Asiakas- ja sidosryhmäodotukset Yritys-Suomi-verkko- ja puhelinpalveluille Konserni 21/2008. Asiakas- ja sidosryhmäodotukset. ja puhelinpalveluille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asiakas- ja sidosryhmäodotukset Yritys-Suomi-verkko- ja puhelinpalveluille Konserni 21/2008. Asiakas- ja sidosryhmäodotukset. ja puhelinpalveluille"

Transkriptio

1 Asiakas- ja sidosryhmäodotukset Yritys-Suomi-verkko- ja puhelinpalveluille Konserni 21/2008 Asiakas- ja sidosryhmäodotukset Yritys-Suomiverkko- ja puhelinpalveluille Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 21/2008

2 Asiakas- ja sidosryhmäodotukset Yritys-Suomi-verkko- ja puhelinpalveluille Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 21/2008

3 Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Aleksanterinkatu 4 PL 32 Puhelin HELSINKI VALTIONEUVOSTO Telekopio (09) Konserni 21/2008 Tekijät (toimielimestä: nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Netum Oy, Net Effect Oy ja Pöyry Telecom Oy Julkaisuaika Elokuu 2008 Toimeksiantaja(t) Työ- ja elinkeinoministeriö Toimielimen asettamispäivä Julkaisun nimi Asiakas- ja sidosryhmäodotukset Yritys-Suomi-verkko- ja puhelinpalveluille Tiivistelmä Yritys-Suomi-palvelu-uudistuksen tavoitteena on, että yritysasiakkaat ja yrittäjäksi aikovat saavat yritystoimintaa tukevia tietoja ja palveluita helposti ja kattavasti verkko- ja puhelinpalveluista. Toisen keskeisen tavoitteen mukaan asiakaan tulee voida hoitaa myös yritystoimintaansa liittyvä viranomaisasiointi sähköisten yrityspalveluiden ja puhelinpalveluiden kautta. Yritys- Suomi-palvelu-uudistuksen tavoitteena on myös käynnistää yrittäjille ja yrittäjäksi aikoville puhelinpalvelu. Osana Yritys-Suomi-palvelujärjestelmän uudistamista käynnistettiin työ- ja elinkeinoministeriön toimesta YritysSuomi.fi - verkko- ja puhelinpalvelun kehittämisen tukemiseksi marraskuussa 2007 kolme selvityshanketta. Hankkeiden tavoitteena oli selvittää verkko- ja puhelinpalvelukonseptin kattamien julkisten yrityspalvelujen nyky- ja tavoitetila sekä asiakastarve sekä laatia puhelinpalvelun toteuttamiselle suunnitelma. Tämä julkaisu kokoaa yhteen kehittämishankkeen kolmen erillisen selvitystyön raportit. Yrityksille suunnattujen verkkopalvelujen nykytila ja tarpeet Yritys-Suomi -kumppaniverkoston nykyistä tiiviimmän yhteistyön suuntaan -raportti käsittelee yrityksille kohdennettujen verkkopalvelujen tarjontaa, sitä koskevia suunnitelmia sekä näkemyksiä Yritys-Suomi -yhteistyöstä. Palveluja tarjoavien viranomaisten näkemyksissä oli melko runsaasti hajontaa organisaatioiden kesken ja jonkun verran myös organisaatioiden sisällä. Usein toistuvia asioita olivat mm. organisaatioiden väliset ongelmat tietojen yhteiskäytössä ja varauksellinen suhtautuminen puhelinpalveluiden kehittämiseen. Monikanavaisuus sai yleisesti kannatusta. Yrityksille suunnattu asiointitili herätti paljon myönteistä ja innostunutta suhtautumista. Yritys-Suomen potentiaalisina vahvuuksina pidettiin brandin kehittämistä ja yhtenäistä markkinointia, kehityksen nähtiin edellyttävän vahvaa omistajaohjausta. Mieluimmin haluttiin nähdä yksinkertaisia ja toimivia palveluita nopealla aikataululla kuin suurisuuntaisia suunnitelmia, joiden valmistuminen kestää pitkään. Yrityksille tehty asiakastarveselvitys luo kuvan Yritys-Suomi -palvelukonseptin kohderyhmän verkko- ja puhelinpalveluihin liittyvistä tähänastisista kokemuksista sekä tarpeista ja näkemyksistä. Selvitys kohdistuu sekä julkisrahoitteisten organisaatioiden verkko- ja puhelinpalveluihin yleensä että Yritys-Suomi -verkkopalveluun. Tulokset perustuvat kyselytutkimukseen ja asiantuntijahaastatteluihin. Yrittäjät suhtautuivat pääosin hyvin myönteisesti verkkopalvelujen ja sähköisten asiointipalvelujen roolin vahvistumiseen ja pitivät valmiuksiaan sähköiseen asiointiin korkeina. Keskitettyä pk-yrittäjille kohdennettua verkkopalvelua pidettiin tarpeellisena palveluna, jota yrittäjät uskoivat myös käyttävänsä. Puhelinpalvelun merkityksen palvelukokonaisuudessa nähtiin pienenevän, vaikkakin puhelinpalvelun nähtiin vastaavan moniin erityistarpeisiin. Tuloksissa nousevat esiin tarpeet yrityspalvelujen tarjoajien yhteistyön ja yhteisen palvelutarjoaman lisäämisestä ja nykyistä voimakkaammasta Yritys-Suomi -palvelukonseptin tiedottamisesta. Yritys-Suomi -puhelinpalvelun toteuttamissuunnitelmassa tuotettiin palvelukonsepti ja tekninen ratkaisumalli, määriteltiin palvelun organisointi ja resursointi sekä mitoitettiin järjestelmä ja laskettiin sen kustannukset sekä lopuksi arvioitiin toiminnan vaikutukset. Julkishallinnon toteuttaman YS CC -palvelun tehtävänä on tarjota yritysneuvontaa ensisijaisesti puhelimitse. Palvelukonsepti perustuu TE-keskusten ja uusiyrityskeskusten nykyisiin yrityksen koko elinkaaren kattaviin neuvontapalveluihin täydennettynä palveluilla, joilla edistetään sähköisten neuvontapalveluiden nopeaa käyttöönottoa asiakaskunnassa. Ensisijaisesti suositeltu ratkaisu mahdollistaa liikkeellelähdön työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla jo käytössä olevalla Contact Center -palvelualustalla, joka on Työlinja-palvelun käytössä. Työ- ja elinkeinoministeriön yhteyshenkilö: Konserniohjausyksikkö/Jaana Lappi, puh Asiasanat Verkkopalvelu, portaali, sähköinen asiointi, yrityspalvelu, puhelinpalvelu ISSN Kokonaissivumäärä 147 Julkaisija Työ- ja elinkeinoministeriö Kieli Suomi ISBN Hinta 27 Kustantaja Edita Publishing Oy

4 Esipuhe Kauppa- ja teollisuusministeriö, nykyisin työ- ja elinkeinoministeriö, käynnisti vuonna 2006 julkisten yrityspalveluiden uudistustyön. Uusituksen tavoitteena on, että asiakkaat saavat julkisia yrityspalveluja tasapuolisesti ja yhtäläisin perustein koko maassa mahdollisimman vaivattomasti ja saman toimintamallin pohjalta. Palvelut tuotetaan monikanavaisesti, jolloin asiakkaat voivat itse valita, miten haluavat palveluita ja kanavia käyttää. Toisaalta kanavat tukevat myös toisiaan verkkopalvelu ja sähköinen asiointi tarvitsevat tuekseen puhelinpalvelua ja päinvastoin. Myös perinteisen kasvokkain tapahtuvan palvelun tehokkuutta ja saavutettavuutta voidaan parantaa puhelin- ja verkkopalvelulla. Asiakkaiden käyttöön luodaan neljä palvelukokonaisuutta, joita ovat Yritys-Suomi-verkko- ja puhelinpalvelu, seudullinen yrityspalvelu, kasvuyrityspalvelu ja innovaatiopalvelu. Yrityspalvelujen uudistustyö perustuu valtioneuvoston tekemän yrityspalvelujen uudistusta koskevaan periaatepäätökseen valtakunnallisen Yritys Suomi -palvelujärjestelmän toimeenpanosta vuosina Keskeisenä osana palvelu-uudistusta on Yritys-Suomi.fi -verkkopalvelun kehittäminen helppokäyttöiseksi, kattavaksi ja sähköisen asioinnin mahdollistavaksi. Verkkopalvelujen kehittämistyön lähtökohtana on vuonna 2006 laadittu TE-keskusten ja verkostokumppaneiden sähköisten yrityspalveluiden estrategia. Laaditun estrategian toimeenpanon tueksi käynnistettiin kolme selvityshanketta, joiden tavoitteena oli selvittää yrityksille suunnattujen verkko- ja puhelinpalveluiden nykytila ja tavoitteet palveluiden kehittämiseksi ja pk-yritysten sähköisten asiointipalveluiden tarve sekä laatia Yritys-Suomi -puhelinpalvelun, Contact Centerin, toteuttamiselle suunnitelma. Tämä julkaisu kokoaa yhteen kehittämishankkeen kolmen erillisen selvitystyön raportit. Verkko- ja puhelinpalveluiden nykytilaselvityksen teki Netum Oy, Pk-yritysten sähköisten asiointipalveluiden selvityksen toteutti Net Effect Oy, puhelinpalvelun selvityksestä vastasi puolestaan Pöyry Telecom Oy. Selvitysten ohjaamiseen ja kommentointiin osallistuivat useat henkilöt Yritys- Suomi- verkko- ja puhelinpalvelua valmistelevasta työryhmästä, Sähköisen asioinnin työryhmästä, Puhelinpalvelua valmistelevasta työryhmästä sekä Verkko- ja puhelinpalveluiden kehittämisen operatiivisesta johtoryhmästä. Selvitysten tuloksia tullaan hyödyntämään käytännön toimeenpanossa kehitettäessä Yritys-Suomi -verkko- ja puhelinpalvelua Suomen julkisten yrityspalvelui-

