Helsingin yliopiston hallitus on tehnyt taloussääntöön seuraavan muutoksen: 25 :n 6. momentti muutettu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin yliopiston hallitus on tehnyt taloussääntöön seuraavan muutoksen: 25 :n 6. momentti muutettu"

Transkriptio

1 1(17) Helsingin yliopiston hallituksen hyväksymä HELSINGIN YLIOPISTON TALOUSSÄÄNTÖ Helsingin yliopiston hallitus on tehnyt ön seuraavan muutoksen: 25 :n 6. momentti muutettu Sisällys 1. luku... 3 YLEISET MÄÄRÄYKSET Soveltamisala Toimintaperiaatteet Sisäinen valvonta luku... 4 TALOUSHALLINNON ORGANISAATIO Taloushallinnon toimijat Tilintarkastajien valinta Talousvastuullinen yksikkö Määräaikaiset projektit Oikeudet talous- ja henkilöstöhallinnon raportointi- ja seurantajärjestelmien tietoihin luku... 5 TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITTELU JA SEURANTA Toiminnanohjaus Strateginen suunnittelu Tiedekuntien ja erillisten laitosten tavoiteohjelmat Talousarvio Toiminnan ja talouden seuranta luku... 7 RAHOITUS- JA SIJOITUSTOIMINTA SEKÄ MAKSULIIKENNE Rahoitustoiminta Yliopiston sijoitustoiminta Maksuvalmius Maksuliike Käteiskassat Maksukortit ja asiakaskortit Perintä... 9

2 2(17) 5. luku... 9 MENOT Yleiset hankintaperiaatteet Menopäätöksen tekeminen Laskujen oikeellisuuden tarkastaminen Ennakkoperintärekisteri Menojen hyväksyminen Ennakot Matkamenot Edustusmenot ja henkilöstötilaisuuksista aiheutuvat menot Kulukorvaukset Apurahat Palkat ja palkkiot luku TULOT Tulojen laskutus Täydentävä rahoitus Täydentävää rahoitusta koskeva raportointi Lahjoitusten vastaanottaminen luku KIRJANPIDON JÄRJESTÄMINEN Kirjanpidon järjestäminen luku VARALLISUUDEN HALLINTA Varallisuuden hoitoon liittyvät yleiset määräykset Aineellisen ja aineettoman omaisuuden hankkiminen Aineellisen omaisuuden käytöstä poistaminen Vaihto-omaisuus luku VAKUUTTAMINEN Vakuuttaminen luku MUUT MÄÄRÄYKSET Taloussääntöä täydentävät ohjeet Voimaantulo... 17

3 3(17) 1. luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala Helsingin yliopiston määrittelee edellytykset yliopiston talouden johtamiselle. Tätä ä noudatetaan kaikessa Helsingin yliopiston taloudellisessa toiminnassa ja se koskee kaikkia yliopistossa työskenteleviä henkilöitä, joilla on taloudellisiin asioihin liittyviä tehtäviä tai jotka ovat vastuussa taloudellisista asioista. Yliopiston taloudenhoidossa on noudatettava tämän taloussäännön määräyksiä sen lisäksi, mitä muutoin on säädetty taikka määrätty. Taloussääntö koskee myös Svenska social- och kommunalhögskolania. 2 Toimintaperiaatteet Yliopiston toiminnot on järjestettävä ja tehtävät hoidettava siten, että yliopistossa noudatetaan hyvää johtamis- ja hallintotapaa, yliopiston hallituksen asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan, yliopiston talous on tasapainossa, vastuu kunkin tehtäväalueen toiminnallisesta ja taloudellisesta tuloksesta on selkeä, organisaation kaikilla tasoilla ja kaikissa toiminnoissa on riittävä sisäinen valvonta ja riskienhallinta, maksuliikenne, rahoitustoiminta ja sijoitustoiminta hoidetaan turvallisesti ja taloudellisesti, lainanotto on toiminnan ja talouden näkökulmasta perusteltua taseen pääomarakenne pysyy tasapainoisena ja talousraportointi on asianmukaisesti ja ajantasaisesti järjestetty. 3 Sisäinen valvonta Sisäinen valvonta toteutetaan siten, että valvonta on osa yliopiston normaaleja toiminta- ja talousprosesseja. Yliopiston hallitus ja rehtori vastaavat sisäisen valvonnan järjestämistä. Hallitustyöskentelyn tukena toimii hallituksen tarkastusvaliokunta, jolla on hallituksen vahvistama työjärjestys. Talousvastuullisen yksikön johtajan tulee huolehtia siitä, että sisäinen valvonta otetaan huomioon toiminnan ja talouden järjestämisessä. Talousvastuullisen yksikön johtajan valvontavelvollisuus koskee kaikkea kyseisessä yksikössä toteutettavaa toimintaa ja yksikössä työskentelevän henkilöstön käytössä olevaa rahoitusta.

4 4(17) Talousvastuullisen yksikön johtaja vastaa siitä, että sisäisen valvonnan tuottaman tiedon tai havaittujen epäkohtien pohjalta ryhdytään tarvittaviin toimiin. 2. luku TALOUSHALLINNON ORGANISAATIO 4 Taloushallinnon toimijat Yliopiston taloudesta vastaavat hallitus ja rehtori siten kuin yliopistolaissa on säädetty ja yliopiston johtosäännössä on määrätty. Yliopiston taloushallinnosta vastaavat kvestuuri ja talousvastuulliset yksiköt siten kuin yliopiston johtosäännössä ja tässä taloussäännössä määrätään. 5 Tilintarkastajien valinta Yliopistokollegio valitsee yliopiston tilintarkastajat. 6 Talousvastuullinen yksikkö Talousvastuullisia yksiköitä ovat tiedekunnat, tiedekuntien laitokset, erilliset laitokset sekä rehtorin päättämät hallintoyksiköt. Talousvastuullisiin yksiköihin kuuluvat myös lääketieteellisen tiedekunnan tutkimusohjelmayksikkö, eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa toimiva eläinsairaala ja Svenska social- och kommunalhögskolan. Talousvastuullisen yksikön johtaja vastaa yksikön käytössä olevasta yliopiston omaisuudesta sekä yksikön toiminnasta ja taloudesta kuten yliopiston johtosäännössä määrätään. 7 Määräaikaiset projektit Yliopiston taloushallinnon järjestelmissä voi olla määräaikaisia projekteja (wbs). Projektin perustamisesta päättää laitoksen johtaja tai laitoksettomassa tiedekunnassa dekaani, joka samalla määrää sille vastuullisen johtajan ja valvoo, että projektilla on asianmukaiset resurssit. 8 Oikeudet talous- ja henkilöstöhallinnon raportointi- ja seurantajärjestelmien tietoihin Kvestuuri ja henkilöstö- ja lakiasiaintoimiala myöntävät käyttöoikeudet vastuullaan oleviin tietojärjestelmiin sähköisen tai kirjallisen hakemuksen perusteella.

