EKOTONI KY KIMMOKAAVA. SALLAN KUNTA Palojärvi Vaarantakasen ranta-asemakaava luontoselvitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EKOTONI KY KIMMOKAAVA. SALLAN KUNTA Palojärvi Vaarantakasen ranta-asemakaava luontoselvitys"

Transkriptio

1 EKOTONI KY KIMMOKAAVA SALLAN KUNTA Palojärvi Vaarantakasen ranta-asemakaava luontoselvitys

2 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA 2. TAVOITTEET JA TUTKIMUSMENETELMÄT 3. LUONTOSELVITYS 3.1 TOPOGRAFIA JA GEOMORFOLOGIA 3.2 VESISTÖT 3.3 KASVILLISUUS 3.4 MAISEMA 3.5 ELÄIMISTÖ 4. SUOJELUALUEET, SUOJELUOHJELMAT JA NATURA 2000-VERKOSTO 5. LUONNONSUOJELU-, VESI- JA METSÄLAIN MUKAISET KOHTEET 6. UHANALAISLAJISTO 7. LUOKITUS JA MAANKÄYTTÖSUOSITUKSET 8. YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

3 3 Sallan kunta Palojärvi Vaarantakasen ranta-asemakaava luontoselvitys 1. TAUSTA Luontoselvityksen tavoitteena on selvittää alueen luonnonympäristöä tulevan maankäytön suunnittelun tarpeisiin. Luontoselvitys toteutettiin maastotöiden osalta kesäkuun 21. päivänä Alueen inventointiin käytettiin aikaa 6,0 h. Inventoinnissa huomio kiinnitettiin alueen kasvillisuuteen, geomorfologiaan ja maisemakuvaan. Päähuomio maastossa kiinnitettiin ns. lakikohteiden esiintymiseen ja myös muiden, huomioarvoisten luontotyyppien ja lajistojen esiintymiseen suunnittelualueella. Selvityksen perusteella on arvioitu hankkeen vaikutuksia ja annettu suosituksia rakentamisen sijoitteluun. Ranta-asemakaava-alue laajeni ja laajennusalueilla toteutettiin luontoselvitys kesäkuussa Uusien alueiden inventointiin käytettiin aikaa maastossa 4,0 h. 2. TAVOITTEET JA TUTKIMUSMENETELMÄT Luontoselvitys toteutettiin käytännössä siten, että alkuperäinen alue inventoitiin idästä länteen Vaarantakasenlammen pohjoispuolelta ja sen jälkeen rantaa noudatellen kohti etelää ja suunnittelualueen rajaa. Kesän 2012 laajennusalueet inventoitiin siten, että ensin maastossa käveltiin Palojärven ja Hoikkajärven välinen kannas ja sen jälkeen Paloniemen pieni erillisalue ja viimeksi Ylikappaleen lahden itäranta ja lahden länsipään pieni alue. Inventoinnissa käytettiin apuna sanelukonetta, muistikirjaa, kiikaria ja karttaa. Inventoinnin tulokset on kerätty sanalliseksi raportiksi ja kartallisiksi esityksiksi. Inventoinnin perusteella on esitetty alueluokitus ja arvio vaikutuksista ja mahdollisia suosituksia rakentamiseen soveltuvista ja soveltumattomista alueista. Kartoitusalueesta on laadittu joitain kasvilajikuvauksia, jotta saatiin yksityiskohtaisempi käsitys ko. alueen lajistosta ja sen vaihtelusta. Kasvilajien yleisyyttä arvioitiin eräillä alueilla seuraavasti kuusiportaisella asteikolla, jossa: 1 = yksittäinen havainto kasvilajista 2 = kasvia kasvaa niukasti siellä täällä 3 = kasvia niukasti jokseenkin koko näytealalla 4 = kasvia on runsaasti koko alalla, mutta ei laajaa, yhtenäistä kasvustoa (peittävyys %) 5 = kasvilaji esiintyy massalajina (peittävyys %) 6 = kasvilaji esiintyy erittäin runsaana massalajina (peittävyys yli 75 %) Vesikasvien, heinien ja sarojen kohdalla saattaa esiintyä puutteita. Maastossa ei systemaattisesti havainnoitu nilviäis-, hyönteis-, sieni tai jäkälälajistoa. 3. LUONTOSELVITYS 3.1 Topografia ja geomorfologia Alueen topografia on selvästi suuntautunut kaakko-luode suuntaiseksi ja koko aluetta voidaan pitää drumlinisoituneena, so. suuntautuneena em. suuntaan. Relatiiviset korkeuserot jäävät alle 10 m, joten aluetta voidaan luonnehtia korkeuserojensa puolesta tasaiseksi tai vain lieviä korkeuseroja käsittäväksi kankaremaaksi. Alueen topografia on loivasti kumpuilevaa sora- ja hiekkakomponenttia runsaasti sisältävää moreenia, joka on tyypillistä vedenkoskemattomille alueille (kuva 1). Kalliopaljastumia ei ole suunnittelualueella nähtävissä. Varsinaisia laajoja geomorfologisia muodostumia ei suunnittelualueella esiinny lukuun ottamatta ablaatiomoreenikumpareita Vaarantakasenlammen pohjoispuolella. Ylikappaleen niemen pohjois- ja

4 4 lounaisrannalla voidaan erottaa vanha rantavalli, joka lienee syntynyt muinaisen järven laskun seurauksena. Etelärannalla on paikoin hiekkarantaa ja paikoin myös soraista rantaa. Eloperäisen aineksen kerrostumia esiintyy laajalti suunnittelualueen itä- ja koillisosissa. Kuva 1. Alueen topografia on hyvin tasaista kankaremaata. Pintamaalaji on pääosin moreenia ja loivat kumpareet pääosin ablaatiomoreenia. Puusto pääosin kuvan kaltaista talousmetsää. Maapuita tai lehtipuusto esiintyy niukalti. Kuva 2. Vaarantakasenlampi pohjoisrannalta nähtynä. Huolimatta viimeaikaisista metsänhoitotoimista on lampi säilyttänyt erämaalampimaisuutta. Kesällä 2012 inventoiduista alueista on Paloniemeen pistävä niemi topografialtaan kaikkein jyrkin. Relatiiviset korkeuserot ovat lähes 13,0 m. Relatiivisilta korkeuseroiltaan aluetta voidaan luonnehtia loivaksi mäkimaaksi. Suunnittelualue sijoittuu pyöreähkön kaakko-luode suuntaisen muodostuman (ainakin osaksi harjumateriaalia) lounaisrinteeseen. Laki- ja rinnealueet ovat olleet tai ovat vieläkin laidunniittyinä. Metsäinen ranta-alue on moreenia ja paikoin melko kivistä. Aivan rannassa on lievää soistumista. Ylikappaleen lahden itäpohjukka on topografialtaan hyvin tasaista suomaata. Turvekerroksen voi olla paksuudeltaan muutamia metrejä. Relatiiviset korkeuserot jäävät alle 5,0 m ja aluetta voidaan luonnehtia tasankomaaksi. Meanderoiva joki on luonut huomionarvoisia jokimorfologian muotoja; juoluoita ja törmiä ja eroosiorantoja uoman molemmille puolille

5 5 Ylikappaleen lahden länsipään erillisalue on myös topografialtaan tasaista kankaremaata korkeuserojen jäädessä alle 10,0 m. Korkeimmat kohdat sijaitsevat alueen itäosassa, jossa on pyöreähkö ablaatiomoreenikumpare. Joen ympäristössä on suokerrostumia. Joki on luonnontilainen ja meanderoi kauniisti muodostaen kulutus- ja kasaantumismuotoja sekä juoluoita. Hoikkajärveä ja Palojärveä erottava kannas on geomorfologialtaan moreenia. Aines on alueelle tyypillisesti suuntautunut kaakko-luode suuntaisesti, mikä on myös viimeisimmän jäätikön etenemissuunta. Aines on pääosin moreenia, mutta etenkin lakialueiltaan todennäköisesti lajittunutta. Näille pienilmastollisesti ja maaperältään edullisille alueille on maanviljelys ja asutus perinteisesti sijoittunut. Hoikkajärven puoleista rantatasannetta peittää ohut turvekerros. Muualla vallitseva maalaji on eri-asteisesti lajittunut moreeni. Moreeni on lajittunut, koska alueella on sijainnut muinainen jääjärvi. Muinaisen jääjärven rannan ylin taso voidaan yhä nähdä lohkareisena vyöhykkeenä moreeniselänteen (drumliini) yläosassa. Relatiiviset korkeuserot ovat suurimmallaan noin 12,0 m luokkaa ja aluetta voidaan luonnehtia loivaksi mäkimaaksi. 3.2 Vesistöt Suunnittelualueella on yksi lampi, Vaarantakasenlampi, joka laskee Palojärven Ylikappaleen lahteen. Em. lampeen puolestaan laskee idästä uoma Vaarantakasenjärvestä. Mainittujen vesialueiden ohella suunnittelualueella on suoalueita ja soistuvaa maaperää. (ks. kuvat 2 ja 3). Palojärvi on kooltaan noin 175 ha ja rantaviivaa on noin 14 km. Suurin mitattu syvyys on 9.8 m. Järveä voidaan luonnehtia happamuudeltaan neutraaliksi ja ravinteisuudeltaan karuksi. Järvi on ruskeavetinen. Palojärveen on istutettu järvitaimenta ja planktonsiikaa ja järveä pidetään melko hyvänä virkistyskalastuskohteena. Kuva 3. Vaarantakasenlampeen laskeva uoma. Sitä voitaneen pitää luonnontilaisen kaltaisena uomana. Uoman läheisyydessä esiintyy jonkin verran nuorta lehtipuustoa. Kesällä 2012 inventoiduista alueista Ylikappaleen lahden länsipuolen erillisalueella ja Ylikappaleen itäpohjukassa on joki. Molemmat joet ovat luonnontilaisia ja ne ovat muovanneet lähiympäristöönsä runsaasti virtaveden muotoja. 3.3 Kasvillisuus Yleispiirteenä suunnittelualueen kasvillisuudesta voidaan todeta, että itäiset osat alueesta ovat suoaluetta tai kasvullista metsämaata, joka on luokiteltavissa lähinnä ojikoksi tai turvekankaaksi. Erityisesti

