastuksen yleinen sisältö eri toimialoilla Toimiala Elintarvikevalvonta Terveydensuojelunvalvonta Kuluttajaturvallisuusvalvonta Tupakka- ja lääkelainvalvonta Tarkastuksen yleinen sisältö Elintarvikevalvonnan tavoitteena on toteuttaa elintarvikelainsäädännössä asetettuja päämääriä. Elintarvikevalvonnan tarkoituksena on varmistaa elintarvikkeiden ja niiden käsittelyn turvallisuus sekä elintarvikkeiden hyvä terveydellinen ja muu elintarvikemääräysten mukainen laatu sekä varmistaa elintarvikkeiden jäljitettävyys. Valvonnan tarkoituksena on myös varmistaa, että elintarvikkeista annettava tieto on totuudenmukaista ja riittävää eikä johda kuluttajaa harhaan. Tarkoituksena on suojata kuluttajaa elintarvikemääräysten vastaisten elintarvikkeiden aiheuttamilta terveysvaaroilta sekä taloudellisilta tappioilta. Tarkastus voi kohdistua esimerkiksi omavalvonnan toimivuuteen, elintarvikehuoneiston tiloihin, laitteisiin ja välineisiin, henkilöstön ammattitaidon selvittämiseen, työohjeisiin, työskentelytapoihin, omavalvontanäytteiden tuloksiin, jäljitettävyyteen, elintarvikkeiden koostumukseen, pakkausmerkintöihin ja -materiaaleihin tai mittalaitteiden rekisteröimien arvojen lukemiseen. Yksi tarkastus ei yleensä voi kattaa koko yrityksen toimintaa. Tarkastus tehdään pääsääntöisesti ilman ennakkoilmoitusta. Tarkastuksen tarkoitus on selvittää terveysvaaran tai haitan esiintyminen. Tarkastuksella suoritetaan aistinvarainen arviointi sekä mahdollisesti suoritetaan mittauksia ja näytteenottoa. Tarkastuksen tarkoituksena on selvittää, että tarjottu kuluttajapalvelu on turvallinen eikä aiheuta vaaraa palvelun käyttäjälle. Tarkastuksen tavoitteena on selvittää, ovatko tarkastuskohteen tilat ja toiminta tupakka- ja lääkelaissa asetettujen vaatimusten mukaisia. Tarkastettavia asioita ovat tupakka- ja nikotiinituotteiden myynnin, mainonnan ja omavalvonnan tarkastus sekä kieltojen ja rajoitusten valvonta Valvontakohteiden / valvontakohdetyyppien tarkastustiheydet Tarkastustiheydet määräytyvät riskinarvioinnin perusteella. Valvontasuunnitelmat ovat julkisia asiakirjoja. Toimialakohtaisissa valvontaohjelmissa on annettu ohjeelliset tarkastustiheydet ja tarkastuksiin käytettävät ajat. Tarkastustiheydet on määritelty kohdetyyppikohtaisen riskiluokituksen perusteella. Tarkentamista tehdään koko suunnitelmakauden ajan kaikilla tämän suunnitelman mukaisilla toimialoilla. Valvontakohteiden kannalta tarkastustiheydellä on taloudellista merkitystä, sillä valvontamaksut määräytyvät tarkastusmäärien perusteella. Suunnitelma antaa kuvan siitä, mitä suuruusluokkaa valvontamaksu tulee olemaan. Lopullinen maksu määräytyy voimassa olevan lainsäädännön mukaan sen perusteella, miten paljon valvontaa tehdään.

9 Porin seudun yhteistoiminta-alue: Pori, Ulvila, Harjavalta, Nakkila, Luvia ja Eurajoki 9 Yhteistoiminta-alueella on tuhansia valvontakohteita, joten suunnitelmakauden tavoite on tehdä riskinarviointi kohdeluokkakohtaisesti ja suuririskisissä kohteissa kohdekohtaisesti. Tässä suunnitelmassa hyödynnetään toimialoittain annettuja ohjeellisia tarkastustiheyksiä ja tarkastuksiin käytettävä ajan tarve arvioidaan toimialakohtaisten ohjeiden mukaisesti. Valvontakohdetyyppien tavoitteelliset tarkastustiheydet esitetään toimialakohtaisten suunnitelmien liitteissä. Suunnitelmallisesta ja toteutetusta valvonnasta peritään voimassa olevan Ympäristöterveysjaoston hyväksymän taksan mukainen maksu. Tupakkalain ja lääkelain mukaisista myyntiluvista peritään vuosimaksu. Viranomaiselle ilmoitetut uudet kohteet tulevat heti ilmoituksen käsittelyn jälkeen suunnitelmallisen valvonnan piiriin, jolloin myös kohteeseen tehtävää ensimmäistä tarkastusta voidaan pitää suunnitelmallisena tarkastuksena, josta peritään maksu. 2.3 Koulutus Porin seudun ympäristöterveydenhuollon henkilökunta osallistuu koulutuksiin vuosittain laadittavan suunnitelman mukaisesti. Suunnitelma tarkentuu kuluvan vuoden aikana koulutustarjonnan mukaan. Koulutusta kohdennetaan kunkin tehtäviin ja tarpeisiin, jolloin henkilöstön erityisosaaminen kasvaa. Ympäristöjohtaja/ terveysvalvontapäällikkö/ eläinlääkintäyksikönpäällikkö hyväksyy koulutussuunnitelman Porin kaupungin toimintaohjeiden mukaisesti. Vuonna 2014 käyttöönotettu videoneuvottelulaitteisto mahdollistaa koulutuksen etäyhteydellä, jolloin koulutuksiin osallistuminen helpottuu. 2.4 Valvontajärjestelmä Ympäristöterveysvalvontaan saapuneet asiakirjat, jotka liittyvät päätöksiin, lausuntoihin, todistusten antamisiin, lupien peruutuksiin, toimijan vaihdoksiin sekä jaostoon menevien asioiden käsittelyyn kirjataan Porin kaupungin kuntatoimisto -tietojärjestelmän diaariin. Hakemusten ja uusien kohteiden ilmoituskäsittely siirretään diaarista viranhaltijapäätössovellukseen, jossa saadaan koostettua asiakkaille lähtevät päätökset ja todistukset. Porin seudun ympäristöterveysvalvonnan työkäytössä on TerveKuu -tietojärjestelmä, johon kirjataan kaikki valvontakohteet, tiedot valvontakohteista, kohteissa tapahtuvat muutokset, kohteissa tehdyt tarkastukset, tarkastuksilla havaitut ongelmat, laskutukset, testausselosteet ja näytteenotot, sekä valvontatoimenpiteet. Lisäksi järjestelmään kirjataan tietoja henkilöstön, niin suunniteltuihin kuin suunnittelemattomiin tarkastuksiin käyttämästä työajasta sekä muusta ympäristöterveysvalvonnan työhön käytettävästä työajasta, joka koostuu mm. toimijanvaihdosilmoitusten käsittelystä, yhteydenotoista, suunnitelmista, lausunnoista, koulutuksista. Eviran, Tukesin ja Valviran (KUTI ja YHTI -määräys) antamien määräysten mukaisesti valvontayksikön TerveKuu -tietojärjestelmään keräämät tiedot siirretään ympäristöterveydenhuollon valtakunnallisiin keskitettyihin KUTI / YHTI ja VYHA -tietojärjestelmiin. Ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkötietojen hallintajärjestelmä VYHA:n avulla hallinnoidaan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkötietoja KUTI/YHTI -järjestelmästä puuttuvien, valvontaa ja valvontayksikköä koskevien tietojen keräämiseen. Näitä ovat mm. henkilöresurssit, valvontasuunnitelma ja sen toteuman sanallinen arviointi. Keskitetyt tietojärjestelmät mahdollistavat alueellisesti ja valtakunnallisesti kattavan tiedon saannin ympäristöterveydenhuollon valvonnasta, valvonnan resursseista, koulutuksista, tehdyistä tarkastuksista, tarkastuksilla havaituista ongelmista ja valvontakohteiden lukumäärästä yms. Näin keskusvirastoissa

10 Porin seudun yhteistoiminta-alue: Pori, Ulvila, Harjavalta, Nakkila, Luvia ja Eurajoki 10 voidaan arvioida valvonnan vaikuttavuutta sekä valvonnan ohjaamiseen liittyviä menettelyjä ja tarpeita. Saatuja tietoja voidaan käyttää keskusvirastojen ohjaustoiminnan kehittämiseen. Keskusvirastot tekevät yhteistyötä keskitettyjen tietojärjestelmien kehittämiseksi. Lisäksi ympäristöterveysvalvonnan tehtäviä ohjaavat ministeriöt voivat hyödyntää koostettuja tietoja kehittäessään ympäristöterveydenhuollon lainsäädäntöä ja valvonnan organisointia. Keskitetyt tietojärjestelmät tulevat korvaamaan valvontaohjelmakauden aikana aiemmin käytössä olleet keskusvirastojen tietojenkeruulomakkeet. Ympäristöterveysvalvonnan tulee varautua siihen, että tietojärjestelmätyö vaikuttaa valvontayksiköiden toimintaan valvontaohjelmakauden aikana. 2.5 Viestintä Valtakunnallisessa valvontaohjelmassa korostetaan valvonnan näkyvyyden lisäämistä osana valvonnan vaikuttavuutta. Viestintää on asiakaspalvelu, neuvonta ja opastus sekä tiedottaminen, niin sisäinen kuin ulkoinenkin. Viestinnässä huomioidaan, mahdollisuuksien mukaan, vastaanottava ryhmä. Tavoitteena on avoin ja selkeä viestintä. Viestinnän välineitä käytetään monipuolisesti, esimerkiksi internet-sivut, artikkelit, tiedotteet, haastattelut, keskustelutilaisuudet ja esitelmät. Esitelmiä voidaan pitää omasta tai asiakkaiden aloitteesta. Ensisijainen tiedotusvastuu erityistilanteista on ympäristöjohtajalla, joka on ympäristöterveydenhuollon vastuualueen johtaja. Terveysvalvontapäällikkö tiedottaa mm. valvontaprojekteista sekä muista terveysvalvonnan asioista. Elintarvike- tai vesiepidemiaepäilytilanteessa ja epidemia- tai terveysvaaratilanteessa ensisijainen tiedotusvastuu on epidemiatyöryhmällä. Elintarvikelain mukaisissa markkinoilta poistamistilanteissa ensisijainen tiedotusvastuu on kohteella. Valvontaviranomainen voi elintarvikealan toimijan kustannuksella yleisesti tiedottaa elintarvikkeiden turvallisuutta koskevien vaatimusten vastaisista elintarvikkeista, jos elintarvikealan toimija ei noudata säädettyä velvoitetta ilmoittaa asiasta kuluttajille. Lakimuutostilanteissa tai kun toimintaan tulee muutoksia, tiedottamista lisätään koskemaan juuri näitä asioita. Tällöin laaditaan erillisiä lehdistötiedotteita ja julkaistaan uutisia Porin kaupungin internet-sivuilla. Elintarvikevalvonnan näytteenottoprojektien tuloksista ilmoitetaan julkisesti. Tulosten julkistamisesta tiedotetaan toimijoille näytteenoton yhteydessä. Tulosten yhteydessä mainitaan näytteenoton kohteena olleen toimijan nimi ja toimipaikka. Nimien julkaisemisella tehostetaan elintarvikevalvonnan avoimuutta kuluttajille ja parannetaan kuntalaisten tiedonsaantia. Toimijan tietojen julkaisulla pyritään myös korostamaan toimijan vastuuta koskien kuluttajille myytävien ja tarjoiltavien elintarvikkeiden laatua. 2.6 Valvonnan kustannukset ja maksullisuus Porin kaupunki perii toimijalta ympäristöterveysjaoston hyväksymän taksan mukaisen maksun valvontatoimista. Valvontamaksut on määritelty siten, että ne kattavat valvonnasta aiheutuneet kustannukset. Kunnan valvontaviranomaisella on paljon sellaisia tehtäviä, joista ei voida periä maksua, mutta jotka on priorisoitava esim. terveyshaittaepäilyjen tarkastaminen ja epidemioiden selvittäminen. Myös näihin tehtäviin on varattava resursseja, joten maksuilla ei voida kattaa koko ympäristöterveydenhuoltoa. 2.7 Erityistilanteisiin varautuminen Elintarvike- ja terveydensuojelulaissa on määräykset siitä, että kunnan on ennakolta varauduttava erityistilanteisiin. Erityistilanteisiin varautuminen olisi suositeltavaa kaikilla sektoreilla. Porin kaupungin

