1.2. Teatterikorkeakoulun päättämät muut ohjesäännöt, joissa määrätään taloussääntöön liittyvistä asioista

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1.2. Teatterikorkeakoulun päättämät muut ohjesäännöt, joissa määrätään taloussääntöön liittyvistä asioista"

Transkriptio

1 Teatterikorkeakoulun taloussääntö Hallituksen hyväksymä 1. LUKU: Yleistä 1.1. Taloussäännön soveltamisala Tätä taloussääntöä noudatetaan kaikessa Teatterikorkeakoulun taloudellisessa toiminnassa ja se koskee kaikkia yliopistossa työskenteleviä henkilöitä, joilla on taloudellisiin asioihin liittyviä tehtäviä tai jotka ovat vastuussa taloudellisista asioista. Tämän taloussäännön soveltamisalaan kuuluvat toiminnan valvonta, taloushallinto-organisaatio, toiminnan ja talouden suunnittelu ja seuranta, maksuliike ja kassanhallinta, sijoitustoiminta, menojen ja tulojen käsittely, kirjanpitokokonaisuus sekä omaisuuden hallinta. Teatterikorkeakoulun taloudellisessa toiminnassa noudatetaan lisäksi yliopistoja koskevia erillissäädöksiä, kirjanpitoa ja verotusta koskevia säädöksiä sekä muissa laeissa ja asetuksissa annettuja säädöksiä Teatterikorkeakoulun päättämät muut ohjesäännöt, joissa määrätään taloussääntöön liittyvistä asioista Teatterikorkeakoulun yksikkörakenteesta ja niiden keskinäistä suhteista sekä esimiesten tehtävistä ja vastuista säädetään hallintojohtosäännössä ja hallinto- ja tukipalveluyksikön työjärjestyksessä. Teatterikorkeakoulun käytännön taloudenhoitoa koskevat tarkentavat ohjeet ja määräykset vahvistaa hallintojohtaja ja niiden laatimisesta vastaa hallinto- ja tukipalveluyksikkö. Tilivirastona toimineen teatterikorkeakoulun antamat ohjeet ovat voimassa kunnes uudet ohjeet on vahvistettu. Hallitus vahvistaa keskeiset strategiset taloussääntöä täydentävät ohjeet, joissa säädellään Teatterikorkeakoulun omaisuuden hallintaa tai säädetään hallituksen toimivaltaan kuuluvista asioista Sisäinen valvonta Sisäinen valvonta on Teatterikorkeakoulun itsensä toteuttama valvonnan kokonaisuus, jonka tarkoituksena on osaltaan varmistaa, että yliopiston resurssit ovat tarkoituksenmukaisessa käytössä yliopiston tavoitteiden saavuttamiseksi. Varsinainen valvonta tapahtuu Teatterikorkeakoulun omissa toimintaprosesseissa, jotka on kuvattu Teatterikorkeakoulun laadunhallintajärjestelmässä. Hallitus vastaa sisäisen valvonnan rakenteen asianmukaisuudesta ja tehokkuudesta. Sisäisen valvonnan keskeinen periaate on riskien hallinta, joka jakaantuu riskien tunnistamiseen ja arviointiin sekä riskeihin vastaamiseen. Sisäinen valvonta määritellään dynaamiseksi, integroiduksi toimintoketjuksi, jota hallitus, johto ja muu henkilöstö toteuttavat. Valvontaprosessin on tarkoitus tuottaa kohtuullinen varmuus seuraavien tavoitteiden toteuttamisesta: 1) toimintojen tuloksellisuus, tehokkuus ja tarkoituksenmukaisuus 2) resurssien menetysten estäminen ja ehkäisy 3) johdon taloudellisen ja muun informaation luotettavuus sekä 4) lakien, sääntöjen ja sisäisten toimintaperiaatteiden noudattaminen 1

2 Teatterikorkeakoulun toimiva johto ja muut, jotka ovat vastuussa toiminnan tavoitteiden saavuttamisesta, ovat vastuussa myös näihin toimintoihin liittyvistä valvontaprosesseista. Yksikön johtajat vastaavat siitä, että toiminnassa noudatetaan sisäisen valvonnan menettelyjä Sisäisen valvonnan keskeiset välineet ja kohdentaminen Sisäisen valvonnan keskeisiä välineitä ovat dokumentointi, selkeät toimivaltasuhteet ja valtuutukset, tehtävien eriyttäminen ja toimiva työnjohto. Sisäisen valvonnan kohdentamisessa käytetään apuna sisäisen tarkastuksen ja tilintarkastuksen tuottamaa riskianalyysia. Valvonnassa painotetaan niitä toimintoja, joissa taloudelliset riskit ovat suurimpia. Sisäisen valvonnan tehokasta toteutumista voidaan edistää seuraavilla toimenpiteillä: 1) Valta- ja vastuusuhteet on selvästi määritelty yliopiston sisäisissä johtosäännöissä ja ohjeissa ja valtuudet on dokumentoitu. Vain henkilöt, joilla on riittävä toimivalta, voivat toteuttaa ja hyväksyä tapahtumia. Toimivallan mahdollisen delegoinnin on tapahduttava kirjallisesti 2) Yksiköiden toiminnasta vastuussa olevien on varmistettava henkilöstön riittävä ammatillinen osaaminen ja työnjohto siten, että sisäisen valvonnan tavoitteet saavutetaan. 3) Kaikki rekisteröintiä vaativat tapahtumat on kirjattava viivytyksettä annettujen ohjeiden mukaisesti Vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä ja toimenpiteisiin ryhtyminen Teatterikorkeakoulun kunkin yksikön johtajan tulee yksikkönsä toiminnan järjestelyssä ja valvonnassa ottaa huomioon sisäisen valvonnan näkökohdat ja huolehtia myös vastuualueensa valvonnan kannalta tarpeellisten tarkastusten suorittamisesta. Yksikön johtaja vastaa siitä, että sisäisen valvonnan tuottaman tiedon pohjalta ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin Sisäinen tarkastus Sisäinen tarkastuksen tehtävänä on tuottaa Teatterikorkeakoulun ylimmän johdon tarpeisiin tietoa siitä, että organisaatiosta saatu tieto on oikeaa ja riittävää. Lisäksi sen tehtävänä on varmistaa, että toiminta ja taloudenhoito on ollut tarkoituksenmukaista, tuloksellista ja laillista. Sisäinen tarkastus valvoo, että omaisuuden turvaaminen on järjestetty asianmukaisesti. Sisäinen tarkastus suorittaa johdon apuna hallinnollisten prosessien tarkastusta ja arviointia sekä valvoo, että voimassa olevia määräyksiä noudatetaan. Sisäisestä tarkastuksesta voidaan antaa erilliset ohjeet. Teatterikorkeakoulu voi hankkia sisäisen tarkastuksen palvelut ostopalveluna. 2. LUKU: Taloushallinto-organisaatio Teatterikorkeakoulun ylintä taloudellista päätäntävaltaa käyttää hallitus, joka päättää Teatterikorkeakoulun strategiasta, vuotuisesta talousarviosta sekä laatii tilinpäätöksen. Hallitus vastaa yliopiston varallisuuden hoidosta ja käytöstä rehtorin kanssa määritetyn työnjaon mukaisesti. Hallitus huolehtii Teatterikorkeakoulun kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan järjestämisestä. Hallitus hyväksyy Teatterikorkeakoulun toiminnan kannalta merkittävät, eli omarahoitusosuudeltaan yli euron suuruiset yhteistyö- ja muut sopimukset sekä tekee vastaavan suuruiset menopäätökset. Toimivalta tätä pienemmistä sopimuksista säädellään erillisellä päätöksellä. Hallitus päättää Teatteri- 2

3 korkeakoulun pankkitilien avaamisesta ja niiden käyttöoikeuksista. Hallitus päättää Teatterikorkeakoulun hakeutumisesta joiltain toimintansa osilta arvonlisäverovelvolliseksi. Rehtori vastaa Teatterikorkeakoulun tehtävien taloudellisesta, tehokkaasta ja tuloksellisesta hoitamisesta, ja että Teatterikorkeakoulun kirjanpito on lain mukainen, ja että varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Rehtori voi delegoida taloudellista toimivaltaa hallintojohtajalle ja yksiköiden johtajille erillisillä päätöksillä. Yliopistokollegio valitsee Teatterikorkeakoulun tilintarkastajat sekä vahvistaa tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden hallitukselle ja rehtorille. Taloushallintoon kuuluvista tehtävistä ja niiden kehittämisestä vastaa hallinto- ja tukipalveluyksikkö. Maksuliikkeen ja kirjanpidon käytännön tehtävät voidaan hankkia ostopalveluina. Ostettujen palvelujen oikeellisuuden ja laadun valvonnasta vastaa hallinto- ja tukipalveluyksikkö. Hallinto- ja tukipalveluyksikkö päättää käyttöoikeuksien myöntämisestä taloushallinnon seurantaja raportointijärjestelmiin. 3. LUKU: Toiminnan ja talouden suunnittelu ja seuranta Teatterikorkeakoulun toiminnan ja talouden suunnittelu perustuu hallituksen hyväksymään strategiaan. Hallituksen vuosittain vahvistamalla strategian toteuttamissuunnitelman tarkoituksena on yliopiston toimintatavoitteiden ja voimavarojen yhteensovittaminen sekä keskipitkän aikavälin (1-4 vuoden) tavoitteiden määrittely ja kehityksen ennakoiminen. Toiminnan ja talouden suunnittelu perustuu Teatterikorkeakoulun ja opetusministeriön välillä solmittuun tulossopimukseen. Hallitus vahvistaa Teatterikorkeakoulun kullekin tilikaudelle talousarvion ennen tilikauden alkua. Teatterikorkeakoulun yksiköt laativat oman vuosittaisen budjettinsa rehtorin niille osoittaman rahoituksen puitteissa. Keskeisin seuranta-asiakirja on yliopiston tilinpäätösasiakirja siihen sisältyvine toimintakertomuksineen. Muu seuranta-aineisto määritetään Teatterikorkeakoulun laadunhallintajärjestelmässä. 4. LUKU: Maksuliike ja kassanhallinta 4.1. Pankkitilit Teatterikorkeakoulun maksuliike hoidetaan keskitetysti avattujen Teatterikorkeakoulun nimissä olevien pankkitilien kautta. Pankkitilien avaamisesta päättää rehtori, käyttöoikeudet maksuliikejärjestelmiin myöntää hallintojohtaja Suoraveloitukset Hallintojohtaja voi tehdä yliopiston maksuliikettä hoitavien pankkien kanssa suoraveloitus- ja muita sopimuksia. 3