6 6 suunnittelualueen pohjois- ja koillisreunalla on laajoja suoalueita. Mänty muodostaa valtapuuston ja jonkin verran on koivua sekapuuna. Kun siirrytään länteen, topografia nousee lievästi ja puusto niemeen johtavan tien pohjoispuolella on nuorta ja eteläpuolella myös nuorta, iältään noin vuotiasta männikköä, paikoin se on myös mainittua nuorempaa. Ylispuusto on vanhempaa. Topografia laskee uudelleen kun tullaan Vaarantakasenlammen alueelle, johon laskee oja itäpuolella sijaitsevasta Vaarantakasenjärvestä. Vaarantakasenlampi sijaitsee soistuvien ranta-alueiden ympäröimässä painanteessa. Lammen pohjoispuolella edelleen kohti Ylikappaleenniemeä kuljettaessa säilyy puusto ja kasvillisuus mäntyvaltaisena kankaana (ks. kuva 4). Muita puulajeja on niukalti ja puusto on tasaikäistä, mutta vaihtelee hieman kuvioittain. Enimmillään puuston ikä on noin 160 vuotta. Kuva 4. Kuvassa oikealla Vaarantakasenlampi. Metsäkasvillisuus on tyypillinen Ylikappaleen lahden etelärannan alueelle. Kasvillisuutta Ylikappaleen lahden etelärannalla Vaarantakasenlammen ympäristössä Vaccinum myrtillus, mustikka 3-4 Empetrum nigrum, variksenmarja 4 Ledum palustre, suopursu 1 Calluna vulgaris, kanerva, 1 Trientalis europpaea, metsätähti 1 Solidago virgaurea, kultapiisku 1 Calamagrostis arundinace, metsäkastikka 1 Equisetum sylvaticum, metsäkorte 1 Vaccinium vitis-idaea, puolukka 1 Melampyrum pratense kangasmaitikka 1-2 Linnea borealis, vanamo 1 Agrostis capillaris, nurmirölli 1-2 Poa pratensis, niittynurmikka 1-2 Deschampsia flexuosa, metsälauha 1-2 Puusto Ylikappaleen niemen pohjoisrannalla on paikoin kuustakin käsittävää ja etenkin maastossa helposti havaittavan muinaisen rantavallin alapuolella on kasvillisuus hieman rehevämpää kuin muualla (ks. kuva 5). Myös niemeen johtavan tien läheisyydessä on hieman rehevämmän kasvillisuuden alueita. Samoin kuusivaltaista kangasta Vaarantakasenlammen suoalueen lounaispuolella, tien välittömässä läheisyydessä. Muilta osin kasvillisuus on mäntyvaltaista kuivahkoa kangasta tai turvekangasta. Puusto on tasaikäistä, paikoin sen ikä ylittää 150 vuotta, mutta yleisesti se on noin vuotta. Maapuita tai pystypökkelöitä ei esiinny juuri lainkaan. Samoin lehtipuuston osuus puustossa on hyvin vähäinen. Paikoin lounaisrannan tuntumassa on hieman kosteampaa ja suolajien osuus runsastuu. Ranta on paikoin hiekkainen (ks. kuva 6). Hiekkarannat ovat hyvin lyhyitä. Lounais- ja etelärannan kasvillisuus on hyvin

7 7 tavanomaista mäntyvaltaista kangasta, jossa männyn ohella esiintyy vain harvakseltaan muita puulajeja. Puusto on tasaikäistä ja maapuita tai pystykeloja ei esiinny. Kuva 5. Ylikappaleen lahtea kiertää matala muinainen rantavalli. Kuva on otettu vallin alapuolelta. Maaperän runsaamman kosteuden ansiosta kuusta esiintyy vallin alapuolella hieman runsaammin. Kenttäkerros: Empetrum nigrum, variksenmarja 4 Vaccinum myrtillus, mustikka 3-4 Sedum palustre, suopursu 2 Linnaea borealis, vanamo 1 Vaccinium vitis-idaea, puolukka 2 Thelypteris connectilis korpi-imarre 2 Equisetum sylvaticum metsäkorte 1 Gymnocarpium dryopteris metsäimarre 2 Equisetum palustre suokorte 1 Kuva 6. Kuva lounaisrannalta. Paikoin ranta on hiekkainen kuten kuvassa. Taustalla metsäkasvillisuus on tasaikäistä mäntyvaltaista tuoretta kangasta.

8 8 Kuva 7. Kasvillisuutta suunnittelualueen etelärannalta. Kesäkuussa 2012 toteutettiin kaavan laajennusalueella luontoinventointi. Inventointi kohdennettiin Lehtoniemeen ja kahdelle muulle pienemmälle alueelle Ylikappaleen lahden länsi- ja itäpäässä. Inventoinnin tulokset on esitetty erillisinä selvityksenä aikaisemman rantakaava-alueen (2011) tekstin yhteydessä omina kappaleinaan. Raporttia (2011) on myös täydennetty muilta osin vuoden 2012 tiedoilla. Inventointi aloitettiin Hoikkajärven ja Palojärven väliseltä kannakselta. Palojärven puoleisella osalla kannasta on idässä kaksi pihapiiriä, joiden ympärillä on kesannolle jätettyä laidunniittyä (ks. kuva 8). Kuva 8. Pihapiirin länsipuolella olevaa laidunniittyä. Rannassa kapea puustoinen harvennettu mänty-koivu vyöhyke. Taustalla Palojärvi. Vaccinum myrtillus mustikka 3-4 Rubus chanaemorus, lakka 1 Linnaea borealis vanamo 1 Calluna vulgaris, kanerva 3-5 Juncus filiformis jouhivihvilä 1-2 Ledum palustre, suopursu 1-2 Trientalis europaea metsätähti 1 Viola palustris suo-orvokki 1

9 9 Luzula pilosa kevätpiippo 1 Pteridium aquilinum sananjalka 1 Vaccinium vitis-idaea, puolukka 2 Empetrum nigrum, variksenmarja 3 Vaccinium uliginosum, juolukka Maianthemum bifolium oravanmarja 1 Potentilla erecta rätvänä 1 Kuva 9. Palojärven puoleista rantaa. Puusto kuusi - mäntysekakangasta. Lievää korpimaisuutta havaittavissa. Pihapiirin ja laidunniityn luoteispuolella ja rannan lähellä on kenttäkerroksessa runsaasti kulttuurilajistoa, lähinnä heinälajeja kuten timotei, nurmipuntarpää, maitohorsma jne. Rannan puustoinen vyöhyke on harvennettua mäntyvaltaista kangasta. Männyt on istutettu ja kenttäkerroksen lajisto indikoisi luontaisesti huomattavan rehevämpää lajistoa. Koivua on sekapuuna jonkin verran. Kun siirrytään Palojärven puoleista rantaa länteen (ks kuva 9); muuntuu puusto tuoreeksi sekapuustoksi. Männyn ohella on koivua ja kuusta. Maapuita tai pystypökkelöitä ei esiinny, mutta puusto on verraten eri-ikäistä. Kenttäkerroksessa esiintyy edelleen kulttuurilajistoa, mutta sen lisäksi mustikkaa, puolukkaa, metsäimarretta, metsätähteä jne. Kasvillisuus jatkuu samanlaisena suunnittelualueen rajalle asti. Kuva 10. Tyypillistä kasvillisuutta tien eteläpuolen drumliinilta. Kasvillisuus on harvennettua mäntyvaltaista kangasta.

10 10 Kuva 11. Hoikkajärven rannan länsipuolen rämettä. Empetrum nigrum, variksenmarja 2-4 Linnea borealis, vanamo 2 Vaccinium vitis-idaea, puolukka 1 Erophorum vaginatun, tupasvilla 2 Calamagrostis stricta, luhtakastikka 1 Rubus arcticus, lakka 1 Andromeda polifolia, suokukka 3 Ledum palustre, suopursu 2 Melampyrum pratense, kangasmaitikka 1 Carex dioica, äimäsara 2 Eleocharis palustris, rantaluikka 2 Vaccinum myrtillus, mustikka 2 Menyanthes trifoliata, raate 2 Potentilla erecta, rätvänä 2 Agrostiscapillaris, nurmirölli 2 Vaccinium uliginosum, juolukka 2 Calluna vulgaris, kanerva 1 Carex canescens, harmaasara 2 Seuraavaksi siirrytään Hoikkajärven puolelle. Laidunalueen länsipuolella on laaja rämemäinen alue (ks kuva 11 yllä). Suunnittelualueen länsirajalla on laaja vanha laidunalue, jota rantaan rajaa rämemäinen puustoinen vyöhyke. Mainittua vyöhykettä on myös laidunnettu. Laidunalue lienee vanhaa suopeltoa (ks kuvat 12-13). Lajistosta mainittakoon puna-apila, niittyleinikki, metsäkurjenpolvi, niittysuolaheinä, kissankello, huopaohdake jne. Pellon ojavarret ovat jo pensoittuneet, mutta niiden väliset alueet ovat vielä säilyneet avoimena. Vanhan laidunalueen pohjoispuolella maasto nousee kohti niemen halki poikki kulkevaa tietä ja niittyalueen reunassa on kapea korpimainen painanne (ks. kartta). Sen yläpuolella maasto nousee ja puusto muuttuu tavanomaiseksi variksenmarja-mustikkatyypin tuoreeksi kankaaksi. Mainittujen lajien lisäksi esiintyy puolukkaa, suopursua, metsäimarretta, kangasmaitikkaa ja muuta tyypillistä lajistoa. Kasvillisuus jatkuu samanlaisena aina niemen poikki kulkevan tielle asti ja osaksi myös tien pohjoispuolella kuten edellä jo todettiin.

11 11 Kuva 12. Hoikkajärven vanhaa laidunniittyä rannan suunnasta nähtynä. Kuva 13. Hoikkajärven laidunniittyä. Ojanvarret ovat jo pensoittumassa. Laidunniityn itäpuolella on maasto laajalti tasaista ja soistuvaa (ks kuva 15 seur.sivu). Suopursu peittää laajoja alueita. Sen lisäksi esiintyy juolukkaa, lakkaa, suokukkaa, mustikkaa, puolukkaa ja aivan rannassa lisäksi ruohokanukkaa. Männyn ohella esiintyy vähäisessä määrin koivua ja hieman etäämpänä rannasta moreenikumpareen alareunassa lisäksi tavataan yksittäisiä kuusia ja katajia ja pihlajia. Puusto on tasaikäistä talousmetsää. Maapuita tai pystypökkelöitä esiinny. Tien suuntaisella moreeniselänteellä (drumliini) on tehty hakkuita, Selänteen etelärinne on jyrkkä ja paikoin kivinen ja lohkareinen. Drumliinirinteen alaosassa mustikka-suopursu-vaivaiskoivu-variksenmarja valtainen laaja soistuva vyöhyke, ja lähempänä rantaa alkaa soistua: kenttäkerroksessa on vaivaiskoivua, puolukkaa, suopursua, juolukkaa, lakkaa jne. Se jatkuu aina rantaan asti. Kasvillisuus jatkuu samantyyppisenä aina suunnittelualueen itärajalle asti.

12 12 Kuva 14. Suolaitumen pohjoisreunassa moreeniselänteen ja laidunniityn Väliin jää koivukorpimainen kapea vyöhyke. Kuva 15. Drumliinin alapuolista soistuvaa rantatasannetta. Kuva 16. Paloniemen kaunista selänneniittyä.

