HELSINGIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAN (HLJ 2015) VALMISTELUN TILANNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELSINGIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAN (HLJ 2015) VALMISTELUN TILANNE"

Transkriptio

1 Hallitus HELSINGIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAN (HLJ 2015) VALMISTELUN TILANNE 337/07/70/700/2012 Hallitus 175 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja Sini Puntanen p , ryhmäpäällikkö Johanna Vilkuna T p , ryhmäpäällikkö Marko Vihervuori p HLJ 2015:n ja Helsingin seudun maankäyttösuunnitelman yhteiset lähtökohdat ja tavoitteet Helsingin seudun aiesopimuksen edellyttämän maankäyttösuunnitelman ja siihen sisältyvän asuntopoliittisen ohjelman laatiminen on jatkunut tiiviissä yhteistyössä Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 2015) valmistelun kanssa. Tavoitteena on näiden suunnitelmien pohjalta neuvotella seuraavan aiesopimuksen toimenpiteet ja resurssit kehittämistoimien suuntaamiseksi. Lisäksi hahmotellaan pidemmän aikavälin kehitystä (2040 ja 2050+) siten, että turvataan seudun yhdyskuntarakenteen kestävän kehityksen mukainen tulevaisuus. HSL:n hallitus hyväksyi Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman HLJ 2015:n puiteohjelman (ks. Puiteohjelma luo raamit ja painopisteet noin 2,5 vuoden kestoiselle liikennejärjestelmäsuunnitelman valmisteluprosessille. HLJ 2015 valmistellaan tiiviissä yhteistyössä Helsingin seudun maankäyttösuunnitelman ja siihen sisältyvän asumisen strategian kanssa, jonka työohjelman Helsingin seudun yhteistyökokous (HSYK) hyväksyi kokouksessaan Tavoitteena on, että vuonna 2014 valmistuvat yhteensovitetut suunnitelmat, jotka muodostavat hyvän pohjan seuraavalle MAL-aiesopimukselle. HLJ 2015:n valmistelun lähtökohtana on Helsingin seudulle laadittu ensimmäinen 14 kuntaa kattava liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ HLJ 2015 on aikaisempaa suunnitelmaa syventävä prosessi, jossa liikennejärjestelmäsuunnitelma tarkistetaan ja yhteensovitetaan maankäyttösuunnitelman kanssa. HLJ-suunnitelman valmisteluun ja sen kustannuksiin osallistuvat HSL-kunnat, KUUMA-kunnat ja valtio. Suunnitelman valmistelun johtoryhmänä toimii HSL:n HLJ-toimikunta. HLJ hanke koostuu liikennetutkimuksista ja -ennusteista, lähtökohtaja taustaselvityksistä ja suunnitelman valmistelusta siten, että voidaan tehdä liikennejärjestelmäpäätös. Valmistuneet HLJ-julkaisut ovat saatavilla verkko-osoitteessa Maankäyttösuunnitelman ja HLJ 2015:n lähtökohdat ja tavoitteet on työstetty yhdessä vuoden 2013 aikana. Samanaikaisesti on käynnistynyt

2 koko prosessin ajan kestävä vaikutusten arviointi, joka HLJ 2015:n osalta tehdään lakisääteisenä. Suunnitelmien valmistelun aikataulut on integroitu siten, että maankäyttösuunnitelman laadinta ja HLJ 2015:n valmistelu etenevät samassa tahdissa. MAL-neuvottelukunta vastaa seudun yhteisen maankäyttösuunnitelman valmistelusta ja HLJ-toimikunta HLJ 2015:n valmistelusta. MAL-neuvottelukunta ja HLJ-toimikunta ovat pitäneet vuoden 2013 aikana kaksi yhteiskokousta ja yhteiskokouksia pidetään myös jatkossa. Maankäyttösuunnitelman ja HLJ 2015:n valmistelun tilanne on esillä säännöllisesti myös Helsingin seudun maankäyttö- ja liikenneneuvottelukunnassa, jossa ovat edustettuina seudun kunnat ja valtio. Neuvottelukunta on käynyt keskustelua seudun maankäytön ja liikenteen pitkän tähtäimen tavoitteista ja tahtotilasta. Helsingin seudun luottamushenkilöille järjestettiin syyskuussa 2013 kaksipäiväinen MASU-HLJ seminaari, jossa käsiteltiin suunnitelmien lähtökohtia ja tavoitteita. Seminaariin osallistujia oli noin 100. MAL-neuvottelukunta ja HLJ-toimikunta ovat valmistelleet yhteistyönä yhteisen MAL-vision ja tavoitteet, jotka Helsingin seudun yhteistyökokous (HSYK) hyväksyi osaltaan HLJ-toimikunta hyväksynee tavoitteet kokouksessaan tammikuussa. MAL-visio Helsingin seutua kehitetään yhtenäisesti toimivana ja vetovoimaisena metropolialueena. Metropolialueen eheä yhdyskuntarakenne on toiminnoiltaan monipuolinen ja ekotehokas. Tiiviin ydinalueen ympärillä on omailmeisten keskusten verkosto ja luonnonläheinen ympäristö. Kasvava seutu tarjoaa monipuolisia asumisen vaihtoehtoja. Kestäviin liikkumismuotoihin pohjautuva liikennejärjestelmä palvelee seudun saavutettavuutta ja elinkeinoelämän kilpailukykyä. Mal -tavoitteet Parannamme seudun yhteiskuntataloudellista tehokkuutta. Turvaamme seudun elinkeinoelämän kilpailukyvyn ja toimintaedellytykset. Monipuolinen ja toimiva seutu houkuttelee lisää investointeja. Toteutamme seudun kestävillä kulkutavoilla hyvin saavutettavaksi. Liikkumisen tarve vähenee ja liikennejärjestelmän energiatehokkuus kasvaa. Huolehdimme uusien ja olemassa olevien asuinalueiden sosiaalisesta kestävyydestä. Vastaamme erilaisten väestöryhmien asumistarpeisiin tarjoamalla edellytykset kohtuuhintaiselle ja

3 monimuotoiselle asuntotuotannolle. Varmistamme asuntotuotannon ja palvelurakentamisen edellyttämät kaavalliset, liikenteelliset ja yhdyskuntatekniset valmiudet. Huolehdimme asuinalueiden viihtyisyydestä ja luonnonläheisyydestä seudun vetovoimatekijänä. HSYK hyväksyi maankäyttösuunnitelman pohjaksi väestö- ja työpaikkaprojektion, jonka lähtökohtana on varautuminen Helsingin seudun nopean kasvun jatkumiseen tietoisena siitä, että kehityksen suunta voi muuttua. Maankäyttösuunnitelmassa ja HLJ 2015:ssa varaudutaan noin hengen väestönkasvuun nykyisestä 1,4 miljoonasta ja työpaikan kasvuun nykyisestä 0,72 miljoonasta vuoteen Projektioiden taustalla ovat Helsingin seudun kuntien näkemykset kunkin kunnan alueella sijaitsevasta rakentamispotentiaalista, pohjautuen voimassa oleviin ja tekeillä oleviin kaavoihin sekä ajallisesti pitemmälle ulottuviin rakennemalleihin ja maankäyttövisioihin. Tiedot on kerätty kunnista kesän ja syksyn 2013 aikana. Strategisissa selvityksissä työstetään suunnitelman sisältöä HLJ 2015:n strategiaselvitys Strategiaselvitys (STRASU) on tärkeä työvaihe HLJ 2015:n valmistelussa, sillä siinä muodostetaan ensimmäinen HLJ-suunnitelman runko jatkovalmistelun pohjaksi ja testataan suunnittelun työkaluja. Selvitys tehdään kiinteässä yhteistyössä maankäyttösuunnitelman ja HLJ:n vaikutusten arvioinnin (SOVA) kanssa. Työ on viivästynyt maankäytön arvioiden vuoksi ja selvityksen tulokset valmistuvat alkuvuodesta Tämän jälkeen päästään tekemään vaihtoehtotarkasteluja yhdessä maankäyttösuunnitelman valmistelun kanssa ja arvioimaan ratkaisujen vaikutuksia. Strategiaselvityksessä on valmisteltu alustava perusstrategia, joka antaa raamit liikenne-järjestelmän kehittämiselle kokonaisuutena: Pitäydytään nykyrakenteen laajuuteen ja tiivistetään rakennetta joukkoliikennepainotteisemmaksi. Parannetaan kustannustehokkaasti nykyisen liikennejärjestelmän toimivuutta. Kehitetään matkaketjujen toimivuutta koko liikennejärjestelmässä. Ohjataan liikenteen kysyntää ja yhdyskuntarakennetta sekä rahoitetaan kehittämistä erityisesti hinnoittelun keinoin. Tuetaan lyhyitä matkoja tiivistyvässä rakenteessa pyöräily- ja kävelyolosuhteiden parantamisella. Täydennetään poikittaisia joukkoliikenteen runkoyhteyksiä ytimestä

