Talous- ja velkaohjelma (TVO)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talous- ja velkaohjelma (TVO)"

Transkriptio

1 Talous- ja velkaohjelma (TVO) Seminaari Talousjohtaja Patrik Marjamaa

2 Vantaan taloudesta Vantaan haasteena korkea velkamäärä, pääkaupunkiseudun haasteet ja naapurikaupunkeja heikompi tulorahoituspohja Tulevien haasteiden edessä kaupungin taloutta joudutaan sopeuttamaan kuntakentän kärkijoukoissa Kaupungin investointitasoa sopeutetaan lähemmäs tulorahoituskykyä Käyttötalousmenojen kasvua hidastetaan olennaisesti investointien tulorahoituksen vahvistamiseksi Tavoitteena velkaantumiskehityksen hallintaan saaminen sekä kaupungin tasapainoisen kehityksen ja kilpailukyvyn turvaaminen pitkällä aikavälillä Kaupunkikehityksen kannalta keskeisten Kehäradan rakentamisen ja Kehä III:n perusparannuksen rahoitusosuudet turvataan Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 2

3 Korkea lainamäärä keskeinen riskitekijä Tilinpäätöksessä 2011 kaupungin pitkäaikainen lainamäärä 830 milj. euroa Asukaskohtainen lainamäärä yli euroa / asukas Konsernitilinpäätöksessä 2011 konsernin lainamäärä lähes miljardin kaupungin lainamäärää suurempi Tehdyn arvion mukaan kaupungin lainamäärä huomioiden kaikki kaupungin peruspalvelujen tuotantoon keskeisesti liittyvät lainavastuut ovat n. 1 mrd euroa Merkittävimpinä erinä VTK:n ja VAV:n toimitilainvestointeihin liittyvät lainavastuut Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 3

4 Lainat euroa/asukas vuonna 2011 Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa Lähde: Helin Heikki,

5 Investointien tulorahoitusprosentti 2011 Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa Lähde: Helin Heikki,

6 Vantaa ja kriisikunnan kriteerit Suhteellinen velkaantuneisuus väh. 50 % TÄYTTYY (TP 2011: 84,7 %; TP 2010: 79,3 %) Omavaraisuusaste alle 50 % TÄYTTYY (TP 2011: 43,6 %; TP 2010: 46,2 %) Asukaskohtainen lainamäärä väh. 50 % yli keskiarvon TÄYTTYY (TP 2010: +93 %) Kunnallisveroprosentti väh. 0,5 %-yksikköä yli painotetun keskiarvon EI TÄYTY (v. 2012: Vantaa 19,00; koko maa 19,25) Kuitenkin investointien tulorahoituksessa v kahden kunnallisveroprosenttiyksikön vaje Vuosikate negatiivinen EI TÄYTY (TP 2011: 78,1 milj. e; TP 2010: 77,5 milj. e) Tulevina vuosina vuosikate uhkaa pienentyä olennaisesti ilman talouden tasapainottamista Taseessa kertynyttä alijäämää EI TÄYTY (TP 2011: 331,6 milj. e; TP 2010: 340 milj. e) Ylijäämästä 201,6 milj. e muodostunut kirjanpidollisista myyntivoitoista Ilman talouden tasapainottamista myös taseen ylijäämä pienenee nopeasti Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 6

7 Suurten kaupunkien talouden tunnuslukuja vuodelta 2011 (lähde: Arviointikertomus 2011) Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 7

8 Talouden tasapainottamisen haasteita Euro-alueen tilanne ja kansantalouden kehitys olennaisia riskejä työllisyyden ja kaupungin tulorahoituksen kannalta Talous- ja työllisyystilanne aiheuttaa epävarmuutta verotulojen tulevien vuosien arvioihin Valtionosuusleikkaukset vähentävät olennaisesti kaupungin saamia valtionosuustuloja TS-kaudella Menojen kasvupaineet palvelutuotannossa Inflaatio edelleen 2 3 prosenttia vuodessa Väestönkasvu asukasta vuodessa (ennuste 2012) Väestön ikääntyminen ja vieraskielisen väestönosan kasvu Marja-Vantaan palvelut Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 8

9 Kaupungin tulorahoituksen jakautuminen TA 2012 Valtionosuustulot 11 % Rahoitustulot 2 % Toimintatulot (pl.sis.tulot ja Kehä III) 15 % Yhteisöverotulot 5 % Kiinteistöverotulot 5 % Kunnallisverotulot 61 % Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 9

10 Kaupungin verorahoituksen jakautuminen TA 2012 Valtionosuudet yhteensä 14 % Kiinteistövero 6 % Yhteisövero-osuus 6 % Kunnallisvero 74 % Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 10

11 Käyttötalouden toimintamenojen jakautuminen toimialoittain (pl. valmistus omaan käyttöön) TA 2012 Tilakeskus 9 % Vapaa-aika ja asukaspalvelut 5 % Maankäyttö ja ympäristö 8 % Sosiaali- ja terveystoimi 43 % Sivistystoimi 29 % Keskushallinto 6 % Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 11

12 Toimintamenojen jakautuminen menolajeittain (sis. liikelaitokset, valmistus omaan käyttöön ja sisäiset erät) TA 2012 Muut toimintakulut 11 % Avustukset 6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4 % Henkilöstömenot 34 % Palvelujen ostot 45 % Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 12

13 Vantaan toimintakate ja verorahoitus indeksoituna (v = 100) Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 13

14 Vuodesta 2000 kertynyt tulorahoitusjäämä ( /as) Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 14

15 Vantaan kertynyt tulorahoitusjäämä sekä lainakannan muutos vuodesta 2000 (milj. ) Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 15

16 Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma - työryhmän toimeksianto TA-tavoite nro 30: Laaditaan kevään 2012 valtuustoseminaariin talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma, joka sisältää suunnitelman investointitasosta 10 vuodelle sekä investointien priorisoinnin. Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 16

17 Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma Palvelurakenteita uudistetaan ja toimintaa kehitetään Lakisääteiset peruspalvelut turvataan Kaupungin kehittämiseen investoidaan Ympäristö pidetään turvallisena Henkilöstön osaamista ja työhyvinvointia vahvistetaan Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 17

18 Keskeiset linjaukset toiminnan kehittäminen Kaupunkia kehitetään tilaaja-tuottaja mallin suuntaan Selvitetään ulkoistamisen, palvelujen ostamisen ja kumppanuuksien käytön laajentamisen mahdollisuudet Selvitetään palvelusetelien käytön laajentaminen Selvitetään rutiiniluonteisten tukipalvelujen keskittämismahdollisuudet ja organisointi Perustetaan maapoliittinen työryhmä valmistelemaan keskeiset linjaukset kaavoitusta ja maanhankintaa koskien Yhtiöittämis- ja liikelaitostamisselvitykset käyntiin Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 18

19 Keskeiset linjaukset - henkilöstö Ei lomautuksia tai irtisanomisia taloudellisista syistä Lähtövaihtuvuuden hyödyntäminen henkilöstösuunnittelun avulla Huomio suorituksen johtamiseen Kaupungin taloustavoitteita edistetään henkilöstön palkitsemisjärjestelmän kautta Rekrytointeja viivästytetään Vapaaehtoisten säästövapaiden käytäntöä jatketaan Työaikaratkaisujen talousvaikutukset arvioidaan Henkilöstön uudelleensijoittamiseen kaupunkitasoinen toimintamalli Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 19

20 Keskeiset linjaukset - tulopohjan vahvistaminen Kunnallisveropohjaa vahvistetaan vetovoimaisten asuinympäristöjen ja riittävän palvelutason avulla Kaavoitusta keskitetään kaupungin omille maille Kaikki maapoliittiset keinot otetaan käyttöön maanhankinnassa Tarpeettomat rakennukset ja kiinteistöt myydään suunnitelmallisesti Maksuja ja taksoja korotetaan kautta linjan Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 20

21 Investointitason karsinta Uusien alueiden avaamista siirretään Investointisuunnittelua ja palveluverkkoja kehitetään Toimitilainvestointeja ja kuntatekniikan investointeja karsitaan ja siirretään priorisoimalla Rakentamiskustannuksissa säästetään (riittävä laatu huomioiden) Kattavista perusparannuksista kohdennettuihin korjaustöihin Sisäilmaongelmien selvitys- ja korjausmäärärahat turvataan Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 21

22 Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman tavoitteiden edistäminen Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman toimenpiteet ja tavoitteet sisällytetään toimialojen talousarvioesityksiin TVO:ssa linjatut selvitykset on vastuutettu ja ne ovat pääosin jo käynnistyneet Toimitilainvestointiohjelma käydään läpi osana budjettiprosessia tilakeskuksen ja toimialojen kanssa elosyyskuun vaihteessa tavoitetasojen saavuttamiseksi TVO:n selvitysten ja toimenpiteiden edistymistä seurataan säännöllisesti toimialoilla ja kaupungin johtoryhmässä Lisäksi raportointi kh:lle ja kv:lle kaksi kertaa vuodessa osavuosikatsausten yhteydessä Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 22

23 Sosiaali- ja terveystoimen keskeiset tasapainottamisen keinot Palvelujen vähentäminen sekä omien että ostopalvelujen osalta Asiakaskriteerien tiukentaminen kauttaaltaan poliittiset päätökset priorisoinnista Asiakas-/potilasmäärät eivät voi kasvaa 2012 tasosta palvelutarpeen kasvusta huolimatta Henkilöstömäärän kasvun pysäyttäminen ja hallittu vähentäminen Kaupunkitasolla vapautuvien henkilöstöresurssien uudelleen suuntaaminen Investointien myöhentäminen Järjestämistapojen muutokset (ulkoistamiset, palvelusetelit, nettobudjetointi, kumppanuudet, sähköiset palvelut) Palvelurakenteen keventäminen (avohuollon lisääminen) Yleiset tuottavuutta lisäävät kehittämistoimenpiteet kaupunkitasoinen tuottavuusohjelma Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 23

24 Sivistystoimen keskeiset tasapainottamisen keinot Toimialalla jatketaan hallinnollisten tehtävien rationalisointia eläkkeelle jäämisten yhteydessä ja vakansseja jätetään täyttämättä Päivähoitopaikkojen lisäämiseksi otetaan käyttöön starttiraha ja yksityisen hoidon kuntalisää nostetaan Palvelujen määrää ja paikkoja tarkistetaan Investointeja myöhennetään Rakenteellisia muutoksia selvitetään Toimistotiloja tiivistetään Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 24

25 Vapaa-ajan ja asukaspalvelujen toimialan keskeiset tasapainottamisen keinot Kaupungin rooli palvelutuotantoketjussa muuttuu järjestäjästä mahdollistajaksi Palveluja ja palveluverkkoja karsitaan Henkilöstö vähenee lähtövaihtuvuuden myötä > nuoriso-, kulttuuri- ja alue- ja tapahtumapalvelut, hallinto Avustusmäärärahoja leikataan > liikunta-, kulttuuri- ja alue- ja tapahtumapalveluiden järjestöavustukset > työllistämisavustukset yhdistyksille ja yrityksille Toimintaorganisaatiossa selvitetään mahdollisuuksia rakenteellisiin muutoksiin Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 25

26 Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan keskeiset tasapainottamisen keinot Investointeja karsitaan ja siirretään sekä etsitään vaihtoehtoisia tila-, rakentamis- ja rahoitusratkaisuja Uudet ja perusparannettavat tilat suunnitellaan ja toteutetaan laajaan yhteiskäyttöön Suunnittelu- ja toteutusratkaisuja kehittämällä tavoitteena on 5-10 %:n säästöt nykytasoon verrattuna Toimitilojen määrää vähennetään luopumalla omista huonokuntoisista kiinteistöistä ja ulkoisista vuokratiloista Toimitilahankkeissa investoidaan energiatehokkuuteen ja nollaenergiakohteiden rakentamiseen Katujen ylläpidossa panostetaan pääväyliin, jolloin muiden katujen palvelutaso ja rakenteellisen kunnossapidon taso laskee Ostopalveluja käytetään aiempaa laajemmin Maan ja omaisuuden myynti Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 26

