Luontoselvityksen lisäosa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Luontoselvityksen lisäosa"

Transkriptio

1 Luontoselvityksen lisäosa Sodankylän asemakaavan laajennusalue, urheilupuisto. Teuvo Pääkkölä Airix Ympäristö Oy

2 Sisällysluettelo Johdanto Uhanalaiset lajit ja perinnebiotoopit Luontotyypit Arvokkaat elinympäristöt Kohteiden arvottaminen Johtopäätökset ja suositukset... 8 Luontotyyppikartta ja seliteosa... 9 Lähteet... 10

3 Johdanto Tässä työssä on esitetty Sodankylän asemakaavan laajennusalueen, urheilupuiston luontotyypit. Luontotyypit selvitettiin tehdyllä maastokäynnillä. Alueelta on aiemmin tehty luontoselvitys heinäkuussa 2007 (Sodankylän asemakaavan keskustan kortteleissa 39-41, sekä asemakaavan laajennusalue.). Luontoselvitysalue on osittain päällekkäinen aiemman selvityksen kanssa, tästä syystä työ keskittyy asemakaavan laajennusalueelta inventoitujen luontotyyppeihin. Luontotyypit on kuvailtu tekstinä ja karttana. Muut tiedot löytyvät aiemmasta selvityksestä. Selvityksen laati biologi FM Teuvo Pääkkölä Airix Ympäristö Oy:stä Suuri osa alueesta on rakennettu tai parhaillaan rakennustoiminnan kohteena. Luonnontilaisia alueita ei kartoitusalueella ole. Kangasmaista suurin osa on kuivahkoa kangasta, tuoretta ja lehtomaista kangasta on molempia pieni alue. Suota alueella ei ole. Jeesiöjoen ranta-alueen vanhat niityt ovat suurelta osin kasvaneet umpeen, ainoastaan kaksi pientä niittykaistaletta on jäljellä. Todennäköisesti nämäkin kaistaleet metsittyvät tulevaisuudessa. Metsittyneet niityt on ranta-alueen osalta raivattu/harvennettu kesällä Puustoa on kuitenkin edelleen varsin paljon jäljellä. Metsittyneet niityt reunustavat Jeesiöjoen rantaa ja rantaviivassa on ohut saravyö, koostuen lähinnä vesisarasta (Carex aquatilis) ja pullosarasta (Carex rostrata). Kuva 1. Kuva 1. Jeesiöjoen rantaviivaa tutkimusalueen luoteiskulmalta kaakkoon.

4 2. Uhanalaiset lajit ja perinnebiotoopit Luontoselvitysalueella ei ole ELY-keskuksen tiedossa olevia uhanalaisia lajeja. Uhanalaistilanne on selvitetty Lapin ELY-keskuksen tarkastajan Jouni Rauhalan avulla Uhanalaistiedot ovat peräisin ympäristöhallinnon Eliölajit-tietojärjestelmästä ( ). Luontoselvitysalueella ei ole ELY-keskuksen tiedossa olevia perinnebiotooppeja. Perinnebiotoopit alueella on selvitetty Lapin ELY-keskuksen tarkastajan Jouni Rauhalan avulla Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toteaa, että alueella jolta tietoja pyydettiin ei ole kaikilta osin tehty ympäristöhallinnon toimesta systemaattisia uhanalaisinventointeja vaan tiedot perustuvat otantaluonteisiin inventointeihin ja kasviharrastajien ilmoittamiin esiintymätietoihin. Näin ollen alueella saattaa olla uhanalaisten ja direktiivilajien esiintymiä jotka eivät ole ympäristöhallinnon tiedossa. (LAPELY 2012) 3. Luontotyypit Alueelta inventoitiin seuraavat luontotyypit, jotka on esitetty lopussa kartalla. Numeroimattomat alueet ovat jo aiemmin kartoitetulla alueella. 1. Keski-ikäinen mäntyvaltainen kuivahko kangas. Puusto pääasiassa mäntyä (Pinus sylvestris). Kenttäkerroksessa vallitsevia ovat puolukka (Vaccinium vitis-idaea), mustikka (Vaccinium myrtillus). Pohjakerroksessa on lähinnä seinäsammalta (Pleurozium schreberi). Muuta lajistoa ovat juolukka (Vaccinium uliginosum). 2. Keski-ikäinen lehtomainen kangas. Puusto koostuu männystä, kuusesta (Picea abies), hieskoivusta (Betula pubescens) ja pihlajasta (Sorbus aucuparia) myös katajaa (Juniperus communis) esiintyy. Kenttäkerroksen lajeja ovat mustikka, juolukka, puolukka, kangasmaitikka (Melampyrum pratense) maitohorsma (Epilobium angustifolium) lillukka (Rubus saxatilis), metsäkurjenpolvi (Geranium sylvaticum), ruokanukka (Cornus suecica) hiirenvirna (Vicia cracca). Pohjakerroksen lajeja on vähän. 3. Keski-ikäinen tuore kangas Kuva 2. Puustona lähinnä mäntyä, jonkin verran kuusta ja hieskoivua sekä pihlajaa, haapaa (Populus tremula), katajaa ja muutam raita (Salix caprea). Kenttäkerroksessa runsaasti puolukkaa ja

