Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 3/ (8) FinELib

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 3/2007 1 (8) FinELib 2.10.2007"

Transkriptio

1 Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 3/ (8) OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 3/2007 Aika klo Paikka Läsnä Esittelijä Kansalliskirjasto, Vallilan kiinteistö, Teollisuuskatu 23 A, 4. krs, huone B453 Mauri Ylä-Kotola, rehtori, Lapin yliopisto, puheenjohtaja Kristiina Hormia-Poutanen, kirjastoverkkopalveluiden johtaja, Kansalliskirjasto Hannele Hermunen, opetusneuvos, OPM Mirja Iivonen, ylikirjastonhoitaja, Tampereen yliopisto (Päivi Kytömäen varajäsen) Timo Luopajärvi, pääsihteeri, ARENE ry Marja Malminen, kirjastotoimenjohtaja, Lahden kaupunginkirjasto Pirkko Nuolijärvi, johtaja, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Hannele Niemi, vararehtori, Helsingin yliopisto (klo asti) Kaisa Sinikara, tieto- ja kirjastopalvelujohtaja, Helsingin yliopisto, klo alkaen (Hannele Niemen varajäsen) Riitta Lähdemäki, palvelupäällikkö, Tietoratkaisut VTT (Pirjo Sutelan varajäsen) Iris Tahvanainen, tietopalvelupäällikkö, EVTEK ammattikorkeakoulu Anu Anthoni, taloussihteeri, Kansalliskirjasto, sihteeri Arja Tuuliniemi, erikoissuunnittelija, Kansalliskirjasto Asiantuntijat Ari Rouvari, pääsuunnittelija, Kansalliskirjasto Kaisa Tamminen, taloussuunnittelija, Kansalliskirjasto (talousosion ajan) Poissa Barbro Wigell-Ryynänen, kirjastotoimentarkastaja, OPM Päivi Keränen, hallituksen puheenjohtaja, SAMOK/HAMOK Päivi Kytömäki, ylikirjastonhoitaja, Oulun yliopisto Pirjo Sutela, kehityspäällikkö, Tietoratkaisut, VTT Tapio Varis, professori, Tampereen yliopisto Esityslista 1 Kokouksen avaus Puheenjohtaja Mauri Ylä-Kotola avasi kokouksen klo Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen Ohjausryhmän kokouksessa 2/2007 sovittiin, että ohjausryhmän kokousten pöytäkirjat hyväksytään sähköpostimenettelynä. Ohjausryhmän jäseniltä on tullut toive, että käytäntö muutetaan siten, että edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksytään aina seuraavassa ohjausryhmän kokouksessa. Muutetaan pöytäkirjan hyväksymismenettely niin, että edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksytään seuraavassa kokouksessa. Uutta käytäntöä sovelletaan ensimmäisen kerran ohjausryhmän 3/2007 kokouksen pöytäkirjaan.

2 Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 3/ (8) Päätettiin toimia esityksen mukaisesti. 3 Katsaus kustannustoimialan muutoksiin ja tiedepolitiikan vaikutuksiin toimialan kannalta Kaupallisessa kansainvälisessä kustannustoiminnassa keskittyminen jatkuu. Viimeisimmät FinELib-konsortioon vaikuttavat yritysostot ovat CSA:n ProQuest-osto ja Wileyn Blackwell-osto. Ostojen myötä kilpailu markkinoilla vähenee, mikä merkinnee hintojen nousua. Kustannustoiminnan globalisoituminen näkyy sekä tuotannon että markkinoiden osittaisena siirtymisenä mm. Aasiaan. Kustantajat ovat pakotettuja miettimään uusia hinnoittelumalleja perinteisen painettujen lehtien tilauskantaan perustuvan hinnoittelun tilalle. Uusia tulonlähteitä etsitään myös muualta, mm. verkkomainonnasta. Open Accessiin kustantajat suhtautuvat kaksijakoisesti: toisaalta pyritään olemaan mukana tarjoamalla omia OA-malleja, mutta toisaalta vastustetaan jyrkästi. Korkeakoulutusta, sektoritutkimusta ja kuntia koskevat valtiovallan päätökset vaikuttavat FinELib-konsortion toimintaan. Rakenteellisessa kehittämisessä, kansainvälistymisessä, tutkimus- ja koulutusyhteistyössä (ml. yhteistyö elinkeinoelämän kanssa) sekä aikuis- ja täydennyskoulutuksessa tehtävien päätöksien osalta on mietittävä miten ne vaikuttavat keskitetyn e-aineistohankinnan kannalta. Edellyttääkö yliopistolain muutos muutoksia konsortion organisoinnissa? Onko odotettavissa eri organisaatioiden yhteisiä koulutusohjelmia, joilla käytetään lisensioituja aineistoja? Merkitseekö tutkimuslaitoskentän uudistaminen organisaatiomuutoksia? Mikä on sektoritutkimuksen neuvottelukunnan rooli? Mitä muutoksia nykyisiin lisenssisopimuksiin on neuvoteltava ja mikä vaikutus on kustannuksiin? Onko kansainvälistymisen yhteydessä odotettavissa yliopistojen laajentumista ulkomaille? Tarvitaanko kaupallisuuden käsitteen uudelleenmäärittelyä lisääntyvän yritysyhteistyön vuoksi? Merkitseekö lisääntyvä infrastruktuuriyhteistyö yhteisiä kirjastoja? Keskustellaan katsauksesta. Arja Tuuliniemi kertoi kustannustoimialan muutoksista. Kustantajien määrä markkinoilla vähenee ja yhdistyvät yritykset yhdenmukaistavat toimintojaan ja karsivat päällekkäisyyksiä. Tämä voi lehtipakettien osalta merkitä hintojen nousua. Kustannustoimialan siirtyminen elektroniseen julkaisemiseen asettaa pienet kustantajat haasteen eteen: lisäävätkö ne yhteistyötä muiden kustantajien kanssa, kehittävätkö omaa teknistä infrastruktuuriaan vai onko edessä yrityskauppa. Globalisaatio kustannustoimialalla näkyy mm. tuotannon (paino, digitointi) siirtämisenä alhaisempien tuotantokustannusten maihin. Aineistojen käyttö on myös kasvanut nopeasti maissa, joissa painettuja lehtiä on tilattu vähän. Käytön kasvu mm. Aasiassa on ollut nopeaa. Kustantajat kehittävät uusia hinnoittelumalleja, joissa aineiston hinta ei perustu enää painettujen tilausten arvoon ja joissa aineistojen käyttö on yhtenä merkittävänä hinnoittelutekijänä. Käyttötilastoista tulee entistä tärkeämpiä. Huolestuttava piirre FinELibin kannalta on se että joillakin aiemmin luotettavia tilastotietoja toimittaneilla kustantajilla on viime aikoina ollut vaikeuksia tilastojen toimittamisessa. Kustantajien ja kirjastojen yhteinen kansainvälinen hanke Project COUNTER toimii aktiivisesti ongelmien poistamiseksi. Vapaista verkkojulkaisuista (Open Access) keskustellaan aktiivisesti kansainvälisissä verkostoissa ja OA:lla on sekä puolustajia että vastustajia. Kustantajista osa on luonut omia Open Access malleja, osa on tuonut julki huolensa Open Accessia tukevien hankkeiden vaikutuksesta markkinoihin.