4 lähtien, tuetaan edelleen seudun täydentymistä sisäänpäin. Laajennetaan ydinrakennetta uudella tiiviillä sormella kun tarve todella vaatii ja maankäytön kehittäminen mahdollistaa tehokkuuden. Taataan liikkumistarpeiden tyydyttäminen koko seudulla eri liikennemuotojen toimivalla roolituksella yhdyskuntarakenteen mukaan. Ratkaistaan tieliikenteessä ilmenevät ongelmat (joita strategian muut elementit eivät ratkaise). Varmistetaan seudun toimivuus ja kilpailukyky kaikkina aikoina. Varaudutaan kasvuun ja kustannustehokkaaseen laajenemiseen ottaen huomioon toimintaympäristön kehittyminen. Perusstrategia tarkentuu jatkovalmistelussa sekä osastrategioiden ja niissä kartoitettavien toimenpiteiden vaikuttavuusarvioiden perusteella. Osastrategiatarkastelut Osastrategiatarkasteluissa arvioidaan ja määritellään kehittämistoimenpiteitä HLJ 2015 luonnoksen valmistelun pohjaksi. Selvitykset ovat käynnistyneet syksyllä 2014 ja ne valmistuvat keväällä Liikkumisen palvelut ja ohjaus osastrategia toimii sateenvarjona liikenteen kysynnän hallinnan toimenpiteille. Erilaisten toimenpiteiden vaikuttavuutta pohditaan asiantuntijatyöpajoissa. Osastrategiassa kartoitettavilla potentiaalisimmilla toimenpiteillä ja toimenpidekonsepteilla pyritään vastaamaan sekä kulkumuotokohtaisiin että koko liikennejärjestelmää koskeviin haasteisiin. Kävelyn ja pyöräilyn osastrategiassa on analysoitu HLJ suunnitelman toteutumista, ulkomaisia esimerkkejä ja tehty analyyseja kävelyn ja pyöräilyn käytöstä seudun eri saavutettavuusalueilla. Työssä osoitetaan kävelyn ja pyöräilyn tärkeimmät seudulliset kehittämistarpeet. Joukkoliikennestrategiassa määritellään joukkoliikenteen kehittämisperiaatteet Helsingin seudulla sekä toimenpiteet, joilla voidaan varmistaa joukkoliikenteen kilpailukyky kulkumuodon valintatilanteessa. Työn ensimmäisessä vaiheessa on kuvattu joukkoliikenteen nykytilaa ja arvioitu HLJ 2011:n joukkoliikennestrategian toteutumista. Haasteena on, että useilla matkoilla henkilöautoliikenne on joukkoliikennettä kilpailukykyisempää. Ajoneuvo- ja tavaraliikenteen osastrategiassa määritellään ajoneuvoliikenteen verkolliset kehittämisperiaatteet ja toimenpiteet. Työn ensimmäisessä vaiheessa arvioidaan HLJ 2011:n toteutumista ajoneuvoja tavaraliikenteen näkökulmista. Tärkeää lähtökohta-aineistoa seudun logistiikan haasteista ja mahdollisuuksista on saatu työseminaarista, joka on järjestetty HSL:n, Uudenmaan liiton ja Uudenmaan

5 ELY-keskuksen yhteistyönä. Vaikutusten arviointi tukee suunnittelua HLJ suunnitelmasta tulee tehdä SOVA-lain mukainen vaikutusten arviointi. Suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnin (SOVA) päätavoitteena on edistää ympäristönäkökohtien huomioon ottamista ympäristöön merkittävästi vaikuttavassa suunnittelussa ja päätöksenteossa sekä edistää kansalaisten, yhteisöjen ja viranomaisten mahdollisuuksia osallistua suunnitteluun. HLJ 2015:n valmistelussa vaikutusten arviointi on olennainen osa koko valmisteluprosessia ja kehittämisstrategian laadintaa. Vaikutusten arvioinnin tärkeänä tavoitteena on tukea yhteistyötä liikennejärjestelmän ja maankäytön suunnittelussa. Sen johdosta vaikutuksia arvioidaan myös laajemmin maankäytön ja yhdyskuntataloudellisten vaikutusten osalta. HLJ:n vaikutusten arvioinnin ohjelmointi valmistui lokakuussa Vaikutuksia arvioidaan työn aikana kolmessa vaiheessa, josta viimeisin sisältää HLJ 2015 luonnoksen arvioinnin. Selvitykset ja tutkimukset taustoittavat valmistelua HLJ:n lähtökohtaselvityksiä hyödynnetään liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelussa sekä HLJ:n ja maankäyttösuunnitelman yhteistyöprosessissa. Vastaavasti maankäyttösuunnitelman valmistelussa tuotetut lähtökohdat ja tiedot ovat pohjana HLJ-työlle. Liikennetutkimukset ja ennusteet tukevat HLJ 2015 suunnitelman laadintaa merkittävällä tavalla sen eri vaiheissa. HLJ:n nykytilatarkastelu Nykytilatarkastelussa analysoidaan liikennejärjestelmän tilaa ja toimintaympäristöä sekä HLJ 2011:n kehittämisohjelman toteutumista. Liikennejärjestelmän kehittämisen keskeisiä haasteita ovat Helsingin seudun voimakas kasvu, yhdyskuntarakenteen hajautuminen, tie- ja katuverkon ruuhkautuminen, joukkoliikenteen kilpailukyvyn heikkeneminen, liikenneturvallisuus ja ympäristöhaitat sekä liikennejärjestelmän rahoituksen turvaaminen. Keskeiset HLJ 2011:n ja MAL-aiesopimuksen toimenpiteet etenevät seuraavasti: Maankäyttösuunnitelman ja HLJ 2015:n valmistelut etenevät yhteistyössä samassa tahdissa. Suurin osa MAL-aiesopimuksen liikenteen kehittämishankkeista etenee aikataulun mukaisesti. Aiesopimuskaudella aloitettavien liikennehankkeiden toteutus on alkanut tai rahoituspäätös on tehty lukuun ottamatta Helsingin ratapihan toiminnallista parantamista. Lisäksi Länsimetron liityntäliikenteen järjestelyille on varattu rahoitus. Aiesopimuskauden jälkeisten hankkeiden (Pisara-rata ja

6 Helsinki-Riihimäki rataosan palvelutason parantaminen, 2. vaihe) suunnittelu etenee aikataulussa. Aiesopimuksessa mainittujen hankkeiden suunnitteluvalmiutta seuraavalle aiesopimuskaudelle on edistetty, tosin Raide-Jokerin hankesuunnittelu odottaa valtion rahoituspäätöstä. KUHA-hankkeet saavat MAL-rahoitusta vuosille MAL-rahoituksen lisäksi myös muu perusväylänpidon rahoitustaso tulisi jatkossa varmistaa. Helsingin seudun pääväylä- ja ratainvestoinnit ovat kasvaneet vuosina voimakkaasti ja investointien painopiste on siirtynyt tie- ja katuverkosta rataverkolle Länsimetron ja Kehäradan rakentamisen vuoksi. Teiden ja pääkatujen investoinnit ovat olleet vuodesta 2007 alkaen laskussa, mutta investoinnit alempaan katuverkkoon ovat nousseet. Kunnat rahoittavat pääväyläverkon investointeja tällä hetkellä valtiota enemmän. Tämä johtuu osittain siitä, että kuntien rahoitus yhteishankkeissa on etupainotteista. Helsingin seudun alueen toimivaltaiset viranomaiset Helsingin seudun liikenne, Hyvinkää ja Uudenmaan ELY -keskus ovat määritelleet joukkoliikenteen palvelutason joukkoliikennelain edellyttämällä tavalla. HSL-alueen kunnat panostavat voimakkaasti joukkoliikenteen rahoitukseen. Vuonna 2012 kuntien subventio oli 202 miljoonaa euroa. Kuntaosuus oli 176 euroa/asukas. Joukkoliikenteen rahoitus on kasvanut myös muulla Helsingin seudulla. Liityntäpysäköinnin toteutuksen kustannus- ja vastuunjakoa on valmisteltu, ja se on mahdollista sisällyttää HLJ 2015 suunnitelmaan ja liikennejärjestelmäpäätökseen. Helsingin seudun liityntäpysäköintistrategia ja toimenpideohjelma hyväksyttiin HLJ-toimikunnassa. Liikennepoliittisten valintojen vaikutus suurilla pohjoismaisilla kaupunkiseuduilla (POLISE) Lokakuussa 2013 valmistuneessa POLISE-selvityksessä ( on tarkasteltu liikennepoliittisia valintoja ja niiden vaikutuksia pohjoismaisilla kaupunkiseuduilla. Selvityksessä on koottu ja analysoitu tietoa Kööpenhaminan, Oslon, Göteborgin, Tukholman ja Helsingin kaupunkiseutujen liikennepolitiikan tavoitteista, toteutuksesta ja vaikuttavuudesta. Selvityksen havaintojen perusteella esitetään johtopäätöksiä ja suosituksia Helsingin seudulle. Yleisinä kaupunkiseudun liikenteen ja maankäytön hyvinä periaatteina selvityksessä nostetaan esille: seudulliset ja laajaa hyväksyntää saavuttavat maankäytön ja liikenteen strategiset päätökset, tehokkaan rakentamisen keskittäminen raideliikenneyhteyksien läheisyyteen, yhteinen joukkoliikennealue koko kaupunkiseudun työssäkäyntialueella, eri rahoitusmahdollisuuksien hyödyntäminen liikennejärjestelmän kehittämisessä, keskustamaisten alueiden rauhoittaminen autoliikenteeltä

