Kuolinpesä, yhtymä, osakeyhtiö ja yhteismetsä. Jussi Leppänen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuolinpesä, yhtymä, osakeyhtiö ja yhteismetsä. Jussi Leppänen"

Transkriptio

1 Pääkaupunkiseudun metsänomistajat ry Metsän yhteisomistamisen te ta, Metsän yhteisomistusmuodot i t t Kuolinpesä, yhtymä, osakeyhtiö ja yhteismetsä Jussi Leppänen Metsätilakoon ja rakenteen kehittämishanke i h k Metsäntutkimuslaitos PL 18, Vantaa Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute

2 Esityksen sisältö Yhteisomistusmuodot ja tilakokotyöryhmän esitykset Omistusmuotojen vertailukriteerit ja vertailu 2

3 Metsien yhteisomistus: KISS-periaate Keep It Simple, Stupid! "pidä asiat yksinkertaisina, hölmö" tai hienovaraisemmin "yksinkertainen on kaunista" Albert Einstein: "kaikesta pitäisi tehdä niin yksinkertaista kuin mahdollista, mutta ei yksinkertaisempaa 1) "Yksinomistus on yhteisomistusta yksinkertaisempaa" 2) "Verotusyhtymä tai kuolinpesä ovat yksinkertaisempia k i i omistusmuotoja kuin osakeyhtiö tai yhteismetsä" 3) "Yhteisomistuksessa passiivinen osakas aktiivinen osakas -asetelma ei ole aivan yksinkertainen" 3

4 Yksinkertaisuuteen liittyviä kysymyksiä y y Onko yhteisomistus välttämätöntä? Ovatko kaikki omistajat kiinnostuneita omistuksestaan, voisiko joku luopua? Toimiiko päätöksenteko yhteisomistuksessa riittävän hyvin? Ovatko omistajat tyytyväisiä, saavatko he omistuksestaan sellaisia hyötyjä yj kuin toivovat? Jos joku on tyytymätön, liittyykö tyytymättömyys metsätalouden harjoittamiseen vai johonkin muuhun? Mitkä ovat kunkin omistajan yhteisomistukseen liittyvät tavoitteet pidemmällä aikavälillä, onko suunnitelmaa siitä miten yhteisomistus tulee kehittymään? Onko todellista tarvetta muuttaa omistusmuotoa monimutkaisemmaksi päätöksenteon, verotuksen, vastuiden rajauksen tai rahoituksen vuoksi? 4

5 Tilakokotyöryhmän ehdotukset kuolinpesiin, verotusyhtymiin y ja yhteismetsiin liittyen 4. Sukupolvenvaihdosneuvonnan ja koulutuksen kehittäminen ja lisääminen Työryhmä esittää, että Metsäntutkimuslaitoksen metsätilakoon ja rakenteen kehittämishankkeessa rakennetaan metsätilojen omistusjärjestelyjä j palvelevat verkkosivut ja kehitetään metsänomistajille ja ammattilaisille sukupolvenvaihdosten ja muiden omistusjärjestelyjen neuvonnan työkaluja sekä sukupolvenvaihdosopas metsänomistajille. Metsäkeskusorganisaation tulee koota valtakunnallisten osaajien verkosto, jossa on riittävä osaaminen metsätilojen omistusjärjestelyja sukupolvenvaihdosasioissa sekä yhteismetsän perustamis- ja hallinnoimisasioissa. o ssa 8. Metsää omistavat kuolinpesät verotusyhtymiksi tai yhteismetsiksi Työryhmä ehdottaa, että kuolinpesiä kannustetaan neuvonnalla vapaaehtoisesti muuttamaan metsänhoitomaksuvelvollisuuskriteerit täyttävät metsätilat verotusyhtymiksi, joille laaditaan yhteishallintosopimus, tai yhteismetsiksi. Yhteishallintosopimusten laadintaa varten kehitetään malleja. 5

