Maatilan riskianalyysi Maaseutuyrityksen riskienhallintaseminaari

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maatilan riskianalyysi Maaseutuyrityksen riskienhallintaseminaari 22. - 24.11.2006"

Transkriptio

1 Maatilan riskianalyysi Maaseutuyrityksen riskienhallintaseminaari Mervi Murtonen, VTT Marja Kallioniemi, MTT Jarkko Leppälä, MTT

2 Alustuksen teemana on maatilan riskienhallinnan kokonaisuus miten monista yksittäisistä riskianalyyseistä ja turvallisuuden osa-alueista saadaan aikaan järkevä ja hallittava kokonaisuus? Riskienhallinnan tavoitteena on hyvin organisoitu ja johdettu maatila, joka harjoittaa pitkällä aikavälillä kestävää ja taloudellisesti kannattavaa liiketoimintaa ihmisten, eläinten ja ympäristön hyvinvointia unohtamatta.

3 MAATURVA-HANKE Maaturva on MTT Yritys- ja tuotantotalouden koordinoima tutkimus- ja koulutushanke ( ), jossa tutkitaan ja kehitetään maatilayrityksen ja maataloustyön turvallisuus- ja laatujohtamisen menetelmiä laaditaan maatiloille suunnattua turvallisuusaiheista koulutusmateriaalia ja käytännön työvälineitä maatilan johtamiseen ja riskienhallintaan järjestetään viljelijöille koulutusta riskienhallinnasta.

4 VÄITTÄMÄ 1 Olen luonteeltani enemmän riskin kaihtaja kuin riskin ottaja.

5 VÄITTÄMÄ 2 Kiire aiheuttaa usein riskejä maatilan töissä.

6 VÄITTÄMÄ 3 Minulla on selkeä käsitys oman maatilani riskeistä.

7 VÄITTÄMÄ 4 Se ei pelaa, joka pelkää: riskit ovat olennainen osa yrittämistä.

8 VÄITTÄMÄ 5 Mukavinta riskienhallintaa on parisuhteen vaaliminen: muistamisia, halauksia, vuorovaikutusta monin eri tavoin!

9 Mitä ovat maatilan turvallisuusjohtamisen ja riskien arvioinnin hyödyt? Selkeä kokonaiskuva maatilan ja sen tuotannon vaaratekijöistä Tärkeä keino auttaa maatilan tavoitteiden saavuttamisessa Muutoksen hallinnan apuväline Toiminnan laadun kehittämisen apuväline Maatilan työtehtävien parempi organisointi ja kehittyminen Tavoitteena hyvinvointi, tuotantotoiminnan turvallisuus, tuottavuus sekä taloudellinen tulos

10 Maatilan johtamisen "hyvinvointitalo Toiminnan arviointi - Arviointi, havainnointi, mittaaminen, tuotto Töiden toteuttaminen - Työresurssit (Mitä tarvitaan?) - Tehtävien jakaminen ja vastuu (Kenellä?) - Toteutustapa (Miten, Milloin) - Kustannukset, tuotot (Paljonko?) - Työskentelyn kehittyminen - Hyvinvointi, terveys, onnellisuus Toiminnan korjaaminen, kehittäminen - tavoitteiden asettaminen, korjaaminen, rakentaminen, suunnittelu, uusien asioiden opiskelu ja opettelu Maatilan johtamisen suunnittelu : - Vapaa-aika, lepo - Verkostot ja sidosryhmät - Tuotannon työjärjestelyt - Koulutus - Lainmukainen toiminta - Terveys ja turvallisuus - Ympäristövaikutusten huomiointi - Talouden hoito - Työresurssit - Suunnittelu ja johtaminen Maatilan johtamisen strategia (Leppälä, Suutarinen 2005)

11 Viljelijöiden käsityksiä riskeistä

12 Maatilojen turvallisuuskysely Kyselyyn vastasi 589 tilaa (vastausprosentti 40 %). - Vastaajien jakauma vastasi suurin piirtein yleistä (Tike 2004) maatilojen tuotantosuunta- ja ikäjakaumaa Suomessa. JLe/MTT

13 Viljelijöiden käsityksiä riskeistä - tuloksia kyselystä Kuinka merkittäväksi riski koetaan ja riskin toteutuminen maatiloilla kolmen vuoden aikana Riski koettu ei- merkittävä Toiminta avainhenkilön sairastuessa Riski merkittävä Kannattavuusriski Alueelliset kriisit Työturvallisuusriskit Fyysinen kuormitus Paloriskit Luonnontuhot omaisuudelle Rikosriski Rakennusten rikkoutuminen Kunnallistekniikan riskit Sähköturvallisuus Tuotantokoneiden rikkoutuminen Tuotteiden myyntivaikeudet Tuotantotietojen katoaminen Perheen turvallisuus Ympäristöriskit Tuoteturvallisuus Vierailijoiden turvallisuus Riski merkittävä Toteutunut riski A Läheltä piti- riski A Riski ei-merkittävä Toteutunut riski B Läheltä piti- riski B %

14 Tulokset, johtopäätökset Maatilayrittäjät tunnistavat riskin merkittäväksi Maatilayrittäjät eivät pidä riskiä kovin merkittävinä Riski koettu eimerkittäväksi, vaikka toteutuneita riskejä enemmän Riskit, joissa läheltä pititilanteita oli suhteessa enemmän kuin toteutuneita Toiminnan jatkuvuus avainhenkilön loukkaantuessa Kannattavuus Toiminnan jatkuvuus alueellisissa kriiseissä Työturvallisuus Fyysinen kuormitus Tuoteturvallisuus Maatilan vierailijoiden turvallisuus Ympäristön turvallisuusriskit Tuotantotietojen katoaminen Perheen turvallisuus Paloturvallisuus Rikosriskit Rakennusten ja koneiden rikkoutuminen Sähköturvallisuus Kunnallistekniikan riskit (veden/sähkön loppuminen) Fyysinen kuormitus Työturvallisuus Perheen turvallisuus Rakennusrikot Paloturvallisuus Sähköturvallisuus Sähköturvallisuus Perheen turvallisuus JLe/MTT 2006

15 Riskit maatilan toiminnan kannalta (% kysymykseen vastanneista) Vakavia riskejä Haitallisia riskejä Vähäisiä riskejä Ei riskejä Tuotanto alueellisissa kriisitilanteissa esim. säteilyonnettomuus, tulva, myrsky 18 % 23 % 48 % 11 % Tuotanto koko valtakuntaa koskevissa kriisitilanteissa esim. sota 24 % 26 % 39 % 11 % Toiminnan jatkuvuus avainhenkilöiden loukkaantuessa 33 % 38 % 25 % 4 % Maatilan kannattavuus 15% 32% 44% 9% Maksuvalmius 6% 23% 48% 23% Ympäristöturvallisuus 1% 7 % 52% 40% JLe/MTT

16 Johtopäätöksiä kyselyn riskiosiosta: - Vastaajilla on riskit mielestään hyvin hallinnassa tai sitten riskejä aliarvioidaan? - Toisaalta samalla kysyttiin läheltä piti -tilanteita ja toteutuneita riskejä kyseisistä riskeistä, mikä paljasti, että tilanne työturvallisuuden, paloturvallisuuden ja rikkovahinkojen osalta on vahinkoaltis. - Sen sijaan avainhenkilön korvaamisongelmaa ja alueellisia kriisejä pelättiin paljon, mutta toteutuneita tilanteita ei ollut tilastossa kovin montaa.