7 sekä hinnoittelun ja sääntelyn rooli tavoitteiden saavuttamisessa. Helsingin seudun liikenteen ja maankäytön suunnitteluprosessin kehittämiseksi esitetään, että HLJ-prosessin, suunnitelman ja aiesopimuksen sitovuutta tulee vahvistaa, seudullisen toimijan tulisi vastata vahvemmin liikenteen ja maankäytön kysymyksistä, seudun joukkoliikennealueen tulisi laajentua, valtion roolia seudun liikenteen ja maankäytön kehittämisessä tulisi vahvistaa, HLJ-suunnitelmassa tulisi huomioida rahoitusnäkökulmat paremmin ja että päätöksenteon tukena tarvitaan enemmän laaja-alaista vaikutus- ja vaikuttavuustietoa. HLJ 2015:n tulevaisuus- ja rahoitustasotarkastelut (TUURI) Elokuussa 2013 valmistuneessa TUURI-selvityksessä ( on arvioitu, miten liikennejärjestelmäsuunnittelun toimintaympäristö voi tulevaisuudessa muuttua ja millaiset tekijät ja valinnat tähän vaikuttavat. Selvityksessä on muodostettu neljä toisistaan poikkeavaa tulevaisuuskuvaa (skenaariota), jotka perustuvat erilaisiin talous- ja väestönkasvuun sekä käyttäytymismuutoksiin. Tulevaisuuskuvissa on tarkasteltu liikennejärjestelmän rahoitusta ja sen painopisteitä sekä yhdyskuntarakenteessa tapahtuvia muutoksia. Liikenteen julkisen rahoituksen supistumiseen ainakin suhteessa seudun kasvavaan väestömäärään on syytä varautua. Jos väestö kasvaa ja yhdyskuntarakenne laajenee, joukkoliikennepalvelujen sekä liikenneverkon kunnossapidon rahoituksen tarpeet kasvavat ja mahdollisuudet uusiin väyläinvestointeihin kaventuvat. Tällöin tarvitaan pieniä, tehokkaita toimia ja sellaista liikennepolitiikkaa, joka hillitsee sekä investointien tarvetta että käyttömenojen kasvua. Seudun kasvaessa tarvitaan myös isoja liikenneinvestointeja. Uusia liikennejärjestelmän rahoituslähteitä onkin selvitettävä aktiivisesti. HLJ 2011:n kärkihankkeet palvelevat lähivuosina hyvin eri skenaarioiden kehityspolkuja lukua varten tarvitaan kuitenkin uutta näkemystä liikennejärjestelmän ylläpidon ja kehittämisen painopisteistä kasvavalla Helsingin seudulla. Liikkumistutkimuksen tulokset Syksyllä 2012 toteutetussa liikkumistutkimuksessa selvitettiin Helsingin seudun 14 kunnan asukkaiden liikkumistottumuksia. Keskeiset tulokset julkaistiin alkusyksystä ja laaja raportti julkaistaan vuoden 2013 julkaisusarjassa. Tutkimusaineistoa hyödynnettiin myös liikenne-ennustemallien päivittämisessä. Joukkoliikenteen osuus on kasvanut lähes kaikissa Helsingin seudun kunnissa, työ- ja vapaa-ajan matkoilla, naisten ja miesten keskuudessa sekä useimmissa ikäryhmissä. Erityisesti espoolaiset nuoret (18 29 vuotiaat) ovat lisänneet merkittävästi joukkoliikenteen käyttöä. Samoin vuotiaat helsinkiläiset ja vantaalaiset ovat lisänneet voimakkaasti joukkoliikenteen käyttöä. Sen sijaan yli 65-vuotiaat ovat valinneet joka alueella henkilöauton joukkoliikenteen sijasta aiempaa useammin. Miehet ottavat naisia kiinni joukkoliikenteen käytössä, mutta naiset käyttävät silti

8 edelleen joukkoliikennettä selvästi miehiä enemmän. Joukkoliikenteen lisäksi myös jalankulun ja pyöräilyn suosio erityisesti pääkaupunkiseudun kunnissa on kasvanut. Joukkoliikenteen osuus pääkaupunkiseudulla joukkoliikenteellä tai henkilöautoilla tehdyistä matkoista on vuonna 2012 ensimmäisen kerran vuodesta 1966 alkaneessa aikasarjassa kasvanut, 43 prosenttiin (2008: 42 %). Jakeluliikenteen GPS-tutkimus Tutkimuksessa kerättiin tietoja jakeluliikenteen toimivuudesta, reittien muodostumisesta sekä jakelukuljetusten luonteesta Helsingin seudulla. Tuloksia analysoidaan paraikaa ja ne raportoidaan alkuvuodesta Logistiikka-alueiden ja Vuosaaren sataman tavara-autoliikenteen tutkimuskokonaisuus Tutkimuksessa selvitettiin 16 logistisen solmukohdan tavara-autoliikenteen määrää ja suuntautumista Helsingin seudulla. Kaikki tutkimusaineistot on juuri saatu käyttöön ja niiden analysointi ja raportointi valmistuvat vuoden 2014 puolella. HLJ-barometri HLJ-barometri on kysely, jossa selvitettiin seudun asukkaiden asenteita ja mielipiteitä liikennejärjestelmän kehittämisestä. Raportti ja tiivistelmä julkaistaan HSL:n nettisivuilla tämän vuoden aikana. Jatkossa barometri on tavoitteena toistaa määräajoin esimerkiksi joka 4. vuosi. Kysely osoitti, että HLJ 2011:n tavoitteet saavat laajan kannatuksen. Vastanneet kannattivat vahvasti muun muassa päästöjen ja liikennemelun vähentämistä sekä asuntojen, palvelujen ja työpaikkojen sijoittamista hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrelle. Valtaosa vastaajista haluaisi, että joukkoliikennettä kehitetään nykyistä enemmän. Seuraavaksi tärkeimmäksi kehityskohteeksi nähdään pyöräilyreitit ja olosuhteet. Tutkimusten ja ennusteiden jatkotyöt Syksyn 2013 liikennetutkimusten kenttätöiden valmistuttua pääpaino tulee olemaan tutkimusaineistojen analysoinnissa, mikä tuottaa suuren määrän kuvailevaa tietoa sekä henkilö- että tavaraliikenteen nykytilasta. Myös liikenne-ennustemalli saadaan päivitettyä HLJ:n käyttöön, henkilöliikenteen osalta päivitys tehtiin syksyllä 2013 ja tavaraliikenteen osalta tehdään keväällä HLJ 2015:n jatkovalmistelu ja päätöksenteko HLJ 2015 suunnitelman sisältö muodostetaan vuoden 2014 aikana, joten suunnitelman valmistelu on tällöin aktiivisimmassa vaiheessa ja se sisältää paljon suunnittelu- ja arviointityötä, valmisteluyhteistyötä maankäyttösuunnitelman kanssa sekä vuorovaikutusta yleisön ja sidosryhmien kanssa. HSL:n hallitus ja KUUMA-johtokunta pidetään ajan tasalla liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelun keskeisistä vaiheista.

