HANKINTAKENTTÄ MYLLERRYKSESSÄ MIKSI KAIKKI MENEE UUSIKSI, VAI MENEEKÖ?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HANKINTAKENTTÄ MYLLERRYKSESSÄ MIKSI KAIKKI MENEE UUSIKSI, VAI MENEEKÖ?"

Transkriptio

1 HANKINTAKENTTÄ MYLLERRYKSESSÄ MIKSI KAIKKI MENEE UUSIKSI, VAI MENEEKÖ? HANKINTALAINSÄÄDÄNNÖN KOKONAISUUDISTUS 1

2 Hankintadirektiivit Direktiivi 2014/24/EU, , julkisista hankinnoista (ns. Klassinen direktiivi) Direktiivi 2014/25/EU, , vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista (ns. Erityisalojen direktiivi) Direktiivi 2014/23/EU, , käyttöoikeussopimusten tekemisestä (ns. konsessiodirektiivi kokonaan uusi) Puolustus- ja turvallisuushankintadirektiivi 2009/81/EY (ei muutu) PUTU-Direktiivi määrittelee jäsenvaltioille puolustus- ja turvallisuussektorille soveltuvat hankintasäännöt Oikeussuojadirektiivi (ei muutu) Julkisten hankintojen muutoksenhakumenettelyjen tehokkuuden parantamiseksi laadittu direktiivi Mitä tavoitellaan? Hankintamenettelyjä yksinkertaistetaan ja joustavoitetaan Ympäristö- ja sosiaaliset näkökohdat otetaan jatkossa paremmin huomioon hankinnoissa Pk-yritysten asema paranee uusitussa hankintalaissa Hankkija saa lisää työkaluja puuttua kielteisiin ilmiöihin: kuten esteellisyys, jääviys, epäasiallinen vaikuttaminen ja Hankintojen valvontaa tehostetaan 2

3 Lain soveltamisalan muutokset Soveltamisalan muutoksia Osin laajennuksia osin supistuksia B-lista poistetaan käytöstä ja nykyisen B-listan kaikki palvelut tulevat EU-kilpailun piiriin Sosiaali- ja terveyspalveluhankintoihin ja eräisiin muihin hankintoihin määritellään oma EU kynnysarvonsa euroa Tässä ryhmässä olisi myös kevyemmät menettelyt kuin muissa hankinnoissa, mutta kilpailutus pitäisi kuitenkin tehdä EU:n laajuisesti. Poissulun piiriin mm. poliittisten puolueiden vaalikampanjat ja tietyt asianajajien palvelut In-house määrittelyt entistä laajemmat Hankintayksiköiden välinen yhteistyö 3

4 Sähköiset menettelyt Sähköisiin hankintamenettelyihin siirtyminen pakolliseksi Määräaika siirtymälle viisi vuotta (pl. yhteishankintayksiköt) Tarkoittaa tarjouspyyntöasiakirjojen toimittamista sähköisesti saataville ja tarjousten sähköisen toimittamisen mahdollistamista ei kuitenkaan tarjousten käsittelyä Sähköisistä menettelytavoista voidaan poiketa tietyissä tilanteissa, esim. tarjoukseen liitettävä mallikappale, vaatisi muiden kuin yleisesti saatavilla olevien tiedostomuotojen käyttämistä Tilastotietojen toimittamisen yhteydessä on raportoitava komissiolle siitä, miksi sähköisiä menettelyitä ei ole käytetty Dynaamista hankintajärjestelmää yksinkertaistettu Käyttöön tulevat myös sähköiset luettelot, joissa hankintayksikkö poimii ennalta ilmoittamanaan ajankohtana tiedot luettelosta ja toimittaja vahvistaa tiedot, toimittajan ei ole pakko osallistua jokaiseen kilpailutuskierrokseen Avoin Rajoitettu Menettelyt ja tekniikat Kilpailullinen neuvottelumenettely Neuvottelumenettely Innovaatiokumppanuus Puitejärjestely Dynaaminen hankintajärjestelmä Sähköinen huutokauppa Sähköinen luettelo Suorahankinta Määräajat lyhenevät 4