4 4.3. Käteiskassat Kassojen ja alakassojen perustamisesta päättää talouspäällikkö, joka antaa myös määräykset kassoissa pidettävien varojen enimmäismäärästä sekä erillisen kassaohjeen. Hallinto- ja tukipalveluyksikkö pitää Teatterikorkeakoulun pääkassaa Maksuaikakortit Hallintojohtaja päättää Teatterikorkeakoulun maksuaikakorttien hankinnasta ja henkilöistä, joilla on oikeus käyttää maksuaikakorttia. Korttien hakumenettelyistä vastaa hallinto- ja tukipalveluyksikkö, joka ohjeistaa korttien käytön ja pitää luetteloa yliopiston maksukorteista ja niiden käyttäjistä sekä huolehtii, että maksuaikakortin haltijat sitoutuvat noudattamaan niiden erillisiä käyttöehtoja. Maksukorttia saa käyttää vain Teatterikorkeakoulun menojen maksamiseen toisaalla tässä taloussäännössä annettujen ohjeiden mukaisesti. Menon hyväksyjä valvoo, ettei maksuaikakortteja käytetä yksityisluonteisten menojen maksamiseen Maksuvälineiden hyväksyminen Rahasuorituksena voidaan ottaa vastaan pankkikortti ja sekki. Ilman katteen varmistamista voidaan pankkikorttimaksu ja varmentamaton sekki vastaanottaa vain siihen määrään, mistä pankit ovat yleisesti sitoutuneet vastaamaan. Sekit on toimitettava välittömästi pääkassaan. Maksuvälineenä hyväksytään myös seuraavat luottokortit: Visa, VisaElectron, Eurocard, MasterCard ja Maestro Verkkokaupan maksutavat Teatterikorkeakoulu voi myydä palveluitaan ja tuotteitaan sekä vastaanottaa lahjoituksia ylläpitämällä verkkokauppaa, jolloin tuotteen ja palvelun luovuttamisen ehtona on, että niitä koskeva suoritus on sitä ennen saapunut Teatterikorkeakoululle. Teatterikorkeakoulun maksuaikakortteja voidaan käyttää maksuvälineenä verkkokaupassa, tällöin on varmistuttava siitä, että kortin tiedot annetaan vain riittävän suojattua yhteyttä käyttäen. Teatterikorkeakoulun kaikkea verkkokauppaa koskevat tässä taloussäännössä hankintatoimesta annetut määräykset Maksunsaajan oikeellisuuden varmistaminen Teatterikorkeakoulun maksamien menojen pankkiyhteystiedot tulee saada kirjallisesti maksunsaajalta. Toimittajatietoja ylläpidetään taloushallinnon tietojärjestelmässä palvelukeskuksen toimesta. Maksunsaajarekisteri on suojattu käyttöoikeusmäärittelyin ja salasanoin. Palvelukeskus vastaa maksunsaajarekisterin tietojen tietoturvallisuudesta 4.8. Kassavarojen sijoittaminen Teatterikorkeakoulun maksuliikettä varten avatulla pankkitilillä ei tule pitää ylimääräisiä varoja, vaan ne tulee sijoittaa tuottavasti. Talouspäällikkö vastaa Teatterikorkeakoulun kassanhallinnan kokonaisuudesta ja tekee kassanhallintaoperaatiot. 4

5 5. LUKU: Sijoitustoiminta 5.1. Päätöksenteko ja valtuudet Teatterikorkeakoulun varallisuuden sijoittamisesta ja tuottojen käytöstä säädetään tarkemmin erillisessä hallituksen vahvistamassa sijoituspolitiikassa. Hallitus päättää sijoituspolitiikasta, hyväksyy sijoitussuunnitelman ja nimeää tarvittaessa sijoitusryhmän, jossa on hallituksen ja toimivan johdon edustus. Rehtori tekee sijoitusryhmän suosituksesta sijoitustointa koskevat sopimukset ja päätökset. Talouspäällikkö toteuttaa sijoituspäätökset Ulkopuolisen palveluntuottajan käyttö Hallitus päättää ulkopuolisen varainhoitajan käytöstä. 6. LUKU: Menojen käsittely 6.1. Yleiset hankintaperiaatteet Teatterikorkeakoulun hankinnoissa noudatetaan julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä ja erikseen annettua Teatterikorkeakoulun hankintaohjetta. Hankintojen kilpailutuksella pyritään samaan Teatterikorkeakoululle kustannussäästöä. Hankintaohjeen laatimisesta vastaa talouspäällikkö. Hallitus päättää Teatterikorkeakoulun investointipolitiikasta. Teatterikorkeakoulun hankinnoista päättää hallintojohtaja tai hänen valtuuttamansa. Päivittäisiä yksikön kulutustarvikkeita voivat hankkia myönnettyjen määrärahojen puitteissa menopäätösten tekijät. Hankinnat suoritetaan Teatterikorkeakoulun kannalta edullisimmalla tavalla. Hankinnoista tehtävä sopimus tai tilaus laaditaan kirjallisesti. Ehdoiltaan yksinkertaisessa hankinnassa voidaan käyttää tilausmenettelyä. Mahdollisista suullisistakin tilauksista on pidettävä asianmukaista luetteloa. Tilatusta ja vastaanotetusta tavarasta tai muusta suorituksesta on vaadittava lasku. Teatterikorkeakoulun henkilökuntaan kuuluville voidaan erityisistä syistä myöntää hankintaennakkoa, ellei kiireellisten ja välttämättömien menojen maksaminen muuten ole käytännössä mahdollista. Ennakkopyyntö on tehtävä kirjallisesti. Ennakkopyyntöön on liitettävä selvitys maksettavista menoista ja ennakkopyyntöön tekee asiatarkastuksen menon hyväksyjä. Ennakon maksamisesta päättää talouspäällikkö. Menopäätökset sekä menoihin sitovat sopimukset on tehtävä Teatterikorkeakoululle kokonaistaloudellisesti mahdollisimman edullisilla maksuehdoilla Menoon sitoutuminen sekä menojen tarkastaminen ja hyväksyminen Menopäätösten tekijöitä ovat hallitus, rehtori, hallintojohtaja sekä hallintojohtosäännön mukaisten laitosten, keskusten ja yksiköiden johtajat sekä muut hallintojohtajan kirjallisesti valtuuttamat. Ennen menoon sitoutumista on menopäätöksen tekijän varmistettava menon laillisuus ja tarkoituksenmukaisuus sekä rahoituksen riittävyys. Hallituksen, rehtorin ja hallintojohtajan väliset vastuut yliopistoa koskevien sopimusten tekemisessä on säädelty hallintojohtosäännössä. 5

6 Tavaraa tai palvelusta vastaanotettaessa on suoritettava vastaanottotarkastus, jossa on todettava, että vastaanotettu tavara tai palvelus on tehdyn tilauksen tai muun sitoumuksen mukainen. Vastaanottotarkastuksen suorittaa tavaran tai palvelun vastaanottaja. Menon numerotarkastuksessa on todettava, että menotositteesta ilmenee, mistä meno on aiheutunut ja että maksettavaan määrään johtavat laskutoimitukset ovat oikein ja palvelun myyjä on merkitty ennakkoperintärekisteriin. Teatterikorkeakoulun käyttämä tilitoimisto suorittaa numerotarkastuksen ennen menotositteen lähettämistä asiatarkastajalle. Asiallisessa tarkastuksessa on todettava, että numerotarkastus on suoritettu ja että menoa vastaava tavara tai palvelus on vastaanotettu määrältään, lajiltaan ja laadultaan oikeana sekä että laskelma, lasku tai muu tositteena oleva asiakirja on yliopistoa sitovan tilauksen, sopimuksen tai päätöksen mukainen. Matkamenojen osalta varmistetaan, että työmatka on asianmukaisesti suoritettu ja matkamenot on dokumentoitu. Koneellista tietovälinettä käytettäessä asiatarkastus tehdään koneellisesti ilman elektronista allekirjoitusta. Asiatarkastuksen tekijän nimen tulee näkyä järjestelmässä selväkielisenä. Ennen menon maksamista on tähän tehtävään määrätyn henkilön hyväksyttävä meno. Hyväksyjän on varmistuttava siitä, että menoon on olemassa rahoitus, ja että meno on tehdyn menopäätöksen mukainen sekä siitä, että tositteessa ovat asianmukaiset tarkastus- ja vastaanottomerkinnät. Hyväksyminen on päivättävä ja allekirjoitettava, minkä lisäksi hyväksymismerkinnästä tulee käydä ilmi kirjanpidon tilit, joille meno kirjataan. Menon asiallisen tarkastajan ja hyväksyjän on oltava eri henkilö. Menojen hyväksyjät määrää hallintojohtaja erillisellä päätöksellä. Hallinto- ja tukipalveluyksikkö pitää hyväksyjistä ja heidän sijaisistaan luetteloa nimikirjoitusnäytteineen. Luettelosta tulee myös ilmetä, mitä menoja kukin henkilö on oikeutettu hyväksymään. Koneellista tietovälinettä käytettäessä tositteen hyväksymismerkinnän tulee sisältää allekirjoittajan nimi selväkielisenä tai selväkieliseksi saatettavissa oleva henkilökohtainen tunnus sekä toimenpiteen ajankohdan yksilöivä aikaleima. Hyväksyminen allekirjoitetaan elektronisesti. Elektroninen allekirjoitus todentuu henkilökohtaisen salasanan avulla. Hallintojohtajan valtuuttamana voidaan sopimukseen perustuvia ja määrältään toistuvia menoja (kuten laitteiden leasingvuokrat ja puhelinlaskut) hyväksyä keskitetysti. Yksiköiden päälliköiden tulee valvoa myös näistä menoista syntyvää kustannuskertymää oman yksikkönsä osalta Maksutoimeksiannot Maksutoimeksiantoja voidaan tehdä vain asianmukaisesti hyväksytyille menoille. Teatterikorkeakoulun käyttämä tilitoimisto vastaa Teatterikorkeakoulun maksutoimeksiannoista ja niiden oikeellisuudesta Matkamenot Teatterikorkeakoulun työmatkojen osalta noudatetaan voimassaolevaa työehtosopimusta ja hallintojohtajan antamia tarkentavia ohjeita. Muille kuin yliopiston oman henkilökuntaan kuuluville maksettavissa matkakorvauksissa noudatetaan näitä sääntöjä soveltuvin osin. Opiskelijoille ei voida maksaa päivärahaa, vaan matkamenoja voidaan tarvittaessa korvata matka-apurahalla. 6

