Ilmastopolitiikan tehostaminen väylänpidossa. EKOTULI + LINTU seminaari

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ilmastopolitiikan tehostaminen väylänpidossa. EKOTULI + LINTU seminaari 28.4.2010"

Transkriptio

1 Ilmastopolitiikan tehostaminen väylänpidossa EKOTULI + LINTU seminaari

2 ILMATIE-projekti Tiehallinnon EKOTULI -teeman projekti (Ekotehokas ja turvallinen liikennejärjestelmä); Tiehallinnon selvityksiä 27/2009 Työssä analysoitiin, miten Tiehallinnon toimintajärjestelmässä, tienpidon keskeisissä toimintalinjoissa ja strategisissa asiakirjoissa on otettu ilmastonäkökulma huomioon ja kuinka näitä tulisi kehittää ilmastonäkökulmasta Työn keskeiset menetelmät: lähtöaineistoanalyysi ja sitä täydentävä työpajatyöskentely Tiehallinnon toimintajärjestelmä ja sen sisältämät tai siihen liittyvät asiakirjat toimintalinjoista valittiin tarkasteluun osa

3 TOIMINTAJÄRJESTELMÄ Toiminnan!lähtökohdat!ja!toimintaperiaatteet Lainsäädännöllinen!perusta Arvot Työjärjestys! Eettiset!periaatteet Visio! Riskien!hallinta Liikenne" ja!tieolojen!tavoitetila!2030 Toiminnan!lähtökohdat!ja!toimintaperiaatteet Lainsäädännöllinen!perusta Arvot Työjärjestys! Eettiset!periaatteet Visio! Riskien!hallinta Liikenne" ja!tieolojen!tavoitetila!2030 Strategiaperusta Hallitusohjelma Liikennepoliittinen!selonteko Tiehallinnon!strategia Strategiaperusta Hallitusohjelma Liikennepoliittinen!selonteko Tiehallinnon!strategia Toimintalinjat Ympäristö Henkilöstö Liikenneturvallisuus Tienpidon!T&K Asiakkuus Asiakaspalvelu Liikenteen!hallinta Sidosryhmäyhteistyö Hoito Hankintamenettelyt! Ylläpito Tienpidon!suunnittelu Tieverkon!kehittäminen tiedonhallinta Toimintalinjat Ympäristö Henkilöstö Liikenneturvallisuus Tienpidon!T&K Asiakkuus Asiakaspalvelu Liikenteen!hallinta Sidosryhmäyhteistyö Hoito Hankintamenettelyt! Ylläpito Tienpidon!suunnittelu Tieverkon!kehittäminen tiedonhallinta

4 TOIMINTALINJAT Toimintalinja Ympäristö Liikenneturvallisuus Asiakkuus Liikenteen!hallinta Hoito Ylläpito Mitä ilmastonäkökulma!voisi!olla!kyseisessä toimintalinjassa!3! Ilmastotavoitteiden!konkretisointi!ja!kytkennät!muuhun!ympäristötyöhön,!oman! toiminnan!ympäristövaikutukset,!ilmastotyön!kokonaisuuden!hallinta!ja!seuranta,! jatkuva!parantaminen,!ilmastoperäisten!riskien!hallinta,!maankäytön!ja! liikennejärjestelmäsuunnittelu! Ilmastonmuutoksen!ja!ilmastotoimenpiteiden!vaikutukset!liikennekäyttäytymiseen!ja! liikenneturvallisuuteen. Liikenneturvallisuustoimenpiteiden!vaikutukset!energiankulutukseen!ja!tuki/ristiriita! sopeutumistoimien!kanssa.! Asiakastarpeiden!kehitys!ilmaston!muuttuessa!sekä toimialoihin!ja!kansalaisiin! kohdistuvien!ilmastomuutoksen!hillintätoimien!seurauksena.!yhteiskunta!asiakkaana.! Tasapaino!vähennystavoitteiden!ja!asiakastarpeisiin!vastaamisen!välillä. Hallintatoimien!vaikutukset!liikenteen!määrään,!jakautumaan!ja!energiankulutukseen.! Energiankulutusta!hillitsevä liikenteen!hallinta. Ilmastonmuutoksen!vaikutusten!ja!hillintätoimien!huomioon!otto Ilmastomuutoksen!vaikutusten!ja!hillintätoimien!huomioon!otto 4

