Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma"

Transkriptio

1 Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma Vantaan kaupunki Kaupunginvaltuusto

2 1. Johdanto Työryhmän toimeksianto ja talouden tasapainon määrittely Työryhmän työskentely Työryhmän kokoonpano Poliittisen ohjausryhmän kokoonpano Ohjelman keskeiset linjaukset ja käynnistettävät selvitykset Kaupungin taloudellinen tilanne ja voimassa oleva taloussuunnitelma Käyttötalous ja investoinnit Korkokulujen kehitys Kaupunkitason taloustavoitteiden määrittely Skenaarioiden esittely Skenaarion valinta Henkilöstölinjaukset Toimialoittaiset toimenpiteet TS-kaudella Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Toimialan yleiset kehitysnäkymät ja haasteet Toimialan sopeuttamistoimenpiteiden taso ja ajoitus TS-kaudella Toimenpiteet ja vaikutusarviot tulosalueittain (palvelutaso, palveluverkot, tuottavuus) Toimialan tulot Sivistystoimen toimiala Toimialan yleiset kehitysnäkymät ja haasteet Toimialan sopeuttamistoimenpiteiden taso ja ajoitus TS-kaudella Toimenpiteet ja vaikutusarviot tulosalueittain (palvelutaso, palveluverkot, tuottavuus) Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Toimialan yleiset kehitysnäkymät ja haasteet Toimialan sopeuttamistoimenpiteiden taso ja ajoitus TS-kaudella Toimenpiteet ja vaikutusarviot tulosalueittain (palvelutaso, palveluverkot, tuottavuus) HSL-menokehitys Vapaa-ajan ja asukaspalvelujen toimiala Toimialan yleiset kehitysnäkymät ja haasteet Toimialan sopeuttamistoimenpiteiden taso ja ajoitus TS-kaudella Toimenpiteet ja vaikutusarviot tulosalueittain (palvelutaso, palveluverkot, tuottavuus) Keskushallinto Toimialan yleiset kehitysnäkymät ja haasteet Toimialan sopeuttamistoimenpiteiden taso ja ajoitus TS-kaudella Investointien sopeuttaminen ja priorisointiperiaatteet Asuntorakentamisen vaikutukset väestökehitykseen ja investointeihin Toimitilainvestoinnit ja palveluverkkojen kehittäminen (ml. investointien priorisointiperiaatteet) Lähtökohdat Toimitilainvestointien säästötarve Priorisointiperiaatteet Toimitilajohtamisen keinot Toimitilainvestoinnit skenaariossa Uudisrakentaminen Peruskorjaukset Vuokra- ja osaketilat Kuntatekniikan investoinnit (ml. investointien priorisointiperiaatteet) Muut linjaukset Maanmyyntitulot Omaisuuden myynti ja kiinteistöjen jalostus (kiinteistöt, asunnot, toimitilat, suojellut rakennukset, konserniyhtiöt) Elinkaarimallit ja niiden käyttökelpoisuus HYKS-kuntien asiakas- ja potilasjärjestelmäpalvelun hankinta Marja-Vantaan taloudellisia vaikutuksia Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman seuranta... 55

3 2(56) Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma 1. Johdanto 1.1. Työryhmän toimeksianto ja talouden tasapainon määrittely Toimeksianto Kaupunginvaltuusto on päättänyt vuoden 2012 talousarvion hyväksymisen yhteydessä asettaa seuraavan sitovan tavoitteen (nro 30) vuodelle 2012: "Laaditaan kevään 2012 valtuustoseminaariin talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma, joka sisältää suunnitelman investointitasosta 10 vuodelle sekä investointien priorisoinnin." Lisäksi kaupunginvaltuusto on päättänyt vuoden 2012 talousarvion hyväksymisen yhteydessä asettaa seuraavan TS-kauden tavoitteen suunnitelmakaudelle : "Tavoitteena on, että kaupungin tulos on vähintään nolla TS-kauden vuosina sekä nettoinvestoinnit ilman Kehärataa ovat enintään poistojen suuruiset." Talouden tasapainon määrittely Talouden tasapainolla tarkoitetaan yleisesti sitä, että käytettävissä olevat varat riittävät menojen kattamiseen. Pitkällä aikavälillä kunnan tulee pystyä kattamaan vuosittaisella tulorahoituksellaan käyttötalousmenot ja investoinnit. Kunnat voivat ottaa myös velkaa, mutta investointeja ei voi perustaa kokonaan lainanottoon. Kaupungin/kunnan talouden voidaan katsoa olevan tasapainossa silloin, kun se pystyy selviytymään pitkällä aikavälillä taloudellisista ja toiminnallisista velvoitteistaan (palvelutuotanto). Vantaan kaupunki on velkaantunut väestönkasvun ja siitä johtuvien investointitarpeiden rahoittamisen johdosta. Kaupungin tulopohja ei ole riittänyt toteutuneen kasvun rahoittamiseen. Vuonna 2011 investointien tulorahoitusosuus oli vain noin 46 prosenttia ja vuoden 2012 talousarvio perustuu noin 40 prosentin investointien tulorahoitusasteeseen. Vuonna 2011 emokaupungin vertailukelpoinen menokasvu vuonna 2011 oli noin 5 prosenttia verorahoituksen kasvun ollessa noin 4 prosenttia. Euromääräisesti vuonna 2011 vertailukelpoinen toimintakate kasvoi 47,1 milj. euroa, kun taas verorahoituksen kasvu oli 38,5 milj. euroa. Menojen kasvu siis ylitti selkeästi keskeisten tulojen eli verorahoituksen kasvun. Vantaan kaupungin ongelma on ollut koko 2000-luvun ajan investointien rahoitukseen liittyvä rahoitusvaje ja lainamäärän kasvu. Vaikka kaupunki ei kamppaile kattamattoman alijäämän kanssa eikä kuulu ns. kriisikuntien joukkoon, muodostaa velkaantuminen ja velan kasvu haasteen, johon on puututtava. Asukasta kohden lasketun lainamäärän, kunnan omavaraisuusasteen ja suhteellisen velkaantuneisuuden osalta kaupunki täyttää ns. kriisikuntakriteerit. Talouden tasapainottamisen lähtökohtia Vantaan kaupungin taloudellinen tilanne edellyttää rohkeutta tarkastella avoimesti talouden tasapainottamiskeinoja. On voitava luopua hankkeista ja siirtää monia tarpeita myöhemmäksi. Ennen kaikkea on voitava luopua hankkeista ja siirtää investointeja, joilla on merkittäviä käyttötalousvaikutuksia. Säästötoimenpiteistä huolimatta kaupungin hyvinvointipalvelut säilyvät ja kaupunki vastaa jatkossakin palveluvelvoitteistaan. Kaupungin talouden tasapainottamis- ja velkaohjelmaan on valmisteltu säästötoimenpiteitä kaikilla toimialoilla. Toimialat ovat arvioineet niiden vaikutuksia osana palvelujen järjestämisen kokonaisuutta. Toimenpiteisiin luvussa 6 on liitetty vaikutus-/riskiarviot. On tärkeää arvioida

4 3(56) toimenpiteiden yhteisvaikutuksia koko väestöön ja eri väestöryhmiin lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Kaupungin johtoryhmä on arvioinut toimialojen esittämiä toimenpiteitä kaupungin keskeisten palvelujen turvaamisen ja talouden tasapainottamisen näkökulmista. Päämääränä on ollut valmistella tiukka, mutta realistinen talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma, jonka avulla varmistetaan, että kaupunki pystyy vastaamaan velvoitteistaan myös pidemmällä aikavälillä. Ohjelmassa on esitetty taloussuunnitelmakautta koskevia toimenpiteitä, joiden avulla käyttötalouden menokehitystä hillitään ja investointitasoa lasketaan. Lisäksi ohjelmassa on esitetty pidemmällä aikavälillä vaikuttavia kehittämislinjauksia ja aloitettavia selvityksiä, joiden avulla kaupungin kilpailukykyisyys pyritään varmistamaan myös pidemmällä tähtäyksellä tulopohjan vahvistamisen ja toiminnan kustannustehokkuuden varmistamisen kautta. Kaupunki tavoittelee kohdennetuilla toimenpiteillä ja nopeassa aikataulussa kaupungin talouden tasapainottamista ja velkaantumiskehityksen saamista hallintaan. Investointien tulorahoituskyky on maksimoitava (käyttötalous) ja investointitaso on sopeutettava lähemmäs kaupungin tulorahoituskykyä. Käyttötalouden menokehitystä on jarrutettava selkeästi vuosikatteen kasvattamiseksi. Ohjelmaan on sisällytetty toimialoja koskevat linjaukset ja toimenpiteet. 10-vuoden investointiohjelman kokonaistasoa lasketaan selkeästi voimassa olevaan taloussuunnitelmaan nähden. Ohjelmaan on sisällytetty priorisointiperiaatteet ja keskeisiä kohteita koskevat linjaukset Työryhmän työskentely Kaupunginjohtaja on ( 4/2012) nimennyt talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman työryhmän, joka on vastannut ohjelman valmistelusta kaupunginjohtajan ja kaupungin johtoryhmän ohjauksessa. Työryhmän tehtävänä on ollut valmistella esitys tavoitteellisesta käyttötalouden kehityksestä seuraavalle taloussuunnitelmakaudelle sekä tavoitteellisesta investointitasosta kymmenelle vuodelle. Lisäksi työryhmä on tehnyt esitykset toimenpiteistä taloustavoitteisiin pääsemiseksi. Taloutta ja toimenpiteitä koskevien esitysten valmistelu on perustunut yhteistyöhön toimialojen kanssa ja kaikki toimialat ovat olleet edustettuina työryhmän kokouksissa. Työryhmä on kutsunut kokouksiinsa asiantuntijoita eri toimialoilta. Kaupunginhallitus on päättänyt asettaa poliittisen ohjausryhmän talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman laadintaa varten ( 10/2012). Ohjausryhmä on käynyt ennen valtuustoseminaaria läpi virkamiestyöryhmän valmistelemat esitykset taloustavoitteista ja toimenpiteistä niihin pääsemiseksi. Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman työryhmä on kokoontunut kaikkiaan 6 kertaa helmikuun 2012 alusta lähtien (1.2., 7.2., 28.2., 20.3., 2.4., 23.4.) Lähtökohtia ja valmistelutilannetta on esitelty kaupungin johtoryhmässä ja YTR:ssä Eero Laesterän talousanalyysi Vantaasta esiteltiin valtuustoinfossa Huhtikuussa on tehty linjausten ja tavoitetasojen täsmentäminen, ohjelman kirjoittaminen ja kokoaminen Johtoryhmäkäsittely ja Ohjausryhmäkäsittely 23.4., 2.5. ja 4.5. Ohjelman esittely valtuustoseminaarissa Kaupunginhallituksessa TVO ja kehys 4.6. Ohjelma päätösasiana valtuustoon (+ kehys tiedoksi)