5 5(17) Rehtorilla, hallintojohtajalla ja kvestorilla on oikeus saada tietoonsa yliopiston kaikkien yksiköiden ja projektien talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmissä olevat tiedot. Dekaanilla on vastaavat oikeudet tiedekunnan yksiköiden ja projektien tietoihin; laitoksen johtajalla kaikkiin yksikön alayksiköiden ja projektien tietoihin; erillisen laitoksen johtajalla kaikkiin laitoksella toimivien tutkimusryhmän projektien tietoihin; projektin vastuututkijalla omien projektiensa tietoihin ja rehtorin kanslian toimialajohtajalla tai hallintojohtajan alaisella päälliköllä yksikön kaikkien alayksiköiden ja projektien tietoihin. Svenska social- och kommunalhögskolanin rehtorilla ja hallintopäälliköllä on vastaavat oikeudet kaikkiin yksikön alayksiköiden ja projektien tietoihin. 3. luku TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITTELU JA SEURANTA 9 Toiminnanohjaus Hallituksen toiminnan ja talouden suunnitteluun liittyvistä tehtävistä säädetään yliopistolain (558/2009) 14 :ssä. Yliopiston johtosäännössä määrätään yliopiston toiminnan ja talouden suunnitteluprosessista. Prosessissa laadittavat asiakirjat ovat yliopiston strategia ja tiedekuntien, erillisten laitosten, Svenska social- och kommunalhögskolanin sekä keskushallinnon tavoiteohjelmat. Budjettien vahvistaminen ja tavoitteiden seuranta tapahtuvat vuosittain. 10 Strateginen suunnittelu Yliopisto laatii yliopistolain 48 :ssä tarkoitetulle opetus- ja kulttuuriministeriön sopimuskaudelle strategian, joka sisältää pidemmän aikavälin vision, päämäärät ja tavoitteet sekä keinot niiden toteuttamiseksi. Laadintaprosessi toteutetaan tiedekuntien, erillisten laitosten ja keskushallinnon yhteistyönä. Strategiaa voidaan tarkistaa myös kesken suunnittelukauden. Yliopiston strategian hyväksyy hallitus. 11 Tiedekuntien ja erillisten laitosten tavoiteohjelmat Tiedekunnat, erilliset laitokset, Svenska social- och kommunalhögskolan ja keskushallinto laativat tavoiteohjelman, joka sisältää strategisen kehyksen, tavoitteet ja toimenpiteet niiden toteuttamiseksi sekä henkilöstösuunnitelman ja budjetin.

6 6(17) Luonnokset tavoiteohjelmiksi toimitetaan rehtorille. Tavoiteohjelmia voidaan vuosittain muuttaa, täydentää tai tarkentaa. Rehtorin esitysten perusteella käydään sopimuskautta edeltävänä vuonna tavoiteneuvottelut, joihin osallistuvat ao. yksikön johto ja valmistelusta vastaavat asiantuntijat rehtori tai rehtorin määräämä vararehtori puheenjohtajana. Neuvottelujen perusteella tiedekunnat, erilliset laitokset, Svenska social- och kommunalhögskolan ja keskushallinto muokkaavat tavoiteohjelmansa, jotka yliopiston puolesta allekirjoittaa rehtori ja hallintojohtaja sekä yksikön puolesta dekaani tai erillisen laitoksen johtaja. Rehtorin ja keskushallinnon välisen tavoiteohjelman allekirjoittavat rehtori ja hallintojohtaja. Keskushallinnolla on valmisteluvastuu tavoiteohjelmiin ja neuvotteluihin liittyvissä asioissa. Tiedekuntien dekaanit sopivat tiedekunnan laitosten ja tiedekunnan alaisten erillisten yksiköiden kanssa tavoitteista vuosittain. Svenska social- och kommunalhögskolanin rehtori sopii vuosittain tavoitteista yksikön oppiaineiden kanssa. 12 Talousarvio Hallitus hyväksyy yliopiston talousarvion. Rehtori hyväksyy tiedekuntien, erillisten laitosten, Svenska social- och kommunalhögskolanin ja keskushallinnon talousarviot. Kvestuuri vastaa suunnitelmatietojen viemisestä taloushallinnon järjestelmiin rehtorin päätöksen mukaisesti. Talousvastuullisen yksikön on laadittava vuotuisen budjetointiprosessin yhteydessä hankinnoistaan investointibudjetti ja varmistettava, että poistot tulevat katetuiksi yksikön rahoituksen puitteissa. 13 Toiminnan ja talouden seuranta Tiedekunnat, erilliset laitokset, keskushallinto ja Svenska social- och kommunalhögskolan raportoivat rehtorille sovittujen tavoitteiden saavuttamisesta vuosittain. Yliopiston tilikausi on kalenterivuosi. Hallitus laatii tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilivuotta seuraavan vuoden huhtikuun 30. päivään mennessä ja antaa sen tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajat antavat tilintarkastuskertomuksen toukokuun loppuun mennessä. Yliopistokollegio vahvistaa tilinpäätöksen ja päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja rehtorille tilivuotta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä.

7 7(17) Hallitus tekee esityksen tilikauden tuloksen käsittelystä ja tarvittaessa talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat hallituksen jäsenet ja rehtori. Rehtorin kanslia vastaa tilinpäätösten ja toimintakertomuksen valmistelusta. Rehtorin kanslia vastaa toiminnan arvioinnin yleisjärjestelyistä. Yliopiston talousarvion yleisseurannasta vastaa kvestuuri. Kunkin yksikön johtaja vastaa johtamansa yksikön talousarvion käytöstä ja riittävyydestä. Talousvastuullisen yksikön johtaja vastaa johtamansa yksikön talousraportoinnin tuottamisesta. Tämän lisäksi kvestuuri tuottaa säännöllisesti tiedekuntien ja erillisten laitosten perusrahoituksen toteutumaraportit. Kvestuurin yliopistopalvelut tuottaa täydentävän rahoituksen raportit projektien vastuullisille johtajille. 4. luku RAHOITUS- JA SIJOITUSTOIMINTA SEKÄ MAKSULIIKENNE 14 Rahoitustoiminta Hallitus hyväksyy talousarvion yhteydessä yliopiston rahoitussuunnitelman, omavaraisuustavoitteen ja pitkäaikaisten lainojen nostovaltuudet. 15 Yliopiston sijoitustoiminta Yliopistolla on yliopiston johtosäännön mukainen kiinteistö- ja arvopaperisijoitustoimikunta sekä innovaatio- ja yritystoimikunta. Hallitus hyväksyy yliopiston sijoitustoiminnan periaatteet ja perusallokaation. Rehtori päättää päävastuullisen varainhoitajan. Kvestori vastaa käytännön sijoitustoiminnasta hallituksen hyväksymien sijoitustoiminnan periaatteiden mukaisesti. Sijoitustoiminnan tuloksesta raportoidaan hallitukselle neljä kertaa vuodessa. 16 Maksuvalmius Kvestori tai hänen määräämänsä huolehtii päivittäisen maksuvalmiuden riittävyydestä lyhyen ajan likviditeettisuunnittelulla ja joustavilla rahoitusinstrumenteilla.

8 8(17) 17 Maksuliike Maksuliike hoidetaan keskitetysti avattujen Helsingin yliopiston nimissä olevien pankkitilien kautta. Yliopiston valuuttatilien ja muiden pankkitilien avaamisesta ja lopettamisesta sekä tilien käyttäjistä päättää rehtori kvestorin esittelystä. Kvestori voi tehdä yliopiston maksuliikettä hoitavien pankkien kanssa suoraveloitus- ja muita sopimuksia. Kvestori voi tehdä luottoyhtiön kanssa erillisen sopimuksen siitä, että yliopistolle kuuluvia tuloja kuten kongressien ulkomaisten osallistujien osallistumismaksuja ja ulkomaille tilattuja julkaisuja koskevia maksuja voidaan periä luottoyhtiön kautta yliopiston pankkitilille. Luottoyhtiön tilittämät tulot tarkastetaan ja hyväksytään niin kuin muutkin tulot ja niihin liitetään lasku tai vastaava. Konsernitilin käyttöönotosta päättää hallitus. 18 Käteiskassat Käteiskassojen tarkoituksena on vähäisen maksuliikenteen joustava hoitaminen. Uusien kassojen perustamisesta ja liittämisestä yliopiston kassajärjestelmään päättää kvestori, joka antaa myös määräykset kassoissa pidettävien varojen enimmäismäärästä. Kvestuuri pitää kassoista luetteloa. Kvestori voi myöntää pieniä käteiskassaennakoita vähäisiä, kiireellisiä hankintoja varten. Talousvastuullisen yksikön johtaja vastaa kvestorin päätöksellä perustetun kassan asianmukaisesta hoitamisesta. Kvestuuri vastaa kassojen säännöllisistä tarkastuksista. Kvestuuri antaa tarkemmat ohjeet kassojen hoidosta. 19 Maksukortit ja asiakaskortit Kvestori hyväksyy yliopiston käyttöön tulevat maksukorttisopimukset. Yritysten myöntämien asiakaskorttien asiakasedut tulevat yliopiston hyväksi. Maksukortti voidaan myöntää yliopiston palveluksessa olevalle perustellun, talousvastuullisen yksikön johtajan hyväksymän hakemuksen perusteella. Maksukortin haltija allekirjoittaa maksukortin käyttöön liittyvän sitoumuksen, jossa hän sitoutuu noudattamaan kortin myöntäjän ja yliopiston ehtoja. Maksukorttia käyttävä yksikkö vastaa siitä, että kortin käytössä noudatetaan kortin myöntäjien antamia ohjeita.

