Kansainvälinen verotus -Henkilöverotus. Itä-Suomen yliopisto Mariia Suominen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kansainvälinen verotus -Henkilöverotus. Itä-Suomen yliopisto 3.-5.11.2014 Mariia Suominen"

Transkriptio

1 Kansainvälinen verotus -Henkilöverotus Itä-Suomen yliopisto Mariia Suominen

2 Sisällys 1 Yleinen ja rajoitettu verovelvollisuus 1.1 Yleisesti verovelvollinen 1.2 Rajoitetusti verovelvollinen 1.3 Verosopimukset 2 Yleisesti verovelvollisen ulkomaantulojen verotus 3 Kaksinkertaisen verotuksen poistaminen 4 Yleisesti verovelvollinen Suomessa ja verosopimuksen mukaan muualla asuva 5 Avainhenkilöt 6 Rajoitetusti verovelvollisen verotus 6.1 Lähdeverotus 6.2 Verotusmenettelylain mukainen verotus 7 Vakuuttaminen 8 Perintö- ja lahjaverotus 9 Kansainvälinen tietojenvaihto ja perintä

3 1 Yleinen ja rajoitettu verovelvollisuus Suomen kansainvälinen vero-oikeus koostuu useasta erillisestä kokonaisuudesta Sisäinen verolainsäädäntö Verosopimukset ja eräät muut kansainväliset sopimukset EU-vero-oikeus Kansainvälinen oikeus

4 1 Yleinen ja rajoitettu verovelvollisuus Suomen verolainsäädäntö tuntee kaksi verovelvollisuuden lajia Yleinen verovelvollisuus (Y) Suomessa asuvat Rajoitettu verovelvollisuus (R) Ulkomailla asuvat Ratkaisu verovelvollisuuden lajista tehdään sisäisen lainsäädännön perusteella

5 1 Yleinen ja rajoitettu verovelvollisuus Säännökset verovelvollisuuden laajuudesta ovat pääosin tuloverolain (TVL) 9-13 :ssä TVL 9 Yleinen ja rajoitettu verovelvollisuus TVL 10 Suomesta saatu tulo TVL 11 Suomessa asuminen TVL 12 Diplomaattien ja kansainvälisissä järjestöissä työskentelevien verovelvollisuus TVL 13 Suomalaisessa aluksessa työskentelevän verovelvollisuus

6 1.1 Yleisesti verovelvollinen TVL kohta: Yleinen verovelvollisuus Verovuonna Suomessa asunut henkilö, kotimainen yhteisö, yhteisetuus ja kuolinpesä on velvollinen suorittamaan veroa tulon perusteella täältä ja muualta saamastaan tulosta TVL 11.1 Henkilö on Suomessa asuva, jos hänellä on asunto ja varsinainen koti Suomessa tai hän oleskelee jatkuvasti Suomessa yli kuuden kuukauden ajan Suomen kansalaisia koskeva erityinen kolmen vuoden sääntö

7 1.1 Yleisesti verovelvollinen Asunto ja koti Varsinainen asunto ja koti tarkoittaa henkilön kotia yleiskielen tarkoittamalla tavalla. Henkilöllä voi olla useampi asunto, mutta yleensä vain yksi koti. Henkilön koti on yleensä siellä, missä hänen perheensä asuu. Suomessa perheen katsotaan tarkoittavan verotuksessa täysi-ikäisen henkilön kohdalla puolisoa ja lapsia

8 1.1 Yleisesti verovelvollinen Yli kuuden kuukauden oleskelu Suomessa Ei ole sidottu kalenterivuoteen on yli kuusi kuukautta Tilapäinen poissaolo ei estä pitämästä oleskelua jatkuvana esim. viikonloput tai loma ulkomailla Verotuskäytännössä on katsottu, että jos Suomessa oleskelu katkeaa noin kahdeksi kuukaudeksi, Suomessa oleskelun ei yleensä katsota enää jatkuvan yhtäjaksoisesti. Oikeuskäytännön ja verotuskäytännön mukaan henkilöä on saatettu pitää yleisesti verovelvollisena, kun hän on oleskellut Suomessa keskimäärin kolme päivää viikossa pidemmällä ajanjaksolla.

9 1.1 Yleisesti verovelvollinen Kolmen vuoden sääntö Suomen kansalainen on yleisesti verovelvollinen maastamuuttovuoden ja kolme seuraavaa vuotta, jollei hän näytä, ettei hänellä ei ole verovuonna ollut olennaisia siteitä Suomeen ja vaadi rajoitettua verovelvollisuutta. Olennaiset siteet Suomen jää puoliso tai asunto, Suomeen jää muu kiinteistö kuin kesähuvila, verovelvollinen kuuluu Suomen sosiaaliturvaan, verovelvollinen harjoittaa liiketoimintaa Suomessa tai verovelvollinen työskentelee Suomessa.

10 1.2 Rajoitetusti verovelvollinen TVL kohta: Rajoitettu verovelvollisuus Henkilö, joka verovuonna ei ole asunut Suomessa, sekä ulkomainen yhteisö on velvollinen suorittamaan veroa tulon perusteella täältä saamastaan tulosta. esim. ulkomaan kansalainen, joka oleskelee enintään 6 kk Suomessa tai ulkomainen yhteisö verovelvollinen vain Suomesta saamastaan tulosta Vaikka tulo on Suomesta saatua, tuloa ei aina veroteta Suomessa usein verotuksen voi estää verosopimus joissain tapauksissa myös sisäinen lainsäädäntö voi estää verotuksen pääsääntöisesti esim. korkotuloa ei veroteta Suomessa (TVL 9.2 )

11 1.3 Verosopimukset Suomella on verosopimus yli 70 valtion kanssa Voimassa olevat verosopimukset ovat valtion säädöstietopankissa ( Myös Etusivu > Syventävät vero-ohjeet > Kansainväliset tilanteet > Voimassa olevat verosopimukset Verosopimuksia tarvitaan, kun verovelvollisella on tuloa muusta valtiosta kuin asuinvaltiosta Verosopimusten avulla valtiot jakavat verotusoikeuden asuinvaltion ja lähdevaltion kesken Verosopimukset voivat rajoittaa Suomen sisäisen lainsäädännön mukaista verotusoikeutta

12 1.3 Verosopimukset Verosopimuksia sovelletaan yleensä vain sellaisiin tilanteisiin, joissa verovelvollinen on toisessa verosopimusvaltiossa asuva. Verosopimuksen asuinvaltio -käsite ratkaisee, millä sopimusvaltiolla on asuinvaltion verotusoikeus ja millä sopimusvaltiolla on lähdevaltion verotusoikeus. Verosopimuksen säännöksillä ei ratkaista yleistä tai rajoitettua verovelvollisuutta. Verovelvollisen asuinvaltio on yleensä velvollinen poistamaan kaksikertaisen verotuksen. Kaksinkertainen verotus poistetaan hyvitys- tai vapautusmenetelmällä.

13 2 Yleisesti verovelvollisen ulkomaantulojen verotus Yleisesti verovelvollinen on velvollinen suorittamana veroa maailmanlaajuisista tuloistaan Ulkomailta saadut ansiotulot ja pääomatulot verotetaan yleensä Suomessa Suomen sisäisessä lainsäädännössä on poikkeuksia TVL 76 verovapaat ulkomaantulot TVL 77 kuuden kuukauden sääntö Myös verosopimukset voivat rajoittaa verotusoikeutta Esim. verosopimuksen 15.2 art. mekaanikkosääntö

14 2.1 Eräät ulkomailla työskentelyyn liittyvät verovapaat korvaukset TVL 76 :n mukaan veronalaista tuloa ei ole mm. Suomen valtion palveluksessa ulkomailla työskentelevien paikalliskorotukset Finpro ry:n (ent. Ulkomaankauppaliitto) palveluksessa ulkomailla työskentelevien paikalliskorotukset YK:n tai sen erityisjärjestön maksama palkka tai palkkio muualla kuin Suomessa suoritetusta asiantuntijatehtävästä Ulkomaantyöstä johtuvat työnantajan kustantamat muutto- ja matkakulut EY:n komission maksamat kulukorvaukset mm. kansallisille asiantuntijoille ja alueiden komitean tai talous- ja sosiaalikomitean maksamat kulukorvaukset jäsenilleen

15 2.2 Kuuden kuukauden sääntö TVL 77 : Ulkomaantyötulo Ulkomailla tehdystä työstä saatu palkka ei ole veronalaista tuloa, jos verovelvollisen oleskelu ulkomailla johtuu tästä työstä ja kestää yhtäjaksoisesti vähintään kuusi kuukautta eikä verosopimus estä työskentelyvatiota verottamasta tuloa. Jos verosopimusta ei ole, työskentelyvaltion verotus ei ole estynyt. Ulkomaantyöskentelyn ei katsota keskeytyvän, vaikka verovelvollinen aloitettuaan työskentelynsä oleskelee Suomessa keskimäärin enintään kuutena päivänä kuukautta kohti. Ulkomaantyöskentelyn ei myöskään katsota keskeytyvän, jos verovelvollisen Suomessa oleskelu aiheutuu pakottavasta, hänestä ja hänen työnantajastaan riippumattomasta, odottamattomasta syystä ja jos verovelvollinen tällaisen Suomessa oleskelun jälkeen palaa työskentelyvaltioon jatkamaan kyseistä ulkomaantyöskentelyä. Ei koske palkkaa, joka on saatu Suomen valtiolta, kunnalta tai muulta suomalaiselta julkisyhteisöltä tai Finpro ry:ltä taikka suomalaisessa vesi- tai ilmaaluksessa tehdystä työstä.

16 2.3 Mekaanikkosääntö Verosopimuksen 15 artikla: Pääsäännön mukaan yksityisen työnantajan palveluksessa ansaitun palkan ensisijainen verotusoikeus on työskentelyvaltiolla Tärkein poikkeus työntekovaltion verotusoikeuteen on 15.2 artiklan niin kutsuttu mekaanikkosääntö: toisessa sopimusvaltiossa tehdystä työstä saadusta palkasta verotetaan vain työntekijän asuinvaltiossa, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät samanaikaisesti: 1) työntekijä oleskelee työskentelyvaltiossa yhdessä jaksossa tai useammassa jaksossa yhteensä enintään 183 päivää sopimuksesta riippuen kalenterivuoden tai 12 perättäisen kuukauden aikana, 2) työnantaja, joka suorittaa hyvityksen tai jonka puolesta se suoritetaan, ei asu työskentelyvaltiossa ja 3) hyvityksellä ei menona rasiteta työnantajan työskentelyvaltiossa olevaa kiinteää toimipaikkaa

17 2.4 Eläkettä ulkomailta Suomessa verotetaan yleensä henkilön ulkomailta saamat eläkkeet Verosopimuksen 18 artiklassa (OECD:n malliverosopimus) on säännökset eläkkeen verotusoikeudesta Eläkkeestä voidaan verottaa usein myös lähdevaltiossa Kaksinkertainen verotus poistetaan hyvitys- tai vapautusmenetelmällä

18 2.5 Ulkomailta saadut pääomatulot Henkilö voi saada ulkomailta osinkotuloa Jos osinkoa jakava yhtiö on EU-maasta tai sellaista valtiosta, jonka kanssa Suomella on osinkoihin sovellettava verosopimus, osingon verotus määräytyy samoin kuin suomalaisen osingon Listatusta yhtiöstä saadusta osingosta 85 % on veronalaista pääomatuloa ja 15 % verotonta tuloa. Listaamattomasta yhtiöstä saatu osinko jaetaan pääomatulo- ja ansiotuloosuuksiin. Pääomatulo-osuus lasketaan osakkeiden käyvän arvon (ei matemaattisen arvon) perusteella. Jos osinko saadaan muusta maasta kuin EU- tai verosopimusvaltiosta, osinko on kokonaan veronalaista ansiotuloa. Säännökset osinkotulon verotusoikeudesta ovat verosopimuksen 10 artiklassa. Osingosta maksetaan usein veroa myös lähdevaltioon. Kaksinkertainen verotus poistetaan hyvitysmenetelmällä.