5 4(56) 1.3. Työryhmän kokoonpano Kaupunginjohtaja on nimennyt talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman työryhmään seuraavat henkilöt: Patrik Marjamaa Kirsi-Marja Lievonen Pirjo van Nues Leea Markkula-Heilamo Pekka Wallenius Henry Westlin Eila Tanninen Ari Toiva Raila Paukku Teija Oras Christa Salovaara-Karstu talousjohtaja, työryhmän puheenjohtaja henkilöstöjohtaja rahoitusjohtaja yrityspalvelujohtaja hankepalvelujohtaja kaupungininsinööri talous- ja hallintojohtaja (sivistystoimi) talous- ja hallintojohtaja (sosiaali- ja terveystoimi) strategiapäällikkö talousasiantuntija, työryhmän sihteeri strategiasuunnittelija, työryhmän sihteeri Työryhmän puheenjohtaja kutsui työryhmään vapaa-ajan ja asukaspalvelujen toimialan vs. talous- ja hallintojohtaja Pirkko Nurmen. Lisäksi talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman valmisteluun on osallistunut runsaasti asiantuntijoita toimialoilta. Työryhmä on raportoinut työstään kaupungin johtoryhmälle Poliittisen ohjausryhmän kokoonpano Kaupunginhallitus on nimennyt poliittisen ohjausryhmän jäsenet seuraavasti: Tapani Mäkinen, puheenjohtaja Jukka Hako, varapuheenjohtaja Heikki Heinimäki Sirkka-Liisa Kähärä Anniina Kostilainen Jaakko Niinistö Matti Holopainen Irja Ansalehto-Salmi Maija Hurri Patrik Karlsson Lisäksi kaupungin johtoryhmä on osallistunut poliittisen ohjausryhmän työskentelyyn. 2. Ohjelman keskeiset linjaukset ja käynnistettävät selvitykset Velkaantumiskehityksen hallinta Investointitasoa alennetaan merkittävästi voimassa olevaan taloussuunnitelmaan nähden Vuosikatetta kasvatetaan esitettyjen käyttötalouden sopeutustoimenpiteiden kautta vuosittain investointien tulorahoituskyvyn kasvattamiseksi Kaupungin toiminnan kehittämistä koskevat linjaukset Kaupunkia kehitetään tilaaja-tuottaja -mallin suuntaan Selvitetään ulkoistamisen, palvelujen ostamisen ja kumppanuuksien käytön laajentamisen mahdollisuudet

6 5(56) Selvitetään palvelusetelien käytön laajentaminen Selvitetään rutiiniluonteisten tukipalvelujen keskittämismahdollisuudet ja organisointi Perustetaan maapoliittinen työryhmä valmistelemaan keskeiset linjaukset kaavoitusta ja maanhankintaa koskien Käynnistetään yhtiöittämis- ja liikelaitostamisselvitykset Keskeiset henkilöstölinjaukset Ei lomautuksia tai irtisanomisia taloudellisista syistä Vuoteen 2016 mennessä henkilöstön kokonaisvaihtuvuus noin henkilöä - Henkilöstösuunnittelun mahdollisuudet hyödynnetään - Toimenkuvia muutetaan ja tehtävien jakamista arvioidaan Huomio suorituksen johtamiseen Palkitsemisjärjestelmän käyttöä taloustavoitteiden toteutumiseen tulee lisätä koko henkilöstön osalta Työaikaratkaisujen talousvaikutukset arvioidaan Terveysjohtamiseen panostetaan Rekrytointeja viivästytetään Vapaaehtoisten säästövapaiden käytäntöä jatketaan Henkilöstön uudelleensijoittamiseen luodaan kaupunkitasoinen toimintamalli Tulopohjan vahvistaminen Kunnallisveropohjaa vahvistetaan vetovoimaisten asuinympäristöjen ja riittävän palvelutason avulla Kaavoitusta keskitetään kaupungin omille maille Kaikki maapoliittiset keinot otetaan käyttöön maanhankinnassa Tarpeettomat rakennukset ja kiinteistöt myydään suunnitelmallisesti Maksuja ja taksoja korotetaan kautta linjan Investointitason karsinta Uusien alueiden avaamista siirretään Toimitilainvestointeja ja kuntatekniikan investointeja karsitaan ja siirretään priorisoimalla Rakentamiskustannuksissa säästetään Kattavista perusparannuksista siirrytään kohdennettuihin korjaustöihin Sisäilmaongelmien selvitys- ja korjausmäärärahat turvataan Investointisuunnittelua ja palveluverkkoja kehitetään Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Omaa tuotantoa ja ostopalveluja vähennetään sekä asiakaskriteerejä tiukennetaan Henkilöstömäärän kasvu pysäytetään ja sitä vähennetään hallitusti sekä mm. eläköitymisestä johtuvia vapautuvia henkilöstöresursseja suunnataan uudelleen Investointeja myöhennetään Palvelujen järjestämistapoja muutetaan Palvelurakennetta kevennetään Toteutetaan yleisiä tuottavuutta lisääviä toimenpiteitä Sivistystoimen toimiala Jatketaan hallinnollisten tehtävien rationalisointia eläkkeelle jäämisten yhteydessä Päivähoitopaikkojen lisäämiseksi otetaan käyttöön starttiraha ja yksityisen hoidon kuntalisää nostetaan Palvelujen määrää ja paikkoja tarkistetaan

7 6(56) Investointeja myöhennetään Laaditaan selvityksiä rakenteellisista muutoksista Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Investointeja karsitaan ja siirretään sekä etsitään vaihtoehtoisia tila-, rakentamis- ja rahoitusratkaisuja Uudet ja perusparannettavat tilat suunnitellaan ja toteutetaan laajaan yhteiskäyttöön Suunnittelu- ja toteutusratkaisuja kehittämällä tavoitteena on 5-10 %:n säästöt nykytasoon verrattuna Toimitilojen määrää vähennetään luopumalla omista huonokuntoisista kiinteistöistä ja ulkoisista vuokratiloista Toimitilahankkeissa investoidaan energiatehokkuuteen ja nollaenergiakohteiden rakentamiseen Energiatehokkuuden parantamista jatketaan tavoitteena energiankulutuksen alentaminen Katujen ylläpidossa panostetaan pääväyliin, jolloin muiden katujen palvelutaso ja rakenteellisen kunnossapidon taso laskee Hankinnoista ja asiantuntijapalveluista luovutaan tai niitä viivästytetään Ostopalveluja käytetään aiempaa laajemmin Käytetään kaikki mahdollisuudet tulojen lisäämiseen Vapaa-ajan ja asukaspalvelujen toimiala Kaupungin rooli palvelutuotantoketjussa muuttuu järjestäjästä mahdollistajaksi Palveluja ja palveluverkkoja karsitaan Henkilöstön määrä vähenee lähtövaihtuvuuden yhteydessä Avustusmäärärahoja leikataan Toimintaorganisaatiossa selvitetään mahdollisuuksia rakenteellisiin muutoksiin Keskushallinnon toimiala Edunvalvontaa ja omistajaohjausta tehostetaan Henkilöstöresurssien käyttöä optimoidaan tukipalveluissa Lähtövaihtuvuuden hyödyntäminen toimenkuvien uudistamisen kautta Tietojärjestelmähankkeet ja laitehankinnat priorisoidaan Kilpailuttamisen kautta saadaan taloudellisia hyötyjä Käynnistettäviä selvityksiä Tietohallinnon tukipalvelujen organisoiminen Kaupungin varikkotoiminnan ulkoistaminen Helsingin seudun asioimistulkkikeskuksen yhtiöittäminen Vantaan Työterveys liikelaitoksen yhtiöittäminen Uusien toimitilojen tilapalvelujen hankinta avoimeen tarkasteluun Kaupunkitason palveluverkkosuunnittelu taloussuunnittelun tulosalueelle Toimialojen tukipalvelujen keskittäminen Niittytien varastosta luopuminen Kaupungin tytäryhtiöiden fuusioimismahdollisuudet Musiikkiopiston ja kuvataidekoulun asema kaupungin organisaatiossa ja mahdollisuudet ja keinot toimintaorganisaation muuttamiseen (yksityistäminen tms.) Ulkopuolisista vuokratiloista luopuminen Tuntipalkkaisten muuttaminen kuukausipalkkaisiksi (mm. vapas) Kauniala-kokonaisuus