7 Kaikista työmatkoista on tehtävä matkasuunnitelma matkahallintajärjestelmässä, perustellusta syystä matkasuunnitelma voidaan hyväksyä myös suullisesti. Matkasuunnitelman hyväksyy matkustajan esimies. Myös ulkopuolisen tahon maksamaa työmatkaa varten on aina oltava hyväksytty matkasuunnitelma, jossa matka hyväksytään työmatkaksi. Matkalasku tulee laatia välittömästi työmatkan päättymisen jälkeen ja sen hyväksyy matkasuunnitelman hyväksyjä. Yli kaksi kuukautta matkan päättymisen jälkeen laadittujen matkalaskujen perusteella ei suoriteta korvauksia muuten kuin hallintojohtajan päätöksellä erityisen painavista syistä. Matkasuunnitelma ja -lasku allekirjoitetaan koneellisesti käyttämällä matkahallintajärjestelmän käyttäjätunnusta ja salasanaa. Matkalaskujen maksatukseen hyväksynnän yhteydessä tarkastetaan matkalaskut numerollisesti. Maksatukseen hyväksynnän tekee talouspäällikön määräämä henkilö. Numerotarkastuksen suorittajan on myös tarkastettava, että matkalasku vastaa Teatterikorkeakoulun matkustuksesta antamaa ohjeistusta Matkaliput ja majoituspalvelut tulee hankkia kokonaistaloudellisesti edullisimmalla tavalla pääsääntöisesti käyttämällä sitä matkatoimistosta, jonka kanssa Teatterikorkeakoululla on sopimus. Mahdolliset matkaennakot haetaan, käsitellään ja hyväksytään matkahallintajärjestelmässä. Matkaennakkohakemus on tehtävä kymmenen arkipäivää ennen työmatkaa ja ennakot maksetaan ainoastaan pankkitilille. Uutta matkaennakkoa ei makseta, jos edellisiä matkaennakoita on tilittämättä. Yliopiston henkilökuntaan kuulumattomille ulkomaalaisille vierailijoille voidaan maksaa päivärahat matkaennakkona matkanhallintajärjestelmän ulkopuolella kassasta kirjallisen tositteen perusteella. Yksikön päällikkö voi antaa pidempiaikaisen oman auton käyttöoikeuden, jolloin auton käytöstä on pidettävä ajopäiväkirjaa. Oman auton käyttöluvan myöntämisperusteissa on erityisesti kiinnitettävä huomiota oman auton käytön edullisuuteen verrattuna julkisten kulkuneuvojen käyttöön. Tilapäisluonteisesta oman auton käytöstä ei edellytetä ajopäiväkirjanpitoa, mutta oman auton käyttötarve tulee perustella matkasuunnitelmassa. Matkalaskusta tulee tällöin ilmetä riittävällä tarkkuudella ne tiedot, joita kilometrikorvauksen suorittaminen edellyttää. Taksin käyttö työmatkan suorittamiseen on sallittua ainoastaan perustellusta syystä. Taksin ja Teatterikorkeakoulun taksikorttien käytöstä on annettu erillinen ohje Edustusmenot ja henkilöstötilaisuuksista aiheutuvat menot Teatterikorkeakoulun varoja voidaan käyttää edustustarkoituksiin vain tavanomaisen vieraanvaraisuuden tai huomaavaisuuden osoittamiseksi. Edustusmenoista ja henkilöstötilaisuuksista aiheutuvista menoista Teatterikorkeakoulussa on annettu erillinen ohje. Yksiköiden esimiesten tulee huolehtia, että yksiköiden edustusmenot ja henkilöstötilaisuuksista aiheutuvat menot pysyvät kohtuullisina Kulukorvaukset Teatterikorkeakoulun henkilökuntaan kuuluvalle voidaan perustellusta syystä erikseen sovittaessa maksaa korvaus oman omaisuuden, käyttöoikeuden tai palvelun käytöstä työtehtävien hoitoon. Maksettavasta korvauksesta ja sen perusteista tekee päätöksen hallintojohtaja. Kulukorvaus hyväksytään kuten muutkin menot. 7

8 6.7. Apurahat Apurahoja voidaan myöntää opintoihin liittyvien matkakulujen maksamiseen, tieteellisen tai taiteellisen työn tekemiseen taikka jatko-opintojen harjoittamiseen. Apurahoilla voidaan tukea erityisesti kansainvälistä liikkuvuutta. Apurahaa ei saa käyttää korvaamaan palvelussuhdetta, eikä apurahan saajalta voi edellyttää muuta työtä kuin mihin apuraha on myönnetty. Apurahan myöntää yksikön päällikkö ja rehtorin apurahat rehtori. Jos henkilölle saman vuoden aikana myönnettävien apurahojen kokonaissumma ylittää euroa, myöntäminen edellyttää hallintojohtajan hyväksymistä Palkkamenot ja työnantajamaksut Henkilöstöpäällikkö vastaa palkanlaskennasta. Teatterikorkeakoulun palkanmaksupäivät ovat kunkin kuukauden 15. ja viimeinen päivä. Palkat maksetaan suoraveloitusmenettelyä hyväksikäyttäen saajan määräämään rahalaitokseen. Konekielinen maksatusaineisto menee Teatterikorkeakoulun maksuja välittävälle rahalaitokselle suoraan palkkojen käsittelystä vastaavasta palvelukeskuksesta. Ennen palkka-aineiston maksutoimeksiantoa on aineisto asiatarkastettava ja hyväksyttävä. Teatterikorkeakoulun maksuja välittävälle rahalaitokselle annettavasta valtuudesta suoraveloitukseen päättää hallintojohtaja. Palkanlaskennan perusteet ja niissä tapahtuvat muutokset sekä muut palkkaukseen vaikuttavat tekijät on ilmoitettava laskentaa suorittavalle palvelukeskukselle kirjallisesti. Palkkioista ja lyhytaikaisista tilapäisistä tehtävistä on kirjoitettava palkkiolasku, mistä tulee käydä ilmi laskuttaja, työn suoritusaika ja maksuperuste. Palkkiolaskut tarkastetaan ja hyväksytään tulosyksikössä samalla tavalla kuin mitä menon hyväksymisestä on määrätty. Ilmoitukset palkoista ja palkkioista vero- tai muita viranomaisia varten hyväksyy henkilöstöpäällikkö tai hänen määräämänsä henkilö. Palkkauspäätöksen hyväksyjä vastaa siitä, että menon maksuperuste ja kirjanpitokirjaukset ovat oikeat ja että rahoitus on riittävä. Teatterikorkeakoulussa maksettavista palkoista ja palkkioista pidettävässä palkkakirjanpidossa noudatetaan ennakkoperintälain ja ennakkoperintäasetuksen säädöksiä kirjanpitovelvollisen suorituksen maksajan palkkakirjanpidosta. Palkka-aineistoa tarkistettaessa on todettava, että palkkalistan, muuttuneiden tapahtumien luettelon ja muiden tietojen sisältö on sekä asiallisesti että numerollisesti oikea. Palkkalistan tarkistuksesta vastaa henkilöstöpäällikkö tai hänen määräämänsä henkilö. Kaikki palkkalistat hyväksyy hallintojohtaja. Teatterikorkeakoulun henkilökunnan ja opiskelijoiden vakuuttamisessa noudatetaan yliopistojen yhteisessä kilpailutuksessa sovittuja menettelyjä. Vakuutuspalvelut hankitaan kilpailutuksessa valituilta palveluntuottajilta. Henkilöstöpäällikkö määrää työterveyshuollon laskujen tarkastajat ja laskut hyväksyy hallintojohtaja. Työterveyshuollon laskujen liitteet säilytetään hallintoryhmässä siten, että tietosuoja- ja tietoturvallisuusvelvoitteita noudatetaan Verotili Teatterikorkeakoulun käyttämä tilitoimisto vastaa Teatterikorkeakoulun verotilille toimitettavien tietojen oikeellisuudesta ja verotiliin liittyvistä maksusuoritusten toteuttamisesta. 8