9 9(17) 20 Perintä Saatavien perintä ja valvonta hoidetaan keskitetysti kvestuurissa lukuun ottamatta eläinsairaalaa, Kansalliskirjastoa ja Helsingin yliopiston kirjasto, jotka hoitavat itse omien saataviensa perinnän. Perintätoimenpiteistä vastaa kvestuuri. Kvestori määrää saatavien perinnässä noudatettavista menettelytavoista. Kvestori voi tehdä saatavien perinnästä sopimuksen perintätoimiston kanssa. Palkkasaatavien perinnästä vastaa ensivaiheessa henkilöstö- ja lakiasiain toimiala ja reskontran ulkopuolella hoidettavien vuokrien perinnästä tila- ja kiinteistökeskus. Mahdollisen jatkoperinnän hoitaa kvestuuri yhteistyössä perintätoimiston kanssa. Kvestori päättää saatavien perimistoimenpiteistä luopumisesta ja luottotappioiden kirjaamisesta. 5. luku MENOT 21 Yleiset hankintaperiaatteet Hankinnoilla tarkoitetaan tavaroiden ja palveluiden ostamista, vuokraamista tai siihen rinnastettavaa toimintaa. Hankintojen tulee palvella yliopiston tuloksellista toimintaa ja resurssien tarkoituksenmukaista ja tehokasta käyttöä. Hankinnat kilpailutetaan hankintalainsäädännön mukaisesti mahdollisimman tehokkaasti ja avoimesti ja tarjoajia kohdellaan tasapuolisesti ja syrjimättä. Tietoteknisiä työasemia (tietokoneita) ja niiden yleisiä ohjelmistoja voidaan hankkia vain keskitetysti hyödyntäen yliopiston kilpailuttamia sopimuksia ja tietotekniikkakeskuksen lähitukiryhmiä. Kilpailutetuista laitevalikoimista voi poiketa ainoastaan tietohallintojohtajan luvalla ja poikkeukselle on oltava tutkimustoimintaan perustuvat syyt. Tietoteknisiä laitteita voi hankkia leasing-sopimuksin ainoastaan tietohallintojohtajan luvalla. Tarkemmat määräykset hankintojen tekemisestä annetaan rehtorin hyväksymässä hankintaohjeessa.

10 10(17) 22 Menopäätöksen tekeminen Menopäätöksiä voivat tehdä rehtori, vararehtori, hallintojohtaja, talousvastuullisen yksikön johtaja tai heidän kirjallisesti määräämänsä. Menopäätöksen tekijän on varmistettava menon laillisuus ja tarkoituksenmukaisuus ja rahoituksen riittävyys. Jos asiassa tarvitaan erityinen hyväksyminen, lupa tai lausunto, on menopäätöksen tekijän varmistettava, että sellainen on saatu. Kvestuurin taloushallinnon ohjeissa on tarkemmat määräykset erilaisten kulujen hyväksyttävyydestä. Talousvastuullisen yksikön johtaja tai hänen määräämänsä voi tehdä enintään euron suuruisia menopäätöksiä käytettävissään olevien määrärahojen puitteissa. Rehtori tai hänen määräämänsä tekee euroa suuremmat menopäätökset euroon asti ja puitejärjestelyyn perustuvat hankintapäätökset ilman euromääräistä rajaa. Rehtori tai hallintojohtaja voi päättää henkilöstölle maksettavista muista korvauksista. Näitä voivat olla esimerkiksi palvelussuhteen päättymisen johdosta maksettavat korvaukset. Hallitus tekee pitkäaikaiset ja pysyvästi kustannuksia lisäävät taloudellisesti merkittävät tilojen vuokrasopimukset sekä kokonaisarvoltaan yli euron suuruiset menopäätökset. Menopäätöksen euromääräinen raja tarkoittaa päätöksen aiheuttamaa kerta- tai vuotuista kustannusta. Maksuehdoista ja laskutuksesta on sovittava menopäätöstä tehtäessä. 23 Laskujen oikeellisuuden tarkastaminen Laskelma, lasku tai muu asiakirja, johon meno perustuu, on tarkastettava. Tarkastuksessa on todettava, että menoa vastaava tavara tai palvelu on toimitettu ja vastaanotettu määrältään, lajiltaan ja laadultaan oikeana ja että menotosite on yliopistoa sitovan tilauksen, sopimuksen tai päätöksen mukainen. 24 Ennakkoperintärekisteri Ostettaessa työsuorituksia laskuun on talousvastuullisen yksikön johtajan tai projektin vastuullisen johtajan määräämän henkilön tarkastettava, että työsuorituksen myyjä on merkitty ennakkoperintärekisteriin.

11 11(17) Rekisteröimättömille yhtiöille, yhdistyksille ja henkilöille maksettaviin laskuihin merkitään kommenttikenttään rekisteröimätön ja lasku reititetään kvestuuriin ennakonpidätyksen suorittamista varten. 25 Menojen hyväksyminen Meno on hyväksyttävä ennen maksamista. Hyväksyjä varmistaa, että meno on laillisen menoperusteen tai laillisesti syntyneen päätöksen mukainen ja että tositteessa on asianmukaiset tarkastus- ja tiliöintimerkinnät. Hyväksyjä vastaa rahoituksen riittävyydestä ja varmentaa hyväksynnän allekirjoittamalla ja päiväämällä tositteen. Asiatarkastajan ja hyväksyjän on oltava eri henkilöitä. Talousvastuullisen yksikön määrärahoista maksettavat menot hyväksyy yksikön johtaja. Yksikön johtaja voi delegoida hyväksymisvaltuuden kirjallisella määräyksellä tai työjärjestyksellä. Esimies hyväksyy alaistensa laskut. Menojen hyväksyjä ei voi hyväksyä itseään koskevia menoja. Kanslerin ja rehtorin laskut hyväksyy hallituksen puheenjohtaja tai hänen määräämänsä. Vararehtoreiden, dekaanien ja Svenska social- och kommunalhögskolanin rehtorin laskut hyväksyy hallintojohtaja. (Muutettu ) Erillisten laitosten johtajien laskut hyväksyy johtokunnan puheenjohtaja tai johtokunnan nimeämä muu henkilö. Tasetileiltä maksettavat menot hyväksyy kvestori tai hänen määräämänsä. Jos alkuperäisen tositteen tilimerkintöjä muutetaan, muutostosite hyväksytään kuten alkuperäinen tosite. Tallennusvirheen tai muun teknisen virheen korjaamista varten laaditun tositteen hyväksyy kvestori tai hänen määräämänsä. Sisäisen laskennan massaveloitustositteet hyväksyy kvestori tai hänen määräämänsä. Kvestuuri ylläpitää luetteloa talousvastuullisten yksiköiden johtajien määräämistä hyväksyjistä. 26 Ennakot Myyjälle voidaan myöntää ennakkoa perustellusta syystä. Ennakkomaksu on sovittava hankinnan lopulliseksi osamaksuksi ja sille on vaadittava riittävä vakuus. Tarjouksia vertailtaessa ennakon korko otetaan huomioon hintaan vaikuttavana tekijänä. Toimittajalle