6 Tilakokotyöryhmän ehdotukset yhtiömuotoiseen metsänomistukseen liittyen 5. Yhtiömuotoiselle metsänomistukselle oikeudet varauksiin ja metsävähennykseen äh Työryhmä ehdottaa, että luonnollisten henkilöiden omistamille henkilökohtaista tulolähdettä (tuloverolakia) metsätaloudessaan käyttäville henkilöyhtiöille annetaan normaalit metsävähennys-, menovaraus- ja tuhovarausoikeudet ja että tuhovarausoikeus annetaan kaikille yhtiöille, jotka saavat tuloa metsätaloudesta. Lisäksi työryhmä ehdottaa tarkasteltavaksi sitä, voitaisiinko tuloverolakia metsäverotuksessaan käyttäville osakeyhtiöille (ja osuuskunnille) antaa puolitettu metsävähennysoikeus. 6

7 Tilakokotyöryhmän yhteismetsiä koskevat ehdotukset 6. Yhteismetsien laajentuminen ja hallinnon kehittäminen Työryhmä esittää, että yhteismetsälakiin tehdään muutos, jossa vaatimusta kahdesta tilintarkastajasta lievennetään siten, ettei se koske pieniä yhteismetsiä. Rajaus voi perustua esimerkiksi porrastettuihin yhteismetsän liikevaihtorajoihin. Tapio selvittää yhteismetsien laajentumishalukkuuden ja kokoaa niiden yhteystiedot yhteismetsiä esitteleville verkkosivuille. Maanmittauslaitos laatii selvityksen yhteismetsien ja osuuksien arvonmuodostuksesta sekä niiden määritysperusteista, ja kokoaa yhteismetsien asiantuntijaverkoston. Metsätilan omistusjärjestelyitä koskevassa neuvonnassa tuodaan esille vaihtoina metsätilan liittäminen yhteismetsään tai sen myyminen yhteismetsälle. 7. Metsähallituksen metsät yhteismetsien perustamisen kannustimena Työryhmä ehdottaa, että Metsähallitus siirtää Etelä-Suomessa hehtaaria talousmetsiä uusiin perustettaviin yhteismetsiin. Vaihtoehtoisesti Metsähallituksen hajatiluksia voitaisiin liittää äskettäin perustettuihin uusin yhteismetsiin. Valtion osuuksia yhteismetsissä vähennettäisiin asteittain myymällä osuuksia yksityisille metsänomistajille. Työ käynnistettiin pilotointivaiheella

8 Omistusmuotojen yleisyys yy metsämaan alasta 8

9 Metsätilakokonaisuuksien lukumäärä omistusmuodoittain ja pinta-alaluokittain alaluokittain Verotusyhtymiä , kuolinpesiä , osakeyhtiöitä 3 400, avoimia ja kommandiittiyhtiöitä 500, yhteismetsiä 165 9

10 Metsämaan pinta-ala omistusmuodoittain ja pinta-alaluokittain Verotusyhtymiä ha, osakeyhtiöitä ha, kuolinpesiä ha, yhteismetsiä ha, avoimia ja kommandiittiyhtiöitä ha 10

11 Metsän yhteisomistusmuodot Yleisimmät ja tässä esitelmässä tarkastellut kuolinpesä yhtymä osakeyhtiö yhteismetsä Mahdollisia avoin yhtiö / kommandiittiyhtiö (kehityskelpoisia!) osuuskunta (jäsenten palvelu tavalla tai toisella) Lähinnä instituutioille kiinteistö/sijoitusrahasto (Suomessa ei ole vielä olemassa) Muita, yleishyödyllisiä säätiö 11

12 Metsänomistusmuotojen vertailua yksinkertaisemmasta monimutkaisempaan Yhtiömuodot (EVL) Osakeyhtiö Avoin yhtiö Toiminimi rinnastuu henkilöomistukseen, koska toiminimellä on vain EVLtulolähde Toiminimi Osuuskunta Komman diittiyhtiö Vihreä = vain yksi omistaja Punainen = aina yhteisomistus Sininen = yksi tai useampi Erikoismuodot - Joku yhtiö tai erikoismuodoista Säätiö Sijoitusrahasto Kiinteistörahasto Yhteismetsä (uusimuotoinen) Yksityisomistus muodot (TVL) Verotus yhtymä Henkilö omistus Kuolinpesä Nuolet kuvaavat, miten omistusmuodosta toiseen voi siirtyä, ks. 12