5 Osiin jakaminen Hankintoja ei ole pakko jakaa osiin, ellei jäsenmaa ole joidenkin tiettyjen hankintojen osalta päättänyt toisin Kansallisesti voidaan säätää jotkin hankinnat pakollisesti jaettavaksi Mikäli hankintaa ei jaeta osiin, on hankintayksikön perusteltava jakamatta jättäminen hankinta-asiakirjoissa tai laadittava kirjallinen selvitys, artiklan 85 mukaan Hankintayksikkö voi rajoittaa sitä, kuinka moneen osaan tarjoaja voi tarjouksen jättää Määriteltävä objektiiviset ja syrjimättömät kriteerit sille, miten tarjoajan valinta kullekin osa-alueelle tehdään, jos joku tarjoajista jättää kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen useammalle osa-alueelle Hankintayksikkö voi tehdä kullekin osa-alueelle yhden tai useamman hankintasopimuksen, joihin sisältyy useita osia tai kaikki osat Tarjoajia koskevat vaatimukset 18,2 Pakolliset poissulkuperusteet 57.1 Ympäristö-, mm. talousrikokset, verovelkatuomio, ihmiskauppa, sosiaali- ja lapsityövoiman käyttö työlainsäädäntö Harkinnanvaraiset poissulkuperusteet 57.4 ja 57.2 mm. konkurssi, velkasaneeraus, merkittävä verovelka jota ei ole korjattu/ei maksusopimusta, ympäristö- tai työoikeudellinen rikkomus Kaikkea ei tarkasteta Yhteinen eurooppalainen hankintaasiakirja Rekisteritiedot, talous- ja rahoitustilanne 58 kaupparekisteri- ja tilinpäätöstiedot, liikevaihtovaatimus enintään kaksi kertaa hankinnan arvo Tekninen suorituskyky ja ammattitaito 58 mm. koulutus, toimitukset, laadunvarmistus, tarkasta eturistiriidat Soveltuvien ehdokkaiden vertailu 65.2 Rajoitettu ja neuvottelumenettelyt Lausunto ecertis Tyhjentävä! Soveltuvat tarjoajat 5

6 Uusi kokonaistaloudellinen edullisuus on hintalaatusuhde Jatkossa voi vertailla vain kokonaistaloudellista edullisuutta Tämä tarkoittaa kuitenkin sitä, että jos halutaan valita halvimman hinnan mukaan, sitä kutsutaan kustannukseksi ja aina on oltava myös vähimmäisvaatimuksia laadun takeena Ranskalainen urakka / kiinteä hinta mahdollinen Kokonaistaloudellisuus voi koostua erilaisista kustannustekijöistä Vertailutekijänä voidaan huomioida toteutukseen osoitetun henkilöstön organisointi, pätevyys ja kokemus, jolloin kyseistä henkilöä ei saa vaihtaa ilman hankintayksikön suostumusta Hankintasopimuksen muuttaminen direktiivi 72 artikla 1a) Yksityiskohtaiset muutosehdot sopimuksessa TAI 1b) Lisähankinnat, Tekninen /taloudellinen syy 50% (+) Ilmoitusvelvoite TAI 1c)Arvaamaton muutostarve, Ei muutu kokonaan 50% (+i) Ilmoitusvelvoite TAI 1d)Sopimuksen osapuoli vaihtuu sopimusehtojen mukaan, "yrityskauppa" tai oma tuotanto TAI 1e) Mikään em. muutoksista ei arvosta riippumatta saa olla merkittävä. 2. Muutoksen arvo on alle EU-KA ja alle tavara- ja palvelut 10%, rakennusurakat 15% alkuperäisestä (+ indeksi) ja muutos ei muuta sopimuksen koko luonnetta 6

7 Yhteenveto Merkittäviä muutoksia artiklalistaus Konsessiodirektiivi Uusi B lista (74-77, liitteet V H-osa ja XIV) 12 in-house käytännöt 18,2 ympäristö, sosiaaliset ja työllisyysnäkökohdat 22/90.2 viidessä (yhy kolmessa) vuodessa sähköiseksi 24 eturistiriidat 29 neuvottelumenettelyn rajoitukset 31 innovaatiokumppanuus 33 puitteessa ei kolmen rajoitusta 34 dynaamista selkeämmäksi 36 sähköiset luettelot kv-yhteishankinnat 40 alustavat markkinatutkimukset 46 osiin jakaminen 48 ennakkoilmoituksella ilmoittaminen 52 TED julkaisu ensin 55 päätöksistä tiedottaminen 56 kaksivaiheisuus, korjaukset 57 pakollinen sote/vero poissulku, näytön vastaanotto ja perustelut 58 2*hankinnan arvo liikevaihto kattona 60 omat lausunnot ja muut näyttö 61 e-certis (viisi vuotta aikaa) 59 Yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja (ESPD) 67 Käänteinen ok, tarkastaminen, JV voi säätää laatuvertailun, henkilöiden vertailu ok 68 elinkaarikustannukset 71 alihankinnat 72 sopimuksen muuttaminen 73 sopimuksen irtisanominen neuvonta, valvonta ja tiedottaminen 7