19 2.5 Ulkomailta saadut pääomatulot Henkilö voi saada ulkomailta luovutusvoittoja/tappioita arvopapereiden (osakkeiden) luovutuksista Kyseessä irtaimen omaisuuden luovutus Arvopaperien luovutusvoitot verotetaan yleensä vain Suomessa. Jos Suomella ei ole verosopimusta lähdevaltion kanssa, tulo voidaan verottaa myös lähdevaltiossa.

20 2.5 Ulkomailta saadut pääomatulot Henkilö voi saada ulkomailta luovutusvoittoja/tappioita tai vuokratuloja huoneistosta tai kiinteistöstä Tuloja voidaan verottaa usein myös omaisuuden sijaintivaltiossa. Kaksinkertainen verotus voidaan poistaa joko hyvitys- tai vapautusmenetelmällä. Espanjan, Portugalin, Ranskan ja Egyptin kanssa tehdyt verosopimukset edellyttävät, että kaksinkertaisen verotuksen poistamisessa käytetään vapautusmenetelmää.

21 2.6 Ulkomailta saatu elinkeinotulo Henkilö voi harjoittaa ulkomailla elinkeinotoimintaa Ulkomailta saatu elinkeinotulo verotetaan henkilön elinkeinotulona Suomessa Jaetaan ansiotuloon ja pääomatuloon Verosopimus estää yleensä liike- tai ammattitulon verottamisen lähdevaltiossa, jollei toimintaa ole harjoitettu kiinteästä toimipaikasta Säännökset liiketulon verottamisesta ovat verosopimuksen 7 artiklassa (OECD:n malliverosopimus). Useissa Suomen solmimissa verosopimuksissa on erikseen 14 artikla (voi vaihdella verosopimuksittain, poistettu malliverosopimuksesta vuonna 2000), jossa on määräykset ammattitulon verottamisesta. Kiinteä toimipaikka on määritelty verosopimuksen 5 artiklassa (OECD:n malliverosopimus) Jos elinkeinotuloa on verotettu lähdevaltiossa kiinteän toimipaikan tulona, poistetaan kaksinkertainen verotus Suomessa

22 3 Kaksinkertaisen verotuksen poistaminen Verosopimuksen 23 artiklassa (OECD:n malliverosopimus) on säännökset hyvitys- ja vapautusmenetelmästä. Laissa kansainvälisen kaksikertaisen verotuksen poistamisesta (menetelmälaki) on säännökset hyvitys- ja vapautusmenetelmän laskentatavasta Jos verosopimusta ei ole, poistetaan kaksinkertainen verotus aina hyvitysmenetelmällä Tulo, johon sovelletaan vapautusmenetelmää ei ole yhteisön veronalaista tuloa Menetelmälain 7.1 Verosopimuksissa kaksikertainen verotus poistetaan pääsääntöisesti hyvitysmenetelmällä. Egyptin, Espanjan, Portugalin ja Ranskan verosopimuksissa vapautusmenetelmä on päämenetelmä, mutta sitä ei sovelleta kaikkiin tuloihin (ei esim. osingon, koron ja rojaltin osalta). Pohjoismaiden verosopimuksessa yksityisen työnantajan maksamaan palkkatuloon sovelletaan vapautusmenetelmää.

23 3 Kaksinkertaisen verotuksen poistaminen Hyvitysmenetelmä (menetelmälain 2-5 ) Hyvitysmenetelmässä yleensä asuinvaltio poistaa kaksinkertaisen verotuksen ottamalla huomioon verotuksessa myös ulkomaille maksettua veroa. Kaksinkertainen verotus poistetaan vähentämällä vieraassa valtiossa suoritettu vero Suomessa samasta tulosta suoritettavasta verosta. Verovelvollisen verotuksessa lasketaan yhteen verovelvollisen kaikki tulot, ja määrätään vero kokonaistulon perusteella. Tämän jälkeen lasketaan ulkomaantuloon kohdistuvan veron suhteellinen osuus, josta voidaan vähentää ulkomaille suoritettua veroa. Hyvitys lasketaan tulolähteittäin ja tulolajeittain. Hyvitettävän veron määrä ei voi ylittää ulkomaille suoritetun veron määrää. Hyvitettävän veron määrä ei voi myöskään ylittää Suomessa samasta tulosta maksettavan veron määrää. (hyvityksen enimmäismäärä) Käyttämätön hyvitys voidaan hyvittää seuraavana viitenä vuotena.

24 3 Kaksinkertaisen verotuksen poistaminen Laskukaava: Ensin lasketaan sen tulolähteen tulolajin (at/pot) ero, johon sisältyy ulkomaantuloa: tulolajin Suomen vero x tulolähteen puhdas tulo (at/pot) puhdas tulolajin tulo Seuraavaksi lasketaan hyvityksen enimmäismäärä: tulolähteen tulolajin vero x (vieraasta valtiosta saatu tulo (tulonhankkimismenot + korot)) tulolähteen tulolajin tulo (tulonhankkimismenot + korot)

25 Esimerkki Ansiotulo Pääomatulo Henkilökohtainen tulo Elinkeinotoiminnan tulo Suomesta Ulkomailta Puhdas tulo Verot (esim.)

26 Jatkuu EVL:n alaisten tulojen veron osuus ansiotulon verosta: x / = EVL:n alaisten tulojen veron osuus pääomatulon verosta: x / = Maksimihyvitys ulkomaan ansiotulosta: x / = Maksimihyvitys ulkomaan pääomatulosta: x / = 3.000

27 3 Kaksinkertaisen verotuksen poistaminen Vapautusmenetelmä (menetelmälain 6 ) Vapautusmenetelmää sovelletaan, jos verosopimuksessa on siitä määräykset. Asuinvaltio luopuu verotusoikeudestaan. Suomessa sovelletaan progressioehtoista vapautusmenetelmää. Joissain valtioissa sovelletaan täyttä vapautusta, mikä tarkoittaa, että asuinvaltio ei ota huomioon ulkomaantuloa verotuksessa ollenkaan. Tämä tarkoittaa, että ulkomailta saatu tulo otetaan huomioon määrättäessä verokantaa kokonaistulojen perusteella, mutta verojen määrästä vapautetaan se osa, joka kohdistuu ulkomaantuloihin. Menot ja korot eivät kuitenkaan ole vähennyskelpoisia siltä osin kuin ne ylittävät vieraasta valtiosta saadun tulon määrän silloinkaan, kun ne saataisiin vähentää TVL:n, EVL:n tai MVL:n mukaan.

28 3 Kaksinkertaisen verotuksen poistaminen TVL 136 :n kattosääntö Joissain tilanteissa vapautusmenetelmästä saattaa seurata, että verovelvollisen Suomeen ja ulkomaille yhteensä maksamat verot nousevat korkeammiksi kuin Suomessa maksettavien verojen määrä olisi, jos koko tulo olisi saatu Suomesta. Tällöin voidaan soveltaa kattosääntöä, mikä tarkoittaa, että Suomeen maksettavien verojen määrässä voidaan ottaa huomioon ulkomaille maksettu vero. Suomen veroja alennetaan niin, ettei ulkomaille maksettavien verojen ja Suomeen maksettavien verojen yhteismäärää ylitä sitä määrää, joka tulosta olisi maksettava, jos se saataisiin kokonaan Suomesta

29 3 Kaksinkertaisen verotuksen poistaminen Laskukaava: Ensin lasketaan sen tulolähteen tulolajin (at/pot) vero, johon sisältyy ulkomaantuloa: tulolajin vero x tulolähteen puhdas tulo (at/pot) puhdas tulolajin tulo Seuraavaksi lasketaan verosta vähennettävä määrä: tulolähteen tulolajin vero x (vieraasta valtiosta saatu tulo (tulonhankkimismenot + korot)) tulolähteen tulolajin tulo (tulonhankkimismenot + korot)

30 Esimerkki Henkilökohtainen tulolähde Ansiotulot Pääomatulot Tulot Suomesta tulonhankkimismenojen Vähentämisen jälkeen Vähennyskelpoiset korkomenot Suomessa Tulot ulkomailta tulonhankkimismenojen ja Korkojen vähentämisen jälkeen Puhdas tulo Vero (esim. 25 %) Alijäämähyvitys Vero

31 Jatkuu Ulkomaantuloon kohdistuva osuus ansiotulolajin veroista: x / = Suomessa määrättävien verojen määrä: = 7.600

32 4 Yleisesti verovelvollinen Suomessa ja verosopimuksen mukaan muualla asuva Verosopimuksen 4 artiklassa määritellään verosopimuksen mukainen kotipaikka (OECD:n malliverosopimus) Sopimusvaltiossa asuvalla henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, joka on kyseisen valtion lainsäädännön mukaan siellä yleisesti verovelvollinen Jos kaksi valtiota pitää henkilöä sisäisen lainsäädäntönsä perusteella yleisesti verovelvollisena, on kyse kaksoisasumiskonfliktista. Henkilö voi olla Suomessa yleisesti verovelvollinen ja verosopimuksen tarkoittamalla tavalla toisessa valtiossa asuva

33 4 Yleisesti verovelvollinen Suomessa ja verosopimuksen mukaan muualla asuva Verosopimuksen 4 artiklassa on säännökset kaksoisasumistilanteen ratkaisemiseksi nk. tie breaker sääntö: hänen katsotaan asuvan vain siinä valtiossa, jossa hänen käytettävänään on vakinainen asunto; jos hänen käytettävänään on vakinainen asunto useassa valtiossa, katsotaan hänen asuvan vain siinä valtiossa, johon hänen henkilökohtaiset ja taloudelliset suhteensa ovat kiinteämmät (elinetujen keskus); jos ei voida ratkaista, missä valtiossa hänen elinetujensa keskus on, tai jos hänen käytettävänään ei ole vakinaista asuntoa missään valtiossa, katsotaan hänen asuvan vain siinä valtiossa, jossa hän oleskelee pysyvästi; jos hän oleskelee pysyvästi useassa valtiossa tai ei oleskele pysyvästi missään niistä, katsotaan hänen asuvan vain siinä valtiossa, jonka kansalainen hän on; jos hän on usean valtion kansalainen tai ei ole minkään valtion kansalainen, on asianomaisten sopimusvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten ratkaistava asia keskinäisin sopimuksin (Pohjoismainen verosopimus 4.2 artikla, SopS 26/1997)

34 5 Avainhenkilöt Laki ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta: Ulkomailta tulevana palkansaajana pidetään luonnollista henkilöä, jos 1) hän on TVL mukaan Suomessa yleisesti verovelvollinen, 2) rahapalkka on vähintään euroa kuukaudessa, 3) hän työskentelee erityisasiantuntemusta edellyttävissä tehtävissä ja 4) hän ei ole Suomen kansalainen eikä hän ole ollut Suomessa yleisesti verovelvollinen työskentelyn alkamisvuotta edeltäneiden viiden kalenterivuoden aikana. Jos henkilö toimii opettajana suomalaisessa yliopistossa, korkeakoulussa tai muussa ylemmässä oppilaitoksessa taikka harjoittaa tieteellistä tutkimustyötä yleiseksi eduksi eikä tietyn henkilön tai yhteisön yksityiseksi hyödyksi, 2 ja 3 kohdassa säädettyjä edellytyksiä ei vaadita.

