Maatilan riskianalyysi Maaseutuyrityksen riskienhallintaseminaari

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maatilan riskianalyysi Maaseutuyrityksen riskienhallintaseminaari 22. - 24.11.2006"

Transkriptio

1 Maatilan riskianalyysi Maaseutuyrityksen riskienhallintaseminaari Mervi Murtonen, VTT Marja Kallioniemi, MTT Jarkko Leppälä, MTT

2 Alustuksen teemana on maatilan riskienhallinnan kokonaisuus miten monista yksittäisistä riskianalyyseistä ja turvallisuuden osa-alueista saadaan aikaan järkevä ja hallittava kokonaisuus? Riskienhallinnan tavoitteena on hyvin organisoitu ja johdettu maatila, joka harjoittaa pitkällä aikavälillä kestävää ja taloudellisesti kannattavaa liiketoimintaa ihmisten, eläinten ja ympäristön hyvinvointia unohtamatta.

3 MAATURVA-HANKE Maaturva on MTT Yritys- ja tuotantotalouden koordinoima tutkimus- ja koulutushanke ( ), jossa tutkitaan ja kehitetään maatilayrityksen ja maataloustyön turvallisuus- ja laatujohtamisen menetelmiä laaditaan maatiloille suunnattua turvallisuusaiheista koulutusmateriaalia ja käytännön työvälineitä maatilan johtamiseen ja riskienhallintaan järjestetään viljelijöille koulutusta riskienhallinnasta.

4 VÄITTÄMÄ 1 Olen luonteeltani enemmän riskin kaihtaja kuin riskin ottaja.

5 VÄITTÄMÄ 2 Kiire aiheuttaa usein riskejä maatilan töissä.

6 VÄITTÄMÄ 3 Minulla on selkeä käsitys oman maatilani riskeistä.

7 VÄITTÄMÄ 4 Se ei pelaa, joka pelkää: riskit ovat olennainen osa yrittämistä.

8 VÄITTÄMÄ 5 Mukavinta riskienhallintaa on parisuhteen vaaliminen: muistamisia, halauksia, vuorovaikutusta monin eri tavoin!

9 Mitä ovat maatilan turvallisuusjohtamisen ja riskien arvioinnin hyödyt? Selkeä kokonaiskuva maatilan ja sen tuotannon vaaratekijöistä Tärkeä keino auttaa maatilan tavoitteiden saavuttamisessa Muutoksen hallinnan apuväline Toiminnan laadun kehittämisen apuväline Maatilan työtehtävien parempi organisointi ja kehittyminen Tavoitteena hyvinvointi, tuotantotoiminnan turvallisuus, tuottavuus sekä taloudellinen tulos

10 Maatilan johtamisen "hyvinvointitalo Toiminnan arviointi - Arviointi, havainnointi, mittaaminen, tuotto Töiden toteuttaminen - Työresurssit (Mitä tarvitaan?) - Tehtävien jakaminen ja vastuu (Kenellä?) - Toteutustapa (Miten, Milloin) - Kustannukset, tuotot (Paljonko?) - Työskentelyn kehittyminen - Hyvinvointi, terveys, onnellisuus Toiminnan korjaaminen, kehittäminen - tavoitteiden asettaminen, korjaaminen, rakentaminen, suunnittelu, uusien asioiden opiskelu ja opettelu Maatilan johtamisen suunnittelu : - Vapaa-aika, lepo - Verkostot ja sidosryhmät - Tuotannon työjärjestelyt - Koulutus - Lainmukainen toiminta - Terveys ja turvallisuus - Ympäristövaikutusten huomiointi - Talouden hoito - Työresurssit - Suunnittelu ja johtaminen Maatilan johtamisen strategia (Leppälä, Suutarinen 2005)

11 Viljelijöiden käsityksiä riskeistä

12 Maatilojen turvallisuuskysely Kyselyyn vastasi 589 tilaa (vastausprosentti 40 %). - Vastaajien jakauma vastasi suurin piirtein yleistä (Tike 2004) maatilojen tuotantosuunta- ja ikäjakaumaa Suomessa. JLe/MTT

13 Viljelijöiden käsityksiä riskeistä - tuloksia kyselystä Kuinka merkittäväksi riski koetaan ja riskin toteutuminen maatiloilla kolmen vuoden aikana Riski koettu ei- merkittävä Toiminta avainhenkilön sairastuessa Riski merkittävä Kannattavuusriski Alueelliset kriisit Työturvallisuusriskit Fyysinen kuormitus Paloriskit Luonnontuhot omaisuudelle Rikosriski Rakennusten rikkoutuminen Kunnallistekniikan riskit Sähköturvallisuus Tuotantokoneiden rikkoutuminen Tuotteiden myyntivaikeudet Tuotantotietojen katoaminen Perheen turvallisuus Ympäristöriskit Tuoteturvallisuus Vierailijoiden turvallisuus Riski merkittävä Toteutunut riski A Läheltä piti- riski A Riski ei-merkittävä Toteutunut riski B Läheltä piti- riski B %

14 Tulokset, johtopäätökset Maatilayrittäjät tunnistavat riskin merkittäväksi Maatilayrittäjät eivät pidä riskiä kovin merkittävinä Riski koettu eimerkittäväksi, vaikka toteutuneita riskejä enemmän Riskit, joissa läheltä pititilanteita oli suhteessa enemmän kuin toteutuneita Toiminnan jatkuvuus avainhenkilön loukkaantuessa Kannattavuus Toiminnan jatkuvuus alueellisissa kriiseissä Työturvallisuus Fyysinen kuormitus Tuoteturvallisuus Maatilan vierailijoiden turvallisuus Ympäristön turvallisuusriskit Tuotantotietojen katoaminen Perheen turvallisuus Paloturvallisuus Rikosriskit Rakennusten ja koneiden rikkoutuminen Sähköturvallisuus Kunnallistekniikan riskit (veden/sähkön loppuminen) Fyysinen kuormitus Työturvallisuus Perheen turvallisuus Rakennusrikot Paloturvallisuus Sähköturvallisuus Sähköturvallisuus Perheen turvallisuus JLe/MTT 2006

15 Riskit maatilan toiminnan kannalta (% kysymykseen vastanneista) Vakavia riskejä Haitallisia riskejä Vähäisiä riskejä Ei riskejä Tuotanto alueellisissa kriisitilanteissa esim. säteilyonnettomuus, tulva, myrsky 18 % 23 % 48 % 11 % Tuotanto koko valtakuntaa koskevissa kriisitilanteissa esim. sota 24 % 26 % 39 % 11 % Toiminnan jatkuvuus avainhenkilöiden loukkaantuessa 33 % 38 % 25 % 4 % Maatilan kannattavuus 15% 32% 44% 9% Maksuvalmius 6% 23% 48% 23% Ympäristöturvallisuus 1% 7 % 52% 40% JLe/MTT

16 Johtopäätöksiä kyselyn riskiosiosta: - Vastaajilla on riskit mielestään hyvin hallinnassa tai sitten riskejä aliarvioidaan? - Toisaalta samalla kysyttiin läheltä piti -tilanteita ja toteutuneita riskejä kyseisistä riskeistä, mikä paljasti, että tilanne työturvallisuuden, paloturvallisuuden ja rikkovahinkojen osalta on vahinkoaltis. - Sen sijaan avainhenkilön korvaamisongelmaa ja alueellisia kriisejä pelättiin paljon, mutta toteutuneita tilanteita ei ollut tilastossa kovin montaa.

17 Turvallisuusasioiden organisointi tilalla - tuloksia kyselystä Maatilan toiminnan suunnittelu: - 70 % eli 362:lla tilalla turvallisuusasioita ei huomioida osana vuosisuunnittelua eli ei ole systemaattista tarkistusta - 22 % huomioi kuitenkin turvallisuusasiat jollain lailla systemaattisesti - 8 % ei osaa sanoa tai ei tiedä, mitä tarkoittaa 60 % vastaajista oli mukana työterveyshuollossa Maatilan pelastusuunnitelma: 91 % ei ole tehnyt 29 % aikoi tehdä 3 vuoden aikana, 38 % vastasi ei osaa sanoa

18 Mitä arvoja maatilayrittäjät pitivät tärkeimpinä - tuloksia kyselystä JLe/MTT

19 Maatilan riskienhallinta

20 Tavoitteiden asettaminen ja kehittäminen: - Riskit/Mahdollisuudet - Heikkoudet/Vahvuudet Riskit Arvot Visio Pitkän aikavälin tavoitteet Lyhyen aikavälin tavoitteet Menestymisen arviointi: Talous Asiakas Prosessit Osaaminen Tulokset, mittarit Arviointi: Asiakkaiden ja sidosryhmien vaatimukset Suunnittelu Tuotanto Myynti Asiakkaiden ja sidosryhmien tyytyväisyys Tuotannon/toiminnan suunnittelu ja organisointi: Riskit Esimerkiksi: - Kevätvilja -Maito - Liha -Non-food-kasvit - Metsä Leppälä/MTT 2006

