Poimintoja direktiiviuudistuksen keskeisistä kohdista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Poimintoja direktiiviuudistuksen keskeisistä kohdista"

Transkriptio

1 Poimintoja direktiiviuudistuksen keskeisistä kohdista Saila Eskola PTCServices Oy Hankintadirektiivit ja keskeiset muutokset 1

2 Direktiivit Klassinen Erityisalat PUTU (ei muutu) Oikeussuojadirektiivi (ei muutu) Konsessio (uusi) Merkittäviä muutoksia artiklalistaus Konsessiodirektiivi Uusi B lista (74-76a, liite 6 ja16) 11 in-house käytännöt 15,2 ympäristö, sosiaaliset ja työllisyysnäkökohdat 19/92 viidessä (yhy kolmessa) vuodessa sähköiseksi 21 eturistiriidat 27 neuvottelumenettelyn rajoitukset 29 innovaatiokumppanuus 31 puitteessa ei kolmen rajoitusta 32 dynaamista selkeämmäksi 34 sähköiset luettelot kv-yhteishankinnat 39 alustavat markkinatutkimukset 44 osiin jakaminen 46 ennakkoilmoituksella ilmoittaminen 50 TED julkaisu ensin 53 päätöksistä tiedottaminen 54 kaksivaiheisuus, korjaukset 55 pakollinen sote/vero poissulku, näytön vastaanotto ja perustelut 56 2*liikevaihto kattona 57 omat lausunnot ja muut näyttö 58 e-certis (viisi vuotta aikaa) 59 Euroopan yhteinen hankintaasiakirja (ESPD) 66 Käänteinen ok, tarkastaminen, JV voi säätää laatuvertailun, henkilöiden vertailu ok 67 elinkaarikustannukset 71 alihankinnat 72 sopimuksen muuttaminen 73 sopimuksen irtisanominen neuvonta, valvonta ja tiedottaminen 2

3 Lain soveltamisalan muutokset Hankintayksiköiden välinen yhteistyö 1/2 Artikla 11, johdanto-osan kappale 14 Asiasta ei ole aikaisemmin säädetty hankintalaissa EU tuomioistuimen oikeuskäytäntöä on tulkittu eri jäsenmaissa eri tavoin EU tuomioistuin Azienda C-158/11: Terveydenhuoltoyksikön ja yliopiston välisessä sopimuksessa ei ollut kyse viranomaisten välisestä yhteistyöstä, vaan hankintasopimuksesta Uusilla säädöksillä ei puututa hankintayksiköiden oikeuteen tuottaa heidän vastuullaan olevat palvelut itse Tietyt edellytykset täyttävät hankintayksiköiden yhteistyöhankinnat jäävät direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle, niitä ei katsota hankintasopimuksiksi 3

4 Hankintayksiköiden välinen yhteistyö 2/2 Sopimuksessa sovitaan viranomaisten vastuulla olevien viranomaistehtävien hoitamisesta yhteistyössä yhteisten julkisen edun mukaisten tavoitteiden mukaisesti Yhteistyöjärjestelyssä mukana olevien viranomaisten tehtävien ei tarvitse olla identtisiä, vaan ne voivat olla myös toisiaan tukevia/täydentäviä Varmistetaan viranomaisten vastuulla olevien tehtävien hoitaminen ja yhteisten tavoitteiden saavuttaminen Yhteistyön täytäntöönpano perustuu yksinomaan yleisten edun mukaisten näkökohtien huomioimiseen Sopimuksen kannalta merkityksellistä toimintaa saa harjoittaa vain rajoitetusti avoimilla markkinoilla, 20 % Ei saa vaarantaa kilpailuneutraliteettia Arvioinnissa huomioon kolmen vuoden liikevaihdon keskiarvo tmv. Muutokset menettelyihin 4