8 Myös toimialakohtaisissa osuuksissa on listattu ohjelman perusteella käynnistettäviä selvityksiä. 7(56) 3. Kaupungin taloudellinen tilanne ja voimassa oleva taloussuunnitelma 3.1. Käyttötalous ja investoinnit Vuoden 2011 tilinpäätös päätyi 13,3 milj. euron positiiviseen tilikauden tulokseen. Vuonna 2011 tilinpäätöksen vuosikate oli 79,0 milj. euroa ja nettoinvestoinnit yhteensä 157,8 milj. euroa. Vuosikate kattoi poistot 120-prosenttisesti, mutta nettoinvestoinnit vain 46-prosenttisesti. Kaupungin pitkäaikaisten lainojen määrä kasvoi vuonna 2011 noin 80 milj. eurolla, ja näin vuoden 2011 lopussa kaupungilla oli pitkäaikaista lainaa 830 milj. euroa. Vuodenvaihteesta 2007 vuodenvaihteeseen 2012 kaupungin lainamäärä on kasvanut 300 milj. eurolla. Yhden kunnallisveroprosenttiyksikön tuoton ollessa noin 40 milj. euroa muodostui vuonna 2011 investointien tulorahoitukseen kahden kunnallisveroprosenttiyksikön tuoton suuruinen vaje, joka katettiin velkamäärän kasvattamisella. Ilman Kehäradan investointimenoja tulorahoitus oli noin 40 milj. euroa eli yhden kunnallisveroprosenttiyksikön tuotto. Vuoden 2011 lopun tilanteessa kaupungin lainamäärä (830 milj. euroa) vastaa kaupungin vuotuisten verotulojen määrää (v. 2011: 835,6 milj. euroa). Taloussuunnitelma perustuu talousarviovalmistelun hetkellä käytettävissä olleisiin tietoihin verorahoituksesta sekä toimialojen arvioihin tulevien vuosien toimintatulo- ja menokehityksestä. Taloussuunnitelmassa vuotuinen verorahoituksen kasvu on keskimäärin 3,5 prosenttia vuodessa ja toimintamenojen kasvu 4,0 prosenttia vuodessa. Tämä toimintakatteen ja verorahoituksen kehitys yhdistettynä oletettuun korkokulujen nousuun aiheuttaisi taloussuunnitelmakaudella vuosikatteen ja investointien tulorahoituskyvyn merkittävän alenemisen. Taloussuunnitelman toteutuessa kaupungin lainamäärä vuoden 2015 lopussa olisi noin 1,35 miljardia euroa. Kuuden suuren kaupungin vertailussa on todettu Vantaan palvelutuotannon kustannustason olevan alhainen verrokkiryhmään nähden. Lisäksi on todettu, että Vantaan investointitaso 2000-luvulla on verrokkiryhmään nähden ollut maltillinen. Käyttötalousmenojen suhteellinen alhaisuus ja lähivuosien merkittävät investointipaineet (Marja-Vantaa, Kehärata, toimitilojen perusparannukset) muodostavat suuren haasteen talouden tasapainottamistyölle. Käyttötalouden kannalta riskitekijöitä ovat lähivuosina mm. joukkoliikennekustannusten nousu HSL:n lippujärjestelmäuudistuksen ja Kehäradan liikennöinnin aloittamisen myötä, erikoissairaanhoidon kustannustaso, korkomenojen olennainen kasvu lainamäärän ja korkotason nousun myötä sekä rahoitustuottojen tasoon liittyvät epävarmuustekijät. Palvelutarpeen kasvua ja merkittäviä kustannuspaineita aiheuttavat niin ikään edelleen jatkuva väestön ikääntyminen, vieraskielisen väestön kasvu sekä Marja-Vantaan palvelujen järjestäminen. Valtioneuvosto hyväksyi valtiontalouden kehyspäätöksen, jonka mukaan valtio leikkaa kuntien valtionosuuksia 125 milj. euroa vuonna 2013, 250 milj. euroa vuonna 2014 ja 500 milj. euroa vuonna Leikkaukset kohdistetaan kuntiin asukasta kohden tasasuuruisina vähennyksinä. Nyt päätettyjen leikkausten lisäksi valtionosuuksien tasoon vaikuttaa jo vuodelle 2012 tehty 631 milj. euron valtionosuusleikkaus, jonka päälle tulevat kunakin vuona nyt päätetyt lisäleikkaukset. Käyttötalouden riskitekijät, valtionosuusleikkaukset ja verotulokehitykseen liittyvä epävarmuus edellyttävät tiukkaa käyttötalouden menokuria sekä toimialojen sopeuttamistoimenpiteitä. Vantaan talouden tasapaino-ongelmat liittyvät suuressa määrin tulorahoitukseen sekä tulorahoituskykyyn nähden ylimitoitettuun investointitasoon. Velkaantumiskehitys tulee ottaa hallin-

9 8(56) taan tulopohjaa kasvattamalla, tiukalla käyttötalouden menokurilla sekä sopeuttamalla 10 vuoden investointiohjelma lähemmäs kaupungin tulorahoituskykyä Korkokulujen kehitys Vantaan kaupungin lainakanta oli vuoden 2011 lopussa noin 830 miljoonaa euroa eli euroa / asukas. Lainakanta kasvoi vuonna 2011 lähes 80 miljoonalla eurolla ja se kasvaa vuonna 2012 noin 100 miljoonalla eurolla. Ennusteiden mukaan kaupunki velkaantuu voimakkaasti myös jatkossa. Lainakanta rikkoo miljardin euron rajan todennäköisesti vuoden 2013 aikana, jollei kaupunki saa painettua investointitasoa alemmaksi ja hillittyä käyttötalouden menokehitystä. Velkaantuminen merkitsee kasvavaa rasitetta kaupungin käyttötaloudelle. Vuonna 2008 alkaneesta rahoituskriisistä on seurannut historiallisesti poikkeuksellisen matala korkotaso, minkä johdosta kaupungin korkomenot ovat kasvavasta lainakannasta huolimatta erittäin matalalla tasolla. Voimassa olevan taloussuunnitelman mukaisesti (skenaario 1) korkomenot lähestyisivät jopa 100 miljoonan euron rajaa / vuosi. Vaikka velkaantuminen saataisiin pysäytettyä, korkokulut marginaaleineen ovat kymmeniä miljoonia euroja vuodessa korkotason normalisoituessa. Tämä merkitsee sitä, että korkomenot rajoittavat jatkossa merkittävästi kaupungin taloudellista liikkumavaraa. Jos markkinakorot tai lainoista rahoittajien perimät marginaalit nousevat enemmän kuin markkinat ovat arvioineet, korkomenot ovat nyt ennustettuakin korkeammat. Rahoituskriisistä seuranneet tiukentuneet pankkisäännökset sekä pankkien vakavarisuussäännökset (Basel 3) ovat merkinneet lainoista perittävien marginaalien merkittävää nousua. Marginaalin nousu on rahoitusriski, jolta kaupunki ei voi suojautua muutoin kuin lainakantaa pienentämällä. Korkeampi marginaali realisoituu kaupungille sekä uuden lainanoton että vanhojen lainojen lyhennysten kautta. Koska lainoja ei nykytilanteessa voida maksaa takaisin, lyhennykset joudutaan rahoittamaan uudella, selkeästi aikaisempaa huonompiehtoisella lainarahalla. Jo 0,5 prosenttiyksikön marginaalinousu merkitsee miljardin euron lainasalkulle 5 miljoonan euron vuosittaista kustannusta - todellisuudessa marginaalit ovat nousseet jo tätäkin enemmän, jos verrataan nykytasoa ennen rahoituskriisiä vallinneeseen tilanteeseen. Marginaalin nousu on näin ollen pysyvä, lainarahoituksesta johtuva lisäkustannus. Vantaan kaupungin rahoitustuotot laskevat merkittävästi vuodesta 2013 alkaen. Vantaan Energian kaupungille tulouttama osinko laskenee nykyisestä 15 milj. eurosta 8 milj. euroon. On olemassa riski, että raskaasta investointiohjelmasta johtuen myös HSY:n kaupungille tulouttama korko laskee tulevaisuudessa. Toisin sanoen kaupungin korkomenot kasvavat samalla kuin kaupungin rahoitustuotot pienenevät. Rahoituserien neton heikentyminen kahdesta suunnasta vaikuttaa heikentävästi vuosikatteeseen eli investointien tulorahoituskykyyn. 4. Kaupunkitason taloustavoitteiden määrittely 4.1. Skenaarioiden esittely Työryhmä on lähestynyt talouden tasapainottamistason tarvetta neljän eri kaupunkitason skenaarion kautta. Skenaarioiden tavoitteena on pelkistäen ja karkealla tasolla kuvata menopuolen muuttujiin keskittymällä talouden tasapainottamistarvetta pidemmällä aikavälillä taloussuunnitelmaan nähden. Skenaariot laadittiin helmikuussa 2012 perustuen valtuuston hyväksymään taloussuunnitelmaan Skenaarioiden muuttujiksi määriteltiin toimintamenot sekä investointimenot, lisäksi korkomenot skenaarioittain ja verorahoitusarviot päivitettiin viimeisimpien näkemysten mukaisiksi. Skenaarioiden oletukset:

10 Skenaario 1 "Kehitys voimassa olevan taloussuunnitelman mukaan" - toimintatulojen kasvu: 3 % / v. - toimintamenojen kasvu: ka. n. 4 % / v. - bruttoinvestointitaso (ilman Kehärataa): voimassa olevan TS:n mukainen (n milj. e / v.) Skenaario 2 "Hallittu hidastaminen" - toimintatulojen kasvu: 3 % / v. - toimintamenojen kasvu: 3 % / v. - bruttoinvestointitaso (ilman Kehärataa): 120 milj. e / v. Skenaario 3 "Velkamäärän kasvun pysäyttäminen" - toimintatulojen kasvu: 3 % / v. - toimintamenojen kasvu: 2 % / v. - bruttoinvestointitaso (ilman Kehärataa): 100 milj. e / v. Skenaario 4 "Velkamäärän vähentäminen" - toimintatulojen kasvu: 3 % / v. - toimintamenojen kasvu: 1,5 % / v. - bruttoinvestointitaso (ilman Kehärataa): 90 milj. e / v. Neljää skenaariota tarkasteltiin myös tilanteessa, jossa sekä toimintatulot että verorahoitus kasvaisivat vain 2,5 % / v. Tämän tarkastelun tulokset näkyvät kuvioissa 3 ja 4. 9(56) Kuvio 1: Vuosikatteen kehittyminen eri skenaarioissa Vuosikatteen kehitys V uosi Skenaario 1 Skenaario 2 Skenaario 3 Skenaario 4

11 10(56) Kuvio 2: Lainamäärän kehitys eri skenaarioissa (sis. Kehäradan) Lainamäärän kehitys V uosi Skenaario 1 Skenaario 2 Skenaario 3 Skenaario 4 Kuvio 3: Vuosikatteen kehittyminen eri skenaarioissa alennetulla tulokehityksellä Vuosikatteen kehitys V uosi Skenaario 1 Skenaario 2 Skenaario 3 Skenaario 4 Kuvio 4: Lainamäärän kehitys eri skenaarioissa (sis. Kehäradan) alennetulla tulokehityksellä Lainamäärän kehitys V uosi Skenaario 1 Skenaario 2 Skenaario 3 Skenaario 4