12 12(17) luovutetusta materiaalista on vaadittava vakuus, ellei materiaalin vähäinen arvo tai muut syyt tee vakuutta tarpeettomaksi. Menopäätöksen tekijä vastaa ennakkomaksujen asianmukaisesta sopimisesta ja riittävien vakuuksien hankkimisesta. Kaikki ennakoihin liittyvät vakuudet on toimitettava tarkastettuina ja hyväksyttyinä kvestuuriin. 27 Matkamenot Matkasuunnitelmat ja matkalaskut hyväksytään kuten menopäätökset. Kvestuuri antaa tarkemmat matkustamista ja matkamenoja koskevat ohjeet. 28 Edustusmenot ja henkilöstötilaisuuksista aiheutuvat menot Yliopiston varoja voidaan käyttää edustustarkoituksiin vain tavanomaisen vieraanvaraisuuden tai huomaavaisuuden osoittamiseksi yliopiston tehtäväalueella toimiville sekä koulutus-, juhla- tai muissa vastaavissa tilaisuuksissa yliopiston omalle henkilöstölle. Edustusmenot hyväksytään kuten matkalaskut. 29 Kulukorvaukset Henkilökohtaisen omaisuuden, kuten puhelimen tai tietokoneen käytöstä työtehtäviin aiheutuneiden kulujen korvauksesta tulee sopia etukäteen talousvastuullisen yksikön johtajan kanssa. Korvauksen tulee aiheutua yliopiston vastuulla olevien tehtävien hoitamisesta. Korvauksesta on tehtävä etukäteen kirjallinen sopimus hankintapäätöksen tekoon oikeutetun ja työntekijän välillä. Työntekijän tulee maksaa itse kaikki omaisuuteensa liittyvät kiinteäluontoiset maksut. 30 Apurahat Apurahoja voidaan myöntää tieteellisen tutkimuksen tekemiseen, jatko-opintojen harjoittamiseen tai näihin liittyvien matkakulujen maksamiseen. Apurahoilla voidaan tukea erityisesti kansainvälistä liikkuvuutta. Apurahaa ei saa käyttää korvaamaan palvelussuhdetta, eikä apurahan saajalta voi edellyttää muuta toimintaa kuin mihin apuraha on myönnetty. Apurahan myöntää tiedekunnassa dekaani, erillisessä laitoksessa johtaja ja Svenska socialoch kommunalhögskolanin osalta sen rehtori. Jos henkilölle saman vuoden aikana

13 13(17) myönnettävien apurahojen kokonaissumma ylittää euroa, myöntäminen edellyttää henkilöstöjohtajan hyväksymistä. Ulkopuolisen tahon yksittäiselle henkilölle myöntämä apuraha, joka halutaan maksettavaksi yliopiston kautta, ei edellytä edellisessä kappaleessa mainittua hyväksymismenettelyä. Tällaisen apurahan voi ilmoittaa maksuun se henkilö, jolla on oikeus hyväksyä yksikön tai projektin laskut. Apurahojen maksaminen hoidetaan palvelukeskuksessa vastaavalla tavalla kuin palkkojen maksaminen. Yliopiston myöntämät apurahat ovat saajalleen veronalaista tuloa siltä osin kuin yksityisiltä sekä julkisyhteisöiltä saatujen apurahojen yhteenlaskettu määrä, niistä vähennettävien menojen jälkeen, verovuonna ylittää valtion taiteilija-apurahan vuotuisen määrän. Yliopisto ei suorita ennakonpidätystä myöntämistään apurahoista. 31 Palkat ja palkkiot Palkkojen ja palkkioiden maksaminen hoidetaan henkilöstöpalveluiden kampuspalvelupisteessä. Palkat maksetaan etukäteen tehtyjen kirjallisten työsopimusten mukaisesti Palkan maksupäivä on pääsääntöisesti vakituisessa työsuhteessa olevilla kuukauden 15. päivä ja määräaikaisessa työsuhteessa olevilla kuukauden viimeinen päivä. Palkkiot sekä työ- ja käyttökorvaukset maksetaan asianmukaisesti hyväksyttyjen palkkiolomakkeiden perusteella. 6. luku TULOT 32 Tulojen laskutus Tulot laskutetaan viipymättä tai tehdyn sopimuksen, sitoumuksen tai päätöksen mukaisesti. Yliopistopalvelut vastaa laskutuksen toteuttamisesta, ellei talousvastuullisen yksikön kanssa ole tulolajikohtaisesti sovittu muusta menettelystä. Talousvastuullisen yksikön johtaja seuraa laskutuksen toteutumista ja vastaa siitä, että yksikön kaikki sopimukset ja sitoumukset on toimitettu yliopistopalveluille laskutusta varten.

14 14(17) Laskutuksesta vastaava yksikkö säilyttää laskutuksen perusteena olevat tilaukset tai muut asiakirjat yhtä pitkän ajan kuin kirjanpidon tositteet. Myyntilasku tai laskutuksen peruste on hyväksyttävä. Yliopistotasolla muodostuvan laskutusaineiston hyväksyy kvestori tai hänen määräämänsä. 33 Täydentävä rahoitus Täydentävää rahoitusta koskevat kotimaiset ja kansainväliset tarjoukset ja sopimukset hyväksyy ja allekirjoittaa esittelystä talousvastuullisen yksikön johtaja. Talousvastuullisen yksikön johtaja voi delegoida alle euron arvoisia tarjouksia ja sopimuksia koskevan päätösvaltansa. Täydentävää rahoitusta koskevat sopimukset valmistellaan yhdessä rehtorin kanslian ao. toimialan kanssa. Projektin vastuututkija tai muu vastuuhenkilö sitoutuu allekirjoituksellaan sopimuksiin. 34 Täydentävää rahoitusta koskeva raportointi Vuosi- ja loppuraporttien laadinnasta vastaa se laitos tai muu yksikkö, jossa on hankkeen toteuttamisvastuu. Kvestori tai hänen määräämänsä allekirjoittaa talousraportit. Taloushallintoon liittyvät Euroopan unionin komission vaatimat asiakirjat allekirjoittaa kvestori tai hänen määräämänsä. Talousvastuullisen yksikön johtaja vastaa sopimusten ja rahoittajien ehtojen noudattamisesta sekä siitä, että yksikön liiketoiminta on kannattavaa. Kvestori antaa tarkemmat ohjeet täydentävän rahoituksen hoidosta. (linkki) 35 Lahjoitusten vastaanottaminen Rehtori hyväksyy merkittävät yliopistolle tehdyt lahjoitukset. Muut lahjoitukset hyväksyy kvestori ja yksiköiden toimintaan suunnatut tavanomaiset lahjoitukset hyväksyy talousvastuullisen yksikön johtaja ja Svenska social- och kommunalhögskolanin osalta sen rehtori. Lahjoitusten on perustuttava lahjakirjaan tai vastaavaan asiakirjaan.

15 15(17) 7. luku KIRJANPIDON JÄRJESTÄMINEN 36 Kirjanpidon järjestäminen Kvestori päättää kirjanpidon tileistä ja sisäisen kirjanpidon tilipuitteista sekä kirjanpitoon ja tilinpäätöslaskelmiin liittyvästä ohjeistuksesta ja aikataulutuksesta. Kvestori antaa yksityiskohtaiset ohjeet kirjanpidon vastuista ja velvoitteista. Taloushallinnon järjestelmät tulee rakentaa siten, että ne tuottavat suunnittelussa, päätöksenteossa, ohjauksessa ja valvonnassa tarvittavat toiminta- ja taloustiedot. 8. luku VARALLISUUDEN HALLINTA 37 Varallisuuden hoitoon liittyvät yleiset määräykset Yliopiston varallisuutta ja omaisuutta tulee hoitaa tuottavalla ja yliopiston tehtävien ja tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla Kunkin talousvastuullisen yksikön käyttöön osoitetun omaisuuden hoidosta vastaa yksikön johtaja. Jokaisen yliopiston palveluksessa olevan tulee hoitaa käytössään olevaa yliopiston omaisuutta huolellisesti. Omaisuutta ei saa jättää alttiiksi sää-, varkaus- ym. vahingoille. Tutkimus- ja opetusvälineiden sekä kaluston kunnossapito tulee järjestää siten, että omaisuuden käytettävyys säilyy jatkuvasti ja että kunnossapitokustannukset pysyvät pieninä. 38 Aineellisen ja aineettoman omaisuuden hankkiminen Yliopiston aineellinen ja aineeton omaisuus, jonka hankinta-arvo on euroa tai enemmän, merkitään käyttöomaisuusrekisteriin ja laiterekisteriin. Alle euron arvoinen hankinta kirjataan suoraan kuluksi laitehankintojen tilille. Näistä laitteista kaikki ne, joiden arvo on yli 500 euroa, kirjataan laiterekisteriin. Myös 500 euroa halvemmat IT-laitteet, puhelimet, pienkoneet, kylmälaitteet ja muut vastaavat laitteet viedään laiterekisteriin. Alle euron laitteita ei viedä käyttöomaisuusrekisteriin. Laitteet inventoidaan vähintään kolmen vuoden välein yksiköittäin.