9 7. LUKU: Tulojen käsittely 7.1. Hinnoittelumenettelyt Yksiköiden, jotka perivät tuottamistaan palveluista maksuja yliopistolle, tulee tuottaa asianmukaiset hinnoittelulaskelmat. Elinkeinotoimintaan liittyvät palvelut tulee hinnoitella niin, että niistä muodostuu riittävä taloudellinen ylijäämä. Yhteisrahoitteisten hankkeiden osalta tulee hinnoittelun avulla varmistaa, ettei Teatterikorkeakoululle aiheudu hankkeista omarahoitusosuutta ylittäviä kustannuksia. Hinnat päättää ja hinnastot vahvistaa yksikön johtaja. Tehdyistä hinnastoista on toimitettava kopiot hallinto- ja tukipalveluyksikköön. Esitystoiminnan lippujen hinnoittelun periaatteet päättää rehtori Laskutusmenettelyt Syntynyt saaminen on viipymättä laskutettava. Laskutus tulee tehdä heti kun laskutusperuste on syntynyt eikä sitä tule lykätä. Laskua ei kuitenkaan ole tarpeen käyttää, jos kyseessä on käteissuoritus kassaan tai jos peritään määräaikoina toistuvia tuloja, jotka on sovittu vaatimatta maksettaviksi, taikka jos maksu perustuu sitoumukseen tai päätökseen, josta ilmenevät maksuvelvollisuus ja maksun suorittamiseen tarvittavat tiedot. Myyntilaskujen maksuaikana on pääsääntöisesti 14 vuorokautta. Laskutuksesta huolehtii se tulosyksikkö, jonka toimintaan lasku liittyy ja hyväksytty laskutuspyyntölomake toimitetaan Teatterikorkeakoulun käyttämään tilitoimistoon, joka huolehtii laskutuksen toteutuksesta sekä saatavareskontrasta ja sen täsmäytyksestä Yhteisrahoitteiset hankkeet Yhteisrahoitteisen toiminnan sopimuksenteosta ja hyväksymismenettelystä on säädetty Teatterikorkeakoulun hallintojohtosäännössä. Yhteistoimintaan sitoutuneen yksikön johtaja vastaa sopimusehtojen mukaisesta varojen käytön seurannasta sekä valvonta- ja raportointimenettelyistä EU-rahoitus Euroopan Unionin rahoittamien hankkeiden kirjanpidossa ja maksuliikkeessä noudatetaan yleisten menettelyjen lisäksi EU:n mahdollisesti antamia erilisiä säädöksiä ja määräyksiä. Sopimusten solmimisoikeuksia koskevat säädökset on annettu Teatterikorkeakoulun johtosäännössä Tulot yhteistyökumppaneilta Mahdollisen yritysyhteistyörahoituksen tai vastaavasta yhteistyökumppaneilta tulevan rahoituksen vastaanotosta päättää rehtori. Sopimukset on tehtävä kirjallisesti noudattaen hallintojohtosäännön mukaisia toimivaltasäädöksiä Lahjoitusvarat Teatterikorkeakoulun saamien lahjoitusten on perustuttava lahjakirjaan tai vastaavaan asiakirjaan ja lahjoitusvarat on käytettävä lahjakirjassa osoitettuun tarkoitukseen, mikäli lahjoituksen käyttötarkoitus on yksilöity. Käyttötarkoitukseltaan kohdistamattoman lahjoituksen tai lahjoituksen tuoton käytöstä päätetään Teatterikorkeakoulun normaalin toiminnanohjausjärjestelmän mukaisesti. 9

10 Merkittävät lahjoitukset hyväksyy rehtori. Lahjoituksen ehtojen liittyessä Teatterikorkeakoulussa annettavan opetuksen suuntaamiseen, päättää lahjoituksen hyväksymisestä hallitus Perintätoimet Saatavien perintä ja sen valvonta on järjestettävä siten, että kaikki saatavat tulevat ajallaan ja asianmukaisesti perityksi. Mikäli saatavaa ei ole eräpäivään mennessä maksettu, on velallista kirjeitse kehotettava maksamaan velkansa viivästyskorkoineen määräajassa. Jos saatavaa ei kehotuksesta huolimatta ole maksettu, on asiassa ryhdyttävä perimistoimenpiteisiin. Toimenpiteistä huolehtii talouspalveluita tuottava palvelukeskus, Teatterikorkeakoulun päätöksellä saatava voidaan siirtää perintätoimiston perittäväksi Tileistä poistaminen Päätökset saatavien poistamisesta tekee talouspäällikkö. Hyvityslaskut laaditaan vastaavalla menettelyllä kuin myyntilaskutkin. 8. LUKU: Kirjanpito 8.1. Teatterikorkeakoulun kirjanpitokokonaisuus Teatterikorkeakoulun kirjanpidossa sovelletaan kirjapitolakia sekä opetusministeriön ja yliopistojen kanssa yhteistyössä laadittua uudistuvien yliopistojen taloushallinnon koodistoa. Tuloslaskelma laaditaan aatteellisen yhteisön ja säätiön tuloslaskelman kaavaa käyttäen. Teatterikorkeakoulu pitää kirjanpidossaan toisistaan erillään valtion rahoituksella ylläpidetyn toiminnan ja elinkeinotoiminnan. Hallitus päättää Teatterikorkeakoulun varojen mahdollisesta rahastoinnista. Kirjanpito käsittää ulkoisen ja sisäisen kirjanpidon sekä tarvittavat apukirjanpidot, joita ovat ostoja myyntireskontrat, laskutusjärjestelmä ja käyttöomaisuuskirjanpito. Kirjanpidon yleisvalvonnasta huolehtii talouspäällikkö, jonka tulee huolehtia siitä, että kirjanpitoa hoidetaan säädösten, määräysten ja annettujen ohjeiden mukaisesti. Kirjanpidon laillisuudesta vastaa rehtori ja kirjanpidon valvonnasta hallitus Osakirjanpitojen valvonta Teatterikorkeakoulun käyttämä tilitoimisto täsmäyttää osakirjanpidot (paperittoman kirjanpidon järjestelmä, matkanhallintajärjestelmä, käyttöomaisuus, reskontrat) kirjanpitoon kerran kuukaudessa. Samoin tilitoimisto täsmäyttää siirron palkanlaskennan tietojärjestelmästä kirjanpitojärjestelmään ja vastaa muista menettelyistä, joilla varmistetaan, että osakirjanpitojen ja pääkirjanpidon välisten tiedonsiirtojen kirjausketjut (audit trail) pystytään vaivatta toteamaan. Yksikkö, joka laskuttaa yliopiston sisäisesti menoja, vastaa sisäisen laskutuksen täsmäämisestä alkuperäiseen menolaskuun Kirjanpidon tilit Tilijärjestelmän perustana ovat ns. järjestökaavan mukaiset tilit sekä suunnittelu- ja seurantajärjestelmän edellyttämät tilipuitteet. Hallintojohtaja vahvistaa kunakin tilivuonna käytettävät tilit. Hallinto- ja tukipalveluyksikkö antaa tilien käyttöä koskevat yleiset ohjeet ja tekee niiden soveltamista 10

11 koskevat päätökset. Tililuettelo säilytetään tilinpäätösaineiston liitteenä. Yliopiston kirjanpitokirjat tuotetaan ja arkistoidaan tilitoimistossa Tilinpäätöksen laatiminen, käsittely ja allekirjoittaminen Yliopiston tilinpäätös laaditaan tilitoimistossa sekä hallinto- ja tukipalveluyksikössä palvelusopimuksessa määritellyn vastuunjaon mukaisesti. Teatterikorkeakoulun tilinpäätöksen laatimisesta vastaa ja sen hyväksyy sekä allekirjoittaa yliopiston hallitus. Tilinpäätös on laadittava viimeistään tilivuotta seuraavan huhtikuun loppuun mennessä. Hallinto- ja tukipalveluyksikkö antaa yliopiston sisäiset tilinpäätösohjeet. Tilinpäätöksen liitetietojen tuottamisesta vastaa sekä tilinpäätöskokonaisuuteen kuuluvan toimintakertomuksen laatii hallinto- ja tukipalveluyksikkö. Hallintojohtaja määrää tase-erittelyjen laatijat, jotka allekirjoittavat tase-erittelyt. Teatterikorkeakoulun käyttämä tilitoimisto allekirjoittaa laatimansa tase-erittelyt Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen Yliopistokollegio vahvistaa Teatterikorkeakoulun tilinpäätöksen ja päättää vastuuvapauden myöntämisestä rehtorille ja hallituksen jäsenille tilivuotta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä saamansa tilitarkastuskertomuksen perustella. Yliopistokollegio päättää tarvittaessa vahingonkorvauskanteen nostamisesta rehtoria tai hallituksen jäsentä vastaan. 9. LUKU: Omaisuuden hallinta 9.1. Yleiset määräykset Teatterikorkeakoulun hallitus vahvistaa erillisen investointipolitiikan. Investoinnit suunnitellaan osana muuta vuotuista toiminnan suunnittelua. Hallitus vahvistaa strategiakauden investointien tason, vuotuiset investointipäätökset valmistelee investointiryhmä ja toteuttaa hankintaryhmä. Teatterikorkeakoulun omaisuuden hallintaan kuuluvat omaisuuden hankkiminen, varastointi, korjaus ja huolto, käyttöomaisuuden rekisteröinti ja kirjanpito, käytöstä poistaminen sekä valvonta. Omaisuuden hallintaa koskevia määräyksiä ja ohjeita antaa hallinto- ja tukipalveluyksikkö Omaisuuden osoittamisesta Teatterikorkeakoulun yksikön käyttöön päättää hallintojohtaja. Yksikön käyttöön osoitetun omaisuuden hoidosta vastaa yksikön johtaja. Omaisuus on pidettävä kunnossa ja sitä on käytettävä taloudellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Omaisuutta ei saa jättää alttiiksi sää-, varkaus- ym. vahingoille. Hallinto- ja tukipalveluyksikön tehtävänä on valvoa, että yliopiston omaisuutta hoidetaan ja käytetään asianmukaisesti sekä taloudellisesti. Opetusvälineiden ja muun käyttöomaisuuden käytössä tulee edistää eri toimintayksiköiden välistä yhteistoimintaa, jotta omaisuus olisi mahdollisimman tehokkaassa käytössä. Kaluston kunnossapito tulee järjestää siten, että sen käytettävyys säilyy jatkuvasti ja että kunnossapitokustannukset pysyvät pieninä Käyttöomaisuuden hallinta Teatterikorkeakoululle hankitusta omaisuudesta pidetään käyttöomaisuuskirjanpitoa, johon viedään euron tai enemmän arvoinen käyttöomaisuudeksi määritelty omaisuus. Käyttöomaisuuden 11

