Siirtohinnoittelu. Varatuomari Joachim Reimers. Kesäkuu 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Siirtohinnoittelu. Varatuomari Joachim Reimers. Kesäkuu 2014"

Transkriptio

1 Siirtohinnoittelu Varatuomari Joachim Reimers Kesäkuu 2014 Kansainvälisen talouden yhdentymiskehitys on vaikuttanut 90-luvun alkupuolelta lähtien merkittävästi yritysten rajat ylittävään liiketoimintaan. Euroopan Unionin syvenevä integraatio ja maailmanlaajuinen talouden vapauttamispolitiikka samoin kuin tekniikan kehitys ja kuljetuskustannusten alentuminen ovat johtaneet kansainvälisen kaupankäynnin vahvaan kasvuun. Monikansalliset konsernit harjoittavat liiketoimintaansa eri puolilla maailmaa hyötyäkseen paikallisista eduista ja varmistaakseen kilpailukykynsä kansainvälisillä markkinoilla. Konserniyhtiöt ovat yleensä keskenään hyvin tiiviisti verkostoituneet ja niiden väliset liiketapahtumat muodostavat valtaosan kansainvälisestä kaupankäynnistä. Konserniyhtiöiden välillä voi tapahtua monenlaisia liiketoimia, jäljempänä käytännössä yleisimmät sisäiset liiketapahtumat: valmistus ja tavaroiden myynti sisäiset palvelut immateriaalioikeuksien siirrot rahoituspalvelut kustannustenjakojärjestelmät työntekijöiden lähettäminen liiketoiminnan uudelleenjärjestelyt Markkinaehtoperiaate ja siirtohinnoitteluoikaisu Konsernin sisäisestä liiketoimesta maksettava hinta muodostuu lähtökohtaisesti eri tavalla kuin hinta, joka maksetaan toisistaan riippumattomien osapuolten välisestä liiketoimesta. Jos liiketapahtuman osapuolet eivät ole etuyhteydessä toisiinsa, ratkaisevat markkinavoimat eli lähinnä hyödykkeen kysyntä ja tarjonta markkinoilla sekä osapuolten ristiriidassa olevat intressit ja kulloisetkin neuvottelutaidot lopullisen hinnan. Tilanne on kuitenkin erilainen, jos liiketapahtuman osapuolet kuuluvat samaan konserniin. Konsernihan on taloudellinen kokonaisuus, joka muodostuu eri konserniyhtiöistä, jotka puolestaan harjoittavat erillisinä verovelvollisina omaa liiketoimintaansa koko konsernin tavoitteita ja etua kuitenkin aina silmällä pitäen. Konserniyhtiöiltä puuttuvat keskinäisessä kauppaneuvottelussa edellä mainitut vastakkaiset intressit, jotka vaikuttaisivat toisistaan riippumattomien osapuolten kohdalla markkinaehtoisen hinnan muodostumiseen. Kun kyseessä ovat rajat ylittävät liiketoimet, konserniyhtiöiden hinnoittelu vaikuttaa lisäksi välittömästi siihen, missä määrin yhtiöiden asuinvaltiossa kertyy kulloinkin verotettavia tuloja. Tämä saattaisi antaa konsernille mahdollisuuden käyttää siirtohinnoittelua keinona konsernin kokonaisverorasituksen minimoimiseen. Sopimalla sisäisissä liiketoimissa yli- tai alihintoja konserniyhtiöt saattaisivat siirtää verotettavia tuloja tarpeen mukaan maasta toiseen. Konserni saattaisi siirtää esimerkiksi tuloja korkean verorasituksen maasta lievemmän verorasituksen maahan tai voitollisen konserniyhtiön maasta tappiollisen konserniyhtiön maahan ja välttyä näin verolta, jota muuten olisi maksettava. Suomen kuten muidenkin maiden verolait edellyttävät kuitenkin, että etuyhteydessä toisiinsa olevat yritykset noudattavat keskinäisissä liiketoimissaan ehtoja ja hintoja, joita olisi käytetty toisistaan riippumattomien yritysten välillä. Jos konserniyhtiöt poikkeavat tästä markkinaehtoperiaatteesta, verottaja voi oikaista vaikkapa konserniyhtiön alihinnoittelua ja korottaa yhtiön voittoa vastaa- 1/7

2 vasti verotustarkoituksiin. Oikaistavan liiketoimen toisella osapuolella olisi lähtökohtaisesti omassa maassa vastaoikaisun mahdollisuus, jossa alennetaan verotettavaa voittoa. Jos vastaoikaisu syystä tai toisesta ei toteudu eikä voittoa toisessa maassa alenneta, oikaisumenettely johtaa koko konsernin kannalta taloudellisesti kaksinkertaiseen verotukseen. Siirtohinnoittelua koskeva sääntely Suomen samoin kuin Saksan solmimat verosopimukset pohjautuvat suurimmalta osin OECD:n malliverosopimukseen. Verosopimus voi yleensä vain rajoittaa kansallisten verosäännösten soveltamista, mutta ei voi laajentaa sitä. Malliverosopimuksen 9 artiklan 1 kappaleessa on määritelty markkinaehtoperiaate. Jos verosopimustilanteessa keskenään etuyhteydessä olevat yritykset poikkeavat markkinaehtoperiaatteesta, veroviranomaiset voivat ryhtyä tulonoikaisuun. Malliverosopimuksen 9 artiklan 2 kappale sisältää määräyksen vastaoikaisusta, joka käytännössä ei kuitenkaan usein eri syistä toteudu. Jälkimmäinen määräys sisältyy myös Suomen ja Saksan väliseen verosopimukseen 18/1982. Vaikka Suomi jätti OECD:n malliverosopimuksen 9 artiklan 2 kappaleeseen varauman, käytännössä useimmat Suomen solmimat verosopimukset sisältävät tätä määräystä vastaavan verosopimusmääräyksen. OECD:n 25 artikla sisältää määräyksen keskinäisestä sopimusmenettelystä (MAP = mutual agreement procedure), johon eri valtioiden veroviranomaiset voivat ryhtyä poistaakseen kaksinkertaisen verotuksen tai ratkaistaakseen muita siirtohinnoitteluun liittyviä kysymyksiä. Käytännössä tämä menettely on kuitenkin usein liian hidas ja omalla tavallaan tehoton, koska yritys itse ei pääse osallistumaan todella aktiivisesti viranomaisten neuvotteluihin ja menettely ei edes edellytä eri maiden veroviranomaisilta sopimukseen pääsemistä. Vasta vuonna 2008 malliverosopimuksen 25 artiklaan lisättiin uusi 5 kappale, jossa tarjotaan mahdollisuus välimiesmenettelyyn, jos viranomaiset eivät pääse sovintoon. Uusi kappale ei kuitenkaan vielä sisälly kovinkaan moniin verosopimuksiin. Suomen kansallinen siirtohinnoittelua koskeva lainsäädäntö on sisällytetty Verotusmenettelylakiin /1558 (VML). VML:n 14a-c :ssä säädetään siirtohinnoitteludokumentoinnista ja VML:n 31 :ssä siirtohinnoitteluoikaisusta. Tilanteessa, jossa siirtohinnoitteluoikaisu tehdään, voidaan määrätä lisäksi VML 32 :n mukaisesti veronkorotus (enintään 30 prosenttia lisätystä tulosta). Verohallinto on antanut siirtohinnoitteludokumentointia koskevan ohjeen Dnro 1471/37/2007, Saksan kansallisen siirtohinnoittelusäännöstelyn keskeinen aineellinen säännös sisältyy Saksan ulkoverolakiin eli Außensteuergesetz:iin (AStG): AStG:n 1 :n 1 momentissa säädetään siirtohinnoitteluoikaisusta ja AStG:n 1 :n 2 momentissa etuyhteyden edellytyksistä. AStG:n 1 :n 3 momentti sisältää mm. siirtohinnoittelumenetelmien hierarkiaa ja vaihteluväliä koskevia sääntöjä. AStG:n 1 :n 4 momentti puolestaan käsittää liiketoimen määritelmää ja AStG:n 1 :n 5 momentti sisältää säännöksen markkinaehtoperiaatteen soveltuvuudesta yrityksen ja sen kiinteän toimipaikan välisiin toimiin. Siirtohinnoitteludokumentoinnista säädetään Saksan verotusmenettelylain eli Abgabenordnung:in (AO) 90 :n 3 momentissa sekä 160 :n 3 ja 4 momentissa. Lisäksi on olemassa joitakin asiaa koskevia asetuksia (esim. Asetus liiketoiminnan uudelleenjärjestelystä ja Asetus veronkierron torjunnasta Saksan Valtiovarainministeriö eli Bundesfinanzministerium (BMF) on antanut myös useita luonteeltaan sekä aineellisia että menettelyllisiä ohjeita. Verotarkastuksen (Betriebsprüfung) edellytyksistä säädetään AO:n :ssä. OECD on laatinut siirtohinnoitteluohjeet, joilla on käytännössä hyvin vahva merkitys siirtohinnoittelun oikeuslähteenä ja sen tulkinnassa, vaikka muodollisesti katsoen ohjeet eivät ole sitovia vaan 2/7