5 den sähköiseksi asiointiympäristöksi ja yritysten julkisten ja yksityisten asiantuntijapalveluiden yhteisöksi. Käytännössä selvitysten jälkeen on käynnistetty lukuisia kehittämishankkeita Yritys-Suomi-verkkopalvelun sisällön ja käytettävyyden kehittämiseksi sekä yritysten sähköisen asioinnin lisäämiseksi. Lisäksi tavoitteena on kehittää monikanavaisia asiantuntijapalveluita sekä lisätä Yritys-Suomi -verkkopalvelun tunnettuutta. Helsingissä 19. kesäkuuta 2008 Jaana Lappi

6 Sisällys Yrityksille suunnattujen verkkopalvelujen nykytila ja tarpeet Yritys-Suomi -yhteistyön suuntaan... 9 YritysSuomi.fi -verkko- ja puhelinpalveluiden kehittämishankkeen asiakastarveselvitys Yritys-Suomi Contact Centerin toteutussuunnitelma... 85

7 9 Olavi Köngäs Pekka Nieminen Yrityksille suunnattujen verkkopalvelujen nykytila ja tarpeet Yritys-Suomi -yhteistyön suuntaan

8 11 Sisällys 1 Johdanto Yrityksille tarjottavien sähköisten palvelujen nykytila Kohdeorganisaatioiden verkkopalvelut yrityksille Sähköisen kanavan käyttö ja merkitys Palvelun interaktiivisuus ja kanavat Palvelutuotannon kehitysaste Verkottuminen ja kumppanuudet palvelutuotannossa Yhteenveto palvelujen sijoittumisesta viitekehyksessä Hankkeet ja suunnitteilla olevat sähköiset palvelut yrityksille Näkemyksiä Yritys-Suomen roolista ja kehityksestä Suhtautuminen Yritys-Suomi verkkopalveluvisioon Yritys-Suomen merkitys portaalina Tekninen integraatio: tarpeet ja rajoitukset Puhelinpalvelut suhteessa verkkopalveluihin Asenne ja tahtotila Yhteenveto ja tulosten analysointia Liite 1 Haastatellut organisaatiot ja henkilöt... 46

9 13 1 Johdanto Kauppa- ja teollisuusministeriön käynnistämän ja työ- ja elinkeinoministeriön jatkaman uudistustyön tavoitteena on, että asiakas saa julkisia yrityspalveluja tasapuolisesti ja yhtäläisin perustein koko maassa mahdollisimman vaivattomasti ja saman toimintamallin pohjalta. Uudistuksen tavoitteena on rakentaa suomalaisesta yrityspalvelujärjestelmästä kokonaisuus, jossa asiakkaan ei tarvitse tuntea palvelutuotannon taustalla olevia organisaatioita, vaan julkishallinnon tulee osata tunnistaa yritysten nykyiset tarpeet, ennakoida tulevia ja ohjata yrityksiä tarvetta vastaavien yrityspalvelujen ääreen. Keskeisenä osana palvelu-uudistusta on YritysSuomi.fi -verkko- ja puhelinpalvelun kehittäminen helppokäyttöiseksi, kattavaksi ja monikanavaiseksi, sekä sähköisen asioinnin mahdollistavaksi. Tavoitteena on, että asiakas saa helposti ja kattavasti yritystoiminnan kannalta olennaista tietoa ja palveluita interaktiivisesti sekä että asiakas pystyy hoitamaan yritystoimintaansa liittyvän asioinnin olemalla yhteydessä eri viranomaisiin ja niiden sähköisiin yrityspalveluihin sekä puhelinpalveluun. Viranomaisten lisäksi verkkopalvelu kattaa myös yhteydet muihin yrityspalveluiden tuottajiin. Tähän liittyen käynnistettiin marraskuussa 2007 hanke palveluiden nyky- ja tavoitetilan sekä asiakastarpeen selvittämiseksi. Tämä raportti käsittelee yrityksille suunnattujen verkkopalvelujen tarjontaa, sitä koskevia suunnitelmia sekä näkemyksiä Yritys-Suomi -yhteistyöstä. Sähköisten palvelujen kysyntää selvitetään kysely- ja haastattelututkimuksena toteutettavalla asiakastarveselvityksellä, joka valmistuu tammikuussa Sähköisten asiointipalvelujen tarjontaa ja kysyntää koskevat selvitykset ovat aineisto, jonka pohjalta laaditaan tammi helmikuun 2008 aikana Yritys-Suomi -verkkopalvelujen toteuttamissuunnitelma. Kohdeorganisaatioiden nykyiset verkkopalvelut selvitettiin aluksi työpöytätyöskentelyllä. Dokumentoinnin viitekehyksen pohjana käytettiin valtiovarainministeriön Astra-mallia 1. Netum Oy kehitti mallia edelleen syksyllä 2006 laadittuun KuntaIT hanke- ja palvelukarttaan 2. Tilannekuvan dokumentoinnissa käytettiin 1 Asiointipalvelujen kehittäminen tieto- ja viestintätekniikan keinoin, VM työryhmämuistioita 11a ja 11 b/ Asiakaspalvelua tieto- ja viestintätekniikan keinoin. KuntaIT hanke- ja palvelukartta 2006, sisäasiainministeriön julkaisuja 50/2006.

10 14 hyväksi samaa tietokantaa, joka tehtiin KuntaIT:n selvitystä varten. Tiedot nykyisistä palveluista täydennettiin julkisista lähteistä saatavilla tiedoilla ja nykytilan tiedot täydennettiin haastatteluilla. Haastatellut organisaatiot olivat Finnvera, Finpro, Keksintösäätiö, Maa- ja metsätalousministeriö, Patentti- ja rekisterihallitus, seudulliset yrityspalvelukeskukset, Sitra, työvoima- ja elinkeinokeskukset, Tekes, Teollisuussijoitus, Työministeriö, Tulli, Verohallinto, sekä Valtiovarainministeriö. Yhteensä 14 haastattelussa oli noin 20 eri organisaatiota ja 30 eri henkilöä. Haastattelujen lisäksi aiheesta keskusteltiin useissa Yritys-Suomen verkkopalvelujen kehittämiseen liittyvien työryhmien kokouksissa. Haastattelut suoritettiin välisenä aikana organisaatiokohtaisilla ryhmähaastatteluilla. Haastatteluissa käytettiin samaa haastattelurunkoa. Haastattelut etenivät tämän rungon mukaisesti, mutta sitä ei käytetty orjallisesti jo siitäkin syystä, että haastateltavat olivat varsin erilaisissa tehtävissä ja organisaatioissa. Haastattelun asiayhteys ja kysyttävien asioiden aihepiiri yleisellä tasolla selvitettiin haastateltaville etukäteen sähköpostisaatteessa ja edelleen haastatteluiden sopimisen yhteydessä puhelimitse. Varsinaisia kysymyksiä ei kuitenkaan yleensä toimitettu etukäteen. Suhtautuminen haastatteluihin oli kautta linjan hyvä. Raportti ei sisällä yksittäisten haastatteluiden materiaalia sellaisenaan. Kysymyksestä riippuen raportissa esitetään joko suoria lainauksia tai koostettuja yhteenvetoja.

11 2 Yrityksille tarjottavien sähköisten palvelujen nykytila 15 Yrityksille ja yritystoiminnan aloittamista suunnitteleville henkilöille tarjottavien sähköisten asiointipalvelujen nykytila on selvitetty kohdeorganisaatioiden julkisista Internet-palveluista, minkä jälkeen tietoja on täydennetty haastatteluilla. Tässä kuvauksessa keskitytään kohteena olleiden 14 organisaation verkkopalveluihin. Kaikilla kohdeorganisaatioilla on tietopalveluja sisältävät www-sivut. Tässä tarkastelussa on keskitetty vain sähköisiin asiointipalveluihin. Yrityksille suunnattujen verkkopalvelujen arvioinnin viitekehyksenä käytetään valtiovarainministeriön vuonna 2005 toimineen Asiointipalvelujen kehittäminen tieto- ja viestintätekniikan keinoin työryhmän (Astra) raporteissa 3 esitettyä sähköisen asioinnin tarkastelukehystä muokattuna. Sisäasiainministeriön KuntaIT-yksikkö julkaisi 2006 raportin 4 sähköisen asioinnin palvelujen ja hankkeiden nykytilasta. Siinä Astran viitekehystä on muokattu yhdistämällä palvelun interaktiivisuus ja palvelukanavien monipuolisuus yhdeksi ulottuvuudeksi. Uudeksi tarkastelukohteeksi on otettu verkottuminen, jolla tarkoitetaan verkkopalvelujen tuottamista yhteistyössä kumppanien kanssa sekä erilaisten yleispalvelujen käyttöä. Tarkastelun viitekehys on: 3 Julkisen hallinnon sähköisen asioinnin ASTRA2005-strategia perustelumuistioineen (VM työryhmämuisti-oita 11a ja b/2005). 4 Asiakaspalvelua tieto- ja viestintäteknologian keinoin, KuntaIT hanke- ja palvelukartta 2006, sisäasiainministeriön julkaisuja 50/2006.