27 Talouden tasapainottamisen haasteita Euro-alueen tilanne ja kansantalouden kehitys olennaisia riskejä työllisyyden ja kaupungin tulorahoituksen kannalta Talous- ja työllisyystilanne aiheuttaa epävarmuutta verotulojen tulevien vuosien arvioihin Valtionosuusleikkaukset vähentävät olennaisesti kaupungin saamia valtionosuustuloja TS-kaudella Menojen kasvupaineet palvelutuotannossa Inflaatio edelleen 2 3 prosenttia vuodessa Väestönkasvu asukasta vuodessa (ennuste 2012) Väestön ikääntyminen ja vieraskielisen väestönosan kasvu Marja-Vantaan palvelut Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 27

28 Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma / talousarviovalmistelu Investointitason pudottaminen V. 2013: 100 milj. euroa (ilman Kehärataa ja Kehä III:ta) V jne.: 90 milj. euroa (ilman Kehärataa ja Kehä III:ta) Käyttötalouden menokehitystä alentavat toimenpiteet Aiempien henkilöstösuunnitelmien karsiminen, eläköitymisen hyödyntäminen Tarpeettomien kiinteistöjen, asuntojen yms. myynti Maksujen korottaminen Palvelutason laskeminen, esim kouluavustajaa Vantaa-lisän ikäraja 1,5 vuoteen Vanhusten päivätoiminnan vähentäminen Katujen kunnossapitotason laskeminen Opetustarjonnan vähentäminen Taiteilijatiloista luopuminen jne. jne. Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 28

Vantaan kaupungin tilinpäätös 2013

Vantaan kaupungin tilinpäätös 2013 Vantaan kaupungin tilinpäätös 2013 Kaupunginvaltuusto 26.5.2014 VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2013 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1.1

Lisätiedot

velkaohjelma Talouden tasapainottamis- ja Toimialan esitys

velkaohjelma Talouden tasapainottamis- ja Toimialan esitys Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma Toimialan esitys Kaupunginvaltuuston seminaari Vapaa-aika ja asukaspalvelut Toimialan johtajan vs. Heidi Nygren Palvelutarpeen kehitys (esim. väestönkasvu, ikärakenne)

Lisätiedot

Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan

Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan Vantaan talousarviovalmistelua on tehty useiden toimintaympäristöön liittyvien

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2018 TALOUSARVIO VUODELLE 2015

SAVONLINNAN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2018 TALOUSARVIO VUODELLE 2015 SAVONLINNAN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2018 TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Kaupunginvaltuusto 15.12.2014 ja 22.12.2014 SAVONLINNAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanvaltuusto 09.12.2013 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS. 3 YLEISPERUSTELUT. 4 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUKAUDELLE 2014-2016.

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 0 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Kaupunginhallitus 13.12.2010, 315 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010, 68 Taloussuunnitelma 2012 2014 1 Sisällysluettelo Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMA

MÄNTSÄLÄN KUNTA TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMA Liite 1 Kunnanvaltuusto 7.12.2009 145 MÄNTSÄLÄN KUNTA TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Taloussuunnitelma 2010-2012 Talousarvio 2010 1. KUNTASTRATEGIA...3 2. TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS TYÖRYHMIEN NYKYTILAKUVAUKSIIN PERUSTUVA LUONNOS RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS FCG KONSULTOINTI OY Mikko Kenni, Anna Laiho, Jussi Kukkonen 1 Palvelut ja asiakkaat 1.1 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut

Lisätiedot

TURUN KAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA

TURUN KAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA TURUN KAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA Vuoden talousarvio ja vuosien 2018 taloussuunnitelma Kaupunginvaltuusto 17.11. Turun kaupungin toimintasuunnitelma 2018 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus...

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89 MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 MYNÄMÄEN KUNNAN ARVOT JA STRATEGIA...

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen esitys. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017

Kaupunginhallituksen esitys. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginhallituksen esitys Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginhallitus 24.11.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 5 1 Toimintaympäristö ja ajankohtaiset hankkeet 6 1.1 Väestörakenne

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 24.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT... 1 1.1 Väkiluku ja työllisyys... 1 1.2 Talousarvion sääntöperusta... 3 1.3 Yleinen taloudellinen tilanne...