5 mustikkaa sekä hieman variksenmarjaa (Empetrum nigrum) ja kangasmaitikkaa. Pohjakerroksessa valitseva laji on kerrossammal (Hylocomnium splendens). Kuva 2 Lehtomaista/tuoretta kangasta. 4. Metsittynyt niitty 1. Alue on vanhaa niittyä/peltoa. Puusto on lähinnä mäntyä ja hieskoivua ja yksittäisiä kuusia, pensaita kiiltopaju (Salix phylicifolia), pihlaja, kenttäkerroksen lajeja ovat korpikastikka (Calamagrostis purpurea) ja maitohorsma. Pohjakerros on paikoin korpikarhunsammalen (Polytrichum commune) valtaama. 5. Metsittynyt niitty 2. Raivattu kesällä Kuva 3. Alue on vanhaa niittyä/peltoa. Puukerroksen muodostaa runsaana hieskoivu, mänty, kuusi ja harmaaleppä (Alnus incana). Pensaita ovat kiiltopaju ja vaivaiskoivu (Betula nana). Kenttäkerroksessa on runsaasti lajeja: maitohorsma, korpikastikka, metsälauha (Deschampsia

6 flexuosa) nurmilauha (Deschampsia cespitosa), peltosaunio (Tripleurospermum perforatum), kirjopillike (Galeopsis speciosa) jouhivihvilä (Juncus filiformis), heinätähtimö (Stellaria graminea), rantamatara (Galium palustre), nurmihärkki (Cerastium fontanum) ja nurmirölli (Agrostis capillaris) Niityllä kasvaa myös kellosinilatvaa (Polenomium acutiflorum). Pohjakerrosessa on paikoin korpikarhunsammalta. Kuva 3. Metsittynyttä niittyä. 6. Metsittynyt niitty 3. Raivattu kesällä Alue on vanhaa niittyä/peltoa, puustossa on runsaasti hieskoivua (Betula pubescens), jonkin verran harmaaleppää ja vähän mäntyä (Pinus sylvestris) sekä tuomea ja raitaa. Pensaista alueella on runsaasti kiiltopajua jota on raivattu. Kenttäkerroksessa on runsaasti lajistoa: korpikastikka, nurmilauha, koiranputki (Antriscus sylvestris), niittyleinikki (Ranunculus acris), hevonhierakka (Rumex longifilus) kirjopillike mesiangervo (Filipendula ulmaris), rantatädyke (Veronica longifolia), nurmikohokki (Silene vulgaris) jouhivihvilä metsäkurjenpolvi, rantamatara, soreahiirenporras (Athyrium filix-femina), rantanenätti (Rorippa palustris) pelto-orvokki (Viola arvensis). Ojan kohdalla myös suohorsma (Epilobium palustre) ja lehtokorte (Equisetum pratense). Pohjakerroksessa paikin korpikarhunsammalta.