8 Kansallisesti ratkaistava Kansalliset kynnysarvot Menettelysäännökset EU kynnysarvot alittavissa hankinnoissa Menettelysäännökset sotehankinnoissa KILPAILUNEUTRALITEETTI 8

9 Lainsäädäntömuutokset hyväksytty kuntalain ja kilpailulain muutosta koskevat hallituksen lakiesitykset HE 32/2013 (kuntalaki) ja HE 40/2013 (kilpailulaki). Kuntalain muutos voimaan Siirtymäaika on vuoden 2014 loppuun saakka Työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen osalta siirtymäaika 2016 loppuun Tavoitteena kilpailuneutraliteetin lisäämiseen kuntien ja yksityisen palvelutuotannon välillä. Kunnilla velvollisuus yhtiöittää toimintansa silloin, kun toimintaa harjoitetaan kilpailutilanteessa markkinoilla. Ei yleispätevää määritelmää, arvioidaan tapauskohtaisesti Yhtiöittämisvelvollisuus koskee kuntien liikelaitoksia silloin, kun liikelaitos tarjoaa palveluitaan myös muille, kuin omalle kunnalleen tai kunnan asukkaille. Yhtiöittämisvelvollisuus ulottuu myös muussa kuin liikelaitosmuodossa harjoitettavaan toimintaan. KUNTALAKI 9

10 Kuntalain uudistus Laki voimaan ensi vuoden alusta Lakiesitys eduskunnan käsiteltäväksi syksyllä ja uusi kuntalaki voimaan vuoden 2015 alusta. _muut_asiakirjat/ yhteen/lausuntoyhteenve to_kuntalakiluonnos_ pdf Kuntalain kokonaisuudistuksen tavoitteena on uudistaa kuntalaki siten, että siinä otetaan huomioon kuntien muuttuvasta toimintaympäristöstä ja uusista kuntahallinnon rakenteista aiheutuvat muutostarpeet. Kuntalaki olisi edelleen kunnan hallintoa, päätöksentekomenettelyä ja taloutta koskeva yleislaki. Uudistuksella pyritään vähentämään erityislainsäädännön tarvetta. Kuntalain uudistus ja hankinnat Kansallinen ja EU-säännöstö tasapainoon kirjataan nykyinen oikeustila lakiin Valtiontukisääntelyn vastaisien tukien karsiminen Kilpailun tasapuolisuuden turvaaminen julkisen ja yksityisen elinkeinotoiminnan välillä- Jatkoa (626/2013 ja 595/2013) voimaan Kunnan antama laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä rajoituksia Myös vuokraaminen ja kiinteistön luovutus uusia menettelytapoja SGEI- julkinen palveluvelvoite määrittelyt 10

11 SOTE-UUDISTUS Sote-uudistus elmat_ja_hankkeet/palvelurakenneuudi stus Hallituksen esitys on lähetetty lausuntokierrokselle 18. elokuuta. Eduskunnan käsittelyyn esitys marraskuussa. Laki voimaan 2015 aikana. Uusien sosiaali- ja terveyspalveluista vastaavien alueiden toiminta alkaa aiemman suunnitelman mukaisesti

12 Sote-alue tekee päätöksen siitä, mitkä kunnat ja kuntayhtymät ovat tuottamisvastuussa. Ne voivat järjestämispäätöksen mukaisesti edelleen tuottaa palveluja itse tai hankkia palveluja myös muutoin, kuten järjestöiltä, yrityksiltä ja palveluseteliä käyttämällä. Myös sote-alueella voi olla omaa tuottamisvastuuta tukipalveluista, ja vain poikkeustapauksessa joistakin muista palveluista. KIITOS! 12

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Liite 1/kh 30.5.2011 204 Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Lohjan kaupungin hankintatyöryhmä 24.5.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN HANKINTOJEN LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1. Mitä tarkoitetaan hankinnalla?...

Lisätiedot

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos Julkiset hankinnat -opas yrityksille 2. painos Sisältö 1. Mikä on julkinen hankinta?... 2 2. Miten yritys voi valmistautua tuleviin kilpailutuksiin?... 2 3. Suunnitelmasta hankintaan hankintaprosessin

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 4 1 YLEISTÄ... 3

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 4 1 YLEISTÄ... 3 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 4 YLEISET HANKINTAOHJEET (Hyväksytty kaupunginhallituksessa 26.9.2011) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 3 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet...