12 11(56) 4.2. Skenaarion valinta Kehäradan rahoittaminen aiheuttaa kaupungille poikkeuksellisen suuren investointien rahoitustarpeen vielä vuosina Kun samalla verorahoituksen kehitykseen liittyy epävarmuutta maailmantalouden, euroalueen ja kansantalouden riskitekijöihin liittyen, korostuu talouden sopeuttamistoimenpiteiden välitön tarve. Vuosikatetta on saatava vahvistettua ja investointitasoa laskettua investointien tulorahoitusasteen kasvattamiseksi ja velkaantumisen hallintaan saamiseksi. Vuonna 2011 kaupungin verorahoituksen ja toimintakatteen kasvun välille muodostui prosenttiyksikön suuruinen ero eli toimintakate kasvoi lähes kymmenen milj. euroa enemmän kuin verorahoitus. Jatkossa toimintakatteen kasvu on painettava alle verorahoituksen kasvun vuosikatteen kasvattamisen mahdollistamiseksi. Rahoituserien vaikutukset vuosikatteeseen tulevat jatkossa olemaan negatiiviset aiempiin vuosiin verrattuna korkokulujen nousuriskin ja rahoitustuottoihin liittyvien epävarmuustekijöiden johdosta. Kaupunkitason tarkastelun perusteella toimialoille annettiin toimeksianto valmistella linjaukset ja konkreettiset toimenpiteet, joilla kukin menokehitysskenaario on toteutettavissa toimialoilla. Tarkastelun kohteeksi määriteltiin palveluverkot, palvelutasot ja tuottavuus. Lisäksi toimialoilta pyydettiin esityksiä tulojen lisäämiseksi, esityksiä uusista palvelujen järjestämistavoista sekä esitykset ja keinot skenaarioiden mukaisiin investointitasoihin pääsemiseksi. Toimialoittaiset linjaukset ja toimenpiteet vaikutusarvioineen on esitetty ohjelman luvussa 6. Näiden valmistelun lähtökohtana on ollut skenaario 4. Taloussuunnitelman laadintaohjeissa valmisteluohjeeksi annetut investointitasot tarkoittavat eri hankeryhmissä investointitasojen selkeää laskua toimialojen aiempiin esityksiin nähden (skenaario 4:n mukaisesti): Taloussuunnitelman laadintaohjeissa esitetyn, merkittävästi alennetun kokonaisinvestointitason rahoittaminen kaupungin tulorahoituksella edellyttää vuosikatteen selkeää parantumista aiempaan nähden eli noin 90 milj. euron keskimääräistä vuosikatetta. Viime vuosina vuosikate on ollut keskimäärin noin milj. euron tasolla. Lisäksi tulorahoituksen ulkopuolelle eli lainarahalla rahoitettavaksi jäävät tässäkin tarkastelussa Kehäradan investointimenot kokonaisuudessaan.

13 12(56) 5. Henkilöstölinjaukset Vuoteen 2016 mennessä Vantaan kaupungin nykyisestä henkilöstöstä jää eläkkeelle tai eroaa muusta syystä noin henkilöä. Suuri vaihtuvuus luo mahdollisuuksia henkilöstörakenteen ja -määrän muutoksille, mutta samalla luo myös suuren haasteen työvoiman saatavuudelle ja hyvän työnantajakuvan säilyttämiselle. Irtisanomiset ja lomautukset taloudellisella perusteella eivät voi tulla kysymykseen, koska ne vaikuttavat Vantaan kaupungin omien 1990-luvun kokemusten mukaan voimakkaasti työnantajamaineeseen ja vaarantaisivat henkilöstön ja johtamisen kehittämistyön, jota kaupungissa on tehty vuodesta 2000 alkaen. Vantaan kaupungin vuoden 2010 Kunta 10-tutkimuksen tulokset johtamisen ja työyhteisöjen sosiaalisen pääoman osalta olivat hyvät. Lisäksi huoli työsuhteen jatkumisesta aiheuttaa tarpeettomasti ahdistusta ja vaarantaa hyvinvointia sen sijaan, että henkilöstö on työpanoksellaan täysillä mukana tehtävien ja toimintojen kehittämisessä. Kansainvälisten tutkimusten mukaan työmotivaatio vaikuttaa työtehoon prosenttia. Lisäksi on kiistattomasti tutkimuksissa todettu, että työhyvinvointi ja tuottavuus kulkevat käsi kädessä. Valtaosassa kaupungin työyhteisöjä on luotu positiivinen tekemisen meininki, jota ei kannata riskeerata. Sijaisia tai vuokratyövoimaa ei voitaisi käyttää lainkaan niissä tehtävissä, joista on lomautettu, koska työnantajan pitää tarjota tehtäviä ensisijaisesti lomautetuille. Myöskään palkkatukea ei voitaisi myöntää niihin tehtäviin, joista työntekijöitä on lomautettu karenssi kestää lomautusten jälkeen vielä 9 kuukautta. Sen sijaan toiminnan vaikuttavuutta pitää edelleen kehittää ottamalla käyttöön uusia toimintaja työtapoja. Erityisesti pitää kiinnittää huomiota suorituksen johtamiseen. Kaikilla on oltava selkeät työtehtävät, tavoitteet (määrä ja laatu), suoriutumista tehtävissä pitää arvioida ja palkita sekä huonoihin suorituksiin tulee tarpeen mukaan ehdottomasti puuttua. Palkitsemisjärjestelmän käyttöä myös taloustavoitteiden toteutumiseen kannustamisessa tulee lisätä koko henkilöstön osalta. Johtamisjärjestelmien tulee tukea toiminnan vaikuttavuutta. Työaikaratkaisujen tarkoituksenmukaisuus tulee arvioida ja työaika sijoittaa niin, että yli- ja lisätöiden teettäminen on mahdollisimman vähäistä. Henkilöstö pitää ottaa mukaan työn kehittämiseen ja osaamisen kehittämisen pitää olla jatkuvaa ja perustua muutosten tarvitsemaan osaamisen kehittämiseen. Suuri eläköityminen ja normaali lähtövaihtuvuus mahdollistavat henkilöstösuunnittelulta paljon. Henkilöstösuunnitelmassa on oltava näkemys siitä, millaista osaamista jatkossa tarvitaan, millaisella henkilöstörakenteella ja mihin tehtäviin palkataan omaa henkilöstöä. Jokaisen tehtävän tai viran vapautuessa eläköitymisen tai muun syyn takia tulee käyttää tapauskohtaista tiukkaa harkintaa viran/tehtävän uudelleen täyttämisen ja tehtäväkuvan muotoilun kohdalla. Jokaista vapautuvaa vakanssia ei siis täytetä. Sijaisuuksissa tehdään sama harkinta. Kaikkia sijaisuuksia ei pidä täyttää tai sijaisuus voidaan täyttää vain osaksi aikaa. Kaupungin henkilöstöstä vuosittain keskimäärin 20 prosenttia on määräaikaisia. Yleisimpänä syynä ovat erilaiset perhevapaat. Lisäksi on tarpeen tiivistää eri toimialojen yli tapahtuvia resurssisiirtoja niissä tapauksissa, joissa jokin toiminta toimialalla lakkautetaan tai toimintaa supistetaan yli normaalin lähtövaihtuvuuden. Tälle uudelleensijoitustoiminnalle luodaan kaupunkitasoinen toimintamalli. Rekrytointien (vakituiset ja pitkät sijaisuudet) myöhentäminen niin, että kaikki rekrytoinnit viivästytetään keskimäärän viikolla, tuovat kaupunkitasolla säästöä noin 2 milj. euroa vuodessa. Kuntien eläkevakuutuksen tekemän arvion mukaan Vantaan kaupunki menettää vuosittain noin 30 miljoonaa euroa ylimääräisinä palkkakustannuksina sairauspoissaolojen takia. Suoma-

14 13(56) laisten tutkimusten mukaan jopa 40 prosenttia sairauspoissaoloista on sellaisia, joihin työnantaja ja työntekijä yhdessä voivat vaikuttaa. Vantaan kaupunki on viime vuosina panostanut terveysjohtamiseen aktiivisen välittämisen toimintatavalla. Sairauspoissaolojen vähentäminen terveysjohtamiseen edelleen panostaminen voisi tuoda vuosina vuosittain 3 miljoonan euron säästöt henkilöstömenoissa. Vapaaehtoiset säästövapaat ovat vuosina 2010 ja 2011 säästäneet vuosittain henkilöstömenoja noin 2 miljoonaa euroa. Vapaaehtoisella säästövapaalla on tarkoitettu ylimääräistä lomaa, jonka työntekijä on hakenut omasta tahdostaan ja johon esimies on voinut suostua ilman, että tehtävään palkataan sijaista. Porkkana säästövapaassa työntekijälle on ollut oikeus pitää viikon loman vain viiden työpäivän palkan menetyksellä. 6. Toimialoittaiset toimenpiteet TS-kaudella Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Toimialan yleiset kehitysnäkymät ja haasteet Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala on onnistunut toiminnan ja talouden yhteensovittamisessa ja Vantaan sosiaali- ja terveydenhuolto on sekä laadukasta että kustannustehokasta suurten kuntien kustannusvertailussa. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan suurin haaste on kuntalaisten palvelujen tarpeen ja käytön jatkuvan kasvun ja tämän hetkisen vaikean taloustilanteen reunaehtojen yhteensovittaminen. Väestönkasvu sekä väestön ikääntyminen heijastuvat kaikkien tulosalueiden palvelujen kysyntään. Työllisyystilanne ja työttömyyden jälkiseuraukset näkyvät sekä toimeentulotukimenoissa että lisääntyneenä sosiaalipalvelujen tarpeena lasten ja perheiden pahoinvoinnin kasvaessa. Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat karkaamassa kuntatalouden mahdollisuuksista. Jotta lääketieteen hyvä kehitys ja hyvä hoito voidaan varmistaa, on HUS:n ryhdyttävä tervehdyttämään menotalouttaan entisestään. Sosiaali- ja terveyspalveluissa liikkumavara palvelujen järjestämisessä on tiukasta lainsäädännöstä ja lisääntyneestä valtion valvonnasta johtuen vähäinen. Merkittäviä valmisteilla olevia lakeja ovat vanhuspalvelulaki, sosiaalihuoltolain uudistus sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki. Ikäsidonnaisten julkisten palvelujen kasvupaine kohdistuu erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluihin. VM:n peruspalveluohjelmassa arvioidaan pelkkien väestötekijöiden (väestön määrän ja ikärakenteen muutos) vaikutuksen peruspalvelujen kysyntään olevan vuosittain terveyspalveluissa 1,4 % (pth 1,8 %, esh 1,2 %) ja sosiaalipalveluissa vanhainkotien kohdalla 3,5 %, kotipalvelujen 2,9 % ja palvelusasumisessa 3,1 %. Vantaan sosiaali- ja terveystoimessa ikääntymisen vaikutus käyttötalouden lisämäärärahatarpeeseen ilman erikoissairaanhoitoa on arvioitu olevan vuosittain 1,6 % (noin 6 milj. euroa). Arvio perustuu alle 75-vuotiaiden osalta Vantaan väestöennusteeseen (kasvu keskimäärin 0,6 %/vuosi). Vantaan väestöennusteen mukaisesti 75 vuotta täyttäneiden määrä kasvaa vuodesta 2012 vuoteen 2015 mennessä keskimäärin 5,7 % vuosivauhtia. Lisämäärärahatarpeen osalta väestöennusteen kasvua on korjattu 75 vuotta täyttäneille tarjottavien palvelujen (tilanne ) sekä vanhusten laitoshoidon osalta laatusuosituksen tavoitetilan mukaiseksi. Lastensuojelun tarpeen kasvu on viime vuosina ollut Vantaalla keskimääräistä väestön kasvua korkeampaa, ja esim. sijaishuollon menokehitys vuositasolla on ollut 4,5-9,3 %. Toimeentulotuen menokehitys on viime vuosina ollut vuositasolla 4,9-21,9 %.