12 inventointi suoritetaan joka vuosi. Tulosyksikön päällikkö vastaa, että inventointi suoritetaan hallintoryhmän antamien ohjeiden mukaisesti Irtaimistorekisteri Teatterikorkeakoulun irtaimistosta pidetään erillistä irtaimistorekisteriä, jossa on käyttöomaisuuden lisäksi koko muu Teatterikorkeakoulun omistama irtaimisto. Rekisteri sisältää omaisuutta koskevat nimet, tuntomerkit, määrät, hankintahinnat ja -ajankohdat, teknisen käyttöiän, sijaintipaikat sekä rekisteristä poistamiset. Rekisterissä olevan teknisen käyttöikätiedon perusteella tuotetaan ennakoivaa tietoja Teatterikorkeakoulun tulevien vuosien hankintojen suunnittelemiseksi Vakuuttaminen Teatterikorkeakoulun omaisuuden vakuuttamisen periaatteista päättää Teatterikorkeakoulun hallitus, joka vastaa Teatterikorkeakoulun omaisuuden hoidosta ja käytöstä Omaisuuden luovutus Teatterikorkeakoulun omaisuus on poistettava käyttöarvoa vailla olevana, mikäli vanhentunut omaisuus haittaa tehokasta toimintaa, sen korjaaminen on epätaloudellista, se ei ole muuttuneiden olosuhteiden johdosta enää tarpeellinen toiminnalle, sen käyttöaste on muuttunut epätaloudelliseksi tai sitä ei työturvallisuuden vuoksi tai muusta syystä voida käyttää tarkoitetulla tavalla. Talouspäällikkö päättää omaisuutta hallinneen yksikön esimiehen esityksestä omaisuuden myynnistä ja poistetun omaisuuden käytöstä. Inventoinnin yhteydessä voidaan romutettu omaisuus poistaa yhtenä kokonaisuutena Muut omaisuuden hallintaan ja käyttöön liittyvät määräykset Teatterikorkeakoulun omistamia autoja saa käyttää ainoastaan työtehtävien hoitamiseen ja ajosta on tehtävä merkintä ajopäiväkirjaan. Autoja hallinnoi hallinto- ja tukipalveluyksikkö. Autojen käytöstä Teatterikorkeakoulussa on annettu erillinen ohje. Teatterikorkeakoulun henkilöstö sitoutuu Teatterikorkeakoulun hallinnassa olevan matkapuhelimen ja liittymän osalta käyttämään puhelinta ainoastaan työtehtävien hoitamiseen tai käyttämään yksityispuheluissaan laskujakajaa, jolloin yksityispuheluiden menot laskutetaan suoraan käyttäjältä. Mikäli Teatterikorkeakoulun muuta omaisuutta luovutetaan henkilöstön käyttöön, on koneen tai laitteen hallinnasta vastaavan yksikön päällikön ja työntekijän tehtävä asiasta kirjallinen sopimus. Yksikön päällikkö vastaa vuokratun tai leasing-omaisuuden luetteloinnista ja käytöstä. Hallinto- ja tukipalveluyksikkö vastaa keskitetysti leasing-laitteiden rekisterin ylläpidosta. 10. LUKU: Voimaantulo Tämä taloussääntö tulee voimaan lukien. 12

Henkilö ei saa osallistua sellaisten sopimusten tai asioiden käsittelyyn, joista hänellä on odotettavissa olennaista henkilökohtaista etua.

Henkilö ei saa osallistua sellaisten sopimusten tai asioiden käsittelyyn, joista hänellä on odotettavissa olennaista henkilökohtaista etua. HÄMEENLINNAN ELÄKKEENSAAJAT RY Taloussääntö Yleisiä määräyksiä 1 Yhdistyksen hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöstä tehtäessä on noudatettava yhdistyslain, kirjanpitolain ja -asetuksen

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2006:16. Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö

TOIMINTA JA HALLINTO 2006:16. Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö TOIMINTA JA HALLINTO 2006:16 n ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2006:16 n ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2006 ISSN 1458-6436

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA SAATAVIEN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA SAATAVIEN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA SAATAVIEN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET Nakkilan kunta Voimaantulo 7.6.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleisperiaatteet...2 2. Soveltamisala...2 3. Laskutuksen suorittaja...2 4. Laskut...2

Lisätiedot

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUSSÄÄNTÖ

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUSSÄÄNTÖ SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUSSÄÄNTÖ Sisällys 1 YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 2 1 Taloussäännön soveltaminen... 2 2 Taloudellisuus ja tulosvastuu... 2 3 Sisäinen valvonta... 2 4 Riskienhallinta... 2 2

Lisätiedot

TEATTERIKORKEAKOULU Taloussääntö

TEATTERIKORKEAKOULU Taloussääntö TEATTERIKORKEAKOULU Taloussääntö Huutoa TeaKissa, kuva: Hannu Keski-Hakuni 1.1.2009 1 1. YLEISTÄ...4 1.1. Taloussäännön soveltamisala... 4 1.2. Teatterikorkeakoulun päättämät muut ohjesäännöt, joissa määrätään

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

TEATTERIKORKEAKOULU Taloussääntö

TEATTERIKORKEAKOULU Taloussääntö TEATTERIKORKEAKOULU Taloussääntö Huutoa TeaKissa, kuva: Hannu Keski-Hakuni 11.12.2007 1 1. YLEISTÄ...4 1.1. Taloussäännön soveltamisala... 4 1.2. Teatterikorkeakoulun päättämät muut ohjesäännöt, joissa

Lisätiedot

URHEA-SÄÄTIÖN TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET

URHEA-SÄÄTIÖN TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET URHEA-SÄÄTIÖN TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Suhde muihin säädöksiin Säätiön hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä on noudatettava voimassa olevia lakeja ja asetuksia sekä

Lisätiedot

Tositteiden hyväksyminen palvelukeskuksessa

Tositteiden hyväksyminen palvelukeskuksessa Valtiokonttori Määräys 1 (5) 30.10.2015 Dnro VK/926/00.01/2015 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Tositteiden hyväksyminen palvelukeskuksessa Voimaantulo Lisätiedot

Lisätiedot

Yliopistolain (558/2009) 14 :n 2 momentin 8 kohdan ja 28 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus hyväksynyt.

Yliopistolain (558/2009) 14 :n 2 momentin 8 kohdan ja 28 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus hyväksynyt. 1 (10) Tampereen yliopiston taloussääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n 2 momentin 8 kohdan ja 28 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus 15.11.2010 hyväksynyt. Muutettu hallituksen päätöksillä 21.3.2014

Lisätiedot

SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015

SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015 SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015 1. YLEISTÄ SSuL:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan yhdistyslain,

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNTA TALOUSSÄÄNTÖ

PUNKALAITUMEN KUNTA TALOUSSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNTA TALOUSSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty Kunnanvaltuusto 5.4.2006, 17 Voimaantulo 1.5.2006 SISÄLLYSLUETTELO I Luku: Yleisiä määräyksiä 1 Soveltamisala 2 2 Taloudellisuus

Lisätiedot

Hollolan kunta Tehtävä YHTEISET TALOUSASIAT. Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat. Toimialan johtaja

Hollolan kunta Tehtävä YHTEISET TALOUSASIAT. Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat. Toimialan johtaja 1 Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat Päättää hankintarajoista Kh konsernipalvelut, kukin toimielin omalta toimialaltaan Päättää oman toimialansa/ tulosalueensa hankinnoista

Lisätiedot

1. TALOUSHALLINNON VASTUUNJAKO

1. TALOUSHALLINNON VASTUUNJAKO 1. TALOUSHALLINNON VASTUUNJAKO AINEJÄRJESTÖSSÄ Taloudenhoitajakoulutus 6.2.2015/ RS Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry YHDISTYKSEN KOKOUS vahvistaa tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN T A L O U S S Ä Ä N T Ö. (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 1.9.2014) I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

PORIN KAUPUNGIN T A L O U S S Ä Ä N T Ö. (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 1.9.2014) I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ PORIN KAUPUNGIN T A L O U S S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 1.9.2014) I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Soveltamisala Kaupungin taloudenhoidossa ja taloushallinnon järjestämisessä on sen lisäksi, mitä

Lisätiedot

SÄÄNTÖKOKOELMA 055. Kaupunginkanslia JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston hyväksymä

SÄÄNTÖKOKOELMA 055. Kaupunginkanslia JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1 JOENSUUN KAUPUNKI Kaupunginkanslia KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA 055 JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 4 :n 2 momentti poistettu (KV 25.11.2002) Muutos 11 :n 3 momenttiin

Lisätiedot

Suomen Tanssiurheiluliitto TALOUDENHOIDON PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET

Suomen Tanssiurheiluliitto TALOUDENHOIDON PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET Suomen Tanssiurheiluliitto TALOUDENHOIDON PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET Päivitetty 29.8.2015 SISÄLTÖ 1. LUKU YLEISET SÄÄNNÖKSET 2 2. LUKU TALOUDEN SUUNNITTELU 2 3. LUKU KIRJANPITO 2 4. LUKU TILINPÄÄTÖS 4 5. LUKU

Lisätiedot

Dnro 344/03/2004

Dnro 344/03/2004 VALTIOKONTTORI MÄÄRÄYS 1(3) 23.11.2004 Dnro 344/03/2004 Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot KIRJANPITOAINEISTON SÄILYTYSAJAT Valtion talousarviosta annetun asetuksen (11.12.1992

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA IRTAIMEN OMAISUUDEN LUETTELOINTI- JA POISTO-OHJEET

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA IRTAIMEN OMAISUUDEN LUETTELOINTI- JA POISTO-OHJEET KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA IRTAIMEN OMAISUUDEN LUETTELOINTI- JA POISTO-OHJEET Nakkilan kunta Voimaantulo 7.6.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä...2 2. Vastuuhenkilöt...2 3. Irtaimistoluettelo ja irtaimistokortti...3

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 20.5.2010 1 / 5 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Finlands Universitetsfastigheter Ab:n (jäljempänä yhtiö ) päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät:

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät: ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät: Johtokunta Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto 10.6.2008 LIIKELAITOS EDUPOLIN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU YLEISTÄ 1 Ylläpitäjä Liikelaitos Edupoli on kuntalain

Lisätiedot

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Talousohjesääntö

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Talousohjesääntö Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO Talousohjesääntö 11.11.2014 Sivu 1 / 6 Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan talousohjesääntö 1 Soveltaminen Sen lisäksi, mitä Humanistisen

Lisätiedot

Talous- ja matkustusohjesääntö

Talous- ja matkustusohjesääntö Talous- ja matkustusohjesääntö Yleistä 1 Opiskelijakunnan taloudenhoidossa on noudatettava kirjanpitolain ja -asetuksen, tilintarkastuslain, opiskelijakunnan sääntöjen, muiden opiskelijakuntaa koskevien

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ 1. Sen lisäksi, mitä laissa on säädetty, taloushallinnossa noudatetaan tämän säännön määräyksiä.

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ 1. Sen lisäksi, mitä laissa on säädetty, taloushallinnossa noudatetaan tämän säännön määräyksiä. NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ 1 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET 2 TEHTÄVIEN JÄRJESTÄMINEN 3 KONSERNIOHJAUS 4 TALOUSSUUNNITTELU Sen lisäksi, mitä laissa on säädetty, taloushallinnossa noudatetaan tämän säännön määräyksiä.

Lisätiedot

Talousohjesääntö. KuPS ry

Talousohjesääntö. KuPS ry Talousohjesääntö KuPS ry 1 Sisällysluettelo OHJESÄÄNNÖN TARKOITUS... 2 Hallituksen talouteen liittyvät tehtävät... 2 Lisäksi hallitus huolehtii seuraavista asioista... 2 Puheenjohtajan talouteen liittyvät

Lisätiedot

o yliopistossa noudatetaan hyvää johtamis- ja hallintotapaa, o lainanotto on toiminnallisesti ja taloudellisesti perusteltua.

o yliopistossa noudatetaan hyvää johtamis- ja hallintotapaa, o lainanotto on toiminnallisesti ja taloudellisesti perusteltua. VAASAN YLIOPISTON TALOUSSÄÄNTÖ Hallitus 30.8.2011 Yliopistolain (558/2009) 14 $:n 2 momentin 8) -kohdan ja 28 g:n perusteella yliopiston hallitus on 4. päivänä huhtikuuta2dll hyväksynyt tämän talouss?iännön.

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 Aika Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Raimo Honkanen

Lisätiedot

Taideyliopisto. Taloussääntö. Taloussääntö

Taideyliopisto. Taloussääntö. Taloussääntö Taideyliopisto Taloussääntö Käsittely: 1. Taloustoimikunta 9.8.2012 Lähtökohdat ja valmistelu 2. Taideyliopistoprojektin talouspalvelut ja hallinto ryhmä 21.8.2012 Taloussääntö, Luonnos 1.0 3. Taideyliopistoprojektin

Lisätiedot

1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. LUONNOS 17.11.2015 SAIMAAN LENTOASEMA -SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Säätiön nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. 2 Säätiön tarkoituksena

Lisätiedot

Tositteiden hyväksyminen palvelukeskuksessa

Tositteiden hyväksyminen palvelukeskuksessa Valtiokonttori Määräys 1 (7) 1952017 VK/314/00000001/2017 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Tositteiden hyväksyminen palvelukeskuksessa Voimaantulo Valtion talousarviosta

Lisätiedot

HALLITUKSEN TALOUSHALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

HALLITUKSEN TALOUSHALLINNOLLISET TEHTÄVÄT Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry TALOUSSÄÄNTÖ 1 (5) I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry:n toiminnassa, taloudenhoidossa ja varojen käytössä noudatetaan laeissa ja asetuksissa,

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ AVUSTUKSEN MÄÄRITTELY

NURMIJÄRVEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ AVUSTUKSEN MÄÄRITTELY NURMIJÄRVEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ AVUSTUKSEN MÄÄRITTELY 1 Nurmijärven kunnan liikuntalautakunta jakaa vuosittain lautakunnan johtosäännön 4 :n 2. kohdan mukaisesti avustuksia paikallisen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAAT RY NIMISEN YHDISTYKSEN TALOUDENHOIDON OHJESÄÄNTÖ. 1. Yhdistyksen taloudenhoitoa säätelevät määräykset

HELSINGIN KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAAT RY NIMISEN YHDISTYKSEN TALOUDENHOIDON OHJESÄÄNTÖ. 1. Yhdistyksen taloudenhoitoa säätelevät määräykset HELSINGIN KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAAT RY NIMISEN YHDISTYKSEN TALOUDENHOIDON OHJESÄÄNTÖ I YLEISTÄ 1. Yhdistyksen taloudenhoitoa säätelevät määräykset Yhdistyksen talouden- ja omaisuudenhoidossa tulee noudattaa

Lisätiedot

TUUSULAN PALLOSEURAN TALOUSOHJESÄÄNTÖ

TUUSULAN PALLOSEURAN TALOUSOHJESÄÄNTÖ TUUSULAN PALLOSEURAN TALOUSOHJESÄÄNTÖ 1 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 VASTUUNJAKO TALOUSASIOISSA... 3 2.1 Seuran vuosikokoukset... 3 2.2 Seuran johtokunta... 3 2.3 Seuran joukkueet... 4 2.3.1 Joukkueen taloudenhoitajan

Lisätiedot

PESÄPUU RY:N TALOUS- JA HALLINTOSÄÄNTÖ

PESÄPUU RY:N TALOUS- JA HALLINTOSÄÄNTÖ PESÄPUU RY:N TALOUS- JA HALLINTOSÄÄNTÖ 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Suhde muihin säännöksiin Pesäpuu ry:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa, tilinpäätöksessä ja tilintarkastuksessa noudatetaan kirjanpitolain

Lisätiedot

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava.

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava. 30.1.2007 SUOMEN AKATEMIAN RAHOITUSPÄÄTÖSTEN YLEISET EHDOT Tuki tutkijakouluille ja valtakunnallisille tutkijankoulutuskursseille, tutkimusyhteistyön edistäminen, tuki tiedeakatemioille ja tiedepoliittisille

Lisätiedot

Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7)

Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7) Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7) LIEKSAN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET Kaupunginhallitus hyväksynyt

Lisätiedot

Todennäköisyys. Vaikutus 1-6 1-6

Todennäköisyys. Vaikutus 1-6 1-6 Laatit: raportointi TOIMINTAYMPÄRISTÖ (sisäinen ulkoinen) JA TOIMIN- NAN ORGANISOINTI Ulkopuoliset vaikutukset (ympäristö, elinkeinoelämä, rakenteelliset muutokset) Lainsäädännön muutokset (uudistusten

Lisätiedot

Kannuksen kaupunki IRTAIMISTO -OHJE

Kannuksen kaupunki IRTAIMISTO -OHJE Kannuksen kaupunki IRTAIMISTO -OHJE 2 Sisältö 1. OHJEEN TARKOITUS... 3 2. IRTAIMISTOLUETTELOON KIRJATTAVAN IRTAIMISTON MÄÄRITTELY... 3 3. IRTAIMISTOLUETTELOON KIRJATTAVAT TIEDOT... 4 4. POISTETTAVAN TAI

Lisätiedot

Taloushallinnon toimistotyöt

Taloushallinnon toimistotyöt Taloushallinnon toimistotyöt LASKUJEN KÄSITTELY Myyntilaskut Ostolaskut Reskontrat Viivästyskorot MAKSULIIKENNE Maksutavat Kassanhoito Ulkomaan maksut Perintä Alussa on LIIKEIDEA Toimintaansa varten hankitaan

Lisätiedot

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.2008 84 Noudatetaan 1.1.2009 alkaen 1 Toimiala Tässä johtosäännössä määritellään vesihuoltolaitoksen, sen johtokunnan ja toimitusjohtajan

Lisätiedot

Epilepsialiitto ry:n taloussääntö

Epilepsialiitto ry:n taloussääntö Epilepsialiitto ry:n taloussääntö 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Suhde muihin säännöksiin Epilepsialiitto ry:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa, tilinpäätöksessä ja tilintarkastuksessa on noudatettava

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI. Kemijärven kaupungin irtaimen omaisuuden luettelointi- ja poisto-ohjeet

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI. Kemijärven kaupungin irtaimen omaisuuden luettelointi- ja poisto-ohjeet KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Kemijärven kaupungin irtaimen omaisuuden luettelointi- ja poisto-ohjeet 2 1. Yleistä...3 2. Vastuutahot ja vastuuhenkilöt...4 3. Irtaimistoluetteloon merkittävä omaisuus...4 4. Luettelointiohjeet...4

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ

TAMPEREEN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ TAMPEREEN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ HYVÄKSYTTY: Kaupunginvaltuusto 9.4.1997, voimaantulo 1.5.1997 MUUTETTU: Kaupunginvaltuusto 23.4.2003 MUUTETTU: Kaupunginvaltuusto 22.6.2005 I LUKU - YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