16 16(17) Talousvastuullisten yksiköiden johtajat ja projektien vastuututkijat vastaavat siitä, että menolaskuihin merkitään käyttöomaisuus- ja laiterekisterin edellyttämät tiedot. Talousvastuullisen yksikön tulee pitää luetteloa koneista ja laitteista, jotka on luovutettu henkilökunnan käytettäviksi muualla kuin yliopiston tiloissa. 39 Aineellisen omaisuuden käytöstä poistaminen Omaisuus on poistettava käyttöarvoa vailla olevana, mikäli vanhentunut omaisuus haittaa tehokasta toimintaa, omaisuuden korjaaminen on epätaloudellista, omaisuus ei ole muuttuneiden olosuhteiden vuoksi enää tarpeellinen yliopiston toiminnalle tai sen käyttöaste on muuttunut epätaloudelliseksi tai omaisuutta ei työturvallisuuden vuoksi tai muusta syystä voida käyttää tarkoitetulla tavalla. Päätöksen yksikön irtaimen omaisuuden luovuttamisesta silloin, kun omaisuuden arvo on enintään euroa, tekee talousvastuullisen yksikön johtaja. Yli euron arvoisen omaisuuden luovutuksesta päättää hallintojohtaja. Svenska social- och kommunalhögskolanin rehtori tekee päätöksen yksikön irtaimen omaisuuden luovuttamisesta. Kaikkien käytöstä poistettavien tietokoneiden ja tietoteknisten laitteiden luovuttamisesta ja romuttamisesta päättää turvallisuussyistä keskitetysti tietotekniikkakeskus. 40 Vaihto-omaisuus Yliopistossa voidaan pitää vaihto-omaisuusvarastoja vain silloin, kun varastointi on toiminnan kannalta tarkoituksenmukaista ja varastoinnin taloudellinen kannattavuus on osoitettavissa. Varastoihin ei saa olla sitoutuneena enempää varoja kuin yliopiston toiminta edellyttää. 9. luku VAKUUTTAMINEN 41 Vakuuttaminen Rehtori vastaa yliopiston toiminnan kannalta riittävästä ja lakisääteisestä henkilöstön, opiskelijoiden, toiminnan, hallinnon ja omaisuuden vakuutusturvasta. Rehtorin kanslia huolehtii koko yliopistoa koskevista vakuutusten ottamisesta.

17 17(17) Talousvastuullisen yksikön johtaja voi poikkeustapauksessa ottaa vakuutuksen yksittäiselle kohteelle, jos vakuutuskohde ei kuulu yliopiston keskitettyjen vakuutusten piiriin. Vakuutussopimus valmistellaan yhdessä rehtorin kanslian kanssa. 10. luku MUUT MÄÄRÄYKSET 42 Taloussääntöä täydentävät ohjeet Rehtori, hallintojohtaja ja kvestori voivat antaa tarkempia ohjeita yliopiston taloudenhoidosta. 43 Voimaantulo Tämä tulee voimaan

Yliopiston toiminnot on järjestettävä ja tehtävät hoidettava siten, että

Yliopiston toiminnot on järjestettävä ja tehtävät hoidettava siten, että HELSINGIN YLIOPISTON TALOUSSÄÄNTÖ 1.luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala Helsingin yliopiston taloussääntö määrittelee edellytykset yliopiston talouden johtamiselle. Tätä taloussääntöä noudatetaan kaikessa

Lisätiedot

Yliopistolain (558/2009) 14 :n 2 momentin 8 kohdan ja 28 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus hyväksynyt.

Yliopistolain (558/2009) 14 :n 2 momentin 8 kohdan ja 28 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus hyväksynyt. 1 (10) Tampereen yliopiston taloussääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n 2 momentin 8 kohdan ja 28 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus 15.11.2010 hyväksynyt. Muutettu hallituksen päätöksillä 21.3.2014

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN T A L O U S S Ä Ä N T Ö. (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 1.9.2014) I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

PORIN KAUPUNGIN T A L O U S S Ä Ä N T Ö. (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 1.9.2014) I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ PORIN KAUPUNGIN T A L O U S S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 1.9.2014) I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Soveltamisala Kaupungin taloudenhoidossa ja taloushallinnon järjestämisessä on sen lisäksi, mitä

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

o yliopistossa noudatetaan hyvää johtamis- ja hallintotapaa, o lainanotto on toiminnallisesti ja taloudellisesti perusteltua.

o yliopistossa noudatetaan hyvää johtamis- ja hallintotapaa, o lainanotto on toiminnallisesti ja taloudellisesti perusteltua. VAASAN YLIOPISTON TALOUSSÄÄNTÖ Hallitus 30.8.2011 Yliopistolain (558/2009) 14 $:n 2 momentin 8) -kohdan ja 28 g:n perusteella yliopiston hallitus on 4. päivänä huhtikuuta2dll hyväksynyt tämän talouss?iännön.

Lisätiedot

SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015

SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015 SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015 1. YLEISTÄ SSuL:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan yhdistyslain,

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2006:16. Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö

TOIMINTA JA HALLINTO 2006:16. Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö TOIMINTA JA HALLINTO 2006:16 n ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2006:16 n ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2006 ISSN 1458-6436

Lisätiedot

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUSSÄÄNTÖ

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUSSÄÄNTÖ SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUSSÄÄNTÖ Sisällys 1 YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 2 1 Taloussäännön soveltaminen... 2 2 Taloudellisuus ja tulosvastuu... 2 3 Sisäinen valvonta... 2 4 Riskienhallinta... 2 2

Lisätiedot

Henkilö ei saa osallistua sellaisten sopimusten tai asioiden käsittelyyn, joista hänellä on odotettavissa olennaista henkilökohtaista etua.

Henkilö ei saa osallistua sellaisten sopimusten tai asioiden käsittelyyn, joista hänellä on odotettavissa olennaista henkilökohtaista etua. HÄMEENLINNAN ELÄKKEENSAAJAT RY Taloussääntö Yleisiä määräyksiä 1 Yhdistyksen hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöstä tehtäessä on noudatettava yhdistyslain, kirjanpitolain ja -asetuksen

Lisätiedot

SÄÄNTÖKOKOELMA 055. Kaupunginkanslia JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston hyväksymä

SÄÄNTÖKOKOELMA 055. Kaupunginkanslia JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1 JOENSUUN KAUPUNKI Kaupunginkanslia KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA 055 JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 4 :n 2 momentti poistettu (KV 25.11.2002) Muutos 11 :n 3 momenttiin

Lisätiedot

Hollolan kunta Tehtävä YHTEISET TALOUSASIAT. Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat. Toimialan johtaja

Hollolan kunta Tehtävä YHTEISET TALOUSASIAT. Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat. Toimialan johtaja 1 Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat Päättää hankintarajoista Kh konsernipalvelut, kukin toimielin omalta toimialaltaan Päättää oman toimialansa/ tulosalueensa hankinnoista

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät:

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät: ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät: Johtokunta Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto 10.6.2008 LIIKELAITOS EDUPOLIN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU YLEISTÄ 1 Ylläpitäjä Liikelaitos Edupoli on kuntalain

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ 1. Sen lisäksi, mitä laissa on säädetty, taloushallinnossa noudatetaan tämän säännön määräyksiä.

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ 1. Sen lisäksi, mitä laissa on säädetty, taloushallinnossa noudatetaan tämän säännön määräyksiä. NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ 1 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET 2 TEHTÄVIEN JÄRJESTÄMINEN 3 KONSERNIOHJAUS 4 TALOUSSUUNNITTELU Sen lisäksi, mitä laissa on säädetty, taloushallinnossa noudatetaan tämän säännön määräyksiä.

Lisätiedot

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Yhtymähallitus 23.11.2017 Yhtymävaltuusto 1.12.2017 Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 2(5) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala...