12 16 Palvelun interaktiivisuus ja palvelukanavien monipuolisuus Sähköisen kanavan käyttö ja merkitys Palvelutuotannon kehitysaste Verkottuminen: kumppanuudet ja yleispalvelujen käyttö Kuva 1. Tarkastelun viitekehys Jokaiselle viitekehyksen ulottuvuudelle on määritelty sitä kuvaavia, mitattavia muuttujia. Tarkastelun kohteena olevat verkkopalvelut on arvioitu ja muuttujien arvojen mukaan verkkopalvelut voidaan sijoittaa ulottuvuuksille. Arviointi on alla luvuissa Kohdeorganisaatioiden verkkopalvelut yrityksille Kohdeorganisaatioista kaikilla paitsi Suomen Teollisuussijoitus Oy:tä on yrityksille suunnattuja sähköisiä asiointipalveluja. Alla olevassa taulukossa on selvityksen tietokantana käytettyyn KuntaIT:n hanke- ja palvelukarttatietokantaan 5 tallennetut palvelut. 5

13 17 Taulukko 1. Kohdeorganisaatioiden sähköiset asiointipalvelut yrityksille Organisaatio Palvelu Verkko-osoite Finnvera Rahoitushakemukset online.finnvera.fi/applications.html Finpro Finpron verkkopalvelut Kauppa- ja teollisuusministeriö, nyt Työ- ja elinkeinoministeriö Kauppa- ja teollisuusministeriö, nyt Työ- ja elinkeinoministeriö Kauppa- ja teollisuusministeriö, nyt Työ- ja elinkeinoministeriö Julkiset hankinnat Suomen tieteen ja teknologian tietopalvelu Yritys-Suomi Keksintösäätiö Keksintöpörssi Maa- ja metsätalousministeriö Maataloushallinnon verkkopalvelut Patentti- ja rekisterihallitus Patenttiasioiden verkkopalvelu Patentti- ja rekisterihallitus Tavaramerkkihakemus https://tm1.prh.fi/aloitus.asp Patentti- ja rekisterihallitus ja Verohallitus Tekes Tekes TE-keskukset Tullihallitus Työministeriö, nyt Työ- ja elinkeinoministeriö Työministeriö, nyt Työ- ja elinkeinoministeriö Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä Kumppanihaku kehityshankkeisiin Tutkimus- ja tuotekehitystuen hakeminen (TEKES) TE-keskusten kehittämispalveluiden sähköinen asiointijärjestelmä Tullin sähköiset palvelut yrityksille Työelämän kehitysohjelman hakemukset ja käsittely Työvoimapalvelut työnantajille Uusyrityskeskukset Jatkajat.fi Uusyrityskeskukset Liikeideapankki Valtiovarainministeriö Verkkolomakepalvelu Valtiovarainministeriö TYVI-palvelut Verohallitus Palkka.fi Verohallitus Tiedonkeruu yrityksiltä tyvi.elma.net, tyvi.sonera.net Verohallitus Yritysten tunnistusjärjestelmä KATSO

14 18 Yllä oleva lista kattaa noin puolet KuntaIT-yksikön hanke- ja palvelukartan tietokannassa olevista yrityksille suunnatuista verkkopalveluista. Kohdeorganisaatioiden rajaamisesta johtuen tässä tarkastelussa ovat hyvin edustettuna organisaatiot, jotka harjoittavat yritystoiminnan neuvontaa ja rahoitusta. Erilaisia lupia ja raportointia eri toimialojen yrityksiltä käsittelevät viranomaiset puuttuvat pääosin tarkastelusta. 2.2 Sähköisen kanavan käyttö ja merkitys Sähköisen kanavan käyttöä ja merkitystä voidaan arvioida kokonaisvolyymin ja suhteellisen merkityksen avulla. Kohdeorganisaatiot poikkeavat toiminnan kohteen ja laajuuden osalta merkittävästi toisistaan, minkä vuoksi verkkopalvelujen käytön absoluuttisissa volyymeissa on merkittäviä eroja. Verkkopalvelun suhteellista merkitystä organisaation hoitamassa toiminnassa mitataan sillä, miten suuri osa verkkopalvelun kattaman palvelun volyymista hoidetaan verkossa. Verkkopalvelun osuuden mittaaminen on usein vaikeaa mm. siksi, että verkkopalvelu kattaa vain osan tapahtumista. Verkkopalvelu voi myös olla toteutettu niin, että sähköisesti jätetystä hakemuksesta pitää ottaa kopio, joka allekirjoitetaan ja lähetetään palvelun tarjoajalle. Näissä tapauksissa palvelun tarjoaja saa täyden hyödyn sähköisestä hakemuksesta, mutta asiakkaalle aiheutuu jonkin verran lisävaivaa tulostuksesta ja postituksesta. Alla olevassa taulukossa on eräiden kohdeorganisaatioiden tietoja siitä, miten suurta osaa verkkopalvelu edustaa tapahtumamääristä. On huomattava, että luku kuvaa vain niitä tapahtumia, jotka voidaan hoitaa sähköisesti (esim. tullauksessa tuonti on ollut pitkään sähköisessä menettelyssä, mutta vienti vasta 2008 aikana). Taulukko 2. Verkkopalvelun osuus tapahtumamääristä Palvelun nimi Omistaja Verkkopalvelun osuus tapahtumista, % Tutkimus- ja tuotekehitystuen hakeminen (TEKES) Teknologian kehittämiskeskus 95 % Työelämän kehitysohjelman hakemukset ja käsittely Työministeriö, nyt Työ- ja elinkeinoministeriö 90 % Tullin sähköiset palvelut yrityksille Tullihallitus % Tiedonkeruu yrityksiltä Verohallitus 60 % Patenttiasioiden verkkopalvelu Patentti- ja rekisterihallitus 60 % Työvoimapalvelut työnantajille Työministeriö, 50 % nyt Työ- ja elinkeinoministeriö Liiketoiminnan rahoitukseen liittyvät hakemukset Finnvera Oyj 10 %

15 19 Kokonaisvolyymin osalta merkittävin sähköinen palvelu on verohallinnon tiedonkeruun TYVI-palvelut. Siinä myös yrityksille toimitettava tietomäärä on merkittävä ja palvelun suhteellinen osuus koko tapahtumamäärästä on korkea. Verkkopalvelun osuus vaihtelee merkittävästi tapahtumatyyppien välillä yritysten tuloveroilmoituksista noin 10 % tulee sähköisesti, mutta palkkojen vuosi-ilmoituksista n. 95 %. Kuukausi-ilmoituksista verkkopalvelun osuus on noin 70 %. Hakemus- ja vireillepanoasioissa Tekesin sähköinen kanava kattaa 95 % kaikista rahoitushakemuksista. Muilla kohdeorganisaatioilla on vastaavia palveluja, mutta niiden käytön osuus kaikista hakemuksista on merkittävästi pienempi. Sähköisen kanavan suurta merkitystä verohallinnon ja Tekesin prosesseissa selittää suuresta kokonaisvolyymista johtuva tarve ja määrätietoinen panostus. Verohallinnon TYVI-palvelut käynnistyivät jo 1997 ja Tekesin hakemusten sähköinen vastaanotto vuonna Organisaation verkkopalvelujen yleistä käyttöä voi seurata www-palvelujen liikennettä mittaavista palveluista. Seuraavassa taulukossa on kohdeorganisaatioiden sijoittuminen A9.com -palvelussa. Luku kertoo organisaation (päädomainin nimi) sijoituksen www-palvelujen globaalissa käytössä. Raporttia kirjoitettaessa maailman eniten käytetty verkkopalvelu on Yahoo ja Suomen suosituimpiin verkkopalveluihin kuuluva MTV3.fi on sijalla Itse luvulla 6 ei ole merkitystä, mutta sen avulla voi hahmottaa eri organisaatioiden palvelujen käyttömäärien välisiä eroja. Suomen valtionhallinnon Internet-palveluista suurin käyttömäärä on jatkuvasti ollut työ- ja elinkeinoministeriön -palvelulla. Viranomaisten palvelujen sijoitus A9 tilastossa ovat yhdenmukaisia mm. Juhtan vuosittain tekemän kansalaisille kohdistetun kyselyn tulosten kanssa. 6 Kyseessä käyttömäärän mukainen domainin järjestysnumero. Maailman eniten käytetty saa arvon 1.