17 Turvallisuusasioiden organisointi tilalla - tuloksia kyselystä Maatilan toiminnan suunnittelu: - 70 % eli 362:lla tilalla turvallisuusasioita ei huomioida osana vuosisuunnittelua eli ei ole systemaattista tarkistusta - 22 % huomioi kuitenkin turvallisuusasiat jollain lailla systemaattisesti - 8 % ei osaa sanoa tai ei tiedä, mitä tarkoittaa 60 % vastaajista oli mukana työterveyshuollossa Maatilan pelastusuunnitelma: 91 % ei ole tehnyt 29 % aikoi tehdä 3 vuoden aikana, 38 % vastasi ei osaa sanoa

18 Mitä arvoja maatilayrittäjät pitivät tärkeimpinä - tuloksia kyselystä JLe/MTT

19 Maatilan riskienhallinta

20 Tavoitteiden asettaminen ja kehittäminen: - Riskit/Mahdollisuudet - Heikkoudet/Vahvuudet Riskit Arvot Visio Pitkän aikavälin tavoitteet Lyhyen aikavälin tavoitteet Menestymisen arviointi: Talous Asiakas Prosessit Osaaminen Tulokset, mittarit Arviointi: Asiakkaiden ja sidosryhmien vaatimukset Suunnittelu Tuotanto Myynti Asiakkaiden ja sidosryhmien tyytyväisyys Tuotannon/toiminnan suunnittelu ja organisointi: Riskit Esimerkiksi: - Kevätvilja -Maito - Liha -Non-food-kasvit - Metsä Leppälä/MTT 2006

21 Mihin toiminnassamme pyrimme? Mitä prosesseja / toimintoja toteutamme? RISKIENHALLINNAN VAIHEET STRATEGIAAN POHJAUTUVAT TAVOITTEET TAPAHTUMIEN TUNNISTUS Mitä riskejä kohtaamme / voimme kohdata? Mitä riskejä voimme / haluamme ottaa? Miten hallitsemme tunnistetut riskit? Miten seuraamme tilanteen muutosta / riskien toteutumista? Riskianalyysit RISKIVASTEEN ARVIOINTI TIEDOTTAMINEN JA KOMMUNIKOINTI RISKIEN ARVIOINTI Merkittävyyden arviointi HALLINTATOIMENPITEET SEURANTA RAPORTOINTI Uhat / mahdollisuudet PÄÄTÖKSENTEKO JÄÄNNÖSRISKIN RAPORTOINTI COSO 2004 A Risk Management Standard 2002 A U D I T O I N T I

22 Maatilan Haavoittuvuusanalyysi Maatilan Haavoittuvuusanalyysi on maatilojen toimintoihin liittyvien uhkien/vaarojen/riskien tunnistamisen apuväline. Haavoittuvuusanalyysin tarkoituksena on kuvan ja siihen osa-alueittain koottujen avainsanojen avulla tuoda mielleyhtymiä ja ideoita maatilan toimintoihin liittyvistä mahdollisista uhkatekijöistä ja vaaratilanteista, jotka voivat aiheuttaa riskejä, vaikuttaa riskeihin tai joihin liittyy riskejä. Haavoittuvuusanalyysin kuva auttaa muodostamaan yleiskuvan maatilan riskikentästä. Kuvan avulla voidaan myös sulkea tarkastelun ulkopuolelle tekijöitä, jotka eivät ole merkityksellisiä kyseisellä tilalla tai joita ei kannata tarkastella lähemmin.

23 Maaturva-hanke, MTT, VTT Maatilan Haavoittuvuusanalyysi riskikartta, luonnos ver MAATILAYRITYKSEN SISÄISET RISKIT ULKOISET RISKIT ULKOISET RISKIT Rahoitus ja markkinat Rahoitus ja markkinat Rahoitusriskit Rahoitusriskit Kilpailutilanne Kilpailutilanne Tuotteen kysyntä ja Tuotteen kysyntä ja jatkojalostus jatkojalostus Hinnat Hinnat Verkostot Verkostot Jakelukanavat, kauppa Jakelukanavat, kauppa Myyjät ja mainonta Myyjät ja mainonta Urakoitsijan toiminta Urakoitsijan toiminta Tavarantoimittajat Tavarantoimittajat Media Media Sosiaaliset suhteet Sosiaaliset suhteet Politiikka Politiikka Tukipolitiikka Tukipolitiikka Lainsäädäntö Lainsäädäntö Verotus Verotus Tuonti ja vienti Tuonti ja vienti Globaalit muutokset Globaalit muutokset IHMISET IHMISET Työturvallisuus ja Työturvallisuus ja hyvinvointi hyvinvointi Työn henkinen kuormittavuus Työn henkinen kuormittavuus Työn fyysinen kuormittavuus Työn fyysinen kuormittavuus Työtapaturmat Työtapaturmat Ammattitaudit tai sairastuminen Ammattitaudit tai sairastuminen Koneiden käyttöturvallisuus Koneiden käyttöturvallisuus Perhe Perhe Perheen sisäiset suhteet Perheen sisäiset suhteet Perheenjäsenten turvallisuus Perheenjäsenten turvallisuus Vapaa-ajan turvallisuus Vapaa-ajan turvallisuus Vieras työvoima Vieras työvoima Osaavan työvoiman saatavuus Osaavan työvoiman saatavuus Työsopimukset Työsopimukset Työnantajan velvoitteet Työnantajan velvoitteet Perehdyttäminen Perehdyttäminen Muutoksen hallinta Visio ja tavoitteet Liiketoimintastrategia Tuotannon suunnittelu ja budjetointi Tuotantoprosessien ja osaamisen kehittäminen Seuranta, kehittäminen Rakennuttaminen Hankinta- ja investointiprosessit Vakuutukset TUOTANTO TUOTANTO Koneet Koneet Koneiden käyttövarmuus Koneiden käyttövarmuus Konekapasiteeetti Konekapasiteeetti Konerikot Konerikot Sähkölaitteet Sähkölaitteet Tieto- ja automaatiojärjestelmät Tieto- ja automaatiojärjestelmät Lämmitysjärjestelmä Lämmitysjärjestelmä Työn organisointi Työn organisointi Työn ja vastuun jako Työn ja vastuun jako Työmäärä ja aikataulut Työmäärä ja aikataulut Työmenetelmät Työmenetelmät Lomitus ja urakointii Lomitus ja urakointii Verkostoituminen ja yhteistyö Verkostoituminen ja yhteistyö Sääriski Sääriski Kuljetukset ja liikenne Kuljetukset ja liikenne Tilan sijainti ja saavutettavuus Tilan sijainti ja saavutettavuus Työkoneiden liikenneturvallisuus Työkoneiden liikenneturvallisuus Tilan sisäinen liikenne Tilan sisäinen liikenne Tiestön kunto Tiestön kunto Tuotteet Tuotteet Lajike, vaatimukset, kasvinsuojelu Lajike, vaatimukset, kasvinsuojelu Maito, käsittely, puhdistus Maito, käsittely, puhdistus Liha, rotu, perimä Liha, rotu, perimä JOHTAMINEN OMAISUUS OMAISUUS Kiinteistöt ja tilukset Kiinteistöt ja tilukset Rakennusten kunto Rakennusten kunto Paloturvallisuus Paloturvallisuus Rakenteellinen turvallisuus Rakenteellinen turvallisuus (lukot, aidat) (lukot, aidat) Soveltuvuus käyttöön Soveltuvuus käyttöön Luonnontuhot Luonnontuhot Tuotantopanokset Tuotantopanokset Maan laatu ja saatavuus Maan laatu ja saatavuus Peltolohkojen kunto Peltolohkojen kunto Pellon vesijärjestelmä Pellon vesijärjestelmä Energia (öljy, sähkö, Energia (öljy, sähkö, biopolttoaineet) biopolttoaineet) Talousveden laatu ja Talousveden laatu ja saatavuus saatavuus Raaka-ja apuaineet Raaka-ja apuaineet Eläimet Eläimet Eläinten terveys Eläinten terveys Eläinten aiheuttamat Eläinten aiheuttamat tapaturmat ja ammattitaudit tapaturmat ja ammattitaudit Eläinten siirrot ja kuljetukset Eläinten siirrot ja kuljetukset Metsä Metsä Metsävahingot Metsävahingot Metsätöiden turvallisuus Metsätöiden turvallisuus ULKOPUOLISILLE ULKOPUOLISILLE AIHEUTUVAT RISKIT AIHEUTUVAT RISKIT Asiakkaat Asiakkaat Tuotteen tai Tuotteen tai palvelun laatu palvelun laatu Ulkopuolisten Ulkopuolisten turvallisuus tilalla turvallisuus tilalla Tuotteiden Tuotteiden toimitusvarmuus toimitusvarmuus Ympäristö Ympäristö Jätteet Jätteet Ongelmajätteet Ongelmajätteet Päästöt ilmaan (pöly) Päästöt ilmaan (pöly) Päästöt vesistöön Päästöt vesistöön Päästöt maaperään Päästöt maaperään Haju Haju Melu Melu Maisemallinen haitta Maisemallinen haitta Talous Kirjanpito Sopimukset Palkat Kustannukset Tuottavuus/kannattavuus Budjetointi Investoinnit Maksuvalmius Verot