3 pelkästään suositusluonteisia. Tarkoituksena on harmonisoida maailmanlaajuisesti siirtohinnoittelua koskevaa lainsäädäntöä ja ennaltaehkäistä näin monikansallisten yritysten taloudellinen kaksinkertainen verotus. Viimeksi vuonna 2010 päivitetyt ohjeet on kohdistettu kansainvälisille yrityksille ja kansallisille veroviranomaisille. Suomessa (kuten monissa muissakin maissa) veroviranomaiset nojautuvat pitkälti OECD:n ohjeisiin kansallisia siirtohinnoittelusäännöksiä sovellettaessa. Lisäksi OECD on julkaissut joitakin siirtohinnoittelua koskevia raportteja. Euroopan Unionin jäsenvaltiot puolestaan ovat solmineet niin sanotun Arbitraatiosopimuksen 90/436/ETY, jonka tarkoituksena on poistaa kaksinkertainen verotus, joka johtuu jäsenmaassa tehdystä siirtohinnoitteluoikaisusta. Ensisijaisesti asianomaiset veroviranomaiset pyrkivät ratkaisemaan asian neuvottelemalla. Jos kahden vuoden kuluessa ei päästä yhteisymmärrykseen, asetetaan neuvoa-antava toimikunta, joka antaa kuuden kuukauden sisällä oman veroviranomaisia sitovan lausuntonsa. Lisäksi EU:n komissio perusti vuonna 2002 EU:n siirtohinnoittelufoorumin (Joint Transfer Pricing Forum eli EU JTPF), joka sekin julkaisee raportteja ja suositusluonteisia ohjeita siirtohinnoittelun käytännön yhdenmukaistamiseksi. Siirtohinnoittelufoorumi julkaisi mm. OECD:n ohjeisiin pohjautuvat siirtohinnoittelun dokumentointia koskevat käytännesäännöt sekä ennakkohinnoittelusopimuksia (APA) koskevat ohjeet. Siirtohinnoittelumenetelmät Siirtohinnoittelun keskeisiä ongelmia on markkinaehtoperiaatteen tunnistaminen ja markkinaehtoisen hinnan määrittäminen. Markkinaehtoinen hinta voidaan määritellä eri siirtohinnoittelumenetelmien avulla. Menetelmiä on useita ja ne perustuvat OECD:n siirtohinnoitteluohjeisiin. Menetelmät voidaan jakaa kahteen ryhmään: 1. Perinteiset menetelmät markkinahintavertailumenetelmä (comparable uncontrolled price method = CUP) jälleenmyyntihintamenetelmä (resale price method) kustannusvoittolisämenetelmä (cost plus method) 2. Liiketoimivoittomenetelmät voitonjakamismenetelmä (profit split method) liiketoiminettomarginaalimenetelmä (transactional net margin method = TNMM) Sopivan menetelmän valinta tapahtuu tapauskohtaisesti eikä edes rajoitu välttämättä edellä mainittuihin menetelmiin. Menetelmäksi valitaan aina se vaihtoehto, joka soveltuu parhaiten kyseisen sisäisen liiketoimen markkinaehtoisuuden arviointiin. Valintaan vaikuttaa esimerkiksi sisäisen liiketoimen luonne, osapuolena olevien konserniyhtiöiden keskinäiset toiminnot ja riskit sekä käytettävissä olevat vertailutiedot. Siirtohinnoitteludokumentointi Verovelvollisen pitää myös dokumentoida, että sisäisten liiketoimien hinnoittelu on markkinaehtoinen. Dokumentointivelvollisuuden yksityiskohdat saattavat vaihdella maasta toiseen. Yleensä kan- 3/7

4 salliset dokumentointisäännökset perustuvat kuitenkin enemmän tai vähemmän (varsinkin EU:n ulkopuolella) OECD:n siirtohinnoitteluohjeisiin. Sen lisäksi EU:n siirtohinnoittelufoorumi on antanut jo edellä mainittuja dokumentointia koskevia käytännesääntöjä (EU TPD), joiden tarkoituksena on yksinkertaistaa EU:n alueella verovelvolliseen kohdistuvia dokumentointivelvollisuuksia. Kuten edellä jo todettiin, dokumentointivaatimukset on säädelty VML 14 a c :ssä. Nämä säännökset perustuvat OECD:n siirtohinnoitteluohjeisiin ja EU:n käytännesääntöihin. VML 14a :n mukaan verovelvollisen on laadittava kirjallinen selvitys verovuoden aikana tekemistään sisäisistä liiketoimista, joissa liiketoimen toinen osapuoli on ulkomaalainen, sekä ulkomaalaisen yrityksen ja sen Suomessa sijaitsevan kiinteän toimipaikan välisistä toimista. Verovelvollisen on esitettävä siirtohinnoitteludokumentointi 60 päivän kuluessa veroviranomaisen kehotuksesta. Verovuoden siirtohinnoitteludokumentointi on kuitenkin esitettävä aikaisintaan kuuden kuukauden kuluttua tilikauden päättymiskuukauden lopusta. Suomessa verovelvollisen siirtohinnoitteludokumentointiin on sisällytettävä seuraavat tiedot: 1. kuvaus liiketoiminnasta; 2. kuvaus etuyhteyssuhteista; 3. tiedot etuyhteyssuhteessa tehdyistä liiketoimista sekä yrityksen ja sen kiinteän toimipaikan välisistä toimista; 4. toimintoarviointi etuyhteyssuhteessa tehdyistä liiketoimista sekä yrityksen ja sen kiinteän toimipaikan välisistä toimista; 5. vertailuarviointi käytettävissä oleva tieto vertailukohteista mukaan lukien; 6. kuvaus siirtohinnoittelumenetelmästä ja sen soveltamisesta. Edellä 4 6 kohdassa tarkoitettuja tietoja ei tarvitse sisällyttää dokumentointiin, jos verovelvollisen ja liiketoimen toisen osapuolen välillä tehtyjen liiketoimien yhteismäärä on verovuonna enintään euroa. Siirtohinnoitteludokumentaation saa laatia Suomessa suomen tai ruotsin kielen lisäksi myös englannin kielellä. Pieniltä ja keskisuurilta yrityksiltä ei edellytetä ollenkaan yllä mainittua siirtohinnoitteludokumentointia. Siitä huolimatta nekin ovat velvollisia noudattamaan markkinaehtoperiaatetta. Veroviranomaisen kehotuksesta niiden on myös annettava selvitystä etuyhteydessä tehdyistä liiketoimistaan. Pienellä ja keskisuurella yrityksellä tarkoitetaan yritystä: 1) jonka palveluksessa on vähemmän kuin 250 henkilöä; 2) jonka liikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma enintään 43 miljoonaa euroa; ja 3) joka täyttää mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä annetussa komission suosituksessa 2003/361/EY tarkoitetut yrityksen riippumattomuutta kuvaavat ja muut suositukseen sisältyvät pienen ja keskisuuren yrityksen tunnusmerkit. Siirtohinnoittelun haasteista 4/7

