Maatilan riskianalyysi Maaseutuyrityksen riskienhallintaseminaari

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maatilan riskianalyysi Maaseutuyrityksen riskienhallintaseminaari 22. - 24.11.2006"

Transkriptio

1 Maatilan riskianalyysi Maaseutuyrityksen riskienhallintaseminaari Mervi Murtonen, VTT Marja Kallioniemi, MTT Jarkko Leppälä, MTT

2 Alustuksen teemana on maatilan riskienhallinnan kokonaisuus miten monista yksittäisistä riskianalyyseistä ja turvallisuuden osa-alueista saadaan aikaan järkevä ja hallittava kokonaisuus? Riskienhallinnan tavoitteena on hyvin organisoitu ja johdettu maatila, joka harjoittaa pitkällä aikavälillä kestävää ja taloudellisesti kannattavaa liiketoimintaa ihmisten, eläinten ja ympäristön hyvinvointia unohtamatta.

3 MAATURVA-HANKE Maaturva on MTT Yritys- ja tuotantotalouden koordinoima tutkimus- ja koulutushanke ( ), jossa tutkitaan ja kehitetään maatilayrityksen ja maataloustyön turvallisuus- ja laatujohtamisen menetelmiä laaditaan maatiloille suunnattua turvallisuusaiheista koulutusmateriaalia ja käytännön työvälineitä maatilan johtamiseen ja riskienhallintaan järjestetään viljelijöille koulutusta riskienhallinnasta.

4 VÄITTÄMÄ 1 Olen luonteeltani enemmän riskin kaihtaja kuin riskin ottaja.

5 VÄITTÄMÄ 2 Kiire aiheuttaa usein riskejä maatilan töissä.

6 VÄITTÄMÄ 3 Minulla on selkeä käsitys oman maatilani riskeistä.

7 VÄITTÄMÄ 4 Se ei pelaa, joka pelkää: riskit ovat olennainen osa yrittämistä.

8 VÄITTÄMÄ 5 Mukavinta riskienhallintaa on parisuhteen vaaliminen: muistamisia, halauksia, vuorovaikutusta monin eri tavoin!

9 Mitä ovat maatilan turvallisuusjohtamisen ja riskien arvioinnin hyödyt? Selkeä kokonaiskuva maatilan ja sen tuotannon vaaratekijöistä Tärkeä keino auttaa maatilan tavoitteiden saavuttamisessa Muutoksen hallinnan apuväline Toiminnan laadun kehittämisen apuväline Maatilan työtehtävien parempi organisointi ja kehittyminen Tavoitteena hyvinvointi, tuotantotoiminnan turvallisuus, tuottavuus sekä taloudellinen tulos

10 Maatilan johtamisen "hyvinvointitalo Toiminnan arviointi - Arviointi, havainnointi, mittaaminen, tuotto Töiden toteuttaminen - Työresurssit (Mitä tarvitaan?) - Tehtävien jakaminen ja vastuu (Kenellä?) - Toteutustapa (Miten, Milloin) - Kustannukset, tuotot (Paljonko?) - Työskentelyn kehittyminen - Hyvinvointi, terveys, onnellisuus Toiminnan korjaaminen, kehittäminen - tavoitteiden asettaminen, korjaaminen, rakentaminen, suunnittelu, uusien asioiden opiskelu ja opettelu Maatilan johtamisen suunnittelu : - Vapaa-aika, lepo - Verkostot ja sidosryhmät - Tuotannon työjärjestelyt - Koulutus - Lainmukainen toiminta - Terveys ja turvallisuus - Ympäristövaikutusten huomiointi - Talouden hoito - Työresurssit - Suunnittelu ja johtaminen Maatilan johtamisen strategia (Leppälä, Suutarinen 2005)

11 Viljelijöiden käsityksiä riskeistä

12 Maatilojen turvallisuuskysely Kyselyyn vastasi 589 tilaa (vastausprosentti 40 %). - Vastaajien jakauma vastasi suurin piirtein yleistä (Tike 2004) maatilojen tuotantosuunta- ja ikäjakaumaa Suomessa. JLe/MTT

13 Viljelijöiden käsityksiä riskeistä - tuloksia kyselystä Kuinka merkittäväksi riski koetaan ja riskin toteutuminen maatiloilla kolmen vuoden aikana Riski koettu ei- merkittävä Toiminta avainhenkilön sairastuessa Riski merkittävä Kannattavuusriski Alueelliset kriisit Työturvallisuusriskit Fyysinen kuormitus Paloriskit Luonnontuhot omaisuudelle Rikosriski Rakennusten rikkoutuminen Kunnallistekniikan riskit Sähköturvallisuus Tuotantokoneiden rikkoutuminen Tuotteiden myyntivaikeudet Tuotantotietojen katoaminen Perheen turvallisuus Ympäristöriskit Tuoteturvallisuus Vierailijoiden turvallisuus Riski merkittävä Toteutunut riski A Läheltä piti- riski A Riski ei-merkittävä Toteutunut riski B Läheltä piti- riski B %