9 HLJ 2015 projektin ja maankäyttösuunnitelman valmistelun yhteistyönä järjestetään: Avoin yleisötilaisuus iltatilaisuutena Heurekassa Helsingin seudun luottamushenkilöiden iltaseminaari Järvenpäätalossa. Vaikutusten arviointi tukee valmistelua koko suunnitteluprosessin ajan ja se toteutetaan yhteistyössä maankäyttösuunnitelman kanssa. Liikenteen kokonaisuus jalostuu HLJ 2015 luonnokseksi alkusyksyllä 2014 yhtä aikaa maankäyttösuunnitelmaluonnoksen kanssa. HSL:n hallitus pyytää HLJ luonnoksesta ja sen ympäristöselostuksesta (SOVA) lausunnot ja kannanotot (HSL-kunnat, KUUMA-kunnat, LVM, YM, Liikennevirasto Uudenmaan ELY-keskus, Uudenmaan liitto, HSY sekä muut sidosryhmät ja osapuolet, jotka haluavat antaa kannanoton). HSL:n hallitus tekee liikennejärjestelmäpäätöksen liikennejärjestelmäluonnokseen ja siitä saatuihin lausuntoihin ja kannanottoihin perustuen alkuvuonna Hallitus lähettää liikennejärjestelmäpäätöksen KUUMA-kunnille ja esittää niille suunnitelman hyväksymistä ja toteutuksen aiesopimuksen valmistelua. Ehdotus (SR) Käsittely Päätös Hallitus päättää merkitä asian tiedoksi. HSL:n hallitus lähettää HLJ 2015:n valmistelun tilannekatsauksen tiedoksi KUUMA -johtokunnalle Osaston johtaja Sini Puntanen selosti asiaa. Hallituksen jäsen Janne Tähtikunnas poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana. Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen.

Käsitellään Hese- kuntajohtajakokouksessa ja HSYK-kokouksessa

Käsitellään Hese- kuntajohtajakokouksessa ja HSYK-kokouksessa Käsitellään Hese- kuntajohtajakokouksessa 14.11.2013 ja HSYK-kokouksessa 26.11.2013 HELSINGIN SEUDUN YHTEISEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMAN (MASU) JA HLJ 2015 TILANNEKATSAUS 1. Helsingin seudun maankäyttösuunnitelman

Lisätiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 2015) lähtökohdat

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 2015) lähtökohdat seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 2015) lähtökohdat Luottamushenkilöiden seminaari, Aulanko 5.-6.9.2013 Suvi Rihtniemi, toimitusjohtaja Sini Puntanen, liikennejärjestelmäosaston johtaja seudun

Lisätiedot

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen seurantakokous 2.5.2013

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen seurantakokous 2.5.2013 Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen seurantakokous 2.5.2013 Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen seuranta Aiesopimuskauden ensimmäinen seurantaraportti on koottu Seurattavat

Lisätiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmän HLJ 2015 valmistelun tilanne

Helsingin seudun liikennejärjestelmän HLJ 2015 valmistelun tilanne Helsingin seudun liikennejärjestelmän HLJ 2015 valmistelun tilanne Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi, HSYK 26.11.2013 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä MAL-VISIO (luonnos) (HLJ-toimikunta ja MAL-neuvottelukunta

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA HLJ 2015:N PUITEOHJELMA

HELSINGIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA HLJ 2015:N PUITEOHJELMA Hallitus 138 02.10.2012 HELSINGIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA HLJ 2015:N PUITEOHJELMA 337/07/70/700/2012 hall 138 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja Suoma

Lisätiedot

Joukkoliikenne ja taloudelliset ohjauskeinot

Joukkoliikenne ja taloudelliset ohjauskeinot Joukkoliikenne ja taloudelliset ohjauskeinot Älykäs ja oikeudenmukainen autoilu -seminaari 15.10.2013 Suvi Rihtniemi, toimitusjohtaja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Lisätiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2011 22.4.2010 Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne Liikennejärjestelmäsuunnitelmat Neljä Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelmaa (PLJ

Lisätiedot

24.10.2014 LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMAN, ASUNTOSTRATEGIAN JA LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAN (HLJ 2015) -LUONNOKSISTA

24.10.2014 LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMAN, ASUNTOSTRATEGIAN JA LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAN (HLJ 2015) -LUONNOKSISTA LAUSUNTOPYYNTÖ Dnro 479/07/70/700/2014 24.10.2014 LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMAN, ASUNTOSTRATEGIAN JA LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAN (HLJ 2015) -LUONNOKSISTA Luonnokset Helsingin

Lisätiedot

Case Metropolialue MAL-verkosto 2.10.2014

Case Metropolialue MAL-verkosto 2.10.2014 Case Metropolialue MAL-verkosto 2.10.2014 Mari Randell, Helsingin kaupunki, asunto-ohjelmapäällikkö 3.10.2014 1 Helsingin seudun maankäyttösuunnitelma, MASU 2050 Helsingin seudun asuntostrategia 2025 Helsingin

Lisätiedot

HLJ 2015 valmistelu. Kuuma-johtokunta 16.4.2014 Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi, Osaston johtaja Sini Puntanen. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

HLJ 2015 valmistelu. Kuuma-johtokunta 16.4.2014 Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi, Osaston johtaja Sini Puntanen. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HLJ 2015 valmistelu Kuuma-johtokunta 16.4.2014 Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi, Osaston johtaja Sini Puntanen Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Helsingin seudun maankäyttösuunnitelman ja liikennejärjestelmäsuunnitelman

Lisätiedot

HSL:n tavaraliikennetutkimusten tulosseminaari 3.4.2014

HSL:n tavaraliikennetutkimusten tulosseminaari 3.4.2014 HSL:n tavaraliikennetutkimusten tulosseminaari 3.4.2014 Suvi Rihtniemi HSL:n toimitusjohtaja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL liikuttaa meitä kaikkia HSL tarjoaa kattavat liikkumismahdollisuudet

Lisätiedot

Maankäyttölautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus

Maankäyttölautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Maankäyttölautakunta 143 03.12.2014 Kunnanhallitus 350 15.12.2014 Kunnanhallitus 145 25.05.2015 Ehdotus Mäntsälän kunnan lausunnoksi Helsingin seudun yhteisestä maankäyttösuunnitelma 2050 -luonnoksesta,

Lisätiedot

Tavaraliikenne HLJ 2015:n valmistelussa. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Tavaraliikenne HLJ 2015:n valmistelussa. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Tavaraliikenne HLJ 2015:n valmistelussa Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Mikä on HLJ? Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ) on seudullisen liikennepolitiikan tahtotila. Tavoitteena

Lisätiedot

Helsingin seudun yhteinen maankäyttösuunnitelma ja liikennejärjestelmäsuunnitelma

Helsingin seudun yhteinen maankäyttösuunnitelma ja liikennejärjestelmäsuunnitelma Helsingin seudun yhteinen maankäyttösuunnitelma ja liikennejärjestelmäsuunnitelma 12.11.2013 Koordinointiryhmä 28.11.2013 1 Helsingin seudun yhteinen maankäyttösuunnitelma ja liikennejärjestelmäsuunnitelma

Lisätiedot

HLJ 2015 SUUNNITELMALUONNOKSEN JA ARVIOINTISELOSTUKSEN (SOVA) LÄHETTÄMINEN LAUSUNNOLLE

HLJ 2015 SUUNNITELMALUONNOKSEN JA ARVIOINTISELOSTUKSEN (SOVA) LÄHETTÄMINEN LAUSUNNOLLE Hallitus 150 21.10.2014 HLJ 2015 SUUNNITELMALUONNOKSEN JA ARVIOINTISELOSTUKSEN (SOVA) LÄHETTÄMINEN LAUSUNNOLLE 337/07.70.700/2012 Hallitus 150 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston

Lisätiedot

Maankäyttösuunnitelma MASU ja liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ Yleisötilaisuus 1.4. Heurekassa

Maankäyttösuunnitelma MASU ja liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ Yleisötilaisuus 1.4. Heurekassa Maankäyttösuunnitelma MASU ja liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015 Yleisötilaisuus 1.4. Heurekassa Yleisötilaisuus 1.4. klo 18-20 Tilaisuuden puheenjohtaja: Suvi Rihtniemi klo 18.00 Tilaisuuden avaus,

Lisätiedot

Liikennejärjestelmän ja seudullisen suunnittelun keinot ilmastotavoitteita vauhdittamassa

Liikennejärjestelmän ja seudullisen suunnittelun keinot ilmastotavoitteita vauhdittamassa Liikennejärjestelmän ja seudullisen suunnittelun keinot ilmastotavoitteita vauhdittamassa KAUPUNKISUUNNITTELULLA PAREMPAA ILMANLAATUA JA ILMASTOA, HSY 18.1.2018 Osaston johtaja Sini Puntanen, HSL Helsingin

Lisätiedot

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen seuranta

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen seuranta Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen seuranta Seurantakatsaus 21.11.2014 Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen seuranta Yhteenveto Maankäyttö ja asuminen Helsingin seudulla