5 Veroviranomaisten määräämän siirtohinnoitteluoikaisun uhka ja verovelvollisen käytännössä usein rajalliset mahdollisuudet saada aikaan täysimittainen vastaoikaisu toisessa valtiossa ovat myötävaikuttaneet siihen, että siirtohinnoitteluun liittyvät kysymykset ovat kansainvälisten yritysten kannalta tärkeysjärjestyksessä erityisen painavia. Verovelvolliselle on hyvin haasteellista asettaa sisäisissä liiketoimissaan myös kansainvälisesti ajatellen kaikin puolin hyväksyttävä markkinaehtoinen siirtohinta. Mitä monipuolisempi ja eriytyneempi monikansallisen yrityksen liiketoiminta on, sitä haasteellisempi on kulloinkin sopivan siirtohinnoittelumenetelmän valinta. Käytännössä siirtohinnoittelu on ristiriitojen yhteensovittamisen kuningasluokka. Siihen on monta syytä. Jo yrityksen tasolla saattaa esiintyä konfliktitilanteita, jotka johtuvat siitä, että siirtohintaa asetettaessa on otettava huomioon verotuksellisten tavoitteiden lisäksi myös yrityksen liiketoiminnalliset tavoitteet. Nämä saattavat olla keskenään ristiriidassa, kun konsernin juridinen rakenne ja siitä aiheutuvat verotukselliset vaatimukset eroavat konsernin operatiivisesta rakenteesta, joka asettaa omat vaatimuksensa. Verottajan näkökulmastakin ilmenee ristiriitoja. Verottajalla on luonnollisesti vahvoja fiskaalisia tavoitteita, kun tutkitaan vaikka verotarkastuksessa, ovatko verovelvollisen asettamat siirtohinnat markkinaehtoisia. Toisaalta verottajan on tavoiteltava verotuksessa myös toimintansa johdonmukaisuutta ja ennustettavuutta, oikeusvarmuutta sekä muutenkin päätöksen kattavaa lain- ja oikeudenmukaisuutta. Kansainvälisellä tasolla taas siirtohinnoitteluoikaisussa on kysymys verotusoikeuden jakamisesta eri valtioiden välillä eli kilpailusta veropohjasta. Asianosaisten veroviranomaisten intressit ovat tässäkin keskenään ristiriidassa, mikä hankaloittaa mm. MAP-neuvotteluja ja vastaoikaisun aikaansaamista. Siirtohinnoitteluun liittyvät haasteet aiheutuvat osittain myös siitä, että kansainvälinen kaupankäynti on globalisaation myötä muuttunut vahvasti sekä laajuudeltaan että laadultaan, mutta alan säännöstely ei ehtinyt kehittyä samassa tahdissa. Kun markkinaehtoperiaatteen käyttäminen siirtohinnoittelussa yleistyi kehittyneissä maissa, käytiin yleensä vielä paljon kauppaa valmiilla tuotteilla ja konsernin sisäiset transaktiot olivat muutenkin nykyistä yksinkertaisempia. Tänä päivänä yritykset ovat yli rajojen tiivisti verkostuneita. Konsernin kansainvälisessä työnjaossa järjestetään esim. yhteisiä tutkimus- ja tuotekehitystöitä, siirretään immateriaalioikeuksia, suoritetaan räätälöityjä palveluja tai myydään milloin puolivalmiita tuotteita, milloin liiketoimintakokonaisuuksia. Usein perinteiset siirtohinnoittelumenetelmät eivät enää oikein sovellu nykypäivän monitahoisten liiketapahtumien markkinaehtoisuuden tunnistamiseen. Sen takia käytetään yhä useammin liiketoimivoittomenetelmiä, jotka puolestaan eivät ole kaikissa tilanteissa samassa määrin kansainvälisesti vakiintuneita. Tämän johdosta yrityksen riski joutua taloudellisen kaksinkertaisen verotuksen kohteeksi kasvaa. Keskeinen ongelma siirtohintoja asetettaessa aiheutuu siitä, että verovelvollinen voi käyttää konkreettisen siirtohinnan määrittämiseksi valintaprosessinsa tuloksena vain yhtä ainoata siirtohinnoittelumenetelmää, jonka pitää kuitenkin täyttää samanaikaisesti kahden tai useamman valtion verolainsäädännön vaatimukset. Nämä vaatimukset vaihtelevat kuitenkin maasta toiseen, koska jokaisella valtiolla on oma alan säännöstely, joka saattaa poiketa joissakin kohdissa merkittävästikin OECD:n ohjeista. Lisäksi eri valtioiden veroviranomaiset tulkitsevat käytännössä markkinaehtoperiaatetta eri tavalla. Tästä syystä tietyn siirtohinnan valinta sisältää usein pakostakin kaksinkertaisen verotuksen riskin. Lähtökohtaisesti verovelvollinen joutuu altistumaan tälle riskille kaikissa maanosissa etelämannerta lukuun ottamatta. Haaste moninkertaistuu, kun kyseessä ei ole yksit- 5/7