7 7. Metsittyvä niitty 4, aikaisemmin sorapintainen alue. Harvapuustoinen, mäntyä, hieskoivua, harmaaleppää ja pihlajaa kasvava osin sorapintainen alue. Kenttäkerroksessa maitohorsma, siankärsämö (Achillea millefolium), puna-apila (Trifolium pratense), pikkulaukka (Rhinanthus minor), syysmaitiainen (Leontodon autumnalis) ja metsälauha. 8. Niitty 1. Kuva 4. Pieni niittykaistale, joka ei ole vielä umpeutunut. Puusto todennäköisesti valtaa alueen lähivuosina. Kenttäkerroksen lajistoa: nurmilauha, pohjantähkiö (Phleum alpinum), siankärsämö, niittyleinikki, mesiangervo, koranputki, kirjopillike, kurjenjalka, valkoapila (Trifolium repens), hiirenvirna ja pikkululaukku. Kuva 4. Pienalainen niitty Jeesiöjoen rannalla. 9. Niitty 2 Pieni niittykaistale, jossa esiintyy mm. nurmilauha, pohjantähkiö, metsälauha, siankärsämö, pikkulaukku, syysmaitiainen ja metsämaitikkaa reunoilla.

8 10. Puretun talon metsittyvä pihapiiri Puustona mänty, hieskoivu ja pihlaja. Kenttäkerroslajeja: metsätähti (Trientalis europea), vadelma (Rubus idaeus), kultapiisku (Solidago virgaurea), metsäkurjenpolvi, maitohorsma ja puolukka. 4. Arvokkaat elinympäristöt Arvokkaita elinympäristöjä ovat Luonnonsuojelulain (29 ) ja asetuksen (10 ) suojelemat luontotyypit, Vesilain suojelemat pienvedet (1:15a ja 1:17a ) ja Metsälain (10 ) erityisen tärkeät elinympäristöt. Suunnittelualueella ei ole edellisten lakien tarkoittamia arvokkaita elinympäristöjä. 5. Kohteiden arvottaminen Luontoarvot alueella yleensä ottaen ovat vähäiset. Luonnon monimuotoisuuden kannalta inventointialueen arvokkaimpia kohteita ovat lehtomainen kangas ja metsittyneet niityt rantaalueella. Näiden lajisto on rikkainta ympäröiviin luontotyyppeihin verrattuna. 6. Johtopäätökset ja suositukset Inventointialueelta ei löytynyt arvokkaita elinympäristöjä, perinnemaisemia tai uhanalaisia lajeja. Alueella ei ole sellaisia luontoarvoja, jotka vaikuttaisivat merkittävästi alueen kaavoituksen suunnitteluun. Lähteet Kontula T., Raunio A., Schulman A Suomen luontotyyppien uhanalaisuus - Osa 2. Suomen ympäristökeskus. Lapely/9/07.01/2012 Vastaus tietopyyntöön uhanalaiset lajit ja perinnebiotoopit karttarajausalueella. Tarkastaja Jouni Rauhala Lapin ELY-keskus. Rovaniemi.

9 Luontotyyppikartta ja seliteosa

10 1. Mäntyvaltainen kuivahko kangas. 2. Lehtomainen kangas 3. Tuore kangas 4. Metsittynyt niitty Metsittynyt niitty Metsittynyt niitty Metsittyvä niitty Niitty Niitty Puretun talon metsittyvä pihapiiri Rakennetut alueet

Iin keskusta 2013 osayleiskaavan luontoselvitys

Iin keskusta 2013 osayleiskaavan luontoselvitys n a t a n s o y Kalimenkyläntie 212 90820 Kello Lassi Kalleinen gsm +358 407 592 277 lassi.kalleinen@natans.net y= 1833650-6 Iin keskusta 2013 osayleiskaavan luontoselvitys Sisällysluettelo Johdanto...

Lisätiedot

4. Ääneseudun maisema ja maaperä... 3. 5. Maastoselvitys... 4. 6.1. Rantayleiskaavan tarkistus, rakennuspaikkojen muutos... 14

4. Ääneseudun maisema ja maaperä... 3. 5. Maastoselvitys... 4. 6.1. Rantayleiskaavan tarkistus, rakennuspaikkojen muutos... 14 ,, 2012 Äänekosken rantayleiskaavan luontoselvitys Rakennuspaikkojen siirrot Kohmujärvi T:mi Mia Rahinantti 18.6.2012 2 Sisältö 1.Taustaa... 2 2. Luonto- ja maisemaselvityksen toteutus... 2 3. Lajien suojelun

Lisätiedot

Seinäjoen Hangasnevan luontoselvitys Luonto-osuuskunta Aapa tutkimusraportti 51 2009

