Mallilukijaa tavoi,amassa Hanna Myyrä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mallilukijaa tavoi,amassa 21.5.2014 Hanna Myyrä"

Transkriptio

1 Mallilukijaa tavoi,amassa Hanna Myyrä

2 Taustaa Segmentoin) antaa kokonaiskuvan asiakkaista ja au1aa tunnistamaan keskeiset asiakasryhmät sekä niiden väliset erot mo)ivien, mediakäytön, kulutuksen, arvojen ja asenteiden, demografioiden sekä muiden vaiku1avien tekijöiden kau1a. Tavoi1eena on tuo1aa segmentoin)työkalu toimituksen sisältöstrategian mukaiseen sisällöntuotantoon ja suunni1eluun sekä toimituksen työn ohjaukseen. Segmentoin)työkalu toimii markkinoin)vies)nnän suunni1elussa, ohjauksessa sekä uusien tuo1eiden ja palveluiden kehi1ämisessä. Kulu1ajamyynnissä segmentoin) toimii erityises) kohdennetun markkinoinnin sekä myynnin työvälineenä, jolloin työkalun tulee olla yhdiste1ävissä VTJ- )etoihin. Tavoi1eena on tuntea nykyiset asiakasryhmät syvemmin sekä tunnistaa poten)aali, uudet kohderyhmät. Segmentoin)tutkimuksen kohderyhmänä on 15 vuo1a täy1änyt väestö Lahden markkina- alueella (lehden lukijat ja ei- lukijat).

3 Tuloksena kuusi segmen=ä NeHak)ivit nuoret miehet Asiakeskeiset vanhemmat miehet Työssä käyvät kiireiset perheenäidit Hyvin toimeentulevat työkeskeiset vanhemmat miehet Viihteellistä mediaa käy1ävät nuoret naiset Kul1uurikeskeiset vanhemmat naiset

4 Segmen,ejä kuvaavat dimensiot Suosii enemmän muita mainoskanavia Suosii enemmän muita mainoskanavia Suosii enemmän muita mainoskanavia Suosii enemmän muita mainoskanavia Viihde ja hupi Ei käytä somea ak)ivises) Ei käytä nehä mobiilis) Suosii digikanavia mainonnassa Suosii tv:tä ja radiota mainoskanavina Pitää ulkomainonnasta Suosii sanomalehteä mainoskanavana Asiakeskeisyys Käy1ää somea ak)ivises) Käy1ää nehä mobiilis) Ei lue verkkoleh)ä ak)ivises) Ei kiinnostunut maksullisista verkkolehdistä Lukee verkkoleh)ä ak)ivises) Kiinnostunut maksullisista verkkolehdistä 1 NeHak)ivit nuoret miehet 2 Asiakeskeiset vanhemmat miehet 3 Työssä käyvät kiireiset perheenäidit 1 Hyvin toimeentulevat työkeskeiset vanhemmat miehet 2 Viihteellistä mediaa käy1ävät nuoret naiset 3 Kul1uurikeskeiset vanhemmat naiset

5 Kuusi mallilukijaa Ne=akHivit nuoret miehet Jani 33 v. Asiakaskeskeiset vanhemmat miehet Per= 68 v. Työssäkäyvät kiireiset perheenäidit Katri 46 v. Hyvin toimeentulevat työkeskeiset vanhemmat miehet Markku 53 v. Viihteellistä mediaa käy,ävät nuoret naiset Emma 28 v. Kul,uurikeskeiset vanhemmat naiset Irmeli 56 v.

6 Mallilukijoiden tavoi,aminen ja potenhaali % väestöstä 23 % väestöstä henkilöä (64 %) 13 % väestöstä 8480 (44 %) 10 % väestöstä 16 % väestöstä (57 %) 17 % väestöstä (71 %) (61 %) Ei- asiakkuuksien määrä Asiakkuuksien* määrä (59 %) (39 %) (36 %) (56 %) 6078 (43 %) 7309 (41 %) (29 %) Jani 33 v. Pertti 68 v. Katri 46 v. Markku 53 v. Emma 28 v. Irmeli 56 v. *ak$ivisia ESS:n $laajia

7 Mediapäivä + kanavat

8 SegmenHt kanavi,ain: Etelä- Suomen Sanomat: PerH ahkera lukija, lukee aamulla ja päivällä (tekee mm. ris)koita). On kuitenkin nyt jo hyvin hallussa meidän sisällöillä. Myös Markku on ahkera paperilehden lukija. Tavoitamme. Naissegmenteistä Irmeli on meille uskollisin lukija: hän on lehden parissa pitkin päivää. Tavoitellut mallilukijat: Katri ja Markku ESS.fi: Markku käy ne)ssä pitkin päivää. Hänelle on löydy1ävä asiasisältöjä ja hän on valmis sisällöistä myös maksamaan. Myös Jani kuuluu yleisöömme ja on edelläkävijätyyppinä hyvä tavoi1aa myös uusissa kokeiluissa. Ess.fin kau1a tavoitamme naiset huonommin kuin miehet. Vain Katri näy1äisi käyvät ESS.fissä. Siksi meidän täytyy miehä, miten palvelemme Katria aiempaa paremmin ja onko meidän mahdollista saada myös muita naisia ess.fihin mukaan. Tavoitellut mallilukijat: Markku ja Jani

9 Käytäntöön vieminen Segmentoin) esitelty koko talolle tarkoitetussa )laisuudessa lokakuussa. Segmen)t ja mallilukijat eivät ole vain sisällöntuotannon asia, vaikka käytännön työ tässä projek)ssa tehdään pitkälle toimituksessa ja kulu1ajamyynnissä. Projek) eriytyi mallilukijoiden luomisen ja valintojen jälkeen kulu1ajamyynnissä omaksi projek)kseen ja sisällöntuotannossa omaksi. Mallilukijoita koo1u oma vihkonen, jota on jae1u toimituksessa, kulu1ajamyynnissä ja mediamyynnissö.

10 Mallilukija- aja,elun vieminen sisältöihin Luento kaikille tammikuussa Työpajat: toimi1ajat, kuvaajat, toimitussihteerit, työnjohto Työpajoissa sovi1ujen ju1ujen työstäminen: lomake ja palaute Sen jälkeen työnjohdon har)oilla: muistute1ava asiasta jatkuvas), jo1a aja1elutapa vakiintuu. Toimituksissa on totu1u ohimeneviin projekteihin, joista pidetään melua jonkin aikaa ja joiden opit korvataan aiemmalla tavalla tehdä, jos asia jätetään jokaisen omalle vastuulle => aiheu1aa ongelmia tulevienkin projek)en läpiviennissä Tällä haavaa tavoi1eena, e1ä lehdessä ainakin kaksi ju1ua päivässä mie)1äisiin erikseen Katrille, mu1a asiaa pidetään esillä myös muiden ju1ujen suunni1elussa. Keskeistä on, e1ä esim. viranomaispäätökset avataan konkre)aksi: mitä tämä merkitsee Katrille, hänen läheisilleen ja hänen ympäristölleen Markku tulee yleensä helpos) palvelluksi, koska hakee eri välineistä nimenomaan asiauu)sia. Haasteena olla rii1ävän nopea verkossa.

11 Malli mallilukijalomakkeesta Ju,u: Piinaajat halutaan kuriin Yhteistyö: Hämeen poliisi ja Salpausselän syy,äjä ovat o,aneet lähestymiskiellon rikkojat tehotarkkailuun. Julkaistu: Ennen jutun kirjoi,amista Jutun tekijät: Jari Taari, toimi1aja Pe1eri MaHla, piirtäjä Jutun aihe: Poliisi ja syy1äjä ovat o1aneet uuden o1een ex- puolisoitaan kiusaavista henkilöistä, jotka ovat yleensä miehiä. Miksi ju,u tehdään, tärkeys ja merkitys lukijoille: Poliisin ja oikeuslaitoksen kannalta suurin osa kiusaamis- tai jopa vainoamistapauksista on pikkukauraa ja siihen on vaikeaa ja työlästä tar1ua. Siksi moni uhri joutuu kärsimään ja pelkäämään yksin. Kyseessä on yksi )lanne, jossa kansalainen tarvitsisi kipeäs) viranomaisten apua, mu1a ei todennäköises) juurikaan saa. Moni lukija tai joku heidän tu1unsa on varmaan kokenut näitä arkielämää kovas) hankaloi1avia )lanteita ja tapauksia. Ju,utyyppi: Uu)nen

12 Mallilukijalomake jatkuu: Kenelle mallilukijalle ju,u suunnataan ja miksi: Emma 28 v ja Katri 46 v, jotka ovat kiireisiä perheenäitejä, ja joilla on varmas) arkielämässään jo, ainakin jossain mitassa, kaikki muut riesat, paitsi avioero ja vainoava ex- mies. Kuvi1elen, e1ä ju1u kiinnostaa kaikkia naislukijoita (koska valtaosa uhreista on naisia) mu1a myös miehiä. Jutun näkökulma, Hetolähteet ja haastateltavat: Ongelmaan on keksi1y uusi ratkaisu, jota poliisi ja syy1äjä nyt yhteistyössä kokeilevat. Poliisissa asiasta vastaava komisario ja syy1äjävirastossa asiasta vastaava syy1äjä kertovat kokeilusta ja sen takana olevasta ideasta. Poliisin )lasto lähestymiskiellon rikkomisista Lahdessa ja Päijät- Hämeessä. Yksi asiaan sopiva tuore oikeustapaus. Jutun paikallistamisen ja läheistämisen keinot: Jutun esimerkkitapaus on Lahdesta. Viranomaiset ovat paikallisia, niitä jotka hoitaisivat sinun ja tu1avasi ongelmaa, jos sellainen sa1uisi syntymään. Kuva: MaHla teki aiheesta piirroksen. (Se oli minusta hyvä, mu1a kuvapuolen vastaavan ja uu)spuolen pomojen mielestä liian ilmeinen.)

13 Mallilukijalomake jatkuu: Jutun julkaisemisen jälkeen Miten suunnitelma toteutui: Hyvin. Keinot mallilukijan tavoi,amiseen: Asia läheiste1y Päijät- Hämeeseen ja Lahteen. Selkeä, aiheeseen suoraan menevä kuva pysäy1ää varmas) kiireiset perheenemännät (ja eronneet ja eroa miehvät) huomaamaan, e1ä tässä on ju1u, joka voi kiinnostaa heitä. Muutoin: katso edellä. Mikä oli hankalaa: Käräjäoikeudesta en saanut )lastoja (mikä on yleensäkin nykyisin vaikeaa), mu1a onneksi poliisilta sain. Merjan kommenht: Hyvin bonga1u tärkeä, mu1a piilossa medioilta usein. Kuva kiinni1ää minusta Per)n, Katrin, Irmelin ja Emman huomion. Käytännön esimerkki hyvä. Hyvin rakenne1u ja kirjoite1u kokonaisuuus. Ju1unäy1eet:

14 Tavoi,eet jatkossa Mallilukijoille kirjoi1aminen verkossa Uuden sähköisen konsep)n ja maksullisen verkkolehden suunni1elussa keskeinen apuväline: kohdennetut sisällöt, kohdenne1u markkinoin) ja kohdenne1u myyn) Uu1a digikonsep)a suunnitellaan siten, e1ä mallilukijoiden kiinnostuksen kohteet ja mediankäy1ötavat eri vuorokauden aikoina tulevat hyödynnetyiksi. Mukaan myöhemmin myös kaupallisia sisältöjä, joilla tavoitellaan Emmaa, shoppailevaa nuorta naista, jota emme tavoita tällä haavaa mitenkään. Webbianaly)ikka on jatkossa väline, jota voidaan hyödyntää sekä kohdentamisessa e1ä kohdetamisen onnistumisessa: voidaan mitata suoraan, tavoitammeko haluamme kohderyhmät ja muokata sisältöä kiinnostavammaksi, jos emme tavoita. Toimitusjärjestelmäpuolella on mahdollista käy1ää luoki1elu/asiasanoitusken1ää ju1ujen saatekaavioissa mallilukijan merkitsemiseen. Tämä helpo1aisi mallilukijaju1ujen määrän ja ju1ujen kohdentamisen seurantaa.

15 Kulu,ajamyynnin mallilukijat Jatkomyynnin automaa)otason kasvaessa voimme varioida nykyistä voimakkaammin myös jatkomyynnin vies)ä segmenhluokan perusteella. Saamme mediamyynnin käy1öön myös aikaisempaa tarkempaa dataa palveluiden käytöstä kun segmenh)eto yhdistetään esim. asiakkaan palveluiden käy1öhistoriaan. Segmentoin) ohjaa myös palvelu- ja tuotekehitystä (Esim: maksullinen digikonsep) ESS Virta ) Tavoi1eena on, e1ä saamme segmentoinnista kulu1ajamyyn)in työkalun, jolla pystymme aidos) tehostamaan markkinoin)vies)ntämme tehoa. Toisin sanoen parantamaan )lausmääriä ja pienentämään kustannuksia. Segmentoin) on tällä hetkellä jo osaltaan käytössä kulu1ajamyynnissä, mu1a hyödyntäminen keski1yy lähinnä asiakasymmärryksen kasva1amiseen kuin esimerkiksi markkinoin)vies)nnän varioin)in erillisille ryhmille.

16 Kulu,ajamyynnin mallilukijat Kulu1ajamyynnissä segmentoin)a hyödynnetään tällä hetkellä seuraavissa asioissa: Jatkomyynnin suunni,elu: tarkastelemme uusmyynnin kampanjoiden kau1a tulleiden asiakkaiden segmenhluokkia ja suunni1elemme jatkomyynnin toimenpiteet )edon pohjalta Uusmyynnin kampanjasuunni,elu: Tarkastelemme toteutuneiden kampanjoiden )laajien segmenhluokkia ja suunni1elemme uusmyynnin toimenpiteet (tarjoukset, kaupanpäälliset ja kanavat) tämän )edon pohjalta Jatkossa segmenh)etoa tullaan hyödyntämään mm. verkossa, jossa asiakkaan )laus- ja segmenh)edon perusteella voidaan esi1ää kohdenne1ua sisältöä (asiakaspalvelusivut ja mahdollises) ess.fi). SegmenH)eto viedään )lauksen yhteydessä jo nyt verkkoon, mu1a sitä ei toistaiseksi vielä ak)ivises) hyödynnetä. Sähköisessä asiakasvies)nnässä (lähinnä sähköiset uu)skirjeet) voimme kohdistaa uu)skirjeiden sisältö segmenh)edon perusteella.

UPEA UUDISTUS. Anu Harkin tapaan. Näin hurmaat verkossa. Professori Alf Rehn: Machoilun aika on ohi. Sami Sykkö paneutui personointiin

UPEA UUDISTUS. Anu Harkin tapaan. Näin hurmaat verkossa. Professori Alf Rehn: Machoilun aika on ohi. Sami Sykkö paneutui personointiin 5x LEMPIBRÄNDI 1/2010 Busterissa uskottiin unelmiin VENEKAUPAT KESKELLÄ TALVEA Näin hurmaat verkossa Opiskelijat panivat merkit järjestykseen Professori Alf Rehn: Machoilun aika on ohi Sami Sykkö paneutui

Lisätiedot

Palvelumuotoilun työkalupakki. Prosessi ja työpohjat

Palvelumuotoilun työkalupakki. Prosessi ja työpohjat Palvelumuotoilun työkalupakki Prosessi ja työpohjat on toteutettu vuosina 2010-2012 Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Hankkeen ovat rahoittaneet Saatteeksi Palvelujen muotoilu on jatkuvaa kehitystyötä,

Lisätiedot

Tiedote on osa tiedotussuunnitelmaa

Tiedote on osa tiedotussuunnitelmaa Tiedote on osa tiedotussuunnitelmaa 1. Tiedote ja tiedotussuunnitelma 2. Vinkkejä tapahtumatiedotukseen sosiaalisessa mediassa 1. Tiedote ja tiedotussuunnitelma Hyvä tiedote on kohderyhmäänsä kiinnostava

Lisätiedot

Oma suunta. yksilökeskeisen suunnittelun kansio. Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö

Oma suunta. yksilökeskeisen suunnittelun kansio. Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Oma suunta yksilökeskeisen suunnittelun kansio Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Sisällys 1. Mikä Oma suunta -kansio on ja miten sitä käytetään s. 4 2. Kommunikaatio

Lisätiedot

Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas

Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas Ura- ja rekrytointipalvelut Helsingin yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut teksti Marina Misukka 2. uudistettu painos Yliopistopaino 2004 TYÖNHAUN OPAS MITEN

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ OPINNÄYTETYÖ Katariina Kinnunen Johanna Niemi 2011 SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU MATKAILU-,

Lisätiedot

Asiakas on tärkein. Erilaisia asiakkaita. Nykyiset asiakkaat. Uudet/potentiaaliset asiakkaat

Asiakas on tärkein. Erilaisia asiakkaita. Nykyiset asiakkaat. Uudet/potentiaaliset asiakkaat 1(5) Asiakas on tärkein Henkilöstöomisteisissa yrityksissä toiminnan lähtökohtana ovat usein jäsenet. Riippuen heidän tavoitteistaan ja yhteenliittymisen perusteistaan, yritys lähtee liikkeelle joko jäsentensä

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle 2015 CERTIFIED BY ISO 9001 Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2015

Lisätiedot

Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä

Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä Sitran selvityksiä 88 Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä Systeemi avaruudesta? Maaliskuu 2015 Sitra 2015 Sitran selvityksiä 88 ISBN 978-951-563-907-3 (nid.) ISBN 978-951-563-908-0 (PDF) www.sitra.fi

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

HYvä paha media Käyttöopas kriittiseen medialukutaitoon

HYvä paha media Käyttöopas kriittiseen medialukutaitoon HYvä paha media Käyttöopas kriittiseen medialukutaitoon Sisällys Median mahti Mitä on kriittinen medialukutaito? 4 Leena Rantala Moderni hetki 4 Oona Uski Median rooli, valta ja vastuu 6 Matti Kalliokoski

Lisätiedot

Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys

Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys Hanna Kaisti & Niina Kuisma 2013 Laatua ja tuottavuutta kirjastopalveluille

Lisätiedot

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA?

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] VÄITEKIRJA-SARJA mitä tapahtuu huomenna? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] KIRJOITTAJAT Maria Vesanen & Emma Varis KUVITUS JA TAITTO Lea-Maija Laitinen KUSTANTAJA Strateginen

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina. Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos

Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina. Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos Helsinki 2011 Sivu 1 / 60 Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden

Lisätiedot

Mitä nuoret ajattelevat nuorisotakuusta? Allianssin Onnistunut nuorisotakuu -selvityshankkeen tuloksia

Mitä nuoret ajattelevat nuorisotakuusta? Allianssin Onnistunut nuorisotakuu -selvityshankkeen tuloksia Mitä nuoret ajattelevat nuorisotakuusta? Allianssin Onnistunut nuorisotakuu -selvityshankkeen tuloksia Projektipäällikkö, VTL Suvi Ervamaa suvi.ervamaa@alli.fi Nuorisotakuun tulevaisuuspaja 15.5.2014 Aikataulu

Lisätiedot

Nuorten aikuisten käsityksiä museoista. Mitä mielikuvia sana museo herättää nuorissa?

Nuorten aikuisten käsityksiä museoista. Mitä mielikuvia sana museo herättää nuorissa? Nuorten aikuisten käsityksiä museoista Suomen käsityön museo on kartoittanut nuorten aikuisten mielipiteitä ja kokemuksia museoista työpajoissa, joita on kuvattu aikaisemmissa blogikirjoituksissa. Tässä

Lisätiedot

Tällaista se on hoitoalan todellisuus

Tällaista se on hoitoalan todellisuus Tällaista se on hoitoalan todellisuus selvitys vanhustyössä toimivien lähi- ja perushoitajien työstä ja työhyvinvoinnista motto: mihinkään muuhun en työtäni vaihtaisi. 18.10.2006 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Nuorisotakuu - uusi tapa toimia Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Helsinki 2013 TEKIJÄT Maarit Kallio-Savela Kari Sjöholm Johanna Selkee ISBN 978-952-293-046-0 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013

Lisätiedot

KULTTUURIYRITTÄJYYS TEORIASSA JA KÄYTÄNNÖSSÄ - Neljä opetusta

KULTTUURIYRITTÄJYYS TEORIASSA JA KÄYTÄNNÖSSÄ - Neljä opetusta KULTTUURIYRITTÄJYYS TEORIASSA JA KÄYTÄNNÖSSÄ - Neljä opetusta Maria Österåker 2009 Juthasvägen 34 A 3 FI - 66900 Nykarleby info@juthbacka.fi www.juthbacka.fi Kulttuuriyrittäjyys teoriassa ja käytännössä

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

Kun vanhempi on trans*

Kun vanhempi on trans* Seta Transtukipiste Kun vanhempi on trans* Linda Korpikoski 15.3.2013 Sisällys 1 Apua, vanhempani on trans!... 3 1.1 Mitä minun kannattaa tehdä?... 4 1.2 Transmikä?... 4 1.3 Eikö sukupuoli ole itsestään

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

KANSALAISJÄRJESTÖT MEDIASSA Miten tiedottaja saa järjestönsä viestin tiedotusvälineissä läpi?

KANSALAISJÄRJESTÖT MEDIASSA Miten tiedottaja saa järjestönsä viestin tiedotusvälineissä läpi? KANSALAISJÄRJESTÖT MEDIASSA Miten tiedottaja saa järjestönsä viestin tiedotusvälineissä läpi? Heta Ängeslevä Opinnäytetyö, syksy 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu Turun yksikkö Viestinnän koulutusohjelma

Lisätiedot

Verkkomarkkinointiopas. Verkkomarkkinointiopas. Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille. Toni Haatainen Mika Heikura

Verkkomarkkinointiopas. Verkkomarkkinointiopas. Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille. Toni Haatainen Mika Heikura Verkkomarkkinointiopas Verkkomarkkinointiopas Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille Toni Haatainen Mika Heikura Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kainuun kasvupolku Yrittäjän haastava tie

Kainuun kasvupolku Yrittäjän haastava tie 1 Kimmo Nikkanen, Aki Savolainen Kajaanin ammattikorkeakoulu 2015 Kajaanin ammattikorkeakoulu Kimmo Nikkanen, Aki Savolainen Kainuun kasvupolku Yrittäjän haastava tie Kajaanin ammattikorkeakoulu PL 52,

Lisätiedot

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Eero Ojanen Hyvä päätös? KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Hyvä päätös? Eero Ojanen Hyvä päätös? Filosofisia näkökulmia päätöksentekoon kaks kunnallisalan kehittämissäätiö HYVÄ PÄÄTÖS? Kieliasun

Lisätiedot