14 Tulokset, johtopäätökset Maatilayrittäjät tunnistavat riskin merkittäväksi Maatilayrittäjät eivät pidä riskiä kovin merkittävinä Riski koettu eimerkittäväksi, vaikka toteutuneita riskejä enemmän Riskit, joissa läheltä pititilanteita oli suhteessa enemmän kuin toteutuneita Toiminnan jatkuvuus avainhenkilön loukkaantuessa Kannattavuus Toiminnan jatkuvuus alueellisissa kriiseissä Työturvallisuus Fyysinen kuormitus Tuoteturvallisuus Maatilan vierailijoiden turvallisuus Ympäristön turvallisuusriskit Tuotantotietojen katoaminen Perheen turvallisuus Paloturvallisuus Rikosriskit Rakennusten ja koneiden rikkoutuminen Sähköturvallisuus Kunnallistekniikan riskit (veden/sähkön loppuminen) Fyysinen kuormitus Työturvallisuus Perheen turvallisuus Rakennusrikot Paloturvallisuus Sähköturvallisuus Sähköturvallisuus Perheen turvallisuus JLe/MTT 2006

15 Riskit maatilan toiminnan kannalta (% kysymykseen vastanneista) Vakavia riskejä Haitallisia riskejä Vähäisiä riskejä Ei riskejä Tuotanto alueellisissa kriisitilanteissa esim. säteilyonnettomuus, tulva, myrsky 18 % 23 % 48 % 11 % Tuotanto koko valtakuntaa koskevissa kriisitilanteissa esim. sota 24 % 26 % 39 % 11 % Toiminnan jatkuvuus avainhenkilöiden loukkaantuessa 33 % 38 % 25 % 4 % Maatilan kannattavuus 15% 32% 44% 9% Maksuvalmius 6% 23% 48% 23% Ympäristöturvallisuus 1% 7 % 52% 40% JLe/MTT

16 Johtopäätöksiä kyselyn riskiosiosta: - Vastaajilla on riskit mielestään hyvin hallinnassa tai sitten riskejä aliarvioidaan? - Toisaalta samalla kysyttiin läheltä piti -tilanteita ja toteutuneita riskejä kyseisistä riskeistä, mikä paljasti, että tilanne työturvallisuuden, paloturvallisuuden ja rikkovahinkojen osalta on vahinkoaltis. - Sen sijaan avainhenkilön korvaamisongelmaa ja alueellisia kriisejä pelättiin paljon, mutta toteutuneita tilanteita ei ollut tilastossa kovin montaa.

17 Turvallisuusasioiden organisointi tilalla - tuloksia kyselystä Maatilan toiminnan suunnittelu: - 70 % eli 362:lla tilalla turvallisuusasioita ei huomioida osana vuosisuunnittelua eli ei ole systemaattista tarkistusta - 22 % huomioi kuitenkin turvallisuusasiat jollain lailla systemaattisesti - 8 % ei osaa sanoa tai ei tiedä, mitä tarkoittaa 60 % vastaajista oli mukana työterveyshuollossa Maatilan pelastusuunnitelma: 91 % ei ole tehnyt 29 % aikoi tehdä 3 vuoden aikana, 38 % vastasi ei osaa sanoa

18 Mitä arvoja maatilayrittäjät pitivät tärkeimpinä - tuloksia kyselystä JLe/MTT

19 Maatilan riskienhallinta

20 Tavoitteiden asettaminen ja kehittäminen: - Riskit/Mahdollisuudet - Heikkoudet/Vahvuudet Riskit Arvot Visio Pitkän aikavälin tavoitteet Lyhyen aikavälin tavoitteet Menestymisen arviointi: Talous Asiakas Prosessit Osaaminen Tulokset, mittarit Arviointi: Asiakkaiden ja sidosryhmien vaatimukset Suunnittelu Tuotanto Myynti Asiakkaiden ja sidosryhmien tyytyväisyys Tuotannon/toiminnan suunnittelu ja organisointi: Riskit Esimerkiksi: - Kevätvilja -Maito - Liha -Non-food-kasvit - Metsä Leppälä/MTT 2006

21 Mihin toiminnassamme pyrimme? Mitä prosesseja / toimintoja toteutamme? RISKIENHALLINNAN VAIHEET STRATEGIAAN POHJAUTUVAT TAVOITTEET TAPAHTUMIEN TUNNISTUS Mitä riskejä kohtaamme / voimme kohdata? Mitä riskejä voimme / haluamme ottaa? Miten hallitsemme tunnistetut riskit? Miten seuraamme tilanteen muutosta / riskien toteutumista? Riskianalyysit RISKIVASTEEN ARVIOINTI TIEDOTTAMINEN JA KOMMUNIKOINTI RISKIEN ARVIOINTI Merkittävyyden arviointi HALLINTATOIMENPITEET SEURANTA RAPORTOINTI Uhat / mahdollisuudet PÄÄTÖKSENTEKO JÄÄNNÖSRISKIN RAPORTOINTI COSO 2004 A Risk Management Standard 2002 A U D I T O I N T I

22 Maatilan Haavoittuvuusanalyysi Maatilan Haavoittuvuusanalyysi on maatilojen toimintoihin liittyvien uhkien/vaarojen/riskien tunnistamisen apuväline. Haavoittuvuusanalyysin tarkoituksena on kuvan ja siihen osa-alueittain koottujen avainsanojen avulla tuoda mielleyhtymiä ja ideoita maatilan toimintoihin liittyvistä mahdollisista uhkatekijöistä ja vaaratilanteista, jotka voivat aiheuttaa riskejä, vaikuttaa riskeihin tai joihin liittyy riskejä. Haavoittuvuusanalyysin kuva auttaa muodostamaan yleiskuvan maatilan riskikentästä. Kuvan avulla voidaan myös sulkea tarkastelun ulkopuolelle tekijöitä, jotka eivät ole merkityksellisiä kyseisellä tilalla tai joita ei kannata tarkastella lähemmin.

23 Maaturva-hanke, MTT, VTT Maatilan Haavoittuvuusanalyysi riskikartta, luonnos ver MAATILAYRITYKSEN SISÄISET RISKIT ULKOISET RISKIT ULKOISET RISKIT Rahoitus ja markkinat Rahoitus ja markkinat Rahoitusriskit Rahoitusriskit Kilpailutilanne Kilpailutilanne Tuotteen kysyntä ja Tuotteen kysyntä ja jatkojalostus jatkojalostus Hinnat Hinnat Verkostot Verkostot Jakelukanavat, kauppa Jakelukanavat, kauppa Myyjät ja mainonta Myyjät ja mainonta Urakoitsijan toiminta Urakoitsijan toiminta Tavarantoimittajat Tavarantoimittajat Media Media Sosiaaliset suhteet Sosiaaliset suhteet Politiikka Politiikka Tukipolitiikka Tukipolitiikka Lainsäädäntö Lainsäädäntö Verotus Verotus Tuonti ja vienti Tuonti ja vienti Globaalit muutokset Globaalit muutokset IHMISET IHMISET Työturvallisuus ja Työturvallisuus ja hyvinvointi hyvinvointi Työn henkinen kuormittavuus Työn henkinen kuormittavuus Työn fyysinen kuormittavuus Työn fyysinen kuormittavuus Työtapaturmat Työtapaturmat Ammattitaudit tai sairastuminen Ammattitaudit tai sairastuminen Koneiden käyttöturvallisuus Koneiden käyttöturvallisuus Perhe Perhe Perheen sisäiset suhteet Perheen sisäiset suhteet Perheenjäsenten turvallisuus Perheenjäsenten turvallisuus Vapaa-ajan turvallisuus Vapaa-ajan turvallisuus Vieras työvoima Vieras työvoima Osaavan työvoiman saatavuus Osaavan työvoiman saatavuus Työsopimukset Työsopimukset Työnantajan velvoitteet Työnantajan velvoitteet Perehdyttäminen Perehdyttäminen Muutoksen hallinta Visio ja tavoitteet Liiketoimintastrategia Tuotannon suunnittelu ja budjetointi Tuotantoprosessien ja osaamisen kehittäminen Seuranta, kehittäminen Rakennuttaminen Hankinta- ja investointiprosessit Vakuutukset TUOTANTO TUOTANTO Koneet Koneet Koneiden käyttövarmuus Koneiden käyttövarmuus Konekapasiteeetti Konekapasiteeetti Konerikot Konerikot Sähkölaitteet Sähkölaitteet Tieto- ja automaatiojärjestelmät Tieto- ja automaatiojärjestelmät Lämmitysjärjestelmä Lämmitysjärjestelmä Työn organisointi Työn organisointi Työn ja vastuun jako Työn ja vastuun jako Työmäärä ja aikataulut Työmäärä ja aikataulut Työmenetelmät Työmenetelmät Lomitus ja urakointii Lomitus ja urakointii Verkostoituminen ja yhteistyö Verkostoituminen ja yhteistyö Sääriski Sääriski Kuljetukset ja liikenne Kuljetukset ja liikenne Tilan sijainti ja saavutettavuus Tilan sijainti ja saavutettavuus Työkoneiden liikenneturvallisuus Työkoneiden liikenneturvallisuus Tilan sisäinen liikenne Tilan sisäinen liikenne Tiestön kunto Tiestön kunto Tuotteet Tuotteet Lajike, vaatimukset, kasvinsuojelu Lajike, vaatimukset, kasvinsuojelu Maito, käsittely, puhdistus Maito, käsittely, puhdistus Liha, rotu, perimä Liha, rotu, perimä JOHTAMINEN OMAISUUS OMAISUUS Kiinteistöt ja tilukset Kiinteistöt ja tilukset Rakennusten kunto Rakennusten kunto Paloturvallisuus Paloturvallisuus Rakenteellinen turvallisuus Rakenteellinen turvallisuus (lukot, aidat) (lukot, aidat) Soveltuvuus käyttöön Soveltuvuus käyttöön Luonnontuhot Luonnontuhot Tuotantopanokset Tuotantopanokset Maan laatu ja saatavuus Maan laatu ja saatavuus Peltolohkojen kunto Peltolohkojen kunto Pellon vesijärjestelmä Pellon vesijärjestelmä Energia (öljy, sähkö, Energia (öljy, sähkö, biopolttoaineet) biopolttoaineet) Talousveden laatu ja Talousveden laatu ja saatavuus saatavuus Raaka-ja apuaineet Raaka-ja apuaineet Eläimet Eläimet Eläinten terveys Eläinten terveys Eläinten aiheuttamat Eläinten aiheuttamat tapaturmat ja ammattitaudit tapaturmat ja ammattitaudit Eläinten siirrot ja kuljetukset Eläinten siirrot ja kuljetukset Metsä Metsä Metsävahingot Metsävahingot Metsätöiden turvallisuus Metsätöiden turvallisuus ULKOPUOLISILLE ULKOPUOLISILLE AIHEUTUVAT RISKIT AIHEUTUVAT RISKIT Asiakkaat Asiakkaat Tuotteen tai Tuotteen tai palvelun laatu palvelun laatu Ulkopuolisten Ulkopuolisten turvallisuus tilalla turvallisuus tilalla Tuotteiden Tuotteiden toimitusvarmuus toimitusvarmuus Ympäristö Ympäristö Jätteet Jätteet Ongelmajätteet Ongelmajätteet Päästöt ilmaan (pöly) Päästöt ilmaan (pöly) Päästöt vesistöön Päästöt vesistöön Päästöt maaperään Päästöt maaperään Haju Haju Melu Melu Maisemallinen haitta Maisemallinen haitta Talous Kirjanpito Sopimukset Palkat Kustannukset Tuottavuus/kannattavuus Budjetointi Investoinnit Maksuvalmius Verot

24 POHDINTATEHTÄVÄ Tarkastele Haavoittuvuusanalyysin riskikarttaa oman tilasi kannalta Keskustele vierustoverisi kanssa tai pienryhmässä seuraavista aiheista: 1. Mitkä riskikartan osa-alueet ovat teidän tilojenne liiketoiminnan kannalta tärkeimpiä? 2. Mitä riskejä eri osa-alueisiin teidän tilallanne liittyy?

25 Riskien tunnistaminen ja arviointi Maaturva-välineiden avulla Maatilayrityksen riskienhallinnan kokonaisuus ULKOISET RISKIT ULKOISET RISKIT Markkinariskit Markkinariskit - tuotteen kysyntä ja - tuotteen kysyntä ja kuluttajakäyttäytyminen kuluttajakäyttäytyminen - kilpailijat ja - kilpailijat ja kilpailutilanne kilpailutilanne - verkostoituminen - verkostoituminen - sopimusriskit - sopimusriskit Rahoitusriskit Rahoitusriskit - korkovaihtelut - korkovaihtelut - sivuelinkeinot - sivuelinkeinot Yhteiskunnalliset riskit Yhteiskunnalliset riskit - tukipolitiikka - tukipolitiikka - lainsäädäntö - lainsäädäntö - verotus - verotus - tuonti ja vienti - tuonti ja vienti Muut ulkoiset riskit Muut ulkoiset riskit - luonnonilmiöiden - luonnonilmiöiden aiheuttamat uhat aiheuttamat uhat - rikollinen toiminta - rikollinen toiminta ja ääriliikkeet ja ääriliikkeet - kasvi- ja eläintaudit - kasvi- ja eläintaudit Tiedon saatavuus Tiedon käyttökelpoisuus Tiedon luotettavuus Tiedon oikea-aikaisuus VTT MAATILAYRITYKSEN SISÄISET RISKIT IHMISET TOIMINTA OMAISUUS IHMISET TOIMINTA OMAISUUS TALOUS TALOUS Työturvallisuus ja Tuotantotekniikka Tuotantopanokset Toimintaedellytykset Työturvallisuus ja Tuotantotekniikka Tuotantopanokset hyvinvointi - koneiden käyttövarmuus - maan laatu ja saatavuus Toimintaedellytykset - kannattavuus ja kate hyvinvointi - koneiden käyttövarmuus - maan laatu ja saatavuus - työn henkinen ja - konekapasiteeetti - energia (öljy, sähkö) - kannattavuus ja kate - vakavaraisuus - työn henkinen ja - konekapasiteeetti - energia (öljy, sähkö) fyysinen kuormittavuus - koneturvallisuus - veden laatu ja saatavuus - vakavaraisuus - maksuvalmius fyysinen kuormittavuus - koneturvallisuus - veden laatu ja saatavuus - tapaturmat - sähköturvallisuus - raaka-ja apuaineet - maksuvalmius - tapaturmat - sähköturvallisuus - raaka-ja apuaineet -työkyky ja - tieto- ja automaatiojärjestelmät Kiinteistöt Myynti -työkyky ja sairastuminen - tieto- ja automaatiojärjestelmät Kiinteistöt Myynti - asiakassuhteiden ylläpito sairastuminen - fyysinen tai henkinen - tuotanto- ja varastotilojen kunto ja riittävyys - asiakassuhteiden ylläpito - markkinatiedon hankinta - fyysinen tai henkinen - tuotanto- ja varastotilojen kunto ja riittävyys väkivalta Työmenetelmät - markkinatiedon hankinta - mainonta väkivalta Työmenetelmät - työnjako ja johtaminen - tehokkuus - paloturvallisuus - mainonta -reklamaatiot - työnjako ja johtaminen - tehokkuus - paloturvallisuus - rekrytointi ja työsopimukset -toimitusajat - rakenteellinen - reklamaatiot - jakelukanavat - rekrytointi ja työsopimukset -toimitusajat - rakenteellinen - tuotantovaihtelut tai turvallisuus (lukot, aidat) - jakelukanavat - hinnoittelu - tuotantovaihtelut tai turvallisuus (lukot, aidat) Osaaminen Osaaminen tuotantokatkokset - tilojen toimivuus ja - hinnoittelu tuotantokatkokset - tilojen toimivuus ja - kouluttautuminen - kouluttautuminen - tuotteen pilaantuminen työturvallisuus Ostot - tuotteen pilaantuminen työturvallisuus Ostot - opastus ja perehdyttäminen - opastus ja perehdyttäminen tai hävikki - osaamisen siirto tai hävikki - osaamisen siirto - varautuminen sääriskiin Eläimet Investoinnit - varautuminen sääriskiin Eläimet - eettinen tuotanto - eläinten hyvinvointi Investoinnit -valmistelu Henkilöturvallisuus - eettinen tuotanto - eläinten hyvinvointi - eläinten aiheuttamat -valmistelu - kustannus- ja tuottolaskelmat Henkilöturvallisuus - eläinten aiheuttamat - tahattomat tai tahalliset - tahattomat tai tahalliset Kuljetukset ja liikenne tapaturmariskit ja - kustannus- ja tuottolaskelmat väärinkäytökset Kuljetukset ja liikenne tapaturmariskit ja väärinkäytökset - tilan sijainti ja ammattitaudit - rakennuttaminen - vierailijakäytännöt - tilan sijainti ja ammattitaudit - vierailijakäytännöt saavutettavuus - eläinkuljetukset - rakennuttaminen - ulkopuolisten henkilöiden saavutettavuus - eläinkuljetukset - ulkopuolisten henkilöiden - kuljetusvälineet turvallisuus tilalla - kuljetusvälineet turvallisuus tilalla - työkoneiden liikenneturvallisuus - metsävahingot Metsä - kriittiset avainhenkilöt - työkoneiden liikenneturvallisuus - metsävahingot Metsä - kriittiset avainhenkilöt - sisäinen liikenne - metsätöiden - sisäinen liikenne - metsätöiden - kulkureittien ja tiestön turvallisuus - kulkureittien ja tiestön turvallisuus kunto kunto TIEDONHALLINTA JOHTAMINEN JA MUUTOKSEN HALLINTA JOHTAMINEN JA MUUTOKSEN HALLINTA Visio ja tavoitteet? Liiketoimintastrategia? Suunnittelu ja budjetointi Visio ja tavoitteet? Liiketoimintastrategia? Suunnittelu ja budjetointi Toiminnan organisointi? Tuotantoprosessien ja osaamisen kehittäminen Toiminnan organisointi? Tuotantoprosessien ja osaamisen kehittäminen? Laatutyö? Mittarit? Vakuutukset? Laatutyö? Mittarit? Vakuutukset ULKOPUOLISILLE ULKOPUOLISILLE AIHEUTUVAT RISKIT AIHEUTUVAT RISKIT Tuotteet Tuotteet - tuotteen tai palvelun laatu - tuotteen tai palvelun laatu - vaatimustenmukaisuus - vaatimustenmukaisuus Ympäristö Ympäristö - päästöt maahan, veteen - päästöt maahan, veteen tai ilmaan tai ilmaan - torjunta-aineet, lannoitteet - torjunta-aineet, lannoitteet ja kemikaalit ja kemikaalit - jätteet ja romu - jätteet ja romu - haju-, melu- tai pölyhaitta - haju-, melu- tai pölyhaitta - maisemallinen haitta - maisemallinen haitta Suuronnettomuus Suuronnettomuus Yhteiskunnalliset Yhteiskunnalliset vaikutukset vaikutukset Tietoturvallisuus Arkistot Raportointi Dokumentointi Maatilan haavoittuvuusanalyysi - Kattava mutta karkea oman toiminnan riskien tunnistaminen yleisen kuvauksen pohjalta. Riskianalyysitaulukko - Havaintojen tarkempi kuvaus, miten riskit esiintyvät juuri meidän tilallamme? Toimenpiteiden ideointia. Yksityiskohtaisemmat riskienhallinnan välineet - Keskeisten riskien yksityiskohtaisempaa analysointia haavoittuvuusanalyysin ja tarpeiden mukaan. Toimenpiteet riskien pienentämiseksi

26

27 Taso Riskin suuruuden määrittäminen riskimatriisin avulla 1 Epätodennäköinen Seuraukset / Todennäköisyys Kuvaus Epätodennäköinen Vahinkotapahtuma on tiedossa ja tunnistettavissa. Tilanne voi epäsuotuisissa olosuhteissa toteutua. Toteutumista pidetään epätodennäköisenä. 1 Vähäiset Lyhyt sairausloma tai lääkärissä käynti Sisäinen "moka", ei laajoja toiminnallisia vaikutuksia Ympäristöhaitta päästökohteen välittömässä läheisyydessä Vähäiset kustannusvaikutukset 2 Haitalliset 3-30 pv sairausloma Lyhytaikainen toiminnan häiriö Ympäristöhaitta päästökohteen lähialueilla Kohtalaiset kustannusvaikutukset Vähäiset Haitalliset Vakavat 3 Vakavat Pysyvä invaliditeetti, kuolema Pitkäaikainen toiminnan häiriö Merkittävä ja laaja ympäristön pilaantuminen Suuret kustannusvaikutukset 1 Merkityksetön 2 Vähäinen 3 Kohtalainen Mahdollinen 2 Vähäinen 3 Kohtalainen 4 Merkittävä 2 Mahdollinen Todennäköinen 3 Kohtalainen 4 Merkittävä 5 Sietämätön Vahinkotapahtuma on tiedossa ja todettu joskus tapahtuneen tai on melkein tapahtunut itsellä tai muilla. Vahinkoseuraamus voi toteutua myös arvioitavan riskin kohdalla. 3 Todennäköinen Vahinkotapahtuman esiintyminen tai toteutuminen on yleisesti tunnettua ja siitä on useita omakohtaisia kokemuksia. Arvioitavan riskin kohdalla on todennäköistä että haitallisia seurauksia esiintyy.

28 Havaintoja Maaturva-hankkeen riskien arvioinneista Viljelijöiden valmiudet tunnistaa oman tilansa toimintoihin liittyviä riskejä vaihtelevat: Toiset kuvaavat riskejään hyvin analyyttisesti ja pystyvät arvioimaan helposti riskien suuruuksia ja riskin toteutumisen vaikutuksia eri asioiden suhteen. Osa ei tunnista tai ilmaise riskejä lainkaan, edes useaan kertaan kysyttäessä Kyselyssä havaittiin viitteitä myös riskien aliarvioinnista (esim. paloriskien suhteen).

29 Ympäristöriskien tunnistaminen Maatila-RH 1. Esimerkkikartta kuvitteellisesta maatilasta - havainnollistetaan "kaikki mahdolliset" ympäristöriskit 2. Opaskirjanen riskien tunnistamiseen omalta tilalta 3. Riskit merkitään tilan tilakarttaan 4. Yksityiskohtaiset selitykset riskianalyysilomakkeelle Lantalat: valumavedet, ylivuoto, haju, likaantuminen Öljysäiliöt, öljypäästöjä Lannoitteet: valumat, tulipalo Lämpökattilat: hiukkaspäästöt Muovijäte Panospuhdistamo: maito, päästö maaperään Säilörehun puristenesteet

30 Maatilan riskienhallinnan vuosikello

31 LOPUKSI Riskienhallinta on tilan tapa toimia. Se kulkee rinnalla läpi kaiken tekemisen, kaikkien töiden ja toimintojen, läpi erilaisten prosessien. Kaikkeen tekemiseen liittyy riskien hallintaa - hyvää tai huonoa - huomaammepa me sitä tai emme. Erilaisia selvityksiä, riskianalyysejä ja korjaavia toimenpiteitä tehdään jatkuvasti. Onko kokonaiskuva kuitenkaan selvillä? Onko toiminnassa kehittävä vai korjaava ote? Tahtotila on tärkeämpi kuin yksikään menetelmä. Minkä vuoksi riskienhallinta on teidän tilallanne tärkeää? Tämä esitys on saatavana Maaturva-hankkeen kotisivuilta osoitteesta

Hommat hanskaan. Maatilayrityksen johtaminen

Hommat hanskaan. Maatilayrityksen johtaminen Hommat hanskaan Maatilayrityksen johtaminen Miksi tämä opas? Maatilayrittäjä tarvitsee näkemyksen siitä, miten hän kehittää yrityksensä toimintaa lähitulevaisuudessa. Maatilayrityksen johtaminen on suunnan

Lisätiedot

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja Riskien arviointi työpaikalla työkirja Sosiaali- ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto Työturvallisuuskeskus 26.2.2013 Riski Arvin selainversion mukaiset päivitykset Kerttuli Harjanne, Työturvallisuuskeskus

Lisätiedot

Pk-yrityksen haavoittuvuusanalyysi

Pk-yrityksen haavoittuvuusanalyysi Kaikki kunnossa? Pk-yrityksen haavoittuvuusanalyysi Sisällysluettelo PK-HAAVA avuksi riskienhallintaan... 3 Mitä haavoittuvuusanalyysi on?... 4 Haavoittuvuus... 4 Haavoittuvuusanalyysi... 4 Haavoittuvuusanalyysin

Lisätiedot

Pk-yrityksen liikeriskit

Pk-yrityksen liikeriskit Vältä turhat karikot Pk-yrityksen liikeriskit Sisällysluettelo Tervetuloa liikeriskien maailmaan!... 3 Miten tunnistat liikeriskisi?... 4 Henkilöstö, yrityksen tärkeä voimavara... 6 Tuotanto ja tuotteet

Lisätiedot

Kokeiletko aina onneasi?

Kokeiletko aina onneasi? Kokeiletko aina onneasi? Riskienhallinnan perusteet Pk-yrityksille ja työntekijöille Sisällysluettelo Riskeihin voidaan vaikuttaa... 3 Mitä ovat riskit?... 3 Turvaa riskienhallinnasta... 6 Mitä riskienhallinta

Lisätiedot

OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA

OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA 7/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA

Lisätiedot

TURVALLISUUSJOHTAMISEN TOIMINTAMALLI. Teollisuuden palveluja tarjoaville yrityksille

TURVALLISUUSJOHTAMISEN TOIMINTAMALLI. Teollisuuden palveluja tarjoaville yrityksille TURVALLISUUSJOHTAMISEN TOIMINTAMALLI Teollisuuden palveluja tarjoaville yrityksille Sanna Nenonen Juha Vasara Anssi Litmanen Janne Haatainen Toni Hyytinen Sami Häkkinen Tomi Kangas Jouni Kivistö-Rahnasto

Lisätiedot

Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu

Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:15 Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu Opas sosiaali- ja terveydenhuollon johdolle ja turvallisuusasiantuntijoille Helsinki 2011 Riskienhallinta ja

Lisätiedot

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin 020 7934 200 etunimi.sukunimi@fkl.fi http://www.fkl.fi SISÄLLYS 1 MITÄ ON LAATU?... 4 2 ISO 9000 VAATIMUKSET... 7 2.1 Vaatimukset

Lisätiedot

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista VTT WORKING PAPERS 137 Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista ISBN 978-951-38-7476-6 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp) ISSN 1459-7683

Lisätiedot

Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE. Sisä-Savon seutuyhtymä

Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE. Sisä-Savon seutuyhtymä Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE Sisä-Savon seutuyhtymä Urpo Hirvonen - Vuokko Niemitalo - Timo Eerikäinen 1. painos, Lokakuu 2010 TUOTANNON OPTIMOINTI Sisältö 1. Alkusanat...

Lisätiedot

TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI. Kuinka sitä voi hallita?

TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI. Kuinka sitä voi hallita? TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI Kuinka sitä voi hallita? Sisältö 1. Johdanto 2. Työstressi 2.1. Mitä stressi on? 2.2. Mikä aiheuttaa työstressiä? 2.3. Työstressin vaikutukset yksilöihin ja organisaatioihin 2.4.

Lisätiedot

Lukijalle...3. Toimitusjohtajan puheenvuoro...4. Ekokemin turvallinen toiminta...8

Lukijalle...3. Toimitusjohtajan puheenvuoro...4. Ekokemin turvallinen toiminta...8 EKOKEM OY AB:N YMPÄRISTÖ- JA YRITYSVASTUURAPORTTI 2005 Riihimäki, Pori ja Jämsänkoski SisällysluettelO Lukijalle...3 Toimitusjohtajan puheenvuoro...4 Ekokemin toiminta-ajatus, visio, strategia ja arvot...5

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015

TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sisä etukannen tiedot sivun alareunaan:

Lisätiedot

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös. Tikkurilan toimipaikat. Yhteiskuntavastuun raportti

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös. Tikkurilan toimipaikat. Yhteiskuntavastuun raportti Yhteiskuntavastuun raportti Tikkurilan toimipaikat Ympäristöselonteon vahvistamispäätös DNV Certification Oy/Ab on akkreditoituna todentajana (FIN-V-002) tarkastanut Tikkurila Oy:n Vantaan toimipaikan

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

Yhteistyö yritysturvallisuuden hallinnassa

Yhteistyö yritysturvallisuuden hallinnassa ESPOO 2007 VTT PUBLICATIONS 632 Marinka Lanne Yhteistyö yritysturvallisuuden hallinnassa Tutkimus sisäisen yhteistyön tarpeesta ja roolista suurten organisaatioiden turvallisuustoiminnassa VTT PUBLICATIONS

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

Piia Kiltti Työturvallisuuden hyvät käytännöt Kysely työturvallisuuden hyvistä käytännöistä

Piia Kiltti Työturvallisuuden hyvät käytännöt Kysely työturvallisuuden hyvistä käytännöistä Turvallisuustekniikan laitos. Raportti 9 Institute of Occupational Safety Engineering. Report 9 Piia Kiltti Työturvallisuuden hyvät käytännöt Kysely työturvallisuuden hyvistä käytännöistä Tampere 4 Tampereen

Lisätiedot

Työsuojeluhallinto. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 14 ASIANTUNTIJA YKSILÖ LAKI. Riskin arviointi

Työsuojeluhallinto. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 14 ASIANTUNTIJA YKSILÖ LAKI. Riskin arviointi Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 14 Työsuojeluhallinto ASIANTUNTIJA YKSILÖ LAKI Riskin arviointi Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 14 Riskin arviointi TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2013 4 ISBN 952-479-008-4 ISSN

Lisätiedot

VASTUULLISUUSRAPORTTI 2013

VASTUULLISUUSRAPORTTI 2013 VASTUULLISUUSRAPORTTI 2013 2 KONEEN VUOKRAAMINEN ON OLENNAISESTI KESTÄVÄMPI RATKAISU VERRATTUNA OMISTAMISEEN. VUOKRAUS ON SEKÄ KUSTANNUS- ETTÄ EKOTEHOKASTA. RAMIRENT HALUAA OLLA VASTUULLISUUDEN ESIKUVA

Lisätiedot

ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353. Kasvukompassi. 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit

ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353. Kasvukompassi. 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353 Kasvukompassi 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2353 Kasvukompassi 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja

Lisätiedot

Elina Haverinen, Katja Huikari ja Suvi Tuuna YHTEISKUNTAVASTUU YRITYKSESSÄ - CASE BOLIDEN KOKKOLA OY

Elina Haverinen, Katja Huikari ja Suvi Tuuna YHTEISKUNTAVASTUU YRITYKSESSÄ - CASE BOLIDEN KOKKOLA OY Elina Haverinen, Katja Huikari ja Suvi Tuuna YHTEISKUNTAVASTUU YRITYKSESSÄ - CASE BOLIDEN KOKKOLA OY Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Helmikuu 2009 1 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA

14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA 14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA Hevosalan yritystoiminta on hyvin monipuolista ja alan yritystoiminnan erityispiirteenä voidaan pitää sitä, että alalle siirrytään tyypillisesti harrastustoiminnan kautta. Lisäksi

Lisätiedot

RAY:n arviointikoulutus

RAY:n arviointikoulutus RAY:n arviointikoulutus Tuomas Koskela & Henna Harju Arviointi- ja koulutusyksikkö 1 Sisältö 1. Taustaa 1.1. RAY: Arvioinnin tilaa kartoittava selvitys 2011 2. Miksi arviointia tarvitaan? 2.1. Yleistä

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus. Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle

Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus. Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle Kirsi Nurmi, 2011 Kirsi Nurmi Järvenpää 2011 ISBN 978-952-92-9055-0 (PDF)

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 36 Sinikka Soini, TuATTL Jussi Vahtera,TuATTL Marjut Joki, TuATTL Jukka Aaltonen, Tutsp Liisa Bifeldt, Tutsp Seija Lähteenmäki, Tutsp Antero Utriainen, Tutsp Psykososiaalisen

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Finnpilot Pilotage Oy Vuosiraportti 2012

Finnpilot Pilotage Oy Vuosiraportti 2012 Finnpilot Pilotage Oy Vuosiraportti 2012 Finnpilot Pilotage Oy julkaisee vuodesta 2012 vuosiraportin, jossa on kaksi erillistä osaa. Toinen on yritysvastuun raportti ja toinen hallituksen toimintakertomus.

Lisätiedot