15 14(56) Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ovat merkittäviä väestön hyvinvoinnin, työkyvyn ja itsenäisen selviytymisen sekä alueen ja yritystoiminnan elinvoimaisuuden kannalta. Kuntalaisten palvelutarvetta voidaan kuvata muutamin esimerkein: Vuonna 2011 toteutui lähes terveydenhuollon vastaanottokäyntiä, joista lääkärissä käyntejä oli yli , kokonaispeittävyyden ollessa 52 % asukkaista. HYKS-sairaanhoitoalueella toteutui erikoissairaanhoidon käyntiä. Äitiys- ja lastenneuvolan ja koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluja käytti yli kuntalaista. Toimeentulotuesta tuli osalliseksi lähes vantaalaista. Lastensuojeluilmoituksia tehtiin yli 4 100:sta eri lapsesta. Vanhusten luokse tehtiin yli kotihoidon käyntiä. Sosiaali- ja terveyspalvelujen haaste on myös väestön terveys- ja hyvinvointierojen kasvu. Elinajanodotteen ero väestön ylimmän ja alimman tuloviidenneksen välillä on Suomessa miesten kohdalla 12,5 ja naisten kohdalla 6,8 vuotta. Vantaalaisia kuormittavat myös kansantaudit, jotka ovat huomattavasti yleisempiä kuin esimerkiksi Espoossa. Vantaalaiset sairastavat esimerkiksi sydämen vajaatoimintaa ja aikuistyypin diabetestä noin 20 % yleisemmin kuin espoolaiset, astmaa, nivelreumaa ja psykoosia esiintyy Vantaalla yli 10 % Espoota enemmän. Näiden palvelujärjestelmää kuormittavien kansantautien ehkäiseminen vaatii niin toimivia perustason palveluja kuin kaupunkitasoisia ratkaisuja ja tukea yksilötason valintoihin. Kyetäkseen vastaamaan palveluvelvoitteistaan toimiala on määrätietoisesti keventänyt palvelurakennetta keskeisissä palveluissaan, kehittänyt uusia tuottavuutta parantavia toimintamalleja sekä tehostanut toimintaansa entisestään. Haasteelliseksi toivotun kehittämissuunnan säilyttämisen tekee se, että niin uusi hoito- ja hoivateknologia, palvelujen sähköistäminen ja tietojärjestelmien kehittäminen kuin palvelurakenteen keventäminenkin edellyttävät investointeja ennen kuin tuottavuuden kasvu on ylittänyt käynnistyskustannukset Toimialan sopeuttamistoimenpiteiden taso ja ajoitus TS-kaudella Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan sopeutustoimenpiteitä talouden tasapainottamiseksi ovat: oman tuotannon ja ostopalvelujen vähentäminen sekä asiakaskriteerien tiu kentaminen henkilöstömäärän kasvun pysäyttäminen ja hallittu vähentäminen sekä mm. eläköitymisestä johtuva vapautuvien henkilöstöresurssien uudelleen suuntaaminen investointien myöhentäminen järjestämistapojen muutokset palvelurakenteen keventäminen yleiset tuottavuutta lisäävät kehittämistoimenpiteet. Toimintojen vähentäminen ja investointien myöhentäminen vaikuttaa talouteen lyhyellä aikavälillä eli taloussuunnitelmakaudella Sosiaali- ja terveystoimi on jo vähintään viisi vuotta systemaattisesti lisännyt tuottavuuttaan. Uusien lisätuottavuutta parantavien kehittämistoimien vaikutukset näkyvät vähitellen jo 2012 lähtien, ja ne vaativat joustavuutta henkilöstöpolitiikkaan ja päätöksentekoon, prosessien kehittämistä ja kumppanuuksia. Lyhyen aikavälin sopeutustoimenpiteet Lyhyen aikavälin sopeutustoimenpiteiden toteuttaminen on sosiaali- ja terveydenhuollossa erittäin haastavaa kahdesta syystä: laissa säädetyt subjektiiviset oikeudet ja palvelujen järjestämisvelvollisuus rajoittavat mahdollisia toimenpiteitä useiden toimenpiteiden kohdalla ainakin osa saavutetuista säästöistä saattaa siirtää kustannuspaineita johonkin toiseen palveluun (=vaihtoehtokustannus).

16 15(56) Vaikka asiakkaiden saamat palvelut sopeutustoimien seurauksena supistuvat, toimialan tulee täyttää lainsäädännön vaatimukset. Toiminta pyritään järjestämään olemissa olevilla voimavaroilla. Ilman vaihtoehtokustannuksia talouden tasapainottamiseen tähtääviä toimia ei juuri kyetä toteuttamaan. Toimenpiteet ovat kuitenkin sellaisia, että vaihtoehtokustannus on mahdollisimman pieni, ja menotasoa pystytään kokonaisuutena alentamaan. Vaatimus 1,5 %:n menojen kasvusta tarkoittaa nykyisellä inflaatiotasolla noin 3 %:n vuotuista menojen sopeutusta. Siksi palvelutarjontaa on myös vähennettävä. Esitettävät toimenpiteet perustuvat siihen, että seuraavat vuodet toimitaan nykyisellä toiminnan volyymilla niin, että tuottavuuden ja tehokkuuden tulee kasvaa entisestään. Lisäksi jotta palkkojen kustannuskehitys saadaan katettua, henkilöstön määrän tulee vähetä vuoden 2012 tasosta jatkuvasti koko nelivuotiskauden. Asiakaskäyntien ja hoitopäivien määrä ei voi nousta nykytasosta, mikäli työn tuottavuus ei kasva huomattavasti. Myöskään ostopalveluna järjestettävien palvelujen osalta palvelujen kustannusten kehitys ei voi olla 1,5 % korkeampi eli palvelutarpeeseen vastaamista ei voida siirtää ostopalveluna tuotettavaksi. Päätöksentekijöiden tulee näin ollen tiukentaa asiakkuuskriteereitä. Vapautuvia vakansseja kohdennetaan mahdollisuuksien mukaan uudestaan. Suurimmasta osasta uusia palvelutiloja luovutaan ja olemassa olevien tilojen käyttöä tarkastellaan kriittisesti. Suunnitelma sisältää sekä nykyisestä toiminnasta luopumisia (noin 7,3 milj. euroa, 37 htv) sekä henkilöstösuunnitelman mukaisista henkilöstölisäyksistä luopumisen (2,1 milj. euroa, 41 vakanssia). Investointihankkeista (käyttötalousmenot noin 5,9 milj. euroa, vakansseja noin 48) joko luovutaan tai niiden aiheuttamat käyttötalousmenot sopeutetaan muusta toiminnasta (geriatrinen arviointi- ja akuuttiosasto, 2,3 milj. euroa). Henkilöstösuunnitelman ja investointihankkeiden tarkoituksena on ollut vastata väestön kasvusta ja ikääntymisestä johtuvaan palvelutarpeen kasvun vaatimuksiin. Suunnitelman mukaisten sopeutustoimien yhteenlaskettu arvo on noin 18 milj. euroa painottuen pääasiassa vuodelle Esitetyillä toimenpiteillä päästään vuonna ,5 %:n menokehitykseen. Lainsäädännön velvoitteiden vuoksi esitetyillä toimenpiteillä voidaan päästä noin 3 %:n menokehitykseen vuosina Tämä edellyttää, että asiakasmäärät eivät kasva. Pitkän aikavälin sopeutustoimenpiteet Edellä kuvattujen lyhyen aikavälin säästöjen lisäksi toimiala kehittää jatkuvasti tuottavuuttaan. Tuottavuutta lisätään sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä. Erittäin iso tuottavuutta lisäävä hanke on Hyks-alueen kuntien ja HUS:n yhteisen asiakastietojärjestelmän hankinta (kuvattu tarkemmin kappaleessa 8). Täydessä käytössä olleessaan järjestelmän arvioidaan tuovan henkilöstömenoissa säästöä. Sähköisen asioinnin ja sähköisten palvelujen käyttö on kuntien palvelutuotannossa vielä vähäistä. Niiden tuottavuuspotentiaali on merkittävä. Toimiala kehittää yhdessä tietohallinnon palvelukeskuksen kanssa sähköistä asiointia ja sähköisiä palveluja niin, että asiakkaiden yhteydenotto palveluihin helpottuu ja että itsepalvelua ja omahoitoa sekä etähoitoa saadaan lisättyä. Tietovaraston perustamisella ja tiedolla johtamisen käyttöön ottamisella pystytään toiminnan johtaminen ja tehokkaimpien toimintamallien löytäminen sekä kustannuslaskenta saamaan uudelle tasolle, mikä johtaa tuottavuuden kohoamiseen. Sähköisen palvelusetelin käyttöön otolla ja palvelusetelien merkittävällä lisäämisellä voidaan lisätä asukkaiden omatoimisuutta ja omavastuuta.