24 POHDINTATEHTÄVÄ Tarkastele Haavoittuvuusanalyysin riskikarttaa oman tilasi kannalta Keskustele vierustoverisi kanssa tai pienryhmässä seuraavista aiheista: 1. Mitkä riskikartan osa-alueet ovat teidän tilojenne liiketoiminnan kannalta tärkeimpiä? 2. Mitä riskejä eri osa-alueisiin teidän tilallanne liittyy?

25 Riskien tunnistaminen ja arviointi Maaturva-välineiden avulla Maatilayrityksen riskienhallinnan kokonaisuus ULKOISET RISKIT ULKOISET RISKIT Markkinariskit Markkinariskit - tuotteen kysyntä ja - tuotteen kysyntä ja kuluttajakäyttäytyminen kuluttajakäyttäytyminen - kilpailijat ja - kilpailijat ja kilpailutilanne kilpailutilanne - verkostoituminen - verkostoituminen - sopimusriskit - sopimusriskit Rahoitusriskit Rahoitusriskit - korkovaihtelut - korkovaihtelut - sivuelinkeinot - sivuelinkeinot Yhteiskunnalliset riskit Yhteiskunnalliset riskit - tukipolitiikka - tukipolitiikka - lainsäädäntö - lainsäädäntö - verotus - verotus - tuonti ja vienti - tuonti ja vienti Muut ulkoiset riskit Muut ulkoiset riskit - luonnonilmiöiden - luonnonilmiöiden aiheuttamat uhat aiheuttamat uhat - rikollinen toiminta - rikollinen toiminta ja ääriliikkeet ja ääriliikkeet - kasvi- ja eläintaudit - kasvi- ja eläintaudit Tiedon saatavuus Tiedon käyttökelpoisuus Tiedon luotettavuus Tiedon oikea-aikaisuus VTT MAATILAYRITYKSEN SISÄISET RISKIT IHMISET TOIMINTA OMAISUUS IHMISET TOIMINTA OMAISUUS TALOUS TALOUS Työturvallisuus ja Tuotantotekniikka Tuotantopanokset Toimintaedellytykset Työturvallisuus ja Tuotantotekniikka Tuotantopanokset hyvinvointi - koneiden käyttövarmuus - maan laatu ja saatavuus Toimintaedellytykset - kannattavuus ja kate hyvinvointi - koneiden käyttövarmuus - maan laatu ja saatavuus - työn henkinen ja - konekapasiteeetti - energia (öljy, sähkö) - kannattavuus ja kate - vakavaraisuus - työn henkinen ja - konekapasiteeetti - energia (öljy, sähkö) fyysinen kuormittavuus - koneturvallisuus - veden laatu ja saatavuus - vakavaraisuus - maksuvalmius fyysinen kuormittavuus - koneturvallisuus - veden laatu ja saatavuus - tapaturmat - sähköturvallisuus - raaka-ja apuaineet - maksuvalmius - tapaturmat - sähköturvallisuus - raaka-ja apuaineet -työkyky ja - tieto- ja automaatiojärjestelmät Kiinteistöt Myynti -työkyky ja sairastuminen - tieto- ja automaatiojärjestelmät Kiinteistöt Myynti - asiakassuhteiden ylläpito sairastuminen - fyysinen tai henkinen - tuotanto- ja varastotilojen kunto ja riittävyys - asiakassuhteiden ylläpito - markkinatiedon hankinta - fyysinen tai henkinen - tuotanto- ja varastotilojen kunto ja riittävyys väkivalta Työmenetelmät - markkinatiedon hankinta - mainonta väkivalta Työmenetelmät - työnjako ja johtaminen - tehokkuus - paloturvallisuus - mainonta -reklamaatiot - työnjako ja johtaminen - tehokkuus - paloturvallisuus - rekrytointi ja työsopimukset -toimitusajat - rakenteellinen - reklamaatiot - jakelukanavat - rekrytointi ja työsopimukset -toimitusajat - rakenteellinen - tuotantovaihtelut tai turvallisuus (lukot, aidat) - jakelukanavat - hinnoittelu - tuotantovaihtelut tai turvallisuus (lukot, aidat) Osaaminen Osaaminen tuotantokatkokset - tilojen toimivuus ja - hinnoittelu tuotantokatkokset - tilojen toimivuus ja - kouluttautuminen - kouluttautuminen - tuotteen pilaantuminen työturvallisuus Ostot - tuotteen pilaantuminen työturvallisuus Ostot - opastus ja perehdyttäminen - opastus ja perehdyttäminen tai hävikki - osaamisen siirto tai hävikki - osaamisen siirto - varautuminen sääriskiin Eläimet Investoinnit - varautuminen sääriskiin Eläimet - eettinen tuotanto - eläinten hyvinvointi Investoinnit -valmistelu Henkilöturvallisuus - eettinen tuotanto - eläinten hyvinvointi - eläinten aiheuttamat -valmistelu - kustannus- ja tuottolaskelmat Henkilöturvallisuus - eläinten aiheuttamat - tahattomat tai tahalliset - tahattomat tai tahalliset Kuljetukset ja liikenne tapaturmariskit ja - kustannus- ja tuottolaskelmat väärinkäytökset Kuljetukset ja liikenne tapaturmariskit ja väärinkäytökset - tilan sijainti ja ammattitaudit - rakennuttaminen - vierailijakäytännöt - tilan sijainti ja ammattitaudit - vierailijakäytännöt saavutettavuus - eläinkuljetukset - rakennuttaminen - ulkopuolisten henkilöiden saavutettavuus - eläinkuljetukset - ulkopuolisten henkilöiden - kuljetusvälineet turvallisuus tilalla - kuljetusvälineet turvallisuus tilalla - työkoneiden liikenneturvallisuus - metsävahingot Metsä - kriittiset avainhenkilöt - työkoneiden liikenneturvallisuus - metsävahingot Metsä - kriittiset avainhenkilöt - sisäinen liikenne - metsätöiden - sisäinen liikenne - metsätöiden - kulkureittien ja tiestön turvallisuus - kulkureittien ja tiestön turvallisuus kunto kunto TIEDONHALLINTA JOHTAMINEN JA MUUTOKSEN HALLINTA JOHTAMINEN JA MUUTOKSEN HALLINTA Visio ja tavoitteet? Liiketoimintastrategia? Suunnittelu ja budjetointi Visio ja tavoitteet? Liiketoimintastrategia? Suunnittelu ja budjetointi Toiminnan organisointi? Tuotantoprosessien ja osaamisen kehittäminen Toiminnan organisointi? Tuotantoprosessien ja osaamisen kehittäminen? Laatutyö? Mittarit? Vakuutukset? Laatutyö? Mittarit? Vakuutukset ULKOPUOLISILLE ULKOPUOLISILLE AIHEUTUVAT RISKIT AIHEUTUVAT RISKIT Tuotteet Tuotteet - tuotteen tai palvelun laatu - tuotteen tai palvelun laatu - vaatimustenmukaisuus - vaatimustenmukaisuus Ympäristö Ympäristö - päästöt maahan, veteen - päästöt maahan, veteen tai ilmaan tai ilmaan - torjunta-aineet, lannoitteet - torjunta-aineet, lannoitteet ja kemikaalit ja kemikaalit - jätteet ja romu - jätteet ja romu - haju-, melu- tai pölyhaitta - haju-, melu- tai pölyhaitta - maisemallinen haitta - maisemallinen haitta Suuronnettomuus Suuronnettomuus Yhteiskunnalliset Yhteiskunnalliset vaikutukset vaikutukset Tietoturvallisuus Arkistot Raportointi Dokumentointi Maatilan haavoittuvuusanalyysi - Kattava mutta karkea oman toiminnan riskien tunnistaminen yleisen kuvauksen pohjalta. Riskianalyysitaulukko - Havaintojen tarkempi kuvaus, miten riskit esiintyvät juuri meidän tilallamme? Toimenpiteiden ideointia. Yksityiskohtaisemmat riskienhallinnan välineet - Keskeisten riskien yksityiskohtaisempaa analysointia haavoittuvuusanalyysin ja tarpeiden mukaan. Toimenpiteet riskien pienentämiseksi