3 Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 3/ (8) Mirja Iivonen ja Kristiina Hormia-Poutanen kertoivat, että tutkimusta rahoittavat tahot haluavat edistää tutkimustulosten leviämistä tukemalla Open Access julkaisemista. FinELibin on tärkeää seurata rinnakkain kaupallista ja ei kaupallista kustannustoimintaa. Hannele Niemi piti myös seurantaa tärkeänä ja että hintojen kehittymisestä olisi hyvä saada tietoa. Hannele Hermunen kertoi, että opetusministeriön Open Access -työryhmä on antanut suosituksia, jotka lähtivät ministerin allekirjoituksella eri tahojen noudatettaviksi ja tilannetta seurataan. Arja Tuuliniemi totesi aikuis- ja täydennyskoulutukseen, avoimeen yliopistoon, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten rakenteelliseen kehittämiseen ja tilauskoulutukseen liittyvillä valtiovallan päätöksillä olevan vaikutuksia FinELib-konsortion toimintaan. Käytiin keskustelua päätösten mahdollisista vaikutuksista. Mauri Ylä-Kotola ei uskonut yliopistolain muutoksen suoranaisesti vaikuttavan FinELibin toimintaan. Todettiin, että täydennyskoulutus ei ole FinELibin aineistohankinnan piirissä. Elinikäisen oppimisen strategian kannalta täydennyskoulutuksen merkitys tulee jatkossa korostumaan. Arja Tuuliniemi kertoi, että täydennyskoulutuksen lisääminen aineistohankinnan piiriin on ongelmallista kurssien laajan kirjon vuoksi, joidenkin koulutusten ollessa hyvin lähellä kaupallista toimintaa. Mirja Iivonen kertoi, että avoimen yliopiston opiskelijoiden mukaantulo FinELibin aineistohankinnan piiriin on aiheuttanut sen, että yliopistoissa on mietittävä miten asia teknisesti järjestetään varsinkin lyhyiden opiskelujaksojen osalta. Mauri Ylä-Kotola totesi, että yhdistelmäkoulutukset tulevat lisääntymään ja aineistojen käyttö saattaa muodostua ongelmaksi liikkuvan opiskelijan kannalta. Koska tilauskoulutus on kaupallista toimintaa, on otettava uudelleen arvioitavaksi, onko kyseessä aineistoluovutus kolmannelle osapuolelle. Suomessa yritysten ja kansainvälisten järjestöjen odotetaan olevan tilauskoulutuksen käyttäjiä ja tämä voi mahdollisesti vaikuttaa ulkomaisten opiskelijoiden lukukausimaksuasiaan. Mauri Ylä-Kotola pohti tullaanko tutkimuksen kustannukset ottamaan huomioon opetuksessa, kun yliopistolain mukaisesti yliopisto-opetus perustuu tutkimukseen. Mirja Iivonen ja Hannele Niemi totesivat, että tilauskoulutukseen liittyvistä kirjastokustannuksista tulee olla tieto mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Timo Luopajärvi mainitsi lisääntyvän infrastruktuuriyhteistyön tuovan varmuudella yhteisiä kirjastoja. Pirkko Nuolijärvi mainitsi, että ehdotukset tutkimuslaitoskentän rakenteelliseksi uudistamiseksi on tehtävä ensi vuoden loppuun mennessä. Mauri Ylä-Kotolan mukaan Suomessa tarvitaan innovaatiojärjestelmäremonttia erillistutkimuslaitosten osalta, sillä jokainen laitos on kehittynyt hyvin itsenäisesti. Hannele Hermunen ja Kristiina Hormia-Poutanen korostivat, että kirjastosektorin pitää olla ennakoivasti aktiivinen. Laskelmien tulee olla tarkkoja. 4 Kustannustenjakomallin aineistot FinELib-konsortion hankkimista aineistoista jaetaan lisenssikustannukset konsortion sisäisen kustannustenjakomallin mukaan yhdeksässä aineistossa (ABI Inform, ACS, Blackwell, IEL, Academic Source Elite / Business Source Elite, Emerald, SpringerLink ja Wiley). Kustannustenjakomalli luotiin, koska haluttiin korjata painettujen lehtien tilauskantaan perustuvan hinnoittelun vääristymää. Kustannustenjakomallin parametreina ovat aineistojen käyttö (painokerroin 0.6) sekä organisaatioiden henkilökunnan (painokerroin 0.3) ja opiskelijoiden (painokerroin 0.1) määrät (FTE-luku). Kustannustenjakomallia on ollut luomassa työryhmä, jossa on ollut edustus kaikilta kirjastosektoreilta (lukuun ottamatta yleisiä kirjastoja joita malli ei koske). Kaikki sektorit ovat hyväksyneet mallin. Liitteenä kustannustenjakomallin periaatteet (Liite 1)

4 Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 3/ (8) Mallissa mukana olevissa aineistoissa on tapahtunut muutoksia hinnoittelussa ja tilastoinnissa, mikä aiheuttaa mallin aineistojen uudelleenarviointia. Mallin käytöstä on myös aineistoittain saatava riittävä hyöty (esim. riittävästi tilaajia), jotta mallista aiheutuva lisätyö on perusteltavissa. Uusissa aineistoissa pyritään ottamaan käyttöön uudet kustannustenjakoperiaatteet heti ensimmäisestä kaudesta lähtien. Sovelletaan konsortion sisäistä kustannustenjakomallia vuoden 2008 alusta lukien seuraaviin aineistoihin joiden sopimus päättyy vuonna 2007: ABI Inform, Blackwell, IEL. Muutetaan IEL:n malli noudattamaan samoja painokertoimia kuin muissakin aineistoissa: käyttö 60 %, FTE 40 %. Uusista neuvoteltavina olevista aineistoista sovelletaan kustannustenjakomallia Lippincott- ja Taylor&Francis-ainestoihin mikäli aineistoista päädytään sopimukseen ja aineistoista saadaan käyttötilastoja. Elsevier-aineistoon ei sovelleta toistaiseksi kustannustenjakomallia. Aineistoista joiden sopimus päättyy vuoden 2008 lopussa, sovelletaan mallia Emerald- ja Springer-aineistoissa. ACS:stä, Academic Source Elite / Business Source Elitestä ja Wiley/Blackwellistä tehdään päätös vuoden 2008 aikana. Päätettiin hyväksyä esitys esitellyssä muodossa. 5 Avoimen yliopiston ja avoimen ammattikorkeakoulun aineistohankinta Opetusministeriö on esittänyt Kansalliskirjaston vuoden 2008 talousarvioon määrärahalisäystä avoimen yliopiston aineistohankintaan euroa ja avoimen ammattikorkeakoulun aineistohankintaan euroa. Päätetään, miten aineistotuki jaetaan avoimen yliopiston organisaatioiden kesken. Konsortioryhmän kokouksessa todettiin, että tuki tulee kohdentaa suhteessa avoimen yliopiston opiskelijamääriin. AMKIT-konsortio päättää yleiskokouksessaan avoimen ammattikorkeakoulun rahoituksen jaosta. FinELibin hankkimat aineistot ovat käytössä avoimessa yliopistossa ja avoimessa ammattikorkeakoulussa vuoden 2008 alusta lukien. Kohdennetaan rahoitus suhteessa avoimen yliopiston opiskelijamääriin (FTE). (Liite 2) Arja Tuuliniemi kertoi että asiaa on valmistellut FinELib-palveluyksikkö yhdessä avoimen yliopiston työryhmän kanssa. Työryhmä päätyi liitteen 2 mukaisiin FTE-lukuihin. Asiaa on käsitelty myös konsortioryhmässä. Hannele Hermunen toivoi käsitteellisiä täsmennyksiä. OPM-tuesta ei enää pidä puhua, sillä OPM antaa kertasumman Kansalliskirjastolle, joka on edelleen vastuussa FinELibin rahojen kohdentamisesta ja toiminnasta. Hannele Niemi mainitsi, että koska rahaa ei korvamerkitä, on ohjausryhmän velvollisuus valvoa rahan käyttöä.

5 Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 3/ (8) Mauri Ylä-Kotolan mukaan asiasta on käyty keskustelua ja ohjausryhmän jäsenten näkemyksen mukaan varoja on Kansalliskirjastossa käytetty myös sellaisiin tarkoituksiin, jotka eivät ole olleet perusteltuja. Ylä-Kotola katsoi olevan perusteltua, että ohjausryhmä seuraa rahojen käyttöä Kansalliskirjaston päättäessä rahojen kohdentamisesta. Ohjausryhmä voi antaa suosituksia rahojen käytöstä, mutta Kansalliskirjasto johtosääntönsä mukaisesti jakaa rahat käyttötarkoituksen mukaisesti. Päätettiin hyväksyä määrärahan jako esityksen mukaisesti. 6 Kansalliskirjaston aineistotuen kohdentaminen vuodesta 2008 lähtien Opetusministeriön osoittama määräraha Kansalliskirjaston budjetissa yliopistojen aineistohankintaan on pysynyt samalla tasolla usean vuoden ajan lukuun ottamatta humanistisille ja yhteiskuntatieteellisille aineistoille myönnettyä hankerahoitusta vuosina Tuki kohdistuu aineistoihin, joita on alettu hankkia toiminnan alussa ja joita silloin oli tarjolla. Uusiin aineistohankintoihin tukea ei ole myönnetty. Monitieteisten aineistojen tuki on 70 % ja tieteenalakohtaisten aineistojen tuki 50 %. Vuodesta 2007 alkaen valtion talousarviossa Kansalliskirjastolle osoitetaan toimintamenomääräraha omalla momentilla. FinELib-rahoitusta ei ole erikseen korvamerkitty. Vuoteen 2006 asti opetusministeriön ja Helsingin yliopiston välisessä tulossopimuksessa oli Kansalliskirjaston rahoituksesta tältä osin määritelty: sis. elektroninen kirjasto 3M Aineistotarjonta on kasvanut merkittävästi kymmenessä vuodessa. Perusaineistoselvitys nosti esiin aineistoja, joita pidetään tärkeinä, mutta joille ei kohdistu aineistotukea. Prosenttimääräinen tuen tarkka budjetointi on mahdotonta valuuttakurssivaihteluiden ja vuosittaisten hinnankorotusten vuoksi. Rahoitusmallin muuttamiseen kohdistuu paineita ja nyt on hyvä ajankohta alkaa valmistella keskitetyn rahoituksen uudelleenkohdentamisesta. Muutoksen valmistelu on tehtävä huolella ja varattava siihen aikaa. Jakoperiaatteiden tulee olla oikeudenmukaisia eri yliopistojen näkökulmasta. Uudistuksen yhteydessä on mahdollista miettiä tuen uudenlaisia jakomahdollisuuksia. Tuki voidaan kohdentaa esim. aineistoittain (mm. tieteenaloittain, perusaineistot) tai yliopistoittain (mm. FTE). Ammattikorkeakoulut jakavat tuen vuosittain. AMKIT konsortio päättää yleiskokouksessaan miten vuoden 2008 tuki jaetaan. Vuonna 2008 on käytettävissä yliopistojen aineistohankintaan tukea 2,4 milj. euroa. Kohdennetaan Kansalliskirjaston yliopistoille vuodelle 2008 myöntämä tuki saman määräisenä (EUR) ja samoihin aineistoihin kuin vuonna 2007 lukuun ottamatta kolmea aineistoa joiden osalta tuen tasoa vähennetään (80 % > 70 %, 70 % > 50 %). (Liite 3). Vuonna 2007 aineistoihin oli käytettävissä jonkin verran myös edellisiltä vuosilta siirtynyttä tukea mitä ei vuonna 2008 enää ole (Liite 3b). Monivuotisissa sopimuksissa, joiden sopimuskausi jatkuu vuonna 2009, tuki säilyy samalla tasolla kuin vuonna Keskustellaan vuoden 2009 aineistotuen jakoperiaatteista. Käynnistetään valmistelu keskitetyn rahoituksen uudelleenkohdentamiseksi. Nimetään uudistusta valmistelemaan työryhmä, jonka tehtävänä on tehdä esitys rahoituksenjakomallin periaatteiden uudistamisesta vuoden 2009 alusta lukien. Esitys tulee tehdä mennessä. Työryhmän esityksen pohjalta FinELibin palveluyksikkö tekee tarvittavat laskelmat yliopistoittain/aineistoittain. Arja Tuuliniemi kertoi, että aineistojen jakoperiaatteisiin esitetään vuodelle 2008 kohtalaisen pientä muutosta, jossa neljältä aineistolta poistetaan tuki ja siirretään Elsevierille.