5 Muutokset avoimeen menettelyyn Artikla 25 Määräaika tarjousten jättämiselle 35 päivää Määräaika 15 päivää, jos ennakkoilmoitus on julkaistu Määräaikaa 30 päivää silloin, kun tarjoukset vastaanotetaan sähköisesti Avoimessakin menettelyssä voidaan käyttää kiiretilanteessa lyhennettyä määräaikaa, vähintään 15 päivää Direktiivissä ei ole tarkemmin määritelty sitä, mitkä ovat sellaisia kiiretilanteita, joissa lyhyempää määräaikaa voidaan käyttää HUOM! Määräajat lasketaan ilmoituksen julkaisemisesta TED:issä Muutokset rajoitettuun menettelyyn Artikla 26, soveltuvuuteen liittyvät tiedot liite VI osat B ja C, artikla 64 tarjoajien valintaan liittyvät perusteet Osallistumishakemus 30 päivää ja tarjous 30 päivää, 10 päivää jos ennakkoilmoitus on julkaistu Tarjousten jättöaika 25 päivää, jos tarjoukset vastaanotetaan sähköisesti Jäsenmaat voivat päättää, että keskushallintoa alemmalla tasolla toimivat HY:t voivat sopia tarjoajien kanssa tarjousten jättämisen määräajasta. Jos osapuolet eivät pääse sopimukseen, on määräajan oltava vähintään 10 päivää Kiiretapauksissa osallistumishakemusten jättämisen määräaika on 15 päivää ja tarjousten jättämisen määräaika on 10 päivää 5

6 Hankintojen kilpailuttaminen sähköisesti Sähköiset menettelyt Artikla 19, artikla 92, artikla 85 raportointi, liite IV Sähköisiin hankintamenettelyihin siirtyminen käytännössä pakolliseksi Määräajat: direktiivin hyväksymisestä sähköiset menettelyt käytössä + 56 kk yhteishankintayksiköillä sähköiset menettelyt käytössä +36 kk Tarkoittaa tarjouspyyntöasiakirjojen toimittamista sähköisesti saataville ja tarjousten sähköisen toimittamisen mahdollistamista Sähköisistä menettelytavoista voidaan poiketa tietyissä tilanteissa, esim. tarjoukseen liitettävä mallikappale, vaatisi muiden kuin yleisesti saatavilla olevien tiedostomuotojen käyttämistä Hankintayksikön vastuulla huolehtia luottamuksellisuuden säilymisestä Tilastotietojen toimittamisen yhteydessä on raportoitava komissiolle siitä, miksi sähköisiä menettelyitä ei ole käytetty 6

7 Muutokset yrityksen soveltuvuuden ja tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastukseen Yrityksen soveltuvuus Ehdotuksessa on useita uusia sääntöjä yritysten soveltuvuuden tarkastukseen Liikevaihtovaatimukselle olisi katto, joka olisi enintään kaksi kertaa hankinnan arvo Tähdätään siihen, etteivät yritykset joutuisi enää toimittamaan kaikkia todistuksia turha asiakirjojen toimittaminen vähenisi keskitytään voittajan todistusten tarkastamiseen Tähdätään sähköiseen asiakirjojen toimittamiseen Hankintayksikön pitää jatkossa hyväksyä tarjoajan European Single Procurement Documen/ESPD- asiakirja alustavana tietona siitä, että edellytykset täyttyvät 7

8 Sama tarkastusrakenne lähtökohtana Muista: avoimessa vain voittajan paperien tarkastus Tarjoajaa ei ole poissuljettu 55-58, 64 artiklat 15,2 Ympäristö, työ- ja sosiaalioikeudelliset velvoitteet / liite XI Tarjous täyttää vaatimukset Hankintailmoitus, os.hakemus, TP vaatimukset ym. + viittaus vaihtoehtoartiklaan 54 ja 43 artikla Vertailuperuste, elinkaari, estävät tekijät ja poikkeuksellisen alhainen hinta artikla 56a-58 Avoimessa mahdollisuus toteuttaa vaiheet järjestyksessä 2-1 Vertailuperusteet 8

9 Hintavertailussa 66 artikla Artikla 66 Vanha kokonaistaloudellinen edullisuus on hintalaatusuhde, hinta on kustannukset Aina vertaillaan kokonaistaloudellista edullisuutta Jokaisen jäsenmaan on mahdollista määritellä, että tietyissä hankinnoissa ei voida vertailla pelkkiä kustannuksia, vaan vertailu olisi tehtävä aina hinta-laatusuhteen perusteella. Kokonaistaloudelliseen edullisuuteen tulisi kuulua kustannukset voidaan poiketa, jos käytetään esim. ranskalaista urakkaa eli käänteistä kilpailutusta, jossa kustannus on määritelty ja vain laatua vertaillaan Laatuvertailussa 66 artikla Vertailutekijänä voidaan huomioida toteutukseen osoitetun henkilöstön organisointi, pätevyys ja kokemus, jolloin kyseistä henkilöä ei saa vaihtaa ilman hankintayksikön suostumusta Liityttävä vaatimuksia, jotka mahdollistavat tarjoajan esittämien tietojen tosiasiallisen tarkastamisen Hankintayksikön on tosiasiallisesti tarkastettava, että tarjoavat täyttävät hankintasopimuksen tekoperusteet 9

10 Kriteerit laajenevat kohti soveltuvuutta tai koko elinkaarta Vertailuperusteiden katsotaan liittyvän kohteeseen, jos ne liittyvät kohteeseen missä tahansa elinkaaren vaiheessa Mukaan lukien tuotantoprosessi Vaikka nämä tekijät eivät suoranaisesti liittyisi kohteen materiaaliseen substanssiin Elinkaarikustannuksista säädetty artiklassa 67 Hankintojen jakaminen osiin 10

11 Osiin jakaminen Artikla 44, artikla 85 Käytännössä tavoitteena oli, että mahdollistettaisiin pk-yritysten pääsy paremmin kilpailuihin mukaan. Hankintayksikkö voi päättää hankinnan jakamisesta osiin Hankintoja ei ole pakko jakaa osiin, ellei jäsenmaa ole joidenkin tiettyjen hankintojen osalta päättänyt toisin Mikäli hankintaa ei jaeta osiin, on hankintayksikön perusteltava jakamatta jättäminen hankinta-asiakirjoissa tai laadittava kirjallinen selvitys, artiklan 85 mukaan Hankintayksikkö voi rajoittaa sitä, kuinka moneen osaan tarjoaja voi tarjouksen jättää Määriteltävä objektiiviset ja syrjimättömät kriteerit sille, miten tarjoajan valinta kullekin osa-alueelle tehdään, jos joku tarjoajista jättää kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen useammalle osa-alueelle Hankintayksikkö voi tehdä kullekin osa-alueelle yhden tai useamman hankintasopimuksen, joihin sisältyy useita osia tai kaikki osat Sopimuksen muuttamisen rajat 11

12 Hankintasopimuksen muuttaminen Artikla 72 Hankintasopimusten muuttamista on käsitelty muutamissa EU tuomioistuimen ratkaisuissa (mm. C-91/08 Wall AG ja ns. Pressetext- ratkaisu C-454/06 ), ja oikeuskäytännön periaatteet on kirjattu nyt valmisteilla olevaan uuteen hankintadirektiiviin Artiklassa 72 on määritelty ne tilanteet joissa sopimuksen muuttaminen on mahdollista ja toisaalta on määritelty myös ne tilanteet, joissa kyse on niin merkittävistä muutoksista, joita ei voida tehdä. Koska merkittäviä muutoksia ei voida tehdä, tulee hankintayksikön tällaisessa tilanteessa järjestää kokonaan uusi tarjouskilpailu. Hankintasopimuksen muuttaminen direktiiviluonnos 72 artikla 2) Yksityiskohtaiset muutosehdot sopimuksessa TAI 1b)Lisähankinnat, Tekninen /taloudellinen syy 50% (+i) Ilmoitusvelvoite TAI 1c)Arvaamaton muutostarve, Ei muutu kokonaan 50% (+i) Ilmoitusvelvoite TAI 1d)Sopimuksen osapuoli vaihtuu sopimusehtojen mukaan, "yrityskauppa" tai oma tuotanto TAI 1a) Muutoksen arvo on alle EU-KA ja alle 10% /15% alkuperäisestä (+ indeksi) ja muutos ei muuta sopimuksen koko luonnetta TAI 1e) Muutokset eivät ole olennaisia - ja ne eivät ole olennaisia, jos 4a-d vastaus on EI 4a olisiko muilla ollut mahdollisuus osallistua kilpailuun? 4b) paraneeko toimittajan asema? 4c) laajeneeko kohde huomattavasti? 4d) vaihtuuko toimittaja (muuten kuin 1d:n kuvaamalla tavalla)? 12