5 TOIMINTALINJAT Toimintalinja Tieverkon!kehittäminen! Mitä ilmastonäkökulma!voisi!olla!kyseisessä toimintalinjassa!3! Tieverkon!kehittäminen!osana!liikennejärjestelmää,!VAT:ien!edistäminen!erityisesti! kaupunkiseuduilla,!matka" ja!kuljetusketjujen!energiatehokkuus,!neliporrasperiaate,! maankäytön!suunnitteluun!vaikuttaminen, joukko" ja!kevyen!liikenteen!edistäminen!ja!kehittyneet!liikenneratkaisut!sekä liikenteen!kysyntään!vaikuttaminen!liikenteen!ohjauksella!sekä ruuhka" ja! tienkäyttömaksuilla.!älykkäiden!energiatehokkaiden!ratkaisujen!hyödyntäminen. Henkilöstö Tienpidon!T&K Asiakaspalvelu Sidosryhmäyhteistyö Hankintamenettelyt Tienpidon!suunnittelu Ilmasto"osaamisen!hallinta Liikennejärjestelmäosaamisen!kehittäminen,!matka" ja!kuljetusketjujen! energiatehokkuus,!säästävä tienpidon!teknologia,!sopeutumisen!tutkimus,! merkittävien!liikennepoliittisten!päätösten!tuki,!ilmastoperäisten!riskien!hallinta,! energianhinnan!ja!saatavuuden!riskit Liikkumisen!ohjaus,!vaikuttaminen!asenteisiin Liikenteen!tavoitteellisen!ilmastotyön!johdonmukaisuus Energiatehokkuuden,!hillintätoimien!ja!sopeutumisen!edistäminen!(VNp!kestävää kehitystä edistävistä hankinnoista) Suunta!2010!? Tiedonhallinta Ilmastonmuutoksen!hillintää ja!sopeutumista!sekä energiatehokkuutta!koskevan! tiedon!hallinta,!seuranta!ja!saatavuus(varastointi) 5

6 ILMATIEn tärkeimmät tulokset Tiehallinnon toimintajärjestelmän strategiaperustan (lainsäädännöllinen perusta, työjärjestys, visio, arvot, eettiset periaatteet, riskien hallinta, Liikenne- ja tieolojen tavoitetila 2030) tarkastelussa esiin nousivat vision ja arvojen eroavaisuudet Merkittävimmät erot liittyvät siihen Kumpaa painotetaan asiakasnäkökulmaa vai yhteiskunnallisten tavoitteiden saavuttamista Mikä on tienpitäjän rooli liikennejärjestelmätyön (ja maankäytön) kehittämisessä

7 Taulukko 1. Esimerkkejä Tiehallinnon liikennejärjestelmätyöstä: eri osapuolten yhteisiä suunnitelmia ja suunnitteluprosesseja, joita Tiehallinto laatii, joihin se osallistuu tai joihin se ottaa kantaa (Tiehallinto 2008A). Alueiden kehittämisen suunnittelu Maakuntasuunnitelma Maakuntaohjelma Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma Alueiden käytön suunnittelu Maakuntakaavoitus Kuntien yleis- ja asemakaavoitus (= maankäytön suunnittelu) Kaavojen toteuttaminen Ilmastostrategiat Liikennejärjestelmäsuunnittelu Eri osapuolten yhteinen liikennemuoto- ja vaikutusaluekohtainen suunnittelu Liikenneturvallisuussuunnittelu ja työ Tieverkkosuunnittelu Joukkoliikenteen suunnittelu Tavaraliikenteen/logistiikan suunnittelu Jalankulun ja pyöräilyn suunnittelu Liikenteen hallinnan suunnittelu Liikkumisen ohjaus / Mobility Management Erilaisten ympäristöasioiden suunnittelu Erilaiset nykytilan analyysit ja ennusteet Tienpitotoimenpiteiden suunnittelu Kuntien ja Tiehallinnon yhteiset väyläkohtaiset esisuunnitelmat Hoito ja ylläpito: (tiepiirikohtaiset) hoito- ja ylläpitosuunnitelmat Muiden väyläviranomaisten väylänpidon suunnitelmat 4/30/

8 Ilmastonäkökulman huomioon ottoon vaikuttaa olennaisesti se, milloin toimintalinja on hyväksytty. Samanaikaisesti on käytössä monen ikäisiä toimintalinjoja. Toisaalta: työssä nousi esille myös se, että organisaatioilta edellytetäänkin tiettyä notkeutta - kykyä muuttaa strategioita huomioimaan kulloinkin ajankohtaiset painotukset 4/30/