26

27 Taso Riskin suuruuden määrittäminen riskimatriisin avulla 1 Epätodennäköinen Seuraukset / Todennäköisyys Kuvaus Epätodennäköinen Vahinkotapahtuma on tiedossa ja tunnistettavissa. Tilanne voi epäsuotuisissa olosuhteissa toteutua. Toteutumista pidetään epätodennäköisenä. 1 Vähäiset Lyhyt sairausloma tai lääkärissä käynti Sisäinen "moka", ei laajoja toiminnallisia vaikutuksia Ympäristöhaitta päästökohteen välittömässä läheisyydessä Vähäiset kustannusvaikutukset 2 Haitalliset 3-30 pv sairausloma Lyhytaikainen toiminnan häiriö Ympäristöhaitta päästökohteen lähialueilla Kohtalaiset kustannusvaikutukset Vähäiset Haitalliset Vakavat 3 Vakavat Pysyvä invaliditeetti, kuolema Pitkäaikainen toiminnan häiriö Merkittävä ja laaja ympäristön pilaantuminen Suuret kustannusvaikutukset 1 Merkityksetön 2 Vähäinen 3 Kohtalainen Mahdollinen 2 Vähäinen 3 Kohtalainen 4 Merkittävä 2 Mahdollinen Todennäköinen 3 Kohtalainen 4 Merkittävä 5 Sietämätön Vahinkotapahtuma on tiedossa ja todettu joskus tapahtuneen tai on melkein tapahtunut itsellä tai muilla. Vahinkoseuraamus voi toteutua myös arvioitavan riskin kohdalla. 3 Todennäköinen Vahinkotapahtuman esiintyminen tai toteutuminen on yleisesti tunnettua ja siitä on useita omakohtaisia kokemuksia. Arvioitavan riskin kohdalla on todennäköistä että haitallisia seurauksia esiintyy.

28 Havaintoja Maaturva-hankkeen riskien arvioinneista Viljelijöiden valmiudet tunnistaa oman tilansa toimintoihin liittyviä riskejä vaihtelevat: Toiset kuvaavat riskejään hyvin analyyttisesti ja pystyvät arvioimaan helposti riskien suuruuksia ja riskin toteutumisen vaikutuksia eri asioiden suhteen. Osa ei tunnista tai ilmaise riskejä lainkaan, edes useaan kertaan kysyttäessä Kyselyssä havaittiin viitteitä myös riskien aliarvioinnista (esim. paloriskien suhteen).

29 Ympäristöriskien tunnistaminen Maatila-RH 1. Esimerkkikartta kuvitteellisesta maatilasta - havainnollistetaan "kaikki mahdolliset" ympäristöriskit 2. Opaskirjanen riskien tunnistamiseen omalta tilalta 3. Riskit merkitään tilan tilakarttaan 4. Yksityiskohtaiset selitykset riskianalyysilomakkeelle Lantalat: valumavedet, ylivuoto, haju, likaantuminen Öljysäiliöt, öljypäästöjä Lannoitteet: valumat, tulipalo Lämpökattilat: hiukkaspäästöt Muovijäte Panospuhdistamo: maito, päästö maaperään Säilörehun puristenesteet

30 Maatilan riskienhallinnan vuosikello

31 LOPUKSI Riskienhallinta on tilan tapa toimia. Se kulkee rinnalla läpi kaiken tekemisen, kaikkien töiden ja toimintojen, läpi erilaisten prosessien. Kaikkeen tekemiseen liittyy riskien hallintaa - hyvää tai huonoa - huomaammepa me sitä tai emme. Erilaisia selvityksiä, riskianalyysejä ja korjaavia toimenpiteitä tehdään jatkuvasti. Onko kokonaiskuva kuitenkaan selvillä? Onko toiminnassa kehittävä vai korjaava ote? Tahtotila on tärkeämpi kuin yksikään menetelmä. Minkä vuoksi riskienhallinta on teidän tilallanne tärkeää? Tämä esitys on saatavana Maaturva-hankkeen kotisivuilta osoitteesta

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola Viljatilan johtaminen Timo Jaakkola 8.4.2010 Maatilayrityksen toiminnan suunnittelu Toimintaympäristön analysointi Yrittäjäperheen tavoitteet Vaihtoehtojen kartoittaminen ja vertailu Näkemys tulevista

Lisätiedot

Haavoittuvuusanalyysi

Haavoittuvuusanalyysi Haavoittuvuusanalyysi VTT Automaatio Turun kauppakorkeakoulu Työterveyslaitos Tampereen teknillinen korkeakoulu Copyright 1999 PK-RH -hanke. Työvälinesarjan ovat pääosin rahoittaneet Euroopan sosiaalirahasto

Lisätiedot

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin Messukeskus 14.11.2013 Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Kerttuli Harjanne 15.11.2013 1 Esityksen sisältö Miksi riskien arviointia Miten riskien arviointia

Lisätiedot

Henkilöstö - riski ja voimavara Onko hallittavissa?