Lisätiedot

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen seuranta

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen seuranta Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen seuranta Seurantakatsaus 25.11.2013 1 Asuntotuotantotarpeeseen vastaaminen, kaavoitus Kaavoitus Alueittain seurantajaksolla 1.1.2012-1.8.2013

Lisätiedot

Katsaus Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumiseen

Katsaus Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumiseen Tiivistelmä Helsingin seudun MAL-seurannasta, 21.11.2014 Katsaus Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumiseen Valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma. 3.10.2013 Riitta Murto-Laitinen Erkki Vähätörmä

Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma. 3.10.2013 Riitta Murto-Laitinen Erkki Vähätörmä Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma 3.10.2013 Riitta Murto-Laitinen Erkki Vähätörmä Mikä on liikennejärjestelmäsuunnitelma ja miksi sitä tehdään? Liikennejärjestelmä sisältää liikenteen kokonaisuuden,

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN YHTEINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA -MASU

HELSINGIN SEUDUN YHTEINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA -MASU 29.4.2013 HELSINGIN SEUDUN YHTEINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA -MASU Suunnittelualue 1,3 miljoonaa asukasta (2012) 0,7 miljoonaa työpaikkaa (2010) 0,7 miljoonaa asuntoa (2011) 29.4.2013 Yhteinen maankäyttösuunnitelma

Lisätiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2015) luonnos

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2015) luonnos Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2015) luonnos Luottamushenkilöseminaari 26.8.2014 Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Liikenteen tavoitteet (HLJ-toimikunta

Lisätiedot

Helsingin seudun maankäyttösuunnitelma 2050 Helsingin seudun asuntostrategia 2025 20.5.2015 1

Helsingin seudun maankäyttösuunnitelma 2050 Helsingin seudun asuntostrategia 2025 20.5.2015 1 Helsingin seudun maankäyttösuunnitelma 2050 Helsingin seudun asuntostrategia 2025 20.5.2015 1 Helsingin seudun yhteinen maankäyttösuunnitelma ja liikennejärjestelmäsuunnitelma Valtion ja Helsingin seudun

Lisätiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Liikennetutkimus LITU 2008 Tutkimusalue ja haastattelumäärät Matkaluku asuinalueittain koko tutkimusalueella Matkaa/ hlö/ vrk 3,60 3,00 2,40 1,80 1,20 0,60

Lisätiedot

Katsaus Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumiseen

Katsaus Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumiseen Tiivistelmä Helsingin seudun MAL-seurannasta, 25.11.2014 Katsaus Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumiseen Valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus

Lisätiedot

Hannu Penttilä MAL-neuvottelukunnan puheenjohtaja Helsingin seudun MAL-visio 2050

Hannu Penttilä MAL-neuvottelukunnan puheenjohtaja Helsingin seudun MAL-visio 2050 Hannu Penttilä MAL-neuvottelukunnan puheenjohtaja Helsingin seudun MAL-visio 2050 Visiosta strategisiin linjauksiin ja edelleen eteenpäin 1 Miten yhteinen visio syntyi Ideakilpailu 2007 Kansainvälinen

Lisätiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2011) Suoma Sihto

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2011) Suoma Sihto Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2011) Suoma Sihto 5.11.2009 HLJ 2011 -suunnitelma Laadintaprosessi ja aikataulu Syyskuu 2009 HLJ 2011:n puiteohjelma, YTV:n hallitus 13.6.2008 Liikennejärjestelmäsuunnitelmat

Lisätiedot

Liikenteen tavoitteet

Liikenteen tavoitteet HLJ 2015 -liikennejärjestelmäsuunnitelmaluonnos Sini Puntanen 1 Liikenteen tavoitteet Saavutettavuus sujuvuus Matka- ja kuljetusketjut ovat sujuvia ja luotettavia lähelle ja kauas. Joukkoliikenteen kilpailukyky

Lisätiedot

MAL 2019 puiteohjelman valmistelu, liikenneasiat

MAL 2019 puiteohjelman valmistelu, liikenneasiat MAL 2019 puiteohjelman valmistelu, liikenneasiat HSYK 11.10.2016 Ennakkoaineisto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Lähtökohdat puiteohjelman laatimiseen Edellisen MAL-suunnittelukierroksen jälkiarviointi,

Lisätiedot

Helsingin seudun MAL suunnittelu

Helsingin seudun MAL suunnittelu Helsingin seudun MAL 2019 -suunnittelu MAL 2019 mikä se on? Maankäytön, asumisen ja liikenteen seudullinen suunnitelma, jossa kuvataan, miten seutua pitäisi kehittää vuosina 2019 2050. Suunnitelmaa valmistelevat

Lisätiedot

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen seuranta

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen seuranta Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen seuranta PÄÄKAUPUNKISEUDUN NEUVOTTELUKUNTA 26.4.2013 HELSINKI Aiesopimuksen seuranta Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen

Lisätiedot

MAL puiteohjelma

MAL puiteohjelma KUUMA-johtokunta 7.2.2017-4 - Liite 4e MAL 2019 -puiteohjelma KUUMA-komissio 20.1.2017 MAL 2019 -puiteohjelman sisältö Puiteohjelman tarkoitus MAL 2019 -puiteohjelmassa on kuvattu Helsingin seudun maankäytön,

Lisätiedot

Joukkoliikenne liikennejärjestelmän runkona: HLJ 2015 ja MAL-sopimusmenettely

Joukkoliikenne liikennejärjestelmän runkona: HLJ 2015 ja MAL-sopimusmenettely Joukkoliikenne liikennejärjestelmän runkona: HLJ 2015 ja MAL-sopimusmenettely Paikallisliikennepäivät 17.-18.9.2015 Jyväskylä Osaston johtaja Sini Puntanen Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Esityksen

Lisätiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015 Jatkotyöt

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015 Jatkotyöt Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015 Jatkotyöt KUUMA-johtokunta 23.9.2015 Osaston johtaja Sini Puntanen Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HLJ 2015 -linjaukset viitoittavat tietä

Lisätiedot

Helsingin liikkumisen kehittämisohjelma

Helsingin liikkumisen kehittämisohjelma Helsingin liikkumisen kehittämisohjelma RIL Liikennesuunnittelun kehittyminen Helsingissä 25.9.2014 00.0.2008 Esitelmän pitäjän nimi Liikennejärjestelmällä on ensisijassa palvelutehtävä Kyse on ennen kaikkea

Lisätiedot

Keski-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelma

Keski-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelma 1 Keski-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelma Työohjelman esittely 3.8.2011 2 Suunnitelman tausta ja rooli Edellinen liikennejärjestelmäsuunnitelma valmistui vuonna 2004 Toimintaympäristön muutokset (mm.

Lisätiedot

HSL OTE TARKASTAMATTOMASTA PÖYTÄKIRJASTA. Hallitus 44 29.03.2011 HLJ 2011 - LIIKENNEJÄRJESTELMÄPÄÄTÖS 2080/00101101212010.

HSL OTE TARKASTAMATTOMASTA PÖYTÄKIRJASTA. Hallitus 44 29.03.2011 HLJ 2011 - LIIKENNEJÄRJESTELMÄPÄÄTÖS 2080/00101101212010. HSL OTE TARKASTAMATTOMASTA PÖYTÄKIRJASTA Hallitus 44 29.03.2011 HLJ 2011 - LIIKENNEJÄRJESTELMÄPÄÄTÖS 2080/00101101212010 Hallitus 44 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja

Lisätiedot

LAUSUNTO LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖLLE KOSKIEN OIKEUDENMUKAISTA JA ÄLYKÄSTÄ LIIKENNETTÄ SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTIA

LAUSUNTO LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖLLE KOSKIEN OIKEUDENMUKAISTA JA ÄLYKÄSTÄ LIIKENNETTÄ SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTIA Hallitus 78 15.04.2014 LAUSUNTO LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖLLE KOSKIEN OIKEUDENMUKAISTA JA ÄLYKÄSTÄ LIIKENNETTÄ SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTIA 201/00.02.020/2012 Hallitus 78 Esittelijä Toimitusjohtaja

Lisätiedot

MASU , ASTRA ja HLJ jälkiarviointi

MASU , ASTRA ja HLJ jälkiarviointi MASU 2050 -, ASTRA 2025 - ja HLJ 2015 - jälkiarviointi Henrik Helenius, liikennesuunnittelija / KUUMA-seutu KUUMA-johtokunta 9.3.2016 Jälkiarvioinnin toteutus MASU 2050 -, ASTRA 2025 - ja HLJ 2015 -yhteisvalmistelua

Lisätiedot

Mitä liikenneasioita seurataan MAL-sopimuksissa 25.3.2013

Mitä liikenneasioita seurataan MAL-sopimuksissa 25.3.2013 Mitä liikenneasioita seurataan MAL-sopimuksissa 25.3.2013 Tähänastisia seurantakohteita: Tampereella seurattiin indikaattoreita ja pari hanketta Kaupunkiseudun aiesopimus 2011-2012 Kulkutapajakauman kehitys