11 Porin seudun yhteistoiminta-alue: Pori, Ulvila, Harjavalta, Nakkila, Luvia ja Eurajoki 11 ympäristöterveydenhuollolla on vuonna 2006 laadittu valmiussuunnitelma. Muilla yhteistoiminta-alueen kunnilla vastaavaa suunnitelmaa ei ole ollut. Suunnitelmakauden aikana erityistilannesuunnitelma tullaan kokonaisuudessaan päivittämään. Erityistilannesuunnitelman valmistelussa huomioidaan erityisesti tiedottaminen laatimalla malleja tiedotepohjiksi. Vesilaitoksien valvontasuunnitelmissa on toimintaohjeet vesilaitoksien häiriötilanteisiin. 2.8 Epidemioiden selvittäminen Epidemioiden selvittäminen kuuluu kunnan tehtäviin ja niiden selvittämiseen on varauduttava myös budjetissa. Valtioneuvoston asetus elintarvikkeiden ja veden välityksellä leviävien epidemioiden selvittämisestä (1365/2011) määrittelee epidemiatyöryhmien kokoonpanon. Yhteistoiminta-alueella on kaksi epidemiatyöryhmää seuraavasti: Keski-Satakunnan epidemiatyöryhmä: - Kunnaninsinööri Jussi Elonen, Eurajoen kunta, varajäsen kunnan rakennusmestari Pekka Kuusisto - Vesihuoltoteknikko Kari Okkonen, Harjavallan kaupunki, varajäsen ympäristöinsinööri Reijo Roininen - Tekninen johtaja Harri Kukkula, Nakkilan kunta, varajäsen ympäristösihteeri Kari Ylikoski - Avoterveydenhuollon johtava ylilääkäri Pauli Sallinen, Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä, varajäsen psykiatrisen vastuualueen ylilääkäri Mika Kallio - Tartuntatautihoitaja Margit Kurru, Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä, varajäsen terveydenhoitaja Tiina Tainio - Ympäristöjohtaja Matti Lankiniemi, Porin Ympäristövirasto, puheenjohtaja, varajäsen eläinlääkintäyksikön päällikkö Pilvi Vaajakari - Terveysvalvontapäällikkö Heidi Rosenblad, Porin Ympäristövirasto, estyneenä ollessa joku terveysvalvonnasta - Hygieenikkoeläinlääkäri Johanna Kulmala, Porin ympäristövirasto, varajäsen valvontaeläinlääkäri Tanja Häkkinen Porin alueen epidemiatyöryhmä: - Johtaja Ilkka Mikkola, Porin Vesi, varajäsen verkostopäällikkö Jouko Halminen - Vesihuoltomestari Pekka Sulamäki, Ulvilan vesihuoltolaitos, varajäsen tekninen johtaja Juha Hjulgren - Kunnaninsinööri Sami Nummi, Luvian kunta, varajäsen Merja Välimäki - Ylilääkäri Esko Karra, Porin Perusturva, varajäsen tartuntatautihoitaja Ulla Hammais - Tartuntatautihoitaja Ulla Hammais, Porin perusturva, sihteeri, varajäsen terveydenhoitaja Mari Kiviranta - Ympäristöjohtaja Matti Lankiniemi, Porin Ympäristövirasto, puheenjohtaja, varajäsen eläinlääkintäyksikön päällikkö Pilvi Vaajakari - Terveysvalvontapäällikkö Heidi Rosenblad, Porin Ympäristövirasto, estyneenä ollessa joku terveysvalvonnasta - Hygieenikkoeläinlääkäri Johanna Kulmala, Porin ympäristövirasto, varajäsen valvontaeläinlääkäri Tanja Häkkinen - Terveystarkastaja Anne Vuohijoki, Porin Ympäristövirasto, estyneenä ollessa joku terveysvalvonnasta Epidemiatilanteissa kokouksiin voi osallistua niiden kuntien tai terveydenhuollon edustajat, joita kyseessä oleva epidemia koskee. Tarpeen mukaan työryhmä voi kutsua lisäjäseniä riittävän asiantuntemuksen varmistamiseksi. Epidemiatyöryhmälle järjestetään koulutusta tarvittaessa. Muutoin epidemiatyöryhmät kokoontuvat vuosittain ja tarpeen vaatiessa.

12 Porin seudun yhteistoiminta-alue: Pori, Ulvila, Harjavalta, Nakkila, Luvia ja Eurajoki Laboratoriot, joihin valvonta tukeutuu Elintarvikelaki, terveydensuojelulaki ja tupakkalaki edellyttävät, että valvontasuunnitelmassa on esitettävä hyväksytyt laboratoriot, joihin valvonta tukeutuu. Erityistilanteissa tullaan käyttämään Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen ry:n (KVVY) laboratorioita ensisijaisesti. KVVY tulee Porilabin ja Raumalabin uudeksi omistajaksi Erityistilanteiden aikana tarvittavista laboratoriopalveluista tullaan tekemään erillinen sopimus. Taulukko 3: Terveysvalvonnan käyttämät laboratoriot Laboratorio Osoite Puhelinnumero Fax Huom! KVVY Porilab Tiedepuisto 4, A- rakennus 3. krs Pori KVVY Raumalab Lensunkatu Rauma KVVY Tampere Patamäenkatu 24, PL 265, Tampere Ympäristölaboratorio Ramboll Analytics Niemenkatu 73 C Lahti MetropoliLab Viikinkaari 4 Cultivator II, Helsinki Evira, Elintarvike- ja rehumikrobiologian tutkimusyksikkö Evira, Kuopion tutkimusyksikkö Helsingin Yliopisto, Elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osasto, Eläinlääketieteellinen tiedekunta THL, Ympäristöterveyden osasto, Vesi- ja terveysyksikkö TTL, Työterveyslaitos Työympäristön kehittämispalvelut Mikrobiologian laboratorio, Mustialankatu Helsinki PL Kuopio Agnes Sjöberginkatu HELSINGIN YLIOPISTO Neulaniementie Kuopio Neulaniementie Kuopio elintarvike- ja vesinäytteet elintarvike- ja asumisterveysnäytteet vesinäytteet vesinäytteet (pestisidit) vesinäytteet (pestisidit) elintarvikenäytteet, Esheria Coli O157 kannat ja muut bakteerikannat salmonellakannat ja teurasnautojen Esheria Coli O157 (EHEC) virukset vedestä ja elintarvikkeista alkueläimet ja virukset vedestä homeet TTL, Työterveyslaitos Kemian laboratorio Topeliuksenkatu 41 a A, Helsinki kemiallisia yhdisteitä ilmasta, materiaaleista ym.

13 Porin seudun yhteistoiminta-alue: Pori, Ulvila, Harjavalta, Nakkila, Luvia ja Eurajoki 13 Tarvittaessa tukeudutaan muihin akkreditoituihin laboratorioihin.

14 Porin seudun yhteistoiminta-alue: Pori, Ulvila, Harjavalta, Nakkila, Luvia ja Eurajoki Valvonnan toimialat 3.1 Elintarvikevalvonta Johdanto Suomen elintarvikeketjun monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma (VASU) vuosille perustuu valvonta-asetuksen (EY) N:o 882/2004 säännöksiin. VASU:ssa kuvataan elintarvikeketjun valvonnan strategiset tavoitteet ja toimenpiteet niiden saavuttamiseksi (VASU osa I) sekä resurssit ja valvonnan kuvaukset (VASU osa II). Eviran laatima monivuotinen valtakunnallinen elintarvikevalvontaohjelma (nk. EVO) on yhdistetty päivityksen myötä kokonaan VASUun. Porin seudun ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen elintarvikevalvonnan valvontasuunnitelma on laadittu VASU huomioiden. Kunnan elintarvikevalvontasuunnitelman tulee perustua valvontakohteiden kartoitukseen, niiden riskiluokitukseen ja lainsäädännön asettamiin vaatimuksiin. Lisäksi suunnitelmassa tulee arvioida henkilöstöresurssien riittävyys vertaamalla valvonnan toteuttamiseen tarvittavia henkilöstöresursseja käytettävissä oleviin voimavaroihin. Porin seudun ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen elintarvikevalvonnan valvontasuunnitelmaan on sisällytetty hyväksyttyjen ja ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen toiminnan säännöllinen valvonta sekä näiden toimintojen ulkopuolelle jäävä suunnitelmallinen valvonta. Hyväksymis- ja ilmoitusvelvoitteen ulkopuolelle jäävää alkutuotantoa valvotaan tarvittaessa. Valvonta-alueella on useita suuria ja pienempiä yleisötilaisuuksia, joissa valvotaan elintarvikkeiden myyntiä ja tarjoilua. Valvonta sisältyy tähän suunnitelmaan, ja valvonnan tarve perustuu riskinarviointiin. Suunnitelma sisältää - tarkastusten sisällön määrittelyn - valvontakohteiden tarkastustiheyden - tarkastuksiin keskimäärin käytettävän ajan - suunnitelman toteuttamiseen tarvittavat ja käytössä olevat resurssit - valvontayksikön viranomaisnäytteenoton ja näytteen tutkimisen - valvontasuunnitelman toteutumisen arvioinnin ja - hyväksytyt laboratoriot, joihin valvonta tukeutuu. Valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi ja selvitys valvontayksikön käyttämistä hyväksytyistä laboratorioista on kuvattu suunnitelman yleisessä osassa Valvontakohteiden hyväksymis- ja ilmoitusmenettely Alkutuotantopaikkojen ja elintarvikehuoneistojen ilmoitus- ja hyväksymismenettelystä on säädetty elintarvikelain ja 22 :ssä ja valtioneuvoston elintarvikevalvonnasta antamassa asetuksessa (elintarvikelain muutos 352/2011). Hyväksyttävät elintarvikehuoneistot Elintarvikealan toimijan, joka käsittelee eläimistä saatavia elintarvikkeita ennen vähittäismyyntiä, on haettava elintarvikehuoneiston hyväksymistä laitokseksi valvontaviranomaiselta ennen toiminnan aloittamista tai toiminnan olennaista muuttamista. Hyväksyttävät laitokset tarkastetaan ennen toiminnan aloittamista. Myös itujen tuotanto on elintarvikevalvontaviranomaisen hyväksynnän vaativaa alkutuotantoa. Hyväksymisvelvoite ei koske pienimuotoista ja vähäriskistä toimintaa, jossa ituja myydään suoraan kuluttajille tai vähittäiskauppaan enintään kg /v.

15 Porin seudun yhteistoiminta-alue: Pori, Ulvila, Harjavalta, Nakkila, Luvia ja Eurajoki 15 Ilmoitettavat elintarvikehuoneistot Elintarvikealan toimijan on tehtävä kirjallinen ilmoitus elintarvikehuoneistosta 14 :ssä säädetylle viranomaiselle viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista (ilmoitettu elintarvikehuoneisto). Toiminnan saa aloittaa, jos elintarvikehuoneisto täyttää sille asetetut vaatimukset (elintarvikelain muutos 352/ ). Ilmoitusvelvollisuus koskee myös sellaisia toimijoita, joilla ei ole varsinaista valvottavaa huoneistoa elintarvikkeiden käsittelyä varten, mutta jotka toimivat elintarvikeketjun osana (ns. virtuaalihuoneistot, kotona sijaitsevat elintarvikehuoneistot). Uusia toimijoita neuvotaan ilmoituksen käsittelyn yhteydessä, tarvittaessa käydään toimijan pyynnöstä valvontakohteessa. Ilmoituksen käsittelystä annetaan toimijalle todistus. Valvontakohteen tiedot kirjataan Tervekuu-ohjelmaan. Ensimmäinen suunnitelmallinen tarkastuskäynti valvontakohteeseen tehdään toiminnan aloittamisen jälkeen, kohteen riskiluokasta riippuen viimeistään kuuden kuukauden kuluttua ilmoituksen käsittelystä. Tarkastuksen jälkeen kohteelle määritetään riskiarvioon perustuva tarkastustiheys. Toiminnan keskeyttämisestä, toiminnan lopettamisesta tai toimijan vaihtumisesta tulee ilmoittaa viivytyksettä valvontaviranomaiselle. Ilmoitus on tehtävä myös liikkuvasta elintarvikehuoneistosta (elintarvikelain muutos 352/ a) sekä sellaisesta elintarvikehuoneistosta, jossa harjoitettavan toiminnan tarkoitus on pelkästään elintarvikkeiden kuljetus tai säilyttäminen. Ilmoituksen käsittelee sen kunnan elintarvikevalvontaviranomainen, jonka alueella toiminta aloitetaan tai jonka alueella elintarvikehuoneiston toiminnasta on aikaisemmin ilmoitettu. Kontaktimateriaalitoimijan on ilmoitettava toimipaikastaan ja siellä harjoitettavasta toiminnasta toimipaikan sijaintikunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle. Alkutuotantopaikasta ja siellä harjoitettavasta toiminnasta on tehtävä ilmoitus hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista. Toimijan on ilmoitettava myös annettujen tietojen oleellisista muutoksista, toiminnan keskeyttämisestä yli vuodeksi sekä toiminnan lopettamisesta (elintarvikevalvonta-asetus). Valvontaviranomaisen on ilmoitettava toimijalle vastaanottaneensa tiedon tai saaneensa tiedon toiselta viranomaiselta. Elintarvikelain muutos (352/2011) 13.6 :ssä sekä 22.3 ja 22.4 :ssä on lueteltu elintarvikealan ja alkutuotannon toimintoja, joista ei tarvitse tehdä ilmoitusta valvontaviranomaiselle :n mukaan ilmoitusta ei tarvitse tehdä, kun toimintaan liittyvät riskit ovat elintarviketurvallisuuden kannalta vähäisiä ja: - elintarvikealan toiminta tapahtuu samassa huoneistossa, kuin toimijan harjoittama muu elinkeinotoiminta; - toimija on yksityinen henkilö; tai - toimintaa ei voida pitää elinkeinon harjoittamisena. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä metsästyksestä, luonnonvaraisen riistan luovutuksesta suoraan kuluttajalle eikä luonnonvaraisten kasvien ja sienten alkutuotannosta. Nämä toiminnat kuuluvat kuitenkin elintarvikevalvonnan piiriin. Tiedottaminen liikkuvasta elintarvikehuoneistosta Elintarvikealan toimijan on tiedotettava elintarvikkeen myynnistä ja muusta käsittelystä ilmoitetussa tai hyväksytyssä elintarvikehuoneistossa niiden kuntien elintarvikevalvontaviranomaisille, joiden alueella toimintaa harjoitetaan. Tiedon on oltava viranomaisella viimeistään neljä arkipäivää ennen ilmoitetun toiminnan aloittamista ja viimeistään kaksi viikkoa ennen hyväksytyn toiminnan aloittamista. Liikkuvien elintarvikehuoneistojen valvontatiedot kirjataan valtakunnalliseen valvontatietojärjestelmään Tarkastusten suunnittelu ja toteutus

16 Porin seudun yhteistoiminta-alue: Pori, Ulvila, Harjavalta, Nakkila, Luvia ja Eurajoki 16 Elintarvikehuoneistojen tarkastustarpeeseen vaikuttaa toiminnan riski, joka muodostuu toiminnan luonteesta ja toiminnan laajuudesta. Uusien valvontakohteiden riskiarviointi tehdään ilmoituksen käsittelyn ja/tai ensimmäisen tarkastuksen yhteydessä ja suunniteltu tarkastustiheys kirjataan Tervekuuohjelmaan. Vanhojen kohteiden riskiarviointi perustuu kohteen valvontahistoriaan ja jo tehtyihin Oivatarkastuksiin. Tarkastustiheyksien määrittelyssä on käytetty suuntaa-antavana Eviran ohjetta Elintarvikehuoneiston riskiluokitus ja valvontatarpeen määrittäminen. Tarkastusten sisällön määrittely Tarkastukset jakaantuvat suunnitelmallisiin ja suunnitelman ulkopuolisiin valvontakäynteihin. Suunnitelman mukaisista tarkastuksista peritään ympäristöterveysjaoston hyväksymän taksan mukainen maksu. Suunnitelman ulkopuolisista neuvontaluonteisista ja asiakasvalituksiin perustuvista tarkastuksista ei peritä maksua. Suunnitelmalliset elintarvikehuoneistojen tarkastukset tehdään pääsääntöisesti ilman ennakkoilmoitusta ja ne pyritään tekemään silloin, kun kohteessa on toimintaa. Oiva-tarkastuksilla käytetään apuna Eviran laatimia eri valvontatyyppien Oiva-arviointiohjeita sekä Eviran ohjetta 16025/3 ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta. Tarkastuksesta laaditaan raportti Tervekuu-ohjelmalla, josta se lähetetään Eviran extranetin (Eviranet) kautta Oiva-järjestelmään. Raportti toimitetaan tarkastuskohteeseen Oiva-järjestelmän kautta ja julkaistaan internetissä Oiva-hymy -sivustolla. Elintarvikehuoneistoilmoituksen käsittelyn jälkeen tehtävä elintarvikehuoneiston ensimmäinen tarkastus on suunnitelmallinen tarkastus (Oiva-tarkastus). Tarkastuksesta sovitaan erikseen toimijan kanssa. Tällä ns. alkutarkastuksella valvotaan, että elintarvikehuoneiston tilat, laitteet ja kalusteet soveltuvat toimintaan, että toiminta vastaa ilmoitettua ja omavalvontasuunnitelma on toimintaan nähden riittävä. Tarkastus voi olla myös elintarvikehuoneiston toimintaan liittyvä asiakirjatarkastus. Tällainen toimistolla tapahtuva asiakirjatarkastus voi kohdistua esim. virtuaalihuoneistoihin tai kotirauhan piirissä olevan elintarviketoiminnan tarkastamiseen (esim. omavalvontasuunnitelma ja pakkausmerkinnät). Valitukseen liittyvä tarkastus tehdään, mikäli on aihetta epäillä puutteita toimijan omavalvonnassa tai tilojen hygieniassa. Valvontakäynnillä tarkastetaan tilojen siisteys, elintarvikkeiden lämpötilaseuranta ja henkilökunnan hygienia. Tarkastuksen yhteydessä otetaan mahdollisuuksien mukaan näytteitä toimijan omavalvonnan toimivuuden varmistamiseksi. Suunnitelman ulkopuolisista tarkastuksista laaditaan kirjallinen tarkastuskertomus, johon merkitään valvonnan tarkoitus, käytetyt menetelmät ja valvonnan tulokset sekä tarvittaessa toimijalta edellytettävät toimet. Tarkastuskertomus toimitetaan tiedoksi toimijalle. Tarkastustiedot kirjataan Tervekuulle ja siirretään valtakunnalliseen keskitettyyn järjestelmään Valvonnan painopisteet ja valvontakohteiden tarkastustiheys Jokaiselle valvontakohteelle suoritetaan kohteen toiminnan laajuuteen ja luonteeseen sekä tarkastuskäyntien valvontakokemuksiin pohjautuva riskinarviointi. Elintarvikehuoneistojen riskiarvioinnissa käytetään suuntaa-antavana Eviran ohjetta Elintarvikehuoneiston riskiluokitus ja valvontatarpeen määrittäminen. Valvontakohteiden riskiarviointi tarkentuu sitä mukaa, kun kohteisiin suoritetaan Oiva-tarkastuksia ja kohdetiedot saadaan kirjattua Tervekuu-ohjelmaan. Oiva-arviointituloksia hyödynnetään riskiarvioinnissa. Tarkastustiheyttä voidaan tietyissä tapauksissa vähentää 50%, mikäli kaikki elintarvikehuoneiston Oiva-arviointitulokset ovat 3 vuoden valvontajakson aikana olleet oivallisia. Vastaavasti toistuvat huonot Oiva-tulokset tai korjauskehotusten noudattamatta jättäminen ovat peruste elintarvikehuoneiston tarkastustiheyden nostamiseen. Tarkastustiheyttä voidaan nostaa myös, jos elintarvikehuoneistosta tulee toistuvasti valituksia ja/tai kohteen omavalvonnan toimivuuden varmistamiseksi otetuissa näytteissä on huonoja tuloksia.

17 Porin seudun yhteistoiminta-alue: Pori, Ulvila, Harjavalta, Nakkila, Luvia ja Eurajoki 17 Mikäli toimijalla on samassa kohteessa useita riskiluokaltaan erilaisia toimintoja (esim. valmistus ja myynti), riskiluokka ja tarkastustiheys määräytyvät suuririskisemmän toiminnan mukaan. Tarkastukset kohdistetaan niihin kohteisiin, joihin on määritelty suurin tarkastustiheys. Oiva laajenee v koskemaan myös valmistuspaikkoja ja laitoksia. V elintarvikevalvonnan tarkastuksia kohdennetaan niihin tarjoilu- ja myyntipaikkoihin, joihin ei ole vielä tehty Oiva-tarkastusta ja joissa käsitellään pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita. Lisäksi v painopisteenä ovat leipomoiden Oiva-tarkastukset ja valvontakohteiden päivittäminen Tervekuu-järjestelmään. Uudet elintarvikehuoneistot pyritään tarkastamaan Eviran ohjeen ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta mukaisessa aikataulussa. Tarkempia riskinarvioinnin perusteita ovat: tuotannon levikki tai annosmäärä ja toiminnan luonne (esim. käsitelläänkö pakkaamattomia elintarvikkeita, myymälä vai ruuan valmistus tai tarjoilupaikka) elintarvikkeiden käsittelytilojen riittävyys ja sopivuus toimintaan kohteen kunto ja varustetaso (laitteiden kunto, kylmätilojen riittävyys, astianpesu) tilojen, laitteiden ja välineiden puhtaanapito henkilökunnan asiantuntemus ja asenne, pukeutuminen ja työskentelyhygienia toimintakulttuuri (määräysten noudattaminen ja huolellisuus) kirjallinen omavalvontasuunnitelma, sen toimivuus ja siihen sisältyvä näytteenotto (dokumentoinnin säännöllisyys ja valvonnan tulokset) näytetulokset (viranomais- ja omavalvontanäytteet) Näytteenotto ja tutkimussuunnitelma valvontaprojektit Elintarvikekohteet, joissa säännöllinen näytteenotto on tarpeen, suorittavat näytteenoton itse osana omavalvontaa. Näytteenottovelvoite perustuu komission asetukseen (EY) No 2073/2005 elintarvikkeiden mikrobiologisista vaatimuksista (mikrobikriteeriasetus). Tarkastuskäyntien yhteydessä voidaan ottaa viranomaisnäytteitä, jotka ovat toimijalle maksullisia. Näytteenotto suoritetaan kohteen omavalvonnan toimivuuden varmistamiseksi. Suunnitelmallisilla tarkastuskäynneillä voidaan myös ottaa suunnitelman ulkopuolisia elintarvike- tai pintapuhtausnäytteitä, mikäli on aihetta epäillä määräystenvastaisuutta valvontakohteen hygieniassa tai elintarvikkeissa. Mikäli näytteiden tulokset ovat määräysten vastaisia, otetaan uusintanäytteitä. Näytteiden tulokset kirjataan Tervekuu-ohjelmaan. Tarkastuskäyntien yhteydessä valvotaan toimijan omavalvontanäytteenoton toteutumista ja näytteenottosuunnitelman riittävyyttä toimintaan nähden. Näytteenotossa varaudutaan myös kuluttajavalitusten perusteella tehtäviin tutkimuksiin, elintarvikkeista aiheutuvien terveysvaaratilanteiden tutkimuksiin, ruokamyrkytysten selvittämiseksi tarvittaviin tutkimuksiin sekä elintarvikevalvontaohjelmiin sisältyviin valvonta- ja seurantaohjelmiin sekä hankkeisiin liittyvään näytteenottoon. VASUun on kirjattu seuraavat Eviran valvontahankkeet vuosille Jäljitettävyysvalvontaprojekti 2015 Reseptivalvontaprojekti 2016 Elintarvikepatogeeniprojekti 2016 Eviran valvontahankkeisiin osallistutaan olemassa olevien resurssien mukaan. Omat hankkeet ja projektit v Jäähdytettävät elintarvikkeet - henkilöstöravintolat ja isommat ruokaravintolat, noin 50 kohdetta

18 Porin seudun yhteistoiminta-alue: Pori, Ulvila, Harjavalta, Nakkila, Luvia ja Eurajoki 18 - Kokonaisbakteerit, B. cereus, sulfiittia pelkistävät klostridit (lihaa sisältävistä elintarvikkeista), S. aureus, Cl. perfringens, enterobakteerit, salmonella, listeria - Suuret yleisötilaisuudet Yhteistoiminta-alueella on useita suuria kesätapahtumia ja näistä otetaan elintarvikenäytteitä riskinarvioinnin perusteella seuraavasti: Pori Jazz, elintarvikenäytteitä tapahtuman aikana riskinarvioinnin perusteella n. 40 kpl; näytteitä otetaan 2 elintarvikenäytettä/toimija joista toinen on omavalvonnan toimivuuden arvioimiseksi otettu näyte ja toinen viranomaisnäyte muista tapahtumista otetaan näytteitä riskinarvioinnin perusteella tarkastuksen yhteydessä. Tapahtumien elintarvikenäytteistä tutkitaan vähintään kolme seuraavista parametreista mikrobiologisen laadun selvittämiseksi: Kokonaisbakteerit, E. coli, S. aureus, Cl. perfringens, salmonella, EHEC, enterobakteeri, B. cereus, hiivat ja homeet, listeria, Yersinia, tai koliformit 30 C. Mikäli elintarvikenäytteen tulos on huono, annetaan toiminnanharjoittajalle ohjeita omavalvonnan ja hygieniatason parantamiseksi ja mahdollisuuksien mukaan otetaan uusintanäyte omavalvonnan toimivuuden varmistamiseksi. Elintarvikkeiden ulkomyyntialueille rakennettavien tilapäisten vesijohtoverkostojen veden mikrobiologista laatua tutkitaan tarvittaessa vesinäytteiden avulla hyvissä ajoin ennen yleisötapahtuman alkua. Vesinäytteistä tutkitaan kokonaispesäkeluku 22 C ja 36 C sekä koliformiset bakteerit 37 C/ E. coli Elintarvikehuoneistojen käyttövesi Maa- ja metsätalousministeriön asetus laitosten elintarvikehygieniasta 1369/2011 määrittelee, että laitoksen omavalvontasuunnitelmaan on sisällytettävä suunnitelma talousveden laadun varmistamiseksi. Laitoksen toimijan vastuulla on toteuttaa talousveden laadun tutkimuksia laitoksen näytteenottosuunnitelman mukaisesti. Viranomaisen tehtävänä on varmistaa laitoksen hyvän tason säilyminen viranomaisnäytteenotolla. Otettavien näytteiden määrä laitoksissa arvioidaan riskiperusteisesti tapauskohtaisesti. Näytteenotot pyritään tekemään suunnitelmallisten laitoskäyntien yhteydessä mutta tarvittaessa tehdään erillisiä näytteenottokäyntejä. Elintarvikehuoneisto, joka käyttää vain omaan toimintaansa oman kaivon vettä, on talousveden laadun osalta viranomaisen valvottava (STMa 461/2000). Elintarvikehuoneiston kaivo ja sen rakenteet eivät kuitenkaan kuulu terveydensuojelulain säännöllisen valvonnan piiriin. Elintarvikehuoneiston talousveden laatua on seurattava talousvesiasetuksen mukaisesti (esim. kerran kolmessa vuodessa). Näytteenoton yhteydessä on suositeltavaa tarkastaa myös kaivo. Alkutuotannon toimijalla on oltava tieto alkutuotantopaikalla käytettävän veden laadusta (MMMa elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta 1368/2011) silloin, kun vettä käytetään kasteluun, jäähdyttämiseen ja puhdistamiseen. Vettä koskevia vaatimuksia sovelletaan myös lumeen, jäähän ja höyryyn. Alkutuotannon toimija vastaa siitä, että vedestä on tehty vaadittavat tutkimukset. Hänen on säilytettävä todistusta käyttöönottotutkimuksesta pysyvästi ja muista tutkimuksista vähintään viisi vuotta. Sellaisenaan syötävien kasvien osien kasteluun käytettävä vesi sekä jäähdyttämiseen ja puhdistamiseen käytettävä vesi on tutkittava 3 vuoden välein. Vedestä tutkitaan Escherichia coli ja suolistoperäiset enterokokit sekä arvioitu väri ja haju, pintavesistä syanobakteerit. Tarkastuskohteet yksilöityvät, kun kohdetietojärjestelmä saadaan ajan tasalle.

19 Porin seudun yhteistoiminta-alue: Pori, Ulvila, Harjavalta, Nakkila, Luvia ja Eurajoki Suunnitelman toteuttamiseen tarvittavat ja käytössä olevat resurssit Tarkastuskäynteihin kuluvaan työaikaan on laskettu kuuluvaksi varsinaiseen tarkastukseen kuluvan ajan lisäksi matkoihin kuluva aika sekä pöytäkirjan ja laskun laadintaan kuluva aika. Elintarvikevalvonnasta vain osa on suunnitelmallista valvontaa. Suunnitelmallisen valvonnan lisäksi viranhaltijaresursseja on varattava ruokamyrkytystilanteiden ja -epäilytapausten hoitamiseen, ilmoitusten ja hakemusten käsittelyyn, asiakasvalitusten käsittelyyn, suunnitelmallisilla valvontakäynneillä annettujen määräysten noudattamisen valvontaan, keskusviranomaisten valvontaprojekteihin osallistumiseen, viranomaisyhteistyöryhmiin osallistumiseen, neuvontaan, asiakaspalveluun (päivystys), koulutukseen, oman pätevyyden ylläpitämiseen ja kehittämiseen sekä valvontasuunnitelmien ja tilastollisten raporttien laatimiseen. Suunnitelman toteuttamiseen tulee vuonna 2015 olemaan käytettävissä seuraavat resurssit Neljä terveystarkastajaa, jotka suorittavat sekä elintarvikevalvontaa että tupakkalain ja nikotiinivalmisteiden myynnin valvontaa sekä yksi terveystarkastaja, jonka työpanoksesta 110 henkilötyöpäivää on käytettävissä elintarvikevalvontaan. Lisäksi elintarvikevalvontaa suorittaa hygieenikkoeläinlääkäri yhden henkilötyövuoden työpanoksen verran. Resursseja arvioidaan kuluvan myös valvontakohteiden päivittämisessä Tervekuu-järjestelmään. Oivaseurantatarkastuksia varten varataan noin 15 % henkilöresursseja elintarvikkeiden vähittäismyyntiin ja tarjoiluun liittyvien valvontakäyntien kokonaismäärästä Hallinnolliset pakkokeinot ja rangaistusseuraamukset Hallinnollisia pakkokeinoja käytetään elintarvikevalvonnassa silloin, kun elintarvikealan toimija ei ryhdy tarvittaviin toimenpiteisiin elintarvikemääräysten noudattamiseksi eivätkä muut valvontatoimenpiteet elintarvikealan toimijan velvoittamiseksi noudattamaan elintarvikemääräyksiä ole riittäviä. Hallinnollisia pakkokeinoja koskevat säännökset ovat elintarvikelain 7 luvussa. Lisäksi Evira on laatinut oppaan hallinnollisten pakkokeinojen käytöstä ja päätösmalliohjeen elintarvikelain (23/2006) mukaisten hallinnollisten pakkokeinojen käytöstä. Pakkokeinoja ovat mm. erilaiset määräykset ja kiellot, uhkasakko sekä teettämis- ja keskeyttämisuhka, haltuunotto sekä elintarvikehuoneiston hyväksynnän peruuttaminen. Elintarvikelain 32 :n mukaan hallinnollisia pakkokeinoja koskevaa toimivaltaa voidaan kunnassa siirtää kunnan viranhaltijalle lievempien pakkokeinojen osalta kuten elintarvikemääräysten vastaisuuden poistaminen, kielto, elintarvikkeiden markkinoilta poistaminen ja yleinen tiedottaminen, haltuunotto ja elintarvikkeen käyttöä ja hävittämistä koskeva päätös. Porin kaupungin ympäristöviraston toimintasäännössä (hyväksytty ympäristölautakunnassa ) on delegoitu terveysvalvontapäällikölle elintarvikelain 55 :n määräysoikeus elintarvikemääräysten vastaisuuden poistamisesta, 56 :n ja 58 :n mukaisesta haltuunotosta, 59 :n mukaisesta käytöstä ja hävittämisestä mukaisista kielloista, hygieenikkoeläinlääkärille ja valvontaeläinlääkärille elintarvikelain 55 :n mukaisesta määräyksestä elintarvikemääräysten vastaisuuden poistamisesta, 56 :n mukaisista kielloista, 58 :n mukaisesta haltuunotosta, 59 :n mukaisesta elintarvikkeen käyttöä ja hävittämistä koskevasta päätöksestä koskien hyväksyttäviä laitoksia (elintarvikelaki 23/ mom.) ja ympäristöjohtajalle 57 mukaisesta markkinoilta poistamisesta sekä tiedottamisesta ja 60 :n mukaisesta hylkäämisestä ensisaapumispaikassa. Esimerkiksi päätöksen uhkasakon asettamisesta kunnan viranhaltijan antaman määräyksen tehosteeksi tekee lautakunta tai jaosto. Vaikka toimivaltaa hallinnollisten pakkokeinojen käyttöön ei olisi siirretty elintarvikevalvontatehtäviä suorittavalle kunnan viranhaltijalle, viranhaltija on kiireellisissä tapauksissa oikeutettu antamaan määräyksiä epäkohdan poistamiseksi, asettamaan kieltoja sekä tekemään

20 Porin seudun yhteistoiminta-alue: Pori, Ulvila, Harjavalta, Nakkila, Luvia ja Eurajoki 20 haltuunottoa koskevan päätöksen. Tällainen viranhaltijapäätös on viipymättä saatettava lautakunnan tai jaoston käsiteltäväksi Terveysvaaratilanteet ja takaisinvedot Saatuaan ilmoituksen elintarvike- tai talousvesivälitteisestä ruokamyrkytyksestä tai epäillystä ruokamyrkytyksestä yhteistoiminta alueella, aloitetaan välittömästi tapausta koskeva selvitys. (elintarvikelaki 45 ja terveydensuojelulaki 20a ). Ruokamyrkytysepidemian selvittäminen vaatii hyvää yhteistyötä tartuntatauti-, ympäristöterveydenhuollon valvontaviranomaisten sekä muiden epidemiaselvityksiin osallistuvien viranomaisten välillä. Ruokamyrkytysten selvitystyöryhmät on nimetty Porin ja yhteistoimintakuntien alueella. Tarkempia ohjeita ruokamyrkytysten selvittämisestä annetaan Eviran internetsivuilla. Terveysvaaratilanteet ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet kirjataan. Vastuu elintarvikkeiden turvallisuudesta, elintarvikkeiden takaisinvedosta ja asianmukaisesta toiminnasta on elintarvikealan toimijalla, mutta viranomaisen vastuulla on varmistua siitä, että toimenpiteet ovat riittäviä ja että ne toteutetaan välittömästi. Takaisinvetotilanteita varten käytetään Eviran tätä varten laatimia ohjeita. Epidemiatilanteiden toimintaohje on laadittu vuonna 2012 ja päivitetty vuonna Laitosvalvonta Porin yhteistoiminta-alueella on yksi maitoalan laitos, kymmenen kala-alan laitosta ja kaksi liha-alan laitosta. Toukokuussa 2015 otetaan laitosvalvonnassa koko maassamme käyttöön Oiva -järjestelmä, jolla pyritään lisäämään valvonnan avoimuutta ja antamaan kuluttajille valvontatietoja valintojen tueksi. Oiva -järjestelmän seurauksena laitoksille annetaan tarkastusraporttien perusteella tarkastuksen arvosanaa symboloiva hymiö. Oiva-arvioinnissa arvioidaan elintarvikevalvonnan tulosten perusteella, onko elintarvikealan toimija varmistunut tuottamiensa elintarvikkeiden turvallisuudesta sekä siitä, että kuluttajia ei johdeta harhaan. Oiva-arviointiasteikko on neliportainen ja asteikon arvosanat ovat oivallinen, hyvä, korjattavaa ja huono. Oiva-arviointiasteikko perustuu elintarvikelainsäädännön vaatimuksiin, jotka koskevat elintarvikkeiden turvallisuutta, kuluttajan etujen suojelua, elintarvikealan toimijan vastuuta sekä elintarvikkeisiin liittyviä vaaroja ja riskejä. Eviran määräyksen mukaan yritysten tulee myös linkittää Oiva-raportit verkkosivuilleen, jos yritys markkinoi siellä elintarvikkeita. Oivahymy- kotisivulla kuluttaja voi nähdä valvottavan kohteen Oivaarvosanan. Lisäksi raportti on julkistettava yrityksen sisäänkäynnin yhteydessä, sen välittömässä läheisyydessä tai muussa kuluttajan kannalta sopivassa paikassa. Suunnitelmalliset elintarvikehuoneistojen tarkastukset tehdään pääsääntöisesti ilman ennakkoilmoitusta ja ne pyritään tekemään silloin, kun kohteessa on toimintaa. Helposti pilaantuvia elintarvikkeita käsittelevissä laitoksissa käytetään apuna listaa tarkastettavista asioista, jotka arvioidaan Oivaohjeistuksen mukaisesti. Tarkastuksen sisällön määrittely ja valvontakohteiden tarkastustiheys Yhteen tarkastukseen tarvittava keskimääräinen aika on käytännössä todettu selvästi pitemmäksi kuin valtakunnallisessa elintarvikevalvontaohjelmassa esitetty tarkastusaika. Laitoskäyntiin varattuun aikaan lasketaan lisäksi toimistotyöaika sekä laitokselle matkoihin kuluva aika.

Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019

Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 Yhteistoiminta-alue: Eurajoki, Harjavalta, Luvia, Nakkila, Pori, Ulvila Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 14.11.2014 Porin seudun yhteistoiminta-alue:

Lisätiedot

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3 Liite I Liite I 2 (7) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1 Tarkastukset... 3 a) Elintarvikehuoneistojen ilmoitusten ja hakemusten käsittelyyn liittyvät tarkastukset 3 b) Säännöllisen valvonnan tarkastukset...

Lisätiedot

Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019

Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 Yhteistoiminta-alue: Eurajoki, Harjavalta, Luvia, Nakkila, Pori, Ulvila Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 Hyväksytty 29.1.2015 10 / Porin

Lisätiedot

Keski-Satakunnan kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle Johdanto

Keski-Satakunnan kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle Johdanto 1 Keski-Satakunnan kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle 2011 1. Johdanto Ympäristöterveydenhuollon lainsäädäntö velvoittaa kunnat laatimaan koko ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma. vuosille

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma. vuosille KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty sote-kuntayhtymän hallituksessa / 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Liite IV 2 (5) Sisällysluettelo

Liite IV 2 (5) Sisällysluettelo Liite IV Liite IV 2 (5) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Kunnan kuluttajaturvallisuusvalvontaviranomaisen tehtävät... 3 3. Valvonnan maksullisuus... 4 4. Tarkastukset ja niiden sisältö... 4 5. Valvontakohteiden

Lisätiedot

Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille

Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille Yhteistoiminta-alue: Eurajoki, Harjavalta, Nakkila, Pori, Ulvila Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 Hyväksytty 29.3.2017 11 / Porin kaupungin

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010

TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 Ympäristölautakunta 17.12.2009 2/8 Ympäristöterveydenhuollon elintarvikevalvontasuunnitelma 2010 SISÄLLYS LUKU 1.