16 20 Taulukko 3. Kohdeorganisaatioiden verkkopalvelut A9 käyttötilastossa Domain A9-com järjestysnro Työministeriö (www.mol.fi), nyt Työ- ja elinkeinoministeriö Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä YTJ Verohallinto (Vero.fi) Tullihallitus Patentti- ja rekisterihallitus Teknologian kehittämiskeskus Maa- ja metsätalousministeriö TE-keskukset Finpro Oy Työministeriö, nyt Työ- ja elinkeinoministeriö Finnvera Oyj Yritys-Suomi.fi Sitra Valtiovarainministeriö (Lomake.fi) Research.fi Verohallitus (Palkka.fi) Palvelun interaktiivisuus ja kanavat Verkkopalvelujen interaktiivisuutta ja palvelukanavien monipuolisuutta on arvioitu 14 palvelua kuvaavan ominaisuuden ja kuuden kanavavaihtoehdon avulla. Ominaisuuksia ovat mm. tiedotus, vireillepano, omien tietojen tarkistus, omien muutostietojen ilmoittaminen, päätös / tietoa viranomaiselta ja tiedonkeruu. Kanavia ovat mm. www, sähköposti, SMS ja verkkopalvelua tukeva kontaktikeskus.

17 Taulukko 4. Kohdeorganisaatioiden verkkopalvelut Interaktiivisuus ja kanavat -ulottuvuudessa Palvelun nimi Omistaja Interaktiivisuus ja kanavat yht. Maataloushallinnon verkkopalvelut Tutkimus- ja tuotekehitystuen hakeminen Työvoimapalvelut työnantajille Maa- ja metsätalousministeriö Teknologian kehittämiskeskus Työministeriö, nyt Työ- ja elinkeinoministeriö Interaktiivisuus Kanavat Verkkolomakepalvelu Valtiovarainministeriö Palkka.fi Verohallitus Liiketoiminnan rahoitukseen Finnvera Oyj liittyvät hakemukset Tiedonkeruu yrityksiltä Verohallitus Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä Patentti- ja rekisterihallitus Patenttiasioiden verkkopalvelu Patentti- ja rekisterihallitus Tavaramerkkihakemus Patentti- ja rekisterihallitus Yritysrahoituksen markkinapaikka Sitra Tullin sähköiset palvelut Tullihallitus yrityksille Julkiset hankinnat Kauppa- ja teollisuusministeriö nyt Työ- ja elinkeinoministeriö Kumppanihaku kehityshankkeisiin Työelämän kehitysohjelman hakemukset ja käsittely Kehittämispalveluiden sähköinen asiointijärjestelmä Yritysten tunnistusjärjestelmä KATSO Teknologian kehittämiskeskus Työministeriö, nyt Työ- ja elinkeinoministeriö TE-keskukset Verohallitus Jatkajat.fi Uusyrityskeskukset Keksintöpörssi Keksintösäätiö YritysSuomi Kauppa- ja teollisuusministeriö nyt Työ- ja elinkeinoministeriö Suomen tieteen ja teknologian tietopalvelu Kauppa- ja teollisuusministeriö nyt Työ- ja elinkeinoministeriö Patenttien hakeminen Patentti- ja rekisterihallitus Finpron verkkopalvelut Finpro Oy Liikeideapankki Uusyrityskeskukset

18 22 Yrityksille suunnatuissa verkkopalveluissa on hieman vähemmän interaktiivisia toimintoja ja kanavia kuin kansalaisille suunnatuissa palveluissa. Toimintojen puolella mahdollisuus omien tietojen tarkistamiseen viranomaisen tietokannasta on harvinaista. Kanavien puolella esimerkiksi tekstiviestihälytyksiä ei yrityspalveluissa ole, mutta toisaalta kontaktikeskukset ovat yleisiä. 2.4 Palvelutuotannon kehitysaste Verkkopalvelujen tuotannon kehitysastetta on arvioitu Astra-viitekehyksen luokittelulla. Kehitysasteet ovat: Tiedotus Asian käynnistäminen Automatisoitu tapahtuma Automatisoitu prosessi Palveluprosessiverkosto. 11 % 4% 15 % 44 % Tiedotus Asian käynnistäminen Automatisoitu tapahtuma Automatisoitu prosessi Palveluprosessiverkosto 26 % Kuva 2. Kohdeorganisaatioiden verkkopalvelujen kehitysaste Kehitysaste ei kuvaa palvelujen merkitystä käyttäjien kannalta vaan lähinnä tuotantotapaa. Kyse on lähinnä siitä, miten pitkälle palvelu on integroitu palvelutuottajan sisäisiin tietojärjestelmiin ja miten automaattisesti sähköisen asioinnin rajapinnan kautta tuleva tapahtumat hoidetaan. Kohdeorganisaatioiden osalta kehittynyttä palveluprosessiverkostoa edustaa Palkka.fi. Palvelussa on useita toimijoita, joiden kanssa pienyrittäjä joutuu palkkoihin liittyvien pidätysten ja maksujen hoitamiseksi asioimaan. Palvelussa on integroitu työnantajasuoritusten laskeminen, maksujen välitys eri osapuolille sekä raportointi. Palvelun käyttäjällä on myös oma arkisto, jossa kaikki palkanmaksuun liittyvä aineisto säilytetään 11 vuotta.

19 23 Automaattisesta prosessista esimerkkinä on avoimien työpaikkojen siirto yritysten henkilöstöjärjestelmistä työvoimahallinnon avoimien työpaikkojen tietokantaan täysin automatisoidulla menettelyllä. 2.5 Verkottuminen ja kumppanuudet palvelutuotannossa Verkottumista on mitattu sillä, onko verkkopalvelun tuottamisessa mukana kumppaneita. Verkostoitumista mittaa myös se, kuin paljon verkkopalveluun on linkkejä muista Internet-palveluista. Tämä tieto saadaan A9.com -palvelusta. Verkottumiseksi on tulkittu myös se, että palvelussa käytetään hyödyksi olemassa olevia yleispalveluja. Näitä ovat esimerkiksi tunnistamiseen liittyvät pankkitunnisteet, Tunnistus.fi ja VETUMA-välityspalvelut, TYVI-palvelut ja Lomake.fi. Taulukko 5. Yleispalvelujen käyttö kohdeorganisaatioiden verkkopalveluissa Palvelun nimi Omistaja Yleispalvelut yht. Tiedonkeruu yrityksiltä Verohallitus 4 Verkkolomakepalvelu Valtiovarainministeriö 3 Palkka.fi Verohallitus 3 Patenttien hakeminen Patentti- ja rekisterihallitus 2 Tutkimus- ja tuotekehitystuen hakem. Teknologian kehittämiskeskus 2 Patenttiasioiden verkkopalvelu Patentti- ja rekisterihallitus 2 Liiketoiminnan rahoitukseen liittyvät Finnvera Oyj 1 hakemukset Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä Patentti- ja rekisterihallitus 1 Tavaramerkkihakemus Patentti- ja rekisterihallitus 1 Yritysten tunnistusjärjestelmä KATSO Verohallitus 1 YritysSuomi Kauppa- ja teollisuusministeriö 0 Maataloushallinnon verkkopalvelut Maa- ja metsätalousministeriö 0 Julkiset hankinnat Kauppa- ja teollisuusministeriö 0 nyt Työ- ja elinkeinoministeriö Suomen tieteen ja teknologian tietopalvelu Kauppa- ja teollisuusministeriö 0 nyt Työ- ja elinkeinoministeriö Kumppanihaku kehityshankkeisiin Teknologian kehittämiskeskus 0 Työvoimapalvelut työnantajille Työministeriö nyt Työ- ja elinkeinoministeriö 0 Työelämän kehitysohjelman hakemukset ja käsittely Työministeriö nyt Työ- ja elinkeinoministeriö Finpron verkkopalvelut Finpro Oy 0 Yritysrahoituksen markkinapaikka Sitra 0 Kehittämispalveluiden sähköinen TE-keskukset 0 asiointijärjestelmä Tullin sähköiset palvelut yrityksille Tullihallitus 0 Liikeideapankki Uusyrityskeskukset 0 Jatkajat.fi Uusyrityskeskukset 0 Keksintöpörssi Keksintösäätiö 0 0

20 Verkottumista mitataan myös sillä, kuinka paljon verkkopalveluun on linkkejä toisista verkkopalveluista. Seuraavassa taulukossa on A9.com -palvelusta poimitut domain-kohtaiset linkkien määrät. Taulukko 6. Kohdeorganisaatioiden Internet-domainien linkittyminen ulkopuolisiin domaineihin Domain A9 linkit Työministeriö (www.mol.fi) nyt Työ- ja elinkeinoministeriö 582 Patentti- ja rekisterihallitus 389 Teknologian kehittämiskeskus 381 Maa- ja metsätalousministeriö 345 Tullihallitus 254 TE-keskukset 160 Finpro Oy 155 Research.fi 154 Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä 144 Sitra 119 Finnvera Oyj 79 Valtiovarainministeriö, Lomake.fi 79 Yritys-Suomi 64 Verohallitus, Palkka.fi 13 Hankintailmoitukset.fi Yhteenveto palvelujen sijoittumisesta viitekehyksessä Kuvassa 2 esitetään analysoitujen verkkopalvelujen sijoittuminen tarkastelun viitekehyksen akseleilla. Akseleille on sijoitettu yksittäisten palvelujen eikä organisaatioiden nimiä. Se, että organisaatiolla on yksittäinen laadukas verkkopalvelu, ei merkitse sitä, organisaatio kokonaistoiminnan kannalta olisi erityisen kehittynyt verkkopalveluissa. Tarkastelun viitekehys kattaa vuorovaikutteiset sähköiset palvelut, joita kaikilla kohderyhmän organisaatioilla ei ole. Monille organisaatioille keskeistä on laadukkaat tiedottavat verkkopalvelut, joita viitekehys ei kata.