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 0 02 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 Tarkastustoimi 1 Tarkastusjärjestelmä 2 Toimiala Helsingin kaupungin ulkoisessa

Lisätiedot

1. TALOUSHALLINNON VASTUUNJAKO

1. TALOUSHALLINNON VASTUUNJAKO 1. TALOUSHALLINNON VASTUUNJAKO AINEJÄRJESTÖSSÄ Taloudenhoitajakoulutus 6.2.2015/ RS Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry YHDISTYKSEN KOKOUS vahvistaa tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden

Lisätiedot

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 20.5.2010 1 / 5 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Finlands Universitetsfastigheter Ab:n (jäljempänä yhtiö ) päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

TUUSULAN PALLOSEURAN TALOUSOHJESÄÄNTÖ

TUUSULAN PALLOSEURAN TALOUSOHJESÄÄNTÖ TUUSULAN PALLOSEURAN TALOUSOHJESÄÄNTÖ 1 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 VASTUUNJAKO TALOUSASIOISSA... 3 2.1 Seuran vuosikokoukset... 3 2.2 Seuran johtokunta... 3 2.3 Seuran joukkueet... 4 2.3.1 Joukkueen taloudenhoitajan

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Taloussääntö 1. Konsernitilinpäätöksen laatii rahatoimi.

Naantalin kaupunki Taloussääntö 1. Konsernitilinpäätöksen laatii rahatoimi. Naantalin kaupunki Taloussääntö 1 1 Yleiset määräykset 2 Tehtävien järjestäminen Sen lisäksi, mitä laissa on säädetty, taloushallinnossa noudatetaan tämän säännön määräyksiä. Tämän lisäksi on noudatettava

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNTA TALOUSSÄÄNTÖ

PUNKALAITUMEN KUNTA TALOUSSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNTA TALOUSSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty Kunnanvaltuusto 5.4.2006, 17 Voimaantulo 1.5.2006 SISÄLLYSLUETTELO I Luku: Yleisiä määräyksiä 1 Soveltamisala 2 2 Taloudellisuus

Lisätiedot

Helsingin yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön

Helsingin yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTON JOHTOSÄÄNTÖ hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön. Sisällys 1 Kirjaston tehtävä... 2 2 Hallinto... 2 3 Johtokunnan vastuut ja tehtävät... 2 4 Johtokunnan

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ohje

Sisäisen valvonnan ohje RANNIKKO-POHJANMAAN SOSIAALI- JA PERUSTERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ KUST-ÖSTERBOTTENS SAMKOMMUN FÖR SOCIAL- OCH PRIMÄRHÄLSOVÅRD Sisäisen valvonnan ohje Rannikko-Pohjanmaan kuntayhtymä 0 SISÄLLYS 1. Sisäisen

Lisätiedot

Tässä ohjeessa sovittuja periaatteita on noudatettava myös uusia PKS -yhteisöjä / säätiöitä perustettaessa.

Tässä ohjeessa sovittuja periaatteita on noudatettava myös uusia PKS -yhteisöjä / säätiöitä perustettaessa. HYVÄ HALLINTOTAPA PKS -YHTEISÖISSÄ Tämä ohje on tarkoitettu Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien yhteisesti omistamien yhteisöjen (osakeyhtiöt, kuntayhtymät ja yhdistykset) ja säätiöiden

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

Talousohjesääntö. KuPS ry

Talousohjesääntö. KuPS ry Talousohjesääntö KuPS ry 1 Sisällysluettelo OHJESÄÄNNÖN TARKOITUS... 2 Hallituksen talouteen liittyvät tehtävät... 2 Lisäksi hallitus huolehtii seuraavista asioista... 2 Puheenjohtajan talouteen liittyvät

Lisätiedot

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava.

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava. 30.1.2007 SUOMEN AKATEMIAN RAHOITUSPÄÄTÖSTEN YLEISET EHDOT Tuki tutkijakouluille ja valtakunnallisille tutkijankoulutuskursseille, tutkimusyhteistyön edistäminen, tuki tiedeakatemioille ja tiedepoliittisille

Lisätiedot

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Talousohjesääntö

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Talousohjesääntö Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO Talousohjesääntö 11.11.2014 Sivu 1 / 6 Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan talousohjesääntö 1 Soveltaminen Sen lisäksi, mitä Humanistisen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käsitteinä Kuntalain säännökset kuntayhtymän sisäisestä

Lisätiedot

1 Tässä säännössä annetaan yhteiset raha- ja laskentatointa sekä muuta taloudenhoitoa koskevat määräykset.

1 Tässä säännössä annetaan yhteiset raha- ja laskentatointa sekä muuta taloudenhoitoa koskevat määräykset. Taloussääntö YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Soveltamisala 1 Tässä säännössä annetaan yhteiset raha- ja laskentatointa sekä muuta taloudenhoitoa koskevat määräykset. Taloudenhoidossa on sen lisäksi, mitä kirjanpitolaissa

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 3 11 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 1 Toimiala Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston johtokunta ja sen

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ Tämän johtosäännön on hyväksynyt Helsingin yliopisto 9.6.2010, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) 23.8.2010,

Lisätiedot

HALLITUKSEN TALOUSHALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

HALLITUKSEN TALOUSHALLINNOLLISET TEHTÄVÄT Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry TALOUSSÄÄNTÖ 1 (5) I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry:n toiminnassa, taloudenhoidossa ja varojen käytössä noudatetaan laeissa ja asetuksissa,

Lisätiedot

Sopimusasioista projektinjohtajille

Sopimusasioista projektinjohtajille Sopimusasioista projektinjohtajille Helsingin yliopisto 17.1.2012 Miikka Kärki Joulukuu 2011 47 n juridiset palvelut 1/2 n lakimiehet avustavat tutkijoita kaikissa tutkimukseen liittyvissä juridisissa

Lisätiedot

URHEA-SÄÄTIÖN TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET

URHEA-SÄÄTIÖN TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET URHEA-SÄÄTIÖN TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Suhde muihin säädöksiin Säätiön hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä on noudatettava voimassa olevia lakeja ja asetuksia sekä

Lisätiedot

Talous- ja matkustusohjesääntö

Talous- ja matkustusohjesääntö Talous- ja matkustusohjesääntö Yleistä 1 Opiskelijakunnan taloudenhoidossa on noudatettava kirjanpitolain ja -asetuksen, tilintarkastuslain, opiskelijakunnan sääntöjen, muiden opiskelijakuntaa koskevien

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.2008 84 Noudatetaan 1.1.2009 alkaen 1 Toimiala Tässä johtosäännössä määritellään vesihuoltolaitoksen, sen johtokunnan ja toimitusjohtajan

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 16 KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSEN LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 Toimiala Kymenlaakson pelastuslaitoksen

Lisätiedot

PIIRIN TAPAHTUMIEN TALOUSOHJE

PIIRIN TAPAHTUMIEN TALOUSOHJE Piirin tapahtumia ovat piirin toimintasuunnitelmaan kirjatut tai piirin ryhmien erikseen järjestettäväksi päättämät tapahtumat, jotka piirihallitus on vahvistanut järjestettäväksi. Muiden tapahtumien osalta

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ

TAMPEREEN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ TAMPEREEN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ HYVÄKSYTTY: Kaupunginvaltuusto 9.4.1997, voimaantulo 1.5.1997 MUUTETTU: Kaupunginvaltuusto 23.4.2003 MUUTETTU: Kaupunginvaltuusto 22.6.2005 I LUKU - YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

Lisätiedot

Taideyliopisto. Taloussääntö. Taloussääntö

Taideyliopisto. Taloussääntö. Taloussääntö Taideyliopisto Taloussääntö Käsittely: 1. Taloustoimikunta 9.8.2012 Lähtökohdat ja valmistelu 2. Taideyliopistoprojektin talouspalvelut ja hallinto ryhmä 21.8.2012 Taloussääntö, Luonnos 1.0 3. Taideyliopistoprojektin

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAUTAKUNNAN JA PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAUTAKUNNAN JA PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAUTAKUNNAN JA PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAUTAKUNNAN JA PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Etelä-Karjalan pelastuslaitos vastaa kaikissa

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA IRTAIMEN OMAISUUDEN LUETTELOINTI- JA POISTO-OHJEET

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA IRTAIMEN OMAISUUDEN LUETTELOINTI- JA POISTO-OHJEET KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA IRTAIMEN OMAISUUDEN LUETTELOINTI- JA POISTO-OHJEET Nakkilan kunta Voimaantulo 7.6.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä...2 2. Vastuuhenkilöt...2 3. Irtaimistoluettelo ja irtaimistokortti...3

Lisätiedot

YPÄJÄN KUNNAN KONSERNIOHJEET

YPÄJÄN KUNNAN KONSERNIOHJEET Kh 18.3.2012 53 LIITE 15 YPÄJÄN KUNNAN KONSERNIOHJEET Hyväksytty: Voimaantulo: 1 YLEISTÄ 1.1 Määrittelyt Kuntakonsernilla tarkoitetaan kunnan ja yhden tai useamman muun yhteisön muodostamaa taloudellista

Lisätiedot

Kun kassatoiminta on laajamittaista tai päivittäistä, tulee käyttää kassajärjestelmää.