Lisätiedot

Hallitus MAL 2019 SUUNNITTELUN TILANNEKATSAUS 59/ /2017. Hallitus 86

Hallitus MAL 2019 SUUNNITTELUN TILANNEKATSAUS 59/ /2017. Hallitus 86 Hallitus 86 13.06.2017 MAL 2019 SUUNNITTELUN TILANNEKATSAUS 59/08.00.00.00/2017 Hallitus 86 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelijat Osastonjohtaja Sini Puntanen, p. 040 501 3362, ryhmäpäällikkö

Lisätiedot

Helsingin seudun Maankäyttösuunnitelma MASU 2050 ja Asuntostrategia

Helsingin seudun Maankäyttösuunnitelma MASU 2050 ja Asuntostrategia Helsingin seudun Maankäyttösuunnitelma MASU 2050 ja Asuntostrategia 2025 21.10.2014 1 Helsingin seudun maankäyttösuunnitelman, asuntostrategian ja liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelun eteneminen

Lisätiedot

http://billingsgazette.com/entertainment/enjoy/501blog/article_134369c7-5022-5b5e-b019-018d0f39a613.html Liikennejärjestelmänäkökulma liikkumisen ohjauksen seudulliseen yhteistyöhön LIVE-tilaisuus 18.4.2012

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen integrointi liikennejärjestelmätyöhön

Liikkumisen ohjauksen integrointi liikennejärjestelmätyöhön Liikkumisen ohjauksen integrointi liikennejärjestelmätyöhön Anders Jansson, Tytti Viinikainen, Tapani Touru (HSL) LIVE-verkostotilaisuus 19.11.2013 Liikkumisen ohjaus osana liikennepolitiikkaa Liikkumisen

Lisätiedot

LAUSUNTO UUDENMAAN ELY-KESKUKSELLE TIENPIDON JA LIIKENTEEN SUUNNITELMASTA

LAUSUNTO UUDENMAAN ELY-KESKUKSELLE TIENPIDON JA LIIKENTEEN SUUNNITELMASTA Hallitus 131 11.09.2012 LAUSUNTO UUDENMAAN ELY-KESKUKSELLE TIENPIDON JA LIIKENTEEN SUUNNITELMASTA 2013-2016 258/07/70/700/2012 hall 131 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja

Lisätiedot

Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmätyö työryhmä

Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmätyö työryhmä Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmätyö työryhmä 6.11.2012 Liikennejärjestelmäsuunnitelman käynnistäminen 1. Aiempi LJ-suunnitteluhistoria 2. Perusteet/tarve suunnittelun käynnistämiselle MAL-aiesopimus

Lisätiedot

UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVAN VALMISTELUTILANNE. Helsingin seudun yhteistyökokous Pekka Normo, kaavoituspäällikkö

UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVAN VALMISTELUTILANNE. Helsingin seudun yhteistyökokous Pekka Normo, kaavoituspäällikkö UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVAN VALMISTELUTILANNE Helsingin seudun yhteistyökokous 5.11.2009 Pekka Normo, kaavoituspäällikkö Maakuntakaava Yleispiirteinen suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta ja alueiden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/ (7) Yleisten töiden lautakunta Ko/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/ (7) Yleisten töiden lautakunta Ko/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2013 1 (7) 343 Yleisten töiden lautakunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2014-2017

Lisätiedot

Näkymiä KUUMA-alueen kehittämiseen. Kimmo Behm 14.10.2010

Näkymiä KUUMA-alueen kehittämiseen. Kimmo Behm 14.10.2010 Näkymiä KUUMA-alueen kehittämiseen Kimmo Behm 14.10.2010 KUUMA-yhteistyön painopisteet 1. Seudun kilpailukyky ja vetovoima Tavoitteena kilpailukykyiset ja helposti saavutettavissa olevat yritykset ja yhteisöt,

Lisätiedot

Katsaus Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumiseen Aiesopimussihteeristö 25.11.2013

Katsaus Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumiseen Aiesopimussihteeristö 25.11.2013 Katsaus Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumiseen Aiesopimussihteeristö 25.11.2013 Valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus 2012 2015 allekirjoitettiin

Lisätiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2011-luonnos HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2011-luonnos HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2011-luonnos 26.10.2010 HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Liikennejärjestelmäsuunnitelmat Neljä Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelmaa

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Keski-Uudenmaan kuntien ja Uudenmaan ELY-keskuksen henkilöliikenneselvityksestä ja joukkoliikenteen palvelutasomäärittelystä

Lausuntopyyntö Keski-Uudenmaan kuntien ja Uudenmaan ELY-keskuksen henkilöliikenneselvityksestä ja joukkoliikenteen palvelutasomäärittelystä Lausuntopyyntö Keski-Uudenmaan kuntien ja Uudenmaan ELY-keskuksen henkilöliikenneselvityksestä ja joukkoliikenteen palvelutasomäärittelystä KUUMA-johtokunta 5.10.2016 / Jukka-Matti Laakso Joukkoliikenteen

Lisätiedot

SEURANTA JA INDIKAATTORIT KESTÄVÄSSÄ KAUPUNKILIIKENTEESSÄ Seuranta osana MAL-aiesopimuksia. Kaisa Mäkelä Ympäristöministeriö 16.9.

SEURANTA JA INDIKAATTORIT KESTÄVÄSSÄ KAUPUNKILIIKENTEESSÄ Seuranta osana MAL-aiesopimuksia. Kaisa Mäkelä Ympäristöministeriö 16.9. SEURANTA JA INDIKAATTORIT KESTÄVÄSSÄ KAUPUNKILIIKENTEESSÄ Seuranta osana MAL-aiesopimuksia Kaisa Mäkelä Ympäristöministeriö 16.9.2015 MAL aiesopimusmenettely PARAS-hanke, pääministeri Kataisen hallitusohjelma

Lisätiedot

YHTEISET LÄHTÖKOHDAT JA SUUNNITELMAT TIIVISTETYSTI

YHTEISET LÄHTÖKOHDAT JA SUUNNITELMAT TIIVISTETYSTI YHTEISET LÄHTÖKOHDAT JA SUUNNITELMAT TIIVISTETYSTI HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA 2050, MASU 2050 HELSINGIN SEUDUN ASUNTOSTRATEGIA 2025 HELSINGIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA, HLJ 2015

Lisätiedot

Juhlaseminaari 9.2.2010. Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne

Juhlaseminaari 9.2.2010. Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne Juhlaseminaari 9.2.2010 Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne Miksi seudullinen liikenneorganisaatio? 1. Toimiva liikennejärjestelmä on seudun kansainvälinen kilpailuvaltti. 2. Helsingin seudun

Lisätiedot

VALTION JA HELSINGIN SEUDUN KUNTIEN VÄLINEN SOPIMUS SUURTEN INFRAHANKKEIDEN TUKEMISEKSI JA ASUMISEN EDISTÄMISEKSI (Neuvottelutulos 25.8.

VALTION JA HELSINGIN SEUDUN KUNTIEN VÄLINEN SOPIMUS SUURTEN INFRAHANKKEIDEN TUKEMISEKSI JA ASUMISEN EDISTÄMISEKSI (Neuvottelutulos 25.8. VALTION JA HELSINGIN SEUDUN KUNTIEN VÄLINEN SOPIMUS SUURTEN INFRAHANKKEIDEN TUKEMISEKSI JA ASUMISEN EDISTÄMISEKSI (Neuvottelutulos 25.8.2014) Matti Vatilo 26.8.2014 Hallitusohjelma 24.6.2014 Helsingin

Lisätiedot

Hallitus 161 19.11.2013 LAUSUNTO UUDENMAAN LIITOLLE UUSIMAA -OHJELMASTA JA SEN YMPÄRISTÖSELOSTUKSESTA 374/07/70/700/2013.