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 10.12.2007 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivut KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 2 TALOUSSUUNNITELMAKAUDEN 2008-2011 STRATEGIAT

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Tammi elokuu Sisällysluettelo 1 Toimintaympäristö... 1 2 Talouden kehitys... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tuloslaskelma ja vuoden tilinpäätösennuste... 3 2.3 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 TALOUSARVIO VUODEKSI 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012 2014 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Kunnanvaltuusto 11.11.2013 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 0 1. Yleisperustelut... 5 1.1 Talousarvion rakenne ja

Lisätiedot

NAANTALI ESITTÄÄ JO VUODESTA 1443

NAANTALI ESITTÄÄ JO VUODESTA 1443 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Suomen kansantalouden ja julkisen talouden kehityksen asettamat lähtökohdat kaupungin vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2015 2018 taloussuunnitelman laatimiselle ja toimeenpanolle

Lisätiedot

(Khall) Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2018 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020

(Khall) Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2018 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020 (Khall) Talousarvio 214 Taloussuunnitelma 214 218 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 22 Kaupunginhallitus 2.12.213 387 Kaupunginhallitus 2.12.213 Talousarvio 214 1 YLEISET PERUSTEET JA KEHITYSNÄKYMÄT...

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013

SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013 SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013 TALOUSARVIO VUODEKSI 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2011 2013 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2009-2011

TALOUSSUUNNITELMA 2009-2011 TALOUSARVIO 29 TALOUSSUUNNITELMA 29-211 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1.11.28 VALKEAKOSKEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 29 TALOUSSUUNNITELMA 29-211 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O sivu 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNKISTRATEGIA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 28.3.2012 Kunnanvaltuusto 2012 TASEKIRJA 2011

Kunnanhallitus 28.3.2012 Kunnanvaltuusto 2012 TASEKIRJA 2011 Kunnanhallitus 28.3.2012 Kunnanvaltuusto 2012 TASEKIRJA 2011 Sisältö Sivu 1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 4 2. YLEISET LÄHTÖKOHDAT... 8 2.1 Väestökehitys... 8 2.2 Työllisyys... 9 2.3 Henkilöstö... 10 3. TALOUDEN

Lisätiedot

Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2011

Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2011 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2011 Laadukkaita palveluita kirkkonummelaisille Kunnanhallitus 10.11.2008 Liikkeellä kohti uutta. Kirkkonummi yllättävän lähellä. TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014 Osavuosikatsaus 31.08.2014 2 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS ALKUVUOTEEN 2014 3 YLEINEN TALOUDELLINEN KATSAUS 5 VÄESTÖ 6 TYÖTTÖMYYS 6 TULOSLASKELMA 8 TULOSLASKELMAN ANALYSOINTI 8 Toimintatuotot

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014

TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 Sisällysluettelo 1. SASTAMALAN TALOUS MUUTTUMASSA 1 2. SASTAMALAN STRATEGIA 4 3. SASTAMALAN

Lisätiedot

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11.

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11. Valokuva: Pekka Hovi Hämeenlinna 375 vuotta vuonna 2014 Hämeenlinnan kaupungin Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kaupunginvaltuusto 11.11.2013 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi

Lisätiedot

Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Toimintakertomus 1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.2.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 KH 1.11.2010 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetti 5 Strategiaosa Toimintaympäristö 6 Strategiset painopisteet ja toiminnalliset tavoitteet 8 Taloussuunnitelman

Lisätiedot

Talousarvio 2010. Taloussuunnitelma 2011-2012

Talousarvio 2010. Taloussuunnitelma 2011-2012 Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2011-2012 Kv 14.12.2009 2 Sisällysluettelo Kunnanjohtajan katsaus 5 Yleisperustelut 6 Kunnan taloudellinen tilanne ja lähtökohdat suunnittelukaudelle 2010 2012 9 Henkilöstö

Lisätiedot

Vt. kunnanjohtajan esitys vuoden 2015 talousarvioksi

Vt. kunnanjohtajan esitys vuoden 2015 talousarvioksi Vt. kunnanjohtajan esitys vuoden 2015 talousarvioksi Talousarvion 2015 lähtökohdat Laukaan kunnanvaltuusto hyväksyi kuntastrategian 2020 valtuustokaudelle 2013-2016 kokouksessaan 27.1.2014 1. Kuntastrategian

Lisätiedot