17 16(56) Palveluprosesseja kehitetään jatkuvasti, jotta ne saadaan yksinkertaisemmiksi ja tehokkaammiksi. Tästä on hyvä esimerkki esim. vanhustenhuollon uudistaminen, jolla on lähes poistettu siirtoviivemaksut Vantaalta. Mm. lastensuojelu-, mielenterveys- ja päihdepalveluissa on tehty kokonaistaloudellisesti merkittäviä palvelurakennetta keventäviä ja toimintaprosesseja parantavia ratkaisuja. Sosiaali- ja terveystoimen haasteena työnantajan ominaisuudessa on työntekijän sijoittaminen mahdollisiin uusiin tehtäviin silloin kun terveydellisten muutosten seurauksena tulleet rajoitteet estävät henkilön selviytymisen omissa tehtävissään. Silloin kun työyksikössä on useampia vajaatyökykyisiä, sillä on oleellinen vaikutus asiakastyöhön. Joissakin tilanteissa henkilölle joudutaan etsimään kokonaan uusi tehtävä toisesta työyksiköstä, koska työyksikön luonteen vuoksi työtehtävien muuttaminen ei ole mahdollista. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla henkilöstömääriä määrittävät mitoitukset, joten henkilöstömäärää ei voi vähentää työntekijän siirtyessä toiseen tehtävään. Vajaatyökykyisten uudelleensijoittamista kaupunkitasoisesti tulee koordinoida keskitetysti. Palveluverkkojen käyttötalousvaikutukset Toimiala on osaltaan merkittävästi karsinut Vantaa-sopimuksen mukaisesti palveluverkkoaan (neuvolat, päihdehuolto, perheneuvolat, vammaispalvelut ja sosiaalitoimistot). Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelmaan ei sisälly terveysasemaverkon harventamista, sillä se vaatisi iltavuoron käyttöönoton, minkä on arvioitu maksavan saavutettavia hyötyjä enemmän. Käyttötalouteen ei tulisi säästöä, mutta kiinteistön mahdollinen myyntitulo olisi kertatuotto kaupungille. Samoin säästyisi jonkin verran kiinteistöjen ylläpidosta. Länsimäen terveysaseman tilanne voidaan arvioida, kun tiedetään, miten helsinkiläiset tulevat käyttämään Länsimäen terveysaseman palveluja terveydenhuoltolain mukaisen vapaan hakeutumisen käynnistyessä v Korson terveysaseman palvelutoimintaa ei voida siirtää Koivukylään, koska kiinteistön tilat ja rakenneratkaisut eivät mahdollista toiminnan laajentamista tarvittavassa laajuudessa ilman mittavaa lisärakentamista. Samasta syystä Martinlaakson terveysaseman palvelutoimintaa ei voida siirtää Myyrmäen terveysasemalle. Katriinan terveysaseman toiminta on toistaiseksi siirretty Martinlaaksoon. Myyrmäen terveysaseman laajennus on investointiohjelmassa siirtynyt 2020-luvulle. Hakunilan terveysaseman siirto Tikkurilaan on mahdollista, jos Tikkurilan terveysaseman laajennus toteutuu 2020-luvulla. Olemassa olevan palveluverkon karsinnat kohdistuvat tässä ohjelmassa vanhus- ja vammaispalveluihin. Uusien investointien siirtämisen ja karsimisen käyttötalousvaikutukset TS-kaudella ovat yhteensä 5,9 milj. euroa. Ainoan uuden investoinnin Akos 3:n käyttötalousmenot 2,3 milj. euroa sopeutetaan muusta toiminnasta Toimenpiteet ja vaikutusarviot tulosalueittain (palvelutaso, palveluverkot, tuottavuus) Riskianalyysi esitetään jokaisen toimenpiteen yhteydessä. Talous- ja hallintopalvelut Luopuminen 2012 toiminnasta luovutaan alkaen käyttösuunnitelmaan sisällytetystä sähköisen asioinnin asiantuntijan vakanssin käyttöönotosta (olemassa olevan toiminnan karsinta, 0,050 milj. euroa, 1 henkilötyövuosi) Riskianalyysi: kehittäminen hidastuu

18 17(56) Muuta toimistotyön vähentämishankkeen koordinointi - tavoite 40 toimistotyön vakanssista luopuminen toimialalla 2015 mennessä - saavutettu taso 25 vakanssia - osa resursseista siirretään lisääntyvään palvelutuotannon tarpeeseen Riskianalyysi: esimiesten ja palvelutuotannossa olevien hallintotyö lisääntyy kankeasti toimivien tietojärjestelmien takia Erikoissairaanhoito käyttötalouden menokehitys korkeintaan 1,5 % / vuosi Riskianalyysi: HUS:n päätöksenteko ei ota huomioon kuntien taloustilannetta Terveydenhuollon palvelut Luopuminen 2012 toiminnasta kuntoutuksen ostopalvelujen vähentäminen, (2013, 0,3 milj. euroa) asiakaskriteerien tarkistus lymfaterapia, neuropsykologisten palvelujen osto, terapia- ja apuvälineostopalveluja Riskianalyysi: osa asiakkaista jää ilman palvelua, josta saisivat terveyshyötyä. terveysneuvontapalvelun (10023) lopettaminen (2014, 0,3 milj. euroa) asiakkaat siirtyvät esim. internetpalvelujen käyttäjiksi Riskianalyysi: toiminta tällä hetkellä pks-yhteistyönä, muut kunnat eivät hyväksy Vantaan irrottautumista. Terveysasemien puhelinkuorma kasvaa entisestään. Henkilöstösuunnitelman karsinta luovutaan henkilöstömenosuunnitelman mukaisesta vakanssien käyttöönotosta ( , 2,1 milj. euroa, 41 henkilötyövuotta) Riskianalyysi: mikäli rakenteellisia muutoksia ei tehdä: hoitotakuu vaarantuu 1500 potilasta jää vuosittain ilman listalääkäriä ja hoidetaan päiväpoliklinikoilla 3000 kiireetöntä lääkärikäyntiä jää toteutumatta ja siirtyy päiväpoliklinikkatoimintaan jonotusaikojen kasvu paine puhelinpalveluihin. mahdollisia rakennemuutoksen kehittämissuuntia kansalaiset käyttämään enemmän yksityistä palvelutuotantoa siirtyminen yksityiselle palveluntuottajalle esim. palvelusetelin avulla uudistetaan avosairaanhoidon terveysasemien palvelutuotanto- ja omistamismalli: luodaan asiakasomistajuus, palvelutuotannon omistaa käyttäjät, palvelutuotanto-organisaatio irtaantuu kaupungin organisaatiosta, järjestämisvastuu jää kaupungille samalla lähestyen asiakasta asiakaslähtöisesti Perhepalvelut Luopuminen 2012 toiminnasta luovutaan 2012 käyttösuunnitelmaan sisällytetyistä määräaikaisista toimeentulotuen etuuskäsittelijöiden vakansseista (olemassa olevan toiminnan karsinta, 0,6 milj. euroa, 12 henkilötyövuotta)

19 18(56) Riskianalyysi: lain mukainen toimeentulotuen käsittelyaika vaarantuu, mahdollinen uhkasakko luovutaan 2012 käyttösuunnitelmaan sisällytetyistä määräaikaisista toimeentulotuen sosiaaliohjaajista vakansseista (olemassa olevan toiminnan karsinta, 0,1 milj. euroa, 2 henkilötyövuotta) Riskianalyysi: nuorten toimeentulotukiasiakkaiden saama tuki vähenee luovutaan 2012 käyttösuunnitelmaan sisällytetyistä määräaikaisista lapsiperheiden kotipalvelun ja neuvolatoiminnan perhetyöntekijöiden vakansseista (olemassa olevan toiminnan karsinta, 0,5 milj. euroa, 10 henkilötyövuotta) Riskianalyysi: lastensuojeluun kohdennettu kotipalvelu loppuu Investoinneista luopuminen ja niiden lykkääminen Pitkäaikaisasunnottomuushanke: Kaupunginvaltuusto hyväksyi aiesopimuksen Toimenpidesuunnitelmaan sisältyi varaus siitä, että hanke toteutuu, mikäli valtion tulo- ja menoarvio toteutuu tältä osin, ja mikäli hanke sisältyy Vantaan taloussuunnitelmaan Hankkeen toteutuessa pitkäaikaisasunnottomuushankkeen kohteiden henkilöstömenoihin saadaan valtionrahoitusta enintään 50 % henkilöstömenoista. Valtionrahoitus ja asuttamisesta syntyvä säästö riittävät kattamaan toiminnan käyttömenot. Muut investoinnit: Aurinkokiven äitiys- ja lastenneuvola, tilat koulun valmistumisen yhteydessä, neuvolatilojen osalta käyttöönoton lykkääminen vuodelle 2018 (2016, 0,2 milj. euroa, 4 henkilötyövuotta) Kuuselan perhekuntoutuskeskuksen lisärakennuksen käyttöönoton myöhentäminen vuodelle 2019 (2014, 0,5 milj. euroa sisältäen kaikki kustannukset, 7 henkilötyövuotta) Riskianalyysi: joudutaan käyttämään ostopalveluja Henkilöstösuunnitelman karsinta luovutaan muusta henkilöstömenosuunnitelman mukaisesta vakanssien käyttöönotosta ( , 1,4 milj. euroa, 27 henkilötyövuotta ) Riskianalyysi: lastensuojelun tarveselvitysten lain mukaisten käsittelyaikojen noudattaminen vaarantuu sosiaalityöntekijän vastuulla olevien lastensuojeluasiakkaiden määrä nousee entisestään ennaltaehkäisevän terveydenhuoltoasetuksen täytäntöönpano keskeytyy sosiaali- ja terveyslautakunnassa hyväksyttyä päihdepalvelujen kehittämissuunnitelmaa ei pystytä toteuttamaan esitetyllä tavalla. Riskinä on, että kustannusten hallinta hankaloituu. Vanhus- ja vammaispalvelut Luopuminen 2012 toiminnasta luovutaan 2012 käyttösuunnitelmaan sisällytetystä määräaikaisesta sosiaalityöntekijän vakanssista (olemassa olevan toiminnan karsinta, 0,050 milj. euroa, 1 henkilötyövuosi) Riskianalyysi: lain mukainen toimeentulotuen käsittelyaika vaarantuu, ehkäisevään työhön ei voida panostaa luovutaan Tuupakan työkeskuksesta (2013, 0,3 milj. euroa, 3 henkilötyövuotta)