21 Mihin toiminnassamme pyrimme? Mitä prosesseja / toimintoja toteutamme? RISKIENHALLINNAN VAIHEET STRATEGIAAN POHJAUTUVAT TAVOITTEET TAPAHTUMIEN TUNNISTUS Mitä riskejä kohtaamme / voimme kohdata? Mitä riskejä voimme / haluamme ottaa? Miten hallitsemme tunnistetut riskit? Miten seuraamme tilanteen muutosta / riskien toteutumista? Riskianalyysit RISKIVASTEEN ARVIOINTI TIEDOTTAMINEN JA KOMMUNIKOINTI RISKIEN ARVIOINTI Merkittävyyden arviointi HALLINTATOIMENPITEET SEURANTA RAPORTOINTI Uhat / mahdollisuudet PÄÄTÖKSENTEKO JÄÄNNÖSRISKIN RAPORTOINTI COSO 2004 A Risk Management Standard 2002 A U D I T O I N T I

22 Maatilan Haavoittuvuusanalyysi Maatilan Haavoittuvuusanalyysi on maatilojen toimintoihin liittyvien uhkien/vaarojen/riskien tunnistamisen apuväline. Haavoittuvuusanalyysin tarkoituksena on kuvan ja siihen osa-alueittain koottujen avainsanojen avulla tuoda mielleyhtymiä ja ideoita maatilan toimintoihin liittyvistä mahdollisista uhkatekijöistä ja vaaratilanteista, jotka voivat aiheuttaa riskejä, vaikuttaa riskeihin tai joihin liittyy riskejä. Haavoittuvuusanalyysin kuva auttaa muodostamaan yleiskuvan maatilan riskikentästä. Kuvan avulla voidaan myös sulkea tarkastelun ulkopuolelle tekijöitä, jotka eivät ole merkityksellisiä kyseisellä tilalla tai joita ei kannata tarkastella lähemmin.

23 Maaturva-hanke, MTT, VTT Maatilan Haavoittuvuusanalyysi riskikartta, luonnos ver MAATILAYRITYKSEN SISÄISET RISKIT ULKOISET RISKIT ULKOISET RISKIT Rahoitus ja markkinat Rahoitus ja markkinat Rahoitusriskit Rahoitusriskit Kilpailutilanne Kilpailutilanne Tuotteen kysyntä ja Tuotteen kysyntä ja jatkojalostus jatkojalostus Hinnat Hinnat Verkostot Verkostot Jakelukanavat, kauppa Jakelukanavat, kauppa Myyjät ja mainonta Myyjät ja mainonta Urakoitsijan toiminta Urakoitsijan toiminta Tavarantoimittajat Tavarantoimittajat Media Media Sosiaaliset suhteet Sosiaaliset suhteet Politiikka Politiikka Tukipolitiikka Tukipolitiikka Lainsäädäntö Lainsäädäntö Verotus Verotus Tuonti ja vienti Tuonti ja vienti Globaalit muutokset Globaalit muutokset IHMISET IHMISET Työturvallisuus ja Työturvallisuus ja hyvinvointi hyvinvointi Työn henkinen kuormittavuus Työn henkinen kuormittavuus Työn fyysinen kuormittavuus Työn fyysinen kuormittavuus Työtapaturmat Työtapaturmat Ammattitaudit tai sairastuminen Ammattitaudit tai sairastuminen Koneiden käyttöturvallisuus Koneiden käyttöturvallisuus Perhe Perhe Perheen sisäiset suhteet Perheen sisäiset suhteet Perheenjäsenten turvallisuus Perheenjäsenten turvallisuus Vapaa-ajan turvallisuus Vapaa-ajan turvallisuus Vieras työvoima Vieras työvoima Osaavan työvoiman saatavuus Osaavan työvoiman saatavuus Työsopimukset Työsopimukset Työnantajan velvoitteet Työnantajan velvoitteet Perehdyttäminen Perehdyttäminen Muutoksen hallinta Visio ja tavoitteet Liiketoimintastrategia Tuotannon suunnittelu ja budjetointi Tuotantoprosessien ja osaamisen kehittäminen Seuranta, kehittäminen Rakennuttaminen Hankinta- ja investointiprosessit Vakuutukset TUOTANTO TUOTANTO Koneet Koneet Koneiden käyttövarmuus Koneiden käyttövarmuus Konekapasiteeetti Konekapasiteeetti Konerikot Konerikot Sähkölaitteet Sähkölaitteet Tieto- ja automaatiojärjestelmät Tieto- ja automaatiojärjestelmät Lämmitysjärjestelmä Lämmitysjärjestelmä Työn organisointi Työn organisointi Työn ja vastuun jako Työn ja vastuun jako Työmäärä ja aikataulut Työmäärä ja aikataulut Työmenetelmät Työmenetelmät Lomitus ja urakointii Lomitus ja urakointii Verkostoituminen ja yhteistyö Verkostoituminen ja yhteistyö Sääriski Sääriski Kuljetukset ja liikenne Kuljetukset ja liikenne Tilan sijainti ja saavutettavuus Tilan sijainti ja saavutettavuus Työkoneiden liikenneturvallisuus Työkoneiden liikenneturvallisuus Tilan sisäinen liikenne Tilan sisäinen liikenne Tiestön kunto Tiestön kunto Tuotteet Tuotteet Lajike, vaatimukset, kasvinsuojelu Lajike, vaatimukset, kasvinsuojelu Maito, käsittely, puhdistus Maito, käsittely, puhdistus Liha, rotu, perimä Liha, rotu, perimä JOHTAMINEN OMAISUUS OMAISUUS Kiinteistöt ja tilukset Kiinteistöt ja tilukset Rakennusten kunto Rakennusten kunto Paloturvallisuus Paloturvallisuus Rakenteellinen turvallisuus Rakenteellinen turvallisuus (lukot, aidat) (lukot, aidat) Soveltuvuus käyttöön Soveltuvuus käyttöön Luonnontuhot Luonnontuhot Tuotantopanokset Tuotantopanokset Maan laatu ja saatavuus Maan laatu ja saatavuus Peltolohkojen kunto Peltolohkojen kunto Pellon vesijärjestelmä Pellon vesijärjestelmä Energia (öljy, sähkö, Energia (öljy, sähkö, biopolttoaineet) biopolttoaineet) Talousveden laatu ja Talousveden laatu ja saatavuus saatavuus Raaka-ja apuaineet Raaka-ja apuaineet Eläimet Eläimet Eläinten terveys Eläinten terveys Eläinten aiheuttamat Eläinten aiheuttamat tapaturmat ja ammattitaudit tapaturmat ja ammattitaudit Eläinten siirrot ja kuljetukset Eläinten siirrot ja kuljetukset Metsä Metsä Metsävahingot Metsävahingot Metsätöiden turvallisuus Metsätöiden turvallisuus ULKOPUOLISILLE ULKOPUOLISILLE AIHEUTUVAT RISKIT AIHEUTUVAT RISKIT Asiakkaat Asiakkaat Tuotteen tai Tuotteen tai palvelun laatu palvelun laatu Ulkopuolisten Ulkopuolisten turvallisuus tilalla turvallisuus tilalla Tuotteiden Tuotteiden toimitusvarmuus toimitusvarmuus Ympäristö Ympäristö Jätteet Jätteet Ongelmajätteet Ongelmajätteet Päästöt ilmaan (pöly) Päästöt ilmaan (pöly) Päästöt vesistöön Päästöt vesistöön Päästöt maaperään Päästöt maaperään Haju Haju Melu Melu Maisemallinen haitta Maisemallinen haitta Talous Kirjanpito Sopimukset Palkat Kustannukset Tuottavuus/kannattavuus Budjetointi Investoinnit Maksuvalmius Verot

24 POHDINTATEHTÄVÄ Tarkastele Haavoittuvuusanalyysin riskikarttaa oman tilasi kannalta Keskustele vierustoverisi kanssa tai pienryhmässä seuraavista aiheista: 1. Mitkä riskikartan osa-alueet ovat teidän tilojenne liiketoiminnan kannalta tärkeimpiä? 2. Mitä riskejä eri osa-alueisiin teidän tilallanne liittyy?