Seinäjoen Hangasnevan luontoselvitys Luonto-osuuskunta Aapa tutkimusraportti 51 2009 Seinäjoen Hangasnevan luontoselvitys Luonto-osuuskunta Aapa tutkimusraportti 51 2009 Juha Kiiski, Antje Neumann ja Olli-Pekka Siira Seinäjoen Hangasnevan luontoselvitys Sisällys 1. Johdanto...3 2. Alueen

Lisätiedot

LUONNOS. Kittilän Ylä-Levin asemakaava-alueen luontotyyppikartoitus vuonna 2008

LUONNOS. Kittilän Ylä-Levin asemakaava-alueen luontotyyppikartoitus vuonna 2008 LUONNOS Kittilän Ylä-Levin asemakaava-alueen luontotyyppikartoitus vuonna 2008 Espoo 2008 Ylä Levin asemakaava alueen luontotyyppikartoitus 2008 1 Sisällysluettelo Tiivistelmä 2 1. Johdanto 3 2. Tulokset

Lisätiedot

Oulun Toppilansaaren viherrakentamiseen soveltuvia kasveja

Oulun Toppilansaaren viherrakentamiseen soveltuvia kasveja Oulun Toppilansaaren viherrakentamiseen soveltuvia kasveja Toppilan kasvien historia eri vuosikymmenittäin Lassi Kalleinen, Ympit ja ympäristö -It Tuomas Kauppila, Oulun yliopiston kasvitieteellinen puutarha

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 1505 ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KAAVASELOSTUS

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 1505 ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KAAVASELOSTUS ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 1505 SEMKVN MUUTOS J LJENNUS KVSELOSTUS 24.4.2014 KUPUNGINVLTUUSTO HYVÄKSYNYT _._.2014 1 SEMKVN MUUTOKSEN J LJENNUKSEN SELOSTUS, JOK KOSKEE 24. PÄIVÄNÄ HUHTIKUUT 2014 PÄIVÄTTYÄ KRTT

Lisätiedot

Oma kasvio. Suomen 4H-liitto www.4h.fi

Oma kasvio. Suomen 4H-liitto www.4h.fi Oma kasvio -kerhon tavoitteena on oppia tunnistamaan yleiset metsäkasvit ja erityisesti eri metsätyyppien opaskasvit. Lisäksi tavoitteena on oppia prässäämään kasveja ja valmistamaan niistä kansio. Oma

Lisätiedot

Iin kunta IIJOEN RAASAKAN RANTA-ASEMAKAAVA LUONTOSELVITYS

Iin kunta IIJOEN RAASAKAN RANTA-ASEMAKAAVA LUONTOSELVITYS Iin kunta IIJOEN RAASAKAN RANTA-ASEMAKAAVA LUONTOSELVITYS Ekotoni Ky KimmoKaava 10.10.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA 2. TAVOITTEET JA TUTKIMUSMENETELMÄT 3. LUONTOSELVITYS 3.1 TOPOGRAFIA JA GEOMORFOLOGIA

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS Keskustan osayleiskaava 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 3 2.1 Suunnittelualue... 3 2.2 Aineisto ja menetelmät...

Lisätiedot

PERNAJA ISNÄS EDESBY ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS. Helsinki 15.5.2009. Korjattu 21.9.2009

PERNAJA ISNÄS EDESBY ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS. Helsinki 15.5.2009. Korjattu 21.9.2009 PERNAJA ISNÄS EDESBY ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS Helsinki 15.5.2009. Korjattu 21.9.2009 Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, 00520 Helsinki p. 09-1481943, 0400-425390 sähköp: phartikainen@kolumbus.fi Vireille

Lisätiedot

LIITE 2. Hattulan kunta. Petäyksen ranta-asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 24.4.2012, tark. 20.9.

LIITE 2. Hattulan kunta. Petäyksen ranta-asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 24.4.2012, tark. 20.9. LIITE 2. Hattulan kunta Petäyksen ranta-asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 24.4.2012, tark. 20.9.2013 HATTULAN KUNTA 2 Petäyksen ranta-asemakaavan muutos ja laajennus

Lisätiedot

Hausjärven Hikiän ja kirkonkylän osayleiskaavan luontoarvoselvitys 18

Hausjärven Hikiän ja kirkonkylän osayleiskaavan luontoarvoselvitys 18 Hausjärven Hikiän ja kirkonkylän osayleiskaavan luontoarvoselvitys 18 Kuva 9. Selvitysalueen kaakkoisosan kohteet. Hausjärven Hikiän ja kirkonkylän osayleiskaavan luontoarvoselvitys 19 5. Kirjallisuus

Lisätiedot

Luonnonkukkien päivä 17.6.2007

Luonnonkukkien päivä 17.6.2007 Luonnonkukkien päivä 14 Luonnonsuojelija 3/07 Luonnonkukkien päivä 17.6.2007 Ahvenanmaa, Finström Retkikohde: Rehevä laidunnettu lehtoalue, kallioalueita, eutrofisen järven rantaa n. 1 km:n päässä Finströmin

Lisätiedot

NOUSIAISTEN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET

NOUSIAISTEN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET Suomen Luontotieto Oy 2003 NOUSIAISTEN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET NOUSIAISTEN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET 1 2 Suomen Luontotieto 2003 Sisällys Tiivistelmä...5 1. Johdanto...6 2. Työn tavoitteet ja toteutus...6

Lisätiedot

VÄSKIN SAAREN LUONTOARVOJEN PERUSSELVITYS

VÄSKIN SAAREN LUONTOARVOJEN PERUSSELVITYS VÄSKIN SAAREN LUONTOARVOJEN PERUSSELVITYS Suomen Luontotieto Oy 2003 Jyrki Matikainen Väskin saaren luontoarvojen perusselvitys Sisällys 1. Johdanto...3 2. Aineisto ja menetelmät...3 3. Saaren yleiskuvaus...4

Lisätiedot

NASTOLAN HATTISENRANNAN RANTA-ASEMAKAAVA LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS

NASTOLAN HATTISENRANNAN RANTA-ASEMAKAAVA LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS NASTOLAN HATTISENRANNAN RANTA-ASEMAKAAVA LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 14.1.2014, lisäykset 1.6.2014 1 JOHDANTO Arkkitehtityö Oy laatii ranta-asemakaavaa Nastolan

Lisätiedot

SODANKYLÄ Korteojan ranta-asemakaavan muutos

SODANKYLÄ Korteojan ranta-asemakaavan muutos Seitap Oy SODANKYLÄ 1 SODANKYLÄ Korteojan ranta-asemakaavan muutos Korttelit 31-34 SEITAP OY 2012-2013 Seitap Oy SODANKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 3 2 TIIVISTELMÄ 4 3 LÄHTÖKOHDAT

Lisätiedot

SIIKAJOKI. Isonevan tuulipuiston osayleiskaava 03 /2014 SELOSTUS

SIIKAJOKI. Isonevan tuulipuiston osayleiskaava 03 /2014 SELOSTUS SIIKAJOKI Isonevan tuulipuiston osayleiskaava SELOSTUS 03 /2014 AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 OULU Puhelin 010 241 4600 Telefax 010 241 4601 Kaavoituksen vireilletulo 15.10.2012 302 Hyväksytty

Lisätiedot

Killon metsäalueen kasvillisuus ja käävät sekä suojelukriteerien täyttymisen arviointi

Killon metsäalueen kasvillisuus ja käävät sekä suojelukriteerien täyttymisen arviointi Killon metsäalueen kasvillisuus ja käävät sekä suojelukriteerien täyttymisen arviointi Luontopeili 2013 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 2. TYÖN TOTEUTUS...3 3. KASVILLISUUS...4 3.1. Kangasmetsät...4

Lisätiedot

Muut arvokkaat luontokohteet

Muut arvokkaat luontokohteet Muut arvokkaat luontokohteet 5.14 Lanajoen-Sarkolanjoen alue Peruskarttalehti: 2123 02. Alueen luonnehdinta Sarkolan-Myllykylän Lanajoen-Sarkolanjoen alue muodostaa arvokkaan pohjois-eteläsuuntaisen vesistöalueen.

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Pyhärannan Ihoden osayleiskaavan luontoarvojen perusselvitys 2012-2013

Suomen Luontotieto Oy. Pyhärannan Ihoden osayleiskaavan luontoarvojen perusselvitys 2012-2013 Suomen Luontotieto Oy Pyhärannan Ihoden osayleiskaavan luontoarvojen perusselvitys 2012-2013 Rauhoitettu, mutta jo kuollut mänty Halosaaressa Suomen Luontotieto Oy 14/2013 Jyrki Matikainen ja Tikli Matikainen

Lisätiedot

28. Mäkrämäki (Ruokolahti) 4121 07

28. Mäkrämäki (Ruokolahti) 4121 07 28. Mäkrämäki (Ruokolahti) 4121 07 Yleiskuvaus alueesta Mäkrämäen alue sijaitsee Ruokolahden kunnan itäosassa, Kuopiolan ja Rautialan välimaastossa. Alue sijaitsee kokonaisuudessaan peruskarttalehdellä

Lisätiedot

Tyrnävän Kivimaan eli Kannusmaan tuulipuistohankealueen. luontoympäristön esiselvitys

Tyrnävän Kivimaan eli Kannusmaan tuulipuistohankealueen. luontoympäristön esiselvitys Tyrnävän Kivimaan eli Kannusmaan tuulipuistohankealueen luontoympäristön esiselvitys Tutkimusraportti 136 Toimeksiantaja Hannu Rantapää Winda Invest Oy Tyrnävän Kivimaan eli Kannusmaan tuulipuistohankealueen

Lisätiedot

Puranpojantien asemakaavan muutos

Puranpojantien asemakaavan muutos LIITE 1 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PAIMION KAUPUNKI Puranpojantien asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 17.9.2014 P23877 Osallistumis- ja

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN LOMAKODIN ALUEEN LUONTOSELVITYS 2010

PÄLKÄNEEN LOMAKODIN ALUEEN LUONTOSELVITYS 2010 PÄLKÄNEEN LOMAKODIN ALUEEN LUONTOSELVITYS 2010 Tmi Mira Ranta Rokantie 29 38140 SASTAMALA p. 050-5651584 mira.ranta@kopteri.net TYÖN TAUSTAA JA ALUEEN YLEISKUVAUSTA Selvityksen kohteena oleva lomakodin

Lisätiedot

Tuunan asemakaava LUONTOSELVITYS

Tuunan asemakaava LUONTOSELVITYS LAITILA LUONNOS Tuunan asemakaava LUONTOSELVITYS LUONTOSELVITYS Työ: E26515 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Turku, 08.11.2013 www.fmcgroup.fi Toimistot: Turku, Oulu, Tampere

Lisätiedot

TUULIVOIMASUUNNITTELUN LINNUSTO- JA LUONTOSELVITYS SYSMÄN REKOLANVUORTEN TUULIPUISTO

TUULIVOIMASUUNNITTELUN LINNUSTO- JA LUONTOSELVITYS SYSMÄN REKOLANVUORTEN TUULIPUISTO TUULIVOIMASUUNNITTELUN LINNUSTO- JA LUONTOSELVITYS SYSMÄN REKOLANVUORTEN TUULIPUISTO VARSINAIS-SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRISTÖPALVELUT 2014 SISÄLLYS 1. Johdanto 3 2. Tutkimusalue 4 3. Menetelmät 5 4. Tulokset

Lisätiedot

PORONSALMEN YLEIS- JA ASEMAKAAVA

PORONSALMEN YLEIS- JA ASEMAKAAVA FCG Finnish Consulting Group Oy Rantasalmen kunta PORONSALMEN YLEIS- JA ASEMAKAAVA Luonto- ja maisemaselvitys 0591-D3320 16.12.2009 FCG Finnish Consulting Group Oy Luonto- ja maisemaselvitys I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Ympäristöselvitys 2x110 kilovoltin voimajohdolle Keminmaan sähköaseman läheisyydessä

Ympäristöselvitys 2x110 kilovoltin voimajohdolle Keminmaan sähköaseman läheisyydessä SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA FINGRID OYJ Ympäristöselvitys 2x110 kilovoltin voimajohdolle Keminmaan sähköaseman läheisyydessä Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21569P001 Raportti FCG Suunnittelu ja

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAN MUUTOSPAINEALUEELLE NASTOLASSA

LUONTOSELVITYS PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAN MUUTOSPAINEALUEELLE NASTOLASSA LUONTOSELVITYS PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAN MUUTOSPAINEALUEELLE NASTOLASSA Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 7.2.2013 1 JOHDANTO Päijät-Hämeen maakuntavaltuusto päätti kesäkuussa 2010 käynnistää

Lisätiedot