Henkilöstö - riski ja voimavara Onko hallittavissa? Tapiolan tehtävänä on tuottaa asiakkailleen etuja sekä Tapiolan näkemys yritystoiminnan riskialueista kestäviä hyvinvoinnin ja menestyksen ratkaisuja. Yksilö Työyhteisö Kansainvälisyys Liiketoiminnan muutokset

Lisätiedot

T Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04

T Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 Ilkka Kouri Henkilöstöturvallisuus 25.2.2004: Osaaminen ja avainhenkilöt Rekrytoinnin tarkistuslista... lähde:www.pk-rh.com Onko uuden työntekijän

Lisätiedot

Prioriteetti I, II tai III. Vastuuhenkilö: Menettely: Aikataulu:

Prioriteetti I, II tai III. Vastuuhenkilö: Menettely: Aikataulu: Riskien hallinnan arviointiohjelma kuntakonserniin kuuluvissa yhteisöissä 2012 2014 (pohjaehdotus) Määritellään kunkin osa-alueen prioriteetti olennaisuuden ja lisäarvon perusteella: Prioriteetti I: määritellään

Lisätiedot

Riskienarvioinnin perusteet ja tavoitteet

Riskienarvioinnin perusteet ja tavoitteet Riskienarvioinnin perusteet ja tavoitteet Jukka Tamminen Yli-ins., DI TSP-Safetymedia Oy 1 Työsuojelun valvonnan vaikuttamisen kohteet TAUSTATEKIJÄT SEURAAMUKSET TYÖTURVALLISUUDEN HALLINTA Organisaatio

Lisätiedot

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus)

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus) Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen 2012 2014 (pohjaehdotus) Arviointilomakkeiden tarkoitus Kunkin vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan

Lisätiedot

mihin (priorisoituihin) asiakokonaisuuksiin liittyviä riskejä (ml. toimintatapojen heikkoudet) ja mahdollisuuksia arvioidaan

mihin (priorisoituihin) asiakokonaisuuksiin liittyviä riskejä (ml. toimintatapojen heikkoudet) ja mahdollisuuksia arvioidaan Hankasalmen kunnan riskien hallinnan arviointiohjelma 2012 2014 (pohjaehdotus) Arviointiohjelmaan kunnan johtoryhmä määrittelee mihin (priorisoituihin) asiakokonaisuuksiin liittyviä riskejä (ml. toimintatapojen

Lisätiedot

Liiketoiminta vs. turvallisuuskulttuurin kehittäminen vs. valvonta Helsingin seudun kauppakamarin yritysturvallisuusvaliokunta varapuheenjohtaja

Liiketoiminta vs. turvallisuuskulttuurin kehittäminen vs. valvonta Helsingin seudun kauppakamarin yritysturvallisuusvaliokunta varapuheenjohtaja Liiketoiminta vs. turvallisuuskulttuurin kehittäminen vs. valvonta Helsingin seudun kauppakamarin yritysturvallisuusvaliokunta varapuheenjohtaja Petri Käyhkö Tervetuloa? kauppa on auki kaupassa on turvallista

Lisätiedot

Työn vaarojen selvittämisen ja riskien arvioinnin periaatteet

Työn vaarojen selvittämisen ja riskien arvioinnin periaatteet Työn vaarojen selvittämisen ja riskien arvioinnin periaatteet Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK Paivi.rauramo@ttk.fi 1 Turvallisuusjohtamisen perusmalli EU:ssa Vaarojen ja haittojen

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

MTK ja jäsenyritykset kehityksessä mukana

MTK ja jäsenyritykset kehityksessä mukana MTK ja jäsenyritykset kehityksessä mukana Perttu Pyykkönen Itä-Suomen MTK-Liittojen puheenjohtajien ja sihteerien neuvottelupäivä 1.2.2017 Investointiosuus koko maan investoinneista (ilman asuinrakennuksia

Lisätiedot

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia OAMK / Luova 4.5. ja 11.5. Sisäinen auditointi osa Oamkin ympäristöohjelmatyötä Sisältö 1. päivä Johdanto Auditoinnin tavoitteet Ympäristöstandardin (ISO 14001) pääkohdat Alustava ympäristökatselmus Auditoinnin

Lisätiedot

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Maine tulee nostaa hallituksen ja johdon agendalle Hallituksen ja johdon tärkein tehtävä on yrityksen

Lisätiedot

RISKIEN HALLINTA. Timo Malin VAMK

RISKIEN HALLINTA. Timo Malin VAMK RISKIEN HALLINTA Timo Malin VAMK 1 Sisällys 1. MITÄ RISKIEN HALLINTA ON?... 3 2. MILLAINEN ON RISKIEN HALLINTA PROSESSI?... 3 3. MITEN RISKEJÄ VOIDAAN TUNNISTAA?... 3 4. MITEN RISKIEN MERKITYSTÄ VOIDAAN

Lisätiedot

Yritysturvallisuuden seminaari, T-110.5690. Esitys 1(2) 21.9.2005 Esko Kaleva

Yritysturvallisuuden seminaari, T-110.5690. Esitys 1(2) 21.9.2005 Esko Kaleva Yritysturvallisuuden, T-110.5690 Esitys 1(2) 21.9.2005 Esko Kaleva Kirjan tiedot Turvallisuusjohtaminen Pertti Kerko ISBN 952-451-0413 PS-kustannus Aavaranta-sarja no. 49, v.2001 Sivuja 368 Hinta ~50 eur

Lisätiedot

Virtuaalinen karjan hyvinvoinnin valvonta Raportointikauden

Virtuaalinen karjan hyvinvoinnin valvonta Raportointikauden Sivu 1 (7) Kyseessä on projektin väliraportti jaksorahoitusraportti loppuraportti PROJEKTIN TUNNISTETIEDOT Projektin nimi Lyhenne Virtuaalinen karjan hyvinvoinnin valvonta Diaarinumero Päätösnumero Raportointikauden

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen NCC:ssä Henkilöstöjohtaja Kristiina Kero. NCC Rakennus Oy Kristiina Kero

Osaamisen johtaminen NCC:ssä Henkilöstöjohtaja Kristiina Kero. NCC Rakennus Oy Kristiina Kero Osaamisen johtaminen NCC:ssä Henkilöstöjohtaja 28.1.2011 1 NCC-konserni Kotimarkkina-aluetta ovat Pohjoismaat. Toimintaa on myös Saksassa, Baltiassa ja Pietarissa. NCC-konserni Liikevaihto 4,9 Mrd Henkilöstö

Lisätiedot

SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi...

SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... RHK Ohje riskienhallinnasta 2 SISÄLTÖ 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... 5 RH Ohje riskienhallinnasta

Lisätiedot

Työturvallisuus osaksi ammattitaitoa ja työyhteisön toimintaa

Työturvallisuus osaksi ammattitaitoa ja työyhteisön toimintaa Työturvallisuus osaksi ammattitaitoa ja työyhteisön toimintaa YTM, HTL Pasi Valtee Syvätutkimus Oy Syvätutkimus Oy Pyhäjärvenkatu 6, 33200 Tampere P. 03-2127855, 040-5583910 E-mail: syvatutkimus@yritys.soon.fi

Lisätiedot

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Vastausten ja tulosten luotettavuus Vastaukset 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Kansainväliset IT:n hallinnan hyvät käytännöt. Luotettavuusnäkökohdat Kokemukset ja soveltamisesimerkit

Lisätiedot

Raitiotieallianssin riskienhallintamenettelyt

Raitiotieallianssin riskienhallintamenettelyt Riskienhallintamenettelyt 1 (7) Raitiotieallianssin riskienhallintamenettelyt Riskienhallintamenettelyt 2 (7) SISÄLTÖ 1 PERIAATTEET JA TAVOITTEET... 3 2 ORGANISOINTI JA VASTUUT... 4 3 RISKIENHALLINTAPROSESSI...