25 Riskien tunnistaminen ja arviointi Maaturva-välineiden avulla Maatilayrityksen riskienhallinnan kokonaisuus ULKOISET RISKIT ULKOISET RISKIT Markkinariskit Markkinariskit - tuotteen kysyntä ja - tuotteen kysyntä ja kuluttajakäyttäytyminen kuluttajakäyttäytyminen - kilpailijat ja - kilpailijat ja kilpailutilanne kilpailutilanne - verkostoituminen - verkostoituminen - sopimusriskit - sopimusriskit Rahoitusriskit Rahoitusriskit - korkovaihtelut - korkovaihtelut - sivuelinkeinot - sivuelinkeinot Yhteiskunnalliset riskit Yhteiskunnalliset riskit - tukipolitiikka - tukipolitiikka - lainsäädäntö - lainsäädäntö - verotus - verotus - tuonti ja vienti - tuonti ja vienti Muut ulkoiset riskit Muut ulkoiset riskit - luonnonilmiöiden - luonnonilmiöiden aiheuttamat uhat aiheuttamat uhat - rikollinen toiminta - rikollinen toiminta ja ääriliikkeet ja ääriliikkeet - kasvi- ja eläintaudit - kasvi- ja eläintaudit Tiedon saatavuus Tiedon käyttökelpoisuus Tiedon luotettavuus Tiedon oikea-aikaisuus VTT MAATILAYRITYKSEN SISÄISET RISKIT IHMISET TOIMINTA OMAISUUS IHMISET TOIMINTA OMAISUUS TALOUS TALOUS Työturvallisuus ja Tuotantotekniikka Tuotantopanokset Toimintaedellytykset Työturvallisuus ja Tuotantotekniikka Tuotantopanokset hyvinvointi - koneiden käyttövarmuus - maan laatu ja saatavuus Toimintaedellytykset - kannattavuus ja kate hyvinvointi - koneiden käyttövarmuus - maan laatu ja saatavuus - työn henkinen ja - konekapasiteeetti - energia (öljy, sähkö) - kannattavuus ja kate - vakavaraisuus - työn henkinen ja - konekapasiteeetti - energia (öljy, sähkö) fyysinen kuormittavuus - koneturvallisuus - veden laatu ja saatavuus - vakavaraisuus - maksuvalmius fyysinen kuormittavuus - koneturvallisuus - veden laatu ja saatavuus - tapaturmat - sähköturvallisuus - raaka-ja apuaineet - maksuvalmius - tapaturmat - sähköturvallisuus - raaka-ja apuaineet -työkyky ja - tieto- ja automaatiojärjestelmät Kiinteistöt Myynti -työkyky ja sairastuminen - tieto- ja automaatiojärjestelmät Kiinteistöt Myynti - asiakassuhteiden ylläpito sairastuminen - fyysinen tai henkinen - tuotanto- ja varastotilojen kunto ja riittävyys - asiakassuhteiden ylläpito - markkinatiedon hankinta - fyysinen tai henkinen - tuotanto- ja varastotilojen kunto ja riittävyys väkivalta Työmenetelmät - markkinatiedon hankinta - mainonta väkivalta Työmenetelmät - työnjako ja johtaminen - tehokkuus - paloturvallisuus - mainonta -reklamaatiot - työnjako ja johtaminen - tehokkuus - paloturvallisuus - rekrytointi ja työsopimukset -toimitusajat - rakenteellinen - reklamaatiot - jakelukanavat - rekrytointi ja työsopimukset -toimitusajat - rakenteellinen - tuotantovaihtelut tai turvallisuus (lukot, aidat) - jakelukanavat - hinnoittelu - tuotantovaihtelut tai turvallisuus (lukot, aidat) Osaaminen Osaaminen tuotantokatkokset - tilojen toimivuus ja - hinnoittelu tuotantokatkokset - tilojen toimivuus ja - kouluttautuminen - kouluttautuminen - tuotteen pilaantuminen työturvallisuus Ostot - tuotteen pilaantuminen työturvallisuus Ostot - opastus ja perehdyttäminen - opastus ja perehdyttäminen tai hävikki - osaamisen siirto tai hävikki - osaamisen siirto - varautuminen sääriskiin Eläimet Investoinnit - varautuminen sääriskiin Eläimet - eettinen tuotanto - eläinten hyvinvointi Investoinnit -valmistelu Henkilöturvallisuus - eettinen tuotanto - eläinten hyvinvointi - eläinten aiheuttamat -valmistelu - kustannus- ja tuottolaskelmat Henkilöturvallisuus - eläinten aiheuttamat - tahattomat tai tahalliset - tahattomat tai tahalliset Kuljetukset ja liikenne tapaturmariskit ja - kustannus- ja tuottolaskelmat väärinkäytökset Kuljetukset ja liikenne tapaturmariskit ja väärinkäytökset - tilan sijainti ja ammattitaudit - rakennuttaminen - vierailijakäytännöt - tilan sijainti ja ammattitaudit - vierailijakäytännöt saavutettavuus - eläinkuljetukset - rakennuttaminen - ulkopuolisten henkilöiden saavutettavuus - eläinkuljetukset - ulkopuolisten henkilöiden - kuljetusvälineet turvallisuus tilalla - kuljetusvälineet turvallisuus tilalla - työkoneiden liikenneturvallisuus - metsävahingot Metsä - kriittiset avainhenkilöt - työkoneiden liikenneturvallisuus - metsävahingot Metsä - kriittiset avainhenkilöt - sisäinen liikenne - metsätöiden - sisäinen liikenne - metsätöiden - kulkureittien ja tiestön turvallisuus - kulkureittien ja tiestön turvallisuus kunto kunto TIEDONHALLINTA JOHTAMINEN JA MUUTOKSEN HALLINTA JOHTAMINEN JA MUUTOKSEN HALLINTA Visio ja tavoitteet? Liiketoimintastrategia? Suunnittelu ja budjetointi Visio ja tavoitteet? Liiketoimintastrategia? Suunnittelu ja budjetointi Toiminnan organisointi? Tuotantoprosessien ja osaamisen kehittäminen Toiminnan organisointi? Tuotantoprosessien ja osaamisen kehittäminen? Laatutyö? Mittarit? Vakuutukset? Laatutyö? Mittarit? Vakuutukset ULKOPUOLISILLE ULKOPUOLISILLE AIHEUTUVAT RISKIT AIHEUTUVAT RISKIT Tuotteet Tuotteet - tuotteen tai palvelun laatu - tuotteen tai palvelun laatu - vaatimustenmukaisuus - vaatimustenmukaisuus Ympäristö Ympäristö - päästöt maahan, veteen - päästöt maahan, veteen tai ilmaan tai ilmaan - torjunta-aineet, lannoitteet - torjunta-aineet, lannoitteet ja kemikaalit ja kemikaalit - jätteet ja romu - jätteet ja romu - haju-, melu- tai pölyhaitta - haju-, melu- tai pölyhaitta - maisemallinen haitta - maisemallinen haitta Suuronnettomuus Suuronnettomuus Yhteiskunnalliset Yhteiskunnalliset vaikutukset vaikutukset Tietoturvallisuus Arkistot Raportointi Dokumentointi Maatilan haavoittuvuusanalyysi - Kattava mutta karkea oman toiminnan riskien tunnistaminen yleisen kuvauksen pohjalta. Riskianalyysitaulukko - Havaintojen tarkempi kuvaus, miten riskit esiintyvät juuri meidän tilallamme? Toimenpiteiden ideointia. Yksityiskohtaisemmat riskienhallinnan välineet - Keskeisten riskien yksityiskohtaisempaa analysointia haavoittuvuusanalyysin ja tarpeiden mukaan. Toimenpiteet riskien pienentämiseksi

26

27 Taso Riskin suuruuden määrittäminen riskimatriisin avulla 1 Epätodennäköinen Seuraukset / Todennäköisyys Kuvaus Epätodennäköinen Vahinkotapahtuma on tiedossa ja tunnistettavissa. Tilanne voi epäsuotuisissa olosuhteissa toteutua. Toteutumista pidetään epätodennäköisenä. 1 Vähäiset Lyhyt sairausloma tai lääkärissä käynti Sisäinen "moka", ei laajoja toiminnallisia vaikutuksia Ympäristöhaitta päästökohteen välittömässä läheisyydessä Vähäiset kustannusvaikutukset 2 Haitalliset 3-30 pv sairausloma Lyhytaikainen toiminnan häiriö Ympäristöhaitta päästökohteen lähialueilla Kohtalaiset kustannusvaikutukset Vähäiset Haitalliset Vakavat 3 Vakavat Pysyvä invaliditeetti, kuolema Pitkäaikainen toiminnan häiriö Merkittävä ja laaja ympäristön pilaantuminen Suuret kustannusvaikutukset 1 Merkityksetön 2 Vähäinen 3 Kohtalainen Mahdollinen 2 Vähäinen 3 Kohtalainen 4 Merkittävä 2 Mahdollinen Todennäköinen 3 Kohtalainen 4 Merkittävä 5 Sietämätön Vahinkotapahtuma on tiedossa ja todettu joskus tapahtuneen tai on melkein tapahtunut itsellä tai muilla. Vahinkoseuraamus voi toteutua myös arvioitavan riskin kohdalla. 3 Todennäköinen Vahinkotapahtuman esiintyminen tai toteutuminen on yleisesti tunnettua ja siitä on useita omakohtaisia kokemuksia. Arvioitavan riskin kohdalla on todennäköistä että haitallisia seurauksia esiintyy.