20 19(56) työtoiminta lakkautetaan shl:n mukaisessa muodossa muissa toimintayksiköissä järjestetään lakisääteinen vammaisten työtoiminta Riskianalyysi: edellyttää työtoiminnan järjestämiskustannusten siirtämistä muille työnantajille Vanhusten päivätoiminnan supistaminen 30 % (2013, 0,5 milj. euroa sisältäen kaikki kustannukset, 10 henkilötyövuotta) toimintaa tarjotaan vain omaishoidettaville lakisääteisten vapaapäivien osalta ja muistisairaille Riskianalyysi: paine kotihoitoon ja hoivapalveluihin Palvelutalokokonaisuuden ulkoistuksen käänteinen kilpailutus 10 % tuotto-odotuksella 4 vuoden määräajaksi liikkeenluovutusperiaatteella (2013, 0,7 milj. euroa) Pähkinärinteen, Raikukujan, Suopursun, Veturipolun, Koivukylän, Metsotien, Heporinteen ja Kerokujan palvelutalot Riskianalyysi: ei kiinteä osa palvelujärjestelmää, markkinahinnan muotoutuminen Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalvelumatkojen vähentäminen 15 % (2013, 1,3 milj. euroa) matkojen määrän huomattava vähentäminen siirtämällä asiakkaat käyttämään joukkoliikennettä kutsutaksien ja palvelulinjojen kehittäminen Vantaalla Riskianalyysi: itsenäinen selviytymien vaikeutuu, osallistuminen yhteiskunnalliseen toimintaan vähenee Vanhusten päivätoiminta luovutaan ostoista Vanhusten kotiapusäätiöltä (Havu- ja Myyrasti, 2013, 0,2 milj. euroa) Riskianalyysi: osa asiakkaista ohjautuu muihin palveluihin Selvitetään luopuminen Kaunialan sairaalan käytöstä sosiaali- ja terveystoimen osalta. Selvitys sisältää käytössä olevien paikkojen korvaamisen 50 paikan osalta tehostetulla asumispalvelulla (säästö 1,6 milj. euroa) sekä luopumisen lisäpaikkojen käyttöön ottamisesta vuosina (säästö noin 0,8 milj. euroa/vuosi). Arvio säästöstä perustuu Kaunialan sairaalan hintatasoon, joka on noin 40 % markkinoiden keskiarvohintaa korkeampi. Riskianalyysi: korvaavan toiminnan löytyminen Kaunialaan Investoinneista luopuminen ja niiden lykkääminen Muuta Korson vanhustenkeskuksen käyttöönoton lykkääminen vuodelle 2017 (2015: 2,2 milj. euroa sis. kaikki kustannukset, 20 htv mikäli omana työnä tuotettu) Riskianalyysi: palvelurakenteen kehittämisohjelmien viivästyminen paine raskaampaan hoitoon kasvaa -> Korson hankkeesta luopumisen vaihtoehtona palvelun järjestäminen ostopalveluna - erillisen toimintasuunnitelman valmistelu resurssisiirroista kaupungin sisällä tarvittavan määrärahan löytämiseksi velkaohjelman tavoitteiden puitteissa Geriatrisen arviointi- ja akuuttiosaston laajennus toteutetaan alkuperäisessä aikataulussa, käyttöönotto 2015 Riskianalyysi: edellyttää käyttötalousmenojen 2,3 milj. euroa sopeuttamista muusta toiminnasta.

Mitä tasapainottaminen on käytännössä? Case Vantaan kaupunki.

Mitä tasapainottaminen on käytännössä? Case Vantaan kaupunki. Mitä tasapainottaminen on käytännössä? Case Vantaan kaupunki. KuntaPro-päivät 5.- Kaupunginjohtaja Kari Nenonen Vantaan kaupunki Vantaa ja kriisikunnan kriteerit Suhteellinen velkaantuneisuus väh. 50 %

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

Espoon talouden haasteet Valtuuston strategiaseminaari

Espoon talouden haasteet Valtuuston strategiaseminaari Espoon talouden haasteet Valtuuston strategiaseminaari 31.1.- 1.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Espoon kaupunki ja konserni Kaupunki Konserniyhteisöt Yhteensä Tase 2011 (mrd. euroa) Toimintakulut 2011

Lisätiedot

Kunnallisen palvelujärjestelmän uudistamisen haasteet ja kolmas sektori

Kunnallisen palvelujärjestelmän uudistamisen haasteet ja kolmas sektori Kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tuottajana: haasteet ja uudet mahdollisuudet seminaari 12.4.2010 Kunnallisen palvelujärjestelmän uudistamisen haasteet ja kolmas sektori Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Paras sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisessa Pentti Kananen

Paras sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisessa Pentti Kananen Paras sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisessa 1 17.11.2009 Pentti Kananen Valtioneuvoston selonteko 12.11.2009 Hallinnollisten rakenteiden kehittämisen ohella keskeistä on palvelurakenteiden ja palvelujen

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA 1 Talousohjelman tausta ja lähtökohdat Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä

Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä Tampereen kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari Tampere-talo 4.5.2015 Kari Hakari johtaja tilaajaryhmä

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %)

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %) KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2014 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2014 Muut (16 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (28 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Suurten kaupunkien talousarviot 2008

Suurten kaupunkien talousarviot 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS Tutkimuskatauksia 2007 11 HEIKKI HELIN Suurten kaupunkien talousarviot 2008 Verkossa ISSN 1796-7236 ISBN 978-952-223-039-3 Painettu ISSN 1455-7266 LISÄTIETOJA Heikki Helin

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Tiedotustilaisuus 13.2.2013 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2011 ja 2012 (ml.

Lisätiedot

Hyvinvointiyhtymän linkittyminen maakuntauudistukseen

Hyvinvointiyhtymän linkittyminen maakuntauudistukseen Hyvinvointiyhtymän linkittyminen maakuntauudistukseen Muutosjohtaja Jouko Isolauri Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä FellmanniCampus 7.12.2016 Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä Päätetty perustaa

Lisätiedot

ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Tuotamme HR- asiantuntija- ja työterveyspalveluja toimintayksiköille, esimiehille

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2015 Muut (17 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (27 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

Vuoden 2012 talousarvio ja suunnitelma. Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän ehdotus

Vuoden 2012 talousarvio ja suunnitelma. Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän ehdotus Vuoden 2012 talousarvio ja suunnitelma Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän ehdotus 27.10.2011 T3 INNOVATION TRIANGLE TAPIOLA Science and Technology Art and Design Global Business Jukka Mäkelä 27.10.2011 2 Viiden

Lisätiedot

Kuntatalouden sopeutusohjelma Tiedotustilaisuus

Kuntatalouden sopeutusohjelma Tiedotustilaisuus Kuntatalouden sopeutusohjelma 2014-2017 Tiedotustilaisuus 8.2.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen, Suomen Kuntaliitto Kansantalouden kehitys eri vaihtoehdoissa (Muuttujien keskimääräinen vuotuinen

Lisätiedot

Vuoden 2010 talousarvion suunnitteluohje. Kaupunginhallitus

Vuoden 2010 talousarvion suunnitteluohje. Kaupunginhallitus Vuoden 2010 talousarvion suunnitteluohje Kaupunginhallitus 25.5.2009 Talousarvion suunnitteluohje SISÄLTÖ: Vuoden 2010 talousarvion vuosikatetavoite Arviot veroista ja valtionosuuksista Ohje käyttötalouden

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille

Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille Kaupunginhallitus 229 22.06.2015 Kaupunginhallitus 334 05.10.2015 Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille 2016-2019 307/04/041/2015 KH 22.06.2015 229 Valtuuston talousarvioseminaari

Lisätiedot

Talouden tasapainottamisohjelma 2014-2016 (tarkistettu, 18.11.2013)

Talouden tasapainottamisohjelma 2014-2016 (tarkistettu, 18.11.2013) 1.3 Strategiset kehittämishankkeet 2014 Talouden tasapainottamisohjelma 2014-2016 (tarkistettu, 18.11.2013) Valtuustokauden tavoitteena on tehtyjen linjausten mukaisesti talouden tasapainon saavuttaminen

Lisätiedot

Talouden tilanne kesäkuu Kunnanjohtajan kokoama tiivistelmä tilanteesta ennen raamin antoa

Talouden tilanne kesäkuu Kunnanjohtajan kokoama tiivistelmä tilanteesta ennen raamin antoa Talouden tilanne kesäkuu 2013 Kunnanjohtajan kokoama tiivistelmä tilanteesta ennen raamin antoa Lähtökohta verot+valt.osuudet vs nettomenot 36000 34000 32000 30000 28000 26000 24000 22000 20000 34457 33085

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Hausjärven, Lopen ja Riihimäen kuntarakenneselvitys talouden tarkastelu

Hausjärven, Lopen ja Riihimäen kuntarakenneselvitys talouden tarkastelu Hausjärvi Loppi Riihimäki Hausjärven, Lopen ja Riihimäen kuntarakenneselvitys talouden tarkastelu 1.6.2015 Riitta Ekuri FCG Konsultointi 1.6.2015 Page 1 Tilinpäätös 2014 Taloudellisten laskelmien lähtötiedot

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen. Uusi sairaala -hanke ; Helsinki, Kuntatalo Jussi Merikallio johtaja, sosiaali- ja terveysasiat

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen. Uusi sairaala -hanke ; Helsinki, Kuntatalo Jussi Merikallio johtaja, sosiaali- ja terveysasiat Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Uusi sairaala -hanke 1.4.2011; Helsinki, Kuntatalo Jussi Merikallio johtaja, sosiaali- ja terveysasiat Sosiaali- ja terveyspalvelujen haasteet ja keskeiset lähivuosien

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille Hallitus 51 13.11.2013 Hallitus 75 04.12.2013 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille 2015-2017 H 51 (Valmistelija: talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen)

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysryhmä

Sosiaali- ja terveysryhmä Porin seudun kuntarakenneuudistus TOIMEKSIANTO: Sosiaali- ja terveysryhmä Johtopäätökset sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan arvioinnista Sosiaalipalvelujen visio ja tavoitteet uudessa kunnassa Sosiaali-

Lisätiedot

Perusturvan toimialan siirrosta johtuvat hallintosääntömuutokset alkaen

Perusturvan toimialan siirrosta johtuvat hallintosääntömuutokset alkaen Kaupunginhallitus 506 07.12.2016 Kaupunginvaltuusto 116 12.12.2016 Perusturvan toimialan siirrosta johtuvat hallintosääntömuutokset 1.1.2017 alkaen 40/01/010/2015 KH 506 Selostus: Savonlinnan kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Valtuustosopimus vuosille TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Oulun kaupunki. Valtuustosopimus vuosille TOIMINNALLISET TAVOITTEET Oulun kaupunki Valtuustosopimus vuosille 2013-2016 Valtuustosopimus luo toiminnallisen ja taloudellisen kehyksen kaupunginvaltuuston työskentelylle valtuustokaudella. Allekirjoittaneet valtuustoryhmät

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta 31.10. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus paranee vähintään 1,8 % Kotihoidon asiakaspalvelutunnin

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi

Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi Koulutuslautakunta 60 13.08.2014 Koulutuslautakunta 65 08.09.2014 Koulutuslautakunta 76 23.09.2014 Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi 395/02.01.00/2014 Koulutuslautakunta

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Valtuusto Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Valtuusto Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma Kaupunginhallitus 319 11.10.2016 Kaupunginhallitus 377 29.11.2016 Valtuusto 60 15.12.2016 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1026/02.05/2016 KH 11.10.2016 319 Kaupunginhallitus on kokouksessaan

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016 Kaupunginhallitus 5.10.2016 Kuopion kaupungin talousarvio 2016 sekä vuosien 2016-2019 toimintaja taloussuunnitelma Sivu 87: sivun loppuun lisätään kasvun ja oppimisen palvelualueen toiminnalliset tavoitteet

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja rakenteet

Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja rakenteet Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja rakenteet Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus- ja rakennefoorumi Kuntamarkkinat 13.9.2012 Tuula Haatainen Varatoimitusjohtaja Esityksen sisältö Palvelujen kysyntä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 65. Kaupunginhallitus 03.03.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 65. Kaupunginhallitus 03.03.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 03.03.2014 Sivu 1 / 1 1978/02.02.00/2013 65 Talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman (TATU) hyötytavoitteiden ja linjausten hyväksyminen sekä talousarvion tarkistus (Kv-asia) Valmistelijat

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Männikkö Jukka. Valmistelijan yhteystiedot Talousjohtaja Jukka Männikkö, puh ,

Valmistelija / lisätiedot: Männikkö Jukka. Valmistelijan yhteystiedot Talousjohtaja Jukka Männikkö, puh , Tampere Ote pöytäkirjasta 9/2016 1 (5) 147 Tampereen kaupungin talouskatsaus 10/2016 TRE:6590/02.02.01/2016 Valmistelija / lisätiedot: Männikkö Jukka Valmistelijan yhteystiedot Talousjohtaja Jukka Männikkö,

Lisätiedot

Kuntatalouden tila ja tulevaisuuden näkymät

Kuntatalouden tila ja tulevaisuuden näkymät Kuntatalouden tila ja tulevaisuuden näkymät 8.11.2016 Varatoimitusjohtaja Timo Reina Kuntatalouden tila ja hallituksen kuntatalouden toimia ohjaava tavoite Vaimeasta talouskasvusta huolimatta kuntatalouden

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus

Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus Kaupunginhallitus 268 17.10.2012 Kaupunginhallitus 280 23.10.2012 Kaupunginhallitus 282 29.10.2012 Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Integraatiotyöryhmien yhteenveto-/tilannekatsaus. Valtuustoseminaari 4.5.2015 Tiina Kirmanen

Integraatiotyöryhmien yhteenveto-/tilannekatsaus. Valtuustoseminaari 4.5.2015 Tiina Kirmanen Integraatiotyöryhmien yhteenveto-/tilannekatsaus Valtuustoseminaari 4.5.2015 Tiina Kirmanen Yleistä Eksote kantaa järjestämis- ja tuottamisvastuun kuntalaisten sosiaalija terveyspalveluista kuntien osoittamalla

Lisätiedot

Talousarvio ja suunnitelma 2016

Talousarvio ja suunnitelma 2016 Talousarvio ja suunnitelma 2016 Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän ehdotus 29.10.2015 Espoon visio Verkostomainen viiden kaupunkikeskuksen Espoo on vastuullinen ja inhimillinen edelläkävijäkaupunki, jossa

Lisätiedot

Toimialan esitys Nimike, vakanssilaji, osa-aikaisuus, palkkaus e, hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus.

Toimialan esitys Nimike, vakanssilaji, osa-aikaisuus, palkkaus e, hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus. Sosiaali- ja terveystoimi/uudet VIRAT JA TOIMET Yhteenvedossa vasemmalla on toimialan esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista

Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista Kunnanhallitus 127 15.06.2015 Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman valmisteluperusteista 201/00.04.01/2015 Kunnanhallitus 15.06.2015 127

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset

Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset Kaupunginhallitus 7.5.2015 1 Miksi selvitystyöhön ryhdyttiin? Kaupungin talous ei kestä nykyisellä mallilla jatkamista enää pitkään Kuntaliitosten

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 11/2013 1 (7) 5 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen HEL 2013-003762 T 02 06 01 00 Päätösehdotus päättänee 1 hyväksyä vuoden 2012 tilinpäätöksen siten, että tilikauden

Lisätiedot

Kunnanhallitus 168 16.06.2009 Kunnanhallitus 179 21.07.2009 Kunnanhallitus 188 11.08.2009. Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen

Kunnanhallitus 168 16.06.2009 Kunnanhallitus 179 21.07.2009 Kunnanhallitus 188 11.08.2009. Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen 168 16.06.2009 179 21.07.2009 188 11.08.2009 Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen KHALL 168 Kunnankamreeri Kunnanvaltuusto on 22.12.2008 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2009. Talousarvio osoittaa

Lisätiedot

Uudet kunnat. Henna Virkkunen Hallinto- ja kuntaministeri 2.10.2013

Uudet kunnat. Henna Virkkunen Hallinto- ja kuntaministeri 2.10.2013 Uudet kunnat Henna Virkkunen Hallinto- ja kuntaministeri Kunnilla keskeinen rooli julkisen talouden rakennemuutoksessa Kuntien tehtäviä tai niiden perusteella säädettyjä velvoitteita arvioidaan vuosina

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Vuoden 2014 talousarvio ja taloussuunnitelma , sosiaali- ja terveystoimi

Espoon kaupunki Pöytäkirja Vuoden 2014 talousarvio ja taloussuunnitelma , sosiaali- ja terveystoimi 30.10.2013 Sivu 1 / 1 1978/02.02.00/2013 104 Vuoden 2014 talousarvio ja taloussuunnitelma 2014-2016, sosiaali- ja terveystoimi Valmistelijat / lisätiedot: Maija Havo, puh. (09) 816 23013 Aulis Majuri,

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

Talousarvion 2017 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille

Talousarvion 2017 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille Kaupunginhallitus 249 20.06.2016 Kaupunginhallitus 342 19.09.2016 Talousarvion 2017 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille 2017-2020 310/04.041/2016 KH 20.06.2016 249 Valtuuston talousarvioseminaari

Lisätiedot

Ajankohtaista Lahden kaupungista

Ajankohtaista Lahden kaupungista Ajankohtaista Lahden kaupungista Vanhusneuvostojen seminaari 23.5.2016 Mikko Komulainen Taustaa Hyvinvointikuntayhtymän tarkoituksena on koota maakunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen yhdeksi

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Vanhus- ja vammaispalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 25 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014 Asianro 279/02.06.01/2015 Vs. hallintopäällikkö Sami Koskikallio 25.2.2015: Teknisen lautakunnan vuoden 2014 tilinpäätös on valmisteltu

Lisätiedot

Vanhusten palvelujen asiakasmaksut esitettävät muutokset vuodelle Vanhusneuvosto Asiakasmaksulaki

Vanhusten palvelujen asiakasmaksut esitettävät muutokset vuodelle Vanhusneuvosto Asiakasmaksulaki Vanhusten palvelujen asiakas esitettävät muutokset vuodelle 2016 Vanhusneuvosto 10.12.2015 Asiakasmaksulaki Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992, ns. asiakasmaksulaki)

Lisätiedot

2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen

2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Espoo 05-11-2014 2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2016 1 (5) 4 Sijoituksen tekeminen Stadion-säätiön perustamaan perusparannusrahastoon HEL 2016-013212 T 02 05 05 Päätösehdotus päättää esittää kaupunginhallitukselle seuraavaa:

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT

Siun sote tehdään NYT Siun sote tehdään NYT Ilkka Pirskanen 25.10.2016 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali-

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVION VUODELLE 2016

LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVION VUODELLE 2016 Lasten ja nuorten lautakunta 88 29.09.2015 LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVION VUODELLE 2016 Lasten ja nuorten lautakunta 29.09.2015 88 Lasten ja nuorten lautakunnan talousarviota on valmisteltu

Lisätiedot

Suomen Kuntaliiton maakuntatilaisuus Keski-Pohjanmaalla 17.9.2014 Kuntatalouden näkymät

Suomen Kuntaliiton maakuntatilaisuus Keski-Pohjanmaalla 17.9.2014 Kuntatalouden näkymät Suomen Kuntaliiton maakuntatilaisuus Keski-Pohjanmaalla 17.9.2014 Kuntatalouden näkymät Ilari Soosalu, Johtaja, kuntatalous Sisältö Vuoden 2013 tilinpäätös Hallituksen talousarvioehdotus/ PPB 2015, RaPo:n

Lisätiedot

Palvelualan yritysten kehitysnäkymät ja haasteet

Palvelualan yritysten kehitysnäkymät ja haasteet Palvelualan yritysten kehitysnäkymät ja haasteet Valtakunnalliset kotityöpalvelupäivät 19.1.2013 1 Tuomas Telkkä Suomen Yrittäjät Esityksen sisältö Toimintaympäristön muutos ja ennusteet tulevaan Lainsäädännön

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 20/2014 1 (6) Kaupunginhallitus Stj/1 19.5.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 20/2014 1 (6) Kaupunginhallitus Stj/1 19.5.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 20/2014 1 (6) Päätöshistoria Sosiaali- ja terveysvirasto 7.5.2014 HEL 2014-005402 T 01 01 00 Sosiaali- ja terveysvirasto esittää, että kaupunginhallitus päättäisi seuraavista

Lisätiedot

Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon

Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon Kaupunginhallitus 297 26.11.2012 Kaupunginvaltuusto 77 03.12.2012 Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon Karviaisessa on

Lisätiedot

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa Kaikille oikeus terveelliseen ja turvalliseen elämään Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lähtökohtana ovat

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ VASTUUHENKILÖ: Toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Valtuuston kokous Fullmäktiges sammanträde

Valtuuston kokous Fullmäktiges sammanträde Valtuuston kokous Fullmäktiges sammanträde 18.5.2015 Vuoden 2014 arviointikertomus Valtuusto 18.5.2015 Paula Viljakainen Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Tulostavoitteiden toteutumisen arviointi Tulostavoitteiden

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 24.8.2015 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt 1 000 euroa Vuosien 2016-2018 taloussuunnitelman kehys 13.8.2015

Lisätiedot

Lasten ja Nuorten ohjelma

Lasten ja Nuorten ohjelma Lasten ja Nuorten ohjelma RVS LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN RYHMIEN VÄLISEN SOPIMUKSEN OHJELMALLE ASETTAMAT TAVOITTEET Panostetaan lapsiperheiden koti- ja perhepalveluihin. Tavoitteena on saada lasten

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT

Siun sote tehdään NYT Siun sote tehdään NYT Ilkka Pirskanen 13.10.2016 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali-

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2015 Seminaari 9.8.2012

TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2015 Seminaari 9.8.2012 TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2015 Seminaari 9.8.2012 HAUKIPUDAS, KIIMINKI, OULU, OULUNSALO, YLI-II JWe 9.8.2012 Ei hyviä uutisia Euro-alueelta Tuotannon kehitys 1990 = 100 Vienti ei vedä

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Mitä sote-uudistus tarkoittaa? Hallinto ja toimintatavat muutoksessa

Mitä sote-uudistus tarkoittaa? Hallinto ja toimintatavat muutoksessa Mitä sote-uudistus tarkoittaa? Hallinto ja toimintatavat muutoksessa Mikä on sote-uudistus? Sote-uudistuksessa koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto uudistetaan. Uudistuksen tekevät valtio ja kunnat,

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö

Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö 1 (13) Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.5.2015 2 (13) Sisällysluettelo Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö Organisaatio... 3 1. Toimiala...

Lisätiedot