Lisätiedot

JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ. KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15

JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ. KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15 1 JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15 Long-range planning does not deal with the future decisions, but with

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

SEURAUKSET. - henkilökunnan / asiakkaan vammautuminen / menehtyminen. - voinnin huonontuminen - väkivaltaisuus - itsetuhoisuus

SEURAUKSET. - henkilökunnan / asiakkaan vammautuminen / menehtyminen. - voinnin huonontuminen - väkivaltaisuus - itsetuhoisuus LIITE 1. RISKIEN ARVIOINTI kotiin annettavissa palveluissa RISKI (mielenterveysasiakkailla) Fyysinen väkivalta - lääkitys ei toteudu - päihteet - henkilökunnan / asiakkaan vammautuminen / - psyykkisen

Lisätiedot

TIEKULJETUSTEN TOIMINTAVARMUUS

TIEKULJETUSTEN TOIMINTAVARMUUS TIEKULJETUSTEN TOIMINTAVARMUUS Käytännönläheinen ja helppokäyttöinen riskienhallinnan työkalu kuljetusyritysten käyttöön veloituksetta RISKIENHALLINTA Se on sitä, että asiat harkitaan etukäteen ja kuvitellaan

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

Harjoitust. Harjoitusten sisältö

Harjoitust. Harjoitusten sisältö Harjoitust yö Harjoitusten sisältö Investoinnin kannattavuus Vapaat rahavirrat ja tuottovaade Tilinpäätösanalyysi SWOT-analyysi Yrityksen tulevaisuus Investoinnin kannattavuus Tilinpäätösanalyysi

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan arviointikehikko

Sisäisen valvonnan arviointikehikko Sisäisen valvonnan arviointikehikko 9.2.2015 Sisäinen valvonta Miksi ja mitä on tehty? Kuntalain sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan säännökset uudistuivat 1.1.2014 alkaen. Kuntalain uudistuneet säännökset

Lisätiedot

Muutosjohtaminen Kiekuhankkeessa

Muutosjohtaminen Kiekuhankkeessa Muutosjohtaminen Kiekuhankkeessa Seija Friman Kieku-info 5.11.2012 Tilaisuus, Esittäjä Muutosjohtamisen kokonaisuus mistä muutosjohtamisessa on kyse? Muutosjohtamisen suunnittelu ja organisointi Miten

Lisätiedot

Haipro - WPro Riskien arvioinnin työkalu Miia Puukka

Haipro - WPro Riskien arvioinnin työkalu Miia Puukka Haipro - WPro Riskien arvioinnin työkalu 26.9.2016 Miia Puukka Ohjelma (kesto n. 1,5h) Riskien arvioinnista lyhyesti Riskien arviointityökalu step-by-step Riskin arvioinnista lyhyesti Miia Puukka Yleistä

Lisätiedot

ALUEELLISET VERKOSTOPÄIVÄT 2016 Uusimaa

ALUEELLISET VERKOSTOPÄIVÄT 2016 Uusimaa ALUEELLISET VERKOSTOPÄIVÄT 2016 Uusimaa Luomutuotanto Markus Eerola Hyvinkää Maataloustuotannon nykytila ja haasteet Kokonaispääoman tuottoprosentti 2011 Arto Latukka MTT 12 10 Suomen maatalouden kannattavuus

Lisätiedot

Liiketoiminnan johtaminen

Liiketoiminnan johtaminen MaitoManageri johtaminen ja johtajuus-kysely Liiketoiminnan johtaminen 1. Osaan määrittää yrityksellemme tulevaisuuden vision (tavoitetilan) 2. Viestin siten, että kaikki tilalla työskentelevät ovat tietoisia

Lisätiedot

Turvallisuustutkimus 2014

Turvallisuustutkimus 2014 Crnet Oy, Helsingin Pelastuskoulu ja Tuula Pohjola Consulting Oy toteuttivat yrityksille suunnatun turvallisuuskulttuuritutkimuksen tammi-helmikuussa 2014. Tutkimuksessa oli mukana useita eri toimialoja,

Lisätiedot

Yrittämisen riskit. Sähköurakoitsijapäivät 18.-20.4.2012, Hyvinkää Kari Björklöv, Fennia

Yrittämisen riskit. Sähköurakoitsijapäivät 18.-20.4.2012, Hyvinkää Kari Björklöv, Fennia Yrittämisen riskit Sähköurakoitsijapäivät 18.-20.4.2012, Hyvinkää Kari Björklöv, Fennia Vältetty riski parempi kuin korvattu riski! - raha ei korvaa kaikkea esim. ihmishenkeä Maine on yrityksen arvokkain

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Cross-Border Citizen Scientists (CBCS)

Cross-Border Citizen Scientists (CBCS) Businessteeman yrittäjyyspaja 2013 CrossBorder Citizen Scientists (CBCS) TERVETULOA! Elena Ruskovaara LUT 1 Yrityspajan ohjelmaa ja teemoja Suunnitellaan pienryhmissä kuvitteellinen rajan pinnassa toimiva

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työhyvinvoinnin turvaamisen roolit Työhyvinvointi kaikkien asia Teemajohtaja Rauno Pääkkönen rauno.paakkonen@ttl.fi 2.2.2013 Esittäjän nimi 2 Sisältö työhyvinvointi on kaikkien asia

Lisätiedot

Valitun kasvin tuottamisteknologia. Viljojen kasvatus moduli. Valitun kasvin tuottamisteknologia - opintopiste (op): 18

Valitun kasvin tuottamisteknologia. Viljojen kasvatus moduli. Valitun kasvin tuottamisteknologia - opintopiste (op): 18 Valitun kasvin tuottamisteknologia Viljojen kasvatus moduli Valitun kasvin tuottamisteknologia - opintopiste (op): 18 1. Kasvituotannon perusteet ja ravinteet 2 op 2. Viljojen kasvatus 4 op 3. 4 op 4.

Lisätiedot

Museotyö muutoksessa!

Museotyö muutoksessa! Museotyö muutoksessa! Kohti vaikuttavampaa museotoimintaa Carina Jaatinen, Museovirasto Tampere 27.5.2015 Virittelyä ja herättelyä! Mitä on tulevaisuuden museotoiminta? Miksi sitä tehdään? Ketä se palvelee?

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012-2015 Arto Teronen Kuntahanke 2012-2015, visio ja ydinviestit Työsuojelun yhteistoiminnan toteutuminen Ajantasainen työsuojelun toimintaohjelma

Lisätiedot

VESIHUOLLON TALOUS OSANA VARAUTUMISTA

VESIHUOLLON TALOUS OSANA VARAUTUMISTA VESIHUOLLON TALOUS OSANA VARAUTUMISTA Suomen Vesi-isännöinti Luennoitsija: Simo Heininen Materiaalin tuottaja: Marianne Siurua Miten vesihuoltolaitos yhdistää teknisen ja taloudellisen riskienhallinnan?