Hallitus 161 19.11.2013 LAUSUNTO UUDENMAAN LIITOLLE UUSIMAA -OHJELMASTA JA SEN YMPÄRISTÖSELOSTUKSESTA 374/07/70/700/2013. Hallitus 161 19.11.2013 LAUSUNTO UUDENMAAN LIITOLLE UUSIMAA -OHJELMASTA JA SEN YMPÄRISTÖSELOSTUKSESTA 374/07/70/700/2013 Hallitus 161 Esittelijä Valmistelija Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja

Lisätiedot

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TIIVISTELMÄT SUUNNITELMISTA

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TIIVISTELMÄT SUUNNITELMISTA SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TIIVISTELMÄT SUUNNITELMISTA HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA 2050, MASU 2050 HELSINGIN SEUDUN ASUNTOSTRATEGIA 2025 HELSINGIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA, HLJ

Lisätiedot

CASE RUUHKAMAKSUT. Kaisa Leena Välipirtti. Paremman sääntelyn päivä 25.11.2010

CASE RUUHKAMAKSUT. Kaisa Leena Välipirtti. Paremman sääntelyn päivä 25.11.2010 CASE RUUHKAMAKSUT Kaisa Leena Välipirtti Paremman sääntelyn päivä 25.11.2010 Tienkäyttömaksuista Käyttäjäperusteisista liikenteen hinnoittelumalleista ja älykkäistä tiemaksujärjestelmistä maininta hallitusohjelmassa

Lisätiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015 Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015 KUUMA-johtokunta 5.3.2015 Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi, osaston johtaja Sini Puntanen Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Helsingin seudun

Lisätiedot

Helsingin seudun MAL suunnittelu. MAL kick off Finlandia-talo

Helsingin seudun MAL suunnittelu. MAL kick off Finlandia-talo Helsingin seudun MAL 2019 -suunnittelu MAL 2019 -kick off 15.2.2017 Finlandia-talo Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnittelu on kehittynyt vaiheittain Maankäytön ja asumisen seudullista suunnittelua

Lisätiedot

Liikkumistutkimuksen tulokset

Liikkumistutkimuksen tulokset Liikkumistutkimuksen tulokset Lehdistötilaisuus Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Pääkaupunkiseudun asukkaiden liikkumistottumukset: tehtyjen matkojen määrä ja joukkoliikenteen osuus pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

HLJ luonnoksen valmistelu

HLJ luonnoksen valmistelu HLJ 2015 -luonnoksen valmistelu HSYK 13.5.2014 Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Liikenteen tavoitteet - MAL-visiosta ja tavoitteista johdettu Saavutettavuus sujuvuus

Lisätiedot

Liikennejärjestelmäsuunnittelu

Liikennejärjestelmäsuunnittelu Liikennejärjestelmäsuunnittelu 2013 5.12.2012 Varsinais-Suomen suunnittelu 2013 1. Maakuntasuunnitelman tarkistus 2. Maakuntaohjelman tarkistus 3. Varsinais-Suomen liikennestrategian päivitys 4. Turun

Lisätiedot

Maakuntahallitus 164 08.12.2014

Maakuntahallitus 164 08.12.2014 Maakuntahallitus 164 08.12.2014 Lausunto Helsingin seudun yhteisestä maankäyttösuunnitelma 2050 -luonnoksesta, asuntostrategia 2025 -luonnoksesta ja liikennejärjestelmäsuunnitelma 2015 (HLJ 2015) -luonnoksesta

Lisätiedot

Saavutettavuusanalyysit Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen valmistelussa

Saavutettavuusanalyysit Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen valmistelussa Saavutettavuusanalyysit Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen valmistelussa 29.3.2012 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Saavutettavuus joukkoliikenteellä, kävellen tai pyörällä 2008 Vyöhyke: I II III

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Sini Puntanen p , ryhmäpäällikkö Johanna Vilkuna p

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Sini Puntanen p , ryhmäpäällikkö Johanna Vilkuna p Hallitus 32 03.03.2015 HLJ 2015 -LIIKENNEJÄRJESTELMÄPÄÄTÖS 479/07.70.700/2014 Hallitus 32 Esittelijä Valmistelija Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Sini Puntanen p. 040 501 3362, ryhmäpäällikkö

Lisätiedot

Aiesopimus Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (PLJ 2007) toteutuksesta

Aiesopimus Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (PLJ 2007) toteutuksesta Aiesopimus Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (PLJ 2007) toteutuksesta Lisätietoja: Pääkaupunkiseudun liikenneneuvottelukunta Sihteeristö Petri Jalasto, puhelin (09) 160 28509, petri.jalasto@mintc.fi

Lisätiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015 20.2.2015 Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015 Raporttiluonnos HSL:n hallituksen 3.3.2015 kokousta varten - Kuvia ja taulukoita viimeistellään visuaalisesti lopullista hyväksyttyä raporttia

Lisätiedot

Helsingin seudun Maankäyttösuunnitelma MASU ja Asuntostrategia

Helsingin seudun Maankäyttösuunnitelma MASU ja Asuntostrategia Helsingin seudun Maankäyttösuunnitelma MASU ja Asuntostrategia 2025 27.8.2014 1 Helsingin seudun maankäyttösuunnitelman, asuntostrategian ja liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelun eteneminen MASU

Lisätiedot

Citylogistiikka. Stella Aaltonen hankepäällikkö CIVITAS ECCENTRIC Turun kaupunki

Citylogistiikka. Stella Aaltonen hankepäällikkö CIVITAS ECCENTRIC Turun kaupunki Citylogistiikka Stella Aaltonen hankepäällikkö CIVITAS ECCENTRIC Turun kaupunki Turun seudun liikennejärjestelmätyö Suunnittelua ohjaavat linjaukset Suunnittelua ohjaava linjaus: Tie ja katuverkon Priorisoidaan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Lsp/3 1 b KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA Liikenneviraston linjaukset

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Lsp/3 1 b KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA Liikenneviraston linjaukset HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Lsp/3 1 b 3 LAUSUNTO LIIKENNEVIRASTON RAPORTTILUONNOKSESTA LIIKENNEOLOSUHTEET 2035 Kslk 2010-1622 EHDOTUS Kaupunkisuunnittelulautakunta päättänee antaa asiasta kaupunginhallitukselle

Lisätiedot

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimuksen seurantakatsaus. Helsingin seudun yhteistyökokous 13.5.

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimuksen seurantakatsaus. Helsingin seudun yhteistyökokous 13.5. Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimuksen seurantakatsaus Helsingin seudun yhteistyökokous 13.5.2014 Helsinki 1 Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen 2012-2015 seuranta Seurattavat

Lisätiedot

Helsingin liikennesuunnittelun tavoitteet ja toimintalinjaukset

Helsingin liikennesuunnittelun tavoitteet ja toimintalinjaukset Helsingin liikennesuunnittelun tavoitteet ja toimintalinjaukset 2 Liikenne kasvavassa kaupungissa Helsinki kasvaa, liikenne lisääntyy Helsinki ja Helsingin seutu kasvavat voimakkaasti. Helsingin väkiluvun

Lisätiedot

Liityntäpysäköinti Pirkanmaalla

Liityntäpysäköinti Pirkanmaalla Liityntäpysäköinti Pirkanmaalla Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelmassa tuotu esiin liityntäpysäköinnin kehittämistarpeet erityisesti rautatieasemilla Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 tavoitteena

Lisätiedot

Rakennesuunnitelma 2040

Rakennesuunnitelma 2040 Rakennesuunnitelma 2040 Seutuhallituksen työpaja 28.5.2014 TYÖ- SUUNNITELMA TAVOIT- TEET VAIHTO- EHDOT LINJA- RATKAISU LUONNOS EHDOTUS Linjaratkaisu, sh. 23.4.2014 Linjaratkaisuehdotus perustuu tarkasteluun,

Lisätiedot

MAL 2019 puiteohjelma

MAL 2019 puiteohjelma MAL 2019 puiteohjelma HSYK:n kokous 29.11.2016 Anni Sinnemäki Suvi Rihtniemi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Esityksen sisältö Puiteohjelman valmistelu ja päätöksenteko Suunnittelun toimijat ja

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen integrointi liikenne- ja ilmastostrategioihin

Liikkumisen ohjauksen integrointi liikenne- ja ilmastostrategioihin Liikkumisen ohjauksen integrointi liikenne- ja ilmastostrategioihin Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö LIVE-tilaisuus 19.11.2013 LVM:n ilmastopoliittinen ohjelma ILPO (2009) Liikenne-

Lisätiedot

Helsingin seudun Maankäyttösuunnitelma MASU. Hannu Penttilä MAL-neuvottelukunnan puheenjohtaja

Helsingin seudun Maankäyttösuunnitelma MASU. Hannu Penttilä MAL-neuvottelukunnan puheenjohtaja Helsingin seudun Maankäyttösuunnitelma MASU Hannu Penttilä MAL-neuvottelukunnan puheenjohtaja 20.5.2014 1 Helsingin seudun maankäyttösuunnitelman, asuntostrategian ja liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelun

Lisätiedot

Riihimäen kaupunkiseudun maankäytön ja liikkumisen suunnitelma

Riihimäen kaupunkiseudun maankäytön ja liikkumisen suunnitelma seudun maankäytön ja liikkumisen suunnitelma Yhteenveto vaiheista I ja II 6/2016 suunnitelma yhteenveto vaiheista I ja II 1 seudun maankäytön ja liikkumisen suunnitelma I vaihe keskittyi maankäytön ja