28 Havaintoja Maaturva-hankkeen riskien arvioinneista Viljelijöiden valmiudet tunnistaa oman tilansa toimintoihin liittyviä riskejä vaihtelevat: Toiset kuvaavat riskejään hyvin analyyttisesti ja pystyvät arvioimaan helposti riskien suuruuksia ja riskin toteutumisen vaikutuksia eri asioiden suhteen. Osa ei tunnista tai ilmaise riskejä lainkaan, edes useaan kertaan kysyttäessä Kyselyssä havaittiin viitteitä myös riskien aliarvioinnista (esim. paloriskien suhteen).

29 Ympäristöriskien tunnistaminen Maatila-RH 1. Esimerkkikartta kuvitteellisesta maatilasta - havainnollistetaan "kaikki mahdolliset" ympäristöriskit 2. Opaskirjanen riskien tunnistamiseen omalta tilalta 3. Riskit merkitään tilan tilakarttaan 4. Yksityiskohtaiset selitykset riskianalyysilomakkeelle Lantalat: valumavedet, ylivuoto, haju, likaantuminen Öljysäiliöt, öljypäästöjä Lannoitteet: valumat, tulipalo Lämpökattilat: hiukkaspäästöt Muovijäte Panospuhdistamo: maito, päästö maaperään Säilörehun puristenesteet

30 Maatilan riskienhallinnan vuosikello

31 LOPUKSI Riskienhallinta on tilan tapa toimia. Se kulkee rinnalla läpi kaiken tekemisen, kaikkien töiden ja toimintojen, läpi erilaisten prosessien. Kaikkeen tekemiseen liittyy riskien hallintaa - hyvää tai huonoa - huomaammepa me sitä tai emme. Erilaisia selvityksiä, riskianalyysejä ja korjaavia toimenpiteitä tehdään jatkuvasti. Onko kokonaiskuva kuitenkaan selvillä? Onko toiminnassa kehittävä vai korjaava ote? Tahtotila on tärkeämpi kuin yksikään menetelmä. Minkä vuoksi riskienhallinta on teidän tilallanne tärkeää? Tämä esitys on saatavana Maaturva-hankkeen kotisivuilta osoitteesta

erisk - Yhteistyö riskienhallinnan verkkoyhteisösssä Tutkimuspäällikkö Helena Kortelainen puh. 020 722 3206 e-mail helena.kortelainen@vtt.

erisk - Yhteistyö riskienhallinnan verkkoyhteisösssä Tutkimuspäällikkö Helena Kortelainen puh. 020 722 3206 e-mail helena.kortelainen@vtt. erisk - Yhteistyö riskienhallinnan verkkoyhteisösssä Tutkimuspäällikkö Helena Kortelainen puh. 020 722 3206 e-mail helena.kortelainen@vtt.fi ULKOISET RISKIT ULKOISET RISKIT Markkinariskit Markkinariskit

Lisätiedot

Soodakattila ja kemikaalionnettomuusriskit. Kemikaalikuljetukset, rautatie/maantieliikenne. Tietoturva- auditoinnit ja SOX vaatimukset

Soodakattila ja kemikaalionnettomuusriskit. Kemikaalikuljetukset, rautatie/maantieliikenne. Tietoturva- auditoinnit ja SOX vaatimukset 1 VAAROJA JA RISKEJÄ VÄHENTÄVIÄ TEKIJÖITÄ vaarat ja riskit Tekniikan tuoma muutos Koulutus, yrityskulttuurin muutos Henkilökohtaisen ajatustavan muutos ja sitoutuminen turvallisiin työ- ja toimintatapoihin

Lisätiedot

Haavoittuvuusanalyysi

Haavoittuvuusanalyysi Haavoittuvuusanalyysi VTT Automaatio Turun kauppakorkeakoulu Työterveyslaitos Tampereen teknillinen korkeakoulu Copyright 1999 PK-RH -hanke. Työvälinesarjan ovat pääosin rahoittaneet Euroopan sosiaalirahasto

Lisätiedot

Pk-yrityksen liikeriskit

Pk-yrityksen liikeriskit K Pk-yrityksen liikeriskit VTT Automaatio Turun kauppakorkeakoulu Työterveyslaitos Tampereen teknillinen korkeakoulu Copyright 1999 PK-RH -hanke. Työvälinesarjan ovat pääosin rahoittaneet Euroopan sosiaalirahasto

Lisätiedot

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Porvoo 8.4.2014 Kuninkaantien työterveys JAMIT-hanke, Kuntoutussäätiö Marja Heikkilä Projektisuunnittelija JAMIT -hanke Tavoitteena on edistää työhyvinvointia

Lisätiedot

Riskienhallinnan perusteet

Riskienhallinnan perusteet Riskienhallinnan perusteet VTT Automaatio Turun kauppakorkeakoulu Työterveyslaitos Tampereen teknillinen korkeakoulu 1(20) Kalvoluettelo Riski -sanasta 3 Riskienhallinta -sanasta 4 Riskienhallinnan perusteet

Lisätiedot

Arvioinnin kohde: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia. Melu. Lämpötila ja ilmanvaihto. Valaistus. Tärinä. Säteilyt

Arvioinnin kohde: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia. Melu. Lämpötila ja ilmanvaihto. Valaistus. Tärinä. Säteilyt FYSIKAALISET VAARATEKIJÄT (F) VAAROJEN TUNNISTAMINEN Yritys: Päiväys: Arvioinnin kohde: Tekijät: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia esiintyy vaaraa tietoa Melu F 1. Jatkuva melu F 2. Iskumelu

Lisätiedot

Henkilöstö - riski ja voimavara Onko hallittavissa?

Henkilöstö - riski ja voimavara Onko hallittavissa? Tapiolan tehtävänä on tuottaa asiakkailleen etuja sekä Tapiolan näkemys yritystoiminnan riskialueista kestäviä hyvinvoinnin ja menestyksen ratkaisuja. Yksilö Työyhteisö Kansainvälisyys Liiketoiminnan muutokset

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma vuosille

Liiketoimintasuunnitelma vuosille Liiketoimintasuunnitelma vuosille Yrityskonsultointi JonesCon 2 TAUSTATIEDOT Laatija: Yrityksen nimi: Yrityksen toimiala: Perustajat: Suunnitelman aikaväli: Salassapito: Viimeisimmän version paikka ja

Lisätiedot

Prioriteetti I, II tai III. Vastuuhenkilö: Menettely: Aikataulu:

Prioriteetti I, II tai III. Vastuuhenkilö: Menettely: Aikataulu: Riskien hallinnan arviointiohjelma kuntakonserniin kuuluvissa yhteisöissä 2012 2014 (pohjaehdotus) Määritellään kunkin osa-alueen prioriteetti olennaisuuden ja lisäarvon perusteella: Prioriteetti I: määritellään

Lisätiedot

Strategisen työhyvinvoinnin johtaminen

Strategisen työhyvinvoinnin johtaminen Marjaana Suutarinen / 7.11.2013 Strategisen työhyvinvoinnin johtaminen Strategisen työhyvinvoinnin sisältö Työhyvinvointistrategiassa yhdistyvät Työ- ja ympäristöturvallisuus Työterveys ja työhyvinvointi

Lisätiedot

9.2.2015 1 (3) KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö / K.R-P B. RISKIEN ARVIOINTI JA RISKIENHALUNTASUUNNITELMA

9.2.2015 1 (3) KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö / K.R-P B. RISKIEN ARVIOINTI JA RISKIENHALUNTASUUNNITELMA UUDENKAUPUNGIN Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö / K.R-P 9.2.2015 1 (3) B. RISKIEN ARVIOINTI JA RISKIENHALUNTASUUNNITELMA Olennaisimmat toimintaan ja talouteen liittyvät riskit sekä niihin suunnitellut

Lisätiedot

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari 29.11.2011 Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja 1 ASUKKAIDEN MENESTYMINEN Tarvetta vastaavat palvelut Asukkaiden omatoimisuus Vuorovaikutus TALOUS HALLINNASSA

Lisätiedot

29.9.2011 FINLANDIA-TALO. henkilöstöjohtaja

29.9.2011 FINLANDIA-TALO. henkilöstöjohtaja UUDISTA JA UUDISTU 2011 28. FINLANDIA-TALO Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja Työhyvinvoinnilla tuottavuutta vai tuottavuudella työhyvinvointia? Työhyvinvoinnin taloudellinen merkitys Helsingissä 2010 Työhyvinvointityössä

Lisätiedot

Elintarvikealan pk yritysten toimintaympäristö 2008

Elintarvikealan pk yritysten toimintaympäristö 2008 Taulukko 1. Tutkimusaineiston toimialakohtainen jakauma Toimiala N Osuus tutkimusaineistosta (%) Toimialan yrityksiä (alle 20 henkeä) Suomessa %:a koko elintarvikealasta v. 2007 (Ruoka Suomi tilasto) Leipomotuotteet