Lisätiedot

1 Tässä säännössä annetaan yhteiset raha- ja laskentatointa sekä muuta taloudenhoitoa koskevat määräykset.

1 Tässä säännössä annetaan yhteiset raha- ja laskentatointa sekä muuta taloudenhoitoa koskevat määräykset. Taloussääntö YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Soveltamisala 1 Tässä säännössä annetaan yhteiset raha- ja laskentatointa sekä muuta taloudenhoitoa koskevat määräykset. Taloudenhoidossa on sen lisäksi, mitä kirjanpitolaissa

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI 1(7)

KUOPION KAUPUNKI 1(7) KUOPION KAUPUNKI 1(7) Kuopion kaupungin LASKUTUS- JA PERINTÄOHJE YLEISPERIAATTEET 1 2 LASKUTUS 3 4 5 Näitä ohjeita noudatetaan kaikkien kaupungille tulevien saatavien laskutuksessa ja perinnässä ellei

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ohje

Sisäisen valvonnan ohje RANNIKKO-POHJANMAAN SOSIAALI- JA PERUSTERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ KUST-ÖSTERBOTTENS SAMKOMMUN FÖR SOCIAL- OCH PRIMÄRHÄLSOVÅRD Sisäisen valvonnan ohje Rannikko-Pohjanmaan kuntayhtymä 0 SISÄLLYS 1. Sisäisen

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

Kirjanpito ja kustannukset. Jarmo Heikkilä

Kirjanpito ja kustannukset. Jarmo Heikkilä Kirjanpito ja kustannukset Jarmo Heikkilä Kirjanpito Kirjanpitoon hankkeelle oma kustannuspaikka tai tili Kirjanpito on järjestettävä osaksi tuensaajan kirjanpitoa Tuettavan toimepiteen kirjanpito tulee

Lisätiedot

Yritystoiminta Pia Niuta KIRJANPITO

Yritystoiminta Pia Niuta KIRJANPITO KIRJANPITO Kirjanpito On tietojärjestelmä, jossa ylläpidetään tietoa yrityksen tai yhteisön taloudellisesta toiminnasta. On sitä, että kerätään ja järjestetään tositteet, rekisteröidään niiden tiedot tietyn

Lisätiedot

Yhdistyksen talousvastaava ja puheenjohtaja ovat yhteisvastuussa talouden hoidon tehtävien asianmukaisesta hoitamisesta.

Yhdistyksen talousvastaava ja puheenjohtaja ovat yhteisvastuussa talouden hoidon tehtävien asianmukaisesta hoitamisesta. 1 1 Yleistä Sen lisäksi, mitä yhdistyslaissa, yhdistyksen säännöissä ja muissa ohjesäännöissä ja työjärjestyksissä on sanottu, noudatetaan :n taloudenhoidossa tämän talousohjesäännön määräyksiä. 2 :n kokonaistalous

Lisätiedot

Julkaisun tekijä(t) / toimittajat Kvestuuri/hallintovirasto. Helsingin yliopiston taloussääntö

Julkaisun tekijä(t) / toimittajat Kvestuuri/hallintovirasto. Helsingin yliopiston taloussääntö Julkaisun tekijä(t) / toimittajat Kvestuuri/hallintovirasto Helsingin yliopiston taloussääntö Julkaisija: Kvestuuri /hallintovirasto/ Helsingin yliopisto Julkaisun laji: Ohje Toimittaja / toimituskunta

Lisätiedot

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.9.2012 57. Voimassa 1.1.2013 alkaen. 1. Yleistä 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan

Lisätiedot

Koti kaapan5iesa w. Tekninen palvelukeskus VARASTO-OHJEET

Koti kaapan5iesa w. Tekninen palvelukeskus VARASTO-OHJEET Koti kaapan5iesa w Tekninen palvelukeskus VARASTO-OHJEET 1 (5) Sisällysluettelo: VISIO...2 1. VARASTOT...2 2. RAHOITUS...2 3. VARASTOINTI...3 4. VARASTOHANKI NNAT...3 5. VASTAANOTTO... 3 6. VARASTOSTA

Lisätiedot

Rahastonhoitajana yhdistyksessä

Rahastonhoitajana yhdistyksessä Rahastonhoitajana yhdistyksessä Sisältö Rahastonhoitaja Yhdistyksen toiminta: lait ja säännöt Rahastonhoitaja on yksi keskeisistä toimijoista Rahastonhoitajan tehtävät ja vastuut Talousarvio Kirjanpito

Lisätiedot

Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa on käytössä BasWaren TEMmatkanhallintajärjestelmä.

Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa on käytössä BasWaren TEMmatkanhallintajärjestelmä. 1 TYÖ-, KOULUTUS- JA ULKOMAAN MATKOJA KOSKEVA TEM-MATKANHALLINTAJÄRJESTELMÄ Yleistä Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa on käytössä BasWaren TEMmatkanhallintajärjestelmä. Henkilöstön kaikki matkasuunnitelmat

Lisätiedot

TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 Suhde muihin säännöksiin

TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 Suhde muihin säännöksiin TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Suhde muihin säännöksiin Adoptioperheet ry:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa, tilinpäätöksessä ja tilintarkastuksessa on noudatettava kirjanpitolain ja -asetuksen,

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Taloussääntö 1. Konsernitilinpäätöksen laatii rahatoimi.

Naantalin kaupunki Taloussääntö 1. Konsernitilinpäätöksen laatii rahatoimi. Naantalin kaupunki Taloussääntö 1 1 Yleiset määräykset 2 Tehtävien järjestäminen Sen lisäksi, mitä laissa on säädetty, taloushallinnossa noudatetaan tämän säännön määräyksiä. Tämän lisäksi on noudatettava

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta.

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. 2 Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on

Lisätiedot

Valtiokonttori antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä palkkakirjanpidosta ja palkkalaskennasta.

Valtiokonttori antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä palkkakirjanpidosta ja palkkalaskennasta. 4.4 Palkanmaksu 4.4.1 Palkkalaskenta ja palkkakirjanpito Tässä kohdassa käsitellään palkanmaksua pääasiassa kirjanpidon kannalta. Valtio ei kuulu kirjanpitolain mukaan kirjanpitovelvollisiin, joille ennakkoperintälain

Lisätiedot

Helsingin yliopiston hallitus on tehnyt taloussääntöön seuraavan muutoksen: 25 :n 6. momentti muutettu

Helsingin yliopiston hallitus on tehnyt taloussääntöön seuraavan muutoksen: 25 :n 6. momentti muutettu 1(17) Helsingin yliopiston hallituksen hyväksymä HELSINGIN YLIOPISTON TALOUSSÄÄNTÖ Helsingin yliopiston hallitus on tehnyt ön seuraavan muutoksen: 25 :n 6. momentti muutettu 7.12.2011 Sisällys 1. luku...

Lisätiedot

VYY:n järjestökoulukset. Kirjanpito ja taloushallinto

VYY:n järjestökoulukset. Kirjanpito ja taloushallinto VYY:n järjestökoulukset Kirjanpito ja taloushallinto SISÄLTÖ Lainsäädännön asettamat velvoitteet Kirjanpito Tilinpäätös ja toimintakertomus Toiminnantarkastus Materiaalin säilytys Vahingonkorvausvelvollisuus

Lisätiedot

Johtamansa toiminnan sisäisestä valvonnasta vastaa kukin toimielin ja vastuuhenkilö.

Johtamansa toiminnan sisäisestä valvonnasta vastaa kukin toimielin ja vastuuhenkilö. 1 NASTOLAN KUNTA TALOUSSÄÄNTÖ Voimaantulo: 1.1.1992 Muutos: Kunnanvaltuusto 17.1.1994 10 Voimaantulo: 1.2.1994 I LUKUI LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Soveltamisala Tässä säännössä annetaan kunnan kaikille toiminnoille

Lisätiedot

Toiminnantarkastuksen perusteiden alkeet

Toiminnantarkastuksen perusteiden alkeet Toiminnantarkastuksen perusteiden alkeet HYYN PUHEENJOHTAJASEMINAARI JARI RINTA-AHO, SUOMEN FYSIIKANOPISKELIJAT RY MATIAS NURMI, HYYN JÄRJESTÖVALIOKUNTA Sisältö 1. Toiminnantarkastaja: tehtävät ja vaatimukset

Lisätiedot

ALIUPSEERILIITON TALOUSOHJE

ALIUPSEERILIITON TALOUSOHJE ALIUPSEERILIITON TALOUSOHJE Sisältö 1. TALOUDENPITOA KOSKEVA SÄÄDÖKSET, PÄÄTÖKSET JA PERIAATTEET...2 1.1. Taloudellinen ratkaisuvalta...2 1.2. Sijoitustoiminta...3 1.3. Hankinnat ja palvelut...4 1.4. Menojen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (6) Taloushallintopalvelu-liikelaitos 18.06.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (6) Taloushallintopalvelu-liikelaitos 18.06.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (6) 15 Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen toimintasääntöjen muuttaminen 1.6.2015 alkaen HEL 2015-001191 T 00 01 00 Päätös Päätöksen perustelut Taloushallintopalvelu

Lisätiedot

Toimialajohtajana toimii kehitysjohtaja ja hänen sijaisenaan kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija.