13 Kilpailutuskehä Avoin Ilmoittaminen päätöksestä (määräaika) Odotusaika Päätöksen vastaanotto ja valitusaika Alihankkijoiden tarkastaminen Hankintapäätös, voittajan todistusten tarkastaminen Jälkiilmoitus Sopiminen ja sopimuskausi Velvoitteiden seuranta Tarjousten vertailu ja perustelu, vertailutietojen varmistaminen Strategia Markkinointi Säännöt ja ohjeet Julkisten hankintojen periaatteet Markkinaseuranta Suunnittelu huom. 39 art. ja ennakkoilmoitus Tietopyyntö huom. 21 art. Tietopyyntövastaukset Hankintailmoitus sähköisyys/ TED Tarjouspyyntö Kysymykset ja vastaukset Tarjouksen jättäminen, sähköisyys Avaamistilaisuus Mahdolliset täsmennykset Tarjousten tarkastus Tarjoajien soveltuvuusvakuutusten tarkastus ESPD Täydentäminen kesken Hankintadirektiiviuudistuksen aikataulu ja mihin voi vielä vaikuttaa 13

14 Milloin Suomessa uusi hankintalaki? Parlamentin täysistunto äänestää (kyllä/ei) Direktiivin hyväksynnästä 2014 alku +24 kk +56 kk - sähköiset menettelyt, yhteishankintayksiköillä sähköiset +36 kk TEM:in nimeämän ohjausryhmän ja työryhmän työ käytiin mahdollisimman pian Member state may 1. 1,4 sgei määrittely reserved contracts kilpailun ohjaaminen työpajoille esim. vammaiset henkilöt työntekijöinä 3. 19,3 rakennus- ja suunnittelukilpailun sähköiset menettelyt 4. 24,2 menettelyn valinta: muut kuin keskushallinto- julkaisu ennakkoilmoituksella 5. 24,3 ja 30 suorahankinnat 6. 26,4 rajoitettu menettely: muut kuin keskushallinto voidaan päättää yhdessä tarjousaika, kuitenkin vähintään ,1 sähköiset luettelot voidaan määrätä pakollisiksi joissain hankinnoissa 8. 35,1 voidaan käyttää yhteishankintayksiköitä ja (35,1 ja 38,2) säätää jotkin hankinnat tehtäväksi niiltä 9. 43,3 oikeus yhdistää osahankinnat yhdelle ,4 osiin jakaminen pakolliseksi ,2 puitejärjestelyn tilastotiedot voidaan lähettää koosteena 14

15 12. 54,2 kaksivaiheisuuden kääntö voidaan kieltää tai rajoittaa se joihinkin hankintoihin ,4 tarjousten täsmentämismahdollisuutta voidaan rajoittaa ,2 voidaan säätää pakollinen poissulku, jos verot ja sotut on maksamatta ,2a voidaan poiketa pakollisesta poissulusta veroratkaisun/tuomion vuoksi, jos yleinen etu tai jos suhteeton seuraus ja vähäiset maksupuutokset ,3 ja 3a harkinnanvaraiset voidaan säätää pakollisiksi, myös prosessin kestäessä ,3 b konkurssi, velkasaneeraus tilanteessa voidaan säätää, että ei saa hylätä, jos yritys osoittaa, että voisi suoriutua uskottavasti viralliset listat hyväksytyistä toimittajista ,2 hintalaatu suhde voidaan määritellä ainoaksi vertailuperusteeksi joissain hankinnoissa tai kokonaan ,3 maksut suoraan alihankkijalle ,5 alihankkijoiden tietojen toimittaminen suoraan päätoimittajalle ,5 tietojen toimittaminen laajemmin tavarahankinnat, alihankintaketju ym ,6 b alihankkijoiden soveltuvuuden tarkastaminen 55 artiklan mukaan ,7 suorat maksut alihankkijalle vaikka nämä eivät sitä pyydä ,8 tiukennettuja sääntöjä alihankinnoissa voidaan rajoittaa tiettyiin sopimuksiin sote hankinnoissa voidaan säätää, että vertailussa kokonaistaloudellisuuden kriteerinä otetaan huomioon laatu, kestäväkehitys sosiaalisissa palveluissa a hankintojen ohjaaminen sote start up 15

16 KIITOS! 16