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma

Työsuojelun toimintaohjelma Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maatalousalueisiin Työsuojelun toimintaohjelma Luentopäivä 17.3.2010 Yrityspuisto Futuria Sirkka Malkki Työsuojelun toimintaohjelma Perustuu

Lisätiedot

Yritysturvallisuuden perusteet

Yritysturvallisuuden perusteet Yritysturvallisuuden perusteet Teemupekka Virtanen Helsinki University of Technology Telecommunication Software and Multimedia Laboratory teemupekka.virtanen@hut.fi. Luento Kurssin järjestelyt Yritysturvallisuuden

Lisätiedot

Riskienarvioinnin perusteet ja tavoitteet

Riskienarvioinnin perusteet ja tavoitteet Riskienarvioinnin perusteet ja tavoitteet Jukka Tamminen Yli-ins., DI TSP-Safetymedia Oy 1 Työsuojelun valvonnan vaikuttamisen kohteet TAUSTATEKIJÄT SEURAAMUKSET TYÖTURVALLISUUDEN HALLINTA Organisaatio

Lisätiedot

Työvälineet ja -menetelmät E 16. Työkalut, koneet ja laitteet E 17. Käsiteltävät kappaleet E 18. Työpisteen tuet ja apuvälineet

Työvälineet ja -menetelmät E 16. Työkalut, koneet ja laitteet E 17. Käsiteltävät kappaleet E 18. Työpisteen tuet ja apuvälineet ERGONOMIA (E) Yritys: Päiväys: Arvioinnin kohde: Tekijät: VAAROJEN TUNNISTAMINEN Työpiste E 1. Työpisteen siisteys ja järjestelyt E 2. Kulkutiet, uloskäytävät ja pelastustiet E 3. Portaat, tikapuut ja

Lisätiedot

Miten kerätä tietoa toiminnan jatkuvaan kehittämiseen

Miten kerätä tietoa toiminnan jatkuvaan kehittämiseen Miten kerätä tietoa toiminnan jatkuvaan kehittämiseen Tuija Sinervo FINAS - akkreditointipalvelu Mitä kehitetään? Asiakaspalvelua Osaamista Toiminnan sujuvuutta, tehokkuutta Tekniikkaa, toimintaympäristöä

Lisätiedot

Autoalan kysely 2014

Autoalan kysely 2014 Autoalan kysely 2014 Autoalan työsuojelun yhteistoiminnan ja työympäristön riskien vaikuttavuuskysely 2014 1 Toimipaikkanne henkilöstön lukumäärä 100% 80% 60% 51% 40% 32% 20% 17% 0% 1% 1-9 10-20 21-40

Lisätiedot

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet Ennakointiselvityshanke 2 Tilaajan Uudenmaan ELY-keskus Kohteena yksityisen sosiaali- ja terveyspalvelualan organisaatioiden 2010-luvun

Lisätiedot

Todennäköisyys. Vaikutus 1-6 1-6

Todennäköisyys. Vaikutus 1-6 1-6 Laatit: raportointi TOIMINTAYMPÄRISTÖ (sisäinen ulkoinen) JA TOIMIN- NAN ORGANISOINTI Ulkopuoliset vaikutukset (ympäristö, elinkeinoelämä, rakenteelliset muutokset) Lainsäädännön muutokset (uudistusten

Lisätiedot

Varautuva, turvallinen opiskelu- ja työpaikka -reaktiivisesta kohti proaktiivista koulua

Varautuva, turvallinen opiskelu- ja työpaikka -reaktiivisesta kohti proaktiivista koulua Varautuva, turvallinen opiskelu- ja työpaikka -reaktiivisesta kohti proaktiivista koulua Opetusalan turvallisuusfoorumi 2015 Turvallisuuspäällikkö Tiina Ranta ja lehtori Soili Martikainen 20.04.2015 www.laurea.fi

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu tulevaisuuden toiminnan suuntaajana - teema-aamupäivä Juha Eskelinen, KTT Melkior Oy 23.9.2015 Viestit 2 Haasteina kiristynyt talous, teknologiamurros,

Lisätiedot

Paloturvallisuuden varmistaminen sosiaali- ja terveysalalla ja tuetussa asumisessa Tapaturmien ehkäisyn yksikkö

Paloturvallisuuden varmistaminen sosiaali- ja terveysalalla ja tuetussa asumisessa Tapaturmien ehkäisyn yksikkö 1 Paloturvallisuuden varmistaminen sosiaali- ja terveysalalla ja tuetussa asumisessa Tapaturmien ehkäisyn yksikkö 22.6.2015 STEP-hanke 2012-2016 1 Koulutusaineiston sisältö 1. Johdanto, tausta, tavoitteet

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työhyvinvointikymppi työhyvinvointia rakentamassa 20.1.2014. Eija Lehto erityisasiantuntija Työhyvinvointipalvelut

Hyvinvointia työstä. Työhyvinvointikymppi työhyvinvointia rakentamassa 20.1.2014. Eija Lehto erityisasiantuntija Työhyvinvointipalvelut Hyvinvointia työstä Työhyvinvointikymppi työhyvinvointia rakentamassa 20.1.2014 Eija Lehto erityisasiantuntija Työhyvinvointipalvelut 6.2.2014 Eija Lehto, Työterveyslaitos Työhyvinvoinnin osatekijöitä

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Sisällys 1. Johdanto 2. Nykytilanne 3. Sisäinen valvonta 4. Riskienhallinta 5. Kuntalain muutos 1.7.2012 1. Johdanto Sisäinen

Lisätiedot

Yritysturvallisuuden seminaari, T-110.5690. Esitys 1(2) 21.9.2005 Esko Kaleva

Yritysturvallisuuden seminaari, T-110.5690. Esitys 1(2) 21.9.2005 Esko Kaleva Yritysturvallisuuden, T-110.5690 Esitys 1(2) 21.9.2005 Esko Kaleva Kirjan tiedot Turvallisuusjohtaminen Pertti Kerko ISBN 952-451-0413 PS-kustannus Aavaranta-sarja no. 49, v.2001 Sivuja 368 Hinta ~50 eur

Lisätiedot

ISO/DIS 14001:2014. DNV Business Assurance. All rights reserved.

ISO/DIS 14001:2014. DNV Business Assurance. All rights reserved. ISO/DIS 14001:2014 Organisaation ja sen toimintaympäristön ymmärtäminen sekä Sidosryhmien tarpeiden ja odotusten ymmärtäminen Organisaation toimintaympäristö 4.1 Organisaation ja sen toimintaympäristön

Lisätiedot

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUPOLITIIKKA Puutyöliike Pekka Väre Ky:n liiketoiminnan kehittyminen ja jatkuvuus varmistetaan koko henkilökunnan yhdessä omaksumien toimintaperiaatteiden ja yrityksessä

Lisätiedot

2.6.2010. Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi

2.6.2010. Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi 2.6.2010 Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi TAUSTATEKIJÄT SEURAAMUKSET TYÖSUOJELUN HALLINTA TYÖOLOT KIELTEISET MYÖNTEISET TOIMINNAN

Lisätiedot

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila -kyselytutkimus Tavoitteena laaja yleiskuva suomalaisen markkinoinnin tilasta ja kehityksestä

Lisätiedot

Yritysturvallisuuden seminaari, T-110.5690. Esitys 2(2) 2.11.2005 Esko Kaleva. Taustat

Yritysturvallisuuden seminaari, T-110.5690. Esitys 2(2) 2.11.2005 Esko Kaleva. Taustat Yritysturvallisuuden, T-110.5690 Esitys 2(2) 2.11.2005 Esko Kaleva Taustat Turvallisuusjohtaminen, Pertti Kerko Yritysturvallisuudella tarkoitetaan Yrityksen kaikkien turvallisuusasioiden yhtenäistä tulostavoitteita

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Minna Kohmo, Henki-Tapiola 30.11.2011 23.11.2011 1 Tämä on Tapiola Noin 3 000 tapiolalaista palvelee noin 960 000 kuluttaja-asiakasta 63 000 yrittäjää 60 000 maa- ja metsätalousasiakasta

Lisätiedot

Työn vaarojen selvittämisen ja riskien arvioinnin periaatteet

Työn vaarojen selvittämisen ja riskien arvioinnin periaatteet Työn vaarojen selvittämisen ja riskien arvioinnin periaatteet Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK Paivi.rauramo@ttk.fi 1 Turvallisuusjohtamisen perusmalli EU:ssa Vaarojen ja haittojen

Lisätiedot

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia OAMK / Luova 4.5. ja 11.5. Sisäinen auditointi osa Oamkin ympäristöohjelmatyötä Sisältö 1. päivä Johdanto Auditoinnin tavoitteet Ympäristöstandardin (ISO 14001) pääkohdat Alustava ympäristökatselmus Auditoinnin

Lisätiedot

1 Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen

1 Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen Liikenneväyliä ja yleisiä alueita koskeva mittariprojekti Päijät-Hämeen kunnissa PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PAKETTI Kuntien palvelurakenteiden kehittämisprojekti

Lisätiedot

PUISTA BISNESTÄ 2010 Veijo Honkamäki Johtamistaidon Opisto JTO

PUISTA BISNESTÄ 2010 Veijo Honkamäki Johtamistaidon Opisto JTO Osaamisen lisäämisellä tukea kansainvälistymiseen PUISTA BISNESTÄ 2010 Veijo Honkamäki Johtamistaidon Opisto JTO Johtamistaidon Opisto JTO Elinkeinoelämän arvostetuin ja tunnetuin johtamiskouluttaja ja

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS

PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS Erkki Viero PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUKSEN TAVOITTEET Asiakaspalvelun ja markkinoinnin merkityksen

Lisätiedot

Turvallisuus ja riskienhallinta sotepalvelujen. Martti Herman Pisto Laajavuori 24.10.2012

Turvallisuus ja riskienhallinta sotepalvelujen. Martti Herman Pisto Laajavuori 24.10.2012 Turvallisuus ja riskienhallinta sotepalvelujen tukena Martti Herman Pisto Laajavuori 24.10.2012 Esityksen sisältö Riskienhallinnan perusteet yleisesti Riskienhallinnan työkalut Turvallisuus 2 Riskienhallinnan

Lisätiedot

Toiminnan kehittämisen ja varmentamisen taloudellinen merkitys. 2.9.2015 Jaakko Hirvola

Toiminnan kehittämisen ja varmentamisen taloudellinen merkitys. 2.9.2015 Jaakko Hirvola Toiminnan kehittämisen ja varmentamisen taloudellinen merkitys 2.9.2015 Jaakko Hirvola Building a better working world EY:n toiminnan tarkoitus on rakentaa parempaa liike- ja työelämää ja paremmin toimivaa

Lisätiedot

Turvallisuussuunnittelu vanhustenhuollon toimintayksiköissä. Vanhustyön vastuunkantajat 16.5.2014 Finalndia-talo Anne Lounamaa

Turvallisuussuunnittelu vanhustenhuollon toimintayksiköissä. Vanhustyön vastuunkantajat 16.5.2014 Finalndia-talo Anne Lounamaa Turvallisuussuunnittelu vanhustenhuollon toimintayksiköissä Vanhustyön vastuunkantajat 16.5.2014 Finalndia-talo Anne Lounamaa Esitykseni taustamateriaali Julkaisu: Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu.

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja tuottaa tietoliikennepalveluita Pyhäjärven ja Kärsämäen kuntien

Lisätiedot

Virtuaalinen karjan hyvinvoinnin valvonta Raportointikauden

Virtuaalinen karjan hyvinvoinnin valvonta Raportointikauden Sivu 1 (7) Kyseessä on projektin väliraportti jaksorahoitusraportti loppuraportti PROJEKTIN TUNNISTETIEDOT Projektin nimi Lyhenne Virtuaalinen karjan hyvinvoinnin valvonta Diaarinumero Päätösnumero Raportointikauden

Lisätiedot

Johtaminen lähtee johtajasta; hyväksi maatilayrityksen johtajaksi voi kasvaa ja johtajuutta voi kehittää!

Johtaminen lähtee johtajasta; hyväksi maatilayrityksen johtajaksi voi kasvaa ja johtajuutta voi kehittää! Tulevaisuuden maatilan J JOHTAMINEN Johtaminen lähtee johtajasta; hyväksi maatilayrityksen johtajaksi voi kasvaa ja johtajuutta voi kehittää! Maatalouden tulevaisuusseminaari 4.10.2011, FARMI2020 hanke.

Lisätiedot

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS YRITYKSEN MAKSUKYKY JA STRATEGINEN JOHTAMINEN HELSINKI 29.1.2010 OTM, KTM MIKKO HAKOLA 1 TULOSLASKELMAPERUSTEINEN MITTARISTO JOHDON KONTROLLITYÖVÄLINEESTÄ Financial Statement Scorecard as a Tool for Small

Lisätiedot

Etelä-Savon luomulogistiikan nykyinen malli. 6.3.2014 Suvi Leinonen

Etelä-Savon luomulogistiikan nykyinen malli. 6.3.2014 Suvi Leinonen Etelä-Savon luomulogistiikan nykyinen malli 6.3.2014 Suvi Leinonen S Etelä-Savon luomulogistiikan nykyinen malli - Lihantuottajat S Hankkeen lihantuottajat, naudat ja lampaat http://maps.yandex.com/? um=o3klinp0z0xkjxbusmk89pix_o1hipgq&l=map

Lisätiedot

edellytykset sairaaloissa Turku 5.6.2009 FT Annika Parantainen, tutkija Sosiaali- ja terveysalan työ tiimi Työterveyslaitos, Turun aluetoimipiste

edellytykset sairaaloissa Turku 5.6.2009 FT Annika Parantainen, tutkija Sosiaali- ja terveysalan työ tiimi Työterveyslaitos, Turun aluetoimipiste Onnistuneen narvioinnin edellytykset sairaaloissa Turku 5.6.2009 FT Annika Parantainen, tutkija Sosiaali- ja terveysalan työ tiimi Työterveyslaitos, Turun aluetoimipiste Aineisto Haastattelut 15 sairaanhoitopiirissä

Lisätiedot

Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi

Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi Työsuojeluiltapäivä Pori, 14.3.2013 Jan Schugk Ylilääkäri Elinkeinoelämän keskusliitto EK Työtapaturmien lukumäärä taas kasvussa Vaaran ja riskin käsitteet

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ergonomia-asiantuntijoiden työseminaari 6.-7.6.2013 Liisa Hakala Mielekäs työ sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla - Miksi työn mielekkyys

Lisätiedot

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Maine tulee nostaa hallituksen ja johdon agendalle Hallituksen ja johdon tärkein tehtävä on yrityksen

Lisätiedot

TIEKULJETUSTEN TOIMINTAVARMUUS

TIEKULJETUSTEN TOIMINTAVARMUUS TIEKULJETUSTEN TOIMINTAVARMUUS Käytännönläheinen ja helppokäyttöinen riskienhallinnan työkalu kuljetusyritysten käyttöön veloituksetta RISKIENHALLINTA Se on sitä, että asiat harkitaan etukäteen ja kuvitellaan

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työkyvyn ja työhyvinvoinnin ylläpitäminen: mikä auttaa jaksamaan jatkuvassa muutoksessa? Erikoistutkija Marjo Wallin TTL:n määritelmä työhyvinvoinnille Työhyvinvointi tarkoittaa, että

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 1(5) VANTAAN KAUPUNKI TYÖTURVALLISUUSLIITE No 53209 / 10 25.05.2014 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 2(5) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3

Lisätiedot

SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi...

SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... RHK Ohje riskienhallinnasta 2 SISÄLTÖ 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... 5 RH Ohje riskienhallinnasta

Lisätiedot

Osuva-loppuseminaari

Osuva-loppuseminaari Osuva-loppuseminaari Mistä syntyy työntekijän ja työyhteisön innovatiivisuus? Kyselyn tuloksia 15/12/14 Timo Sinervo 1 Mitä tutkittiin Mitkä johtamiseen, työyhteisöön ja työhön liittyvät tekijät johtavat

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden riskit ja vakuuttaminen. Luvat ja turvallisuus kuntoon infopäivä 15.5.2012

Yleisötilaisuuden riskit ja vakuuttaminen. Luvat ja turvallisuus kuntoon infopäivä 15.5.2012 Yleisötilaisuuden riskit ja vakuuttaminen Tunnistaminen, arvioiminen ja hallinta Luvat ja turvallisuus kuntoon infopäivä 15.5.2012 Marko Merontausta RISKIENHALLINTA Riskienhallinnalla tarkoitetaan kaikkea

Lisätiedot

Image size: 7,94 cm x 25,4 cm. SKTY:N SYYSPÄIVÄT 21.10.2014, Lahti RISKIENHALLINTA. Eeva Rantanen Ramboll CM Oy

Image size: 7,94 cm x 25,4 cm. SKTY:N SYYSPÄIVÄT 21.10.2014, Lahti RISKIENHALLINTA. Eeva Rantanen Ramboll CM Oy Image size: 7,94 cm x 25,4 cm SKTY:N SYYSPÄIVÄT 21.10.2014, Lahti RISKIENHALLINTA Eeva Rantanen Ramboll CM Oy RISKIENHALLINNASTA KRIISINHALLINTAAN Lähde: Varautuminen ja jatkuvuudenhallinta kunnassa. 2012

Lisätiedot

Muutokset henkilökunnan määrässä yrityksen perustamisesta alkaen. 10 % 15 % kasvanut vähintään viidellä henkilöllä 9 % kasvanut 3-4 henkilöllä 44 % 22 % kasvanut 1-2 henkilöllä pysynyt ennallaan vähentynyt

Lisätiedot

Miten johdan huolto- ja korjaamotoimintaa laadukkaasti? Autokauppa 2015 6.11.2014 Finlandiatalo

Miten johdan huolto- ja korjaamotoimintaa laadukkaasti? Autokauppa 2015 6.11.2014 Finlandiatalo Miten johdan huolto- ja korjaamotoimintaa laadukkaasti? Autokauppa 2015 6.11.2014 Finlandiatalo Keijo Mäenpää Liikkeenjohdon konsultti Diplomi-insinööri Tavoitteena Sujuvasti toimiva kyvykäs organisaatio

Lisätiedot

Minkälaiset strategiat korostuvat tulevaisuuden maatilalla? Tutkimuspäällikkö Pasi Rikkonen, MTT

Minkälaiset strategiat korostuvat tulevaisuuden maatilalla? Tutkimuspäällikkö Pasi Rikkonen, MTT Minkälaiset strategiat korostuvat tulevaisuuden maatilalla? Tutkimuspäällikkö Pasi Rikkonen, MTT Esityksessä: 1. Minkälaisia tulevaisuuden tavoitteita suomalaisilla maatilayrityksillä on (kolme tilaryhmää)?

Lisätiedot

AEO-Toimijapäivä. Toimitusketjujen uhkien analysointi ja riskienhallinta yhteistyössä sopimuskumppanien kanssa 12.3.2013.

AEO-Toimijapäivä. Toimitusketjujen uhkien analysointi ja riskienhallinta yhteistyössä sopimuskumppanien kanssa 12.3.2013. AEO-Toimijapäivä Toimitusketjujen uhkien analysointi ja riskienhallinta yhteistyössä sopimuskumppanien kanssa 12.3.2013 Sami Hyytiäinen Johdanto Turvallisuus ja vaarattomuus toimitusketjussa Kuljetusketjun

Lisätiedot

Asiakasmarkkinoinnin määritelmä

Asiakasmarkkinoinnin määritelmä Asiakasmarkkinoinnin määritelmä Markkinointi on asiakaslähtöinen ajattelu- ja toimintatapa, jonka avulla luodaan yrityksille kilpailuetua, tuodaan hyödykkeet markkinoille ostohalua synnyttäen ja rakennetaan

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS ANTENNIASENNUSTÖISSÄ

TYÖTURVALLISUUS ANTENNIASENNUSTÖISSÄ TYÖTURVALLISUUS ANTENNIASENNUSTÖISSÄ Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry www.sant.fi (Ohjeen laatinut työryhmä: Martti Kemppi/Martti Kemppi Oy, Alpo Siitonen/Digita Oy, Aapo Vesala/Telekymi Ky, Pekka

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen -koulutus

Kasvuun johtaminen -koulutus Kasvuun johtaminen -koulutus Kohderyhmä: Kasvun edellytykset omaavien, uusia kasvumahdollisuuksia kotimaasta tai kansainvälisesti etsivien pk-yritysten johto- ja avainhenkilöt Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun

Lisätiedot

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Vastausten ja tulosten luotettavuus Vastaukset 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Kansainväliset IT:n hallinnan hyvät käytännöt. Luotettavuusnäkökohdat Kokemukset ja soveltamisesimerkit

Lisätiedot

Pelastustoimen työurat Mitä meistä tulee isona? Mika Kontio pelastuspäällikkö Varsinais-Suomen Pelastuslaitos

Pelastustoimen työurat Mitä meistä tulee isona? Mika Kontio pelastuspäällikkö Varsinais-Suomen Pelastuslaitos Pelastustoimen työurat Mitä meistä tulee isona? Mika Kontio pelastuspäällikkö Varsinais-Suomen Pelastuslaitos PALOASEMAT 3 27.11.2015 Varsinais-Suomen pelastuslaitos Kuntia 27 Asukkaita 472 000 Päätoimista

Lisätiedot

RUDUKSEN TURVALLISUUSTYÖN ESITTELY. Kari Lohva 24.10.2013

RUDUKSEN TURVALLISUUSTYÖN ESITTELY. Kari Lohva 24.10.2013 RUDUKSEN TURVALLISUUSTYÖN ESITTELY Kari Lohva 24.10.2013 Turvallisuustavoitteita Ei kuolemantapauksia Ei vakavia tapaturmia Nolla tapaturmaa Tapaturmapyramidi - Vähentämällä tapaturmien määrää vähenevät

Lisätiedot

Työhyvinvointikyselyn tulokset. Pirjo Saari Mela

Työhyvinvointikyselyn tulokset. Pirjo Saari Mela Työhyvinvointikyselyn tulokset Pirjo Saari Mela 2 Kysely Työhyvinvointiohjelman pohjaksi Nettikysely Vastaajia yhteensä 1 191, joista sidosryhmävastauksia 32 Lyhyt kysely, auki joulukuun alusta tammikuun

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu Alustava liiketoimintasuunnitelma Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu 15.1.2013/LTPT1013 22.4.2013/EO1213 HM Miksi alustava LTS? Jäsennetään ja selvennetään aiotun yritystoiminnan kannattavuutta

Lisätiedot

Työturvallisuus osaksi ammattitaitoa ja työyhteisön toimintaa

Työturvallisuus osaksi ammattitaitoa ja työyhteisön toimintaa Työturvallisuus osaksi ammattitaitoa ja työyhteisön toimintaa YTM, HTL Pasi Valtee Syvätutkimus Oy Syvätutkimus Oy Pyhäjärvenkatu 6, 33200 Tampere P. 03-2127855, 040-5583910 E-mail: syvatutkimus@yritys.soon.fi

Lisätiedot

Uudista ja uudistu 2011

Uudista ja uudistu 2011 Uudista ja uudistu 2011 Kaikki mitä työhyvinvointiisi tarvitset? Työkykyriskeistä työhyvinvointiin Elina Taipale Are Oy 1 Puheenvuoron tavoitteet Osoittaa, että työkykyriskeihin keskittyminen tarjoaa hyvän

Lisätiedot

Kyber turvallisuus vesilaitoksilla Uhkakuvat ja varautuminen

Kyber turvallisuus vesilaitoksilla Uhkakuvat ja varautuminen Kyber turvallisuus vesilaitoksilla Uhkakuvat ja varautuminen 20.5.2015, Vesihuolto 2015 Insta Automation Oy, Jyri Stenberg Yhteiskunnan turvallisuusstrategia Suomalaisen yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja

Lisätiedot

Riskien arviointi on laaja-alaista ja järjestelmällistä vaarojen tunnistamista ja niiden aiheuttamien riskien suuruuden määrittämistä

Riskien arviointi on laaja-alaista ja järjestelmällistä vaarojen tunnistamista ja niiden aiheuttamien riskien suuruuden määrittämistä BETONITEOLLISUUDEN RISKIENARVIOINTI- TYÖKALU Betoniteollisuuden työpaikoilla esiintyy erilaisia vaaroja ja ongelmakohtia, joissa voi esiintyä tapaturman/ sairastumisen mahdollisuus: SUUNNITTELE, TUNNISTA,

Lisätiedot

MPS Executive Search Johtajuustutkimus. Marraskuu 2010

MPS Executive Search Johtajuustutkimus. Marraskuu 2010 MPS Executive Search Johtajuustutkimus Marraskuu 2010 Tutkimuksen toteuttaminen Tutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö AddValue Internetkyselynä 1....2010. Tutkimuksen kohderyhmänä oli suomalaista yritysjohtoa

Lisätiedot

Organisaation tuottavuus on ihmisten hyvinvointia

Organisaation tuottavuus on ihmisten hyvinvointia Organisaation tuottavuus on ihmisten hyvinvointia Terveyttä yksilöille, tuottavuutta yritykselle ja hyvinvointia työyhteisölle Ossi Aura Työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehitysjohtaja, fil.tri Alustuksen

Lisätiedot

Turvaa logistiikka kuljetusten ja toiminnan turvallisuus

Turvaa logistiikka kuljetusten ja toiminnan turvallisuus Panu Vesterinen (toim.) Turvaa logistiikka kuljetusten ja toiminnan turvallisuus Kauppakamari Helsingin seudun kauppakamari / Helsingin Kamari Oy ja tekijät 2011 Taitto: NotePad Ay, www.notepad.fi Kansi:

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot Työhyvinvointikysely 2011 n yliopisto / Muut yliopistot Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 1215 100% 80% 60% 55% 60% 40% 45% 40% 20% 0% Nainen (KA: 1.452, Hajonta: 1.117)

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Miksi työtapaturmia kannattaa ehkäistä ja vähentää myös kunta-alalla? Tuula Räsänen, tiimipäällikkö, Työhyvinvointi ja turvallisuus -tiimi Organisaatio Palvelemme asiakkaita ja kumppaneita