Lisätiedot

Antero Oksanen. Kuntien yleiset hankintaohjeet

Antero Oksanen. Kuntien yleiset hankintaohjeet Antero Oksanen Kuntien yleiset hankintaohjeet Suomen Kuntaliitto Helsinki 2010 TEKIJÄ Antero Oksanen 3. uud. painos ISBN 978-952-213-630-5 (nid.) ISBN 978-952-213-661-9 (pdf) Suomen Kuntaliitto Painopaikka:

Lisätiedot

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Timo Martelius hankintajohtaja, Kuntien Tiera Oy hankintajohtaja, Espoon kaupunki vv. Tavoitteet ja sisältö

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa

Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa Hyväksytty kaupunginhallituksen päätöksellä 23.11.2010 (päivitetty 26.08.2013) Sisältö 1. Yleistä 3 2. Hankintaohjeiden

Lisätiedot

Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa

Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa Helsinki 2007 2006 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Miksi kansalliset

Lisätiedot

Suurten kuntien hankinnat. Yksityisten tavara- ja palveluostojen merkitys suurissa kaupungeissa

Suurten kuntien hankinnat. Yksityisten tavara- ja palveluostojen merkitys suurissa kaupungeissa Suurten kuntien hankinnat Yksityisten tavara- ja palveluostojen merkitys suurissa kaupungeissa Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka Lith, 20.6.2011 2 Alkusanat Kuntayhteisöjen palvelutuotanto vastaa

Lisätiedot

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa.

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa. Hankintalainsäädännön soveltaminen Hankintayksikön suorittamiin rakennusurakkahankintoihin, joiden arvo ylittää kansallisen tai EU-kynnysarvon, sovelletaan hankintalakia eli lakia julkisista hankinnoista

Lisätiedot

Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde

Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Lakimies Katariina Huikko Suomen Kuntaliitto Hankintaprosessi, nykytila Hankintasääntelyn mukainen hankintamenettely Valmistelu

Lisätiedot

Valtion hankintakäsikirja

Valtion hankintakäsikirja Valtion hankintakäsikirja 2010 48/2010 Valtiovarainministeriön julkaisuja Valtion hankintakäsikirja 2010 Valtiovarainministeriön julkaisuja 48/2010 Valtiovarainministeriön julkaisuja VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Lukijalle. Tämä ohje korvaa oikeusministeriön hankintakäsikirjan vuodelta 2000 sekä samalta vuodelta olevan vankeinhoitolaitoksen hankintaohjeen.

Lukijalle. Tämä ohje korvaa oikeusministeriön hankintakäsikirjan vuodelta 2000 sekä samalta vuodelta olevan vankeinhoitolaitoksen hankintaohjeen. Lukijalle Voimassaoleva hankintalaki koskee kaikkia julkisia hankintoja niiden arvosta ja laadusta riippumatta. Tähän oikeusministeriössä koottuun hankintaohjeeseen on koottu keskeisiä hankinnoissa huomioon

Lisätiedot

ALUEELLISTETTAVIEN VIRASTOJEN TOIMITILOJEN HANKINTA

ALUEELLISTETTAVIEN VIRASTOJEN TOIMITILOJEN HANKINTA Kauppatieteellinen tiedekunta Pro Gradu tutkielma Hankintojen Johtaminen ALUEELLISTETTAVIEN VIRASTOJEN TOIMITILOJEN HANKINTA Heli Lattu Kangaskatu 20 53100 Lappeenranta ALKUSANAT Tämä työ on tehty Liikennevirastolle

Lisätiedot

Helpottaako uusi hankintadirektiivi kestävän kehityksen huomioon ottamista?

Helpottaako uusi hankintadirektiivi kestävän kehityksen huomioon ottamista? Helpottaako uusi hankintadirektiivi kestävän kehityksen huomioon ottamista? Motiva, Kestävien hankintojen vuosiseminaari Vanhempi hallitussihteeri, OTL Markus Ukkola TEM 1 Kansainvälisen hankintalainsäädännön

Lisätiedot

Uusi hankintadirektiivi

Uusi hankintadirektiivi Uusi hankintadirektiivi Mitä muutoksia ja reunaehtoja se tuo sähköisiin hankintoihin? Kuntatalo 11.11.2014 Katariina Huikko Lakimies, Suomen Kuntaliitto Taustaa Sähköistyminen komission keskeisiä painopisteitä