13 Omistusmuotojen vertailukriteerit Yleiskuvaus Kenelle sopii Perustamistapa Päätöksenteko Tuloverotus ja kirjanpitovelvollisuus Oikeus julkisiin tukiin Omistusmuodon byrokraattisuus Mahdollisuus muuttaa omistajapohjaa tai omistussuhteita Mahdollisuus käyttää omistusta lainan vakuutena Kasvumahdollisuudet 13

14 Vertailu 1/(4) Kuolinpesä Yhtymä Osakeyhtiö Yhteismetsä Yleiskuvaus Perintökaari Laki eräistä Osakeyhtiö- Yhteismetsälaki 40/1965, 18 ja 24 luku, vainajan yhteisomistus suhteista 180/1958, laki (624/2006), yleisin tapa (109/2003), tausta omaisuuden selvittäminen vähintään 2 henkilön organisoida yhteistä yhteisaluelainsäädän- ja hallinnointi, kiinteistön liiketoimintaa nössä väh. 2 hlöä hallinta ja om. (yhteisetuus) Metsätalous ensisijainen ij i toimintamuoto, metsänomistuksen tä selkeyttäm., ulkoistetut toimet Kenelle sopii Tilan erillis- verotuksesta t hyötyä, esim. tilalla maataloustuloa (MVL), osakkaina opiskelijoita, hankintahakk. Pienen joukon omistusmuoto tilalla, kuolinpesän selvitystapa, hankinta- hakkuita 14 Kasvu- hakuisuus, rahoitusvastuiden rajaus, monitoimialaisuus, sijoittaja- itt j vetoisuus

15 Vertailu 2/(4) Kuolinpesä Yhtymä Osakeyhtiö Yhteismetsä Perustamis- Metsän- Väh. kaksi Perustamis- Kiinteistön- tapa omistajan henkilöä sopii sopimus, muodostustoimitus kuolema yhteis- omistuksesta yhtiöjärjestys (ilmainen), perustamissopimus, ohjesääntö Päätöksenteko Yksimielinen tai sopimus Yksimielinen tai sopimus Osakkeiden äänimäärään perustuva Osuuksiin perustuva + leikkureita Tuloverotus ja kirjanpitovelvollisuus TVL erillinen verovelvoll., kp maksuperusteinen, pääomatulov, ei alijäämähyvitystä TVL laskentayksikkö, kp maksuperusteinen, pääomatulov, alijäämähyvitys EVL (TVL) erillinen verovelvoll., kp suoriteperusteinen, yhteisö- ja osinkovero EVL (TVL) erillinen verovelvoll., kp suoriteperusteinen, vain yhteisövero 15

16 Vertailu 3/(4) Kuolinpesä Yhtymä Osakeyhtiö Yhteismetsä Kemera- On On On, jos On, jos tuet päätoimiala maatila- tai metsätalous osuuksista yli 50% luonnoll. henkilöillä Omistusmuodon byrokraattisuus Maksuperust. kirjanpito Vuositt. alvtilityskausi Maksuperust. kirjanpito Vuositt. alvtilityskausi Suoritep. kp + tilinpäätös Liikev. riipp. alv-tilityskausi Tilintarkastus Toimintakertomus Suoritep. kp + tilinpäätös Liikev. riipp. alv-tilityskausi Tilintarkastus Toimintakertomus Mahdoll. muuttaa omistuspohjaa Osuudet irtainta omaisuutta, muutos yhtymäksi Osuudet kiinteää omaisuutta, metsäväh. oik. yhtymälle Osakkeet irtainta omaisuutta Osuudet kiinteää omaisuutta, ym:n etuostooikeus 16

17 Vertailu 4/(4) Kuolinpesä Yhtymä Osakeyhtiö Yhteismetsä Lainan vakuus Kasvu- mahdollisuudet Kiinteistökohtainen panttaus, yksimielinen sopimus, jollei muuta sovittu Kiinteistökohtainen panttaus, yksimielinen sopimus, jollei muuta sovittu Osakkeet voi pantata Ostoissa yksim. sop., Ostoissa yksim. sop., Ostoissa ei metsä- jollei muuta jollei muuta vähennys- sovittu, sovittu, oikeutta, metsäväh.oik. metsäväh.oik. apportissa varainsiirtovero ja luovutusvoittovero Osakkaalla kiinteistö- kohtainen panttaus, yht.metsä ei voi pantata aluettaan Ostoissa metsävähen-ähenysoikeus, liittyviltä tiloilta ei varainsiirtoveroa eikä luovutusvoittoveroa 17

18 Lisätietoja Hankkeen kotisivu Metlassa Maa- ja metsätalousministeriön tiedote Työryhmäraportti (2011: 3) kahtena pdf-tiedostona 18

Metsätilan koko ja sukupolvenvaihdos - löytyykö lääkkeitä?