Lisätiedot

Jäljitettävyysjärjestelmän hyödyt

Jäljitettävyysjärjestelmän hyödyt Miksi viljan jäljitettävyysjärjestelmää tarvitaan? Jäljitettävyysjärjestelmän hyödyt Ari Ronkainen MTT 28.11.2013 Agroteknologiaverkosto Viljaketju Vastuullisuus Viljelijä Ostaja Teollisuus, Prosessoija

Lisätiedot

RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET. Mitkä tekijät vaikuttavat hyvien käytänteiden käyttöönottoon yrityksissä ja organisaatioissa? SITOUTUMINEN

RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET. Mitkä tekijät vaikuttavat hyvien käytänteiden käyttöönottoon yrityksissä ja organisaatioissa? SITOUTUMINEN HYVÄT KÄYTÄNTEET TYÖPAIKOILLA - KOKEMUKSIA KEHITTÄMISTYÖSTÄ TYÖELÄMÄN KEHITTÄMISOHJELMISSA (TYKES) Keskiviikkona 26.11.2008 kello 12.00-18.00 Fellmannissa RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET ILMAPIIRI Hyvinvointi Sallivuus

Lisätiedot

Webpohjaiset vesihuollon riskienhallintatyökalut: WSP ja SSP

Webpohjaiset vesihuollon riskienhallintatyökalut: WSP ja SSP Webpohjaiset vesihuollon riskienhallintatyökalut: WSP ja SSP Pohjois-Suomen vesihuoltopäivät 19.-20.11.2014 HELI HÄRKKI Hallitusohjelma STM:n johdolla laaditaan kansallinen talousveden turvallisuussuunnitelma,

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen NCC:ssä Henkilöstöjohtaja Kristiina Kero. NCC Rakennus Oy Kristiina Kero

Osaamisen johtaminen NCC:ssä Henkilöstöjohtaja Kristiina Kero. NCC Rakennus Oy Kristiina Kero Osaamisen johtaminen NCC:ssä Henkilöstöjohtaja 28.1.2011 1 NCC-konserni Kotimarkkina-aluetta ovat Pohjoismaat. Toimintaa on myös Saksassa, Baltiassa ja Pietarissa. NCC-konserni Liikevaihto 4,9 Mrd Henkilöstö

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA. Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto

TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA. Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto Rakentaminen on vaarallinen toimiala näin väitetään Tilastotietoa Lähde: TVL Rakennusteollisuus RT

Lisätiedot

VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11.2013

VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11.2013 VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11. Meri Vehkaperä, KTL, lehtori, konsultti S-posti: meri.vehkapera@haaga-helia.fi Puh. 040 514 0646 2 Tänään aiheena Vastuullisuuden käsitteitä ja tasoja

Lisätiedot

Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi

Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi Riskien arvioinnin työkalu ohjelmapalveluiden tuottajille Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi Tämä riskien arvioinnin työkalu on tarkoitettu matkailualan ohjelmapalveluja tarjoaville yrityksille.

Lisätiedot

Myynnin ja markkinoinnin rajapinnan haasteet kansainvälistä kauppaa tekevässä yrityksessä. 5.11.2013 Tommi Lindbom, toimitusjohtaja Junttan Oy

Myynnin ja markkinoinnin rajapinnan haasteet kansainvälistä kauppaa tekevässä yrityksessä. 5.11.2013 Tommi Lindbom, toimitusjohtaja Junttan Oy Myynnin ja markkinoinnin rajapinnan haasteet kansainvälistä kauppaa tekevässä yrityksessä 5.11.2013 Tommi Lindbom, toimitusjohtaja Junttan Oy 1 Junttan Oy lyhyesti Kuopiolainen yritys, perustettu 1976

Lisätiedot

Mikä on valuuttariski ja mitä sille voi tehdä

Mikä on valuuttariski ja mitä sille voi tehdä Mikä on valuuttariski ja mitä sille voi tehdä 17.4.2015 Antti Toivainen Nordea Markets Mikä on valuuttariski ja mitä sille voi tehdä 1. Valuuttariski on riski joka syntyy siitä, että: yrityksellä on euroalueen

Lisätiedot

KUNTAINFRAN ELINKAARILASKENNASTA KOHTI OMAISUUDEN HALLINTAA. SKTY 22.5.2015 Jyrki Paavilainen

KUNTAINFRAN ELINKAARILASKENNASTA KOHTI OMAISUUDEN HALLINTAA. SKTY 22.5.2015 Jyrki Paavilainen KUNTAINFRAN ELINKAARILASKENNASTA KOHTI OMAISUUDEN HALLINTAA SKTY 22.5.2015 Jyrki Paavilainen TERMIT JA NIMIKKEET 1/2 Infran pito Maankäytön suunnittelu Hankkeiden ohjelmointi Rakentaminen Infran hallinta

Lisätiedot

Projekti, projektinhallinta ja projektiliiketoiminta. Projektin ympäristö, päämäärä, tavoitteet, elinkaari, laajuus ja työn ositus

Projekti, projektinhallinta ja projektiliiketoiminta. Projektin ympäristö, päämäärä, tavoitteet, elinkaari, laajuus ja työn ositus Projekti, projektinhallinta ja projektiliiketoiminta. Projektin ympäristö, päämäärä, tavoitteet, elinkaari, laajuus ja työn ositus 25.1.2013 Karlos Artto TU-22.1120 Projektien suunnittelu ja ohjaus, kevät

Lisätiedot

TUOTANTOTALOUDEN 25 OP OPINTOKOKONAISUUS

TUOTANTOTALOUDEN 25 OP OPINTOKOKONAISUUS TUOTANTOTALOUDEN 25 OP OPINTOKOKONAISUUS 1 2 PROJEKTIN TAVOITE Projektissa kehitetään ja toteutetaan v. 2014-2015 aikana tuotantotalouden 25 op perusopintokokonaisuus viiden opintopisteen opintojaksoina.

Lisätiedot

STANDARDI SFS-EN ISO 14006, YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT HUOMIOON OTTAVAN SUUNNITTELUN SISÄLLYTTÄMINEN YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄÄN

STANDARDI SFS-EN ISO 14006, YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT HUOMIOON OTTAVAN SUUNNITTELUN SISÄLLYTTÄMINEN YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄÄN EKOSUUNNITTELU STANDARDI SFS-EN ISO 14006, YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT HUOMIOON OTTAVAN SUUNNITTELUN SISÄLLYTTÄMINEN YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄÄN 30.1.2013, Riitta Lempiäinen, Motiva Oy 30.1.2013 RTL JOHDANTO EKOSUUNNITTELU

Lisätiedot

Kohti nollaa. Urpo Hyttinen Työympäristötoimitsija. Teemaseminaari 26.1.2012. 26.1.2012 Edu/UHy 1

Kohti nollaa. Urpo Hyttinen Työympäristötoimitsija. Teemaseminaari 26.1.2012. 26.1.2012 Edu/UHy 1 Kohti nollaa Urpo Hyttinen Työympäristötoimitsija Teemaseminaari 26.1.2012 26.1.2012 Edu/UHy 1 Työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset vuoteen 2020 Tavoiteltavat muutokset verrattuna vuoteen 2010 Ammattitautien

Lisätiedot

Yrittämisen riskit. Sähköurakoitsijapäivät 18.-20.4.2012, Hyvinkää Kari Björklöv, Fennia

Yrittämisen riskit. Sähköurakoitsijapäivät 18.-20.4.2012, Hyvinkää Kari Björklöv, Fennia Yrittämisen riskit Sähköurakoitsijapäivät 18.-20.4.2012, Hyvinkää Kari Björklöv, Fennia Vältetty riski parempi kuin korvattu riski! - raha ei korvaa kaikkea esim. ihmishenkeä Maine on yrityksen arvokkain

Lisätiedot

Sairaan hyvä sisäympäristö miten se tehdään?

Sairaan hyvä sisäympäristö miten se tehdään? Sairaan hyvä sisäympäristö miten se tehdään? Kari Reijula, professori Teemajohtaja Käyttäjälähtöiset toimivat työtilat teema-alue Esittäjän nimi 4.12.2012 Merkittävien kosteus- ja homevaurioiden kustannukset

Lisätiedot

MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA. L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto

MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA. L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto Rakentaminen on vaarallinen toimiala näin väitetään Tilastotietoa Lähde: TVL Rullaava

Lisätiedot

MAATILAN TYÖTURVALLISUUS

MAATILAN TYÖTURVALLISUUS MAATILAN TYÖTURVALLISUUS Maatilan työturvallisuus Työturvallisuusriskien hallinta Työympäristön vaaratekijät selkokielellä Layla Ahonen ja Sarita Jylhä-Rastas Työturvallisuus Työympäristön vaaratekijät

Lisätiedot