Kun kassatoiminta on laajamittaista tai päivittäistä, tulee käyttää kassajärjestelmää. Toimialoille ja liikelaitoksille KASSANHOITO OHJE 1 Yleistä Tämä ohje on kassanhoitoa ja käteisen rahan käsittelyä koskeva yleisohje, jota toimialojen ja liikelaitosten (jäljempänä toimialojen) tulee noudattaa

Lisätiedot

Haukiputaan kunta. Konserniohjeet

Haukiputaan kunta. Konserniohjeet Haukiputaan kunta Konserniohjeet 17.1.2011 2 Sisältö 1 Kuntakonserni... 3 2 Konserniohjeiden soveltamisala... 3 3 Kunnan ohjausvallan käyttäminen... 3 3.1. Hallinnon järjestäminen... 4 3.2. Toiminnan suunnittelu...

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1 Parikkalan kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Sisällys 1. Johdanto 2. Nykytilanne 3. Sisäinen valvonta 4. Riskienhallinta 5. Kuntalain muutos 1.7.2012 1. Johdanto Sisäinen

Lisätiedot

PESÄPUU RY:N TALOUS- JA HALLINTOSÄÄNTÖ

PESÄPUU RY:N TALOUS- JA HALLINTOSÄÄNTÖ PESÄPUU RY:N TALOUS- JA HALLINTOSÄÄNTÖ 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Suhde muihin säännöksiin Pesäpuu ry:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa, tilinpäätöksessä ja tilintarkastuksessa noudatetaan kirjanpitolain

Lisätiedot

KONSERNIESIKUNNAN TOIMINTAOHJE

KONSERNIESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Konserniesikunnan toimintaohje 1.5.1 1 (5) KONSERNIESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Kaupunginjohtaja 20 8 2009 Voimaan 20.8.2009 1 Toiminta-ajatus Konserniesikunta tukee ja edistää kaupungin strategista johtamista,

Lisätiedot

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS Johtosääntö Sipoon kunta Sisällys 1 Liikelaitoksen nimi... 2 2 Liikelaitoksen toimiala... 2 3 Johtokunnan kokoonpano... 2 4 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 2 5 Esittely...

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toimiala Helsingin kaupungin pelastuslautakunta ja sen alainen Helsingin kaupungin pelastuslaitos huolehtivat pelastustoimesta sekä niille erikseen määrätyistä

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS TILINTARKASTAJAN SILMIN. Ylijohtaja Marjatta Kimmonen VTV

TIETOTILINPÄÄTÖS TILINTARKASTAJAN SILMIN. Ylijohtaja Marjatta Kimmonen VTV TIETOTILINPÄÄTÖS TILINTARKASTAJAN SILMIN Ylijohtaja Marjatta Kimmonen VTV 28.1.2010 TILINPÄÄTÖS TIEDETÄÄN MUTTA MISTÄ TILAUS TIETOTILINPÄÄTÖKSELLE? Viraston ja laitoksen tulee antaa tilinpäätöksessä ja

Lisätiedot

Johtokunta voi antaa tätä talousohjesääntöä täydentäviä ohjeita ja määräyksiä.

Johtokunta voi antaa tätä talousohjesääntöä täydentäviä ohjeita ja määräyksiä. Talousohjesääntö Suomen Saunaseura ry:n johtokunnan hyväksymä 13.6.2016. 1 Suhde muihin säännöksiin Suomen Saunaseura ry:n (jäljempänä yhdistys ) hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa, tilinpäätöksessä

Lisätiedot

Tositteiden hyväksyminen palvelukeskuksessa

Tositteiden hyväksyminen palvelukeskuksessa Valtiokonttori Määräys 1 (5) 30.10.2015 Dnro VK/926/00.01/2015 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Tositteiden hyväksyminen palvelukeskuksessa Voimaantulo Lisätiedot

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Suomen Tanssiurheiluliitto TALOUDENHOIDON PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET

Suomen Tanssiurheiluliitto TALOUDENHOIDON PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET Suomen Tanssiurheiluliitto TALOUDENHOIDON PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET Päivitetty 29.8.2015 SISÄLTÖ 1. LUKU YLEISET SÄÄNNÖKSET 2 2. LUKU TALOUDEN SUUNNITTELU 2 3. LUKU KIRJANPITO 2 4. LUKU TILINPÄÄTÖS 4 5. LUKU

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

Kivijärven kunta Khall Liite nro 1. TALOUSARVIO 2018 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

Kivijärven kunta Khall Liite nro 1. TALOUSARVIO 2018 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET TALOUSARVIO 2018 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1 SISÄLLYS 1. TALOUTTA OHJAAVAT SÄÄNNÖKSET... 3 1.1. Kuntalaki... 3 1.2. Hallintosääntö ja konserniohjeet... 3 1.3. Täytäntöönpano-ohjeet... 3 2. TALOUSARVION NOUDATTAMINEN...

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaisija: Espoon kaupunginkanslia. N:o 37 ESPOON KAUPUNGIN KIRJASTOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaisija: Espoon kaupunginkanslia. N:o 37 ESPOON KAUPUNGIN KIRJASTOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 'ESPOON'KAU ES30 STO ESPOON KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaisija: Espoon kaupunginkanslia N:o 37 ESPOON KAUPUNGIN KIRJASTOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 11.1.1989 hyväksymä ja 19.4.1989 muuttama

Lisätiedot

Helsingin yliopistokonsernin konserniohje

Helsingin yliopistokonsernin konserniohje 1(7) Yliopiston hallitus on hyväksynyt en Helsingin Sisältö 1 Yliopistokonsernin määritelmä ja ohjeen soveltamisala... 2 2 Yliopistokonsernin johto... 2 3 Tytär- ja osakkuusyhteisöjen sekä säätiöiden perustaminen...

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION NOUDATTAMISTA KOSKEVAT OHJEET

VUODEN 2017 TALOUSARVION NOUDATTAMISTA KOSKEVAT OHJEET VUODEN 2017 TALOUSARVION NOUDATTAMISTA KOSKEVAT OHJEET ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA Hallituksen vahvistamana voimaan 1.1.2017, päivitetty 16.3.2017 Sisällys 1. TALOUSARVION NOUDATTAMISTA KOSKEVAN

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin johtajan jatkodelegoinnit hankintoja koskien

Sairaanhoitopiirin johtajan jatkodelegoinnit hankintoja koskien 1 (7) Sairaanhoitopiirin johtajan jatkodelegoinnit hankintoja koskien Pirkanmaan sairaanhoitopiirin johtosäännön 24 :n mukaan sairaanhoitopiirin johtaja tai sairaalan johtaja päättää talousarvion ja hallituksen

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.11.2007 71 Muutos: 3 kv 25.2.2013 31 I YLEISTÄ 1 Ylläpitäjä ja nimi Liikelaitoksen

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sipoon kunta Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Voimaantulo xx.xx.2017 Kunnanvaltuusto xx.x.2017 Sisällysluettelo 1 Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 2 2 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 3 08 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN NUORISOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä marraskuun 27 p:nä 2002 1 Toimiala 2 Lautakunta 3 Esittely Helsingin kaupungin nuorisolautakunta ja sen alainen Helsingin

Lisätiedot

Päätös. Laki. yliopistolain muuttamisesta

Päätös. Laki. yliopistolain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 60/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain muuttamisesta ja yliopistolain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Liite 6 Talousohjesääntö

Liite 6 Talousohjesääntö Liite 6 Sisällys 1. Yleistä seuran taloudenhoidosta... 3 1.1 Tehtävät ja vastuut... 3 1.1.1 Hallitus... 3 1.1.2 Toiminnanjohtaja... 3 1.1.3 Joukkueet... 3 1.2 Toimintasuunnitelman ja talousarvion tekeminen...