Lisätiedot

Hankintavalmennus Lappeenranta 14.3.2013

Hankintavalmennus Lappeenranta 14.3.2013 Hankintavalmennus Lappeenranta 14.3.2013 LÄHIRUOKAHANKINNAN SUUNNITTELU Tavoite perehtyä julkisiin hankintoihin sekä hankintayksikön että tarjoajan näkökulmasta löytää hankintailmoitukset ja tarjouspyynnöt

Lisätiedot

Selvitys yritysten hallinnollisen taakan kehityksestä

Selvitys yritysten hallinnollisen taakan kehityksestä Deloitte & Touche Oy Porkkalankatu 24 PL 122 00181 Helsinki Puh: 020 755 500 Fax: 020 755 501 Y-tunnus: 0989771-5 Kotipaikka: Helsinki www.deloitte.fi Selvitys yritysten hallinnollisen taakan kehityksestä

Lisätiedot

Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma

Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma 2014 Sivu 2/23 Sivu 3/23 Sisältö 1 Tiivistelmä... 4 2 3 4 Johdanto... 5 Hankintaohjelman lähtökohdat... 5 Strategiset linjaukset hankinnoissa... 6 4.1 Yrittäjäystävällisyys

Lisätiedot

LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA. I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu. 1. Esille tuodut ongelmat

LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA. I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu. 1. Esille tuodut ongelmat LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu 1. Esille tuodut ongelmat Käydyissä keskusteluissa ja toimitetun materiaalin perusteella kivitoimialalla

Lisätiedot

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimitus: Sini Linteri Graafinen suunnittelu: Tiina Kuoppala ISBN 978-952-245-723-3 (painettu) ISBN 978-952-245-724-0

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN?

SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN? Julius Parikka OTM, Legal Counsel Lakipalveluyritys Fondia Oy Panu Pökkylä OTK, Nordic Legal Counsel, Canon Oy SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN? Edilex 2011/5 Artikkeli,

Lisätiedot

Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa

Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa Tämä julkaisu on työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta koskevan Euroopan unionin ohjelman (2007 2013)

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA EUROOPAN KOMISSIO Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Opas valtiontukea, julkisia hankintoja ja sisämarkkinoita koskevien Euroopan unionin sääntöjen soveltamiseksi

Lisätiedot

HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET. 3.1 Yleistä

HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET. 3.1 Yleistä HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET 3.1 Yleistä Yhteisön tasolla tukikelpoisia menoja koskeva sääntely on vähentynyt aikaisempaan ohjelmakauteen verrattuna. Toisaalta sekä yleisasetukseen

Lisätiedot

Opas. Sosiaalisesti vastuulliset hankinnat

Opas. Sosiaalisesti vastuulliset hankinnat Opas Sosiaalisesti vastuulliset hankinnat 1 Sisällysluettelo Ministerin esipuhe 5 Mitä kaikkea ovat sosiaalisesti vastuulliset hankinnat? 7 Mitä hyötyä on sosiaalisesti vastuullisista hankinnoista? 8

Lisätiedot

HANKINTOJEN KILPAILUTTAMINEN JA SOPIMUSEHDOT

HANKINTOJEN KILPAILUTTAMINEN JA SOPIMUSEHDOT HANKINTOJEN KILPAILUTTAMINEN JA SOPIMUSEHDOT Elise Pekkala Mika Pohjonen HANKINTOJEN KILPAILUTTAMINEN JA SOPIMUSEHDOT TIETOSANOMA 6., uudistettu laitos (7. painos) vuonna 2007 ensimmäisen kerran ilmestyneestä

Lisätiedot

Karttatuotantojärjestelmä

Karttatuotantojärjestelmä Karttatuotantojärjestelmä Tarjouspyyntö 1.11.2010 Kirkkonummen kunta Tarjouspyyntö 2 Sisältö 1 Tarjouspyyntö... 3 2 Hankinnan kohde... 4 3 Tarjousten käsittely... 6 4 Tarjoajan soveltuvuudelle asetettavat

Lisätiedot

VITKUTTELUA, VESITTÄMISTÄ JA VERONKIERTOA

VITKUTTELUA, VESITTÄMISTÄ JA VERONKIERTOA Mika Pohjonen Bo-Erik Ekström Ilkka Haavisto VITKUTTELUA, VESITTÄMISTÄ JA VERONKIERTOA Valtio ja kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen YHTEENVETO Hallitus on tänä keväänä antanut eduskunnalle kaksi

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot