Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2012-2014"

Transkriptio

1 Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille Hyväksytty ympäristöterveysjaostossa Päivitetty suunnitelma hyväksytty ympäristöterveysjaostossa

2 LYHENTEITÄ Euroopan tason yleisorganisaatiot EY Komissio Euroopan yhteisö (nyk. Euroopan Unioni) Euroopan yhteisöjen komissio (nyk. Euroopan komissio) Ministeriöt MMM STM TEM YM Maa- ja metsätalousministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Työ- ja elinkeinoministeriö Ympäristöministeriö Suomalaiset ympäristöterveydenhuollon keskusvirastot Evira Tukes Valvira Elintarviketurvallisuusvirasto Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Muita organisaatioita EFSA SFS STUK THL Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (European Food Safety Authority) Suomen Standardisoimisliitto ry Säteilyturvakeskus Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Aluehallinto AVI Aluehallintovirasto ELY-keskus Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Lainsäädäntö EL Elintarvikelaki (23/2006) ElhL Eläinlääkintähuoltolaki (765/2009) EsL Eläinsuojelulaki (247/1996) EtL Eläintautilaki (55/1980) KemL Kemikaalilaki (744/1989) KuTuL Kuluttajaturvallisuuslaki (920/2011) TsL Terveydensuojelulaki (763/1994)

3 TupL Tupakkalaki (693/1976) Valvontaohjelma-asetus Valtioneuvoston asetus ympäristöterveydenhuollon valtakunnallisista valvon taohjelmista (78/2011) Valvontasuunnitelmaasetus Valtioneuvoston asetus kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitel masta (665/2006) Yhteistoiminta-aluelaki Laki ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueista (410/2009) Palvelulaki Laki palvelujen tarjoamisesta (1166/2009) EY-asetukset AMS-asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 765/2008 tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvää akkreditointia ja markkinavalvontaa koskevista vaatimuksista ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta CLP-asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008 aineiden ja seosten luokituk sesta, merkinnöistäja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttami sesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta EY-valvonta-asetus REACH-asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 882/2004 rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006 kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/ EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta. Muut ELTU KUTI YHTI RYMY VAMU VASU Elintarvikevalvonnan ja -tutkimuksen tiedonkeruu Keskitetty valtakunnallinen tietojärjestelmä elintarvikevalvontakohteille ja valvontatiedoille Keskitetty valtakunnallinen tietojärjestelmä terveydensuojelun, kuluttajaturvallisuuden, tu pakkalain sekä kemikaalilain mukaisten toimialojen valvontakohteille ja valvontatiedoille Ruokamyrkytysepidemioiden ilmoitusjärjestelmä Kuntien elintarvikevalvonnan auditointi (ent. vaatimustenmukaisuuden arviointi) Elintarvikeketjun monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma (Single Multiannual National Control Plan) SIKAVA NASEVA SOTE Sikaloiden terveysluokitusrekisteri Nautojen terveydenhuollon seurantajärjestelmä Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen

4 SISÄLTÖ 1. Johdanto Porin seudun ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen valvontayksikkö Toimialue Valvonnan voimavarat ja tehtävät Koulutus Valvontakohderekisteri/ Tietojärjestelmä Viestintä Valvonnan maksullisuus Laboratoriot, joihin valvonta tukeutuu Valvonnan toimialat Yleistä Riskinarviointi Tarkastuksen sisältö ja tarkastukseen keskimääräisesti käytettävä aika Valvontakohteiden / valvontakohdetyyppien tarkastustiheydet Elintarvikevalvonta Johdanto Tietojärjestelmät Valvontakohteiden hyväksymis- ja ilmoitusmenettely Tarkastusten suunnittelu ja toteutus ja tarkastusten sisällön määrittely Valvonnan kohdentaminen ja valvontakohteiden tarkastustiheys Näytteenotto ja tutkimussuunnitelma - valvontaprojektit Laboratorio ja ulkopuoliset asiantuntijat, joihin valvonta tukeutuu Valvontakirjanpito Valvonnan painopisteet Hallinnolliset pakkokeinot ja rangaistusseuraamukset Terveysvaaratilanteet ja takaisinvedot Viestintä Valvonnasta perittävät maksut Koulutus ja ohjeistus Valvontasuunnitelman seuranta ja toteutumisen arviointi Tavoitteet vuosille Suunnitelman toteuttamiseen tarvittavat ja käytössä olevat resurssit Laitosvalvonta Tarkastuksen sisällön määrittely ja valvontakohteiden tarkastustiheys Kunnan viranomaisnäytteenotto ja näytteiden tutkiminen Liitteet Liite EL 1 Elintarvikehuoneistojen kohderyhmänkohtainen tarkastussuunnitelma Liite EL 2 Laitosten tarkastussuunnitelma Terveydensuojelu Tarkastusten sisältö Valvontakohteiden tarkastustiheys, tarkastukseen käytettävä aika ja riskinarviointi Vesiepidemia- ja terveysvaaratilanteet Terveydensuojelun painopistealueet ja valvontasuunnitelma Näytteenotto ja laboratoriot Pakkokeinot Raportointi ja suunnitelman toteutumisen arviointi Liitteet Liite TsL 1 Terveydensuojelulain valvontakohdetyypit, niiden tarkastustiheys, tarkastukseen keskimäärin käytettävä aika, kohteiden lukumäärä ja tarkastuksiin käytettävä aika Liite TsL 2 Terveydensuojelulain mukaisten tarkastustenyleinen sisältö kohdetyypeittäin Tupakkalainvalvonta Valvonta Tupakkalain mukaisen valvonnan riskinarvioinnin perusteet Tupakkalain mukaisen valvonnan vuosisuunnitelmat... 38

5 3.4.3 Tupakkalain noudattamatta jättäminen Raportointi ja suunnitelman toteutumisen arviointi Liiteet Liite TupL 1 Tupakkalain mukaisten kohdetyyppien tarkastustiheys ja tarkastuksiin keskimäärin käytettävä aika Nikotiinivalmisteiden myynti Tarkastustiheys Valvonnassa käytettävät toimenpiteet Raportointi Kemikaalivalvonta Riskinarviointi Tarkastussuunnitelma Toimenpiteet tarkastuksen jälkeen ja pakkokeinot Raportointi ja suunnitelman toteutumisen arviointi Kuluttajaturvallisuusvalvonta Kuluttajaturvallisuuslaki Kuluttajaturvallisuusvalvonnan tarkastus Kuluttajaturvallisuusvalvonnan ekstranetissä on Työohjeet-sivulla yleisohje kuluttajapalveluiden turvallisuuden tarkastamisesta. Lisäksi tarkastuksissa hyödynnetään eri palvelukohdetyypeistä annettuja valvontaohjeita, valvontakäytäntöjä ja tarkastuslistoja. Valvontaohjeet löytyvät Tukesin internet-sivuilta. Valvontaohjeet löytyvät seuraaville toiminnoille: Kuluttajaturvallisuusvalvonnan riskinarviointi Suunnitelmakaudella 2013 tehtävillä tarkastuksilla kerätään valvontatietoja, joiden perusteella tehdään kohdekohtaista riskinarviointia. Valvontakohteen turvallisuutta tarkastettaessa arvioidaan palveluun liittyvät riskit Tukesissa on tehty alustava kohdetyyppikohtainen riskinarviointi, jonka perusteella kuluttajaturvallisuusvalvonnan tarkastuskohteille on määritelty keskimääräiset tarkastustiheydet ja tarkastusajat. Valvontatarvetta vuodelle 2013 arvioitaessa on käytetty Tukesin ohjeellisia riskinarviointiin perustuvia tarkastustiheyksiä Kuluttajaturvallisuusvalvonnan vuosisuunnitelmat Suunnitelmakaudella 2013 varaudutaan edelleen kuluttajaturvallisuuslain muutoksesta tiedottamiseen ja toimijoiden ohjaamiseen turvallisuusasiakirjan laadinnassa, painopistealueena omavalvonta-ajatuksen vieminen kuluttajaturvallisuusvalvonnassa toimijoiden tietoisuuteen Hallinnolliset pakkokeinot Raportointi ja suunnitelman toteutumisen arviointi Liitteet Liite KuTuL 1 Kuluttajaturvallisuuslain valvontakohdetyypit, niiden tarkastustiheys, tarkastukseen keskimää- rin käytettävä aika, kohteiden lukumäärä ja tarkastuksiin käytettävä aika Eläinlääkintähuolto Voimavarat Henkilöresurssit, vastuualueet ja työnjako Henkilökunnan pätevyyden ja osaamisen varmistaminen Yksityinen palvelutarjonta Tietojärjestelmät Yhteistyö ja viestintä Viranomaisten välinen yhteistyö ja tiedotus Maksut Valvonnan toimeenpano Eläinten terveyden valvonta Eläinten hyvinvoinnin valvonta Eläinlääkäripalvelujen toimeenpano Peruseläinlääkäripalvelu Tuotantoeläinten terveydenhuolto Kiireellinen eläinlääkärinapu Saatavuus- ja laatutavoitteet Toimitilat ja välineresurssit Perustason ylittävät palvelut Ohjaus Suunnitelmien arviointi ja toteutumisen valvonta Laatu Valitusten käsittely Toiminnan kehittäminen Seuranta ja raportointi... 69

6 Muut viranomaisten pyytämät raportit ja tilastot Eläintaudeista ilmoittaminen Eläinlääkäripalvelujen käytön tilastointi Erityistilanteisiin varautuminen Toiminta erityistilanteissa Epidemioiden selvittäminen (selvitystyöryhmä) Raportointi ja suunnitelman toteutumisen arviointi ) MMM:n asetus ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta (1367/2011)... 1 LIITE 1 Lainsäädäntöluettelo

7 1 1. Johdanto Ympäristöterveydenhuolto on osa ennaltaehkäisevää kansanterveystyötä, jonka tehtävänä on yksilöön, väestöön ja elinympäristöön kohdistuva terveyden edistäminen sekä sairauksien ja tapaturmien ehkäisy. Ympäristöterveydenhuollon erityislainsäädäntö (Liite 1) sekä valtioneuvoston valvontasuunnitelma-asetus (665/2006) edellyttävät kuntia laatimaan ja hyväksymään säännöllistä valvontaa koskevan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman siten, että valvonta on laadukasta, säännöllistä ja terveyshaittoja ehkäisevää. Suunnitelma on laadittu vuosiksi , ja se täsmentyy suunnitelmakauden aikana; suunnitelma päivitetään vuosittain. Ympäristöterveysjaosto hyväksyy tämän suunnitelman ja se toimitetaan aluehallintovirastolle vuoden 2011 loppuun mennessä. Päivitykset tiedotetaan ympäristöterveysjaostolle vuosittain ja toimitetaan aluehallintovirastolle. Suunnitelmassa on otettu huomioon valvontaa ohjaavien keskusvirastojen valvontaohjelmat. Valvontasuunnitelma-asetus (665/2006) edellyttää, että suunnitelman tulee sisältää vähintään tarkastusten sisällön määrittely, valvontakohteiden tai valvontakohdetyyppien tarkastustiheys, tarkastukseen keskimääräisesti käytettävän ajan arviointi, kunnan toimesta tapahtuva näytteenotto ja näytteiden tutkiminen sekä valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi. Ympäristöterveydenhuollon lainsäädännön tavoitteena on varmistaa kuntalaisille turvallinen elinympäristö, jossa ei ole terveyshaittaa aiheuttavia tekijöitä. Lainsäädännössä korostetaan toiminnanharjoittajien omaa vastuuta, mutta viranomaisvalvontaa tarvitaan toiminnan ja tuotteiden määräystenmukaisuuden varmistamiseksi, toimijoiden tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi, kuluttajansuojan turvaamiseksi sekä toimijoiden tuotantoedellytysten varmistamiseksi. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman mukainen säännöllinen valvonta on toiminnanharjoittajille maksullista. Kunta perii hyväksymänsä taksan mukaiset valvontamaksut. Tämän suunnitelmakauden alkupuolella korostuu kohdetietojärjestelmän ajan tasalle saattaminen. Yksikön käytössä on kaksi projektisuunnittelijaa vuoden 2012 loppuun saakka. Heidän tehtävänään on Porin seudun ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen toimintojen ja palveluprosessien kehittäminen. Yhteistyösopimuksessa mainittu suoritepohjainen kuntalaskutus ja palveluiden kehittäminen ovat etusijalla kehittämistyössä. Suunnitelman liitteenä ei ole eri keskusvirastojen tarkastustyön helpottamiseksi laadittuja tarkastuslistoja. Ne ovat kuitenkin käytössä ja saatavissa valvontahenkilöstön yhteisesti käyttämältä asemalta. 2. Porin seudun ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen valvontayksikkö Terveysvalvonnan toimialojen yhteiset asiat (esimerkiksi tietojärjestelmät ja koulutus) on käsitelty tässä luvussa. Eläinlääkinnän valvontasuunnitelma on täysin oma kokonaisuutensa, luku 3.8.

8 2 2.1 Toimialue Vuoden 2011 alusta toimialueena on ollut Porin seudun ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue. Siihen kuuluvat Porin, Harjavallan, Kokemäen ja Ulvilan kaupungit sekä Eurajoen, Luvian ja Nakkilan kunnat. Väestöpohja on n asukasta, maapinta-ala n km² sekä kokonaispinta-ala 4480 km². Porin seudun ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö täyttää ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintaalueita koskevan lain (410/2009) vaatimukset. Suunnitelman toimikaudella ei ole tulossa muutoksia, ellei alueella tapahdu kuntaliitoksia. Kokemäen kaupunki on irtisanoutunut yhteistoiminta-alueesta lähtien. Toiminta-alueen kuntien ominaispiirteet ovat hyvin erilaiset; toisaalta maatalousvaltaisia kuntia toisaalta teollisuuskaupunkeja. Suurin osa valvottavista kohteista on Porissa. Erityispiirteenä on Eurajoen Olkiluodolla sijaitseva ydinvoimala. Olkiluoto 3 voimalan rakentaminen tuo paikkakunnalle paljon vierastyövoimaa, joka tarvitsee majoittumistiloja. Sama kehitys jatkuu, mikäli Olkiluoto 4 voimalan rakentaminen alkaa. Pori on kesäkaupunki ja erityisesti vuosittainen, kymmenen päivää kestävä Pori Jazz tapahtuma on huomioitava valvontasuunnitelmassa. Yhteistoiminta-alueella on kaikkiaan 20 useamman päivän kestävää kesätapahtumaa, jotka työllistävät varsinkin elintarvikevalvontaa. 2.2 Valvonnan voimavarat ja tehtävät Suunnitelmakauden alussa terveystarkastajien työjako uudistuu ja siirrytään tehtäväkohtaiseen tehtävienjakoon, jolloin erikoistuminen pääsee alkuun. Valtiovarainministeriö myönsi Porin seudun ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueelle avustuksen, jolla palkataan kaksi projektisuunnittelijaa terveysvalvontaan. Heidän työpanoksensa on laskettu yksikön käytössä oleviin henkilötyöpäiviin koskien vuotta Hankkeen tavoitteena on mm. kustannusten kasvun hillitseminen, kustannusten oikea kohdentaminen ja toimintatapojen kehittäminen. Taulukko 1. Ympäristöterveydenhuollon käytettävissä oleva henkilöstö Virkanimike laskennallinen työaika (htpv), erityisosaaminen ja muuta Lankiniemi Matti ympäristöjohtaja 66 Rosenblad Heidi terveysvalvontapäällikkö 220 Fager Markku terveystarkastaja 110 (osa-aikaeläkkeellä 50 %) Kärrylä Antti terveystarkastaja 220 Laine Marita terveystarkastaja 220 Mattila Jaana terveystarkastaja 220 Paloviita Kalevi terveystarkastaja 220 Kallio Mari ympäristöinsinööri 132

9 3 Vuohijoki Anne terveystarkastaja 220 avoin virka terveystarkastaja 220 avoin virka terveystarkastaja 220 Leivo-Jokimäki Sirkka palveluasiantuntija 220 Rapp Carmen hallintosihteeri 44 Aminoff Berndt kaupungineläinlääkäri 220 / päivystävä eläinlääkäri Haukioja Heli kaupungineläinlääkäri 220 / nautojen terveydenhuolto Häkkinen Tanja valvontaeläinlääkäri 220 Hämäläinen Markus kaupungineläinlääkäri 220 / tuotantoeläimet ja hevoset Kulmala Johanna hygieenikkoeläinlääkäri 220 Sipilä Elina kaupungineläinlääkäri 220 / sikojen terveydenhuolto Vaajakari Pilvi kaupungineläinlääkäri 220 Varajärvi Sirpa kaupungineläinlääkäri 220 pieneläinhoitaja 220 pieneläinhoitaja 220 pieneläinhoitaja 120 pieneläinhoitaja 120 pieneläinhoitaja 120 yht htpv vuonna 2013 Tavoitteena on, että työpanoksien kohdentuminen tarkentuu ja perustuu yhä enemmän paikalliseen riskinarviointiin suunnitelmakauden edetessä. 2.3 Koulutus Terveystarkastajat käyvät koulutuksissa vuosittain laadittavan suunnitelman mukaisesti. Kun tehtäväkohtainen työjako otetaan käyttöön vuoden 2012 alusta, niin koulutusta pystytään kohdentamaan kunkin tarkastajan tehtäviin ja tarpeisiin, jolloin henkilöstön erityisosaaminen kasvaa. Ympäristöjohtaja/ terveysvalvontapäällikkö/ eläinlääkintäyksikönpäällikkö hyväksyy koulutussuunnitelman ja siihen tehtävät muutokset puolivuosittain. 2.4 Valvontakohderekisteri/ Tietojärjestelmä

10 4 Kohdetietojärjestelmä on Digia Oy:n toimittama tarkastajaohjelma. Kaikki uudet valvontakohteet kirjataan rekisteriin ilmoituksen käsittelyn tai kohteen hyväksymisen yhteydessä. Toimintansa lopettaneet kohteet merkitään rekisteriin lopettaneiksi. Yhteistoiminta-alueeseen liittyneiden kuntien vanhoihin valvontatietoihin on säilynyt viranhaltijoilla selailuoikeus. Valvontarekisteriin merkitään valvontakohteiden tunnistetiedot, suunnitellut ja suoritetut valvontatoimenpiteet sekä vastaavat muut toimialakohtaisen lainsäädännön ja niiden nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaiset valvonnan kannalta tarpeelliset tiedot. Kohteen tunnistetietoja ovat -toimijan nimi, osoite ja Y-tunnus tai sen puuttuessa henkilötunnus -valvontakohteen nimi ja osoite -toimijan toimiala luokiteltuna lainsäädännön ja keskusviranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti Niin sähköisessä kohderekisterissä kuin aktissakin siirrytään suunnitelmakaudella käyttämään lakimuutosten myötä käyttöönotettuja ryhmittelyjä. Taulukossa 2. on Porin seudun yhteistoiminta-alueen valvontakohteiden lukumäärät lakikohtaisesti Laki Elintarvikelaki kpl 1098 ja 109 alkutuotantopaikkaa Terveydensuojelulaki 1122 Kuluttajaturvallisuuslaki 447 Tupakkalaki 200 (kohteet, joissa tupakan myyntilupa) Kemikaalilaki (kohteet, joissa tupakointitila) 2.5 Viestintä Viestintää on asiakaspalvelu, neuvonta ja opastus sekä tiedottaminen, niin sisäinen kuin ulkoinen. Viestinnässä huomioidaan, mahdollisuuksien mukaan, vastaanottava ryhmä. Tavoitteena on avoin ja selkeä viestintä. Viestinnän välineitä käytetään monipuolisesti, esimerkiksi internet-sivut, artikkelit, tiedotteet, haastattelut, keskustelutilaisuudet ja esitelmät. Esitelmiä voidaan pitää omasta tai asiakkaiden aloitteesta. Ensisijainen tiedotusvastuu on ympäristöjohtajalla, joka on ympäristöterveydenhuollon johtava virkamies. Kukin yhteistoiminta-alueen henkilökuntaan kuuluva osallistuu viestintään oman osaamisensa mukaan. Elintarvike- tai vesiepidemiaepäily tai epidemia tai terveysvaaratilanteessa ensisijainen tiedotusvastuu on epidemiatyöryhmällä (terveydensuojeluviranomainen). Elintarvikelain mukaisissa markkinoilta poistamistilanteissa ensisijainen tiedotusvastuu on kohteella. Valvontaviranomainen voi elintarvikealan toimijan kustannuksella yleisesti tiedottaa elintarvikkeiden turvallisuutta koskevien vaatimusten vastaisista elintarvikkeista, jos elintarvikealan toimija ei noudata säädettyä velvoitetta ilmoittaa asiasta kuluttajille.

11 5 Lakimuutostilanteissa tai kun toimintaan tulee muutoksia, tiedottamista lisätään koskemaan juuri näitä asioita. Tällöin laaditaan erillisiä lehdistötiedotteita ja julkaistaan uutisia Porin kaupungin internet-sivuilla, erityisesti ympäristöviraston etusivulla. Erityistilanteiden viestintäohje ja mallipohjat laaditaan erityistilannesuunnitelman päivityksen yhteydessä. 2.6 Valvonnan maksullisuus Ympäristöterveydenhuollon taksa on hyväksytty ympäristöterveysjaoston kokouksessa Maksuja peritään suunnitelmaan sisältyvistä tarkastuksista, näytteenotosta ja näytteen tutkimuksesta. Taksa on nähtävillä ympäristöviraston internet-sivuilla sekä valvojien yhteisellä N-asemalla. Valvontamaksut on määritelty siten, että ne kattavat suunnitelmallisesta valvonnasta aiheutuneet kustannukset. Tuntihinnaksi on muodostunut 45. Ympäristöterveydenhuollossa maksuja peritään myös ilmoitusten käsittelystä sekä hakemusten hyväksymisestä. Nämä on eritelty taksassa. 2.7 Laboratoriot, joihin valvonta tukeutuu Taulukko 3: Terveysvalvonnan käyttämät laboratoriot Laboratorio Osoite Puhelinnumero Fax Huom! Porilab Tiedepuisto Pori (02) elintarvike-, vesi- ja asumisterveysnäytteet Ympäristölaboratorio Ramboll Analytics Niemenkatu 73 C Lahti vesinäytteet MetropoliLab Viikinkaari Helsinki (09) vesinäytteet Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys Rauman ympäristölaboratorio Helsingin Yliopisto, Elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osasto, Eläinlääketieteellinen tiedekunta Hatanpäänkatu 3 B Tampere Lensunkatu Rauma Agnes Sjöberginkatu HELSINGIN YLIOPISTO (03) (03) vesinäytteet (02) (02) vesinäytteet (09) 1911 (09) virukset vedestä ja elintarvikkeista

12 6 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Ympäristöterveyden osasto, Vesi ja terveys yksikkö Neulaniementie Kuopio alkueläimet ja virukset vedestä Tarvittaessa tukeudutaan muihin akkreditoituihin laboratorioihin. Eläinlääkinnän käyttämät laboratoriot on lueteltu kohdassa Valvonnan toimialat 3.1 Yleistä Tämän suunnitelman mukainen valvonta perustuu kansanterveyslain 1 :ssä mainittujen ympäristöterveydenhuollon lakien mukaan kunnille säädettyyn valvontaan. Näitä ovat elintarvikelaki, terveydensuojelulaki, tupakkalaki, kemikaalilaki, kuluttajaturvallisuuslaki ja eläinlääkintähuoltolaki. Lisäksi lääkelaki säätelee nikotiinivalmisteiden vähittäismyynnin luvan varaisuutta ja siihen liittyvää valvontaa, mutta lääkelaki ei edellytä valvontasuunnitelman tekemistä. Lainsäädäntö on esitetty tarkkaan toimialakohtaisissa valvontaohjelmissa. Keskeisin valvottava lainsäädäntö on listattu tämän suunnitelman liitteeseen 1. Toimialakohtainen valvonta esitellään valvontaohjelmissa. Tähän suunnitelmaan on koottu, mitkä ovat suunnitelmakauden valvonnan painopisteet ja projektit Riskinarviointi Valvontakohteiden valvonnan tarve määräytyy kohdekohtaisen riskinarvioinnin perusteella. Toimialakohtaisissa ohjelmissa on annettu ohjeet valvontakohteiden riskinarviointiin. Riskinarviointi ja luokitus ovat jokaisella toimialalla erilaisia. Lakikohtaiset riskinarvioinnit esitetään toimialoittain. Pääsääntöisesti riskinarvioinnissa käytetään toimialakohtaisesti keskusvirastojen antamia ohjeellisia tarkastustiheyksiä ja tarkastuksiin kuluvaa aikaa. Suunnitelmakaudella riskinarviointi on painopisteenä jokaisella toimialalla Tarkastuksen sisältö ja tarkastukseen keskimääräisesti käytettävä aika Tarkastuksia tehdään toimialakohtaisesti tai samaan tarkastukseen yhdistetään useamman toimialan asioita. Tyypillisesti tupakkalain mukaiset tarkastukset ja nikotiinivalmisteita koskevat tarkastukset liittyvät yhteen elintarvikelain mukaisten tarkastusten kanssa. Terveydensuojelulailla ja kuluttajaturvallisuuslailla on yhtymäkohtia, esimerkiksi uimarannoilla ja uimahalleissa. Tarkastuksiin käytettävään aikaan lasketaan tarkastukseen valmistautuminen, itse tarkastus ja tarkastuskertomuksen kirjoittaminen ja lähettäminen. Tarkastusten yleinen sisältö on esitetty taulukossa 4. Toimialakohtaisissa suunnitelmissa on yksikohtaisemmat määritelmät tarkastusten sisällöille.

13 7 Taulukko 4. Tarkastuksen yleinen sisältö eri toimialoilla Toimiala Elintarvikevalvonta Tarkastuksen yleinen sisältö Tarkastus minkä tahansa näkökohdan tutkiminen sen toteamiseksi, onko kyseinen näkökohta vaatimusten mukainen Pääsääntöisesti ilman ennakkovaroitusta Yksi tarkastus ei yleensä voi kattaa koko yrityksen toimintaa, kohdistuu johonkin tiettyyn osaan, kuitenkin niin, että vuoden aikana kaikki yrityksen toiminnot tulevat tarkastetuiksi. Kemikaalivalvonta Tarkastukset tehdään säännöllisesti ja ennalta suunnitellusti Arvioidaan valvontakohteen vaatimustenmukaisuus Yleensä tarkastuksista ilmoitetaan ennakkoon Terveydensuojelunvalvonta Tarkastuksen tarkoitus on selvittää terveysvaaran tai haitan esiintyminen, johon liittyy usein aistinvaraista tarkastelua ja arviointia, sekä mittauksia ja näytteenottoa Kuluttajaturvallisuuvalvonta Tupakkalainvalvonta Tarkastuksen tarkoitus on selvittää, että tarjottu palvelu tai tavara ei aiheuta vaaraa Yleensä tarkastuksista ilmoitetaan ennakkoon. Tavoite tarkastaa kohteen toiminnan ja tilojen vaatimustenmukaisuus Valvontakohteiden / valvontakohdetyyppien tarkastustiheydet Tarkastustiheydet määräytyvät riskinarvioinnin perusteella. Toimialakohtaisissa valvontaohjelmissa on annettu ohjeelliset tarkastustiheydet ja tarkastuksiin käytettävät ajat. Tarkastustiheydet on määritelty kohdetyyppikohtaisen riskiluokituksen perusteella.. Tarkentamista tehdään koko suunnitelmakauden ajan kaikilla tämän suunnitelman mukaisilla toimialoilla. Suunnitelma on Porin seudun ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen ensimmäinen yhteisesti laadittu suunnitelma. Yhteistoiminta-alueella on tuhansia valvontakohteita, joten suunnitelmakauden tavoite on tehdä riskinarviointi kohdeluokkakohtaisesti ja suuririskisissä kohteissa kohdekohtaisesti. Tässä suunnitelmassa hyödynnetään toimialoittain annettuja ohjeellisia tarkastustiheyksiä ja tarkastuksiin käytettävä ajan tarve arvioidaan toimiala kohtaisten ohjeiden mukaisesti. Valvontakohdetyyppien tavoitteelliset tarkastustiheydet esitetään toimialakohtaisten suunnitelmien liitteissä. Suunnitelmallisesta ja toteutetusta valvonnasta peritään taksan mukainen maksu. Tupakkalain ja lääkelain mukaisista myyntiluvista peritään vuosimaksu. Viranomaiselle ilmoitetut uudet kohteet tulevat heti ilmoituksen käsittelyn jälkeen suunnitelmallisen valvonnan piiriin, jolloin myös kohteeseen tehtävää ensimmäistä tarkastusta voidaan pitää suunnitelmallisena tarkastuksena, josta peritään maksu.

14 8 3.2 Elintarvikevalvonta Johdanto Valtakunnallinen elintarvikevalvontaohjelma (EVO) on elintarvikelain mukaan osa ympäristöterveydenhuollon yhteistä valtakunnallista valvontaohjelmaa ja valvonta-asetuksen (EY) N:o 882/2004 mukaista alkutuotannosta alkavaa ja koko tuotantoketjun kattavaa monivuotista kansallista valvontasuunnitelmaa (VASU). Vuosille laadittu EVO kytkeytyy ympäristöterveydenhuollon yhteiseen valtakunnalliseen valvontaohjelmaan siten, että koko ympäristöterveydenhuoltoa koskeva ohjeistus on yhteisessä valvontaohjelmassa ja elintarvikevalvontaa erityisesti koskevat asiat ovat EVOssa. EVOssa kuvataan aluksi toiminnan pitkäaikaiset tavoitteet sekä annetaan ohjeita paikallisen elintarvikevalvonnan järjestämistä varten. Ohjelman loppuosassa (vuosittain muuttuva osa) kuvataan elintarvikevalvonnan hankkeet, joita ovat tulostavoitteiden toteuttamiseksi suunnitellut hankkeet, tietojärjestelmäprojektit sekä EU-hankkeet. Valvonta koostuu kansallisista valvontaohjelmista ja vuosittain suunniteltavista muista valvontahankkeista, jotka tukevat Eviran asettamia tulostavoitteita. Elintarvikelain muutos tuli voimaan Muutoksen myötä elintarvikehuoneistojen ja omavalvontasuunnitelmien hyväksymismenettelystä luovuttiin lukuun ottamatta laitosten hyväksymistä. Ilmoitusvelvollisuus poistettiin tietyiltä vähäriskisiltä toiminnoilta. Lakiin otettiin uutena asiana valvontatietojen julkistamista koskeva säännös. Lihantarkastus säädettiin siirrettäväksi valtion tehtäväksi. Riistaa on kuitenkin mahdollista tarkastaa edelleen kunnaneläinlääkärin hyväksymissä paikoissa kahden vuoden siirtymäaikana. Lakimuutos mahdollisti tarkastamattoman riistan lihan (linnut, jäniseläimet, hirvieläimet) toimittamisen pieninä määrinä ilmoitetusta elintarvikehuoneistosta (lahtivaja) vähittäismyyntiin tai suoraan kuluttajalle. Valvontatietojen julkisuus Vuoden 2013 alusta elintarvikevalvonnan näytteenottoprojektien tuloksista ilmoitetaan julkisesti Porin kaupungin ympäristöviraston internet-sivuilla (tai lehdessä). Tulosten julkistamisesta tiedotetaan toimijoille näytteenoton yhteydessä. Tulosten yhteydessä tullaan jatkossa mainitsemaan näytteenoton kohteena olleen toimijan nimi ja toimipaikka. Nimien julkaisemisella tehostetaan elintarvikevalvonnan avoimuutta kuluttajille ja parannetaan kuntalaisten tiedonsaantia. Toimijan tietojen julkaisulla pyritään myös korostamaan toimijan vastuuta koskien kuluttajille myytävien ja tarjoiltavien elintarvikkeiden laatua. Eviran valvontahankkeet vuodelle 2012 ovat seuraavat: vuonna 2011 alkanutta lisäaineiden, aromien ja entsyymien valvontahankeen koulutusta jatketaan opastavina tarkastuksina lisäaineita, aromeja ja entsyymejä valmistaviin ja maahantuoviin yrityksiin sekä niitä käyttäviin elintarviketuotantolaitoksiin. kasvisvarastojen olosuhdekartoitus, jossa selvitetään kasvisten hygieniaan vaikuttavia seikkoja kasvisten varastoinnissa. Hanke on tarkoitus toteuttaa kuntien elintarvikevalvontaviranomaisten tekemien kasvisvarastojen tarkastusten avulla EVIRAn antamien ohjeiden mukaan

15 9 listeria lihavalmisteissa, jossa kuntien elintarvikevalvontaviranomaisten avulla vuosina 2012 ja 2013 selvitetään listerian esiintyvyyttä kaupan olevissa lihavalmisteissa PAH-yhdisteiden tehokas valvontahanke, jossa tehdään tarkastuksia niihin liha- ja kala-alan laitoksiin ja muihin valvontakohteisiin joissa on savustustoimintaa. Tarpeen vaatiessa otetaan myös näytteitä, joiden kulut maksaa Evira, joka tekee ohjeet hanketta varten. Eviran valvontahankkeet vuodelle 2013 ovat seuraavat: vuonna 2011 alkanutta lisäaineiden, aromien ja entsyymien valvontahanketta jatketaan vuonna 2013 eri elintarvikekohteiden reseptivalvontahankkeena ( erit. lisäaineet ja suola ) vuonna 2013 aloitetaan elintarvikkeista kuluttajille annettavien tietojen valvontahanke. Valvojia perehdytetään terveysväitteiden valvontaan. Hanke jatkuu seuraavana vuonna gluteenittomien elintarvikkeiden valvontahankkeena. vuonna 2012 alkanutta kaupan olevien lihavalmisteiden listeriaprojektia jatketaan vuonna 2013 vuonna 2012 alkanutta kasvisten hygieniaa koskeva hanke jatkuu. Vuoden 2012 kasvisvarastojen olosuhdekartoituksesta siirrytään vuonna 2013 selvittämään kasvisten käsittelyhygieniaa elintarvikehuoneistoissa ennen vähittäismyyntiä. Tarkempia tietoja hankkeista on Eviran internet-sivuilla. Kuntien laatimat elintarvikevalvontasuunnitelmat Elintarvikevalvontasuunnitelman tulee perustua valvontakohteiden kartoitukseen, niiden riskiluokitukseen ja lainsäädännön asettamiin vaatimuksiin. Lisäksi suunnitelmassa tulee arvioida henkilövoimavarojen riittävyys vertaamalla valvonnan toteuttamiseen tarvittavia henkilövoimavaroja käytettävissä oleviin voimavaroihin. Suunnitelmaan sisällytetään ilmoitettujen elintarvikkeiden alkutuotantopaikkojen (elintarvikelain muutos 352/ ) sekä hyväksyttyjen (13.2 ) ja ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen (13.3 ) toiminnan säännöllinen valvonta. Myös hyväksymis- ja ilmoitusvelvoitteen ulkopuolelle jäävää alkutuotantoa valvotaan tarvittaessa. Valvonta-alueella on useita suuria ja pienempiä yleisötilaisuuksia, joissa valvotaan elintarvikkeiden myyntiä ja tarjoilua. Valvonta sisältyy tähän suunnitelmaan ja valvonnan tarve perustuu riskinarviointiin. Riskinarviointiin vaikuttaa yleisötilaisuuden kesto ja sen luonne ja se, osallistuuko tapahtumaan paljon elintarvikkeita myyviä ja tarjoilevia elintarviketoimijoita, jotka käsittelevät toiminnassaan pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita Tietojärjestelmät Tietojärjestelmä on selostettu kohdassa Valvontakohteiden hyväksymis- ja ilmoitusmenettely

Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019

Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 Yhteistoiminta-alue: Eurajoki, Harjavalta, Luvia, Nakkila, Pori, Ulvila Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 31.12.2014 Hyväksytty 29.1.2015

Lisätiedot

PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTON YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTON YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTON YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTO EURA HUITTINEN KOKEMÄKI KÖYLIÖ SÄKYLÄ SISÄLLYSLUETTELO OSA I: VALVONTASUUNNITELMAN

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013 Ymp.jaosto 14.12.2012, 29 Liite 1. ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013 Enonkoski Juva - Puumala Rantasalmi Savonlinna

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2011 2014

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2011 2014 KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2011 2014 Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 8.12.2010 331 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUE Jyväskylä, Hankasalmi, Joutsa, Luhanka, Multia, Muurame, Petäjävesi, Toivakka

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014

JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Ympäristöterveydenhuolto JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014 Jyväskylä, Hankasalmi,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KOUVOLAN KAUPUNKI

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KOUVOLAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KOUVOLAN KAUPUNKI 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 JOHDANTO... 3 2 KOUVOLAN KAUPUNGIN TERVEYDEN- JA YMPÄRISTÖNSUOJELU3 2.1 Toimialue... 4 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 SISÄLLYS 1 LYHENTEET... 4 2 TAUSTAA... 6 3 VALVONNAN JÄRJESTÄMINEN KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA...

Lisätiedot

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014 KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014 2(41) Sisällysluettelo A. JOHDANTO... 4 B. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA... 4 1. VALVONTASUUNNITELMAN TOIMIALAT...

Lisätiedot

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 1 Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty ympäristöterveyslautakunnassa 19.2.2015 7 2 Sisältö Sivu 1 Yleistä ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014 Päivitys vuodelle 2012 Julkaisun kustantaja: Evira, Tukes ja Valvira, Helsinki 2011 Taitto: AT-Julkaisutoimisto Oy

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2012

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1 SALLAN KUNTA POSTIPOLKU 3 98900 SALLA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 2 Ympäristöterveydenhuoltoa koskevaa lainsäädäntöä 1. Elintarvikelaki (23/2006 ja muutos 352/2011) 2.

Lisätiedot

Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön

Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 SÄÄDÖSPERUSTEET VALVONTAOHJELMALLE... 1 3 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTOON KUULUVAT LAIT... 1

Lisätiedot

TUNTURI LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO SODANKYLÄN KUNTA 2.1.2014 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TUNTURI LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO SODANKYLÄN KUNTA 2.1.2014 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TUNTURI LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO SODANKYLÄN KUNTA 2.1.2014 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1 YLEINEN OSA... 4 1.1. Valvontasuunnitelman laatiminen ja hyväksyminen... 4

Lisätiedot

Turun kaupungin ympäristötoimialan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2015-2019. Päivitys 2015

Turun kaupungin ympäristötoimialan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2015-2019. Päivitys 2015 1 Turun kaupungin ympäristötoimialan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2015-2019 Päivitys 2015 2 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö... 3 2.1 Toimialue...

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014

KALAJOEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014 KALAJOEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014 1 2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1. YLEISTÄ 1.1 Valvontaviranomainen, tehtävien hoito sekä valvonnan voimavarat 1.2 Valvontasuunnitelma

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA

KITTILÄN KUNTA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA KITTILÄN KUNTA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 1 YHTEISEN VALVONTAOHJELMAN JA KUNNAN VALVONTASUUNNITELMAN SISÄL- TÖ 4 1.1 TARKASTUSTEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019 KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019 LUONNOS 2(48) Sisällysluettelo A. JOHDANTO... 4 B. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA... 5 1. VALVONTASUUNNITELMAN

Lisätiedot

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut Ymptltk 17.12.2014 24 liite Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut Juankosken, Kaavin, Lapinlahden, Rautavaaran, Siilinjärven ja Tuusniemen ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue VALVONTASUUNNITELMA

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014 Julkaisun kustantaja: Evira, Tukes ja Valvira, Helsinki 2010 Taitto: AT-Julkaisutoimisto Oy ISBN: 978-952-225-074-2

Lisätiedot

Ympäristöterveyslautakunta 12.12.2014 Liite 1 48. Tervon kunnan ympäristöterveyspalvelut Suonenjoki, Rautalampi, Tervo, Vesanto, Pielavesi, Keitele

Ympäristöterveyslautakunta 12.12.2014 Liite 1 48. Tervon kunnan ympäristöterveyspalvelut Suonenjoki, Rautalampi, Tervo, Vesanto, Pielavesi, Keitele Ympäristöterveyslautakunta 12.12.2014 Liite 1 48 Tervon kunnan ympäristöterveyspalvelut Suonenjoki, Rautalampi, Tervo, Vesanto, Pielavesi, Keitele YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014 Julkaisun kustantaja: Evira, Tukes ja Valvira, Helsinki 2010 Taitto: AT-Julkaisutoimisto Oy ISBN: 978-952-225-074-2

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015 2019

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015 2019 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015 2019 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015 2019 Julkaisun kustantaja: Evira,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO 2 KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Ympäristöterveydenhuolto

Lisätiedot

Liite 17: Kuluttajaturvallisuusvalvonnan kohteiden lukumäärät kunnittain 2010

Liite 17: Kuluttajaturvallisuusvalvonnan kohteiden lukumäärät kunnittain 2010 Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikön (Pirteva) ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2011-2014 Sisältö 1. Johdanto... 4 2. Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö Pirteva...

Lisätiedot

Kotkan kaupungin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2013

Kotkan kaupungin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2013 Kotkan kaupungin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2013 Kotkan ympäristökeskus, ympäristöterveydenhuollon palvelualue 21.3.2013 Kotka 2 Sisältö Osa I 1. Johdanto... 3 2. Yhteinen osa... 4 3.

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNGIN, VIROLAHDEN JA MIEHIKKÄLÄN KUNNAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019

HAMINAN KAUPUNGIN, VIROLAHDEN JA MIEHIKKÄLÄN KUNNAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 HAMINAN KAUPUNGIN, VIROLAHDEN JA MIEHIKKÄLÄN KUNNAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEINEN OSA... 5 1.1 Johdanto... 5 1.2 Toimialue... 5 1.3 Valvonnan voimavarat

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma Kotkan kaupungin ja Pyhtään kunnan ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2014 Kotkan ympäristökeskus 28.11.2013 1 Johdanto... 4 2 Yhteinen osa... 4

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008-2010

VARKAUDEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008-2010 1 Sisältö VARKAUDEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008-2010 1. OSA I VALVONTASUUNNITELMA. Johdanto... 2 2. Varkauden kaupungin ympäristöterveydenhuolto... 3 2.1 Toimialue...

Lisätiedot

ETELÄKÄRJEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

ETELÄKÄRJEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 ETELÄKÄRJEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 OSA I: YMPÄRISTÖNTERVEYDENHUOLTO... 3 1.1 LAINSÄÄDÄNTÖ JA VALVONNAN TARKOITUS... 3 1.2 VALVONNAN VOIMAVARAT

Lisätiedot