Metsätilan koko ja sukupolvenvaihdos - löytyykö lääkkeitä? Metsätilan koko ja sukupolvenvaihdos - löytyykö lääkkeitä? Harri Hänninen Metsätilakoon ja rakenteen kehittämishanke Metsäkeskusten Lounais-Suomi ja Pirkanmaa Talvikoulutuspäivä 2011, Kuninkaisten kulttuuri-

Lisätiedot

Alkuperäinen esitys Johanna Heikkinen Kainuun verotoimisto 23.2.2010 Muokannut Markku Kovalainen 21.2.2011

Alkuperäinen esitys Johanna Heikkinen Kainuun verotoimisto 23.2.2010 Muokannut Markku Kovalainen 21.2.2011 Yhteismetsän verotuksesta Oulu 2 2011 Alkuperäinen esitys Johanna Heikkinen Kainuun verotoimisto 23.2.2010 Muokannut Markku Kovalainen 21.2.2011 Yleistä Erillinen verovelvollinen Yhteisetuus (Tuloverolaki

Lisätiedot

Janne Leppänen. Metsänomistajien kiinnostus yhteismetsään. Kalajokilaakson metsänhoitoyhdistyksen alueella

Janne Leppänen. Metsänomistajien kiinnostus yhteismetsään. Kalajokilaakson metsänhoitoyhdistyksen alueella Janne Leppänen Metsänomistajien kiinnostus yhteismetsään Kalajokilaakson metsänhoitoyhdistyksen alueella Opinnäytetyö Kevät 2012 Maa- ja metsätalouden yksikkö Metsätalouden koulutusohjelma SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Suomalainen metsänomistaja 2010

Suomalainen metsänomistaja 2010 ISBN 978-951-40-2317-0 (PDF) ISBN 978-951-40-2318-7 (nid.) ISSN 1795-150X Suomalainen metsänomistaja 2010 Harri Hänninen, Heimo Karppinen ja Jussi Leppänen www.metla.fi Metlan työraportteja / Working Papers

Lisätiedot

Yrityksen perustajan opas

Yrityksen perustajan opas Yrityksen perustajan opas 2011 Yrityksen perustajan opas 2011 Keskuskauppakamari Kauppakamarin jäsenyys kannattaa Suomessa toimii 19 alueellista kauppakamaria, joissa on yli 17 000 jäsentä. Valtaosa jäsenistä

Lisätiedot

METSÄTILAN SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VEROTUS

METSÄTILAN SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VEROTUS Eeva-Liisa Väisänen METSÄTILAN SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VEROTUS Opinnäytetyö Metsätalouden koulutusohjelma Huhtikuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 4.4.2007 Tekijä Eeva-Liisa

Lisätiedot

KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity.

KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. Osakeyhtiölaki 2010 ISBN 952-5070-32-3 Painopaikka: Multiprint Oy, Helsinki The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ Helsinki 2007 Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-224-6 Verkkojulkaisun

Lisätiedot

Perustamisopas alkavalle yrittäjälle

Perustamisopas alkavalle yrittäjälle Perustamisopas alkavalle yrittäjälle 2011 Sisällys Perustamisopas alkavalle yrittäjälle 2011 Sisällys Alkusanat 4 Kuinka alkuun? 5 Mitä yrittäminen on? 6 Yrittäjäksi? 7 Liikeidea ja sen arviointi 8 Yrittäjäksi

Lisätiedot

Yleistyvät yhteismetsät metsien käytön kannalta

Yleistyvät yhteismetsät metsien käytön kannalta Yleistyvät yhteismetsät metsien käytön kannalta Harri Hänninen Metsäntutkimuslaitos Metsätilojen koon ja rakenteen kehittämishanke Metsäpäivät 26.11.2010 Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet

Lisätiedot

6.1 Kauppakirjaan tavallisesti kirjattavat asiat... 17 6.2 Muita huomioon otettavia seikkoja... 17 6.3 Sopimuskumppanit... 17 6.