9 Tarkastelun lähtökohdat Liikennestrategian kehitystyö Suomen kehityskuva Poliittinen käsittely Hallitusohjelma Liikennepoliittinen aineisto, PTS- aineistot, tarvetarkasteluiden analyysit, liikennejärjestelmän tila Tavoitteet Liikenne 2034 asiakirja PTS:t Liikennepoliittinen selonteko Strategiaperusta Hallinnolliset uudistukset ja lainsäädäntö Valmistelu- ja liikennejärjestelmäyhteistyö (Sidosryhmät, maakuntaliitot, ELY:t) TTS Toimintalinjat Ohjeistus 4/30/

10 Ilmastonäkökulman kehittäminen Tiehallinnon toimintalinjoissa Ympäristötoimintalinjassa tulisi nykyistä selvemmin esittää konkreettiset ilmastonmuutoksen hillintätoimet ja sopeutumisen näkökulma sekä esitettyjen toimenpiteiden vastuutahot Liikenteen hallinnan toimintalinjassa tulisi tieliikenteen hallinta nähdä osana koko liikennejärjestelmän suunnittelua sekä matka- ja kuljetusketjujen luomista Hoidon toimintalinjoja tulisi kehittää ilmastonäkökulma paremmin huomioon ottavaksi ilmastonmuutokseen sopeutumisen osalta sekä sisällyttää hillintätoimet osaksi toimintalinjoja Ylläpidon, hankinnan ja liikenneturvallisuuden toimintalinjoihin tulisi päivityksen yhteydessä liittää niistä nyt puuttuva ilmastonmuutoksen hillintä sekä siihen sopeutuminen Tieverkon kehittämisessä tulisi tehostaa maankäytön suunnittelun ja liikennejärjestelmäsuunnittelun yhteen kytkentää, toteuttaa neliporrasperiaatteen mukaisia käytännön ratkaisuja sekä arvioida niiden energiatehokkuutta

11 ILMATIEn tulosten hyödyntäminen Työssä suositellaan kehitettävän aktiivisesti liikennejärjestelmäsuunnittelua sekä ilmastonmuutoksen huomioon ottamista hankintamenettelyissä, tulevaisuustarkasteluissa ja riskinhallinnassa lisäksi esitetään, että valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet otetaan nykyistä selkeämmin huomioon toimintalinjoissa Mutta: Vanhenivatko projektin tulokset käsiin?

12 Projektin tulokset ovat apuna ja niitä hyödynnetään Liikenneviraston strategian sekä erilaisten toimintalinjojen ja suunnitelmien valmistelussa esimerkkinä käynnissä oleva Liikenneviraston pitkän tähtäimen suunnitelma (PTS) 4/30/

AIESOPIMUS Keski-Suomen maakunnan liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteiden toteutuksesta ja edistämisestä vuosina 2013-2015 17.4.

AIESOPIMUS Keski-Suomen maakunnan liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteiden toteutuksesta ja edistämisestä vuosina 2013-2015 17.4. AIESOPIMUS Keski-Suomen maakunnan liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteiden toteutuksesta ja edistämisestä vuosina 2013-2015 17.4.2013 1. SOPIJAOSAPUOLET Tämä aiesopimus on tehty seuraavien osapuolten

Lisätiedot

Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta

Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta Julkaisuja 4/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia luonnos 11.8.2009

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia luonnos 11.8.2009 Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia luonnos 11.8.2009 Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia luonnos 11.8.2009 Sivu 1 Esipuhe Tiivistelmät Sisällysluettelo Osa I: Ilmastostrategia 1. Johdanto...

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia 2030

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 Kangasala n Lempäälä n Nokia n Orivesi n Pirkkala n Tampere n Vesilahti n Ylöjärvi www.tampereenseutu.fi Tampereen kaupunkiseudun

Lisätiedot

VAIKUTUSTEN HALLINNAN SEMINAARI

VAIKUTUSTEN HALLINNAN SEMINAARI 1 (6) VAIKUTUSTEN HALLINNAN SEMINAARI Aika: keskiviikko 26.11.2003, klo 11.45 16.00 Paikka: Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteran auditorio, Palkkatilanportti 1, Länsi-Pasila SEMINAARIMUISTIO SEMINAARIN

Lisätiedot

Liikenneviraston henkilöstösuunnitelma 2011 2015

Liikenneviraston henkilöstösuunnitelma 2011 2015 Liikenneviraston henkilöstösuunnitelma 2011 2015 2011 Liikenneviraston henkilöstösuunnitelma 2011-2015 Liikennevirasto Helsinki 2011 Kannen kuva: Liikenneviraston kuva-arkisto Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi)