Lisätiedot

Tempo! De minimis -rahoitus

Tempo! De minimis -rahoitus Tempo! De minimis -rahoitus Kustannusseurannan keventämisen pilotti 1.6.2017 31.5.2018 Miten projektin tavoitteita seurataan ja miten eteneminen raportoidaan Tekesille? Aluksi Lue rahoituspäätös sekä rahoitusehdot

Lisätiedot

Todennäköisyys. Vaikutus 1-6 1-6

Todennäköisyys. Vaikutus 1-6 1-6 Laatit: raportointi TOIMINTAYMPÄRISTÖ (sisäinen ulkoinen) JA TOIMIN- NAN ORGANISOINTI Ulkopuoliset vaikutukset (ympäristö, elinkeinoelämä, rakenteelliset muutokset) Lainsäädännön muutokset (uudistusten

Lisätiedot

Inarin kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

Inarin kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 0 Inarin kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Valtuusto / /2017 1 Sisällysluettelo 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala...2 2. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoite ja tarkoitus;

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

Avustushakemus Kaupungin avustus seuralle/yhdistykselle. Vuosi. Yleishallinto. Seura/Yhdistys/Ryhmä. Osoite. Pankki ja tilin n:o.

Avustushakemus Kaupungin avustus seuralle/yhdistykselle. Vuosi. Yleishallinto. Seura/Yhdistys/Ryhmä. Osoite. Pankki ja tilin n:o. Avustushakemus Kaupungin avustus seuralle/yhdistykselle Vuosi Yleishallinto Hakija Seura/Yhdistys/Ryhmä Osoite Pankki ja tilin n:o Y-tunnus Kotipaikka Rekisteröitymisvuosi Toimihenkilöt Puheenjohtaja Puh.nro

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin

Lisätiedot

Korkeasaaren eläintarhan johtosäännön uudistus

Korkeasaaren eläintarhan johtosäännön uudistus Korkeasaaren eläintarhan johtosäännön uudistus Nykyinen johtosääntö Ehdotus Perustelut 1 Toimiala 1 Toimiala 1 Toimiala Helsingin kaupungin eläintarhan johtokunta ja sen alainen Korkeasaaren eläintarha

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.10.2013 118 Voimaan 1.1.2014 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimiala... 2 II LUKU... 2 2 Johtokunta... 2 III LUKU...

Lisätiedot

Toimialajohtajana toimii kehitysjohtaja ja hänen sijaisenaan kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija.

Toimialajohtajana toimii kehitysjohtaja ja hänen sijaisenaan kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija. 1 KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KESKUSHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutos: 1.1.2007 Muutos: 8.12.2008 Voimaantulo: 1.1.2009 Muutos: 15.11.2010 Voimaantulo: 1.1.2011

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Sisällysluettelo Liikelaitosten organisaatio

Lisätiedot

Palvelutuotannon lautakunnan vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelma. Talousarvio 2017 ja vuosien taloussuunnitelma

Palvelutuotannon lautakunnan vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelma. Talousarvio 2017 ja vuosien taloussuunnitelma Palvelutuotannon lautakunta 3 26.01.2017 Palvelutuotannon lautakunnan vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelma 838/02.02.02/2016 Palvelutuotannon lautakunta 26.01.2017 3 Talousarvio 2017 ja vuosien 2018-2019

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 146/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 146/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 146/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kirkkolain muuttamisesta, kirkon keskusrahastosta annetun lain kumoamisesta sekä evankelisluterilaisten seurakuntien jäsenten velvollisuudesta

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12. VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.2013 153 VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN

Lisätiedot

LESTIJÄRVEN KUNNAN KONSERNIOHJE

LESTIJÄRVEN KUNNAN KONSERNIOHJE Hyväksytty valtuustossa 21.6.2008 20 LESTIJÄRVEN KUNNAN KONSERNIOHJE 1. KONSERNIOHJEEN TARKOITUS JA TAVOITE Konserniohjeessa määritellään Lestijärven kunnan sekä sen omistamien tytäryhteisöjen johtamisesta,

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

TEM. Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta. Soveltamisala

TEM. Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta. Soveltamisala 1 LUONNOS 13.11.2017 TY TEM Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtionavustuslain (688/2001)

Lisätiedot

Julkaisun tekijä(t) / toimittajat Kvestuuri/hallintovirasto. Helsingin yliopiston taloussääntö

Julkaisun tekijä(t) / toimittajat Kvestuuri/hallintovirasto. Helsingin yliopiston taloussääntö Julkaisun tekijä(t) / toimittajat Kvestuuri/hallintovirasto Helsingin yliopiston taloussääntö Julkaisija: Kvestuuri /hallintovirasto/ Helsingin yliopisto Julkaisun laji: Ohje Toimittaja / toimituskunta

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 3 07 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 18 p:nä 2014 1 Toimiala 2 Lautakunta 3 Esittely Helsingin kaupungin liikuntalautakunta ja sen alainen Helsingin

Lisätiedot

3 Lautakunnan kokouksissa viraston päällikkö esittelee virastoa kokonaisuudessaan. 4 Lautakunnan tehtävänä on, ellei toisin ole määrätty,

3 Lautakunnan kokouksissa viraston päällikkö esittelee virastoa kokonaisuudessaan. 4 Lautakunnan tehtävänä on, ellei toisin ole määrätty, HELSINGIN KAUPUNGIN NUORISOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 23.4.2015/TL 1 Toimiala 2 Lautakunta Helsingin kaupungin nuorisolautakunta ja sen alainen Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus huolehtivat kaupungin nuorisotoimesta

Lisätiedot

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous 16.12.2013 I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät 1. Raskone Oy:n hallintoelimet 1.1. Yhtiökokous Osakeyhtiölain mukaan ylintä päätäntävaltaa osakeyhtiössä käyttää yhtiökokous, joka

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä xxxkuun xx p:nä 2014 1 Toimiala 2 Lautakunta 3 Esittely Helsingin kaupungin liikuntalautakunta ja sen alainen Helsingin kaupungin

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

Hyvä hallinto ja sisäinen valvonta

Hyvä hallinto ja sisäinen valvonta Hyvä hallinto ja sisäinen valvonta VTV Nyt! Valtiontalouden tarkastusvirasto 16.1.2017 Pasi Leppänen Määräraha ylittyi merkittävästi Palkkaa maksettu työsuhteen päätyttyä Koulunjohtaja kavalsi lahjoitusvaroja

Lisätiedot

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.9.2012 57. Voimassa 1.1.2013 alkaen. 1. Yleistä 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan

Lisätiedot

Asumisoikeuskohteen valvoja. -koulutus

Asumisoikeuskohteen valvoja. -koulutus Asumisoikeuskohteen valvoja -koulutus 4.5.2011 Asukasdemokratia Asukashallintoelimet Toimielinten lainmukaiset nimikkeet (laki yhteishallinnosta vuokrataloissa) Asukkaiden kokous (vanha nimike Asukaskokous)

Lisätiedot

Valtionavustushankkeiden talouden hallinta

Valtionavustushankkeiden talouden hallinta Valtionavustushankkeiden talouden hallinta 7.11.2016 Hankeryhmät: Osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden edistäminen ja Ammatillisen koulutuksen kansainvälistyminen Marja Savilepo taloustarkastaja

Lisätiedot

Dnro 344/03/2004

Dnro 344/03/2004 VALTIOKONTTORI MÄÄRÄYS 1(3) 23.11.2004 Dnro 344/03/2004 Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot KIRJANPITOAINEISTON SÄILYTYSAJAT Valtion talousarviosta annetun asetuksen (11.12.1992

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot