Huomioita varautumisesta ja pelastustoimesta sosiaalihuollon näkökulmasta.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Huomioita varautumisesta ja pelastustoimesta sosiaalihuollon näkökulmasta."

Transkriptio

1 Huomioita varautumisesta ja pelastustoimesta sosiaalihuollon näkökulmasta. Sosiaalihuollon valvonnan ajankohtaispäivät Oulu pelastusylitarkastaja Tom Tallberg

2 Yleinen varautumisvelvollisuus Valmiuslaki 3 luku Varautuminen 12 Varautumisvelvollisuus Valtioneuvoston, valtion hallintoviranomaisten, valtion itsenäisten julkisoikeudellisten laitosten, muiden valtion viranomaisten ja valtion liikelaitosten sekä kuntien, kuntayhtymien ja muiden kuntien yhteenliittymien tulee valmiussuunnitelmin ja poikkeusoloissa tapahtuvan toiminnan etukäteisvalmisteluin sekä muilla toimenpiteillä varmistaa tehtäviensä mahdollisimman hyvä hoitaminen myös poikkeusoloissa

3 Poikkeusolot valmiuslaki osa I, luku I: 3 Poikkeusoloja tämän lain mukaan ovat: 1) Suomeen kohdistuva aseellinen tai siihen vakavuudeltaan rinnastettava hyökkäys ja sen välitön jälkitila; 2) Suomeen kohdistuva huomattava aseellisen tai siihen vakavuudeltaan rinnastettavan hyökkäyksen uhka, jonka vaikutusten torjuminen vaatii tämän lain mukaisten toimivaltuuksien välitöntä käyttöön ottamista; 3) väestön toimeentuloon tai maan talouselämän perusteisiin kohdistuva erityisen vakava tapahtuma tai uhka, jonka seurauksena yhteiskunnan toimivuudelle välttämättömät toiminnot olennaisesti vaarantuvat; 4) erityisen vakava suuronnettomuus ja sen välitön jälkitila; sekä 5) vaikutuksiltaan erityisen vakavaa suuronnettomuutta vastaava hyvin laajalle levinnyt vaarallinen tartuntatauti

4 Valmiuslaki jatko 8 luku sosiaaliturvaan liittyvät muutokset. 56, 57 ja 58 otetaan käyttöön se todennäköisesti lisää Kunnaan suuntaan paineita huolenpidosta mitä ja millä tavoin? 11 luku Sosiaali- ja terveydenhuollon turvaaminen 88 Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä terveydensuojelu Väestön sosiaali- ja terveydenhuollon turvaamiseksi 3 :n 1, 4 ja 5 kohdassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa voidaan valtioneuvoston asetuksella säätää, että kunta voi luopua: 1) terveydenhuoltolaissa (1326/2010) säädettyjen määräaikojen noudattamisesta kiireettömän hoidon järjestämisessä, jos se on välttämätöntä kiireellisen hoidon järjestämiseksi ja jos määräajan ylittäminen ei vaaranna potilaan terveyttä; 2) sosiaalihuoltolain (710/1982) 40 a :n 2 momentissa tarkoitetuista sosiaalipalvelujen tarpeen arvioinneista; 3) lasten päivähoidosta annetun lain (36/1973) mukaisen päivähoidon järjestämisvastuusta, jos lapsen vanhemmat tai muut huoltajat voivat järjestää lapsen hoidon muutoin; 4) terveydensuojelulain (763/1994) mukaisen ilmoituksenvaraiseen toimintaan liittyvien ilmoitusten käsittelystä ja päätöksenteosta sekä asuntojen terveyshaittojen selvittämiseen liittyvistä tehtävistä PSAVI/PVV/THT

5 Varautumisvelvollisuus pelastustoimintaan Pelastuslaki 6 luku: Yhteistoiminta pelastustoimen tehtävissä, 46 yhteistyö pelastustoiminnassa: Valtion ja kunnan viranomaiset, laitokset ja liikelaitokset ovat velvollisia osallistumaan pelastuslaitoksen johdolla pelastustoiminnan suunnitteluun siten kuin 47 :ssä säädetään sekä toimimaan onnettomuus- ja vaaratilanteissa niin, että pelastustoiminta voidaan toteuttaa tehokkaasti. Edellä 1 momentissa säädetyssä tarkoituksessa: 5) sosiaali- ja terveysviranomaiset ja hallinnonalan laitokset vastaavat niitä koskevissa säädöksissä määrätyn työnjaon mukaisesti ensihoitopalvelun järjestämisestä sekä psykososiaalisen tuen palveluista ja onnettomuuden johdosta hätään joutuneiden huollosta ja majoituksesta

6 Jatkuu 47 Viranomaiset, laitokset ja liikelaitokset, jotka ovat velvollisia antamaan pelastusviranomaisille virka-apua ja asiantuntija-apua tai joiden asiantuntemusta muutoin tarvitaan pelastustoiminnassa ja siihen varautumisessa, ovat velvollisia laatimaan pelastuslaitoksen johdolla ja yhteistoiminnassa keskenään tarpeelliset suunnitelmat tehtäviensä hoitamisesta pelastustoiminnan yhteydessä ja osallistumisesta pelastustoimintaan. Pelastuslaitokselle on annettava selvitykset pelastustoimintaan käytettävissä olevista voimavaroista. Huomattavaa on että varautumisvelvollisuuden toteuttaminen on laajaa poikkihallinnollista toiminta!

7 Kirkko ja 3-sektori HEHU ryhmä toimintaa nostetaan pystyyn suunnittelu koulutus ja varustaminen, Rovastikunnittain / Hiippakunta Yhteistyö sopimus jossa avataan mitä? miten?, siirrettävä osaksi toimialakohtaista VASU:a VAPEPA/SPR tuki majoitus ja muonituksiin liittyvissä kysymyksissä, Yhteistyö sopimus jossa avataan mitä? miten?, siirrettävä osaksi toimialakohtaista VASU:a

8 Varautumiseen liittyvä yksityiskohtaisia huomioita Palvelujen osto Varautumisvelvollisuus ei siirry palvelun tuottajalle voidaanko ottaa huomioon kilpailutuksessa ja kirjatta myös sopimukseen, varautumista voi ja on syytä tehdä kumppanuuden hengessä. Oma tuotanto (rakennukset) - Pystyttekö tuottamaan palvelut 30 pakkasta, sähkönjakelu poikki yli 1,5 vrk, eri syistä (luonnon aiheuttama tai ohjus järjestelmän vioittuminen)? (Varavoima ja edes ulkoisen syötön mahdollisuus) Pitkä sähkökatko ja yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaaminen

9 Yksityiskohtia pelastuslaista, mitä syytä huomioida 14 Omatoiminen varautuminen 15 Pelastussuunnitelma 18 Poistumisturvallisuus hoitolaitoksissa sekä palvelu- ja tukiasumisessa. 19 Poistumisturvallisuus selvitys 20 Poistumisturvallisuuden arviointi ja poistumisturvallisuuden toteuttamissuunnitelma VNA:sta tarkentaa yksityiskohtia