Lisätiedot

Savonlinnan seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Savonlinnan seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Savonlinnan seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Kartat: Karttakeskus, L4356 Kuvat: Savonlinnan Seudun Matkailu Oy Christel Kautiala, Destia Sito Oy Ulkoasu ja taitto: Laura Pöllänen, Sito Oy Painopaikka:

Lisätiedot

Suunnittelutyötä ohjaavaan työryhmään ovat kuuluneet: Tiehallinto, Hämeen tiepiiri

Suunnittelutyötä ohjaavaan työryhmään ovat kuuluneet: Tiehallinto, Hämeen tiepiiri Hämeen, Turun ja Uudenmaan tiepiirit ALKUSANAT Tämä raportti on tehty yhteistyössä HTU-piirien kanssa. Haastattelujen ja muiden tutkimusten ensisijaisena kohteena on käytetty Hämeen tiepiiriä. Raportti

Lisätiedot

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Alueen kehittämis- ja palvelukeskus Varsinais-Suomen ELY-keskus/Kirsi Kärpijoki, aluekehityspäällikkö 24.9.2010 1 Uudistuksen tavoite Luoda kansalais-

Lisätiedot

Tiehallinnon viestinnän toimintalinjat

Tiehallinnon viestinnän toimintalinjat Tiehallinnon viestinnän toimintalinjat Viestimme yhdessä Vastaanottajan asialla - vastaanottajan kielellä Sisäisiä julkaisuja 15/2006 Tiehallinnon viestinnän toimintalinjat 1 Tiehallinnon viestinnän toimintalinjat

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO HALLINTOTIETEELLINEN TIEDEKUNTA

VAASAN YLIOPISTO HALLINTOTIETEELLINEN TIEDEKUNTA VAASAN YLIOPISTO HALLINTOTIETEELLINEN TIEDEKUNTA Liisa-Maija Latvala TIEHALLINNON JA SEN VIRKAMIESSIDOSRYHMIEN YHTEISTYÖ TEIDEN YLEISSUUNNITTELUVAIHEESSA Aluetieteen pro gradu -tutkielma VAASA 2006 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Tiehallinnon Asiantuntijapalveluiden urapolkupilotti

Tiehallinnon Asiantuntijapalveluiden urapolkupilotti Eeva Liisa Toivonoja, Erkki Westerlund, Tuovi Päiviö- Leppänen, Marja Koski, Matti Piispanen Tiehallinnon Asiantuntijapalveluiden urapolkupilotti Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 63/2008 gg Eeva Liisa

Lisätiedot

Liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytila.

Liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytila. 1 Liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytila. 15.09.2011 Liikennevirasto 2011 Loppuraportti, ohjausryhmäversio 2 Tiivistelmä Tämä nykytilakuvaus käsittelee liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytilaa Liikenneviraston

Lisätiedot

Ilmastonmuutos, hyvinvointi ja kuntatalous

Ilmastonmuutos, hyvinvointi ja kuntatalous Ilmastonmuutos, hyvinvointi ja kuntatalous Opas päätöksentekijöille ja valmistelijoille Oppaan sivuilla seikkailevat ILMI ja ATSO. He ovat kuntapäättäjiä ja joutuvat tehtävissään tarkastelemaan monipuolisesti

Lisätiedot

Aluekeskusohjelmien Kasvukäytävä 2005-2006 Esiselvitys ja ohjelma

Aluekeskusohjelmien Kasvukäytävä 2005-2006 Esiselvitys ja ohjelma Aluekeskusohjelmien Kasvukäytävä 2005-2006 Esiselvitys ja ohjelma Tampereen kaupunkiseudun aluekeskusohjelma Etelä-Pirkanmaan aluekeskus Kehittämiskeskus Oy Häme Hyvinkään Riihimäen talousalueen aluekeskus

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA

LÄNSI-UUDENMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 28.10.2013 1 (2) Aluesuunnittelu LÄNSI-UUDENMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LAUSUNTOPYYNTÖ Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelmasta on nyt valmistunut raporttiluonnos, josta pyydämme lausuntoanne.

Lisätiedot

Keravan liikenneturvallisuussuunnitelma 2013

Keravan liikenneturvallisuussuunnitelma 2013 Raportteja 87 2013 Keravan liikenneturvallisuussuunnitelma 2013 Viisaita valintoja liikkumiseen! Juha Heltimo Mikko Lautala Keravan liikenneturvallisuussuunnitelma 2013 Viisaita valintoja liikkumiseen!