Toimialajohtajana toimii kehitysjohtaja ja hänen sijaisenaan kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija. 1 KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KESKUSHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutos: 1.1.2007 Muutos: 8.12.2008 Voimaantulo: 1.1.2009 Muutos: 15.11.2010 Voimaantulo: 1.1.2011

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ohje

Sisäisen valvonnan ohje Sisäisen valvonnan ohje Kuntayhtymähallitus 15.6.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHTAMIS- JA HALLINTOJÄRJESTELMÄ SEKÄ KUNTAYHTYMÄN VALVONNAN RAKENNE 3 1.2 Johtamis- ja hallintojärjestelmä 3 1.2 Kuntayhtymän valvonnan

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 146/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 146/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 146/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kirkkolain muuttamisesta, kirkon keskusrahastosta annetun lain kumoamisesta sekä evankelisluterilaisten seurakuntien jäsenten velvollisuudesta

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 0 02 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 Tarkastustoimi 1 Tarkastusjärjestelmä 2 Toimiala Helsingin kaupungin ulkoisessa

Lisätiedot

Yliopiston toiminnot on järjestettävä ja tehtävät hoidettava siten, että

Yliopiston toiminnot on järjestettävä ja tehtävät hoidettava siten, että HELSINGIN YLIOPISTON TALOUSSÄÄNTÖ 1.luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala Helsingin yliopiston taloussääntö määrittelee edellytykset yliopiston talouden johtamiselle. Tätä taloussääntöä noudatetaan kaikessa

Lisätiedot

PIIRIN TAPAHTUMIEN TALOUSOHJE

PIIRIN TAPAHTUMIEN TALOUSOHJE Piirin tapahtumia ovat piirin toimintasuunnitelmaan kirjatut tai piirin ryhmien erikseen järjestettäväksi päättämät tapahtumat, jotka piirihallitus on vahvistanut järjestettäväksi. Muiden tapahtumien osalta

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION NOUDATTAMISTA KOSKEVAT OHJEET

VUODEN 2017 TALOUSARVION NOUDATTAMISTA KOSKEVAT OHJEET VUODEN 2017 TALOUSARVION NOUDATTAMISTA KOSKEVAT OHJEET ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA Hallituksen vahvistamana voimaan 1.1.2017, päivitetty 16.3.2017 Sisällys 1. TALOUSARVION NOUDATTAMISTA KOSKEVAN

Lisätiedot

A-Kiltojen Liitto ry:n hallitus hyväksyy johto- ja taloussäännön yhdistyksen sääntöjen 7 perusteella.

A-Kiltojen Liitto ry:n hallitus hyväksyy johto- ja taloussäännön yhdistyksen sääntöjen 7 perusteella. 1 A-Kiltojen Liitto ry JOHTO- JA TALOUSSÄÄNTÖ (hyväksytty A-Kiltojen Liiton hallituksessa 24.10.2014) YLEISTÄ 1 Johto- ja taloussääntö A-Kiltojen Liitto ry:n hallitus hyväksyy johto- ja taloussäännön yhdistyksen

Lisätiedot

1.5 Yliopiston muut ohjesäännöt, joissa määrätään taloussääntöön liittyvistä asioista

1.5 Yliopiston muut ohjesäännöt, joissa määrätään taloussääntöön liittyvistä asioista SIBELIUS-AKATEMIAN TALOUSSÄÄNTÖ Sibelius-Akatemia Hallitus 12.11.2002 SISÄLLYSLUETTELO KLIKATTAESSA SIVUNUMEROA NÄKYMÄ SIIRTYY AO. SIVULLE. SIIRRY SIVUILTA TAKAISIN SIS. LUETTELOON KLIKKAAMALLA ALAREUNAN

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ

ILOMANTSIN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ I Yleisiä määräyksiä ILOMANTSIN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ Jokaisella seurakunnalla tulee olla oma taloussääntö (OKJ 122 ). Taloussääntöä käydään läpi tarvittaessa ja tehdään tarvittaessa myös

Lisätiedot

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS. Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti)

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS. Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti) 1 (5) 1. SOPIJAOSAPUOLET OSTAJA: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS Yhteystiedot: OSTAJAN YHTEYSHENKILÖ: Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti) (Yhteystiedot, jos poikkeavat

Lisätiedot

Kassan hallintoelimet ovat kassan edustajiston kokous, valtuuskunta, jota jäljempänä kutsutaan valtuustoksi ja hallitus.

Kassan hallintoelimet ovat kassan edustajiston kokous, valtuuskunta, jota jäljempänä kutsutaan valtuustoksi ja hallitus. 4 LUKU KASSAN HALLINTO 9 Hallintoelimet Kassan hallintoelimet ovat kassan edustajiston kokous, valtuuskunta, jota jäljempänä kutsutaan valtuustoksi ja hallitus. 10 Kassan edustajiston kokous Kassan ylintä

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet

Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet Huippuyksikköseminaari 14.12.2011 Sisäinen tarkastaja Seija Henttinen Sisäinen valvonta tarkoittaa TOIMINTAPROSESSEIHIN SISÄÄN VIETYJÄ RAKENTEITA,

Lisätiedot

1(6) 10.5.2005 Dnro 122/03/2005. Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot KIRJANPITOAINEISTON SÄILYTYSAJAT

1(6) 10.5.2005 Dnro 122/03/2005. Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot KIRJANPITOAINEISTON SÄILYTYSAJAT 1(6) VALTIOKONTTORI MÄÄRÄYS 10.5.2005 Dnro 122/03/2005 Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot KIRJANPITOAINEISTON SÄILYTYSAJAT Valtion talousarviosta annetun asetuksen (11.12.1992

Lisätiedot

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous 16.12.2013 I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät 1. Raskone Oy:n hallintoelimet 1.1. Yhtiökokous Osakeyhtiölain mukaan ylintä päätäntävaltaa osakeyhtiössä käyttää yhtiökokous, joka

Lisätiedot

Kh 8.2.2016 35 liite. Kauhavan kaupunki IRTAIMISTO-OHJE

Kh 8.2.2016 35 liite. Kauhavan kaupunki IRTAIMISTO-OHJE Kh 8.2.2016 35 liite Kauhavan kaupunki IRTAIMISTO-OHJE Sisällysluettelo 1. Ohjeen tarkoitus... 3 2. Irtaimistoluetteloon kirjattavan irtaimiston määrittely... 3 3. Irtaimistoluetteloon kirjattavat tiedot...

Lisätiedot

YPÄJÄN KUNNAN KONSERNIOHJEET

YPÄJÄN KUNNAN KONSERNIOHJEET Kh 18.3.2012 53 LIITE 15 YPÄJÄN KUNNAN KONSERNIOHJEET Hyväksytty: Voimaantulo: 1 YLEISTÄ 1.1 Määrittelyt Kuntakonsernilla tarkoitetaan kunnan ja yhden tai useamman muun yhteisön muodostamaa taloudellista

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Sisällys 1. Johdanto 2. Nykytilanne 3. Sisäinen valvonta 4. Riskienhallinta 5. Kuntalain muutos 1.7.2012 1. Johdanto Sisäinen

Lisätiedot

Rahastonhoitajakoulutus. 15.1.2014 Seuran toimisto

Rahastonhoitajakoulutus. 15.1.2014 Seuran toimisto Rahastonhoitajakoulutus 15.1.2014 Seuran toimisto Sisältö Vuoden 2013 tilinpäätösaineiston kokoaminen Ikäluokan taloudenhoito Rahastonhoitajan toimenkuva Ikäluokan kirjanpidon perusteet Vuoden 2014 kuukausittaisen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TALOUSSÄÄNTÖ. 1.1.2006 alkaen

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TALOUSSÄÄNTÖ. 1.1.2006 alkaen JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TALOUSSÄÄNTÖ 1.1.2006 alkaen Hyväksytty Jyväskylän yliopiston hallituksessa 14.12.2005 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Taloussäännön soveltamisala... 3 1.2 Yliopiston päättämät muut ohjesäännöt,

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpanoon liittyen annetaan seuraavat tarkentavat ohjeet:

Vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpanoon liittyen annetaan seuraavat tarkentavat ohjeet: NOUSIAISTEN KUNTA 10.1.2017 Kunnanhallitus Lautakunnille VUODEN 2017 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2017 talousarvion 12.12.2015 83. Kunnan taloudenpitoa ohjaavien

Lisätiedot

1 mom. Yleiset korvausperusteet s. 2 2 mom. Virka- / työpaikka.s. 2 3 mom. Virkamatka.. s. 2

1 mom. Yleiset korvausperusteet s. 2 2 mom. Virka- / työpaikka.s. 2 3 mom. Virkamatka.. s. 2 Sääntökokoelma B 7 XII - 2007 YKN 17.12.2007 Mitätöi lehden III - 2003 MATKUSTUSSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä 1 mom. Yleiset korvausperusteet s. 2 2 mom. Virka- / työpaikka.s. 2 3 mom. Virkamatka..

Lisätiedot

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori.

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori. 1(5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 7 hyväksymä. Voimassa 1.9.2015 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy JOHTOSÄÄNTÖ (1/6) Hyväksytty Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 26.11.2014 YLEISTÄ.

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy JOHTOSÄÄNTÖ (1/6) Hyväksytty Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 26.11.2014 YLEISTÄ. Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy JOHTOSÄÄNTÖ (1/6) Hyväksytty Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 26.11.2014 YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON TALOUSSÄÄNTÖ Liite 1 1 Sisällysluettelo 1 TALOUDEN HOITOA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1.1 Soveltamisala... 3 1.2 Toimintaperiaatteet... 3 1.3 Muut ohjesäännöt ja ohjeet... 3 1.4 Taloussäännössä

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 16 KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSEN LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 Toimiala Kymenlaakson pelastuslaitoksen

Lisätiedot

2. Luku: Juoksevan kirjanpidon kirjaukset

2. Luku: Juoksevan kirjanpidon kirjaukset 2. Luku: Juoksevan kirjanpidon kirjaukset 2.1. Maksuliike Valtion maksuliikkeen hoitamisesta on säädetty talousarviolain 13 ja 13a :ssä sekä talousarvioasetuksen luvussa 5. Valtion maksuliikkeeseen sisältyy

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Alavieskan kunta SISÄISEN VALVONNAN OHJEET

Alavieskan kunta SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Alavieskan kunta SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Kunnanhallitus hyväksynyt 4.6.2001 SISÄINEN VALVONTA 1 SISÄISEN VALVONNAN TEHTÄVÄ Sisäinen valvonta sisältää kunnan johdon toimenpiteet kohtuullisen varmuuden

Lisätiedot