6.1 Kauppakirjaan tavallisesti kirjattavat asiat... 17 6.2 Muita huomioon otettavia seikkoja... 17 6.3 Sopimuskumppanit... 17 6. Sisällys 1. Yrittäjäksi ryhtyminen... 3 2. Yritysmuodon valinta... 4 2.1 Yksityinen elinkeinonharjoittaja... 4 2.2 Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö... 4 2.3 Osakeyhtiö... 5 3. Rahoitus... 7 3.1 Vakuudet...

Lisätiedot

YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS

YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS 2/2015 2(16) YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS SISÄLTÖ 1. YRITYKSEN NIMEN VALINTA 3 2. YHTIÖMUODON VALINTAAN VAIKUTTAVIA KYSYMYKSIÄ 4 3. YHTIÖMUODOT 7 3.1 Yksityinen elinkeinonharjoittaja

Lisätiedot

Metsänomistajien päätöksentekotilanteet: kohti uudistuvia metsäsuunnittelupalveluja ja suojelupäätösten tukea

Metsänomistajien päätöksentekotilanteet: kohti uudistuvia metsäsuunnittelupalveluja ja suojelupäätösten tukea ISBN 978-951-40-2264-7 (PDF) ISBN 978-951-40-2263-0 (nid.) ISSN 1795-150X Metsänomistajien päätöksentekotilanteet: kohti uudistuvia metsäsuunnittelupalveluja ja suojelupäätösten tukea Teppo Hujala, Mikko

Lisätiedot

Yksityismetsien metsäsuunnittelu 2010 nykytilanne ja kehittämistarpeita

Yksityismetsien metsäsuunnittelu 2010 nykytilanne ja kehittämistarpeita ISBN 978-951-40-2228-9 (PDF) ISBN 978-951-40-2229-6 (nid.) ISSN 1795-150X Yksityismetsien metsäsuunnittelu 2010 nykytilanne ja kehittämistarpeita Mikko Kurttila, Katri Korhonen, Harri Hänninen ja Teppo

Lisätiedot

BusinessPlaza. Yrityskauppa

BusinessPlaza. Yrityskauppa BusinessPlaza Yrityskauppa 1 Sisällys 1. Kaupan kohteen valmistaminen myyntikuntoon ja vaihtoehtojen kartoittaminen... 4 Liiketoimintakauppa... 5 Osakekauppa ja yhtiöosuuskauppa... 6 Osakevaihto... 7 Sulautuminen

Lisätiedot

LAUSUNTO 1 (11) 25.5.2012. Valtiovarainministeriö Valtiovarainministerio@vm.fi PL 28, 00023 Valtioneuvosto.

LAUSUNTO 1 (11) 25.5.2012. Valtiovarainministeriö Valtiovarainministerio@vm.fi PL 28, 00023 Valtioneuvosto. LAUSUNTO 1 (11) Valtiovarainministeriö Valtiovarainministerio@vm.fi PL 28, 00023 Valtioneuvosto. Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain, tuloverolain

Lisätiedot

YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS

YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Juho Annola YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS Pro gradu Marraskuu 2013 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Laskentatoimen yksikkö Tekijä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Omistajapoliittiset linjaukset 11.8.2014

Kuopion kaupunki Omistajapoliittiset linjaukset 11.8.2014 1 (15) Kuopion kaupunkikonsernin omistajapolitiikka 1 Johdanto Kuopion kaupunginvaltuuston 28.6.2010 hyväksymässä strategiassa vuoteen 2020 todetaan omistajaohjauksesta seuraavaa: Kuopion kaupunki on konserni,

Lisätiedot

Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa

Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa OPAS 5 2013 Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa Осуществление предпринимательской деятельности и регистрация фирмы в Финляндии Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