Lisätiedot

Saavutettavuustarkastelut

Saavutettavuustarkastelut HLJ 2011 Saavutettavuustarkastelut SAVU Saavutettavuustarkastelut SAVU Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman HLJ 2011 jatkotyönä tehdyissä saavutettavuustarkasteluissa (SAVU) on kehitetty analyysityökalu,

Lisätiedot

Ilmastopolitiikan tehostaminen väylänpidossa. EKOTULI + LINTU seminaari 28.4.2010

Ilmastopolitiikan tehostaminen väylänpidossa. EKOTULI + LINTU seminaari 28.4.2010 Ilmastopolitiikan tehostaminen väylänpidossa EKOTULI + LINTU seminaari 28.4.2010 ILMATIE-projekti Tiehallinnon EKOTULI -teeman projekti (Ekotehokas ja turvallinen liikennejärjestelmä); Tiehallinnon selvityksiä

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN YHTEISTYÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 24.3.2015. Helsinki, Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali

HELSINGIN SEUDUN YHTEISTYÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 24.3.2015. Helsinki, Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali HELSINGIN SEUDUN YHTEISTYÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika kello 17.00 17.55 Kokouspaikka Helsinki, Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnä Helsinki Espoo Kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Lisätiedot

Rakennesuunnitelma 2040

Rakennesuunnitelma 2040 Rakennesuunnitelma 2040 Väliraportista saadut lausunnot Jatkosuunnittelu Masto+ LJ -työryhmä 27.3.2014 TYÖ- SUUNNI- TELMA TAVOIT- TEET VAIHTO- EHDOT LUONNOS EHDOTUS Väliraportista saadut lausunnot JATKOSUUNNITTELU

Lisätiedot

TIEMAKSUT. Mahdollisuus edesauttaa seudun kestävää kasvua

TIEMAKSUT. Mahdollisuus edesauttaa seudun kestävää kasvua Osaston johtaja Sini Puntanen Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä TIEMAKSUT Mahdollisuus edesauttaa seudun kestävää kasvua 11.2.2016 Taustaa Helsingin seutu on selvittänyt, olisiko seudulla edellytyksiä

Lisätiedot

Mikä asuntostrategia?

Mikä asuntostrategia? Asuntostrategialuonnos Mari Randell Mikä asuntostrategia? Seudun yhteinen maankäyttösuunnitelma, asuntostrategia ja liikennejärjestelmäsuunnitelma on valmisteltu samaan aikaan ja tiiviissä yhteistyössä

Lisätiedot

Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma. Liikennejärjestelmän visio ja kehittämistavoitteet

Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma. Liikennejärjestelmän visio ja kehittämistavoitteet Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma Liikennejärjestelmän visio ja kehittämistavoitteet 2.6.2005 1 Päijät-Hämeen liikennejärjestelmän kehittämisen visio ja tavoitteet VISIO 2025 Päijät-Hämeen valtakunnallinen

Lisätiedot

Pysäköinti liityntänä joukkoliikenteeseen - periaatteita ja pilotteja

Pysäköinti liityntänä joukkoliikenteeseen - periaatteita ja pilotteja Pysäköinti liityntänä joukkoliikenteeseen - periaatteita ja pilotteja Liikenne ja maankäyttö 2015, 8.10.2015 Sini Puntanen, Osaston johtaja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Esityksen sisältö 1. Helsingin

Lisätiedot

Valtion näkökulma Helsingin seudun kehyskuntien maankäytön kehittämiseen. 30.3.2010 Ulla Koski

Valtion näkökulma Helsingin seudun kehyskuntien maankäytön kehittämiseen. 30.3.2010 Ulla Koski Valtion näkökulma Helsingin seudun kehyskuntien maankäytön kehittämiseen 30.3.2010 Ulla Koski Lähtökohta Kunnat ja maakunnat päättävät alueidenkäytön ratkaisuista. Valtio asettaa tavoitteita ja ohjaa.

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN YHTEISTYÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1

HELSINGIN SEUDUN YHTEISTYÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 HELSINGIN SEUDUN YHTEISTYÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika kello 17.00 18.45 Kokouspaikka Helsinki, Kaupungintalo, juhlasali Läsnä Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen Järvenpää Nurmijärvi Tuusula Kerava Mäntsälä

Lisätiedot

Hallitusohjelma 22.6.2011. Liikenneratkaisut talouden, yritystoiminnan ja ilmaston yhteinen nimittäjä

Hallitusohjelma 22.6.2011. Liikenneratkaisut talouden, yritystoiminnan ja ilmaston yhteinen nimittäjä Liikenneratkaisut talouden, yritystoiminnan ja ilmaston yhteinen nimittäjä Kuntien 6. ilmastokonferenssi, Tampere 3.5.2012 Yksikön päällikkö Silja Ruokola Hallitusohjelma 22.6.2011 Liikennepolitiikalla

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen liitolle Turun rakennemallialueen liikennejärjestelmäsuunnitelmaluonnoksesta

Lausunto Varsinais-Suomen liitolle Turun rakennemallialueen liikennejärjestelmäsuunnitelmaluonnoksesta Tekninen lautakunta 48 21.05.2014 Kaupunginhallitus 252 02.06.2014 Lausunto Varsinais-Suomen liitolle Turun rakennemallialueen liikennejärjestelmäsuunnitelmaluonnoksesta 236/10.05.01/2014 TEKLA 48 Tekninen

Lisätiedot

Maakuntakaavan laadinta

Maakuntakaavan laadinta Hallitus 117 23.08.2011 LAUSUNTO UUDENMAAN 2. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN LUONNOKSESTA 42/07/70/700/2011 hall 117 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja Suoma Sihto p. 4766 4260,

Lisätiedot

Kestävä kaupunkiliikkuminen Helsingissä Tilannekatsaus 2017

Kestävä kaupunkiliikkuminen Helsingissä Tilannekatsaus 2017 Kestävä kaupunkiliikkuminen Helsingissä Tilannekatsaus 2017 Anna Pätynen ja Jari Rantsi (8.12.2017) Kestävän kaupunkiliikkumisen edistäminen on osa ratkaisua, jolla vähennetään liikenteestä aiheutuvia

Lisätiedot

Turun kaupunkiseudun kuntien ja valtion välisen MAL-aiesopimuksen 2012-2015 valmistelu

Turun kaupunkiseudun kuntien ja valtion välisen MAL-aiesopimuksen 2012-2015 valmistelu Turun kaupunkiseudun kuntien ja valtion välisen MAL-aiesopimuksen 2012-2015 valmistelu MAL-aiesopimustyöpaja 11.9.2012 Tikkurila Yleiskaava-arkkitehti Christina Hovi 14.9.2012 Christina Hovi 1 MAL-kokonaisuus

Lisätiedot

Kymenlaakson Liitto. Maakuntavaltuustoseminaari Jatkuva liikennejärjestelmätyö

Kymenlaakson Liitto. Maakuntavaltuustoseminaari Jatkuva liikennejärjestelmätyö Kymenlaakson Liitto Maakuntavaltuustoseminaari 24.10.2016 Jatkuva liikennejärjestelmätyö 24.10.2016 Esitys Liikennejärjestelmäryhmä ja sen tehtävät Seudulliset liikennejärjestelmäryhmät ja niiden tehtävät

Lisätiedot

Helsingin seudun yhteistyökokous apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä

Helsingin seudun yhteistyökokous apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä Helsingin seudun yhteistyökokous 19.3.2009 apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä Helsingin seudun MAL-visio 2050 -taustaa Kansainvälinen Greater Helsinki Vision 2050 - ideakilpailu vuonna 2007 Kilpailutulosten

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS Esityslista 2/2007

KUUMA-HALLITUS Esityslista 2/2007 Esityslista 2/2007 Aika Tiistai 3.4.2007 klo 18.00 Paikka Heikkilänmäen kalliosali Tapulikatu 15, Kerava 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 11 Toimintakertomus

Lisätiedot

Puitekonsultteja haettiin seitsemään aihealueeseen. Jokaiseen aihealueeseen pyrittiin valitsemaan 3 5 konsulttia.

Puitekonsultteja haettiin seitsemään aihealueeseen. Jokaiseen aihealueeseen pyrittiin valitsemaan 3 5 konsulttia. Hallitus 3 24.01.2017 KONSULTTIEN VALINTA HELSINGIN SEUDUN MAL 2019 -SUUNNITELMAN JA SEN SISÄLTÄMÄN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAN (HLJ) KONSULTOINNIN PUITEJÄRJESTELYYN VUOSINA 2017 2019 59/08.00.00.00/2017

Lisätiedot