Lisätiedot

TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA

TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA Ympäristöterveydenhuollon toimivallan siirtäminen 2.1.2017 alkaen. 1 / 8 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA Ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA

TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA Toimivallan siirtäminen 1.10.2016 alkaen. 1 / 7 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA Ympäristöterveydenhuollon jaosto päättää siirtää

Lisätiedot

Tupakkalain ja nikotiinivalmisteiden valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019

Tupakkalain ja nikotiinivalmisteiden valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 Liite 4 Tupakkalain ja nikotiinivalmisteiden valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 SISÄLLYS 1 TUPAKKALAIN MUKAINEN VALVONTA 1 1.1 Tarkastuksen sisällön määrittely 1 1.2 Valvontakohteiden tarkastustiheys

Lisätiedot

Sisällysluettelo. RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6)

Sisällysluettelo. RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6) Liite III Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tarkastuksen sisältö... 4 3 Tarkastuskohteiden tarkastustiheys ja niihin käytettävä aika... 4 4 Näytteenotto ja tutkiminen...

Lisätiedot

2 Elintarvikevalvontasuunnitelma

2 Elintarvikevalvontasuunnitelma 21 2 Elintarvikevalvontasuunnitelma 2.1 Johdanto Elintarvikelain (23/2006, muutos 352/2011) mukaan kunnan tulee laatia säännöllistä valvontaa koskeva elintarvikevalvontasuunnitelma siten, että valvonta

Lisätiedot

Joensuun kaupungin ympäristöterveydenhuollon jaosto 16.9.2015 12. Toimivallan siirtäminen 1.10.2015 alkaen. 1 / 7

Joensuun kaupungin ympäristöterveydenhuollon jaosto 16.9.2015 12. Toimivallan siirtäminen 1.10.2015 alkaen. 1 / 7 Toimivallan siirtäminen 1.10.2015 alkaen. 1 / 7 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA 1. TERVEYDENSUOJELULAKI (763/1994 muutoksineen)

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointi ky. 1 (1) Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

Forssan seudun hyvinvointi ky. 1 (1) Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA n seudun hyvinvointi ky. 1 (1) n seudun hyvinvointikuntayhtymän YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Voimaantulopäivä 1.1.2015 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan seuraavien lakien ja asetusten nojalla

Lisätiedot

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014 Kupiainen Niina 13.5.2014 Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014 Työnjako kuluttajaturvallisuusvalvonnassa 1/3 Kuntien valvontayksiköissä keskitytään

Lisätiedot

Mikkelin seudun ympäristölautakunta Liite ELINTARVIKELAIN MUKAINEN VALVONTASUUNNITELMA

Mikkelin seudun ympäristölautakunta Liite ELINTARVIKELAIN MUKAINEN VALVONTASUUNNITELMA Mikkelin seudun ympäristölautakunta 8.12.2016 Liite 3 104 ELINTARVIKELAIN MUKAINEN VALVONTASUUNNITELMA 2015 2019 Päivitys vuodelle 2017 SISÄLTÖ 1 VALVONTAKOHTEET... 1 2 VALVONTAKOHTEIDEN RISKINARVIOINTI...

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN TAKSAN PERUSTEET

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN TAKSAN PERUSTEET 1 Soveltamisala Juankosken ja Nilsiän kaupunkien sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven, Tuusniemen ja Varpaisjärven kuntien muodostamalla ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma ja Terveydensuojelun valvontaohjelma vuosille 2011-2014

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma ja Terveydensuojelun valvontaohjelma vuosille 2011-2014 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma ja Terveydensuojelun valvontaohjelma vuosille 2011-2014 Ajankohtaista laboratoriorintamalla Ylitarkastaja Kaisa Mäntynen 1 Ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

ELINTARVIKELAIN MUKAINEN VALVONTASUUNNITELMA

ELINTARVIKELAIN MUKAINEN VALVONTASUUNNITELMA ELINTARVIKELAIN MUKAINEN VALVONTASUUNNITELMA 2015 2019 Päivitys vuodelle 2018 SISÄLTÖ 1 VALVONTAKOHTEET... 1 2 VALVONTAKOHTEIDEN RISKINARVIOINTI... 1 3 VALVONTA... 2 3.1 Tarkastukset... 2 3.2 Tarkastusohjeet/

Lisätiedot

Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2012-2014

Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2012-2014 1 Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2012-2014 Hyväksytty ympäristöterveysjaostossa 8.12.2011 Päivitetty suunnitelma hyväksytty ympäristöterveysjaostossa

Lisätiedot

Liite III 2 (5) Sisällysluettelo

Liite III 2 (5) Sisällysluettelo Liite III Liite III 2 (5) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tarkastuksen sisältö... 4 3 Tarkastuskohteiden tarkastustiheys ja niihin käytettävä aika... 4 4 Näytteenotto ja tutkiminen... 5 5 Painopistealueet

Lisätiedot

Sisällysluettelo 22 (10)

Sisällysluettelo 22 (10) 22 (10) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö... 3 2.1 Toimialue ja tehtävät... 3 2.2 Valvonnan voimavarat ja niiden jakautuminen... 4 2.3 Koulutus... 6 2.4 Valvontatietojärjestelmä...

Lisätiedot

Perusturvalautakunta esityslistan liite

Perusturvalautakunta esityslistan liite Perusturvalautakunta 10.12.2008 esityslistan liite Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin,

Lisätiedot

Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2012-2014. Hyväsytty ympäristöterveysjaostossa 8.12.

Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2012-2014. Hyväsytty ympäristöterveysjaostossa 8.12. Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2012-2014 Hyväsytty ympäristöterveysjaostossa 8.12.2011 LYHENTEITÄ Euroopan tason yleisorganisaatiot EY Komissio

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 1 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 Päivitys vuodelle 2016 MIKKELI- HIRVENSALMI-MÄNTYHARJUPERTUNMAA-KANGASNIEMI 2 Sisältö 1. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAVOITTEET JA VALVONTASUUNNITELMA

Lisätiedot

Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2012-2014

Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2012-2014 Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2012-2014 Hyväksytty ympäristöterveysjaostossa 8.12.2011 Päivitetty suunnitelma hyväksytty ympäristöterveysjaostossa

Lisätiedot

Sivu 1/6. Elintarvikelain (23/2006) 32 :n perusteella X X X X X X X. Ymptltk

Sivu 1/6. Elintarvikelain (23/2006) 32 :n perusteella X X X X X X X. Ymptltk Ymptltk 16.12.2016 23 Elintarvikelain (23/2006) 32 :n perusteella Ympäristö terveysjohtaja 14 Elintarvikehuoneistoa koskevan ilmoituksen käsittely ja todistuksen antaminen ilmoituksen käsittelystä 15 Elintarvikehuoneiston

Lisätiedot

Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen

Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen Ylitarkastaja Jaana Kilponen, MMT Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Valvira jaana.kilponen@valvira.fi 27.9.2013 1 Tilannejohtaminen

Lisätiedot

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2011 2014. päivitys 2014

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2011 2014. päivitys 2014 Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2011 2014 päivitys 2014 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö...

Lisätiedot

Tampereen kaupungin ympäristöterveydenhuollon toiminta-alueen taksa

Tampereen kaupungin ympäristöterveydenhuollon toiminta-alueen taksa Tampereen kaupungin ympäristöterveydenhuollon toiminta-alueen taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

Lisätiedot

Johdanto Tarkastukset Valvontakohteiden riskinarviointi ja tarkastustiheys... 6

Johdanto Tarkastukset Valvontakohteiden riskinarviointi ja tarkastustiheys... 6 Liite I Liite I 2 (8) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1 Tarkastukset... 4 2 Valvontakohteiden riskinarviointi ja tarkastustiheys... 6 3 Valvontakohteiden tarkastuksiin käytettävät resurssit ja aika... 6

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille

KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2008 2010 Luonnos 30.10.2007 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONNAN SUUNNITELMALLISUUS...3

Lisätiedot

Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille Päivitys

Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille Päivitys Yhteistoiminta-alueen kunnat Eurajoki, Harjavalta, Nakkila, Pori, Ulvila Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 Päivitys 2018-2019 Hyväksytty

Lisätiedot

Johdanto Tarkastukset Valvontakohteiden riskinarviointi ja tarkastustiheys... 6

Johdanto Tarkastukset Valvontakohteiden riskinarviointi ja tarkastustiheys... 6 Liite I Liite I 2 (8) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1 Tarkastukset... 4 2 Valvontakohteiden riskinarviointi ja tarkastustiheys... 6 3 Valvontakohteiden tarkastuksiin käytettävä aika... 6 4 Hallinnolliset

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Liite II 2(7)

Sisällysluettelo. Liite II 2(7) Liite II Liite II 2(7) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tarkastuksen sisällön määrittely... 3 3 Tarkastuskohteiden tarkastustiheys ja niihin käytettävä työaika... 4 4. Näytteenotto ja näytteiden tutkiminen...

Lisätiedot

Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2012

Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2012 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 152/11.00/2013 4 Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2012 Terveystarkastaja Kirsi Puola 4.2.2013: Kunnan tulee vuosittain arvioida valvontasuunnitelman toteutumista

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat;

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat; Hyväksytty johtokunta 19.01.2015 9 SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän osakaskuntien,

Lisätiedot

Ajankohtaiset elintarvikelainsäädännön muutokset ja niiden toimeenpano

Ajankohtaiset elintarvikelainsäädännön muutokset ja niiden toimeenpano Ajankohtaiset elintarvikelainsäädännön muutokset ja niiden toimeenpano Ylitarkastaja Mia Piipari Elintarvikehygieniayksikkö 6.3.2012 Uudistunut elintarvikelaisäädäntö Elintarvikelaki (23/2006) muutos 352/2011

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2015

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 401/11.02/2015 5 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2015 Terveystarkastaja Kirsi Puola 26.1.2015: Kunnan tulee vuosittain arvioida

Lisätiedot

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille Kupiainen Niina 8.10.2014 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015-2019 Valmistelu Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma oli lausuntokierroksella

Lisätiedot

http://www.webropolsurveys.com//answer/surveysummary.aspx?sdid=fin593692&...

http://www.webropolsurveys.com//answer/surveysummary.aspx?sdid=fin593692&... Sivu 1/5 Kuntien VASU-raportointi 2012 Vastausaika 31-01-2013 14:06:22 Kuntien VASU-raportointi 2012 1. Minkä aluehallintoviraston toimialueeseen yksikkö kuuluu? 2. A. Kunnan/valvontayksikön nimi Helsingin

Lisätiedot

Tätä taksaa sovelletaan seuraavien lakien ja asetusten nojalla perittäviin maksuihin:

Tätä taksaa sovelletaan seuraavien lakien ja asetusten nojalla perittäviin maksuihin: n seudun hyvinvointi ky. 1 (6) n seudun hyvinvointikuntayhtymän YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Voimaantulopäivä 1.1.2018 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan seuraavien lakien ja asetusten nojalla

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Elintarvikevalvonnan valvontasuunnitelma vuosille

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Elintarvikevalvonnan valvontasuunnitelma vuosille KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Elintarvikevalvonnan valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty sote-kuntayhtymän hallituksessa..2014 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA Keurusselän ympäristölautakunta 9.12.2015 1 Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin ja Hattulan kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2015-2019. Päivitys vuodelle 2016

Hämeenlinnan kaupungin ja Hattulan kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2015-2019. Päivitys vuodelle 2016 Hämeenlinnan kaupungin ja Hattulan kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2015-2019 Päivitys vuodelle 2016 1 Sisältö 1 Johdanto... 2 2 Ympäristöterveydenhuollon tavoitteet ja valvontasuunnitelma...

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa 23/2006 (ja Laki elintarvikelain muuttamisesta 352/2011) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

A) Elintarvikelaissa 23/2006 (ja Laki elintarvikelain muuttamisesta 352/2011) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat KALAJOEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUT 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan: A) Elintarvikelaissa 23/2006 (ja Laki elintarvikelain muuttamisesta 352/2011) säädettyihin kunnan viranomaisen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Ympäristöterveysjaosto 30.8.2011 113 1. Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin,

Lisätiedot

Ohje kunnalle elintarvikevalvonnan raportoimiseksi aluehallintoviranomaisille (VASU-raportti)

Ohje kunnalle elintarvikevalvonnan raportoimiseksi aluehallintoviranomaisille (VASU-raportti) Esittelijä Juha Kieksi Sivu/sivut 1 / 7 Ohje kunnalle elintarvikevalvonnan raportoimiseksi aluehallintoviranomaisille (VASU-raportti) Säädösperusta Tavoite ja tausta Elintarvikelaki 23/2006 48 Valvonta-asetus

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat 1(5) Sastamalan kaupunki Ympäristöterveydenhuolto Sastamalan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen yleisen terveysvalvonnan maksutaksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A)

Lisätiedot

Turun kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksa 1.1.2015 alkaen

Turun kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksa 1.1.2015 alkaen 1(6) Liite 4 Turun kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksa 1.1.2015 alkaen 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka

Lisätiedot

ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN

ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN Liite nro: 3 KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveydenhuolto ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN 2006 TOTEUTUMINEN 2 Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 21. 3 2007 69 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VIRANOMAISTEHTÄVIEN DELEGOINTI

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VIRANOMAISTEHTÄVIEN DELEGOINTI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VIRANOMAISTEHTÄVIEN DELEGOINTI Peruspalvelukuntayhtymä Kallion yhtymähallitus päättää siirtää toimivaltaansa ympäristöterveydenhuollon lakisääteisissä tehtävissä alaisilleen viranhaltijoille

Lisätiedot

Alkoholi-, elintarvike- ja tupakkavalvonta

Alkoholi-, elintarvike- ja tupakkavalvonta Alkoholi-, elintarvike- ja tupakkavalvonta 5.1.2017 Alkoholivalvonta tunnusluvut Lupapalvelut - Anniskeluluvat - Vähittäismyyntiluvat - Jatkoaikaluvat Alkoholivalvonta palveluprosessi - Valvontapalvelut

Lisätiedot

ID KUNTAKOHTAINEN RAPORTTI SUORITTEISTA

ID KUNTAKOHTAINEN RAPORTTI SUORITTEISTA ID 1715490 KUNTAKOHTAINEN RAPORTTI SUORITTEISTA 1.1. - 31.8.2017 Pirkkalan kunta Kumulatiivinen raporttti kuntakohtaisista 1 / 13 KUNNAN TEHTÄVÄT YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLOSSA Ympäristöterveydenhuollon avulla

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvirasto Terveysvalvonta. Tupakkalain valvontasuunnitelma (liite 4)

Sosiaali- ja terveysvirasto Terveysvalvonta. Tupakkalain valvontasuunnitelma (liite 4) Sosiaali- ja terveysvirasto Terveysvalvonta Tupakkalain valvontasuunnitelma 2015 2019 (liite 4) Sisältö 1. YLEISTÄ... 1 2. PAINOPISTEET... 1 3. TARKASTUKSET... 1 3.1 Tarkastusten sisältö.2 3.2 Kohteiden

Lisätiedot

6) terveydensuojelualain 18 mukaisen laitoksen hyväksymistä;

6) terveydensuojelualain 18 mukaisen laitoksen hyväksymistä; 1 LIITE 1 POHJOIS-KARJALAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN MAKSUTAKSA Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin,

Lisätiedot

28.01.2014 9 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN TERVEYSTARKASTAJILLE YMPÄRISTÖTERVEYS- VALVONTAAN KUULUVISSA ASIOISSA

28.01.2014 9 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN TERVEYSTARKASTAJILLE YMPÄRISTÖTERVEYS- VALVONTAAN KUULUVISSA ASIOISSA Meri-Lapin ympäristöterveysjaosto Jatkodelegointi 28.01.2014 9 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN TERVEYSTARKASTAJILLE YMPÄRISTÖTERVEYS- VALVONTAAN KUULUVISSA ASIOISSA Terveydensuojelulaki 763/1994 6 5 mom. Laivatarkastukset

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä. Kuntien kuluttajaturvallisuusvalvonta

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä. Kuntien kuluttajaturvallisuusvalvonta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä Kuntien kuluttajaturvallisuusvalvonta Lainsäädäntöä Kuluttajaturvallisuuslaki 920/2011 Valtioneuvoston asetus eräitä kuluttajapalveluja koskevasta

Lisätiedot

Helsingin tupakkalain valvontasuunnitelma 2015 2019

Helsingin tupakkalain valvontasuunnitelma 2015 2019 HELSINGIN KAUPUNGIN 1 (8) Helsingin tupakkalain valvontasuunnitelma 2015 2019 HELSINGIN KAUPUNGIN 2 (8) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1 Johdanto... 3 2 Suunnitelmallinen valvonta... 3 2.1. Valvonnan

Lisätiedot

Espoon seudun ympäristöterveydenhuollon taksa

Espoon seudun ympäristöterveydenhuollon taksa Espoon seudun ympäristöterveydenhuollon maksutaksa 7.7 1 (8) Espoon seudun ympäristöterveydenhuollon taksa Kaupunginhallitus 3.10.2011 Voimaan 4.10.2011 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa

Lisätiedot

Valvira toimii- mitä on tulossa

Valvira toimii- mitä on tulossa Valvira toimii- mitä on tulossa Ajankohtaista laboratoriorintamalla 11.-12.10.2011 Ryhmäpäällikkö Kaisa Mäntynen Ohjeita valmisteilla... ja asetusmuutoksia Asumisterveysohjeen uudistaminen asetuksen muotoon

Lisätiedot

Elintarvikelainsäädännön uudistuksista

Elintarvikelainsäädännön uudistuksista Elintarvikelainsäädännön uudistuksista 27.9.2010 Eläinlääkintöylitarkastaja Joanna Kurki Maa- ja metsätalousministeriö Elintarvike- ja terveysosasto Elintarviketurvallisuusyksikkö Elintarvikelainsäädännön

Lisätiedot

Tämän lain 3 lukua ei sovelleta 13 :n 6 momentissa eikä 22 :n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan.

Tämän lain 3 lukua ei sovelleta 13 :n 6 momentissa eikä 22 :n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan. Sivu 1/7 Laki 352/2011elintarvikelain muuttamisesta 1 luku Yleiset säännökset 3 Euroopan unionin lainsäädäntö 4 Soveltamisalan rajoitukset Tämän lain 3 lukua ei sovelleta 13 :n 6 momentissa eikä 22 :n

Lisätiedot

Kasvintuotannon elintarvikehygienia

Kasvintuotannon elintarvikehygienia Kasvintuotannon elintarvikehygienia Neuvo 2020 Seinäjoki 3.12 / Vaasa (sv) 5.12 / Järvenpää 10.12 Evira / Elintarvikehygieniayksikkö 1 Ylitarkastaja Noora Tolin Esityksen sisältö Kaikelle elintarvikkeiden

Lisätiedot

Kupiainen Niina 13.5.2014. Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015-2019

Kupiainen Niina 13.5.2014. Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015-2019 Kupiainen Niina 13.5.2014 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015-2019 Tavoitteena laadukas ja tasapuolinen ympäristöterveydenhuollon valvonta valtakunnallisesti

Lisätiedot

Ravintolisien valvonta - omavalvonta ja sen valvonta

Ravintolisien valvonta - omavalvonta ja sen valvonta Ravintolisien valvonta - omavalvonta ja sen valvonta Ravintolisäseminaari Helsingin yliopiston pieni juhlasali Ravintolisätoimijan velvollisuudet (1) - toiminta Elintarvikealan toimijan on noudatettava

Lisätiedot

Liite 2. Suunnitelmallinen valvonta ja näytteet 2015-2019

Liite 2. Suunnitelmallinen valvonta ja näytteet 2015-2019 Liite 2. Suunnitelmallinen valvonta ja näytteet 2015-2019 Elintarvikelain valvonta Näytteen laatu Valvontakohde heinä-, elo-, Aihe Näytteen tutkimus ovv vov syyskuu Tarkastus Vastuuhenkilö(t) myynti- ja

Lisätiedot

OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015 2019 PÄIVITYS VUODELLE 2016

OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015 2019 PÄIVITYS VUODELLE 2016 Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtokunta 16.12.2015 216 OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015 2019 PÄIVITYS VUODELLE 2016 SISÄLLYSLUETTELO YLEINEN

Lisätiedot

Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2014

Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 214/11.02/2014 5 Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2014 Terveystarkastaja Kirsi Puola 2.2.2015: Kunnan tulee vuosittain arvioida valvontasuunnitelman toteutumista

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 11. 1.1 Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 11. 1.1 Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2013 Nro 11 KOTKAN JA PYHTÄÄN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSA (Hyväksytty ympäristölautakunnassa 27.3.2013) 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan 1.1 Elintarvikelaissa

Lisätiedot

Eteläkärjen ympäristöterveys Maksutaksa 2015

Eteläkärjen ympäristöterveys Maksutaksa 2015 Eteläkärjen ympäristöterveys Maksutaksa 2015 1 2 Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka

Lisätiedot

Terveydensuojeluviranomaisen maksutaksa

Terveydensuojeluviranomaisen maksutaksa Ympäristöterveydenhuolto 1 (6) Terveydensuojeluviranomaisen maksutaksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Tupakkalain valvontasuunnitelma vuosille

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Tupakkalain valvontasuunnitelma vuosille KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Tupakkalain valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty sote-kuntayhtymän hallituksessa / 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3

Lisätiedot

Keurusselän ympäristölautakunnan päätösvallan ja tehtävien delegointi viranhaltijoille, Keurusselän ympäristölautakunta 29.9.

Keurusselän ympäristölautakunnan päätösvallan ja tehtävien delegointi viranhaltijoille, Keurusselän ympäristölautakunta 29.9. Keurusselän ympäristölautakunnan päätösvallan ja tehtävien delegointi viranhaltijoille, Keurusselän ympäristölautakunta 29.9.2016, 14 Ympäristöterveyspäällikölle ja ympäristöterveystarkastajalle delegoitavat

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON DELEGOINNIT

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON DELEGOINNIT YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON DELEGOINNIT Kouvolan kaupunki Rakennus- ja ympäristölautakunta 4.5.2016 1 (3) Viranomaistoimet Oikeus suorittaa seuraavia viranomaistoimia: Ympäristöterveyspäällikkö, valvontainsinööri,

Lisätiedot

ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2007

ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2007 KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveydenhuolto Liite nro: 5 ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2007 2 Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa / 2006 3 ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvirasto Terveysvalvonta. Tupakkalain valvontasuunnitelma Päivitys 2016 (liite 4)

Sosiaali- ja terveysvirasto Terveysvalvonta. Tupakkalain valvontasuunnitelma Päivitys 2016 (liite 4) Sosiaali- ja terveysvirasto Terveysvalvonta Tupakkalain valvontasuunnitelma 2015 2019 Päivitys 2016 (liite 4) Sisältö 1. YLEISTÄ... 1 2. PAINOPISTEET... 1 3. TARKASTUKSET... 2 3.1 Tarkastusten sisältö.2

Lisätiedot

TUNTURI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

TUNTURI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 SODANKYLÄN KUNTA Ympthjaosto 3.12.2015 23 Liite 2 TUNTURI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 Päivitys vuodelle 2016 Lapin Tähtikunta Kunnanvirasto Puhelin 0400 618 870

Lisätiedot

Kuluttajaturvallisuuden valvontasuunnitelma Päivitys 2016 (liite 3)

Kuluttajaturvallisuuden valvontasuunnitelma Päivitys 2016 (liite 3) Sosiaali- ja terveysvirasto Terveysvalvonta Kuluttajaturvallisuuden valvontasuunnitelma 2015-2019 Päivitys 2016 (liite 3) Sisältö 1. YLEISTÄ... 1 2. PAINOPISTEET... 1 3. TARKASTUKSET... 2 3.1 Tarkastusten

Lisätiedot

Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunnan toimivallan siirtäminen ympäristöterveyden viranhaltijoille

Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunnan toimivallan siirtäminen ympäristöterveyden viranhaltijoille Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunnan toimivallan siirtäminen ympäristöterveyden viranhaltijoille Tampereen kaupungin lautakuntien johtosäännön 4 :n 26 kohdan nojalla viranhaltijat,

Lisätiedot

OIVA -valvontatietojen julkistaminen. Elintarviketurvallisuusvirasto Valvontaosasto

OIVA -valvontatietojen julkistaminen. Elintarviketurvallisuusvirasto Valvontaosasto OIVA -valvontatietojen julkistaminen Elintarviketurvallisuusvirasto 1 Mikä Oiva? Valtakunnallista uutta elintarvikevalvonnan tietojen julkistamisjärjestelmää kutsutaan Oivaksi. Valvontatietojen julkistaminen

Lisätiedot

PIENMEIJERIPÄIVÄT Hämeenlinna 14.11.2014 Sanna Tuomi Terveystarkastaja. Hämeenlinnan kaupunki

PIENMEIJERIPÄIVÄT Hämeenlinna 14.11.2014 Sanna Tuomi Terveystarkastaja. Hämeenlinnan kaupunki PIENMEIJERIPÄIVÄT Hämeenlinna 14.11.2014 Sanna Tuomi Terveystarkastaja Hämeenlinnan kaupunki 13.11.2014 Mikä on Oiva? Oiva-järjestelmä on Eviran määräämä tapa julkaista valvontatiedot. Valvontatietojen

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2017 Oulu, Turku,

Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2017 Oulu, Turku, Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2017 Oulu, 19. 20.9. Turku, 10. 11.10. Terveydensuojelun ja tupakkalain valvontaohjelmat, päivitys 2018-2019 Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo

Lisätiedot

PÄÄTÖSVALLAN SIIRTÄMINEN TUNTURI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISELLE HENKILÖSTÖLLE. Ympthjaosto 9 /

PÄÄTÖSVALLAN SIIRTÄMINEN TUNTURI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISELLE HENKILÖSTÖLLE. Ympthjaosto 9 / PÄÄTÖSVALLAN SIIRTÄMINEN TUNTURI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISELLE HENKILÖSTÖLLE Ympthjaosto 9 / 7.6.2016 Kunnan ympäristöterveydenhuoltoon kuuluvista tehtävistä huolehtii kunnan määräämä

Lisätiedot

Liite 2. Suunnitelmallinen valvonta ja näytteet 2015-2019

Liite 2. Suunnitelmallinen valvonta ja näytteet 2015-2019 Liite 2. Suunnitelmallinen valvonta ja näytteet 2015-2019 Elintarvikelain valvonta Näytteen lau Valvontakohde tammi-, huhti-, helmi-, touko-, heinä-, elo-, Aihe Näytteen tutkimus ovv vov maaliskuu kesäkuu

Lisätiedot

Osa 1, Valvontaa koskevat numeeriset tiedot

Osa 1, Valvontaa koskevat numeeriset tiedot Esittelijä Juha Kieksi Sivu/sivut 1 / 5 Taustatiedot A. Kunn/valvontayksikön nimi: Tornion, Keminma ja Tervol ympäristöpalvelut, ympäristöterveysvalvonta B. Lisätietoja tav henkilön yhteystiedot Nimi Tarja

Lisätiedot

PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTON YMPÄRISTÖ- TERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2016

PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTON YMPÄRISTÖ- TERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTON YMPÄRISTÖ- TERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTO EURA HUITTINEN KOKEMÄKI SÄKYLÄ SISÄLLYSLUETTELO OSA I: YLEINEN OSA...

Lisätiedot

Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat TERVEYSVALVONNAN MAKSUT HAMINAN YMPÄRISTÖTERVEYSHUOLLON MAKSUTAKSA 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan Terveydensuojelulaissa (763/94) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

Lisätiedot

TERVEYDENSUOJELULAIN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE

TERVEYDENSUOJELULAIN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE TERVEYDENSUOJELULAIN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 Päivitys vuodelle 2018 SISÄLTÖ 1. Yleistä 2. Terveydensuojelulain mukaisen valvonnan painopisteet 3. Tarkastusten sisältö 4. Valvontakohteiden

Lisätiedot

Tarja Hartikainen. Kunnan ympäristöterveydenhuollon. opas luottamushenkilöille

Tarja Hartikainen. Kunnan ympäristöterveydenhuollon. opas luottamushenkilöille Tarja Hartikainen Kunnan ympäristöterveydenhuollon opas luottamushenkilöille TEKIJÄ Tarja Hartikainen 1. painos ISBN 978-952-293-063-7 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013 Suomen Kuntaliitto Toinen linja

Lisätiedot

8) 6 :n pykälän nojalla myönnettyjä todistuksia (laivatarkastukset);

8) 6 :n pykälän nojalla myönnettyjä todistuksia (laivatarkastukset); Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat 1) laitosten hyväksymistä ja muun kuin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvirasto Terveysvalvonta. Tupakkatuotteiden ja nikotiinivalmisteiden valvontasuunnitelma Päivitys 2017 (liite 3)

Sosiaali- ja terveysvirasto Terveysvalvonta. Tupakkatuotteiden ja nikotiinivalmisteiden valvontasuunnitelma Päivitys 2017 (liite 3) Sosiaali- ja terveysvirasto Terveysvalvonta Tupakkatuotteiden ja nikotiinivalmisteiden valvontasuunnitelma 2015 2019 Päivitys 2017 (liite 3) Sisältö 1. YLEISTÄ... 1 2. PAINOPISTEET... 1 3. TARKASTUKSET...

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma. vuosille 2015 2019

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma. vuosille 2015 2019 KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty sote-kuntayhtymän hallituksessa 17.12.2014 279 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TUPAKKALAIN MUKAISEN VALVONNAN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010

TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TUPAKKALAIN MUKAISEN VALVONNAN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TUPAKKALAIN MUKAISEN VALVONNAN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 Ympäristölautakunta 17.12.2009 109 2 Ympäristöterveydenhuollon tupakkalain mukaisen valvonnan

Lisätiedot

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon maksutaksa 1.1.2015 alkaen

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon maksutaksa 1.1.2015 alkaen 1 (6) Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon maksutaksa 1.1.2015 alkaen 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan: A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014

JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Ympäristöterveydenhuolto JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014 Jyväskylä, Hankasalmi,

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Terveydensuojeluvalvonnan valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Terveydensuojeluvalvonnan valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Terveydensuojeluvalvonnan valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty sote-kuntayhtymän hallituksessa / 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Hämeenlinna

Hämeenlinna Hämeenlinna 24.5.2016 MIKÄ OIVA? Valtakunnallista uutta elintarvikevalvonnan tietojen julkistamisjärjestelmää kutsutaan Oivaksi. Valvontatietojen julkistaminen perustuu elintarvikelakiin (23/2006). MIKÄ

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KOUVOLAN KAUPUNKI

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KOUVOLAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KOUVOLAN KAUPUNKI 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 JOHDANTO... 3 2 KOUVOLAN KAUPUNGIN TERVEYDEN- JA YMPÄRISTÖNSUOJELU3 2.1 Toimialue... 4 2.2 Valvonnan

Lisätiedot