6 täinen liiketapahtuma, vaan verovelvollinen ottaa konsernin tasolla käyttöön siirtohinnoittelujärjestelmän lukuisia toistuvia ja eri maihin kohdistuvia liiketoimia varten. Kohdemaiden säännöstelyn ja käytäntöjen tuntemuksella voidaan kuitenkin pyrkiä minimoimaan asiaan liittyviä riskejä. Siirtohinnan asettavan yrityksen on ensiksi hyvää tietää, hyväksytäänkö käyttöön otettava siirtohinnoittelumenetelmä liiketoimen toisen osapuolen valtiossa samalla tavalla kuin omassa maassa vai pitääkö huomioida joitakin maakohtaisia erityisiä soveltamisedellytyksiä. Jos liiketoimen toinen osapuoli on esimerkiksi saksalainen konserniyhtiö, on hyvä tietää, että liiketoiminettomarginaalimenetelmän käyttö rajoitetaan Saksassa rutiinitoimintoja suorittaviin yrityksiin. Tärkeä on myös tietää, pitääkö siirtohinnoittelumenetelmän valinnassa noudattaa kohdemaassa tiettyä järjestystä. Tämä koskee lähinnä tilanteita, joissa voitaisiin lähtökohtaisesti ottaa käyttöön vaihtoehtoisesti useita käyttökelpoisia menetelmiä. Joissakin maissa (esimerkiksi Saksassa tai Iso- Britanniassa) noudatetaan OECD:n ohjeita seuraten sopivan menetelmän valinnassa tiettyä hierarkiaa, kun taas toisissa maissa menetelmät ovat lähtökohtaisesti tasavertaisia. Yhdysvalloissa verovelvollinen valitsee tapauskohtaisesti parhaiten sopivan siirtohinnoittelumenetelmän ( bestmethod-rule ) Asia erikseen on siirtohinnan vaihteluväli. Siirtohinnoittelu ei ole eksaktia tiedettä ja sen takia ei ole yleensä olemassa vain yhtä ainoaa oikeaa markkinaehtoista hintaa, vaan vertailuanalyysin tuloksena päädytään usein useampiin arvoihin, jotka muodostavat siirtohinnan vaihteluvälin. Verovelvollisen on hyödyllistä tietää, miten määritetään tämä vaihteluväli liiketoimen toisen osapuolen maassa ja millä tavalla supistetaan sitä tarvittaessa tilastollisesti. Saksan kuten Suomenkin veroviranomaiset supistavat vaihteluvälin kvartiilivälimenetelmän avulla eli vertailuarvojen ylimmät ja alimmat 25 prosenttia karsitaan pois, joten keskimmäiset 50 prosenttia muodostavat lopullisen vaihteluvälin. Saksassa ei kuitenkaan supisteta vaihteluväliä mainitulla tavalla, jos saadut vertailuarvot ovat rajoittamattomasti vertailukelpoisia. Joissakin muissa maissa vaihteluväliä ei supisteta ollenkaan tilastollisesti. Toisissa maissa taas saatetaan hyväksyä vaihteluväliin yksinomaan kyseisestä maasta peräisin olevia vertailuarvoja. Lopuksi tässä esitetään vielä eräs edellä mainittuun kohtaan läheisesti liittyvä näkökohta. Kysymys on siitä, millä tavalla kunkin maan veroviranomaiset oikaisevat verovelvollisen asettaman siirtohinnan, joka asettuu vaihteluvälin ulkopuolelle. Saksassa tällainen siirtohinta oikaistaan tarvittaessa supistetun vaihteluvälin mediaaniin. Täysin loogista tämä ei tietenkään ole, kun vaihteluvälin ääripäähän sijoittuvat arvot ovat nekin markkinaehtoisia, joten teoreettisesti poikkeava siirtohinta voitaisiin oikaista myös vaihteluvälin lähimpään markkinaehtoiseen arvoon. Joissakin poikkeuksellisissa tilanteissa Saksan veroviranomaiset voivat oikaista jopa vaihteluvälin sisään asettuvan siirtohinnan. Esimerkkinä mainittujen ongelmakohtien tuntemus voi olla verovelvolliselle hyödyllistä kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi. Kun kansainvälinen säännöstely on kaikista ponnisteluista huolimatta vielä hyvin epäyhtenäinen, on siirtohinnoittelujärjestelmää rakennettaessa huolellinen suunnittelu välttämätöntä. Käytännössä on toki useimmiten kysymys vain siitä, että väijyvät riskit pidetään mahdollisimman pieninä. Siirtohinnoitteluhan on vaatimustasoltaan verrattavissa lähinnä ympyrän neliöimiseen. 6/7

7 Huomautus Tekijänoikeudet näillä sivuilla esitettyyn aineistoon kuuluvat Joachim Reimersille. Kaikki oikeudet pidätetään. Sivuilta löytyvät tiedot eivät ole oikeudellisia tai muitakaan neuvoja. En vastaa toimenpiteistä, joihin on ryhdytty tai jätetty ryhtymättä näiden sivujen tietojen nojalla. Pyrin varmistamaan tietojen paikkansapitävyyden niin hyvin kuin mahdollista mutta en takaa, että esitetty tieto on virheetöntä, täydellistä tai ajantasaista. 7/7

Asianajotoimisto Heikkilä & Co Helsinki Oy

Asianajotoimisto Heikkilä & Co Helsinki Oy Helsinki Oy SIIRTOHINNOITTELUA KOSKEVAT SÄÄDÖKSET, SUUNNITTELU JA DOKUMENTOINTI OTM Silja Takalo-Eskola Helsinki Oy Toisiinsa etuyhteydessä olevien yritysten välisten liiketoimien hinnoittelua Kyse konsernin

Lisätiedot

Elinkeinoverotus - Konserniverotus 3. Apulaisprof. Tomi Viitala

Elinkeinoverotus - Konserniverotus 3. Apulaisprof. Tomi Viitala Elinkeinoverotus - Konserniverotus 3 Apulaisprof. Tomi Viitala Siirtohinnoittelu Siirtohinnoittelulla tarkoitetaan hinnoittelua samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden välisissä liiketoimissa Konserninsisäisiä

Lisätiedot

Muuttunut dokumentointivelvoite. Sami Laaksonen

Muuttunut dokumentointivelvoite. Sami Laaksonen Muuttunut dokumentointivelvoite Sami Laaksonen 11.4.2017 Dokumentointivelvoite Muuttunut Siirtohinnoittelun dokumentointi on verovelvollisen etuyhteydessä tekemien liiketoimien hinnoittelusta laatima kirjallinen

Lisätiedot

MK-Law. Kumppanisi lakiasioissa. Voiton kotiuttaminen ja konsernin rahavirrat Venäjällä

MK-Law. Kumppanisi lakiasioissa. Voiton kotiuttaminen ja konsernin rahavirrat Venäjällä Kumppanisi lakiasioissa Voiton kotiuttaminen ja konsernin rahavirrat Venäjällä Siirtohinnoittelu - etenkin 1.1.2012 voimaan astuvat lainsäädäntömuutokset Osakas, OTM Puh: 0400-538022 Relevantit liiketoimet

Lisätiedot

78-lomake Selvitys siirtohinnoittelusta. Verohallinnon asiakasinfo Juha Fagerstedt

78-lomake Selvitys siirtohinnoittelusta. Verohallinnon asiakasinfo Juha Fagerstedt 78-lomake Selvitys siirtohinnoittelusta Verohallinnon asiakasinfo 31.3.2016 Juha Fagerstedt Siirtohinnoitteludokumentointi Laki verotusmenettelystä 14 a : Verovelvollisen on laadittava kirjallinen selvitys

Lisätiedot

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 14 b ja 17 b :n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 14 b laissa

Lisätiedot

Siirtohinnoittelun dokumentoinnin ABC (yleisöäänestyksen voittanut aihe) Siirtohinnoitteluhankkeen asiakasinfo 24.10.2014 Miika Wires, ryhmäpäällikkö

Siirtohinnoittelun dokumentoinnin ABC (yleisöäänestyksen voittanut aihe) Siirtohinnoitteluhankkeen asiakasinfo 24.10.2014 Miika Wires, ryhmäpäällikkö Siirtohinnoittelun dokumentoinnin ABC (yleisöäänestyksen voittanut aihe) Siirtohinnoitteluhankkeen asiakasinfo 24.10.2014 Miika Wires, ryhmäpäällikkö Esityksen aakkoset A B C Asiasisällöstä Best practices

Lisätiedot

Markkinaehtoperiaatteen soveltamisesta. Sami Laaksonen Siirtohinnoitteluhankkeen asiakasinfotilaisuus

Markkinaehtoperiaatteen soveltamisesta. Sami Laaksonen Siirtohinnoitteluhankkeen asiakasinfotilaisuus Markkinaehtoperiaatteen soveltamisesta Sami Laaksonen Siirtohinnoitteluhankkeen asiakasinfotilaisuus 24.10.2014 Markkinaehtoperiaate Siirtohinnoittelu perustuu markkinaehtoperiaatteeseen (arm s length

Lisätiedot

Verotarkastus & siirtohinnoittelun dokumentointi. Siirtohinnoitteluhankkeen asiakasinfo

Verotarkastus & siirtohinnoittelun dokumentointi. Siirtohinnoitteluhankkeen asiakasinfo Verotarkastus & siirtohinnoittelun dokumentointi Siirtohinnoitteluhankkeen asiakasinfo 28.11.2013 Siirtohinnoittelutarkastus työvaiheina Tarkastuskertomus Vertailuanalyysi TP dokumentoinnin arviointi muun

Lisätiedot

Arvonlisäverotus kansainvälisissä kolmikantakauppa- ja muissa ketjukauppatilanteissa

Arvonlisäverotus kansainvälisissä kolmikantakauppa- ja muissa ketjukauppatilanteissa Arvonlisäverotus kansainvälisissä kolmikantakauppa- ja muissa ketjukauppatilanteissa Maaliskuu 2013, Varatuomari Joachim Reimers Kansainvälisessä kaupankäynnissä myydään usein useampaan kertaan peräkkäin

Lisätiedot

Pyydettynä lausuntona esitän kunnioittavasti seuraavaa.