6 Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 3/ (8) Muutosesitys perustuu FinELibin perusaineistotyöryhmän työskentelyyn. Vuodesta 2009 lähtien esitetään suurempaa muutosta ja tätä varten yliopistokirjastojen neuvosto on nimennyt työryhmän. Mirja Iivonen kertoi tähänastisen tuen jakoperiaatteen pohjautuvan historialliseen käytäntöön, jonka muuttamiseen ei aiemmin ole ollut välinettä. Perusaineistoselvityksen myötä mm. Elsevierin merkitys nousi esiin. Hannele Niemi piti perusaineistotyöryhmän selvitystä erittäin hyvänä. Käytettävissä olevan 2,4 milj. aineistomäärärahan on ajateltu olevan korvamerkittyä rahaa, mutta näin ei ole. Edellisen vuoden siirtyvä erä ei palautunut FinELibin käyttöön. Ohjausryhmän tulisi käydä periaatekeskustelu onko mahdollista valvoa rahan oikeudenmukaista kohdentamista. Hannele Hermunen halusi korostaa, että kyse ei ole opetusministeriön tuesta vaan kansalliskirjastolle osoitetusta määrärahasta. Vuoden 2007 budjetista lähtien Kansalliskirjaston momentilla ei ole erikseen korvamerkittyä FinELib-rahaa. Vuoteen 2006 asti rahoitus oli 3 milj.. Puheenjohtaja Mauri Ylä-Kotola katsoi että asian luonteen ja sen herättämän keskustelun vuoksi on perusteltua kutsua Kansalliskirjaston ylikirjastonhoitaja Kai Ekholm seuraavaan ohjausryhmän kokoukseen kuultavaksi. Ohjausryhmä pyytää selvitystä vuoden 2006 korvamerkityn siirtomäärärahan käytöstä ylikirjastonhoitajalta. Ylikirjastonhoitaja kutsutaan kuultavaksi seuraavaan FinELibohjausryhmän kokoukseen. 7 FinELib-konsortion toimintaan liittyviä ajankohtaisia asioita 7.1 FinELib-konsortion jäsenorganisaatioiden yhdistymiset/tiivistynyt yhteistyö Konsortion jäsenorganisaatioissa on lähivuosina tapahtumassa uudelleenorganisoitumista, jolloin syntyy organisaatioiden yhteenliittymiä ja uusia yhteistyömuotoja. FinELibkonsortio on valinnut rakenteellisen kehittämisen pilottihankkeiksi Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulun, Metropolian (Stadia ja Evtek) ja Itä- Suomen yliopiston (Joensuu-Kuopio), joiden avulla kartoitetaan muutosten vaikutuksia aineistolisensseihin ja konsortion toimintaan. Pilottihankkeiden kirjastonjohtajien kanssa on keskusteltu heinä-elokuussa ja keskustelujen perusteella on kartoitettu muutosten aikatauluja ja yhdistyvien organisaatioiden lisensiointiin liittyviä kysymyksiä. Arja Tuuliniemi kertoi uuden Metropolian näyttävän aineistohankinnan osalta selkeältä. Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulun osalta on vielä epäselviä asioita mm. aikataulun ja kirjastojen hallinnoinnin osalta, duaalimalli säilynee. Uusien koulutusohjelmien vaikutusta aineistohankintaan pitää vielä tutkia. Itä-Suomen yliopiston osalta kyseessä on fuusio joka toteutuu mahdollisesti v Innovaatioyliopiston yhteinen kirjastotyöryhmä on perustettu syyskuussa, työryhmän tehtävänä on kartoittaa käytettävät ja hankittavat sähköiset aineistot. Keskusteluissa on noussut esiin toivomuksia hinta-arvioista eri vaihtoehdoille, mutta tämä ei ole resurssit huomioon ottaen mahdollista, sillä se merkitsisi kaksinkertaista neuvottelua kustantajan kanssa. Ari Rouvarin mukaan kirjastoteknologiassa tapahtuvat muutokset vaativat jonkin verran rahaa ja henkilötyötä, muutoin ne eivät ole ongelma. Ongelmallista kirjastoteknologian näkökulmasta on kahden erilaisen asiakaskunnan yhteenliittymä. Opiskelijalle voi tulla käyttöliittymän osalta ongelmia yhden kirjaston palvellessa kahta organisaatiota.

7 Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 3/ (8) Ongelmaa ei synny kahden korkeakoulun yhdistyessä jos aineistot hankitaan koko organisaatiolle. Timo Luopajärven näkemyksen mukaan tämän ei pitäisi olla ongelma, sillä opiskelija tietää mistä saa tutkintonsa. Hannele Niemi katsoi että opiskelijan ei pitäisi tarvita tietää organisaatiotyyppiä käyttäessään kirjastopalveluita. Opiskelijalle joustavaan käyttöön tulee pyrkiä. Arja Tuuliniemi halusi nostaa vielä esiin Helsingin yliopiston ja Hankenin tiivistyneen yhteistyön, sekä Turun kirjastojen yhteistyön. Helsingin yliopiston ja Hankenin yhteistyöstä Hannele Niemi kertoi että tutkimuksen ja opetuksen yhdistämiseksi on perustettu yhteistyöryhmä. Mirja Iivonen kertoi että Tampereen yliopistossa lisensioidaan aineistoittain koko yliopistolle eikä se tuota ongelmia. Mauri Ylä-Kotola piti mahdollisena että Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulun yhdistymisessä kaikki aineistot lisensioidaan molemmille korkeakouluille. Todettiin että tiedon ovet tulee pitää auki eikä sitoa tiettyjä aineistoja tietyille ryhmille. Kristiina Hormia-Poutanen korosti aineistohankinnan henkilöresurssien rajallisuutta ja sen merkitystä hankintoihin. Kuitenkin tutkimusta tukevien perusaineistojen saatavuus on taattava. Arja Tuuliniemi kertoi että kansainvälisiä kokemuksia vastaavissa yhdistymisissä hyödynnetään. 7.2 FinELibin aineistoneuvottelut vuodelle 2008 FinELibin aineistoneuvotteluissa vuodelle 2008 on mukana 14 uutta aineistoa ja yli 30 uusittavaa aineistosopimusta. Kustantajien kanssa neuvotellaan myös yhdistymisten vaikutuksista sopimuksiin. (Liite 4) 7.3 Nellin ajankohtaisia asioita 8 Tiedotusasiat Ari Rouvari kertoi Nelli-portaalin kehitystyön ajankohtaisista asioista (Virtuaali-Manda, E- oppimisympäristö, Web 2.0-palvelut). Tämän kesän aikana on hankittu uusi palvelin, jossa toimivat Nelli-portaali, Armas- ja Linnea-kirjastojärjestelmät. Laskentakapasiteetti on riittävä ja käyttö on kaksinkertaistunut tänä syksynä. Tässä kuussa ylittyy miljoonan haun raja. Laskentatehoa on varaa nostaa vielä 50 % nykyisestä. Yleisten kirjastojen yhteisluettelo on tehty virtuaalisesti Nelliportaalin monihakumenetelmällä. E-oppimisympäristöt Kirjasto 2.0-palvelu on valmiina sisältäen oheisaineistot. Pilotointia testataan toistaiseksi Turun yliopiston ja Stadian kanssa. Taideteollinen korkeakoulu on myös osoittanut kiinnostusta. Helsingin yliopiston opetusteknologiakeskuksessa pohditaan miten asiaa tullaan markkinoimaan opettajille. Web 2.0 palvelut on otettu käyttöön asiakkaalle Nellissä eli asiakas voi siirtää minkä tahansa tietokantaryppään omalle selaimelleen. Lähes kaikki yliopistot ja ammattikorkeakoulut halusivat ottaa palvelun käyttöön. Kristiina Hormia-Poutanen halusi korostaa vielä sitä että Nelli on maailman aktiivisimmin käytetty hakuportaali.

8 Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 3/ (8) 8.1 Pohjoismainen kokous , Helsinki Kyseessä on aineistohankinnan asioita käsittelevä kokous joita pidetään 1-2 kertaa vuodessa. 8.2 Kansainvälinen kustannustoimialaseminaari , Helsinki Seminaarissa käsiteltiin sekä kaupallista että vapaata verkkojulkaisemista. 8.3 IGeLU (The International Group of Ex Libris Users) konferenssi , Brno, Tšekin tasavalta Seminaarin aiheita olivat kirjastojärjestelmät ja portaalit. 9 Ohjausryhmän seuraava kokous Ohjausryhmän seuraava kokous on sovittu pidettäväksi klo Muut asiat 11 Kokouksen päättäminen Muita asioita ei tullut esiin. LIITTEET Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Liite 1: Kustannustenjakomallin periaatteet Liite 2: Avoimen yliopiston aineistomääräraha Liite 3: Yliopistojen aineistomäärärahan jako vuonna 2008 Liite 3b: Tuen osuus FinELib-aineistoissa 2007 Liite 4: Neuvoteltavat aineistot vuodelle 2008 (http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/finelib.html > Aineistot > Tietoa aineistoista > Neuvoteltavat aineistot)

Kansallinen elektroninen kirjasto ESITYSLISTA 2/2007 1 (5) FinELib 16.9.2007

Kansallinen elektroninen kirjasto ESITYSLISTA 2/2007 1 (5) FinELib 16.9.2007 Kansallinen elektroninen kirjasto ESITYSLISTA 2/2007 1 (5) OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 3/2007 Aika 26.9.2007 klo 13.00 16.00 Paikka Läsnä Esittelijä Kansalliskirjasto, Vallilan kiinteistö, Teollisuuskatu 23 A,

Lisätiedot

Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2krs, Huone C222

Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2krs, Huone C222 Kansallinen elektroninen kirjasto ESITYSLISTA 3/2008 1 (5) OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 3/2008 Aika 15.9.2008 klo 12.00 15.00 Paikka Läsnä Esittelijä Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2krs,

Lisätiedot

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 3/ (8) FinELib

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 3/ (8) FinELib Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 3/2007 1 (8) KONSORTIORYHMÄN PÖYTÄKIRJA Aika 14.9.2007 klo 10.00 13.00 Paikka Läsnä Asiantuntijat Poissa Fabianian auditorio, Yliopistonkatu 1, 2. krs Mirja

Lisätiedot

Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2. krs, Huone C222

Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2. krs, Huone C222 Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 3/2008 1 (9) OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 3/2008 Aika 15.9.2008 klo 12.00 15.00 Paikka Läsnä Esittelijä Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2.

Lisätiedot

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 2/2007 1 (8) FinELib 15.5.2007

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 2/2007 1 (8) FinELib 15.5.2007 Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 2/2007 1 (8) KONSORTIORYHMÄN PÖYTÄKIRJA Aika 15.5.2007 klo 10.00 13.00 Paikka Läsnä Fabianian auditorio, Yliopistonkatu 1, 2. krs Mirja Iivonen, ylikirjastonhoitaja,

Lisätiedot

Aika: 7.12.2004 klo 13.00 15.15 Paikka: Helsingin yliopiston kirjasto, Fabianian neuvotteluhuone. Yliopistonkatu 1, 2 krs.

Aika: 7.12.2004 klo 13.00 15.15 Paikka: Helsingin yliopiston kirjasto, Fabianian neuvotteluhuone. Yliopistonkatu 1, 2 krs. PÖYTÄKIRJA 3/2004 Kansallinen elektroninen kirjasto Ohjausryhmän kokous 3/2004 Aika: 7.12.2004 klo 13.00 15.15 Paikka: Helsingin yliopiston kirjasto, Fabianian neuvotteluhuone. Yliopistonkatu 1, 2 krs.

Lisätiedot

Kansallinen elektroninen kirjasto ESITYSLISTA 2/ (5) FinELib

Kansallinen elektroninen kirjasto ESITYSLISTA 2/ (5) FinELib Kansallinen elektroninen kirjasto ESITYSLISTA 2/2007 1 (5) OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 2/2007 Aika 1.6.2007 klo 13.00 16.00 Paikka Läsnä Esittelijä Kansalliskirjasto, Vallilan kiinteistö, Teollisuuskatu 23 A,

Lisätiedot

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 4/ (6) FinELib

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 4/ (6) FinELib Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 4/2008 1 (6) KONSORTIORYHMÄN PÖYTÄKIRJA Aika 1.12.2008 klo 10.15 13.00 Paikka Läsnä Asiantuntijat Poissa Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2. krs Mirja

Lisätiedot

Kansalliskirjasto, Vallilan kiinteistö, Teollisuuskatu 23 A, 4 krs, huone B453

Kansalliskirjasto, Vallilan kiinteistö, Teollisuuskatu 23 A, 4 krs, huone B453 Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (8) OHJAUSRYHMÄN PÖYTÄKIRJA 1/2009 Aika 24.2.2009 klo 12.00 15.06 Paikka Läsnä Esittelijä Kansalliskirjasto, Vallilan kiinteistö, Teollisuuskatu 23

Lisätiedot

Kansalliskirjasto, Teollisuuskadun kiinteistö, Teollisuuskatu 23 A, 4. krs, huone B453

Kansalliskirjasto, Teollisuuskadun kiinteistö, Teollisuuskatu 23 A, 4. krs, huone B453 Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 3/2008 1 (7) OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 4/2008 Aika tiistai 9.12.2008 klo 14.00 16.00 Paikka Läsnä Esittelijä Asiantuntijat Poissa Kansalliskirjasto, Teollisuuskadun

Lisätiedot

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti jäsenet ja kokouksen asiantuntijat tervetulleiksi.

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti jäsenet ja kokouksen asiantuntijat tervetulleiksi. PÖYTÄKIRJA 2/2004 Kansallinen elektroninen kirjasto Ohjausryhmän kokous 2/ 2004 Aika: 4.6.2004 klo 9-11.30 Paikka: Helsingin yliopiston kirjasto, Auditorio. Yliopistonkatu 1, 2 krs. Läsnä Rehtori Matti

Lisätiedot

Uuden kirjastojärjestelmän valmisteluryhmästä. Tommi Jauhiainen Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous

Uuden kirjastojärjestelmän valmisteluryhmästä. Tommi Jauhiainen Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous Uuden kirjastojärjestelmän valmisteluryhmästä Tommi Jauhiainen 9.12.2011. Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous Uuden kirjastojärjestelmän valmisteluryhmä Ryhmä piti järjestäytymiskokouksensa 15.6.2011.

Lisätiedot

FinELibin ohjausryhmän kokous 12.3.2015

FinELibin ohjausryhmän kokous 12.3.2015 ESITYSLISTA 1/2015 1 (5) in ohjausryhmän kokous Aika Torstai 12.3. klo 12.00 15.00 Paikka Kansalliskirjaston keskustan toimipiste (2. krs, Fabiania-kokoushuone), Ylipistonkatu 1, Helsinki. Läsnä Matti

Lisätiedot

AMKIT-konsortion johtoryhmän ja Linnea2-konsortion ohjausryhmän tapaaminen

AMKIT-konsortion johtoryhmän ja Linnea2-konsortion ohjausryhmän tapaaminen AMKIT-konsortion johtoryhmän ja Linnea2-konsortion ohjausryhmän tapaaminen Aika: 19.8.2008 klo 10.00 12.00 Paikka: Kansalliskirjasto, Fabianian auditorio, Yliopistonkatu 1 Osanottajat: AMKIT-johtoryhmä:

Lisätiedot

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 1/ (6) FinELib

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 1/ (6) FinELib Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (6) KONSORTIORYHMÄN PÖYTÄKIRJA Aika 12.2.2009 klo 10.20 13.30 Paikka Läsnä Asiantuntijat Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2. krs Mirja Iivonen,

Lisätiedot

Verkkoaineistojen lisensioinnin

Verkkoaineistojen lisensioinnin Verkkoaineistojen lisensioinnin rakenteellinen kehittäminen 7.5.2009 FinELib-päivä Paula Mikkonen Suunnittelija, FinELib Mitä kirjastot/organisaatiot odottavat e-aineistohankinnalta? Palveluyksikkö selvitti

Lisätiedot

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 1/ (6) FinELib Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2.

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 1/ (6) FinELib Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2. Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 (6) OHJAUSRYHMÄN PÖYTÄKIRJA Aika 19.3.2010 klo 13.00 16.00 Paikka Läsnä Esittelijä Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2. krs, Huone C221 Mauri Ylä-Kotola,

Lisätiedot

Kommentteja FinELibin strategiaan

Kommentteja FinELibin strategiaan 24.11.2011 Kommentteja FinELibin strategiaan 2012 2015 http://www.kansalliskirjasto.fi/attachments/5l4xoyz0b/62qj3tbul/files/currentfile/finelib_strategia_2012 2015.pdf Yleistä strategiasta Tiivis esitysmuoto

Lisätiedot

Yhteisten palvelujen ohjauksen uudistaminen. Annu Jauhiainen

Yhteisten palvelujen ohjauksen uudistaminen. Annu Jauhiainen Yhteisten palvelujen ohjauksen uudistaminen Annu Jauhiainen Kirjastojen yhteiset palvelut Kansalliskirjasto Kirjastoverkkopalvelut Johtaminen Talous Viestintä Koulutus Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto

Lisätiedot

FinELib-konsortio kumppanina - tiede, tutkimus, opetus ja oppiminen huipulle

FinELib-konsortio kumppanina - tiede, tutkimus, opetus ja oppiminen huipulle Kansallinen elektroninen kirjasto, FinELib TOIMINTASUUNNITELMA 2007 FinELib-konsortio kumppanina - tiede, tutkimus, opetus ja oppiminen huipulle Toimintaympäristön rakenteelliset muutokset vaikuttavat

Lisätiedot

Tiedelehtien avoimuus osana kustantajaneuvotteluja

Tiedelehtien avoimuus osana kustantajaneuvotteluja Tiedelehtien avoimuus osana kustantajaneuvotteluja E-aineistojen muuttuva käyttö seminaari 5.10.2016 Arja Tuuliniemi, Kansalliskirjasto/FinELib Mistä aion puhua tänään Lehtitilaukset ennen ja nyt Kohti

Lisätiedot

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ Tämän johtosäännön on hyväksynyt Helsingin yliopisto 9.6.2010, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) 23.8.2010,

Lisätiedot

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa 7.3.2012 Tomi Halonen Ohjauksen kokonaisuus ja välineet Politiikkaohjaus Hallitusohjelma Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma Säädösohjaus

Lisätiedot

Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous Työväenliikkeen kirjasto

Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous Työväenliikkeen kirjasto Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous 26.11.2007 Työväenliikkeen kirjasto Katsaus toimintaan vuonna 2007 Ritva Hänninen, Ilmatieteen laitos 30.09.09 EriK-toiminnan tarkoitus - Tekee tunnetuksi erikoiskirjastojen

Lisätiedot

Erikoiskirjastojen neuvoston kevätkokous , klo Ylessä, Iso Paja. Katsaus toimintaan vuonna 2008 Ritva Hänninen, Ilmatieteen laitos

Erikoiskirjastojen neuvoston kevätkokous , klo Ylessä, Iso Paja. Katsaus toimintaan vuonna 2008 Ritva Hänninen, Ilmatieteen laitos Erikoiskirjastojen neuvoston kevätkokous 26.3.2009, klo 13-16 Ylessä, Iso Paja Katsaus toimintaan vuonna 2008 Ritva Hänninen, Ilmatieteen laitos 2.10.2009 EriK-toiminnan tarkoitus Tekee tunnetuksi erikoiskirjastojen

Lisätiedot

Martin-Laakso Päivi. Puustelli Markku. Pelli Raimo, vararehtori Rautaniemi Pirkko, toimialajohtaja (kohdasta 4 alkaen)

Martin-Laakso Päivi. Puustelli Markku. Pelli Raimo, vararehtori Rautaniemi Pirkko, toimialajohtaja (kohdasta 4 alkaen) PÖYTÄKIRJA 1/2006 1 (5) Hallitus 1.2.2006 HALLITUKSEN KOKOUS AIKA Tiistaina 24.1.2006 klo 13.10 14.55 Yhteinen seminaari klo 11.00 alkaen Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen kanssa. Seminaarissa

Lisätiedot

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 3/2010 1 (9) FinELib 12.10.2010. Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2.

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 3/2010 1 (9) FinELib 12.10.2010. Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2. Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 3/2010 1 (9) OHJAUSRYHMÄN PÖYTÄKIRJA Aika tiistai 12.10.2010 klo 13.00 16.00 Paikka Läsnä Esittelijä Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2. krs, Huone C221

Lisätiedot

FinELib-konsortio uudistuu. Arja Tuuliniemi STKS / Tietoaineistoseminaari: RETHINKING

FinELib-konsortio uudistuu. Arja Tuuliniemi STKS / Tietoaineistoseminaari: RETHINKING FinELib-konsortio uudistuu Arja Tuuliniemi STKS / Tietoaineistoseminaari: RETHINKING 11.3.2013 Konsortion toiminnan perusteet Yhteiset toimintaperiaatteet, palvelusopimukset, lisensiointiperiaatteet Strategia

Lisätiedot

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 2/ (9) FinELib

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 2/ (9) FinELib Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 2/2007 1 (9) OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 2 / 2007 Aika 1.6.2007 klo 13.00 16.00 Paikka Läsnä Esittelijä Kansalliskirjasto, Vallilan kiinteistö, Teollisuuskatu 23 A,

Lisätiedot

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 2/ (7) FinELib Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2.

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 2/ (7) FinELib Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2. Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 (7) OHJAUSRYHMÄN PÖYTÄKIRJA Aika 2.6.2010 klo 9.00 12.00 Paikka Läsnä Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2. krs, Huone C221 Mauri Ylä-Kotola, rehtori,

Lisätiedot

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (6) FinELib 3.4.2009

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (6) FinELib 3.4.2009 Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (6) KONSORTIORYHMÄN PÖYTÄKIRJA Aika 3.4.2009 klo 13.00 15.00 Paikka Läsnä Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2. krs Mirja Iivonen, ylikirjastonhoitaja,

Lisätiedot

FinELibin ohjausryhmän kokous 18.2.2016

FinELibin ohjausryhmän kokous 18.2.2016 PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (5) in ohjausryhmän kokous Aika Torstai klo 13.15-14.40 Paikka Kansalliskirjasto, Leipätehdas, Kaikukatu 4, 5. krs, V620 Läsnä Poissa Matti Manninen, rehtori, Jyväskylän yliopisto,

Lisätiedot

Kansainvälistyvä korkeakoulu - Kansallisen strategian valmistelun käynnistämisseminaari

Kansainvälistyvä korkeakoulu - Kansallisen strategian valmistelun käynnistämisseminaari Kansainvälistyvä korkeakoulu - Kansallisen strategian valmistelun käynnistämisseminaari AMMATTIKORKEAKOULUJEN NÄKEMYKSET 27.02.2008 - Helsinki Timo Luopajärvi Kehittämissuunnitelman taustat Kansainvälistyminen

Lisätiedot

Pienenevät budjetit - ratkaisuja etsimässä

Pienenevät budjetit - ratkaisuja etsimässä Pienenevät budjetit - ratkaisuja etsimässä FinELibin aineistopäivä 29.9.2010 Arja Tuuliniemi http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/finelib/ FinELib-aineistojen määrä FinELibin kautta lisensioitujen

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN KIRJASTOYHTEISTYÖKONSORTION (AMKIT-KONSORTIO) TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010

AMMATTIKORKEAKOULUJEN KIRJASTOYHTEISTYÖKONSORTION (AMKIT-KONSORTIO) TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 AMKIT-konsortio TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 1 AMMATTIKORKEAKOULUJEN KIRJASTOYHTEISTYÖKONSORTION (AMKIT-KONSORTIO) TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 1 Tiivistelmä AMKIT-konsortio valmistelee ja toteuttaa

Lisätiedot

Uuden kirjastojärjestelmän valmistelun tilannekatsaus. Tommi Jauhiainen Linnea2-konsortion yleiskokous 22.11.2011

Uuden kirjastojärjestelmän valmistelun tilannekatsaus. Tommi Jauhiainen Linnea2-konsortion yleiskokous 22.11.2011 Uuden kirjastojärjestelmän valmistelun tilannekatsaus Tommi Jauhiainen Linnea2-konsortion yleiskokous 22.11.2011 UKJ valmisteluryhmän järjestäytymiskokous 15.6.2011 Valmisteluryhmän puheenjohtajaksi valittiin

Lisätiedot

Kurssikirja sähköistyy Kotimaisten e-kurssikirjojen pilotointia korkeakouluissa

Kurssikirja sähköistyy Kotimaisten e-kurssikirjojen pilotointia korkeakouluissa Kurssikirja sähköistyy Kotimaisten e-kurssikirjojen pilotointia korkeakouluissa Sähköisen julkaisemisen päivä 28.9.2015 Kansalliskirjasto, tietoasiantuntija Paula Mikkonen Sisällys FinELibin e-kurssikirjahankkeen

Lisätiedot

SOPIMUSNEUVOTTELUIHIN VALMISTAUTUMINEN. Opetusneuvos Ari Saarinen

SOPIMUSNEUVOTTELUIHIN VALMISTAUTUMINEN. Opetusneuvos Ari Saarinen SOPIMUSNEUVOTTELUIHIN VALMISTAUTUMINEN Opetusneuvos Ari Saarinen 20.11.2008 KORKEAKOULUJEN OHJAUS JA RAHOITUS 2010 Sopimuskausi rytmitetään eduskunta/hallituskausiin siten, että tavoitteet sovitaan nelivuotiskaudelle

Lisätiedot

KDK-asiakasliittymä - tilannekatsaus. OKM kirjastopäivät Kristiina Hormia-Poutanen

KDK-asiakasliittymä - tilannekatsaus. OKM kirjastopäivät Kristiina Hormia-Poutanen KDK-asiakasliittymä - tilannekatsaus OKM kirjastopäivät 15.11.2011 Kristiina Hormia-Poutanen KDK-asiakasliittymä tavoitteita Kirjastojen, arkistojen ja museoiden yhteistyö Yhteinen asiakasliittymä kansallinen,

Lisätiedot

Kielellisten palvelujen toimikunta PÖYTÄKIRJA 2/2014

Kielellisten palvelujen toimikunta PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kielellisten palvelujen toimikunta 20.08.2014 PÖYTÄKIRJA 2/2014 11 Kokouksen avaus 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 13 Pöytäkirjan tarkastajat 14 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

Sopimuskausi Esitys Arene ry:n kesäkokouksessa

Sopimuskausi Esitys Arene ry:n kesäkokouksessa Sopimuskausi 2013-2014 Esitys Arene ry:n kesäkokouksessa 14.-15.6.2012 VirtuaaliAMK-verkosto Vuosina 2001-2012 kaikki Suomen AMK:t verkoston jäseniä, PoliisiAMKia lukuun ottamatta. Voimassa oleva VirtuaaliAMK-verkostosopimus

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/2013 39 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.9.2013 klo 10-10.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen

Lisätiedot

Linnea2-konsortion ohjausryhmän kokous

Linnea2-konsortion ohjausryhmän kokous Sivu 1 / 5 Kansalliskirjasto 9.11.2010 Linnea2-konsortion ohjausryhmän kokous Aika: pe 5.11.2010 klo 10.00-13.00 Paikka: Hanken, A403 (4. krs), Arkadiankatu 22, Helsinki Jäsenet: Esittelijä: Sihteeri:

Lisätiedot

Kansalliskirjasto seurantaryhmä

Kansalliskirjasto seurantaryhmä Kansalliskirjasto 2005 -seurantaryhmä Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous 15.11.2005 Hellevi Yrjölä EriKin tavoitteet Kansalliset tietokannat maksutta kaikkien käyttöön Perusinfrastruktuurille keskitetty

Lisätiedot

1. Kokouksen avaus, osallistujien toteaminen ja esityslistan hyväksyminen. Todetaan osallistujat. Hyväksyttäneen esityslista.

1. Kokouksen avaus, osallistujien toteaminen ja esityslistan hyväksyminen. Todetaan osallistujat. Hyväksyttäneen esityslista. Kansallinen elektroninen kirjasto ESITYSLISTA 4/2009 1 (6) KONSORTIORYHMÄN KOKOUSKUTSU / ESITYSLISTA Aika Tiistai 29.9. klo 10.00-13.00 Paikka Läsnä Teollisuuskatu 23-25 A, 4. krs, Huone B453 Ari Muhonen,

Lisätiedot

Linnea2-konsortion yleiskokous

Linnea2-konsortion yleiskokous MUISTIO 1 (2) Kirjastoverkkopalvelut -konsortion yleiskokous Aika Torstai klo 14.15 14.40 Paikka Helsinki, Yliopistokatu 1, Kansalliskirjasto, Fabianian auditorio Osallistujalista liitteenä. 1. Kokouksen

Lisätiedot

KITT2, uusi tieteellisten kirjastojen yhteistilastotietokanta

KITT2, uusi tieteellisten kirjastojen yhteistilastotietokanta KITT2, uusi tieteellisten kirjastojen yhteistilastotietokanta Asiantuntijaseminaari Helsinki 26.11.2013 Markku Laitinen, Kansalliskirjasto Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto (KITT) KITT = Kirjastotilastotietokanta

Lisätiedot

SEKTORITUTKIMUS UUDISTUU. Esko-Olavi Seppälä Esko-Olavi Seppälä / SB

SEKTORITUTKIMUS UUDISTUU. Esko-Olavi Seppälä Esko-Olavi Seppälä / SB SEKTORITUTKIMUS UUDISTUU Esko-Olavi Seppälä 29.8.2007 Neuvon työryhmä 2006-2007 Työssä tuli tarkastella Sektoritutkimuksen kokonaisorganisaatiota Perusrahoituksen kehittämistä kilpaillun rahoituksen suuntaan,

Lisätiedot

Pöytäkirja 10/ (14) Johtoryhmä Aika klo 09:03-12:07. Kotkan kampus, rehtorin työhuone B1014.

Pöytäkirja 10/ (14) Johtoryhmä Aika klo 09:03-12:07. Kotkan kampus, rehtorin työhuone B1014. Pöytäkirja 10/2016 1 (14) Johtoryhmä 19.10.2016 Aika 19.10.2016 klo 09:03-12:07 Paikka Kotkan kampus, rehtorin työhuone B1014 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 133 Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

Kielellisten palvelujen toimikunta PÖYTÄKIRJA 1/2013

Kielellisten palvelujen toimikunta PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kielellisten palvelujen toimikunta 11.09.2013 PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Kokouksen avaus 2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 Pöytäkirjan tarkastajat 4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 5 Toimikunnan

Lisätiedot

IL-SUOSITUKSEN TILANNE

IL-SUOSITUKSEN TILANNE IL-SUOSITUKSEN TILANNE Riitta-Liisa Karjalainen / Kaija Kivikoski Amk-kirjastojen Pedagogiikka-työryhmä Leena Järveläinen Yo-kirjastojen Informaatiolukutaitoverkosto STKS:n IL-seminaari, 29.11.2012 ESITYKSEN

Lisätiedot

innovaatio yliopisto Edustajiston koulutus 2008 Markus Koljonen innovaatioyliopisto Markus Koljonen

innovaatio yliopisto Edustajiston koulutus 2008 Markus Koljonen innovaatioyliopisto Markus Koljonen innovaatio yliopisto Edustajiston koulutus 2008 Markus Koljonen sailasta Kokonaisuus, jota ei voi pilkkoa Yliopiston tehtävänä on edistää vapaata tutkimusta sekä tieteellistä ja taiteellista sivistystä.

Lisätiedot

KAJAANIN KORKEAKOULUKONSORTION STRATEGIARYHMÄ

KAJAANIN KORKEAKOULUKONSORTION STRATEGIARYHMÄ Kokouskutsu ja asialista, Pöytäkirja Kokous 4/2009 Aika: Perjantai 16.10.2009 klo 10.20 12.15 Paikka: Oulun yliopisto, kokoushuone HR 144 Läsnä: Rehtori Lauri Lajunen pj., rehtori Arto Karjalainen, johtaja

Lisätiedot

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 (8) FinELib 15.5.2009

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 (8) FinELib 15.5.2009 Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 (8) KONSORTIORYHMÄN PÖYTÄKIRJA Aika 15.5.2009 klo 10.00 12.18 Paikka Läsnä Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2. krs Mirja Iivonen, ylikirjastonhoitaja,

Lisätiedot

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Aika, kello 9:00 12:00 Paikka TIEKE, Salomonkatu 17 A, 10.krs Paikalla Vesa Kotilainen Pirjo Ilola Taru Rastas Martti From Kristiina Seppälä Michael Burman Itella,pj, operaattori

Lisätiedot

Seurakuntayhtymän kokoustila, Yo-talo B, Rehtorinpellonkatu 4 Turku

Seurakuntayhtymän kokoustila, Yo-talo B, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Sivu 1/5 Pöytäkirja 20/2016 Aika: 2. kesäkuuta 2016 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Seurakuntayhtymän kokoustila, Yo-talo B, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Riina Lumme, puheenjohtaja Miika Tiainen,

Lisätiedot

Paikka: Kansalliskirjasto, Kirjastoverkkopalvelut, Teollisuuskatu 23, 5. krs, kokoushuone D 509

Paikka: Kansalliskirjasto, Kirjastoverkkopalvelut, Teollisuuskatu 23, 5. krs, kokoushuone D 509 Digitaalisen kirjaston ohjausjärjestelmä MUISTIO Kirjastotoiminnan vaikuttavuuden arviointiryhmä Aika: perjantai 10.12.2010 klo 9.10-11.05 Paikka: Kansalliskirjasto, Kirjastoverkkopalvelut, Teollisuuskatu

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS Ylijohtaja Tapio Kosunen 20.11.2014, Helsinki Seminaari ammattikorkeakoulujen rahoitusmallista vuodesta 2017 alkaen 11.00 Lounas 11.50 Seminaarin

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN KOKOUS

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015 id150488 1(7) KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN KOKOUS AIKA ke klo 8.00-9.56 PAIKKA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Metsolan kampus, neuvottelutila C2010 Pääskysentie 1

Lisätiedot

Kirjastoautotoiminta murroksessa yhteenveto kirjastoautojen tilanteesta Suomessa

Kirjastoautotoiminta murroksessa yhteenveto kirjastoautojen tilanteesta Suomessa 9.8.2016 Kirjastoautotoiminta murroksessa yhteenveto kirjastoautojen tilanteesta Suomessa Taustaa Suomen kirjastoseura selvitti kirjastoautojen tilannetta verkkokyselyllä kesäkuussa 2016. Kysely lähetettiin

Lisätiedot

AHOT korkeakouluissa (ESR) hankkeen kuulumisia. Timo Halttunen Turun yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea Kuopio, 8.11.

AHOT korkeakouluissa (ESR) hankkeen kuulumisia. Timo Halttunen Turun yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea Kuopio, 8.11. AHOT korkeakouluissa (ESR) hankkeen kuulumisia Timo Halttunen Turun yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea Kuopio, 8.11.2011 Esityksen sisältö Kansainvälisiä kokemuksia AHOT-järjestelmän haasteita

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 3 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 3 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 2.3.2016 1 Kokousaika Keskiviikko 2.3.2016, klo 16.30 17.30 (virkaan liittyvät haastattelu klo 11.00 16.30) Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen

Lisätiedot

Kirjastoverkkopalveluiden yhteistyömuotoja

Kirjastoverkkopalveluiden yhteistyömuotoja Kirjastoverkkopalveluiden yhteistyömuotoja Minna-Liisa Kivinen suunnittelupäällikkö Yhteistyö KAM sektorin kanssa Määrämuotoiset ja edustukselliset yhteistyöelimet Yhteistyö sektoreiden päättävien elinten

Lisätiedot

Paikka Mikkeli Kuitula, Kotka C2010, Kouvola 247, Savonlinna 271

Paikka Mikkeli Kuitula, Kotka C2010, Kouvola 247, Savonlinna 271 Pöytäkirja 2015 1 Aika 17.11.2015 klo 09:05-11:00 Paikka Mikkeli Kuitula, Kotka C2010, Kouvola 247, Savonlinna 271 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 4 Esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

KDK-asiakasliittymä linjauksia KDK-seminaari Kristiina Hormia-Poutanen

KDK-asiakasliittymä linjauksia KDK-seminaari Kristiina Hormia-Poutanen KDK-asiakasliittymä linjauksia 2012 KDK-seminaari 21.3.2012 Kristiina Hormia-Poutanen Asiakasliittymä pohjustusta linjauksille KDK-johtoryhmä 9.12.2011 Kansalliskirjaston esitys: Puretaan Kansalliskirjaston

Lisätiedot

5 1 kpl TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2016 SEKÄ TALOUSARVIO VUOSILLE

5 1 kpl TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2016 SEKÄ TALOUSARVIO VUOSILLE Aika Tiistai 3.11.2015 klo 18.00 19.48 Paikka Microkadun kampuksen B-osan 5. kerroksen neuvotteluhuone B5016 (käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet

Lisätiedot

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman Sivu 1/6 Pöytäkirja Aika: 21. elokuuta 2014 klo 9.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Jussi Nieminen, puheenjohtaja Virva Viljanen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LAITOSKOKOUS klo 12.00, H306

LAITOSKOKOUS klo 12.00, H306 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MUSIIKIN, TAITEEN JA KULTTUURIN TUTKIMUKSEN LAITOS LAITOSKOKOUS 29.11.2016 klo 12.00, H306 PÖYTÄKIRJA 1 Kokouksen avaus Kokous avattiin klo 12.08. 2 Puheenjohtajan valinta ja sihteerin

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 2 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 2 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 16.2.2016 1 Kokousaika Tiistai 16.2.2016, klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen Kari Kannisto Heli Suoranta Kirsti Syyrakki Sara

Lisätiedot

Kokouksen lopuksi (tai välillä) nautitaan perinteinen Pohjanhovin joululounas.

Kokouksen lopuksi (tai välillä) nautitaan perinteinen Pohjanhovin joululounas. ASIALISTA LAPIN YLIOPISTON HALLITUS 15.12.2015 Kokous 8/2015 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Taiteiden tiedekunnan ajankohtaiset asiat 3. Katsaus sijoitusnäkymiin ja sijoitusstrategian

Lisätiedot

Kansalliskirjasto, kokoushuone Kaneli (V520), Kaikukatu 4, Helsinki

Kansalliskirjasto, kokoushuone Kaneli (V520), Kaikukatu 4, Helsinki 1/2016 1 (5) Konsortioryhmän kokous Aika Keskiviikko klo 13.30 16.00 Paikka Paikalla Poissa Kansalliskirjasto, kokoushuone Kaneli (V520), Kaikukatu 4, Helsinki arkistonjohtaja Outi Hupaniittu, Suomalaisen

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Vammaisneuvosto 21.03.2016 AIKA 21.03.2016 klo 18:00-19:06 PAIKKA Helmirannan kokoustila, Helminkuja 3, 62200 Kauhava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Valtakunnallisen

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 5/2015 Sivu 1

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 5/2015 Sivu 1 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 5/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouksen aika Ke 3.6.2015 klo 18 19:20 Paikka Väärninsaaren leirikeskus Osallistujat: Jäsenet Varajäsenet

Lisätiedot

MARC 21 YHTEISEKSI FORMAATIKSI -- SUOSITUS ERIKOISKIRJASTOILLE?

MARC 21 YHTEISEKSI FORMAATIKSI -- SUOSITUS ERIKOISKIRJASTOILLE? MARC 21 YHTEISEKSI FORMAATIKSI -- SUOSITUS ERIKOISKIRJASTOILLE? Erikoiskirjastojen neuvosto Helsingissä 21.11.2006 Esittelijä: Nanna Jokinen TAUSTOJA LYHYESTI ja lisää osoitteessa www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/formaatti/

Lisätiedot

B 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus B 8 Oulun yliopiston sisäinen tarkastus

B 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus B 8 Oulun yliopiston sisäinen tarkastus HALLITUS Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 4/2012 Aika Keskiviikko 23.5.2012 kello 8.30 Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144 Kokouksen alussa on rehtorin katsaus. Asialistat Talousjohtaja B 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

RAKETTI tietohallinto rakenteellisen kehittämisen tukena

RAKETTI tietohallinto rakenteellisen kehittämisen tukena RAKETTI tietohallinto rakenteellisen kehittämisen tukena Marja Kylämä 13.11.2008 1 Taustaa Sähköisen asioinnin edistäminen korkeakouluissa -työryhmä 12/2005 11/2007 OPM:n hallinnonalan tietohallintostrategiatyö

Lisätiedot

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS Helsinki Institute of Physics P.O.Box 64, (Gustaf Hällströmin katu 2) FIN-00014 University of Helsinki, Finland Phone +358 9 191 50521, fax +358 9 191 50522 FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Lisätiedot

SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB

SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB PÖYTÄKIRJA SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2008 Aika: 14.5.2008 klo 13.30 14.25 Paikka: Järvenpää-talo, Hallintokatu 4, 04400 Järvenpää Läsnä: kunta osallistuja äänimäärä Hyvinkään

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM ASA-30 Salmi Iivo VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Ulkoasiainvaliokunta

Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM ASA-30 Salmi Iivo VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Ulkoasiainvaliokunta Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM2011-02468 ASA-30 Salmi Iivo 08.12.2011 VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Ulkoasiainvaliokunta Viite Asia EU; E-kirje Euroopan Unionin ja Latinalaisen Amerikan ja

Lisätiedot

KANSALLINEN ELEKTRONINEN KIRJASTO FinELib TOIMINTASUUNNITELMA 2009

KANSALLINEN ELEKTRONINEN KIRJASTO FinELib TOIMINTASUUNNITELMA 2009 KANSALLINEN ELEKTRONINEN KIRJASTO FinELib TOIMINTASUUNNITELMA 2009 Kansallinen elektroninen kirjasto, FinELib TOIMINTASUUNNITELMA 2009 FinELib-konsortio kumppanina - tiede, tutkimus, opetus ja oppiminen

Lisätiedot

Päätös. Laki. yliopistolain muuttamisesta

Päätös. Laki. yliopistolain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 60/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain muuttamisesta ja yliopistolain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

sihteeri, hallintojohtaja Kontiolahti Markku Kauppinen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Joensuu

sihteeri, hallintojohtaja Kontiolahti Markku Kauppinen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Joensuu KOKOUSMUISTIO 2 / 2016 1 (5) Seuturyhmän kokousmuistio Aika: ke 24.8.2016 klo 13:00 16:15 Paikka: Ilomantsin kunnanvirasto, Kalevalasali Läsnä: Pekka Kukkonen seututyöryhmän puheenjohtaja, poistui kokouksesta

Lisätiedot

Maailma muuttuu - pysyykö kirjastolaitos mukana?

Maailma muuttuu - pysyykö kirjastolaitos mukana? Maailma muuttuu - pysyykö kirjastolaitos mukana? Suomen tieteellisen kirjastoseuran Kirjastosihteerien työryhmän Asiakaspalvelupäivä - teemana muutos - seminaari 23.10.2008 Jarmo Saarti Mitä tapahtuu?

Lisätiedot

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Jarmo Saarti ja Susanna Parikka.

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Jarmo Saarti ja Susanna Parikka. Suomen yliopistokirjastojen neuvosto Muistio Neuvoston kokous 4/2015 Aika: 4.12.2015 klo 10 16 Paikka: Turun yliopisto, Feeniks-kirjasto, Koskenniemi-kokoushuone Osallistujat: Minna Abrahamsson-Sipponen,

Lisätiedot

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 2/ (7) FinELib Kansalliskirjasto, Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2.

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 2/ (7) FinELib Kansalliskirjasto, Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2. Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 (7) KONSORTIORYHMÄN PÖYTÄKIRJA Aika 26.5.2010 klo 13.00 16.00 Paikka Läsnä Asiantuntijat Poissa Kansalliskirjasto, Fabianian auditorio, Yliopistokatu

Lisätiedot

Julkaisufoorumin ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan kuulumisia

Julkaisufoorumin ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan kuulumisia Julkaisufoorumin ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan kuulumisia Kotimaiset tieteelliset artikkelit näkyväksi -seminaari 25.4.2013 Janne Pölönen ja Johanna Lilja Esityksen sisältö Kysely tiedekustantajille

Lisätiedot

Kansalliskirjaston ja kirjastosektorien neuvostojen puheenjohtajien ja sihteerien kokous

Kansalliskirjaston ja kirjastosektorien neuvostojen puheenjohtajien ja sihteerien kokous Kansalliskirjaston ja kirjastosektorien neuvostojen puheenjohtajien ja sihteerien kokous Aika: 23.3.2010, klo 12.00-16.00 Paikka: Kansalliskirjasto, Yliopistonkatu 1, Ylikirjastonhoitajan huone Läsnä:

Lisätiedot

Paikka Kotka B1019, Kouvola 150, Mikkeli H208, Savonlinna 231

Paikka Kotka B1019, Kouvola 150, Mikkeli H208, Savonlinna 231 Pöytäkirja 2/2016 1 (11) Työsuojelutoimikunta 17.05.2016 Aika 17.05.2016 klo 13:09-13:40 Paikka Kotka B1019, Kouvola 150, Mikkeli H208, Savonlinna 231 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 10 Kokouksen avaus

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman Sivu 1/6 Pöytäkirja Aika: 12. kesäkuuta 2014 klo 9.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Jussi Nieminen, puheenjohtaja Virva Viljanen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Erikoiskirjastojen neuvoston puheenjohtaja Eila Vainikka avasi kokouksen klo

Erikoiskirjastojen neuvoston puheenjohtaja Eila Vainikka avasi kokouksen klo Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous Aika: 9.12.2011 klo 12.30-16.00 Paikka: Liikennevirasto, auditorio, Opastinsilta 12 A 1, 00520 Helsinki Läsnä: Osallistujalista, liite 1 Pöytäkirja 1. Kokouksen

Lisätiedot

Kirjastojen yhteiset palvelut. Annu Jauhiainen 9.12.2011 Erikoiskirjastojen neuvosto

Kirjastojen yhteiset palvelut. Annu Jauhiainen 9.12.2011 Erikoiskirjastojen neuvosto Kirjastojen yhteiset palvelut Annu Jauhiainen 9.12.2011 Erikoiskirjastojen neuvosto Kansakunnan tie tietoon Kansalliskirjaston strategiset päämäärät Kansallisaineiston saatavuudella ja säilyvyydellä on

Lisätiedot

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Tekniikan, metsän ja liiketalouden toimipiste Neuvottelutila 2001B, 2. kerros käytävän päässä Pääskysentie 1, Kotka

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Tekniikan, metsän ja liiketalouden toimipiste Neuvottelutila 2001B, 2. kerros käytävän päässä Pääskysentie 1, Kotka PÖYTÄKIRJA 8/2008 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS AIKA 10.11.2008 klo 12.30 14.05. PAIKKA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Tekniikan, metsän ja liiketalouden toimipiste Neuvottelutila 2001B, 2. kerros käytävän

Lisätiedot

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Aika 22.01. 2010, kello 9:00 16:00 Paikka Finanssialan keskusliitto, Bulevardi 28 Paikalla Martti From TIEKE, pj Ari Pulkkinen Agentit, ohjelmistotalotyöryhmä pj Pirjo Ilola

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO HUTK, historiatieteet PÖYTÄKIRJA

OULUN YLIOPISTO HUTK, historiatieteet PÖYTÄKIRJA Aika Ma 14.9.2009, klo 10 Paikka HU 110 yliopistonlehtori Reija Satokangas yliopistonlehtori Kari Väyrynen Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.15. 2 Edellisen kokouksen muistio Edellisen kokouksen pöytäkirja

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN KORKEAKOULUN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE 2001-2003

LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN KORKEAKOULUN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE 2001-2003 OPETUSMINISTERIÖ 6.9.2000 LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN KORKEAKOULUN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE 2001-2003 TAVOITTEET Yliopistojen yhteiset tavoitteet Yliopistojen tehtävät on asetettu

Lisätiedot

Laadukas, kansainvälinen, profiloitunut ja vaikuttava yliopisto ehdotus yliopistojen rahoitusmalliksi vuodesta 2013 alkaen

Laadukas, kansainvälinen, profiloitunut ja vaikuttava yliopisto ehdotus yliopistojen rahoitusmalliksi vuodesta 2013 alkaen Laadukas, kansainvälinen, profiloitunut ja vaikuttava yliopisto ehdotus yliopistojen rahoitusmalliksi vuodesta 2013 alkaen 21.11.2011 Johtaja Anita Lehikoinen, rahoitusmallityöryhmän pj. Yliopistojen rahoitusmallin

Lisätiedot

Tulossopimus 2011 Matkailualan tutkimus ja koulutusinstituutti

Tulossopimus 2011 Matkailualan tutkimus ja koulutusinstituutti Tulossopimus 2011 Matkailualan tutkimus ja koulutusinstituutti Tällä sopimuksella Lapin yliopisto, Rovaniemen ammattikorkeakoulu ja Matkailualan tutkin1us- ja koulutusinstituutti sopivat instituutin tavoitteista,

Lisätiedot

Kansalliskirjaston keskitetyt kirjastoverkkopalvelut nykytila ja tulevaisuudennäkymiä

Kansalliskirjaston keskitetyt kirjastoverkkopalvelut nykytila ja tulevaisuudennäkymiä Kansalliskirjaston keskitetyt kirjastoverkkopalvelut nykytila ja tulevaisuudennäkymiä Korkeakoulukirjastojen johtajien neuvottelupäivät 10.2.2009 Kristiina Hormia-Poutanen Korkeakouluverkon muutokset -

Lisätiedot

Kansalliskirjaston ja Varastokirjaston (yhteisestä) tulevaisuudesta. ylikirjastonhoitaja

Kansalliskirjaston ja Varastokirjaston (yhteisestä) tulevaisuudesta. ylikirjastonhoitaja Kansalliskirjaston ja Varastokirjaston (yhteisestä) tulevaisuudesta Ari Muhonen ylikirjastonhoitaja 12.5.2011 2011 Kansalliskirjasto Vastaa toimialallaan kansallisen kulttuuriperinnön tallettamisesta,

Lisätiedot