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto

Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan liitto Valokuvat: Reijo Helaakoski Etelä-Karjalan liitto Lappeenranta 2009 Kaavoituspäällikkö Marjo Wallenius ISBN 952-9560-31-1 ISSN 1235-8185 Sisällysluettelo 1 VALTAKUNNALLISET JA ALUEELLISET

Lisätiedot

SUUNTA 2010 - kansainvälinen tarkastelu

SUUNTA 2010 - kansainvälinen tarkastelu Henriika Weiste, Minna Soininen SUUNTA 2010 - kansainvälinen tarkastelu Eräitä huomioita eurooppalaisesta liikennejärjestelmäsuunnittelusta Sisäisiä julkaisuja 10/2006 Julkaisun nimi 1 Henriika Weiste,

Lisätiedot

Tieliikenteen turvallisuustoiminnan työnjako. Selvitysmiehen raportti

Tieliikenteen turvallisuustoiminnan työnjako. Selvitysmiehen raportti Tieliikenteen turvallisuustoiminnan työnjako Selvitysmiehen raportti Julkaisuja 29/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne-

Lisätiedot

Liikenteen toimintalinjat ympäristökysymyksissä vuoteen 2010 Seuranta 2006

Liikenteen toimintalinjat ympäristökysymyksissä vuoteen 2010 Seuranta 2006 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 26/2007 Liikenteen toimintalinjat ympäristökysymyksissä vuoteen 2010 Seuranta 2006 Helsinki, 2007 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 15.5.2007 Tekijät (toimielimestä:

Lisätiedot

Järvenpään liikenneturvallisuussuunnitelma 2013

Järvenpään liikenneturvallisuussuunnitelma 2013 Raportteja 89 2013 Järvenpään liikenneturvallisuussuunnitelma 2013 Viisaita valintoja liikkumiseen! Juha Heltimo Mikko Lautala Järvenpään liikenneturvallisuussuunnitelma 2013 Viisaita valintoja liikkumiseen!

Lisätiedot

Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) aiesopimusmenettelyn kehittäminen

Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) aiesopimusmenettelyn kehittäminen Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) aiesopimusmenettelyn kehittäminen Työryhmän loppuraportti 15.5.2015 Suurten kaupunkiseutujen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimusten valtio-osapuolen

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Ilmastotavoitteita toteuttava asemakaavoitus

Ilmastotavoitteita toteuttava asemakaavoitus Arkkitehtuurin laitos Ilmastotavoitteita toteuttava asemakaavoitus Kimmo Lylykangas, Pekka Lahti, Tuukka Vainio TIEDE + TEKNOLOGIA RAPORTTI Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE + TEKNOLOGIA 13/2013 Ilmastotavoitteita

Lisätiedot

Haapaveden liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 RAPORTTEJA 118 2014

Haapaveden liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 RAPORTTEJA 118 2014 Haapaveden liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 RAPORTTEJA 118 2014 Haapaveden liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 CHRISTEL KAUTIALA MIKA RÄSÄNEN EIJA YLI-HALKOLA HANNA PUOLIMATKA EILA KÖNGÄS 3 RAPORTTEJA

Lisätiedot

Pyhännän liikenneturvallisuussuunnitelma LUONNOS 13.1.2014

Pyhännän liikenneturvallisuussuunnitelma LUONNOS 13.1.2014 Pyhännän liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 LUONNOS 13.1.2014 RAPORTTEJA X 2015 HAAPAVEDEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2014 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Taitto: Mervi

Lisätiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2011 Tulevaisuustarkastelu YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta Opastinsilta 6 A 00520 Helsinki puhelin (09) 156 11 faksi (09) 156 1369 www.ytv.

Lisätiedot

Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A Julkiset palvelurakennukset

Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A Julkiset palvelurakennukset EkoRak Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A HKR-Rakennuttaja Sivu 2 (95) ESIPUHE Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma on yksi Helsingin ekologisen kestävyyden ohjelman

Lisätiedot

Kuntien ilmastotyö vuosina 2010-2011

Kuntien ilmastotyö vuosina 2010-2011 Kuntien ilmastotyö vuosina 2010-2011 Anu Kerkkänen ja Riitta Savikko 2012 Yhteenveto Kokonaisuuden hallinta ja ilmastonmuutos kunnan päätöksenteossa -hankkeessa kerätystä aineistosta Yhteenveto Kokonaisuuden

Lisätiedot