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum Giganteum 1/11 Giganteum 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Leppiaho Mika Osoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Lisätiedot

Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008

Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008 Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008 Toteuttajat: Tutkijat Aino Salimäki & Tina Sweins Tutkimusassistentit Jouko Heiskanen & Antti Salimäki Ohjaajat: Professorit Matti Vartiainen & Tomi Laamanen

Lisätiedot

Oma Yritys-Suomi. Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016

Oma Yritys-Suomi. Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016 Oma Yritys-Suomi Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016 Oma Yritys-Suomi -työtila Käyttäjien profiilitietojen (toimiala, paikkakunta, kiinnostuksen kohteet) mukaan rakentuva sähköinen työtila,

Lisätiedot

Aikaisemmat toimenpiteet. Riskitaso (1-5)

Aikaisemmat toimenpiteet. Riskitaso (1-5) 1 VAAROJEN TUNNISTAMINEN Työpaikka: Päiväys: Arvioinnin kohde: Tekijät: FYSIKAALISET VAARATEKIJÄT (F) Melu Jatkuva melu Iskumelu Häiritsevä ääniympäristö Lämpötila ja ilmanvaihto Työpaikan lämpötila Yleisilmanvaihto

Lisätiedot

Uusi toimintamalli henkilöturvallisuuden parantamiseen räjähdysvaarallisissa työympäristöissä. Tuija Luoma, VTT

Uusi toimintamalli henkilöturvallisuuden parantamiseen räjähdysvaarallisissa työympäristöissä. Tuija Luoma, VTT Uusi toimintamalli henkilöturvallisuuden parantamiseen räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Tuija Luoma, VTT RÄJÄHDYSVAARALLISEN TYÖYMPÄRISTÖN HENKILÖTURVALLISUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Tekijät määritetty

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Tuotantotalous päivittäisessä arjen johtamisessa. Heta Jauhiainen, talousasiantuntija Lauri Tölli, talousasiantuntija ProAgria Oulu

Tuotantotalous päivittäisessä arjen johtamisessa. Heta Jauhiainen, talousasiantuntija Lauri Tölli, talousasiantuntija ProAgria Oulu Tuotantotalous päivittäisessä arjen johtamisessa Heta Jauhiainen, talousasiantuntija Lauri Tölli, talousasiantuntija ProAgria Oulu Usein Lainaa nyt 2 krt liikevaihto Tulikin tehtyä tuo robopihatto x120x2x365

Lisätiedot

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Esityksen sisältö Keskeiset käsitteet Mittaamisen tila kuntien teknisessä toimessa Näkökulmia

Lisätiedot

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (9) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA... 3 2 TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA... 4 3 TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 4 TURVALLISUUSSELVITYKSEN RAKENNE... 6 5

Lisätiedot

RISKIN TODENNÄKÖISYYS Sanallinen kuvaus

RISKIN TODENNÄKÖISYYS Sanallinen kuvaus RISKIN TODENNÄKÖISYYS Sanallinen kuvaus 1 Erittäin epätodennäköinen Riski voi toteutua kaivoksen elinkaa 2 Epätodennäköinen Riski voi toteutua seuraavien vuosik 3 Mahdollinen Riski voi toteutua seuraavien

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä TIETOTILINPÄÄTÖS Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä 20.5.2014 TSV:n tsto/ylitarkastaja Arto Ylipartanen 2 LUENNON AIHEET 1.

Lisätiedot

Strategiamalli ja strategiaprosessi valtuuston näkökulmasta

Strategiamalli ja strategiaprosessi valtuuston näkökulmasta Strategiamalli ja strategiaprosessi valtuuston näkökulmasta Valtuuston strategiaseminaari, Hotelli Korpilampi Strategiajohtaja Jorma Valve Espoo-tarinan asema Espoo-strategiasta käytetään nimitystä Espoo-tarina

Lisätiedot

Maatalouden vesiensuojelu edistäminen Johanna Ikävalko

Maatalouden vesiensuojelu edistäminen Johanna Ikävalko Maatalouden vesiensuojelu edistäminen Johanna Ikävalko ympäristöjohtaja MaSuttelua Maa- ja metsätaloustuottajainkeskusliitto MTK ry Leena Ala-Orvola, Markus Eerola, Johanna Ikävalko, Ilpo Markkola, Jaakko

Lisätiedot

Ilmoittautuminen ja aamukahvi, materiaalin jako Koulutusohjelman avaus Tavoitteet Osallistujat

Ilmoittautuminen ja aamukahvi, materiaalin jako Koulutusohjelman avaus Tavoitteet Osallistujat 13.3.2013 8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi, materiaalin jako 9.00 Koulutusohjelman avaus Tavoitteet Osallistujat 9.15 Projektipäällikön vaatimukset ja valmiudet tiimi motivointi & kuunteleminen viestintä

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: LuTK 06, Biologian laitos 9 00% 80% 60% % 6% 0% 0% % 0% 0% Nainen Mies

Lisätiedot

MaitoManageri-hanke: Mistä tässä on kyse? ProAgria Oulu ry

MaitoManageri-hanke: Mistä tässä on kyse? ProAgria Oulu ry MaitoManageri-hanke: Mistä tässä on kyse? ProAgria Oulu ry JA KESKEINEN KILPAILUKYKYÄ MaitoManageri parempaa maitotilan johtamista Ajattelun aihetta Mistä syntyvät erot tilojen välillä? Miksi toisilla

Lisätiedot

Osaamisen hallinta ja kehittäminen. Turvallinen Pirkanmaa

Osaamisen hallinta ja kehittäminen. Turvallinen Pirkanmaa Osaamisen hallinta ja kehittäminen tiedot kokemus kontaktit taidot henkinen ja fyysinen energia motivaatio henkilökohtaiset taidot arvot ja asenteet Yksilön osaaminen Lähde. Otala 2002 Osaaminen Tieto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus.

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Tredu Hyvinvointi 8.8.2014 Raili Hakala LaatuPeda-projekti Oppaan tarkoitus ja sisältö Turvallisen

Lisätiedot

Tilaajien rooli virtaustehokkuuden kehittämisessä

Tilaajien rooli virtaustehokkuuden kehittämisessä Tilaajien rooli virtaustehokkuuden kehittämisessä 15.11.2016 1 Mahdollisuus Valmistavan tuotannon tehokkuus on yli kolminkertaistunut rakentamiseen verrattuna Etumatka voidaan kuoroa tuomalla työmaalle

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Yrittäjien hyvinvointi, työkyky ja osallistuminen kuntoutukseen. Projektipäällikkö Kimmo Terävä, VTM 22.3.2012

Yrittäjien hyvinvointi, työkyky ja osallistuminen kuntoutukseen. Projektipäällikkö Kimmo Terävä, VTM 22.3.2012 Yrittäjien hyvinvointi, työkyky ja osallistuminen kuntoutukseen Projektipäällikkö Kimmo Terävä, VTM 22.3.2012 Pientyöpaikoilla uudistuminen (Punk) 2009-2012 1. Pientyöpaikkojen työkyvyn tukemisen ja työterveyshuoltoyhteistyön

Lisätiedot

Maatalousyrityksen kasvu ja kannattavuus

Maatalousyrityksen kasvu ja kannattavuus Maatalousyrityksen kasvu ja kannattavuus Timo Sipiläinen Helsingin yliopiston taloustieteen laitos Hollola, 28.4.2014 www.helsinki.fi/yliopisto 2.5.2014 1 Sisältö Kasvulla tavoitellaan kannattavuutta (maataloudessa

Lisätiedot

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA Oppiminen ja oppimisympäristöt 8.3.2004 Merja Eskola, Senior Executive Consultant, 16.3.2004 1 Talent Partners Oy Sisältö Liiketoimintastrategia Kilpailukyky

Lisätiedot

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Pilotoinnin perehdyttämispäivä 17.12.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen vastuualue Koulutuspolitiikan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

Kasvinviljelytilan investointien rahoitus ja riskienhallinta

Kasvinviljelytilan investointien rahoitus ja riskienhallinta Kasvinviljelytilan investointien rahoitus ja riskienhallinta Myllyvilja- ja mallasohraseminaari 30.1.2017, Lahti Janne Mäkikalli, maatalouspalvelupäällikkö, OP Kasvinviljelytilan investointien rahoitusmahdollisuudet

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot

SUOMEN VESIALAN KANSAINVÄLINEN STRATEGIA: Tiivistelmä

SUOMEN VESIALAN KANSAINVÄLINEN STRATEGIA: Tiivistelmä SUOMEN VESIALAN KANSAINVÄLINEN STRATEGIA: Tiivistelmä Luonnos 23.4.2008 Visio ja avainsanat Kansainvälinen vesialan strategia rakentuu seuraavalle pitkän aikavälin visiolle: Suomen vesialan toimijat ehkäisevät

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu Riitta Konkola 26.4.2016 Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö; omistajat Helsinki, Espoo, Vantaa,

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015 Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Loppuseminaari 12.4.2016 1 Hankkeen valvonnan tavoitteet Keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN Väestön elinmahdollisuudet Yhteiskunnan turvallisuus Valtion itsenäisyys Talouden ja infrastruktuurin

Lisätiedot

Pelastustoimen tilinpäätöshanke - havaintoja, ajatuksia

Pelastustoimen tilinpäätöshanke - havaintoja, ajatuksia Pelastustoimen tilinpäätöshanke - havaintoja, ajatuksia Pelastustoimen ajankohtaispäivät 29.8.2013/Turku Teija Mankkinen Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Miksi olemme olemassa? Suomessa on hyvä turvallisuuskulttuuri

Lisätiedot

Mitä turvallisuus on?

Mitä turvallisuus on? Mitä turvallisuus on? Väljästi määriteltynä, Turvallisuudella tarkoitetaan vaarojen ja uhkien poissaoloa, sekä psykologista kokemusta niiden poissaolosta. Turvallisuus on suhteellinen määre, sillä vaarojen,

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla 15.11.2016 1 Työsuojelu strategia 2020 (STM) Kolmikannassa laaditut työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset Tavoitetila - Ammattitautien määrä

Lisätiedot

Pilari 2 mukainen vakavaraisuuden kokonaisarvio

Pilari 2 mukainen vakavaraisuuden kokonaisarvio Pilari 2 mukainen vakavaraisuuden kokonaisarvio Tiedotustilaisuus 28.9.2006 Helena Tuhkanen Esityksen tavoitteet Esityksen tavoitteena on kertoa Pilari 2 prosesseista ja näiden välisen vuoropuhelun toteuttamisesta

Lisätiedot

Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj

Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj Kyberturvallisuus toiminta Valtio Kyberturvallisuuden poliittinen ohjaus kuuluu valtioneuvostolle,

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 66 0 8 6 6% 9% % 9% Nainen Mies Biologian

Lisätiedot

Häiriötilanteisiin varautuminen korkeakoulukentässä. Kari Wirman IT Valtakunnalliset IT-päivät Rovaniemi

Häiriötilanteisiin varautuminen korkeakoulukentässä. Kari Wirman IT Valtakunnalliset IT-päivät Rovaniemi Häiriötilanteisiin varautuminen korkeakoulukentässä Kari Wirman IT2012 - Valtakunnalliset IT-päivät 31.10.2012 Rovaniemi Jatkuvuudenhallinta Jatkuvuudenhallinnalla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä,

Lisätiedot

Tiedonkulku ja vuorovaikutus

Tiedonkulku ja vuorovaikutus Tiedonkulku ja vuorovaikutus Työkyky Työn kehittävyys 5 3,20 3,18 4 3,59 3,62 3 3,58 3,12 2 Esimiestyö 3,43 3,32 3,38 1 4,05 397 3,97 4,00 3,23 3,25 3,55 369 3,69 3,60 Ergonomia 3,37 Optimaalinen kuormitus

Lisätiedot

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen. Turvallisuusohje 1 (5) 1 Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite koskee niin Metsä

Lisätiedot

Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu. Esittelymateriaali

Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu. Esittelymateriaali Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu Esittelymateriaali Esityksen sisältö Viitta-työkalun tausta Miten työkalu on syntynyt? Viitta-työkalun tavoitteet ja hyödyt Itsearviointiprosessi

Lisätiedot

Menestyksen porkkanoita

Menestyksen porkkanoita Menestyksen porkkanoita Usko Uskallus Innostuminen Oma Yritys-messut Wanha Satama, Helsinki 20.3.2013 Miksi jotkut yritykset menestyvät?...ja toiset eivät? Olemassaolon oikeutus ; Mikä on/ olisi minun

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri

Pk-yritysbarometri 9.11.2012 1 9.11.2012 2 Pk-yritysbarometri Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä

Lisätiedot

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla 2 Johdanto Tämän hoitotyön toimintaohjelman tavoitteena on toimia suunnannäyttäjänä alueelliselle kehittämiselle ja yhteistyölle ennakoiden tulevia

Lisätiedot

Arviointi uuden luomisessa Näkökulma työntekijänä ja luottamushenkilönä

Arviointi uuden luomisessa Näkökulma työntekijänä ja luottamushenkilönä Arviointi uuden luomisessa Näkökulma työntekijänä ja luottamushenkilönä Laadun varmistus päätöksenteon pohjana 10.3.2015 Kuntatalo, B 3.8 Turun kaupunki Hyvinvointitoimiala Laatuasiantuntija, terveyspalvelujen

Lisätiedot

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK VisitFinland ensisijaisia tehtäviä: Suomen maabrändin luominen ja sitä

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos tukihenkilöstö Vastaajia Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 0 8 6 8% 6% % 8% Nainen Mies Biologian laitos, Muu henkilökunta,

Lisätiedot

(Suomen virallinen tilasto (SVT) 2010) 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % kyllä ei Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - julkinen sektori (34) Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - kuluttajat (35) Pääasialliset

Lisätiedot

STRATEGISEN HYVINVOINNIN JOHTAMINEN. Ossi Aura & Guy Ahonen

STRATEGISEN HYVINVOINNIN JOHTAMINEN. Ossi Aura & Guy Ahonen STRATEGISEN HYVINVOINNIN JOHTAMINEN Ossi Aura & Guy Ahonen Talentum Pro Helsinki 2016 Copyright 2016 Talentum Media ja kirjoittajat ISBN 978-952-14-2780-0 ISBN 978-952-14-2781-7 (sähkökirja) ISBN 978-952-14-2782-4

Lisätiedot

Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi

Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi MUUTOS = MAHDOLLISUUS JA HAASTE On etuoikeus olla toteuttamassa muutosta ja ottaa haaste vastaan.

Lisätiedot