UPM Yhteismetsät. Vastuullinen, vaivaton ja tuottava tapa hoitaa metsävarallisuutta

UPM Yhteismetsät. Vastuullinen, vaivaton ja tuottava tapa hoitaa metsävarallisuutta UPM Yhteismetsät Vastuullinen, vaivaton ja tuottava tapa hoitaa metsävarallisuutta UPM Yhteismetsä pähkinänkuoressa UPM Yhteismetsä sopii metsänomistajille, jotka arvostavat muun muassa; tehokasta puuntuotantoa

Lisätiedot

ny oma YritYsYrittäjän opas

ny oma YritYsYrittäjän opas A M O Y N S Y Y RIT Yrittäjän opas NY Yrittäjyyskasvatuksen polku Kustantaja: Nuori Yrittäjyys ry, Helsinki 2012 Toimitus: Turo Numminen ja Virpi Utriainen Ulkoasu ja taitto: Anne Jokisaari Oikoluku: Tom

Lisätiedot

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle 2015 CERTIFIED BY ISO 9001 Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2015

Lisätiedot

Yrittäjän verotus 2015

Yrittäjän verotus 2015 Yrittäjän verotus 2015 Juha Siikavuo VÄLITÖN JA VÄLILLINEN VEROTUS VUONNA 2015 Yrittäminen on kivaa! Sitä olen puuhastellut koko ikäni. Olen teille koonnut kivan lukupaketin verotuksesta. Sillä verotuskin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle säätiölaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi säätiölaki, jolla kumotaan vuodelta 1930 oleva

Lisätiedot

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010 1 2 Säätiöiden SÄÄTIÖIDEN ja rahastojen JA RAHASTOJEN neuvottelukunta NEUVOTTELUKUNTA ry. RY Delegationen DELEGATIONEN för stiftelser FÖR STIFTELSER och OCH fonder FONDER rf. RF Helsinki 2010 3 Toimittajat

Lisätiedot

Maatilan sukupolvenvaihdoksen verokysymyksiä

Maatilan sukupolvenvaihdoksen verokysymyksiä Maatilan sukupolvenvaihdoksen verokysymyksiä Maatilan sukupolvenvaihdospäivä Kälviä 29.10.2010 Maisa Mattjus Esityksen sisältö Keskeisimmät käsitteet ja sovellettavat lainkohdat Maatilavarallisuuden käyvän

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta SISÄLLYSLUETTELO

Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta SISÄLLYSLUETTELO 1 Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta KIRJANPITOLAUTAKUNNAN YLEISOHJE ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN JA MUIDEN KESKINÄISTEN KIINTEISTÖYHTIÖIDEN KIRJANPIDOSTA, TILINPÄÄTÖKSESTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSESTA

Lisätiedot

Järvenpään kaupungin maapoliittinen periaateohjelma

Järvenpään kaupungin maapoliittinen periaateohjelma 1 KAUPUNGINVALTUUSTON 03.03.2003 25 HYVÄKSYMÄ Järvenpään kaupungin maapoliittinen periaateohjelma Sisällysluettelo 0. Esipuhe 2 1. Yleistä 2 2. Maankäyttöpolitiikka 3 2.1 Kaavoituspolitiikka 3 2.2 Maapolitiikka

Lisätiedot

2010 Tunnista Neuvo Ohjaa. Opas omistajanvaihdoksen neuvontaan

2010 Tunnista Neuvo Ohjaa. Opas omistajanvaihdoksen neuvontaan 2010 Tunnista Neuvo Ohjaa Opas omistajanvaihdoksen neuvontaan Sisällysluettelo 7 JOHDANTO Neuvojan tehtävistä Vaihdosprosessi ja sen kaksi neuvontavaihetta 12 TUNNISTA Asiakkaan asemoiminen prosessiin

Lisätiedot

SUMMA-ARVOMENETELMÄ metsän markkina-arvon määrittämisessä

SUMMA-ARVOMENETELMÄ metsän markkina-arvon määrittämisessä SUMMA-ARVOMENETELMÄ metsän markkina-arvon määrittämisessä Markku Airaksinen MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA Summa-arvomenetelmä metsän markkina-arvon määrittämisessä Markku Airaksinen Tekniikan tohtorin

Lisätiedot