35 5 Avainhenkilöt Säännöstä voidaan soveltaa 48 ensimmäisen kuukauden ajan Palkkatulon lähdevero on 35 prosenttia Säännöstä sovelletaan hakemuksesta. Hakemuksessa on esitettävä selvitys edellytysten olemassaolosta. Hakemus on tehtävä kirjallisesti Verohallinnolle ennen työskentelyn alkamista tai 90 päivän kuluessa työskentelyn alkamisesta. Säännöstä sovelletaan pääsääntöisesti vain suomalaisen työnantajan lukuun tehtävään työhön. Jos soveltamisedellytykset eivät täyty, koko työskentelyjaksoon sovelletaan tavallista verotusta. Muiden tulojen verotus tavalliseen tapaan.

36 5 Avainhenkilöt Avainhenkilölaki on väliaikainen laki. Ensimmäisen kerran sitä sovellettiin vuodesta Lain voimassaoloa on aina jatkettu uudelleen. Viimeisin laki on voimassa vuodesta 2012 lähtien. Verotuksesta hyötyy todellisuudessa vain todella suurituloiset, esim. johtajat. Nykyään 35 %:n vero menee n euron vuosiansiosta eli n euron kuukausiansiosta.

37 6 Rajoitetusti verovelvollisen verotus Rajoitetusti verovelvollinen on velvollinen suorittamaan veroa Suomeen vain Suomesta saaduista tuloista Suomesta saatua tuloa TVL 10 :n mukaan muun ohessa: tulo kiinteistöstä tai asunto-osakkeesta liike- ja ammattitulo ja maa- ja metsätalouden tulo palkka valtiolta, kunnalta tai muulta julkisyhteisöltä suomalaisen työnantajan lukuun pääasiallisesti Suomessa tehdystä työstä saatu palkka hallintoelimen jäsenen palkkio taiteilijan tai urheilijan tulo vuokratyöntekijän palkka eläketulo osinko ja osuuspääoman korko rojaltitulo TVL 13 Suomalaisessa aluksessa työskentelevän verovelvollisuus

38 6 Rajoitetusti verovelvollisen verotus Rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta säädetään lähdeverolaissa (Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta) Kaksi verotustapaa: Rajoitetusti verovelvollisen vero peritään joko lähdeverona tai verotusmenettelystä annetun lain mukaisessa järjestyksessä (VML) Vero kokonaisuudessaan valtiolle

39 6.1 Lähdeverotus Lopullinen lähdevero peritään, kun suoritus maksetaan Lähdevero peritään mm. osingosta, korosta ja rojaltista, palkasta henkilöstörahaston maksamasta rahasto-osuudesta ja jäsenilleen jakamasta ylijäämästä sekä muusta suorituksesta, josta ennakkoperintälain mukaan on toimitettava ennakonpidätys ja taiteilijan tai urheilijan henkilökohtaiseen toimintaan perustuvasta korvauksesta (tulot lueteltu tyhjentävästi lähdeverolain 3 :ssä) Lähdeveroprosentit (lähdeverolain 7 ) 35 % palkasta, luonnollisen henkilön saamasta työkorvauksesta 15 % taiteilijalle tai urheilijalle maksettavasta korvauksesta 30 % pääomatuloista, osingosta ja rojaltista 20 % yhteisölle maksettavasta osingosta ja rojaltista 13 % yhteisölle maksettavasta työkorvauksesta Huom! Verosopimus voi rajoittaa verotusoikeutta

40 6.1.1 Palkkatulon verotus Lähdeverolain 4 :n mukaan: Palkkana pidetään ennakkoperintälain 13 :ssä tarkoitettua palkkaa tai palkkiota. Palkkaan luetaan myös oleskelukustannusten korvaus sekä muiden työn suorittamisesta aiheutuvien kustannusten korvauksena maksetut hyvitykset. Palkkaan ei lueta tuloverolain mukaisia verovapaita matkakustannusten korvauksia eikä merityötuloa saavan verovapaita korvauksia. Palkkaan kuuluvat luontoisedut arvioidaan tuloverolaissa säädetyllä tavalla. Lähdeverolain 6 :n mukaan: Lähdeveroa perittäessä vähennetään 510 euroa kuukaudelta sellaisen tulon yhteismäärästä, josta perittävä lähdevero on 35 prosenttia. Alle kuukauden ajalta kertyneen tulon yhteismäärästä vähennetään 17 euroa päivältä. Vähennyksen määrä on kuitenkin enintään tulon määrä. Vähennystä ei myönnetä henkilöstörahaston maksamasta rahasto-osuudesta tai jäsenilleen jakamasta ylijäämästä eikä tuloverolain 10 :n 4 a kohdassa tarkoitetusta (johtajan) palkkiosta. Vähennyksen saaminen edellyttää, että verovelvollinen esittää suorituksen maksajalle lähdeverokortin.

41 6.1.1 Palkkatulon verotus Julkisyhteisöltä saatu palkka TVL 10 3 kohdan mukaan Suomesta saatua tuloa on palkkatulo, joka on saatu Suomen valtiolta, kunnalta tai muulta julkisoikeudelliselta yhteisöltä. Julkisyhteisöltä saatu palkkatulo verotetaan Suomessa huolimatta siitä, missä työ on tehty. Verosopimuksen 19 (OECD:n malliverosopimus) artiklassa on määräykset julkisyhteisön palveluksessa ansaitun palkan verottamisen rajoituksista. Pääsäännön mukaan julkisyhteisön maksama palkka verotetaan ensisijaisesti suorituksen maksajan sijaintivaltiossa. Palkasta verotetaan kuitenkin vain siinä valtiossa, jossa työ tehdään, jos saaja asuu työskentelyvaltiossa ja on kyseisen valtion kansalainen tai saajasta ei tullut työskentelyvaltiossa asuva ainoastaan tämän työn tekemiseksi. Julkisyhteisön maksamaa palkkaa koskevia säännöksiä ei yleensä sovelleta palkkaan, joka on ansaittu julkisyhteisön harjoittaman liiketoiminnan yhteydessä.

42 6.1.1 Palkkatulon verotus Muu kuin julkisyhteisöltä saatu palkka TVL 10 4 kohdan mukaan muu kuin (edellä 3 kohdassa tarkoitettu) julkisyhteisöltä saatu palkkatulo on Suomesta saatua tuloa, jos työ, tehtävä tai palvelus on 1) yksinomaan tai pääasiallisesti suoritettu Suomessa 2) täällä olevan työn- tai toimeksiantajan lukuun. Molempien edellytysten tulee täyttyä. Pääasiallisesti suoritettu tarkoittaa, että yli puolet työstä on tehty Suomessa. Jos työ on tehty pääasiallisesti ulkomailla, palkka ei ole Suomesta saatua tuloa. Suomessa olevalla työn- tai toimeksiantajalla tarkoitetaan SuoSuomessa rekisteröityjen tai muutoin selvästi kotimaisten yritysten lisäksi ulkomaisen yrityksen Suomessa olevaa kiinteää toimipaikkaa. Jos työ tehdään Suomessa ulkomaisen yrityksen hyväksi, jolla ei ole kiinteää toimipaikkaa, tulo ei ole Suomesta saatua.

43 6.1.1 Palkkatulon verotus Opettajat ja tutkijat Uuden yliopistolain myötä suomalaiset yliopistot eivät enää ole osa valtiota vuoden 2010 alusta. Tuloverotuksessa yliopistoja ei pidetä julkisyhteisöinä. Joissain verosopimuksissa on huojennuksia opettajille ja tutkijoille. Vapautus edellyttää enintään kahden vuoden oleskelua Suomessa, jos opettaja tai tutkija tulee seuraavista valtioista: Egypti k), Espanja k), Iso- Britannia x) ja Japani. Huojennus menetetään jos oleskelu Suomessa ylittää kaksi vuotta. k=vapautus edellyttää että suomalainen tieteellinen tutkimuslaitos tai ylempi opetuslaitos on kutsunut henkilön Suomeen, lisäksi vapautus koskee vain kutsussa tarkoitettua tehtävää x=vapautuksen saa vain professori tai opettaja ja se edellyttää todistusta verotuksesta kotivaltiossa Ranskasta tuleva opettaja/tutkija saa verovapauden ensimmäiseltä kahdelta vuodelta, vaikka Suomessa oleskelu jatkuisi pidempäänkin. Ks. myös opiskelijoiden ja harjoittelijoiden huojennukset!

44 6.1.1 Palkkatulon verotus Johtajanpalkkiot TVL 10 4 a kohdan mukaan Suomesta saatua tuloa on palkkio, joka on saatu suomalaisen yhteisön tai yhtymän hallituksen tai siihen rinnastettavan muun hallintoelimen jäsenen tehtävästä. Tulosta peritään lähdeveroa 35 % eikä siitä tehdä vähennyksiä. Verosopimuksissa on johtajanpalkkioita koskeva artikla 16 (OECD:n malliverosopimus). Tulo voidaan verottaa yleensä siinä sopimusvaltiossa, jossa yhtiöllä on kotipakka. Siten kokouspalkkioista voidaan verottaa Suomessa, vaikka kokous olisi pidetty jossain muualla kuin Suomessa. Toimitusjohtajanpalkkaan sovelletaan palkkatuloa koskevia TVL:n säännöksiä ja 15 artiklan säännöksiä.

45 6.1.1 Palkkatulon verotus Vuokratyöntekijän palkkatulo TVL 10 :n 4 c kohdan mukaan Suomesta saaduksi tuloksi katsotaan palkkatulo, joka on saatu ulkomaiselta työnantajalta Suomessa tehdystä työstä silloin, kun ulkomainen työnantaja on vuokrannut työntekijän Suomessa olevalle työn teettäjälle. Sillä ei ole merkitystä, kuinka paljon työntekijä työskentelee tai oleskelee Suomessa ja, että työnantaja on ulkomainen. Useimmat verosopimukset kuitenkin rajoittavat Suomen verotusoikeutta vuokratun työntekijän palkkaan. (mekaanikkosääntö) Vuokratyöntekijän palkka voidaan verottaa Suomessa, jos työntekijä asuu mm. Islannissa, Latviassa, Liettuassa, Norjassa, Puolassa, Ruotsissa, Tanskassa, Turkissa ja Virossa.

46 6.1.2 Taiteilijan ja urheilijan tulo TVL 10 4 b kohdan mukaan Suomesta saatua on tulo, joka on saatu taiteilijan tai urheilijan Suomessa tai suomalaisessa aluksessa harjoittamasta henkilökohtaisesta toiminnasta. Lähdeverolain 3 :n mukaan lähdevero on suoritettava myös taiteilijan tai urheilijan henkilökohtaiseen toimintaan perustuvasta korvauksesta riippumatta siitä, onko korvausta pidettävä palkkana, sekä siitä, maksetaanko se taiteilijalle tai urheilijalle itselleen vai jollekulle toiselle. Taiteilijan tai urheilijan saama tulo voi olla palkkaa tai työkorvausta. Korvaus voidaan maksaa taiteilijan tai urheilijan sijasta esimerkiksi ohjelmatoimistolle, agentille, orkesterille tai urheiluseuralle. Korvauksen voi maksaa julkisyhteisö tai muu maksaja. Korvauksen maksaja voi olla suomalainen tai ulkomaalainen. Tulon luonteella, sillä kenelle se maksetaan tai maksajan luonteella ei ole merkitystä.