13 13 Kuva 17. Erillinen tuoreheinäniitty lähellä rantaa. Seuraavassa vaiheessa inventoitiin Paloniemen pieni erillisalue (ks kuva 16 ed.sivu). Alue on luonnonniittyä, jossa on runsaasti puna-ailakkia ja metsäkurjenpolvea ja leinikkejä (sp.). Myös kulleroa on laikuittain runsaasti. Lisäksi mm koiranheinää, sananjalkaa, nurmipuntarpääta, timoteitä, siniheinää jne. Niittyalueen reunassa (länteen viettävä rinne) alkaa puustoinen vyöhyke, jossa esiintyy kuusta, koivua, haapaa ja mäntyä. Kenttäkerros on edelleen heinittynyt. Erityisesti kuusi esiintyy aika runsaana. Puusto on kuitenkin aika nuorta. Niittyalueen ja rannan välissä on metsäkasvillisuus kuusivaltaista sekapuustoa. Kenttäkerros on mustikkavaltainen. Lisäksi esiintyy puolukkaa ja kangasmaitikkaa, kieloa ja lähempänä rantaa on pohjakerros muuntunut hieman korpimaiseen suuntaan: kuusen ja männyn ohella esiintyy hieman harmaaleppää ja koivua sekä raitaa. Keskellä metsäaluetta on vanha niittyalue (ks. kartta ja kuva 17). Sen reunapuusto on samanlaista kuin edellä: kuusi, koivu ja pihlaja ja harmaaleppää. Puusto on verraten nuorta. Rannassa on 2-4 m leveä luhtareunus. Ranta on soistuva: suopursu, puolukka, juolukka, lakka, suokukka, vaivaiskoivu, raate, suokorte, metsäalvejuuri ja siniheinä sekä ruohokanukka. Rannan kapealla luhdalla lisäksi mm rantaluikkaa, luhtavillaa ja äimäsaraa ja harmaa- sekä luhtasaraa. Huomionarvoinen laji oli rannan lähellä kasvava siniyökönlehti. Alue on inventoitu vuonna Inventoinnin perusteella alue on rajattu perinnebiotoopiksi. Alue on pääosin tuoretta heinäniittyjä (Aatsinki 2009). Alue soveltuu hyvin maatalouden erityistuen alueeksi. Kalliojoen varsialueet ovat kosteaa koivuvaltaista jokivarsiluhtaa ja avoluhtaa. Joen pohjoispuolella on lähinnä rimpinevaa ja kangasrämettä. Kangasräme vaihtuu vähitellen etäämpänä rannasta nuorehkoksi mäntyvaltaiseksi kankaaksi. Jokialue on ekologisesti, maisemallisesti ja geomorfologisesti arvokas kokonaisuus. Viimeiseksi arvioitiin Ylikappaleen lahden länsipäässä sijaitseva kolmion muotoinen erillisalue. Alueen halki kulkee luonnontilainen voimakkaasti meanderoiva joki-uoma, jonka ympärillä koivuvaltaista jokivarsiluhtaa ja lettonevaa. Osa-alueen itäreunalla nuorehko mäntyvaltainen puusto muuntuu kuusimäntysekapuustoksi. Maapuita tai pystykeloja ei esiinny. Kenttäkerros on tyypillinen: mustikka on valtalaji ja sen ohella esiintyy etenkin selänteen alaosassa vaivaiskoivua, juolukkaa lakkaa jne. Ylempänä mustikka ja variksenmarja ovat vallitsevat lajit kenttäkerroksessa.

14 14 Kuva 18. Ylikappaleen lahteen laskeva Kalliojoki on ekologisesti, maisemallisesti ja geomorfologisesti huomionarvoinen. 3.4 Maisema Alueen maisemakuvaa voidaan pitää melko tavanomaisena ja vailla erityisiä kiintopisteitä. On kuitenkin mainittava, että Vaarantakasenlampi muodostaa maisemallisesti kauniin kokonaisuuden huolimatta metsänkäsittelytoimista lammen ympäristössä. Erityisesti pohjoisrannalta katsottuna avautuu erämaajärvimäinen näkymä. Myös lounaisranta on maisemallisesti kaunis hiekkarantoineen, joskin vailla erityisiä kiinto- tai solmukohtia. Suunnittelualueen sisäistä metsämaisemaa voidaan luonnehtia puoliavoimeksi; tiheää puustoa ei ole. Kuva 19. Suunnittelualueen maisemakuva on puoliavoin. Kuva suunnittelualueen etelärannalta. Erityisiä maisemallisia kiintopisteitä ei esiinny. Kesän 2012 alueista voidaan todeta, että Paloniemen lakialueen perinnebiotooppi muodostaa maisemallisesti kauniin kokonaisuuden (ks kuva 16). Myös Hoikka- ja Palojärveä erottavan kannaksen suoniitty on yhä huomionarvoinen, joskin umpeenkasvu on vähentämässä sen maisemakuvallista merkitystä. Ylikappaleen itäpohjukan joki-suo maisema on myös mainitsemisen arvoinen (ks kuva 18).

15 15 4. SUOJELUALUEET, SUOJELUOHJELMAT JA NATURA 2000-VERKOSTO Suunnittelualueella ei ole perustettuja suojelualueita, valtakunnallisiin suojeluohjelmiin tai alueellisissa inventoinneissa mainittuja alueita. 5. LUONNONSUOJELU-, VESI- JA METSÄLAIN MUKAISET KOHTEET Luonnonsuojelulain 29 :ssä on lueteltu 9 luontotyyppiä, joiden luonnontilaisia tai luonnontilaiseen verrattavia kohteita ei saa muuttaa niin, että niiden ominaispiirteiden säilyminen kyseisellä alueella vaarantuu. Suojeltuja luontotyyppejä ovat: Luontaisesti syntyneet, merkittäviltä osin jaloista lehtipuista koostuvat metsiköt Pähkinäpensaslehdot Tervaleppäkorvet Luonnontilaiset hiekkarannat Merenrantaniityt Puuttomat tai luontaisesti vähäpuustoiset dyynit Katajakedot Lehdesniityt Avointa maisemaa hallitsevat suuret puut ja puuryhmät Suunnittelualueella ei maastokäyntien perusteella esiinny LSL 29 mukaisia luontotyyppejä, jotka edellyttäisivät luonnonsuojelualueen perustamista. Metsälain 10 velvoittaa säilyttämään arvokkaita elinympäristöjä, jos ne ovat luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia sekä ympäristöstään selvästi erottuvia. Niitä koskevat hoito- ja käyttötoimenpiteet tulee tehdä elinympäristöjen ominaispiirteet säilyttävällä tavalla. Tällaiset elinympäristöt ovat yleensä pienialaisia. Metsälain tarkoittamia erityisen tärkeitä elinympäristöjä ovat: Lähteiden, purojen ja pysyvän vedenjuoksu-uoman muodostavien norojen sekä pienten lampien välittömät lähiympäristöt Ruoho- ja heinäkorvet, saniaiskorvet sekä lehtokorvet ja Lapin läänin eteläpuolella sijaitsevat letot Rehevät lehtolaikut Pienet kangasmetsäsaarekkeet ojittamattomilla soilla Rotkot ja kurut Jyrkänteet ja niiden välittömät alusmetsät Karukkokankaita puuntuotannollisesti vähätuottoisemmat hietikot, kalliot, kivikot, louhikot, vähäpuustoiset suot ja rantaluhdat Vaarantakasenjärveä ja lampea yhdistävää uomaa voitaneen pitää metsälain mukaisena kohteena, samoin suunnittelualueen pohjoisrajan Kalliojokea. Myös alueen koillisosan suoalueen pieniä kangasmetsäsaarekkeita voitaneen pitää metsälain mukaisena kohteena. Ylikappaleenniemen suuosan erillisalueen jokialue on myös metsälain mukainen ympäristö Vesilain muutoksen mukaan (1105/1996, 15a ja 17a ) alle hehtaarin suuruiset fladat, kluuvijärvet ja lähteet muualla kuin Lapin läänissä enintään yhden hehtaarin suuruiset lammet, järvet ja vesistöä pienemmät uomat tulee säilyttää luonnontilaisena. Suunnittelualueella ei esiinny vesilaissa mainittuja kohteita. Muut metsäluonnon arvokkaat elinympäristöt mm Meriluoto ja Soinisen (1998) mukaan: vanhat havu- ja sekametsiköt vanhat lehtimetsiköt paisterinteet supat ruohoiset suot metsäniityt

16 16 hakamaat Suunnittelualueella ei esiinny edellä mainittuja kohteita. 6. DIREKTIIVI- JA UHANALAISLAJISTO Maastokäynnillä pyrittiin kiinnittämään huomiota luonnonsuojelulaissa mainittujen eläinlajien esiintymiseen alueella. Uhanalaisten ja erityisesti suojeltavien kasvilajien (LSL 46 ja 47 ) esiintymät Uhanalaisten- ja erityisesti suojeltavien eliölajien (LSL 46 ja 47 ) esiintymät Luontodirektiivin IV (a) tarkoittaminen eläinlajien lisääntymis- ja levähdyspaikat Uhanalaisiksi tai silmälläpidettäviksi luokitelluista lajeista on ilmaistu tekstissä myös vuoden 2000 uhanalaisluokituksen mukainen luokitus: CR = äärimmäisen uhanalaiset EN= erittäin uhanalaiset VU= vaarantuneet NT= silmälläpidettävät LC= runsaana esiintyvät Uhanalaislajistosta ei tehty havaintoja uhanalaisuusluokituksessa mainituista lajeista eikä myös direktiivilajistosta. 7. SUOSITUKSET Luontoselvityksessä ei tullut esiin sellaisia ympäristöön liittyviä arvoja jotka edellyttäisivät luonnonsuojelualueen perustamista. Pääosa suunnittelualueesta voidaan luonnehtia luonnonympäristöltään tavanomaiseksi. Ihmistoiminnan vaikutus ilmenee erityisesti metsänkäsittelytoiminnan alueella. Olemassa olevaa loma-asutusta on niemialueiden kärjissä. Vaarantakasenlampi ympäröivine suoalueineen muodostaa maisemallisesti kauniin kokonaisuuden ja tulisi jättää rakentaminen ulkopuolelle rantojen osalta, samoin lampeen laskevaa uomaa voidaan pitää metsälain tarkoittaman uomana (ks. kuva 3). Tämä voidaan merkitä MY -aluevarauksena tai luo-merkintänä. Pohjoisrajan Kalliojoen uoma nevaympäristöineen voidaan myös merkitä samalla merkinnällä (ks. kuva 18) samoin Ylikappaleen lahden länsipuolen jokiympäristö Lounaisrannan maisemakuva ansaitsee myös maininnan, mutta ei tarvitse erottaa kaavamerkinnällä (ks. liitekartta). Paloniemen perinnebiotooppi tulee merkitä luo -merkinnällä ja siihen voitaneen sisällyttää myös erillinen tuoreruohoniitty alempana rinteessä. Vähäinen rakentaminen on mahdollista. Luo merkinnällä tulisi erottaa myös järviä yhdistävällä kankaalla sijaitseva kapea koivukorpi. MY merkinnällä tulisi varustaa kannaksen vanha suopelto. Pelto on laaja ja sille voidaan myös tarvittaessa sijoittaa rakentamista, joskin rakennuskelpoisuus ei ole kovin hyvä. Muilta osin erityisiä luonnonympäristöstä lähteviä rakentamisrajoituksia ei ole tarpeen asettaa. Tekstissä mainittu muinainen Palojärven muinainen rantavalli tulisi säilyttää mutta se ei edellyttäne erityisiä suojelumerkintöjä.

17 17 Kuva 20. Kalliojoen reunoilla on runsaasti lehtipuustoa. Aluetta voidaan pitää metsälain mukaisen kohteena 8. YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Normaali rantarakentaminen ei aiheuta merkittävästi lisää ympäristövaikutuksia nykytilanteeseen verrattuna, mikäli rakentamisessa noudatetaan kaavamääräyksiä mm. jätevesien käsittelystä. Vaikutukset kohdistuvat lähinnä lievään rantojen avoimuuden vähentymiseen. Vähäinen lisärakentaminen ei aiheuta haitallisia muutoksia Vaarantakasenlampeen tai sitä ympäröiville suoalueille tai itäosan suoalueille, mikäli maaperää ei kateta eikä rakenneta uomia tai rakenteita, jotka vaikuttavat suoalueen hydrologiseen tasapainoon. Kaava-alue on laajentunut Ylikappaleenniemen kärkialueelle jo erotettujen ja rakennettujen tilojen alueelle. Niiden ympäristö on muun niemen tapaista mäntyvaltaista kangasta. Kuitenkin rakentaminen on muuttanut alueen puustoa ja ympäristöä. Niemen kärkiosa on jo otettu rakennuskäyttöön, joten erityisiin aluevarauksiin ei ole tarvetta. Sauvossa, 8. huhtikuuta 2011 täydennetty 12. heinäkuuta 2012 ja Jari Hietaranta

18 18

19 19

20 20

Myllyniemen ranta-asemakaavan kumoaminen Hyrynsalmen kunnan Hyrynjärvi. Luontoselvitys

Myllyniemen ranta-asemakaavan kumoaminen Hyrynsalmen kunnan Hyrynjärvi. Luontoselvitys Myllyniemen ranta-asemakaavan kumoaminen Hyrynsalmen kunnan Hyrynjärvi Luontoselvitys Myllyniemen ranta-asemakaavan kumoaminen Hyrynsalmen kunnan Hyrynjärvi Luontoselvitys 1. Tausta Myllyniemen suunnittelutyön

Lisätiedot

SUOMUSJÄRVEN KUNTA KIANTAJÄRVEN LEIRINTÄALUE. Luontoselvitys

SUOMUSJÄRVEN KUNTA KIANTAJÄRVEN LEIRINTÄALUE. Luontoselvitys 1 SUOMUSJÄRVEN KUNTA KIANTAJÄRVEN LEIRINTÄALUE Luontoselvitys 2 SUOMUSJÄRVEN KUNTA 10.4 2008 KIANTAJÄRVEN LEIRINTÄALUE Luontoselvitys 1. TAUSTA JA TAVOITTEET Leirintäalue on puustoltaan ja muulta kasvillisuudeltaan

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Portinniskan rantakaava luontoselvitys

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Portinniskan rantakaava luontoselvitys KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Portinniskan rantakaava luontoselvitys 1. Tausta ja tavoitteet Suunnittelualue sijaitsee Kemijärven kaupungin Räisälän kylässä. Suunnitelma koskee Kotikangas nimistä tilaa (75:0). Luontoselvityksen

Lisätiedot

TIPASJÄRVIEN RANTA-ASEMAKAAVA

TIPASJÄRVIEN RANTA-ASEMAKAAVA 1 liite alkuperäiseen selvitykseen TIPASJÄRVIEN RANTA-ASEMAKAAVA 1. LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENTÄMINEN LISÄALUEIDEN OSALTA Lisäysalueet käsittävät kaksi pienialaista aluetta. Toinen alueista sijaitsee Pienen

Lisätiedot

KUUSAMON KAUPUNKI Kantojärven saunakulttuurikeskus LUONTOSELVITYS

KUUSAMON KAUPUNKI Kantojärven saunakulttuurikeskus LUONTOSELVITYS 1 Raportti 16.12.2010, 15.9.2015 KUUSAMON KAUPUNKI Kantojärven saunakulttuurikeskus LUONTOSELVITYS EKOTONI KY KIMMOKAAVA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA 2. TAVOITTEET JA TUTKIMUSMENETELMÄT 3. LUONTOSELVITYS

Lisätiedot

ISO-VIITAJÄRVI ranta-asemakaavan muutos ja laajennus luontoselvitys

ISO-VIITAJÄRVI ranta-asemakaavan muutos ja laajennus luontoselvitys 1 ISO-VIITAJÄRVI ranta-asemakaavan muutos ja laajennus luontoselvitys Ekotoni Ky KimmoKaava 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA 2. TAVOITTEET JA TUTKIMUSMENETELMÄT 3. LUONTOSELVITYS 3.1 TOPOGRAFIA JA GEOMORFOLOGIA

Lisätiedot

Metsähallitus Taivalkosken kunta Turpeisen ranta-asemakaava luontoselvitys

Metsähallitus Taivalkosken kunta Turpeisen ranta-asemakaava luontoselvitys 1 Metsähallitus Taivalkosken kunta Turpeisen ranta-asemakaava luontoselvitys 1. Tausta ja tavoitteet Suunnittelualue sijaitsee Murhijoen pohjoisrannalla Taivalkosken kunnassa. Tässä selvityksessä tarkastellaan

Lisätiedot

KUUSAMON KAUPUNKI Oivanginjärvi

KUUSAMON KAUPUNKI Oivanginjärvi liite: laajennusalue KUUSAMON KAUPUNKI Oivanginjärvi JOKOSLAHDEN RANTA_ASEMAKAAVA LAAJENNUSALUE Rantalahden alue Nuorta männikköä suunnittelualueen länsirajalla. KIMMOKAAVA EKOTONI KY JOKOSLAHDEN RANTA-ASEMAKAAVA

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI MARJONIEMEN POHJOISKÄRKI LUONTOSELVITYS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI MARJONIEMEN POHJOISKÄRKI LUONTOSELVITYS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI MARJONIEMEN POHJOISKÄRKI LUONTOSELVITYS EKOTONI KY KIMMOKAAVA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA 2. TAVOITTEET JA TUTKIMUSMENETELMÄT 3. LUONTOSELVITYS 3.1 TOPOGRAFIA JA GEOMORFOLOGIA 3.2

Lisätiedot

KUUSAMON KAUPUNKI VIRKKULAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS. Porontiman Pitkälahti Pikku-Porontiman Paloniemi

KUUSAMON KAUPUNKI VIRKKULAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS. Porontiman Pitkälahti Pikku-Porontiman Paloniemi 1 KUUSAMON KAUPUNKI VIRKKULAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Porontiman Pitkälahti Pikku-Porontiman Paloniemi luontoselvitys Ekotoni Ky Kimmokaava 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA 2. TAVOITTEET JA TUTKIMUSMENETELMÄT

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNTA KAUNISNIEMEN HUVILAKORTTELIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

SUOMUSSALMEN KUNTA KAUNISNIEMEN HUVILAKORTTELIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS SUOMUSSALMEN KUNTA KAUNISNIEMEN HUVILAKORTTELIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KimmoKaava Ekotoni Ky 1. Tausta ja lähtökohdat Huvilakorttelin alueelle on SKOY:n toimesta laadittu ranta-asemakaava

Lisätiedot

PIISPAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Kylmäniemi Luontoselvitys

PIISPAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Kylmäniemi Luontoselvitys 201213 PIISPAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Kylmäniemi Luontoselvitys EKOTONI KY KIMMOKAAVA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA 2. TAVOITTEET JA TUTKIMUSMENETELMÄT 3. LUONTOSELVITYS 3.1 KALLIO- JA MAAPERÄ

Lisätiedot

UPM SUOMUSSALMEN KUNTA. Naamankajärven ranta-asemakaava luontoselvitys KIMMOKAAVA EKOTONI KY

UPM SUOMUSSALMEN KUNTA. Naamankajärven ranta-asemakaava luontoselvitys KIMMOKAAVA EKOTONI KY UPM SUOMUSSALMEN KUNTA Naamankajärven ranta-asemakaava luontoselvitys KIMMOKAAVA EKOTONI KY 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA 2. TAVOITTEET JA TUTKIMUSMENETELMÄT 3. LUONTOSELVITYS 3.1 TOPOGRAFIA JA GEOMORFOLOGIA

Lisätiedot

Kuhmon kaupunki. Sääskenniemen ranta-asemakaava. luontoselvitys

Kuhmon kaupunki. Sääskenniemen ranta-asemakaava. luontoselvitys Kuhmon kaupunki 121013 Sääskenniemen ranta-asemakaava luontoselvitys KIMMOKAAVA EKOTONI KY 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA 2. TAVOITTEET JA TUTKIMUSMENETELMÄT 3. LUONTOSELVITYS 3.1 TOPOGRAFIA JA GEOMORFOLOGIA

Lisätiedot

KITKANMUTKAN RANTA-ASEMAKAAVA Käylä Kuusamon kaupunki

KITKANMUTKAN RANTA-ASEMAKAAVA Käylä Kuusamon kaupunki 110317 KITKANMUTKAN RANTA-ASEMAKAAVA Käylä Kuusamon kaupunki EKOTONI KY KIMMOKAAVA KITKANMUTKAN RANTA-ASEMAKAAVA Käylä Kuusamon kaupunki LUONTOSELVITYKSEN TAUSTA GEOLOGIA JA GEOMORFOLOGIA KASVILLISUUS

Lisätiedot

UPM. Joutsan Kivijärvi LUONTOSELVITYS

UPM. Joutsan Kivijärvi LUONTOSELVITYS LIITE 1 UPM Joutsan Kivijärvi LUONTOSELVITYS EKOTONI KY 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TAUSTA JA TAVOITTEET... 3 2 TAVOITTEET JA TUTKIMUSNENETELMÄT... 3 3 LUONTOSELVITYS... 4 3.1 Kallio- ja maaperä... 4 3.2 Vesistöt...

Lisätiedot

ENONKOSKEN KUNTA Ahlström Oy Pahkalahden ranta-asemakaava luontoselvitys EKOTONI KY 14.7 2012

ENONKOSKEN KUNTA Ahlström Oy Pahkalahden ranta-asemakaava luontoselvitys EKOTONI KY 14.7 2012 1 ENONKOSKEN KUNTA Ahlström Oy Pahkalahden ranta-asemakaava luontoselvitys EKOTONI KY 14.7 2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA 2. TAVOITTEET JA TUTKIMUSMENETELMÄT 3. LUONTOSELVITYS 3.1 KALLIO- JA MAAPERÄ

Lisätiedot

UPM Oyj Taivalkosken kunta Turpeisen ranta-asemakaava luontoselvitys

UPM Oyj Taivalkosken kunta Turpeisen ranta-asemakaava luontoselvitys 1 UPM Oyj Taivalkosken kunta Turpeisen ranta-asemakaava luontoselvitys 1. Tausta ja tavoitteet Suunnittelualue sijaitsee Turpeisen nimisen järven pohjois- ja etelärannalla Taivalkosken kunnassa. Tässä

Lisätiedot

SALMENNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN LAAJENNUS LUONTOSELVITYS SUOMUSSALMEN KUNTA

SALMENNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN LAAJENNUS LUONTOSELVITYS SUOMUSSALMEN KUNTA 040110 SALMENNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN LAAJENNUS LUONTOSELVITYS SUOMUSSALMEN KUNTA EKOTONI KY KIMMOKAAVA 3 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA 2. TAVOITTEET JA TUTKIMUSMENETELMÄT 3. LUONTOSELVITYS KALLIO- JA MAAPERÄ

Lisätiedot

EERIKKILÄN URHEILUOPISTON ALUEEN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS. 1. Tausta ja tavoitteet

EERIKKILÄN URHEILUOPISTON ALUEEN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS. 1. Tausta ja tavoitteet 1 EERIKKILÄN URHEILUOPISTON ALUEEN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS 1. Tausta ja tavoitteet Eerikkilän urheiluopiston osayleiskaava-alueen luontoselvitys laadittiin kesällä 2008 ja se liittyy alueen tulevan

Lisätiedot

LIITE Kuusamon kaupunki Oivanginjärvi Jokoslahden ranta-asemakaavan laajennusalueen luontoselvitys

LIITE Kuusamon kaupunki Oivanginjärvi Jokoslahden ranta-asemakaavan laajennusalueen luontoselvitys LIITE Kuusamon kaupunki Oivanginjärvi Jokoslahden ranta-asemakaavan laajennusalueen luontoselvitys KIMMOKAAVA EKOTONI KY 1. TAUSTA Jokoslahden ranta-asemakaavan muutoksen ohella, kaava-aluetta laajennettiin

Lisätiedot

UPM Ristijärven Tervajärvi ranta-asemakaava luontoselvitys

UPM Ristijärven Tervajärvi ranta-asemakaava luontoselvitys 1 UPM Ristijärven Tervajärvi ranta-asemakaava luontoselvitys KIMMOKAAVA EKOTONI KY 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA JA TAVOITTEET 2. TUTKIMUSMENETELMÄT 3. LUONTOSELVITYS 3.1 TOPOGRAFIA JA GEOMORFOLOGIA 3.2

Lisätiedot

KUUSAMON KAUPUNKI HAKOJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LUONTOSELVITYS

KUUSAMON KAUPUNKI HAKOJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LUONTOSELVITYS KUUSAMON KAUPUNKI HAKOJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LUONTOSELVITYS Yhteystiedot: Jari Hietaranta, Ekotoni Ky LY tunnus 1016290-0 Vitikkalantie 4, 21570 SAUVO 0400-479740 jari.hietaranta@pp.inet.fi

Lisätiedot

SÄRKIVAARAN RANTAKAAVAN MUUTOS KOVALAMPI PUDASJÄRVEN KAUPUNKI LUONTOSELVITYS

SÄRKIVAARAN RANTAKAAVAN MUUTOS KOVALAMPI PUDASJÄRVEN KAUPUNKI LUONTOSELVITYS SÄRKIVAARAN RANTAKAAVAN MUUTOS KOVALAMPI PUDASJÄRVEN KAUPUNKI LUONTOSELVITYS KIMMOKAAVA EKOTONI KY 3 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA 2. TAVOITTEET JA TUTKIMUSMENETELMÄT 3. LUONTOSELVITYS KALLIO- JA MAAPERÄ

Lisätiedot

KUUSAMON KAUPUNKI HAKOJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LUONTOSELVITYS

KUUSAMON KAUPUNKI HAKOJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LUONTOSELVITYS KUUSAMON KAUPUNKI HAKOJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LUONTOSELVITYS Yhteystiedot: Jari Hietaranta, Ekotoni Ky LY tunnus 1016290-0 Vitikkalantie 4, 21570 SAUVO 0400-479740 jari.hietaranta@pp.inet.fi

Lisätiedot

PETÄJÄNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PALTAMON KUNTA LUONTOSELVITYS

PETÄJÄNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PALTAMON KUNTA LUONTOSELVITYS PETÄJÄNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PALTAMON KUNTA LUONTOSELVITYS Ranta-aluetta suunnittelualueen eteläosasta KIMMOKAAVA EKOTONI KY 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA 2. TAVOITTEET JA TUTKIMUSMENETELMÄT 3.

Lisätiedot

OSMANKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN LAAJENNUS. Suihkonniemen alueen luontoselvitys Puolangan kunta

OSMANKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN LAAJENNUS. Suihkonniemen alueen luontoselvitys Puolangan kunta 4.2.2018 täydennetty 24.5.2018 OSMANKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Suihkonniemen alueen luontoselvitys Puolangan kunta Ekotoni Ky KimmoKaava SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA 2. TAVOITTEET JA TUTKIMUSMENETELMÄT

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI HAUKIJÄRVEN KOUKKUMUTKAN RANTA-ASEMAKAAVA

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI HAUKIJÄRVEN KOUKKUMUTKAN RANTA-ASEMAKAAVA 1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI HAUKIJÄRVEN KOUKKUMUTKAN RANTA-ASEMAKAAVA EKOTONI KY KIMMOKAAVA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA 2. TAVOITTEET JA TUTKIMUSMENETELMÄT 3. LUONTOSELVITYS 3.1 TOPOGRAFIA JA GEOMORFOLOGIA

Lisätiedot

UPM OYJ Sotkamon kunta Hietasen-Tipasjärven ranta-asemakaava Tipasjärvien alueen luontoselvitys

UPM OYJ Sotkamon kunta Hietasen-Tipasjärven ranta-asemakaava Tipasjärvien alueen luontoselvitys UPM OYJ Sotkamon kunta Hietasen-Tipasjärven ranta-asemakaava Tipasjärvien alueen luontoselvitys 1 2 UPM OYJ Sotkamon kunta Hietasen-Tipasjärven ranta-asemakaava Tipasjärvien alueen luontoselvitys 1. Tausta

Lisätiedot

Kuhmon kaupunki Pykälikön ranta-asemakaavan muutos. Luontoselvitys. Ekotoni Ky KimmoKaava

Kuhmon kaupunki Pykälikön ranta-asemakaavan muutos. Luontoselvitys. Ekotoni Ky KimmoKaava Kuhmon kaupunki Pykälikön ranta-asemakaavan muutos Luontoselvitys Ekotoni Ky KimmoKaava 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA 2. TAVOITTEET JA TUTKIMUSMENETELMÄT 3. LUONTOSELVITYS 3.1 TOPOGRAFIA JA GEOMORFOLOGIA

Lisätiedot

Iin kunta IIJOEN RAASAKAN RANTA-ASEMAKAAVA LUONTOSELVITYS

Iin kunta IIJOEN RAASAKAN RANTA-ASEMAKAAVA LUONTOSELVITYS Iin kunta IIJOEN RAASAKAN RANTA-ASEMAKAAVA LUONTOSELVITYS Ekotoni Ky KimmoKaava 10.10.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA 2. TAVOITTEET JA TUTKIMUSMENETELMÄT 3. LUONTOSELVITYS 3.1 TOPOGRAFIA JA GEOMORFOLOGIA

Lisätiedot

PIISPAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Runtinjärven Matoniemi Luontoselvitys

PIISPAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Runtinjärven Matoniemi Luontoselvitys 271213 PIISPAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Runtinjärven Matoniemi Luontoselvitys EKOTONI KY KIMMOKAAVA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA 2. TAVOITTEET JA TUTKIMUSMENETELMÄT 3. LUONTOSELVITYS 3.1 KALLIO-

Lisätiedot

UPM OYJ. Lieksan kaupunki. Kuoran ranta-asemakaava luontoselvitys

UPM OYJ. Lieksan kaupunki. Kuoran ranta-asemakaava luontoselvitys UPM OYJ Lieksan kaupunki Kuoran ranta-asemakaava luontoselvitys Ekotoni Ky KimmoKaava 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA 2. TAVOITTEET JA TUTKIMUSMENETELMÄT 3. LUONTOSELVITYS 3.1-3. 22 JÄRVIKUVAUKSET 4. YHTEENVETO

Lisätiedot

Kuusamon kaupunki Oivanginjärvi Jokoslahden ranta-asemakaavan muutos ja laajennus luontoselvitys

Kuusamon kaupunki Oivanginjärvi Jokoslahden ranta-asemakaavan muutos ja laajennus luontoselvitys Kuusamon kaupunki Oivanginjärvi Jokoslahden ranta-asemakaavan muutos ja laajennus luontoselvitys KIMMOKAAVA EKOTONI KY 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA 2. TAVOITTEET JA TUTKIMUSMENETELMÄT 3. LUONTOSELVITYS

Lisätiedot

KOLMENKULMAN LAAJENNUSALUEEN LUONTOSELVITYS Nokia 2017

KOLMENKULMAN LAAJENNUSALUEEN LUONTOSELVITYS Nokia 2017 Nokian kaupunki Kaupunkikehityspalvelut Harjukatu 21 37100 NOKIA KOLMENKULMAN LAAJENNUSALUEEN LUONTOSELVITYS Nokia 2017 LUONTOSELVITYS M. RANTA Hautaantie 295 38120 SASTAMALA p. 050-5651584 /miraranta@hotmail.fi

Lisätiedot

EKOTONI KY KIMMOKAAVA. UPM OYJ SUOMUSSALMEN KIANTAJÄRVEN SAUKKOJÄRVI Luontoselvitys

EKOTONI KY KIMMOKAAVA. UPM OYJ SUOMUSSALMEN KIANTAJÄRVEN SAUKKOJÄRVI Luontoselvitys EKOTONI KY KIMMOKAAVA UPM OYJ SUOMUSSALMEN KIANTAJÄRVEN SAUKKOJÄRVI Luontoselvitys 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA 2. TAVOITTEET JA TUTKIMUSMENETELMÄT 3. LUONTOSELVITYS 3.1 TOPOGRAFIA JA GEOMORFOLOGIA 3.2

Lisätiedot

AUTTIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA LUONTOSELVITYS KIMMOKAAVA EKOTONI KY

AUTTIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA LUONTOSELVITYS KIMMOKAAVA EKOTONI KY AUTTIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA LUONTOSELVITYS KIMMOKAAVA EKOTONI KY SISÄLLYSLUETTELO 1.Tausta ja tavoitteet 2. Luontoselvitys 2.1 Auttijärven osa-alue 2.1.1 Auttinranta (tila 426:2) 2.1.2 Vierelä (tila 254:0)

Lisätiedot

METSÄHALLITUS. Posion kunta. Konttijärven ym. ranta-asemakaava-alueen luontoselvitys

METSÄHALLITUS. Posion kunta. Konttijärven ym. ranta-asemakaava-alueen luontoselvitys Luonnos 141214 METSÄHALLITUS Posion kunta Konttijärven ym. ranta-asemakaava-alueen luontoselvitys Ekotoni Ky KimmoKaava 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA 2. TAVOITTEET JA TUTKIMUSMENETELMÄT 3. LUONTOSELVITYS

Lisätiedot

EMÄJOEN RANTA-ASEMAKAAVA Ristijärven kunta LUONTOSELVITYS UPM OYJ METSÄHALLITUS YKSITYISET MAANOMISTAJAT

EMÄJOEN RANTA-ASEMAKAAVA Ristijärven kunta LUONTOSELVITYS UPM OYJ METSÄHALLITUS YKSITYISET MAANOMISTAJAT 1 EMÄJOEN RANTA-ASEMAKAAVA Ristijärven kunta LUONTOSELVITYS UPM OYJ METSÄHALLITUS YKSITYISET MAANOMISTAJAT luonnos 09.09.2017 päivitys18.09.2017 päivitys 22.09.2017 täydennys 02.10.2017 täydennys 15.10.2017

Lisätiedot

LIITE. Louhunkankaan suunnittelualueen tuulivoimaloiden alueiden ja huoltotieyhteyksien rakentamisaluekuvaukset.

LIITE. Louhunkankaan suunnittelualueen tuulivoimaloiden alueiden ja huoltotieyhteyksien rakentamisaluekuvaukset. LIITE. Louhunkankaan suunnittelualueen tuulivoimaloiden alueiden ja huoltotieyhteyksien rakentamisaluekuvaukset. Voimala 1 Alueella kasvaa nuorta ja varttuvaa kalliomännikköä. Sekapuuna kasvaa hieman kuusta

Lisätiedot

Väinölän tilan luontoselvitys kaavoitusta varten

Väinölän tilan luontoselvitys kaavoitusta varten Väinölän tilan luontoselvitys kaavoitusta varten Pia Kangas Luontokartoittaja ERP Turve ja Lumi OY 30.06.2013 1 1. Tausta ja tavoite Tämä luontoselvitys on laadittu Pelkosenniemellä Pyhäjärven rannalla

Lisätiedot

RANUAN KUNTA Simonjärvi Vohonpetäjän ranta-asemakaava luontoselvitys

RANUAN KUNTA Simonjärvi Vohonpetäjän ranta-asemakaava luontoselvitys 1 RANUAN KUNTA Simonjärvi Vohonpetäjän ranta-asemakaava luontoselvitys KimmoKaava Ekotoni Ky 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA 2. TAVOITTEET JA TUTKIMUSMENETELMÄT 3. LUONTOSELVITYS 3.1 TOPOGRAFIA JA GEOMORFOLOGIA

Lisätiedot

Kartoituksessa alueelta pyrittiin kiinnittämään erityistä huomiota: Luonnonsuojelulain 29 mukaiset suojellut luontotyypit.

Kartoituksessa alueelta pyrittiin kiinnittämään erityistä huomiota: Luonnonsuojelulain 29 mukaiset suojellut luontotyypit. 1 TAIVASSALON KUNTA HAKKENPÄÄ luontoselvitys Väänänen 1. Tausta ja tavoitteet Suunnittelualue sijaitsee Taivassalon kunnassa Hakkenpään niemen alueella. Luontoselvityksen tavoitteena on ollut hankkia tietoja

Lisätiedot

YLI-HEIKINJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA Yli-Heikinjärvi ja Iso Särkiluoma luontoselvitys Kuusamon kaupunki

YLI-HEIKINJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA Yli-Heikinjärvi ja Iso Särkiluoma luontoselvitys Kuusamon kaupunki 101217 YLI-HEIKINJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA Yli-Heikinjärvi ja Iso Särkiluoma luontoselvitys Kuusamon kaupunki Ekotoni Ky KimmoKaava SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA 2. TAVOITTEET JA TUTKIMUSMENETELMÄT 3. LUONTOSELVITYS

Lisätiedot

KIMMOKAAVA EKOTONI KY. UPM Lieksan Mäntyjärvi ja muut järvet luontoselvitys

KIMMOKAAVA EKOTONI KY. UPM Lieksan Mäntyjärvi ja muut järvet luontoselvitys KIMMOKAAVA EKOTONI KY UPM Lieksan Mäntyjärvi ja muut järvet luontoselvitys UPM Lieksan Mäntyjärvi ja muut järvet luontoselvitys 1. TAUSTA 2. TAVOITTEET JA TUTKIMUSMENETELMÄT 3. LUONTOSELVITYS OSA-ALUE

Lisätiedot

KIIMASSUON TUULI- PUISTO TÄYDENTÄVÄ LUON- TOSELVITYS

KIIMASSUON TUULI- PUISTO TÄYDENTÄVÄ LUON- TOSELVITYS Vastaanottaja Voimavapriikki Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 7.9.2012 KIIMASSUON TUULI- PUISTO TÄYDENTÄVÄ LUON- TOSELVITYS KIIMASSUON TUULIPUISTO TÄYDENTÄVÄ LUONTOSELVITYS Tarkastus Päivämäärä 07/09/2012

Lisätiedot

SOMERHARJUN LIIKEKESKUKSEN ASEMAKAAVA -ALUEEN LUONTOSELVITYS

SOMERHARJUN LIIKEKESKUKSEN ASEMAKAAVA -ALUEEN LUONTOSELVITYS 1 SOMERHARJUN LIIKEKESKUKSEN ASEMAKAAVA -ALUEEN LUONTOSELVITYS 2013 Juha Saajoranta 2 Sisällysluettelo 1. Luontoselvityksen toteutus 3 2. Asemakaava-alueen luonnon yleispiirteet..3 3. Kasvillisuus- ja

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNTA PIISPAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA. Vuosien 2014 ja 2015 laajennusalueet

SUOMUSSALMEN KUNTA PIISPAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA. Vuosien 2014 ja 2015 laajennusalueet SUOMUSSALMEN KUNTA PIISPAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA Vuosien 2014 ja 2015 laajennusalueet EKOTONI KY KIMMOKAAVA 2 Alkuperäisen Piispajärven ranta-asemakaava-aluetta laajennettiin vuosina 2014 ja 2015 oheisilla

Lisätiedot

Kuusamon Yli-Kitkan Ahon ranta-asemakaavan kumoaminen ja muutos. luontoselvitys. Ekotoni Ky KimmoKaava

Kuusamon Yli-Kitkan Ahon ranta-asemakaavan kumoaminen ja muutos. luontoselvitys. Ekotoni Ky KimmoKaava Kuusamon Yli-Kitkan Ahon ranta-asemakaavan kumoaminen ja muutos luontoselvitys Ekotoni Ky KimmoKaava SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA 2. TAVOITTEET JA TUTKIMUSMENETELMÄT 3. LUONTOSELVITYS 3.1 TOPOGRAFIA JA GEOMORFOLOGIA

Lisätiedot

PUUMALA REPOLAHTI ITÄOSIEN YLEISKAAVAN MUUTOKSET LUONTOINVENTOINTI. Jouko Sipari

PUUMALA REPOLAHTI ITÄOSIEN YLEISKAAVAN MUUTOKSET LUONTOINVENTOINTI. Jouko Sipari PUUMALA REPOLAHTI ITÄOSIEN YLEISKAAVAN MUUTOKSET LUONTOINVENTOINTI Jouko Sipari 2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.. 3 INVENTOITU ALUE... 3 1. Repolahden perukka. 3 LIITTEET Kansikuva: Repolahden perukan rantaa

Lisätiedot

ALA-IRNIN RANTA-ASEMAKAAVA UPM OYJ yksityinen maanomistaja

ALA-IRNIN RANTA-ASEMAKAAVA UPM OYJ yksityinen maanomistaja 1 260317 050417 muokattu ALA-IRNIN RANTA-ASEMAKAAVA UPM OYJ yksityinen maanomistaja EKOTONI KY KIMMOKAAVA 2 ALA-IRNIN RANTA-ASEMAKAAVA UPM OYJ yksityinen maanomistaja Taivalkosken kunta LUONTOSELVITYKSEN

Lisätiedot

Luontoselvitys, Kalliomäki , Sappee, Mira Ranta 2015 Liito-oravaselvitys,Kalliomäki , Sappee, Mira Ranta 2016 Sappee

Luontoselvitys, Kalliomäki , Sappee, Mira Ranta 2015 Liito-oravaselvitys,Kalliomäki , Sappee, Mira Ranta 2016 Sappee 25.05.2016 Luontoselvitys, Kalliomäki 635-432-3-108, Sappee, Mira Ranta 2015 Liito-oravaselvitys,Kalliomäki 635-432-3-108, Sappee, Mira Ranta 2016 Sappee kiinteistön 635 432-3-108 Kalliomäki muinaisjäännösinventointi

Lisätiedot

Kellojärven-Korpijärven ranta-asemakaavan laajennuksen luontoselvitys Laajennus I KUHMON KAUPUNKI. Ekotoni Ky KimmoKaava

Kellojärven-Korpijärven ranta-asemakaavan laajennuksen luontoselvitys Laajennus I KUHMON KAUPUNKI. Ekotoni Ky KimmoKaava 1 Kellojärven-Korpijärven ranta-asemakaavan laajennuksen luontoselvitys Laajennus I KUHMON KAUPUNKI Ekotoni Ky KimmoKaava 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA 2. TAVOITTEET JA TUTKIMUSMENETELMÄT 3. LUONTOSELVITYS

Lisätiedot

UPM OYJ. Kuhmon Niskanselän ranta-asemakaava. Lentiiran Niskanselän etelä- ja pohjoisranta ja Huosiusniemen- Riihilahden alueet sekä Tuulilampi

UPM OYJ. Kuhmon Niskanselän ranta-asemakaava. Lentiiran Niskanselän etelä- ja pohjoisranta ja Huosiusniemen- Riihilahden alueet sekä Tuulilampi UPM OYJ Kuhmon Niskanselän ranta-asemakaava Lentiiran Niskanselän etelä- ja pohjoisranta ja Huosiusniemen- Riihilahden alueet sekä Tuulilampi Luontoselvitys EOTONI KY KIMMOKAAVA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA

Lisätiedot

KOLMENKULMANTIEN LUONTOSELVITYS Nokia 2017

KOLMENKULMANTIEN LUONTOSELVITYS Nokia 2017 Nokian kaupunki Kaupunkikehityspalvelut Harjukatu 21 37100 NOKIA KOLMENKULMANTIEN LUONTOSELVITYS Nokia 2017 LUONTOSELVITYS M. RANTA Hautaantie 295 38120 SASTAMALA p. 050-5651584 /miraranta@hotmail.fi TYÖN

Lisätiedot

ROUKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA LUONTOSELVITYS HYRYNSALMEN KUNTA EKOTONI KY KIMMOKAAVA

ROUKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA LUONTOSELVITYS HYRYNSALMEN KUNTA EKOTONI KY KIMMOKAAVA 1 140417 ROUKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA LUONTOSELVITYS HYRYNSALMEN KUNTA EKOTONI KY KIMMOKAAVA 2 Sisällysluettelo LUONTOSELVITYKSEN TAUSTA GEOLOGIA JA GEOMORFOLOGIA KASVILLISUUS JA LINNUSTO MAISEMA SUOJELUALUEET,

Lisätiedot

1. Yleistä. Hannu Tuomisto FM

1. Yleistä. Hannu Tuomisto FM ALAKYLÄN LUONTOSELVITYS SEINÄJOEN KAUPUNKI 2018 1. Yleistä Tämän luontoinventoinnin tarkoituksena oli selvittää, esiintyykö Seinäjoen kaupungin Alakylässä, kartassa 1 rajatulla alueella, sellaisia luontoarvoja,

Lisätiedot

VT 6 PARANTAMINEN VÄLILLÄ HEVOSSUO NAPPA LUONTOSELVITYS

VT 6 PARANTAMINEN VÄLILLÄ HEVOSSUO NAPPA LUONTOSELVITYS VT 6 PARANTAMINEN VÄLILLÄ HEVOSSUO NAPPA LUONTOSELVITYS Marko Vauhkonen 19.1.2010 16.1T-1-1 VT 6 PARANTAMINEN VÄLILLÄ HEVOSSUO NAPPA LUONTOSELVITYS SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 4 2 AINEISTO JA MENETELMÄT...

Lisätiedot

UPM YM SUOMUSSALMEN KUNTA. Piispajärvi, Iso Antinjärvi, Pikku Antinjärvi, Runttijärvi ja Hoikka ranta-asemakaava Luontoselvitys EOTONI KY KIMMOKAAVA

UPM YM SUOMUSSALMEN KUNTA. Piispajärvi, Iso Antinjärvi, Pikku Antinjärvi, Runttijärvi ja Hoikka ranta-asemakaava Luontoselvitys EOTONI KY KIMMOKAAVA UPM YM SUOMUSSALMEN KUNTA Piispajärvi, Iso Antinjärvi, Pikku Antinjärvi, Runttijärvi ja Hoikka ranta-asemakaava Luontoselvitys EOTONI KY KIMMOKAAVA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA 2. TAVOITTEET JA TUTKIMUSMENETELMÄT

Lisätiedot

KEMPELEEN TUOHINONOJAN VARREN LUONTO-SELVITYS

KEMPELEEN TUOHINONOJAN VARREN LUONTO-SELVITYS KEMPELEEN TUOHINONOJAN VARREN LUONTO-SELVITYS 2.7.2014 Outi Tuomivaara, hortonomi ylempi AMK Kempeleen kunta 2 JOHDANTO Kempeleen Riihivainiolle on käynnistynyt asemakaavan laajennus, jonka pohjaksi on

Lisätiedot

UPM OYJ. Lieksan kaupunki. Teppanalan ranta-asemakaava luontoselvitys

UPM OYJ. Lieksan kaupunki. Teppanalan ranta-asemakaava luontoselvitys UPM OYJ Lieksan kaupunki Teppanalan ranta-asemakaava luontoselvitys Ekotoni Ky KimmoKaava 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA 2. TAVOITTEET JA TUTKIMUSMENETELMÄT 3. LUONTOSELVITYS 3.1-3.22 JÄRVIKUVAUKSET 4. YHTEENVETO

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS KALAJÄRVI TILA:

LUONTOSELVITYS KALAJÄRVI TILA: LUONTOSELVITYS KALAJÄRVI TILA: 743-416-5-146 SEINÄJOEN KAUPUNKI 2016 1. YLEISTÄ Tämän luontoselvityksen tarkoituksena oli selvittää, esiintyykö Seinäjoen kaupungin alueella olevalla tilalla 743-416-5-146

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA Pitkänperän ranta-asemakaava Luontoselvitys

PALTAMON KUNTA Pitkänperän ranta-asemakaava Luontoselvitys 1 PALTAMON KUNTA Pitkänperän ranta-asemakaava Luontoselvitys KimmoKaava Ekotoni 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA 2. TAVOITTEET JA TUTKIMUSMENETELMÄT 3. LUONTOSELVITYS 3.1 KALLIO- JA MAAPERÄ 3.2 VESISTÖT 3.3

Lisätiedot

VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA. Luontoselvitys. Pekka Routasuo

VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA. Luontoselvitys. Pekka Routasuo VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA Luontoselvitys Pekka Routasuo 7.9.2009 Vt 13 raskaan liikenteen odotuskaistan rakentaminen välille Mustola

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA. Juurusvesi-Kuuslahti yleiskaava-alueen luonto- ja maisemaselvitys

SIILINJÄRVEN KUNTA. Juurusvesi-Kuuslahti yleiskaava-alueen luonto- ja maisemaselvitys SIILINJÄRVEN KUNTA Juurusvesi-Kuuslahti yleiskaava-alueen luonto- ja maisemaselvitys Kaavaharju Ekotoni Ky Maisema-arkkitehtitoimisto Väyrynen 26.2.2015 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA JA TAVOITTEET 2. LUONTOSELVITYS

Lisätiedot

Metsäluonnon monimuotoisuuden suojelun tasot Päättäjien 34. Metsäakatemia Maastojakso 22.-24.5.2013 Etelä-Karjala

Metsäluonnon monimuotoisuuden suojelun tasot Päättäjien 34. Metsäakatemia Maastojakso 22.-24.5.2013 Etelä-Karjala Metsäluonnon monimuotoisuuden suojelun tasot Päättäjien 34. Metsäakatemia Maastojakso 22.-24.5.2013 Etelä-Karjala Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Ylitarkastaja Tuula Tanska, Päättäjien 34. Metsäakatemia 2013

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI MARJONIEMEN LOMAKYLÄ LUONTOSELVITYS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI MARJONIEMEN LOMAKYLÄ LUONTOSELVITYS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI MARJONIEMEN LOMAKYLÄ LUONTOSELVITYS EKOTONI KY KIMMOKAAVA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA 2. TAVOITTEET JA TUTKIMUSMENETELMÄT 3. LUONTOSELVITYS 3.1 TOPOGRAFIA JA GEOMORFOLOGIA 3.2 VESISTÖT

Lisätiedot

Ympäristöselvitykset Kaava-apu. Markku Kokko KAAVAMUUTOS TILALLE KOKKOLA Luonto- ja maisemaselvitys

Ympäristöselvitykset Kaava-apu. Markku Kokko KAAVAMUUTOS TILALLE KOKKOLA Luonto- ja maisemaselvitys LIITE 2 Ympäristöselvitykset Kaava-apu Markku Kokko KAAVAMUUTOS TILALLE KOKKOLA 167-417-7-13 Luonto- ja maisemaselvitys 14.07.2011 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 1 2 SELVITYSALUEEN SIJAINTI 2 3 SELVITYSALUEEN YLEISKUVAUS

Lisätiedot

LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 2015

LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 154 LIITE 98 MYRSKYLÄN SEPÄNMÄKI- PALOSTENMÄKI LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 2015 Kuvio 1. Kalliokumpare alueen pohjoisosassa (Kuvio 1). ClT-tyypin kalliometsaa. 1. JOHDANTO Selvitysalue

Lisätiedot

LUONNOS. Kittilän Ylä-Levin asemakaava-alueen luontotyyppikartoitus vuonna 2008

LUONNOS. Kittilän Ylä-Levin asemakaava-alueen luontotyyppikartoitus vuonna 2008 LUONNOS Kittilän Ylä-Levin asemakaava-alueen luontotyyppikartoitus vuonna 2008 Espoo 2008 Ylä Levin asemakaava alueen luontotyyppikartoitus 2008 1 Sisällysluettelo Tiivistelmä 2 1. Johdanto 3 2. Tulokset

Lisätiedot

RANTAASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS

RANTAASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS SULKAVAN HÄMEENNIEMEN RANTAASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS www.js-enviro.fi Juha Saajoranta 2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUONTOSELVITYKSEN TOTEUTUS 2. RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOSALUEEN LUONNON

Lisätiedot

UPM OYJ AITTOJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA SUOMUSSALMEN KUNTA LUONTOSELVITYS

UPM OYJ AITTOJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA SUOMUSSALMEN KUNTA LUONTOSELVITYS 1 UPM OYJ AITTOJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA SUOMUSSALMEN KUNTA LUONTOSELVITYS Ekotoni Ky 2 Kaikki valokuvat Jari Hietaranta ja Ari Parviainen Kansikuva: tyypillistä rantaa Kurkilahden pohjoisrannalla (kuva

Lisätiedot

SIPOON BOXIN SUUNNITELLUN MAA- AINEISTEN OTTOALUEEN LUONTOSELVITYS 2009

SIPOON BOXIN SUUNNITELLUN MAA- AINEISTEN OTTOALUEEN LUONTOSELVITYS 2009 SIPOON BOXIN SUUNNITELLUN MAA- AINEISTEN OTTOALUEEN LUONTOSELVITYS 2009 Pekka Routasuo 17.9.2009 Sipoon Boxin suunnitellun maa-aineisten ottoalueen luontoselvitys 2009 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 AINEISTO

Lisätiedot

UPM OYJ. Lieksan kaupunki. Ohtakankaan ranta-asemakaava luontoselvitys

UPM OYJ. Lieksan kaupunki. Ohtakankaan ranta-asemakaava luontoselvitys UPM OYJ Lieksan kaupunki Ohtakankaan ranta-asemakaava luontoselvitys Ekotoni Ky KimmoKaava 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA 2. TAVOITTEET JA TUTKIMUSMENETELMÄT 3. LUONTOSELVITYS 3.1-3. 22 JÄRVIKUVAUKSET 4.

Lisätiedot

UPM OYJ. Virtain kaupunki Luontoselvitys. Vuoden 2015 lisäalueet

UPM OYJ. Virtain kaupunki Luontoselvitys. Vuoden 2015 lisäalueet 12.12.2015 UPM OYJ Virtain kaupunki Luontoselvitys Vuoden 2015 lisäalueet EKOTONI KY 1. TAUSTA 2. TAVOITTEET JA TUTKIMUSMENETELMÄT 3. JÄRVIKUVAUKSET 3.1 Tiravinjärvi 3.2 Kortesjärvi 3.3 Sutikka 3.4 Ahvenlampi

Lisätiedot

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 2033 Kalliojärvi-Pitkäjärvi, Ylöjärvi, Pirkanmaa

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 2033 Kalliojärvi-Pitkäjärvi, Ylöjärvi, Pirkanmaa Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu 2016 ID 2033 Kalliojärvi-Pitkäjärvi, Ylöjärvi, Pirkanmaa Sijainti Kalliojärven Pitkäjärven alue sijaitsee Ylöjärven Kurussa. Alue

Lisätiedot

Kantakaupungin yleiskaava. Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa. Tammikuu 2010 Mattias Kanckos

Kantakaupungin yleiskaava. Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa. Tammikuu 2010 Mattias Kanckos Kantakaupungin yleiskaava Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa Tammikuu 2010 Mattias Kanckos Skolbackavägen 70 GSM: 050-5939536 68830 Bäckby info@essnature.com Finland 9. Biskop- Fattigryti

Lisätiedot

SIPOON NEVAS GÅRDIN LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS

SIPOON NEVAS GÅRDIN LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS SIPOON NEVAS GÅRDIN LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 1.4.2014 Sipoon Nevas Gårdin luontoselvityksen täydennys. SIPOON NEVAS GÅRDIN LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS 1 JOHDANTO Sipoon

Lisätiedot

Äkäslompolon asemakaavan laajennus, Röhkömukanmaa, Kolari. Luontoselvitys

Äkäslompolon asemakaavan laajennus, Röhkömukanmaa, Kolari. Luontoselvitys Sami Mäkikyrö 13.8.2013 Äkäslompolon asemakaavan laajennus, Röhkömukanmaa, Kolari Luontoselvitys 2 SISÄLLYS 1. Johdanto.. 3 2. Suojelualueet ja -ohjelmat 3 2.1. Luonnonsuojeluohjelmat.. 3 2.2. Luonnonsuojelu-,

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNTA PIISPAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA. Vuosien 2014, 2015 ja 2016 laajennusalueet

SUOMUSSALMEN KUNTA PIISPAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA. Vuosien 2014, 2015 ja 2016 laajennusalueet SUOMUSSALMEN KUNTA PIISPAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA Vuosien 2014, 2015 ja 2016 laajennusalueet EKOTONI KY KIMMOKAAVA 2 Alkuperäisen Piispajärven ranta-asemakaava-aluetta laajennettiin vuosina 2014 ja 2015

Lisätiedot

Akaan kaupungin YRITYS-KONHON ALUEEN LUONTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2011

Akaan kaupungin YRITYS-KONHON ALUEEN LUONTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2011 Akaan kaupunki Maankäyttö- ja kaavoitusyksikkö PL 34 37801 TOIJALA Akaan kaupungin YRITYS-KONHON ALUEEN LUONTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2011 Tmi Mira Ranta Isorainiontie 8 38120 SASTAMALA p. 050-5651584

Lisätiedot

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 18.6.2013 1 JOHDANTO TL-Suunnittelu Oy laatii tiesuunnitelmaa maanteiden 362 ja 3622 kevyen

Lisätiedot

MT 369 KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ VÄLILLE KÄÄPÄLÄ-TUOHIKOTTI

MT 369 KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ VÄLILLE KÄÄPÄLÄ-TUOHIKOTTI MT 369 KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ VÄLILLE KÄÄPÄLÄ-TUOHIKOTTI Pekka Routasuo 6.2.2012 KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ VÄLILLE KÄÄPÄLÄ-TUOHIKOTTI SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 MENETELMÄT JA LÄHTÖTIEDOT... 2 3 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys 2013

Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys 2013 Maanmittauspalvelu Puttonen Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys 2013 Petri Parkko 31.5.2013 1. Taustoja Savonlinnan Matarmäelle (kartta 1) on suunniteltu kallion louhintaa, jonka suunnittelua varten tarvittiin

Lisätiedot

UPM YM SUOMUSSALMEN KUNTA. Piispajärvi, Iso Antinjärvi, Pikku Antinjärvi, Runttijärvi ja Hoikka ranta-asemakaava Luontoselvitys EOTONI KY KIMMOKAAVA

UPM YM SUOMUSSALMEN KUNTA. Piispajärvi, Iso Antinjärvi, Pikku Antinjärvi, Runttijärvi ja Hoikka ranta-asemakaava Luontoselvitys EOTONI KY KIMMOKAAVA UPM YM SUOMUSSALMEN KUNTA Piispajärvi, Iso Antinjärvi, Pikku Antinjärvi, Runttijärvi ja Hoikka ranta-asemakaava Luontoselvitys EOTONI KY KIMMOKAAVA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA 2. TAVOITTEET JA TUTKIMUSMENETELMÄT

Lisätiedot

UPM-Kymmene Oyj KARKKILA. Ali-Paastonjärvi ym. (Ali-Paastonjärvi, Mustalammi, Kaitalammi, Paskoilammi, Nuijajoki)

UPM-Kymmene Oyj KARKKILA. Ali-Paastonjärvi ym. (Ali-Paastonjärvi, Mustalammi, Kaitalammi, Paskoilammi, Nuijajoki) 1 UPM-Kymmene Oyj KARKKILA Ali-Paastonjärvi ym (Ali-Paastonjärvi, Mustalammi, Kaitalammi, Paskoilammi, Nuijajoki) 2 1. TAUSTA 2. TAVOITTEET JA TUTKIMUSMENETELMÄT 3. LUONTOSELVITYS 3.1 MUSTALAMMI 3.2 ALI-PAASTONJÄRVI

Lisätiedot

Porvoon Rännarstenin murskaamon louhintaalueen laajennukseen liittyvä luontoselvitys

Porvoon Rännarstenin murskaamon louhintaalueen laajennukseen liittyvä luontoselvitys 2017 Porvoon Rännarstenin murskaamon louhintaalueen laajennukseen liittyvä luontoselvitys Petri Parkko 23.11.2017 1. Taustoja Porvoon Rännarstenin kallioalueelle on suunniteltu ottoalueen laajennusta karttaan

Lisätiedot

Kuhmon Viiksimon ranta-asemakaava luontoselvitys

Kuhmon Viiksimon ranta-asemakaava luontoselvitys 1 Kuhmon Viiksimon ranta-asemakaava luontoselvitys EKOTONI KY 2 Sisällysluettelo 1.Tausta ja tavoitteet 2. Luontoselvitys Särkikankaan osa-alue Levälahdenkankaan länsiosan osa-alue Viiksimojärven länsipään

Lisätiedot

Ristijärven kunta. KUOREJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA Luontoselvitys

Ristijärven kunta. KUOREJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA Luontoselvitys Ristijärven kunta KUOREJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA Luontoselvitys SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA 2. TAVOITTEET JA TUTKIMUSMENETELMÄT 3. LUONTOSELVITYS 3.1 MAAPERÄ JA GEOMORFOLOGIA 3.2 VESISTÖT JA VESIALUEET 3.3

Lisätiedot

Merkkikallion tuulivoimapuisto

Merkkikallion tuulivoimapuisto OX2 FINLAND OY Merkkikallion tuulivoimapuisto Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvityksen 2016 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P29646P004 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 2

Lisätiedot

Pälkäneen Laitikkalan kylän KATAJAN TILAN LUONTOSELVITYS (Kyllönsuu , Kataja ja Ainola )

Pälkäneen Laitikkalan kylän KATAJAN TILAN LUONTOSELVITYS (Kyllönsuu , Kataja ja Ainola ) Pälkäneen Laitikkalan kylän KATAJAN TILAN LUONTOSELVITYS (Kyllönsuu 635-417-3-28, Kataja 635-417-3-34 ja Ainola 935-417-3-26) Tmi Mira Ranta Rokantie 29 38140 SASTAMALA p. 050-5651584 mira.ranta@kopteri.net

Lisätiedot

Kellojärven-Korpijärven ranta-asemakaavan laajennus. luontoselvitys. Laajennus II. UPM:n alueet

Kellojärven-Korpijärven ranta-asemakaavan laajennus. luontoselvitys. Laajennus II. UPM:n alueet 1 liite 1 Kellojärven-Korpijärven ranta-asemakaavan laajennus luontoselvitys Laajennus II UPM:n alueet Ekotoni Ky KimmoKaava 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA 2. TAVOITTEET JA TUTKIMUSMENETELMÄT 3. LUONTOSELVITYS

Lisätiedot

KEVÄTLAAKSON ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS Osa-alueet 478-483

KEVÄTLAAKSON ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS Osa-alueet 478-483 KEVÄTLAAKSON ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS Osa-alueet 478-483 Porvoon kaupunki Kaupunkisuunnittelu Huhtikuu 2014 asemakaavan luontoselvitys Osa-alueet 478-483 Lotta Raunio Sisällys 1. Johdanto 1 2. Sijainti

Lisätiedot

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 2036 Lumivuori, Ylöjärvi, Pirkanmaa

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 2036 Lumivuori, Ylöjärvi, Pirkanmaa Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu 2016 ID 2036 Lumivuori, Ylöjärvi, Pirkanmaa Sijainti Lumivuoren alue sijaitsee Ylöjärven Kurussa, noin 10 kilometriä Kurun keskustasta

Lisätiedot

SELVITYSALUEEN SIJAINTI

SELVITYSALUEEN SIJAINTI Pöyry Environment Oy Ilmarisenkatu 18 B 20520 Turku Muuramen kunta Kivijärven ranta-asemakaava Luontoselvitys, luonnos Päiväys 31.8.2007 Viite Sivu 1 (4) Yhteyshlö Soile Turkulainen Puh. 010 33 31525 soile.turkulainen@poyry.com

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN LOMAKODIN ALUEEN LUONTOSELVITYS 2010

PÄLKÄNEEN LOMAKODIN ALUEEN LUONTOSELVITYS 2010 PÄLKÄNEEN LOMAKODIN ALUEEN LUONTOSELVITYS 2010 Tmi Mira Ranta Rokantie 29 38140 SASTAMALA p. 050-5651584 mira.ranta@kopteri.net TYÖN TAUSTAA JA ALUEEN YLEISKUVAUSTA Selvityksen kohteena oleva lomakodin

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Luontoselvitys. Työ: 26016. Turku, 02.05.2013

EURAJOEN KUNTA. Luontoselvitys. Työ: 26016. Turku, 02.05.2013 EURAJOEN KUNTA Hirveläntien Peräpellontien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Luontoselvitys Työ: 26016 Turku, 02.05.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.fmcgroup.fi

Lisätiedot

Teernijärvi (Nokia) rantakaava

Teernijärvi (Nokia) rantakaava RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUSLIITTEET 2.12.2015 Biologitoimisto Jari Venetvaara Ky LIITE 3 Karrakuja 6, 66400 LAIHIA gsm 0405145359 jari.venetvaara@svk.fi www.venetvaara.fi Teernijärvi (Nokia) rantakaava

Lisätiedot

Luontoselvityksen lisäosa

Luontoselvityksen lisäosa Luontoselvityksen lisäosa Sodankylän asemakaavan laajennusalue, urheilupuisto. Teuvo Pääkkölä Airix Ympäristö Oy Sisällysluettelo Johdanto... 3 2. Uhanalaiset lajit ja perinnebiotoopit... 4 3. Luontotyypit...

Lisätiedot

LAPUAN KESKUSTAAJAMAN TUOTANTO- JA LOGISTIIKKA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA MUUTTUNEIDEN TUULIVOIMALAPAIKKOJEN TARKISTUS

LAPUAN KESKUSTAAJAMAN TUOTANTO- JA LOGISTIIKKA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA MUUTTUNEIDEN TUULIVOIMALAPAIKKOJEN TARKISTUS Vastaanottaja Lapuan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.3.2014 Viite 1517874 LAPUAN KESKUSTAAJAMAN TUOTANTO- JA LOGISTIIKKA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA MUUTTUNEIDEN TUULIVOIMALAPAIKKOJEN TARKISTUS

Lisätiedot