Pyydettynä lausuntona esitän kunnioittavasti seuraavaa. 1 Professori Seppo Penttilä Tampereen yliopisto VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE Asia: Lausuntopyyntö VM071:00/2015: Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi verotusmenettelystä annetun lain

Lisätiedot

Verokilpailu ja valtiontuki. Petri Kuoppamäki

Verokilpailu ja valtiontuki. Petri Kuoppamäki Verokilpailu ja valtiontuki Petri Kuoppamäki Sisällys Mikä on ongelma? Siirtohinnoittelusopimuksia koskevat tutkintamenettelyt Veroetu valtiontukena oikeudellisessa jatkumossa Siirtohinnoittelua koskeva

Lisätiedot

Mitä tulisi edellyttää hyvältä dokumentoinnilta? Siirtohinnoitteluyksikön asiakasinfo

Mitä tulisi edellyttää hyvältä dokumentoinnilta? Siirtohinnoitteluyksikön asiakasinfo Mitä tulisi edellyttää hyvältä dokumentoinnilta? Siirtohinnoitteluyksikön asiakasinfo 31.3.2016 Taustaksi ja muistin virkistykseksi VML 14 a : Verovelvollisen on laadittava kirjallinen selvitys verovuoden

Lisätiedot

Verohallinnon huomioita vertailuhauista. Verohallinnon asiakasinfo Ville Arima

Verohallinnon huomioita vertailuhauista. Verohallinnon asiakasinfo Ville Arima Verohallinnon huomioita vertailuhauista Verohallinnon asiakasinfo 31.3.2016 Ville Arima Ohjeistukset OECD TP Guidelines luku 3 (Comparability Analysis) Verohallinnon muistio Siirtohinnoittelun dokumentointi,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 1 ja 5 :n muuttamisesta

Lisätiedot

LAUSUNTO MONENKESKISESTÄ YLEISSOPIMUKSESTA JA SUOMEN ALUSTAVIA VARAUMIA JA VALINTOJA KUVAAVASTA MUISTIOSTA

LAUSUNTO MONENKESKISESTÄ YLEISSOPIMUKSESTA JA SUOMEN ALUSTAVIA VARAUMIA JA VALINTOJA KUVAAVASTA MUISTIOSTA Valtiovarainministeriö Vero-osasto Viite: VM/002:00/2017 LAUSUNTO MONENKESKISESTÄ YLEISSOPIMUKSESTA JA SUOMEN ALUSTAVIA VARAUMIA JA VALINTOJA KUVAAVASTA MUISTIOSTA Valtiovarainministeriö on pyytänyt Keskuskauppakamarilta

Lisätiedot

SIIRTOHINNOITTELUN DOKUMENTOINTI

SIIRTOHINNOITTELUN DOKUMENTOINTI MUISTIO Laatija Sami Laaksonen Ann-Mari Kemell Sami Koskinen Päiväys 19.10.2007 SIIRTOHINNOITTELUN DOKUMENTOINTI SISÄLTÖ 1 Johdanto...3 2 Yleistä...5 2.1 Määritelmiä...5 2.2 Dokumentoinnin laatimisesta...7

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. kesäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. kesäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. kesäkuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0138 (CNS) 10582/17 ADD 1 SC 149 ECON 572 IA 115 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 22. kesäkuuta 2017 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 10/2014

Määräykset ja ohjeet 10/2014 Määräykset ja ohjeet 10/2014 Julkistettavat tiedot varojen vakuussidonnaisuudesta ja varoista, jotka eivät ole vakuuskäytössä Dnro FIVA 15/01.00/2014 Antopäivä 4.12.2014 Voimaantulopäivä 27.12.2014 FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Aleksi Nieminen SIIRTOHINNOITTELUDOKUMENTAATIO

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Aleksi Nieminen SIIRTOHINNOITTELUDOKUMENTAATIO TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Aleksi Nieminen SIIRTOHINNOITTELUDOKUMENTAATIO Pro gradu -tutkielma Laskentatoimen koulutusohjelma Helmikuu 2014 OULUN YLIOPISTO TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Taloustieteiden tiedekunta

Lisätiedot

OECD julkisti monenkeskisen verosopimuksen

OECD julkisti monenkeskisen verosopimuksen D&I Alert Tax & Structuring 2016 OECD julkisti monenkeskisen verosopimuksen D&I Alert 29.11.2016» Tax & Structuring D&I Alert Tax & Structuring 2016 Sivu2 / 5 > OECD JULKISTI MONENKESKISEN VEROSOPIMUKSEN

Lisätiedot

Varatuomari Joachim Reimers

Varatuomari Joachim Reimers Tavaran myynti asennettuna tai koottuna Varatuomari Joachim Reimers Maaliskuu 2013 Suomessa kansainvälinen kauppa muodostaa vuosi vuodelta merkittävän osan kansantuotteesta. Vaikka sitä on harjoitettu

Lisätiedot

DIREKTIIVIEHDOTUS KOSKIEN TIETTYJEN YRITYSTEN TULOVEROTIETOJEN ILMOITTAMISTA

DIREKTIIVIEHDOTUS KOSKIEN TIETTYJEN YRITYSTEN TULOVEROTIETOJEN ILMOITTAMISTA DIREKTIIVIEHDOTUS KOSKIEN TIETTYJEN YRITYSTEN TULOVEROTIETOJEN ILMOITTAMISTA Torstai 9.6.2016 Eduskunnan verojaosto kello 10 Eduskunnan talousvaliokunta kello 12 Marja Hanski/TEM Direktiiviehdotus tiettyjen

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.4.2015 COM(2015) 149 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta

Lisätiedot

Konsernin tilinpäätös- ja verosuunnittelu. IFRS Forum / 29.5.2012 / Helsinki Risto Walden, KTL, KLT risto@bilanssi.

Konsernin tilinpäätös- ja verosuunnittelu. IFRS Forum / 29.5.2012 / Helsinki Risto Walden, KTL, KLT risto@bilanssi. Konsernin tilinpäätös- ja verosuunnittelu IFRS Forum / 29.5.2012 / Helsinki Risto Walden, KTL, KLT risto@bilanssi.fi / 050-585 3655 Konserniavustus Konserniavustus Laki konserniavustuksesta verotuksessa

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0189/101. Tarkistus. Pervenche Berès, Hugues Bayet S&D-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0189/101. Tarkistus. Pervenche Berès, Hugues Bayet S&D-ryhmän puolesta 1.6.2016 A8-0189/101 101 Johdanto-osan 7 a kappale (uusi) (7 a) Immateriaalioikeuksiin, patentteihin ja tutkimus- ja kehitystoimintaan liittyviä verojärjestelyjä käytetään laajalti koko unionissa. Monet

Lisätiedot

Sisällys. Johdanto Konserniverotuksen lähtökohtia Konserniyhtiöiden osinkoverotus ja pääomanpalautukset. 43

Sisällys. Johdanto Konserniverotuksen lähtökohtia Konserniyhtiöiden osinkoverotus ja pääomanpalautukset. 43 Sisällys 1 2 3 Johdanto......................................... 11 1.1 Teoksen rakenteesta................................... 11 1.2 Casekonserni......................................... 13 Konserniverotuksen

Lisätiedot

VO Aine Leena(VM) KÄYTTÖ RAJOITETTU

VO Aine Leena(VM) KÄYTTÖ RAJOITETTU Valtiovarainministeriö PERUSMUISTIO VM2016-00128 VO Aine Leena(VM) 02.03.2016 KÄYTTÖ RAJOITETTU Asia Pakollinen automaattinen tietojenvaihto verotuksen alalla Kokous U/E/UTP-tunnus Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn

Lisätiedot

Maakohtaisen raportoinnin (CbC ja DAC4) tulevat muutokset. Verohallinnon ja ohjelmistotalojen yhteistyöpäivä

Maakohtaisen raportoinnin (CbC ja DAC4) tulevat muutokset. Verohallinnon ja ohjelmistotalojen yhteistyöpäivä Maakohtaisen raportoinnin (CbC ja DAC4) tulevat muutokset Verohallinnon ja ohjelmistotalojen yhteistyöpäivä 23.11.2017 Minna Rintala Tausta maakohtaiselle raportoinnille OECD:n Base Erosion and Profit

Lisätiedot

Maakohtainen raportointi

Maakohtainen raportointi Maakohtainen raportointi Country by Country Reporting Verohallinnon ohjelmistotalopäivä 23.5.2017 Minna Rintala Tausta OECD:n Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) raportin suositukset ja EU-direktiivi

Lisätiedot

14257/16 hkd/ess/hmu 1 DG G 2B

14257/16 hkd/ess/hmu 1 DG G 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. marraskuuta 2016 (OR. en) 14257/16 FISC 190 ECOFIN 1023 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 9. marraskuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Siirtohinnoittelu. Opas kansainvälistyvälle yritykselle

Siirtohinnoittelu. Opas kansainvälistyvälle yritykselle Siirtohinnoittelu Opas kansainvälistyvälle yritykselle Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 17/2014 1 2 Siirtohinnoittelu Opas kansainvälistyvälle yritykselle Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 17/2014

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Arvonlisäverotuksen uudenaikaistaminen rajat ylittävässä sähköisessä kuluttajakaupassa. Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS

Arvonlisäverotuksen uudenaikaistaminen rajat ylittävässä sähköisessä kuluttajakaupassa. Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Arvonlisäverotuksen uudenaikaistaminen rajat ylittävässä sähköisessä kuluttajakaupassa Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS yhteisestä

Lisätiedot

Osastopäällikkö, ylijohtaja Lasse Arvelan estyneenä ollessa

Osastopäällikkö, ylijohtaja Lasse Arvelan estyneenä ollessa Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM2011-00546 VO Upola Minna(VM) 06.07.2011 Korjaus 5.7.2011 annettuu E-kirjeeseen (Eutori-tunnus VM2011-00526) Eduskunta Suuri valiokunta Viite Ks. E-kirje 5.7.2011 tunnus

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 465 final 2015/0222 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS kumppanuussopimuksen täytäntöönpanopöytäkirjan mukaisten kalastusmahdollisuuksien jakamisesta FI FI 1. EHDOTUKSEN

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.10.2014 COM(2014) 653 final 2014/0302 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Romanialle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun

Lisätiedot

AINEETTOMAN OMAISUUDEN ARVONMÄÄRITYS

AINEETTOMAN OMAISUUDEN ARVONMÄÄRITYS VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA TALOUSOIKEUDEN LAITOS Tiia Mäkinen AINEETTOMAN OMAISUUDEN ARVONMÄÄRITYS SIIRTOHINNOITTELUSSA Talousoikeuden pro-gradu tutkielma VAASA 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

DGC 2A EUROOPAN UNIONIN JA GEORGIAN VÄLINEN ASSOSIAATIO. Bryssel, 20. tammikuuta 2015 (OR. en) Tulliasioiden alakomitea UE-GE 4652/15

DGC 2A EUROOPAN UNIONIN JA GEORGIAN VÄLINEN ASSOSIAATIO. Bryssel, 20. tammikuuta 2015 (OR. en) Tulliasioiden alakomitea UE-GE 4652/15 EUROOPAN UNIONIN JA GEORGIAN VÄLINEN ASSOSIAATIO Tulliasioiden alakomitea Bryssel, 20. tammikuuta 2015 (OR. en) UE-GE 4652/15 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EU:N JA GEORGIAN TULLIASIOIDEN ALAKOMITEAN

Lisätiedot

Kiinteän toimipaikan muodostuminen tuloverotuksessa

Kiinteän toimipaikan muodostuminen tuloverotuksessa Kiinteän toimipaikan muodostuminen tuloverotuksessa Varatuomari Joachim Reimers 1. Kiinteän toimipaikan merkitys Yritykset harjoittavat ulkomailla tapahtuvaa liiketoimintaansa eri tavalla ja eri muodossa.

Lisätiedot

Konsernin sisäisen rahoituksen markkinaehtoisuus

Konsernin sisäisen rahoituksen markkinaehtoisuus Anita Isomaa-Myllymäki Konsernin sisäisen rahoituksen markkinaehtoisuus Markkinaehtoperiaatteen soveltamisen oikeudelliset rajoitukset etuyhteysluotonannossa Yliopistollinen väitöskirja, joka Tampereen

Lisätiedot

Omistajaohjausosaston verojalanjälkiselvitys 2014

Omistajaohjausosaston verojalanjälkiselvitys 2014 Omistajaohjausosaston verojalanjälkiselvitys 2014 2.6.2014 Marja Pokela Johtava erityisasiantuntija Vastuullisuus Yrityksen verojalanjälkeä on pidettävä osana yritysten yhteiskuntavastuuta Verojen välttäminen,

Lisätiedot

Siirtohinnoittelumenetelmät: vaihtoehdot, tehokas soveltaminen ja verrokkianalyysien hyödyntäminen

Siirtohinnoittelumenetelmät: vaihtoehdot, tehokas soveltaminen ja verrokkianalyysien hyödyntäminen Siirtohinnoittelumenetelmät: vaihtoehdot, tehokas soveltaminen ja verrokkianalyysien hyödyntäminen Henri Becker Partner Reima Linnanvirta Partner Hannu-Tapani Leppänen Partner Alder & Sound Oy Vuorikatu

Lisätiedot

HE 59/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n muuttamisesta

HE 59/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n muuttamisesta Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaostolle Asiantuntijalausunto: Professori Marjaana Helminen HE 59/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n muuttamisesta

Lisätiedot

Luonnos. KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista

Luonnos. KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, XXX Luonnos KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Lisätiedot

Ajankohtaista BEPS:stä. Sami Laaksonen Siirtohinnoitteluhankkeen asiakasinfotilaisuus

Ajankohtaista BEPS:stä. Sami Laaksonen Siirtohinnoitteluhankkeen asiakasinfotilaisuus Ajankohtaista BEPS:stä Sami Laaksonen Siirtohinnoitteluhankkeen asiakasinfotilaisuus 24.10.2014 BEPS G20-valtiot antoivat OECD:lle viime vuonna toimeksiannon kehittää kansainväliseen verotukseen säännöt,

Lisätiedot

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 21.6.2016 KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Asia: Liettuan tasavallan parlamentin perusteltu lausunto

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.6.2014 COM(2014) 315 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE EU:n yhteisen siirtohinnoittelufoorumin toiminnasta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2017 COM(2017) 416 final 2017/0187 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS kansainvälisessä sokerineuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta vuoden 1992 kansainvälisen

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

SIIRTOHINNOITTELUDOKUMENTAATION JA SIIRTOHINNOITTELUOIKAISUN MUUTOKSET

SIIRTOHINNOITTELUDOKUMENTAATION JA SIIRTOHINNOITTELUOIKAISUN MUUTOKSET SIIRTOHINNOITTELUDOKUMENTAATION JA SIIRTOHINNOITTELUOIKAISUN MUUTOKSET CASE: ISKU-KONSERNI LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinto Opinnäytetyö Syksy 2007 Paula Koivujoki

Lisätiedot

Koulutussuunnitelmalla veroetua yrityksen kehittämistoimintaan. Lainopillinen asiamies Atte Rytkönen 5.5.2014

Koulutussuunnitelmalla veroetua yrityksen kehittämistoimintaan. Lainopillinen asiamies Atte Rytkönen 5.5.2014 Koulutussuunnitelmalla veroetua yrityksen kehittämistoimintaan Lainopillinen asiamies Atte Rytkönen 5.5.2014 Yleistä - Laki osaamisen kehittämisestä Työmarkkinajärjestöt sopivat maaliskuussa 2013 osaamisen

Lisätiedot

A8-0141/131

A8-0141/131 13.5.2015 A8-0141/131 131 1 otsikko Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevien tinan, tantaalin ja volframin, niiden malmien ja kullan

Lisätiedot

Annika Hilliaho SIIRTOHINNOITTELUDOKUMENTOINTI KOHDEYRITYKSESSÄ

Annika Hilliaho SIIRTOHINNOITTELUDOKUMENTOINTI KOHDEYRITYKSESSÄ Annika Hilliaho SIIRTOHINNOITTELUDOKUMENTOINTI KOHDEYRITYKSESSÄ SIIRTOHINNOITTELUDOKUMENTOINTI KOHDEYRITYKSESSÄ Annika Hilliaho Opinnäytetyö Kevät 2017 Liiketalous Oulun ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Luonnos 18.12.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi verotusmenettelystä annetun lain 31 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verotusmenettelystä annettua lakia siten, että etuyhteysyritysten

Lisätiedot

Tavaramerkin arvonmäärityksestä siirtohinnoittelussa

Tavaramerkin arvonmäärityksestä siirtohinnoittelussa Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Tavaramerkin arvonmäärityksestä siirtohinnoittelussa Yritysjuridiikka Maisterin tutkinnon tutkielma Hanna Aro 2013 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: laskutussäännöt *

Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: laskutussäännöt * P7_TA(2010)0092 Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: laskutussäännöt * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 5. toukokuuta 2010 ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

SIIRTOHINNOITTELUN DOKUMENTOINTIVAATIMUKSET JA TULEVAT MUUTOKSET

SIIRTOHINNOITTELUN DOKUMENTOINTIVAATIMUKSET JA TULEVAT MUUTOKSET SIIRTOHINNOITTELUN DOKUMENTOINTIVAATIMUKSET JA TULEVAT MUUTOKSET LASKENTATOIMEN KANDIDAATINTUTKIELMA AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU SYKSY 2016 LAATIJA: OHJAAJA: Turo Järvinen Tapani Kykkänen Tekijä

Lisätiedot

Verot Suomeen: Aggressiivinen verosuunnittelu laittomaksi varojen piilottelu mahdottomaksi

Verot Suomeen: Aggressiivinen verosuunnittelu laittomaksi varojen piilottelu mahdottomaksi Verot Suomeen: Aggressiivinen verosuunnittelu laittomaksi varojen piilottelu mahdottomaksi SDP:n kansainvälisen veronkierron vastaisen ohjelman julkaisutilaisuus Eduskunnan Pikkuparlamentti, 13.9.2017

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 3/2013

Määräykset ja ohjeet 3/2013 Määräykset ja ohjeet 3/2013 Valitusten käsittely vakuutusyhtiöissä, - yhdistyksissä ja - Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 6.3.2013 Voimaantulopäivä 18.3.2013 Muutospäivä: 16.7.2014 FINANSSIVALVONTA puh.

Lisätiedot

1994 vp -- IIE 256. elinkeinoyhtymässä tulolähteiden tappiot vähennetään

1994 vp -- IIE 256. elinkeinoyhtymässä tulolähteiden tappiot vähennetään 1994 vp -- IIE 256 flallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tuloverolain ja elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Ajankohtaista verotarkastuksesta. Veroinfot taloushallintoalan ammattilaisille Joulukuu 2013

Ajankohtaista verotarkastuksesta. Veroinfot taloushallintoalan ammattilaisille Joulukuu 2013 Ajankohtaista verotarkastuksesta Veroinfot taloushallintoalan ammattilaisille Joulukuu 2013 on syvällisin yksittäiseen verovelvolliseen kohdistuva verovalvonnan muoto 2 Säädeltyä viranomaistoimintaa Verotusmenettelylaissa

Lisätiedot

Ennakoitavuuden kansainväliset ulottuvuudet. Apulaisprofessori Tomi Viitala Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Ennakoitavuuden kansainväliset ulottuvuudet. Apulaisprofessori Tomi Viitala Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Ennakoitavuuden kansainväliset ulottuvuudet Apulaisprofessori Tomi Viitala Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Sisällys Ennakoitavuuden erityispiirteet kansainvälisessä verotuksessa Verosopimukset perinteisiä

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 5/2016

Määräykset ja ohjeet 5/2016 Määräykset ja ohjeet 5/2016 Tuotehallintamenettely Dnro FIVA 7/01.00/2016 Antopäivä 24.5.2016 Voimaantulopäivä 5.9.2016 Muutospäivä 30.8.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet

Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet 1. Johdanto 1.1. Tässä eturistiriitoja koskevassa käytännössä määritetään, kuinka Plus500CY Ltd.

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. kesäkuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. kesäkuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. kesäkuuta 2016 (OR. en) 9328/16 ECON 488 UEM 230 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS liiallisen alijäämän olemassaolosta Sloveniassa annetun päätöksen

Lisätiedot

Siirtohinnoittelu. Opas kansainvälistyvälle yritykselle

Siirtohinnoittelu. Opas kansainvälistyvälle yritykselle Siirtohinnoittelu Opas kansainvälistyvälle yritykselle Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 17/2014 1 2 Siirtohinnoittelu Opas kansainvälistyvälle yritykselle Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 17/2014

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

HE 24/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yritystuesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 24/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yritystuesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 24/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yritystuesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yritystuesta annettua lakia. Ehdotuksen

Lisätiedot

Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla

Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla lukien toistaiseksi 1 (6) Luottolaitoksille Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan

Lisätiedot

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ConseilUE EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PUBLIC PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ILMOITUS:I/A-KOHTA Lähetäjä: Neuvostonpääsihteeristö Vastaanotaja:

Lisätiedot

Siirtohinnoitteludokumentoinnin päivittäminen ja kehittäminen Case Yritys X

Siirtohinnoitteludokumentoinnin päivittäminen ja kehittäminen Case Yritys X Siirtohinnoitteludokumentoinnin päivittäminen ja kehittäminen Case Yritys X Nyberg, Anna 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Siirtohinnoitteludokumentoinnin päivittäminen ja kehittäminen

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet Apulaisprofessori Tomi Viitala Keskeisiä käsitteitä VML = Verotusmenettelylaki Verovuosi Tuloverotuksessa kalenterivuosi, jolta veroilmoitus on annettava

Lisätiedot

KANNANOTTOJA TILINTARKASTUSTA KOSKEVAN EU-SÄÄNTELYN JÄSENVALTIO- OPTIOIHIN

KANNANOTTOJA TILINTARKASTUSTA KOSKEVAN EU-SÄÄNTELYN JÄSENVALTIO- OPTIOIHIN KANNANOTTOJA TILINTARKASTUSTA KOSKEVAN EU-SÄÄNTELYN JÄSENVALTIO- OPTIOIHIN 2.3.2015 Taustaa Uudistetun tilintarkastusdirektiivin vaatimukset tulee saattaa osaksi Suomen lainsäädäntöä 17.6.2016 mennessä.

Lisätiedot

Soveltamisalaltaan rakentamispalvelu voi kohdistua talonrakentamiseen, maa- ja vesirakentamiseen sekä erikoistuneeseen rakennustoimintaan.

Soveltamisalaltaan rakentamispalvelu voi kohdistua talonrakentamiseen, maa- ja vesirakentamiseen sekä erikoistuneeseen rakennustoimintaan. Rakennusalan muuttunut arvonlisäverotus Varatuomari Joachim Reimers Suomessa otettiin käyttöön rakennusalalla 1.4.2011 lukien käännetty verovelvollisuus, minkä seurauksena rakentamispalvelujen myyntitilanteissa

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

Verotuksen maakohtainen raportointi

Verotuksen maakohtainen raportointi Verotuksen maakohtainen raportointi 1 12.4.2017 Sisältö Tausta Ketä koskee Maakohtaisen raportin antaja Tilikausikohtainen raportointi Annettavat ilmoitukset Maakohtaisen raportin sisältö Aikataulu Ilmoittamistapa

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 4/2014

Määräykset ja ohjeet 4/2014 Määräykset ja ohjeet 4/2014 Vaihtoehtorahastojen hoitajat Dnro FIVA 6/01.00/2014 Antopäivä 1.7.2014 Voimaantulopäivä 22.7.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Sopimusrajoja koskevat ohjeet

Sopimusrajoja koskevat ohjeet EIOPABoS14/165 FI Sopimusrajoja koskevat ohjeet EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; email: info@eiopa.europa.eu site: https://eiopa.europa.eu/

Lisätiedot

Professori Seppo Penttilä Sijoittajan kansainvälinen verotus

Professori Seppo Penttilä Sijoittajan kansainvälinen verotus Johtamiskorkeakoulu Professori Seppo Penttilä Sijoittajan kansainvälinen verotus Sijoitusmessut Tampere 25.3.2014 Kenen saamat tulot verotetaan Suomessa? Suomessa verotetaan Verovelvolliset Yleisesti verovelvollinen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 3.4.2008 KOM(2008) 168 lopullinen 2008/0065 (CNS) C6-0175/08 Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuuden laskemisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain (699/2004)

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0288 (NLE) 14521/1/14 REV 1 SC 163 ECON 944 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.10.2015 COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ohjeet. keskusvastapuolten ja kauppapaikkojen tapahtumasyötteiden antamisesta arvopaperikeskusten saataville 08/06/2017 ESMA FI

Ohjeet. keskusvastapuolten ja kauppapaikkojen tapahtumasyötteiden antamisesta arvopaperikeskusten saataville 08/06/2017 ESMA FI Ohjeet keskusvastapuolten ja kauppapaikkojen tapahtumasyötteiden antamisesta arvopaperikeskusten saataville 08/06/2017 ESMA70-151-298 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Määritelmät... 4 3 Tarkoitus...

Lisätiedot

Lausunto monenkeskisestä yleissopimuksesta ja Valtiovarainministeriön muistiosta Monenkeskinen yleissopimus ja Suomen valinnat

Lausunto monenkeskisestä yleissopimuksesta ja Valtiovarainministeriön muistiosta Monenkeskinen yleissopimus ja Suomen valinnat Lausunto 1 (5) SAK 12568 / 2017 Valtiovarainministeriö Antero Toivainen Snellmaninkatu 1 A, PL 28 00023 Valtioneuvosto VM002:00/2017 Lausunto monenkeskisestä yleissopimuksesta ja Valtiovarainministeriön

Lisätiedot

Verkkokaupan tuoteturvallisuus EU-tasolla - komission toimet Maija Laurila

Verkkokaupan tuoteturvallisuus EU-tasolla - komission toimet Maija Laurila Verkkokaupan tuoteturvallisuus EU-tasolla - komission toimet Maija Laurila Time Magazine 1966 "Online Shopping Will Flop" { Miksi komissio miettii verkkokaupan markkinavalvontaa erikseen? 1. Tuoteturvallisuusdirektiivin

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet Apulaisprofessori Tomi Viitala Keskeisiä käsitteitä VML = Verotusmenettelylaki Huom! VML:ään tullut ja tulossa merkittäviä muutoksia v. 2017-2019 Verovuosi

Lisätiedot

Siirtohinnoittelun dokumentointi

Siirtohinnoittelun dokumentointi Marja-Susanna Falck Siirtohinnoittelun dokumentointi Dokumentoinnin ohjeistus Metropolia Ammattikorkeakoulu Tradenomi Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö Huhtikuu 2014 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2/2015

Määräykset ja ohjeet 2/2015 Määräykset 2/2015 Elvytyssuunnitelmien laadinta ja varhainen puuttuminen, suositus Dnro FIVA 7/01.00/2015 Antopäivä 15.10.2015 Voimaantulopäivä Luvut 2, 3 ja 4: 1.11.2015; luvut 5 ja 6: 1.1.2016 + FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

Monenkeskinen yleissopimus ja Suomen valinnat

Monenkeskinen yleissopimus ja Suomen valinnat Valtiovarainministeriö Muistio Vero-osasto 13.1.2017 Kansainvälisen verotuksen yksikkö 1(6) Monenkeskinen yleissopimus ja Suomen valinnat 1. BEPS ja monenkeskinen yleissopimus OECD:n ja G20-valtioiden

Lisätiedot

Siirtohinnoitteluoikaisut oikeuskäytännön perusteella

Siirtohinnoitteluoikaisut oikeuskäytännön perusteella Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppakorkeakoulu Talousjohtaminen Siirtohinnoitteluoikaisut oikeuskäytännön perusteella Transfer Pricing Adjustments in Finnish Case Law 26.4.2016 Juuso Kylliäinen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.9.2017 COM(2017) 483 final 2017/0221 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin ja Mauritiuksen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien

Lisätiedot

Ohjeet koskien raportointiin käytettävien markkinaosuuksien määrittämisen menetelmiä

Ohjeet koskien raportointiin käytettävien markkinaosuuksien määrittämisen menetelmiä EIOPA-BoS-15/106 FI Ohjeet koskien raportointiin käytettävien markkinaosuuksien määrittämisen menetelmiä EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. +

Lisätiedot

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Tiemaksut ja maksajan oikeusturva Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Muutamia oikeusturvan kannalta olennaisia kysymyksiä Paikannus ja henkilötietojen käyttö Tietojen kerääminen

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2/2018

Määräykset ja ohjeet 2/2018 Määräykset ja ohjeet 2/2018 Kaupparaportointi, tarjouskirjanpito ja kellotahdistus MiFID II:n Dnro FIVA 20/01.00/2017 Antopäivä 12.12.2017 Voimaantulopäivä 3.1.2018 FINANSSIVALVONTA puh. 09 831 51 faksi

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 FISC 154

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 FISC 154 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 SC 154 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ruotsin kuningaskunnalle ja Ison-Britannian

Lisätiedot