21 25 Palvelun interaktiivisuus ja palvelukanavien monipuolisuus 1. Maataloushallinnon verkkopalvelut 2. Tutkimus- ja tuotekehitystuen hakeminen 3. Työvoimapalvelut työnantajille 4. Verkkolomakepalvelu 5. Palkka.fi Sähköisen kanavan käyttö ja merkitys 1. Tutkimus- ja tuotekehitystuen hakeminen (Tekes) 2. Tullin sähköiset palvelut yrityksille 3. Tiedonkeruu yrityksiltä 4. Patenttiasioiden verkkopalvelu 5. Työvoimapalvelut työnantajille 1. Palkka.fi 2. Tiedonkeruu yrityksltä, VH 3. Työvoimapalvelut työnantajille 4. Tavaramerkkihakemus 5. Maataloushallinnon verkkopalvelut 6. Tutkimus- ja tuotekehitystuen hakeminen Palvelutuotannon kehitysaste 1. Tiedonkeruu yrityksiltä, VH 2. Verkkolomakepalvelu 3. Palkka.fi 4. Patenttien hakeminen 5. Tutkimus- ja tuotekehitystuen hakeminen 6. Patenttiasioiden verkkopalvelu Verkottuminen: kumppanuudet ja yleispalvelujen käyttö Kuva 3. Kohdeorganisaatioiden palvelujen sijoittuminen viitekehyksessä Verkkopalvelun käytön nousu merkittävään rooliin asioinnissa kestää useita vuosia. Suhteellisesti merkittävimmät palvelut ovat olleet markkinoilla 7 10 vuotta ja edelleenkään ne eivät kata 100 % kohteena olevista tapahtumista. Yrityksille suunnatut verkkopalvelut ovat interaktiivisuuden ja palvelukanavien monipuolisuuden suhteen hieman vähemmän kehittyneitä kuin henkilöasiakkaille suunnatut palvelut. Tämä johtuu siitä, että yrityksen identiteetin hallinta on huomattavasti vaikeampaa kuin henkilöiden. Esimerkiksi HST-varmenteet ovat aina henkilöllä eikä yrityksellä. TUPAS-tunnisteet ovat yleensä henkilöillä, mutta voivat olla myös yrityksillä. TUPAS-tunnisteiden yrityskäyttöä estää vähänkään suuremmissa yrityksissä se, että samoilla tunnuksilla hoidetaan yleensä yrityksen rahaliikenne. Yrityksellä ei myöskään yleensä ole yleistä GSM-numeroa, johon notifikaatioita voidaan lähettää.

SeutuYp tukihanke 2009-2013. Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu

SeutuYp tukihanke 2009-2013. Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu SeutuYp tukihanke 2009-2013 Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu Seudullisen yrityspalvelun toimintamallin kehittäminen OHJAAVAT LINJAUKSET TE toimistouudistus Yritys Suomen kehittäminen

Lisätiedot

Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma. Valtio Expo 2009 Helsinki Ylijohtaja Silja Hiironniemi

Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma. Valtio Expo 2009 Helsinki Ylijohtaja Silja Hiironniemi Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma Valtio Expo 2009 Helsinki 7.5.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi Taustaa Hallitusohjelman mukaisesti julkisen hallinnon toimintaa, palvelurakenteita,

Lisätiedot

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9. Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.2014 Sirpa Alitalo & Jaana Lappi, TEM Yritys-Suomen visio

Lisätiedot

Info Yt-neuvottelujen seurauksena irtisanotuille. Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto

Info Yt-neuvottelujen seurauksena irtisanotuille. Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto Info Yt-neuvottelujen seurauksena irtisanotuille Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto 1 31.3.2015 Johdanto Tämä info on tarkoitettu tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanotuille työntekijöille

Lisätiedot

suomi.fi Suomi.fi -palvelunäkymät

suomi.fi Suomi.fi -palvelunäkymät Suomi.fi -palvelunäkymät Julkishallinto 07.09..2015 Esityksen sisältö 1. Suomi.fi palvelukokonaisuus 2. Palvelulupauksemme 3. Mitä palvelu tarjoaa? 4. Miten? 5. Miksi? Hyötynäkökulma 6. Mitä tämä edellyttää?

Lisätiedot

Suomi.fi-palveluväylä

Suomi.fi-palveluväylä Suomi.fi-palveluväylä 18.11.2016 Versio: 3.0, JPVO122 Esityksen sisältö 1. Suomi.fi-palvelukokonaisuus 2. Palvelulupauksemme 3. Mitä palvelu tarjoaa? 4. Palveluväylän kokonaisuus 5. Vyöhykkeet ja väyläratkaisut

Lisätiedot

Yritys-Suomi uudistuu Tornio 15.12.2015

Yritys-Suomi uudistuu Tornio 15.12.2015 Yritys-Suomi uudistuu Tornio 15.12.2015 Anne Syväjärvi Yritys-Suomi on julkisten yrityspalveluorganisaatioiden yhdessä muodostama palvelu yrityksille ja yrittämisestä kiinnostuneille. Monikanavainen Yritys-Suomi

Lisätiedot

Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA)

Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA) Muistio 3.5.2016 1 (5) Liite 1 Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA) 1 Tausta ja tavoite Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmaan on kirjattu

Lisätiedot

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja JUHTAn roolit? Seminaari 09.06.2015 Sirpa Alitalo & Markku

Lisätiedot

Katso palvelussa ajankohtaista Reetta Järvinen, Verohallinto, Tietohallinto

Katso palvelussa ajankohtaista Reetta Järvinen, Verohallinto, Tietohallinto Katso palvelussa ajankohtaista Reetta Järvinen, Verohallinto, Tietohallinto Tietohallinto/Tietovirtajärjestelmät, Reetta Järvinen 2 Katsotaan lukuja Tunnistusmäärät Katso-tunnisteella 2012-2015 900000

Lisätiedot

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen 20.9.2010 VN periaatepäätös Valtioneuvoston periaatepäätökseen 21.6.2007 kansallisen tietoyhteiskuntapolitiikan tavoitteista vuosina 2007-2011 on kirjattuna:

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa

yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa Yhden luukun periaate? Eri osa-alueisiin erikoistuneet toimijat pystyvät yhdessä

Lisätiedot

Uutta tulossa XBRL, tulorekisteri, KaPa. Jukka Kyhäräinen Tietovirtayksikkö

Uutta tulossa XBRL, tulorekisteri, KaPa. Jukka Kyhäräinen Tietovirtayksikkö Uutta tulossa XBRL, tulorekisteri, KaPa Jukka Kyhäräinen Tietovirtayksikkö 28.11.2014 Sisältö XBRL Tulorekisteri Kansallinen palveluarkkitehtuuri palveluväylä palvelunäkymät tunnistus roolien ja valtuutusten

Lisätiedot

Yhden luukun käynnistämistilaisuus Ympäristöministeriö Miten toteutuu sähköinen luukku?

Yhden luukun käynnistämistilaisuus Ympäristöministeriö Miten toteutuu sähköinen luukku? Yhden luukun käynnistämistilaisuus Ympäristöministeriö 28.10.2016 Miten toteutuu sähköinen luukku? Teollisuusneuvos Sirpa Alitalo Neuvotteleva virkamies Päivi Tommila Asiakkaiden ja viranomaisten toiveita

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2.0 yritysten sähköinen talousraportointi XBRL-muodossa. Ohjelmistotalopäivä Minna Rintala

Tilinpäätös 2.0 yritysten sähköinen talousraportointi XBRL-muodossa. Ohjelmistotalopäivä Minna Rintala Tilinpäätös 2.0 yritysten sähköinen talousraportointi XBRL-muodossa Ohjelmistotalopäivä 17.11.2016 Minna Rintala Standardoitu talousraportointi automatisoi yritysten ilmoittamista Yritysten standardoidun

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa ICT muutostukiseminaari 8.10.2014 neuvotteleva virkamies Jari Kallela Sisältö Miksi kokonaisarkkitehtuuria tarvitaan julkisessa hallinnossa? Mitä tuloksia kokonaisarkkitehtuurista

Lisätiedot

SADe-ohjelma tilanne ja eteneminen

SADe-ohjelma tilanne ja eteneminen SADe-ohjelma tilanne ja eteneminen 20 suurimman kunnan tuottavuusohjelmakeskustelutilaisuus 3.9.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi Taustaa Hallitusohjelman mukaisesti julkisen hallinnon toimintaa, palvelurakenteita,

Lisätiedot

suomi.fi Suomi.fi-palveluväylä

suomi.fi Suomi.fi-palveluväylä Suomi.fi-palveluväylä Julkishallinto, valtion ja kuntien yhtiöt 11.9.2015 Versio 1.0 JPV031 Esityksen sisältö 1. Suomi.fi-palvelukokonaisuus 2. Palvelulupauksemme 3. Mitä palvelu tarjoaa? 4. Miten? 5.

Lisätiedot

Taloudelliset hyödyt. Hyöty 1 Hyödyn tarkempi kuvaus - miten hyöty syntyy - kenelle kohdistuu. Vaikutus ( /vuosi)

Taloudelliset hyödyt. Hyöty 1 Hyödyn tarkempi kuvaus - miten hyöty syntyy - kenelle kohdistuu. Vaikutus ( /vuosi) Valtiokonttori, Digistartti: hankeaihioiden arviointi 31.3.2016 Liite 9: Kustannushyötylaskelma: Yrityksen perustaminen ja yhteinen vuorovaikutteinen palvelualusta Taloudelliset hyödyt - Mahdolliset uudet

Lisätiedot

Digitalisoidaan julkiset palvelut. Anne Kauhanen-Simanainen Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdollisuudet -työpaja

Digitalisoidaan julkiset palvelut. Anne Kauhanen-Simanainen Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdollisuudet -työpaja Digitalisoidaan julkiset palvelut Anne Kauhanen-Simanainen Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdollisuudet -työpaja 31.5.2016 2 3 Toimenpide 1: Luodaan ja otetaan käyttöön kaikkia julkisia palveluita

Lisätiedot

JHS-jaoston toiminta ja tavoitteet. JUHTA:n syysseminaari Kuntatalolla

JHS-jaoston toiminta ja tavoitteet. JUHTA:n syysseminaari Kuntatalolla JHS-jaoston toiminta ja tavoitteet JUHTA:n syysseminaari Kuntatalolla 19.9.2013 Toiminnan tavoitteiden ja painopisteiden määrittely Keinot JHS Tavoite Mitä ja minkälaisia suosituksia tavoitteiden toteutumisen

Lisätiedot

TE-palvelut. aina saatavilla

TE-palvelut. aina saatavilla TE-palvelut aina saatavilla z TE-palvelut perustuvat lakiin julkisista työvoima- ja yrityspalveluista Työ- ja elinkeinotoimistot (TE-toimistot) Työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskus (TE-aspa)

Lisätiedot

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku numeroina Yhteinen Kieku-tietojärjestelmä korvaa vanhat (yli 100 kpl) talousja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Työnhakijan TE-palvelut verkossa

Työnhakijan TE-palvelut verkossa 1.2017 Työnhakijan TE-palvelut verkossa Juuri silloin, kun sinulle parhaiten sopii OMA ASIOINTI te-palvelut.fi Oma asiointi -palvelu Asioi TE-toimiston kanssa verkossa henkilöasiakkaan Oma asiointi -palvelussa.

Lisätiedot

Tietoa yritystoiminnasta Yritys-Suomi on kattavin verkkopalvelu yrittäjäksi aikoville ja toimiville yrittäjille. www.yrityssuomi.

Tietoa yritystoiminnasta Yritys-Suomi on kattavin verkkopalvelu yrittäjäksi aikoville ja toimiville yrittäjille. www.yrityssuomi. Yrittäjyys Työ- ja elinkeinotoimistosta löydät monipuolisesti palveluja, jos olet yrittäjä, kiinnostunut itsesi työllistämisestä yrittäjänä tai aloittamassa yritystoimintaa. Minustako yrittäjä? Tutki ensin,

Lisätiedot

Kotikäyttökokeilut. Etäpalveluhanke, kevät 2015. Etäpalvelun koulutus- ja tiedotuspäivä 26.3.2015

Kotikäyttökokeilut. Etäpalveluhanke, kevät 2015. Etäpalvelun koulutus- ja tiedotuspäivä 26.3.2015 Kotikäyttökokeilut Etäpalveluhanke, kevät 2015 Etäpalvelun koulutus- ja tiedotuspäivä 26.3.2015 Hankkeen tavoite Paikkariippumaton, asiakaslähtöinen, laadukas ja kustannustehokas asiointikanava koko julkiseen

Lisätiedot

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Selvitys Porvoon nuorkauppakamari yhteistyössä Porvoon Yrittäjät Lähtökohta Porvoolaisille yrittäjille suunnatussa kyselyssä lähtökohta

Lisätiedot

Valtionavustusten digiloikka: tiekartta tavoitetilaan

Valtionavustusten digiloikka: tiekartta tavoitetilaan Valtionavustusten digiloikka: tiekartta tavoitetilaan Nykyisen valtionavustusprosessin digitalisaatio (OKM) Hallinnonalojen yhteinen valtionavustusten digitaalinen palvelualusta Avustustoiminnan ekosysteemin

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Suomi.fi-Asiointivaltuudet

Suomi.fi-Asiointivaltuudet Suomi.fi-Asiointivaltuudet Toukokuu 2016 Stefan Sundell Projektipäällikkö Yrityksen puolesta asiointi KaPA ohjelman Rooli ja valtuutushankkeen Suomi.fi Asiointivaltuudet-palvelu Tunnistaminen Suomi.fi-palvelukokonaisuus

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Palvelut asiakaslähtöisiksi

Palvelut asiakaslähtöisiksi Palvelut asiakaslähtöisiksi 2 Sosiaali- ja terveysministeriön kärkihankkeet 01/2017 Budjetti vahvistetaan vuositasolla Uudistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaprosessit - asiakas keskiöön Valtio,

Lisätiedot

JUHTA asetus ja asettaminen. JUHTA Sami Kivivasara, VM JulkICT

JUHTA asetus ja asettaminen. JUHTA Sami Kivivasara, VM JulkICT JUHTA asetus ja asettaminen JUHTA 28.2.2013 Sami Kivivasara, VM JulkICT Asetuksen uudistamisen taustaa Edellinen asetus oli annettu 2006 ja sitä on osittain uudistettu useaan kertaan. Tietohallintolaki

Lisätiedot

Suomi.fi-palvelut. Kokonaisuuden ja palveluiden esittely lyhyesti Versio 1.0

Suomi.fi-palvelut. Kokonaisuuden ja palveluiden esittely lyhyesti Versio 1.0 Suomi.fi-palvelut Kokonaisuuden ja palveluiden esittely lyhyesti 15.12.2015 Versio 1.0 Suomi.fi Suomi.fi-palvelukokonaisuus Kansalaiselle / yritykselle: -Yksi identiteetti, monta roolia - (Vahva) tunnistautuminen

Lisätiedot

LUC-palvelupiste. Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen

LUC-palvelupiste. Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen LUC-palvelupiste Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen Taustat - Konsernin strategiasta (2009) löytyy toiminta-ajatus Palvelut tuotettava pääosin yhdessä - Yhdeksi kehityskohteeksi

Lisätiedot

Ajankohtaista Verohallinnosta. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015

Ajankohtaista Verohallinnosta. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Ajankohtaista Verohallinnosta Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä YTJ uudistuu Uusi Vero24-palvelukokonaisuus Uutta Katso-palvelussa: valtuutusten

Lisätiedot

IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa

IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa ValtioExpo 7.5.2009 Antti Karjalainen, Johtaja Hankkeen taustaa Tavoitteena yhden talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen perustaminen vuonna

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Strategiseen tutkimusavaukseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus

Lisätiedot

Tavoitteeksi tuottavuushyödyt yhteisen sähköisen asioinnin avulla

Tavoitteeksi tuottavuushyödyt yhteisen sähköisen asioinnin avulla KUUMA-johtokunta 4.11.2015 LIITE 23 a Tavoitteeksi tuottavuushyödyt yhteisen sähköisen asioinnin avulla Tuuli Karjalainen, Niko Kinnunen, Markku Vehmas Sähköinen asiointi on pian arkipäivää julkisella

Lisätiedot

Digitaalisten palvelujen kehittäminen Turun kaupungilla. Terveysasemien asiakasraati Kaskenlinnassa

Digitaalisten palvelujen kehittäminen Turun kaupungilla. Terveysasemien asiakasraati Kaskenlinnassa Digitaalisten palvelujen kehittäminen Turun kaupungilla Terveysasemien asiakasraati Kaskenlinnassa 11.01.2017 Sisällysluettelo 1. Mikä on digitaalisten palvelujen kehittäminen kärkihanke? 2. Monikanavainen

Lisätiedot

Starttiraha ja aloittavan yrittäjän palvelut. Pohjois-pohjanmaan TE-toimisto Kari Backman Starttiraha ja aloittavan yrittäjän palvelut

Starttiraha ja aloittavan yrittäjän palvelut. Pohjois-pohjanmaan TE-toimisto Kari Backman Starttiraha ja aloittavan yrittäjän palvelut Starttiraha ja aloittavan yrittäjän palvelut 1 Starttiraha Mikä on starttiraha? Starttiraha on harkinnanvarainen tuki, jota voidaan myöntää yrittäjäksi ryhtyvälle luonteeltaan päätoimisen yritystoiminnan

Lisätiedot

Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma?

Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma? Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma? Sähköiset palvelut tulevaisuuden haltuunotto, Rovaniemi 5.6.2013 Ohjelmakoordinaattori Ira Alanko Näkökulmia SADe-ohjelmaan Kuinka toimii valtakunnallinen

Lisätiedot

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet!

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! 18.5.2016 Kanta-liittymisen ja -hyödyntämisen tukiprojekti yksityisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa Kanta-palveluiden

Lisätiedot

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) 13.10.2010 Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen Keskeisenä tavoitteena Toteuttaa eduskunnan 7.12.2009 tekemä päätös, että hallituksen tulisi valmistella

Lisätiedot

Valtioneuvoston yhteinen Hankeikkuna

Valtioneuvoston yhteinen Hankeikkuna Valtioneuvoston yhteinen Hankeikkuna Avoimen hallinnon virkamiesverkoston tapaaminen 11.5 2016 Päivi Nurminen, VNK Esityksen agenda: Taustaa: Miksi uusi hanketietopalvelu? Tavoitteet Mikä tulee muuttumaan?

Lisätiedot

KASVUPALVELUN KANSALLISEN JA MAAKUNNALLISEN VALMISTELUN YHTEISSEMINAARI

KASVUPALVELUN KANSALLISEN JA MAAKUNNALLISEN VALMISTELUN YHTEISSEMINAARI KASVUPALVELUN KANSALLISEN JA MAAKUNNALLISEN VALMISTELUN YHTEISSEMINAARI 8.2.2017 Kansalliset digitaaliset toimintamallit Neuvotteleva virkamies Päivi Tommila, TEM Kansalliset digitaaliset toimintamallit

Lisätiedot

Katso palvelu ajankohtaista

Katso palvelu ajankohtaista Katso palvelu ajankohtaista Aiheet Katso-palvelun tunnistustilastoja Syksyn 2014 kehitystyöt Vuoden 2015 kehittäminen 2 Katso-lukuja Arvio vuodelle 2014 on 7,0 milj. 2011 yhteensä 4 733 282 tapahtumaa

Lisätiedot

Nuove-projektin päätöstilaisuus

Nuove-projektin päätöstilaisuus Nuove-projektin päätöstilaisuus 30.11.2011 Teija Felt Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia toimia, joiden avulla kaikenikäiset

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

KaPA ja Verohallinto. Verohallinnon ja ohjelmistotalojen yhteistyöpäivä

KaPA ja Verohallinto. Verohallinnon ja ohjelmistotalojen yhteistyöpäivä KaPA ja Verohallinto Verohallinnon ja ohjelmistotalojen yhteistyöpäivä (VM) KaPA Palveluväylä tilanne Lähde: VM KaPA-ohjelma 2 (VM) KaPA Palveluväylä tilanne Lähde: VM KaPA-ohjelma 3 KaPA Verohallinnossa

Lisätiedot

Katso-tunnisteen perustaminen ja muutokset sähköisissä palveluissa Tytti Räisänen

Katso-tunnisteen perustaminen ja muutokset sähköisissä palveluissa Tytti Räisänen Katso-tunnisteen perustaminen ja muutokset sähköisissä palveluissa 2017 Tytti Räisänen Sähköisen asioinnin edut Asiakkaalle: kuittausilmoitus lähetetystä ilmoituksesta palvelut käytössä ympäri vuorokauden

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallintopäivä 18.11.2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Sisällys Johdanto Visio ja tavoitteet 1. Toiminta-arkkitehtuuri - Palvelut -

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Perustoimeentulotuen Kela-siirto 1.1.2017. Heli Kauhanen Hankepäällikkö Toimeentulotuki 2017 -hanke

Perustoimeentulotuen Kela-siirto 1.1.2017. Heli Kauhanen Hankepäällikkö Toimeentulotuki 2017 -hanke Perustoimeentulotuen Kela-siirto 1.1.2017 Heli Kauhanen Hankepäällikkö Toimeentulotuki 2017 -hanke Kelan tavoitteet toimeenpanossa Perustoimeentulotukea tarvitsevien asiakkaiden yhdenvertainen kohtelu

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus 1.11.11 Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto TIETEELLINEN TIETO tieteellinen tieto on julkista tieteen itseäänkorjaavuus ja edistyvyys tieto syntyy tutkimuksen

Lisätiedot

Kansallinen tunnistusratkaisu. Erityisasiantuntija Markus Rahkola Valtiovarainministeriö

Kansallinen tunnistusratkaisu. Erityisasiantuntija Markus Rahkola Valtiovarainministeriö Kansallinen tunnistusratkaisu Erityisasiantuntija Markus Rahkola Valtiovarainministeriö Mitä ongelmaa ollaan ratkaisemassa? Kykyä vastata kansallisesti tulevaisuuden haasteisiin digitalisoituvassa maailmassa

Lisätiedot

Alueellinen valmistelurahoitus. kehittämisavustuksen myöntäminen valmistelurahoituksena

Alueellinen valmistelurahoitus. kehittämisavustuksen myöntäminen valmistelurahoituksena Alueellinen valmistelurahoitus kehittämisavustuksen myöntäminen valmistelurahoituksena Valmistelurahoitus vuonna 2008 Pk-yritysten innovaatiotoiminnan valmisteluun liittyvät 15 000 euroa ja sitä pienemmät

Lisätiedot

Ajankohtaista Tunnistamisesta ja Katsopalvelusta. Verohallinnon ja ohjelmistotalojen yhteistyöpäivä

Ajankohtaista Tunnistamisesta ja Katsopalvelusta. Verohallinnon ja ohjelmistotalojen yhteistyöpäivä Ajankohtaista Tunnistamisesta ja Katsopalvelusta Verohallinnon ja ohjelmistotalojen yhteistyöpäivä AIHEET Suomi.fi tunnistaminen ja Veron palvelut Suomi.fi Asiointivaltuudet ja Veron palvelut Katso-palvelun

Lisätiedot

YRITYS-SUOMEN BRÄNDIKIRJA

YRITYS-SUOMEN BRÄNDIKIRJA YRITYS-SUOMEN BRÄNDIKIRJA Luomme Suomelle parempaa tulevaisuutta Toimeliaisuus ja rohkea yrittäjyys luovat hyvinvointia Suomelle. Kilpajuoksussa menestykseen julkisten yrityspalveluiden tehtävänä on toimia

Lisätiedot

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti. Taustat, tavoitteet ja muutokset. Lapin TE-toimiston kuntainfo , strategiapäällikkö Tuija Ohtonen

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti. Taustat, tavoitteet ja muutokset. Lapin TE-toimiston kuntainfo , strategiapäällikkö Tuija Ohtonen Lapin ELY-keskuksen päätösluonnos TEpalveluiden tuottamisesta monikanavaisesti Taustat, tavoitteet ja muutokset Lapin TE-toimiston kuntainfo 11.6.2015, strategiapäällikkö Tuija Ohtonen TE-palveluiden keskeiset

Lisätiedot

Arkkitehtuuri käytäntöön

Arkkitehtuuri käytäntöön Arkkitehtuuri käytäntöön Terveydenhuollon ATK-päivät 24.5.2011 Mikko Huovila Erikoissuunnittelija Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Väliraportti Tikesos-toimeenpanosta (4/2011) Kuvaa julkisen hallinnon

Lisätiedot

Kansallinen palveluarkkitehtuuri

Kansallinen palveluarkkitehtuuri Kansallinen palveluarkkitehtuuri 3.11.2015 Ohjelmapäällikkö Maria Nikkilä @VM_MariaNikkila Kärkihanke: Digitalisoidaan julkiset palvelut Toimenpide: Yhden luukun palvelumalli ja tiedonhallintalainsäädäntö

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 ELY-keskus Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti Lapin ELY-keskuksen päätösluonnos TEpalveluiden tuottamisesta monikanavaisesti Taustat, tavoitteet ja muutokset Lapin liiton hallituksen kokous 22.6.2015 Strategiapäällikkö Tuija Ohtonen ja johtaja Marja

Lisätiedot

KUNTAPALVELUIDEN SÄHKÖISTÄMINEN

KUNTAPALVELUIDEN SÄHKÖISTÄMINEN KUNTAPALVELUIDEN SÄHKÖISTÄMINEN digiagenda IIN KUNTA HALLINTOPALVELUT & MICROPOLIS OY Kunnanhallitus 27.6.2016 1 DIGITALISOITUVA SUOMI - LAKI SÄHKÖISEN ASIOINNIN TUKIPALVELUISTA Palvelujen digitalisoinnilla

Lisätiedot

Asiointi sähköistymässä

Asiointi sähköistymässä Asiointi sähköistymässä Johtava asiantuntija Esa Pitkänen Tilaisuuden tavoitteet Antaa alustavaa tietoa Fivan tulevasta sähköisestä asioinnista Kuulla, mitä ajatuksia ja kysymyksiä asia herättää Testata

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

SADe-ohjelma hyötyjä sähköisistä palveluista

SADe-ohjelma hyötyjä sähköisistä palveluista SADe-ohjelma 2009-2014 hyötyjä sähköisistä palveluista NUOVE-projektin päätöstilaisuus, 30.11.2011, TEM Ohjelmapäällikkö Marjukka Saarijärvi Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma Julkisen

Lisätiedot

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Maakuntien talous ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 1 25.1.2017 Mikko Salmenoja Mitä on hyvä oivaltaa? Kunkin maakunnan oma taloushallinto ja HR on keskeinen toiminnallinen kokonaisuus, joille yhteinen

Lisätiedot

Valtiokonttorin Hallinnon ohjauksen järjestämien palvelujen siirto yliopistoille niiden irtaantuessa budjettitalouden piiristä

Valtiokonttorin Hallinnon ohjauksen järjestämien palvelujen siirto yliopistoille niiden irtaantuessa budjettitalouden piiristä VALTIOKONTTORI Hallinnon ohjaus 07.10.2009 Dnro 521/03/2009 Valtiokonttorin Hallinnon ohjauksen järjestämien palvelujen siirto yliopistoille niiden irtaantuessa budjettitalouden piiristä VALTIOKONTTORI

Lisätiedot

Arkkitehtuurinäkökulma

Arkkitehtuurinäkökulma Sähköisen arkistoinnin haasteet Arkkitehtuurinäkökulma JHS-seminaari 14.11.2006, Satakuntatalo Aki Siponen Valtiovarainministeriö Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö Sähköisen arkistoinnin haasteet Arkkitehtuurinäkökulma

Lisätiedot

Keski-Suomen ELY-keskuksen lausuntopyyntö Keski-Suomen TE-toimiston toimistoverkkoratkaisun seuraavasta vaiheesta

Keski-Suomen ELY-keskuksen lausuntopyyntö Keski-Suomen TE-toimiston toimistoverkkoratkaisun seuraavasta vaiheesta Kaupunginhallitus 48 13.02.2012 Kaupunginhallitus 82 11.02.2013 Keski-Suomen ELY-keskuksen lausuntopyyntö Keski-Suomen TE-toimiston toimistoverkkoratkaisun seuraavasta vaiheesta 63/000400/2012 KH 48 Keski-Suomen

Lisätiedot

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Hannu Hämäläinen, STM

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Hannu Hämäläinen, STM Sote-tieto hyötykäyttöön - strategia 2020 Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Hannu Hämäläinen, STM 24.3.2015 Tähtäimessä aktiivinen kansalainen ja sote-palvelujen vaikuttavuus Aktiivinen

Lisätiedot

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! Kohti valinnanvapautta Jyväskylässä Anja Mursu 16.8.

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! Kohti valinnanvapautta Jyväskylässä Anja Mursu 16.8. ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! Kohti valinnanvapautta Jyväskylässä Anja Mursu 16.8.2016 10.6.2016 Kanta-liittymisen tukiprojekti Miksi? Auttaa liittymisen

Lisätiedot

Kokeiluilla yli esteiden Autetaan asiakkaita digitaalisten palveluiden käyttäjiksi

Kokeiluilla yli esteiden Autetaan asiakkaita digitaalisten palveluiden käyttäjiksi Kokeiluilla yli esteiden Autetaan asiakkaita digitaalisten palveluiden käyttäjiksi AUTA-hankkeen seminaari 8.2.2017 Sami Kivivasara, projektiryhmän PJ AUTA-hanke - Mitä sillä tavoitellaan? - Mihin se liittyy?

Lisätiedot

SADe (Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma)

SADe (Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma) SADe (Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma) 2009 2015 Tavoitteena oli helpompi ja sujuvampi asiointi lisäämällä sähköisen asioinnin mahdollisuuksia ja uudistamalla toimintatapoja. Asiakaslähtöiset

Lisätiedot

Palvelujen organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden näkökulmasta

Palvelujen organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden näkökulmasta Palvelujen organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden näkökulmasta Kärkihankkeiden 6 ja 7 raportin kommentointia Varatoimitusjohtaja Tuottavuusnäkökulma palvelujen organisointiin ja toiminnan ohjaukseen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus VALTIOVARAINMINISTERIÖ Luonnos 10.12.2013 TORI-hankkeen lainsäädäntötyöryhmä Lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara Valtioneuvoston asetus valtion yhteisten tieto- viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja Valtiovarainministeriö vastaa valtioneuvoston osana» vakaan ja kestävän kasvun edellytyksiä vahvistavasta talouspolitiikasta,»

Lisätiedot

Suomi.fi Palvelutietovaranto (PTV) Mitä, miksi, miten ja milloin?

Suomi.fi Palvelutietovaranto (PTV) Mitä, miksi, miten ja milloin? Suomi.fi Palvelutietovaranto (PTV) Mitä, miksi, miten ja milloin? Annette Hotari, PTV-käyttöönottojen projektipäällikkö, Väestörekisterikeskus KaPA-info 16.8.2016 Suomi.fi-palvelutietovaranto (PTV) Kansallinen

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT 29.9.2016 KontaktiVerkko Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuotekehitysyhdistys ry, Sytkyn toiminnanjohtaja 2014

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

JHS-järjestelmä. Tommi Karttaavi

JHS-järjestelmä. Tommi Karttaavi JHS-järjestelmä Tommi Karttaavi 25.4.2007 JHS-järjestelmä JHS-suosituksia (julkisen hallinnon suositus) on laadittu vuodesta 1992 lähtien, jolloin JHS-järjestelmä korvasi VHS-järjestelmän Voimassa olevia

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot

Pysyvästi säilytettäväksi määrätyn sähköisen aineiston säilytys- ja tietopalvelu, OKM/7/591/2015 Liitteet:

Pysyvästi säilytettäväksi määrätyn sähköisen aineiston säilytys- ja tietopalvelu, OKM/7/591/2015 Liitteet: Suvi Ritvos Lähettäjä: noreply@eduuni.fi Lähetetty: 25. elokuuta 2015 13:29 Aihe: Pysyvästi säilytettäväksi määrätyn sähköisen aineiston säilytys- ja tietopalvelu, Liitteet: Kansilehti.PDF; Pysyvästi säilytettäväksi

Lisätiedot

Akavan Erityisalat 5.3.2106. Heli Martinmäki Kelan toimihenkilöt ry:n puheenjohtaja

Akavan Erityisalat 5.3.2106. Heli Martinmäki Kelan toimihenkilöt ry:n puheenjohtaja Akavan Erityisalat 5.3.2106 Heli Martinmäki Kelan toimihenkilöt ry:n puheenjohtaja 2 Kelassa uusi organisaatio 2016 Vuonna 2015 oli 24 vakuutuspiiriä ja 6 erityisyksikkö > vuonna 2016 on enää 5 vakuutuspiiriä,

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita 3 BLOGI Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Yrityksen palvelukokonaisuus SADe-ohjelma

Yrityksen palvelukokonaisuus SADe-ohjelma Yrityksen palvelukokonaisuus SADe-ohjelma JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNTA (JUHTA) 11.12.2014 Esittelijät: teollisuusneuvos Sirpa Alitalo, TEM, hankepäällikkö Benita Troberg, TEM erityisasiantuntija

Lisätiedot

Miten Väestörekisterikeskus valmistautuu lainsäädäntöuudistukseen?

Miten Väestörekisterikeskus valmistautuu lainsäädäntöuudistukseen? Miten Väestörekisterikeskus valmistautuu lainsäädäntöuudistukseen? VAHTIn EU-tietosuoja-asetusta käsittelevän raportin julkistustilaisuus 2.6.2016 Annina Hautala, johtava asiantuntija Väestörekisterikeskus

Lisätiedot

Päivi Kipinoinen

Päivi Kipinoinen YRITYKSEN OMISTAJANVAIHDOSKOULUTUS 8.2.2016 Päivi Kipinoinen YRITYKSEN OMISTAJANVAIHDOSKOULUTUS Työvoimakoulutuksena toteutettava mestari-kisälli toimintamalliin perustuva koulutuskokeilu Toteutusaika

Lisätiedot

Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Suomi.fi / VM

Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Suomi.fi / VM Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Kansalaisen käsikirjasta Suomi.fi:hin Kansalaisen käsikirja kirjana v. 1992 Kansalaisen käsikirja verkkopalveluna v. 1997 Julkishallinnon

Lisätiedot

Katso -palvelu 11.6.2015

Katso -palvelu 11.6.2015 Katso -palvelu Palvelu on paljon enemmän kuin järjestelmä - myös palvelutuote 1.2.2006 alkaen - lain tarkoittamaa yhteistoimintaa Kalevi Heiliö Verohallinnon Tietohallinto www.vero.fi/katso Tietohallinto/Tunnistusasiat

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous 12.6.2015 Pasi Oksanen 1 Tavoite ja lähtökohdat Tavoitteena aikaansaada Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Ruotsi-klinikka Lahti Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes

Ruotsi-klinikka Lahti Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes Ruotsi-klinikka Lahti 22.1.2016 Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes Team Finland Tavoitteena pk-yritysten viennin kaksinkertaistaminen vuoteen 2020 mennessä. Team Finland vie Suomea

Lisätiedot

Valintajaksot, valintamenettely ja haun avautuminen maaseutuohjelmassa

Valintajaksot, valintamenettely ja haun avautuminen maaseutuohjelmassa Valintajaksot, valintamenettely ja haun avautuminen maaseutuohjelmassa Frami 9.4.2015 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Hanna Mäkimantila 2.4.2015 Hakujen avautuminen maaseutuohjelmassa on jatkuva haku haku

Lisätiedot

Sujuva ja viiveetön kiinteistöasiointi

Sujuva ja viiveetön kiinteistöasiointi Sujuva ja viiveetön kiinteistöasiointi Tavoitetila ja kehittämistehtävät Kesäkuu 2016 Taustaa Nykytilan haasteita Kiinteistöasioiden digiloikka - 2 Sähköistä kiinteistökauppaa ja kiinnitysasiointia koskevan

Lisätiedot