Hyökyvuorenrinteen kunnallistekniikan yleissuunnitelma. Selostus ja kustannusarvio / WSP Finland Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyökyvuorenrinteen kunnallistekniikan yleissuunnitelma. Selostus ja kustannusarvio / WSP Finland Oy"

Transkriptio

1 Hyökyvuorenrinteen kunnallistekniikan yleissuunnitelma Selostus ja kustannusarvio / WSP Finland Oy

2 TYÖN TAUSTA Espoon Kivenlahteen valmistuu Länsimetron jatkeen myötä uusi metroasema. Uuden aseman ympäristössä on nykyään useita pysäköintialueita, jotka on tarpeen uudelleensijoittaa metroaseman valmistumisen yhteydessä. Uudelleensijoituksen kohteeksi on suunniteltu uutta pysäköintilaitosta Kivenlahdenkadun ja Merivirran kulmaukseen Kivenlahden asukaspuiston pohjoispuolelle. Uusi pysäköintilaitos palvelisi aluetta asukaspysäköintinä. Hyökyvuorenrinteelle on elokuussa 2016 laadittu asemakaavan muutosta varten osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa uudesta pysäköintilaitoksesta on esitetty kaksi eri toteutusvaihtoehtoa. Vaihtoehdot on esitetty alhaalla. Vaihtoehto 1. Pysäköintilaitoksen suunnittelun yhteydessä lähialueen kunnallistekniset ratkaisut tarkastetaan ja laaditaan kunnallistekniikan ja liikenteen yleissuunnitelmat. Yleissuunnitelmat ja niissä tässä selostuksessa esitetyt vaikutukset otetaan huomioon vertailtaessa toteutusvaihtoehtoja keskenään. Merivirran ja Kivenlahdenkadun liittymästä on saatu runsaasti palautetta liittyen sen turvallisuuteen. Lisäksi väliaikaiset bussireitit Merivirran kautta ovat lisänneet erityisesti raskaan liikenteen määrää liittymässä. Raskaan liikenteen osuus on Kivenlahdenkadulla tällä hetkellä %. Näin ollen liikennesuunnitelmassa on esitetty toimenpiteitä myös Kivenlahdenkadun ja Merivirran liittymän parantamiseksi. Vaihtoehto 2. Lähde: Espoo, Hyökyvuorenrinteen OAS, Lähde: Espoo, Hyökyvuorenrinteen OAS,

3 TYÖN SISÄLTÖ Havainnekuva vaihtoehdosta 1 Tässä työssä on laadittu kunnallistekniikan ja liikenteen yleissuunnitelmat Hyökyvuorenrinteen alueelle. Liikenteen yleissuunnitelman lisäksi työssä tarkasteltiin näkemäalueet ja ajourat Kivenlahdenkadun ja Merivirran liittymässä sekä laadittiin toimivuustarkastelut. Kunnallistekniikan yleissuunnitelma pitää sisällään hulevesiselvityksen sekä teknisen verkoston vaadittavine muutoksineen. Pysäköintilaitoksen ja Kivenlahden asukaspuiston välissä kulkee liito-oravien latvusyhteys, joka on otettu suunnitelmissa huomioon ja josta on annettu lausunto (Enviro ). Suunnitelmien lisäksi työssä laadittiin kustannusarviot kunnallisteknisten ratkaisujen toteutuksille alueella. Laadituissa kustannusarvioissa on hyödynnetty infrahankkeiden kustannuksien laskentaan tarkoitettua Foreohjelmistoa. Laskelmat on tehty ohjelmiston Hola-työkalulla, joka on tarkoitettu projektien alkuvaiheen kustannusarviointiin. Arviointi perustuu pääasiassa neliökustannuksiin. Ohjelmiston hintatietoja on täydennetty tarpeen mukaan muilla lähteillä sekä vertailtu aikaisempien hankkeiden tekemiä kustannusarvioita. Lähde: Espoo, Hyökyvuorenrinteen OAS, Havainnekuva vaihtoehdosta 2 Työn ohjausryhmään osallistuivat Espoon kaupungilta Minna Viitanen, Hanna Kiema, Outi Reitmaa, Jussi Haiko, Mikla Koivunen sekä Roni Zein / Kaisa Lahti. Konsultin työryhmässä olivat mukana vastuualueittain: Olli Haveri (pp), Minna Ylikärppä (liikennesuunnittelu), Tommi Kärki (maisemasuunnittelu), Olli-Pekka Pakkanen (toimivuustarkastelut), Kia Aksela ja Gabriela Bendová (tekniset verkostot) sekä Tiia-Maria Tervala (pohjaolosuhteet). Lähde: Espoo, Hyökyvuorenrinteen OAS,

4 NYKYTILA liikennemäärät ja alueen kuvaus Liikennemäärät (arki-iltahuippu 16-17, 09/2016) KATU POIKKI 273 (raskaita 3%) Keskisaareke 353 (raskaita 10%) 125 (raskaita 3%) 362 (raskaita 10%) Valokuvat 2,0 m 265 (raskaita 11%) 303 (raskaita 11%) Karttapohja: Espoon karttapalvelu, Keskisaareke Ajoradan leveyden muutos 4

5 LIIKENNEMÄÄRÄT JA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT Liikenteen toimivuustarkastelut tehtiin nykytilan (2016) iltahuipputunnin mukaisilla liikennemäärillä Merivirran ja Kivenlahdenkadun liittymäalueelle sekä pysäköintilaitoksen ajoyhteydelle. Uudessa laitoksessa on max. 450 autopaikkaa, joista arvioitu enintään 150 ajoneuvoa sisään ja 30 ulos iltahuipputunnin aikana. Suuntautuminen oletettiin seuraavaksi: Merivirran idän suunta 2/3 ja Kivenlahdenkadun suunta 1/3 liikenteestä. TULOKSET Toimivuustarkastelussa ei havaittu merkittävää ongelmaa. Käytännössä Merivirran suunta voi jonoutua ajoittain, koska suunnalta ei uskalleta liittyä Kivenlahdenkadulle sen kovien ajonopeuksien takia. Näin ollen on suositeltavaa tehdä ajonopeuksia pienentäviä toimenpiteitä liittymäalueelle. Odotus-/jonotustilan puute pysäköintilaitoksen sisäänajon edessä voi jonouttaa liikennettä kadulla laitokseen kääntyvien autojen takia. Tätä on käyty läpi seuraavalla sivulla. Ve 2:n ajo-ovi sijaitsee noin kymmenen metriä lähempänä Kivenlahdenkatua, jolloin erityisesti bussien ja henkilöautojen yhtäaikaisen Merivirran ja Kivenlahdenkadun liittymään jonoutumisen takia voi myös pysäköintilaitoksen ajoyhteys toimia huonosti. Toimivuuden kannalta vaihtoehto 1 on parempi. Liikennemäärät Kuormitusasteet (VE 1/2) VE1 Jonoutuminen VE2 Jonoutuminen 5

6 LIIKENNERATKAISUT JA KATUVERKKO ajoyhteyden jonotustila Pysäköintitalon tuleva oviratkaisu vaikuttaa mahdolliseen jonoutumiseen oven edustalla. Merkittävän kokoisessa laitoksessa pyritään yleensä varautumaan ainakin kolmen auton jonotustilaan. Hyökyvuorenrinteen laitoksen tapauksessa erityisesti vaihtoehto 2:n edustalla ei käytännössä ole odotus-/jonotustilaa, mikä voi jonouttaa liikennettä kadulla laitokseen kääntyvien autojen takia. Vaihtoehto 1:n ajo-oven edustalla on tila kahdelle autolle, joskin toinen auto jonottaa tällöin jalkakäytävän päällä. 5,25m ~ 37 m 3,0 m ~ 27 m 1,0m 2,0 m Vaihtoehto 1 Vaihtoehdossa 1 pysäköintilaitoksen seinän ja ajoradan välissä on enemmän jonotustilaa, sillä erotuskaista on vaihtoehdossa leveämpi ja tontin puolella on enemmän tilaa ennen sisäänajoa pysäköintilaitokseen. Jalankulkijoiden turvallisuus on parempi, sillä autoilijoilla on pysäköintilaitoksesta poistuessaan aikaa reagoida ja väistää kävelijöitä. Pysäköintilaitoksen sisäänajon sijaitessa lähempänä puistoraitin päässä olevaa suojatietä, voivat laitokseen jonottavat autot aiheuttaa enemmän ruuhkaa Merivirralle suojatien kohdalle, kun kääntyvien autojen ohittaminen on mahdotonta ajoradan kavennuksen kohdalla. Vaihtoehto 2 Erotuskaistan ollessa kapeampi vaihtoehdossa 2 on jonotustilaa laitoksen edessä hyvin niukasti, mikä vaikuttaa suoraan Merivirran liikenteeseen. Kaistat ovat tosin tässä kohtaa leveämpiä, joten kääntymässä olevan auton mahtuu ve 1:a paremmin ohittamaan toisella henkilöautolla. Pysäköintilaitoksesta poistuttaessa jalankulkijoiden turvallisuus ja sujuvuus kärsii, koska ajoneuvoilla ei ole pysäköintilaitoksen ulkopuolella tilaa väistää jalkakäytävällä kulkevia. Merivirralla on toisaalta jo nykyisellään samankaltaisia ulosajoja muista pysäköintilaitoksista. 6

7 LIIKENNERATKAISUT JA KATUVERKKO vaihtoehto 1 7

8 LIIKENNERATKAISUT JA KATUVERKKO vaihtoehto 1 Vaihtoehdossa 1 pysäköintilaitoksen julkisivu on tasattu Kivenlahdenkadun rakennusten julkisivujen kanssa. Sisäänajo pysäköintilaitokseen tapahtuu rakennuksen pohjoisnurkasta. Merivirran ja Kivenlahdenkadun liittymäalueen rauhoittamiseksi ja koko suunnitelma-alueen turvallisuuden parantamiseksi liikennesuunnitelmassa on esitetty rauhoittamista edistäviä toimia muun muassa kaventamalla kaistojen leveyttä liittymässä ja suojateiden kohdissa. Merivirran ja Kivenlahdenkadun liittymässä on esitetty keskisaarekkeiden leventämistä suositeltavaan 2,5 metriin. Liittymän luoteishaarassa on lisäksi siirretty keskisaarekkeen sijaintia ja esitetty yliajettava kiveys, joka ohjaa liikennettä paremmin, mutta ei vaikeuta linja-autojen kääntymistä Merivirralta Kivenlahdenkadulle. Samanlainen yliajettava kiveys esitetään myös liittymän itäreunaan. Uuden pysäköintilaitoksen kohdalle Merivirran eteläreunaan on esitetty kolme metriä leveä jalkakäytävä ja erotuskaista, jolle voidaan istuttaa puita yhtenevästi muun katuympäristön kanssa. Puistoraitin osalta suunnitelmassa on ehdotettu sen linjauksen muuttamista. Uusi linjaus mahdollistaisi raitin liittymäpinnan tasaamisen Merivirran jalkakäytävään nykyisen kaltevuuden sijaan. Toimenpide mahdollisesti myös madaltaisi raitilta tulevien polkupyöräilijöiden ajonopeuksia ennen Merivirran ylittämistä. Raitilta on suunnitelmassa ehdotettu myös kulkuyhteyttä uuteen pysäköintilaitokseen sen itänurkasta. Merivirran tyyppipoikkileikkaukset vaihtoehdosta 1 on esitetty oikealla. 8

9 LIIKENNERATKAISUT JA KATUVERKKO vaihtoehto 2 9

10 LIIKENNERATKAISUT JA KATUVERKKO vaihtoehto 2 Vaihtoehdossa 2 uusi pysäköintilaitos on tasattu Merivirran nykyisten rakennusten julkisivujen kanssa. Sisäänajo pysäköintilaitokseen tapahtuu myös tässä vaihtoehdossa rakennuksen pohjoisnurkasta, mutta ajoyhteyden kohta Merivirralla on hiukan lähempänä Kivenlahdenkatua. Vaihtoehdon 2 mukaisesta uudesta pysäköintilaitoksesta ulos ajettaessa on sisäänajon ja Merivirran jalkakäytävän välillä noin yksi metri. Vaihtoehdossa myös erotuskaista jää kapeammaksi, jolloin sille ei ole suositeltavaa istuttaa puita. Muilta osin suunnitelma vaihtoehdosta 2 vastaa vaihtoehdosta 1 esitettyä suunnitelmaa. Merivirran tyyppipoikkileikkaukset vaihtoehdosta 2 on esitetty oikealla. 10

11 LIIKENNERATKAISUT JA KATUVERKKO näkemäalueet Näkemäalueet Merivirran suunnasta on esitetty kuvissa oikealla. Väritetty näkemäaluekolmio on alue, joka kuljettajan tulisi nähdä kolmion kärjestä. Katkoviivan mukaista pienempää rajausta voidaan käyttää kohtuuttomien kustannusten välttämiseksi. *) Nykyinen rakennuskanta Merivirran ja Kivenlahdenkadun kulmauksessa on toteutettu mukaillen pienempää näkemäaluetta. Liikenteen yleissuunnitelman sisältämien muutoksien mukaisessa ratkaisussa vaihtoehdossa 1 uuden pysäköintilaitoksen länsikulma osuu näkemäaluekolmion sisään 0,98 metriä. Vaihtoehdossa 2 pysäköintilaitos ei osu näkemäaluekolmioon. Vaihtoehto 1. Vaihtoehto 2. *) Lähde: Tiehallinto Ohje: Yleisten teiden näkemäalueet. Sivut 2 ja 4 11

12 LIIKENNERATKAISUT JA KATUVERKKO ajouratarkastelut Ajouratarkasteluissa tutkittiin telilinja-autojen kääntyminen Merivirran ja Kivenlahdenkadun liittymässä. Tarkasteluissa ahtaimmaksi kääntymiseksi havaittiin ajolinja D. Todellisuudessa kuitenkin linja-autot usein kääntyvät paremmin kuin ajouratarkasteluissa käytetty telilinja-auto ja maastokäynnin tarkastelut osoittivat, ettei kyseinen kääntyminen ole ongelma. Lähtötietona on ongelmallisimmaksi paikaksi nimetty ajolinja C, joka teoreettisissa ajouratarkasteluissa ei kuitenkaan osoittautunut ahtaaksi. Sujuvan kääntymisen perustana on usein oikea ajolinja. Kääntyminen Merivirralta tunnelin suuntaan on tiukka, mutta nykyisen keskisaarekkeen leventäminen ja pidentäminen Merivirralla pyrkii ohjaamaan kuljettajia paremmalle ajolinjalle. A B C D 12

13 LIIKENNERATKAISUT JA KATUVERKKO Merivirran väliaikaiset bussipysäkkijärjestelyt Kivenlahdentien ollessa suljettuna liikenteeltä länsimetron jatkeen rakentamisen ajan, bussiliikenne kulkee kiertoreittiä Merivirran kautta. Näin ollen Merivirralle esitetään kahta väliaikaista bussipysäkkiä. Pohjoisreunan väliaikainen pysäkki on jo tällä hetkellä käytössä esitetyssä paikassa ja eteläreunan pysäkki on sijoitettuna tällä hetkellä uuden pysäköintilaitoksen kohdalle lähempänä Kivenlahdenkatua. Väliaikaisia pysäkkijärjestelyjä tukemaan esitetään Merivirralle uutta kavennettua suojatietä, joka hiljentää ajonopeuksia sekä toimii reittinä pysäkeille koillisen suunnasta. Molemmat pysäkit ovat kahden auton pysäkkejä. 13

14 KUNNALLISTEKNIIKKA vaihtoehto 1 14

15 KUNNALLISTEKNIIKKA vaihtoehto 2 15

16 KUNNALLISTEKNIIKKA JA POHJAOLOSUHTEET Vaihtoehdossa 1 uusitaan pieni osa, noin 10 m, vedenjakelun runkovesijohdosta SG 200 sekä osa kiinteistön sähköjohdosta (pysäköintilaitoksen eteläpuolella), vesijohdosta ja kaukolämpölinjasta (pysäköintilaitoksen itäpuolella). Vaihtoehdossa 2 uusitaan osa, noin 55 m, kaukolämmöstä DN 100 (pysäköintilaitoksen pohjoispuolella) sekä osa kiinteistön sähköverkostosta (pysäköintilaitoksen eteläpuolella) ja vesijohdosta (pysäköintilaitoksen pohjois- sekä itäpuolella). Hulevedet Kiinteistön hulevesien viivytysalueet on mitoitettu kerran kolmessa vuodessa tapahtuvalle rankkasateelle intensiteetiltään 156 l/s/ha, kesto 10 min. Viivytysalueet liitetään nykyiseen hulevesiviemäriverkostoon sekä kupukannellisten kaivojen että salaojituksen välityksellä. Pohjaolosuhteet Saatujen kairausaineistojen perusteella kallionpinta on korkealla tarkasteltavan tontin kaakkois- ja pohjoispuolella, joten louhintaa joutuu mahdollisesti tekemään kunnallistekniikkaa rakentaessa. Kairauksien perusteella Hyökyvuorenrinteen tontin keskellä on hieman savea, ja rinteellä on pääasiassa hiekkaa ja moreenia. Merivirran puolelta ei ole kairauksia tehty. Pohjavesiputki on asennettu pohjavesiputkiasennusohjelman mukaisesti rakennettavan tontin alueelle syksyllä vuonna 2016 ja pohjavedenpintaa seurataan varoajan päätyttyä kuukauden välein. 16

17 VIHERALUEET JA YMPÄRISTÖ Tutkittujen vaihtoehtojen vaikutuksia viheralueen nykytilaan Tarkastelualue on kasvillisuudeltaan Espoon ranta-alueille tyypillistä taajamametsää, jolla on vahva kenttäkerroksen kasvillisuus. Varttunut männikkö luo ranta-alueille ominaista maisemaa, mutta kallioisen mäen juurella kasvillisuus on lehtipuuvaltaista. Merivirran ja Kivenlahdenkadun risteysalueen tuntumassa on laajahko hoitonurmialue ja katupuita. Tarkastelualueelta on löytynyt merkkejä liito-oravista ja sen halki kulkee tunnistettu liito-oravan latvusyhteys. Molemmat tutkitut vaihtoehdot aiheuttavat näkyviä muutoksia alueen kasvillisuuteen. Vaihtoehto 2:n aiheuttamat vaikutukset voidaan olettaa suuremmiksi asukaspuiston ja pysäköintilaitoksen väliselle kasvillisuudelle. Merivirran ja Kivenlahdenkadun varren katukasvillisuuden säilymisen kannalta vaihtoehdoilla ei ole eroavaisuuksia. Pysäköintilaitoksen sijoittuminen Kivenlahdentien suuntaisesti kaventaa (VE 2) asukaspuiston ja laitoksen väliin jäävän metsäisen alueen leveyttä vaihtoehtoa 1 enemmän. Laitoksen rakentamisen vaatimat louhintamäärät kasvavat, kun rakennus sijoittuu korkeammalle rinteeseen. Liito-oravan latvusyhteyttä koskevassa luontolausunnossa (Enviro Oy ) todetaan seuraavaa: Selvitysalueen läheltä löytyi liito-oravan jätöksiä, mutta selvitysalueella ei ole lajille sopivaa elinympäristöä. Alue ei ole merkittävä liito-oravan kulkuyhteyksien kannalta.. Espoon kaupungin tavoitteena on kuitenkin säilyttää liito-oraville vähintään kaksi latvusyhteysmahdollisuutta vaikka luonnonsuojelulaissa edellytetään vähintään yhden yhteyden säilyttämistä. Lopputilanteessa vaihtoehto 2 mahdollistaa katupuuistutukset Kivenlahdenkadun varteen, kun vaihtoehto 1:n osalta istutustila jäänee liian kapeaksi. Tunnistetun liito-oravan latvusyhteyden säilymisen kannalta vaihtoehto 1 on parempi, koska laitoksen Merivirran suuntainen sijoittuminen parantaa rinnepuuston säilymisen edellytyksiä. 17

18 POIKKILEIKKAUSTARKASTELU VE 1 Merivirran ja Asukaspuiston rakennuksen väli LEIKKAUS A-A 18

19 POIKKILEIKKAUSTARKASTELU VE 2 Merivirran ja Asukaspuiston rakennuksen väli LEIKKAUS A-A 19

20 KUSTANNUSLASKENNAN PERUSTEET Hyökyvuorenrinteen kunnallistekniikan kustannuslaskelmat on laadittu tekniikka-alueittain pohjautuen työssä laadittuun kunnallistekniikan yleissuunnitelmaan. Suunnitelmassa on tarkasteltu alueen kadut, raitit sekä tärkeimmät teknisen huollon verkostot pohjautuen Hyökyvuorenrinteen osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitettyihin maankäytön muutoksiin. Laskelmassa on mukana katujen valaistus, mutta laskelmassa ei ole otettu huomioon väliaikaisten liikennejärjestelyjen kustannuksia Merivirralla. Kustannuslaskenta perustuu Fore-kustannuslaskentajärjestelmän yksikköhintoihin ottaen huomioon rakentamisolosuhteiden ja laatutasotavoitteiden kustannusvaikutukset. Kustannusarviot on esitetty hankekustannuksina, jolloin ne sisältävät myös esimerkiksi suunnittelun, rakennuttamisen ja työmaan yhteiskustannukset. Laskelmissa ei ole mukana arvolisäveroa. 20

21 KUSTANNUSARVIO Kunnallistekniikka Katuverkko Yhteensä Vaihtoehto (Alv. 0%) (Alv. 0%) (Alv. 0%) Vaihtoehto (Alv. 0%) (Alv.0%) (Alv. 0%) Sisältää siirrettävät/rakennettavat: Vesijohdot Hulevesien viivytys Hulevesijohdot ja rummut Kaukolämpöputket Sisältää siirrettävät/rakennettavat: Keskialueet Erotusalueet Jalankulku ja pyöräilyväylät Suojatiet Valaisimien siirrot Reunakivien purku 21

22 LIITTEET Liikenteen yleissuunnitelmakuvat Liite 1 Liikenteen yleissuunnitelma Uuden pysäköintilaitoksen vaihtoehto 1, mk 1:500 (A3) Liite 2 Liikenteen yleissuunnitelma Uuden pysäköintilaitoksen vaihtoehto 2, mk 1:500 (A3) Tyyppipoikkileikkaukset Merivirralta Liite 3 Tyyppipoikkileikkaukset Uuden pysäköintilaitoksen vaihtoehto 1, mk 1:250 (A4) Liite 4 Tyyppipoikkileikkaukset Uuden pysäköintilaitoksen vaihtoehto 2, mk 1:250 (A4) Kunnallistekniset suunnitelmakuvat Liite 5 Kunnallistekniikan yleissuunnitelma Uuden pysäköintilaitoksen vaihtoehto 1, mk 1:500 (A3) Liite 6 Kunnallistekniikan yleissuunnitelma Uuden pysäköintilaitoksen vaihtoehto 2, mk 1:500 (A3) Eritellyt kustannusarviot Liite 7 Kustannusarvio, liikenteen yleissuunnitelma Uuden pysäköintilaitoksen vaihtoehto 1 Liite 8 Kustannusarvio, liikenteen yleissuunnitelma Uuden pysäköintilaitoksen vaihtoehto 2 Liite 9 Kustannusarvio, kunnallistekniikan yleissuunnitelma Uuden pysäköintilaitoksen vaihtoehto 1 Liite 10 Kustannusarvio, kunnallistekniikan yleissuunnitelma Uuden pysäköintilaitoksen vaihtoehto 2 22

23 INVAPAIKKA INVAPAIKKA INVAPAIKKA kt IV 5 6 kt kt 7.4 enlahdenkatu 6 V Huolto K V Leikki K K K V 8 21 K kt IV K ajorata jalankulku yhdistetty jalankulku ja pyöräily nurmi-/viheralue erotuskaista, kiveys ajoratakiveys, yliajettava lähimpien rakennusten sijoittuminen uusi rakennus katualueen raja istutettava katupuu ajoyhteys uusi (siirretty) katuvalaisin poistettava (siirrettävä) katuvalaisin Havsströmmen 8.0 Merivirta r L r Paikoitustalo K40 32 IV Stensviksgatan IV 16.1 IV ma IV 19.0 K K HYÖKYVUORENRINTEEN KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA - Uuden pysäköintilaitoksen vaihtoehto 1 Liikenteen yleissuunnitelma, mk 1:500 (A3)

24 IV 6 kt 7.4 enlahdenkatu V 6.9 Huolto K V Leikki K K K18 V 8 21 K kt IV 29 K ajorata jalankulku yhdistetty jalankulku ja pyöräily nurmi-/viheralue erotuskaista, kiveys ajoratakiveys, yliajettava lähimpien rakennusten sijoittuminen uusi rakennus katualueen raja ajoyhteys uusi (siirretty) katuvalaisin poistettava (siirrettävä) katuvalaisin 9 kt 5 kt Havsströmmen 8.0 Merivirta r L r Paikoitustalo K40 32 IV Stensviksgatan IV 16.1 IV ma INVAPAIKKA INVAPAIKKA INVAPAIKKA IV 19.0 K K HYÖKYVUORENRINTEEN KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA - Uuden pysäköintilaitoksen vaihtoehto 2 Liikenteen yleissuunnitelma, mk 1:500 (A3)

25 HYÖKYVUORENRINTEEN KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA - Uuden pysäköintilaitoksen vaihtoehto 1 Tyyppipoikkileikkaukset, mk 1:250 (A4)

26 HYÖKYVUORENRINTEEN KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA - Uuden pysäköintilaitoksen vaihtoehto 2 Tyyppipoikkileikkaukset, mk 1:250 (A4)

27 INVAPAIKKA INVAPAIKKA INVAPAIKKA HYÖKYVUORENRINTEEN KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA - VE1 Kunnallistekniikka 1:500 (A3)

28 INVAPAIKKA INVAPAIKKA INVAPAIKKA HYÖKYVUORENRINTEEN KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA - VE2 Kunnallistekniikka 1:500 (A3)

29 KUSTANNUSARVIO NIMIKKEITTÄIN Projekti: Laskelma: Työnumero: _HYÖKYRI > Hyökyvuorenrinteen kunnallistekniikan yleissuunnitelma Liikenteen yleissuunnitelma - VE1, WSP Finland Oy Hankkeen tyyppi: Dokumentin luoja: Vastuuhenkilö: Viimeinen muokkaaja: Raportoija: Asiakas: Projektipäällikkö: Investointi Minna Ylikärppä Minna Ylikärppä Minna Ylikärppä Minna Ylikärppä Espoon kaupunki Minna Viitanen ja Hanna Kiema Aluekerroin: 1,10 Kustannusindeksi: 107,20 (2010=100) Päivämäärä: Koko hanke yhteensä: Koko laskelma Hankeosat Tunniste Hankeosa Toim. pide Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä 200 Alueet Liikenneväylät Ajoväylä Keskialue (katu) U m , Muokattavat keskialueet Erotusalue (katu) U m , Uudet erotusalueet Erotusalue (katu) U m 50 17, Kivenlahdenkadun kavennus Erotusalue (katu) U m , Kavennukset suojateiden kohdissa Erotusalue (katu) U m , Yliajettava kiveys Jalkakäytävä / pyörätie (katu) U m , Jalkakäytävä ja pyörätie (katu) U m , Puistoraitti 220 Liittymä ja risteys Suojatie Suojatie U kpl , Saarekkeelliset Suojatie U kpl 1 930, Ilman saareketta Sivu 1 / 2

30 308134_HYÖKYRI > Hyökyvuorenrinteen kunnallistekniikan yleissuunnitelma Tunniste Hankeosa Toim. pide Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä 900 Muut osat Muu kohdeosa U kpl 4 665, Siirrettävä valaisin (yks.h. 500 ) 913 Muu kohdeosa U kpl , Reunatuen purkaminen (yks.h. 40 ) Hankeosat yhteensä Muut kustannukset Tunniste Hankeosa Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä Muut kustannukset yhteensä Tilaajatehtävät 5600 Suunnittelutehtävät Rakennuttamis- ja omistajatehtävät Tilaajatehtävät yhteensä Hankeosat, muut kustannukset ja tilaajatehtävät yhteensä Koko hanke yhteensä (Alv. 0%) (Alv. 24%) Koko hanke yhteensä (Alv. 24%) Sivu 2 / 2

31 KUSTANNUSARVIO NIMIKKEITTÄIN Projekti: Laskelma: Työnumero: _HYÖKYRI > Hyökyvuorenrinteen kunnallistekniikan yleissuunnitelma Liikenteen yleissuunnitelma - VE2, WSP Finland Oy Hankkeen tyyppi: Dokumentin luoja: Vastuuhenkilö: Viimeinen muokkaaja: Raportoija: Asiakas: Investointi Minna Ylikärppä Minna Ylikärppä Minna Ylikärppä Minna Ylikärppä Espoon kaupunki Projektipäällikkö: Aluekerroin: 1,10 Kustannusindeksi: 107,20 (2010=100) Päivämäärä: Koko hanke yhteensä: Koko laskelma Hankeosat Tunniste Hankeosa Toim. pide Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä 200 Alueet Liikenneväylät Ajoväylä Keskialue (katu) U m , Muokattavat keskialueet Erotusalue (katu) U m , Uudet erotusalueet Erotusalue (katu) U m 50 17, Kivenlahdenkadun kavennus Erotusalue (katu) U m , Kavennukset Erotusalue (katu) U m , Yliajettava kiveys Jalkakäytävä / pyörätie (katu) U m , Jalkakäytävä ja pyörätie (katu) U m , Puistoraitti 220 Liittymä ja risteys Suojatie Suojatie U kpl , Saarekkeelliset Suojatie U kpl 1 930, Ilman saareketta Sivu 1 / 2

32 308134_HYÖKYRI > Hyökyvuorenrinteen kunnallistekniikan yleissuunnitelma Tunniste Hankeosa Toim. pide Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä 900 Muut osat Muu kohdeosa U kpl 4 665, Siirrettävä valaisin (yks.h. 500 ) 913 Muu kohdeosa U kpl , Reunatuen purkaminen (yks.h.40 ) Hankeosat yhteensä Muut kustannukset Tunniste Hankeosa Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä Muut kustannukset yhteensä Tilaajatehtävät 5600 Suunnittelutehtävät Rakennuttamis- ja omistajatehtävät Tilaajatehtävät yhteensä Hankeosat, muut kustannukset ja tilaajatehtävät yhteensä Koko hanke yhteensä (Alv. 0%) (Alv. 24%) Koko hanke yhteensä (Alv. 24%) Sivu 2 / 2

33 KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN Projekti: _HYÖKYRI > Hyökyvuorenrinteen kunnallistekniikan yleissuunnitelma Laskelma: Työnumero: Tekninen verkosto YS - VE1, WSP Finland Oy Hankkeen tyyppi: Raportoija: Asiakas: Asiakkaan projektipäällikkö: Investointi Gabriela Bendová Espoon kaupunki Minna Viitanen ja Hanna Kiema Aluekerroin: 1,1 Kustannusindeksi: 107,20 (2010=100) Päivämäärä: Koko hanke yhteensä: Koko laskelma Hankeosat ja muut kustannukset Tunniste Hankeosa tai muu kustannus Toimenpide Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä VE Vesijohtojärjestelmä U m , VJ 200 SG Vesijohtojärjestelmä U m ,95 VJ kiinteistölle Hulevesijärjestelmä U m ,02 HV 300, viivytyksesta kaivoon Hulevesijärjestelmä U m 8 760,18 HV 300, rumpu Kaukolämpöverkosto U m ,28 KL DN 40, kiinteistölle Hankeosat ja muut kustannukset yhteensä Laskelman tilaajatehtävät 5600 Suunnittelutehtävät Rakennuttamis- ja omistajatehtävät Tilaajatehtävät yhteensä 15, % Hankeosat, muut kustannukset ja tilaajatehtävät yhteensä Koko hanke yhteensä (Alv. 0%) (Alv. 24%) Koko hanke yhteensä (Alv. 24%) Sivu 1 / 1

34 KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN Projekti: _HYÖKYRI > Hyökyvuorenrinteen kunnallistekniikan yleissuunnitelma Laskelma: Tekninen verkosto YS - VE2, WSP Finland Oy Työnumero: Hankkeen tyyppi: Raportoija: Asiakas: Asiakkaan projektipäällikkö: Investointi Gabriela Bendová Espoon kaupunki Minna Viitanen ja Hanna Kiema Aluekerroin: 1,1 Kustannusindeksi: 107,20 (2010=100) Päivämäärä: Koko hanke yhteensä: Koko laskelma Hankeosat ja muut kustannukset Tunniste Hankeosa tai muu kustannus Toimenpide Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä VE Vesijohtojärjestelmä U m , VJ kiinteistölle Vesijohtojärjestelmä U m ,30 VJ kiinteistölle Hulevesijärjestelmä U m ,02 HV 300, viivytyksesta kaivoon Hulevesijärjestelmä U m ,28 HV 300, viivytyksesta kaivoon Kaukolämpöverkosto U m ,66 KL Hankeosat ja muut kustannukset yhteensä Laskelman tilaajatehtävät 5600 Suunnittelutehtävät Rakennuttamis- ja omistajatehtävät Tilaajatehtävät yhteensä 15, % Hankeosat, muut kustannukset ja tilaajatehtävät yhteensä Koko hanke yhteensä (Alv. 0%) (Alv. 24%) Koko hanke yhteensä (Alv. 24%) Sivu 1 / 1

X = Y = X = Y =

X = Y = X = Y = X = 6674100 X = 6674100 Y = 25488750 Y = 25488650 X = 6674050 Y = 25488650 Y = 25488700 X = 6674000 NS Y = 25488800 X = 6674000 1 Kaupunkitekniikan keskus Ramboll Finland Oy / Markku Lindroos 12.9.2016

Lisätiedot

ASIAKIRJALUETTELO. KOLMENKULMA ak 8189 YLEISSUUNNITELMA

ASIAKIRJALUETTELO. KOLMENKULMA ak 8189 YLEISSUUNNITELMA TAMPEREEN KAUPUNKI Konsernihallinto Kaupunkiympäristön kehittäminen ASIAKIRJALUETTELO KOLMENKULMA ak 8189 YLEISSUUNNITELMA PIIR.N:O PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ MITTAKAAVA PVM MUUTOS PVM 1/XXXXX/1 ASEMAPIIRUSTUS

Lisätiedot

441.2 Katuvalaistus U m , Uuden katuosan valaistus. Presidentinkatu HO

441.2 Katuvalaistus U m , Uuden katuosan valaistus. Presidentinkatu HO KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN Projekti: 03 TYÖKANSIOT > 01 KYP- KTSUUNNITTELU > > Mölymäen kaavahanke Laskelma: "Big band theory" Helmikuu 2016 Työnumero: Hankkeen tyyppi: Dokumentin luoja: Vastuuhenkilö:

Lisätiedot

Selvitys liikennejärjestelyvaihtoehdoista ja pysäköinnistä

Selvitys liikennejärjestelyvaihtoehdoista ja pysäköinnistä 28.3.2017 / TPi, TPe Selvitys liikennejärjestelyvaihtoehdoista ja pysäköinnistä Tutkitut liikennejärjestelyvaihtoehdot Puustellinkallion kaavoituksen aikana on tutkittu erilaisia liikennejärjestelyitä

Lisätiedot

Talman TM2-asemakaavaalueen kiertoliittymien (2 kpl) suunnittelu ensivaiheen tasoliittymäratkaisuina

Talman TM2-asemakaavaalueen kiertoliittymien (2 kpl) suunnittelu ensivaiheen tasoliittymäratkaisuina Talman TM2-asemakaavaalueen kiertoliittymien (2 kpl) suunnittelu ensivaiheen tasoliittymäratkaisuina Liikenteen toimivuustarkastelut ja liittymäsuunnitelmat Työn lähtökohdat ja sisältö 2 Työssä tutkittiin

Lisätiedot

Jylhänniemen asemakaavan liikenteen esiselvitys

Jylhänniemen asemakaavan liikenteen esiselvitys Karttunen Matti 3.10.2016 Jylhänniemen asemakaavan liikenteen esiselvitys Liikennettä tuottavan maankäytön nykytilanne ja sen ohjaaminen ympäröivään liikenneverkkoon Tällä hetkellä Jylhännimen alueella

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU

NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä xx.xx.2015 Luonnos Viite 1510019205 NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 8046/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 8046/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/2017 1 (1) 81 Asianro 8046/10.03.01.01/2016 Kuntalaisaloite / alikulkutunnelin rakentaminen Suurmäentien väestönsuojan eteen Kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen Kaupunkisuunnittelun

Lisätiedot

1832 Alkutäytöt Alkutäyttö sorasta m3rtr , kuljetuksen lisäkustannus (5-10 km), alkutäytöt

1832 Alkutäytöt Alkutäyttö sorasta m3rtr , kuljetuksen lisäkustannus (5-10 km), alkutäytöt KUSTANNUSARVIO NIMIKKEITTÄIN Projekti: Laskelma: Työnumero: Hankkeen tyyppi: Dokumentin luoja: 2 Konsultit > Ramboll Oy Karhunmäki_2017_alue_Juoksupolku_vesih uolto Investointi Lauri Jauhiainen Vastuuhenkilö:

Lisätiedot

Linnainmaan asuinalue - Linnainmaankadun päiväkoti

Linnainmaan asuinalue - Linnainmaankadun päiväkoti Linnainmaan asuinalue - Linnainmaankadun päiväkoti Asemakaavan 8559 yleisötilaisuus, 04.05.2016 04.05.2016 Katri Jokela Henkilö- ja autopaikkamäärät sekä vertailu Määrät Linnainmaankatu 120 28 12-15 14

Lisätiedot

Laskelman kustannukset yhteensä: 1000 Maa- pohja- ja kalliorakenteet 1100 Olevat rakenteet ja rakennusosat 1140 Poistettavat ja siirrettävät maa- ja

Laskelman kustannukset yhteensä: 1000 Maa- pohja- ja kalliorakenteet 1100 Olevat rakenteet ja rakennusosat 1140 Poistettavat ja siirrettävät maa- ja KUSTANNUSARVIO NIMIKKEITTÄIN Projekti: Laskelma: Työnumero: Hankkeen tyyppi: Dokumentin luoja: Vastuuhenkilö: Viimeisin muokkaaja: Raportoija: Asiakas: Projektipäällikkö: Aluekerroin: Kustannusindeksi:

Lisätiedot

Joensuun venesataman liittymäselvitys

Joensuun venesataman liittymäselvitys Joensuun venesataman liittymäselvitys 05/2012 WSP Finland Oy 05 2012 1 2 05 2012 Sisällys Esipuhe... 4 1 Työn lähtökohdat... 5 2 Liikenne liittymässä... 6 2.1 Liikennemäärälaskelman perusteet... 6 2.2

Lisätiedot

Hämeentien liikennesuunnitelma ja tarkastelu asemakaavamuutosta varten, Forssa

Hämeentien liikennesuunnitelma ja tarkastelu asemakaavamuutosta varten, Forssa 1 Hämeentien liikennesuunnitelma ja tarkastelu asemakaavamuutosta varten, Forssa 1 Lähtökohdat Tässä työssä tutkittiin Hämeentietä osuudella, joka rajautuu lännessä Yhtiönkadun liikennevaloliittymään ja

Lisätiedot

Tervakosken koulukeskuksen liikenneselvitys. 1 WSP Finland Oy, Mikko Yli-Kauhaluoma,

Tervakosken koulukeskuksen liikenneselvitys. 1 WSP Finland Oy, Mikko Yli-Kauhaluoma, WSP Finland Oy, Mikko Yli-Kauhaluoma, 6..09 Tarkastelualueen kehittämistavoitteet Työssä tutkittiin Tervakoskentiellä Maunontien ja Heimolantien liittymien muuttamista kiertoliittymiksi. Työ on jatkoa

Lisätiedot

KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014

KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014 KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014 LIIKENNE-ENNUSTEET ja LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT Kivistön kaupunkikeskuksen suunnittelun yhteydessä on laadittu HSL:n tuoreimpia liikennemalleja hyödyntäen

Lisätiedot

PUISTONIEMEN MATKAILUALUEEN KEHITTÄMINEN LIIKENNESELVITYS

PUISTONIEMEN MATKAILUALUEEN KEHITTÄMINEN LIIKENNESELVITYS Päivämäärä 23.08.2019 PUISTONIEMEN MATKAILUALUEEN KEHITTÄMINEN LIIKENNESELVITYS PUISTONIEMEN MATKAILUALUEEN KEHITTÄMINEN LIIKENNESELVITYS Projekti Puistoniemen matkailualueen kehittäminen Versio 1 Päivämäärä

Lisätiedot

LIDL LINNAINMAA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT

LIDL LINNAINMAA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT LIDL LINNAINMAA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT MML karttapaikka 2018 21.5.2018 PERUSTEET Toimivuustarkastelut tehtiin Synchro/SimTraffic ohjelmalla. Tarkastelussa tutkittiin Lidlin tuottaman liikenteen

Lisätiedot

AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖN PIENTEOLLISUUSALUEEN JA PUISTOALUEIDEN OSIEN MUUTTAMINEN PIENTALOALUEEKSI ASEMAKAAVA 8153

AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖN PIENTEOLLISUUSALUEEN JA PUISTOALUEIDEN OSIEN MUUTTAMINEN PIENTALOALUEEKSI ASEMAKAAVA 8153 AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖN PIENTEOLLISUUSALUEEN JA PUISTOALUEIDEN OSIEN MUUTTAMINEN PIENTALOALUEEKSI ASEMAKAAVA 8153 LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET EHDOTUSVAIHEEN TARKASTELU (päivitetty 23.3.2007) 1. NYKYINEN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2016 1 (5) 224 Länsimäentie välillä Niittipolku-Nastapolku, Sinkilätie, Sinkiläpolku, Naulakalliontie välillä Mellunmäentie-Huhtakivenkuja, Untamalantie välillä Viitankruununtie-Länsimäentie,

Lisätiedot

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH 10.10.2013 Sisältö 1 Lähtökohdat... 7 2 Nykytila... 9 3 Suunnitelman sisältö... 14 3.1 Toimenpiteet... 14 3.2 Liikennejärjestelyt: nykyiset

Lisätiedot

MATHILDEDALIN JALANKULUN JA PYÖRÄILYN PERUSRATKAISUT

MATHILDEDALIN JALANKULUN JA PYÖRÄILYN PERUSRATKAISUT MATHILDEDALIN JALANKULUN JA PYÖRÄILYN PERUSRATKAISUT 1 SISÄLTÖ Nykytilanneanalyysi 3-8 Suunnitelmavaihtoehdot ja niiden toimivuus 9-16 LIITTEET Vaihtoehtojen suunnitelmakartat ja tyyppipoikkileikkaukset

Lisätiedot

Pekankatu kävelypainotteisena liikennetekninen tarkastelu

Pekankatu kävelypainotteisena liikennetekninen tarkastelu Pekankatu kävelypainotteisena liikennetekninen tarkastelu Seuraavissa kuvissa on esitetty liikennetilanne, jossa nykyisiä liikennevirtoja on korotettu kauttaaltaan 20 % ja uusien pysäköintilaitosten käyttö

Lisätiedot

Tekninen keskus Katu- ja viherpalvelut / RAK, Ramboll Finland Oy / Leevi Laksola Jyrki Oinaanoja

Tekninen keskus Katu- ja viherpalvelut / RAK, Ramboll Finland Oy / Leevi Laksola Jyrki Oinaanoja 1 (5) 03/06/2016 Tekninen keskus Katu- ja viherpalvelut / RAK, Ramboll Finland Oy / Leevi Laksola Jyrki Oinaanoja KATUSUUNNITELMIEN SELOSTUS KAAVA-ALUEET: KATUJEN NIMET: Niittykummun keskus Niittykatu,

Lisätiedot

SÄRKÄNNIEMEN ASEMAKAAVA 8663 LIIKENNESELVITYS YHTEENVETO

SÄRKÄNNIEMEN ASEMAKAAVA 8663 LIIKENNESELVITYS YHTEENVETO Google SÄRKÄNNIEMEN ASEMAKAAVA 8663 LIIKENNESELVITYS YHTEENVETO LIIKENNEVERKKO Paasikivenkatua Sepänkadun itäpuolella kehitetään hitaan liikkumisen alueena, jossa autoliikenteen nopeustaso on enintään

Lisätiedot

Lappeenrannan Kisapuiston liikenteellinen toimivuustarkastelu

Lappeenrannan Kisapuiston liikenteellinen toimivuustarkastelu Mikko Yli-Kauhaluoma 9.8.2017 Mikko Jokinen Trafix Oy LIITE 10 Lappeenrannan Kisapuiston liikenteellinen toimivuustarkastelu Liikennemäärät Tarkastelussa Kisapuiston liikennemäärinä on käytetty Lappeenrannan

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN SOKERITEHTAANTIELLÄ KIRKKONUMMI

LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN SOKERITEHTAANTIELLÄ KIRKKONUMMI LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN SOKERITEHTAANTIELLÄ KIRKKONUMMI Pilvi Lesch 29.8.2018 TARKASTELUN LÄHTÖKOHDAT Sokeritehtaantie on Kantvikin asuinalueen pääkatu. Sokeritehtaantiellä kulkee nykyisin

Lisätiedot

Liittymän toiminta nelihaaraisena valo-ohjaamattomana liittymänä Ristikkoavaimentien rakentamisen jälkeen.

Liittymän toiminta nelihaaraisena valo-ohjaamattomana liittymänä Ristikkoavaimentien rakentamisen jälkeen. Porvoon kaupunki 7224 Loviisantien yritysalue Toimivuustarkastelu Tämä toimivuustarkastelu on laadittu Porvoon kaupungin toimeksiannosta. Tarkastelun kohteena on liikenteellinen toimivuus Loviisantie Porvoon

Lisätiedot

var. var var var. var var j j. ra ra ra. Ruponlahti

var. var var var. var var j j. ra ra ra. Ruponlahti s j j j RM-2 O/ke 521 pv-1 2/3kIu2/3 1 529 II 3 ma 116 117 113 12 Ruponlahti Pumppaamo 12.2 118.7 114.3 118.9 114.2 116.5 125.6 116.8 124.6 123.9 kt II I I k 74 52 73 43 48 55 14 59 81 37 9 29 21 45 11

Lisätiedot

RAKENTAMISEN TYÖNAIKAISET JÄRJESTELYT KATUVERKOSSA

RAKENTAMISEN TYÖNAIKAISET JÄRJESTELYT KATUVERKOSSA 8.1.2013 1 (5) HUSLAB RAKENTAMISEN TYÖNAIKAISET JÄRJESTELYT KATUVERKOSSA 1. Työmaan sijainti ja aikataulu Rakentamiskohde sijaitsee Meilahdessa Tukholmankadun, Topeliuksenkadun ja Haartmaninkadun välisellä

Lisätiedot

Lappeenrannan Kisapuiston liikenteellinen toimivuustarkastelu

Lappeenrannan Kisapuiston liikenteellinen toimivuustarkastelu Mikko Yli-Kauhaluoma Mikko Jokinen Trafix Oy 9.8.2017 LIITE 10 n liikenteellinen toimivuustarkastelu Liikennemäärät Tarkastelussa Kisapuiston liikennemäärinä on käytetty Lappeenrannan kaupungin arviota,

Lisätiedot

Kivenlahden Metrokeskus

Kivenlahden Metrokeskus Kivenlahden Metrokeskus Liikenteellinen toimivuustarkastelu Mikko Yli-Kauhaluoma Trafix Oy 8.5.2018 Työn lähtökohdat Tässä työssä on tutkittu Kivenlahteen rakennettavan Metrokeskuksen liikenteellistä toimivuutta

Lisätiedot

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy 27.11.2014

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy 27.11.2014 LIITE 6 Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut Strafica Oy 27.11.2014 Kantasataman lopputilanne 6.11.2014 2 Liikenne-ennuste Keväällä 2014 laadittua liikenne-ennustetta päivitettiin

Lisätiedot

Lappeenrannan sairaalan liittymien liikenteellinen toimivuustarkastelu

Lappeenrannan sairaalan liittymien liikenteellinen toimivuustarkastelu Lappeenrannan sairaalan liittymien liikenteellinen toimivuustarkastelu Mikko Yli-Kauhaluoma Trafix Oy 28.4.2015 Johdanto Työssä on tarkasteltu Lappeenrannan sairaalan ympäristön uusien liittymäjärjestelyiden

Lisätiedot

Isonkyrön osayleiskaavaehdotuksen 2030 Lapinmäen alueen infrarakentamisen

Isonkyrön osayleiskaavaehdotuksen 2030 Lapinmäen alueen infrarakentamisen Muistio 1 (7) 23.11.2016 Mikko Romu Puh. 0207 917 215 Isonkyrön osayleiskaavaehdotuksen 2030 Lapinmäen alueen infrarakentamisen kustannusvertailu Lähtökohdat ja tavoitteet Tässä muistiossa vertaillaan

Lisätiedot

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Valtimon kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11.10.2011 VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Päivämäärä 11/10/2011 Laatija Jouni Mikkonen Tarkastaja

Lisätiedot

Karakallion täydennysrakentaminen, liikenteen toimivuustarkastelut sekä toimenpidetarkastelut

Karakallion täydennysrakentaminen, liikenteen toimivuustarkastelut sekä toimenpidetarkastelut 11.04.2016 1/15 307267 KARKOITE Katarina Wallin ja Olli Haveri Karakallion täydennysrakentaminen, liikenteen toimivuustarkastelut sekä toimenpidetarkastelut 1. Tarkastelun tausta Työssä tarkastellaan Karakallioon

Lisätiedot

Maapallonkujan tontin 22091/1 kunnallistekniikan yleissuunnitelma

Maapallonkujan tontin 22091/1 kunnallistekniikan yleissuunnitelma Maapallonkujan tontin 22091/1 kunnallistekniikan yleissuunnitelma 13.6.2018 Työn tilaaja Taitokaari Oy Yhteyshenkilöt Jani Koivuniemi Antti Huurre Krista Sipilä Ohjausryhmän muut jäsenet Työn laatija WSP

Lisätiedot

Linja-autoasema ja Paasikiventien siirto, liikennetarkastelu

Linja-autoasema ja Paasikiventien siirto, liikennetarkastelu 1 / 5 MUISTIO Hannu Sainio 30.8.2017 Linja-autoasema ja Paasikiventien siirto, liikennetarkastelu 1. Lähtökohdat Tässä selvityksessä tarkastellaan linja autoaseman asemakaavoitusta varten linjaautojen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Esityslista 6/2014 1 (5) 2 Tyynenmerenkadun lisäkaistan liikennesuunnitelma (a-asia) HEL 2014-002343 T 08 00 00 Päätösehdotus Tiivistelmä Esittelijä Lähtökohdat päättää hyväksyä liikennesuunnitteluosaston

Lisätiedot

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Ennakkoaineisto 13.1.2015 Sito Oy Ympäristösi parhaat tekijät 2 Liikenneselvityksen sisältö Työssä on tarkasteltu Niiralan asemakaava-alueelle

Lisätiedot

Määrä Yks. hinta Yhteensä Vt6 plv , Puupylväs ja ilmakaapeli, purku ( kuljetus < 5 km ) kpl , km )

Määrä Yks. hinta Yhteensä Vt6 plv , Puupylväs ja ilmakaapeli, purku ( kuljetus < 5 km ) kpl , km ) KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN Projekti: Laskelma: Vt 6 Taavetin eteläinen etl Taavetin eteläinen etl Työnumero: Hankkeen tyyppi: Investointi Dokumentin luoja: Simo Saros Vastuuhenkilö: Viimeinen muokkaaja:

Lisätiedot

Trafix Oy Kuva 1. Tarkastelussa käytetyt liikennejärjestelyt; yksikaistainen kiertoliittymä (VE1).

Trafix Oy Kuva 1. Tarkastelussa käytetyt liikennejärjestelyt; yksikaistainen kiertoliittymä (VE1). Mutkakadun kiertoliittymän toimivuustarkastelu Toimivuustarkastelussa tutkittiin Mutkakadun ja Snellmaninkadun liittymän muuttamista kiertoliittymäksi ennusteen 2014 ja vuoden 2025 iltahuipputunnin liikennemäärillä.

Lisätiedot

Turvesuonkadun hypermarketin liittymän toimivuustarkastelut 17.10.2007. WSP Finland Oy

Turvesuonkadun hypermarketin liittymän toimivuustarkastelut 17.10.2007. WSP Finland Oy Turvesuonkadun hypermarketin liittymän toimivuustarkastelut 17.10.2007 WSP Finland Oy 1. TARKASTELUN LÄHTÖKOHDAT Työn tarkoituksena oli tutkia eri liittymäratkaisujen liikenteellistä toimivuutta Turvesuonkadun

Lisätiedot

Länsirannan asemakaavan muutos

Länsirannan asemakaavan muutos Länsirannan asemakaavan muutos Liikennetuotos ja liikennejärjestelyjen toimivuus 30.1.2014 Ympäristösi parhaat tekijät Liikennetuotokset illan huipputunnilla 2 Liikennetuotoksen arvioissa on käytetty kulkutapana

Lisätiedot

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut Strafica Oy 20.12.2014 Kantasataman lopputilanne 6.11.2014 2 Liikenne-ennuste Keväällä 2014 laadittua liikenne-ennustetta päivitettiin 6.11.2014

Lisätiedot

Aulangontie 1, Hämeenlinna

Aulangontie 1, Hämeenlinna Aulangontie 1, Hämeenlinna Liikenteen toimivuustarkastelut Sito Parhaan ympäristön tekijät Simulointimallit: nyky- ja vertailuverkko NYKYVERKKO VERTAILUVERKKO Kääntyvien kaista, johon mahtuu 2 henkilöautoa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 30/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 30/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 30/2015 1 (5) 396 Atlantinkaaren alueen liikennesuunnitelma HEL 2014-014704 T 08 00 00 Hankenro2361_2 Esitys esitti kaupunginhallitukselle Atlantinkaaren alueen liikennesuunnitelman

Lisätiedot

KIERTOLIITTYMÄ KOSOLAN RISTEYKSEEN

KIERTOLIITTYMÄ KOSOLAN RISTEYKSEEN KIERTOLIITTYMÄ KOSOLAN RISTEYKSEEN 2007 27.4.2007 / Rev0 1(4) Tutkielma Kosolan risteyksen kiertoliittymästä Kosolan risteyksessä on 18 liikennevalopylvästä, eikä liikenne suju. Risteyksessä tarpeekseen

Lisätiedot

Tammelan stadion, asemakaava nro 8570 Liikenteelliset selvitysaineistot ja

Tammelan stadion, asemakaava nro 8570 Liikenteelliset selvitysaineistot ja Tammelan stadion, asemakaava nro 8570 Liikenteelliset selvitysaineistot 31.8.2015 ja 26.2.2016 Kuva: Google maps Tammelan stadion, asemakaava nro 8570 Liikenteellinen selvitysaineisto 31.8.2015 Tammelan

Lisätiedot

KARTANONRINTEEN ASEMAKAAVA-ALUEEN LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELU SIPOO

KARTANONRINTEEN ASEMAKAAVA-ALUEEN LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELU SIPOO KARTANONRINTEEN ASEMAKAAVA-ALUEEN LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELU SIPOO Muistio 16.3.2012 Laatija: Johanna Nyberg, Ramboll Finland Oy Tarkistanut: Ari Sirkiä, Ramboll Finland Oy 1. TYÖN LÄHTÖKOHDAT 1.1

Lisätiedot

Haarajoki-keskusta -yhteysvälitarkastelu

Haarajoki-keskusta -yhteysvälitarkastelu Haarajoki-keskusta -yhteysvälitarkastelu Järvenpään kaupunki / SW 2 Tarkastelualue Tarkasteltavat yhteysvaihtoehdot välillä Järvenpään keskusta Haarajoen alue: Laatukäytävätason pyörätie Yhdistetty jalankulku-

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/2010 1 301 VETURITIEN JA PASILAN SILLAN LIIKENNESUUNNITELMAT Kslk 2010-318 Karttaruutu G4/S2-4, hankenro 0870 Esityslistan asia Lsp/2 Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti

Lisätiedot

Karnaisten alueen maankäytön kehittäminen Liikenne

Karnaisten alueen maankäytön kehittäminen Liikenne Suunnittelualue Suunnittelualueena on valtatien 1 ja Karnaistentien sekä Hossanmäentien rajaama alue sekä Hossantien varsi Ruotiontien liittymästä valtatien ramppiliittymiin. Alueella sijaitsee nykyisin

Lisätiedot

Mäntyläntien kunnallistekniikan saneerauksen yleissuunnitelma

Mäntyläntien kunnallistekniikan saneerauksen yleissuunnitelma 1 / 19 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA JOENSUUN KAUPUNKI Mäntyläntien kunnallistekniikan saneerauksen yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 31.5.2015 120-P26975 Suunnitelmaselostus

Lisätiedot

Piirustukset 30105/1, 30106/1, 30172/1, 30173/1, 30174/1 2, 30235/1, 30272/1

Piirustukset 30105/1, 30106/1, 30172/1, 30173/1, 30174/1 2, 30235/1, 30272/1 Helsingin Polkupyöräilijät ry MUISTUTUS PL 1301 00101 Helsinki www.hepo.fi 31.3.2015 Helsingin kaupunki Yleisten töiden lautakunta helsinki.kirjaamo@hel.fi Muistutus Mellunmäen katusuunnitelmista Piirustukset

Lisätiedot

Raitiotien rakentaminen käynnistyy Linja-autoliitto projekti-insinööri Antti Haukka

Raitiotien rakentaminen käynnistyy Linja-autoliitto projekti-insinööri Antti Haukka Raitiotien rakentaminen käynnistyy Linja-autoliitto 6.4.2017 projekti-insinööri Antti Haukka Rakentamisaikataulu 2 Lohkot 3 KESKUSTA KESKUSTA, v. 2017 alkavat työt 04/2017 Pirkankatu (Pyynikintori) Itsenäisyydenkatu

Lisätiedot

PALAUTE- JA VASTINERAPORTTI

PALAUTE- JA VASTINERAPORTTI PAPPILA, 5593-3 ja -4, Pappilankatu sekä RISTINARKKU katualuetta, Sammon valtatie. JANKAN TILA. Asemakaava nro 8646. Diaarinumero: TRE: 3186/10.02.01/2016 PALAUTE- JA VASTINERAPORTTI Valmisteluvaiheen

Lisätiedot

KUNKUNPARKIN VAIHEISTUS VAIHEEN 1 VAIHTOEHTOISET TOTEUTUSMALLIT

KUNKUNPARKIN VAIHEISTUS VAIHEEN 1 VAIHTOEHTOISET TOTEUTUSMALLIT KUNKUNPARKIN VAIHEISTUS VAIHEEN 1 VAIHTOEHTOISET TOTEUTUSMALLIT 2470 piir. 14 2.5.2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. VE 1: KUNINKAANKATU TAMMERKOSKI (L-MALLI, LEVEÄ VAIHTOEHTO)... 4 3. VE 2: KUNINKAANKATU

Lisätiedot

Suojatie päättyy nurmikolle

Suojatie päättyy nurmikolle 1 Hei, edustan Hornhattulan asukasyhdistystä ja lähestyn aiheella joka liittyy Hornhattulan liikenneturvallisuuden parantamiseen. Kaupunginvaltuutettu Jere Riikonen on ollut yhteistyössä asukasyhdistyksen

Lisätiedot

! " #!$%&%! (#!$ & %!) # (

!  #!$%&%! (#!$ & %!) # ( !"#" $$$%&' $ ! " #!$%&%! '# (#!$ & %!) )* # ( ( # ( ( (!#! (&)&*$ ( ( +, ( - (, - (- ". (. ". (/ / +$&&*, ( -! 0 1+2+"120&11345 / (( / (( / (( " / (,! 0 1+2+"120&11345 6 (( 6 (( 6 (( " 6 ((,!##' 6 ((-,

Lisätiedot

Kunnanhallitus liite 2. Kantatien 62 ja maantien liittymän liikenteellinen toimenpideselvitys, Puumala

Kunnanhallitus liite 2. Kantatien 62 ja maantien liittymän liikenteellinen toimenpideselvitys, Puumala Kunnanhallitus 18.4.2017 72 liite 2 Kantatien 62 ja maantien 15139 liittymän liikenteellinen toimenpideselvitys, Puumala Projektin sisältö ja tekijät Työssä selvitettiin kantatien 62 ja maantien 15139

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta. 41 Asianro 3674/10.03.01/2012

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta. 41 Asianro 3674/10.03.01/2012 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 41 Asianro 3674/10.03.01/2012 Puijonkadun (välillä Asemakatu-Maljalahdenkatu) katusuunnitelmien hyväksyminen nähtävilläoloa varten Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen

Lisätiedot

Vanhan Rauman katujärjestelyjen muutoksen liikenteellinen toimivuus

Vanhan Rauman katujärjestelyjen muutoksen liikenteellinen toimivuus 6.9.2013 1 (8) Vanhan Rauman katujärjestelyjen muutoksen liikenteellinen toimivuus Lähtökohdat Työssä on tarkasteltu Kuninkaankadun ja Kauppakadun katujärjestelyjen muutosten vaikutuksia Vanhan Rauman

Lisätiedot

Päivitetty : Lisätty luvut katusuunnittelusta ja kustannusarviosta.

Päivitetty : Lisätty luvut katusuunnittelusta ja kustannusarviosta. 7.7.2016 1 (7) PIISPANKALLIO KUNNALLISTEKNIIKAN 1 Vesihuolto Tämä on päivitetty raportti, jossa aikaisemman selvityksen (päivätty 6.3.2015) lähtötietoihin tulleet muutokset on huomioitu. Vesihuollon ja

Lisätiedot

NORDENSKIOLDINKADUN KATUSUUNNITELMA (piirrokset 29866_1 ja 29866_2)

NORDENSKIOLDINKADUN KATUSUUNNITELMA (piirrokset 29866_1 ja 29866_2) HELSINGIN POLKUPYÖRÄILIJÄT RY MUISTUTUS PL 81 00531 HELSINKI pj@hepo.fi 23.6.2011 www.hepo.fi Epävirallinen muistutus alueen katu- ja liikennesuunnittelijoille Helmer Berndtson Kaisa Lahti Marek Salermo

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA. Sodankylän torin yleissuunnitelma

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA. Sodankylän torin yleissuunnitelma SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Sodankylän torin yleissuunnitelma 27.2.2017 Lähtökohdat Osayleiskaava 2014 Yleissuunnitelma laaditaan uuden osayleiskaavan mukaisesti. Asemakaava 1992-1993 Vanhentunut asemakaava

Lisätiedot

KÄÄRMENIEMENTIE LÄPIAJOLIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN

KÄÄRMENIEMENTIE LÄPIAJOLIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN KÄÄRMENIEMENTIE LÄPIAJOLIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN 1. Lähtökohdat 2. Liikenteen rauhoittaminen 2 LÄHTÖKOHDAT Vetovoimakeskuksen kaavaluonnoksesta saadussa Liikenneviraston ja asukkaiden palautteessa on tuotu

Lisätiedot

Mustolan asemakaavan liikenneselvitys Liikenteellinen toimivuustarkastelu

Mustolan asemakaavan liikenneselvitys Liikenteellinen toimivuustarkastelu Mustolan asemakaavan liikenneselvitys Liikenteellinen toimivuustarkastelu Tarkastelussa Lappeenrannan Mustolan asemakaava-alueen liikenteellinen toimivuus ja liiketilan kasvun vaikutukset nykyisen ja vuoden

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Savilahti - Keskusta (Niiralankatu - Tulliportinkatu) yleissuunnitelmaperiaatteiden hyväksyminen nähtävillä oloa varten Va. suunnittelujohtaja

Lisätiedot

Mäkelänkadun toimivuustarkastelut Aamuhuipputunti 2020 Iltahuipputunti

Mäkelänkadun toimivuustarkastelut Aamuhuipputunti 2020 Iltahuipputunti Mäkelänkadun toimivuustarkastelut Aamuhuipputunti 2020 Iltahuipputunti 2020 (AHT) (IHT) Yleistä 2 Mäkelänkadun toimivuustarkasteluissa on käytetty nykyistä liikenneverkkoa täydennettynä Hämeentien eteläosan

Lisätiedot

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1(10) 15.11.2010 MUISTIO PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1. Yleistä Painokankaan-Karanojan osayleiskaava-alue (kuva 1) sijaitsee valtatien 10, Orsitien ja valtatien 3 eteläpuolella. Alueen toteutuneen

Lisätiedot

Otteet Otteen liitteet

Otteet Otteen liitteet Helsingin kaupunki Pöytäkirja 22/2012 1 (5) 304 Viilarintie välillä Viikintie - Holkkitie, nro 29955/1-3 ja Viikintie Viilarintien kiertoliittymän kohdalla, nro 29956/1, katusuunnitelmien hyväksyminen,

Lisätiedot

Lohja. Jouni Ikäheimo 10 / 2013

Lohja. Jouni Ikäheimo 10 / 2013 Hiidensalmi Lohja Liikenneselvitys Jouni Ikäheimo Nora Kumpulainen 10 / 2013 HIIDENSALMEN HAVAINNEKUVA, LOHJAN KAUPUNKI SELVITYKSEN LÄHTÖKOHDAT Hiidensalmen alue sijaitsee kilometrin etäisyydellä Lohjan

Lisätiedot

! " # $ % & % ' # " ( # $ " & % ) " ) * # " (

!  # $ % & % ' #  ( # $  & % )  ) * #  ( !!"" ###$%& # !" # $%&% '#" (# $"& % )" )* #"( ' ' ( ( + ( # +! '%)%*# ( ( + (, (+ - (!. (-. (. / (/ / ( +#%%*, +( -" 0,,0& +(( +((! +((+ +( " 0,,0& 6 +(( 6 +((! 6 +((+ 6 +(( ##' 6 +((- "#### %&###! +##

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS

NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS Vastaanottaja Nastolan kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä 30.6.2014 Viite 1510007986 NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS NASTOLAN KUNTA ESISELVITYS Päivämäärä 30.6.20014

Lisätiedot

SUURLOHJANKADUN LIIKENNESUUNNITTELU (LAURINKATU KAUPPAKATU)

SUURLOHJANKADUN LIIKENNESUUNNITTELU (LAURINKATU KAUPPAKATU) SUURLOHJANKADUN LIIKENNESUUNNITTELU (LAURINKATU KAUPPAKATU) Hankkeen tavoitteet ja yleisesittely Hankkeen suunnittelualue on Suurlohjankatu välillä Laurinkatu Kauppakatu (mukaan lukien Laurintien länsipuoleinen

Lisätiedot

Naantalin Aurinkotie/Nuhjalantie liittymäalueen liikennelaskennat ja toimivuustarkastelut

Naantalin Aurinkotie/Nuhjalantie liittymäalueen liikennelaskennat ja toimivuustarkastelut Naantalin Aurinkotie/Nuhjalantie liittymäalueen liikennelaskennat ja toimivuustarkastelut 11.4.2019 Liikennelaskennat AAMUN HUIPPUTUNTI Liikennelaskennat suoritettiin torstaina 28.3.2019 Aurinkotien ja

Lisätiedot

JUHOLANKATU, URHEILUKATU välillä Sibeliuksenväylä ja Kansakoulunkatu SIPOONTIEN ALIKULKUTUNNELI ja pysäkkijärjestelyt, Suunnitelmaluonnokset

JUHOLANKATU, URHEILUKATU välillä Sibeliuksenväylä ja Kansakoulunkatu SIPOONTIEN ALIKULKUTUNNELI ja pysäkkijärjestelyt, Suunnitelmaluonnokset JUHOLANKATU, URHEILUKATU välillä Sibeliuksenväylä ja Kansakoulunkatu SIPOONTIEN ALIKULKUTUNNELI ja pysäkkijärjestelyt, Suunnitelmaluonnokset Yleisötilaisuus 13.6.2019 OHJELMA Klo 17-18 Keskustelutilaisuuden

Lisätiedot

0,91 137,00 (2005=100) 1.4.2014 Laskelman kustannukset yhteensä: 960 900

0,91 137,00 (2005=100) 1.4.2014 Laskelman kustannukset yhteensä: 960 900 KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN Projekti: Laskelma: Työnumero: Hankkeen tyyppi: Dokumentin luoja: Vastuuhenkilö: Viimeinen muokkaaja: Raportoija: Asiakas: Projektipäällikkö: Aluekerroin: Kustannusindeksi: Päivämäärä:

Lisätiedot

Myyrmäen katuverkon toimivuustarkastelu

Myyrmäen katuverkon toimivuustarkastelu Myyrmäen katuverkon toimivuustarkastelu 3.1.2018 Tarkastelumenetelmä ja liikenneverkko Simuloimalla tutkittiin Myyrmäen keskusta-alueen katuverkon liikenteen toimivuutta vuoden 2040 iltahuipputunnin ennustetilanteissa,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 30/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 30/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 30/2015 1 (5) 397 Länsisatamankadun ja Hyväntoivonkadun liikennesuunnitelma HEL 2015-001788 T 08 00 00 Hankenro 0848_2 Päätös päätti hyväksyä liikennesuunnitteluosaston piirustuksen

Lisätiedot

Rykmentinpuiston keskustan asemakaava-alueen keskeisten katuliittymien toimivuustarkastelut Katarina Wallin ja Olli Haveri

Rykmentinpuiston keskustan asemakaava-alueen keskeisten katuliittymien toimivuustarkastelut Katarina Wallin ja Olli Haveri Rykmentinpuiston keskustan asemakaava-alueen keskeisten katuliittymien toimivuustarkastelut Katarina Wallin ja Olli Haveri Tarkastelumenetelmä Simuloimalla tutkittiin Tuusulan Rykmentinpuiston keskustan

Lisätiedot

Lehmon alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma

Lehmon alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA KONTIOLAHDEN KUNTA Lehmon alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 433-P26804 Suunnitelmaselostus Mönkkönen Eino Sisällysluettelo

Lisätiedot

LIDL LIIKENTEELLISET TARKASTELUT -VANTAANLAAKSO

LIDL LIIKENTEELLISET TARKASTELUT -VANTAANLAAKSO LIDL LIIKENTEELLISET TARKASTELUT -VANTAANLAAKSO SISÄLTÖ Ajouratarkastelut Liikenteelliset toimivuustarkastelut Yhteenveto AJOURATARKASTELUT VANTAANLAAKSO Suunnitelman mukainen järjestely mahdollistaa toimivan

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA VANHA-KLAUKAN KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA

NURMIJÄRVEN KUNTA VANHA-KLAUKAN KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä 11.10.2017 Viite 82143781 NURMIJÄRVEN KUNTA VANHA-KLAUKAN KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA NURMIJÄRVEN KUNTA VANHA KLAUKAN

Lisätiedot

Karakallion täydennysrakentaminen, liikenteen toimivuustarkastelut sekä toimenpidetarkastelut

Karakallion täydennysrakentaminen, liikenteen toimivuustarkastelut sekä toimenpidetarkastelut 28.10.2016 1/19 307267 KARKOITE Katarina Wallin ja Olli Haveri Karakallion täydennysrakentaminen, liikenteen toimivuustarkastelut sekä toimenpidetarkastelut 1. Tarkastelun tausta Työssä tarkastellaan Karakallioon

Lisätiedot

Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantaminen liikennejärjestelyjä kehittämällä (KOLKUTA2) Marko Kelkka, Sito Oy

Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantaminen liikennejärjestelyjä kehittämällä (KOLKUTA2) Marko Kelkka, Sito Oy Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantaminen liikennejärjestelyjä kehittämällä (KOLKUTA2) Marko Kelkka, Sito Oy Marko Kelkka 28.4.2010 1 Tutkimuksen organisaatio Työryhmä: Marko Kelkka, Sito Oy,

Lisätiedot

TULLIPORTINKADUN KAMPUS- ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA

TULLIPORTINKADUN KAMPUS- ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Joensuun kaupunki Asiakirjatyyppi Suunnitelmaselostus Päivämäärä 31.1.2017 MUUTOS A 8.2.2017 TULLIPORTINKADUN KAMPUS- ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA TULLIPORTINKADUN KAMPUSALUE

Lisätiedot

K-Supermarket, Kalkkipellontie Liikenteellinen jatkotarkastelu

K-Supermarket, Kalkkipellontie Liikenteellinen jatkotarkastelu K-Supermarket, Kalkkipellontie Liikenteellinen jatkotarkastelu Mikko Yli-Kauhaluoma Trafix Oy 4.5.2018 LS-03-02 Johdanto Tässä raportissa käsitellään Espoon Mäkkylään sijoitettavan K-Supermarket (KSM)

Lisätiedot

Tehdashistorian elementtejä

Tehdashistorian elementtejä Tehdashistorian elementtejä Vanhaa paperitehtaan esineistöä otetaan talteen ja säilytetään tulevaa käyttöä varten. Esineet voidaan käyttää osana ympäristörakentamista tai paperitehtaan uutta sisustusta.

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI TEKNISET- JA YMPÄRISTÖPALVELUT APILATIEN KATU- JA RAKENNUSSUUNNITTELU

PAIMION KAUPUNKI TEKNISET- JA YMPÄRISTÖPALVELUT APILATIEN KATU- JA RAKENNUSSUUNNITTELU PAIMION KAUPUNKI TEKNISET- JA YMPÄRISTÖPALVELUT APILATIEN KATU- JA RAKENNUSSUUNNITTELU SUUNNITELMASELOSTUS 20.6.2018 SUUNNITELMASELOSTUS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. HANKKEEN PERUSTIEDOT 3 1.1. Yleistä 3 1.2.

Lisätiedot

Liikenteellinen toimivuustarkastelu

Liikenteellinen toimivuustarkastelu Liikenteellinen toimivuustarkastelu NG 11 Kylävuorentien omakotitonttien asemakaava, Sipoon kunta J. Järvinen 1.1 22.12.2016 2 (12) 22.12.2016 Liikenteellinen toimivuustarkastelu SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3

Lisätiedot

KATUSUUNNITELMASELOSTUS 2018 MÄNTYHARJUN KUNTA

KATUSUUNNITELMASELOSTUS 2018 MÄNTYHARJUN KUNTA 2018 MÄNTYHARJUN KUNTA Sisällysluettelo... 1 Suunnittelukohde:...3 Lähtökohdat ja tavoitteet:...3 Liikenteellinen ratkaisu:...3 Päällysrakenne:... 6 Valaistus:... 6 Vihertyöt:... 6 Kustannusarvio:...7

Lisätiedot

Raamikadun päiväkodin liikenteellinen selvitys

Raamikadun päiväkodin liikenteellinen selvitys Raamikadun päiväkodin liikenteellinen selvitys Asemakaava 8496, Niemenranta III 1 1.6.2018 Raamikadun yksityisen päiväkodin hanke Suunnitelmissa uusi yksityinen päiväkoti Niemenranta III:n uudelle alueelle

Lisätiedot

Tunniste Rakennusosa Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä V6 0, Kaiteiden purku mtr , Purettava vt6 osuus

Tunniste Rakennusosa Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä V6 0, Kaiteiden purku mtr , Purettava vt6 osuus KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN Projekti: 12 Konsulttien työkansiot > Sito Oy > 03 Kaakkois- Suomen ELY-keskus > Vt 6 Hevossuo-Nappa > Tiesuunnittelu > Laskelma: Työnumero Hankkeen tyyppi: Dokumentin luoja:

Lisätiedot

SANTALAHDEN ASEMAKAAVA RANTAVÄYLÄN TOIMIVUUS

SANTALAHDEN ASEMAKAAVA RANTAVÄYLÄN TOIMIVUUS SANTALAHDEN ASEMAKAAVA RANTAVÄYLÄN TOIMIVUUS 28.3.2013 TARKASTELUALUEEN NYKYISET VUOROKAUSILIIKENNEMÄÄRÄT KAAVA-ALUEEN LIIKENNE-ENNUSTE Rakentuneella kaavaalueella 2 800 asukasta (sis. nykyiset asukkaat)

Lisätiedot

Muistutus Haaralammenpolun katusuunnitelmaehdotuksesta

Muistutus Haaralammenpolun katusuunnitelmaehdotuksesta Muistutus Haaralammenpolun katusuunnitelmaehdotuksesta Haaralammenpolun katusuunnitelmaehdotus n:o 1/15990, Lamminpään kaupunginosassa, TRE: 6480/10.03.02/2012. Suunnitelmassa oleva reunakivi on laskettava

Lisätiedot

Hyökyvuorenrinne. Asemakaavan muutos 34. kaupunginosa, Espoonlahti Kortteli 34035, katu- ja virkistysalueet. Asemakaavan muutoksen selostus

Hyökyvuorenrinne. Asemakaavan muutos 34. kaupunginosa, Espoonlahti Kortteli 34035, katu- ja virkistysalueet. Asemakaavan muutoksen selostus 1 (14) Asianumero 504/10.0.0/015 Aluenumero 411451 Hyökyvuorenrinne Asemakaavan muutos 4. kaupunginosa, Espoonlahti Kortteli 405, katu- ja virkistysalueet Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen

Lisätiedot

Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8)

Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8) Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8) 1 Yleistä Tarkastelualue sijaitsee Tuusulassa Vantaan rajalla. Kuva 1: tarkastelualueen sijainti (www.tuusula.fi) Kelatien alue on pienteollisuusaluetta ja alueen toteutunut

Lisätiedot

Poikkileikkaus liittymäalue PL 170. Selitteet. Odotuskatos. Korotettu laatoitus. Reunakivi. Nurmetettu alue. Hyv. Tark. Laat.

Poikkileikkaus liittymäalue PL 170. Selitteet. Odotuskatos. Korotettu laatoitus. Reunakivi. Nurmetettu alue. Hyv. Tark. Laat. Poikkileikkaus liittymäalue PL 170 Selitteet Odotuskatos Korotettu laatoitus Reunakivi Nurmetettu alue Tasokoordinaatisto: Hyv. Tark. Laat. Mittakaava Korkeusjärjestelmä: JÄRVI-SAIMAAN Päiväys Katusuunnitelma

Lisätiedot