47 6.1.2 Taiteilijan ja urheilijan tulo Lähdeverolain 7 :n mukaan taiteilijan tai urheilijan toimintaan perustuvasta korvauksesta peritään lähdeveroa 15 %. Vähennyksiä ei tehdä. Lähdeverolain 7 a :n mukaan ETA-valtiossa taiteilija tai urheilija voi vaatia, että heidän saamat tulot verotetaan osittain progressiivisesti. Tuloista vähennetään kulut, jotka ovat välittömässä taloudellisessa yhteydessä korvaukseen. Yhteisöiltä peritään lähdeveroa kulujen vähentämisen jälkeen 20 %. Luonnolliselta henkilöltä perittävän lähdeveron, määrään vaikuttaa tulojen ja vähennysten määrä. Lähdeveroprosentti lasketaan valtion progressiivisen tuloveroasteikon ja keskimääräisen kunnallisveroprosentin mukaan.

48 6.1.2 Taiteilijan ja urheilijan tulo Verosopimus antaa yleensä aina Suomelle verotusoikeuden taiteilijan tai urheilijan saamaan tuloon. Yhdysvaltojen verosopimus: 4 artiklan mukaan Yhdysvaltojen kansalainen tai ulkomaalainen, jolle on myönnetty lupa asua vakinaisesti Yhdysvalloissa, on Yhdysvalloissa asuva henkilö vain jos hänen oleskelunsa Yhdysvalloissa on olennainen tai hänellä on siellä vakinainen asunto tai hän oleskelee siellä pysyvästi. 17 artiklan mukaan, jos Suomesta saatava palkkio yhteenlaskettuna maksettujen kulukorvausten kanssa ei verovuonna ylitä USD, Yhdysvalloista tulevan urheilijan tai taiteilijan henkilökohtaisesta toiminnasta maksettu korvaus on vapaa Suomen verosta. Jos mainittu raja ylittyy, koko hyvitys on veronalaista.

49 6.1.3 Kv-liikenteessä saatu tulo Merimiehet, lentoemännät ja lentäjät TVL 13 :n mukaan rajoitetusti verovelvollinen on velvollinen suorittamaan veroa ainoastaan aluksessa tai työnantajan määräyksestä väliaikaisesti muualla aluksen lukuun tekemästään työstä saamastaan palkkatulosta. Suomalaiseen alukseen rinnastetaan suomalaisen työnantajan vuokralle ottama tai muulla perusteella hallitsema sellainen ulkomainen alus, jonka mukana seuraa vain vähäinen määrä miehistöä tai jonka mukana ei lainkaan seuraa miehistöä. Verosopimuksen 15.3 (OECD:n malliverosopimus) artiklan nojalla kansainvälisessä liikenteessä käytetystä laivassa tai ilma-aluksessa tehdystä työstä saadun palkan ensisijainen verotusoikeus on yleensä työnantajayrityksen kotivaltiolla tai yrityksen tosiasiallisen johtopaikan sijaintivaltiolla.

50 6.1.4 Työkorvaus Lähdeverolain 3 :n mukaan lähdevero on perittävä erikseen mainittujen suoritusten lisäksi kaikesta sellaisesta tulosta, josta on ennakkoperintälain mukaan toimitettava ennakonpidätys. (EPL 25 työkorvaus) Työkorvaus on työstä, tehtävästä tai palveluksesta maksettu korvaus, joka ei ole palkkaa. Työkorvausta maksetaan toimeksiantosuhteessa, jossa työn tilaaja sopii työn tekijän (esim. yrittäjä tai osakeyhtiö) kanssa työn suorittamisesta ja palkkion määrästä. Ratkaisu siitä, onko kyseessä työkorvaus vai palkka, tehdään samojen sääntöjen nojalla kuin kotimaisessa tilanteessa Tuloverolain 9 :n mukaan jos rajoitetusti verovelvollisella on Suomessa elinkeinon harjoittamista varten kiinteä toimipaikka, hän on velvollinen suorittamaan Suomeen tuloveroa kaikesta tähän kiinteään toimipaikkaan kuuluvaksi luettavasta tulosta. Tuloverolain 13 a :ssä on määritelty kiinteä toimipaikka. Verosopimukset voivat rajoittaa Suomen verotusoikeutta

51 6.1.4 Työkorvaus Kiinteä toimipaikka Paikka, jossa on elinkeinon pysyvää harjoittamista varten erityinen liikepaikka tai jossa on ryhdytty erityisiin järjestelyihin. Esimerkiksi paikka, jossa sijaitsee liikkeen johto, sivuliike, toimisto, teollisuuslaitos, tuotantolaitos, työpaja tai myymälä taikka muu pysyvä osto tai myyntipaikka. Rakennusurakoinnissa kiinteänä toimipaikkana pidetään paikkaa, jossa urakointia on huomattavassa määrin harjoitettu. Kiinteä toimipaikan määritelmä on laaja ja näissäkin tapauksissa verosopimukset voivat rajoittaa Suomen verotusoikeutta. Lisäksi huomioitava kiinteä toimipaikka arvonlisäverotuksessa!

52 6.1.4 Työkorvaus Henkilökohtaiset palkkiot Ennakkoperintälain 13 :n mukaan henkilökohtaiseen työhön perustuvia suorituksista, kuten luentopalkkiota, pidetään palkkana. Korvaus luennon pitämisestä toisen järjestämässä tilaisuudessa katsotaan Suomessa palkkatuloksi eikä työkorvaukseksi. Lähdevero on yleensä perittävä, vaikka tulonsaajalla olisikin oma yritys ulkomailla.

53 6.1.4 Työkorvaus Suomen ja Viron välinen verosopimus: Yhteisölle muodostuu kiinteä toimipaikka, jos rakennusurakointikohde kestää yli 6 kuukautta Jos yhteisö ei kuulu ennakkoperintärekisteriin, eikä esitä 0 %:n lähdeverokorttia, työkorvauksesta on perittävä 13 %:n lähdevero. Ammatinharjoittajalle kiinteän paikan muodostaa myös se, että liikkeen- ja ammatinharjoittaja oleskelee Suomessa 183 päivää perättäisen kahdentoista kuukauden aikana Jos liikkeen- tai ammatinharjoittaja ei kuulu ennakkoperintärekisteriin, eikä esitä 0 %:n lähdeverokorttia, työkorvauksesta on perittävä 35 %:n lähdevero. Jos kiinteä toimipaikka muodostuu, verotus toimitetaan verotusmenettelyssä.

54 6.1.5 Osinkotulon verotus Rajoitetusti verovelvolliselle maksettavasta osinkotulosta on perittävä lähdevero 20 % yhteisölle maksettavasta Erinäisiä rajoituksia sisäisessä lainsäädännössä 30 % henkilölle maksettavasta Koko osingon määrästä Verosopimus voi rajoittaa Suomen verotusoikeutta FI/Syventavat_veroohjeet/Kansainvaliset_tilanteet/Paaomatulot/Suomesta_u lkomaille_maksettavien_mm_osin(15962)

55 6.1.6 Rojaltitulon verotus Lähdeverolain 3.2 :n mukaan: Rojaltilla tarkoitetaan korvausta kirjallisen, taiteellisen tai tieteellisen teoksen tekijänoikeuden, valokuvaan perustuvan oikeuden taikka patentin, tavaramerkin, mallin, muotin, piirustuksen, salaisen kaavan tai valmistustavan käyttämisestä tai käyttöoikeudesta taikka teollisia, kaupallisia tai tieteellisiä kokemuksia koskevista tiedoista. Tekijänoikeuskorvaus, käyttökorvaus Lähdeverolain 7 :n mukaan: 20 % yhteisölle maksettavasta rojaltista 30 % henkilölle maksettavasta rojaltista Verosopimus voi rajoittaa verotusoikeutta

56 6.2 VML:n mukainen verotus Muut kuin lähdeverotuksen piiriin kuuluvat tulot verotetaan henkilöillä samaan tapaan kuin yleisesti verovelvollisen tulot progressiivinen verotus Lähdeverolain 13 :n mukaan mm. eläketulot, tietyin edellytyksin muu ansiotulot ja osingot, vuokratulot, luovutusvoitot, elinkeinotulo sekä maa- ja metsätalouden tulo verotetaan verotusmenettelylain mukaan Kuuluvat veroilmoitusmenettelyyn

57 6.2.1 Eläketulon verotus TVL 10 :n 5 kohdan mukaan eläketulo on Suomesta saatua tuloa Verosopimuksissa voi olla rajoituksia Suomen oikeuteen verottaa eläketuloja Verosopimuksen 18 artiklassa on yleensä säännökset muun kuin julkisyhteisön palveluksessa ansaitun eläkkeen verotuksesta Verosopimuksen 19 artiklassa on yleensä säännöksen julkisyhteisön palveluksessa ansaitun eläkkeen verotuksesta 19.3 artiklassa on yleensä poikkeus, jonka mukaan 19 artikla ei koske julkisyhteisön liiketoiminnan palveluksessa ansaittua eläkettä Verosopimuksen 21 artiklaa (muu tulo) sovelletaan usein vapaaehtoisten eläkkeiden verotukseen

58 6.2.1 Eläketulon verotus Poikkeavat verosopimusmääräykset: Egyptin, Espanjan, Japanin, Portugalin, Ranskan ja Tansanian verosopimusten mukaan yksityisen sektorin eläke verotetaan vain asuinvaltiossa. FI/Syventavat_veroohjeet/Kansainvaliset_tilanteet/Elakkeensaajat/Ulkomaill e_muuttava_elakkeensaaja(14281)

59 6.2.2 Osinkotulon verotus Lähdeverolain 13.1 :n 3 kohdan mukaan: ETA-valtiossa asuvan rajoitetusti verovelvollisen luonnollisen henkilön vaatimuksesta osinko voidaan verottaa VML:n mukaan, jos: a) hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta annettu neuvoston direktiivi 2011/16/EU tai jokin sopimus virka-avusta ja tietojenvaihdosta veroasioissa Euroopan talousalueella koskee osingonsaajan kotivaltiota ja b) osingosta perittävää lähdeveroa ei tosiasiassa voida kokonaisuudessaan hyvittää osingonsaajan asuinvaltiossa Suomen ja asuinvaltion välillä kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta tehdyn sopimuksen perusteella. Nämä ovat harvinaisia tapauksia.

60 6.2.3 Muun ansiotulon verotus Verotus vuoteen 2013 saakka Verotus vuodesta 2014 lähtien

61 Vuoteen 2013 saakka 75 %:n sääntö Lähdeverolain 13.1 :n 3 kohdan mukaan: ETA-valtiossa asuvan rajoitetusti verovelvollisen vaatimuksesta muukin ansiotulo voidaan verottaa VML:n mukaisessa järjestyksessä, jos verovelvollisen verovuonna Suomesta saama puhdas ansiotulo on vähintään 75 prosenttia hänen Suomesta ja muualta verovuonna yhteensä saamastaan puhtaasta ansiotulosta. Tuloina otetaan huomioon Suomesta saadut tulot osinkoa lukuun ottamatta. Muualta saaduksi puhtaaksi ansiotuloksi katsotaan palkka ja eläke sekä sosiaaliturvaan perustuvat suoritukset, jotka ovat verovelvollisen asuinvaltiossa veronalaisia tuloja, vähennettyinä niiden hankkimisesta ja säilyttämisestä aiheutuneilla menoilla. Jotta kyseistä 75 %:n sääntöä voidaan soveltaa, tulee verovelvollisen esittää asuinvaltionsa veroviranomaisen todistus muualta kuin Suomesta saaduista tuloista ja niihin kohdistuvista vähennyksistä. Säännökset 75 %:n säännöstä on kumottu ja viimeinen sovellettava verovuosi on Muutoksenhakuajan puitteissa säännöstä voidaan soveltaa verovuoteen 2013 vuoden 2019 loppuun saakka

62 Vuodesta 2014 lähtien Lähdeverotuksen rinnalla mahdollisuus verotusmenettelylain mukaiseen progressiiviseen verotukseen Ansiotulo voidaan verottaa VML:n mukaisessa verotuksessa, jos verovelvollinen asuu ETA-valtiossa tai valtiossa, jonka kanssa Suomella on verosopimus verovelvollinen itse esittää vaatimuksen VML:n mukaisesta verotuksesta verovelvollinen selvittää ansiotulot Suomesta ja asuinvaltiostaan ulkomaantulot otetaan huomioon verokannassa. uuden 75 %:n säännön mukaan ulkomaantuloja ei oteta huomioon verokannassa ETA-valtiossa asuvilla.

63 6.2.4 Elinkeinotulon verotus Jos yritykselle muodostuu Suomeen kiinteät toimipaikka, kiinteän toimipaikan tulo verotetaan Suomessa. Luonnollisen henkilön saaman elinkeinotulon verotus poikkeaa yhteisön saaman elinkeinotulon verotuksesta. Rajoitetusti verovelvollisen liikkeen- ja ammatinharjoittajan Suomessa sijaitsevan kiinteän toimipaikan tai paikan verotus toimitetaan samojen säännösten mukaan kuin Suomessa yleisesti verovelvollisen liikkeen- ja ammatinharjoittajan verotus. Kiinteän toimipaikan tai paikan elinkeinotoiminnan tulolähteen veronalainen tulo lasketaan EVL:n säännösten mukaisesti ja tuloa verotetaan VML:n mukaisessa järjestyksessä. Veronalainen tulo jaetaan TVL:n 38 :n säännösten mukaisesti ansio- ja pääomatuloon kiinteän toimipaikan elinkeinotoiminnan nettovarallisuuden perusteella. Lähdeverolain 15 :n mukaan ansiotulo-osuudesta maksetaan veroa progressiivisen tuloveroasteikon ja keskimääräisen kunnallisveroprosentin mukaan. Pääomatulo-osuudesta maksetaan veroa 30 prosentin mukaan. Veron määrä on kuitenkin 32 prosenttia siltä osin kuin pääomatulojen määrä ylittää euroa

64 6.2.5 Pääomatulojen verotus Verotusmenettelylain piiriin kuuluvia pääomatuloja ovat mm. Vuokratulo Espanjan ja Portugalin verosopimus estää asunto-osakeyhtiöstä saadun vuokratulon verottamisen Luovutusvoitto Irtaimen omaisuuden, kuten pörssiosakkeiden luovutusvoittoja ei veroteta Espanjan ja Portugalin verosopimus estää asunto-osakeyhtiöstä saadun luovutusvoiton verottamisen Puunmyyntitulo

65 7 Vakuuttaminen Verojen lisäksi työntekijän palkasta peritään työeläkevakuutusmaksu, työttömyysvakuutusmaksu ja sairausvakuutusmaksu (sairaanhoito- ja päivärahamaksu) Myös työnantajan tulee maksaa työeläkevakuutusmaksu, työttömyysvakuutusmaksu ja tapaturmavakuutusmaksu sekä työnantajan sosiaaliturvamaksu Työntekijä tulee Suomeen: Jos henkilöllä on A1(/E101)-todistus, hän on vakuutettu kotivaltiossaan, eikä vakuutusmaksuja makseta Suomeen Jos henkilöllä ei ole E101/A1-todistusta ja hän oleskelee Suomessa yli 4 kk, hän on sairausvakuutettu Suomessa sairaanhoito- ja päivärahamaksu työnantajan sosiaaliturvamaksu Jos henkilöllä ei ole A1(/E101)-todistusta, hän on myös eläke- ja työttömyysvakuutettu tarkemmin eläkevakuutusyhtiöt ja työttömyysvakuutusrahasto (

66 7 Vakuuttaminen Työntekijä työskentelee ulkomailla: Eläketurvakeskus voi hakemuksesta antaa ulkomaille lähetettävää työntekijää varten todistuksen (ETA-alueella todistus A1 tai E 101). Todistus turvaa sen, että työnantajalta tai työntekijältä ei peritä sosiaaliturvaan liittyviä maksuja siinä valtiossa, jonne työntekijä lähetetään. Vastaavasti todistuksen voimassaoloajalta sosiaaliturvaan liittyvät maksut maksetaan Suomeen. Vaikka palkkaan soveltuisi kuuden kuukauden sääntö, maksetaan Suomeen svmaksu, jos työntekijä kuuluu Suomen sosiaaliturvaan työskentelyn ajan. FI/Syventavat_veroohjeet/Kansainvaliset_tilanteet/Sotumaksun_ja_savamaksun_m aaraytyminen_j(32595) FI/Syventavat_veroohjeet/Kansainvaliset_tilanteet/St_ja_svmaksut_seka_tilitys_ja _vuosiilmo(31780)

67 7 Vakuuttaminen Sh-maksu eläkkeestä: Ulkomaille muuttovuotta seuraavan 3 vuoden aikana henkilölle määrätään Suomessa vakuutetun sairaanhoitomaksu. Maksuvelvollisuus poistuu, jos henkilö saa Kelasta todistuksen siitä, että hän ei ole Suomessa vakuutettu eikä Suomi EU:n sosiaaliturva-asetuksen perusteella vastaa henkilön sairaanhoitokulujen korvaamisesta uudelle asuinvaltiolle. Rajoitetusti verovelvolliselle ei määrätä sairaanhoitomaksua ETA/Sveitsialueen ulkopuolella asuvalle. Sen sijaan ETA/Sveitsialueella asuvalle maksu voidaan määrätä, jos Suomi EU:n sosiaaliturva-asetuksen perusteella vastaa henkilön sairaanhoitokulujen korvaamisesta uudelle asuinvaltiolle. Esim. usein Espanjassa asuville eläkeläisille määrätään sh-maksu.

68 8 Perintö- ja lahjaverotus Perintö- ja lahjaverolain 4.1 :n mukaan: Perintöveroa on suoritettava: 1) perintönä tai testamentilla saadusta omaisuudesta, jos perinnönjättäjä taikka perillinen tai testamentinsaaja asui kuolinhetkellä Suomessa sekä 2) perintönä tai testamentilla saadusta Suomessa olevasta kiinteästä omaisuudesta sekä sellaisen yhteisön osakkeista tai osuuksista, jonka varoista enemmän kuin 50 prosenttia muodostuu Suomessa olevasta kiinteästä omaisuudesta. Perintö- ja lahjaverolain 4.2 :n mukaan: Suomessa asuvan henkilön saamasta muusta kuin 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetusta omaisuudesta suoritettavasta perintöverosta vähennetään samasta perinnöstä tai testamenttisaannosta vieraalle valtiolle suoritettujen verojen määrä (ulkomaisen veron hyvitys). Tämä hyvitys ei saa olla suurempi kuin määrä, joka vastaa yhtä suurta osaa perintöverosta kuin vieraasta valtiosta saadun omaisuuden arvo on Suomessa perintöveron perusteena olevan omaisuuden arvosta.

69 8 Perintö- ja lahjaverotus Perintö- ja lahjaverolain 18.1 :n mukaan: Lahjaveroa on suoritettava, kun omaisuus lahjana siirtyy toiselle: 1) jos lahjanantaja tai lahjansaaja asui lahjoitushetkellä Suomessa sekä 2) Suomessa olevasta kiinteästä omaisuudesta sekä sellaisen yhteisön osakkeista tai osuuksista, jonka varoista enemmän kuin 50 prosenttia muodostuu Suomessa olevasta kiinteästä omaisuudesta. Perintö- ja lahjaverolain 18.2 :n mukaan: Suomessa asuvan henkilön saamasta muusta kuin 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetusta omaisuudesta suoritettavasta lahjaverosta vähennetään samasta lahjasta vieraalle valtiolle suoritettujen verojen määrä (ulkomaisen veron hyvitys). Tämä hyvitys ei saa olla suurempi kuin määrä, joka vastaa yhtä suurta osaa lahjaverosta kuin vieraasta valtiosta saadun omaisuuden arvo on Suomessa lahjaveron perusteena olevan omaisuuden arvosta.

70 8 Perintö- ja lahjaverotus Henkilön asuinvaltiolla on keskeinen merkitys perintö- ja lahjaverovelvollisuuden syntymisen ja laajuuden kannalta. Veroa tulee suorittaa saannon koko arvosta, jos ainakin toinen saannon osapuolista asui Suomessa. Asuinvaltiolla on lisäksi keskeinen merkitys verosopimuksien soveltamisen edellytyksenä. Perintö- ja lahjaverotuksen asuinvaltio määritellään perintö- ja lahjaverolain säännösten nojalla Poikkeaa TVL:n määritelmästä ja tuloverosopimusten määritelmästä

71 8 Perintö- ja lahjaverotus Suomessa asuminen perintö- ja lahjaverolain mukaan: Verohallinnon ohje Perintö- ja lahjaverotus kansainvälisissä tilanteissa , Dnro A16/200/2014 Henkilön katsotaan asuvan Suomessa, jos hänellä on käytettävissään vain yksi vakituiseen asumiseen tarkoitettu asunto, joka sijaitsee Suomessa. Merkitystä ei ole sillä, hallitseeko henkilö asuntoa esimerkiksi omistajana vai onko se hänen hallussaan esimerkiksi vuokrasopimuksen perusteella. Merkitystä ei ole myöskään sillä, että henkilö on toisen valtion kansalainen, hän työskentelee tai oleskelee muussa valtiossa, hänen perheensä tai varallisuutensa ovat muussa valtiossa tai hänen muut olosuhteensa liittyvät johonkin toiseen valtioon.

72 8 Perintö- ja lahjaverotus Jos henkilöllä on käytettävissään asunto myös toisessa valtiossa, hänen katsotaan asuvan Suomessa, jos täällä oleva asunto on henkilön varsinainen asunto ja koti. Henkilön varsinaisella asunnolla ja kodilla tarkoitetaan asuntoa, jossa henkilöllä on tarkoitus asua pysyväisluonteisesti. Ratkaisu tehdään tapauskohtaisesti ottaen huomioon kaikki asumisen pysyvyyttä osoittavat seikat. Tällaisia seikkoja ovat mm. perheenjäsenten asunnon sijaintivaltio työpaikan sijaintivaltio ja työskentelyn kesto siellä henkilön harjoittaman yritystoiminnan sijaintivaltio asumisen kesto kussakin asunnossa tosiasiallinen oleskeluvaltio ja oleskelun kesto omaisuuden sijaintivaltio Lisäksi voidaan ottaa huomioon oikeudellisia seikkoja, kuten esimerkiksi väestötietojärjestelmään merkitty kotikunta tuloverotuksen ratkaisu (Y/R) kansalaisuus oleskelulupaa koskeva päätös

73 8 Perintö- ja lahjaverotus Verosopimukset voivat rajoittaa Suomen verotusoikeutta. Perintö- ja lahjaverotusta koskevat verosopimukset: Alankomaat Amerikan yhdysvallat Islanti Norja Ranska Ruotsi Ruotsin osalta voimassaolo päättyi Sveitsi Tanska

74 9 Kansainvälinen tietojenvaihto Suomessa tietojenvaihto tapahtuu Verohallinnon kautta. Tietoja annetaan vain verosopimuksen tai veroasioita koskevan virkaapusopimuksen tai virka-apudirektiivin perusteella. Valtioiden välinen tietojenvaihto: Automaattinen tietojenvaihto Esim. rajoitetusti verovelvollisten vuosi-ilmoitustiedot Pyynnöstä tapahtuva tietojenvaihto Spontaani tietojenvaihto Esim. vuokratulot, luovutusvoitot

75 Tentin rakenne

Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun

Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun Tax Services Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun Markku Järvenoja Handelsbanken Private Banking Luxemburg Antibes, 29.11.2007 1 Kohtaamispisteet Kansainvälinen kahdenkertainen

Lisätiedot

Professori Seppo Penttilä Sijoittajan kansainvälinen verotus

Professori Seppo Penttilä Sijoittajan kansainvälinen verotus Johtamiskorkeakoulu Professori Seppo Penttilä Sijoittajan kansainvälinen verotus Sijoitusmessut Tampere 25.3.2014 Kenen saamat tulot verotetaan Suomessa? Suomessa verotetaan Verovelvolliset Yleisesti verovelvollinen

Lisätiedot

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta.

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta. Ulkomaisen vuokratyövoiman verotusta koskeva uudistus 2007: tyypillisiä kysymyksiä vastauksineen Sisällysluettelo 1. Yleiset kysymykset 2. Enintään kuusi kuukautta Suomessa olevat 3. Yli kuusi kuukautta

Lisätiedot

HE-luonnos 16.2.2016/M.O.

HE-luonnos 16.2.2016/M.O. HE-luonnos 16.2.2016/M.O. Hallituksen esitys eduskunnalle Portugalin kanssa tulon ja omaisuuden kaksinkertaisen verotuksen estämiseksi tehdyn sopimuksen irtisanomisesta ja laiksi sopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

Pohjoismainen verosopimus

Pohjoismainen verosopimus Pohjoismainen verosopimus Palkan ja eläkkeen verotus 24.3.2009 Iisa Väänänen veroasiantuntija Pääkaupunkiseudun verotoimisto Iisa Väänänen Pääkaupunkiseudun verotoimisto 1 Sisältö 1. Verosopimukset 2.

Lisätiedot

Marjanpoimijoiden verotus. Marjanpoimintakauden 2015 pelisäännöt ja viranomaisyhteistyö 3.3.2015 Mariia Suominen Verohallinto

Marjanpoimijoiden verotus. Marjanpoimintakauden 2015 pelisäännöt ja viranomaisyhteistyö 3.3.2015 Mariia Suominen Verohallinto Marjanpoimijoiden verotus Marjanpoimintakauden 2015 pelisäännöt ja viranomaisyhteistyö 3.3.2015 Mariia Suominen Verohallinto Luonnon marjojen poimimisen verotus Tuloverolain (TVL) 89 :n mukaan luonnonvaraisten

Lisätiedot

Ulkomaille muuttavan eläkkeensaajan verotus. 27.8.2014 Carola Bäckström veroasiantuntija Verohallinto

Ulkomaille muuttavan eläkkeensaajan verotus. 27.8.2014 Carola Bäckström veroasiantuntija Verohallinto Ulkomaille muuttavan eläkkeensaajan verotus 27.8.2014 Carola Bäckström veroasiantuntija Verohallinto Ulkomaille muuttava eläkkeensaaja 1. Ulkomaille muutosta huolimatta Suomesta saatu eläke verotetaan

Lisätiedot

Matkakustannusten korvaukset teatteri- ja mediatyöntekijän verotuksessa

Matkakustannusten korvaukset teatteri- ja mediatyöntekijän verotuksessa 1 (8) EVO/Minna Tanska 4.6.2014 SAK:n ja Temen ohje: Matkakustannusten korvaukset teatteri- ja mediatyöntekijän verotuksessa Tämä ohje perustuu Verohallinnon vuosittain antamaan päätökseen verovapaista

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta

Lisätiedot

Ulkomaantyön verotus Kuuden kuukauden sääntö. Marja Nummela veroasiantuntija Verohallinto 27.8.2014

Ulkomaantyön verotus Kuuden kuukauden sääntö. Marja Nummela veroasiantuntija Verohallinto 27.8.2014 Ulkomaantyön verotus Kuuden kuukauden sääntö Marja Nummela veroasiantuntija Verohallinto Käsiteltävät asiat Yleistä ulkomaantyön verotuksesta Kuuden kuukauden sääntö (TVL 77 ) Soveltumisen edellytykset

Lisätiedot

Ruotsissa työskentelevien ja ulkomailla asuvien tuloverotus. Tietoja ruotsiksi, suomeksi, englanniksi, saksaksi, espanjaksi, puolaksi ja venäjäksi

Ruotsissa työskentelevien ja ulkomailla asuvien tuloverotus. Tietoja ruotsiksi, suomeksi, englanniksi, saksaksi, espanjaksi, puolaksi ja venäjäksi Skatteverket SKV 442, 5.painos Ruotsissa työskentelevien ja ulkomailla asuvien tuloverotus Tietoja ruotsiksi, suomeksi, englanniksi, saksaksi, espanjaksi, puolaksi ja venäjäksi Finska Ulkomailla asuvia

Lisätiedot

Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014

Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014 Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014 Eteran palkkahallintopäivä Verohallinto Sisältö: Verolait - keskeisimmät lainsäädäntömuutokset Verokortit 2014 - muutokset verokorteissa ja työnantajamenettelyssä

Lisätiedot

Perintö- ja lahjaverotus kvtilanteissa. Lainsäädäntöneuvos, dosentti, OTT, VT Marianne Malmgrén

Perintö- ja lahjaverotus kvtilanteissa. Lainsäädäntöneuvos, dosentti, OTT, VT Marianne Malmgrén Perintö- ja lahjaverotus kvtilanteissa Lainsäädäntöneuvos, dosentti, OTT, VT Marianne Malmgrén Perintö- ja lahjaverotus Verovelvollisuus 1. Suomessa asuminen varsinainen asunto ja koti (PerVL 4 ja 18 )

Lisätiedot

ULKOMAISTEN OSINKOJEN KÄSITTELY VEROTUKSESSA

ULKOMAISTEN OSINKOJEN KÄSITTELY VEROTUKSESSA ULKOMAISTEN OSINKOJEN KÄSITTELY VEROTUKSESSA Tämä Varallisuusviesti käsittelee ulkomaisista yhtiöistä saatujen osinkojen verotukseen liittyviä käytännön seikkoja. Sampo Pankki on kansainvälisen osakesijoittamisen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 3 ja 4 :n, rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain :n

Lisätiedot

Kansainvälinen henkilöverotus - Ulkomaan työskentelyn verotus. Lainsäädäntöneuvos, dosentti, OTT, VT Marianne Malmgrén

Kansainvälinen henkilöverotus - Ulkomaan työskentelyn verotus. Lainsäädäntöneuvos, dosentti, OTT, VT Marianne Malmgrén Kansainvälinen henkilöverotus - Ulkomaan työskentelyn verotus Lainsäädäntöneuvos, dosentti, OTT, VT Marianne Malmgrén Ulkomailla työskentelevän suomalaisen verotuksesta Yleinen ja rajoitettu verovelvollisuus

Lisätiedot

Verohallinto LUKIJALLE 1

Verohallinto LUKIJALLE 1 LUKIJALLE Verohallinnon kansainvälisen verotuksen käsikirja julkaistaan voimassa olevan verolainsäädännön, oikeuskäytännön ja kansainvälisten sopimusten mukaisena. Käsikirjassa käydään läpi yleistä ja

Lisätiedot

Verohallinto LUKIJALLE 1

Verohallinto LUKIJALLE 1 LUKIJALLE Verohallinnon kansainvälisen verotuksen käsikirja julkaistaan voimassa olevan verolainsäädännön, oikeuskäytännön ja kansainvälisten sopimusten mukaisena. Käsikirjassa käydään läpi yleistä ja

Lisätiedot

ennakkoveroa/muutosta ennakkoveroon

ennakkoveroa/muutosta ennakkoveroon VEROKORTTIHAKEMUS JA ENNAKKOVEROHAKEMUS 2016 Henkilöasiakas, liikkeen- tai ammatinharjoittaja, maatalouden harjoittaja ja yhtymän osakas hakee verokorttia ja/tai ennakkoveroa tällä lomakkeella. Rajoitetusti

Lisätiedot

KANSAINVÄLISEN VEROTUKSEN KÄSIKIRJA 2013 VEROVUODET 2011 JA 2012

KANSAINVÄLISEN VEROTUKSEN KÄSIKIRJA 2013 VEROVUODET 2011 JA 2012 KANSAINVÄLISEN VEROTUKSEN KÄSIKIRJA 2013 VEROVUODET 2011 JA 2012 V E R O H A L L I N N O N J U L K A I S U 2 8 4. 1 3 LUKIJALLE Verohallinnon kansainvälisen verotuksen käsikirja julkaistaan voimassa olevan

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, annetun lain sekä eräiden muiden verolakien.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, annetun lain sekä eräiden muiden verolakien. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain sekä eräiden muiden verolakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

KANSAINVÄLISEN VEROTUKSEN KÄSIKIRJA 2015 VEROVUODET 2013 JA 2014

KANSAINVÄLISEN VEROTUKSEN KÄSIKIRJA 2015 VEROVUODET 2013 JA 2014 KANSAINVÄLISEN VEROTUKSEN KÄSIKIRJA 2015 VEROVUODET 2013 JA 2014 V E R O H A L L I N N O N J U L K A I S U 2 8 4. 1 5 LUKIJALLE Verohallinnon kansainvälisen verotuksen käsikirja julkaistaan voimassa olevan

Lisätiedot

VEROASTE 2009 2011, KANSAINVÄLINEN VERTAILU

VEROASTE 2009 2011, KANSAINVÄLINEN VERTAILU Taskutilasto 2013 VEROTUS SUOMESSA Suomen verotuksesta päätetään eduskunnassa, Euroopan unionissa ja kunnissa. Verotusta säätelevät verolait, jotka valmistellaan valtiovarainministeriössä ja hyväksytään

Lisätiedot

HE 172/2005 vp. keskitettäisiin Uudenmaan verovirastoon.

HE 172/2005 vp. keskitettäisiin Uudenmaan verovirastoon. HE 172/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tuloverolain 136 :n sekä perintö- ja lahjaverolain 24 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Työhön ja työnhakuun ulkomaille Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Vakuuttaminen Suomessa asuvat ovat vakuutettuja Kelan hoitaman sosiaaliturvan osalta, jos Henkilöllä on täällä varsinainen asunto ja koti ja

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain ja sairausvakuutuslain 18 luvun 16 ja 32 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2006 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2006 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2006 vp Hallituksen esitys ulkomailta vuokratun työntekijän sekä rajoitetusti verovelvolliselle maksettavan työkorvauksen verottamiseen liittyviksi säännöksiksi Asia Hallitus on

Lisätiedot

Suomen ja Espanjan välinen tuloverosopimus. Tanja Kiuru

Suomen ja Espanjan välinen tuloverosopimus. Tanja Kiuru Suomen ja Espanjan välinen tuloverosopimus Tanja Kiuru Opinnäytetyö Johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelma 2016 Tiivistelmä Päiväys 16.5.2016 Tekijä(t) Tanja Kiuru Koulutusohjelma Johdon assistenttityön

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö Apulaisprofessori Tomi Viitala Osakeyhtiön verotus Osakeyhtiö on yhteisö eli osakkeenomistajistaan erillinen verovelvollinen Osakeyhtiölle lasketaan

Lisätiedot

Apurahojen verotus. Fulbright Center 12.5.2015

Apurahojen verotus. Fulbright Center 12.5.2015 Apurahojen verotus Fulbright Center 12.5.2015 Apurahojen verotus - yleistä Seuraavat apurahat ovat tuloverolain mukaan verovapaita: Valtiolta, kunnalta muulta julkisyhteisöltä tai Pohjoismaiden neuvostolta

Lisätiedot

Kansainvälisen verotuksen säännöksistä

Kansainvälisen verotuksen säännöksistä Kansainvälisen verotuksen säännöksistä 1 Kansainvälisen verotuksen säännöksistä Eurooppaoikeus Verosopimukset Suomen kansallinen lainsäädäntö TVL Laki ulkomailta tulevan palkansaajan verotuksesta EVL LähdeVL

Lisätiedot

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13 SISÄLLYS Esipuhe 11 Lyhenteet 13 1. Johdanto 15 1.1 Kirjan rakenne.................................15 1.2 Sijoitusinstrumentit.............................17 1.2.1 Talletukset..............................17

Lisätiedot

Ulkomaan työskentelyn verotus

Ulkomaan työskentelyn verotus Ulkomaan työskentelyn verotus Tiedote työntekijälle www.vero.fi sivu 1 / 5 Auton maahantuontikysymyksiin vastaa Tullilaitos. PÄÄASIAT LYHYESTI Ulkomaille työskentelemään lähteneen on normaaliin tapaan

Lisätiedot

Esityksessä ehdotetaan, että yhtiöveron hyvityksestä annettuun lakiin tehdään muutokset, jotka johtuvat siitä, että yhteisöjen tuloveroprosentti

Esityksessä ehdotetaan, että yhtiöveron hyvityksestä annettuun lakiin tehdään muutokset, jotka johtuvat siitä, että yhteisöjen tuloveroprosentti 1991 vp - HE 64 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yhtiöveron hyvityksestä annetun lain sekä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tuloverolain 9 :n ja rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

Lisätiedot

Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta

Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta Sisällys Yleistä..........................................1 Lippusääntö..................................1 Merimiehiin sovellettava EU-lainsäädäntö.......1

Lisätiedot

Töihin ja työnhakuun ulkomaille

Töihin ja työnhakuun ulkomaille Töihin ja työnhakuun ulkomaille Leena Ikonen 31.8.2010 Sisältö Yleiset edellytykset Töihin ulkomaille Hakemuksesta Suomeen sosiaaliturvaan kuuluminen edellytykset Hakemuksetta Suomen sosiaaliturvaan kuluminen

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

Vuosi-ilmoitukset 2016. Ohjelmistotalopäivä 26.11.2015 Verohallinto

Vuosi-ilmoitukset 2016. Ohjelmistotalopäivä 26.11.2015 Verohallinto Vuosi-ilmoitukset 2016 Ohjelmistotalopäivä 26.11.2015 Verohallinto Sisältö Vuosi-ilmoitusten palautuspäivät Tietovälineellä ilmoittaminen Lain muutoksista aiheutuvat muutokset 2016 tietuekuvauksissa Uudet

Lisätiedot

RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISEN HENKILÖN VEROTUS

RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISEN HENKILÖN VEROTUS Minna Korhonen & Hanna Luukkonen RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISEN HENKILÖN VEROTUS Lähdevero vai progressiivinen vero RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISEN HENKILÖN VEROTUS Lähdevero vai progressiivinen vero Minna

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 65/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 3

Lisätiedot

HE 59/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n muuttamisesta

HE 59/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n muuttamisesta Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaostolle Asiantuntijalausunto: Professori Marjaana Helminen HE 59/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n muuttamisesta

Lisätiedot

SISÄLLYS. Esipuhe 5. Lyhenteet 15

SISÄLLYS. Esipuhe 5. Lyhenteet 15 SISÄLLYS Esipuhe 5 1 Ennakkoperintä 2 Ennakonpidätyksen Lyhenteet 15 osana verojärjestelmää 17 1.1 Ennakkoperinnän tarkoitus............................ 17 1.2 Yleisiä periaatteita....................................

Lisätiedot

Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013

Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013 Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013 Sisältö Vuoden 2013 veroilmoituksesta Lakimuutokset vuodelle 2014 esim. osinkojen

Lisätiedot

Heikki Niskakangas JOHDATUS SUOMEN VEROJÄRJESTELMÄÄN

Heikki Niskakangas JOHDATUS SUOMEN VEROJÄRJESTELMÄÄN Heikki Niskakangas JOHDATUS SUOMEN VEROJÄRJESTELMÄÄN Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Heikki Niskakangas 3., uudistettu painos Toimitus: Minna Karlsson Taitto: Sirpa Puntti Kansi:

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n ja tuloverolain 33 c :n muuttamisesta Esityksessä

Lisätiedot

1994 vp -- IIE 256. elinkeinoyhtymässä tulolähteiden tappiot vähennetään

1994 vp -- IIE 256. elinkeinoyhtymässä tulolähteiden tappiot vähennetään 1994 vp -- IIE 256 flallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tuloverolain ja elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ. 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara

SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ. 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara Sukupolvenvaihdoksen suunnittelu Sukupolvenvaihdos kannattaa suunnitella ajoissa, jotta päästään haluttuun lopputulokseen

Lisätiedot

ovat sopineet seuraavasta:

ovat sopineet seuraavasta: SOPIMUS SUOMEN TASAVALLAN JA ESPANJAN KUNINGASKUNNAN VÄLILLÄ TULOVEROJA KOSKEVAN KAKSINKERTAISEN VEROTUKSEN VÄLTTÄMISEKSI JA VERON KIERTÄMISEN ESTÄMISEKSI Suomen tasavalta ja Espanjan kuningaskunta, jotka

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus Apulaisprofessori Tomi Viitala Eriytetty tuloverojärjestelmä - Tulolajit Luonnollisilla henkilöillä kaksi tulolajia: ansiotulo ja pääomatulo

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus.

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Miksi osakeyhtiötä verotetaan? Fiskaalisen tavoitteen tehokkaampi toteutuminen Veropohjan laajuus

Lisätiedot

Kansainvälinen henkilö- ja yritysverotus. Matti Myrsky Esko Linnakangas

Kansainvälinen henkilö- ja yritysverotus. Matti Myrsky Esko Linnakangas Kansainvälinen henkilö- ja yritysverotus Matti Myrsky Esko Linnakangas TALENTUM Helsinki 2009 Toinen, uudistettu painos 2005 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi: Lauri Karmila ISBN 978-952-14-1358-2

Lisätiedot

MIKÄ VEROTUKSESSA MUUTTUU VUONNA 2014?

MIKÄ VEROTUKSESSA MUUTTUU VUONNA 2014? MIKÄ VEROTUKSESSA MUUTTUU VUONNA 2014? Raimo Immonen senior advisor ASIANAJOTOIMISTO Mitä tulossa ja ja milloin? Hallituksen veropoliittinen linjaus, mm. Varmistettavaa hyvinvointipalveluiden rahoituksen

Lisätiedot

Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014. 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Konsultointi Ojala Oy

Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014. 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Konsultointi Ojala Oy Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Luonnollisen henkilön saamat osingot A. Osakkeet kuuluvat henkilökohtaiseen tulolähteeseen

Lisätiedot

TYÖMATKAT JA VEROTUS. Seija Karttunen Virpi Pasanen Eija Tannila

TYÖMATKAT JA VEROTUS. Seija Karttunen Virpi Pasanen Eija Tannila TYÖMATKAT JA VEROTUS Seija Karttunen Virpi Pasanen Eija Tannila TALENTUM Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-2129-7 ISBN 978-952-14-2130-3 (sähkökirja) Taitto: NotePad

Lisätiedot

TULOVEROTUS. Edward Andersson Esko Linnakangas Joakim Frände

TULOVEROTUS. Edward Andersson Esko Linnakangas Joakim Frände TULOVEROTUS Edward Andersson Esko Linnakangas Joakim Frände TALENTUM PRO Helsinki 2016 8., uudistettu painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2296-6

Lisätiedot

Ajankohtaista ennakkoperinnässä vuodelle 2015. Eteran palkkahallintopäivä

Ajankohtaista ennakkoperinnässä vuodelle 2015. Eteran palkkahallintopäivä Ajankohtaista ennakkoperinnässä vuodelle 2015 Eteran palkkahallintopäivä Sisältö: Verolait keskeisimmät lainsäädäntömuutokset Verokortit 2015 verokorttien voimaantulo ja ulkoasu suorasiirrot Vuosi-ilmoitukset

Lisätiedot

Sopimus. Saksan Liittotasavallan. Suomen Tasavallan välillä. tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen

Sopimus. Saksan Liittotasavallan. Suomen Tasavallan välillä. tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen Unterzeichnete Endfassung Sopimus Saksan Liittotasavallan ja Suomen Tasavallan välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi - 2 - Saksan liittotasavalta

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus Apulaisprofessori Tomi Viitala Eriytetty tuloverojärjestelmä - Tulolajit Luonnollisilla henkilöillä kaksi tulolajia: ansiotulo ja pääomatulo

Lisätiedot

01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot

01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 01. Ansio- ja pääomatuloverot Momentille arvioidaan kertyvän 7 860 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Vero perustuu tuloverolakiin (1535/1992).

Lisätiedot

Sveitsin liittoneuvosto ja Suomen tasavallan hallitus

Sveitsin liittoneuvosto ja Suomen tasavallan hallitus PÖYTÄKIRJA SVEITSIN VALALIITON JA SUOMEN TASAVALLAN VÄLILLÄ HELSINGISSÄ 16 PÄIVÄNÄ JOULUKUUTA 1991 TEHDYN JA HELSINGISSÄ 19 PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 2006 TEHDYLLÄ PÖYTÄKIRJALLA MUUTETUN, TULO- JA VARALLISUUSVEROJA

Lisätiedot

9 päivänä marraskuuta 2006*

9 päivänä marraskuuta 2006* YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto) 9 päivänä marraskuuta 2006* Asiassa C-520/04, jossa on kyse EY 234 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnöstä, jonka korkein hallinto-oikeus (Suomi)

Lisätiedot

Suomen verotus selkeästi

Suomen verotus selkeästi Suomen verotus selkeästi Avainsanat Vero: pakollinen maksu, jonka valtio kerää yhteiskunnan palveluita varten Veroprosentti: osuus, jonka työnantaja ottaa palkasta ja välittää Verohallinnolle Verohallinto:

Lisätiedot

Oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa. Reetta Kyyrö Kela, Etuuspalvelut Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 17.3.2016

Oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa. Reetta Kyyrö Kela, Etuuspalvelut Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 17.3.2016 Oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa Reetta Kyyrö Kela, Etuuspalvelut Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 17.3.2016 Esityksen sisältö Mitä tarkoittaa oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa? Mihin

Lisätiedot

Työsuhdeoptio. Ulkomaantyöskentelyn kertymäajan veromuutos. Aikajakoperiaate: grant - vesting. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 2013:93

Työsuhdeoptio. Ulkomaantyöskentelyn kertymäajan veromuutos. Aikajakoperiaate: grant - vesting. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 2013:93 Työsuhdeoptio Ulkomaantyöskentelyn kertymäajan veromuutos Aikajakoperiaate: grant - vesting Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 2013:93 Työsuhdeoptioiden verotus muuttuu. Muutos koskee sinua, jos optioiden

Lisätiedot

1992 vp - HE 60 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1992 vp - HE 60 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1992 vp - HE 60 Hallituksen esitys Eduskunnalle Tanskan, Islannin, Norjan ja Ruotsin kanssa perintö- ja lahjaveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

Suomen tasavalta ja Saksan liittotasavalta,

Suomen tasavalta ja Saksan liittotasavalta, SOPIMUS SUOMEN TASAVALLAN JA SAKSAN LIITTOTASAVALLAN VÄLILLÄ TULOVEROJA KOSKEVAN KAKSINKERTAISEN VEROTUKSEN VÄLTTÄMISEKSI JA VERON KIERTÄMISEN ESTÄMISEKSI Suomen tasavalta ja Saksan liittotasavalta, jotka

Lisätiedot

1992 vp- HE 206 ESITYKSEN P ÅÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1992 vp- HE 206 ESITYKSEN P ÅÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1992 vp- HE 206 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN P ÅÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet Apulaisprofessori Tomi Viitala Keskeisiä käsitteitä VML = Verotusmenettelylaki Huom! VML:ään tullut ja tulossa merkittäviä muutoksia v. 2017-2019 Verovuosi

Lisätiedot

LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISEN TULON VEROTTAMISESTA ANNETUN LAIN MUUTTAMI- SESTA

LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISEN TULON VEROTTAMISESTA ANNETUN LAIN MUUTTAMI- SESTA Valtiovarainministeriölle LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISEN TULON VEROTTAMISESTA ANNETUN LAIN MUUTTAMI- SESTA 1 Yleistä Suomen Veroasiantuntijat ry:ltä on pyydetty

Lisätiedot

Rajat ylittävä sosiaaliturva. Suvi Rasimus Lakimies 29.1.2014

Rajat ylittävä sosiaaliturva. Suvi Rasimus Lakimies 29.1.2014 Rajat ylittävä sosiaaliturva Suvi Rasimus Lakimies 29.1.2014 Kansaneläke Työttömyyskassat Perheetuudet Kela Työttömyys Työtapaturmaja ammattitautietuudet Terveydenhoito huolto Sairaus- ja äitiysetuudet

Lisätiedot

Laki. tuloverolain muuttamisesta

Laki. tuloverolain muuttamisesta Laki tuloverolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan tuloverolain (1535/1992) 54 d :n 2 momentti, 80 :n 9 kohta, 92 :n 26 kohta, 95 :n 1 momentin 1 kohta, 96 a :n 1 momentti, 100 :n

Lisätiedot

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 205/2008 vp Hallituksen esitys eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi (HE 206/2008

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet Apulaisprofessori Tomi Viitala Keskeisiä käsitteitä VML = Verotusmenettelylaki Verovuosi Tuloverotuksessa kalenterivuosi, jolta veroilmoitus on annettava

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Vaihtoehdot sukupolvenvaihdoksessa SUKUPOLVENVAIHDOS ELINAIKANA KUOLEMAN JÄLKEEN KAUPPA TÄYTEEN HINTAAN KAUPPA SPV HINTAAN LAHJOITUS TESTAMENTTI EN TEE MITÄÄN Veroluokat

Lisätiedot

Apurahojen verotuksesta

Apurahojen verotuksesta Apurahojen verotuksesta Jukka Puolakanaho Veroasiantuntija Pohjois-Pohjanmaan verotoimisto Esityksen sisältö apurahoja koskeva verolainsäädäntö verovapaat ja veronalaiset apurahat / suoritukset vähennykset

Lisätiedot

Ennakkoperintälaki käytännössä. Tomi Peltomäki

Ennakkoperintälaki käytännössä. Tomi Peltomäki Ennakkoperintälaki käytännössä Tomi Peltomäki TALENTUM Helsinki 2015 2., uudistettu painos, 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittaja Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus Kansi: Lauri Karmila

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Apulaisprofessori Tomi Viitala Eri yritysmuodot Yritysmuodot voidaan verotuksen näkökulmasta jakaa kolmeen ryhmään Yksityiset

Lisätiedot

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Yhtenäistämisohje vs. Vero.fi > Syventävät ohjeet Tulossa uusia ohjeita,

Lisätiedot

KV-asioiden infotilaisuus: Ulkomaantyön vakuuttaminen. Marjaana Lundqvist 27.8.2013

KV-asioiden infotilaisuus: Ulkomaantyön vakuuttaminen. Marjaana Lundqvist 27.8.2013 KV-asioiden infotilaisuus: Ulkomaantyön vakuuttaminen Marjaana Lundqvist 27.8.2013 Aihepiirit Yleistä ulkomaantyön vakuuttamisesta ja sosiaaliturvasta Työskentely EU- ja sosiaaliturvasopimusmaissa: vakuuttamista

Lisätiedot

Kansainväliseen toimintaan liittyvät erityiskysymykset. Suomen Taiteilijaseura

Kansainväliseen toimintaan liittyvät erityiskysymykset. Suomen Taiteilijaseura Kansainväliseen toimintaan liittyvät erityiskysymykset Suomen Taiteilijaseura 21.3.2017 Sopimukset ja laskutus Kansainväliset sopimukset = toinen sopimuksen osapuolista, sopimukse kohde tms. toisessa valtiossa

Lisätiedot

Viisi vinkkiä ulkomailta tulevan

Viisi vinkkiä ulkomailta tulevan Viisi vinkkiä ulkomailta tulevan kausityöntekijän verotuksesta Henri Harvima, Itä-Suomen verotoimisto 10.4.2017 Suonenjoki Viisi vinkkiä marjanpoimijan verotuksesta 1 Rajoitetusti verovelvollisen progressiivinen

Lisätiedot

Työpanososinkoa koskevat säännökset ovat TVL 33 b :n 3 mom., EVL 8 :n 1 mom. 4 b) kohta ja EPL 13 a.

Työpanososinkoa koskevat säännökset ovat TVL 33 b :n 3 mom., EVL 8 :n 1 mom. 4 b) kohta ja EPL 13 a. Työpanokseen perustuvan osingon verotus Varatuomari Joachim Reimers Yleistä Työpanososinkoa koskevien säännösten mukaan muusta kuin julkisesti noteeratusta yhtiöstä saatu osinko katsotaan koko määrältään

Lisätiedot

CS34A0050 YRITYKSEN PERUSTAMINEN

CS34A0050 YRITYKSEN PERUSTAMINEN CS34A0050 YRITYKSEN PERUSTAMINEN Eri yritysmuotojen verotus ja oman pääoman merkitys Yliopisto-opettaja, Tiina Sinkkonen Yritysmuodot Ammatinharjoittaja Yksityisyritys eli toiminimi (T:mi) Elinkeinoyhtymä

Lisätiedot

TIETOA VUODEN 2016 VUOSI-ILMOITUKSISTA SISÄLLYSLUETTELO

TIETOA VUODEN 2016 VUOSI-ILMOITUKSISTA SISÄLLYSLUETTELO TIETOA VUODEN 2016 VUOSI-ILMOITUKSISTA SISÄLLYSLUETTELO 1 Vuosi-ilmoitusten julkaisu aikataulu ja palautuspäivät... 2 2 Tietovälineellä vastaanotettavat vuosi-ilmoitukset... 2 3 Muutos yleiseen tiedonantovelvollisuuteen...

Lisätiedot

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen Vesa Puisto Lakimies 3.5.2016 Taustaksi Asumisoikeusasuminen on eräänlainen omistus- ja vuokra-asumisen välimuoto Asumisoikeusasumista

Lisätiedot

Työkorvaus ja matkakustannusten korvaaminen

Työkorvaus ja matkakustannusten korvaaminen Työkorvaus ja matkakustannusten korvaaminen Ylitarkastaja Sari Wulff / Verohallinto Sari Wulff 1 Palkan ja työkorvauksen eroja Työstä maksettu korvaus voi olla palkkaa muuta työstä maksettua korvausta

Lisätiedot

ULKOMAILTA SUOMEEN TULEVAN TYÖNTEKIJÄN VEROHAKEMUSTEN TÄYTTÖOPAS

ULKOMAILTA SUOMEEN TULEVAN TYÖNTEKIJÄN VEROHAKEMUSTEN TÄYTTÖOPAS Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Juridiikka 2016 Anniina Ahvenainen ULKOMAILTA SUOMEEN TULEVAN TYÖNTEKIJÄN VEROHAKEMUSTEN TÄYTTÖOPAS lähdeverokortti tai progressiivinen verokortti OPINNÄYTETYÖ (AMK ) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSVEROTUS. Syksy 2015

MAA- JA METSÄTALOUSVEROTUS. Syksy 2015 MAA- JA METSÄTALOUSVEROTUS Syksy 2015 1 LUENNON SISÄLTÖ Tuloverotuksen perusrakenne Henkilötuloverotuksen perusrakenne Henkilötuloverotuksen pääomatuloverotus Henkilötuloverotuksen pääomatuloverotus ja

Lisätiedot

Sosiaaliturvan piiriin kuuluminen. 17. ja 18.2.2010 Henna Huhtamäki

Sosiaaliturvan piiriin kuuluminen. 17. ja 18.2.2010 Henna Huhtamäki Sosiaaliturvan piiriin kuuluminen 17. ja 18.2.2010 Henna Huhtamäki Kansaneläke Terveydenhoito Perheetuudet KELA Kunnat Työttömyys Sairaus ja äitiysetuudet (rahaetuudet) Työttömyyskassat Työtapaturma ja

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.12.2006 KOM(2006) 796 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2000/91/EY soveltamisalan laajentamisesta luvan antamiseksi Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin

Lisätiedot

Verottajat, verot ja veroluonteiset maksut. Valtio, kunnat, seurakunnat, julkisoikeudelliset yhteisöt

Verottajat, verot ja veroluonteiset maksut. Valtio, kunnat, seurakunnat, julkisoikeudelliset yhteisöt VEROTUS Verottajat Verot Veronmaksajat Tilastoja Oikeudenmukaisuus Tulot veronmaksukyky Verotulojen kuluttajat Verojen vaikutus työllisyyteen Verottajat, verot ja veroluonteiset maksut Valtio, kunnat,

Lisätiedot

Janne Juusela: Kansainväliset sijoitukset ja verotuksen tehokkuus

Janne Juusela: Kansainväliset sijoitukset ja verotuksen tehokkuus Janne Juusela: Kansainväliset sijoitukset ja verotuksen tehokkuus SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... SISÄLLYSLUETTELO... LÄHTEET... LYHENTEET... V VII XV XLIX 1.JOHDANTO... 1 1.1 Taustaa... 1 1.2 Kansainvälisestä

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ... 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET... 12 TULOVEROJÄRJESTELMÄN RAKENNE...

SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ... 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET... 12 TULOVEROJÄRJESTELMÄN RAKENNE... SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ............. 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET..................... 12 Verovuosi.............................................. 12 Ennakkoperintä.........................................

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2008 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2008 N:o 126 127 SISÄLLYS N:o Sivu 126 Laki Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja

Lisätiedot

KANSAINVÄLISTEN YHTEISÖJEN ELINKEINOTULON VEROTUS

KANSAINVÄLISTEN YHTEISÖJEN ELINKEINOTULON VEROTUS Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Laskentatoimi Jessica Liukkonen, Jenni Meuronen KANSAINVÄLISTEN YHTEISÖJEN ELINKEINOTULON VEROTUS Opinnäytetyö 2011 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

2 Kokouspalkkiot 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista maksetaan luottamushenkilöille ja viran- ja toimenhaltijoille seuraavasti:

2 Kokouspalkkiot 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista maksetaan luottamushenkilöille ja viran- ja toimenhaltijoille seuraavasti: Valtuusto 10.12.2012 50 1 (6) LAUKAAN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuuston kokouksessa Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille maksetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta

Lisätiedot

1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 34 %

1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 34 % TIEDOTE 2016 Mitä muuttuu yrittäjän elämässä vuoden 2016 alusta 1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 34 % 2. Osinkojen verotus - julkisesti

Lisätiedot

OECD julkisti monenkeskisen verosopimuksen

OECD julkisti monenkeskisen verosopimuksen D&I Alert Tax & Structuring 2016 OECD julkisti monenkeskisen verosopimuksen D&I Alert 29.11.2016» Tax & Structuring D&I Alert Tax & Structuring 2016 Sivu2 / 5 > OECD JULKISTI MONENKESKISEN VEROSOPIMUKSEN

Lisätiedot

Ministeri Jouko Skinnari

Ministeri Jouko Skinnari U 27/1998 vp V aitioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan Unionin neuvoston direktiiviksi (lähdeveron poistaminen eri jäsenvaltioiden lähiyhtiöiden välisiltä korko- ja rojaltimaksuilta)

Lisätiedot