Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland"

Transkriptio

1 Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

2 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna före uppgifterna rörande kungjorda varumärkesansökningar och registrerade varumärken (INIDkoder) betyder: (111) rekisteröintinumero (151) rekisteröintipäivä (210) hakemusnumero (220) hakemispäivä (310) etuoikeus: hakemusnumero (320) etuoikeus: hakemispäivä (330) etuoikeus: maa (340) osaetuoikeus (442) hakemus kuulutettu (511) tavara-ja/tai palveluluokka NCL( ) luokitus; Kansainvälinen tavaroiden ja palvelujen luokitus (Nizzan sopimus), luokitus suluissa mainitun painoksen mukaan (526) erottamislausuma tavaramerkki (551) yhteismerkki (554) kolmiulotteinen merkki (556) äänimerkki (571) merkinselitys (591) väriselitys (641) tiedot muunnetuista/jaetuista hakemuksista (646) tiedot muunnetuista/jaetuista rekisteröinneistä (730) hakija/haltija (740) asiamies (791) käyttöluvan saaja (111) registreringsnummer (151) registreringsdatum (210) ansökningsnummer (220) ingivandedatum (310) prioritet: ansökningsnummer (320) prioritet: ansökningsdatum (330) prioritet: land (340) delprioritet (442) ansökningen kungjord (511) varu- och/eller tjänsteklass NCL( ) klassificering; Internationell klassificering av varor och tjänster (Niceöverenskommelsen), klassificering enligt utgåvan som angetts inom parentes (526) disclaimer varumärke (551) kollektivmärke (554) tredimensionellt märke (556) ljudmärke (571) märkesbeskrivning (591) färgbeskrivning (641) uppgifterna om omvandlade/delade ansökningar (646) uppgifterna om omvandlade/delade registreringar (730) sökande/innehavare (740) ombud (791) licenstagare Tämä lehti julkaistaan tavaramerkkilain ( /7) nojalla. Se sisältää tavaramerkkejä koskevat kuulutukset ja ilmestyy kaksi kertaa kuukaudessa. KANSIKUVASSA OLEVAT MERKIT OVAT REKISTERÖITYJÄ TAVARAMERKKEJÄ. Tidningen ges ut med stöd av varumärkeslagen ( /7). Den innehåller kungörelser om varumärken och utkommer två gånger i månaden. MÄRKENA PÅ OMSLAGSBILDEN ÄR REGISTRERADE VARUMÄRKEN. ISSN (Verkkolehti) ISSN (Online)

3 3 Sisällysluettelo Innehållsförteckning KANSALLISIA REKISTERÖINTEJÄ JA HAKEMUKSIA KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE NATIONELLA REGISTRERINGAR OCH ANSÖKNINGAR Kuulutetut rekisteröinnit Kungjorda registreringar...4 Tavaramerkkien siirtymiset Överförda varumärken...36 Uudistetut rekisteröinnit Förnyade registreringar...37 KANSAINVÄLISIÄ REKISTERÖINTEJÄ KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit Kungjorda internationella registreringar...39 Kansainvälisten rekisteröintien siirtymiset Överförda internationella registreringar...62 Kansainvälisiin rekisteröinteihin kohdistuvat käyttöluvat Licenser som hänför sig till internationella registreringar...66 Uudistetut kansainväliset rekisteröinnit Förnyade internationella registreringar...67 TIEDOKSIANTOJA KUNGÖRELSER...69

4 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Kuulutetut rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus on tavaramerkkilain ( /1715) 20 :n nojalla rekisteröinyt seuraavat tavaramerkit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluja se koskee. Väitettä tehtäessä on suoritettava Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa ( /744) säädetty maksu 215i. Kungjorda registreringar: Patent- och registerstyrelsen har med stöd av 20 varumärkeslagen ( /1715) registrerat följande varumärken: Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringens nummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. En avgift på 215 euro, som bestäms i arbets- och näringsministeriets förordning nr 744/2008 av den 27 november 2008, ska betalas när en invändning ges in. (111) (210) T (220) (730) CHAMPION DOOR OY, Nivala, Nivala, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 6, 19, 37 (111) (210) T (220) Reaktor

5 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) REAKTOR INNOVATIONS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) (730) METSÄHALLITUS, Vantaa, Vanda, FI (511) 16, 20, 41 (111) (210) T (220) Korvavalo (730) VALKEE OY, Oulu, Uleåborg, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 9, 10, 11, 44 (111) (210) T (220) NPT (730) VALKEE OY, Oulu, Uleåborg, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 9, 10, 11, 44

6 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) PERSONALQURAN (730) RELIPLAY OY, Riihimäki, Riihimäki, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 9, 38, 41 (111) (210) T (220) (730) SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITTO R.Y., Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy (511) 9, 14, 16, 24, 25, 28, 35, 39, 41 (111) (210) T (220)

7 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITTO R.Y., Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy (591) Merkin värit ovat musta, valkoinen, sininen, harmaa ja keltainen. - Märket utförs i svart, vitt, blått, grått och gult. (511) 9, 14, 16, 24, 25, 28, 35, 39, 41 (111) (210) T (220) DYNO (730) EURACON OY, Rauma, Raumo, FI (740) Benjon Oy (511) 16, 21 (111) (210) T (220) gamepro (730) SARANEN CONSULTING OY, Espoo, Esbo, FI (511) 41 (111) (210) T (220)

8 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) PRIMA SHIPPING OY AB, Porvoo, Borgå, FI (740) Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy (511) 12, 39 (111) (210) T (220) (730) GREENLED OY, Oulu, Uleåborg, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (591) Merkin värit ovat vihreä ja valkoinen. - Märket utförs i grönt och vitt. (511) 9, 11, 35, 37 (111) (210) T (220) (730) PERÄLÄ, ANSSI PEKKA, Lapua, Lappo, FI (511) 9, 41, 44 (111) (210) T (220) MODUXON

9 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) MECANIA AUTOMATION OY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (740) Jan-Erik Metsätähti (511) 7, 9, 37, 42 (111) (210) T (220) EAU DE SOLEIL (730) BIOTHERM, Monaco, Monaco, MC (740) Kolster Oy Ab (511) 3 (111) (210) T (220) ECAMREKRY JUNIOR ACADEMY (730) ECAM CONSULTING OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) Farenta (730) FARENTA OY, Kerava, Kervo, FI (511) 35, 41, 42, 45

10 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) Farentaverkko (730) FARENTA OY, Kerava, Kervo, FI (511) 35, 41, 42, 45 (111) (210) T (220) DESIFIX (730) KIR-FIX OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 5, 10 (111) (210) T (220) LEDSEE (730) OY SAILIA LTD, Raisio, Reso, FI (511) 11 (111) (210) T (220)

11 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) WIIK, TARJA, Naantali, Nådendal, FI (591) Merkin värit ovat keltainen, vihreä ja oranssi. - Märket utförs i gult, grönt och orange. (511) 44 (111) (210) T (220) Ergo Roller (730) AVAINTIETO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9 (111) (210) T (220) MULTIFIX (730) SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS, Rueil-Malmaison, Rueil-Malmaison, FR (740) Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab (511) 9 (111) (210) T (220) ONBOARD-NAPA (730) ONBOARD-NAPA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41 (111) (210) T (220)

12 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI VARMAverkko (730) OTSO VARTIOINTI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Otto Ääri (511) 45 (111) (210) T (220) (730) JOHNSON & JOHNSON, New Jersey, New Jersey, US (740) Berggren Oy Ab (591) Merkin värit ovat sininen, punainen ja valkoinen. - Märket utförs i blått, rött och vitt. (511) 9, 16, 35, 41, 44 (111) (210) T (220) (730) VALIO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 29, 30, 32

13 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) VALIO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (591) Merkin värit ovat oranssi ja keltainen. - Märket utförs i orange och gult. (511) 29, 30, 32 (111) (210) T (220) windo (730) DOGBOX OY, Haukipudas, Haukipudas, FI (511) 19, 20, 37 (111) (210) T (220) Sauna Savu

14 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) HUIMA, PEKKA JOHANNES, Helsinki, Helsingfors, FI, VIRTANEN, OTSO TUISKU TAPANI, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 19, 37, 42 (111) (210) T (220) (730) ERGOLINK OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 16, 20, 27, 35 (111) (210) T (220) Crown of Byzantus (730) CASUAL CONTINENT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 38, 42 (111) (210) T (220) Karhupelletti (730) UMACON OY, Kouvola, Kouvola, FI (511) 4, 31

15 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) NEWWELL OY, Kajaani, Kajana, FI (511) 9, 38, 42 (111) (210) T (220) OTRIVIN. Ja hengität taas vapaasti. (730) NOVARTIS AG (NOVARTIS SA) (NOVARTIS INC.), Basel, Basel, CH (740) Papula Oy (511) 5 (111) (210) T (220)

16 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) NEWWELL OY, Kajaani, Kajana, FI (511) 9, 35, 38, 42, 45 (111) (210) T (220) Oiko.fi (730) DIGIA OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Borenius & Co Oy Ab (511) 35, 39 (111) (210) T (220) Mähöne (730) MARTIKAINEN, TONI MIKAEL, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 25, 36 (111) (210) T (220) (730) SIRKIÄ, JAANA, Rovaniemi, Rovaniemi, FI (591) Merkin värit ovat musta ja kulta. - Märket utförs i svart och guld. (511) 21, 25, 43

17 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) CLOUCOM OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 37, 42 (111) (210) T (220) PS-Kantosuoja-Konsentraatti-2 (730) JL-TUOTTEET OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 1 (111) (210) T (220) PS-Forestcover (730) JL-TUOTTEET OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 1

18 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) PS-Kantosuoja-2 (730) JL-TUOTTEET OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 1 (111) (210) T (220) ALTIVO (740) Forssén & Salomaa Oy (730) FINCA LA CELIA S.A., Buenos Aires, Buenos Aires, AR (511) 33 (111) (210) T (220) VALIO MARJAKUITU (730) VALIO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 29, 30, 32 (111) (210) T (220)

19 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) TAMRO OYJ, Vantaa, Vanda, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 3, 5, 44 (111) (210) T (220) SAMSUNG DUOS (730) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., Suwon, Suwon, KR (740) Kolster Oy Ab (511) 9 (111) (210) T (220) Verification Studio (730) BENEWARE OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9 (111) (210) T (220)

20 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SYDÄNKIVI OY, Lappeenranta, Villmanstrand, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 6, 19, 37 (111) (210) T (220) touch reality (730) DITACO OY, Haukipudas, Haukipudas, FI (511) 9, 20, 42 (111) (210) T (220) (730) ASELIIKE MARKUS REMES OY, Oulunsalo, Oulunsalo, FI (591) Merkin värit ovat vihreä ja valkoinen. - Märket utförs i grönt och vitt. (511) 13, 25, 35

21 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Delfin-Aarteet (730) DELFIN-TUOTE OY, Pöytyä, Pöytyä, FI (511) 30 (111) (210) T (220) TEXA (730) AV TURVAEXPERTIT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 36, 37, 45 (111) (210) T (220) (730) FREIGHT ONE SCANDINAVIA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 39 (111) (210) T (220)

22 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI TERMOKENKÄ (730) TAKOTEK OY, Oulu, Uleåborg, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 6 (111) (210) T (220) Ku-Mate (730) MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION, Tokio, Tokyo, JP (740) Kolster Oy Ab (511) 9 (111) (210) T (220) (730) HOPE AND HAGEN OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 43 (111) (210) T (220) ATRILLI (730) ATRIA OYJ, Kuopio, Kuopio, FI (740) Borenius & Co Oy Ab (511) 29, 30, 31, 32, 33

23 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Startti-Matka-Pysäkki (730) TUTORIS OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 44 (111) (210) T (220) Aktify - Aktivoiva fysioterapia (730) KRUUNUPUISTO OY, Punkaharju, Punkaharju, FI, TALVITIE, ULLA, Kerava, Kervo, FI, NYRKKÖ, HANNU, Punkaharju, Punkaharju, FI, REUNANEN, MERJA, Punkaharju, Punkaharju, FI, PYÖRIÄ, OUTI, Savonlinna, Nyslott, FI (511) 41, 44 (111) (210) T (220) Rysky (730) TURUN KONEKESKUS OY, Kaarina, S:t Karins, FI (511) 8, 12, 37 (111) (210) T (220)

24 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) ARME OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Lakiasiaintoimisto Fatalji Oy (511) 37, 41 (111) (210) T (220) (730) ARME OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Lakiasiaintoimisto Fatalji Oy (511) 37, 41 (111) (210) T (220) OPTIMMUNE (730) INTERVET INTERNATIONAL B.V., Boxmeer, Boxmeer, NL (740) Kolster Oy Ab (511) 5 (111) (210) T (220) NOIDANKATTILA

25 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) OY PANDA AB (2), Jyväskylä, Jyväskylä, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 30 (111) (210) T (220) LENTÄVÄ LUUTA (730) OY PANDA AB (2), Jyväskylä, Jyväskylä, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 30 (111) (210) T (220) TurboStill (730) GRÖNROOS, HANS, Espoo, Esbo, FI (511) 42 (111) (210) T (220)

26 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) TRAFFICA OY, Kuopio, Kuopio, FI (591) Merkin värit ovat sininen, valkoinen, vaaleansininen ja musta. - Märket utförs i blått, vitt, ljusblått och svart. (511) 41 (111) (210) T (220) Polartech Batteries (730) AKKU-EKSPERTTI YHTIÖT OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 9, 11, 42 (111) (210) T (220) LUMIHIUTALE (730) OY PANDA AB (2), Jyväskylä, Jyväskylä, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 30 (111) (210) T (220) (730) OPETUSTARVIKE OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 12, 16, 41, 42

27 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) AULANKO, TIINA, TOIMINIMEN THINK TOMORROW HALTIJANA, Espoo, Esbo, FI (511) 16, 35, 41 (111) (210) T (220) CLUB SWAGGA (730) KIBERU, JOSEPH, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41, 43 (111) (210) T (220) Inbound (730) OY SEMAC AB, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 8, 9, 11

28 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) CMAS (730) MOVENTAS OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 7, 9, 37 (111) (210) T (220) Rejoice (730) WIKSTRÖM, MONIKA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 14, 20 (111) (210) T (220) Jätkän kortteli (730) VERKKOKAUPPA.COM OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 35, 36 (111) (210) T (220) Takkakokko

29 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) KOKKO, MIKA OLAVI, Parikkala, Parikkala, FI (511) 4, 16, 39 (111) (210) T (220) (730) TOKMANNI OY, Mäntsälä, Mäntsälä, FI (591) Merkin värit ovat musta, vihreä ja valkoinen. - Märket utförs i svart, grönt och vitt. (511) 8, 9, 12 (111) (210) T (220) SoftaCell (730) GLOCELL OY, Espoo, Esbo, FI (511) 35, 36, 42 (111) (210) T (220) Herrgårds Glögg (730) ARCUS FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 33

30 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) Q-STATIN (730) ORIOLA OY, Espoo, Esbo, FI (740) Benjon Oy (511) 5 (111) (210) T (220) Bright Green Forssa Region (730) FORSSAN SEUDUN KEHITTÄMISKESKUS OY, Forssa, Forssa, FI (511) 40, 41, 42, 44 (111) (210) T (220) (730) PRINSESSA KORULIIKE AVOIN YHTIÖ, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat harmaa, purppura ja valkoinen. - Märket utförs i grått, purpurrött och vitt. (511) 14, 21, 35 (111) (210) T (220)

31 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning takkakokko (730) KOKKO, MIKA OLAVI, Parikkala, Parikkala, FI (511) 31, 35, 40 (111) (210) T (220) Mopokuume (730) SARAVUOMA, KIRSI, TOIMINIMEN FINNOVATION HALTIJANA, Rovaniemi, Rovaniemi, FI (511) 35, 38, 41 (111) (210) T (220) LAPIN KULTA RUSKA (730) OY HARTWALL AB, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 32, 33 (111) (210) T (220) CIRCLE OF TRUST (730) TECTIA OYJ (TECTIA CORPORATION), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 9, 35, 37, 38, 41, 42

32 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) LASTIN SYN (730) MEDA PHARMA GMBH & CO. KG, Bad Homburg, Bad Homburg, DE (740) Papula Oy (511) 5, 10 (111) (210) T (220) LASTIN INTENSE (730) MEDA PHARMA GMBH & CO. KG, Bad Homburg, Bad Homburg, DE (740) Papula Oy (511) 5, 10 (111) (210) T (220)

33 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) UNI ONE OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 29, 30, 31, 32 (111) (210) T (220) (730) HEIKKINEN, LIISA, TOIMINIMEN HELSINKI XXXI LAUTTASAAREN KESKUSAPTEEKKI HALTIJANA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 44 (111) (210) T (220) Matti Baari (730) SUOMEN METROTUOTANTO OY, Lappeenranta, Villlmanstrand, FI (511) 35, 41, 43 (111) (210) T (220) Signing Power

34 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SIGNOM OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 42, 45 (111) (210) T (220) (730) OY MYNTTI AB, Pietarsaari, Jakobstad, FI (591) Merkin värit ovat valkoinen, kulta, musta ja ruskea. - Märket utförs i vitt, guld, svart och brunt. (511) 30 (111) (210) T (220) No Emission Monday (730) DEVOI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Papula Oy (511) 41, 42

35 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) DEERLAND (730) VALMENNUS- JA KOULUTUSTALLI MINNA LEPPÄLÄ KY, Kirkkonummi, Kyrkslätt, FI (511) 18, 24, 25 (111) (210) T (220) DEERLAND HORSE (730) VALMENNUS- JA KOULUTUSTALLI MINNA LEPPÄLÄ KY, Kirkkonummi, Kyrkslätt, FI (511) 18, 24, 25 (111) (210) T (220) ANGRY BIRDS (730) ROVIO MOBILE OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 9, 16, 28, 41 (111) (210) T (220)

36 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) FISKARS BRANDS FINLAND OY AB, Raasepori, Raseborg, FI (591) Merkin värit ovat musta, valkoinen ja oranssi. - Märket utförs i svart, vitt och orange. (511) 16, 35, 41 TAVARAMERKKIEN SIIRTYMISET: ÖVERFÖRDA VARUMÄRKEN: (111) (730) L-FASHION GROUP OY, Lahti, Lahtis, FI (111) (730) M.J. PAASIKIVI OY (2), Lahti, Lahtis, FI (111) (730) INSINÖÖRITOIMISTO OLOF GRANLUND OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI

37 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning UUDISTETUT REKISTERÖINNIT: FÖRNYADE REGISTRERINGAR: (111) (A) (B)

38 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI

39 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus kuuluttaa tavaramerkkilain ( /1715) 56c :n nojalla seuraavat kansainväliset rekisteröinnit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluja se koskee. Väitettä tehtäessä on suoritettava Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa ( /744) säädetty maksu 215i. Kungjorda internationella registreringar: Patent- och registerstyrelsen kungör med stöd av 56c varumärkeslagen ( /1715) följande internationella registreringar. Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringens nummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. En avgift på 215 euro, som bestäms i arbets- och näringsministeriets förordning nr 744/2008 av den 27 november 2008, ska betalas när en invändning ges in. (111) (151) (730) TRAFAG AG, Männedorf, Männedorf, CH (511) 9 (111) (151) (730) CEDEVITA D.O.O., Zagreb, Zagreb, HR (511) 32 (111) (151)

40 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) ELASTRON KIMYA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, Istanbul, Istanbul, TR (511) 17 NCL(8) (111) (151) GAMESCom (730) BUNDESVERBAND INTERAKTIVE UNTERHALTUNGSSOFTWARE E.V., Berliini, Berlin, DE (511) 28, 35, 42 NCL(8) (111) (151) (320) (330) FR (310) (730) JEAN CACHAREL, Pariisi, Paris, FR (511) 3, 8, 9, 14, 18, 21, 24 NCL(8) (111) (151)

41 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) GELD S.R.L., Rimini, Rimini, IT (740) Berggren Oy Ab (511) 18, 25 NCL(8) (111) (151) (730) RECRUIT CO., LTD., Tokio, Tokyo, JP (591) Merkin väri on sininen. - Märket utförs i blått. (511) 9, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 (111) (151) (730) MELODI CIKOLATA VE GIDA SANAYI LIMITED SIRKETI, Esenyurt/Istanbul, Esenyurt/Istanbul, TR (511) 30, 35, 40, 43 (111) (151) Infratek (730) HAFSLUND INFRATEK ASA, Oslo, Oslo, NO (511) 45 (111) (151)

42 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) ZAO "OBNINSKORGSINTEZ", Obninsk, Kaluga region, Obninsk, Kaluga Region, RU (561) Merkissä olevan kyrillisen sanan translitteraatio on SINTOIL. - Translitteration av det kyrilliska ordet i märket är SINTOIL. (511) 1, 2, 3, 35 (111) (151) Apollo Games (730) APK SOFT S.R.O., Praha, Prag, CZ (511) 43 (111) (151) (320) (330) AT (310) AM 3693/2008 B MOVE (730) BENE AG, Waidhofen an der Ybbs, Waidhofen an der Ybbs, AT (511) 19 (111) (151) (320) (330) DE (310) /03 PURE DIAMOND

43 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) BEIERSDORF AG, Hampuri, Hamburg, DE (511) 3 (111) (151) (730) TURHAN SAHINKAYA, Yildirim Bursa, Yildirim Bursa, TR (511) 35 (111) (151) (320) (330) NO (310) IMMUNA (730) A/S FORMA, Oslo, Oslo, NO (511) 29, 30, 32 (111) (151) (320) (330) CZ (310) ZENTIGRA (730) ZENTIVA, K.S., Praha, Prag, CZ (511) 5 (111) (151) (320) (330) CH (310)

44 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI EYE MASTER (730) GIORGIO ARMANI S.P.A., MILAN, SWISS BRANCH MENDRISIO, Mendrisio, Mendrisio, CH (511) 3 (111) (151) HARAS DE CARDENAS (730) SANDY BEACH RESORT PROPERTIES, INC., Kalifornia, Kalifornien, US (511) 44 (111) (151) (320) (330) DE (310) /11 Nahm (730) VILLEROY & BOCH AG, Mettlach, Mettlach, DE (511) 11, 20, 21 (111) (151) (320) (330) DE (310) /36

45 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) WöHR + BAUER GMBH, München, München, DE (591) Merkin värit ovat keltainen ja sininen. - Märket utförs i gult och blått. (511) 35, 36, 37, 40, 42 (111) (151) (730) AKENERJI ELEKTRIK ÜRETIM ANONIM SIRKETI, Beyoglu/Istanbul, Beyoglu/Istanbul, TR (591) Merkki on värillinen. - Märket utförs i färger. (511) 4, 9, 35, 39, 40 (111) (151)

46 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) ZENG LIJIN, Guangdong Province, Guangdong Province, CN (511) 14 (111) (151) (320) (330) BX (310) BLUE LAGOON (730) VAN ERP INTERNATIONAL B.V., Son, Son, NL (511) 11, 37, 42 (111) (151) (730) YANG XIAOYUN, Zhejiang province, Zhejiang province, CN (511) 11 NCL(8) (111) (151) NEOLGIN (730) ZENTIVA, K.S., Praha, Prag, CZ (511) 5 (111) (151) (320) (330) US (310)

47 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning BODYLASTICS (730) BODYLASTICS INTERNATIONAL, INC., Florida, Florida, US (511) 28 (111) (151) ENERGATE (730) LUDWIG HÄUßLER GMBH, Speyer, Speyer, DE (511) 6, 17, 19 (111) (151) TEAM BEACHBODY (730) PRODUCT PARTNERS, LLC, Kalifornia, Kalifornien, US (511) 41 (111) (151) (320) (330) CN (310) (730) ZHEJIANG TIANXIN PHARMACEUTICAL CO., LTD., Zhejiang, Zhejiang, CN (511) 5

48 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) (320) (330) CN (310) (730) ZHEJIANG TIANXIN PHARMACEUTICAL CO., LTD., Zhejiang, Zhejiang, CN (511) 5 (111) (151) (730) HÄLSOAKADEMIN NORDEN AB, Värnamo, Värnamo, SE (591) Merkin värit ovat punainen, vihreä ja sininen. - Märket utförs i rött, grönt och blått. (511) 5, 29, 30 (111) (151) (320) (330) DE (310) /04 MULTIGAS

49 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) ROTHENBERGER AG, Kelkheim, Kelkheim, DE (511) 4 (111) (151) (730) OBSCHESTVO S OGRANITCHENNOI OTVETSTVENNOSTYOU "KOMPANIA "BAZOVIY ELEMENT", Moskova, Moskva, RU (561) Merkin translitteraatio on BAZOVIY ELEMENT. - Translitteration av märket är BAZOVIY ELEMENT. (511) 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42 (111) (151) (730) GUANGXI LIUGONG GROUP CO., LTD, Guangxi, Guangxi, CN (511) 7, 12, 37 (111) (151) SHINE DUSTER (730) HENKEL AG & CO. KGAA, Düsseldorf, Düsseldorf, DE (511) 3 (111) (151)

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 5 13.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 5 13.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 5 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 2 30.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 2 30.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 2 30.01.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 4 15.4.2008 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Nro/Nr 12 15.12.2005

Nro/Nr 12 15.12.2005 Nro/Nr 12 15.12.2005 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Kiinteistöjen kauppahintatilasto

Kiinteistöjen kauppahintatilasto Kiinteistöjen kauppahintatilasto 2012 Köpeskillingsstatistik över fastigheter Maanmittauslaitos Lantmäteriverket National Land Survey of Finland SVT Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik

Lisätiedot

Kiinteistöjen kauppahintatilasto

Kiinteistöjen kauppahintatilasto Kiinteistöjen kauppahintatilasto Köpeskillingsstatistik över fastigheter Maanmittauslaitos Lantmäteriverket National Land Survey of Finland SVT Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Offical

Lisätiedot

Kansainvälinen kauppakamari

Kansainvälinen kauppakamari 2012 Kansainvälinen kauppakamari ICC PÄHKINÄNKUORESSA Yrityselämän globaali verkosto TOIMINTA Kansainvälinen vaikuttaminen Kaupan ja investointien toimivuus Yritysten toimintaedellytykset G20/G8, WTO,

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone -2, KH 18.11.2013 15:00 Kokousaika Maanantai 18.11.2013 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Lastensuojelu 2006. http://www.stakes.fi/tilastot/lastensuojelu. Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 13/2007

Lastensuojelu 2006. http://www.stakes.fi/tilastot/lastensuojelu. Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 13/2007 Sosiaaliturva 2007 Socialskydd Social Protection Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 13/2007 Lastensuojelu 2006 27.8.2007 Barnskyddet 2006 Child welfare 2006 Tuula Kuoppala +358 9 3967

Lisätiedot

YHTEENVETO. Osa A... 2 Osa B... 165 Osa C... 205 Osa D... 226 Osa M... 228

YHTEENVETO. Osa A... 2 Osa B... 165 Osa C... 205 Osa D... 226 Osa M... 228 YHTEENVETO Osa A... 2 Osa B... 165 Osa C... 25 Osa D... 226 Osa M... 228 OSA A A.1. 9138851 28/5/21 PARTY TYME KARAOKE Sybersound Records, Inc. 365 Pacific Coast Highway Malibu, California 9265 US J A

Lisätiedot

Apaya Solutions Oy 2597477-6 Apcon Oy 2162131-6 APR-Putkihuolto Oy 1975417-9 ArbitFinance Oy 18933693 Archeus Oy 1566000-1 Arcovita Ky 2050543-6

Apaya Solutions Oy 2597477-6 Apcon Oy 2162131-6 APR-Putkihuolto Oy 1975417-9 ArbitFinance Oy 18933693 Archeus Oy 1566000-1 Arcovita Ky 2050543-6 17Marketing 2284287-4 24Rental Network Oy 2430020-0 360 REM Oy 2403405-3 A Kaasalainen Oy 2077772-2 A S Alfons Hakans, Suomen sivuliike 2622832-9 A to B Finland 2330772-6 AA Fortune Oy 2163222-6 Aallon

Lisätiedot

2013 Kansainvälinen kauppakamari

2013 Kansainvälinen kauppakamari 2013 Kansainvälinen kauppakamari International Chamber of Commerce The world business organization MAKE TRADE SIMPLE ICC PÄHKINÄNKUORESSA Yrityselämän globaali verkosto TOIMINTA Kansainvälinen vaikuttaminen

Lisätiedot

Lastensuojelu 2010 Barnskydd 2010 Child welfare 2010

Lastensuojelu 2010 Barnskydd 2010 Child welfare 2010 Sosiaaliturva 2011 Socialskydd Social Protection TILASTORAPORTTI STATISTIkRAPPORT STATISTICAL report Lastensuojelu 2010 Barnskydd 2010 Child welfare 2010 Tuula Kuoppala +358 20 610 7234 tuula.kuoppala@thl.fi

Lisätiedot

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA 2018 IV LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA 2018 IV LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA YRITYSLAINAKORI EUROOPPA 2018 IV LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA Merkintähinta 100 % Pääomaturva Ei pääomaturvaa Alustava kuponki Euribor 3 kk + 6,0 % p.a. 1 Viiteyhtiöt Sijoitusaika itraxx

Lisätiedot

Kuntien eläkevakuutuksen tilinpäätös 2009

Kuntien eläkevakuutuksen tilinpäätös 2009 Kuntien eläkevakuutuksen tilinpäätös 2009 Sisällysluettelo 1 Tuloslaskelma 1.1. 31.12.2009... 4 2 Tase 31.12.2009... 5 3 Rahoituslaskelma... 7 4 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet... 8 4.1 Tytär- ja osakkuusyhtiöt...

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Aqua Sterilisata Braun liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Aqua Sterilisata Braun liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Aqua Sterilisata Braun liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen,

Lisätiedot

Danske Bankin Elektroniset ulkomaanmaksut. Käyttäjäopas 28.2.2013

Danske Bankin Elektroniset ulkomaanmaksut. Käyttäjäopas 28.2.2013 Danske Bankin Elektroniset ulkomaanmaksut Käyttäjäopas 28.2.2013 Sivu 2 / 28 Sisällysluettelo OSA 1. YLEISTÄ... 3 1. JOHDANTO... 3 2. TERMIT... 3 3. AINEISTON TOIMITTAMINEN PANKKIIN... 4 4. TOIMEKSIANNON

Lisätiedot

Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja.

Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja. Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja. LOPULLISET EHDOT laina nro 4610 Yrityskorilaina Eurooppa laskettu

Lisätiedot

Konserniverokeskus - Asiakasluettelo v. 2007

Konserniverokeskus - Asiakasluettelo v. 2007 viite: Verohallituksen päätös 1344/345/2006 Konserniverokeskuksessa verotettavista verovelvollisista, Annettu Helsingissä 18.9.2006 Verohallituksen päätös 1552/345/2006, Annettu Helsingissä 18.10.2006

Lisätiedot

Jäsentietoa Medlemsinfo Hyödyllistä tietoa jäsenyydestä Nyttig information om medlemskapet

Jäsentietoa Medlemsinfo Hyödyllistä tietoa jäsenyydestä Nyttig information om medlemskapet Jäsentietoa Medlemsinfo Hyödyllistä tietoa jäsenyydestä Nyttig information om medlemskapet Hyödyllistä tietoa, ota talteen! * * * Nyttig information, spara bilagan! Toimisto Kansli Hietalahdenranta 15

Lisätiedot

VALDOXAN B. PAKKAUSSELOSTE 19.11.2014

VALDOXAN B. PAKKAUSSELOSTE 19.11.2014 VALDOXAN B. PAKKAUSSELOSTE 19.11.2014 22 Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Valdoxan 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen agomelatiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen,

Lisätiedot

31.10.2004 26.3.2005 TIMETABLE AIKATAULU TIDTABELL

31.10.2004 26.3.2005 TIMETABLE AIKATAULU TIDTABELL 31.10.2004 26.3.2005 TIMETABLE AIKATAULU TIDTABELL BEST CONNECTIONS TO ASIA 31.10.2004 26.3.2005 TIMETABLE AIKATAULU TIDTABELL FINNAIR OYJ www.finnair.com www.finnair.fi 3 Contents CONTENTS News 10 Business

Lisätiedot

302554-11 -06 2 sis.alv VAALIRAVIT & TAMMASARJA 2011. PERJANTAINA 15.4.2011 klo 18.00

302554-11 -06 2 sis.alv VAALIRAVIT & TAMMASARJA 2011. PERJANTAINA 15.4.2011 klo 18.00 0 - -0 sis.alv VAALIRAVIT & TAMMASARJA 0 PERJANTAINA..0 klo.00 0 NÄIN LUET KÄSIOHJELMAA : -0-,a.000 e 0: --,a. e Yht: 0-- CLASSICO MERETT (IT) 0:,aly,ke 0.0 e v prn o Coktail Jet - P Korpi S 0.. 00/,a

Lisätiedot

302554-11 -09 2 sis.alv. Montén SM-karsinta & Amatööriohjastajien SM-liiga. MAANANTAINA 30.5.2011 klo 18.00

302554-11 -09 2 sis.alv. Montén SM-karsinta & Amatööriohjastajien SM-liiga. MAANANTAINA 30.5.2011 klo 18.00 0 - -0 sis.alv Montén SM-karsinta & Amatööriohjastajien SM-liiga MAANANTAINA 0..0 klo.00 0 NÄIN LUET KÄSIOHJELMAA : -0-,a.000 e 0: --,a. e Yht: 0-- CLASSICO MERETT (IT) 0:,aly,ke 0.0 e v prn o Coktail

Lisätiedot

MATKAILUN HISTORIAN KOKOELMA Turun yliopisto, yleinen historia

MATKAILUN HISTORIAN KOKOELMA Turun yliopisto, yleinen historia MATKAILUN HISTORIAN KOKOELMA Turun yliopisto, yleinen historia Koko aineisto on luokiteltu ja se sijaitsee oppiaineen tiloissa. 1. Tutkimukset, artikkelit ja yleisteokset 2. Bibiliografiat 3. Aikakausijulkaisut,

Lisätiedot

Franklin Templeton Investment Funds

Franklin Templeton Investment Funds Rahastoesite Tammikuu 2015 Franklin Templeton Investment Funds LUXEMBURGIIN REKISTERÖITY SICAV-RAHASTO FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS SICAV-rahasto Rekisteröity toimipaikka: 8A, rue Albert Borschette,

Lisätiedot

2 Suomalaisen työn liiton vuosijulkaisu 2013

2 Suomalaisen työn liiton vuosijulkaisu 2013 Suomalaisen Työn Liiton vuosijulkaisu 2013 8 Avainklubin matkatestaajat viettivät unelmaloman uutuuskohteessa Espanjassa. 17 Suomalaisen Työn Liitto viiletti pitkin Suomen kesätapahtumia Avainlippu liehuen.

Lisätiedot